JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES HARMADIK LEVELEJÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES HARMADIK LEVELE

1,1. A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.
1,2. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.
1,3. Mert felettébb örültem, a * mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.
* 2 Ján. 1,4.
1,4. Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.
1,5. Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,
1,6. A kik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.
1,7. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól;
1,8. Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.
1,9. Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
1,10. Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.
1,11. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, * hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől + van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
* Zsolt. 37,27. Ésa. 1,16. 1 Pét. 3,11. + 1 Ján. 3,6. 1 Ján. 3,9.
1,12. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.
1,13. Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:
1,14. Hanem * reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk.
* 2 Ján. 1,12.
1,15. Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja