:רמאל איבנה ודע ןב היכרב ןב הירכז לא הוהי רבד היה שוירדל םיתש תנשב ינימשה שדחב 1 1 25
:ףצק םכיתובא לע הוהי ףצק 2 1 25
:תואבצ הוהי רמא םכילא בושאו תואבצ הוהי םאנ ילא ובוש תואבצ הוהי רמא הכ םהלא תרמאו 3 1 25
(םכיללעמו) :הוהי םאנ ילא ובישקה אלו ועמש אלו םיערה םכילילעמו םיערה םכיכרדמ אנ ובוש תואבצ הוהי רמא הכ רמאל םינשארה םיאיבנה םהילא וארק רשא םכיתבאכ ויהת לא 4 1 25
:ויחי םלועלה םיאבנהו םה היא םכיתובא 5 1 25
S :ונתא השע ןכ וניללעמכו וניכרדכ ונל תושעל תואבצ הוהי םמז רשאכ ורמאיו ובושיו םכיתבא וגישה אולה םיאיבנה ידבע תא יתיוצ רשא יקחו ירבד ךא 6 1 25
:רמאל איבנה אודע ןב והיכרב ןב הירכז לא הוהי רבד היה שוירדל םיתש תנשב טבש שדח אוה שדח רשע יתשעל העבראו םירשע םויב 7 1 25
:םינבלו םיקרש םימדא םיסוס וירחאו הלצמב רשא םיסדהה ןיב דמע אוהו םדא סוס לע בכר שיא הנהו הלילה יתיאר 8 1 25
:הלא המה המ ךארא ינא יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו ינדא הלא המ רמאו 9 1 25
:ץראב ךלהתהל הוהי חלש רשא הלא רמאיו םיסדהה ןיב דמעה שיאה ןעיו 10 1 25
:תטקשו תבשי ץראה לכ הנהו ץראב ונכלהתה ורמאיו םיסדהה ןיב דמעה הוהי ךאלמ תא ונעיו 11 1 25
:הנש םיעבש הז התמעז רשא הדוהי ירע תאו םלשורי תא םחרת אל התא יתמ דע תואבצ הוהי רמאיו הוהי ךאלמ ןעיו 12 1 25
:םימחנ םירבד םיבוט םירבד יב רבדה ךאלמה תא הוהי ןעיו 13 1 25
:הלודג האנק ןויצלו םלשוריל יתאנק תואבצ הוהי רמא הכ רמאל ארק יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו 14 1 25
:הערל ורזע המהו טעמ יתפצק ינא רשא םיננאשה םיוגה לע ףצק ינא לודג ףצקו 15 1 25
(וקו) :םלשורי לע הטני הוקו תואבצ הוהי םאנ הב הנבי יתיב םימחרב םלשוריל יתבש הוהי רמא הכ ןכל 16 1 25
S :םלשוריב דוע רחבו ןויצ תא דוע הוהי םחנו בוטמ ירע הניצופת דוע תואבצ הוהי רמא הכ רמאל ארק דוע 17 1 25
:תונרק עברא הנהו אראו יניע תא אשאו 1 2 25
S :םלשוריו לארשי תא הדוהי תא ורז רשא תונרקה הלא ילא רמאיו הלא המ יב רבדה ךאלמה לא רמאו 2 2 25
:םישרח העברא הוהי ינאריו 3 2 25
S :התורזל הדוהי ץרא לא ןרק םיאשנה םיוגה תונרק תא תודיל םתא דירחהל הלא ואביו ושאר אשנ אל שיא יפכ הדוהי תא ורז רשא תונרקה הלא רמאל רמאיו תושעל םיאב הלא המ רמאו 4 2 25
:הדמ לבח ודיבו שיא הנהו אראו יניע אשאו 5 2 25
:הכרא המכו הבחר המכ תוארל םלשורי תא דמל ילא רמאיו ךלה התא הנא רמאו 6 2 25
:ותארקל אצי רחא ךאלמו אצי יב רבדה ךאלמה הנהו 7 2 25
:הכותב המהבו םדא ברמ םלשורי בשת תוזרפ רמאל זלה רענה לא רבד ץר ולא רמאיו 8 2 25
P :הכותב היהא דובכלו ביבס שא תמוח הוהי םאנ הל היהא ינאו 9 2 25
:הוהי םאנ םכתא יתשרפ םימשה תוחור עבראכ יכ הוהי םאנ ןופצ ץראמ וסנו יוה יוה 10 2 25
S :לבב תב תבשוי יטלמה ןויצ יוה 11 2 25
:וניע תבבב עגנ םכב עגנה יכ םכתא םיללשה םיוגה לא ינחלש דובכ רחא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 12 2 25
S :ינחלש תואבצ הוהי יכ םתעדיו םהידבעל ללש ויהו םהילע ידי תא ףינמ יננה יכ 13 2 25
:הוהי םאנ ךכותב יתנכשו אב יננה יכ ןויצ תב יחמשו ינר 14 2 25
:ךילא ינחלש תואבצ הוהי יכ תעדיו ךכותב יתנכשו םעל יל ויהו אוהה םויב הוהי לא םיבר םיוג וולנו 15 2 25
:םלשוריב דוע רחבו שדקה תמדא לע וקלח הדוהי תא הוהי לחנו 16 2 25
S :ושדק ןועממ רוענ יכ הוהי ינפמ רשב לכ סה 17 2 25
:ונטשל ונימי לע דמע ןטשהו הוהי ךאלמ ינפל דמע לודגה ןהכה עשוהי תא ינאריו 1 3 25
:שאמ לצמ דוא הז אולה םלשוריב רחבה ךב הוהי רעגיו ןטשה ךב הוהי רעגי ןטשה לא הוהי רמאיו 2 3 25
:ךאלמה ינפל דמעו םיאוצ םידגב שבל היה עשוהיו 3 3 25
:תוצלחמ ךתא שבלהו ךנוע ךילעמ יתרבעה האר וילא רמאיו וילעמ םיאצה םידגבה וריסה רמאל וינפל םידמעה לא רמאיו ןעיו 4 3 25
:דמע הוהי ךאלמו םידגב והשבליו ושאר לע רוהטה ףינצה ומישיו ושאר לע רוהט ףינצ ומישי רמאו 5 3 25
:רמאל עשוהיב הוהי ךאלמ דעיו 6 3 25
:הלאה םידמעה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו ירצח תא רמשת םגו יתיב תא ןידת התא םגו רמשת יתרמשמ תא םאו ךלת יכרדב םא תואבצ הוהי רמא הכ 7 3 25
:חמצ ידבע תא איבמ יננה יכ המה תפומ ישנא יכ ךינפל םיבשיה ךיערו התא לודגה ןהכה עשוהי אנ עמש 8 3 25
:דחא םויב איהה ץראה ןוע תא יתשמו תואבצ הוהי םאנ החתפ חתפמ יננה םיניע העבש תחא ןבא לע עשוהי ינפל יתתנ רשא ןבאה הנה יכ 9 3 25
:הנאת תחת לאו ןפג תחת לא והערל שיא וארקת תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב 10 3 25
:ותנשמ רועי רשא שיאכ ינריעיו יב רבדה ךאלמה בשיו 1 4 25
(רמאו) :השאר לע רשא תורנל תוקצומ העבשו העבש הילע היתרנ העבשו השאר לע הלגו הלכ בהז תרונמ הנהו יתיאר רמאיו האר התא המ ילא רמאיו 2 4 25
:הלאמש לע דחאו הלגה ןימימ דחא הילע םיתיז םינשו 3 4 25
:ינדא הלא המ רמאל יב רבדה ךאלמה לא רמאו ןעאו 4 4 25
:ינדא אל רמאו הלא המה המ תעדי אולה ילא רמאיו יב רבדה ךאלמה ןעיו 5 4 25
:תואבצ הוהי רמא יחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל רמאל לבברז לא הוהי רבד הז רמאל ילא רמאיו ןעיו 6 4 25
P :הל ןח ןח תואשת השארה ןבאה תא איצוהו רשימל לבברז ינפל לודגה רה התא ימ 7 4 25
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 8 4 25
:םכילא ינחלש תואבצ הוהי יכ תעדיו הנעצבת וידיו הזה תיבה ודסי לבברז ידי 9 4 25
:ץראה לכב םיטטושמ המה הוהי יניע הלא העבש לבברז דיב לידבה ןבאה תא וארו וחמשו תונטק םויל זב ימ יכ 10 4 25
:הלואמש לעו הרונמה ןימי לע הלאה םיתיזה ינש המ וילא רמאו ןעאו 11 4 25
:בהזה םהילעמ םיקירמה בהזה תורתנצ ינש דיב רשא םיתיזה ילבש יתש המ וילא רמאו תינש ןעאו 12 4 25
:ינדא אל רמאו הלא המ תעדי אולה רמאל ילא רמאיו 13 4 25
:ץראה לכ ןודא לע םידמעה רהציה ינב ינש הלא רמאיו 14 4 25
:הפע הלגמ הנהו האראו יניע אשאו בושאו 1 5 25
:המאב רשע הבחרו המאב םירשע הכרא הפע הלגמ האר ינא רמאו האר התא המ ילא רמאיו 2 5 25
:הקנ הומכ הזמ עבשנה לכו הקנ הומכ הזמ בנגה לכ יכ ץראה לכ ינפ לע תאצויה הלאה תאז ילא רמאיו 3 5 25
:וינבא תאו ויצע תאו ותלכו ותיב ךותב הנלו רקשל ימשב עבשנה תיב לאו בנגה תיב לא האבו תואבצ הוהי םאנ היתאצוה 4 5 25
:תאזה תאצויה המ הארו ךיניע אנ אש ילא רמאיו יב רבדה ךאלמה אציו 5 5 25
:ץראה לכב םניע תאז רמאיו תאצויה הפיאה תאז רמאיו איה המ רמאו 6 5 25
:הפיאה ךותב תבשוי תחא השא תאזו תאשנ תרפע רככ הנהו 7 5 25
S :היפ לא תרפעה ןבא תא ךלשיו הפיאה ךות לא התא ךלשיו העשרה תאז רמאיו 8 5 25
:םימשה ןיבו ץראה ןיב הפיאה תא הנאשתו הדיסחה יפנככ םיפנכ הנהלו םהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו אראו יניע אשאו 9 5 25
:הפיאה תא תוכלומ המה הנא יב רבדה ךאלמה לא רמאו 10 5 25
S :התנכמ לע םש החינהו ןכוהו רענש ץראב תיב הל תונבל ילא רמאיו 11 5 25
:תשחנ ירה םירההו םירהה ינש ןיבמ תואצי תובכרמ עברא הנהו האראו יניע אשאו בשאו 1 6 25
:םירחש םיסוס תינשה הבכרמבו םימדא םיסוס הנשארה הבכרמב 2 6 25
:םיצמא םידרב םיסוס תיעברה הבכרמבו םינבל םיסוס תישלשה הבכרמבו 3 6 25
:ינדא הלא המ יב רבדה ךאלמה לא רמאו ןעאו 4 6 25
:ץראה לכ ןודא לע בציתהמ תואצוי םימשה תוחר עברא הלא ילא רמאיו ךאלמה ןעיו 5 6 25
:ןמיתה ץרא לא ואצי םידרבהו םהירחא לא ואצי םינבלהו ןופצ ץרא לא םיאצי םירחשה םיסוסה הב רשא 6 6 25
:ץראב הנכלהתתו ץראב וכלהתה וכל רמאיו ץראב ךלהתהל תכלל ושקביו ואצי םיצמאהו 7 6 25
S :ןופצ ץראב יחור תא וחינה ןופצ ץרא לא םיאצויה האר רמאל ילא רבדיו יתא קעזיו 8 6 25
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 9 6 25
:לבבמ ואב רשא הינפצ ןב הישאי תיב תאבו אוהה םויב התא תאבו היעדי תאמו היבוט תאמו ידלחמ הלוגה תאמ חוקל 10 6 25
:לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי שארב תמשו תורטע תישעו בהזו ףסכ תחקלו 11 6 25
:הוהי לכיה תא הנבו חמצי ויתחתמו ומש חמצ שיא הנה רמאל תואבצ הוהי רמא הכ רמאל וילא תרמאו 12 6 25
:םהינש ןיב היהת םולש תצעו ואסכ לע ןהכ היהו ואסכ לע לשמו בשיו דוה אשי אוהו הוהי לכיה תא הנבי אוהו 13 6 25
:הוהי לכיהב ןורכזל הינפצ ןב ןחלו היעדילו היבוטלו םלחל היהת תרטעהו 14 6 25
S :םכיהלא הוהי לוקב ןועמשת עומש םא היהו םכילא ינחלש תואבצ הוהי יכ םתעדיו הוהי לכיהב ונבו ואבי םיקוחרו 15 6 25
:ולסכב יעשתה שדחל העבראב הירכז לא הוהי רבד היה ךלמה שוירדל עברא תנשב יהיו 1 7 25
:הוהי ינפ תא תולחל וישנאו ךלמ םגרו רצא רש לא תיב חלשיו 2 7 25
P :םינש המכ הז יתישע רשאכ רזנה ישמחה שדחב הכבאה רמאל םיאיבנה לאו תואבצ הוהי תיבל רשא םינהכה לא רמאל 3 7 25
:רמאל ילא תואבצ הוהי רבד יהיו 4 7 25
:ינא ינתמצ םוצה הנש םיעבש הזו יעיבשבו ישימחב דופסו םתמצ יכ רמאל םינהכה לאו ץראה םע לכ לא רמא 5 7 25
:םיתשה םתאו םילכאה םתא אולה ותשת יכו ולכאת יכו 6 7 25
P :בשי הלפשהו בגנהו היתביבס הירעו הולשו תבשי םלשורי תויהב םינשארה םיאיבנה דיב הוהי ארק רשא םירבדה תא אולה 7 7 25
:רמאל הירכז לא הוהי רבד יהיו 8 7 25
:ויחא תא שיא ושע םימחרו דסחו וטפש תמא טפשמ רמאל תואבצ הוהי רמא הכ 9 7 25
:םכבבלב ובשחת לא ויחא שיא תערו וקשעת לא ינעו רג םותיו הנמלאו 10 7 25
:עומשמ ודיבכה םהינזאו תררס ףתכ ונתיו בישקהל ונאמיו 11 7 25
:תואבצ הוהי תאמ לודג ףצק יהיו םינשארה םיאיבנה דיב וחורב תואבצ הוהי חלש רשא םירבדה תאו הרותה תא עומשמ רימש ומש םבלו 12 7 25
:תואבצ הוהי רמא עמשא אלו וארקי ןכ ועמש אלו ארק רשאכ יהיו 13 7 25
P :המשל הדמח ץרא ומישיו בשמו רבעמ םהירחא המשנ ץראהו םועדי אל רשא םיוגה לכ לע םרעסאו 14 7 25
:רמאל תואבצ הוהי רבד יהיו 1 8 25
:הל יתאנק הלודג המחו הלודג האנק ןויצל יתאנק תואבצ הוהי רמא הכ 2 8 25
S :שדקה רה תואבצ הוהי רהו תמאה ריע םלשורי הארקנו םלשורי ךותב יתנכשו ןויצ לא יתבש הוהי רמא הכ 3 8 25
:םימי ברמ ודיב ותנעשמ שיאו םלשורי תובחרב תונקזו םינקז ובשי דע תואבצ הוהי רמא הכ 4 8 25
S :היתבחרב םיקחשמ תודליו םידלי ואלמי ריעה תובחרו 5 8 25
P :תואבצ הוהי םאנ אלפי יניעב םג םהה םימיב הזה םעה תיראש יניעב אלפי יכ תואבצ הוהי רמא הכ 6 8 25
:שמשה אובמ ץראמו חרזמ ץראמ ימע תא עישומ יננה תואבצ הוהי רמא הכ 7 8 25
S :הקדצבו תמאב םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו םלשורי ךותב ונכשו םתא יתאבהו 8 8 25
:תונבהל לכיהה תואבצ הוהי תיב דסי םויב רשא םיאיבנה יפמ הלאה םירבדה תא הלאה םימיב םיעמשה םכידי הנקזחת תואבצ הוהי רמא הכ 9 8 25
:והערב שיא םדאה לכ תא חלשאו רצה ןמ םולש ןיא אבלו אצוילו הנניא המהבה רכשו היהנ אל םדאה רכש םהה םימיה ינפל יכ 10 8 25
:תואבצ הוהי םאנ הזה םעה תיראשל ינא םינשארה םימיכ אל התעו 11 8 25
:הלא לכ תא הזה םעה תיראש תא יתלחנהו םלט ונתי םימשהו הלובי תא ןתת ץראהו הירפ ןתת ןפגה םולשה ערז יכ 12 8 25
S :םכידי הנקזחת וארית לא הכרב םתייהו םכתא עישוא ןכ לארשי תיבו הדוהי תיב םיוגב הללק םתייה רשאכ היהו 13 8 25
:יתמחנ אלו תואבצ הוהי רמא יתא םכיתבא ףיצקהב םכל ערהל יתממז רשאכ תואבצ הוהי רמא הכ יכ 14 8 25
:וארית לא הדוהי תיב תאו םלשורי תא ביטיהל הלאה םימיב יתממז יתבש ןכ 15 8 25
:םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא והער תא שיא תמא ורבד ושעת רשא םירבדה הלא 16 8 25
S :הוהי םאנ יתאנש רשא הלא לכ תא יכ ובהאת לא רקש תעבשו םכבבלב ובשחת לא והער תער תא שיאו 17 8 25
:רמאל ילא תואבצ הוהי רבד יהיו 18 8 25
P :ובהא םולשהו תמאהו םיבוט םידעמלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ישימחה םוצו יעיברה םוצ תואבצ הוהי רמא הכ 19 8 25
:תובר םירע יבשיו םימע ואבי רשא דע תואבצ הוהי רמא הכ 20 8 25
:ינא םג הכלא תואבצ הוהי תא שקבלו הוהי ינפ תא תולחל ךולה הכלנ רמאל תחא לא תחא יבשי וכלהו 21 8 25
S :הוהי ינפ תא תולחלו םלשוריב תואבצ הוהי תא שקבל םימוצע םיוגו םיבר םימע ואבו 22 8 25
S :םכמע םיהלא ונעמש יכ םכמע הכלנ רמאל ידוהי שיא ףנכב וקיזחהו םיוגה תונשל לכמ םישנא הרשע וקיזחי רשא המהה םימיב תואבצ הוהי רמא הכ 23 8 25
:לארשי יטבש לכו םדא ןיע הוהיל יכ ותחנמ קשמדו ךרדח ץראב הוהי רבד אשמ 1 9 25
:דאמ המכח יכ ןודיצו רצ הב לבגת תמח םגו 2 9 25
:תוצוח טיטכ ץורחו רפעכ ףסכ רבצתו הל רוצמ רצ ןבתו 3 9 25
:לכאת שאב איהו הליח םיב הכהו הנשרוי ינדא הנה 4 9 25
:בשת אל ןולקשאו הזעמ ךלמ דבאו הטבמ שיבה יכ ןורקעו דאמ ליחתו הזעו אריתו ןולקשא ארת 5 9 25
:םיתשלפ ןואג יתרכהו דודשאב רזממ בשיו 6 9 25
:יסוביכ ןורקעו הדוהיב ףלאכ היהו וניהלאל אוה םג ראשנו וינש ןיבמ ויצקשו ויפמ וימד יתרסהו 7 9 25
S :יניעב יתיאר התע יכ שגנ דוע םהילע רבעי אלו בשמו רבעמ הבצמ יתיבל יתינחו 8 9 25
:תונתא ןב ריע לעו רומח לע בכרו ינע אוה עשונו קידצ ךל אובי ךכלמ הנה םלשורי תב יעירה ןויצ תב דאמ יליג 9 9 25
:ץרא יספא דע רהנמו םי דע םימ ולשמו םיוגל םולש רבדו המחלמ תשק התרכנו םלשורימ סוסו םירפאמ בכר יתרכהו 10 9 25
:וב םימ ןיא רובמ ךיריסא יתחלש ךתירב םדב תא םג 11 9 25
:ךל בישא הנשמ דיגמ םויה םג הוקתה יריסא ןורצבל ובוש 12 9 25
:רובג ברחכ ךיתמשו ןוי ךינב לע ןויצ ךינב יתררועו םירפא יתאלמ תשק הדוהי יל יתכרד יכ 13 9 25
:ןמית תורעסב ךלהו עקתי רפושב הוהי ינדאו וצח קרבכ אציו הארי םהילע הוהיו 14 9 25
:חבזמ תויוזכ קרזמכ ואלמו ןיי ומכ ומה ותשו עלק ינבא ושבכו ולכאו םהילע ןגי תואבצ הוהי 15 9 25
:ותמדא לע תוססונתמ רזנ ינבא יכ ומע ןאצכ אוהה םויב םהיהלא הוהי םעישוהו 16 9 25
:תולתב בבוני שוריתו םירוחב ןגד ויפי המו ובוט המ יכ 17 9 25
:הדשב בשע שיאל םהל ןתי םשג רטמו םיזיזח השע הוהי שוקלמ תעב רטמ הוהימ ולאש 1 10 25
P :הער ןיא יכ ונעי ןאצ ומכ ועסנ ןכ לע ןומחני לבה ורבדי אושה תומלחו רקש וזח םימסוקהו ןוא ורבד םיפרתה יכ 2 10 25
:המחלמב ודוה סוסכ םתוא םשו הדוהי תיב תא ורדע תא תואבצ הוהי דקפ יכ דוקפא םידותעה לעו יפא הרח םיערה לע 3 10 25
:ודחי שגונ לכ אצי ונממ המחלמ תשק ונממ דתי ונממ הנפ ונממ 4 10 25
:םיסוס יבכר ושיבהו םמע הוהי יכ ומחלנו המחלמב תוצוח טיטב םיסוב םירבגכ ויהו 5 10 25
:םנעאו םהיהלא הוהי ינא יכ םיתחנז אל רשאכ ויהו םיתמחר יכ םיתובשוהו עישוא ףסוי תיב תאו הדוהי תיב תא יתרבגו 6 10 25
:הוהיב םבל לגי וחמשו וארי םהינבו ןיי ומכ םבל חמשו םירפא רובגכ ויהו 7 10 25
:ובר ומכ וברו םיתידפ יכ םצבקאו םהל הקרשא 8 10 25
:ובשו םהינב תא ויחו ינורכזי םיקחרמבו םימעב םערזאו 9 10 25
:םהל אצמי אלו םאיבא ןונבלו דעלג ץרא לאו םצבקא רושאמו םירצמ ץראמ םיתובישהו 10 10 25
:רוסי םירצמ טבשו רושא ןואג דרוהו ראי תולוצמ לכ ושיבהו םילג םיב הכהו הרצ םיב רבעו 11 10 25
S :הוהי םאנ וכלהתי ומשבו הוהיב םיתרבגו 12 10 25
:ךיזראב שא לכאתו ךיתלד ןונבל חתפ 1 11 25
(ריצבה) :רוצבה רעי דרי יכ ןשב ינולא וליליה ודדש םירדא רשא זרא לפנ יכ שורב לליה 2 11 25
S :ןדריה ןואג דדש יכ םיריפכ תגאש לוק םתרדא הדדש יכ םיערה תללי לוק 3 11 25
:הגרהה ןאצ תא הער יהלא הוהי רמא הכ 4 11 25
:ןהילע לומחי אל םהיערו רשעאו הוהי ךורב רמאי ןהירכמו ומשאי אלו ןגרהי ןהינק רשא 5 11 25
:םדימ ליצא אלו ץראה תא ותתכו וכלמ דיבו והער דיב שיא םדאה תא איצממ יכנא הנהו הוהי םאנ ץראה יבשי לע דוע לומחא אל יכ 6 11 25
:ןאצה תא העראו םילבח יתארק דחאלו םענ יתארק דחאל תולקמ ינש יל חקאו ןאצה יינע ןכל הגרהה ןאצ תא העראו 7 11 25
:יב הלחב םשפנ םגו םהב ישפנ רצקתו דחא חריב םיערה תשלש תא דחכאו 8 11 25
:התוער רשב תא השא הנלכאת תוראשנהו דחכת תדחכנהו תומת התמה םכתא הערא אל רמאו 9 11 25
:םימעה לכ תא יתרכ רשא יתירב תא ריפהל ותא עדגאו םענ תא ילקמ תא חקאו 10 11 25
:אוה הוהי רבד יכ יתא םירמשה ןאצה יינע ןכ ועדיו אוהה םויב רפתו 11 11 25
:ףסכ םישלש ירכש תא ולקשיו ולדח אל םאו ירכש ובה םכיניעב בוט םא םהילא רמאו 12 11 25
:רצויה לא הוהי תיב ותא ךילשאו ףסכה םישלש החקאו םהילעמ יתרקי רשא רקיה רדא רצויה לא והכילשה ילא הוהי רמאיו 13 11 25
S :לארשי ןיבו הדוהי ןיב הוחאה תא רפהל םילבחה תא ינשה ילקמ תא עדגאו 14 11 25
:ילוא הער ילכ ךל חק דוע ילא הוהי רמאיו 15 11 25
S :קרפי ןהיסרפו לכאי האירבה רשבו לכלכי אל הבצנה אפרי אל תרבשנהו שקבי אל רענה דקפי אל תודחכנה ץראב הער םיקמ יכנא הנה יכ 16 11 25
S :ההכת ההכ ונימי ןיעו שבית שובי וערז ונימי ןיע לעו ועורז לע ברח ןאצה יבזע לילאה יער יוה 17 11 25
P :וברקב םדא חור רציו ץרא דסיו םימש הטנ הוהי םאנ לארשי לע הוהי רבד אשמ 1 12 25
:םלשורי לע רוצמב היהי הדוהי לע םגו ביבס םימעה לכל לער ףס םלשורי תא םש יכנא הנה 2 12 25
:ץראה ייוג לכ הילע ופסאנו וטרשי טורש היסמע לכ םימעה לכל הסמעמ ןבא םלשורי תא םישא אוהה םויב היהו 3 12 25
:ןורועב הכא םימעה סוס לכו יניע תא חקפא הדוהי תיב לעו ןועגשב ובכרו ןוהמתב סוס לכ הכא הוהי םאנ אוהה םויב 4 12 25
:םהיהלא תואבצ הוהיב םלשורי יבשי יל הצמא םבלב הדוהי יפלא ורמאו 5 12 25
P :םלשוריב היתחת דוע םלשורי הבשיו ביבס םימעה לכ תא לואמש לעו ןימי לע ולכאו רימעב שא דיפלכו םיצעב שא רויככ הדוהי יפלא תא םישא אוהה םויב 6 12 25
:הדוהי לע םלשורי בשי תראפתו דיוד תיב תראפת לדגת אל ןעמל הנשארב הדוהי ילהא תא הוהי עישוהו 7 12 25
:םהינפל הוהי ךאלמכ םיהלאכ דיוד תיבו דיודכ אוהה םויב םהב לשכנה היהו םלשורי בשוי דעב הוהי ןגי אוהה םויב 8 12 25
:םלשורי לע םיאבה םיוגה לכ תא דימשהל שקבא אוהה םויב היהו 9 12 25
:רוכבה לע רמהכ וילע רמהו דיחיה לע דפסמכ וילע ודפסו ורקד רשא תא ילא וטיבהו םינונחתו ןח חור םלשורי בשוי לעו דיוד תיב לע יתכפשו 10 12 25
:ןודגמ תעקבב ןומר דדה דפסמכ םלשוריב דפסמה לדגי אוהה םויב 11 12 25
:דבל םהישנו דבל ןתנ תיב תחפשמ דבל םהישנו דבל דיוד תיב תחפשמ דבל תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו 12 12 25
:דבל םהישנו דבל יעמשה תחפשמ דבל םהישנו דבל יול תיב תחפשמ 13 12 25
S :דבל םהישנו דבל תחפשמ תחפשמ תוראשנה תוחפשמה לכ 14 12 25
:הדנלו תאטחל םלשורי יבשילו דיוד תיבל חתפנ רוקמ היהי אוהה םויב 1 13 25
:ץראה ןמ ריבעא האמטה חור תאו םיאיבנה תא םגו דוע ורכזי אלו ץראה ןמ םיבצעה תומש תא תירכא תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב היהו 2 13 25
:ואבנהב וידלי ומאו והיבא והרקדו הוהי םשב תרבד רקש יכ היחת אל וידלי ומאו ויבא וילא ורמאו דוע שיא אבני יכ היהו 3 13 25
:שחכ ןעמל רעש תרדא ושבלי אלו ותאבנהב וניזחמ שיא םיאיבנה ושבי אוהה םויב היהו 4 13 25
:ירוענמ יננקה םדא יכ יכנא המדא דבע שיא יכנא איבנ אל רמאו 5 13 25
S :יבהאמ תיב יתיכה רשא רמאו ךידי ןיב הלאה תוכמה המ וילא רמאו 6 13 25
:םירעצה לע ידי יתבשהו ןאצה ןיצופתו הערה תא ךה תואבצ הוהי םאנ יתימע רבג לעו יער לע ירוע ברח 7 13 25
:הב רתוי תישלשהו ועוגי ותרכי הב םינש יפ הוהי םאנ ץראה לכב היהו 8 13 25
S :יהלא הוהי רמאי אוהו אוה ימע יתרמא ותא הנעא ינאו ימשב ארקי אוה בהזה תא ןחבכ םיתנחבו ףסכה תא ףרצכ םיתפרצו שאב תישלשה תא יתאבהו 9 13 25
:ךברקב ךללש קלחו הוהיל אב םוי הנה 1 14 25
(הנבכשת) :ריעה ןמ תרכי אל םעה רתיו הלוגב ריעה יצח אציו הנלגשת םישנהו םיתבה וסשנו ריעה הדכלנו המחלמל םלשורי לא םיוגה לכ תא יתפסאו 2 14 25
:ברק םויב ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו הוהי אציו 3 14 25
:הבגנ ויצחו הנופצ רהה יצח שמו דאמ הלודג איג המיו החרזמ ויצחמ םיתיזה רה עקבנו םדקמ םלשורי ינפ לע רשא םיתזה רה לע אוהה םויב וילגר ודמעו 4 14 25
:ךמע םישדק לכ יהלא הוהי אבו הדוהי ךלמ היזע ימיב שערה ינפמ םתסנ רשאכ םתסנו לצא לא םירה יג עיגי יכ ירה איג םתסנו 5 14 25
(ןואפקו) :ןואפקי תורקי רוא היהי אל אוהה םויב היהו 6 14 25
:רוא היהי ברע תעל היהו הליל אלו םוי אל הוהיל עדוי אוה דחא םוי היהו 7 14 25
:היהי ףרחבו ץיקב ןורחאה םיה לא םיצחו ינומדקה םיה לא םיצח םלשורימ םייח םימ ואצי אוהה םויב היהו 8 14 25
:דחא ומשו דחא הוהי היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל הוהי היהו 9 14 25
:ךלמה יבקי דע לאננח לדגמו םינפה רעש דע ןושארה רעש םוקמ דע ןמינב רעשמל היתחת הבשיו המארו םלשורי בגנ ןומרל עבגמ הברעכ ץראה לכ בוסי 10 14 25
:חטבל םלשורי הבשיו דוע היהי אל םרחו הב ובשיו 11 14 25
:םהיפב קמת ונושלו ןהירחב הנקמת ויניעו וילגר לע דמע אוהו ורשב קמה םלשורי לע ואבצ רשא םימעה לכ תא הוהי ףגי רשא הפגמה היהת תאזו 12 14 25
:והער די לע ודי התלעו והער די שיא וקיזחהו םהב הבר הוהי תמוהמ היהת אוהה םויב היהו 13 14 25
:דאמ ברל םידגבו ףסכו בהז ביבס םיוגה לכ ליח ףסאו םלשוריב םחלת הדוהי םגו 14 14 25
:תאזה הפגמכ המהה תונחמב היהי רשא המהבה לכו רומחהו למגה דרפה סוסה תפגמ היהת ןכו 15 14 25
:תוכסה גח תא גחלו תואבצ הוהי ךלמל תוחתשהל הנשב הנש ידמ ולעו םלשורי לע םיאבה םיוגה לכמ רתונה לכ היהו 16 14 25
:םשגה היהי םהילע אלו תואבצ הוהי ךלמל תוחתשהל םלשורי לא ץראה תוחפשמ תאמ הלעי אל רשא היהו 17 14 25
:תוכסה גח תא גחל ולעי אל רשא םיוגה תא הוהי ףגי רשא הפגמה היהת םהילע אלו האב אלו הלעת אל םירצמ תחפשמ םאו 18 14 25
:תוכסה גח תא גחל ולעי אל רשא םיוגה לכ תאטחו םירצמ תאטח היהת תאז 19 14 25
:חבזמה ינפל םיקרזמכ הוהי תיבב תוריסה היהו הוהיל שדק סוסה תולצמ לע היהי אוהה םויב 20 14 25
:אוהה םויב תואבצ הוהי תיבב דוע ינענכ היהי אלו םהב ולשבו םהמ וחקלו םיחבזה לכ ואבו תואבצ הוהיל שדק הדוהיבו םלשוריב ריס לכ היהו 21 14 25 ואבו תואבצ הוהיל שדק הדוהיבו םלשוריב ריס לכ היהו[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja