JAKAB APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELEJAKAB APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELE

1,1. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan * levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet.
* 1 Pét. 1,1.
1,2. Teljes örömnek * tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
* 1 Pét. 1,6. Róm. 5,3.
1,3. Tudván, hogy a ti * hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
* Róm. 5,3.
1,4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.
1,5. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, * kérje + Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
* Márk. 11,24. + Péld. 2,6.
1,6. De kérje * hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
* Mát. 21,21. Márk. 11,24.
1,7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
1,8. A * kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.
* Jak. 4,8.
1,9. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával; *
* Jak. 2,5.
1,10. A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a * fűnek virága.
* Ésa. 40,6. 1 Pét. 1,24.
1,11. Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és * annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a + gazdag is az ő útaiban.
* Ésa. 40,6. Ésa. 40,7. + Zsolt. 102,12.
1,12. Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. *
* Jak. 5,11. 2 Tim. 4,8.
1,13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
1,14. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
1,15. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. *
* Róm. 5,12. Róm. 6,23. Róm. 7,10.
1,16. Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!
1,17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a * kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
* 1 Ján. 1,5.
1,18. Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. *
* Ján. 1,13. 1 Pét. 1,23.
1,19. Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a * szólásra, késedelmes a haragra.
* Péld. 17,27. Péld. 17,28. Préd. 7,9.
1,20. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. *
* Eféz. 4,26.
1,21. Elvetvén * azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely + megtarthatja a ti lelkeiteket.
* Kol. 3,8. Kol. 3,9. 1 Pét. 2,1. + Róm. 1,16.
1,22. Az ígének pedig megtartói legyetek és ne * csak hallgatói, megcsalván magatokat.
* Mát. 7,26. Róm. 2,13.
1,23. Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:
1,24. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
1,25. De a ki belenéz a szabadság * tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az + boldog lesz az ő cselekedetében.
* Jak. 2,12. Róm. 8,2. + Ján. 13,17.
1,26. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, * sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.
* Zsolt. 34,14.
1,27. Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.

2,1. Atyámfiai ne legyen * személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban.
* Jak. 2,9. 1 Kor. 2,8.
2,2. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;
2,3. És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:
2,4. Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?
2,5. Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem * az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy + gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik?
* 1 Kor. 1,26. + Luk. 12,21.
2,6. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé?
2,7. Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek?
2,8. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: * Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.
* 3 Móz. 19,18.
2,9. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint * annak megrontói.
* 5 Móz. 1,17.
2,10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. *
* Mát. 5,19.
2,11. Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. * És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.
* 2 Móz. 20,13. 2 Móz. 20,14.
2,12. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a * szabadság törvénye fog megítélni.
* Jak. 1,25.
2,13. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik * irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.
* Mát. 5,7. Mát. 18,30. Mát. 18,34. Mát. 25,45. Mát. 25,46.
2,14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? *
* Jak. 2,17. Mát. 7,21.
2,15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, *
* Luk. 3,10. Luk. 3,11.
2,16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? *
* 1 Ján. 3,17.
2,17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
2,18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az * én hitemet.
* Gal. 5,6.
2,19. Te hiszed, hogy az * Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, + és rettegnek.
* 5 Móz. 6,4. + Márk. 1,24.
2,20. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
2,21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
2,22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
2,23. És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: * Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten + barátjának neveztetett.
* 1 Móz. 15,6. + Ésa. 41,8.
2,24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
2,25. Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb * is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?
* Zsid. 11,31. Józs. 2,4. Józs. 2,15.
2,26. Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen * holt a hit is cselekedetek nélkül.
* Jak. 2,17. Jak. 2,20.

3,1. Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.
3,2. Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
3,3. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk.
3,4. Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.
3,5. Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!
3,6. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy * megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
* Mát. 15,11. Mát. 15,18. Mát. 15,19. Mát. 12,36. Mát. 12,37.
3,7. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és megszelidíttetett az emberi természet által:
3,8. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, * halálos méreggel teljes.
* Zsolt. 140,4.
3,9. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel * átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára + teremttettek:
* Péld. 18,21. + 1 Móz. 1,27.
3,10. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!
3,11. Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?
3,12. A vagy atyámfiai, * teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
* Mát. 7,16. Mát. 7,18.
3,13. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az * ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. +
* 5 Móz. 1,13. + Jak. 2,18.
3,14. Ha pedig keserű irígység és czivódás van a * ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
* Eféz. 4,31.
3,15. Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és * ördögi.
* Jak. 1,5. Jak. 3,17. Gal. 5,19. Gal. 5,21.
3,16. Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
3,17. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
3,18. Az * igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a + kik békességesen munkálkodnak.
* Ésa. 32,17. + Mát. 5,9.

4,1. Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban * vitézkednek?
* 1 Pét. 2,11. Róm. 7,23.
4,2. Kívántok valamit, én nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.
4,3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. *
* Jak. 1,6. Jak. 1,7. Mát. 7,7.
4,4. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. *
* Luk. 6,26. Róm. 8,7. 1 Ján. 2,15.
4,5. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre * kívánkozik a lélek, a mely bennünk lakozik?
* 1 Móz. 6,5. 2 Móz. 20,5. 4 Móz. 11,29. Mát. 6,24.
4,6. De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: * Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
* Péld. 3,34. Jób. 22,29. Mát. 23,12. 1 Pét. 5,5.
4,7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; * álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
* Eféz. 6,12. 1 Pét. 5,6. 1 Pét. 8,9.
4,8. * Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog + hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
* Zak. 1,3. + Ésa. 1,16.
4,9. Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.
4,10. Alázzátok meg magatokat az * Úr előtt, és felmagasztal titeket.
* 1 Pét. 5,6.
4,11. Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. A ki megszólja atyjafiát, és a ki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.
4,12. Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? *
* Mát. 7,1. Mát. 10,28. Róm. 2,1. Róm. 14,4.
4,13. Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk; *
* Péld. 27,1.
4,14. A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. *
* Luk. 12,20.
4,15. Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és * élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.
* Csel. 18,21.
4,16. Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.
4,17. A ki azért tudna jót cselekedni, és nem * cselekszik, bűne az annak.
* Luk. 12,47.

5,1. Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, a melyek elkövetkeznek reátok. *
* Luk. 6,24.
5,2. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitok moly ette meg; *
* Mát. 6,19.
5,3. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!
5,4. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, a mit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. *
* 3 Móz. 19,13. 5 Móz. 24,14. 5 Móz. 24,15.
5,5. Dőzsöltetek * e földön és dobzódtatok; szívetek legeltettétek mint + áldozás napján.
* Luk. 16,19. Luk. 16,25. + Jer. 12,3.
5,6. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek.
5,7. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők * az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.
* Luk. 21,19. Zsid. 10,36.
5,8. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.
5,9. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll.
5,10. Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, a kik az Úr nevében szólottak. *
* Mát. 5,12.
5,11. Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését * hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.
* Jób. 1,21.
5,12. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek *
* Mát. 5,34. Mát. 5,37.
5,13. Szenved-é * valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? + Dícséretet énekeljen.
* Zsolt. 50,15. + Eféz. 5,19. Kol. 3,16.
5,14. Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. *
* Márk. 6,13.
5,15. És a * hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
* Márk. 16,18.
5,16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és * imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az + igaznak buzgóságos könyörgése.
* Eféz. 6,18. + Zsolt. 145,18.
5,17. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és * nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:
* 1 Kir. 17,1. Luk. 4,25.
5,18. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.
5,19. Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, *
* Gal. 6,1.
5,20. Tudja meg, hogy a * ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és + sok bűnt elfedez.
* Zsolt. 51,15. + Péld. 10,12. 1 Pét. 4,8.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja