MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVEMALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

1,1. Az Úr igéjének terhe Izráel ellen, Malakiás által.
1,2. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? * azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem;
* 1 Móz. 25,23. Róm. 9,13.
1,3. Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit * pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá.
* Ezék. 25,13.
1,4. Ha azt mondja Edom: Elpusztultunk; de térjünk meg és építsük fel a romladékokat: ezt mondja a Seregeknek Ura: Ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának és oly népnek, a melyre örökké haragszik az Úr.
1,5. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok: Nagy az Úr az Izráel határa felett.
1,6. A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? * azt mondja a Seregeknek Ura néktek, ti papok, a kik útáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok: Mivel útáljuk a te nevedet?
* Ésa. 1,2. Ésa. 1,3.
1,7. Megfertéztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok: Mivel fertéztetünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való.
1,8. Hogyha vakot hoztok áldozatul: Nem bűn-é az? vagy ha sántát hoztok és bénát: * nem bűn-é az? Vidd csak azt a te fejedelmednek: vajjon kedvvel fogad-é, avagy reád tekint-é? azt mondja a Seregeknek Ura.
* 3 Móz. 22,21. 3 Móz. 22,22.
1,9. Most azért engeszteljétek meg az Istennek orczáját, hogy könyörüljön rajtunk. Általatok van ez, elnézheti-é ezt néktek? azt mondja a Seregeknek Ura.
1,10. Vajha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon! Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a Seregeknek Ura; az ételáldozatot * sem kedvelem a ti kezetekből!
* Ésa. 1,11. Ámós. 5,21.
1,11. Hiszen napkelettől fogva * napnyugotig nagy az én nevem a pogányok között, és minden helyen tömjénnel áldoznak az én nevemnek és tiszta ételáldozattal! Bizony nagy az én nevem a pogányok között! azt mondja a Seregeknek Ura.
* Zsolt. 113,3. Zsolt. 114,2.
1,12. Ti pedig meggyalázzátok azt, mikor azt mondjátok: Az Úrnak asztala megvetni való, és annak jövedelme, eledele útálatos.
1,13. És azt mondjátok: Ímé, mily fáradság! és ráfújtok, azt mondja a Seregeknek Ura; pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és betegest; ételáldozatot is hoztok, de hát kedves-é az a ti kezetekből? azt mondja az Úr.
1,14. Átkozott pedig az álnok! * Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz: mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én, azt mondja a Seregeknek Ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között!
* Préd. 5,6. 3 Móz. 22,19.

2,1. Most azért néktek szól ez a parancsolat, ti papok!
2,2. Ha meg nem hallgatjátok és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a Seregeknek Ura: átkot * bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat; bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre!
* 2 Móz. 26,14.
2,3. Ímé, én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok orczáitokba, a ti ünneplésteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket.
2,4. És megtudjátok, hogy azért adtam néktek e parancsolatot, hogy szövetségem legyen * a Lévivel, azt mondja a Seregeknek Ura.
* 4 Móz. 8,11. - 4 Móz. 8,19.
2,5. Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt.
2,6. Igazság törvénye volt * az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből.
* 5 Móz. 33,9. 5 Móz. 33,10.
2,7. Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából * törvényt várnak, mivel a Seregek Urának + követe ő.
* 3 Móz. 10,11. + Agge. 1,13. Jel. 1,20.
2,8. De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja a Seregeknek Ura.
2,9. Azért én is szidalmasakká tettelek titeket és útálatosakká az egész nép előtt, a miatt, hogy meg nem őriztétek az én útamat, hanem személyválogatók voltatok a törvénnyel.
2,10. Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? * Nem egy Isten teremtett-é minket? Miért csalja hát kiki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét?
* Ésa. 60,21. Eféz. 4,6.
2,11. Hűtelenné lett Júda, és útálatosság támadt Izráelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Júda az Úrnak szentségét, a melyet ő szeret, és idegen istennek leányát vette el.
2,12. Elveszt az Úr mindenkit, a ki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelőt, a Jákób sátraiból, még ha áldozatot visz is a Seregek Urának.
2,13. És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, * és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből.
* Ámós. 5,21.
2,14. És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, a kit te megcsaltál, holott társad és szövetséges * feleséged!
* Péld. 2,17.
2,15. Nem tett ilyet egy sem, a kinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. * Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok!
* 1 Móz. 2,24. - 1 Móz. 2,28. Ésa. 51,2. Ezék. 33,24.
2,16. Mert gyűlölöm az * elbocsátást, azt mondja az Úr, Izráelnek Istene, és azt, a ki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok!
* Mát. 19,8. Mát. 19,9.
2,17. Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Istene?

3,1. Ímé, elküldöm én az én * követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, + a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.
* Mát. 11,7. Mát. 11,10. Mát. 11,14. + Mát. 3,11. Mát. 3,13.
3,2. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, * és a ruhamosóknak lúgja!
* Ámós. 5,18. Mát. 3,12. Mát. 3,13.
3,3. És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.
3,4. És kedves lesz az Úrnak * a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben.
* Róm. 12,1. Róm. 12,2.
3,5. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, a kik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és a kik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.
3,6. Mert én, az Úr, meg nem * változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!
* Zsolt. 33,11. Jak. 1,17.
3,7. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, * és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg?
* Zak. 1,3. Ezék. 18,30. - Ezék. 18,32.
3,8. Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel * és az áldozni valóval.
* Péld. 3,9. Nehem. 13,10.
3,9. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben!
3,10. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.
3,11. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura.
3,12. És boldognak * mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.
* Ésa. 62,2. - Ésa. 62,4.
3,13. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened?
3,14. Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, * hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt?
* Jer. 44,17. Jer. 44,18.
3,15. Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!
3,16. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét.
3,17. És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt.
3,18. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája * között és a között, a ki nem szolgálja őt.
* Zsolt. 58,12. Ezék. 9,4. - Ezék. 9,8.

4,1. Mert ímé, eljön a nap, lángoló mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.
4,2. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
4,3. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.
4,4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, * a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
* 2 Móz. 20,1.
4,5. Ímé, én elküldöm néktek * Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
* Mát. 11,7. Mát. 11,10. Mát. 11,14.
4,6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja