:לאותפ ןב לאוי לא היה רשא הוהי רבד 1 1 16
:םכיתבא ימיב םאו םכימיב תאז התיהה ץראה יבשוי לכ וניזאהו םינקזה תאז ועמש 2 1 16
:רחא רודל םהינבו םהינבל םכינבו ורפס םכינבל הילע 3 1 16
:ליסחה לכא קליה רתיו קליה לכא הבראה רתיו הבראה לכא םזגה רתי 4 1 16
:םכיפמ תרכנ יכ סיסע לע ןיי יתש לכ ולליהו וכבו םירוכש וציקה 5 1 16
:ול איבל תועלתמו הירא ינש וינש רפסמ ןיאו םוצע יצרא לע הלע יוג יכ 6 1 16
:היגירש וניבלה ךילשהו הפשח ףשח הפצקל יתנאתו המשל ינפג םש 7 1 16
:הירוענ לעב לע קש תרגח הלותבכ ילא 8 1 16
:הוהי יתרשמ םינהכה ולבא הוהי תיבמ ךסנו החנמ תרכה 9 1 16
:רהצי ללמא שורית שיבוה ןגד דדש יכ המדא הלבא הדש דדש 10 1 16
:הדש ריצק דבא יכ הרעש לעו הטח לע םימרכ וליליה םירכא ושיבה 11 1 16
S :םדא ינב ןמ ןושש שיבה יכ ושבי הדשה יצע לכ חופתו רמת םג ןומר הללמא הנאתהו השיבוה ןפגה 12 1 16
:ךסנו החנמ םכיהלא תיבמ ענמנ יכ יהלא יתרשמ םיקשב וניל ואב חבזמ יתרשמ וליליה םינהכה ודפסו ורגח 13 1 16
:הוהי לא וקעזו םכיהלא הוהי תיב ץראה יבשי לכ םינקז ופסא הרצע וארק םוצ ושדק 14 1 16
:אובי ידשמ דשכו הוהי םוי בורק יכ םויל ההא 15 1 16
:ליגו החמש וניהלא תיבמ תרכנ לכא וניניע דגנ אולה 16 1 16
:ןגד שיבה יכ תורגממ וסרהנ תורצא ומשנ םהיתפרגמ תחת תודרפ ושבע 17 1 16
:ומשאנ ןאצה ירדע םג םהל הערמ ןיא יכ רקב ירדע וכבנ המהב החנאנ המ 18 1 16
:הדשה יצע לכ הטהל הבהלו רבדמ תואנ הלכא שא יכ ארקא הוהי ךילא 19 1 16
P :רבדמה תואנ הלכא שאו םימ יקיפא ושבי יכ ךילא גורעת הדש תומהב םג 20 1 16
:בורק יכ הוהי םוי אב יכ ץראה יבשי לכ וזגרי ישדק רהב ועירהו ןויצב רפוש ועקת 1 2 16
:רודו רוד ינש דע ףסוי אל וירחאו םלועה ןמ היהנ אל והמכ םוצעו בר םע םירהה לע שרפ רחשכ לפרעו ןנע םוי הלפאו ךשח םוי 2 2 16
:ול התיה אל הטילפ םגו הממש רבדמ וירחאו וינפל ץראה ןדע ןגכ הבהל טהלת וירחאו שא הלכא וינפל 3 2 16
:ןוצורי ןכ םישרפכו והארמ םיסוס הארמכ 4 2 16
:המחלמ ךורע םוצע םעכ שק הלכא שא בהל לוקכ ןודקרי םירהה ישאר לע תובכרמ לוקכ 5 2 16
:רוראפ וצבק םינפ לכ םימע וליחי וינפמ 6 2 16
:םתוחרא ןוטבעי אלו ןוכלי ויכרדב שיאו המוח ולעי המחלמ ישנאכ ןוצרי םירובגכ 7 2 16
:ועצבי אל ולפי חלשה דעבו ןוכלי ותלסמב רבג ןוקחדי אל ויחא שיאו 8 2 16
:בנגכ ואבי םינולחה דעב ולעי םיתבב ןוצרי המוחב וקשי ריעב 9 2 16
:םהגנ ופסא םיבכוכו ורדק חריו שמש םימש ושער ץרא הזגר וינפל 10 2 16
:ונליכי ימו דאמ ארונו הוהי םוי לודג יכ ורבד השע םוצע יכ והנחמ דאמ בר יכ וליח ינפל ולוק ןתנ הוהיו 11 2 16
:דפסמבו יכבבו םוצבו םכבבל לכב ידע ובש הוהי םאנ התע םגו 12 2 16
:הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא אוה םוחרו ןונח יכ םכיהלא הוהי לא ובושו םכידגב לאו םכבבל וערקו 13 2 16
P :םכיהלא הוהיל ךסנו החנמ הכרב וירחא ריאשהו םחנו בושי עדוי ימ 14 2 16
:הרצע וארק םוצ ושדק ןויצב רפוש ועקת 15 2 16
:התפחמ הלכו ורדחמ ןתח אצי םידש יקניו םיללוע ופסא םינקז וצבק להק ושדק םע ופסא 16 2 16
:םהיהלא היא םימעב ורמאי המל םיוג םב לשמל הפרחל ךתלחנ ןתת לאו ךמע לע הוהי הסוח ורמאיו הוהי יתרשמ םינהכה וכבי חבזמלו םלואה ןיב 17 2 16
:ומע לע למחיו וצראל הוהי אנקיו 18 2 16
:םיוגב הפרח דוע םכתא ןתא אלו ותא םתעבשו רהציהו שוריתהו ןגדה תא םכל חלש יננה ומעל רמאיו הוהי ןעיו 19 2 16
:תושעל לידגה יכ ותנחצ לעתו ושאב הלעו ןורחאה םיה לא ופסו ינמדקה םיה לא וינפ תא הממשו היצ ץרא לא ויתחדהו םכילעמ קיחרא ינופצה תאו 20 2 16
:תושעל הוהי לידגה יכ יחמשו יליג המדא יארית לא 21 2 16
:םליח ונתנ ןפגו הנאת וירפ אשנ ץע יכ רבדמ תואנ ואשד יכ ידש תומהב וארית לא 22 2 16
:ןושארב שוקלמו הרומ םשג םכל דרויו הקדצל הרומה תא םכל ןתנ יכ םכיהלא הוהיב וחמשו וליג ןויצ ינבו 23 2 16
:רהציו שורית םיבקיה וקישהו רב תונרגה ואלמו 24 2 16
:םכב יתחלש רשא לודגה יליח םזגהו ליסחהו קליה הבראה לכא רשא םינשה תא םכל יתמלשו 25 2 16
:םלועל ימע ושבי אלו אילפהל םכמע השע רשא םכיהלא הוהי םש תא םתללהו עובשו לוכא םתלכאו 26 2 16
S :םלועל ימע ושבי אלו דוע ןיאו םכיהלא הוהי ינאו ינא לארשי ברקב יכ םתעדיו 27 2 16
:וארי תוניזח םכירוחב ןומלחי תומלח םכינקז םכיתונבו םכינב ואבנו רשב לכ לע יחור תא ךופשא ןכ ירחא היהו 1 3 16
:יחור תא ךופשא המהה םימיב תוחפשה לעו םידבעה לע םגו 2 3 16
:ןשע תורמיתו שאו םד ץראבו םימשב םיתפומ יתתנו 3 3 16
:ארונהו לודגה הוהי םוי אוב ינפל םדל חריהו ךשחל ךפהי שמשה 4 3 16
:ארק הוהי רשא םידירשבו הוהי רמא רשאכ הטילפ היהת םלשוריבו ןויצ רהב יכ טלמי הוהי םשב ארקי רשא לכ היהו 5 3 16
(בישא) :םלשוריו הדוהי תובש תא בושא רשא איהה תעבו המהה םימיב הנה יכ 1 4 16
:וקלח יצרא תאו םיוגב ורזפ רשא לארשי יתלחנו ימע לע םש םמע יתטפשנו טפשוהי קמע לא םיתדרוהו םיוגה לכ תא יתצבקו 2 4 16
:ותשיו ןייב ורכמ הדליהו הנוזב דליה ונתיו לרוג ודי ימע לאו 3 4 16
:םכשארב םכלמג בישא הרהמ לק ילע םתא םילמג םאו ילע םימלשמ םתא לומגה תשלפ תולילג לכו ןודיצו רצ יל םתא המ םגו 4 4 16
:םכילכיהל םתאבה םיבטה ידמחמו םתחקל יבהזו יפסכ רשא 5 4 16
:םלובג לעמ םקיחרה ןעמל םינויה ינבל םתרכמ םלשורי ינבו הדוהי ינבו 6 4 16
:םכשארב םכלמג יתבשהו המש םתא םתרכמ רשא םוקמה ןמ םריעמ יננה 7 4 16
S :רבד הוהי יכ קוחר יוג לא םיאבשל םורכמו הדוהי ינב דיב םכיתונב תאו םכינב תא יתרכמו 8 4 16
:המחלמה ישנא לכ ולעי ושגי םירובגה וריעה המחלמ ושדק םיוגב תאז וארק 9 4 16
:ינא רובג רמאי שלחה םיחמרל םכיתרמזמו תוברחל םכיתא ותכ 10 4 16
:ךירובג הוהי תחנה המש וצבקנו ביבסמ םיוגה לכ ואבו ושוע 11 4 16
:ביבסמ םיוגה לכ תא טפשל בשא םש יכ טפשוהי קמע לא םיוגה ולעיו ורועי 12 4 16
:םתער הבר יכ םיבקיה וקישה תג האלמ יכ ודר ואב ריצק לשב יכ לגמ וחלש 13 4 16
:ץורחה קמעב הוהי םוי בורק יכ ץורחה קמעב םינומה םינומה 14 4 16
:םהגנ ופסא םיבכוכו ורדק חריו שמש 15 4 16
:לארשי ינבל זועמו ומעל הסחמ הוהיו ץראו םימש ושערו ולוק ןתי םלשורימו גאשי ןויצמ הוהיו 16 4 16
S :דוע הב ורבעי אל םירזו שדק םלשורי התיהו ישדק רה ןויצב ןכש םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו 17 4 16
:םיטשה לחנ תא הקשהו אצי הוהי תיבמ ןיעמו םימ וכלי הדוהי יקיפא לכו בלח הנכלת תועבגהו סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו 18 4 16
:םצראב איקנ םד וכפש רשא הדוהי ינב סמחמ היהת הממש רבדמל םודאו היהת הממשל םירצמ 19 4 16
:רודו רודל םלשוריו בשת םלועל הדוהיו 20 4 16
:ןויצב ןכש הוהיו יתיקנ אל םמד יתיקנו 21 4 16
:םצראב איקנ םד וכפש רשא הדוהי ינב[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja