JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVEJÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

1,1. Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök * hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,
* Jel. 22,6.
1,2. A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott.
1,3. Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, * és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert + az idő közel van.
* Jel. 22,7. + Jel. 22,10. Jak. 5,8. 1 Pét. 4,7.
1,4. János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, * a ki vala és a ki eljövendő; és a hét lélektől, a + mely az ő királyiszéke előtt van,
* Jel. 4,8. + Jel. 4,5.
1,5. És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
1,6. És tett minket királyokká és papokká * az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
* Jel. 5,10. Jel. 20,6. 1 Pét. 2,9. 2 Móz. 19,6.
1,7. Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja * őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt + e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
* Ján. 19,37. + Zak. 12,10. Mát. 24,30.
1,8. Én vagyok az Alfa * és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.
* Jel. 21,6. Jel. 22,13.
1,9. Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus * bizonyságtételéért.
* Jel. 6,9. Jel. 19,10. Jel. 20,4.
1,10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy * trombitáét,
* Jel. 4,1.
1,11. A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa * és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.
* Jel. 1,8.
1,12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;
1,13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig * érő ruhába öltözve, és + mellénél aranyövvel körülövezve.
* Jel. 14,14. Dán. 7,13. + Dán. 10,5.
1,14. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei * olyanok, mint a tűzláng;
* Jel. 2,18. Jel. 19,12. Dán. 10,6.
1,15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek * zúgása.
* Jel. 14,2.
1,16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő * vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.
* Jel. 2,16. Jel. 19,15. Zsid. 4,12.
1,17. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté * az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és + az Utolsó,
* Dán. 8,18. Dán. 10,9. Dán. 10,10. + Jel. 2,8.
1,18. És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek * örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
* Róm. 6,9.
1,19. Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek:
1,20. A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, * és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.
* Malak. 2,7.

2,1. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár * a hét arany gyertyatartó között:
* Jel. 1,13.
2,2. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;
2,3. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.
2,4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.
2,5. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat * kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
* Jel. 1,20.
2,6. De az megvan benned, hogy a Nikolaiták * cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök.
* Jel. 2,15.
2,7. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az * élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.
* Jel. 22,2. 1 Móz. 2,9.
2,8. A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, a ki * halott vala és él:
* Jel. 1,17. Jel. 1,18.
2,9. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és * nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
* Jel. 3,9.
2,10. Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek * koronáját.
* Jel. 3,11.
2,11. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt * a második halál.
* Jel. 20,14. Jel. 21,8.
2,12. A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard * van:
* Jel. 1,16. Jel. 19,15. Zsid. 4,12.
2,13. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik.
2,14. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását * tartják, a ki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.
* 4 Móz. 25,1. 4 Móz. 25,2. 4 Móz. 25,3. 4 Móz. 31,16.
2,15. Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták * tanítását tartják, a mit gyűlölök.
* Jel. 2,6.
2,16. Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok * azok ellen számnak kardjával.
* Jel. 1,16. Jel. 19,15. Jel. 19,21.
2,17. A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, * és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja. +
* 2 Móz. 16,32. - 2 Móz. 16,34. + Jel. 3,12. Jel. 3,22. Jel. 3,4.
2,18. A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei * olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az ízzó fényű + érczhez:
* Jel. 1,14. Jel. 19,12. + Jel. 1,15.
2,19. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.
2,20. De van valami kevés * panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, + a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a ** bálványáldozatokból egyenek.
* Jel. 2,14. + 1 Kir. 16,31. ** Csel. 15,20.
2,21. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.
2,22. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.
2,23. És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék * és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek + szerint.
* Zsolt. 7,10. + Jel. 20,12. Jel. 22,12. Zsolt. 62,13. Jer. 17,10. Jer. 32,19. Mát. 16,27. Róm. 2,6. 1 Kor. 3,8. 2 Kor. 5,10.
2,24. Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet,
2,25. Hanem a mi * nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.
* Jel. 3,11.
2,26. És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
2,27. És uralkodik * rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól:
* Jel. 12,5. Jel. 19,15. Zsolt. 2,9.
2,28. És adom annak a hajnalcsillagot. *
* Jel. 22,16. 2 Pét. 1,19.
2,29. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

3,1. A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a * hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.
* Jel. 1,16.
3,2. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló * félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.
* Jak. 5,19. Jak. 5,20.
3,3. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és * nem tudod, mely órában megyek hozzád.
* Mát. 24,42. - Mát. 24,44. 1 Thess. 5,2.
3,4. De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.
3,5. A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, * és vallást teszek annak + nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
* Jel. 13,8. Jel. 20,12. Jel. 21,27. 2 Móz. 32,32. Zsolt. 69,29. Fil. 4,3. + Mát. 10,32. Mát. 25,31. - Mát. 25,40.
3,6. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
3,7. A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, * a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:
* Ésa. 22,22.
3,8. Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
3,9. Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik * zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.
* Jel. 2,9.
3,10. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.
3,11. Ímé eljövök hamar: tartsd * meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. +
* Jel. 2,25. + Jel. 2,10.
3,12. A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek * nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, + a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én ** új nevemet.
* Jel. 14,1. + Jel. 21,2. Jel. 21,10. Gal. 4,26. Zsid. 11,10. Zsid. 12,22. Zsid. 13,14. ** Jel. 2,17. Jel. 22,4.
3,13. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
3,14. A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű * és igaz bizonyság, az Isten teremtésének + kezdete:
* Jel. 19,11. + Ján. 1,1. - Ján. 1,3. Kol. 1,15.
3,15. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
3,16. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
3,17. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:
3,18. Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér * ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
* Jel. 7,13.
3,19. A kiket én szeretek, * megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
* Zsid. 12,6. Jak. 1,12.
3,20. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
3,21. A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
3,22. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

4,1. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, * a melyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután.
* Jel. 1,10.
4,2. És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy * királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;
* Ésa. 6,1.
4,3. És a ki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány vala, * látszatra smaragdhoz hasonló.
* Ezék. 1,28.
4,4. És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy * Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának.
* Jel. 11,16.
4,5. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki. És hét tűzlámpás ég vala a királyiszék előtt, a mely az Istennek hét * lelke;
* Jel. 1,4. Jel. 5,6.
4,6. És a királyiszék előtt üvegtenger vala, * hasonló a kristályhoz: és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy + lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul.
* Jel. 15,2. + Jel. 5,6.
4,7. És az első lelkes * állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.
* Ezék. 1,5. - Ezék. 1,14.
4,8. És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat * szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki + vala és a ki van és a ki eljövendő,
* Ésa. 6,2. Ésa. 6,3. + Jel. 1,4.
4,9. És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örökké él,
4,10. Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:
4,11. Méltó vagy Uram, * hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.
* Jel. 5,12.

5,8. És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat * szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki + vala és a ki van és a ki eljövendő,
* Ésa. 6,2. Ésa. 6,3. + Jel. 1,4.
5,9. És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örökké él,
5,10. Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:
5,11. Méltó vagy Uram, * hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.
* Jel. 5,12.

5,1. És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, * egy könyvet + , a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.
* Jel. 4,2. + Ezék. 2,9. Ezék. 2,10.
5,2. És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?
5,3. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.
5,4. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:
5,5. És egy a Vének * közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, + Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
* Jel. 4,4. + Jel. 22,16. Ésa. 11,1. - Ésa. 11,10.
5,6. És láték a királyiszék és a négy lelkes * állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és + hét szeme vala, a mi az Istennek hét ** Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
* Jel. 4,6. + Zak. 3,9. ** Jel. 1,4. Jel. 4,5.
5,7. És eljöve és elvevé a könyvet * a királyiszékben ülőnek jobbkezéből.
* Jel. 5,1. Jel. 4,2.
5,8. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák * és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek + imádságai.
* Jel. 14,2. + Jel. 8,3. Zsolt. 141,2.
5,9. És éneklének új * éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket + Istennek a te véred által, minden ** ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
* Jel. 14,3. + Csel. 20,28. Róm. 3,25. 1 Kor. 6,20. 1 Kor. 7,23. Eféz. 1,7. Zsid. 9,14. 1 Pét. 1,19. ** Jel. 7,9.
5,10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká * és papokká; és uralkodunk a földön.
* Jel. 1,6. Jel. 20,6. 2 Móz. 19,6.
5,11. És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének * körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer + tízezer és ezerszer ezer vala;
* Jel. 7,11. + Dán. 7,10.
5,12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett * Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
* Jel. 4,11.
5,13. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a * földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben + ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
* Fil. 2,10. + Jel. 4,2. Jel. 4,3.
5,14. És a négy lelkes * állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén + leborult és imádá az örökkön örökké élőt.
* Jel. 4,6. - Jel. 4,8. + Jel. 4,4.

6,1. És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jőjj és lásd.
6,2. És látám, és ímé egy fehér ló, * és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.
* Jel. 19,11.
6,3. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a * második lelkes állat ezt mondá: Jőjj és lásd.
* Jel. 4,7.
6,4. És előjőve egy másik, veres ló, és * a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.
* Zak. 1,8.
6,5. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jőjj és lásd. Látám azért, és ímé egy * fekete ló; és annak, a ki azon üle, egy mérleg vala kezében.
* Zak. 6,2.
6,6. És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.
6,7. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik * lelkes állat szavát, a mely ezt mondja vala: Jőjj és lásd.
* Jel. 4,7.
6,8. És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel * és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.
* 3 Móz. 26,22. 3 Móz. 26,25. 3 Móz. 26,26.
6,9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, * a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, + a melyet kaptak.
* Jel. 20,4. + Jel. 1,9. Jel. 19,10. Jel. 20,4.
6,10. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem * állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?
* Luk. 18,7.
6,11. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek. *
* Jel. 3,5. Jel. 7,9.
6,12. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap * feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér;
* Jóel. 2,31.
6,13. És az ég * csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.
* Mát. 24,29.
6,14. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy * és sziget helyéből elmozdíttaték.
* Jel. 16,20.
6,15. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a * barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;
* Ésa. 2,19.
6,16. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek * mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:
* Luk. 23,30.
6,17. Mert eljött az ő haragjának * ama nagy napja; és ki állhat meg?
* Jel. 11,18.

7,1. Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.
7,2. És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,
7,3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük * a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.
* Jel. 9,4. Ezék. 9,4.
7,4. És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, * az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.
* Jel. 14,1.
7,5. A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt vala; a Ruben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
7,6. Az Áser nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
7,7. A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
7,8. A Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt.
7,9. Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden * nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba + öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
* Jel. 5,9. + Jel. 3,5. Jel. 6,11.
7,10. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a * mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!
* Zsolt. 3,9. Jel. 12,10. Jel. 19,1.
7,11. Az angyalok * pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyiszék előtt arczczal leborulának, és imádák az Istent,
* Jel. 5,11.
7,12. Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen.
7,13. Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba * vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
* Jel. 3,18.
7,14. És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és * megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
* Ésa. 1,18. Zsid. 9,14.
7,15. Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát * felettök.
* Ésa. 4,5. Ezék. 37,27.
7,16. Nem éheznek * többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap + nem tűz rájok, sem semmi hőség:
* Ésa. 49,10. + Zsolt. 121,6.
7,17. Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl * Isten az ő szemeikről minden könyet.
* Jel. 21,4. Ésa. 25,8.

8,1. És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.
8,2. És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik * hét trombita.
* Jel. 8,6. Jel. 8,7.
8,3. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek * könyörgéseihez az arany + oltárra, a mely a királyiszék előtt vala.
* Jel. 5,8. + Jel. 6,9.
8,4. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel * az angyal kezéből az Isten elébe.
* Zsolt. 141,2.
8,5. Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.
8,6. És a hét angyal, a kinél a * hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz.
* Jel. 8,2.
8,7. Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre: és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége.
8,8. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;
8,9. És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze.
8,10. A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira:
8,11. A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.
8,12. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.
8,13. És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, a ki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj * a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, a kik még trombitálni fognak.
* Jel. 9,2. - Jel. 9,12. Jel. 11,13. Jel. 11,14. Jel. 12,12.

9,1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység * kútjának kulcsa.
* Jel. 20,1.
9,2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
9,3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
9,4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek * pecséte.
* Jel. 7,3. Ezék. 9,4.
9,5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.
9,6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
9,7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
9,8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
9,9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
9,10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
9,11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.
9,12. Az első jaj * elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
* Jel. 8,13.
9,13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
9,14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
9,15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
9,16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
9,17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
9,18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.
9,19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
9,20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, * sem hallhatnak, sem járhatnak;
* Zsolt. 115,5. - Zsolt. 115,7.
9,21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.

10,1. És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, a ki felhőbe van öltözve; és a fején szivárvány vala, és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok;
10,2. És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre;
10,3. És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát.
10,4. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot hallék, a mely ezt mondá nékem: Pecsételd be, * a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd.
* Dán. 8,26. Dán. 12,4.
10,5. És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az * égre,
* Dán. 12,7.
10,6. És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen:
10,7. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.
10,8. És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, * mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.
* Jel. 10,2.
10,9. Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és * megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.
* Ezék. 3,1. - Ezék. 3,3.
10,10. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.
10,11. És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.

11,1. És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik abban imádkoznak.
11,2. De a tornáczot, a mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét * hónapig.
* Jel. 13,5.
11,3. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer * kétszáz hatvan napig.
* Jel. 12,6.
11,4. Ezek az a két * olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a földnek Istene előtt állanak.
* Zak. 4,2. Zak. 4,3. Zak. 4,11. Zak. 4,14.
11,5. És ha valaki akar nékik ártani, tűz * származik az ő szájokból, a mely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
* 2 Kir. 1,10. 2 Kir. 1,12.
11,6. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső * ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, + és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
* 1 Kir. 17,1. + 2 Móz. 7,19. 2 Móz. 7,20.
11,7. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő * fenevad hadakozik + ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
* Jel. 13,1. + Jel. 13,7. Dán. 7,21.
11,8. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy * városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.
* Jel. 17,2. Jel. 17,5. Jel. 18,10.
11,9. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.
11,10. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak: mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.
11,11. De három és fél nap mulva életnek lelke adaték Istentől ő beléjök, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, a kik őket nézik vala.
11,12. És hallának nagy szózatot az égből, a mely ezt mondja vala nékik: Jőjjetek fel ide. És felmenének az égbe felhőben; és láták őket az ő ellenségeik.
11,13. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak * tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget.
* Jel. 11,8.
11,14. A második * jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar eljő.
* Jel. 8,13. Jel. 9,12.
11,15. A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön * örökké uralkodik.
* Jel. 12,10. Jel. 19,6.
11,16. És a huszonnégy Vén, a ki * az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orczájára és imádá az Istent,
* Jel. 4,4.
11,17. Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és aki eljövendő vagy: mert a te nagy * hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.
* Jel. 1,4. Jel. 1,8. Jel. 11,15.
11,18. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, * és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj + a te szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.
* Jel. 6,15. - Jel. 6,17. + Mát. 25,31. - Mát. 25,40. Luk. 22,28. Luk. 22,30.
11,19. És megnyilatkozék * az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének + ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.
* Jel. 15,5. + 2 Móz. 25,10. - 2 Móz. 25,16.

12,1. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
12,2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben. *
* Mik. 4,10.
12,3. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; *
* Dán. 7,7.
12,4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a * földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony + elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.
* Dán. 8,10. + Jel. 12,1. Jel. 12,2.
12,5. És szűle fiú-magzatot, a ki * vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.
* Jel. 2,27. Jel. 19,15. Zsolt. 2,9.
12,6. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer * kétszáz hatvan napig.
* Jel. 11,3.
12,7. És lőn az égben viaskodás: Mihály és * az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
* Dán. 10,13. Dán. 10,21.
12,8. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.
12,9. És vetteték a nagy sárkány, * ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
* Jel. 20,2. 1 Móz. 3,1. 1 Móz. 3,4. 1 Móz. 3,15.
12,10. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség * és az erő, és a mi Istenünknek országa, és + az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
* Jel. 7,10. Jel. 19,1. + Jel. 11,15. Jel. 12,10. Jel. 19,6.
12,11. És ők legyőzték * azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
* Róm. 8,33. Róm. 8,34. Róm. 8,37. Róm. 16,20.
12,12. Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj * a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
* Zsolt. 96,11. Ésa. 49,13. Jel. 8,13. Jel. 9,2. - Jel. 9,12. Jel. 11,14.
12,13. Mikor azért látta a sárkány, * hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, + a ki a fiút szűlte.
* Jel. 12,9. + Jel. 12,1. Jel. 12,2. Jel. 12,5.
12,14. De adaték az asszonynak * két nagy sasszárny, hogy a kígyó + elől elrepüljön a pusztába az ** ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és ++ az időnek feléig.
* Jel. 12,1. Jel. 12,2. Jel. 12,5. Jel. 12,13. + Jel. 12,3. Jel. 12,6. ++ Dán. 12,7.
12,15. És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.
12,16. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott.
12,17. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele; *
* Jel. 19,10. 1 Ján. 5,10.
12,18. És álla a tengernek fövenyére.

13,1. És láték egy fenevadat feljőni a * tengerből, a melynek hét feje és tíz + szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
* Jel. 11,7. + Dán. 7,7.
13,2. És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány * adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.
* Jel. 12,3. Jel. 12,9.
13,3. És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
13,4. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, * ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
* Jel. 11,7. Jel. 17,8.
13,5. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét * hónapig.
* Jel. 11,2.
13,6. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
13,7. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és * őket legyőzze; és adaték néki hatalom minen nemzetségen, nyelven és népen.
* Jel. 11,7. Dán. 7,21.
13,8. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva * az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e + világ alapítása óta.
* Jel. 3,5. Jel. 20,12. Jel. 21,27. 2 Móz. 32,32. Zsolt. 69,29. Fil. 4,3. + 1 Pét. 1,20.
13,9. Ha van füle valakinek, hallja!
13,10. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, * fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése + és hite.
* Mát. 26,52. + Jel. 14,12.
13,11. Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
13,12. És az előbbi fenevadnak * minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
* Jel. 13,1. - Jel. 13,3. Jel. 19,20.
13,13. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. *
* Mát. 24,14. 2 Thess. 2,9.
13,14. És elhiteti * a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, + de megelevenedett.
* Jel. 19,20. + Jel. 13,3.
13,15. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad * képét, megölessenek,
* Jel. 19,20.
13,16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra * bélyeget tegyenek;
* Jel. 19,20.
13,17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad * bélyege van, vagy neve, vagy nevének + száma.
* Jel. 14,9. Jel. 14,11. + Jel. 13,18.
13,18. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

14,1. És látám, és ímé egy Bárány áll vala * Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy + ezeren, a kiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.
* Jel. 5,6. - Jel. 5,9. Ján. 1,29. + Jel. 3,12.
14,2. És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását * és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, a kik az ő hárfájokkal + hárfáznak vala;
* Jel. 1,15. + Jel. 5,8.
14,3. És énekelnek vala mintegy új * éneket a királyiszék előtt, és a négy + lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz ** negyvennégy ezer, a kik áron ++ vétettek meg a földről.
* Jel. 5,9. + Jel. 4,2. - Jel. 4,8. ** Jel. 14,1. ++ 1 Pét. 1,18. 1 Pét. 1,19.
14,4. Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek * áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.
* Jel. 14,3. 1 Pét. 1,18. 1 Pét. 1,19. 1 Kor. 6,20.
14,5. És az ő szájokban nem találtatott álnokság; * mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek.
* Zsolt. 32,2. Sof. 3,13.
14,6. És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,
14,7. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő * ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette + a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
* Jel. 15,4. + Csel. 14,15.
14,8. És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott * Babilon, + a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából ** adott inni minden pogány népnek.
* Ésa. 21,9. Jer. 51,8. + Jel. 16,19. Jel. 17,5. Jel. 18,2. Jel. 17,2.
14,9. És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és * bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
* Jel. 13,16.
14,10. Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
14,11. És az ő kínlódásuknak füstje * felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének + bélyegét felveszi.
* Jel. 18,18. Jel. 19,3. + Jel. 13,16.
14,12. Itt van a * szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
* Jel. 13,10.
14,13. És hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert * megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik + követik őket.
* Jel. 21,3. Jel. 21,4. + Jel. 22,12. 2 Thess. 1,6. 2 Thess. 1,10.
14,14. És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, * a fején arany korona, és a kezében éles sarló.
* Jel. 1,13. Ján. 7,13.
14,15. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, a ki a felhőn ül vala: Indítsd * a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt.
* Jóel. 3,13. Mát. 13,39.
14,16. Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.
14,17. És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala.
14,18. Más angyal is jöve ki az oltártól, a kinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, a kinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert megértek annak szőlei. *
* Jóel. 3,13.
14,19. Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy * borsajtójába.
* Jel. 19,15. Ésa. 63,3.
14,20. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.

15,1. És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó * csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja.
* Jel. 11,14.
15,2. És láték úgymint üvegtengert * tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének + számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. **
* Jel. 4,6. + Jel. 13,18. ** Jel. 5,8. Jel. 14,2.
15,3. És énekelik vala Mózesnek * az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: + Nagyok és csodálatosak ** a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a ++ a te útaid, óh szentek Királya!
* 2 Móz. 15,1. + Zsolt. 111,2. ** Zsolt. 139,14. Zsolt. 145,17.
15,4. Ki ne félne téged, * Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert + eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid ** nyilvánvalókká lettek.
* Jer. 10,7. + Malak. 1,11. Ésa. 66,23. ** Jel. 14,7.
15,5. És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték * a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma,
* Jel. 11,19.
15,6. És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél arany övekkel körülövezve.
15,7. És egy a * négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét aranypoharat, a mely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala.
* Jel. 4,6.
15,8. És megtelék a templom füsttel * az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mígnem a hét angyal + hét csapása bevégeztetik.
* 2 Móz. 40,34. - 2 Móz. 40,35. 1 Kir. 8,10. 1 Kir. 8,11. Ésa. 6,4. + Jel. 15,6.

16,1. És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét * angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.
* Jel. 15,1. Jel. 15,6. Jel. 15,7.
16,2. Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély * azokon az embereken, a kiknek vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. +
* 2 Móz. 9,10. 2 Móz. 9,11. + Jel. 13,14. Jel. 13,16. Jel. 13,17.
16,3. A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben.
16,4. A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn * vér.
* 2 Móz. 7,17. 2 Móz. 7,20.
16,5. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és * a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted;
* Jel. 1,4. Jel. 1,8. Jel. 4,8. Jel. 4,11. Jel. 4,17.
16,6. Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nékik inni; mert méltók arra.
16,7. És hallám, hogy más az * oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a + te ítéleteid.
* Jel. 9,13. + Jel. 15,3. Jel. 19,2.
16,8. A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel.
16,9. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek * hatalma vala e csapásokon; és nem térének + meg, hogy neki dicsőséget adjanak.
* Jel. 16,11. Jel. 16,21. + Jel. 9,21.
16,10. Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad * királyiszékére; és lőn az ő országa setét; és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt,
* Jel. 13,1.
16,11. És káromlák * a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének + az ő cselekedeteikből.
* Jel. 16,9. Jel. 16,21. + Jel. 16,9.
16,12. A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.
16,13. És láték a sárkány * szájából és a fenevad + szájából és a hamis próféta szájából ** három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat;
* Jel. 12,3. Jel. 12,4. + Jel. 13,1. - Jel. 13,8. ** Jel. 13,11. Jel. 13,17.
16,14. Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek * a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék + azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
* Jel. 20,8. + Jel. 17,14. Jel. 19,17. - Jel. 19,21. 1 Thess. 5,22. 2 Pét. 3,10.
16,15. (Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a * ki vigyáz és őrzi az ő + ruháit, hogy mezítelenen ** ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)
* Jel. 3,3. Mát. 24,44. Luk. 12,39. Luk. 12,40. + Jel. 3,4. Jel. 3,18. Jel. 19,8. ** 2 Kor. 5,3.
16,16. Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.
16,17. A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei * templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja vala: Meglett! +
* Jel. 11,19. + Jel. 21,6.
16,18. És lőnek * zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
* Jel. 4,5. Jel. 8,5.
16,19. És a nagy * város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon + megemlítteték az ** Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja ++ borának poharából.
* Jel. 14,8. Jel. 17,5. Jel. 18,2. + Jel. 17,5. ** Jel. 18,5. Jel. 14,8. - Jel. 14,11. Jel. 18,1. - Jel. 18,24.
16,20. És minden sziget elmúlék, és hegyek * nem találtatának többé.
* Jel. 6,14.
16,21. És nagy jégeső, mint egy-egy tálentom, szálla az égből az emberekre; és káromlák * az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy.
* Jel. 16,9. Jel. 16,11.

17,1. És jöve egy a hét * angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának + kárhoztatását, a ki a sok vizen ül; **
* Jel. 15,6. Jel. 15,7. + Náh. 3,4. ** Jer. 51,13.
17,2. A kivel paráználkodtak a * a föld királyai, és az ő paráznaságának + borával megrészegedtek a föld lakosai.
* Jel. 18,3. Jel. 18,9. + Jel. 14,8. Jer. 51,7.
17,3. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje * és tíz szarva vala.
* Jel. 13,1.
17,4. Öltözött * vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
* Jel. 18,16.
17,5. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; * a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
* Jel. 14,8. Jel. 16,19. Jel. 18,2.
17,6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől * és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
* Jel. 18,24.
17,7. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
17,8. A fenevad, * a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe + e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
* Jel. 11,7. Jel. 13,1. Jel. 13,4. + Jel. 3,5. Jel. 13,8. Jel. 20,12. Jel. 21,27. 2 Móz. 32,32.
17,9. Itt az elme, a melyben van * bölcseség. A hét + fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
* Jel. 13,18. + Jel. 13,1.
17,10. Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
17,11. A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.
17,12. A tíz * szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
* Jel. 13,1. Dán. 7,20. Dán. 7,24.
17,13. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
17,14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura * és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
* Jel. 19,16. 1 Tim. 6,15.
17,15. És monda nékem: A vizek, * a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek + azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
17,
* Jel. 17,1. + Ésa. 8,7.
17,16. És a tíz * szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik + őt tűzzel.
* Jel. 17,12. Jel. 17,13. + Jel. 18,8.
17,17. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
17,18. És az asszony, * a melyet láttál, ama nagy + város, a melynek királysága van a földnek királyain.
* Jel. 17,4. Jel. 17,5. + Jel. 16,19.

18,1. És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
18,2. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, * leomlott + a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, ** minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
* Jel. 14,8. Ésa. 21,9. Jer. 51,8. + Jel. 16,19. Jel. 17,5. Ésa. 13,21. Ésa. 34,11. Ésa. 34,13. Ésa. 34,14.
18,3. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, * és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
* Jel. 17,2.
18,4. És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki * belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
* Ésa. 48,20. Ésa. 52,11. Jer. 50,8. Jer. 51,6. 2 Kor. 6,17.
18,5. Mert az ő bűnei * az égig hatottak, és megemlékezett az + Isten az ő gonoszságairól.
* Jer. 51,9. + Jel. 16,19.
18,6. Fizessetek * úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
* Zsolt. 137,8. Jer. 50,15.
18,7. A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy * ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
* Ésa. 47,7. Ésa. 47,8.
18,8. Ennekokáért egy * nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel + égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt.
* Ésa. 47,9. + Jel. 17,16.
18,9. És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele * paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,
* Jel. 17,2.
18,10. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, * Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
* Jel. 14,8.
18,11. A föld kalmárai * is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;
* Ezék. 27,36.
18,12. Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
18,13. És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
18,14. És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.
18,15. Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván.
18,16. És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött * gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annnyi gazdagság!
* Jel. 17,4.
18,17. És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
18,18. És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, * és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?
* Jel. 14,11. Jel. 19,3.
18,19. És port hányván * az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!
* Józs. 7,6. Jób. 2,12.
18,20. Örülj * ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.
* 5 Móz. 32,43. Ésa. 44,23. Ésa. 49,13. Jer. 51,48.
18,21. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy * sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
* Jer. 51,64.
18,22. És hárfásoknak * és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;
* Ésa. 24,8. Ezék. 26,13.
18,23. És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és * menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid + valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.
* Jer. 7,34. Jer. 16,9. Jer. 25,16. + Ésa. 23,8.
18,24. És abban prófétáknak és szenteknek * vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.
* Jel. 17,6.

19,1. És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és * a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!
* Jel. 7,10. Jel. 12,10.
19,2. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, * és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta + az ő szolgáinak vérét annak kezén.
* Jel. 16,7. Zsolt. 19,10. Zsolt. 119,137. + Jel. 18,20. 5 Móz. 32,43.
19,3. És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy * örökkön örökké.
* Ésa. 34,10. Jel. 14,11. Jel. 18,18.
19,4. És leborula a huszonnégy Vén * és a négy lelkes állat, + és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!
* Jel. 4,4. + Jel. 4,6.
19,5. És a királyiszéktől szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, a kik félitek őt, kicsinyek és nagyok!
19,6. És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik * az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.
* Jel. 11,15. Jel. 11,17. Jel. 12,10.
19,7. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,
19,8. És adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a * fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
* Ezék. 16,10.
19,9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány * menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
* Mát. 22,2.
19,10. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd * , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele + van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
* Jel. 22,8. Jel. 22,9. + Jel. 1,9. Jel. 6,9. Jel. 20,4. 1 Ján. 5,10.
19,11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, * és aki azon ül vala, hivatik vala + Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
* Jel. 6,2. + Jel. 3,14.
19,12. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; * és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
* Jel. 1,14. Jel. 2,18.
19,13. És vérrel hintett * ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének + neveztetik.
* Ésa. 63,3. + Ján. 1,1. 1 Ján. 1,1.
19,14. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és * tiszta gyolcsba öltözve.
* Jel. 19,8.
19,15. És az ő szájából éles kard * jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat + legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének ** borsajtóját.
* Jel. 19,21. Jel. 1,16. Jel. 2,16. + Jel. 2,27. Jel. 12,5. Jel. 14,19. Jel. 14,20. Ésa. 63,3.
19,16. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és * uraknak Ura.
* Jel. 17,14.
19,17. És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, * és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára.
* Jer. 12,9. Ezék. 39,17.
19,18. Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.
19,19. És látám, hogy a fenevad * és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
* Jel. 13,1. - Jel. 13,11. Jel. 17,11. - Jel. 17,14.
19,20. És megfogaték a fenevad, * és ő vele együtt a hamis próféta, + a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba ** vettetének:
* Jel. 13,1. + Jel. 13,11. - Jel. 13,16. ** Jel. 20,14.
19,21. A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, * a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind + megelégedének azoknak húsával.
* Jel. 19,15. + Jel. 19,17.

20,1. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek * kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
* Jel. 9,1.
20,2. És megfogá a sárkányt, azt * a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre.
* Jel. 12,9. 2 Pét. 2,4.
20,3. És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy * kevés időre.
* Jel. 20,7. Jel. 20,8.
20,4. És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; * és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért + és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták ** a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak ++ a Krisztussal ezer esztendeig.
* 1 Kor. 6,2. + Jel. 1,9. Jel. 6,9. Jel. 19,10. ** Jel. 13,12. Jel. 13,16. ++ Róm. 8,17.
20,5. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
20,6. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második * halálnak; hanem lesznek az Istennek és a + Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
* Jel. 2,11. + Jel. 1,6. Jel. 5,10. 1 Pét. 2,5. 1 Pét. 2,9. Ésa. 61,6.
20,7. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az * ő fogságából.
* Jel. 20,3.
20,8. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a * Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse + őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
* Ezék. 38,2. + Jel. 16,14.
20,9. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.
20,10. És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, * a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
* Jel. 19,20.
20,11. És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
20,12. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek * nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely + az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik ** szerint.
* Dán. 7,10. + Jel. 3,5. Jel. 13,8. Jel. 21,27. 2 Móz. 32,32. Zsolt. 69,29. Fil. 4,3. ** Jel. 2,23. Jel. 22,12. Zsolt. 62,13. Jer. 17,10. Jer. 32,19. Mát. 16,27. Róm. 2,6. 1 Kor. 3,8. 2 Kor. 5,10.
20,13. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik * szerint.
* Jel. 20,12.
20,14. A pokol pedig és a * halál vettetének a tűznek + tavába. Ez a ** második halál, a tűznek tava.
* 1 Kor. 15,26. 1 Kor. 54,55. + Jel. 19,20. ** Jel. 2,11. Jel. 21,8.
20,15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

21,1. Ezután láték új eget * és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
* Ésa. 65,17. Ésa. 66,22. 2 Pét. 3,13.
21,2. És én János látám a szent várost, az új * Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára + felékesített menyasszony.
* Jel. 13,12. Gal. 4,26. Zsid. 11,10. Zsid. 12,22. Zsid. 13,14. 2 Kor. 11,2. Eféz. 5,25. - Eféz. 5,27.
21,3. És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora * az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
* 2 Kor. 6,16. Ezék. 37,27.
21,4. És az Isten eltöröl * minden könyet az ő szemeikről; és a halál + nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom ** nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
* Jel. 7,17. Ésa. 25,8. + Jel. 20,14. 1 Kor. 15,26. 1 Kor. 15,54.
** Ésa. 35,10.
21,5. És monda az, a ki a királyiszéken ül * vala: Ímé mindent újjá + teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
* Jel. 4,2. Jel. 20,11. + Ésa. 43,19. 2 Kor. 5,17.
21,6. És monda nékem: Meglett. * Én vagyok az Alfa + és az Omega, a kezdet és ** a vég. Én a szomjazónak adok az élet ++ vizének forrásából ingyen.
* Jel. 16,17. + Jel. 1,8. Jel. 22,13. ** Ésa. 41,4. Ésa. 44,6. Jel. 22,17. Ésa. 51,1. Ján. 4,10. Ján. 4,14. Ján. 7,37.
21,7. A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
21,8. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, * és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második + halál.
* Jel. 22,15. 1 Kor. 6,9. Gal. 5,21. Eféz. 5,5. 1 Tim. 1,9. 1 Tim. 1,10. + Jel. 2,11. Jel. 20,14.
21,9. És jöve hozzám egy a hét * angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a + Bárány feleségét.
* Jel. 15,1. Jel. 15,6. Jel. 15,7. + Jel. 21,2. Jel. 19,7.
21,10. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent * Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
* Jel. 21,2. Gal. 4,26. Zsid. 12,22.
21,11. Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
21,12. És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai * tizenkét törzsének nevei:
* Ezék. 48,31. - Ezék. 48,34.
21,13. Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
21,14. És a város kőfalának tizenkét alapja vala, * és azokon a Bárány tizenkét apostolának + nevei.
* Eféz. 2,20. + Mát. 10,2. - Mát. 10,4.
21,15. A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany * vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
* Ezék. 40,3. Zak. 2,1.
21,16. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
21,17. És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
21,18. És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
21,19. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
21,20. Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
21,21. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
21,22. És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
21,23. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy * világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
* Jel. 22,5. Ésa. 60,19. Ésa. 60,20. Zak. 14,7.
21,24. És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában * járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
* Ésa. 60,3.
21,25. És annak kapui * be nem záratnak nappal ( + éjszaka ugyanis ott nem lesz);
* Ésa. 60,11. + Ésa. 60,20. Zak. 14,7.
21,26. És a pogányok * dicsőségét és tisztességét abba viszik.
* Ésa. 60,11.
21,27. És nem megy abba be semmi tisztátalan, * sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az + élet könyvébe, a mely a Bárányé.
* Jel. 21,8. Jel. 22,15. + Jel. 3,5. Jel. 13,8. Jel. 20,12. 2 Móz. 32,32. Zsolt. 69,29. Fil. 4,3.

22,1. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
22,2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája * vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei + a pogányok gyógyítására valók.
* Jel. 2,7. 1 Móz. 2,9. + Ezék. 47,12.
22,3. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
22,4. És látják * az ő orczáját; és az ő neve + homlokukon lesz.
* Mát. 5,8. 1 Kor. 13,12. 1 Ján. 3,2. + Jel. 2,17. Jel. 3,12.
22,5. És ott éjszaka * nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
* Jel. 21,23.
22,6. És monda nékem: E beszédek hívek és * igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy + megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
* Jel. 19,9. Jel. 21,5. + Jel. 1,1.
22,7. Ímé eljövök * hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv + prófétálásának beszédeit.
* Jel. 3,11. + Jel. 1,3.
22,8. És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék * az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
* Jel. 19,10.
22,9. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne * tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
* Jel. 19,10.
22,10. Azután monda nékem: Be ne pecsételd * e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő + közel van.
* Dán. 8,26. + Jel. 1,3.
22,11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
22,12. És ímé hamar * eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. +
* Jel. 22,7. + Jel. 2,23. Jel. 20,12. Zsolt. 62,13. Jer. 17,10. Jer. 32,19. Mát. 16,27. Róm. 2,6. 1 Kor. 3,8. 2 Kor. 5,10.
22,13. Én vagyok az Alfa * és az Omega, a kezdet és a vég, az első + és utolsó.
* Jel. 1,8. Jel. 21,6. + Ésa. 41,4. Ésa. 44,6.
22,14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, * és bemehessenek a kapukon + a városba.
* Jel. 22,2. + Jel. 21,21.
22,15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák * és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
* Jel. 21,8. 1 Kor. 6,9. Gal. 5,21. Eféz. 5,4. 1 Tim. 1,9. 1 Tim. 1,10.
22,16. Én Jézus küldöttem az én * angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere + és ága: ama fényes és hajnali ** csillag.
* Jel. 1,1. + Jel. 5,5. Ésa. 11,1. Ésa. 11,10. Mát. 1,1. Mát. 1,16. Róm. 15,12. ** Jel. 2,28. 2 Pét. 1,19.
22,17. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét * ingyen.
* Jel. 21,6. Ésa. 55,1. Ján. 4,10. Ján. 4,14. Ján. 7,37.
22,18. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
22,19. És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet * könyvéből, és a szent + városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
* Jel. 3,5. Jel. 13,8. Jel. 17,8. Jel. 20,12. Jel. 21,27. 2 Móz. 32,33. + Jel. 21,10.
22,20. Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
22,21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja