PÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELEPÉTER APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE

1,1. Simon * Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a + kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:
* Ján. 1,43. Ján. 21,15. - Ján. 21,17. + 1 Pét. 1,1.
1,2. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.
1,3. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és a kegyességre való, Annak megismerése által, a ki * minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
* 1 Pét. 1,5. 1 Pét. 2,9.
1,4. A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogyazok által isteni * természet részeseivé legyetek, kikerülvén a + romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.
* 1 Pét. 1,15. + 2 Pét. 2,18.
1,5. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé * tudományt,
* 1 Kor. 14,1. 1 Kor. 14,3.
1,6. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé * pedig kegyességet,
* Jak. 1,27.
1,7. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság * mellé pedig szeretetet.
* Róm. 13,8. Róm. 13,10. 1 Ján. 2,9.
1,8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
1,9. Mert a kiben ezek * nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való + megtisztulásáról.
* 2 Pét. 1,5. 2 Pét. 1,8. + Eféz. 2,1. - Eféz. 2,5. Eféz. 2,12. Eféz. 2,13.
1,10. Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé * tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
* Zsid. 3,14.
1,11. Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
1,12. Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.
1,13. Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek * titeket;
* 2 Pét. 3,1.
1,14. Mint a ki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, a miképen a mi Urunk Jézus Krisztus * is megjelentette nékem.
* Ján. 21,18. Ján. 21,19.
1,15. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről.
1,16. Mert nem * mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az + ő nagyságának.
* 1 Kor. 1,17. + Luk. 9,28. - Luk. 9,35. Ján. 21,14. Ján. 21,15.
1,17. Mert a mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az * én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm:
* Mát. 17,5.
1,18. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.
1,19. És igen biztos * nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét + helyen világító szövétnekre, míg ** nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
* Luk. 24,25. - Luk. 24,27. + Zsolt. 119,105. ** Malak. 4,2.
1,20. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
1,21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől * indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
* 2 Tim. 3,16. 1 Kir. 22,14.

2,1. Valának pedig hamis * próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta + őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
* Ezék. 13,2. Ezék. 13,3. Mát. 25,11. + 1 Ján. 2,22.
2,2. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; * a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
* 1 Tim. 4,1.
2,3. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk * nem szunnyad.
* 5 Móz. 32,35.
2,4. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, * hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
* Júd. 1,6.
2,5. És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét * az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
* 1 Móz. 7,17. - 1 Móz. 7,23.
2,6. És ha Sodoma * és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
* 1 Móz. 19,24. 1 Móz. 19,25.
2,7. És ha megszabadította az igaz Lótot, * a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
* 1 Móz. 19,12. 1 Móz. 19,16. - 1 Móz. 19,22.
2,8. (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):
2,9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, * a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
* 1 Kor. 10,13.
2,10. Főképen pedig azokat, a kik a testet követvén, * tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, a kik a méltóságokat káromolni nem + rettegnek:
* Júd. 1,4. Júd. 1,7. Júd. 1,8. Júd. 1,10. Júd. 1,16. Júd. 1,18. Róm. 13,1. Róm. 13,2.
2,11. Holott az * angyalok, a kik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet.
* Júd. 1,9.
2,12. De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a * miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni,
* Júd. 1,10.
2,13. Megkapván gonoszságuk díját, mint a kik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és * fertelmek, a kik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek;
* Júd. 1,12.
2,14. A kiknek szemei * paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei;
* Mát. 5,28.
2,15. A kik elhagyván az egyenes útat, eltévelyedtek, követvén * Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte.
* 4 Móz. 22,7. - 4 Móz. 22,21. 4 Móz. 22,32.
2,16. De megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval * szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét.
* 4 Móz. 22,24.
2,17. Ezek víztelen * kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
* Júd. 1,12.
2,18. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, * testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,
* Júd. 1,16.
2,19. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság * szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
* 2 Pét. 2,10. - 2 Pét. 2,15. Ján. 8,34.
2,20. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése * által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk + gonoszabbá lett az elsőnél.
* Fil. 3,7. Fil. 3,8. + Zsid. 10,26. Zsid. 10,27.
2,21. Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem * ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
* Luk. 12,47. - Luk. 12,48.
2,22. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az * eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.
* Péld. 28,11.

3,1. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által * serkentgetem;
* 2 Pét. 1,13. 2 Pét. 1,15.
3,2. Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott * beszédekről, és az Úrnak és + Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
* 2 Pét. 1,19. + 2 Pét. 1,1.
3,3. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, * a kik saját kívánságaik szerint járnak,
* 1 Tim. 4,1.
3,4. És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének * ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.
* Ján. 14,3. Ezék. 12,22.

3,1. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által * serkentgetem;
* 2 Pét. 1,13. 2 Pét. 1,15.
3,2. Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott * beszédekről, és az Úrnak és + Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
* 2 Pét. 1,19. + 2 Pét. 1,1.
3,3. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, * a kik saját kívánságaik szerint járnak,
* 1 Tim. 4,1.
3,4. És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének * ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.
* Ján. 14,3. Ezék. 12,22.
3,5. Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; *
* 1 Móz. 1,6. - 1 Móz. 1,8. Zsolt. 24,2.
3,6. A melyek által az akkori világ vízzel * elboríttatván elveszett:
* 1 Móz. 7,11. 1 Móz. 7,12. 1 Móz. 7,23.
3,7. A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó * által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának + napjára.
* 2 Pét. 3,10. + 2 Thess. 1,6. - 2 Thess. 1,8.
3,8. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, * hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
* Zsolt. 90,4.
3,9. Nem késik el az ígérettel az * Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki + megtérésre jusson.
* Ján. 14,3. + Jel. 22,12. - Jel. 22,20.
3,10. Az Úr napja pedig úgy jő * majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és + a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
* Mát. 24,37. Mát. 24,42. - Mát. 24,44. + 2 Pét. 3,7. 2 Pét. 3,12.
3,11. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben * és kegyességben, +
* 2 Pét. 3,14. + Jak. 1,27.
3,12. A kik várjátok * és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
* 1 Thess. 1,10. 1 Thess. 4,14. - 1 Thess. 4,17.
3,13. De új eget * és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.
* Ésa. 65,17. Ésa. 66,22. Jel. 21,1.
3,14. Annakokáért szeretteim, ezeket várván * , igyekezzetek, hogy + szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
* 2 Pét. 3,10. 2 Pét. 3,13. + Kol. 1,32. 1 Thess. 3,13.
3,15. És a mi * Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a mi képen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.
* 2 Pét. 3,9. Róm. 2,4.
3,16. Szinte minden levélben is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.
3,17. Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől * elragadtatva, a saját erősségetekből + ki ne essetek;
* 2 Pét. 3,3. 2 Pét. 3,4. + 2 Pét. 3,3. 2 Pét. 3,9. 1 Pét. 1,19.
3,18. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak * ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
* Ján. 17,3.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja