ABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVEABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

1,1. Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: * Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá haddal!
* Jer. 49,14.
1,2. Ímé, kicsinynyé tettelek a népek között; felettébb útálatos * vagy.
* Jer. 49,15.
1,3. Szíved kevélysége csalt meg téged, aki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem * a síkra?!
* Jer. 49,16.
1,4. Ha oly magasra szállnál is, * mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr.
* Jer. 49,16.
1,5. Ha tolvajok * törnének reád, avagy éjjeli rablók, (hogy elpusztíttattál!), nem annyit lopnának-é, a mennyi elegendő?! Ha szőlőszedők jönnének reád, nem hagynának-é gerezdeket?!
* Jer. 49,9.
1,6. Mennyire kifosztogatták * Ézsaut; felkutatták rejtett kincseit!
* Jer. 49,10.
1,7. A határig űznek ki összes frigytársaid; megcsalnak, levernek szövetségeseid; kenyeret tőrül vetik alád. Nincsen benne okosság!
1,8. Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-é ki a bölcseket * Edomból, és az értelmet Ézsau hegyéről?!
* Jer. 49,7. Jer. 49,8.
1,9. És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán! hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés * által.
* Jer. 49,22.
1,10. A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért * szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre!
* Ezék. 25,7. Ezék. 25,8. Ezék. 25,12. Ezék. 35,5. - Ezék. 35,7. Ámós. 1,11.
1,11. A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint bármelyik közülök.
1,12. De ne gyönyörködjél * öcsédnek napján, az ő szerencsétlenségének napján; és ne örvendj a Júda fiain az ő veszedelmök napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján.
* Zsolt. 137,7. Ezék. 25,3. Ezék. 25,6. Ezék. 25,8. Ezék. 26,2.
1,13. Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján; ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján; és ne nyúlj az ő jószágához nyomorúsága napján;
1,14. A résre se állj fel menekülőit elveszíteni; és ne áruld el az ő megmaradottait a szorongattatás napján!
1,15. Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen. A mint cselekedtél, * úgy cselekesznek veled; a mit te fizettél, visszaszáll fejedre.
* Ezék. 25,12. Ezék. 25,14. Jóel. 1,15.
1,16. Mert a mint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen * az összes népek; bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna.
* Jer. 25,15. Jer. 25,17. Jóel. 3,1. - Jóel. 3,15.
1,17. De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az és a Jákób háza * birtokba veszi az ő örökségét.
* Abd. 1,21. Ámós. 9,15. Jóel. 3,5.
1,18. És a Jákób háza tűz lészen, és a József háza láng; az Ézsau * háza pedig pozdorja; és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott.
* Ámós. 9,12.
1,19. A déliek örökség szerint bírják az Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a Filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Samaria mezőit; Benjámin pedig a Gileádot.
1,20. Izráel fiainak ez a száműzött serege azokat, a melyek a Kananeusoké, mind Sarfátig; a jeruzsálemi száműzöttek pedig, a kik Szefarádban vannak, elfoglalják majd a déli városokat.
1,21. És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét; és a Úré lesz * a királyság.
* Abd. 1,17.


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja