PÁL APOSTOLNAK TITUSHOZ ÍRT LEVELEPÁL APOSTOLNAK TITUSHOZ ÍRT LEVELE

1,1. Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,
1,2. Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,
1,3. Megjelentette pedig * a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott + a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:
* Eféz. 1,9. + Csel. 9,6. Csel. 9,15. Csel. 9,20. Csel. 9,24.
1,4. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.
1,5. A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam;
1,6. Ha van * feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.
* 1 Tim. 3,2. - 1 Tim. 3,5. 1 Tim. 3,12.
1,7. Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;
1,8. Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;
1,9. A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.
1,10. Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók, *
* Csel. 15,1. Gal. 1,6. Gal. 1,7. 2 Tim. 2,18.
1,11. A kiknek be kell dugni a szájokat; a kik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, a miket nem kellene.
1,12. Azt mondta valaki közülök, az ő saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.
1,13. E bizonyság igaz: annakokáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,
1,14. Nem ügyelvén zsidó mesékre, * és az igazságot megvető emberek parancsolataira.
* Csel. 15,1. 1 Tim. 1,4.
1,15. Minden * tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.
* Róm. 14,20. Róm. 14,23.
1,16. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, * mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.
* 2 Tim. 3,2. 2 Tim. 3,5.

2,1. Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.
2,2. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.
2,3. Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
2,4. Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, * hogy férjöket és magzataikat szeressék,
* 1 Pét. 3,3. 1 Pét. 3,4.
2,5. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek * engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne + káromoltassék.
* 1 Pét. 3,1. 1 Pét. 3,2. + 2 Pét. 2,12.
2,6. Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
2,7. Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
2,8. Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. *
* 1 Pét. 2,12.
2,9. A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,
2,10. Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
2,11. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme * minden embernek, +
* Ján. 3,16. + 1 Tim. 2,4.
2,12. A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
2,13. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak * dicsősége megjelenését;
* Fil. 3,20.
2,14. A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket * minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
* Gal. 1,4.
2,15. Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.

3,1. Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, * hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
* Róm. 13,1. Róm. 13,2. 1 Pét. 2,13. - 1 Pét. 2,15.
3,2. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. *
* Fil. 4,5. Zsid. 12,14.
3,3. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, * gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
* 1 Kor. 6,9. - 1 Kor. 6,11. Eféz. 2,1. - Eféz. 2,3.
3,4. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, *
* Ján. 3,16.
3,5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, *
* Eféz. 2,8. Eféz. 2,9.
3,6. Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
3,7. Hogy az ő kegyelméből megigazulván, * örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
* Róm. 8,16. Róm. 8,17.
3,8. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni * azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak ez embereknek;
* Tit. 3,14. Tit. 2,14.
3,9. A balgatag vitatkozásokat azonban és * a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
* 1 Tim. 1,4. 1 Tim. 4,7.
3,10. Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; *
* Mát. 18,15. - Mát. 18,17.
3,11. Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
3,12. Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.
3,13. A törvénytudó * Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk.
* Csel. 18,24.
3,14. Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.
3,15. Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Legyelem mindnyájatokkal! Ámen.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja