PÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELEPÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE

1,1. Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek, *
* 1 Pét. 2,11. Jak. 1,1. Ján. 7,35.
1,2. A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. *
* Róm. 8,28. Róm. 8,29. 1 Pét. 1,19. Zsid. 10,22. Zsid. 12,24. Zsid. 9,14.
1,3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, *
* Eféz. 1,3. Eféz. 2,4. Tit. 3,5. Tit. 3,7. 1 Kor. 15,20.
1,4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra, *
* 1 Pét. 5,4. Kol. 1,12. 2 Tim. 4,8.
1,5. A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. *
* Gal. 3,23. Fil. 4,7.
1,6. A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, *
* 1 Pét. 4,13. 1 Pét. 5,10. 2 Kor. 4,17. Jak. 1,2. Róm. 5,2. Róm. 5,3.
1,7. Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; *
* Péld. 17,3. 1 Pét. 4,13. Tit. 2,13.
1,8. A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: *
* Ján. 20,29. 2 Kor. 5,7. Ésa. 35,10.
1,9. Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét. *
* Róm. 6,22. Zsid. 10,39.
1,10. A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: *
* Mát. 13,17. Mát. 13,18. Luk. 10,24.
1,11. Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. *
* Dán. 9,2. Dán. 9,23. Dán. 12,8. Dán. 12,9. 2 Pét. 1,21. Jel. 19,10. Fil. 2,7. Fil. 2,9.
1,12. A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. *
* Csel. 2,30. Csel. 2,31. Csel. 3,18. Csel. 10,43. Zsid. 2,4. Eféz. 3,9. Eféz. 3,10. 1 Pét. 5,4. Kol. 1,12. 2 Tim. 4,8.
1,13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. *
* Eféz. 6,14. Eféz. 5,8. Zsid. 6,18. 2 Tim. 1,9. 2 Tim. 1,10. Jak. 1,25.
1,14. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; *
* 1 Pét. 4,3. Róm. 12,2. Eféz. 4,17.
1,15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; *
* 1 Pét. 2,9. Gal. 1,6. 2 Kor. 7,1.
1,16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok. *
* 3 Móz. 11,44. 3 Móz. 19,2.
1,17. És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét: *
* Gal. 4,6. Róm. 2,6. Róm. 2,11. Zsid. 12,28.
1,18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; *
* 1 Kor. 6,20. 1 Kor. 7,23. 1 Pét. 4,3.
1,19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén: *
* Zsid. 9,14. 1 Kor. 5,7.
1,20. A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, *
* Jel. 13,8. Eféz. 3,9. 2 Tim. 1,9. 2 Tim. 1,10. Róm. 16,25. Róm. 16,26. Eféz. 1,4.
1,21. A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. *
* 1 Pét. 1,11. Csel. 3,15. Csel. 13,5. Csel. 30,31. Róm. 4,5.
1,22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; *
* 1 Pét. 1,2. Jak. 4,8. 2 Pét. 1,7. 1 Ján. 3,18. 1 Tim. 1,5.
1,23. Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké. *
* 1 Pét. 1,3. Ján. 1,12. Ján. 1,13. Ján. 3,3. Jak. 1,18. Zsid. 4,12.
1,24. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: *
* Ésa. 40,6. Ésa. 40,8. Jak. 10,11.
1,25. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett. *
* Zsolt. 119,89. Zsolt. 119,90. Róm. 10,8.

2,1. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást. *
* Jak. 1,21. Jak. 4,11. Eféz. 4,22. Eféz. 4,31.
2,2. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; *
* 1 Pét. 1,23. Mát. 18,3. Zsid. 5,12. Zsid. 5,13. 2 Pét. 3,18. Zsid. 6,4. Zsid. 6,5.
2,3. Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. *
* Zsolt. 34,9.
2,4. A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, *
* 1 Pét. 2,6. 1 Pét. 2,7. Dán. 2,34. Dán. 2,44. Dán. 2,45.
2,5. Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. *
* Eféz. 2,22. Zsid. 3,6. Róm. 12,1. Zsid. 13,15. Zsolt. 51,19.
2,6. Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg nem szégyenül. *
* Ésa. 28,16. Ján. 3,16.
2,7. Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, a melyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává; *
* Zsolt. 118,22. Mát. 21,42.
2,8. A kik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is. *
* Ésa. 8,14. Róm. 9,32. Róm. 9,33. 1 Kor. 1,23. 1 Thess. 5,9.
2,9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; *
* 2 Móz. 19,5. 2 Móz. 19,6. Jel. 1,6. Ésa. 3,21.
2,10. A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. *
* Hós. 2,22. Róm. 9,25. Róm. 11,30. Róm. 11,31.
2,11. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek; *
* 1 Pét. 1,1. 1 Pét. 1,17. 2 Kor. 5,6. Róm. 7,23. Jak. 4,1. Gal. 5,17.
2,12. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. *
* 1 Pét. 3,16. Fil. 2,15. Mát. 5,16. Luk. 19,44.
2,13. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak; *
* Róm. 13,1. Róm. 13,5. Mát. 22,21. Tit. 3,1.
2,14. Akár helytartóknak, mint a kiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére. *
* Róm. 13,4. Róm. 13,3.
2,15. Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát; *
* 1 Pét. 2,12. 1 Pét. 2,3. 1 Pét. 2,9. Tit. 2,7. Tit. 2,8.
2,16. Mint szabadok, és nem mint a kiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. *
* 1 Kor. 7,22. 1 Kor. 8,9. Gal. 5,13. 2 Pét. 2,19. Róm. 6,22.
2,17. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek. *
* 1 Pét. 4,8. 1 Pét. 5,9. Róm. 13,7.
2,18. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak; nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. *
* Eféz. 6,5. Eféz. 6,6. Tit. 2,9.
2,19. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. *
* Mát. 5,10. Mát. 5,39.
2,20. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arczul veretve tűrtök? de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. *
* Luk. 12,47. 1 Pét. 15,3. 1 Pét. 15,14. 1 Pét. 15,17. 1 Pét. 4,14. 1 Pét. 4,16.
2,21. Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: *
* 1 Pét. 4,1. 1 Pét. 3,18. Luk. 9,23. Luk. 9,24. Ján. 13,15. Mát. 16,24.
2,22. A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: *
* Ésa. 53,9. Ján. 8,46. 2 Kor. 5,21.
2,23. A ki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre: *
* Ésa. 53,7. Zsid. 4,15. Ján. 18,23.
2,24. A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel szógyultatok meg. *
* Ésa. 53,4. Ésa. 53,5. Kol. 1,22. Gal. 3,13. Gal. 2,20. Róm. 6,11.
2,25. Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. *
* Ésa. 53,6. Zsid. 13,20. Ján. 10,10. Ján. 10,11. Ezék. 34,11.

3,1. Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek; *
* Eféz. 5,22. Eféz. 5,24. 1 Móz. 3,16. Tit. 2,5. 1 Kor. 7,13.
3,2. Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. *
* 1 Pét. 1,17. 1 Pét. 2,18.
3,3. A kinek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; *
* 1 Tim. 2,9. 1 Tim. 2,10. Ésa. 3,18. Ésa. 3,19.
3,4. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt. *
* Eféz. 3,16. Eféz. 4,2.
3,5. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek. *
* 1 Móz. 3,16.
3,6. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. *
* 1 Móz. 18,12. Gal. 4,26. Gal. 4,27. Ésa. 51,2. Péld. 3,25.
3,7. A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. *
* Eféz. 5,25. Eféz. 5,26. 1 Kor. 7,3. 1 Kor. 7,5. Gal. 3,28. Mát. 6,14. Mát. 6,15. 1 Tim. 2,8.
3,8. Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: *
* Fil. 3,16. Kol. 3,12.
3,9. Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek, *
* 1 Pét. 2,15. 1 Pét. 2,23. Róm. 12,17. Mát. 5,44. Mát. 6,14. Mát. 6,15. Gal. 3,14.
3,10. Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot: *
* Zsolt. 34,13. Zsolt. 34,14. Zsolt. 34,15. Péld. 21,23. Jak. 1,13. Jak. 1,19. Jak. 4,11.
3,11. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt. *
* 1 Thess. 5,15. Zsid. 12,14. 1 Tim. 6,11. Zsolt. 34,16. Zsolt. 34,17.
3,12. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.
3,13. És kicsoda az, a ki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? *
* Róm. 8,28. Róm. 8,33. 3 Ján. 1,11.
3,14. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok,azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek; *
* 1 Pét. 2,20. 1 Pét. 4,14. Ésa. 8,12. Ésa. 51,7.
3,15. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: *
* Ésa. 8,13. Kol. 4,6. Fil. 2,12.
3,16. Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. *
* 1 Pét. 2,12. 2 Kor. 1,12. Csel. 24,16.
3,17. Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve. *
* 1 Pét. 1,6. 1 Pét. 2,20. 1 Pét. 4,14. 1 Pét. 4,15.
3,18. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint; *
* 1 Pét. 4,1. Róm. 6,10. Róm. 5,6. Eféz. 3,12. 2 Kor. 13,4. 1 Tim. 3,16. Róm. 9,5.
3,19. A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált, *
* 1 Pét. 4,6. 2 Pét. 2,4. 2 Pét. 2,5. Róm. 10,7. Csel. 2,27.
3,20. A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által; *
* Mát. 24,37. Mát. 24,38. 1 Móz. 7,13. 2 Pét. 2,5. 2 Pét. 3,5. 2 Pét. 3,6.
3,21. A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által; *
* Eféz. 5,26. Zsid. 10,22. Zsid. 9,9. Zsid. 9,10. Róm. 6,4.
3,22. A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. *
* Zsid. 12,2. Eféz. 1,20. Eféz. 1,21.

4,1. Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől, *
* 1 Pét. 3,18. 1 Pét. 2,21. 1 Pét. 2,24. Zsid. 12,10. Zsid. 12,11.
4,2. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. *
* Róm. 6,6. Róm. 6,7. Róm. 6,22. 2 Kor. 5,15. 2 Kor. 7,1. Gal. 2,20. 1 Ján. 2,16. 1 Ján. 2,17.
4,3. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. *
* Eféz. 4,17. Eféz. 4,18. Tit. 3,3. Róm. 1,28. Róm. 1,29.
4,4. A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. *
* Csel. 17,20.
4,5. A kik számot adnak majd annak, a ki készen van megítélni élőket és holtakat. *
* 2 Tim. 4,1. Csel. 10,42.
4,6. Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. *
* 1 Pét. 3,19. Róm. 6,11. 1 Kor. 5,5.
4,7. A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. *
* Jak. 5,8. Jak. 5,9. 1 Kor. 10,11. 1 Ján. 2,18. 2 Pét. 3,10. 2 Pét. 3,11.
4,8. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez. *
* 1 Pét. 1,22. Kol. 3,14. Zsid. 13,1. Jak. 5,20.
4,9. Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül. *
* 1 Pét. 2,13. Zsid. 13,2. Fil. 2,14.
4,10. Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; *
* Róm. 12,6. Róm. 12,7. 2 Kor. 8,14. Mát. 25,14. Mát. 25,15.
4,11. Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen. *
* 2 Kor. 2,17. 2 Kor. 3,5. 2 Kor. 3,6. Kol. 3,17. 2 Pét. 3,18. Róm. 16,27.
4,12. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; *
* Ésa. 48,10. Jak. 1,2. Jak. 1,3.
4,13. Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. *
* 2 Kor. 1,7. Róm. 8,17.
4,14. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. *
* 1 Pét. 3,14. Mát. 5,10. Mát. 5,11. Ésa. 11,2. Jak. 2,7. 1 Tim. 6,1.
4,15. Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: *
* 1 Pét. 2,20.
4,16. Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. *
* Csel. 11,26. Csel. 5,41. Ján. 21,19.
4,17. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának? *
* Jer. 25,29. Ezék. 9,6. 2 Thess. 1,5. 2 Thess. 1,8.
4,18. És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? *
* Luk. 23,31. Péld. 11,31. Jer. 49,12.
4,19. Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. *
* 1 Pét. 3,17. Jak. 1,12. Jak. 5,13. Luk. 23,46.

5,1. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; *
* Tit. 1,5. 1 Tim. 5,17. 2 Ján. 1,1. Ján. 15,27. Ján. 19,35. Róm. 8,17. Róm. 8,18.
5,2. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; *
* Csel. 20,28. 1 Kor. 9,16. Tit. 1,7. Tit. 1,11.
5,3. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. *
* 2 Kor. 1,24. Luk. 22,26. 2 Thess. 3,9.
5,4. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. *
* 1 Pét. 2,25. 1 Pét. 1,4. Jak. 1,12. 1 Kor. 9,25.
5,5. Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád. *
* Eféz. 5,21. Fil. 2,3. Péld. 3,34. Jak. 4,6.
5,6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. *
* Jak. 4,7. Jak. 4,10. Jób. 22,29.
5,7. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. *
* Zsolt. 37,5. Mát. 6,25. Zsid. 13,5.
5,8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: *
* 1 Pét. 4,7. Jel. 12,10. Jób. 1,7. Luk. 22,31.
5,9. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. *
* Jak. 4,7. Eféz. 6,12. Eféz. 6,13. Fil. 1,30.
5,10. A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, *
* 1 Pét. 1,15. 1 Thess. 2,12. Zsid. 13,21.
5,11. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. *
* Eféz. 3,16.
5,12. Silvánus által, a ki, a mint gondolom, hű atyátokfia, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, a melyben állotok. *
* 2 Kor. 1,19. 1 Thess. 1,1. 2 Thess. 1,1. Csel. 17,4. Róm. 5,2.
5,13. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam. *
* 1 Pét. 1,1. 1 Kor. 9,5. Csel. 12,12.
5,14. Köszöntsétek egymást szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, a kik Krisztusban vagytok. *
* Róm. 16,16. 1 Kor. 16,20.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja