PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT MÁSODIK LEVELEPÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT MÁSODIK LEVELE

1,1. Pál és Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban: *
* 1 Thess. 1,1.
1,2. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. *
* Róm. 1,7. 1 Kor. 1,3.
1,3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet; *
* 2 Thess. 2,13. 1 Thess. 1,2. 1 Thess. 3,6. 1 Thess. 3,12.
1,4. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek: *
* 1 Thess. 2,19. 1 Thess. 2,20. 2 Kor. 7,14. 1 Thess. 2,14. 1 Thess. 3,3.
1,5. Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is. *
* Róm. 8,17. Róm. 8,18. Luk. 21,36. Fil. 1,28. Róm. 2,5.
1,6. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. *
* Róm. 12,19. Jel. 18,6. Jel. 18,7.
1,7. Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. *
* 1 Thess. 3,13. 1 Thess. 4,16. 1 Pét. 4,13. Mát. 25,31.
1,8. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának. *
* Ésa. 66,15. Ésa. 66,16. Róm. 2,8. Róm. 2,10. Róm. 2,16.
1,9. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől, *
* Mát. 25,41. - Mát. 25,46. Mát. 7,23.
1,10. A mikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon. *
* Kol. 1,26. Kol. 1,27. Kol. 3,4. Róm. 2,16.
1,11. Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával. *
* 1 Thess. 1,2. 1 Thess. 1,3. 1 Thess. 2,12. 1 Thess. 4,3.
1,12. Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. *
* 1 Pét. 4,11. 1 Pét. 4,16. Fil. 1,20. Róm. 8,17.

2,1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, *
* 1 Thess. 4,16. 1 Thess. 4,17. Mát. 24,31. Zsid. 10,25.
2,2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. *
* Mát. 24,6. 2 Thess. 2,15. 2 Thess. 3,17.
2,3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, *
* Eféz. 5,6. Mát. 24,4. Mát. 24,10. Mát. 24,11. 1 Tim. 4,1. 1 Ján. 2,18. Ján. 17,12.
2,4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. *
* Dán. 11,36. Ezék. 28,1. Ésa. 14,13. Ésa. 14,14.
2,5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék. *
* Csel. 17,1.
2,6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog megjelenni.
2,7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. *
* 2 Thess. 2,3. 2 Thess. 2,4. Csel. 17,5. 1 Ján. 4,3. 1 Ján. 2,18.
2,8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; *
* Ésa. 11,4. Csel. 19,15. Csel. 19,20.
2,9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, *
* Mát. 24,24. Csel. 13,13. 5 Móz. 13,1. 5 Móz. 13,2.
2,10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. *
* 2 Kor. 2,15.
2,11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; *
* Róm. 1,21. - Róm. 1,28. 1 Tim. 4,1. Ján. 5,43.
2,12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. *
* Róm. 1,18. Róm. 1,32.
2,13. Mi pedig mindenkor hálaadásaal tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében; *
* 2 Thess. 1,3. 2 Thess. 1,4. Eféz. 1,4. 1 Thess. 1,4.
2,14. A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. *
* 1 Thess. 1,5. 1 Thess. 2,12. Tit. 2,14.
2,15. Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok. *
* 2 Thess. 3,6. 1 Kor. 11,2. 1 Thess. 4,12. 2 Tim. 3,14.
2,16. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, *
* Ján. 3,16. Tit. 3,7. 1 Pét. 1,3.
2,17. Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. *
* 1 Thess. 3,13.

3,1. Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. *
* 1 Thess. 5,25. Kol. 4,3. Zsolt. 147,15. 2 Tim. 2,9.
3,2. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit! *
* Csel. 2,40.
3,3. De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. *
* 1 Thess. 5,24. 2 Tim. 2,13.
3,4. Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk. *
* Gal. 5,10. 2 Kor. 7,16. 1 Thess. 5,11.
3,5. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra. *
* 2 Thess. 2,17. 1 Thess. 5,23.
3,6. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. *
* 1 Thess. 4,1. 1 Thess. 4,2. 1 Kor. 5,11. Júd. 1,23.
3,7. Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. *
* 1 Thess. 1,6. 1 Thess. 1,7. 1 Thess. 2,10.
3,8. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek ne legyünk terhére. *
* 2 Kor. 11,7. 1 Kor. 4,12. 1 Thess. 2,9.
3,9. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. *
* 1 Kor. 9,4. 1 Kor. 9,5. Csel. 20,35. 1 Kor. 4,16.
3,10. Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. *
* 1 Móz. 3,19. Mát. 10,10. Eféz. 4,28. 1 Thess. 4,11.
3,11. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. *
* 1 Tim. 5,13. Péld. 12,11.
3,12. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék. *
* 2 Thess. 3,6. 1 Thess. 4,11. 1 Tim. 2,2.
3,13. Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. *
* Gal. 6,9. 2 Kor. 4,16.
3,14. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, megszégyenüljön. *
* 2 Thess. 3,6. 1 Kor. 5,11.
3,15. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. *
* Mát. 18,15. 3 Móz. 19,17. 1 Thess. 5,14.
3,16. Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! *
* 1 Thess. 5,23. Róm. 15,33. Fil. 4,9.
3,17. A köszöntést én Pél írom a saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok. *
* 2 Thess. 2,2. 1 Kor. 16,21. Kol. 4,18.
3,18. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen. *
* 1 Thess. 5,28. 2 Tim. 4,22.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja