:רמאל יתמא ןב הנוי לא הוהי רבד יהיו 1 1 19
:ינפל םתער התלע יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק 2 1 19
:הוהי ינפלמ השישרת םהמע אובל הב דריו הרכש ןתיו שישרת האב הינא אצמיו ופי דריו הוהי ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו 3 1 19
:רבשהל הבשח הינאהו םיב לודג רעס יהיו םיה לא הלודג חור ליטה הוהיו 4 1 19
:םדריו בכשיו הניפסה יתכרי לא דרי הנויו םהילעמ לקהל םיה לא הינאב רשא םילכה תא ולטיו ויהלא לא שיא וקעזיו םיחלמה וארייו 5 1 19
:דבאנ אלו ונל םיהלאה תשעתי ילוא ךיהלא לא ארק םוק םדרנ ךל המ ול רמאיו לבחה בר וילא ברקיו 6 1 19
:הנוי לע לרוגה לפיו תולרוג ולפיו ונל תאזה הערה ימלשב העדנו תולרוג הליפנו וכל והער לא שיא ורמאיו 7 1 19
:התא םע הזמ יאו ךצרא המ אובת ןיאמו ךתכאלמ המ ונל תאזה הערה ימל רשאב ונל אנ הדיגה וילא ורמאיו 8 1 19
:השביה תאו םיה תא השע רשא ארי ינא םימשה יהלא הוהי תאו יכנא ירבע םהילא רמאיו 9 1 19
:םהל דיגה יכ חרב אוה הוהי ינפלמ יכ םישנאה ועדי יכ תישע תאז המ וילא ורמאיו הלודג הארי םישנאה וארייו 10 1 19
:רעסו ךלוה םיה יכ ונילעמ םיה קתשיו ךל השענ המ וילא ורמאיו 11 1 19
:םכילע הזה לודגה רעסה ילשב יכ ינא עדוי יכ םכילעמ םיה קתשיו םיה לא ינליטהו ינואש םהילא רמאיו 12 1 19
:םהילע רעסו ךלוה םיה יכ ולכי אלו השביה לא בישהל םישנאה ורתחיו 13 1 19
:תישע תצפח רשאכ הוהי התא יכ איקנ םד ונילע ןתת לאו הזה שיאה שפנב הדבאנ אנ לא הוהי הנא ורמאיו הוהי לא וארקיו 14 1 19
:ופעזמ םיה דמעיו םיה לא והלטיו הנוי תא ואשיו 15 1 19
:םירדנ ורדיו הוהיל חבז וחבזיו הוהי תא הלודג הארי םישנאה וארייו 16 1 19
:תוליל השלשו םימי השלש גדה יעמב הנוי יהיו הנוי תא עלבל לודג גד הוהי ןמיו 1 2 19
:הגדה יעממ ויהלא הוהי לא הנוי ללפתיו 2 2 19
:ילוק תעמש יתעוש לואש ןטבמ יננעיו הוהי לא יל הרצמ יתארק רמאיו 3 2 19
:ורבע ילע ךילגו ךירבשמ לכ ינבבסי רהנו םימי בבלב הלוצמ ינכילשתו 4 2 19
:ךשדק לכיה לא טיבהל ףיסוא ךא ךיניע דגנמ יתשרגנ יתרמא ינאו 5 2 19
:ישארל שובח ףוס ינבבסי םוהת שפנ דע םימ ינופפא 6 2 19
:יהלא הוהי ייח תחשמ לעתו םלועל ידעב היחרב ץראה יתדרי םירה יבצקל 7 2 19
:ךשדק לכיה לא יתלפת ךילא אובתו יתרכז הוהי תא ישפנ ילע ףטעתהב 8 2 19
:ובזעי םדסח אוש ילבה םירמשמ 9 2 19
S :הוהיל התעושי המלשא יתרדנ רשא ךל החבזא הדות לוקב ינאו 10 2 19
P :השביה לא הנוי תא אקיו גדל הוהי רמאיו 11 2 19
:רמאל תינש הנוי לא הוהי רבד יהיו 1 3 19
:ךילא רבד יכנא רשא האירקה תא הילא ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק 2 3 19
:םימי תשלש ךלהמ םיהלאל הלודג ריע התיה הונינו הוהי רבדכ הונינ לא ךליו הנוי םקיו 3 3 19
:תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע רמאיו ארקיו דחא םוי ךלהמ ריעב אובל הנוי לחיו 4 3 19
:םנטק דעו םלודגמ םיקש ושבליו םוצ וארקיו םיהלאב הונינ ישנא ונימאיו 5 3 19
:רפאה לע בשיו קש סכיו וילעמ ותרדא רבעיו ואסכמ םקיו הונינ ךלמ לא רבדה עגיו 6 3 19
:ותשי לא םימו וערי לא המואמ ומעטי לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה רמאל וילדגו ךלמה םעטמ הונינב רמאיו קעזיו 7 3 19
:םהיפכב רשא סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובשיו הקזחב םיהלא לא וארקיו המהבהו םדאה םיקש וסכתיו 8 3 19
:דבאנ אלו ופא ןורחמ בשו םיהלאה םחנו בושי עדוי ימ 9 3 19
:השע אלו םהל תושעל רבד רשא הערה לע םיהלאה םחניו הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיהלאה אריו 10 3 19
:ול רחיו הלודג הער הנוי לא עריו 1 4 19
:הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח לא התא יכ יתעדי יכ השישרת חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אולה הוהי הנא רמאיו הוהי לא ללפתיו 2 4 19
S :ייחמ יתומ בוט יכ ינממ ישפנ תא אנ חק הוהי התעו 3 4 19
:ךל הרח בטיהה הוהי רמאיו 4 4 19
:ריעב היהי המ הארי רשא דע לצב היתחת בשיו הכס םש ול שעיו ריעל םדקמ בשיו ריעה ןמ הנוי אציו 5 4 19
:הלודג החמש ןויקיקה לע הנוי חמשיו ותערמ ול ליצהל ושאר לע לצ תויהל הנויל לעמ לעיו ןויקיק םיהלא הוהי ןמיו 6 4 19
:שבייו ןויקיקה תא ךתו תרחמל רחשה תולעב תעלות םיהלאה ןמיו 7 4 19
:ייחמ יתומ בוט רמאיו תומל ושפנ תא לאשיו ףלעתיו הנוי שאר לע שמשה ךתו תישירח םידק חור םיהלא ןמיו שמשה חרזכ יהיו 8 4 19
:תומ דע יל הרח בטיה רמאיו ןויקיקה לע ךל הרח בטיהה הנוי לא םיהלא רמאיו 9 4 19
:דבא הליל ןבו היה הליל ןבש ותלדג אלו וב תלמע אל רשא ןויקיקה לע תסח התא הוהי רמאיו 10 4 19
:הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר הרשע םיתשמ הברה הב שי רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו 11 4 19[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja