:ןמינב ץראב תותנעב רשא םינהכה ןמ והיקלח ןב והימרי ירבד 1 1 13
:וכלמל הנש הרשע שלשב הדוהי ךלמ ןומא ןב והישאי ימיב וילא הוהי רבד היה רשא 2 1 13
S :ישימחה שדחב םלשורי תולג דע הדוהי ךלמ והישאי ןב והיקדצל הנש הרשע יתשע םת דע הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהי ימיב יהיו 3 1 13
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 4 1 13
(ךרצא) :ךיתתנ םיוגל איבנ ךיתשדקה םחרמ אצת םרטבו ךיתעדי ןטבב ךרוצא םרטב 5 1 13
P :יכנא רענ יכ רבד יתעדי אל הנה הוהי ינדא ההא רמאו 6 1 13
:רבדת ךוצא רשא לכ תאו ךלת ךחלשא רשא לכ לע יכ יכנא רענ רמאת לא ילא הוהי רמאיו 7 1 13
:הוהי םאנ ךלצהל ינא ךתא יכ םהינפמ ארית לא 8 1 13
:ךיפב ירבד יתתנ הנה ילא הוהי רמאיו יפ לע עגיו ודי תא הוהי חלשיו 9 1 13
P :עוטנלו תונבל סורהלו דיבאהלו ץותנלו שותנל תוכלממה לעו םיוגה לע הזה םויה ךיתדקפה האר 10 1 13
:האר ינא דקש לקמ רמאו והימרי האר התא המ רמאל ילא הוהי רבד יהיו 11 1 13
P :ותשעל ירבד לע ינא דקש יכ תוארל תבטיה ילא הוהי רמאיו 12 1 13
:הנופצ ינפמ וינפו האר ינא חופנ ריס רמאו האר התא המ רמאל תינש ילא הוהי רבד יהיו 13 1 13
:ץראה יבשי לכ לע הערה חתפת ןופצמ ילא הוהי רמאיו 14 1 13
:הדוהי ירע לכ לעו ביבס היתמוח לכ לעו םלשורי ירעש חתפ ואסכ שיא ונתנו ואבו הוהי םאנ הנופצ תוכלממ תוחפשמ לכל ארק יננה יכ 15 1 13
:םהידי ישעמל ווחתשיו םירחא םיהלאל ורטקיו ינובזע רשא םתער לכ לע םתוא יטפשמ יתרבדו 16 1 13
:םהינפל ךתחא ןפ םהינפמ תחת לא ךוצא יכנא רשא לכ תא םהילא תרבדו תמקו ךינתמ רזאת התאו 17 1 13
:ץראה םעלו הינהכל הירשל הדוהי יכלמל ץראה לכ לע תשחנ תומחלו לזרב דומעלו רצבמ ריעל םויה ךיתתנ הנה ינאו 18 1 13
P :ךליצהל הוהי םאנ ינא ךתא יכ ךל ולכוי אלו ךילא ומחלנו 19 1 13
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 2 13
:העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתלולכ תבהא ךירוענ דסח ךל יתרכז הוהי רמא הכ רמאל םלשורי ינזאב תארקו ךלה 2 2 13
P :הוהי םאנ םהילא אבת הער ומשאי וילכא לכ התאובת תישאר הוהיל לארשי שדק 3 2 13
:לארשי תיב תוחפשמ לכו בקעי תיב הוהי רבד ועמש 4 2 13
:ולבהיו לבהה ירחא וכליו ילעמ וקחר יכ לוע יב םכיתובא ואצמ המ הוהי רמא הכ 5 2 13
:םש םדא בשי אלו שיא הב רבע אל ץראב תומלצו היצ ץראב החושו הברע ץראב רבדמב ונתא ךילומה םירצמ ץראמ ונתא הלעמה הוהי היא ורמא אלו 6 2 13
:הבעותל םתמש יתלחנו יצרא תא ואמטתו ואבתו הבוטו הירפ לכאל למרכה ץרא לא םכתא איבאו 7 2 13
:וכלה ולעוי אל ירחאו לעבב ואבנ םיאיבנהו יב ועשפ םיערהו ינועדי אל הרותה ישפתו הוהי היא ורמא אל םינהכה 8 2 13
:בירא םכינב ינב תאו הוהי םאנ םכתא בירא דע ןכל 9 2 13
:תאזכ התיה ןה וארו דאמ וננובתהו וחלש רדקו וארו םייתכ ייא ורבע יכ 10 2 13
:ליעוי אולב ודובכ רימה ימעו םיהלא אל המהו םיהלא יוג רימיהה 11 2 13
:הוהי םאנ דאמ וברח ורעשו תאז לע םימש ומש 12 2 13
:םימה ולכי אל רשא םירבשנ תראב תוראב םהל בצחל םייח םימ רוקמ ובזע יתא ימע השע תוער םיתש יכ 13 2 13
:זבל היה עודמ אוה תיב דילי םא לארשי דבעה 14 2 13
(ותצנ) :בשי ילבמ התצנ וירע המשל וצרא ותישיו םלוק ונתנ םירפכ וגאשי וילע 15 2 13
(סחנפחתו) :דקדק ךוערי סנפחתו ףנ ינב םג 16 2 13
:ךרדב ךכילומ תעב ךיהלא הוהי תא ךבזע ךל השעת תאז אולה 17 2 13
:רהנ ימ תותשל רושא ךרדל ךל המו רוחש ימ תותשל םירצמ ךרדל ךל המ התעו 18 2 13
:תואבצ הוהי ינדא םאנ ךילא יתדחפ אלו ךיהלא הוהי תא ךבזע רמו ער יכ יארו יעדו ךחכות ךיתובשמו ךתער ךרסית 19 2 13
(רובעא) :הנז העצ תא ןנער ץע לכ תחתו ההבג העבג לכ לע יכ דבעא אל ירמאתו ךיתרסומ יתקתנ ךלע יתרבש םלועמ יכ 20 2 13
:הירכנ ןפגה ירוס יל תכפהנ ךיאו תמא ערז הלכ קרש ךיתעטנ יכנאו 21 2 13
:הוהי ינדא םאנ ינפל ךנוע םתכנ תירב ךל יברתו רתנב יסבכת םא יכ 22 2 13
:היכרד תכרשמ הלק הרכב תישע המ יעד איגב ךכרד יאר יתכלה אל םילעבה ירחא יתאמטנ אל ירמאת ךיא 23 2 13
(השפנ) :הנואצמי השדחב ופעיי אל הישקבמ לכ הנבישי ימ התנאת חור הפאש ושפנ תואב רבדמ דמל הרפ 24 2 13
(ךנורגו) :ךלא םהירחאו םירז יתבהא יכ אול שאונ ירמאתו האמצמ ךנרוגו ףחימ ךלגר יענמ 25 2 13
:םהיאיבנו םהינהכו םהירש םהיכלמ המה לארשי תיב ושיבה ןכ אצמי יכ בנג תשבכ 26 2 13
(ונתדלי) :ונעישוהו המוק ורמאי םתער תעבו םינפ אלו ףרע ילא ונפ יכ ינתדלי תא ןבאלו התא יבא ץעל םירמא 27 2 13
S :הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ יכ ךתער תעב ךועישוי םא ומוקי ךל תישע רשא ךיהלא היאו 28 2 13
:הוהי םאנ יב םתעשפ םכלכ ילא ובירת המל 29 2 13
:תיחשמ היראכ םכיאיבנ םכברח הלכא וחקל אל רסומ םכינב תא יתיכה אושל 30 2 13
:ךילא דוע אובנ אול ונדר ימע ורמא עודמ הילפאמ ץרא םא לארשיל יתייה רבדמה הוהי רבד ואר םתא רודה 31 2 13
:רפסמ ןיא םימי ינוחכש ימעו הירשק הלכ הידע הלותב חכשתה 32 2 13
(תדמל) :ךיכרד תא יתדמל תוערה תא םג ןכל הבהא שקבל ךכרד יבטית המ 33 2 13
:הלא לכ לע יכ םיתאצמ תרתחמב אל םייקנ םינויבא תושפנ םד ואצמנ ךיפנכב םג 34 2 13
:יתאטח אל ךרמא לע ךתוא טפשנ יננה ינממ ופא בש ךא יתיקנ יכ ירמאתו 35 2 13
:רושאמ תשב רשאכ ישובת םירצממ םג ךכרד תא תונשל דאמ ילזת המ 36 2 13
:םהל יחילצת אלו ךיחטבמב הוהי סאמ יכ ךשאר לע ךידיו יאצת הז תאמ םג 37 2 13
:הוהי םאנ ילא בושו םיבר םיער תינז תאו איהה ץראה ףנחת ףונח אולה דוע הילא בושיה רחא שיאל התיהו ותאמ הכלהו ותשא תא שיא חלשי ןה רמאל 1 3 13
(תבכש) :ךתערבו ךיתונזב ץרא יפינחתו רבדמב יברעכ םהל תבשי םיכרד לע תלגש אל הפיא יארו םיפש לע ךיניע יאש 2 3 13
:םלכה תנאמ ךל היה הנוז השא חצמו היה אול שוקלמו םיבבר וענמיו 3 3 13
(תארק) :התא ירענ ףולא יבא יל יתארק התעמ אולה 4 3 13
(תרבד) P :לכותו תוערה ישעתו יתרבד הנה חצנל רמשי םא םלועל רטניה 5 3 13
:םש ינזתו ןנער ץע לכ תחת לאו הבג רה לכ לע איה הכלה לארשי הבשמ התשע רשא תיארה ךלמה והישאי ימיב ילא הוהי רמאיו 6 3 13
(ארתו) :הדוהי התוחא הדוגב הארתו הבש אלו בושת ילא הלא לכ תא התושע ירחא רמאו 7 3 13
:איה םג ןזתו ךלתו התוחא הדוהי הדגב הארי אלו הילא היתתירכ רפס תא ןתאו היתחלש לארשי הבשמ הפאנ רשא תודא לכ לע יכ אראו 8 3 13
:ץעה תאו ןבאה תא ףאנתו ץראה תא ףנחתו התונז לקמ היהו 9 3 13
P :הוהי םאנ רקשב םא יכ הבל לכב הדוהי התוחא הדוגב ילא הבש אל תאז לכב םגו 10 3 13
:הדוהי הדגבמ לארשי הבשמ השפנ הקדצ ילא הוהי רמאיו 11 3 13
:םלועל רוטא אל הוהי םאנ ינא דיסח יכ םכב ינפ ליפא אול הוהי םאנ לארשי הבשמ הבוש תרמאו הנופצ הלאה םירבדה תא תארקו ךלה 12 3 13
:הוהי םאנ םתעמש אל ילוקבו ןנער ץע לכ תחת םירזל ךיכרד תא ירזפתו תעשפ ךיהלא הוהיב יכ ךנוע יעד ךא 13 3 13
:ןויצ םכתא יתאבהו החפשממ םינשו ריעמ דחא םכתא יתחקלו םכב יתלעב יכנא יכ הוהי םאנ םיבבוש םינב ובוש 14 3 13
:ליכשהו העד םכתא וערו יבלכ םיער םכל יתתנו 15 3 13
:דוע השעי אלו ודקפי אלו וב ורכזי אלו בל לע הלעי אלו הוהי תירב ןורא דוע ורמאי אל הוהי םאנ המהה םימיב ץראב םתירפו וברת יכ היהו 16 3 13
S :ערה םבל תוררש ירחא דוע וכלי אלו םלשוריל הוהי םשל םיוגה לכ הילא ווקנו הוהי אסכ םלשוריל וארקי איהה תעב 17 3 13
:םכיתובא תא יתלחנה רשא ץראה לע ןופצ ץראמ ודחי ואביו לארשי תיב לע הדוהי תיב וכלי המהה םימיב 18 3 13
(יבושת) (יל) (יארקת) :ובושת אל ירחאמו יל וארקת יבא רמאו םיוג תואבצ יבצ תלחנ הדמח ץרא ךל ןתאו םינבב ךתישא ךיא יתרמא יכנאו 19 3 13
:הוהי םאנ לארשי תיב יב םתדגב ןכ הערמ השא הדגב ןכא 20 3 13
:םהיהלא הוהי תא וחכש םכרד תא וועה יכ לארשי ינב ינונחת יכב עמשנ םייפש לע לוק 21 3 13
:וניהלא הוהי התא יכ ךל ונתא וננה םכיתבושמ הפרא םיבבוש םינב ובוש 22 3 13
:לארשי תעושת וניהלא הוהיב ןכא םירה ןומה תועבגמ רקשל ןכא 23 3 13
:םהיתונב תאו םהינב תא םרקב תאו םנאצ תא ונירוענמ וניתובא עיגי תא הלכא תשבהו 24 3 13
S :וניהלא הוהי לוקב ונעמש אלו הזה םויה דעו ונירוענמ וניתובאו ונחנא ונאטח וניהלא הוהיל יכ ונתמלכ ונסכתו ונתשבב הבכשנ 25 3 13
:דונת אלו ינפמ ךיצוקש ריסת םאו בושת ילא הוהי םאנ לארשי בושת םא 1 4 13
S :וללהתי ובו םיוג וב וכרבתהו הקדצבו טפשמב תמאב הוהי יח תעבשנו 2 4 13
:םיצוק לא וערזת לאו רינ םכל ורינ םלשורילו הדוהי שיאל הוהי רמא הכ יכ 3 4 13
:םכיללעמ ער ינפמ הבכמ ןיאו הרעבו יתמח שאכ אצת ןפ םלשורי יבשיו הדוהי שיא םכבבל תולרע ורסהו הוהיל ולמה 4 4 13
(ועקת) :רצבמה ירע לא האובנו ופסאה ורמאו ואלמ וארק ץראב רפוש ועקתו ורמאו ועימשה םלשוריבו הדוהיב ודיגה 5 4 13
:לודג רבשו ןופצמ איבמ יכנא הער יכ ודמעת לא וזיעה הנויצ סנ ואש 6 4 13
:בשוי ןיאמ הניצת ךירע המשל ךצרא םושל ומקממ אצי עסנ םיוג תיחשמו וכבסמ הירא הלע 7 4 13
P :ונממ הוהי ףא ןורח בש אל יכ וליליהו ודפס םיקש ורגח תאז לע 8 4 13
:והמתי םיאיבנהו םינהכה ומשנו םירשה בלו ךלמה בל דבאי הוהי םאנ אוהה םויב היהו 9 4 13
:שפנה דע ברח העגנו םכל היהי םולש רמאל םלשורילו הזה םעל תאשה אשה ןכא הוהי ינדא ההא רמאו 10 4 13
:רבהל אולו תורזל אול ימע תב ךרד רבדמב םייפש חצ חור םלשורילו הזה םעל רמאי איהה תעב 11 4 13
:םתוא םיטפשמ רבדא ינא םג התע יל אובי הלאמ אלמ חור 12 4 13
:ונדדש יכ ונל יוא ויסוס םירשנמ ולק ויתובכרמ הפוסכו הלעי םיננעכ הנה 13 4 13
:ךנוא תובשחמ ךברקב ןילת יתמ דע יעשות ןעמל םלשורי ךבל הערמ יסבכ 14 4 13
:םירפא רהמ ןוא עימשמו ןדמ דיגמ לוק יכ 15 4 13
:םלוק הדוהי ירע לע ונתיו קחרמה ץראמ םיאב םירצנ םלשורי לע ועימשה הנה םיוגל וריכזה 16 4 13
:הוהי םאנ התרמ יתא יכ ביבסמ הילע ויה ידש ירמשכ 17 4 13
S :ךבל דע עגנ יכ רמ יכ ךתער תאז ךל הלא ושע ךיללעמו ךכרד 18 4 13
(תעמש) (הליחוא) :המחלמ תעורת ישפנ יתעמש רפוש לוק יכ שירחא אל יבל יל המה יבל תוריק הלוחא יעמ יעמ 19 4 13
:יתעירי עגר ילהא ודדש םאתפ ץראה לכ הדדש יכ ארקנ רבש לע רבש 20 4 13
S :רפוש לוק העמשא סנ הארא יתמ דע 21 4 13
:ועדי אל ביטיהלו ערהל המה םימכח המה םינובנ אלו המה םילכס םינב ועדי אל יתוא ימע ליוא יכ 22 4 13
:םרוא ןיאו םימשה לאו והבו והת הנהו ץראה תא יתיאר 23 4 13
:ולקלקתה תועבגה לכו םישער הנהו םירהה יתיאר 24 4 13
:ודדנ םימשה ףוע לכו םדאה ןיא הנהו יתיאר 25 4 13
S :ופא ןורח ינפמ הוהי ינפמ וצתנ וירע לכו רבדמה למרכה הנהו יתיאר 26 4 13
:השעא אל הלכו ץראה לכ היהת הממש הוהי רמא הכ יכ 27 4 13
:הנממ בושא אלו יתמחנ אלו יתמז יתרבד יכ לע לעממ םימשה ורדקו ץראה לבאת תאז לע 28 4 13
:שיא ןהב בשוי ןיאו הבוזע ריעה לכ ולע םיפכבו םיבעב ואב ריעה לכ תחרב תשק המרו שרפ לוקמ 29 4 13
(תאו) :ושקבי ךשפנ םיבגע ךב וסאמ יפיתת אושל ךיניע ךופב יערקת יכ בהז ידע ידעת יכ ינש ישבלת יכ ישעת המ דודש יתאו 30 4 13
P :םיגרהל ישפנ הפיע יכ יל אנ יוא היפכ שרפת חפיתת ןויצ תב לוק הריכבמכ הרצ יתעמש הלוחכ לוק יכ 31 4 13
:הל חלסאו הנומא שקבמ טפשמ השע שי םא שיא ואצמת םא היתובוחרב ושקבו ועדו אנ וארו םלשורי תוצוחב וטטוש 1 5 13
:ועבשי רקשל ןכל ורמאי הוהי יח םאו 2 5 13
:בושל ונאמ עלסמ םהינפ וקזח רסומ תחק ונאמ םתילכ ולח אלו םתא התיכה הנומאל אולה ךיניע הוהי 3 5 13
:םהיהלא טפשמ הוהי ךרד ועדי אל יכ ולאונ םה םילד ךא יתרמא ינאו 4 5 13
:תורסומ וקתנ לע ורבש ודחי המה ךא םהיהלא טפשמ הוהי ךרד ועדי המה יכ םתוא הרבדאו םילדגה לא יל הכלא 5 5 13
:םהיתובשמ ומצע םהיעשפ ובר יכ ףרטי הנהמ אצויה לכ םהירע לע דקש רמנ םדדשי תוברע באז רעימ הירא םכה ןכ לע 6 5 13
(ךל) (חלסא) :ודדגתי הנוז תיבו ופאניו םתוא עבשאו םיהלא אלב ועבשיו ינובזע ךינב ךל חולסא תאזל יא 7 5 13
:ולהצי והער תשא לא שיא ויה םיכשמ םינזימ םיסוס 8 5 13
S :ישפנ םקנתת אל הזכ רשא יוגב םאו הוהי םאנ דקפא אול הלא לעה 9 5 13
:המה הוהיל אול יכ היתושיטנ וריסה ושעת לא הלכו ותחשו היתורשב ולע 10 5 13
:הוהי םאנ הדוהי תיבו לארשי תיב יב ודגב דוגב יכ 11 5 13
:הארנ אול בערו ברחו הער ונילע אובת אלו אוה אל ורמאיו הוהיב ושחכ 12 5 13
S :םהל השעי הכ םהב ןיא רבדהו חורל ויהי םיאיבנהו 13 5 13
:םתלכאו םיצע הזה םעהו שאל ךיפב ירבד ןתנ יננה הזה רבדה תא םכרבד ןעי תואבצ יהלא הוהי רמא הכ ןכל 14 5 13
:רבדי המ עמשת אלו ונשל עדת אל יוג אוה םלועמ יוג אוה ןתיא יוג הוהי םאנ לארשי תיב קחרממ יוג םכילע איבמ יננה 15 5 13
:םירובג םלכ חותפ רבקכ ותפשא 16 5 13
:ברחב הנהב חטוב התא רשא ךירצבמ ירע ששרי ךתנאתו ךנפג לכאי ךרקבו ךנאצ לכאי ךיתונבו ךינב ולכאי ךמחלו ךריצק לכאו 17 5 13
:הלכ םכתא השעא אל הוהי םאנ המהה םימיב םגו 18 5 13
S :םכל אל ץראב םירז ודבעת ןכ םכצראב רכנ יהלא ודבעתו יתוא םתבזע רשאכ םהילא תרמאו הלא לכ תא ונל וניהלא הוהי השע המ תחת ורמאת יכ היהו 19 5 13
:רמאל הדוהיב הועימשהו בקעי תיבב תאז ודיגה 20 5 13
:ועמשי אלו םהל םינזא וארי אלו םהל םיניע בל ןיאו לכס םע תאז אנ ועמש 21 5 13
:והנרבעי אלו וילג ומהו ולכוי אלו ושעגתיו והנרבעי אלו םלוע קח םיל לובג לוח יתמש רשא וליחת אל ינפמ םא הוהי םאנ וארית אל יתואה 22 5 13
:וכליו ורס הרומו ררוס בל היה הזה םעלו 23 5 13
(הרוי) :ונל רמשי ריצק תוקח תועבש ותעב שוקלמו הריו םשג ןתנה וניהלא הוהי תא אנ ארינ םבבלב ורמא אלו 24 5 13
:םכמ בוטה וענמ םכיתואטחו הלא וטה םכיתונוע 25 5 13
:ודכלי םישנא תיחשמ וביצה םישוקי ךשכ רושי םיעשר ימעב ואצמנ יכ 26 5 13
:ורישעיו ולדג ןכ לע המרמ םיאלמ םהיתב ןכ ףוע אלמ בולככ 27 5 13
:וטפש אל םינויבא טפשמו וחילציו םותי ןיד ונד אל ןיד ער ירבד ורבע םג ותשע ונמש 28 5 13
S :ישפנ םקנתת אל הזכ רשא יוגב םא הוהי םאנ דקפא אל הלא לעה 29 5 13
:ץראב התיהנ הרורעשו המש 30 5 13
:התירחאל ושעת המו ןכ ובהא ימעו םהידי לע ודרי םינהכהו רקשב ואבנ םיאיבנה 31 5 13
:לודג רבשו ןופצמ הפקשנ הער יכ תאשמ ואש םרכה תיב לעו רפוש ועקת עוקתבו םלשורי ברקמ ןמינב ינב וזעה 1 6 13
:ןויצ תב יתימד הגנעמהו הונה 2 6 13
:ודי תא שיא וער ביבס םילהא הילע ועקת םהירדעו םיער ואבי הילא 3 6 13
:ברע יללצ וטני יכ םויה הנפ יכ ונל יוא םירהצב הלענו ומוק המחלמ הילע ושדק 4 6 13
S :היתונמרא התיחשנו הלילב הלענו ומוק 5 6 13
:הברקב קשע הלכ דקפה ריעה איה הללס םלשורי לע וכפשו הצע ותרכ תואבצ הוהי רמא הכ יכ 6 6 13
(ריב) :הכמו ילח דימת ינפ לע הב עמשי דשו סמח התער הרקה ןכ הימימ רוב ריקהכ 7 6 13
P :הבשונ אול ץרא הממש ךמישא ןפ ךממ ישפנ עקת ןפ םלשורי ירסוה 8 6 13
:תולסלס לע רצובכ ךדי בשה לארשי תיראש ןפגכ וללועי ללוע תואבצ הוהי רמא הכ 9 6 13
:וב וצפחי אל הפרחל םהל היה הוהי רבד הנה בישקהל ולכוי אלו םנזא הלרע הנה ועמשיו הדיעאו הרבדא ימ לע 10 6 13
:םימי אלמ םע ןקז ודכלי השא םע שיא םג יכ ודחי םירוחב דוס לעו ץוחב ללוע לע ךפש ליכה יתיאלנ יתאלמ הוהי תמח תאו 11 6 13
:הוהי םאנ ץראה יבשי לע ידי תא הטא יכ ודחי םישנו תודש םירחאל םהיתב ובסנו 12 6 13
:רקש השע ולכ ןהכ דעו איבנמו עצב עצוב ולכ םלודג דעו םנטקמ יכ 13 6 13
:םולש ןיאו םולש םולש רמאל הלקנ לע ימע רבש תא ואפריו 14 6 13
S :הוהי רמא ולשכי םיתדקפ תעב םילפנב ולפי ןכל ועדי אל םילכה םג ושובי אל שוב םג ושע הבעות יכ ושיבה 15 6 13
:ךלנ אל ורמאיו םכשפנל עוגרמ ואצמו הב וכלו בוטה ךרד הז יא םלוע תובתנל ולאשו וארו םיכרד לע ודמע הוהי רמא הכ 16 6 13
:בישקנ אל ורמאיו רפוש לוקל ובישקה םיפצ םכילע יתמקהו 17 6 13
:םב רשא תא הדע יעדו םיוגה ועמש ןכל 18 6 13
:הב וסאמיו יתרותו ובישקה אל ירבד לע יכ םתובשחמ ירפ הזה םעה לא הער איבמ יכנא הנה ץראה יעמש 19 6 13
S :יל וברע אל םכיחבזו ןוצרל אל םכיתולע קחרמ ץראמ בוטה הנקו אובת אבשמ הנובל יל הז המל 20 6 13
(ודבאו) P :ודבאי וערו ןכש ודחי םינבו תובא םב ולשכו םילשכמ הזה םעה לא ןתנ יננה הוהי רמא הכ ןכל 21 6 13
:ץרא יתכרימ רועי לודג יוגו ןופצ ץראמ אב םע הנה הוהי רמא הכ 22 6 13
:ןויצ תב ךילע המחלמל שיאכ ךורע ובכרי םיסוס לעו המהי םיכ םלוק ומחרי אלו אוה ירזכא וקיזחי ןודיכו תשק 23 6 13
:הדלויכ ליח ונתקיזחה הרצ ונידי ופר ועמש תא ונעמש 24 6 13
(וכלת) (לא) (ואצת) (לא) :ביבסמ רוגמ ביאל ברח יכ יכלת לא ךרדבו הדשה יאצת לא 25 6 13
:ונילע דדשה אבי םאתפ יכ םירורמת דפסמ ךל ישע דיחי לבא רפאב ישלפתהו קש ירגח ימע תב 26 6 13
:םכרד תא תנחבו עדתו רצבמ ימעב ךיתתנ ןוחב 27 6 13
:המה םיתיחשמ םלכ לזרבו תשחנ ליכר יכלה םיררוס ירס םלכ 28 6 13
(םת) (שאמ) :וקתנ אל םיערו ףורצ ףרצ אושל תרפע םתשאמ חפמ רחנ 29 6 13
P :םהב הוהי סאמ יכ םהל וארק סאמנ ףסכ 30 6 13
:רמאל הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 7 13
S :הוהיל תוחתשהל הלאה םירעשב םיאבה הדוהי לכ הוהי רבד ועמש תרמאו הזה רבדה תא םש תארקו הוהי תיב רעשב דמע 2 7 13
:הזה םוקמב םכתא הנכשאו םכיללעמו םכיכרד וביטיה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 3 7 13
:המה הוהי לכיה הוהי לכיה הוהי לכיה רמאל רקשה ירבד לא םכל וחטבת לא 4 7 13
:והער ןיבו שיא ןיב טפשמ ושעת ושע םא םכיללעמ תאו םכיכרד תא וביטית ביטיה םא יכ 5 7 13
:םכל ערל וכלת אל םירחא םיהלא ירחאו הזה םוקמב וכפשת לא יקנ םדו וקשעת אל הנמלאו םותי רג 6 7 13
:םלוע דעו םלוע ןמל םכיתובאל יתתנ רשא ץראב הזה םוקמב םכתא יתנכשו 7 7 13
:ליעוה יתלבל רקשה ירבד לע םכל םיחטב םתא הנה 8 7 13
:םתעדי אל רשא םירחא םיהלא ירחא ךלהו לעבל רטקו רקשל עבשהו ףאנו חצר בנגה 9 7 13
:הלאה תובעותה לכ תא תושע ןעמל ונלצנ םתרמאו וילע ימש ארקנ רשא הזה תיבב ינפל םתדמעו םתאבו 10 7 13
S :הוהי םאנ יתיאר הנה יכנא םג םכיניעב וילע ימש ארקנ רשא הזה תיבה היה םיצרפ תרעמה 11 7 13
:לארשי ימע תער ינפמ ול יתישע רשא תא וארו הנושארב םש ימש יתנכש רשא ולישב רשא ימוקמ לא אנ וכל יכ 12 7 13
:םתינע אלו םכתא ארקאו םתעמש אלו רבדו םכשה םכילא רבדאו הוהי םאנ הלאה םישעמה לכ תא םכתושע ןעי התעו 13 7 13
:ולשל יתישע רשאכ םכיתובאלו םכל יתתנ רשא םוקמלו וב םיחטב םתא רשא וילע ימש ארקנ רשא תיבל יתישעו 14 7 13
S :םירפא ערז לכ תא םכיחא לכ תא יתכלשה רשאכ ינפ לעמ םכתא יתכלשהו 15 7 13
:ךתא עמש ינניא יכ יב עגפת לאו הלפתו הנר םדעב אשת לאו הזה םעה דעב ללפתת לא התאו 16 7 13
:םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב םישע המה המ האר ךניאה 17 7 13
:ינסעכה ןעמל םירחא םיהלאל םיכסנ ךסהו םימשה תכלמל םינוכ תושעל קצב תושל םישנהו שאה תא םירעבמ תובאהו םיצע םיטקלמ םינבה 18 7 13
S :םהינפ תשב ןעמל םתא אולה הוהי םאנ םיסעכמ םה יתאה 19 7 13
S :הבכת אלו הרעבו המדאה ירפ לעו הדשה ץע לעו המהבה לעו םדאה לע הזה םוקמה לא תכתנ יתמחו יפא הנה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 20 7 13
:רשב ולכאו םכיחבז לע ופס םכיתולע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 21 7 13
(יאיצוה) :חבזו הלוע ירבד לע םירצמ ץראמ םתוא איצוה םויב םיתיוצ אלו םכיתובא תא יתרבד אל יכ 22 7 13
:םכל בטיי ןעמל םכתא הוצא רשא ךרדה לכב םתכלהו םעל יל ויהת םתאו םיהלאל םכל יתייהו ילוקב ועמש רמאל םתוא יתיוצ הזה רבדה תא םא יכ 23 7 13
:םינפל אלו רוחאל ויהיו ערה םבל תוררשב תוצעמב וכליו םנזא תא וטה אלו ועמש אלו 24 7 13
:חלשו םכשה םוי םיאיבנה ידבע לכ תא םכילא חלשאו הזה םויה דע םירצמ ץראמ םכיתובא ואצי רשא םויה ןמל 25 7 13
:םתובאמ וערה םפרע תא ושקיו םנזא תא וטה אלו ילא ועמש אולו 26 7 13
:הכונעי אלו םהילא תארקו ךילא ועמשי אלו הלאה םירבדה לכ תא םהילא תרבדו 27 7 13
S :םהיפמ התרכנו הנומאה הדבא רסומ וחקל אלו ויהלא הוהי לוקב ועמש אול רשא יוגה הז םהילא תרמאו 28 7 13
:ותרבע רוד תא שטיו הוהי סאמ יכ הניק םיפש לע יאשו יכילשהו ךרזנ יזג 29 7 13
:ואמטל וילע ימש ארקנ רשא תיבב םהיצוקש ומש הוהי םואנ יניעב ערה הדוהי ינב ושע יכ 30 7 13
S :יבל לע התלע אלו יתיוצ אל רשא שאב םהיתנב תאו םהינב תא ףרשל םנה ןב איגב רשא תפתה תומב ונבו 31 7 13
:םוקמ ןיאמ תפתב ורבקו הגרהה איג םא יכ םנה ןב איגו תפתה דוע רמאי אלו הוהי םאנ םיאב םימי הנה ןכל 32 7 13
:דירחמ ןיאו ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל הזה םעה תלבנ התיהו 33 7 13
:ץראה היהת הברחל יכ הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םלשורי תוצחמו הדוהי ירעמ יתבשהו 34 7 13
(ואיצוי) :םהירבקמ םלשורי יבשוי תומצע תאו םיאיבנה תומצע תאו םינהכה תומצע תאו וירש תומצע תאו הדוהי יכלמ תומצע תא ואיציו הוהי םאנ איהה תעב 1 8 13
:ויהי המדאה ינפ לע ןמדל ורבקי אלו ופסאי אל םהל ווחתשה רשאו םושרד רשאו םהירחא וכלה רשאו םודבע רשאו םובהא רשא םימשה אבצ לכלו חרילו שמשל םוחטשו 2 8 13
S :תואבצ הוהי םאנ םש םיתחדה רשא םיראשנה תומקמה לכב תאזה הערה החפשמה ןמ םיראשנה תיראשה לכל םייחמ תומ רחבנו 3 8 13
:בושי אלו בושי םא ומוקי אלו ולפיה הוהי רמא הכ םהילא תרמאו 4 8 13
:בושל ונאמ תימרתב וקיזחה תחצנ הבשמ םלשורי הזה םעה הבבוש עודמ 5 8 13
(םתצורמב) :המחלמב ףטוש סוסכ םתוצרמב בש הלכ יתישע המ רמאל ותער לע םחנ שיא ןיא ורבדי ןכ אול עמשאו יתבשקה 6 8 13
(סיסו) :הוהי טפשמ תא ועדי אל ימעו הנאב תע תא ורמש רוגעו סוסו רתו הידעומ העדי םימשב הדיסח םג 7 8 13
:םירפס רקש טע השע רקשל הנה ןכא ונתא הוהי תרותו ונחנא םימכח ורמאת הכיא 8 8 13
S :םהל המ תמכחו וסאמ הוהי רבדב הנה ודכליו ותח םימכח ושיבה 9 8 13
:רקש השע הלכ ןהכ דעו איבנמ עצב עצב הלכ לודג דעו ןטקמ יכ םישרויל םהיתודש םירחאל םהישנ תא ןתא ןכל 10 8 13
:םולש ןיאו םולש םולש רמאל הלקנ לע ימע תב רבש תא ופריו 11 8 13
S :הוהי רמא ולשכי םתדקפ תעב םילפנב ולפי ןכל ועדי אל םלכהו ושבי אל שוב םג ושע הבעות יכ ושבה 12 8 13
:םורבעי םהל ןתאו לבנ הלעהו הנאתב םינאת ןיאו ןפגב םיבנע ןיא הוהי םאנ םפיסא ףסא 13 8 13
:הוהיל ונאטח יכ שאר ימ ונקשיו ונמדה וניהלא הוהי יכ םש המדנו רצבמה ירע לא אובנו ופסאה םיבשי ונחנא המ לע 14 8 13
:התעב הנהו הפרמ תעל בוט ןיאו םולשל הוק 15 8 13
S :הב יבשיו ריע האולמו ץרא ולכאיו ואוביו ץראה לכ השער ויריבא תולהצמ לוקמ ויסוס תרחנ עמשנ ןדמ 16 8 13
S :הוהי םאנ םכתא וכשנו שחל םהל ןיא רשא םינעפצ םישחנ םכב חלשמ יננה יכ 17 8 13
:יוד יבל ילע ןוגי ילע יתיגילבמ 18 8 13
:רכנ ילבהב םהילספב ינוסעכה עודמ הב ןיא הכלמ םא ןויצב ןיא הוהיה םיקחרמ ץראמ ימע תב תעוש לוק הנה 19 8 13
:ונעשונ אול ונחנאו ץיק הלכ ריצק רבע 20 8 13
:ינתקזחה המש יתרדק יתרבשה ימע תב רבש לע 21 8 13
:ימע תב תכרא התלע אל עודמ יכ םש ןיא אפר םא דעלגב ןיא ירצה 22 8 13
:ימע תב יללח תא הלילו םמוי הכבאו העמד רוקמ יניעו םימ ישאר ןתי ימ 23 8 13
:םידגב תרצע םיפאנמ םלכ יכ םתאמ הכלאו ימע תא הבזעאו םיחרא ןולמ רבדמב יננתי ימ 1 9 13
S :הוהי םאנ ועדי אל יתאו ואצי הער לא הערמ יכ ץראב ורבג הנומאל אלו רקש םתשק םנושל תא וכרדיו 2 9 13
:ךלהי ליכר ער לכו בקעי בוקע חא לכ יכ וחטבת לא חא לכ לעו ורמשה והערמ שיא 3 9 13
:ואלנ הועה רקש רבד םנושל ודמל ורבדי אל תמאו ולתהי והערב שיאו 4 9 13
S :הוהי םאנ יתוא תעד ונאמ המרמב המרמ ךותב ךתבש 5 9 13
:ימע תב ינפמ השעא ךיא יכ םיתנחבו םפרוצ יננה תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 6 9 13
(טוחש) :וברא םישי וברקבו רבדי והער תא םולש ויפב רבד המרמ םנושל טחוש ץח 7 9 13
S :ישפנ םקנתת אל הזכ רשא יוגב םא הוהי םאנ םב דקפא אל הלא לעה 8 9 13
:וכלה ודדנ המהב דעו םימשה ףועמ הנקמ לוק ועמש אלו רבע שיא ילבמ ותצנ יכ הניק רבדמ תואנ לעו יהנו יכב אשא םירהה לע 9 9 13
S :בשוי ילבמ הממש ןתא הדוהי ירע תאו םינת ןועמ םילגל םלשורי תא יתתנו 10 9 13
S :רבע ילבמ רבדמכ התצנ ץראה הדבא המ לע הדגיו וילא הוהי יפ רבד רשאו תאז תא ןביו םכחה שיאה ימ 11 9 13
:הב וכלה אלו ילוקב ועמש אלו םהינפל יתתנ רשא יתרות תא םבזע לע הוהי רמאיו 12 9 13
S :םתובא םודמל רשא םילעבה ירחאו םבל תוררש ירחא וכליו 13 9 13
:שאר ימ םיתיקשהו הנעל הזה םעה תא םליכאמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 14 9 13
P :םתוא יתולכ דע ברחה תא םהירחא יתחלשו םתובאו המה ועדי אל רשא םיוגב םיתוצפהו 15 9 13
:הנאובתו וחלש תומכחה לאו הניאובתו תוננוקמל וארקו וננובתה תואבצ הוהי רמא הכ 16 9 13
:םימ ולזי וניפעפעו העמד וניניע הנדרתו יהנ ונילע הנשתו הנרהמתו 17 9 13
S :וניתונכשמ וכילשה יכ ץרא ונבזע יכ דאמ ונשב ונדדש ךיא ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ 18 9 13
:הניק התוער השאו יהנ םכיתונב הנדמלו ויפ רבד םכנזא חקתו הוהי רבד םישנ הנעמש יכ 19 9 13
:תובחרמ םירוחב ץוחמ ללוע תירכהל וניתונמראב אב ונינולחב תומ הלע יכ 20 9 13
S :ףסאמ ןיאו רצקה ירחאמ רימעכו הדשה ינפ לע ןמדכ םדאה תלבנ הלפנו הוהי םאנ הכ רבד 21 9 13
:ורשעב רישע ללהתי לא ותרובגב רובגה ללהתי לאו ותמכחב םכח ללהתי לא הוהי רמא הכ 22 9 13
S :הוהי םאנ יתצפח הלאב יכ ץראב הקדצו טפשמ דסח השע הוהי ינא יכ יתוא עדיו לכשה ללהתמה ללהתי תאזב םא יכ 23 9 13
:הלרעב לומ לכ לע יתדקפו הוהי םאנ םיאב םימי הנה 24 9 13
S :בל ילרע לארשי תיב לכו םילרע םיוגה לכ יכ רבדמב םיבשיה האפ יצוצק לכ לעו באומ לעו ןומע ינב לעו םודא לעו הדוהי לעו םירצמ לע 25 9 13
:לארשי תיב םכילע הוהי רבד רשא רבדה תא ועמש 1 10 13
:המהמ םיוגה ותחי יכ ותחת לא םימשה תותאמו ודמלת לא םיוגה ךרד לא הוהי רמא הכ 2 10 13
:דצעמב שרח ידי השעמ ותרכ רעימ ץע יכ אוה לבה םימעה תוקח יכ 3 10 13
:קיפי אולו םוקזחי תובקמבו תורמסמב והפיי בהזבו ףסכב 4 10 13
S :םתוא ןיא ביטיה םגו וערי אל יכ םהמ וארית לא ודעצי אל יכ אושני אושנ ורבדי אלו המה השקמ רמתכ 5 10 13
:הרובגב ךמש לודגו התא לודג הוהי ךומכ ןיאמ 6 10 13
:ךומכ ןיאמ םתוכלמ לכבו םיוגה ימכח לכב יכ התאי ךל יכ םיוגה ךלמ ךארי אל ימ 7 10 13
:אוה ץע םילבה רסומ ולסכיו ורעבי תחאבו 8 10 13
:םלכ םימכח השעמ םשובל ןמגראו תלכת ףרוצ ידיו שרח השעמ זפואמ בהזו אבוי שישרתמ עקרמ ףסכ 9 10 13
S :ומעז םיוג ולכי אלו ץראה שערת ופצקמ םלוע ךלמו םייח םיהלא אוה תמא םיהלא הוהיו 10 10 13
S :הלא אימש תוחת ןמו אעראמ ודבאי ודבע אל אקראו אימש יד איהלא םוהל ןורמאת הנדכ 11 10 13
:םימש הטנ ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא השע 12 10 13
(ץראה) :ויתרצאמ חור אצויו השע רטמל םיקרב ץרא הצקמ םיאשנ הלעיו םימשב םימ ןומה ותת לוקל 13 10 13
:םב חור אלו וכסנ רקש יכ לספמ ףרוצ לכ שיבה תעדמ םדא לכ רעבנ 14 10 13
:ודבאי םתדקפ תעב םיעתעת השעמ המה לבה 15 10 13
S :ומש תואבצ הוהי ותלחנ טבש לארשיו אוה לכה רצוי יכ בקעי קלח הלאכ אל 16 10 13
(תבשי) S :רוצמב יתבשי ךתענכ ץראמ יפסא 17 10 13
S :ואצמי ןעמל םהל יתורצהו תאזה םעפב ץראה יבשוי תא עלוק יננה הוהי רמא הכ יכ 18 10 13
:ונאשאו ילח הז ךא יתרמא ינאו יתכמ הלחנ ירבש לע יל יוא 19 10 13
:יתועירי םיקמו ילהא דוע הטנ ןיא םניאו ינאצי ינב וקתנ ירתימ לכו דדש ילהא 20 10 13
S :הצופנ םתיערמ לכו וליכשה אל ןכ לע ושרד אל הוהי תאו םיערה ורעבנ יכ 21 10 13
S :םינת ןועמ הממש הדוהי ירע תא םושל ןופצ ץראמ לודג שערו האב הנה העומש לוק 22 10 13
:ודעצ תא ןיכהו ךלה שיאל אל וכרד םדאל אל יכ הוהי יתעדי 23 10 13
:ינטעמת ןפ ךפאב לא טפשמב ךא הוהי ינרסי 24 10 13
P :ומשה והונ תאו והלכיו והלכאו בקעי תא ולכא יכ וארק אל ךמשב רשא תוחפשמ לעו ךועדי אל רשא םיוגה לע ךתמח ךפש 25 10 13
:רמאל הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 11 13
:םלשורי יבשי לעו הדוהי שיא לא םתרבדו תאזה תירבה ירבד תא ועמש 2 11 13
:תאזה תירבה ירבד תא עמשי אל רשא שיאה רורא לארשי יהלא הוהי רמא הכ םהילא תרמאו 3 11 13
:םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל יל םתייהו םכתא הוצא רשא לככ םתוא םתישעו ילוקב ועמש רמאל לזרבה רוכמ םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םכיתובא תא יתיוצ רשא 4 11 13
S :הוהי ןמא רמאו ןעאו הזה םויכ שבדו בלח תבז ץרא םהל תתל םכיתובאל יתעבשנ רשא העובשה תא םיקה ןעמל 5 11 13
:םתוא םתישעו תאזה תירבה ירבד תא ועמש רמאל םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב הלאה םירבדה לכ תא ארק ילא הוהי רמאיו 6 11 13
:ילוקב ועמש רמאל דעהו םכשה הזה םויה דעו םירצמ ץראמ םתוא יתולעה םויב םכיתובאב יתדעה דעה יכ 7 11 13
S :ושע אלו תושעל יתיוצ רשא תאזה תירבה ירבד לכ תא םהילע איבאו ערה םבל תורירשב שיא וכליו םנזא תא וטה אלו ועמש אלו 8 11 13
:םלשורי יבשיבו הדוהי שיאב רשק אצמנ ילא הוהי רמאיו 9 11 13
S :םתובא תא יתרכ רשא יתירב תא הדוהי תיבו לארשי תיב ורפה םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלה המהו ירבד תא עומשל ונאמ רשא םינשארה םתובא תנוע לע ובש 10 11 13
:םהילא עמשא אלו ילא וקעזו הנממ תאצל ולכוי אל רשא הער םהילא איבמ יננה הוהי רמא הכ ןכל 11 11 13
:םתער תעב םהל ועישוי אל עשוהו םהל םירטקמ םה רשא םיהלאה לא וקעזו םלשורי יבשיו הדוהי ירע וכלהו 12 11 13
S :לעבל רטקל תוחבזמ תשבל תוחבזמ םתמש םלשורי תוצח רפסמו הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ יכ 13 11 13
S :םתער דעב ילא םארק תעב עמש ינניא יכ הלפתו הנר םדעב אשת לאו הזה םעה דעב ללפתת לא התאו 14 11 13
:יזלעת זא יכתער יכ ךילעמ ורבעי שדק רשבו םיברה התמזמה התושע יתיבב ידידיל המ 15 11 13
:ויתוילד וערו הילע שא תיצה הלדג הלומה לוקל ךמש הוהי ארק ראת ירפ הפי ןנער תיז 16 11 13
S :לעבל רטקל ינסעכהל םהל ושע רשא הדוהי תיבו לארשי תיב תער ללגב הער ךילע רבד ךתוא עטונה תואבצ הוהיו 17 11 13
:םהיללעמ ינתיארה זא העדאו ינעידוה הוהיו 18 11 13
:דוע רכזי אל ומשו םייח ץראמ ונתרכנו ומחלב ץע התיחשנ תובשחמ ובשח ילע יכ יתעדי אלו חובטל לבוי ףולא שבככ ינאו 19 11 13
S :יביר תא יתילג ךילא יכ םהמ ךתמקנ הארא בלו תוילכ ןחב קדצ טפש תואבצ הוהיו 20 11 13
S :ונדיב תומת אלו הוהי םשב אבנת אל רמאל ךשפנ תא םישקבמה תותנע ישנא לע הוהי רמא הכ ןכל 21 11 13
:בערב ותמי םהיתונבו םהינב ברחב ותמי םירוחבה םהילע דקפ יננה תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 22 11 13
S :םתדקפ תנש תותנע ישנא לא הער איבא יכ םהל היהת אל תיראשו 23 11 13
:דגב ידגב לכ ולש החלצ םיעשר ךרד עודמ ךתוא רבדא םיטפשמ ךא ךילא בירא יכ הוהי התא קידצ 1 12 13
:םהיתוילכמ קוחרו םהיפב התא בורק ירפ ושע םג וכלי ושרש םג םתעטנ 2 12 13
S :הגרה םויל םשדקהו החבטל ןאצכ םקתה ךתא יבל תנחבו ינארת ינתעדי הוהי התאו 3 12 13
:ונתירחא תא הארי אל ורמא יכ ףועו תומהב התפס הב יבשי תערמ שביי הדשה לכ בשעו ץראה לבאת יתמ דע 4 12 13
:ןדריה ןואגב השעת ךיאו חטוב התא םולש ץראבו םיסוסה תא הרחתת ךיאו ךואליו התצר םילגר תא יכ 5 12 13
S :תובוט ךילא ורבדי יכ םב ןמאת לא אלמ ךירחא וארק המה םג ךב ודגב המה םג ךיבא תיבו ךיחא םג יכ 6 12 13
:היביא ףכב ישפנ תודדי תא יתתנ יתלחנ תא יתשטנ יתיב תא יתבזע 7 12 13
:היתאנש ןכ לע הלוקב ילע הנתנ רעיב היראכ יתלחנ יל התיה 8 12 13
:הלכאל ויתה הדשה תיח לכ ופסא וכל הילע ביבס טיעה יל יתלחנ עובצ טיעה 9 12 13
:הממש רבדמל יתדמח תקלח תא ונתנ יתקלח תא וססב ימרכ ותחש םיבר םיער 10 12 13
:בל לע םש שיא ןיא יכ ץראה לכ המשנ הממש ילע הלבא הממשל המש 11 12 13
S :רשב לכל םולש ןיא ץראה הצק דעו ץרא הצקמ הלכא הוהיל ברח יכ םידדש ואב רבדמב םיפש לכ לע 12 12 13
S :הוהי ףא ןורחמ םכיתאובתמ ושבו ולעוי אל ולחנ ורצק םיצקו םיטח וערז 13 12 13
:םכותמ שותא הדוהי תיב תאו םתמדא לעמ םשתנ יננה לארשי תא ימע תא יתלחנה רשא הלחנב םיעגנה םיערה ינכש לכ לע הוהי רמא הכ 14 12 13
:וצראל שיאו ותלחנל שיא םיתבשהו םיתמחרו בושא םתוא ישתנ ירחא היהו 15 12 13
:ימע ךותב ונבנו לעבב עבשהל ימע תא ודמל רשאכ הוהי יח ימשב עבשהל ימע יכרד תא ודמלי דמל םא היהו 16 12 13
S :הוהי םאנ דבאו שותנ אוהה יוגה תא יתשתנו ועמשי אל םאו 17 12 13
:והאבת אל םימבו ךינתמ לע ותמשו םיתשפ רוזא ךל תינקו ךולה ילא הוהי רמא הכ 1 13 13
S :ינתמ לע םשאו הוהי רבדכ רוזאה תא הנקאו 2 13 13
:רמאל תינש ילא הוהי רבד יהיו 3 13 13
:עלסה קיקנב םש והנמטו התרפ ךל םוקו ךינתמ לע רשא תינק רשא רוזאה תא חק 4 13 13
:יתוא הוהי הוצ רשאכ תרפב והנמטאו ךלאו 5 13 13
:םש ונמטל ךיתיוצ רשא רוזאה תא םשמ חקו התרפ ךל םוק ילא הוהי רמאיו םיבר םימי ץקמ יהיו 6 13 13
P :לכל חלצי אל רוזאה תחשנ הנהו המש ויתנמט רשא םוקמה ןמ רוזאה תא חקאו רפחאו התרפ ךלאו 7 13 13
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 8 13 13
:ברה םלשורי ןואג תאו הדוהי ןואג תא תיחשא הככ הוהי רמא הכ 9 13 13
:לכל חלצי אל רשא הזה רוזאכ יהיו םהל תוחתשהלו םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכליו םבל תוררשב םיכלהה ירבד תא עומשל םינאמה ערה הזה םעה 10 13 13
:ועמש אלו תראפתלו הלהתלו םשלו םעל יל תויהל הוהי םאנ הדוהי תיב לכ תאו לארשי תיב לכ תא ילא יתקבדה ןכ שיא ינתמ לא רוזאה קבדי רשאכ יכ 11 13 13
:ןיי אלמי לבנ לכ יכ עדנ אל עדיה ךילא ורמאו ןיי אלמי לבנ לכ לארשי יהלא הוהי רמא הכ S הזה רבדה תא םהילא תרמאו 12 13 13
:ןורכש םלשורי יבשי לכ תאו םיאיבנה תאו םינהכה תאו ואסכ לע דודל םיבשיה םיכלמה תאו תאזה ץראה יבשי לכ תא אלממ יננה הוהי רמא הכ םהילא תרמאו 13 13 13
S :םתיחשהמ םחרא אלו סוחא אלו לומחא אל הוהי םאנ ודחי םינבהו תובאהו ויחא לא שיא םיתצפנו 14 13 13
:רבד הוהי יכ והבגת לא וניזאהו ועמש 15 13 13
(תישו) :לפרעל תישי תומלצל המשו רואל םתיוקו ףשנ ירה לע םכילגר ופגנתי םרטבו ךשחי םרטב דובכ םכיהלא הוהיל ונת 16 13 13
S :הוהי רדע הבשנ יכ העמד יניע דרתו עמדת עמדו הוג ינפמ ישפנ הכבת םירתסמב הועמשת אל םאו 17 13 13
:םכתראפת תרטע םכיתושארמ דרי יכ ובש וליפשה הריבגלו ךלמל רמא 18 13 13
S :םימולש תלגה הלכ הדוהי תלגה חתפ ןיאו ורגס בגנה ירע 19 13 13
(וארו) (ואש) :ךתראפת ןאצ ךל ןתנ רדעה היא ןופצמ םיאבה יארו םכיניע יאש 20 13 13
:הדל תשא ומכ ךוזחאי םילבח אולה שארל םיפלא ךילע םתא תדמל תאו ךילע דקפי יכ ירמאת המ 21 13 13
:ךיבקע וסמחנ ךילוש ולגנ ךנוע ברב הלא ינארק עודמ ךבבלב ירמאת יכו 22 13 13
:ערה ידמל ביטיהל ולכות םתא םג ויתרברבח רמנו ורוע ישוכ ךפהיה 23 13 13
:רבדמ חורל רבוע שקכ םציפאו 24 13 13
:רקשב יחטבתו יתוא תחכש רשא הוהי םאנ יתאמ ךידמ תנמ ךלרוג הז 25 13 13
:ךנולק הארנו ךינפ לע ךילוש יתפשח ינא םגו 26 13 13
P :דע יתמ ירחא ירהטת אל םלשורי ךל יוא ךיצוקש יתיאר הדשב תועבג לע ךתונז תמז ךיתולהצמו ךיפאנ 27 13 13
:תורצבה ירבד לע והימרי לא הוהי רבד היה רשא 1 14 13
:התלע םלשורי תחוצו ץראל ורדק וללמא הירעשו הדוהי הלבא 2 14 13
(םהיריעצ) :םשאר ופחו ומלכהו ושב םקיר םהילכ ובש םימ ואצמ אל םיבג לע ואב םימל םהירועצ וחלש םהירדאו 3 14 13
:םשאר ופח םירכא ושב ץראב םשג היה אל יכ התח המדאה רובעב 4 14 13
:אשד היה אל יכ בוזעו הדלי הדשב תליא םג יכ 5 14 13
:בשע ןיא יכ םהיניע ולכ םינתכ חור ופאש םיפש לע ודמע םיארפו 6 14 13
:ונאטח ךל וניתבושמ ובר יכ ךמש ןעמל השע הוהי ונב ונע ונינוע םא 7 14 13
:ןולל הטנ חראכו ץראב רגכ היהת המל הרצ תעב ועישומ לארשי הוקמ 8 14 13
S :ונחנת לא ארקנ ונילע ךמשו הוהי ונברקב התאו עישוהל לכוי אל רובגכ םהדנ שיאכ היהת המל 9 14 13
S :םתאטח דקפיו םנוע רכזי התע םצר אל הוהיו וכשח אל םהילגר עונל ובהא ןכ הזה םעל הוהי רמא הכ 10 14 13
:הבוטל הזה םעה דעב ללפתת לא ילא הוהי רמאיו 11 14 13
S :םתוא הלכמ יכנא רבדבו בערבו ברחב יכ םצר ינניא החנמו הלע ולעי יכו םתנר לא עמש ינניא ומצי יכ 12 14 13
S :הזה םוקמב םכל ןתא תמא םולש יכ םכל היהי אל בערו ברח וארת אל םהל םירמא םיאבנה הנה הוהי ינדא ההא רמאו 13 14 13
(תימרתו) (לילאו) S :םכל םיאבנתמ המה םבל תומרתו לולאו םסקו רקש ןוזח םהילא יתרבד אלו םיתיוצ אלו םיתחלש אל ימשב םיאבנ םיאבנה רקש ילא הוהי רמאיו 14 14 13
:המהה םיאבנה ומתי בערבו ברחב תאזה ץראב היהי אל בערו ברח םירמא המהו םיתחלש אל ינאו ימשב םיאבנה םיאבנה לע הוהי רמא הכ ןכל 15 14 13
:םתער תא םהילע יתכפשו םהיתנבו םהינבו םהישנ המה המהל רבקמ ןיאו ברחהו בערה ינפמ םלשורי תוצחב םיכלשמ ויהי םהל םיאבנ המה רשא םעהו 16 14 13
:דאמ הלחנ הכמ ימע תב תלותב הרבשנ לודג רבש יכ הנימדת לאו םמויו הליל העמד יניע הנדרת הזה רבדה תא םהילא תרמאו 17 14 13
S :ועדי אלו ץרא לא ורחס ןהכ םג איבנ םג יכ בער יאולחת הנהו ריעה יתאב םאו ברח יללח הנהו הדשה יתאצי םא 18 14 13
:התעב הנהו אפרמ תעלו בוט ןיאו םולשל הוק אפרמ ונל ןיאו ונתיכה עודמ ךשפנ הלעג ןויצב םא הדוהי תא תסאמ סאמה 19 14 13
:ךל ונאטח יכ וניתובא ןוע ונעשר הוהי ונעדי 20 14 13
:ונתא ךתירב רפת לא רכז ךדובכ אסכ לבנת לא ךמש ןעמל ץאנת לא 21 14 13
P :הלא לכ תא תישע התא יכ ךל הוקנו וניהלא הוהי אוה התא אלה םיבבר ונתי םימשה םאו םימשגמ םיוגה ילבהב שיה 22 14 13
:ואציו ינפ לעמ חלש הזה םעה לא ישפנ ןיא ינפל לאומשו השמ דמעי םא ילא הוהי רמאיו 1 15 13
:יבשל יבשל רשאו בערל בערל רשאו ברחל ברחל רשאו תומל תומל רשא הוהי רמא הכ םהילא תרמאו אצנ הנא ךילא ורמאי יכ היהו 2 15 13
:תיחשהלו לכאל ץראה תמהב תאו םימשה ףוע תאו בחסל םיבלכה תאו גרהל ברחה תא הוהי םאנ תוחפשמ עברא םהילע יתדקפו 3 15 13
(הועזל) :םלשוריב השע רשא לע הדוהי ךלמ והיקזחי ןב השנמ ללגב ץראה תוכלממ לכל העוזל םיתתנו 4 15 13
:ךל םלשל לאשל רוסי ימו ךל דוני ימו םלשורי ךילע למחי ימ יכ 5 15 13
:םחנה יתיאלנ ךתיחשאו ךילע ידי תא טאו יכלת רוחא הוהי םאנ יתא תשטנ תא 6 15 13
:ובש אול םהיכרדמ ימע תא יתדבא יתלכש ץראה ירעשב הרזמב םרזאו 7 15 13
:תולהבו ריע םאתפ הילע יתלפה םירהצב דדש רוחב םא לע םהל יתאבה םימי לוחמ ותנמלא יל ומצע 8 15 13
(אב) S :הוהי םאנ םהיביא ינפל ןתא ברחל םתיראשו הרפחו השוב םמוי דעב השמש האב השפנ החפנ העבשה תדלי הללמא 9 15 13
S :ינוללקמ הלכ יב ושנ אלו יתישנ אל ץראה לכל ןודמ שיאו ביר שיא ינתדלי יכ ימא יל יוא 10 15 13
(ךתירש) :ביאה תא הרצ תעבו הער תעב ךב יתעגפה אול םא בוטל ךתורש אל םא הוהי רמא 11 15 13
:תשחנו ןופצמ לזרב לזרב עריה 12 15 13
:ךילובג לכבו ךיתואטח לכבו ריחמב אל ןתא זבל ךיתורצואו ךליח 13 15 13
S :דקות םכילע יפאב החדק שא יכ תעדי אל ץראב ךיביא תא יתרבעהו 14 15 13
:הפרח ךילע יתאש עד ינחקת ךפא ךראל לא יפדרמ יל םקנהו ינדקפו ינרכז הוהי תעדי התא 15 15 13
(ךרבד) S :תואבצ יהלא הוהי ילע ךמש ארקנ יכ יבבל תחמשלו ןוששל יל ךירבד יהיו םלכאו ךירבד ואצמנ 16 15 13
S :ינתאלמ םעז יכ יתבשי דדב ךדי ינפמ זלעאו םיקחשמ דוסב יתבשי אל 17 15 13
S :ונמאנ אל םימ בזכא ומכ יל היהת ויה אפרה הנאמ השונא יתכמו חצנ יבאכ היה המל 18 15 13
:םהילא בושת אל התאו ךילא המה ובשי היהת יפכ ללוזמ רקי איצות םאו דמעת ינפל ךבישאו בושת םא הוהי רמא הכ ןכל 19 15 13
:הוהי םאנ ךליצהלו ךעישוהל ינא ךתא יכ ךל ולכוי אלו ךילא ומחלנו הרוצב תשחנ תמוחל הזה םעל ךיתתנו 20 15 13
P :םיצרע ףכמ ךיתדפו םיער דימ ךיתלצהו 21 15 13
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 16 13
:הזה םוקמב תונבו םינב ךל ויהי אלו השא ךל חקת אל 2 16 13
:תאזה ץראב םתוא םידלומה םתובא לעו םתוא תודליה םתמא לעו הזה םוקמב םידוליה תונבה לעו םינבה לע הוהי רמא הכ יכ 3 16 13
S :ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ התיהו ולכי בערבו ברחבו ויהי המדאה ינפ לע ןמדל ורבקי אלו ודפסי אל ותמי םיאלחת יתוממ 4 16 13
:םימחרה תאו דסחה תא הוהי םאנ הזה םעה תאמ ימולש תא יתפסא יכ םהל דנת לאו דופסל ךלת לאו חזרמ תיב אובת לא הוהי רמא הכ יכ 5 16 13
:םהל חרקי אלו דדגתי אלו םהל ודפסי אלו ורבקי אל תאזה ץראב םינטקו םילדג ותמו 6 16 13
:ומא לעו ויבא לע םימוחנת סוכ םתוא וקשי אלו תמ לע ומחנל לבא לע םהל וסרפי אלו 7 16 13
S :תותשלו לכאל םתוא תבשל אובת אל התשמ תיבו 8 16 13
:הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םכימיבו םכיניעל הזה םוקמה ןמ תיבשמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 9 16 13
:וניהלא הוהיל ונאטח רשא ונתאטח המו וננוע המו תאזה הלודגה הערה לכ תא ונילע הוהי רבד המ לע ךילא ורמאו הלאה םירבדה לכ תא הזה םעל דיגת יכ היהו 10 16 13
:ורמש אל יתרות תאו ובזע יתאו םהל ווחתשיו םודבעיו םירחא םיהלא ירחא וכליו הוהי םאנ יתוא םכיתובא ובזע רשא לע םהילא תרמאו 11 16 13
:ילא עמש יתלבל ערה ובל תוררש ירחא שיא םיכלה םכנהו םכיתובאמ תושעל םתערה םתאו 12 16 13
S :הנינח םכל ןתא אל רשא הלילו םמוי םירחא םיהלא תא םש םתדבעו םכיתובאו םתא םתעדי אל רשא ץראה לע תאזה ץראה לעמ םכתא יתלטהו 13 16 13
:םירצמ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא הוהי יח דוע רמאי אלו הוהי םאנ םיאב םימי הנה ןכל 14 16 13
S :םתובאל יתתנ רשא םתמדא לע םיתבשהו המש םחידה רשא תוצראה לכמו ןופצ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא הוהי יח םא יכ 15 16 13
(םיגידל) :םיעלסה יקיקנמו העבג לכ לעמו רה לכ לעמ םודצו םידיצ םיברל חלשא ןכ ירחאו םוגידו הוהי םאנ םיבר םיגודל חלש יננה 16 16 13
:יניע דגנמ םנוע ןפצנ אלו ינפלמ ורתסנ אל םהיכרד לכ לע יניע יכ 17 16 13
S :יתלחנ תא ואלמ םהיתובעותו םהיצוקש תלבנב יצרא תא םללח לע םתאטחו םנוע הנשמ הנושאר יתמלשו 18 16 13
:ליעומ םב ןיאו לבה וניתובא ולחנ רקש ךא ורמאיו ץרא יספאמ ואבי םיוג ךילא הרצ םויב יסונמו יזעמו יזע הוהי 19 16 13
:םיהלא אל המהו םיהלא םדא ול השעיה 20 16 13
S :הוהי ימש יכ ועדיו יתרובג תאו ידי תא םעידוא תאזה םעפב םעידומ יננה ןכל 21 16 13
:םכיתוחבזמ תונרקלו םבל חול לע השורח רימש ןרפצב לזרב טעב הבותכ הדוהי תאטח 1 17 13
:תוהבגה תועבג לע ןנער ץע לע םהירשאו םתוחבזמ םהינב רכזכ 2 17 13
:ךילובג לכב תאטחב ךיתמב ןתא זבל ךיתורצוא לכ ךליח הדשב יררה 3 17 13
S :דקות םלוע דע יפאב םתחדק שא יכ תעדי אל רשא ץראב ךיביא תא ךיתדבעהו ךל יתתנ רשא ךתלחנמ ךבו התטמשו 4 17 13
:ובל רוסי הוהי ןמו וערז רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא הוהי רמא הכ 5 17 13
S :בשת אלו החלמ ץרא רבדמב םיררח ןכשו בוט אובי יכ הארי אלו הברעב רערעכ היהו 6 17 13
:וחטבמ הוהי היהו הוהיב חטבי רשא רבגה ךורב 7 17 13
(הארי) :ירפ תושעמ שימי אלו גאדי אל תרצב תנשבו ןנער והלע היהו םח אבי יכ ארי אלו וישרש חלשי לבוי לעו םימ לע לותש ץעכ היהו 8 17 13
:ונעדי ימ אוה שנאו לכמ בלה בקע 9 17 13
(ויכרדכ) S :ויללעמ ירפכ וכרדכ שיאל תתלו תוילכ ןחב בל רקח הוהי ינא 10 17 13
(וימי) :לבנ היהי ותירחאבו ונבזעי ומי יצחב טפשמב אלו רשע השע דלי אלו רגד ארק 11 17 13
:ונשדקמ םוקמ ןושארמ םורמ דובכ אסכ 12 17 13
(ירוסו) S :הוהי תא םייח םימ רוקמ ובזע יכ ובתכי ץראב ירוסי ושבי ךיבזע לכ הוהי לארשי הוקמ 13 17 13
:התא יתלהת יכ העשואו ינעישוה אפראו הוהי ינאפר 14 17 13
:אנ אובי הוהי רבד היא ילא םירמא המה הנה 15 17 13
:היה ךינפ חכנ יתפש אצומ תעדי התא יתיואתה אל שונא םויו ךירחא הערמ יתצא אל ינאו 16 17 13
:הער םויב התא יסחמ התחמל יל היהת לא 17 17 13
S :םרבש ןורבש הנשמו הער םוי םהילע איבה ינא התחא לאו המה ותחי ינא השבא לאו יפדר ושבי 18 17 13
(םעה) (ינב) :םלשורי ירעש לכבו וב ואצי רשאו הדוהי יכלמ וב ואבי רשא םע ינב רעשב תדמעו ךלה ילא הוהי רמא הכ 19 17 13
S :הלאה םירעשב םיאבה םלשורי יבשי לכו הדוהי לכו הדוהי יכלמ הוהי רבד ועמש םהילא תרמאו 20 17 13
:םלשורי ירעשב םתאבהו תבשה םויב אשמ ואשת לאו םכיתושפנב ורמשה הוהי רמא הכ 21 17 13
:םכיתובא תא יתיוצ רשאכ תבשה םוי תא םתשדקו ושעת אל הכאלמ לכו תבשה םויב םכיתבמ אשמ ואיצות אלו 22 17 13
(עומש) :רסומ תחק יתלבלו עמוש יתלבל םפרע תא ושקיו םנזא תא וטה אלו ועמש אלו 23 17 13
(וב) (תושע) :הכאלמ לכ הב תושע יתלבל תבשה םוי תא שדקלו תבשה םויב תאזה ריעה ירעשב אשמ איבה יתלבל הוהי םאנ ילא ןועמשת עמש םא היהו 24 17 13
:םלועל תאזה ריעה הבשיו םלשורי יבשיו הדוהי שיא םהירשו המה םיסוסבו בכרב םיבכר דוד אסכ לע םיבשי םירשו םיכלמ תאזה ריעה ירעשב ואבו 25 17 13
:הוהי תיב הדות יאבמו הנובלו החנמו חבזו הלוע םיאבמ בגנה ןמו רהה ןמו הלפשה ןמו ןמינב ץראמו םלשורי תוביבסמו הדוהי ירעמ ואבו 26 17 13
P :הבכת אלו םלשורי תונמרא הלכאו הירעשב שא יתצהו תבשה םויב םלשורי ירעשב אבו אשמ תאש יתלבלו תבשה םוי תא שדקל ילא ועמשת אל םאו 27 17 13
:רמאל הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 18 13
:ירבד תא ךעימשא המשו רצויה תיב תדריו םוק 2 18 13
(אוה) (הנהו) :םינבאה לע הכאלמ השע והנהו רצויה תיב דראו 3 18 13
P :תושעל רצויה יניעב רשי רשאכ רחא ילכ והשעיו בשו רצויה דיב רמחב השע אוה רשא ילכה תחשנו 4 18 13
:רומאל ילא הוהי רבד יהיו 5 18 13
S :לארשי תיב ידיב םתא ןכ רצויה דיב רמחכ הנה הוהי םאנ לארשי תיב םכל תושעל לכוא אל הזה רצויכה 6 18 13
:דיבאהלו ץותנלו שותנל הכלממ לעו יוג לע רבדא עגר 7 18 13
S :ול תושעל יתבשח רשא הערה לע יתמחנו וילע יתרבד רשא ותערמ אוהה יוגה בשו 8 18 13
:עטנלו תנבל הכלממ לעו יוג לע רבדא עגרו 9 18 13
(ערה) S :ותוא ביטיהל יתרמא רשא הבוטה לע יתמחנו ילוקב עמש יתלבל יניעב הערה השעו 10 18 13
:םכיללעמו םכיכרד וביטיהו הערה וכרדמ שיא אנ ובוש הבשחמ םכילע בשחו הער םכילע רצוי יכנא הנה הוהי רמא הכ רמאל םלשורי יבשוי לעו הדוהי שיא לא אנ רמא התעו 11 18 13
S :השענ ערה ובל תוררש שיאו ךלנ וניתובשחמ ירחא יכ שאונ ורמאו 12 18 13
:לארשי תלותב דאמ התשע תררעש הלאכ עמש ימ םיוגב אנ ולאש הוהי רמא הכ ןכל 13 18 13
:םילזונ םירק םירז םימ ושתני םא ןונבל גלש ידש רוצמ בזעיה 14 18 13
:הלולס אל ךרד תוביתנ תכלל םלוע יליבש םהיכרדב םולשכיו ורטקי אושל ימע ינחכש יכ 15 18 13
(תקירש) :ושארב דיניו םשי הילע רבוע לכ םלוע תקורש המשל םצרא םושל 16 18 13
S :םדיא םויב םארא םינפ אלו ףרע ביוא ינפל םציפא םידק חורכ 17 18 13
:וירבד לכ לא הבישקנ לאו ןושלב והכנו וכל איבנמ רבדו םכחמ הצעו ןהכמ הרות דבאת אל יכ תובשחמ והימרי לע הבשחנו וכל ורמאיו 18 18 13
:יבירי לוקל עמשו ילא הוהי הבישקה 19 18 13
:םהמ ךתמח תא בישהל הבוט םהילע רבדל ךינפל ידמע רכז ישפנל החוש ורכ יכ הער הבוט תחת םלשיה 20 18 13
:המחלמב ברח יכמ םהירוחב תומ יגרה ויהי םהישנאו תונמלאו תולכש םהישנ הניהתו ברח ידי לע םרגהו בערל םהינב תא ןת ןכל 21 18 13
(החוש) :ילגרל ונמט םיחפו ינדכלל החיש ורכ יכ םאתפ דודג םהילע איבת יכ םהיתבמ הקעז עמשת 22 18 13
(ויהיו) S :םהב השע ךפא תעב ךינפל םילשכמ ויהו יחמת לא ךינפלמ םתאטחו םנוע לע רפכת לא תומל ילע םתצע לכ תא תעדי הוהי התאו 23 18 13
:םינהכה ינקזמו םעה ינקזמו שרח רצוי קבקב תינקו ךולה הוהי רמא הכ 1 19 13
(תיסרחה) :ךילא רבדא רשא םירבדה תא םש תארקו תוסרחה רעש חתפ רשא םנה ןב איג לא תאציו 2 19 13
:וינזא הנלצת העמש לכ רשא הזה םוקמה לע הער איבמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ םלשורי יבשיו הדוהי יכלמ הוהי רבד ועמש תרמאו 3 19 13
:םיקנ םד הזה םוקמה תא ואלמו הדוהי יכלמו םהיתובאו המה םועדי אל רשא םירחא םיהלאל וב ורטקיו הזה םוקמה תא ורכניו ינבזע רשא ןעי 4 19 13
P :יבל לע התלע אלו יתרבד אלו יתיוצ אל רשא לעבל תולע שאב םהינב תא ףרשל לעבה תומב תא ונבו 5 19 13
:הגרהה איג םא יכ םנה ןב איגו תפתה דוע הזה םוקמל ארקי אלו הוהי םאנ םיאב םימי הנה ןכל 6 19 13
:ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ תא יתתנו םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא ינפל ברחב םיתלפהו הזה םוקמב םלשוריו הדוהי תצע תא יתקבו 7 19 13
:התכמ לכ לע קרשיו םשי הילע רבע לכ הקרשלו המשל תאזה ריעה תא יתמשו 8 19 13
:םשפנ ישקבמו םהיביא םהל וקיצי רשא קוצמבו רוצמב ולכאי והער רשב שיאו םהיתנב רשב תאו םהינב רשב תא םיתלכאהו 9 19 13
:ךתוא םיכלהה םישנאה יניעל קבקבה תרבשו 10 19 13
:רובקל םוקמ ןיאמ ורבקי תפתבו דוע הפרהל לכוי אל רשא רצויה ילכ תא רבשי רשאכ תאזה ריעה תאו הזה םעה תא רבשא הככ תואבצ הוהי רמא הכ םהילא תרמאו 11 19 13
:תפתכ תאזה ריעה תא תתלו ויבשוילו הוהי םאנ הזה םוקמל השעא ןכ 12 19 13
P :םירחא םיהלאל םיכסנ ךסהו םימשה אבצ לכל םהיתגג לע ורטק רשא םיתבה לכל םיאמטה תפתה םוקמכ הדוהי יכלמ יתבו םלשורי יתב ויהו 13 19 13
S :םעה לכ לא רמאיו הוהי תיב רצחב דמעיו אבנהל םש הוהי וחלש רשא תפתהמ והימרי אביו 14 19 13
(איבמ) :ירבד תא עומש יתלבל םפרע תא ושקה יכ הילע יתרבד רשא הערה לכ תא הירע לכ לעו תאזה ריעה לא יבמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 15 19 13
:הלאה םירבדה תא אבנ והימרי תא הוהי תיבב דיגנ דיקפ אוהו ןהכה רמא ןב רוחשפ עמשיו 1 20 13
:הוהי תיבב רשא ןוילעה ןמינב רעשב רשא תכפהמה לע ותא ןתיו איבנה והימרי תא רוחשפ הכיו 2 20 13
P :ביבסמ רוגמ םא יכ ךמש הוהי ארק רוחשפ אל והימרי וילא רמאיו תכפהמה ןמ והימרי תא רוחשפ אציו תרחממ יהיו 3 20 13
:ברחב םכהו הלבב םלגהו לבב ךלמ דיב ןתא הדוהי לכ תאו תואר ךיניעו םהיביא ברחב ולפנו ךיבהא לכלו ךל רוגמל ךנתנ יננה הוהי רמא הכ יכ 4 20 13
:הלבב םואיבהו םוחקלו םוזזבו םהיביא דיב ןתא הדוהי יכלמ תורצוא לכ תאו הרקי לכ תאו העיגי לכ תאו תאזה ריעה ןסח לכ תא יתתנו 5 20 13
S :רקשב םהל תאבנ רשא ךיבהא לכו התא רבקת םשו תומת םשו אובת לבבו יבשב וכלת ךתיב יבשי לכו רוחשפ התאו 6 20 13
:יל געל הלכ םויה לכ קוחשל יתייה לכותו ינתקזח תפאו הוהי ינתיתפ 7 20 13
:םויה לכ סלקלו הפרחל יל הוהי רבד היה יכ ארקא דשו סמח קעזא רבדא ידמ יכ 8 20 13
:לכוא אלו לכלכ יתיאלנו יתמצעב רצע תרעב שאכ יבלב היהו ומשב דוע רבדא אלו ונרכזא אל יתרמאו 9 20 13
:ונממ ונתמקנ החקנו ול הלכונו התפי ילוא יעלצ ירמש ימולש שונא לכ ונדיגנו ודיגה ביבסמ רוגמ םיבר תבד יתעמש יכ 10 20 13
:חכשת אל םלוע תמלכ וליכשה אל יכ דאמ ושב ולכי אלו ולשכי יפדר ןכ לע ץירע רובגכ יתוא הוהיו 11 20 13
S :יביר תא יתילג ךילא יכ םהמ ךתמקנ הארא בלו תוילכ האר קידצ ןחב תואבצ הוהיו 12 20 13
S :םיערמ דימ ןויבא שפנ תא ליצה יכ הוהי תא וללה הוהיל וריש 13 20 13
:ךורב יהי לא ימא ינתדלי רשא םוי וב יתדלי רשא םויה רורא 14 20 13
:והחמש חמש רכז ןב ךל דלי רמאל יבא תא רשב רשא שיאה רורא 15 20 13
:םירהצ תעב העורתו רקבב הקעז עמשו םחנ אלו הוהי ךפה רשא םירעכ אוהה שיאה היהו 16 20 13
:םלוע תרה המחרו ירבק ימא יל יהתו םחרמ ינתתומ אל רשא 17 20 13
P :ימי תשבב ולכיו ןוגיו למע תוארל יתאצי םחרמ הז המל 18 20 13
:רמאל ןהכה הישעמ ןב הינפצ תאו היכלמ ןב רוחשפ תא והיקדצ ךלמה וילא חלשב הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 21 13
S :ונילעמ הלעיו ויתאלפנ לככ ונתוא הוהי השעי ילוא ונילע םחלנ לבב ךלמ רצארדכובנ יכ הוהי תא ונדעב אנ שרד 2 21 13
:והיקדצ לא ןרמאת הכ םהילא והימרי רמאיו 3 21 13
:תאזה ריעה ךות לא םתוא יתפסאו המוחל ץוחמ םכילע םירצה םידשכה תאו לבב ךלמ תא םב םימחלנ םתא רשא םכדיב רשא המחלמה ילכ תא בסמ יננה לארשי יהלא הוהי רמא הכ 4 21 13
:לודג ףצקבו המחבו ףאבו הקזח עורזבו היוטנ דיב םכתא ינא יתמחלנו 5 21 13
:ותמי לודג רבדב המהבה תאו םדאה תאו תאזה ריעה יבשוי תא יתיכהו 6 21 13
:םחרי אלו למחי אלו םהילע סוחי אל ברח יפל םכהו םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא דיבו לבב ךלמ רצארדכובנ דיב בערה ןמו ברחה ןמ רבדה ןמ תאזה ריעב םיראשנה תאו םעה תאו וידבע תאו הדוהי ךלמ והיקדצ תא ןתא הוהי םאנ ןכ ירחאו 7 21 13
:תומה ךרד תאו םייחה ךרד תא םכינפל ןתנ יננה הוהי רמא הכ רמאת הזה םעה לאו 8 21 13
(היחו) :ללשל ושפנ ול התיהו היחי םכילע םירצה םידשכה לע לפנו אצויהו רבדבו בערבו ברחב תומי תאזה ריעב בשיה 9 21 13
S :שאב הפרשו ןתנת לבב ךלמ דיב הוהי םאנ הבוטל אלו הערל תאזה ריעב ינפ יתמש יכ 10 21 13
:הוהי רבד ועמש הדוהי ךלמ תיבלו 11 21 13
(םכיללעמ) :םהיללעמ ער ינפמ הבכמ ןיאו הרעבו יתמח שאכ אצת ןפ קשוע דימ לוזג וליצהו טפשמ רקבל וניד הוהי רמא הכ דוד תיב 12 21 13
:וניתונועמב אובי ימו ונילע תחי ימ םירמאה הוהי םאנ רשימה רוצ קמעה תבשי ךילא יננה 13 21 13
S :היביבס לכ הלכאו הרעיב שא יתצהו הוהי םאנ םכיללעמ ירפכ םכילע יתדקפו 14 21 13
:הזה רבדה תא םש תרבדו הדוהי ךלמ תיב דר הוהי רמא הכ 1 22 13
S :הלאה םירעשב םיאבה ךמעו ךידבעו התא דוד אסכ לע בשיה הדוהי ךלמ הוהי רבד עמש תרמאו 2 22 13
:הזה םוקמב וכפשת לא יקנ םדו וסמחת לא ונת לא הנמלאו םותי רגו קושע דימ לוזג וליצהו הקדצו טפשמ ושע הוהי רמא הכ 3 22 13
(וידבעו) :ומעו ודבעו אוה םיסוסבו בכרב םיבכר ואסכ לע דודל םיבשי םיכלמ הזה תיבה ירעשב ואבו הזה רבדה תא ושעת ושע םא יכ 4 22 13
S :הזה תיבה היהי הברחל יכ הוהי םאנ יתעבשנ יב הלאה םירבדה תא ועמשת אל םאו 5 22 13
(ובשונ) :הבשונ אל םירע רבדמ ךתישא אל םא ןונבלה שאר יל התא דעלג הדוהי ךלמ תיב לע הוהי רמא הכ יכ 6 22 13
:שאה לע וליפהו ךיזרא רחבמ ותרכו וילכו שיא םיתחשמ ךילע יתשדקו 7 22 13
:תאזה הלודגה ריעל הככ הוהי השע המ לע והער לא שיא ורמאו תאזה ריעה לע םיבר םיוג ורבעו 8 22 13
S :םודבעיו םירחא םיהלאל ווחתשיו םהיהלא הוהי תירב תא ובזע רשא לע ורמאו 9 22 13
S :ותדלומ ץרא תא הארו דוע בושי אל יכ ךלהל וכב וכב ול ודנת לאו תמל וכבת לא 10 22 13
:דוע םש בושי אל הזה םוקמה ןמ אצי רשא ויבא והישאי תחת ךלמה הדוהי ךלמ והישאי ןב םלש לא הוהי רמא הכ יכ 11 22 13
S :דוע הארי אל תאזה ץראה תאו תומי םש ותא ולגה רשא םוקמב יכ 12 22 13
:ול ןתי אל ולעפו םנח דבעי והערב טפשמ אלב ויתוילעו קדצ אלב ותיב הנב יוה 13 22 13
:רששב חושמו זראב ןופסו ינולח ול ערקו םיחורמ תוילעו תודמ תיב יל הנבא רמאה 14 22 13
:ול בוט זא הקדצו טפשמ השעו התשו לכא אולה ךיבא זראב הרחתמ התא יכ ךלמתה 15 22 13
:הוהי םאנ יתא תעדה איה אולה בוט זא ןויבאו ינע ןיד ןד 16 22 13
S :תושעל הצורמה לעו קשעה לעו ךופשל יקנה םד לעו ךעצב לע םא יכ ךבלו ךיניע ןיא יכ 17 22 13
:הדה יוהו ןודא יוה ול ודפסי אל תוחא יוהו יחא יוה ול ודפסי אל הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהי לא הוהי רמא הכ ןכל 18 22 13
S :םלשורי ירעשל האלהמ ךלשהו בוחס רבקי רומח תרובק 19 22 13
:ךיבהאמ לכ ורבשנ יכ םירבעמ יקעצו ךלוק ינת ןשבבו יקעצו ןונבלה ילע 20 22 13
:ילוקב תעמש אל יכ ךירוענמ ךכרד הז עמשא אל תרמא ךיתולשב ךילא יתרבד 21 22 13
:ךתער לכמ תמלכנו ישבת זא יכ וכלי יבשב ךיבהאמו חור הערת ךיער לכ 22 22 13
(תננקמ) (תבשי) :הדליכ ליח םילבח ךל אבב תנחנ המ םיזראב יתננקמ ןונבלב יתבשי 23 22 13
:ךנקתא םשמ יכ ינימי די לע םתוח הדוהי ךלמ םיקיוהי ןב והינכ היהי םא יכ הוהי םאנ ינא יח 24 22 13
:םידשכה דיבו לבב ךלמ רצארדכובנ דיבו םהינפמ רוגי התא רשא דיבו ךשפנ ישקבמ דיב ךיתתנו 25 22 13
:ותומת םשו םש םתדלי אל רשא תרחא ץראה לע ךתדלי רשא ךמא תאו ךתא יתלטהו 26 22 13
S :ובושי אל המש םש בושל םשפנ תא םיאשנמ םה רשא ץראה לעו 27 22 13
:ועדי אל רשא ץראה לע וכלשהו וערזו אוה ולטוה עודמ וב ץפח ןיא ילכ םא והינכ הזה שיאה ץופנ הזבנ בצעה 28 22 13
S :הוהי רבד יעמש ץרא ץרא ץרא 29 22 13
:הדוהיב דוע לשמו דוד אסכ לע בשי שיא וערזמ חלצי אל יכ וימיב חלצי אל רבג ירירע הזה שיאה תא ובתכ הוהי רמא הכ 30 22 13
:הוהי םאנ יתיערמ ןאצ תא םיצפמו םידבאמ םיער יוה 1 23 13
:הוהי םאנ םכיללעמ ער תא םכילע דקפ יננה םתא םתדקפ אלו םוחדתו ינאצ תא םתצפה םתא ימע תא םיערה םיערה לע לארשי יהלא הוהי רמא הכ ןכל 2 23 13
:וברו ורפו ןהונ לע ןהתא יתבשהו םש םתא יתחדה רשא תוצראה לכמ ינאצ תיראש תא ץבקא ינאו 3 23 13
S :הוהי םאנ ודקפי אלו ותחי אלו דוע ואריי אלו םוערו םיער םהילע יתמקהו 4 23 13
:ץראב הקדצו טפשמ השעו ליכשהו ךלמ ךלמו קידצ חמצ דודל יתמקהו הוהי םאנ םיאב םימי הנה 5 23 13
S :ונקדצ הוהי וארקי רשא ומש הזו חטבל ןכשי לארשיו הדוהי עשות וימיב 6 23 13
:םירצמ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא הוהי יח דוע ורמאי אלו הוהי םאנ םיאב םימי הנה ןכל 7 23 13
S :םתמדא לע ובשיו םש םיתחדה רשא תוצראה לכמו הנופצ ץראמ לארשי תיב ערז תא איבה רשאו הלעה רשא הוהי יח םא יכ 8 23 13
:ושדק ירבד ינפמו הוהי ינפמ ןיי ורבע רבגכו רוכש שיאכ יתייה יתומצע לכ ופחר יברקב יבל רבשנ םיאבנל 9 23 13
:ןכ אל םתרובגו הער םתצורמ יהתו רבדמ תואנ ושבי ץראה הלבא הלא ינפמ יכ ץראה האלמ םיפאנמ יכ 10 23 13
:הוהי םאנ םתער יתאצמ יתיבב םג ופנח ןהכ םג איבנ םג יכ 11 23 13
:הוהי םאנ םתדקפ תנש הער םהילע איבא יכ הב ולפנו וחדי הלפאב תוקלקלחכ םהל םכרד היהי ןכל 12 23 13
S :לארשי תא ימע תא ועתיו לעבב ואבנה הלפת יתיאר ןורמש יאיבנבו 13 23 13
S :הרמעכ היבשיו םדסכ םלכ יל ויה ותערמ שיא ובש יתלבל םיערמ ידי וקזחו רקשב ךלהו ףואנ הרורעש יתיאר םלשורי יאבנבו 14 23 13
P :ץראה לכל הפנח האצי םלשורי יאיבנ תאמ יכ שאר ימ םיתקשהו הנעל םתוא ליכאמ יננה םיאבנה לע תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 15 23 13
:הוהי יפמ אל ורבדי םבל ןוזח םכתא המה םילבהמ םכל םיאבנה םיאבנה ירבד לע ועמשת לא תואבצ הוהי רמא הכ 16 23 13
:הער םכילע אובת אל ורמא ובל תוררשב ךלה לכו םכל היהי םולש הוהי רבד יצאנמל רומא םירמא 17 23 13
(ורבד) S :עמשיו ירבד בישקה ימ ורבד תא עמשיו אריו הוהי דוסב דמע ימ יכ 18 23 13
:לוחי םיעשר שאר לע ללוחתמ רעסו האצי המח הוהי תרעס הנה 19 23 13
:הניב הב וננובתת םימיה תירחאב ובל תומזמ ומיקה דעו ותשע דע הוהי ףא בושי אל 20 23 13
:ואבנ םהו םהילא יתרבד אל וצר םהו םיאבנה תא יתחלש אל 21 23 13
S :םהיללעמ ערמו ערה םכרדמ םובשיו ימע תא ירבד ועמשיו ידוסב ודמע םאו 22 23 13
:קחרמ יהלא אלו הוהי םאנ ינא ברקמ יהלאה 23 23 13
:הוהי םאנ אלמ ינא ץראה תאו םימשה תא אולה הוהי םאנ ונארא אל ינאו םירתסמב שיא רתסי םא 24 23 13
:יתמלח יתמלח רמאל רקש ימשב םיאבנה םיאבנה ורמא רשא תא יתעמש 25 23 13
:םבל תמרת יאיבנו רקשה יאבנ םיאבנה בלב שיה יתמ דע 26 23 13
:לעבב ימש תא םתובא וחכש רשאכ והערל שיא ורפסי רשא םתמולחב ימש ימע תא חיכשהל םיבשחה 27 23 13
:הוהי םאנ רבה תא ןבתל המ תמא ירבד רבדי ותא ירבד רשאו םולח רפסי םולח ותא רשא איבנה 28 23 13
S :עלס ץצפי שיטפכו הוהי םאנ שאכ ירבד הכ אולה 29 23 13
:והער תאמ שיא ירבד יבנגמ הוהי םאנ םיאבנה לע יננה ןכל 30 23 13
:םאנ ומאניו םנושל םיחקלה הוהי םאנ םאיבנה לע יננה 31 23 13
:הוהי םאנ הזה םעל וליעוי אל ליעוהו םיתיוצ אלו םיתחלש אל יכנאו םתוזחפבו םהירקשב ימע תא ועתיו םורפסיו הוהי םאנ רקש תומלח יאבנ לע יננה 32 23 13
:הוהי םאנ םכתא יתשטנו אשמ המ תא םהילא תרמאו הוהי אשמ המ רמאל ןהכ וא איבנה וא הזה םעה ךלאשי יכו 33 23 13
:ותיב לעו אוהה שיאה לע יתדקפו הוהי אשמ רמאי רשא םעהו ןהכהו איבנהו 34 23 13
:הוהי רבד המו הוהי הנע המ ויחא לא שיאו והער לע שיא ורמאת הכ 35 23 13
:וניהלא תואבצ הוהי םייח םיהלא ירבד תא םתכפהו ורבד שיאל היהי אשמה יכ דוע ורכזת אל הוהי אשמו 36 23 13
:הוהי רבד המו הוהי ךנע המ איבנה לא רמאת הכ 37 23 13
:הוהי אשמ ורמאת אל רמאל םכילא חלשאו הוהי אשמ הזה רבדה תא םכרמא ןעי הוהי רמא הכ ןכל ורמאת הוהי אשמ םאו 38 23 13
:ינפ לעמ םכיתובאלו םכל יתתנ רשא ריעה תאו םכתא יתשטנו אשנ םכתא יתישנו יננה ןכל 39 23 13
S :חכשת אל רשא םלוע תומלכו םלוע תפרח םכילע יתתנו 40 23 13
:לבב םאביו םלשורימ רגסמה תאו שרחה תאו הדוהי ירש תאו הדוהי ךלמ םיקיוהי ןב והינכי תא לבב ךלמ רצארדכובנ תולגה ירחא הוהי לכיה ינפל םידעומ םינאת יאדוד ינש הנהו הוהי ינארה 1 24 13
S :ערמ הנלכאת אל רשא דאמ תוער םינאת דחא דודהו תורכבה ינאתכ דאמ תובט םינאת דחא דודה 2 24 13
P :ערמ הנלכאת אל רשא דאמ תוער תוערהו דאמ תובט תובטה םינאתה םינאת רמאו והימרי האר התא המ ילא הוהי רמאיו 3 24 13
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 4 24 13
:הבוטל םידשכ ץרא הזה םוקמה ןמ יתחלש רשא הדוהי תולג תא ריכא ןכ הלאה תובטה םינאתכ לארשי יהלא הוהי רמא הכ 5 24 13
:שותא אלו םיתעטנו סרהא אלו םיתינבו תאזה ץראה לע םיתבשהו הבוטל םהילע יניע יתמשו 6 24 13
S :םבל לכב ילא ובשי יכ םיהלאל םהל היהא יכנאו םעל יל ויהו הוהי ינא יכ יתא תעדל בל םהל יתתנו 7 24 13
:םירצמ ץראב םיבשיהו תאזה ץראב םיראשנה םלשורי תיראש תאו וירש תאו הדוהי ךלמ והיקדצ תא ןתא ןכ הוהי רמא הכ יכ ערמ הנלכאת אל רשא תוערה םינאתכו 8 24 13
(הועזל) :םש םחידא רשא תומקמה לכב הללקלו הנינשל לשמלו הפרחל ץראה תוכלממ לכל הערל העוזל םיתתנו 9 24 13
P :םהיתובאלו םהל יתתנ רשא המדאה לעמ םמת דע רבדה תאו בערה תא ברחה תא םב יתחלשו 10 24 13
:לבב ךלמ רצארדכובנל תינשארה הנשה איה הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהיל תיעברה הנשב הדוהי םע לכ לע והימרי לע היה רשא רבדה 1 25 13
:רמאל םלשורי יבשי לכ לאו הדוהי םע לכ לע איבנה והימרי רבד רשא 2 25 13
:םתעמש אלו רבדו םיכשא םכילא רבדאו ילא הוהי רבד היה הנש םירשעו שלש הז הזה םויה דעו הדוהי ךלמ ןומא ןב והישאיל הנש הרשע שלש ןמ 3 25 13
:עמשל םכנזא תא םתיטה אלו םתעמש אלו חלשו םכשה םיאבנה וידבע לכ תא םכילא הוהי חלשו 4 25 13
:םלוע דעו םלוע ןמל םכיתובאלו םכל הוהי ןתנ רשא המדאה לע ובשו םכיללעמ ערמו הערה וכרדמ שיא אנ ובוש רמאל 5 25 13
:םכל ערא אלו םכידי השעמב יתוא וסיעכת אלו םהל תוחתשהלו םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלת לאו 6 25 13
(ינסיעכה) S :םכל ערל םכידי השעמב ינוסעכה ןעמל הוהי םאנ ילא םתעמש אלו 7 25 13
:ירבד תא םתעמש אל רשא ןעי תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 8 25 13
:םלוע תוברחלו הקרשלו המשל םיתמשו םיתמרחהו ביבס הלאה םיוגה לכ לעו היבשי לעו תאזה ץראה לע םיתאבהו ידבע לבב ךלמ רצארדכובנ לאו הוהי םאנ ןופצ תוחפשמ לכ תא יתחקלו חלש יננה 9 25 13
:רנ רואו םיחר לוק הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םהמ יתדבאהו 10 25 13
:הנש םיעבש לבב ךלמ תא הלאה םיוגה ודבעו המשל הברחל תאזה ץראה לכ התיהו 11 25 13
:םלוע תוממשל ותא יתמשו םידשכ ץרא לעו םנוע תא הוהי םאנ אוהה יוגה לעו לבב ךלמ לע דקפא הנש םיעבש תואלמכ היהו 12 25 13
(יתאבהו) :םיוגה לכ לע והימרי אבנ רשא הזה רפסב בותכה לכ תא הילע יתרבד רשא ירבד לכ תא איהה ץראה לע יתיאבהו 13 25 13
S :םהידי השעמכו םלעפכ םהל יתמלשו םילודג םיכלמו םיבר םיוג המה םג םב ודבע יכ 14 25 13
:םהילא ךתוא חלש יכנא רשא םיוגה לכ תא ותא התיקשהו ידימ תאזה המחה ןייה סוכ תא חק ילא לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ 15 25 13
:םתניב חלש יכנא רשא ברחה ינפמ וללהתהו ושעגתהו ותשו 16 25 13
:םהילא הוהי ינחלש רשא םיוגה לכ תא הקשאו הוהי דימ סוכה תא חקאו 17 25 13
:הזה םויכ הללקלו הקרשל המשל הברחל םתא תתל הירש תא היכלמ תאו הדוהי ירע תאו םלשורי תא 18 25 13
:ומע לכ תאו וירש תאו וידבע תאו םירצמ ךלמ הערפ תא 19 25 13
:דודשא תיראש תאו ןורקע תאו הזע תאו ןולקשא תאו םיתשלפ ץרא יכלמ לכ תאו ץועה ץרא יכלמ לכ תאו ברעה לכ תאו 20 25 13
:ןומע ינב תאו באומ תאו םודא תא 21 25 13
:םיה רבעב רשא יאה יכלמ תאו ןודיצ יכלמ לכ תאו רצ יכלמ לכ תאו 22 25 13
:האפ יצוצק לכ תאו זוב תאו אמית תאו ןדד תאו 23 25 13
:רבדמב םינכשה ברעה יכלמ לכ תאו ברע יכלמ לכ תאו 24 25 13
:ידמ יכלמ לכ תאו םליע יכלמ לכ תאו ירמז יכלמ לכ תאו 25 25 13
:םהירחא התשי ךשש ךלמו המדאה ינפ לע רשא ץראה תוכלממה לכ תאו ויחא לא שיא םיקחרהו םיברקה ןופצה יכלמ לכ תאו 26 25 13
:םכיניב חלש יכנא רשא ברחה ינפמ ומוקת אלו ולפנו ויקו ורכשו ותש לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ S םהילא תרמאו 27 25 13
:ותשת ותש תואבצ הוהי רמא הכ םהילא תרמאו תותשל ךדימ סוכה תחקל ונאמי יכ היהו 28 25 13
:תואבצ הוהי םאנ ץראה יבשי לכ לע ארק ינא ברח יכ וקנת אל וקנת הקנה םתאו ערהל לחמ יכנא הילע ימש ארקנ רשא ריעב הנה יכ 29 25 13
:ץראה יבשי לכ לא הנעי םיכרדכ דדיה והונ לע גאשי גאש ולוק ןתי ושדק ןועממו גאשי םורממ הוהי םהילא תרמאו הלאה םירבדה לכ תא םהילא אבנת התאו 30 25 13
S :הוהי םאנ ברחל םנתנ םיעשרה רשב לכל אוה טפשנ םיוגב הוהיל ביר יכ ץראה הצק דע ןואש אב 31 25 13
:ץרא יתכרימ רועי לודג רעסו יוג לא יוגמ תאצי הער הנה תואבצ הוהי רמא הכ 32 25 13
:ויהי המדאה ינפ לע ןמדל ורבקי אלו ופסאי אלו ודפסי אל ץראה הצק דעו ץראה הצקמ אוהה םויב הוהי יללח ויהו 33 25 13
:הדמח ילככ םתלפנו םכיתוצופתו חובטל םכימי ואלמ יכ ןאצה ירידא ושלפתהו וקעזו םיערה וליליה 34 25 13
:ןאצה ירידאמ הטילפו םיערה ןמ סונמ דבאו 35 25 13
:םתיערמ תא הוהי דדש יכ ןאצה ירידא תלליו םיערה תקעצ לוק 36 25 13
:הוהי ףא ןורח ינפמ םולשה תואנ ומדנו 37 25 13
P :ופא ןורח ינפמו הנויה ןורח ינפמ המשל םצרא התיה יכ וכס ריפככ בזע 38 25 13
:רמאל הוהי תאמ הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהי תוכלממ תישארב 1 26 13
:רבד ערגת לא םהילא רבדל ךיתיוצ רשא םירבדה לכ תא הוהי תיב תוחתשהל םיאבה הדוהי ירע לכ לע תרבדו הוהי תיב רצחב דמע הוהי רמא הכ 2 26 13
:םהיללעמ ער ינפמ םהל תושעל בשח יכנא רשא הערה לא יתמחנו הערה וכרדמ שיא ובשיו ועמשי ילוא 3 26 13
:םכינפל יתתנ רשא יתרותב תכלל ילא ועמשת אל םא הוהי רמא הכ םהילא תרמאו 4 26 13
:םתעמש אלו חלשו םכשהו םכילא חלש יכנא רשא םיאבנה ידבע ירבד לע עמשל 5 26 13
(תאזה) S :ץראה ייוג לכל הללקל ןתא התאזה ריעה תאו הלשכ הזה תיבה תא יתתנו 6 26 13
:הוהי תיבב הלאה םירבדה תא רבדמ והימרי תא םעה לכו םיאבנהו םינהכה ועמשיו 7 26 13
:תומת תומ רמאל םעה לכו םיאבנהו םינהכה ותא ושפתיו םעה לכ לא רבדל הוהי הוצ רשא לכ תא רבדל והימרי תולככ יהיו 8 26 13
:הוהי תיבב והימרי לא םעה לכ להקיו בשוי ןיאמ ברחת תאזה ריעהו הזה תיבה היהי ולשכ רמאל הוהי םשב תיבנ עודמ 9 26 13
S :שדחה הוהי רעש חתפב ובשיו הוהי תיב ךלמה תיבמ ולעיו הלאה םירבדה תא הדוהי ירש ועמשיו 10 26 13
:םכינזאב םתעמש רשאכ תאזה ריעה לא אבנ יכ הזה שיאל תומ טפשמ רמאל םעה לכ לאו םירשה לא םיאבנהו םינהכה ורמאיו 11 26 13
:םתעמש רשא םירבדה לכ תא תאזה ריעה לאו הזה תיבה לא אבנהל ינחלש הוהי רמאל םעה לכ לאו םירשה לכ לא והימרי רמאיו 12 26 13
:םכילע רבד רשא הערה לא הוהי םחניו םכיהלא הוהי לוקב ועמשו םכיללעמו םכיכרד וביטיה התעו 13 26 13
:םכיניעב רשיכו בוטכ יל ושע םכדיב יננה ינאו 14 26 13
S :הלאה םירבדה לכ תא םכינזאב רבדל םכילע הוהי ינחלש תמאב יכ היבשי לאו תאזה ריעה לאו םכילע םינתנ םתא יקנ םד יכ יתא םתא םיתממ םא יכ ועדת עדי ךא 15 26 13
:ונילא רבד וניהלא הוהי םשב יכ תומ טפשמ הזה שיאל ןיא םיאיבנה לאו םינהכה לא םעה לכו םירשה ורמאיו 16 26 13
:רמאל םעה להק לכ לא ורמאיו ץראה ינקזמ םישנא ומקיו 17 26 13
(הכימ) :רעי תומבל תיבה רהו היהת םייע םילשוריו שרחת הדש ןויצ תואבצ הוהי רמא הכ רמאל הדוהי םע לכ לא רמאיו הדוהי ךלמ והיקזח ימיב אבנ היה יתשרומה היכימ 18 26 13
:וניתושפנ לע הלודג הער םישע ונחנאו םהילע רבד רשא הערה לא הוהי םחניו הוהי ינפ תא לחיו הוהי תא ארי אלה הדוהי לכו הדוהי ךלמ והיקזח והתמה תמהה 19 26 13
:והימרי ירבד לככ תאזה ץראה לעו תאזה ריעה לע אבניו םירעיה תירקמ והיעמש ןב והירוא הוהי םשב אבנתמ היה שיא םגו 20 26 13
:םירצמ אביו חרביו אריו והירוא עמשיו ותימה ךלמה שקביו וירבד תא םירשה לכו וירובג לכו םיקיוהי ךלמה עמשיו 21 26 13
:םירצמ לא ותא םישנאו רובכע ןב ןתנלא תא םירצמ םישנא םיקיוהי ךלמה חלשיו 22 26 13
:םעה ינב ירבק לא ותלבנ תא ךלשיו ברחב והכיו םיקיוהי ךלמה לא והאביו םירצממ והירוא תא ואיצויו 23 26 13
P :ותימהל םעה דיב ותא תת יתלבל והימרי תא התיה ןפש ןב םקיחא די ךא 24 26 13
:רמאל הוהי תאמ הימרי לא הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישואי ןב םקיוהי תכלממ תישארב 1 27 13
:ךראוצ לע םתתנו תוטמו תורסומ ךל השע ילא הוהי רמא הכ 2 27 13
:הדוהי ךלמ והיקדצ לא םלשורי םיאבה םיכאלמ דיב ןודיצ ךלמ לאו רצ ךלמ לאו ןומע ינב ךלמ לאו באומ ךלמ לאו םודא ךלמ לא םתחלשו 3 27 13
:םכינדא לא ורמאת הכ לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ רמאל םהינדא לא םתא תיוצו 4 27 13
:יניעב רשי רשאל היתתנו היוטנה יעורזבו לודגה יחכב ץראה ינפ לע רשא המהבה תאו םדאה תא ץראה תא יתישע יכנא 5 27 13
:ודבעל ול יתתנ הדשה תיח תא םגו ידבע לבב ךלמ רצאנדכובנ דיב הלאה תוצראה לכ תא יתתנ יכנא התעו 6 27 13
:םילדג םיכלמו םיבר םיוג וב ודבעו אוה םג וצרא תע אב דע ונב ןב תאו ונב תאו םיוגה לכ ותא ודבעו 7 27 13
:ודיב םתא ימת דע הוהי םאנ אוהה יוגה לע דקפא רבדבו בערבו ברחב לבב ךלמ לעב וראוצ תא ןתי אל רשא תאו לבב ךלמ רצאנדכובנ תא ותא ודבעי אל רשא הכלממהו יוגה היהו 8 27 13
:לבב ךלמ תא ודבעת אל רמאל םכילא םירמא םה רשא םכיפשכ לאו םכיננע לאו םכיתמלח לאו םכימסק לאו םכיאיבנ לא ועמשת לא םתאו 9 27 13
:םתדבאו םכתא יתחדהו םכתמדא לעמ םכתא קיחרה ןעמל םכל םיאבנ םה רקש יכ 10 27 13
:הב בשיו הדבעו הוהי םאנ ותמדא לע ויתחנהו ודבעו לבב ךלמ לעב וראוצ תא איבי רשא יוגהו 11 27 13
:ויחו ומעו ותא ודבעו לבב ךלמ לעב םכיראוצ תא ואיבה רמאל הלאה םירבדה לככ יתרבד הדוהי ךלמ היקדצ לאו 12 27 13
:לבב ךלמ תא דבעי אל רשא יוגה לא הוהי רבד רשאכ רבדבו בערב ברחב ךמעו התא ותומת המל 13 27 13
:םכל םיאבנ םה רקש יכ לבב ךלמ תא ודבעת אל רמאל םכילא םירמאה םיאבנה ירבד לא ועמשת לאו 14 27 13
:םכל םיאבנה םיאבנהו םתא םתדבאו םכתא יחידה ןעמל רקשל ימשב םיאבנ םהו הוהי םאנ םיתחלש אל יכ 15 27 13
:םכל םיאבנ המה רקש יכ הרהמ התע הלבבמ םיבשומ הוהי תיב ילכ הנה רמאל םכל םיאבנה םכיאיבנ ירבד לא ועמשת לא הוהי רמא הכ רמאל יתרבד הזה םעה לכ לאו םינהכה לאו 16 27 13
:הברח תאזה ריעה היהת המל ויחו לבב ךלמ תא ודבע םהילא ועמשת לא 17 27 13
P :הלבב םלשוריבו הדוהי ךלמ תיבו הוהי תיבב םירתונה םילכה ואב יתלבל תואבצ הוהיב אנ ועגפי םתא הוהי רבד שי םאו םה םיאבנ םאו 18 27 13
:תאזה ריעב םירתונה םילכה רתי לעו תונכמה לעו םיה לעו םידמעה לא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 19 27 13
S :םלשוריו הדוהי ירח לכ תאו הלבב םלשורימ הדוהי ךלמ םיקיוהי ןב הינוכי תא ותולגב לבב ךלמ רצאנדכובנ םחקל אל רשא 20 27 13
:םלשוריו הדוהי ךלמ תיבו הוהי תיב םירתונה םילכה לע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 21 27 13
P :הזה םוקמה לא םיתבישהו םיתילעהו הוהי םאנ םתא ידקפ םוי דע ויהי המשו ואבוי הלבב 22 27 13
(הנשב) :רמאל םעה לכו םינהכה יניעל הוהי תיבב ןועבגמ רשא איבנה רוזע ןב היננח ילא רמא ישימחה שדחב תיעברה תנשב הדוהי ךלמ היקדצ תכלממ תישארב איהה הנשב יהיו 1 28 13
:לבב ךלמ לע תא יתרבש רמאל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 2 28 13
:לבב םאיביו הזה םוקמה ןמ לבב ךלמ רצאנדכובנ חקל רשא הוהי תיב ילכ לכ תא הזה םוקמה לא בישמ ינא םימי םיתנש דועב 3 28 13
:לבב ךלמ לע תא רבשא יכ הוהי םאנ הזה םוקמה לא בישמ ינא הלבב םיאבה הדוהי תולג לכ תאו הדוהי ךלמ םיקיוהי ןב הינכי תאו 4 28 13
:הוהי תיבב םידמעה םעה לכ יניעלו םינהכה יניעל איבנה היננח לא איבנה הימרי רמאיו 5 28 13
:הזה םוקמה לא לבבמ הלוגה לכו הוהי תיב ילכ בישהל תאבנ רשא ךירבד תא הוהי םקי הוהי השעי ןכ ןמא איבנה הימרי רמאיו 6 28 13
:םעה לכ ינזאבו ךינזאב רבד יכנא רשא הזה רבדה אנ עמש ךא 7 28 13
:רבדלו הערלו המחלמל תולדג תוכלממ לעו תובר תוצרא לא ואבניו םלועה ןמ ךינפלו ינפל ויה רשא םיאיבנה 8 28 13
:תמאב הוהי וחלש רשא איבנה עדוי איבנה רבד אבב םולשל אבני רשא איבנה 9 28 13
:והרבשיו איבנה הימרי ראוצ לעמ הטומה תא איבנה היננח חקיו 10 28 13
P :וכרדל איבנה הימרי ךליו םיוגה לכ ראוצ לעמ םימי םיתנש דועב לבב ךלמ רצאנדכבנ לע תא רבשא הככ הוהי רמא הכ רמאל םעה לכ יניעל היננח רמאיו 11 28 13
:רמאל איבנה הימרי ראוצ לעמ הטומה תא איבנה היננח רובש ירחא הימרי לא הוהי רבד יהיו 12 28 13
:לזרב תוטמ ןהיתחת תישעו תרבש ץע תטומ הוהי רמא הכ רמאל היננח לא תרמאו ךולה 13 28 13
:ול יתתנ הדשה תיח תא םגו והדבעו לבב ךלמ רצאנדכבנ תא דבעל הלאה םיוגה לכ ראוצ לע יתתנ לזרב לע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 14 28 13
:רקש לע הזה םעה תא תחטבה התאו הוהי ךחלש אל היננח אנ עמש איבנה היננח לא איבנה הימרי רמאיו 15 28 13
:הוהי לא תרבד הרס יכ תמ התא הנשה המדאה ינפ לעמ ךחלשמ יננה הוהי רמא הכ ןכל 16 28 13
P :יעיבשה שדחב איהה הנשב איבנה היננח תמיו 17 28 13
:הלבב םלשורימ רצאנדכובנ הלגה רשא םעה לכ לאו םיאיבנה לאו םינהכה לאו הלוגה ינקז רתי לא םלשורימ איבנה הימרי חלש רשא רפסה ירבד הלאו 1 29 13
:םלשורימ רגסמהו שרחהו םלשוריו הדוהי ירש םיסירסהו הריבגהו ךלמה הינכי תאצ ירחא 2 29 13
S :רמאל הלבב לבב ךלמ רצאנדכובנ לא הדוהי ךלמ היקדצ חלש רשא היקלח ןב הירמגו ןפש ןב השעלא דיב 3 29 13
:הלבב םלשורימ יתילגה רשא הלוגה לכל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 4 29 13
:ןירפ תא ולכאו תונג ועטנו ובשו םיתב ונב 5 29 13
:וטעמת לאו םש וברו תונבו םינב הנדלתו םישנאל ונת םכיתונב תאו םישנ םכינבל וחקו תונבו םינב ודילוהו םישנ וחק 6 29 13
P :םולש םכל היהי המולשב יכ הוהי לא הדעב וללפתהו המש םכתא יתילגה רשא ריעה םולש תא ושרדו 7 29 13
:םימלחמ םתא רשא םכיתמלח לא ועמשת לאו םכימסקו םכברקב רשא םכיאיבנ םכל ואישי לא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 8 29 13
S :הוהי םאנ םיתחלש אל ימשב םכל םיאבנ םה רקשב יכ 9 29 13
:הזה םוקמה לא םכתא בישהל בוטה ירבד תא םכילע יתמקהו םכתא דקפא הנש םיעבש לבבל תאלמ יפל יכ הוהי רמא הכ יכ 10 29 13
:הוקתו תירחא םכל תתל הערל אלו םולש תובשחמ הוהי םאנ םכילע בשח יכנא רשא תבשחמה תא יתעדי יכנא יכ 11 29 13
:םכילא יתעמשו ילא םתללפתהו םתכלהו יתא םתארקו 12 29 13
:םכבבל לכב ינשרדת יכ םתאצמו יתא םתשקבו 13 29 13
(םכתובש) (תא) :םשמ םכתא יתילגה רשא םוקמה לא םכתא יתבשהו הוהי םאנ םש םכתא יתחדה רשא תומוקמה לכמו םיוגה לכמ םכתא יתצבקו םכתיבש תא יתבשו הוהי םאנ םכל יתאצמנו 14 29 13
S :הלבב םיאבנ הוהי ונל םיקה םתרמא יכ 15 29 13
:הלוגב םכתא ואצי אל רשא םכיחא תאזה ריעב בשויה םעה לכ לאו דוד אסכ לא בשויה ךלמה לא הוהי רמא הכ יכ 16 29 13
:ערמ הנלכאת אל רשא םירעשה םינאתכ םתוא יתתנו רבדה תאו בערה תא ברחה תא םב חלשמ יננה תואבצ הוהי רמא הכ 17 29 13
(הועזל) :םש םיתחדה רשא םיוגה לכב הפרחלו הקרשלו המשלו הלאל ץראה תוכלממ לכל העוזל םיתתנו רבדבו בערב ברחב םהירחא יתפדרו 18 29 13
:הוהי םאנ םתעמש אלו חלשו םכשה םיאבנה ידבע תא םהילא יתחלש רשא הוהי םאנ ירבד לא ועמש אל רשא תחת 19 29 13
S :הלבב םלשורימ יתחלש רשא הלוגה לכ הוהי רבד ועמש םתאו 20 29 13
:םכיניעל םכהו לבב ךלמ רצארדכובנ דיב םתא ןתנ יננה רקש ימשב םכל םיאבנה הישעמ ןב והיקדצ לאו הילוק ןב באחא לא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 21 29 13
:שאב לבב ךלמ םלק רשא בחאכו והיקדצכ הוהי ךמשי רמאל לבבב רשא הדוהי תולג לכל הללק םהמ חקלו 22 29 13
(עדויה) S :הוהי םאנ דעו עדיוה יכנאו םתיוצ אול רשא רקש ימשב רבד ורבדיו םהיער ישנ תא ופאניו לארשיב הלבנ ושע רשא ןעי 23 29 13
:רמאל רמאת ימלחנה והיעמש לאו 24 29 13
:רמאל םינהכה לכ לאו ןהכה הישעמ ןב הינפצ לאו םלשוריב רשא םעה לכ לא םירפס הכמשב תחלש התא רשא ןעי רמאל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 25 29 13
:קניצה לאו תכפהמה לא ותא התתנו אבנתמו עגשמ שיא לכל הוהי תיב םידקפ תויהל ןהכה עדיוהי תחת ןהכ ךנתנ הוהי 26 29 13
:םכל אבנתמה יתתנעה והימריב תרעג אל המל התעו 27 29 13
:ןהירפ תא ולכאו תונג ועטנו ובשו םיתב ונב איה הכרא רמאל לבב ונילא חלש ןכ לע יכ 28 29 13
P :איבנה והימרי ינזאב הזה רפסה תא ןהכה הינפצ ארקיו 29 29 13
:רמאל והימרי לא הוהי רבד יהיו 30 29 13
:רקש לע םכתא חטביו ויתחלש אל ינאו היעמש םכל אבנ רשא ןעי ימלחנה היעמש לא הוהי רמא הכ רמאל הלוגה לכ לע חלש 31 29 13
S :הוהי לע רבד הרס יכ הוהי םאנ ימעל השע ינא רשא בוטב הארי אלו הזה םעה ךותב בשוי שיא ול היהי אל וערז לעו ימלחנה היעמש לע דקפ יננה הוהי רמא הכ ןכל 32 29 13
:רמאל הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 30 13
:רפס לא ךילא יתרבד רשא םירבדה לכ תא ךל בתכ רמאל לארשי יהלא הוהי רמא הכ 2 30 13
P :הושריו םתובאל יתתנ רשא ץראה לא םיתבשהו הוהי רמא הדוהיו לארשי ימע תובש תא יתבשו הוהי םאנ םיאב םימי הנה יכ 3 30 13
:הדוהי לאו לארשי לא הוהי רבד רשא םירבדה הלאו 4 30 13
:םולש ןיאו דחפ ונעמש הדרח לוק הוהי רמא הכ יכ 5 30 13
:ןוקריל םינפ לכ וכפהנו הדלויכ ויצלח לע וידי רבג לכ יתיאר עודמ רכז דלי םא וארו אנ ולאש 6 30 13
:עשוי הנממו בקעיל איה הרצ תעו והמכ ןיאמ אוהה םויה לודג יכ יוה 7 30 13
:םירז דוע וב ודבעי אלו קתנא ךיתורסומו ךראוצ לעמ ולע רבשא תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב היהו 8 30 13
S :םהל םיקא רשא םכלמ דוד תאו םהיהלא הוהי תא ודבעו 9 30 13
:דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בשו םיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו הוהי םאנ בקעי ידבע ארית לא התאו 10 30 13
P :ךקנא אל הקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ השעא אל ךתא ךא םש ךיתוצפה רשא םיוגה לכב הלכ השעא יכ ךעישוהל הוהי םאנ ינא ךתא יכ 11 30 13
:ךתכמ הלחנ ךרבשל שונא הוהי רמא הכ יכ 12 30 13
:ךל ןיא הלעת תואפר רוזמל ךניד ןד ןיא 13 30 13
:ךיתאטח ומצע ךנוע בר לע ירזכא רסומ ךיתיכה ביוא תכמ יכ ושרדי אל ךתוא ךוחכש ךיבהאמ לכ 14 30 13
:ךל הלא יתישע ךיתאטח ומצע ךנוע בר לע ךבאכמ שונא ךרבש לע קעזת המ 15 30 13
:זבל ןתא ךיזזב לכו הסשמל ךיסאש ויהו וכלי יבשב םלכ ךירצ לכו ולכאי ךילכא לכ ןכל 16 30 13
S :הל ןיא שרד איה ןויצ ךל וארק החדנ יכ הוהי םאנ ךאפרא ךיתוכממו ךל הכרא הלעא יכ 17 30 13
:בשי וטפשמ לע ןומראו הלת לע ריע התנבנו םחרא ויתנכשמו בוקעי ילהא תובש בש יננה הוהי רמא הכ 18 30 13
:ורעצי אלו םיתדבכהו וטעמי אלו םיתברהו םיקחשמ לוקו הדות םהמ אציו 19 30 13
:ויצחל לכ לע יתדקפו ןוכת ינפל ותדעו םדקכ וינב ויהו 20 30 13
:הוהי םאנ ילא תשגל ובל תא ברע הז אוה ימ יכ ילא שגנו ויתברקהו אצי וברקמ ולשמו ונממ ורידא היהו 21 30 13
S :םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל יל םתייהו 22 30 13
:לוחי םיעשר שאר לע ררוגתמ רעס האצי המח הוהי תרעס הנה 23 30 13
:הב וננובתת םימיה תירחאב ובל תומזמ ומיקה דעו ותשע דע הוהי ףא ןורח בושי אל 24 30 13
S :םעל יל ויהי המהו לארשי תוחפשמ לכל םיהלאל היהא הוהי םאנ איהה תעב 1 31 13
:לארשי ועיגרהל ךולה ברח ידירש םע רבדמב ןח אצמ הוהי רמא הכ 2 31 13
:דסח ךיתכשמ ןכ לע ךיתבהא םלוע תבהאו יל הארנ הוהי קוחרמ 3 31 13
:םיקחשמ לוחמב תאציו ךיפת ידעת דוע לארשי תלותב תינבנו ךנבא דוע 4 31 13
:וללחו םיעטנ ועטנ ןורמש ירהב םימרכ יעטת דוע 5 31 13
P :וניהלא הוהי לא ןויצ הלענו ומוק םירפא רהב םירצנ וארק םוי שי יכ 6 31 13
:לארשי תיראש תא ךמע תא הוהי עשוה ורמאו וללה ועימשה םיוגה שארב ולהצו החמש בקעיל ונר הוהי רמא הכ יכ 7 31 13
:הנה ובושי לודג להק ודחי תדליו הרה חספו רוע םב ץרא יתכרימ םיתצבקו ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה 8 31 13
S :אוה ירכב םירפאו באל לארשיל יתייה יכ הב ולשכי אל רשי ךרדב םימ ילחנ לא םכילוא םליבוא םינונחתבו ואבי יכבב 9 31 13
:ורדע הערכ ורמשו ונצבקי לארשי הרזמ ורמאו קחרממ םייאב ודיגהו םיוג הוהי רבד ועמש 10 31 13
:ונממ קזח דימ ולאגו בקעי תא הוהי הדפ יכ 11 31 13
:דוע הבאדל ופיסוי אלו הור ןגכ םשפנ התיהו רקבו ןאצ ינב לעו רהצי לעו שרית לעו ןגד לע הוהי בוט לא ורהנו ןויצ םורמב וננרו ואבו 12 31 13
:םנוגימ םיתחמשו םיתמחנו ןוששל םלבא יתכפהו ודחי םינקזו םירחבו לוחמב הלותב חמשת זא 13 31 13
S :הוהי םאנ ועבשי יבוט תא ימעו ןשד םינהכה שפנ יתיורו 14 31 13
S :ונניא יכ הינב לע םחנהל הנאמ הינב לע הכבמ לחר םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק הוהי רמא הכ 15 31 13
:ביוא ץראמ ובשו הוהי םאנ ךתלעפל רכש שי יכ העמדמ ךיניעו יכבמ ךלוק יענמ הוהי רמא הכ 16 31 13
S :םלובגל םינב ובשו הוהי םאנ ךתירחאל הוקת שיו 17 31 13
:יהלא הוהי התא יכ הבושאו ינבישה דמל אל לגעכ רסואו ינתרסי דדונתמ םירפא יתעמש עומש 18 31 13
:ירוענ תפרח יתאשנ יכ יתמלכנ םגו יתשב ךרי לע יתקפס יעדוה ירחאו יתמחנ יבוש ירחא יכ 19 31 13
S :הוהי םאנ ונמחרא םחר ול יעמ ומה ןכ לע דוע ונרכזא רכז וב ירבד ידמ יכ םיעשעש דלי םא םירפא יל ריקי ןבה 20 31 13
(תכלה) :הלא ךירע לא יבש לארשי תלותב יבוש יתכלה ךרד הלסמל ךבל יתש םירורמת ךל ימש םיניצ ךל יביצה 21 31 13
S :רבג בבוסת הבקנ ץראב השדח הוהי ארב יכ הבבושה תבה ןיקמחתת יתמ דע 22 31 13
:שדקה רה קדצ הונ הוהי ךכרבי םתובש תא יבושב וירעבו הדוהי ץראב הזה רבדה תא ורמאי דוע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 23 31 13
:רדעב ועסנו םירכא ודחי וירע לכו הדוהי הב ובשיו 24 31 13
:יתאלמ הבאד שפנ לכו הפיע שפנ יתיורה יכ 25 31 13
S :יל הברע יתנשו האראו יתציקה תאז לע 26 31 13
:המהב ערזו םדא ערז הדוהי תיב תאו לארשי תיב תא יתערזו הוהי םאנ םיאב םימי הנה 27 31 13
:הוהי םאנ עוטנלו תונבל םהילע דקשא ןכ ערהלו דיבאהלו סרהלו ץותנלו שותנל םהילע יתדקש רשאכ היהו 28 31 13
:הניהקת םינב ינשו רסב ולכא תובא דוע ורמאי אל םהה םימיב 29 31 13
S :וינש הניהקת רסבה לכאה םדאה לכ תומי ונועב שיא םא יכ 30 31 13
:השדח תירב הדוהי תיב תאו לארשי תיב תא יתרכו הוהי םאנ םיאב םימי הנה 31 31 13
:הוהי םאנ םב יתלעב יכנאו יתירב תא ורפה המה רשא םירצמ ץראמ םאיצוהל םדיב יקיזחה םויב םתובא תא יתרכ רשא תירבכ אל 32 31 13
:םעל יל ויהי המהו םיהלאל םהל יתייהו הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ הוהי םאנ םהה םימיה ירחא לארשי תיב תא תרכא רשא תירבה תאז יכ 33 31 13
S :דוע רכזא אל םתאטחלו םנועל חלסא יכ הוהי םאנ םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ הוהי תא ועד רמאל ויחא תא שיאו והער תא שיא דוע ודמלי אלו 34 31 13
:ומש תואבצ הוהי וילג ומהיו םיה עגר הליל רואל םיבכוכו חרי תקח םמוי רואל שמש ןתנ הוהי רמא הכ 35 31 13
S :םימיה לכ ינפל יוג תויהמ ותבשי לארשי ערז םג הוהי םאנ ינפלמ הלאה םיקחה ושמי םא 36 31 13
S :הוהי םאנ ושע רשא לכ לע לארשי ערז לכב סאמא ינא םג הטמל ץרא ידסומ ורקחיו הלעמלמ םימש ודמי םא הוהי רמא הכ 37 31 13
(םיאב) :הנפה רעש לאננח לדגממ הוהיל ריעה התנבנו הוהי םאנ [ ] םימי הנה 38 31 13
(וק) :התעג בסנו ברג תעבג לע ודגנ הדמה הוק דוע אציו 39 31 13
(תומדשה) (לכו) S :םלועל דוע סרהי אלו שתני אל הוהיל שדק החרזמ םיסוסה רעש תנפ דע ןורדק לחנ דע תומרשה לכו ןשדהו םירגפה קמעה לכו 40 31 13
(הנשב) :רצארדכובנל הנש הרשע הנמש הנשה איה הדוהי ךלמ והיקדצל תירשעה תנשב הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 32 13
:הדוהי ךלמ תיב רשא הרטמה רצחב אולכ היה איבנה והימריו םלשורי לע םירצ לבב ךלמ ליח זאו 2 32 13
:הדכלו לבב ךלמ דיב תאזה ריעה תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ רמאל אבנ התא עודמ רמאל הדוהי ךלמ והיקדצ ואלכ רשא 3 32 13
(ויניע) (תא) :הניארת וניע תא ויניעו ויפ םע ויפ רבדו לבב ךלמ דיב ןתני ןתנה יכ םידשכה דימ טלמי אל הדוהי ךלמ והיקדצו 4 32 13
P :וחילצת אל םידשכה תא ומחלת יכ הוהי םאנ ותא ידקפ דע היהי םשו והיקדצ תא ךלוי לבבו 5 32 13
:רמאל ילא הוהי רבד היה והימרי רמאיו 6 32 13
:תונקל הלאגה טפשמ ךל יכ תותנעב רשא ידש תא ךל הנק רמאל ךילא אב ךדד םלש ןב לאמנח הנה 7 32 13
:אוה הוהי רבד יכ עדאו ךל הנק הלאגה ךלו השריה טפשמ ךל יכ ןימינב ץראב רשא תותנעב רשא ידש תא אנ הנק ילא רמאיו הרטמה רצח לא הוהי רבדכ ידד ןב לאמנח ילא אביו 8 32 13
:ףסכה הרשעו םילקש העבש ףסכה תא ול הלקשאו תותנעב רשא ידד ןב לאמנח תאמ הדשה תא הנקאו 9 32 13
:םינזאמב ףסכה לקשאו םידע דעאו םתחאו רפסב בתכאו 10 32 13
:יולגה תאו םיקחהו הוצמה םותחה תא הנקמה רפס תא חקאו 11 32 13
:הרטמה רצחב םיבשיה םידוהיה לכ יניעל הנקמה רפסב םיבתכה םידעה יניעלו ידד לאמנח יניעל היסחמ ןב הירנ ןב ךורב לא הנקמה רפסה תא ןתאו 12 32 13
:רמאל םהיניעל ךורב תא הוצאו 13 32 13
S :םיבר םימי ודמעי ןעמל שרח ילכב םתתנו הזה יולגה רפס תאו םותחה תאו הזה הנקמה רפס תא הלאה םירפסה תא חוקל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 14 32 13
P :תאזה ץראב םימרכו תודשו םיתב ונקי דוע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 15 32 13
:רמאל הירנ ןב ךורב לא הנקמה רפס תא יתת ירחא הוהי לא ללפתאו 16 32 13
:רבד לכ ךממ אלפי אל היוטנה ךערזבו לודגה ךחכב ץראה תאו םימשה תא תישע התא הנה הוהי ינדא ההא 17 32 13
:ומש תואבצ הוהי רובגה לודגה לאה םהירחא םהינב קיח לא תובא ןוע םלשמו םיפלאל דסח השע 18 32 13
:ויללעמ ירפכו ויכרדכ שיאל תתל םדא ינב יכרד לכ לע תוחקפ ךיניע רשא הילילעה ברו הצעה לדג 19 32 13
:הזה םויכ םש ךל השעתו םדאבו לארשיבו הזה םויה דע םירצמ ץראב םיתפמו תותא תמש רשא 20 32 13
:לודג ארומבו היוטנ עורזאבו הקזח דיבו םיתפומבו תותאב םירצמ ץראמ לארשי תא ךמע תא אצתו 21 32 13
:שבדו בלח תבז ץרא םהל תתל םתובאל תעבשנ רשא תאזה ץראה תא םהל ןתתו 22 32 13
(ךתרותבו) :תאזה הערה לכ תא םתא ארקתו ושע אל תושעל םהל התיוצ רשא לכ תא וכלה אל ךתורתבו ךלוקב ועמש אלו התא ושריו ואביו 23 32 13
:האר ךנהו היה תרבד רשאו רבדהו בערהו ברחה ינפמ הילע םימחלנה םידשכה דיב הנתנ ריעהו הדכלל ריעה ואב תוללסה הנה 24 32 13
:םידשכה דיב הנתנ ריעהו םידע דעהו ףסכב הדשה ךל הנק הוהי ינדא ילא תרמא התאו 25 32 13
:רמאל והימרי לא הוהי רבד יהיו 26 32 13
:רבד לכ אלפי ינממה רשב לכ יהלא הוהי ינא הנה 27 32 13
:הדכלו לבב ךלמ רצארדכובנ דיבו םידשכה דיב תאזה ריעה תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ ןכל 28 32 13
:ינסעכה ןעמל םירחא םיהלאל םיכסנ וכסהו לעבל םהיתוגג לע ורטק רשא םיתבה תאו הופרשו שאב תאזה ריעה תא ותיצהו תאזה ריעה לע םימחלנה םידשכה ואבו 29 32 13
:הוהי םאנ םהידי השעמב יתא םיסעכמ ךא לארשי ינב יכ םהיתרענמ יניעב ערה םישע ךא הדוהי ינבו לארשי ינב ויה יכ 30 32 13
:ינפ לעמ הריסהל הזה םויה דעו התוא ונב רשא םויה ןמל תאזה ריעה יל התיה יתמח לעו יפא לע יכ 31 32 13
:םלשורי יבשיו הדוהי שיאו םהיאיבנו םהינהכ םהירש םהיכלמ המה ינסעכהל ושע רשא הדוהי ינבו לארשי ינב תער לכ לע 32 32 13
:רסומ תחקל םיעמש םניאו דמלו םכשה םתא דמלו םינפ אלו ףרע ילא ונפיו 33 32 13
:ואמטל וילע ימש ארקנ רשא תיבב םהיצוקש ומישיו 34 32 13
(איטחה) S :הדוהי תא יטחה ןעמל תאזה הבעותה תושעל יבל לע התלע אלו םיתיוצ אל רשא ךלמל םהיתונב תאו םהינב תא ריבעהל םנה ןב איגב רשא לעבה תומב תא ונביו 35 32 13
:רבדבו בערבו ברחב לבב ךלמ דיב הנתנ םירמא םתא רשא תאזה ריעה לא לארשי יהלא הוהי רמא הכ ןכל התעו 36 32 13
:חטבל םיתבשהו הזה םוקמה לא םיתבשהו לודג ףצקבו יתמחבו יפאב םש םיתחדה רשא תוצראה לכמ םצבקמ יננה 37 32 13
:םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו 38 32 13
:םהירחא םהינבלו םהל בוטל םימיה לכ יתוא האריל דחא ךרדו דחא בל םהל יתתנו 39 32 13
:ילעמ רוס יתלבל םבבלב ןתא יתארי תאו םתוא יביטיהל םהירחאמ בושא אל רשא םלוע תירב םהל יתרכו 40 32 13
S :ישפנ לכבו יבל לכב תמאב תאזה ץראב םיתעטנו םתוא ביטהל םהילע יתששו 41 32 13
:םהילע רבד יכנא רשא הבוטה לכ תא םהילע איבמ יכנא ןכ תאזה הלודגה הערה לכ תא הזה םעה לא יתאבה רשאכ הוהי רמא הכ יכ 42 32 13
:םידשכה דיב הנתנ המהבו םדא ןיאמ איה הממש םירמא םתא רשא תאזה ץראב הדשה הנקנו 43 32 13
P :הוהי םאנ םתובש תא בישא יכ בגנה ירעבו הלפשה ירעבו רהה ירעבו הדוהי ירעבו םלשורי יביבסבו ןמינב ץראב םידע דעהו םותחו רפסב בותכו ונקי ףסכב תודש 44 32 13
:רמאל הרטמה רצחב רוצע ונדוע אוהו תינש והימרי לא הוהי רבד יהיו 1 33 13
:ומש הוהי הניכהל התוא רצוי הוהי השע הוהי רמא הכ 2 33 13
S :םתעדי אל תורצבו תולדג ךל הדיגאו ךנעאו ילא ארק 3 33 13
:ברחה לאו תוללסה לא םיצתנה הדוהי יכלמ יתב לעו תאזה ריעה יתב לע לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ 4 33 13
:םתער לכ לע תאזה ריעהמ ינפ יתרתסה רשאו יתמחבו יפאב יתיכה רשא םדאה ירגפ תא םאלמלו םידשכה תא םחלהל םיאב 5 33 13
:תמאו םולש תרתע םהל יתילגו םיתאפרו אפרמו הכרא הל הלעמ יננה 6 33 13
:הנשארבכ םיתנבו לארשי תובש תאו הדוהי תובש תא יתבשהו 7 33 13
(םהיתונוע) (לכל) :יב ועשפ רשאו יל ואטח רשא םהיתונוע לוכל יתחלסו יל ואטח רשא םנוע לכמ םיתרהטו 8 33 13
S :הל השע יכנא רשא םולשה לכ לעו הבוטה לכ לע וזגרו ודחפו םתא השע יכנא רשא הבוטה לכ תא ועמשי רשא ץראה ייוג לכל תראפתלו הלהתל ןושש םשל יל התיהו 9 33 13
:המהב ןיאמו בשוי ןיאמו םדא ןיאמ תומשנה םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב המהב ןיאמו םדא ןיאמ אוה ברח םירמא םתא רשא הזה םוקמב עמשי דוע הוהי רמא הכ 10 33 13
S :הוהי רמא הנשארבכ ץראה תובש תא בישא יכ הוהי תיב הדות םיאבמ ודסח םלועל יכ הוהי בוט יכ תואבצ הוהי תא ודוה םירמא לוק הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק 11 33 13
:ןאצ םיצברמ םיער הונ וירע לכבו המהב דעו םדא ןיאמ ברחה הזה םוקמב היהי דוע תואבצ הוהי רמא הכ 12 33 13
S :הוהי רמא הנומ ידי לע ןאצה הנרבעת דע הדוהי ירעבו םלשורי יביבסבו ןמינב ץראבו בגנה ירעבו הלפשה ירעב רהה ירעב 13 33 13
:הדוהי תיב לעו לארשי תיב לא יתרבד רשא בוטה רבדה תא יתמקהו הוהי םאנ םיאב םימי הנה 14 33 13
:ץראב הקדצו טפשמ השעו הקדצ חמצ דודל חימצא איהה תעבו םהה םימיב 15 33 13
S :ונקדצ הוהי הל ארקי רשא הזו חטבל ןוכשת םלשוריו הדוהי עשות םהה םימיב 16 33 13
:לארשי תיב אסכ לע בשי שיא דודל תרכי אל הוהי רמא הכ יכ 17 33 13
S :םימיה לכ חבז השעו החנמ ריטקמו הלוע הלעמ ינפלמ שיא תרכי אל םיולה םינהכלו 18 33 13
:רומאל והימרי לא הוהי רבד יהיו 19 33 13
:םתעב הלילו םמוי תויה יתלבלו הלילה יתירב תאו םויה יתירב תא ורפת םא הוהי רמא הכ 20 33 13
:יתרשמ םינהכה םיולה תאו ואסכ לע ךלמ ןב ול תויהמ ידבע דוד תא רפת יתירב םג 21 33 13
S :יתא יתרשמ םיולה תאו ידבע דוד ערז תא הברא ןכ םיה לוח דמי אלו םימשה אבצ רפסי אל רשא 22 33 13
:רמאל והימרי לא הוהי רבד יהיו 23 33 13
S :םהינפל יוג דוע תויהמ ןוצאני ימע תאו םסאמיו םהב הוהי רחב רשא תוחפשמה יתש רמאל ורבד הזה םעה המ תיאר אולה 24 33 13
:יתמש אל ץראו םימש תוקח הלילו םמוי יתירב אל םא הוהי רמא הכ 25 33 13
(בישא) (יכ) S :םיתמחרו םתובש תא בושא יכ בקעיו קחשי םהרבא ערז לא םילשמ וערזמ תחקמ סאמא ידבע דודו בוקעי ערז םג 26 33 13
:רמאל הירע לכ לעו םלשורי לע םימחלנ םימעה לכו ודי תלשממ ץרא תוכלממ לכו וליח לכו לבב ךלמ רצארדכובנו הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 34 13
:שאב הפרשו לבב ךלמ דיב תאזה ריעה תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ וילא תרמאו הדוהי ךלמ והיקדצ לא תרמאו ךלה לארשי יהלא הוהי רמא הכ 2 34 13
:אובת לבבו רבדי ךיפ תא והיפו הניארת לבב ךלמ יניע תא ךיניעו ןתנת ודיבו שפתת שפת יכ ודימ טלמת אל התאו 3 34 13
:ברחב תומת אל ךילע הוהי רמא הכ הדוהי ךלמ והיקדצ הוהי רבד עמש ךא 4 34 13
S :הוהי םאנ יתרבד ינא רבד יכ ךל ודפסי ןודא יוהו ךל ופרשי ןכ ךינפל ויה רשא םינשארה םיכלמה ךיתובא תופרשמכו תומת םולשב 5 34 13
:םלשוריב הלאה םירבדה לכ תא הדוהי ךלמ והיקדצ לא איבנה והימרי רבדיו 6 34 13
P :רצבמ ירע הדוהי ירעב וראשנ הנה יכ הקזע לאו שיכל לא תורתונה הדוהי ירע לכ לעו םלשורי לע םימחלנ לבב ךלמ ליחו 7 34 13
:רורד םהל ארקל םלשוריב רשא םעה לכ תא תירב והיקדצ ךלמה תרכ ירחא הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 8 34 13
:שיא והיחא ידוהיב םב דבע יתלבל םישפח הירבעהו ירבעה ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא חלשל 9 34 13
:וחלשיו ועמשיו דוע םב דבע יתלבל םישפח ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא חלשל תירבב ואב רשא םעה לכו םירשה לכ ועמשיו 10 34 13
(םושבכיו) S :תוחפשלו םידבעל םושיבכיו םישפח וחלש רשא תוחפשה תאו םידבעה תא ובשיו ןכ ירחא ובושיו 11 34 13
:רמאל הוהי תאמ והימרי לא הוהי רבד יהיו 12 34 13
:רמאל םידבע תיבמ םירצמ ץראמ םתוא יאצוה םויב םכיתובא תא תירב יתרכ יכנא לארשי יהלא הוהי רמא הכ 13 34 13
:םנזא תא וטה אלו ילא םכיתובא ועמש אלו ךמעמ ישפח ותחלשו םינש שש ךדבעו ךל רכמי רשא ירבעה ויחא תא שיא וחלשת םינש עבש ץקמ 14 34 13
:וילע ימש ארקנ רשא תיבב ינפל תירב ותרכתו והערל שיא רורד ארקל יניעב רשיה תא ושעתו םויה םתא ובשתו 15 34 13
S :תוחפשלו םידבעל םכל תויהל םתא ושבכתו םשפנל םישפח םתחלש רשא ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא ובשתו ימש תא וללחתו ובשתו 16 34 13
(הועזל) :ץראה תוכלממ לכל העוזל םכתא יתתנו בערה לאו רבדה לא ברחה לא הוהי םאנ רורד םכל ארק יננה והערל שיאו ויחאל שיא רורד ארקל ילא םתעמש אל םתא הוהי רמא הכ ןכל 17 34 13
:וירתב ןיב ורבעיו םינשל ותרכ רשא לגעה ינפל ותרכ רשא תירבה ירבד תא ומיקה אל רשא יתרב תא םירבעה םישנאה תא יתתנו 18 34 13
:לגעה ירתב ןיב םירבעה ץראה םע לכו םינהכהו םיסרסה םלשורי ירשו הדוהי ירש 19 34 13
:ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל םתלבנ התיהו םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא דיב םתוא יתתנו 20 34 13
:םכילעמ םילעה לבב ךלמ ליח דיבו םשפנ ישקבמ דיבו םהיביא דיב ןתא וירש תאו הדוהי ךלמ והיקדצ תאו 21 34 13
P :בשי ןיאמ הממש ןתא הדוהי ירע תאו שאב הפרשו הודכלו הילע ומחלנו תאזה ריעה לא םיתבשהו הוהי םאנ הוצמ יננה 22 34 13
:רמאל הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהי ימיב הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 35 13
:ןיי םתוא תיקשהו תוכשלה תחא לא הוהי תיב םתואבהו םתוא תרבדו םיבכרה תיב לא ךולה 2 35 13
:םיבכרה תיב לכ תאו וינב לכ תאו ויחא תאו הינצבח ןב והימרי ןב הינזאי תא חקאו 3 35 13
:ףסה רמש םלש ןב והישעמ תכשלל לעממ רשא םירשה תכשל לצא רשא םיהלאה שיא והילדגי ןב ןנח ינב תכשל לא הוהי תיב םתא אבאו 4 35 13
:ןיי ותש םהילא רמאו תוסכו ןיי םיאלמ םיעבג םיבכרה תיב ינב ינפל ןתאו 5 35 13
:םלוע דע םכינבו םתא ןיי ותשת אל רמאל ונילע הוצ וניבא בכר ןב בדנוי יכ ןיי התשנ אל ורמאיו 6 35 13
:םש םירג םתא רשא המדאה ינפ לע םיבר םימי ויחת ןעמל םכימי לכ ובשת םילהאב יכ םכל היהי אלו ועטת אל םרכו וערזת אל ערזו ונבת אל תיבו 7 35 13
:וניתנבו ונינב ונישנ ונחנא ונימי לכ ןיי תותש יתלבל ונוצ רשא לכל וניבא בכר ןב בדנוהי לוקב עמשנו 8 35 13
:ונל היהי אל ערזו הדשו םרכו ונתבשל םיתב תונב יתלבלו 9 35 13
:וניבא בדנוי ונוצ רשא לככ שענו עמשנו םילהאב בשנו 10 35 13
P :םלשוריב בשנו םרא ליח ינפמו םידשכה ליח ינפמ םלשורי אובנו ואב רמאנו ץראה לא לבב ךלמ רצארדכובנ תולעב יהיו 11 35 13
:רמאל והימרי לא הוהי רבד יהיו 12 35 13
:הוהי םאנ ירבד לא עמשל רסומ וחקת אולה םלשורי יבשוילו הדוהי שיאל תרמאו ךלה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 13 35 13
:ילא םתעמש אלו רבדו םכשה םכילא יתרבד יכנאו םהיבא תוצמ תא ועמש יכ הזה םויה דע ותש אלו ןיי תותש יתלבל וינב תא הוצ רשא בכר ןב בדנוהי ירבד תא םקוה 14 35 13
:ילא םתעמש אלו םכנזא תא םתיטה אלו םכיתבאלו םכל יתתנ רשא המדאה לא ובשו םדבעל םירחא םיהלא ירחא וכלת לאו םכיללעמ וביטיהו הערה וכרדמ שיא אנ ובש רמאל חלשו םיכשה םיאבנה ידבע לכ תא םכילא חלשאו 15 35 13
S :ילא ועמש אל הזה םעהו םוצ רשא םהיבא תוצמ תא בכר ןב בדנוהי ינב ומיקה יכ 16 35 13
:ונע אלו םהל ארקאו ועמש אלו םהילא יתרבד ןעי םהילע יתרבד רשא הערה לכ תא םלשורי יבשוי לכ לאו הדוהי לא איבמ יננה לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא הכ ןכל 17 35 13
S :םכתא הוצ רשא לככ ושעתו ויתוצמ לכ תא ורמשתו םכיבא בדנוהי תוצמ לע םתעמש רשא ןעי לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ והימרי רמא םיבכרה תיבלו 18 35 13
P :םימיה לכ ינפל דמע בכר ןב בדנויל שיא תרכי אל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 19 35 13
:רמאל הוהי תאמ והימרי לא הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהיל תעיברה הנשב יהיו 1 36 13
:הזה םויה דעו והישאי ימימ ךילא יתרבד םוימ םיוגה לכ לעו הדוהי לעו לארשי לע ךילא יתרבד רשא םירבדה לכ תא הילא תבתכו רפס תלגמ ךל חק 2 36 13
S :םתאטחלו םנועל יתחלסו הערה וכרדמ שיא ובושי ןעמל םהל תושעל בשח יכנא רשא הערה לכ תא הדוהי תיב ועמשי ילוא 3 36 13
:רפס תלגמ לע וילא רבד רשא הוהי ירבד לכ תא והימרי יפמ ךורב בתכיו הירנ ןב ךורב תא והימרי ארקיו 4 36 13
:הוהי תיב אובל לכוא אל רוצע ינא רמאל ךורב תא והימרי הוציו 5 36 13
:םארקת םהירעמ םיאבה הדוהי לכ ינזאב םגו םוצ םויב הוהי תיב םעה ינזאב הוהי ירבד תא יפמ תבתכ רשא הלגמב תארקו התא תאבו 6 36 13
:הזה םעה לא הוהי רבד רשא המחהו ףאה לודג יכ הערה וכרדמ שיא ובשיו הוהי ינפל םתנחת לפת ילוא 7 36 13
S :הוהי תיב הוהי ירבד רפסב ארקל איבנה והימרי והוצ רשא לככ הירנ ןב ךורב שעיו 8 36 13
:םלשוריב הדוהי ירעמ םיאבה םעה לכו םלשוריב םעה לכ הוהי ינפל םוצ וארק יעשתה שדחב הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהיל תישמחה הנשב יהיו 9 36 13
:םעה לכ ינזאב שדחה הוהי תיב רעש חתפ ןוילעה רצחב רפסה ןפש ןב והירמג תכשלב הוהי תיב והימרי ירבד תא רפסב ךורב ארקיו 10 36 13
:רפסה לעמ הוהי ירבד לכ תא ןפש ןב והירמג ןב והיכמ עמשיו 11 36 13
:םירשה לכו והיננח ןב והיקדצו ןפש ןב והירמגו רובכע ןב ןתנלאו והיעמש ןב והילדו רפסה עמשילא םיבשוי םירשה לכ םש הנהו רפסה תכשל לע ךלמה תיב דריו 12 36 13
:םעה ינזאב רפסב ךורב ארקב עמש רשא םירבדה לכ תא והיכמ םהל דגיו 13 36 13
:םהילא אביו ודיב הלגמה תא והירנ ןב ךורב חקיו ךלו ךדיב הנחק םעה ינזאב הב תארק רשא הלגמה רמאל ישוכ ןב והימלש ןב והינתנ ןב ידוהי תא ךורב לא םירשה לכ וחלשיו 14 36 13
:םהינזאב ךורב ארקיו ונינזאב הנארקו אנ בש וילא ורמאיו 15 36 13
:הלאה םירבדה לכ תא ךלמל דיגנ דיגה ךורב לא ורמאיו והער לא שיא ודחפ םירבדה לכ תא םעמשכ יהיו 16 36 13
:ויפמ הלאה םירבדה לכ תא תבתכ ךיא ונל אנ דגה רמאל ולאש ךורב תאו 17 36 13
P :וידב רפסה לע בתכ ינאו הלאה םירבדה לכ תא ילא ארקי ויפמ ךורב םהל רמאיו 18 36 13
:םתא הפיא עדי לא שיאו והימריו התא רתסה ךל ךורב לא םירשה ורמאיו 19 36 13
:םירבדה לכ תא ךלמה ינזאב ודיגיו רפסה עמשילא תכשלב ודקפה הלגמה תאו הרצח ךלמה לא ואביו 20 36 13
:ךלמה לעמ םידמעה םירשה לכ ינזאבו ךלמה ינזאב ידוהי הארקיו רפסה עמשילא תכשלמ החקיו הלגמה תא תחקל ידוהי תא ךלמה חלשיו 21 36 13
:תרעבמ וינפל חאה תאו יעישתה שדחב ףרחה תיב בשוי ךלמהו 22 36 13
:חאה לע רשא שאה לע הלגמה לכ םת דע חאה לא רשא שאה לא ךלשהו רפסה רעתב הערקי העבראו תותלד שלש ידוהי אורקכ יהיו 23 36 13
:הלאה םירבדה לכ תא םיעמשה וידבע לכו ךלמה םהידגב תא וערק אלו ודחפ אלו 24 36 13
:םהילא עמש אלו הלגמה תא ףרש יתלבל ךלמב ועגפה והירמגו והילדו ןתנלא םגו 25 36 13
S :הוהי םרתסיו איבנה והימרי תאו רפסה ךורב תא תחקל לאדבע ןב והימלש תאו לאירזע ןב והירש תאו ךלמה ןב לאמחרי תא ךלמה הוציו 26 36 13
:רמאל והימרי יפמ ךורב בתכ רשא םירבדה תאו הלגמה תא ךלמה ףרש ירחא והימרי לא הוהי רבד יהיו 27 36 13
:הדוהי ךלמ םיקיוהי ףרש רשא הנשארה הלגמה לע ויה רשא םינשארה םירבדה לכ תא הילע בתכו תרחא הלגמ ךל חק בוש 28 36 13
S :המהבו םדא הנממ תיבשהו תאזה ץראה תא תיחשהו לבב ךלמ אובי אב רמאל הילע תבתכ עודמ רמאל תאזה הלגמה תא תפרש התא הוהי רמא הכ רמאת הדוהי ךלמ םיקיוהי לעו 29 36 13
:הלילב חרקלו םויב ברחל תכלשמ היהת ותלבנו דוד אסכ לע בשוי ול היהי אל הדוהי ךלמ םיקיוהי לע הוהי רמא הכ ןכל 30 36 13
S :ועמש אלו םהילא יתרבד רשא הערה לכ תא הדוהי שיא לאו םלשורי יבשי לעו םהילע יתאבהו םנוע תא וידבע לעו וערז לעו וילע יתדקפו 31 36 13
S :המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ דועו שאב הדוהי ךלמ םיקיוהי ףרש רשא רפסה ירבד לכ תא והימרי יפמ הילע בתכיו רפסה והירנ ןב ךורב לא הנתיו תרחא הלגמ חקל והימריו 32 36 13
:הדוהי ץראב לבב ךלמ רצארדכובנ ךילמה רשא םיקיוהי ןב והינכ תחת והישאי ןב והיקדצ ךלמ ךלמיו 1 37 13
:איבנה והימרי דיב רבד רשא הוהי ירבד לא ץראה םעו וידבעו אוה עמש אלו 2 37 13
:וניהלא הוהי לא ונדעב אנ ללפתה רמאל איבנה והימרי לא ןהכה הישעמ ןב והינפצ תאו הימלש ןב לכוהי תא והיקדצ ךלמה חלשיו 3 37 13
(אולכה) :אילכה תיב ותא ונתנ אלו םעה ךותב אציו אב והימריו 4 37 13
P :םלשורי לעמ ולעיו םעמש תא םלשורי לע םירצה םידשכה ועמשיו םירצממ אצי הערפ ליחו 5 37 13
:רמאל איבנה והימרי לא הוהי רבד יהיו 6 37 13
:םירצמ וצראל בש הרזעל םכל אציה הערפ ליח הנה ינשרדל ילא םכתא חלשה הדוהי ךלמ לא ורמאת הכ לארשי יהלא הוהי רמא הכ 7 37 13
S :שאב הפרשו הדכלו תאזה ריעה לע ומחלנו םידשכה ובשו 8 37 13
:וכלי אל יכ םידשכה ונילעמ וכלי ךלה רמאל םכיתשפנ ואשת לא הוהי רמא הכ 9 37 13
:שאב תאזה ריעה תא ופרשו ומוקי ולהאב שיא םירקדמ םישנא םב וראשנו םכתא םימחלנה םידשכ ליח לכ םתיכה םא יכ 10 37 13
S :הערפ ליח ינפמ םלשורי לעמ םידשכה ליח תולעהב היהו 11 37 13
:םעה ךותב םשמ קלחל ןמינב ץרא תכלל םלשורימ והימרי אציו 12 37 13
:לפנ התא םידשכה לא רמאל איבנה והימרי תא שפתיו היננח ןב הימלש ןב הייארי ומשו תדקפ לעב םשו ןמינב רעשב אוה יהיו 13 37 13
:םירשה לא והאביו והימריב הייארי שפתיו וילא עמש אלו םידשכה לע לפנ ינניא רקש והימרי רמאיו 14 37 13
:אלכה תיבל ושע ותא יכ רפסה ןתנוהי תיב רוסאה תיב ותוא ונתנו ותא וכהו והימרי לע םירשה ופצקיו 15 37 13
P :םיבר םימי והימרי םש בשיו תוינחה לאו רובה תיב לא והימרי אב יכ 16 37 13
S :ןתנת לבב ךלמ דיב רמאיו שי והימרי רמאיו הוהי תאמ רבד שיה רמאיו רתסב ותיבב ךלמה והלאשיו והחקיו והיקדצ ךלמה חלשיו 17 37 13
:אלכה תיב לא יתוא םתתנ יכ הזה םעלו ךידבעלו ךל יתאטח המ והיקדצ ךלמה לא והימרי רמאיו 18 37 13
(היאו) :תאזה ץראה לעו םכילע לבב ךלמ אבי אל רמאל םכל ואבנ רשא םכיאיבנ ויאו 19 37 13
:םש תומא אלו רפסה ןתנוהי תיב ינבשת לאו ךינפל יתנחת אנ לפת ךלמה ינדא אנ עמש התעו 20 37 13
:הרטמה רצחב והימרי בשיו ריעה ןמ םחלה לכ םת דע םיפאה ץוחמ םויל םחל רככ ול ןתנו הרטמה רצחב והימרי תא ודקפיו והיקדצ ךלמה הוציו 21 37 13
S :רמאל םעה לכ לא רבדמ והימרי רשא םירבדה תא היכלמ ןב רוחשפו והימלש ןב לכויו רוחשפ ןב והילדגו ןתמ ןב היטפש עמשיו 1 38 13
(היחו) S :יחו ללשל ושפנ ול התיהו היחי םידשכה לא אציהו רבדבו בערב ברחב תומי תאזה ריעב בשיה הוהי רמא הכ 2 38 13
:הדכלו לבב ךלמ ליח דיב תאזה ריעה ןתנת ןתנה הוהי רמא הכ 3 38 13
:הערל םא יכ הזה םעל םולשל שרד ונניא הזה שיאה יכ הלאה םירבדכ םהילא רבדל םעה לכ ידי תאו תאזה ריעב םיראשנה המחלמה ישנא ידי תא אפרמ אוה ןכ לע יכ הזה שיאה תא אנ תמוי ךלמה לא םירשה ורמאיו 4 38 13
:רבד םכתא לכוי ךלמה ןיא יכ םכדיב אוה הנה והיקדצ ךלמה רמאיו 5 38 13
S :טיטב והימרי עבטיו טיט םא יכ םימ ןיא רובבו םילבחב והימרי תא וחלשיו הרטמה רצחב רשא ךלמה ןב והיכלמ רובה לא ותא וכלשיו והימרי תא וחקיו 6 38 13
:ןמינב רעשב בשוי ךלמהו רובה לא והימרי תא ונתנ יכ ךלמה תיבב אוהו סירס שיא ישוכה ךלמ דבע עמשיו 7 38 13
:רמאל ךלמה לא רבדיו ךלמה תיבמ ךלמ דבע אציו 8 38 13
:ריעב דוע םחלה ןיא יכ בערה ינפמ ויתחת תמיו רובה לא וכילשה רשא תא איבנה והימריל ושע רשא לכ תא הלאה םישנאה וערה ךלמה ינדא 9 38 13
:תומי םרטב רובה ןמ איבנה והימרי תא תילעהו םישנא םישלש הזמ ךדיב חק רמאל ישוכה ךלמ דבע תא ךלמה הוציו 10 38 13
(תובחס) :םילבחב רובה לא והימרי לא םחלשיו םיחלמ יולבו תובחסה יולב םשמ חקיו רצואה תחת לא ךלמה תיב אביו ודיב םישנאה תא ךלמ דבע חקיו 11 38 13
:ןכ והימרי שעיו םילבחל תחתמ ךידי תולצא תחת םיחלמהו תובחסה יאולב אנ םיש והימרי לא ישוכה ךלמ דבע רמאיו 12 38 13
S :הרטמה רצחב והימרי בשיו רובה ןמ ותא ולעיו םילבחב והימרי תא וכשמיו 13 38 13
:רבד ינממ דחכת לא רבד ךתא ינא לאש והימרי לא ךלמה רמאיו הוהי תיבב רשא ישילשה אובמ לא וילא איבנה והימרי תא חקיו והיקדצ ךלמה חלשיו 14 38 13
:ילא עמשת אל ךצעיא יכו ינתימת תמה אולה ךל דיגא יכ והיקדצ לא והימרי רמאיו 15 38 13
S :ךשפנ תא םישקבמ רשא הלאה םישנאה דיב ךנתא םאו ךתימא םא תאזה שפנה תא ונל השע רשא תא הוהי יח רמאל רתסב והימרי לא והיקדצ ךלמה עבשיו 16 38 13
:ךתיבו התא התיחו שאב ףרשת אל תאזה ריעהו ךשפנ התיחו לבב ךלמ ירש לא אצת אצי םא לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא הכ והיקדצ לא והימרי רמאיו 17 38 13
S :םדימ טלמת אל התאו שאב הופרשו םידשכה דיב תאזה ריעה הנתנו לבב ךלמ ירש לא אצת אל םאו 18 38 13
P :יב וללעתהו םדיב יתא ונתי ןפ םידשכה לא ולפנ רשא םידוהיה תא גאד ינא והימרי לא והיקדצ ךלמה רמאיו 19 38 13
:ךשפנ יחתו ךל בטייו ךילא רבד ינא רשאל הוהי לוקב אנ עמש ונתי אל והימרי רמאיו 20 38 13
:הוהי ינארה רשא רבדה הז תאצל התא ןאמ םאו 21 38 13
:רוחא וגסנ ךלגר ץבב ועבטה ךמלש ישנא ךל ולכיו ךותיסה תורמא הנהו לבב ךלמ ירש לא תואצומ הדוהי ךלמ תיבב וראשנ רשא םישנה לכ הנהו 22 38 13
P :שאב ףרשת תאזה ריעה תאו שפתת לבב ךלמ דיב יכ םדימ טלמת אל התאו םידשכה לא םיאצומ ךינב תאו ךישנ לכ תאו 23 38 13
:תומת אלו הלאה םירבדב עדי לא שיא והימרי לא והיקדצ רמאיו 24 38 13
:ךלמה ךילא רבד המו ךתימנ אלו ונממ דחכת לא ךלמה לא תרבד המ ונל אנ הדיגה ךילא ורמאו ךילא ואבו ךתא יתרבד יכ םירשה ועמשי יכו 25 38 13
P :םש תומל ןתנוהי תיב ינבישה יתלבל ךלמה ינפל יתנחת ינא ליפמ םהילא תרמאו 26 38 13
P :רבדה עמשנ אל יכ ונממ ושרחיו ךלמה הוצ רשא הלאה םירבדה לככ םהל דגיו ותא ולאשיו והימרי לא םירשה לכ ואביו 27 38 13
P :םלשורי הדכלנ רשאכ היהו S םלשורי הדכלנ רשא םוי דע הרטמה רצחב והימרי בשיו 28 38 13
S :הילע ורציו םלשורי לא וליח לכו לבב ךלמ רצארדכובנ אב ירשעה שדחב הדוהי ךלמ והיקדצל תיעשתה הנשב 1 39 13
:ריעה העקבה שדחל העשתב יעיברה שדחב והיקדצל הנש הרשע יתשעב 2 39 13
:לבב ךלמ ירש תיראש לכו גמ בר רצא רש לגרנ סירס בר םיכס רש ובנ רגמס רצא רש לגרנ ךותה רעשב ובשיו לבב ךלמ ירש לכ ואביו 3 39 13
:הברעה ךרד אציו םיתמחה ןיב רעשב ךלמה ןג ךרד ריעה ןמ הליל ואציו וחרביו המחלמה ישנא לכו הדוהי ךלמ והיקדצ םאר רשאכ יהיו 4 39 13
:םיטפשמ ותא רבדיו תמח ץראב התלבר לבב ךלמ רצארדכובנ לא והלעיו ותא וחקיו וחרי תוברעב והיקדצ תא וגשיו םהירחא םידשכ ליח ופדריו 5 39 13
:לבב ךלמ טחש הדוהי ירח לכ תאו ויניעל הלברב והיקדצ ינב תא לבב ךלמ טחשיו 6 39 13
:הלבב ותא איבל םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע תאו 7 39 13
:וצתנ םלשורי תומח תאו שאב םידשכה ופרש םעה תיב תאו ךלמה תיב תאו 8 39 13
:לבב םיחבט בר ןדא רזובנ הלגה םיראשנה םעה רתי תאו וילע ולפנ רשא םילפנה תאו ריעב םיראשנה םעה רתי תאו 9 39 13
:אוהה םויב םיבגיו םימרכ םהל ןתיו הדוהי ץראב םיחבט בר ןדארזובנ ריאשה המואמ םהל ןיא רשא םילדה םעה ןמו 10 39 13
:רמאל םיחבט בר ןדארזובנ דיב והימרי לע לבב ךלמ רצארדכובנ וציו 11 39 13
:ומע השע ןכ ךילא רבדי רשאכ םא יכ ער המואמ ול שעת לאו וילע םיש ךיניעו ונחק 12 39 13
:לבב ךלמ יבר לכו גמ בר רצא רש לגרנו סירס בר ןבזשובנו םיחבט בר ןדארזובנ חלשיו 13 39 13
S :םעה ךותב בשיו תיבה לא והאצוהל ןפש ןב םקיחא ןב והילדג לא ותא ונתיו הרטמה רצחמ והימרי תא וחקיו וחלשיו 14 39 13
:רמאל הרטמה רצחב רוצע ותיהב הוהי רבד היה והימרי לאו 15 39 13
(איבמ) :אוהה םויב ךינפל ויהו הבוטל אלו הערל תאזה ריעה לא ירבד תא יבמ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ רמאל ישוכה ךלמ דבעל תרמאו ךולה 16 39 13
:םהינפמ רוגי התא רשא םישנאה דיב ןתנת אלו הוהי םאנ אוהה םויב ךיתלצהו 17 39 13
S :הוהי םאנ יב תחטב יכ ללשל ךשפנ ךל התיהו לפת אל ברחבו ךטלמא טלמ יכ 18 39 13
:הלבב םילגמה הדוהיו םלשורי תולג לכ ךותב םיקזאב רוסא אוהו ותא ותחקב המרה ןמ םיחבט בר ןדארזובנ ותא חלש רחא הוהי תאמ והימרי לא היה רשא רבדה 1 40 13
:הזה םוקמה לא תאזה הערה תא רבד ךיהלא הוהי וילא רמאיו והימריל םיחבט בר חקיו 2 40 13
(רבדה) :הזה רבד םכל היהו ולוקב םתעמש אלו הוהיל םתאטח יכ רבד רשאכ הוהי שעיו אביו 3 40 13
:ךל המש תכלל ךיניעב רשיה לאו בוט לא ךינפל ץראה לכ האר לדח לבב יתא אובל ךיניעב ער םאו ךילע יניע תא םישאו אב לבב יתא אובל ךיניעב בוט םא ךדי לע רשא םיקזאה ןמ םויה ךיתחתפ הנה התעו 4 40 13
:והחלשיו תאשמו החרא םיחבט בר ול ןתיו ךל תכלל ךיניעב רשיה לכ לא וא םעה ךותב ותא בשו הדוהי ירעב לבב ךלמ דיקפה רשא ןפש ןב םקיחא ןב הילדג לא הבשו בושי אל ונדועו 5 40 13
S :ץראב םיראשנה םעה ךותב ותא בשיו התפצמה םקיחא ןב הילדג לא והימרי אביו 6 40 13
:הלבב ולגה אל רשאמ ץראה תלדמו ףטו םישנו םישנא ותא דיקפה יכו ץראב םקיחא ןב והילדג תא לבב ךלמ דיקפה יכ םהישנאו המה הדשב רשא םיליחה ירש לכ ועמשיו 7 40 13
(יפיע) :םהישנאו המה יתכעמה ןב והינזיו יתפטנה יפוע ינבו תמחנת ןב הירשו חרק ינב ןתנויו ןנחויו והינתנ ןב לאעמשיו התפצמה הילדג לא ואביו 8 40 13
:םכל בטייו לבב ךלמ תא ודבעו ץראב ובש םידשכה דובעמ וארית לא רמאל םהישנאלו ןפש ןב םקיחא ןב והילדג םהל עבשיו 9 40 13
:םתשפת רשא םכירעב ובשו םכילכב ומשו ןמשו ץיקו ןיי ופסא םתאו ונילא ואבי רשא םידשכה ינפל דמעל הפצמב בשי יננה ינאו 10 40 13
:ןפש ןב םקיחא ןב והילדג תא םהילע דיקפה יכו הדוהיל תיראש לבב ךלמ ןתנ יכ ועמש תוצראה לכב רשאו םודאבו ןומע ינבבו באומב רשא םידוהיה לכ םגו 11 40 13
P :דאמ הברה ץיקו ןיי ופסאיו התפצמה והילדג לא הדוהי ץרא ואביו םש וחדנ רשא תומקמה לכמ םידוהיה לכ ובשיו 12 40 13
:התפצמה והילדג לא ואב הדשב רשא םיליחה ירש לכו חרק ןב ןנחויו 13 40 13
:םקיחא ןב והילדג םהל ןימאה אלו שפנ ךתכהל הינתנ ןב לאעמשי תא חלש ןומע ינב ךלמ סילעב יכ עדת עדיה וילא ורמאיו 14 40 13
:הדוהי תיראש הדבאו ךילא םיצבקנה הדוהי לכ וצפנו שפנ הככי המל עדי אל שיאו הינתנ ןב לאעמשי תא הכאו אנ הכלא רמאל הפצמב רתסב והילדג לא רמא חרק ןב ןנחויו 15 40 13
(השעת) (לא) S :לאעמשי לא רבד התא רקש יכ הזה רבדה תא שעת לא חרק ןב ןנחוי לא םקיחא ןב והילדג רמאיו 16 40 13
:הפצמב ודחי םחל םש ולכאיו התפצמה םקיחא ןב והילדג לא ותא םישנא הרשעו ךלמה יברו הכולמה ערזמ עמשילא ןב הינתנ ןב לאעמשי אב יעיבשה שדחב יהיו 1 41 13
:ץראב לבב ךלמ דיקפה רשא ותא תמיו ברחב ןפש ןב םקיחא ןב והילדג תא וכיו ותא ויה רשא םישנאה תרשעו הינתנ ןב לאעמשי םקיו 2 41 13
:לאעמשי הכה המחלמה ישנא תא םש ואצמנ רשא םידשכה תאו הפצמב והילדג תא ותא ויה רשא םידוהיה לכ תאו 3 41 13
:עדי אל שיאו והילדג תא תימהל ינשה םויב יהיו 4 41 13
:הוהי תיב איבהל םדיב הנובלו החנמו םידדגתמו םידגב יערקו ןקז יחלגמ שיא םינמש ןורמשמו ולשמ םכשמ םישנא ואביו 5 41 13
S :םקיחא ןב והילדג לא ואב םהילא רמאיו םתא שגפכ יהיו הכבו ךלה ךלה הפצמה ןמ םתארקל הינתנ ןב לאעמשי אציו 6 41 13
:ותא רשא םישנאהו אוה רובה ךות לא הינתנ ןב לאעמשי םטחשיו ריעה ךות לא םאובכ יהיו 7 41 13
:םהיחא ךותב םתימה אלו לדחיו שבדו ןמשו םירעשו םיטח הדשב םינמטמ ונל שי יכ ונתמת לא לאעמשי לא ורמאיו םב ואצמנ םישנא הרשעו 8 41 13
:םיללח והינתנ ןב לאעמשי אלמ ותא לארשי ךלמ אשעב ינפמ אסא ךלמה השע רשא אוה והילדג דיב הכה רשא םישנאה ירגפ לכ תא לאעמשי םש ךילשה רשא רובהו 9 41 13
S :ןומע ינב לא רבעל ךליו הינתנ ןב לאעמשי םבשיו םקיחא ןב והילדג תא םיחבט בר ןדארזובנ דיקפה רשא הפצמב םיראשנה םעה לכ תאו ךלמה תונב תא הפצמב רשא םעה תיראש לכ תא לאעמשי בשיו 10 41 13
:הינתנ ןב לאעמשי השע רשא הערה לכ תא ותא רשא םיליחה ירש לכו חרק ןב ןנחוי עמשיו 11 41 13
:ןועבגב רשא םיבר םימ לא ותא ואצמיו הינתנ ןב לאעמשי םע םחלהל וכליו םישנאה לכ תא וחקיו 12 41 13
:וחמשיו ותא רשא םיליחה ירש לכ תאו חרק ןב ןנחוי תא לאעמשי תא רשא םעה לכ תוארכ יהיו 13 41 13
:חרק ןב ןנחוי לא וכליו ובשיו הפצמה ןמ לאעמשי הבש רשא םעה לכ ובסיו 14 41 13
S :ןומע ינב לא ךליו ןנחוי ינפמ םישנא הנמשב טלמנ הינתנ ןב לאעמשיו 15 41 13
:ןועבגמ בישה רשא םיסרסו ףטו םישנו המחלמה ישנא םירבג םקיחא ןב הילדג תא הכה רחא הפצמה ןמ הינתנ ןב לאעמשי תאמ בישה רשא םעה תיראש לכ תא ותא רשא םיליחה ירש לכו חרק ןב ןנחוי חקיו 16 41 13
(םהמכ) :םירצמ אובל תכלל םחל תיב לצא רשא םהומכ תורגב ובשיו וכליו 17 41 13
S :ץראב לבב ךלמ דיקפה רשא םקיחא ןב והילדג תא הינתנ ןב לאעמשי הכה יכ םהינפמ וארי יכ םידשכה ינפמ 18 41 13
:לודג דעו ןטקמ םעה לכו היעשוה ןב הינזיו חרק ןב ןנחויו םיליחה ירש לכ ושגיו 1 42 13
:ונתא תואר ךיניע רשאכ הברהמ טעמ ונראשנ יכ תאזה תיראשה לכ דעב ךיהלא הוהי לא ונדעב ללפתהו ךינפל ונתנחת אנ לפת איבנה והימרי לא ורמאיו 2 42 13
:השענ רשא רבדה תאו הב ךלנ רשא ךרדה תא ךיהלא הוהי ונל דגיו 3 42 13
:רבד םכמ ענמא אל םכל דיגא םכתא הוהי הנעי רשא רבדה לכ היהו םכירבדכ םכיהלא הוהי לא ללפתמ יננה יתעמש איבנה והימרי םהילא רמאיו 4 42 13
:השענ ןכ ונילא ךיהלא הוהי ךחלשי רשא רבדה לככ אל םא ןמאנו תמא דעל ונב הוהי יהי והימרי לא ורמא המהו 5 42 13
(ונחנא) S :וניהלא הוהי לוקב עמשנ יכ ונל בטיי רשא ןעמל עמשנ וילא ךתא םיחלש ונא רשא וניהלא הוהי לוקב ער םאו בוט םא 6 42 13
:והימרי לא הוהי רבד יהיו םימי תרשע ץקמ יהיו 7 42 13
:לודג דעו ןטקמל םעה לכלו ותא רשא םיליחה ירש לכ לאו חרק ןב ןנחוי לא ארקיו 8 42 13
:וינפל םכתנחת ליפהל וילא יתא םתחלש רשא לארשי יהלא הוהי רמא הכ םהילא רמאיו 9 42 13
:םכל יתישע רשא הערה לא יתמחנ יכ שותא אלו םכתא יתעטנו סרהא אלו םכתא יתינבו תאזה ץראב ובשת בוש םא 10 42 13
:ודימ םכתא ליצהלו םכתא עישוהל ינא םכתא יכ הוהי םאנ ונממ וארית לא וינפמ םיארי םתא רשא לבב ךלמ ינפמ וארית לא 11 42 13
:םכתמדא לא םכתא בישהו םכתא םחרו םימחר םכל ןתאו 12 42 13
:םכיהלא הוהי לוקב עמש יתלבל תאזה ץראב בשנ אל םתא םירמא םאו 13 42 13
:בשנ םשו בערנ אל םחללו עמשנ אל רפוש לוקו המחלמ הארנ אל רשא אובנ םירצמ ץרא יכ אל רמאל 14 42 13
:םש רוגל םתאבו םירצמ אבל םכינפ ןומשת םוש םתא םא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ הדוהי תיראש הוהי רבד ועמש ןכל התעו 15 42 13
:ותמת םשו םירצמ םכירחא קבדי םש ונממ םיגאד םתא רשא בערהו םירצמ ץראב םכתא גישת םש הנממ םיארי םתא רשא ברחה התיהו 16 42 13
S :םהילע איבמ ינא רשא הערה ינפמ טילפו דירש םהל היהי אלו רבדבו בערב ברחב ותומי םש רוגל םירצמ אובל םהינפ תא ומש רשא םישנאה לכ ויהיו 17 42 13
:הזה םוקמה תא דוע וארת אלו הפרחלו הללקלו המשלו הלאל םתייהו םירצמ םכאבב םכילע יתמח ךתת ןכ םלשורי יבשי לע יתמחו יפא ךתנ רשאכ לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 18 42 13
:םויה םכב יתדיעה יכ ועדת עדי םירצמ ואבת לא הדוהי תיראש םכילע הוהי רבד 19 42 13
(םתיעתה) :ונישעו ונל דגה ןכ וניהלא הוהי רמאי רשא לככו וניהלא הוהי לא ונדעב ללפתה רמאל םכיהלא הוהי לא יתא םתחלש םתא יכ םכיתושפנב םיתעתה יכ 20 42 13
:םכילא ינחלש רשא לכלו םכיהלא הוהי לוקב םתעמש אלו םויה םכל דגאו 21 42 13
S :םש רוגל אובל םתצפח רשא םוקמב ותומת רבדבו בערב ברחב יכ ועדת עדי התעו 22 42 13
S :הלאה םירבדה לכ תא םהילא םהיהלא הוהי וחלש רשא םהיהלא הוהי ירבד לכ תא םעה לכ לא רבדל והימרי תולככ יהיו 1 43 13
:םש רוגל םירצמ ואבת אל רמאל וניהלא הוהי ךחלש אל רבדמ התא רקש והימרי לא םירמא םידזה םישנאה לכו חרק ןב ןנחויו היעשוה ןב הירזע רמאיו 2 43 13
:לבב ונתא תולגהלו ונתא תימהל םידשכה דיב ונתא תת ןעמל ונב ךתא תיסמ הירנ ןב ךורב יכ 3 43 13
:הדוהי ץראב תבשל הוהי לוקב םעה לכו םיליחה ירש לכו חרק ןב ןנחוי עמש אלו 4 43 13
:הדוהי ץראב רוגל םש וחדנ רשא םיוגה לכמ ובש רשא הדוהי תיראש לכ תא םיליחה ירש לכו חרק ןב ןנחוי חקיו 5 43 13
:והירנ ןב ךורב תאו איבנה והימרי תאו ןפש ןב םקיחא ןב והילדג תא םיחבט בר ןדארזובנ חינה רשא שפנה לכ תאו ךלמה תונב תאו ףטה תאו םישנה תאו םירבגה תא 6 43 13
S :סחנפחת דע ואביו הוהי לוקב ועמש אל יכ םירצמ ץרא ואביו 7 43 13
:רמאל סחנפחתב והימרי לא הוהי רבד יהיו 8 43 13
:םידוהי םישנא יניעל סחנפחתב הערפ תיב חתפב רשא ןבלמב טלמב םתנמטו תולדג םינבא ךדיב חק 9 43 13
(ורירפש) (תא) :םהילע ורורפש תא הטנו יתנמט רשא הלאה םינבאל לעממ ואסכ יתמשו ידבע לבב ךלמ רצארדכובנ תא יתחקלו חלש יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ םהילא תרמאו 10 43 13
(אבו) :ברחל ברחל רשאו יבשל יבשל רשאו תומל תומל רשא םירצמ ץרא תא הכהו האבו 11 43 13
:םולשב םשמ אציו ודגב תא הערה הטעי רשאכ םירצמ ץרא תא הטעו םבשו םפרשו םירצמ יהלא יתבב שא יתצהו 12 43 13
S :שאב ףרשי םירצמ יהלא יתב תאו םירצמ ץראב רשא שמש תיב תובצמ תא רבשו 13 43 13
S :רמאל סורתפ ץראבו ףנבו סחנפחתבו לדגמב םיבשיה םירצמ ץראב םיבשיה םידוהיה לכ לא והימרי לא היה רשא רבדה 1 44 13
:בשוי םהב ןיאו הזה םויה הברח םנהו הדוהי ירע לכ לעו םלשורי לע יתאבה רשא הערה לכ תא םתיאר םתא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 2 44 13
:םכיתבאו םתא המה םועדי אל רשא םירחא םיהלאל דבעל רטקל תכלל ינסעכהל ושע רשא םתער ינפמ 3 44 13
:יתאנש רשא תאזה הבעתה רבד תא ושעת אנ לא רמאל חלשו םיכשה םיאיבנה ידבע לכ תא םכילא חלשאו 4 44 13
:םירחא םיהלאל רטק יתלבל םתערמ בושל םנזא תא וטה אלו ועמש אלו 5 44 13
S :הזה םויכ הממשל הברחל הנייהתו םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב רעבתו יפאו יתמח ךתתו 6 44 13
:תיראש םכל ריתוה יתלבל הדוהי ךותמ קנויו ללוע השאו שיא םכל תירכהל םכתשפנ לא הלודג הער םישע םתא המל לארשי יהלא תואבצ יהלא הוהי רמא הכ התעו 7 44 13
:ץראה ייוג לכב הפרחלו הללקל םכתויה ןעמלו םכל תירכה ןעמל םש רוגל םיאב םתא רשא םירצמ ץראב םירחא םיהלאל רטקל םכידי ישעמב ינסעכהל 8 44 13
:םלשורי תוצחבו הדוהי ץראב ושע רשא םכישנ תער תאו םכתער תאו וישנ תוער תאו הדוהי יכלמ תוער תאו םכיתובא תוער תא םתחכשה 9 44 13
S :םכיתובא ינפלו םכינפל יתתנ רשא יתקחבו יתרותב וכלה אלו וארי אלו הזה םויה דע ואכד אל 10 44 13
:הדוהי לכ תא תירכהלו הערל םכב ינפ םש יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 11 44 13
:הפרחלו הללקלו המשל הלאל ויהו ותמי בערבו ברחב לודג דעו ןטקמ ומתי בערב ברחב ולפי םירצמ ץראב לכ ומתו םש רוגל םירצמ ץרא אובל םהינפ ומש רשא הדוהי תיראש תא יתחקלו 12 44 13
:רבדבו בערב ברחב םלשורי לע יתדקפ רשאכ םירצמ ץראב םיבשויה לע יתדקפו 13 44 13
S :םיטלפ םא יכ ובושי אל יכ םש תבשל בושל םשפנ תא םיאשנמ המה רשא הדוהי ץרא בושלו םירצמ ץראב םש רוגל םיאבה הדוהי תיראשל דירשו טילפ היהי אלו 14 44 13
:רמאל סורתפב םירצמ ץראב םיבשיה םעה לכו לודג להק תודמעה םישנה לכו םירחא םיהלאל םהישנ תורטקמ יכ םיעדיה םישנאה לכ והימרי תא ונעיו 15 44 13
:ךילא םיעמש ונניא הוהי םשב ונילא תרבד רשא רבדה 16 44 13
:וניאר אל הערו םיבוט היהנו םחל עבשנו םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב ונירשו וניכלמ וניתבאו ונחנא ונישע רשאכ םיכסנ הל ךיסהו םימשה תכלמל רטקל וניפמ אצי רשא רבדה לכ תא השענ השע יכ 17 44 13
:ונמת בערבו ברחבו לכ ונרסח םיכסנ הל ךסהו םימשה תכלמל רטקל ונלדח זא ןמו 18 44 13
P :םיכסנ הל ךסהו הבצעהל םינוכ הל ונישע ונישנא ידעלבמה םיכסנ הל ךסהלו םימשה תכלמל םירטקמ ונחנא יכו 19 44 13
:רמאל רבד ותא םינעה םעה לכ לעו םישנה לעו םירבגה לע םעה לכ לא והימרי רמאיו 20 44 13
:ובל לע הלעתו הוהי רכז םתא ץראה םעו םכירשו םכיכלמ םכיתובאו םתא םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב םתרטק רשא רטקה תא אולה 21 44 13
:הזה םויהכ בשוי ןיאמ הללקלו המשלו הברחל םכצרא יהתו םתישע רשא תבעותה ינפמ םכיללעמ ער ינפמ תאשל דוע הוהי לכוי אלו 22 44 13
S :הזה םויכ תאזה הערה םכתא תארק ןכ לע םתכלה אל ויתודעבו ויתקחבו ותרתבו הוהי לוקב םתעמש אלו הוהיל םתאטח רשאו םתרטק רשא ינפמ 23 44 13
S :םירצמ ץראב רשא הדוהי לכ הוהי רבד ועמש םישנה לכ לאו םעה לכ לא והימרי רמאיו 24 44 13
P :םכירדנ תא הנישעת השעו םכירדנ תא הנמיקת םיקה םיכסנ הל ךסהלו םימשה תכלמל רטקל ונרדנ רשא ונירדנ תא השענ השע רמאל םתאלמ םכידיבו םכיפב הנרבדתו םכישנו םתא רמאל לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 25 44 13
:םירצמ ץרא לכב הוהי ינדא יח רמא הדוהי שיא לכ יפב ארקנ ימש דוע היהי םא הוהי רמא לודגה ימשב יתעבשנ יננה םירצמ ץראב םיבשיה הדוהי לכ הוהי רבד ועמש ןכל 26 44 13
:םתולכ דע בערבו ברחב םירצמ ץראב רשא הדוהי שיא לכ ומתו הבוטל אלו הערל םהילע דקש יננה 27 44 13
:םהמו ינממ םוקי ימ רבד םש רוגל םירצמ ץראל םיאבה הדוהי תיראש לכ ועדיו רפסמ יתמ הדוהי ץרא םירצמ ץרא ןמ ןובשי ברח יטילפו 28 44 13
S :הערל םכילע ירבד ומוקי םוק יכ ועדת ןעמל הזה םוקמב םכילע ינא דקפ יכ הוהי םאנ תואה םכל תאזו 29 44 13
S :ושפנ שקבמו וביא לבב ךלמ רצארדכובנ דיב הדוהי ךלמ והיקדצ תא יתתנ רשאכ ושפנ ישקבמ דיבו ויביא דיב םירצמ ךלמ ערפח הערפ תא ןתנ יננה הוהי רמא הכ 30 44 13
S :רמאל הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהיל תיעברה הנשב והימרי יפמ רפס לע הלאה םירבדה תא ובתכב הירנ ןב ךורב לא איבנה והימרי רבד רשא רבדה 1 45 13
:ךורב ךילע לארשי יהלא הוהי רמא הכ 2 45 13
S :יתאצמ אל החונמו יתחנאב יתעגי יבאכמ לע ןוגי הוהי ףסי יכ יל אנ יוא תרמא 3 45 13
:איה ץראה לכ תאו שתנ ינא יתעטנ רשא תאו סרה ינא יתינב רשא הנה הוהי רמא הכ וילא רמאת הכ 4 45 13
S :םש ךלת רשא תומקמה לכ לע ללשל ךשפנ תא ךל יתתנו הוהי םאנ רשב לכ לע הער איבמ יננה יכ שקבת לא תולדג ךל שקבת התאו 5 45 13
:םיוגה לע איבנה והימרי לא הוהי רבד היה רשא 1 46 13
:הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהיל תיעיברה תנשב לבב ךלמ רצארדכובנ הכה רשא שמכרכב תרפ רהנ לע היה רשא םירצמ ךלמ וכנ הערפ ליח לע םירצמל 2 46 13
:המחלמל ושגו הנצו ןגמ וכרע 3 46 13
:תנירסה ושבל םיחמרה וקרמ םיעבוכב ובציתהו םישרפה ולעו םיסוסה ורסא 4 46 13
:הוהי םאנ ביבסמ רוגמ ונפה אלו וסנ סונמו ותכי םהירובגו רוחא םיגסנ םיתח המה יתיאר עודמ 5 46 13
:ולפנו ולשכ תרפ רהנ די לע הנופצ רובגה טלמי לאו לקה סוני לא 6 46 13
:וימימ ושעגתי תורהנכ הלעי ראיכ הז ימ 7 46 13
:הב יבשיו ריע הדיבא ץרא הסכא הלעא רמאיו םימ ושעגתי תורהנכו הלעי ראיכ םירצמ 8 46 13
:תשק יכרד ישפת םידולו ןגמ ישפת טופו שוכ םירובגה ואציו בכרה וללהתהו םיסוסה ולע 9 46 13
:תרפ רהנ לא ןופצ ץראב תואבצ הוהי ינדאל חבז יכ םמדמ התורו העבשו ברח הלכאו וירצמ םקנהל המקנ םוי תואבצ הוהי ינדאל אוהה םויהו 10 46 13
(תיברה) :ךל ןיא הלעת תואפר יתיברה אושל םירצמ תב תלותב ירצ יחקו דעלג ילע 11 46 13
P :םהינש ולפנ וידחי ולשכ רובגב רובג יכ ץראה האלמ ךתחוצו ךנולק םיוג ועמש 12 46 13
:םירצמ ץרא תא תוכהל לבב ךלמ רצארדכובנ אובל איבנה והימרי לא הוהי רבד רשא רבדה 13 46 13
:ךיביבס ברח הלכא יכ ךל ןכהו בציתה ורמא סחנפחתבו ףנב ועימשהו לודגמב ועימשהו םירצמב ודיגה 14 46 13
:ופדה הוהי יכ דמע אל ךיריבא ףחסנ עודמ 15 46 13
:הנויה ברח ינפמ ונתדלומ ץרא לאו ונמע לא הבשנו המוק ורמאיו והער לא שיא לפנ םג לשוכ הברה 16 46 13
:דעומה ריבעה ןואש םירצמ ךלמ הערפ םש וארק 17 46 13
:אובי םיב למרככו םירהב רובתכ יכ ומש תואבצ הוהי ךלמה םאנ ינא יח 18 46 13
S :בשוי ןיאמ התצנו היהת המשל ףנ יכ םירצמ תב תבשוי ךל ישע הלוג ילכ 19 46 13
:אב אב ןופצמ ץרק םירצמ היפ הפי הלגע 20 46 13
:םתדקפ תע םהילע אב םדיא םוי יכ ודמע אל וידחי וסנ ונפה המה םג יכ קברמ ילגעכ הברקב הירכש םג 21 46 13
:םיצע יבטחכ הל ואב תומדרקבו וכלי ליחב יכ ךלי שחנכ הלוק 22 46 13
:רפסמ םהל ןיאו הבראמ ובר יכ רקחי אל יכ הוהי םאנ הרעי ותרכ 23 46 13
:ןופצ םע דיב הנתנ םירצמ תב השיבה 24 46 13
:וב םיחטבה לעו הערפ לעו היכלמ לעו היהלא לעו םירצמ לעו הערפ לעו אנמ ןומא לא דקופ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא 25 46 13
S :הוהי םאנ םדק ימיכ ןכשת ןכ ירחאו וידבע דיבו לבב ךלמ רצארדכובנ דיבו םשפנ ישקבמ דיב םיתתנו 26 46 13
S :דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בוקעי בשו םיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעשומ יננה יכ לארשי תחת לאו בקעי ידבע ארית לא התאו 27 46 13
S :ךקנא אל הקנו טפשמל ךיתרסיו הלכ השעא אל ךתאו המש ךיתחדה רשא םיוגה לכב הלכ השעא יכ ינא ךתא יכ הוהי םאנ בקעי ידבע ארית לא התא 28 46 13
S :הזע תא הערפ הכי םרטב םיתשלפ לא איבנה והימרי לא הוהי רבד היה רשא 1 47 13
:ץראה בשוי לכ לליהו םדאה וקעזו הב יבשיו ריע האולמו ץרא ופטשיו ףטוש לחנל ויהו ןופצמ םילע םימ הנה הוהי רמא הכ 2 47 13
:םידי ןויפרמ םינב לא תובא ונפה אל וילגלג ןומה ובכרל שערמ ויריבא תוסרפ תטעש לוקמ 3 47 13
:רותפכ יא תיראש םיתשלפ תא הוהי דדש יכ רזע דירש לכ ןודיצלו רצל תירכהל םיתשלפ לכ תא דודשל אבה םויה לע 4 47 13
S :ידדוגתת יתמ דע םקמע תיראש ןולקשא התמדנ הזע לא החרק האב 5 47 13
:ימדו יעגרה ךרעת לא יפסאה יטקשת אל הנא דע הוהיל ברח יוה 6 47 13
S :הדעי םש םיה ףוח לאו ןולקשא לא הל הוצ הוהיו יטקשת ךיא 7 47 13
:התחו בגשמה השיבה םיתירק הדכלנ השיבה הדדש יכ ובנ לא יוה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ באומל 1 48 13
:ברח ךלת ךירחא ימדת ןמדמ םג יוגמ הנתירכנו וכל הער הילע ובשח ןובשחב באומ תלהת דוע ןיא 2 48 13
:לודג רבשו דש םינורחמ הקעצ לוק 3 48 13
(היריעצ) :הירועצ הקעז ועימשה באומ הרבשנ 4 48 13
(תיחלה) :ועמש רבש תקעצ ירצ םינרוח דרומב יכ יכב הלעי יכבב תוחלה הלעמ יכ 5 48 13
:רבדמב רעורעכ הנייהתו םכשפנ וטלמ וסנ 6 48 13
(וידחי) (שומכ) :דחי וירשו וינהכ הלוגב שימכ אציו ידכלת תא םג ךיתורצואבו ךישעמב ךחטב ןעי יכ 7 48 13
:הוהי רמא רשא רשימה דמשנו קמעה דבאו טלמת אל ריעו ריע לכ לא דדש אביו 8 48 13
:ןהב בשוי ןיאמ הנייהת המשל הירעו אצת אצנ יכ באומל ץיצ ונת 9 48 13
:םדמ וברח ענמ רוראו הימר הוהי תכאלמ השע רורא 10 48 13
S :רמנ אל וחירו וב ומעט דמע ןכ לע ךלה אל הלוגבו ילכ לא ילכמ קרוה אלו וירמש לא אוה טקשו וירוענמ באומ ןנאש 11 48 13
:וצפני םהילבנו וקירי וילכו והעצו םיעצ ול יתחלשו הוהי םאנ םיאב םימי הנה ןכל 12 48 13
:םחטבמ לא תיבמ לארשי תיב ושב רשאכ שומכמ באומ שבו 13 48 13
:המחלמל ליח ישנאו ונחנא םירובג ורמאת ךיא 14 48 13
:ומש תואבצ הוהי ךלמה םאנ חבטל ודרי וירוחב רחבמו הלע הירעו באומ דדש 15 48 13
:דאמ הרהמ ותערו אובל באומ דיא בורק 16 48 13
:הראפת לקמ זע הטמ רבשנ הכיא ורמא ומש יעדי לכו ויביבס לכ ול ודנ 17 48 13
(יבשו) :ךירצבמ תחש ךב הלע באומ דדש יכ ןוביד תב תבשי אמצב יבשי דובכמ ידר 18 48 13
:התיהנ המ ירמא הטלמנו סנ ילאש רעורע תבשוי יפצו ידמע ךרד לא 19 48 13
(וקעזו) (וליליה) :באומ דדש יכ ןונראב ודיגה יקעזו יליליה התח יכ באומ שיבה 20 48 13
(תעפימ) (לעו) :תעפומ לעו הצהי לאו ןולח לא רשימה ץרא לא אב טפשמו 21 48 13
:םיתלבד תיב לעו ובנ לעו ןוביד לעו 22 48 13
:ןועמ תיב לעו לומג תיב לעו םיתירק לעו 23 48 13
:תוברקהו תוקחרה באומ ץרא ירע לכ לעו הרצב לעו תוירק לעו 24 48 13
:הוהי םאנ הרבשנ וערזו באומ ןרק העדגנ 25 48 13
:אוה םג קחשל היהו ואיקב באומ קפסו לידגה הוהי לע יכ והריכשה 26 48 13
(אצמנ) :דדונתת וב ךירבד ידמ יכ האצמנ םיבנגב םא לארשי ךל היה קחשה אול םאו 27 48 13
:תחפ יפ ירבעב ןנקת הנויכ ויהו באומ יבשי עלסב ונכשו םירע ובזע 28 48 13
:ובל םרו ותואגו ונואגו והבג דאמ האג באומ ןואג ונעמש 29 48 13
:ושע ןכ אל וידב ןכ אלו ותרבע הוהי םאנ יתעדי ינא 30 48 13
:הגהי שרח ריק ישנא לא קעזא הלכ באומלו ליליא באומ לע ןכ לע 31 48 13
:לפנ דדש ךריצב לעו ךציק לע ועגנ רזעי םי דע םי ורבע ךיתשיטנ המבש ןפגה ךל הכבא רזעי יכבמ 32 48 13
:דדיה אל דדיה דדיה ךרדי אל יתבשה םיבקימ ןייו באומ ץראמו למרכמ ליגו החמש הפסאנו 33 48 13
:ויהי תומשמל םירמנ ימ םג יכ הישלש תלגע םינרח דע רעצמ םלוק ונתנ ץהי דע הלעלא דע ןובשח תקעזמ 34 48 13
:ויהלאל ריטקמו המב הלעמ הוהי םאנ באומל יתבשהו 35 48 13
:ודבא השע תרתי ןכ לע המהי םילילחכ שרח ריק ישנא לא יבלו המהי םיללחכ באומל יבל ןכ לע 36 48 13
:קש םינתמ לעו תדדג םידי לכ לע הערג ןקז לכו החרק שאר לכ יכ 37 48 13
:הוהי םאנ וב ץפח ןיא ילככ באומ תא יתרבש יכ דפסמ הלכ היתבחרבו באומ תוגג לכ לע 38 48 13
S :ויביבס לכל התחמלו קחשל באומ היהו שוב באומ ףרע הנפה ךיא וליליה התח ךיא 39 48 13
:באומ לא ויפנכ שרפו האדי רשנכ הנה הוהי רמא הכ יכ 40 48 13
:הרצמ השא בלכ אוהה םויב באומ ירובג בל היהו השפתנ תודצמהו תוירקה הדכלנ 41 48 13
:לידגה הוהי לע יכ םעמ באומ דמשנו 42 48 13
:הוהי םאנ באומ בשוי ךילע חפו תחפו דחפ 43 48 13
(סנה) :הוהי םאנ םתדקפ תנש באומ לא הילא איבא יכ חפב דכלי תחפה ןמ הלעהו תחפה לא לפי דחפה ינפמ סינה 44 48 13
:ןואש ינב דקדקו באומ תאפ לכאתו ןוחיס ןיבמ הבהלו ןובשחמ אצי שא יכ םיסנ חכמ ודמע ןובשח לצב 45 48 13
:היבשב ךיתנבו יבשב ךינב וחקל יכ שומכ םע דבא באומ ךל יוא 46 48 13
S :באומ טפשמ הנה דע הוהי םאנ םימיה תירחאב באומ תובש יתבשו 47 48 13
:בשי וירעב ומעו דג תא םכלמ שרי עודמ ול ןיא שרוי םא לארשיל ןיא םינבה הוהי רמא הכ ןומע ינבל 1 49 13
:הוהי רמא וישרי תא לארשי שריו הנתצת שאב היתנבו הממש לתל התיהו המחלמ תעורת ןומע ינב תבר לא יתעמשהו הוהי םאנ םיאב םימי הנה ןכל 2 49 13
:וידחי וירשו וינהכ ךלי הלוגב םכלמ יכ תורדגב הנטטושתהו הנדפס םיקש הנרגח הבר תונב הנקעצ יע הדדש יכ ןובשח יליליה 3 49 13
:ילא אובי ימ היתרצאב החטבה הבבושה תבה ךקמע בז םיקמעב יללהתת המ 4 49 13
:דדנל ץבקמ ןיאו וינפל שיא םתחדנו ךיביבס לכמ תואבצ הוהי ינדא םאנ דחפ ךילע איבמ יננה 5 49 13
S :הוהי םאנ ןומע ינב תובש תא בישא ןכ ירחאו 6 49 13
:םתמכח החרסנ םינבמ הצע הדבא ןמיתב המכח דוע ןיאה תואבצ הוהי רמא הכ םודאל 7 49 13
:ויתדקפ תע וילע יתאבה ושע דיא יכ ןדד יבשי תבשל וקימעה ונפה וסנ 8 49 13
:םיד ותיחשה הלילב םיבנג םא תוללוע וראשי אל ךל ואב םירצב םא 9 49 13
:ונניאו וינכשו ויחאו וערז דדש לכוי אל הבחנו וירתסמ תא יתילג ושע תא יתפשח ינא יכ 10 49 13
S :וחטבת ילע ךיתנמלאו היחא ינא ךימתי הבזע 11 49 13
:התשת התש יכ הקנת אל הקנת הקנ אוה התאו ותשי ותש סוכה תותשל םטפשמ ןיא רשא הנה הוהי רמא הכ יכ 12 49 13
:םלוע תוברחל הנייהת הירע לכו הרצב היהת הללקלו ברחל הפרחל המשל יכ הוהי םאנ יתעבשנ יב יכ 13 49 13
:המחלמל ומוקו הילע ואבו וצבקתה חולש םיוגב ריצו הוהי תאמ יתעמש העומש 14 49 13
:םדאב יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה יכ 15 49 13
:הוהי םאנ ךדירוא םשמ ךנק רשנכ היבגת יכ העבג םורמ ישפת עלסה יוגחב ינכש ךבל ןודז ךתא אישה ךתצלפת 16 49 13
:התוכמ לכ לע קרשיו םשי הילע רבע לכ המשל םודא התיהו 17 49 13
:םדא ןב הב רוגי אלו שיא םש בשי אל הוהי רמא הינכשו הרמעו םדס תכפהמכ 18 49 13
S :ינפל דמעי רשא הער הז ימו ינדיעי ימו ינומכ ימ יכ דקפא הילא רוחב ימו הילעמ ונצירא העיגרא יכ ןתיא הונ לא ןדריה ןואגמ הלעי היראכ הנה 19 49 13
:םהונ םהילע םישי אל םא ןאצה יריעצ םובחסי אל םא ןמית יבשי לא בשח רשא ויתובשחמו םודא לא ץעי רשא הוהי תצע ועמש ןכל 20 49 13
:הלוק עמשנ ףוס םיב הקעצ ץראה השער םלפנ לוקמ 21 49 13
S :הרצמ השא בלכ אוהה םויב םודא ירובג בל היהו הרצב לע ויפנכ שרפיו האדיו הלעי רשנכ הנה 22 49 13
:לכוי אל טקשה הגאד םיב וגמנ ועמש הער העמש יכ דפראו תמח השוב קשמדל 23 49 13
:הדלויכ התזחא םילבחו הרצ הקיזחה טטרו סונל התנפה קשמד התפר 24 49 13
(תלהת) :ישושמ תירק הלהת ריע הבזע אל ךיא 25 49 13
:תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב ומדי המחלמה ישנא לכו היתבחרב הירוחב ולפי ןכל 26 49 13
S :דדה ןב תונמרא הלכאו קשמד תמוחב שא יתצהו 27 49 13
(רצארדכובנ) :םדק ינב תא ודדשו רדק לא ולע ומוק הוהי רמא הכ לבב ךלמ רוצארדכובנ הכה רשא רוצח תוכלממלו רדקל 28 49 13
:ביבסמ רוגמ םהילע וארקו םהל ואשי םהילמגו םהילכ לכו םהיתועירי וחקי םנאצו םהילהא 29 49 13
(םכילע) :הבשחמ םהילע בשחו הצע לבב ךלמ רצארדכובנ םכילע ץעי יכ הוהי םאנ רוצח יבשי תבשל וקימעה דאמ ודנ וסנ 30 49 13
:ונכשי דדב ול חירב אלו םיתלד אל הוהי םאנ חטבל בשוי וילש יוג לא ולע ומוק 31 49 13
:הוהי םאנ םדיא תא איבא וירבע לכמו האפ יצוצק חור לכל םיתרזו ללשל םהינקמ ןומהו זבל םהילמג ויהו 32 49 13
S :םדא ןב הב רוגי אלו שיא םש בשי אל םלוע דע הממש םינת ןועמל רוצח התיהו 33 49 13
:רמאל הדוהי ךלמ היקדצ תוכלמ תישארב םליע לא איבנה והימרי לא הוהי רבד היה רשא 34 49 13
:םתרובג תישאר םליע תשק תא רבש יננה תואבצ הוהי רמא הכ 35 49 13
(םליע) :םלוע יחדנ םש אובי אל רשא יוגה היהי אלו הלאה תוחרה לכל םיתרזו םימשה תוצק עבראמ תוחור עברא םליע לא יתאבהו 36 49 13
:םתוא יתולכ דע ברחה תא םהירחא יתחלשו הוהי םאנ יפא ןורח תא הער םהילע יתאבהו םשפנ ישקבמ ינפלו םהיביא ינפל םליע תא יתתחהו 37 49 13
:הוהי םאנ םירשו ךלמ םשמ יתדבאהו םליעב יאסכ יתמשו 38 49 13
(תובש) (תא) (בישא) S :הוהי םאנ םליע תיבש תא בושא םימיה תירחאב היהו 39 49 13
:איבנה והימרי דיב םידשכ ץרא לא לבב לא הוהי רבד רשא רבדה 1 50 13
:הילולג ותח היבצע ושיבה ךדרמ תח לב שיבה לבב הדכלנ ורמא ודחכת לא ועימשה סנ ואשו ועימשהו םיוגב ודיגה 2 50 13
:וכלה ודנ המהב דעו םדאמ הב בשוי היהי אלו המשל הצרא תא תישי אוה ןופצמ יוג הילע הלע יכ 3 50 13
:ושקבי םהיהלא הוהי תאו וכלי וכבו ךולה ודחי הדוהי ינבו המה לארשי ינב ואבי הוהי םאנ איהה תעבו המהה םימיב 4 50 13
S :חכשת אל םלוע תירב הוהי לא וולנו ואב םהינפ הנה ךרד ולאשי ןויצ 5 50 13
(םובבוש) (ויה) :םצבר וחכש וכלה העבג לא רהמ םיבבוש םירה םועתה םהיער ימע היה תודבא ןאצ 6 50 13
S :הוהי םהיתובא הוקמו קדצ הונ הוהיל ואטח רשא תחת םשאנ אל ורמא םהירצו םולכא םהיאצומ לכ 7 50 13
(ואצ) :ןאצ ינפל םידותעכ ויהו ואצי םידשכ ץראמו לבב ךותמ ודנ 8 50 13
:םקיר בושי אל ליכשמ רובגכ ויצח דכלת םשמ הל וכרעו ןופצ ץראמ םילדג םיוג להק לבב לע הלעמו ריעמ יכנא הנה יכ 9 50 13
:הוהי םאנ ועבשי היללש לכ ללשל םידשכ התיהו 10 50 13
(ולהצתו) (ושופת) (וזלעת) (וחמשת) :םירבאכ ילהצתו השד הלגעכ ישופת יכ יתלחנ יסש יזלעת יכ יחמשת יכ 11 50 13
:הברעו היצ רבדמ םיוג תירחא הנה םכתדלוי הרפח דאמ םכמא השוב 12 50 13
:היתוכמ לכ לע קרשיו םשי לבב לע רבע לכ הלכ הממש התיהו בשת אל הוהי ףצקמ 13 50 13
:האטח הוהיל יכ ץח לא ולמחת לא הילא ודי תשק יכרד לכ ביבס לבב לע וכרע 14 50 13
(היתוישא) :הל ושע התשע רשאכ הב ומקנה איה הוהי תמקנ יכ היתומוח וסרהנ היתיושא ולפנ הדי הנתנ ביבס הילע ועירה 15 50 13
S :וסני וצראל שיאו ונפי ומע לא שיא הנויה ברח ינפמ ריצק תעב לגמ שפתו לבבמ ערוז ותרכ 16 50 13
S :לבב ךלמ רצארדכובנ ומצע ןורחאה הזו רושא ךלמ ולכא ןושארה וחידה תוירא לארשי הרוזפ הש 17 50 13
:רושא ךלמ לא יתדקפ רשאכ וצרא לאו לבב ךלמ לא דקפ יננה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ ןכל 18 50 13
:ושפנ עבשת דעלגהו םירפא רהבו ןשבהו למרכה הערו והונ לא לארשי תא יתבבשו 19 50 13
:ריאשא רשאל חלסא יכ הניאצמת אלו הדוהי תאטח תאו ונניאו לארשי ןוע תא שקבי הוהי םאנ איהה תעבו םהה םימיב 20 50 13
S :ךיתיוצ רשא לככ השעו הוהי םאנ םהירחא םרחהו ברח דוקפ יבשוי לאו הילע הלע םיתרמ ץראה לע 21 50 13
:לודג רבשו ץראב המחלמ לוק 22 50 13
:םיוגב לבב המשל התיה ךיא ץראה לכ שיטפ רבשיו עדגנ ךיא 23 50 13
:תירגתה הוהיב יכ תשפתנ םגו תאצמנ תעדי אל תאו לבב תדכלנ םגו ךל יתשקי 24 50 13
:םידשכ ץראב תואבצ הוהי ינדאל איה הכאלמ יכ ומעז ילכ תא אצויו ורצוא תא הוהי חתפ 25 50 13
:תיראש הל יהת לא הומירחהו םימרע ומכ הולס היסבאמ וחתפ ץקמ הל ואב 26 50 13
S :םתדקפ תע םמוי אב יכ םהילע יוה חבטל ודרי הירפ לכ וברח 27 50 13
:ולכיה תמקנ וניהלא הוהי תמקנ תא ןויצב דיגהל לבב ץראמ םיטלפו םיסנ לוק 28 50 13
(הל) (יהי) (לא) :לארשי שודק לא הדז הוהי לא יכ הל ושע התשע רשא לככ הלעפכ הל ומלש הטלפ [ ] יהי לא ביבס הילע ונח תשק יכרד לכ םיבר לבב לא ועימשה 29 50 13
S :הוהי םאנ אוהה םויב ומדי התמחלמ ישנא לכו היתבחרב הירוחב ולפי ןכל 30 50 13
:ךיתדקפ תע ךמוי אב יכ תואבצ הוהי ינדא םאנ ןודז ךילא יננה 31 50 13
S :ויתביבס לכ הלכאו וירעב שא יתצהו םיקמ ול ןיאו לפנו ןודז לשכו 32 50 13
:םחלש ונאמ םב וקיזחה םהיבש לכו ודחי הדוהי ינבו לארשי ינב םיקושע תואבצ הוהי רמא הכ 33 50 13
:לבב יבשיל זיגרהו ץראה תא עיגרה ןעמל םביר תא בירי ביר ומש תואבצ הוהי קזח םלאג 34 50 13
:הימכח לאו הירש לאו לבב יבשי לאו הוהי םאנ םידשכ לע ברח 35 50 13
:ותחו הירובג לא ברח ולאנו םידבה לא ברח 36 50 13
:וזזבו היתרצוא לא ברח םישנל ויהו הכותב רשא ברעה לכ לאו ובכר לאו ויסוס לא ברח 37 50 13
:וללהתי םימיאבו איה םילספ ץרא יכ ושביו הימימ לא ברח 38 50 13
:רודו רוד דע ןוכשת אלו חצנל דוע בשת אלו הנעי תונב הב ובשיו םייא תא םייצ ובשי ןכל 39 50 13
:םדא ןב הב רוגי אלו שיא םש בשי אל הוהי םאנ הינכש תאו הרמע תאו םדס תא םיהלא תכפהמכ 40 50 13
:ץרא יתכרימ ורעי םיבר םיכלמו לודג יוגו ןופצמ אב םע הנה 41 50 13
:לבב תב ךילע המחלמל שיאכ ךורע ובכרי םיסוס לעו המהי םיכ םלוק ומחרי אלו המה ירזכא וקיזחי ןדיכו תשק 42 50 13
:הדלויכ ליח והתקיזחה הרצ וידי ופרו םעמש תא לבב ךלמ עמש 43 50 13
(םצירא) :ינפל דמעי רשא הער הז ימו ינדעוי ימו ינומכ ימ יכ דקפא הילא רוחב ימו הילעמ םצורא העגרא יכ ןתיא הונ לא ןדריה ןואגמ הלעי היראכ הנה 44 50 13
:הונ םהילע םישי אל םא ןאצה יריעצ םובחסי אל םא םידשכ ץרא לא בשח רשא ויתובשחמו לבב לא ץעי רשא הוהי תצע ועמש ןכל 45 50 13
S :עמשנ םיוגב הקעזו ץראה השערנ לבב השפתנ לוקמ 46 50 13
:תיחשמ חור ימק בל יבשי לאו לבב לע ריעמ יננה הוהי רמא הכ 1 51 13
:הער םויב ביבסמ הילע ויה יכ הצרא תא וקקביו הורזו םירז לבבל יתחלשו 2 51 13
:האבצ לכ ומירחה הירחב לא ולמחת לאו ונירסב לעתי לאו ותשק ךרדה ךרדי ךרדי לא 3 51 13
:היתוצוחב םירקדמו םידשכ ץראב םיללח ולפנו 4 51 13
:לארשי שודקמ םשא האלמ םצרא יכ תואבצ הוהימ ויהלאמ הדוהיו לארשי ןמלא אל יכ 5 51 13
:הל םלשמ אוה לומג הוהיל איה המקנ תע יכ הנועב ומדת לא ושפנ שיא וטלמו לבב ךותמ וסנ 6 51 13
:םיוג וללהתי ןכ לע םיוג ותש הניימ ץראה לכ תרכשמ הוהי דיב לבב בהז סוכ 7 51 13
:אפרת ילוא הבואכמל ירצ וחק הילע וליליה רבשתו לבב הלפנ םאתפ 8 51 13
(וניפר) :םיקחש דע אשנו הטפשמ םימשה לא עגנ יכ וצראל שיא ךלנו הובזע התפרנ אלו לבב תא ונאפר 9 51 13
:וניהלא הוהי השעמ תא ןויצב הרפסנו ואב וניתקדצ תא הוהי איצוה 10 51 13
:ולכיה תמקנ איה הוהי תמקנ יכ התיחשהל ותמזמ לבב לע יכ ידמ יכלמ חור תא הוהי ריעה םיטלשה ואלמ םיצחה ורבה 11 51 13
:לבב יבשי לא רבד רשא תא השע םג הוהי םמז םג יכ םיבראה וניכה םירמש ומיקה רמשמה וקיזחה סנ ואש לבב תמוח לא 12 51 13
(תנכש) :ךעצב תמא ךצק אב תרצוא תבר םיבר םימ לע יתנכש 13 51 13
S :דדיה ךילע ונעו קליכ םדא ךיתאלמ םא יכ ושפנב תואבצ הוהי עבשנ 14 51 13
:םימש הטנ ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא השע 15 51 13
:ויתרצאמ חור אציו השע רטמל םיקרב ץרא הצקמ םיאשנ לעיו םימשב םימ ןומה ותת לוקל 16 51 13
:םב חור אלו וכסנ רקש יכ לספמ ףרצ לכ שיבה תעדמ םדא לכ רעבנ 17 51 13
:ודבאי םתדקפ תעב םיעתעת השעמ המה לבה 18 51 13
S :ומש תואבצ הוהי ותלחנ טבשו אוה לכה רצוי יכ בוקעי קלח הלאכ אל 19 51 13
:תוכלממ ךב יתחשהו םיוג ךב יתצפנו המחלמ ילכ יל התא ץפמ 20 51 13
:ובכרו בכר ךב יתצפנו ובכרו סוס ךב יתצפנו 21 51 13
:הלותבו רוחב ךב יתצפנו רענו ןקז ךב יתצפנו השאו שיא ךב יתצפנו 22 51 13
:םינגסו תוחפ ךב יתצפנו ודמצו רכא ךב יתצפנו ורדעו הער ךב יתצפנו 23 51 13
S :הוהי םאנ םכיניעל ןויצב ושע רשא םתער לכ תא םידשכ יבשוי לכלו לבבל יתמלשו 24 51 13
:הפרש רהל ךיתתנו םיעלסה ןמ ךיתלגלגו ךילע ידי תא יתיטנו ץראה לכ תא תיחשמה הוהי םאנ תיחשמה רה ךילא יננה 25 51 13
:הוהי םאנ היהת םלוע תוממש יכ תודסומל ןבאו הנפל ןבא ךממ וחקי אלו 26 51 13
:רמס קליכ סוס ולעה רספט הילע ודקפ זנכשאו ינמ טררא תוכלממ הילע ועימשה םיוג הילע ושדק םיוגב רפוש ועקת ץראב סנ ואש 27 51 13
:ותלשממ ץרא לכ תאו הינגס לכ תאו היתוחפ תא ידמ יכלמ תא םיוג הילע ושדק 28 51 13
:בשוי ןיאמ המשל לבב ץרא תא םושל הוהי תובשחמ לבב לע המק יכ לחתו ץראה שערתו 29 51 13
:היחירב ורבשנ היתנכשמ ותיצה םישנל ויה םתרובג התשנ תודצמב ובשי םחלהל לבב ירובג ולדח 30 51 13
:הצקמ וריע הדכלנ יכ לבב ךלמל דיגהל דיגמ תארקל דיגמו ץורי ץר תארקל ץר 31 51 13
S :ולהבנ המחלמה ישנאו שאב ופרש םימגאה תאו ושפתנ תורבעמהו 32 51 13
:הל ריצקה תע האבו טעמ דוע הכירדה תע ןרגכ לבב תב לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 33 51 13
(ינחידה) (ינעלב) (ינגיצה) (ינממה) (ינלכא) :ונחידה ינדעמ ושרכ אלמ ןינתכ ונעלב קיר ילכ ונגיצה לבב ךלמ רצארדכובנ ונממה ונלכא 34 51 13
S :םלשורי רמאת םידשכ יבשי לא ימדו ןויצ תבשי רמאת לבב לע יראשו יסמח 35 51 13
:הרוקמ תא יתשבהו המי תא יתברחהו ךתמקנ תא יתמקנו ךביר תא בר יננה הוהי רמא הכ ןכל 36 51 13
:בשוי ןיאמ הקרשו המש םינת ןועמ םילגל לבב התיהו 37 51 13
:תוירא ירוגכ ורענ וגאשי םירפככ ודחי 38 51 13
:הוהי םאנ וציקי אלו םלוע תנש ונשיו וזלעי ןעמל םיתרכשהו םהיתשמ תא תישא םמחב 39 51 13
:םידותע םע םיליאכ חובטל םירככ םדירוא 40 51 13
:םיוגב לבב המשל התיה ךיא ץראה לכ תלהת שפתתו ךשש הדכלנ ךיא 41 51 13
:התסכנ וילג ןומהב םיה לבב לע הלע 42 51 13
:םדא ןב ןהב רבעי אלו שיא לכ ןהב בשי אל ץרא הברעו היצ ץרא המשל הירע ויה 43 51 13
:הלפנ לבב תמוח םג םיוג דוע וילא ורהני אלו ויפמ ועלב תא יתאצהו לבבב לב לע יתדקפו 44 51 13
:הוהי ףא ןורחמ ושפנ תא שיא וטלמו ימע הכותמ ואצ 45 51 13
:לשמ לע לשמו ץראב סמחו העומשה הנשב וירחאו העומשה הנשב אבו ץראב תעמשנה העומשב ואריתו םכבבל ךרי ןפו 46 51 13
:הכותב ולפי היללח לכו שובת הצרא לכו לבב יליספ לע יתדקפו םיאב םימי הנה ןכל 47 51 13
:הוהי םאנ םידדושה הל אובי ןופצמ יכ םהב רשא לכו ץראו םימש לבב לע וננרו 48 51 13
:ץראה לכ יללח ולפנ לבבל םג לארשי יללח לפנל לבב םג 49 51 13
:םכבבל לע הלעת םלשוריו הוהי תא קוחרמ ורכז ודמעת לא וכלה ברחמ םיטלפ 50 51 13
S :הוהי תיב ישדקמ לע םירז ואב יכ ונינפ המלכ התסכ הפרח ונעמש יכ ונשב 51 51 13
:ללח קנאי הצרא לכבו היליספ לע יתדקפו הוהי םאנ םיאב םימי הנה ןכל 52 51 13
S :הוהי םאנ הל םידדש ואבי יתאמ הזע םורמ רצבת יכו םימשה לבב הלעת יכ 53 51 13
:םידשכ ץראמ לודג רבשו לבבמ הקעז לוק 54 51 13
:םלוק ןואש ןתנ םיבר םימכ םהילג ומהו לודג לוק הנממ דבאו לבב תא הוהי דדש יכ 55 51 13
:םלשי םלש הוהי תולמג לא יכ םתותשק התתח הירובג ודכלנו דדוש לבב לע הילע אב יכ 56 51 13
S :ומש תואבצ הוהי ךלמה םאנ וציקי אלו םלוע תנש ונשיו הירובגו הינגסו היתוחפ הימכחו הירש יתרכשהו 57 51 13
S :ופעיו שא ידב םימאלו קיר ידב םימע ועגיו ותצי שאב םיהבגה הירעשו רערעתת רערע הבחרה לבב תומח תואבצ הוהי רמא הכ 58 51 13
:החונמ רש הירשו וכלמל תיעברה תנשב לבב הדוהי ךלמ והיקדצ תא ותכלב היסחמ ןב הירנ ןב הירש תא איבנה והימרי הוצ רשא רבדה 59 51 13
:לבב לא םיבתכה הלאה םירבדה לכ תא דחא רפס לא לבב לא אובת רשא הערה לכ תא והימרי בתכיו 60 51 13
:הלאה םירבדה לכ תא תארקו תיארו לבב ךאבכ הירש לא והימרי רמאיו 61 51 13
:היהת םלוע תוממש יכ המהב דעו םדאמל בשוי וב תויה יתלבל ותירכהל הזה םוקמה לא תרבד התא הוהי תרמאו 62 51 13
:תרפ ךות לא ותכלשהו ןבא וילע רשקת הזה רפסה תא ארקל ךתלככ היהו 63 51 13
S :והימרי ירבד הנה דע ופעיו הילע איבמ יכנא רשא הערה ינפמ םוקת אלו לבב עקשת הככ תרמאו 64 51 13
(לטומח) :הנבלמ והימרי תב לטימח ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע ןב 1 52 13
:םיקיוהי השע רשא לככ הוהי יניעב ערה שעיו 2 52 13
:לבב ךלמב והיקדצ דרמיו וינפ לעמ םתוא וכילשה דע הדוהיו םלשוריב התיה הוהי ףא לע יכ 3 52 13
:ביבס קיד הילע ונביו הילע ונחיו םלשורי לע וליח לכו אוה לבב ךלמ רצארדכובנ אב שדחל רושעב ירישעה שדחב וכלמל תיעשתה הנשב יהיו 4 52 13
:והיקדצ ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו 5 52 13
:ץראה םעל םחל היה אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב יעיברה שדחב 6 52 13
:הברעה ךרד וכליו ביבס ריעה לע םידשכו ךלמה ןג לע רשא םיתמחה ןיב רעש ךרד הליל ריעהמ ואציו וחרבי המחלמה ישנא לכו ריעה עקבתו 7 52 13
:וילעמ וצפנ וליח לכו וחרי תברעב והיקדצ תא וגישיו ךלמה ירחא םידשכ ליח ופדריו 8 52 13
:םיטפשמ ותא רבדיו תמח ץראב התלבר לבב ךלמ לא ותא ולעיו ךלמה תא ושפתיו 9 52 13
:התלברב טחש הדוהי ירש לכ תא םגו ויניעל והיקדצ ינב תא לבב ךלמ טחשיו 10 52 13
(תדקפה) (תיב) :ותומ םוי דע תדקפה תיבב והנתיו הלבב לבב ךלמ והאביו םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע תאו 11 52 13
:םלשוריב לבב ךלמ ינפל דמע םיחבט בר ןדארזובנ אב לבב ךלמ רצארדכובנ ךלמל הנש הרשע עשת תנש איה שדחל רושעב ישימחה שדחבו 12 52 13
:שאב ףרש לודגה תיב לכ תאו םלשורי יתב לכ תאו ךלמה תיב תאו הוהי תיב תא ףרשיו 13 52 13
:םיחבט בר תא רשא םידשכ ליח לכ וצתנ ביבס םלשורי תומח לכ תאו 14 52 13
:םיחבט בר ןדארזובנ הלגה ןומאה רתי תאו לבב ךלמ לא ולפנ רשא םילפנה תאו ריעב םיראשנה םעה רתי תאו םעה תולדמו 15 52 13
:םיבגילו םימרכל םיחבט בר ןדארזובנ ריאשה ץראה תולדמו 16 52 13
:הלבב םתשחנ לכ תא ואשיו םידשכ ורבש הוהי תיבב רשא תשחנה םי תאו תונכמה תאו הוהי תיבל רשא תשחנה ידומע תאו 17 52 13
:וחקל םהב ותרשי רשא תשחנה ילכ לכ תאו תופכה תאו תקרזמה תאו תורמזמה תאו םיעיה תאו תורסה תאו 18 52 13
:םיחבט בר חקל ףסכ ףסכ רשאו בהז בהז רשא תויקנמה תאו תופכה תאו תורנמה תאו תוריסה תאו תוקרזמה תאו תותחמה תאו םיפסה תאו 19 52 13
:הלאה םילכה לכ םתשחנל לקשמ היה אל הוהי תיבל המלש ךלמה השע רשא תונכמה תחת רשא תשחנ רשע םינש רקבהו דחא םיה םינש םידומעה 20 52 13
(תמוק) :בובנ תועבצא עברא ויבעו ונבסי המא הרשע םיתש טוחו דחאה דמעה המוק המא הרשע הנמש םידומעהו 21 52 13
:םינומרו ינשה דומעל הלאכו תשחנ לכה ביבס תרתוכה לע םינומרו הכבשו תומא שמח תחאה תרתכה תמוקו תשחנ וילע תרתכו 22 52 13
:ביבס הכבשה לע האמ םינומרה לכ החור הששו םיעשת םינמרה ויהיו 23 52 13
:ףסה ירמש תשלש תאו הנשמה ןהכ הינפצ תאו שארה ןהכ הירש תא םיחבט בר חקיו 24 52 13
:ריעה ךותב םיאצמנה ץראה םעמ שיא םיששו ץראה םע תא אבצמה אבצה רש רפס תאו ריעב ואצמנ רשא ךלמה ינפ יארמ םישנא העבשו המחלמה ישנא לע דיקפ היה רשא דחא סירס חקל ריעה ןמו 25 52 13
:התלבר לבב ךלמ לא םתוא ךליו םיחבט בר ןדארזובנ םתוא חקיו 26 52 13
:ותמדא לעמ הדוהי לגיו תמח ץראב הלברב םתמיו לבב ךלמ םתוא הכיו 27 52 13
:השלשו םירשעו םיפלא תשלש םידוהי עבש תנשב רצארדכובנ הלגה רשא םעה הז 28 52 13
:םינשו םישלש תואמ הנמש שפנ םלשורימ רצארדכובנל הרשע הנומש תנשב 29 52 13
P :תואמ ששו םיפלא תעברא שפנ לכ השמחו םיעברא תואמ עבש שפנ םידוהי םיחבט בר ןדארזובנ הלגה רצארדכובנל םירשעו שלש תנשב 30 52 13
(אולכה) :אילכה תיבמ ותוא אציו הדוהי ךלמ ןיכיוהי שאר תא ותכלמ תנשב לבב ךלמ ךדרמ ליוא אשנ שדחל השמחו םירשעב שדח רשע םינשב הדוהי ךלמ ןכיוהי תולגל הנש עבשו םישלשב יהיו 31 52 13
(םיכלמה) :לבבב ותא רשא םיכלמ אסכל לעממ ואסכ תא ןתיו תובט ותא רבדיו 32 52 13
:ויח ימי לכ דימת וינפל םחל לכאו ואלכ ידגב תא הנשו 33 52 13
:וייח ימי לכ ותומ םוי דע ומויב םוי רבד לבב ךלמ תאמ ול הנתנ דימת תחרא ותחראו 34 52 13
:ויח ימי לכ דימת וינפל םחל לכאו ואלכ יד
מת תחרא ותחראו 34 52 13[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja