PÁL APOSTOLNAK AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELEPÁL APOSTOLNAK AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

1,1. Pál, Jézus Krisztus apostola Istennek akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. *
* 1 Kor. 1,1. Fil. 1,1.
1,2. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. *
* Róm. 1,7.
1,3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, *
* 1 Pét. 1,3.
1,4. A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, *
* 2 Tim. 1,9. Csel. 15,18.
1,5. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, *
* Róm. 8,15. Róm. 8,29. Róm. 8,30.
1,6. Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, *
* Mát. 3,17. Kol. 1,13. Róm. 8,39.
1,7. A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. *
* Róm. 3,23. - Róm. 3,25.
1,8. Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, *
* 1 Kor. 1,5. Kol. 1,9.
1,9. Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkait az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, *
* Eféz. 3,4. Eféz. 3,5. Róm. 16,25. Róm. 16,26. Kol. 1,26. 2 Tim. 1,9. 2 Tim. 1,10.
1,10. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak; *
* Gal. 4,4. 1 Móz. 1,31. 1 Ján. 3,8. - 1 Ján. 3,10. Ján. 8,44. 2 Kor. 11,3. Róm. 8,19. - Róm. 8,23. Mát. 19,28. 2 Pét. 3,10. 2 Pét. 3,13.
1,11. Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
1,12. Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban: *
* Róm. 3,2. Róm. 9,4. Csel. 3,25.
1,13. A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, *
* Kol. 1,5. Csel. 19,2. - Csel. 19,5. Csel. 2,37. Csel. 2,38. Csel. 8,12. Ján. 3,5. Eféz. 4,30. Csel. 2,16. - Csel. 2,18. Jóel. 2,28. Jóel. 2,29. Zak. 12,10.
1,14. A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására. *
* 2 Kor. 1,22. 1 Kor. 15,28. Róm. 8,18. - Róm. 8,23. 2 Móz. 19,5. 5 Móz. 7,6. 5 Móz. 14,2. 5 Móz. 26,18. Zsolt. 135,4. Malak. 3,17.
1,15. Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, *
* Kol. 1,4.
1,16. Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben; *
* 1 Kor. 1,4. 1 Thess. 1,2. Fil. 1,3.
1,17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; *
* Csel. 7,2. Kol. 1,15. Fil. 2,5. - Fil. 2,11. 1 Kor. 11,3. Róm. 8,34. 1 Kor. 15,27. 1 Kor. 15,28. Ján. 20,17. Mát. 27,46. Ján. 10,29. Ján. 14,28. 1 Kor. 2,10.
1,18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, *
* Róm. 1,21. Róm. 11,8. Róm. 11,10. 2 Kor. 4,6. Fil. 3,20. Róm. 5,2. Róm. 8,18. - Róm. 8,24. Kol. 1,27. 2 Kor. 4,17. Kol. 1,12. Csel. 20,32. Csel. 26,18. 1 Kor. 6,9. Gal. 5,21. Eféz. 5,5.
1,19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
1,20. A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. *
* Márk. 16,19. Zsolt. 110,1. Csel. 2,24. Fil. 3,20. Fil. 3,21. Csel. 7,55. Mát. 24,30. Mát. 25,31. Róm. 8,9. - Róm. 8,11.
1,21. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: *
* Eféz. 3,10. Fil. 2,9. - Fil. 2,11. Kol. 1,16. Róm. 8,38. 1 Pét. 3,22.
1,22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, *
* Zsolt. 8,7. Zsid. 2,8. Kol. 1,8.
1,23. Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel. *
* Eféz. 3,17. 1 Kor. 12,27. Kol. 1,18. Kol. 1,24. Kol. 2,19. Róm. 12,5. Róm. 8,9. Róm. 8,10. Ján. 15,5. Kol. 1,17.

2,1. Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, *
* Eféz. 1,20. Kol. 2,13.
2,2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; *
* Eféz. 6,12. Tit. 3,3. Róm. 12,2. 2 Kor. 4,4. Mát. 12,24. 1 Kor. 2,12. 1 Ján. 4,6. Ésa. 1,2. - Ésa. 1,4. Róm. 2,8. Róm. 11,30.
2,3. A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: *
* Kol. 3,5. Kol. 3,6. Róm. 1,18. Róm. 3,9. - Róm. 3,18. Róm. 7,14. 1 Kor. 1,12. 2 Pét. 2,18. Gal. 5,16. Róm. 7,23. Róm. 7,24. Róm. 11,32. Gal. 3,22.
2,4. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, *
* Eféz. 1,7. Mik. 7,18. Róm. 5,8. Ján. 3,16.
2,5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) *
* Eféz. 1,23. Róm. 8,17. Kol. 2,13. Róm. 5,10.
2,6. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: *
* Eféz. 1,20. 2 Kor. 4,14. 2 Tim. 2,12.
2,7. Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. *
* 1 Ján. 3,1. Róm. 9,23. Róm. 2,4. Tit. 3,4.
2,8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; *
* Róm. 3,25. Róm. 3,30. Gal. 2,16.
2,9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. *
* Tit. 3,5. Róm. 3,28. Róm. 9,32. Gal. 2,16. Gal. 3,2. Róm. 10,3. Róm. 2,14. Róm. 3,27.
2,10. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. *
* Zsolt. 100,3. Tit. 2,14. Tit. 3,5. 2 Kor. 5,17. Gal. 6,15. Róm. 8,1. Róm. 8,2. Ján. 3,5. Ján. 3,6. Fil. 2,13.
2,11. Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, *
* 1 Kor. 12,2. Róm. 2,28. Fil. 3,3. Kol. 2,11. Jer. 9,25. Jer. 9,26.
2,12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; *
* Róm. 9,4. Róm. 9,5. Kol. 1,21. Csel. 3,25. Róm. 1,16. Róm. 3,1. Róm. 3,2. 1 Móz. 32,28. 1 Móz. 35,10. Róm. 9,6. 1 Móz. 12,23. 1 Móz. 26,2. - 1 Móz. 26,5. 1 Móz. 28,13. - 1 Móz. 28,15. 1 Thess. 4,13. Csel. 19,26. Csel. 14,15. 1 Kor. 10,20.
2,13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. *
* Eféz. 2,12.
2,14. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, *
* Csel. 10,35. Csel. 10,36. Ésa. 49,6. Mik. 5,5. Ésa. 9,6. Ésa. 9,7. Kol. 3,11. Gal. 3,28. Ján. 10,16.
2,15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; *
* Kol. 2,14. Kol. 1,21. - Kol. 1,22. Gal. 3,13. Róm. 3,21. Róm. 3,22. Róm. 8,4. Mát. 5,17. Róm. 7,1. - Róm. 7,6. Gal. 6,15. Gal. 3,28. Gal. 5,6.
2,16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. *
* Csel. 10,28. Kol. 1,20. Róm. 5,10. 2 Kor. 5,18. 2 Kor. 5,20. 1 Kor. 10,17. Kol. 3,15.
2,17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. *
* Eféz. 2,12. Eféz. 2,13. Ján. 14,18. Róm. 8,9. Róm. 8,10. Róm. 8,16. 2 Kor. 3,17. 2 Kor. 13,5. 2 Kor. 13,3. Ésa. 57,19.
2,18. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. *
* Róm. 5,2. 1 Pét. 3,18.
2,19. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem pogártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, *
* Eféz. 2,12. Fil. 3,20. Csel. 7,6. Csel. 7,29. Róm. 3,29. Róm. 4,10. - Róm. 4,12. Gal. 6,16. 1 Tim. 3,15. Zsid. 3,2. Zsid. 3,5. Zsid. 3,6. Zsid. 10,21. 1 Pét. 4,17. Hós. 8,1.
2,20. Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga a Jézus Krisztus, *
* Ésa. 18,16. Zsolt. 118,22. Kol. 2,6. Kol. 2,7. 1 Kor. 3,10. 1 Kor. 3,12. 1 Kor. 3,14. 1 Kor. 12,10. Mát. 21,42.
2,21. A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; *
* Eféz. 4,15. Eféz. 4,16. 1 Pét. 2,5. 1 Kor. 3,16.
2,22. A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. *
* 2 Kor. 6,16.

3,1. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; *
* Fil. 1,7. Fil. 1,13. - Fil. 1,16. Gal. 6,12. 2 Kor. 11,23. 2 Kor. 10,1. Kol. 1,23.
3,2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; *
* Eféz. 3,1. Eféz. 3,10. Csel. 9,15. Róm. 1,5. Róm. 12,3. Róm. 15,15.
3,3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden, *
* Eféz. 3,2. Eféz. 3,11. - Eféz. 3,12. Csel. 26,13. Gal. 1,16.
3,4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől;
3,5. A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: *
* Csel. 10,28. 1 Móz. 11,5. Gal. 3,8. Róm. 9,24. - Róm. 9,26. Róm. 15,9. Róm. 16,26. 2 Pét. 1,21. 1 Kor. 2,10. - 1 Kor. 2,16.
3,6. Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által. *
* Eféz. 2,12. Gal. 3,28. Gal. 3,29. Róm. 8,17. Csel. 3,26. Róm. 1,16.
3,7. A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint. *
* Eféz. 1,19. Eféz. 3,20. Róm. 1,5. Kol. 1,25. Kol. 1,26. Gal. 1,1. Gal. 1,15. - Gal. 1,17. Gal. 1,13. Gal. 1,14.
3,8. Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát; *
* 1 Kor. 15,9. Csel. 9,15. 1 Ján. 2,2. Fil. 3,6.
3,9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; *
* Eféz. 1,10. Eféz. 3,2. Róm. 16,25. Róm. 16,26. Ján. 1,9. Zsid. 6,4. Zsid. 10,32. 2 Kor. 4,4. Mát. 5,14.
3,10. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, *
* Eféz. 1,21. 1 Kor. 12,28. 1 Kor. 15,9. Kol. 1,18. Kol. 1,24. Luk. 15,7. Luk. 15,10. Zsid. 1,14. 1 Pét. 1,12.
3,11. Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: *
* Eféz. 1,4. Eféz. 1,11.
3,12. A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által. *
* Eféz. 2,18. Ján. 14,6. Róm. 5,2. Zsid. 4,16. Róm. 8,38.
3,13. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak. *
* Eféz. 2,12. Fil. 2,17. Fil. 2,18. 1 Thess. 3,3.
3,14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
3,15. A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, *
* Eféz. 6,10. Csel. 3,25.
3,16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; *
* Róm. 7,16. Róm. 7,22. Róm. 7,23. Róm. 7,25. Róm. 12,2. 2 Kor. 4,16.
3,17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; *
* Róm. 8,9. Róm. 8,10. 2 Kor. 12,9. Gal. 2,20. Ján. 14,23.
3,18. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, *
* Gal. 5,6. 1 Kor. 13,4. Kol. 2,7.
3,19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. *
* Róm. 8,35. Gal. 2,20. Ján. 10,11. - Ján. 10,18.
3,20. Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, *
* Róm. 16,25. - Róm. 16,27.
3,21. Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen.

4,1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. *
* Eféz. 3,1. Fil. 1,27. Fil. 1,13. Kol. 1,10. Gal. 5,21. Gal. 5,22.
4,2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, *
* Gal. 6,2. Mát. 11,29. Kol. 3,12. Róm. 15,1. 1 Kor. 13,4.
4,3. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. *
* Eféz. 2,22. Fil. 2,1. 2 Kor. 13,13. Ján. 17,21.
4,4. Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; *
* Eféz. 2,16. Eféz. 2,18. Róm. 12,5. 1 Kor. 12,13. Kol. 3,15.
4,5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; *
* 1 Kor. 8,6.
4,6. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. *
* 1 Kor. 15,24. - 1 Kor. 15,28. Róm. 8,9. Róm. 8,15. Gal. 3,26. Eféz. 1,23. Eféz. 2,22. Róm. 11,36. 1 Kor. 12,6.
4,7. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. *
* Róm. 12,3. Róm. 12,6.
4,8. Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. *
* Zsolt. 68,19. Luk. 1,78. 1 Kor. 15,25. 1 Kor. 15,26. Csel. 2,33.
4,9. (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? *
* Ján. 3,13. Fil. 2,8. Fil. 2,10. Mát. 12,40.
4,10. A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) *
* Eféz. 4,8. Zsid. 7,26. 1 Kor. 15,28. Eféz. 1,23.
4,11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: *
* 1 Kor. 12,28. Csel. 11,27. Csel. 11,28. Csel. 21,8. Csel. 20,28. Ján. 21,15. 1 Pét. 5,1. - 1 Pét. 5,2. 1 Tim. 3,2.
4,12. A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: *
* Róm. 12,5. Kol. 1,24. 2 Kor. 13,9.
4,13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: *
* Eféz. 3,19. Róm. 3,22. Gal. 2,16. Fil. 3,9. Fil. 3,10. 1 Kor. 13,11. Róm. 8,10.
4,14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; *
* 1 Kor. 14,20. Zsid. 13,9. Csel. 20,29. Csel. 20,30.
4,15. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; *
* Eféz. 1,22. Eféz. 3,18. 1 Kor. 12,12. - 1 Kor. 12,27.
4,16. A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. *
* Róm. 12,5. Kol. 2,19.
4,17. Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, *
* Eféz. 2,3. Róm. 1,21. 1 Pét. 4,3. 2 Pét. 2,18.
4,18. Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; *
* Róm. 8,2.
4,19. Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. *
* Róm. 1,24.
4,20. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;
4,21. Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:
4,22. Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; *
* Eféz. 2,1. - Eféz. 2,2. Róm. 6,6. Róm. 6,13. Róm. 6,12. Róm. 6,14. Gal. 3,27. 2 Kor. 11,3. Zsid. 3,13.
4,23. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, *
* Eféz. 4,17. Róm. 12,2. Róm. 7,23. Gal. 5,16. - Gal. 5,18.
4,24. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. *
* Eféz. 4,22. Kol. 3,10. 1 Móz. 1,27.
4,25. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. *
* Eféz. 4,12. - Eféz. 4,16. Zak. 8,16. Róm. 12,5.
4,26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; *
* Mát. 5,22. 5 Móz. 24,13. 5 Móz. 24,15.
4,27. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. *
* Eféz. 6,11. - Eféz. 6,13. 1 Pét. 5,8. 1 Pét. 5,9. Jak. 4,7. 2 Kor. 2,10. 2 Kor. 2,11.
4,28. A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. *
* Csel. 20,34.
4,29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. *
* Mát. 12,36. Mát. 12,37. Kol. 3,16. Kol. 3,17. 2 Tim. 2,14.
4,30. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. *
* Eféz. 1,13. Róm. 5,5. Róm. 8,16. Róm. 8,23.
4,31. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; *
* Mát. 15,19. Kol. 3,8. Kol. 3,9.
4,32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. *
* Kol. 3,12. Kol. 3,13. Mát. 6,12. Mát. 6,14. Mát. 6,15. Mát. 18,21. - Mát. 18,35. 2 Kor. 5,18. 2 Kor. 5,19.

5,1. Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: *
* Eféz. 4,32. Ján. 13,34. Ján. 15,13. 1 Ján. 3,1. Róm. 5,8.
5,2. És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. *
* Róm. 5,8. Gal. 2,20. Zsid. 10,10. Zsid. 10,14. Fil. 4,18. Mát. 20,28. Mát. 26,28. Róm. 3,25. 1 Móz. 8,21.
5,3. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik; *
* Kol. 3,5. Kol. 3,6. 1 Kor. 5,10.
5,4. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. *
* Eféz. 4,29. Kol. 2,7. Kol. 3,15. Kol. 3,17. 1 Thess. 5,18.
5,5. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. *
* 1 Kor. 6,9. 1 Kor. 6,10. Kol. 3,5. Mát. 6,24. Fil. 3,19. 2 Kor. 6,10. 2 Kor. 11,27. 1 Kor. 15,27. 1 Kor. 15,24. 1 Kor. 15,28.
5,6. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. *
* Kol. 2,8. Róm. 2,5. 1 Thess. 1,10.
5,7. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; *
* Róm. 11,22. 2 Pét. 3,17.
5,8. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. *
* Eféz. 1,18. 1 Thess. 5,5. Luk. 16,8. Ján. 12,36.
5,9. (Merta világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), *
* Gal. 5,22. Róm. 6,13. Fil. 1,11. Fil. 1,18. Fil. 4,8. 1 Kor. 5,8.
5,10. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. *
* Eféz. 4,20. - Eféz. 4,24. Róm. 12,2. Fil. 1,27.
5,11. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; *
* Eféz. 4,22. Róm. 13,12. Róm. 6,21. Gal. 6,8.
5,12. Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. *
* Eféz. 5,6. Róm. 1,26. Róm. 1,27.
5,13. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. *
* Ján. 3,19. - Ján. 3,21.
5,14. Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. *
* Ésa. 60,1. Ésa. 59,10. Róm. 13,11. Mát. 8,22. Luk. 15,24. Luk. 15,32.
5,15. Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: *
* Eféz. 5,8. - Eféz. 5,10.
5,16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. *
* Kol. 4,5. Gal. 6,10. Fil. 2,15. Fil. 2,3. Fil. 2,20.
5,17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. *
* Eféz. 5,15. Eféz. 5,16. Kol. 1,9. Csel. 21,14. 1 Kor. 4,19.
5,18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, *
* Péld. 23,20. Luk. 21,34.
5,19. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. *
* Kol. 3,16. Csel. 2,4. Csel. 10,46. Csel. 19,6.
5,20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. *
* Eféz. 6,18. Kol. 3,17. Róm. 12,12. Ján. 14,13. 1 Kor. 15,24.
5,21. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. *
* 1 Pét. 5,5. 2 Kor. 5,11. 1 Kor. 10,22.
5,22. Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. *
* Eféz. 6,6. Eféz. 6,7. 1 Pét. 3,1. 1 Móz. 3,16.
5,23. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
5,24. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.
5,25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; *
* Kol. 3,19. Gal. 2,20. Róm. 4,25.
5,26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, *
* Eféz. 6,17. 2 Kor. 3,18. Róm. 8,9. Róm. 8,10. 1 Kor. 6,11. Tit. 3,5. - Tit. 3,7. Ján. 17,17.
5,27. Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. *
* 2 Kor. 11,2. Mát. 25,1. - Mát. 25,13. Jel. 19,7. - Jel. 19,9. Jel. 21,2. Ján. 3,29. Én. 4,7.
5,28. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. *
* Eféz. 23,25. - Eféz. 23,27. 1 Kor. 11,3.
5,29. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;
5,30. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. *
* 1 Móz. 2,22. 1 Móz. 2,23. 2 Kor. 5,17. Gal. 6,15. 2 Pét. 1,4. Róm. 12,5. 1 Kor. 6,15.
5,31. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. *
* 1 Móz. 2,24. Eféz. 5,27. Eféz. 5,30. 2 Kor. 11,2.
5,32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
5,33. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. *
* Eféz. 5,28. Eféz. 5,22. - Eféz. 5,24.

6,1. Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. *
* Kol. 3,20.
6,2. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). *
* 2 Móz. 20,12. 5 Móz. 5,16.
6,3. Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. *
* 1 Móz. 12,13. 5 Móz. 4,40.
6,4. Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. *
* Eféz. 5,22. - Eféz. 5,33. Kol. 3,21. 5 Móz. 6,1. - 5 Móz. 6,25. Péld. 14,1. Péld. 30,10. - Péld. 30,17.
6,5. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak; *
* Eféz. 5,22. Kol. 3,22. Gal. 3,28. 1 Kor. 7,21. 1 Kor. 7,22. Fil. 2,12. 1 Kor. 2,3.
6,6. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből. *
* Gal. 1,10.
6,7. Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;
6,8. Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. *
* Mát. 25,31. - Mát. 25,46. 2 Kor. 5,10.
6,9. Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála. *
* Kol. 4,1. 5 Móz. 10,17.
6,10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. *
* Eféz. 1,19. Fil. 4,13. 2 Kor. 12,9.
6,11. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. *
* 2 Kor. 10,4. Róm. 6,13. Róm. 6,23.
6,12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. *
* Eféz. 2,2. Gal. 1,16. 2 Kor. 4,4. Ján. 14,30. Ján. 12,31.
6,13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
6,14. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, *
* Ésa. 11,5. Luk. 12,35. Róm. 6,13. Róm. 6,14.
6,15. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; *
* Ésa. 9,4. Róm. 5,1.
6,16. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; *
* Eféz. 2,8. Eféz. 3,12. 1 Pét. 5,8. 1 Pét. 5,9. Róm. 8,38. Róm. 8,39. Róm. 16,20. 2 Thess. 3,3. 2 Kor. 11,3. Mát. 5,37. Mát. 6,13. Zsolt. 7,14.
6,17. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: *
* Ésa. 59,17. 1 Thess. 5,9. Róm. 8,28. - Róm. 8,30. Róm. 1,16.
6,18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, *
* Eféz. 6,14. Kol. 4,2. Luk. 21,36. 1 Thess. 5,17. 1 Thess. 2,13. Róm. 1,9.
6,19. És érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát, *
* Róm. 15,30. Kol. 4,3. Luk. 21,15. Csel. 28,30. Csel. 28,31.
6,20. A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom. *
* Csel. 9,15. Csel. 22,15. Róm. 1,14. Róm. 11,13.
6,21. Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban; *
* Csel. 20,4. Kol. 4,7. 2 Tim. 4,12.
6,22. Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket. *
* Eféz. 3,13. Kol. 4,10. - Kol. 4,14. Fil. 2,19. Fil. 2,23. Fil. 2,24.
6,23. Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! *
* Eféz. 1,12. Eféz. 1,17. Gal. 5,6. 1 Kor. 13,1. Róm. 1,7. 1 Kor. 11,3. 1 Kor. 3,23. 1 Kor. 15,28.
6,24. A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen. *
* Kol. 4,18. 1 Tim. 6,21.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja