PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELEPÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE

1,1. Pál, Jézus Krisztus apostala a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi * reménységünknek rendelése szerint.
* Kol. 1,27.
1,2. Timótheusnak, az én igaz * fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól. és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
* Csel. 16,1. - Csel. 16,3.
1,3. A miképpen Maczedóniába menetelemkor * kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,
* Csel. 20,1.
1,4. Se mesékkel * és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, + mint Istenben való épülést a hit által.
* 1 Tim. 4,7. + 1 Tim. 6,4.
1,5. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet: *
* Róm. 13,10.
1,6. Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre * hajlottak:
* 2 Tim. 2,14.
1,7. Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.
1,8. Tudjuk pedig, hogy a * törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,
* Róm. 7,12.
1,9. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.
1,10. Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik,
1,11. A boldog Isten dicsőségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.
1,12. És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, *
* Csel. 9,15.
1,13. Ki előbb * istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
* Csel. 9,1. Csel. 9,2. Csel. 9,5.
1,14. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
1,15. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, * hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.
* Mát. 9,13. Mát. 20,28.
1,16. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azokra, akik hiendenek ő benne az örök életre.
1,17. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek * tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.
* Róm. 16,27.
1,18. Ezt a parancsolatot adom néked fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, * hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,
* Csel. 16,1. Csel. 16,2.
1,19. Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
1,20. Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. *
* 2 Tim. 2,17.

2,1. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak * könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért,
* Fil. 4,6.
2,2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, * teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
* Jer. 29,7.
2,3. Mert az jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
2,4. A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
2,5. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
2,6. A ki adta önmagát * váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
* Ésa. 53,12.
2,7. A mi végett rendeltettem én hirdetővé és * apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
* Csel. 9,15. Csel. 13,2.
2,8. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
2,9. Hasonlatosképen az aszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem * hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
* 1 Pét. 3,3. 1 Pét. 3,6.
2,10. Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
2,11. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. *
* Eféz. 5,22.
2,12. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem * hogy a férfin uralkodjék, + hanem legyen csendességben.
* 1 Kor. 14,34. + 1 Móz. 3,16.
2,13. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. *
* 1 Móz. 2,7. 1 Móz. 2,22.
2,14. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, * bűnbe esett:
* 1 Móz. 3,1. - 1 Móz. 3,6.
2,15. Mindazonáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben, és a szent életben mértékletességgel. *
* Zsid. 12,14.

3,1. Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.
3,2. Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű * férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a + tanításra alkalmatos;
* Tit. 1,5. - Tit. 1,6. + Tit. 1,7. Tit. 1,8.
3,3. Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;
3,4. Ki a maga házát jól eligazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
3,5. (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
3,6. Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.
3,7. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba * és az ördög tőribe ne essék.
* 1 Pét. 2,12.
3,8. Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, * nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
* Csel. 6,3.
3,9. Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
3,10. És Ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
3,11. Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.
3,12. A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.
3,13. Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, * és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
* Mát. 25,21.
3,14. Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;
3,15. De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, és az igazságnak oszlopa és erőssége.
3,16. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, * megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.
* Ján. 1,1. Ján. 1,10. Ján. 1,11. Fil. 2,5. - Fil. 2,10.

4,1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben * némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
* 2 Tim. 3,1. Júd. 1,14.
4,2. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.
4,3. A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, * melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.
* Kol. 2,16.
4,4. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek * azzal;
* Tit. 1,15.
4,5. Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.
4,6. Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél;
4,7. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. * Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
* 1 Tim. 6,20.
4,8. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén * benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.
* 1 Tim. 6,6.
4,9. Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.
4,10. Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek.
4,11. Ezeket hirdessed és tanítsad.
4,12. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
4,13. A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
4,14. Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. *
* Csel. 6,6.
4,15. Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
4,16. Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

5,1. Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;
5,2. A idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.
5,3. Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld.
5,4. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.
5,5. A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.
5,6. A bujálkodó pedig élvén megholt.
5,7. És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek.
5,8. Ha pedig valaki az övéiről és az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.
5,9. Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen,
5,10. A kinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.
5,11. A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:
5,12. Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették.
5,13. Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene.
5,14. Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. *
* 1 Kor. 7,9.
5,15. Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.
5,16. Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.
5,17. A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. *
* Gal. 6,6.
5,18. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; * és: Méltó a munkás + a maga jutalmára.
* 5 Móz. 25,4. + Luk. 10,7.
5,19. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. *
* 5 Móz. 17,6.
5,20. A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.
5,21. Kérve kérlek az Istenre és a Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.
5,22. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd.
5,23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből.
5,24. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalóak, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.
5,25. Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el.

6,1. A kik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, * hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék.
* Eféz. 6,5.
6,2. A kiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints.
6,3. Ha valaki másképen tanít, * és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,
* Gal. 1,6. - Gal. 1,9.
6,4. Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,
6,5. Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál.
6,6. De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;
6,7. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; *
* Préd. 5,15.
6,8. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. *
* Péld. 30,9.
6,9. A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek * az embereket veszedelembe és romlásba merítik.
* Péld. 23,4. Péld. 28,20.
6,10. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely * után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.
* Mát. 26,14. Mát. 26,15.
6,11. De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, s békességes tűrést, a szelídséget.
6,12. Harczold meg a hitnek szép harczát, * nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.
* 2 Tim. 4,7. 2 Tim. 4,8.
6,13. Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, *
* Ján. 18,36. Ján. 18,37.
6,14. Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
6,15. A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, *
* Jel. 19,16.
6,16. Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, * sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.
* Ján. 1,18.
6,17. Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, * hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;
* Péld. 11,28.
6,18. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők,
6,19. Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy * elnyerjék az örök + életet.
* Mát. 6,20. + Mát. 25,34. - Mát. 25,40.
6,20. Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; *
* 2 Tim. 2,16.
6,21. A melylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. * Kegyelem veled! Ámen.
* 2 Tim. 2,16. - 2 Tim. 2,18.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja