JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELEJÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE

1,1. A mi kezdettől fogva vala, a * mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk + , a mit szemléltünk, és ** kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.
* Ján. 1,1. Ján. 1,3. Ján. 1,14. + 2 Pét. 1,16. ** Luk. 24,39. Ján. 20,20. Ján. 20,27. Ján. 20,28.
1,2. (És az élet megjelent * és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök + életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)
* Ján. 1,4. + Ján. 17,3.
1,3. A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen * velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
* Ján. 17,21.
1,4. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek * teljes legyen.
* Ján. 15,11. Ján. 16,24. 2 Ján. 1,12.
1,5. És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság * és nincsen ő benne semmi sötétség.
* Ján. 1,9. Ján. 8,12. Jak. 1,17.
1,6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.
1,7. Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának * vére megtisztít minket minden bűntől.
* Zsid. 9,14. Jel. 1,5. Jel. 7,14.
1,8. Ha azt mondjuk, hogy * nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
* Péld. 20,9. Préd. 7,20.
1,9. Ha megvalljuk * bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
* Péld. 28,13.
1,10. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük * őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
* Préd. 7,20.

2,1. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az * Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
* Róm. 8,34. Zsid. 7,25.
2,2. És ő engesztelő * áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész + világért is.
* 1 Ján. 4,10. Róm. 3,25. + Kol. 1,20. Ján. 4,42.
2,3. És arról tudjuk meg, hogy * megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
* Ján. 13,34. Ján. 13,35.
2,4. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, * és nincs meg abban az igazság.
* 1 Ján. 1,6. 1 Ján. 1,8. 1 Ján. 4,20.
2,5. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. * Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
* 1 Ján. 4,12. 1 Ján. 4,13. Ján. 13,35. Ján. 14,21. Ján. 14,23.
2,6. A ki azt mondja, hogy ő * benne marad, annak úgy kell járnia, + a mint ő járt.
* Ján. 15,4. Ján. 15,5. + Ján. 13,15. Ján. 13,34.
2,7. Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi * parancsolatot, a mely előttetek volt kezdettől fogva; + a régi parancsolat az íge, a melyet hallottatok kezdettől fogva.
* 3 Móz. 19,18. + 1 Ján. 3,11. 2 Ján. 1,5.
2,8. Viszont új * parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség + szűnni kezd, és az igaz ** világosság már fénylik.
* Ján. 13,34. + Róm. 13,12. Eféz. 5,8. ** Ján. 1,4. Ján. 1,9. Ján. 8,12.
2,9. A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a * sötétségben van.
* 1 Ján. 3,14. 1 Ján. 3,15.
2,10. A ki szereti az ő atyjafiát * a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra + való.
* 1 Ján. 3,14. + Róm. 14,13.
2,11. A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, * és a sötétségben jár, és nem tudja hová + megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.
* 1 Ján. 3,14. + Ján. 12,35.
2,12. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő * nevéért.
* Luk. 24,47. Csel. 2,38. Csel. 4,12. Csel. 13,38.
2,13. Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.
2,14. Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva * van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.
* Ján. 1,1.
2,15. Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, * nincs meg abban az Atya szeretete.
* Mát. 6,24. Luk. 16,13. Jak. 4,4.
2,16. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
2,17. És a világ elmúlik, * és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát + cselekszi, megmarad örökké.
* 1 Kor. 7,31. Jak. 1,10. Jak. 4,14. 1 Pét. 1,24. 1 Pét. 1,25. 2 Pét. 3,10. + Mát. 7,21.
2,18. Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, eljő, * így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
* Mát. 24,5. Mát. 24,24. Csel. 20,29. 2 Thess. 2,3. 2 Ján. 1,7.
2,19. Közülünk * váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.
* Csel. 20,30.
2,20. És néktek * kenetetek van a Szenttől, és + mindent tudtok.
* 2 Kor. 1,21. + Ján. 14,26.
2,21. Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, a mi hazugság.
2,22. Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a * Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.
* 1 Ján. 4,3. 2 Ján. 1,7.
2,23. Senkiben nincs meg az Atya, * a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.
* 1 Ján. 4,15. Ján. 5,23.
2,24. A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.
2,25. És az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet.
2,26. Ezeket írtam néktek azok felől, a kik elhitetnek titeket.
2,27. És az a kenet, * a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy + valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
* 1 Ján. 2,20. Ján. 14,26. Ján. 16,13. + Jer. 31,34.
2,28. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
2,29. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy a ki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.

3,1. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! * A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte + meg őt.
* Ján. 1,12. Gal. 4,5. + Ján. 16,3. Ján. 17,25.
3,2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, * és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.
* Róm. 8,17. 2 Kor. 3,18. Fil. 3,21. Kol. 3,4.
3,3. És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind * megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.
* 2 Kor. 7,1.
3,4. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
3,5. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, * hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen + bűn.
* Ésa. 53,4. Ésa. 53,5. Ésa. 53,9. 1 Tim. 1,15. 1 Pét. 2,22. 1 Pét. 2,24. + 2 Kor. 5,21.
3,6. A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; * a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
* 1 Ján. 5,18. Róm. 6,14.
3,7. Fiacskáim! senki el ne hitessen bennetek: a ki az igazságot cselekszi, * igaz az, a miként Ő is igaz:
* 1 Ján. 2,29.
3,8. A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; * mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
* Ján. 8,44.
3,9. Senki sem cselekszik bűnt, * a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; + és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
* 1 Ján. 5,18. + 1 Pét. 1,23.
3,10. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, * és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát.
* 1 Ján. 4,8.
3,11. Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva * hallottatok, hogy szeressük + egymást;
* 1 Ján. 2,7. 2 Ján. 1,5. + Ján. 13,34. Ján. 15,12.
3,12. Nem úgy, mint * Kain, aki a gonosztól + vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig ** igazak.
* 1 Móz. 4,8. + Ján. 8,44. ** Zsid. 11,4.
3,13. Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl * titeket a világ!
* Ján. 15,18. Ján. 15,19. Ján. 17,14.
3,14. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti * az ő atyjafiát, a halálban marad.
* 1 Ján. 2,9.
3,15. A ki gyűlöli az ő atyjafiát, * mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.
* Mát. 5,21. Mát. 5,22.
3,16. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta * érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
* Ján. 10,11. Ján. 15,13. Róm. 5,8.
3,17. A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézni, * hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?
* Jak. 2,15. Jak. 2,16.
3,18. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.
3,19. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.
3,20. Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.
3,21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
3,22. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk * az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.
* 1 Ján. 5,14. Zsolt. 10,17. Zsolt. 34,16. Zsolt. 145,19. Péld. 15,29. Jer. 29,12. Mát. 7,8. Mát. 21,22. Márk. 11,24. Luk. 11,9. Ján. 9,31. Ján. 14,13. Ján. 15,7. Ján. 16,23. Jak. 1,5. Jak. 5,16.
3,23. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk * az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, + a mint megparancsolta nékünk.
* Ján. 6,29. + Ján. 13,34.
3,24. És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad * és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott. +
* Ján. 14,23. + 1 Ján. 2,27. Róm. 8,9.

4,1. Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem * próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
* Mát. 7,15. 1 Thess. 5,21.
4,2. Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
4,3. És valamely * lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
* 1 Ján. 2,22. 2 Ján. 1,7.
4,4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.
4,5. Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, * és a világ hallgat rájok.
* Ján. 3,31.
4,6. Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, * a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.
* Ján. 8,47.
4,7. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
4,8. A ki nem szeret, * nem ismerte meg az Istent; mert az Isten + szeretet.
* 1 Ján. 3,10. + 1 Ján. 4,16.
4,9. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát * elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
* Ján. 3,16.
4,10. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a * a mi bűneinkért.
* 1 Ján. 2,2. Róm. 3,25.
4,11. Szeretteim, ha így * szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
* 1 Ján. 3,16. Mát. 18,33. Ján. 15,12. Ján. 15,13.
4,12. Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük * egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete + teljessé lett bennünk:
* Ján. 1,18. + 1 Ján. 2,5.
4,13. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; * mert a maga Lelkéből adott minékünk.
* 1 Ján. 3,24.
4,14. És mi láttuk * és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.
* 1 Ján. 1,1. Ján. 1,14.
4,15. A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és * ő is az Istenben.
* 1 Ján. 2,23.
4,16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; * és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
* 1 Ján. 4,8.
4,17. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk * van az ítélet napjához, mert a mint ő + van, úgy vagyunk mi is e világban.
* 1 Ján. 2,28. 1 Ján. 3,19. 1 Ján. 3,21. + 1 Pét. 1,15.
4,18. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
4,19. Mi szeressük őt; mert ő * előbb szeretett minket!
* Ján. 15,16.
4,20. Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug * az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti + az Istent, a kit nem lát?
* 1 Ján. 2,4. + 1 Ján. 3,17.
4,21. Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, * szeresse a maga atyjafiát is.
* 1 Ján. 3,11. 1 Ján. 3,23. Ján. 13,34.

5,1. Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől * született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.
* 1 Ján. 4,2. 1 Ján. 4,15. Ján. 1,12. Ján. 1,13.
5,2. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.
5,3. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk * az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem + nehezek.
* Ján. 14,15. Ján. 14,23. Ján. 15,10. + Mát. 11,30.
5,4. Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi * a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.
* 1 Ján. 4,4. Ján. 16,33. Róm. 8,37.
5,5. Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
5,6. Ez az, a ki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és * a vérrel. És a Lélek az, a mely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.
* Ján. 19,34.
5,7. Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, * az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.
* Mát. 28,19.
5,8. És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.
5,9. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az * ő Fiáról.
* Ján. 5,37. Ján. 8,17. Ján. 8,18.
5,10. A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. * A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.
* Róm. 8,16. Gal. 4,6.
5,11. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az * élet az ő Fiában van.
* Ján. 1,4.
5,12. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg * abban.
* Ján. 3,36.
5,13. Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök * életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.
* Ján. 20,31.
5,14. És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat * minket:
* 1 Ján. 3,22.
5,15. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.
5,16. Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos * bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.
* Mát. 12,31. Mát. 12,32. Zsid. 6,4. - Zsid. 6,6.
5,17. Minden igazságtalanság * bűn; de van nem halálos bűn is.
* 1 Ján. 3,4.
5,18. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: * hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.
* 1 Ján. 3,6. 1 Ján. 3,9.
5,19. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
5,20. De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet * adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és + az örök ** élet.
* Luk. 24,25. + Róm. 9,5. ** Ján. 17,3.
5,21. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. * Ámen!
* 1 Kor. 6,9. 1 Kor. 10,14. 1 Pét. 4,3.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja