PÁL APOSTOLNAK A KOLOSSÉBELIEKHEZ ÍRT LEVELEPÁL APOSTOLNAK A KOLOSSÉBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

1,1. Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi. *
* Kol. 1,23. - Kol. 1,25. Eféz. 1,1. Fil. 1,1. 1 Kor. 1,1.
1,2. A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. *
* Róm. 1,7. Fil. 1,2.
1,3. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén, *
* Eféz. 1,16.
1,4. Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok, *
* Kol. 1,9. Eféz. 1,15. Filem. 1,5.
1,5. A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom: *
* Kol. 3,3. Kol. 3,4. Kol. 3,24. 1 Pét. 1,4. 2 Kor. 9,6. Gal. 6,9. Róm. 8,24. Róm. 8,25. Mát. 6,20. Mát. 6,21. 1 Tim. 6,19. Fil. 3,20.
1,6. Mely eljutott hozzátok, miképen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán: *
* Kol. 2,8. Kol. 2,23. Róm. 10,18. Róm. 1,8. 2 Kor. 2,14. Eféz. 5,9. Gal. 5,22. Fil. 1,11. Csel. 20,24. Gal. 1,6. Gal. 2,21.
1,7. Úgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak, *
* Kol. 4,12. Filem. 1,23. Fil. 4,9.
1,8. A ki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben való szereteteteket. *
* Kol. 2,1. 1 Kor. 1,11. Gal. 5,22. Róm. 15,30.
1,9. Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben, *
* Kol. 1,4. - Kol. 1,8. Eféz. 1,8. Eféz. 1,9. Eféz. 1,15. Eféz. 1,16. 1 Thess. 2,13. Róm. 15,13. Róm. 15,14. Fil. 1,9. 1 Kor. 2,11. Kol. 2,8. Kol. 18,23. 1 Kor. 2,5. 1 Kor. 2,13. 1 Kor. 3,19.
1,10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; *
* Kol. 1,6. Kol. 2,2. Kol. 3,10. Eféz. 4,1. Fil. 1,27. Mát. 7,17. 2 Pét. 1,8.
1,11. Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; *
* 1 Kor. 16,13. 1 Kor. 16,14. Eféz. 1,19. Fil. 3,21. Róm. 5,3. 2 Kor. 1,6. 2 Kor. 6,4.
1,12. Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; *
* Kol. 2,7. Kol. 3,17. 2 Kor. 4,4. Eféz. 3,9. Eféz. 5,8. 1 Ján. 1,5. - 1 Ján. 1,7. Eféz. 2,1. - Eféz. 2,7. Eféz. 4,18.
1,13. A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; *
* Kol. 1,12. Eféz. 2,2. - Eféz. 2,5. Mát. 3,17. Luk. 22,53. Kol. 2,20. Eféz. 1,6.
1,14. Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; *
* Eféz. 1,7. Róm. 3,24. 1 Kor. 1,30. Gal. 3,13. Gal. 4,5. Mát. 20,28.
1,15. A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; *
* Fil. 2,6. 2 Kor. 4,4. Zsid. 1,3. Jel. 3,14. Ján. 17,5. Ján. 17,24. 1 Tim. 6,16.
1,16. Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; *
* Ján. 1,3. Zsid. 1,2. Eféz. 1,21. Zsolt. 80,2. Zsolt. 99,1. Ezék. 1,4. - Ezék. 1,28. Jel. 4,6. - Jel. 4,11. Jel. 5,14. Jel. 7,11. Luk. 1,19. Dán. 10,13. Dán. 12,1. Jel. 8,2.
1,17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
1,18. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; *
* Eféz. 1,22. Csel. 26,23. Róm. 14,9. Róm. 12,4. Róm. 12,5. Eféz. 4,12.
1,19. Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; *
* Kol. 2,9. Ján. 1,14.
1,20. És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben. *
* Róm. 5,10. 1 Ján. 4,10. 2 Kor. 5,18. 2 Kor. 5,19. Eféz. 2,16. 2 Pét. 3,13. 1 Móz. 6,1. - 1 Móz. 6,4. Júd. 1,6. 2 Pét. 2,4. Márk. 10,18. Jób. 4,18. Jób. 15,15. 1 Kor. 15,24. - 1 Kor. 15,27.
1,21. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. *
* Eféz. 2,1. Eféz. 2,2. Eféz. 2,12. Eféz. 2,13. Eféz. 4,18. Róm. 8,7. Jak. 4,4. 2 Kor. 5,19.
1,22. Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: *
* Eféz. 1,4. Eféz. 5,27. Róm. 3,25. Zsid. 2,14. Zsid. 9,22. 1 Kor. 15,40. 1 Kor. 15,44. Róm. 8,1. Róm. 8,3. 1 Ján. 4,2. Fil. 3,21.
1,23. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává. *
* Kol. 1,6. 1 Kor. 15,58. Tit. 1,2. Tit. 1,3. Tit. 3,7. Róm. 16,17. Róm. 10,18. Eféz. 3,7. 2 Kor. 10,1. Gal. 5,2.
1,24. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház; *
* Fil. 1,12. Fil. 1,18. Fil. 2,17. Róm. 5,3. 2 Kor. 1,5. 2 Kor. 4,17. Róm. 8,17. Fil. 3,10. Fil. 2,8. 2 Thess. 1,5. Jel. 6,9.
1,25. A melynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét, *
* 1 Kor. 9,17. Tit. 1,7. 1 Kor. 4,1. 1 Tim. 3,15. Róm. 15,19.
1,26. Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek, *
* Kol. 2,3. Kol. 4,3. Eféz. 3,4. Eféz. 3,5. Eféz. 1,9. 1 Kor. 4,1. Eféz. 3,9. Eféz. 3,21. Róm. 16,25.
1,27. A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: *
* Eféz. 1,9. Eféz. 3,3. Róm. 8,18. Róm. 21,30. Róm. 5,2. Kol. 1,12. Kol. 3,3. Eféz. 2,12. Róm. 8,10. Eféz. 3,17. Gal. 2,20. Róm. 8,24.
1,28. A kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk a Krisztus Jézusban; *
* Kol. 1,26. Fil. 1,4. Fil. 1,17. Márk. 1,15. Kol. 3,16. 1 Kor. 3,10. Kol. 1,22. 2 Kor. 4,14. 1 Thess. 2,19. Eféz. 4,14. 1 Kor. 3,1.
1,29. A mire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik. *
* 2 Kor. 4,1. Fil. 4,13. Eféz. 3,20.

2,1. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben; *
* Kol. 4,12. Kol. 4,16. Róm. 15,30. Jel. 3,14.
2,2. Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, *
* Kol. 1,26. Eféz. 4,2. Fil. 1,9.
2,3. A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. *
* Kol. 1,9. Péld. 2,3. Péld. 2,4.
2,4. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. *
* 1 Kor. 2,4.
2,5. Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. *
* 1 Kor. 5,3. 1 Kor. 14,40. Csel. 16,5. 1 Pét. 5,9.
2,6. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne, *
* Kol. 1,5. - Kol. 1,7. Fil. 4,9. Gal. 1,12. Eféz. 4,20. Fil. 2,11.
2,7. Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. *
* Eféz. 2,21. Eféz. 2,22. 1 Kor. 3,11.
2,8. Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: *
* Kol. 1,27. Kol. 2,2. Kol. 2,3. Kol. 2,4. Kol. 2,6. Kol. 2,14. Kol. 2,20. Kol. 2,23. Gal. 5,1. Eféz. 5,6. Gal. 1,12. 2 Thess. 3,6. Gal. 4,3. Gal. 4,9. Zsid. 5,12.
2,9. Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, *
* Kol. 1,15. Kol. 1,19. Ján. 1,1. Fil. 2,6. Fil. 3,21.
2,10. És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; *
* Ján. 1,18. Róm. 8,10. Róm. 8,11. 2 Kor. 3,17. 2 Kor. 4,7. Eféz. 3,19. Fil. 2,10.
2,11. A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; *
* Kol. 1,13. Kol. 1,22. Kol. 2,15. Kol. 2,17. Eféz. 2,11. 5 Móz. 10,16. Róm. 2,28. Fil. 3,3. Róm. 7,22. 2 Kor. 5,3. 2 Kor. 5,4. Róm. 7,5. Róm. 7,14. Róm. 7,6. Róm. 7,23. Róm. 7,25. Róm. 8,3. Róm. 8,13. Róm. 6,11. Gal. 5,16. Gal. 5,17. Gal. 5,24. Eféz. 2,3. Kol. 3,5.
2,12. Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. *
* Kol. 3,1. Róm. 6,3. Róm. 6,4. Róm. 6,8. Eféz. 2,5. Eféz. 2,6. Eféz. 1,9. Róm. 4,17. Róm. 4,26.
2,13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, *
* Kol. 1,21. Kol. 1,27. Kol. 2,11. Kol. 2,12. Eféz. 2,1. Eféz. 2,5. Eféz. 2,6. 1 Kor. 15,54. 1 Kor. 15,57. Róm. 6,23.
2,14. Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; *
* 5 Móz. 27,26. Gal. 3,10. Gal. 5,3. Róm. 2,12. Róm. 3,19. Eféz. 2,15. Róm. 10,4. Gal. 3,13. 1 Pét. 2,24.
2,15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. *
* Gal. 3,19. Gal. 4,3. Luk. 11,21. Józs. 5,13. Zsolt. 68,18. Csel. 7,53. Mát. 12,29. Zsid. 2,2. Róm. 8,38. 1 Kor. 8,5. 2 Pét. 2,10. Júd. 1,8.
2,16. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: *
* Kol. 2,4. Kol. 2,8. Róm. 14,2. Róm. 14,3. Róm. 14,5. Róm. 14,6. Róm. 14,17. 3 Móz. 7,10. 3 Móz. 10,9. 4 Móz. 6,3. Jer. 35,8.
2,17. Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. *
* Kol. 9,10. Zsid. 8,5. Zsid. 10,1.
2,18. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. *
* 1 Kor. 9,24. 1 Kor. 9,25. 2 Tim. 4,8. Jak. 1,12. 1 Pét. 5,4. Róm. 5,1. Róm. 5,2. Róm. 1,21. Róm. 1,28. Róm. 12,2. 2 Tim. 3,8.
2,19. És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. *
* Kol. 2,10. Kol. 1,18. Eféz. 4,15. Eféz. 4,16. Gal. 5,4. 1 Kor. 3,6. 1 Kor. 3,7. 1 Kor. 11,3. 1 Kor. 12,6.
2,20. Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: *
* Kol. 3,1. Kol. 3,2. Kol. 2,8. Kol. 2,11. Kol. 2,12. Róm. 6,6. Gal. 1,4. Gal. 6,14. Fil. 3,20.
2,21. Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. *
* Kol. 2,16. Kol. 2,23.
2,22. (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint? *
* 1 Tim. 4,3. Mát. 15,9. Mát. 15,17. 1 Kor. 6,13. 1 Kor. 7,23. Ésa. 29,13. Ésa. 29,14.
2,23. A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók. *
* Kol. 2,8. Kol. 2,16. Kol. 2,21. Kol. 1,9. 1 Kor. 1,22. Róm. 12,1. Róm. 12,2.

3,1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, *
* Kol. 1,5. Kol. 2,12. Kol. 2,20. Gal. 4,26. Fil. 3,14. 2 Kor. 4,18. 1 Kor. 2,9. Mát. 6,20. Mát. 6,33. Róm. 8,34. 1 Kor. 15,25. Zsolt. 110,1.
3,2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. *
* Fil. 3,19. 1 Ján. 2,15. 1 Kor. 3,22. 1 Kor. 6,12. 1 Kor. 7,31.
3,3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. *
* Kol. 3,1. Gal. 2,20. Róm. 6,10. Róm. 8,17. Róm. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 Ján. 3,2. 1 Kor. 1,7. Ján. 1,18.
3,4. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. *
* Kol. 3,1. Kol. 3,3. Kol. 1,27. Ján. 14,6. Ján. 11,25. 1 Kor. 15,22. 1 Kor. 15,51. - 1 Kor. 15,54. Róm. 8,17. Róm. 8,18. Róm. 8,19. 2 Kor. 5,1. Fil. 3,21.
3,5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás; *
* Kol. 2,11. Róm. 7,5. Róm. 7,24. Gal. 5,17. Gal. 5,24. Róm. 8,10. Róm. 8,13. Mát. 5,29. Mát. 5,30. Mát. 18,8. Mát. 18,9. 1 Kor. 5,9. 1 Kor. 5,10. 1 Kor. 6,10. Mát. 6,24. Eféz. 5,5.
3,6. Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; *
* Eféz. 5,6. 1 Thess. 1,10. Mát. 3,7.
3,7. Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. *
* Kol. 2,20. Gal. 5,25.
3,8. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. *
* Kol. 2,2. Kol. 3,11. Kol. 3,12. - Kol. 3,15. Eféz. 4,22. Eféz. 4,25. Eféz. 4,29. Eféz. 4,31. Róm. 3,8.
3,9. Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. *
* Kol. 3,8. Róm. 6,6. Róm. 7,6. Zsid. 8,13. Eféz. 4,22. Eféz. 4,25.
3,10. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt: *
* Kol. 1,9. Kol. 1,10. Kol. 1,15. Kol. 1,16. Kol. 2,2. Kol. 2,3. Gal. 3,27. 1 Kor. 5,7. 1 Kor. 13,12. 1 Kor. 15,48. 1 Kor. 15,49. 2 Kor. 4,16. Róm. 12,2. Tit. 3,5. Eféz. 4,24.
3,11. A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. *
* Gal. 3,28. Gal. 5,6. Gal. 6,15. 1 Kor. 12,13. Róm. 10,12. Eféz. 2,14. Csel. 10,34. Csel. 10,35.
3,12. Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; *
* Kol. 3,8. 1 Pét. 1,15. 1 Pét. 1,16. Róm. 1,7. Róm. 5,5. Róm. 8,39. Eféz. 4,2. Eféz. 4,32. Fil. 2,1. Fil. 2,3. Gal. 5,22.
3,13. Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; *
* Kol. 1,16. Eféz. 2,16. Eféz. 4,2. Mát. 18,32. Mát. 18,33. Fil. 2,5. 1 Pét. 2,21. Róm. 5,6. Róm. 5,7. Róm. 5,15. Róm. 8,34.
3,14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele. *
* Kol. 3,12. Kol. 1,8. Kol. 2,2. Fil. 1,9. 1 Kor. 13,4.
3,15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. *
* Kol. 1,12. Kol. 2,7. Róm. 5,1. Róm. 12,5. Fil. 4,7. 1 Kor. 7,15. 1 Kor. 10,17.
3,16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. *
* Kol. 3,15. Kol. 1,28. 2 Kor. 13,3. Róm. 8,11. 1 Thess. 5,14. Eféz. 5,19. 1 Kor. 14,15. 1 Kor. 14,26.
3,17. És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. *
* Kol. 3,15. Kol. 3,16. Eféz. 5,20. Fil. 4,6. Fil. 2,11. Fil. 2,7. Fil. 4,2.
3,18. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az Úrban. *
* Eféz. 5,22. 1 Kor. 14,34.
3,19. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek. *
* Eféz. 5,25. 1 Pét. 3,7.
3,20. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak. *
* Eféz. 6,1. - Eféz. 6,3. Róm. 1,30.
3,21. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. *
* Eféz. 6,4.
3,22. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. *
* Kol. 3,11. Eféz. 6,5. 1 Pét. 2,18. 1 Kor. 1,26. Gal. 1,10.
3,23. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; *
* Eféz. 6,6. Gal. 1,10.
3,24. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. *
* Kol. 1,12. Eféz. 6,8. Eféz. 1,11. Gal. 3,18. 1 Móz. 21,10. Róm. 12,11.
3,25. A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás. *
* Eféz. 6,8. Eféz. 6,9. 2 Kor. 5,10. 5 Móz. 10,17. Gal. 2,6.

4,1. Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben. *
* Kol. 3,25. Eféz. 6,9.
4,2. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; *
* Kol. 1,12. Kol. 2,7. Kol. 3,15. Kol. 3,17. Róm. 12,12. Eféz. 6,18. Csel. 1,14. 1 Thess. 5,17. Fil. 4,6.
4,3. Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; *
* Kol. 1,1. Kol. 1,26. Eféz. 6,19. Eféz. 6,20. 1 Kor. 16,10. 1 Kor. 16,9. 2 Kor. 2,12. Fil. 1,12. - Fil. 1,14. Eféz. 3,4. Róm. 15,30.
4,4. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell. *
* 2 Kor. 2,17. 2 Kor. 3,12. 2 Kor. 4,1. - 2 Kor. 4,5.
4,5. Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. *
* Kol. 1,28. Eféz. 5,15. Eféz. 5,16. 2 Kor. 5,11. 1 Tim. 3,7.
4,6. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. *
* 1 Pét. 3,15. Luk. 4,22. Jób. 6,6. Mát. 5,13.
4,7. Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban; *
* Kol. 1,7. Fil. 1,12. Eféz. 6,21. Fil. 2,25.
4,8. A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket, *
* Kol. 4,12. Eféz. 6,22.
4,9. Onézimussal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki ti közületek való; minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek. *
* Filem. 1,10.
4,10. Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen), *
* Csel. 13,13. Csel. 15,38. Csel. 15,39. Csel. 19,29. Csel. 20,4. Csel. 12,12. Csel. 13,5. Csel. 13,13. Gal. 2,11. - Gal. 2,13. 1 Kor. 9,6. Mát. 10,14.
4,11. És Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem vígasztalásomra voltak. *
* Fil. 1,5. - Fil. 1,20.
4,12. Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. *
* Kol. 2,2. Kol. 2,8. Kol. 2,20. Kol. 1,28. Kol. 1,29. Róm. 12,2. Róm. 15,30. Róm. 4,21. Róm. 14,5. Eféz. 4,14. 1 Thess. 4,3. Fil. 1,10.
4,13. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiczeában és Jerápolisban vannak. *
* Kol. 4,12. Kol. 2,1. - Kol. 2,4.
4,14. Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás. *
* Csel. 16,10. Csel. 27,1. Filem. 1,24. 2 Tim. 4,10.
4,15. Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van. *
* Filem. 1,2. Róm. 16,5. 1 Kor. 16,9.
4,16. És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiczeából átveendő levelet ti is felolvassátok. *
* 1 Thess. 5,27. Luk. 4,16. Eféz. 6,21.
4,17. És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! *
* Filem. 1,2. 2 Ján. 8,1. Csel. 12,25.
4,18. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimről! A kegyelem veletek. Ámen. *
* 2 Thess. 3,17. 1 Kor. 16,21. Eféz. 6,24. 1 Tim. 6,21. 2 Tim. 4,22.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja