:םיהלא תוארמ האראו םימשה וחתפנ רבכ רהנ לע הלוגה ךותב ינאו שדחל השמחב יעיברב הנש םישלשב יהיו 1 1 14
:ןיכיוי ךלמה תולגל תישימחה הנשה איה שדחל השמחב 2 1 14
:הוהי די םש וילע יהתו רבכ רהנ לע םידשכ ץראב ןהכה יזוב ןב לאקזחי לא הוהי רבד היה היה 3 1 14
:שאה ךותמ למשחה ןיעכ הכותמו ביבס ול הגנו תחקלתמ שאו לודג ןנע ןופצה ןמ האב הרעס חור הנהו אראו 4 1 14
:הנהל םדא תומד ןהיארמ הזו תויח עברא תומד הכותמו 5 1 14
:םהל תחאל םיפנכ עבראו תחאל םינפ העבראו 6 1 14
:ללק תשחנ ןיעכ םיצצנו לגע לגר ףככ םהילגר ףכו הרשי לגר םהילגרו 7 1 14
(ידיו) :םתעבראל םהיפנכו םהינפו םהיעבר תעברא לע םהיפנכ תחתמ םדא ודיו 8 1 14
:וכלי וינפ רבע לא שיא ןתכלב ובסי אל םהיפנכ התוחא לא השא תרבח 9 1 14
:ןתעבראל רשנ ינפו ןתעבראל לואמשהמ רוש ינפו םתעבראל ןימיה לא הירא ינפו םדא ינפ םהינפ תומדו 10 1 14
:הנהיתיוג תא תוסכמ םיתשו שיא תורבח םיתש שיאל הלעמלמ תודרפ םהיפנכו םהינפו 11 1 14
:ןתכלב ובסי אל וכלי תכלל חורה המש היהי רשא לא וכלי וינפ רבע לא שיאו 12 1 14
:קרב אצוי שאה ןמו שאל הגנו תויחה ןיב תכלהתמ איה םידפלה הארמכ תורעב שא ילחגכ םהיארמ תויחה תומדו 13 1 14
:קזבה הארמכ בושו אוצר תויחהו 14 1 14
:וינפ תעבראל תויחה לצא ץראב דחא ןפוא הנהו תויחה אראו 15 1 14
:ןפואה ךותב ןפואה היהי רשאכ םהישעמו םהיארמו ןתעבראל דחא תומדו שישרת ןיעכ םהישעמו םינפואה הארמ 16 1 14
:ןתכלב ובסי אל וכלי םתכלב ןהיעבר תעברא לע 17 1 14
:ןתעבראל ביבס םיניע תאלמ םתבגו םהל האריו םהל הבגו ןהיבגו 18 1 14
:םינפואה ואשני ץראה לעמ תויחה אשנהבו םלצא םינפואה וכלי תויחה תכלבו 19 1 14
:םינפואב היחה חור יכ םתמעל ואשני םינפואהו תכלל חורה המש וכלי תכלל חורה םש היהי רשא לע 20 1 14
:םינפואב היחה חור יכ םתמעל םינפואה ואשני ץראה לעמ םאשנהבו ודמעי םדמעבו וכלי םתכלב 21 1 14
:הלעמלמ םהישאר לע יוטנ ארונה חרקה ןיעכ עיקר היחה ישאר לע תומדו 22 1 14
:םהיתיוג תא הנהל תוסכמ םיתש שיאלו הנהל תוסכמ םיתש שיאל התוחא לא השא תורשי םהיפנכ עיקרה תחתו 23 1 14
:ןהיפנכ הניפרת םדמעב הנחמ לוקכ הלמה לוק םתכלב ידש לוקכ םיבר םימ לוקכ םהיפנכ לוק תא עמשאו 24 1 14
:ןהיפנכ הניפרת םדמעב םשאר לע רשא עיקרל לעמ לוק יהיו 25 1 14
:הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומד אסכה תומד לעו אסכ תומד ריפס ןבא הארמכ םשאר לע רשא עיקרל לעממו 26 1 14
:ביבס ול הגנו שא הארמכ יתיאר הטמלו וינתמ הארממו הלעמלו וינתמ הארממ ביבס הל תיב שא הארמכ למשח ןיעכ אראו 27 1 14
S :רבדמ לוק עמשאו ינפ לע לפאו האראו הוהי דובכ תומד הארמ אוה ביבס הגנה הארמ ןכ םשגה םויב ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ 28 1 14
:ךתא רבדאו ךילגר לע דמע םדא ןב ילא רמאיו 1 2 14
P :ילא רבדמ תא עמשאו ילגר לע ינדמעתו ילא רבד רשאכ חור יב אבתו 2 2 14
:הזה םויה םצע דע יב ועשפ םתובאו המה יב ודרמ רשא םידרומה םיוג לא לארשי ינב לא ךתוא ינא חלוש םדא ןב ילא רמאיו 3 2 14
:הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו םהילא ךתוא חלוש ינא בל יקזחו םינפ ישק םינבהו 4 2 14
P :םכותב היה איבנ יכ ועדיו המה ירמ תיב יכ ולדחי םאו ועמשי םא המהו 5 2 14
:המה ירמ תיב יכ תחת לא םהינפמו ארית לא םהירבדמ בשוי התא םיברקע לאו ךתוא םינולסו םיברס יכ ארית לא םהירבדמו םהמ ארית לא םדא ןב התאו 6 2 14
P :המה ירמ יכ ולדחי םאו ועמשי םא םהילא ירבד תא תרבדו 7 2 14
:ךילא ןתנ ינא רשא תא לכאו ךיפ הצפ ירמה תיבכ ירמ יהת לא ךילא רבדמ ינא רשא תא עמש םדא ןב התאו 8 2 14
:רפס תלגמ וב הנהו ילא החולש די הנהו האראו 9 2 14
S :יהו הגהו םינק הילא בותכו רוחאו םינפ הבותכ איהו ינפל התוא שרפיו 10 2 14
:לארשי תיב לא רבד ךלו תאזה הלגמה תא לוכא לוכא אצמת רשא תא םדא ןב ילא רמאיו 1 3 14
:תאזה הלגמה תא ינלכאיו יפ תא חתפאו 2 3 14
P :קותמל שבדכ יפב יהתו הלכאו ךילא ןתנ ינא רשא תאזה הלגמה תא אלמת ךיעמו לכאת ךנטב םדא ןב ילא רמאיו 3 3 14
:םהילא ירבדב תרבדו לארשי תיב לא אב ךל םדא ןב ילא רמאיו 4 3 14
:לארשי תיב לא חולש התא ןושל ידבכו הפש יקמע םע לא אל יכ 5 3 14
:ךילא ועמשי המה ךיתחלש םהילא אל םא םהירבד עמשת אל רשא ןושל ידבכו הפש יקמע םיבר םימע לא אל 6 3 14
:המה בל ישקו חצמ יקזח לארשי תיב לכ יכ ילא עמשל םיבא םניא יכ ךילא עמשל ובאי אל לארשי תיבו 7 3 14
:םחצמ תמעל קזח ךחצמ תאו םהינפ תמעל םיקזח ךינפ תא יתתנ הנה 8 3 14
P :המה ירמ תיב יכ םהינפמ תחת אלו םתוא ארית אל ךחצמ יתתנ רצמ קזח רימשכ 9 3 14
:עמש ךינזאבו ךבבלב חק ךילא רבדא רשא ירבד לכ תא םדא ןב ילא רמאיו 10 3 14
:ולדחי םאו ועמשי םא הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו םהילא תרבדו ךמע ינב לא הלוגה לא אב ךלו 11 3 14
:ומוקממ הוהי דובכ ךורב לודג שער לוק ירחא עמשאו חור ינאשתו 12 3 14
:לודג שער לוקו םתמעל םינפואה לוקו התוחא לא השא תוקישמ תויחה יפנכ לוקו 13 3 14
:הקזח ילע הוהי דיו יחור תמחב רמ ךלאו ינחקתו ינתאשנ חורו 14 3 14
(בשאו) :םכותב םימשמ םימי תעבש םש בשאו םש םיבשוי המה רשאו רבכ רהנ לא םיבשיה ביבא לת הלוגה לא אובאו 15 3 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו P םימי תעבש הצקמ יהיו 16 3 14
:ינממ םתוא תרהזהו רבד יפמ תעמשו לארשי תיבל ךיתתנ הפצ םדא ןב 17 3 14
:שקבא ךדימ ומדו תומי ונועב עשר אוה ותיחל העשרה וכרדמ עשר ריהזהל תרבד אלו ותרהזה אלו תומת תומ עשרל ירמאב 18 3 14
S :תלצה ךשפנ תא התאו תומי ונועב אוה העשרה וכרדמו ועשרמ בש אלו עשר תרהזה יכ התאו 19 3 14
(ויתקדצ) :שקבא ךדימ ומדו השע רשא ותקדצ ןרכזת אלו תומי ותאטחב ותרהזה אל יכ תומי אוה וינפל לושכמ יתתנו לוע השעו וקדצמ קידצ בושבו 20 3 14
S :תלצה ךשפנ תא התאו רהזנ יכ היחי ויח אטח אל אוהו קידצ אטח יתלבל קידצ ותרהזה יכ התאו 21 3 14
:ךתוא רבדא םשו העקבה לא אצ םוק ילא רמאיו הוהי די םש ילע יהתו 22 3 14
:ינפ לע לפאו רבכ רהנ לע יתיאר רשא דובככ דמע הוהי דובכ םש הנהו העקבה לא אצאו םוקאו 23 3 14
:ךתיב ךותב רגסה אב ילא רמאיו יתא רבדיו ילגר לע ינדמעתו חור יב אבתו 24 3 14
:םכותב אצת אלו םהב ךורסאו םיתובע ךילע ונתנ הנה םדא ןב התאו 25 3 14
:המה ירמ תיב יכ חיכומ שיאל םהל היהת אלו תמלאנו ךכח לא קיבדא ךנושלו 26 3 14
S :המה ירמ תיב יכ לדחי לדחהו עמשי עמשה הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו ךיפ תא חתפא ךתוא ירבדבו 27 3 14
:םלשורי תא ריע הילע תוקחו ךינפל התוא התתנו הנבל ךל חק םדא ןב התאו 1 4 14
:ביבס םירכ הילע םישו תונחמ הילע התתנו הללס הילע תכפשו קיד הילע תינבו רוצמ הילע התתנו 2 4 14
S :לארשי תיבל איה תוא הילע תרצו רוצמב התיהו הילא ךינפ תא התניכהו ריעה ןיבו ךניב לזרב ריק התוא התתנו לזרב תבחמ ךל חק התאו 3 4 14
:םנוע תא אשת וילע בכשת רשא םימיה רפסמ וילע לארשי תיב ןוע תא תמשו ילאמשה ךדצ לע בכש התאו 4 4 14
:לארשי תיב ןוע תאשנו םוי םיעשתו תואמ שלש םימי רפסמל םנוע ינש תא ךל יתתנ ינאו 5 4 14
(ינמיה) :ךל ויתתנ הנשל םוי הנשל םוי םוי םיעברא הדוהי תיב ןוע תא תאשנו תינש ינומיה ךדצ לע תבכשו הלא תא תילכו 6 4 14
:הילע תאבנו הפושח ךערזו ךינפ ןיכת םלשורי רוצמ לאו 7 4 14
:ךרוצמ ימי ךתולכ דע ךדצ לא ךדצמ ךפהת אלו םיתובע ךילע יתתנ הנהו 8 4 14
:ונלכאת םוי םיעשתו תואמ שלש ךדצ לע בכוש התא רשא םימיה רפסמ םחלל ךל םתוא תישעו דחא ילכב םתוא התתנו םימסכו ןחדו םישדעו לופו םירעשו ןיטח ךל חק התאו 9 4 14
:ונלכאת תע דע תעמ םויל לקש םירשע לוקשמב ונלכאת רשא ךלכאמו 10 4 14
:התשת תע דע תעמ ןיהה תישש התשת הרושמב םימו 11 4 14
S :םהיניעל הנגעת םדאה תאצ יללגב איהו הנלכאת םירעש תגעו 12 4 14
:םש םחידא רשא םיוגב אמט םמחל תא לארשי ינב ולכאי הככ הוהי רמאיו 13 4 14
S :לוגפ רשב יפב אב אלו התע דעו ירוענמ יתלכא אל הפרטו הלבנו האמטמ אל ישפנ הנה הוהי ינדא ההא רמאו 14 4 14
(יעיפצ) (תא) S :םהילע ךמחל תא תישעו םדאה יללג תחת רקבה יעופצ תא ךל יתתנ האר ילא רמאיו 15 4 14
:ותשי ןוממשבו הרושמב םימו הגאדבו לקשמב םחל ולכאו םלשוריב םחל הטמ רבש יננה םדא ןב ילא רמאיו 16 4 14
P :םנועב וקמנו ויחאו שיא ומשנו םימו םחל ורסחי ןעמל 17 4 14
:םתקלחו לקשמ ינזאמ ךל תחקלו ךנקז לעו ךשאר לע תרבעהו ךל הנחקת םיבלגה רעת הדח ברח ךל חק םדא ןב התאו 1 5 14
:םהירחא קירא ברחו חורל הרזת תישלשהו היתוביבס ברחב הכת תישלשה תא תחקלו רוצמה ימי תאלמכ ריעה ךותב ריעבת רואב תישלש 2 5 14
:ךיפנכב םתוא תרצו רפסמב טעמ םשמ תחקלו 3 5 14
P :לארשי תיב לכ לא שא אצת ונממ שאב םתא תפרשו שאה ךות לא םתוא תכלשהו חקת דוע םהמו 4 5 14
:תוצרא היתוביבסו היתמש םיוגה ךותב םלשורי תאז הוהי ינדא רמא הכ 5 5 14
S :םהב וכלה אל יתוקחו וסאמ יטפשמב יכ היתוביבס רשא תוצראה ןמ יתוקח תאו םיוגה ןמ העשרל יטפשמ תא רמתו 6 5 14
S :םתישע אל םכיתוביבס רשא םיוגה יטפשמכו םתישע אל יטפשמ תאו םתכלה אל יתוקחב םכיתוביבס רשא םיוגה ןמ םכנמה ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 7 5 14
:םיוגה יניעל םיטפשמ ךכותב יתישעו ינא םג ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 8 5 14
S :ךיתבעות לכ ןעי דוע והמכ השעא אל רשא תאו יתישע אל רשא תא ךב יתישעו 9 5 14
P :חור לכל ךתיראש לכ תא יתירזו םיטפש ךב יתישעו םתובא ולכאי םינבו ךכותב םינב ולכאי תובא ןכל 10 5 14
:לומחא אל ינא םגו יניע סוחת אלו ערגא ינא םגו ךיתבעות לכבו ךיצוקש לכב תאמט ישדקמ תא ןעי אל םא הוהי ינדא םאנ ינא יח ןכל 11 5 14
:םהירחא קירא ברחו הרזא חור לכל תישילשהו ךיתוביבס ולפי ברחב תישלשהו ךכותב ולכי בערבו ותומי רבדב ךיתשלש 12 5 14
:םב יתמח יתולכב יתאנקב יתרבד הוהי ינא יכ ועדיו יתמחנהו םב יתמח יתוחנהו יפא הלכו 13 5 14
:רבוע לכ יניעל ךיתוביבס רשא םיוגב הפרחלו הברחל ךנתאו 14 5 14
:יתרבד הוהי ינא המח תוחכתבו המחבו ףאב םיטפש ךב יתושעב ךיתוביבס רשא םיוגל המשמו רסומ הפודגו הפרח התיהו 15 5 14
:םחל הטמ םכל יתרבשו םכילע ףסא בערו םכתחשל םתוא חלשא רשא תיחשמל ויה רשא םהב םיערה בערה יצח תא יחלשב 16 5 14
P :יתרבד הוהי ינא ךילע איבא ברחו ךב רבעי םדו רבדו ךלכשו הער היחו בער םכילע יתחלשו 17 5 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 6 14
:םהילא אבנהו לארשי ירה לא ךינפ םיש םדא ןב 2 6 14
(תויאגלו) :םכיתומב יתדבאו ברח םכילע איבמ ינא יננה תיאגלו םיקיפאל תועבגלו םירהל הוהי ינדא רמא הכ הוהי ינדא רבד ועמש לארשי ירה תרמאו 3 6 14
:םכילולג ינפל םכיללח יתלפהו םכינמח ורבשנו םכיתוחבזמ ומשנו 4 6 14
:םכיתוחבזמ תוביבס םכיתומצע תא יתירזו םהילולג ינפל לארשי ינב ירגפ תא יתתנו 5 6 14
:םכישעמ וחמנו םכינמח ועדגנו םכילולג ותבשנו ורבשנו םכיתוחבזמ ומשאיו וברחי ןעמל הנמשית תומבהו הנברחת םירעה םכיתובשומ לכב 6 6 14
:הוהי ינא יכ םתעדיו םככותב ללח לפנו 7 6 14
:תוצראב םכיתורזהב םיוגב ברח יטילפ םכל תויהב יתרתוהו 8 6 14
:םהיתבעות לכל ושע רשא תוערה לא םהינפב וטקנו םהילולג ירחא תונזה םהיניע תאו ילעמ רס רשא הנוזה םבל תא יתרבשנ רשא םש ובשנ רשא םיוגב יתוא םכיטילפ ורכזו 9 6 14
P :תאזה הערה םהל תושעל יתרבד םנח לא אל הוהי ינא יכ ועדיו 10 6 14
:ולפי רבדבו בערב ברחב רשא לארשי תיב תוער תובעות לכ לא חא רמאו ךלגרב עקרו ךפכב הכה הוהי ינדא רמא הכ 11 6 14
:םב יתמח יתילכו תומי בערב רוצנהו ראשנהו לופי ברחב בורקהו תומי רבדב קוחרה 12 6 14
:םהילולג לכל חחינ חיר םש ונתנ רשא םוקמ התבע הלא לכ תחתו ןנער ץע לכ תחתו םירהה ישאר לכב המר העבג לכ לא םהיתוחבזמ תוביבס םהילולג ךותב םהיללח תויהב הוהי ינא יכ םתעדיו 13 6 14
P :הוהי ינא יכ ועדיו םהיתובשומ לכב התלבד רבדממ המשמו הממש ץראה תא יתתנו םהילע ידי תא יתיטנו 14 6 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 7 14
(עברא) (לע) :ץראה תופנכ תעברא לע ץקה אב ץק לארשי תמדאל הוהי ינדא רמא הכ םדא ןב התאו 2 7 14
:ךיתבעות לכ תא ךילע יתתנו ךיכרדכ ךיתטפשו ךב יפא יתחלשו ךילע ץקה התע 3 7 14
P :הוהי ינא יכ םתעדיו ןייהת ךכותב ךיתובעותו ןתא ךילע ךיכרד יכ לומחא אלו ךילע יניע סוחת אלו 4 7 14
:האב הנה הער תחא הער הוהי ינדא רמא הכ 5 7 14
:האב הנה ךילא ץיקה ץקה אב אב ץק 6 7 14
:םירה דה אלו המוהמ םויה בורק תעה אב ץראה בשוי ךילא הריפצה האב 7 7 14
:ךיתובעות לכ תא ךילע יתתנו ךיכרדכ ךיתטפשו ךב יפא יתילכו ךילע יתמח ךופשא בורקמ התע 8 7 14
:הכמ הוהי ינא יכ םתעדיו ןייהת ךכותב ךיתובעותו ןתא ךילע ךיכרדכ לומחא אלו יניע סוחת אלו 9 7 14
:ןודזה חרפ הטמה ץצ הרפצה האצי האב הנה םויה הנה 10 7 14
:םהב הנ אלו םהמהמ אלו םנומהמ אלו םהמ אל עשר הטמל םק סמחה 11 7 14
:הנומה לכ לא ןורח יכ לבאתי לא רכומהו חמשי לא הנוקה םויה עיגה תעה אב 12 7 14
:וקזחתי אל ותיח ונועב שיאו בושי אל הנומה לכ לא ןוזח יכ םתיח םייחב דועו בושי אל רכממה לא רכומה יכ 13 7 14
:הנומה לכ לא ינורח יכ המחלמל ךלה ןיאו לכה ןיכהו עוקתב ועקת 14 7 14
:ונלכאי רבדו בער ריעב רשאו תומי ברחב הדשב רשא תיבמ בערהו רבדהו ץוחב ברחה 15 7 14
:ונועב שיא תומה םלכ תויאגה ינויכ םירהה לא ויהו םהיטילפ וטלפו 16 7 14
:םימ הנכלת םיכרב לכו הניפרת םידיה לכ 17 7 14
:החרק םהישאר לכבו השוב םינפ לכ לאו תוצלפ םתוא התסכו םיקש ורגחו 18 7 14
:היה םנוע לושכמ יכ ואלמי אל םהיעמו ועבשי אל םשפנ הוהי תרבע םויב םליצהל לכוי אל םבהזו םפסכ היהי הדנל םבהזו וכילשי תוצוחב םפסכ 19 7 14
:הדנל םהל ויתתנ ןכ לע וב ושע םהיצוקש םתבעות ימלצו והמש ןואגל וידע יבצו 20 7 14
(והוללחו) :הללחו ללשל ץראה יעשרלו זבל םירזה דיב ויתתנו 21 7 14
P :הוללחו םיצירפ הב ואבו ינופצ תא וללחו םהמ ינפ יתובסהו 22 7 14
:סמח האלמ ריעהו םימד טפשמ האלמ ץראה יכ קותרה השע 23 7 14
:םהישדקמ ולחנו םיזע ןואג יתבשהו םהיתב תא ושריו םיוג יער יתאבהו 24 7 14
:ןיאו םולש ושקבו אב הדפק 25 7 14
:םינקזמ הצעו ןהכמ דבאת הרותו איבנמ ןוזח ושקבו היהת העומש לא העמשו אובת הוה לע הוה 26 7 14
P :הוהי ינא יכ ועדיו םטפשא םהיטפשמבו םתוא השעא םכרדמ הנלהבת ץראה םע ידיו הממש שבלי אישנו לבאתי ךלמה 27 7 14
:הוהי ינדא די םש ילע לפתו ינפל םיבשוי הדוהי ינקזו יתיבב בשוי ינא שדחל השמחב יששב תיששה הנשב יהיו 1 8 14
:הלמשחה ןיעכ רהז הארמכ הלעמלו וינתממו שא הטמלו וינתמ הארממ שא הארמכ תומד הנהו האראו 2 8 14
:הנקמה האנקה למס בשומ םש רשא הנופצ הנופה תימינפה רעש חתפ לא םיהלא תוארמב המלשורי יתא אבתו םימשה ןיבו ץראה ןיב חור יתא אשתו ישאר תציצב ינחקיו די תינבת חלשיו 3 8 14
:העקבב יתיאר רשא הארמכ לארשי יהלא דובכ םש הנהו 4 8 14
:האבב הזה האנקה למס חבזמה רעשל ןופצמ הנהו הנופצ ךרד יניע אשאו הנופצ ךרד ךיניע אנ אש םדא ןב ילא רמאיו 5 8 14
(םה) (המ) S :תולדג תובעות הארת בושת דועו ישדקמ לעמ הקחרל הפ םישע לארשי תיב רשא תולדג תובעות םישע םהמ התא הארה םדא ןב ילא רמאיו 6 8 14
:ריקב דחא רח הנהו האראו רצחה חתפ לא יתא אביו 7 8 14
:דחא חתפ הנהו ריקב רתחאו ריקב אנ רתח םדא ןב ילא רמאיו 8 8 14
:הפ םישע םה רשא תוערה תובעותה תא הארו אב ילא רמאיו 9 8 14
:ביבס ביבס ריקה לע הקחמ לארשי תיב ילולג לכו ץקש המהבו שמר תינבת לכ הנהו האראו אובאו 10 8 14
:הלע תרטקה ןנע רתעו ודיב ותרטקמ שיאו םהינפל םידמע םכותב דמע ןפש ןב והינזאיו לארשי תיב ינקזמ שיא םיעבשו 11 8 14
:ץראה תא הוהי בזע ונתא האר הוהי ןיא םירמא יכ ותיכשמ ירדחב שיא ךשחב םישע לארשי תיב ינקז רשא םדא ןב תיארה ילא רמאיו 12 8 14
:םישע המה רשא תולדג תובעות הארת בושת דוע ילא רמאיו 13 8 14
S :זומתה תא תוכבמ תובשי םישנה םש הנהו הנופצה לא רשא הוהי תיב רעש חתפ לא יתא אביו 14 8 14
:הלאמ תולדג תובעות הארת בושת דוע םדא ןב תיארה ילא רמאיו 15 8 14
:שמשל המדק םתיוחתשמ המהו המדק םהינפו הוהי לכיה לא םהירחא שיא השמחו םירשעכ חבזמה ןיבו םלואה ןיב הוהי לכיה חתפ הנהו תימינפה הוהי תיב רצח לא יתא אביו 16 8 14
:םפא לא הרומזה תא םיחלש םנהו ינסיעכהל ובשיו סמח ץראה תא ואלמ יכ הפ ושע רשא תובעותה תא תושעמ הדוהי תיבל לקנה םדא ןב תיארה ילא רמאיו 17 8 14
:םתוא עמשא אלו לודג לוק ינזאב וארקו למחא אלו יניע סוחת אל המחב השעא ינא םגו 18 8 14
:ודיב ותחשמ ילכ שיאו ריעה תודקפ וברק רמאל לודג לוק ינזאב ארקיו 1 9 14
:תשחנה חבזמ לצא ודמעיו ואביו וינתמב רפסה תסקו םידב שבל םכותב דחא שיאו ודיב וצפמ ילכ שיאו הנופצ הנפמ רשא ןוילעה רעש ךרדמ םיאב םישנא השש הנהו 2 9 14
:וינתמב רפסה תסק רשא םידבה שבלה שיאה לא ארקיו תיבה ןתפמ לא וילע היה רשא בורכה לעמ הלענ לארשי יהלא דובכו 3 9 14
(וילא) :הכותב תושענה תובעותה לכ לע םיקנאנהו םיחנאנה םישנאה תוחצמ לע ות תיותהו םלשורי ךותב ריעה ךותב רבע ולא הוהי רמאיו 4 9 14
(םכניע) (סחת) (לא) :ולמחת לאו םכיניע סחת לע וכהו וירחא ריעב ורבע ינזאב רמא הלאלו 5 9 14
:תיבה ינפל רשא םינקזה םישנאב ולחיו ולחת ישדקממו ושגת לא ותה וילע רשא שיא לכ לעו תיחשמל וגרהת םישנו ףטו הלותבו רוחב ןקז 6 9 14
:ריעב וכהו ואציו ואצ םיללח תורצחה תא ואלמו תיבה תא ואמט םהילא רמאיו 7 9 14
:םלשורי לע ךתמח תא ךכפשב לארשי תיראש לכ תא התא תיחשמה הוהי ינדא ההא רמאו קעזאו ינפ לע הלפאו ינא ראשאנו םתוכהכ יהיו 8 9 14
:האר הוהי ןיאו ץראה תא הוהי בזע ורמא יכ הטמ האלמ ריעהו םימד ץראה אלמתו דאמ דאמב לודג הדוהיו לארשי תיב ןוע ילא רמאיו 9 9 14
:יתתנ םשארב םכרד למחא אלו יניע סוחת אל ינא םגו 10 9 14
(רשא) (לככ) S :ינתיוצ רשאכ יתישע רמאל רבד בישמ וינתמב תסקה רשא םידבה שבל שיאה הנהו 11 9 14
:םהילע הארנ אסכ תומד הארמכ ריפס ןבאכ םיברכה שאר לע רשא עיקרה לא הנהו האראו 1 10 14
:יניעל אביו ריעה לע קרזו םיברכל תוניבמ שא ילחג ךינפח אלמו בורכל תחת לא לגלגל תוניב לא אב רמאיו םידבה שבל שיאה לא רמאיו 2 10 14
:תימינפה רצחה תא אלמ ןנעהו שיאה ואבב תיבל ןימימ םידמע םיברכהו 3 10 14
:הוהי דובכ הגנ תא האלמ רצחהו ןנעה תא תיבה אלמיו תיבה ןתפמ לע בורכה לעמ הוהי דובכ םריו 4 10 14
:ורבדב ידש לא לוקכ הנציחה רצחה דע עמשנ םיבורכה יפנכ לוקו 5 10 14
:ןפואה לצא דמעיו אביו םיבורכל תוניבמ לגלגל תוניבמ שא חק רמאל םידבה שבל שיאה תא ותוצב יהיו 6 10 14
:אציו חקיו םידבה שבל ינפח לא ןתיו אשיו םיברכה תוניב רשא שאה לא םיבורכל תוניבמ ודי תא בורכה חלשיו 7 10 14
:םהיפנכ תחת םדא די תינבת םיברכל אריו 8 10 14
:שישרת ןבא ןיעכ םינפואה הארמו דחא בורכה לצא דחא ןפואו דחא בורכה לצא דחא ןפוא םיבורכה לצא םינפוא העברא הנהו האראו 9 10 14
:ןפואה ךותב ןפואה היהי רשאכ םתעבראל דחא תומד םהיארמו 10 10 14
:םתכלב ובסי אל וכלי וירחא שארה הנפי רשא םוקמה יכ םתכלב ובסי אל וכלי םהיעבר תעברא לא םתכלב 11 10 14
:םהינפוא םתעבראל ביבס םיניע םיאלמ םינפואהו םהיפנכו םהידיו םהבגו םרשב לכו 12 10 14
:ינזאב לגלגה ארוק םהל םינפואל 13 10 14
:רשנ ינפ יעיברהו הירא ינפ ישילשהו םדא ינפ ינשה ינפו בורכה ינפ דחאה ינפ דחאל םינפ העבראו 14 10 14
:רבכ רהנב יתיאר רשא היחה איה םיבורכה ומריו 15 10 14
:םלצאמ םה םג םינפואה ובסי אל ץראה לעמ םורל םהיפנכ תא םיבורכה תאשבו םלצא םינפואה וכלי םיבורכה תכלבו 16 10 14
:םהב היחה חור יכ םתוא ומורי םמורבו ודמעי םדמעב 17 10 14
:םיבורכה לע דמעיו תיבה ןתפמ לעמ הוהי דובכ אציו 18 10 14
:הלעמלמ םהילע לארשי יהלא דובכו ינומדקה הוהי תיב רעש חתפ דמעיו םתמעל םינפואהו םתאצב יניעל ץראה ןמ ומוריו םהיפנכ תא םיבורכה ואשיו 19 10 14
:המה םיבורכ יכ עדאו רבכ רהנב לארשי יהלא תחת יתיאר רשא היחה איה 20 10 14
:םהיפנכ תחת םדא ידי תומדו דחאל םיפנכ עבראו דחאל םינפ העברא העברא 21 10 14
:וכלי וינפ רבע לא שיא םתואו םהיארמ רבכ רהנ לע יתיאר רשא םינפה המה םהינפ תומדו 22 10 14
P :םעה ירש והינב ןב והיטלפ תאו רזע ןב הינזאי תא םכותב האראו שיא השמחו םירשע רעשה חתפב הנהו המידק הנופה ינומדקה הוהי תיב רעש לא יתא אבתו חור יתא אשתו 1 11 14
:תאזה ריעב ער תצע םיצעיהו ןוא םיבשחה םישנאה הלא םדא ןב ילא רמאיו 2 11 14
:רשבה ונחנאו ריסה איה םיתב תונב בורקב אל םירמאה 3 11 14
:םדא ןב אבנה םהילע אבנה ןכל 4 11 14
:היתעדי ינא םכחור תולעמו לארשי תיב םתרמא ןכ הוהי רמא הכ רמא ילא רמאיו הוהי חור ילע לפתו 5 11 14
P :ללח היתצוח םתאלמו תאזה ריעב םכיללח םתיברה 6 11 14
:הכותמ איצוה םכתאו ריסה איהו רשבה המה הכותב םתמש רשא םכיללח הוהי ינדא רמא הכ ןכל 7 11 14
:הוהי ינדא םאנ םכילע איבא ברחו םתארי ברח 8 11 14
:םיטפש םכב יתישעו םירז דיב םכתא יתתנו הכותמ םכתא יתאצוהו 9 11 14
:הוהי ינא יכ םתעדיו םכתא טופשא לארשי לובג לע ולפת ברחב 10 11 14
:םכתא טפשא לארשי לובג לא רשבל הכותב ויהת םתאו ריסל םכל היהת אל איה 11 11 14
:םתישע םכיתוביבס רשא םיוגה יטפשמכו םתישע אל יטפשמו םתכלה אל יקחב רשא הוהי ינא יכ םתעדיו 12 11 14
P :לארשי תיראש תא השע התא הלכ הוהי ינדא ההא רמאו לודג לוק קעזאו ינפ לע לפאו תמ הינב ןב והיטלפו יאבנהכ יהיו 13 11 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 14 11 14
S :השרומל ץראה הנתנ איה ונל הוהי לעמ וקחר םלשורי יבשי םהל ורמא רשא הלכ לארשי תיב לכו ךתלאג ישנא ךיחא ךיחא םדא ןב 15 11 14
S :םש ואב רשא תוצראב טעמ שדקמל םהל יהאו תוצראב םיתוציפה יכו םיוגב םיתקחרה יכ הוהי ינדא רמא הכ רמא ןכל 16 11 14
:לארשי תמדא תא םכל יתתנו םהב םתוצפנ רשא תוצראה ןמ םכתא יתפסאו םימעה ןמ םכתא יתצבקו הוהי ינדא רמא הכ רמא ןכל 17 11 14
:הנממ היתובעות לכ תאו היצוקש לכ תא וריסהו המש ואבו 18 11 14
:רשב בל םהל יתתנו םרשבמ ןבאה בל יתרסהו םכברקב ןתא השדח חורו דחא בל םהל יתתנו 19 11 14
:םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו םתא ושעו ורמשי יטפשמ תאו וכלי יתקחב ןעמל 20 11 14
:הוהי ינדא םאנ יתתנ םשארב םכרד ךלה םבל םהיתובעותו םהיצוקש בל לאו 21 11 14
:הלעמלמ םהילע לארשי יהלא דובכו םתמעל םינפואהו םהיפנכ תא םיבורכה ואשיו 22 11 14
:ריעל םדקמ רשא רהה לע דמעיו ריעה ךות לעמ הוהי דובכ לעיו 23 11 14
:יתיאר רשא הארמה ילעמ לעיו םיהלא חורב הארמב הלוגה לא המידשכ ינאיבתו ינתאשנ חורו 24 11 14
P :ינארה רשא הוהי ירבד לכ תא הלוגה לא רבדאו 25 11 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 12 14
:םה ירמ תיב יכ ועמש אלו עמשל םהל םינזא ואר אלו תוארל םהל םיניע רשא בשי התא ירמה תיב ךותב םדא ןב 2 12 14
:המה ירמ תיב יכ וארי ילוא םהיניעל רחא םוקמ לא ךמוקממ תילגו םהיניעל םמוי הלגו הלוג ילכ ךל השע םדא ןב התאו 3 12 14
:הלוג יאצומכ םהיניעל ברעב אצת התאו םהיניעל םמוי הלוג ילככ ךילכ תאצוהו 4 12 14
:וב תאצוהו ריקב ךל רתח םהיניעל 5 12 14
:לארשי תיבל ךיתתנ תפומ יכ ץראה תא הארת אלו הסכת ךינפ איצות הטלעב אשת ףתכ לע םהיניעל 6 12 14
P :םהיניעל יתאשנ ףתכ לע יתאצוה הטלעב דיב ריקב יל יתרתח ברעבו םמוי הלוג ילככ יתאצוה ילכ יתיוצ רשאכ ןכ שעאו 7 12 14
:רמאל רקבב ילא הוהי רבד יהיו 8 12 14
:השע התא המ ירמה תיב לארשי תיב ךילא ורמא אלה םדא ןב 9 12 14
:םכותב המה רשא לארשי תיב לכו םלשוריב הזה אשמה אישנה הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא 10 12 14
:וכלי יבשב הלוגב םהל השעי ןכ יתישע רשאכ םכתפומ ינא רמא 11 12 14
:ץראה תא אוה ןיעל הארי אל רשא ןעי הסכי וינפ וב איצוהל ורתחי ריקב אציו הטלעב אשי ףתכ לא םכותב רשא אישנהו 12 12 14
:תומי םשו הארי אל התואו םידשכ ץרא הלבב ותא יתאבהו יתדוצמב שפתנו וילע יתשר תא יתשרפו 13 12 14
(ורזע) :םהירחא קירא ברחו חור לכל הרזא ויפגא לכו הרזע ויתביבס רשא לכו 14 12 14
:תוצראב םתוא יתירזו םיוגב םתוא יציפהב הוהי ינא יכ ועדיו 15 12 14
P :הוהי ינא יכ ועדיו םש ואב רשא םיוגב םהיתובעות לכ תא ורפסי ןעמל רבדמו בערמ ברחמ רפסמ ישנא םהמ יתרתוהו 16 12 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 17 12 14
:התשת הגאדבו הזגרב ךימימו לכאת שערב ךמחל םדא ןב 18 12 14
:הב םיבשיה לכ סמחמ האלממ הצרא םשת ןעמל ותשי ןוממשב םהימימו ולכאי הגאדב םמחל לארשי תמדא לא םלשורי יבשויל הוהי ינדא רמא הכ ץראה םע לא תרמאו 19 12 14
P :הוהי ינא יכ םתעדיו היהת הממש ץראהו הנברחת תובשונה םירעהו 20 12 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 21 12 14
:ןוזח לכ דבאו םימיה וכראי רמאל לארשי תמדא לע םכל הזה לשמה המ םדא ןב 22 12 14
:ןוזח לכ רבדו םימיה וברק םהילא רבד םא יכ לארשיב דוע ותא ולשמי אלו הזה לשמה תא יתבשה הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא ןכל 23 12 14
:לארשי תיב ךותב קלח םסקמו אוש ןוזח לכ דוע היהי אל יכ 24 12 14
P :הוהי ינדא םאנ ויתישעו רבד רבדא ירמה תיב םכימיב יכ דוע ךשמת אל השעיו רבד רבדא רשא תא רבדא הוהי ינא יכ 25 12 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 26 12 14
:אבנ אוה תוקוחר םיתעלו םיבר םימיל הזח אוה רשא ןוזחה םירמא לארשי תיב הנה םדא ןב 27 12 14
S :הוהי ינדא םאנ השעיו רבד רבדא רשא ירבד לכ דוע ךשמת אל הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא ןכל 28 12 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 13 14
:הוהי רבד ועמש םבלמ יאיבנל תרמאו םיאבנה לארשי יאיבנ לא אבנה םדא ןב 2 13 14
:ואר יתלבלו םחור רחא םיכלה רשא םילבנה םיאיבנה לע יוה הוהי ינדא רמא הכ 3 13 14
:ויה לארשי ךיאיבנ תוברחב םילעשכ 4 13 14
:הוהי םויב המחלמב דמעל לארשי תיב לע רדג ורדגתו תוצרפב םתילע אל 5 13 14
:רבד םיקל ולחיו םחלש אל הוהיו הוהי םאנ םירמאה בזכ םסקו אוש וזח 6 13 14
S :יתרבד אל ינאו הוהי םאנ םירמאו םתרמא בזכ םסקמו םתיזח אוש הזחמ אולה 7 13 14
:הוהי ינדא םאנ םכילא יננה ןכל בזכ םתיזחו אוש םכרבד ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 8 13 14
:הוהי ינדא ינא יכ םתעדיו ואבי אל לארשי תמדא לאו ובתכי אל לארשי תיב בתכבו ויהי אל ימע דוסב בזכ םימסקהו אוש םיזחה םיאיבנה לא ידי התיהו 9 13 14
:לפת ותא םיחט םנהו ץיח הנב אוהו םולש ןיאו םולש רמאל ימע תא ועטה ןעיבו ןעי 10 13 14
:עקבת תורעס חורו הנלפת שיבגלא ינבא הנתאו ףטוש םשג היה לפיו לפת יחט לא רמא 11 13 14
S :םתחט רשא חיטה היא םכילא רמאי אולה ריקה לפנ הנהו 12 13 14
:הלכל המחב שיבגלא ינבאו היהי יפאב ףטש םשגו יתמחב תורעס חור יתעקבו הוהי ינדא רמא הכ ןכל 13 13 14
:הוהי ינא יכ םתעדיו הכותב םתילכו הלפנו ודסי הלגנו ץראה לא והיתעגהו לפת םתחט רשא ריקה תא יתסרהו 14 13 14
:ותא םיחטה ןיאו ריקה ןיא םכל רמאו לפת ותא םיחטבו ריקב יתמח תא יתילכו 15 13 14
P :הוהי ינדא םאנ םלש ןיאו םלש ןוזח הל םיזחהו םלשורי לא םיאבנה לארשי יאיבנ 16 13 14
:ןהילע אבנהו ןהבלמ תואבנתמה ךמע תונב לא ךינפ םיש םדא ןב התאו 17 13 14
:הנייחת הנכל תושפנו ימעל הנדדוצת תושפנה תושפנ דדוצל המוק לכ שאר לע תוחפסמה תושעו ידי יליצא לכ לע תותסכ תורפתמל יוה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 18 13 14
S :בזכ יעמש ימעל םכבזכב הנייחת אל רשא תושפנ תויחלו הנתומת אל רשא תושפנ תימהל םחל יתותפבו םירעש ילעשב ימע לא יתא הנללחתו 19 13 14
:תחרפל םישפנ תא תודדצמ םתא רשא תושפנה תא יתחלשו םכיתעורז לעמ םתא יתערקו תוחרפל תושפנה תא םש תודדצמ הנתא רשא הנכיתותסכ לא יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 20 13 14
:הוהי ינא יכ ןתעדיו הדוצמל ןכדיב דוע ויהי אלו ןכדימ ימע תא יתלצהו םכיתחפסמ תא יתערקו 21 13 14
:ותיחהל ערה וכרדמ בוש יתלבל עשר ידי קזחלו ויתבאכה אל ינאו רקש קידצ בל תואכה ןעי 22 13 14
:הוהי ינא יכ ןתעדיו ןכדימ ימע תא יתלצהו דוע הנמסקת אל םסקו הניזחת אל אוש ןכל 23 13 14
P :ינפל ובשיו לארשי ינקזמ םישנא ילא אוביו 1 14 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 2 14 14
S :םהל שרדא שרדאה םהינפ חכנ ונתנ םנוע לושכמו םבל לע םהילולג ולעה הלאה םישנאה םדא ןב 3 14 14
(אב) :וילולג ברב הב ול יתינענ הוהי ינא איבנה לא אבו וינפ חכנ םישי ונוע לושכמו ובל לא וילולג תא הלעי רשא לארשי תיבמ שיא שיא הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו םתוא רבד ןכל 4 14 14
S :םלכ םהילולגב ילעמ ורזנ רשא םבלב לארשי תיב תא שפת ןעמל 5 14 14
:םכינפ ובישה םכיתבעות לכ לעמו םכילולג לעמ ובישהו ובוש הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב לא רמא ןכל 6 14 14
:יב ול הנענ הוהי ינא יב ול שרדל איבנה לא אבו וינפ חכנ םישי ונוע לושכמו ובל לא וילולג לעיו ירחאמ רזניו לארשיב רוגי רשא רגהמו לארשי תיבמ שיא שיא יכ 7 14 14
S :הוהי ינא יכ םתעדיו ימע ךותמ ויתרכהו םילשמלו תואל והיתמשהו אוהה שיאב ינפ יתתנו 8 14 14
:לארשי ימע ךותמ ויתדמשהו וילע ידי תא יתיטנו אוהה איבנה תא יתיתפ הוהי ינא רבד רבדו התפי יכ איבנהו 9 14 14
:היהי איבנה ןועכ שרדה ןועכ םנוע ואשנו 10 14 14
P :הוהי ינדא םאנ םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו םהיעשפ לכב דוע ואמטי אלו ירחאמ לארשי תיב דוע ועתי אל ןעמל 11 14 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 12 14 14
:המהבו םדא הנממ יתרכהו בער הב יתחלשהו םחל הטמ הל יתרבשו הילע ידי יתיטנו לעמ לעמל יל אטחת יכ ץרא םדא ןב 13 14 14
(לאינד) :הוהי ינדא םאנ םשפנ ולצני םתקדצב המה בויאו לאנד חנ הכותב הלאה םישנאה תשלש ויהו 14 14 14
:היחה ינפמ רבוע ילבמ הממש התיהו התלכשו ץראב ריבעא הער היח ול 15 14 14
:הממש היהת ץראהו ולצני םדבל המה וליצי תונב םאו םינב םא הוהי ינדא םאנ ינא יח הכותב הלאה םישנאה תשלש 16 14 14
:המהבו םדא הנממ יתרכהו ץראב רבעת ברח יתרמאו איהה ץראה לע איבא ברח וא 17 14 14
:ולצני םדבל םה יכ תונבו םינב וליצי אל הוהי ינדא םאנ ינא יח הכותב הלאה םישנאה תשלשו 18 14 14
:המהבו םדא הנממ תירכהל םדב הילע יתמח יתכפשו איהה ץראה לא חלשא רבד וא 19 14 14
(לאינד) P :םשפנ וליצי םתקדצב המה וליצי תב םא ןב םא הוהי ינדא םאנ ינא יח הכותב בויאו לאנד חנו 20 14 14
:המהבו םדא הנממ תירכהל םלשורי לא יתחלש רבדו הער היחו בערו ברח םיערה יטפש תעברא יכ ףא הוהי ינדא רמא הכ יכ 21 14 14
:הילע יתאבה רשא לכ תא םלשורי לע יתאבה רשא הערה לע םתמחנו םתולילע תאו םכרד תא םתיארו םכילא םיאצוי םנה תונבו םינב םיאצומה הטלפ הב הרתונ הנהו 22 14 14
P :הוהי ינדא םאנ הב יתישע רשא לכ תא יתישע םנח אל יכ םתעדיו םתולילע תאו םכרד תא וארת יכ םכתא ומחנו 23 14 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 15 14
:רעיה יצעב היה רשא הרומזה ץע לכמ ןפגה ץע היהי המ םדא ןב 2 15 14
:ילכ לכ וילע תולתל דתי ונממ וחקי םא הכאלמל תושעל ץע ונממ חקיה 3 15 14
:הכאלמל חלציה רחנ וכותו שאה הלכא ויתוצק ינש תא הלכאל ןתנ שאל הנה 4 15 14
S :הכאלמל דוע השענו רחיו והתלכא שא יכ ףא הכאלמל השעי אל םימת ותויהב הנה 5 15 14
:םלשורי יבשי תא יתתנ ןכ הלכאל שאל ויתתנ רשא רעיה ץעב ןפגה ץע רשאכ הוהי ינדא רמא הכ ןכל 6 15 14
:םהב ינפ תא ימושב הוהי ינא יכ םתעדיו םלכאת שאהו ואצי שאהמ םהב ינפ תא יתתנו 7 15 14
P :הוהי ינדא םאנ לעמ ולעמ ןעי הממש ץראה תא יתתנו 8 15 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 16 14
:היתבעות תא םלשורי תא עדוה םדא ןב 2 16 14
:תיתח ךמאו ירמאה ךיבא ינענכה ץראמ ךיתדלמו ךיתרכמ םלשוריל הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 3 16 14
:תלתח אל לתחהו תחלמה אל חלמהו יעשמל תצחר אל םימבו ךרש תרכ אל ךתא תדלוה םויב ךיתודלומו 4 16 14
:ךתא תדלה םויב ךשפנ לעגב הדשה ינפ לא יכלשתו ךילע הלמחל הלאמ תחא ךל תושעל ןיע ךילע הסח אל 5 16 14
:ייח ךימדב ךל רמאו ייח ךימדב ךל רמאו ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רבעאו 6 16 14
:הירעו םרע תאו חמצ ךרעשו ונכנ םידש םיידע ידעב יאבתו ילדגתו יברתו ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר 7 16 14
:יל ייהתו הוהי ינדא םאנ ךתא תירבב אובאו ךל עבשאו ךתורע הסכאו ךילע יפנכ שרפאו םידד תע ךתע הנהו ךאראו ךילע רבעאו 8 16 14
:ןמשב ךכסאו ךילעמ ךימד ףטשאו םימב ךצחראו 9 16 14
:ישמ ךסכאו ששב ךשבחאו שחת ךלענאו המקר ךשיבלאו 10 16 14
:ךנורג לע דיברו ךידי לע םידימצ הנתאו ידע ךדעאו 11 16 14
:ךשארב תראפת תרטעו ךינזא לע םיליגעו ךפא לע םזנ ןתאו 12 16 14
(תלכא) (שש) :הכולמל יחלצתו דאמ דאמב יפיתו יתלכא ןמשו שבדו תלס המקרו ישמו ישש ךשובלמו ףסכו בהז ידעתו 13 16 14
:הוהי ינדא םאנ ךילע יתמש רשא ירדהב אוה לילכ יכ ךיפיב םיוגב םש ךל אציו 14 16 14
:יהי ול רבוע לכ לע ךיתונזת תא יכפשתו ךמש לע ינזתו ךיפיב יחטבתו 15 16 14
:היהי אלו תואב אל םהילע ינזתו תואלט תומב ךל ישעתו ךידגבמ יחקתו 16 16 14
:םב ינזתו רכז ימלצ ךל ישעתו ךל יתתנ רשא יפסכמו יבהזמ ךתראפת ילכ יחקתו 17 16 14
(תתנ) :םהינפל יתתנ יתרטקו ינמשו םיסכתו ךתמקר ידגב תא יחקתו 18 16 14
:הוהי ינדא םאנ יהיו חחינ חירל םהינפל והיתתנו ךיתלכאה שבדו ןמשו תלס ךל יתתנ רשא ימחלו 19 16 14
(ךיתונזתמ) :ךתנזתמ טעמה לוכאל םהל םיחבזתו יל תדלי רשא ךיתונב תאו ךינב תא יחקתו 20 16 14
:םהל םתוא ריבעהב םינתתו ינב תא יטחשתו 21 16 14
(תרכז) :תייה ךמדב תססובתמ הירעו םרע ךתויהב ךירוענ ימי תא יתרכז אל ךיתנזתו ךיתבעות לכ תאו 22 16 14
:הוהי ינדא םאנ ךל יוא יוא ךתער לכ ירחא יהיו 23 16 14
:בוחר לכב המר ךל ישעתו בג ךל ינבתו 24 16 14
(ךיתונזת) :ךתנזת תא יברתו רבוע לכל ךילגר תא יקשפתו ךיפי תא יבעתתו ךתמר תינב ךרד שאר לכ לא 25 16 14
:ינסיעכהל ךתנזת תא יברתו רשב ילדג ךינכש םירצמ ינב לא ינזתו 26 16 14
:המז ךכרדמ תומלכנה םיתשלפ תונב ךיתואנש שפנב ךנתאו ךקח ערגאו ךילע ידי יתיטנ הנהו 27 16 14
:תעבש אל םגו םינזתו ךתעבש יתלבמ רושא ינב לא ינזתו 28 16 14
:תעבש אל תאזב םגו המידשכ ןענכ ץרא לא ךתונזת תא יברתו 29 16 14
:תטלש הנוז השא השעמ הלא לכ תא ךתושעב הוהי ינדא םאנ ךתבל הלמא המ 30 16 14
(תייה) (אלו) (תישע) :ןנתא סלקל הנוזכ יתייה אלו בוחר לכב יתישע ךתמרו ךרד לכ שארב ךבג ךיתונבב 31 16 14
:םירז תא חקת השיא תחת תפאנמה השאה 32 16 14
:ךיתונזתב ביבסמ ךילא אובל םתוא ידחשתו ךיבהאמ לכל ךינדנ תא תתנ תאו הדנ ונתי תונז לכל 33 16 14
:ךפהל יהתו ךל ןתנ אל ןנתאו ןנתא ךתתבו הנוז אל ךירחאו ךיתונזתב םישנה ןמ ךפה ךב יהיו 34 16 14
P :הוהי רבד יעמש הנוז ןכל 35 16 14
:םהל תתנ רשא ךינב ימדכו ךיתובעות ילולג לכ לעו ךיבהאמ לע ךיתונזתב ךתורע הלגתו ךתשחנ ךפשה ןעי הוהי ינדא רמא הכ 36 16 14
:ךתורע לכ תא וארו םהלא ךתורע יתילגו ביבסמ ךילע םתא יתצבקו תאנש רשא לכ לע תבהא רשא לכ תאו םהילע תברע רשא ךיבהאמ לכ תא ץבקמ יננה ןכל 37 16 14
:האנקו המח םד ךיתתנו םד תכפשו תופאנ יטפשמ ךיתטפשו 38 16 14
:הירעו םריע ךוחינהו ךתראפת ילכ וחקלו ךידגב ךתוא וטישפהו ךיתמר וצתנו ךבג וסרהו םדיב ךתוא יתתנו 39 16 14
:םתוברחב ךוקתבו ןבאב ךתוא ומגרו להק ךילע ולעהו 40 16 14
:דוע ינתת אל ןנתא םגו הנוזמ ךיתבשהו תובר םישנ יניעל םיטפש ךב ושעו שאב ךיתב ופרשו 41 16 14
:דוע סעכא אלו יתטקשו ךממ יתאנק הרסו ךב יתמח יתחנהו 42 16 14
(תישע) (תרכז) (אל) :ךיתבעות לכ לע המזה תא יתישע אלו הוהי ינדא םאנ יתתנ שארב ךכרד אה ינא םגו הלא לכב יל יזגרתו ךירוענ ימי תא יתרכז אל רשא ןעי 43 16 14
:התב המאכ רמאל לשמי ךילע לשמה לכ הנה 44 16 14
:ירמא ןכיבאו תיתח ןכמא ןהינבו ןהישנא ולעג רשא תא ךתוחא תוחאו הינבו השיא תלעג תא ךמא תב 45 16 14
:היתונבו םדס ךנימימ תבשויה ךממ הנטקה ךתוחאו ךלואמש לע תבשויה היתונבו איה ןורמש הלודגה ךתוחאו 46 16 14
(תישע) :ךיכרד לכב ןהמ יתחשתו טק טעמכ יתישע ןהיתובעותבו תכלה ןהיכרדב אלו 47 16 14
:ךיתונבו תא תישע רשאכ היתונבו איה ךתוחא םדס התשע םא הוהי ינדא םאנ ינא יח 48 16 14
:הקיזחה אל ןויבאו ינע דיו היתונבלו הל היה טקשה תולשו םחל תעבש ןואג ךתוחא םדס ןוע היה הז הנה 49 16 14
S :יתיאר רשאכ ןהתא ריסאו ינפל הבעות הנישעתו הניהבגתו 50 16 14
(תישע) (ךיתוחא) (תא) :יתישע רשא ךיתובעות לכב ךתוחא תא יקדצתו הנהמ ךיתובעות תא יברתו האטח אל ךיתאטח יצחכ ןורמשו 51 16 14
:ךתויחא ךתקדצב ךתמלכ יאשו ישוב תא םגו ךממ הנקדצת ןהמ תבעתה רשא ךיתאטחב ךתוחאל תללפ רשא ךתמלכ יאש תא םג 52 16 14
(תובשו) (תובש) (תאו) (תובש) (תא) :הנהכותב ךיתיבש תיבשו היתונבו ןורמש תיבש תאו היתונבו םדס תיבש תא ןהתיבש תא יתבשו 53 16 14
:ןתא ךמחנב תישע רשא לכמ תמלכנו ךתמלכ יאשת ןעמל 54 16 14
:ןכתמדקל הניבשת ךיתונבו תאו ןתמדקל ןבשת היתונבו ןורמשו ןתמדקל ןבשת היתונבו םדס ךיתוחאו 55 16 14
:ךינואג םויב ךיפב העומשל ךתוחא םדס התיה אולו 56 16 14
:ביבסמ ךתוא תוטאשה םיתשלפ תונב היתוביבס לכו םרא תונב תפרח תע ומכ ךתער הלגת םרטב 57 16 14
S :הוהי םאנ םיתאשנ תא ךיתובעות תאו ךתמז תא 58 16 14
(יתישעו) :תירב רפהל הלא תיזב רשא תישע רשאכ ךתוא תישעו הוהי ינדא רמא הכ יכ 59 16 14
:םלוע תירב ךל יתומקהו ךירוענ ימיב ךתוא יתירב תא ינא יתרכזו 60 16 14
:ךתירבמ אלו תונבל ךל ןהתא יתתנו ךממ תונטקה לא ךממ תולדגה ךיתוחא תא ךתחקב תמלכנו ךיכרד תא תרכזו 61 16 14
:הוהי ינא יכ תעדיו ךתא יתירב תא ינא יתומיקהו 62 16 14
S :הוהי ינדא םאנ תישע רשא לכל ךל ירפכב ךתמלכ ינפמ הפ ןוחתפ דוע ךל היהי אלו תשבו ירכזת ןעמל 63 16 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 17 14
:לארשי תיב לא לשמ לשמו הדיח דוח םדא ןב 2 17 14
:זראה תרמצ תא חקיו ןונבלה לא אב המקרה ול רשא הצונה אלמ רבאה ךרא םיפנכה לודג לודגה רשנה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 3 17 14
:ומש םילכר ריעב ןענכ ץרא לא והאיביו ףטק ויתוקיני שאר תא 4 17 14
:ומש הפצפצ םיבר םימ לע חק ערז הדשב והנתיו ץראה ערזמ חקיו 5 17 14
:תוראפ חלשתו םידב שעתו ןפגל יהתו ויהי ויתחת וישרשו וילא ויתוילד תונפל המוק תלפש תחרס ןפגל יהיו חמציו 6 17 14
:העטמ תוגרעמ התוא תוקשהל ול החלש ויתוילדו וילע הישרש הנפכ תאזה ןפגה הנהו הצונ ברו םיפנכ לודג לודג דחא רשנ יהיו 7 17 14
S :תרדא ןפגל תויהל ירפ תאשלו ףנע תושעל הלותש איה םיבר םימ לא בוט הדש לא 8 17 14
:הישרשמ התוא תואשמל בר םעבו הלודג ערזב אלו שבית החמצ יפרט לכ שביו ססוקי הירפ תאו קתני הישרש תא אולה חלצת הוהי ינדא רמא הכ רמא 9 17 14
P :שבית החמצ תגרע לע שבי שבית םידקה חור הב תעגכ אולה חלצתה הלותש הנהו 10 17 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 11 17 14
:הלבב וילא םתוא אביו הירש תאו הכלמ תא חקיו םלשורי לבב ךלמ אב הנה רמא הלא המ םתעדי אלה ירמה תיבל אנ רמא 12 17 14
:חקל ץראה יליא תאו הלאב ותא אביו תירב ותא תרכיו הכולמה ערזמ חקיו 13 17 14
:הדמעל ותירב תא רמשל אשנתה יתלבל הלפש הכלממ תויהל 14 17 14
:טלמנו תירב רפהו הלא השעה טלמיה חלציה בר םעו םיסוס ול תתל םירצמ ויכאלמ חלשל וב דרמיו 15 17 14
:תומי לבב ךותב ותא ותירב תא רפה רשאו ותלא תא הזב רשא ותא ךילממה ךלמה םוקמב אל םא הוהי ינדא םאנ ינא יח 16 17 14
:תובר תושפנ תירכהל קיד תונבבו הללס ךפשב המחלמב הערפ ותוא השעי בר להקבו לודג ליחב אלו 17 17 14
S :טלמי אל השע הלא לכו ודי ןתנ הנהו תירב רפהל הלא הזבו 18 17 14
:ושארב ויתתנו ריפה רשא יתירבו הזב רשא יתלא אל םא ינא יח הוהי ינדא רמא הכ ןכל 19 17 14
:יב לעמ רשא ולעמ םש ותא יתטפשנו הלבב והיתואיבהו יתדוצמב שפתנו יתשר וילע יתשרפו 20 17 14
(ויחרבמ) (לכ) S :יתרבד הוהי ינא יכ םתעדיו ושרפי חור לכל םיראשנהו ולפי ברחב ויפגא לכב וחרבמ לכ תאו 21 17 14
:לולתו הבג רה לע ינא יתלתשו ףטקא ךר ויתוקני שארמ יתתנו המרה זראה תרמצמ ינא יתחקלו הוהי ינדא רמא הכ 22 17 14
:הנכשת ויתוילד לצב ףנכ לכ רופצ לכ ויתחת ונכשו רידא זראל היהו ירפ השעו ףנע אשנו ונלתשא לארשי םורמ רהב 23 17 14
P :יתישעו יתרבד הוהי ינא שבי ץע יתחרפהו חל ץע יתשבוה לפש ץע יתהבגה הבג ץע יתלפשה הוהי ינא יכ הדשה יצע לכ ועדיו 24 17 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 18 14
:הניהקת םינבה ינשו רסב ולכאי תובא רמאל לארשי תמדא לע הזה לשמה תא םילשמ םתא םכל המ 2 18 14
:לארשיב הזה לשמה לשמ דוע םכל היהי םא הוהי ינדא םאנ ינא יח 3 18 14
S :תומת איה תאטחה שפנה הנה יל ןבה שפנכו באה שפנכ הנה יל תושפנה לכ ןה 4 18 14
:הקדצו טפשמ השעו קידצ היהי יכ שיאו 5 18 14
:ברקי אל הדנ השא לאו אמט אל והער תשא תאו לארשי תיב ילולג לא אשנ אל ויניעו לכא אל םירהה לא 6 18 14
:דגב הסכי םריעו ןתי בערל ומחל לזגי אל הלזג בישי בוח ותלבח הנוי אל שיאו 7 18 14
:שיאל שיא ןיב השעי תמא טפשמ ודי בישי לועמ חקי אל תיברתו ןתי אל ךשנב 8 18 14
:הוהי ינדא םאנ היחי היח אוה קידצ תמא תושעל רמש יטפשמו ךלהי יתוקחב 9 18 14
:הלאמ דחאמ חא השעו םד ךפש ץירפ ןב דילוהו 10 18 14
:אמט והער תשא תאו לכא םירהה לא םג יכ השע אל הלא לכ תא אוהו 11 18 14
:השע הבעות ויניע אשנ םילולגה לאו בישי אל לבח לזג תולזג הנוה ןויבאו ינע 12 18 14
:היהי וב וימד תמוי תומ השע הלאה תובעותה לכ תא היחי אל יחו חקל תיברתו ןתנ ךשנב 13 18 14
:ןהכ השעי אלו האריו השע רשא ויבא תאטח לכ תא אריו ןב דילוה הנהו 14 18 14
:אמט אל והער תשא תא לארשי תיב ילולג לא אשנ אל ויניעו לכא אל םירהה לע 15 18 14
:דגב הסכ םורעו ןתנ בערל ומחל לזג אל הלזגו לבח אל לבח הנוה אל שיאו 16 18 14
:היחי היח ויבא ןועב תומי אל אוה ךלה יתוקחב השע יטפשמ חקל אל תיברתו ךשנ ודי בישה ינעמ 17 18 14
:ונועב תמ הנהו וימע ךותב השע בוט אל רשאו חא לזג לזג קשע קשע יכ ויבא 18 18 14
:היחי היח םתא השעיו רמש יתוקח לכ תא השע הקדצו טפשמ ןבהו באה ןועב ןבה אשנ אל עדמ םתרמאו 19 18 14
(עשרה) S :היהת וילע עשר תעשרו היהת וילע קידצה תקדצ ןבה ןועב אשי אל באו באה ןועב אשי אל ןב תומת איה תאטחה שפנה 20 18 14
(ויתאטח) (לכמ) :תומי אל היחי היח הקדצו טפשמ השעו יתוקח לכ תא רמשו השע רשא ותאטח לכמ בושי יכ עשרהו 21 18 14
:היחי השע רשא ותקדצב ול ורכזי אל השע רשא ויעשפ לכ 22 18 14
S :היחו ויכרדמ ובושב אולה הוהי ינדא םאנ עשר תומ ץפחא ץפחה 23 18 14
(ויתקדצ) (לכ) :תומי םב אטח רשא ותאטחבו לעמ רשא ולעמב הנרכזת אל השע רשא ותקדצ לכ יחו השעי עשרה השע רשא תובעותה לככ לוע השעו ותקדצמ קידצ בושבו 24 18 14
:ונכתי אל םכיכרד אלה ןכתי אל יכרדה לארשי תיב אנ ועמש ינדא ךרד ןכתי אל םתרמאו 25 18 14
S :תומי השע רשא ולועב םהילע תמו לוע השעו ותקדצמ קידצ בושב 26 18 14
:היחי ושפנ תא אוה הקדצו טפשמ שעיו השע רשא ותעשרמ עשר בושבו 27 18 14
(בשיו) :תומי אל היחי ויח השע רשא ויעשפ לכמ בושיו האריו 28 18 14
:ןכתי אל םכיכרד אלה לארשי תיב ונכתי אל יכרדה ינדא ךרד ןכתי אל לארשי תיב ורמאו 29 18 14
:ןוע לושכמל םכל היהי אלו םכיעשפ לכמ ובישהו ובוש הוהי ינדא םאנ לארשי תיב םכתא טפשא ויכרדכ שיא ןכל 30 18 14
:לארשי תיב ותמת המלו השדח חורו שדח בל םכל ושעו םב םתעשפ רשא םכיעשפ לכ תא םכילעמ וכילשה 31 18 14
P :ויחו ובישהו הוהי ינדא םאנ תמה תומב ץפחא אל יכ 32 18 14
:לארשי יאישנ לא הניק אש התאו 1 19 14
:הירוג התבר םירפכ ךותב הצבר תוירא ןיב איבל ךמא המ תרמאו 2 19 14
:לכא םדא ףרט ףרטל דמליו היה ריפכ הירגמ דחא לעתו 3 19 14
:םירצמ ץרא לא םיחחב והאביו שפתנ םתחשב םיוג וילא ועמשיו 4 19 14
:והתמש ריפכ הירגמ דחא חקתו התוקת הדבא הלחונ יכ ארתו 5 19 14
:לכא םדא ףרט ףרטל דמליו היה ריפכ תוירא ךותב ךלהתיו 6 19 14
:ותגאש לוקמ האלמו ץרא םשתו בירחה םהירעו ויתונמלא עדיו 7 19 14
:שפתנ םתחשב םתשר וילע ושרפיו תונידממ ביבס םיוג וילע ונתיו 8 19 14
P :לארשי ירה לא דוע ולוק עמשי אל ןעמל תודצמב והאבי לבב ךלמ לא והאביו םיחחב רגוסב והנתיו 9 19 14
:םיבר םיממ התיה הפנעו הירפ הלותש םימ לע ךמדב ןפגכ ךמא 10 19 14
:ויתילד ברב והבגב אריו םיתבע ןיב לע ותמוק הבגתו םילשמ יטבש לא זע תוטמ הל ויהיו 11 19 14
:והתלכא שא הזע הטמ ושביו וקרפתה הירפ שיבוה םידקה חורו הכלשה ץראל המחב שתתו 12 19 14
:אמצו היצ ץראב רבדמב הלותש התעו 13 19 14
P :הניקל יהתו איה הניק לושמל טבש זע הטמ הב היה אלו הלכא הירפ הידב הטממ שא אצתו 14 19 14
S :ינפל ובשיו הוהי תא שרדל לארשי ינקזמ םישנא ואב שדחל רושעב ישמחב תיעיבשה הנשב יהיו 1 20 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 2 20 14
:הוהי ינדא םאנ םכל שרדא םא ינא יח םיאב םתא יתא שרדלה הוהי ינדא רמא הכ םהלא תרמאו לארשי ינקז תא רבד םדא ןב 3 20 14
:םעידוה םתובא תבעות תא םדא ןב טופשתה םתא טפשתה 4 20 14
:םכיהלא הוהי ינא רמאל םהל ידי אשאו םירצמ ץראב םהל עדואו בקעי תיב ערזל ידי אשאו לארשיב ירחב םויב הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו 5 20 14
:תוצראה לכל איה יבצ שבדו בלח תבז םהל יתרת רשא ץרא לא םירצמ ץראמ םאיצוהל םהל ידי יתאשנ אוהה םויב 6 20 14
:םכיהלא הוהי ינא ואמטת לא םירצמ ילולגבו וכילשה ויניע יצוקש שיא םהלא רמאו 7 20 14
:םירצמ ץרא ךותב םהב יפא תולכל םהילע יתמח ךפשל רמאו ובזע אל םירצמ ילולג תאו וכילשה אל םהיניע יצוקש תא שיא ילא עמשל ובא אלו יב ורמיו 8 20 14
:םירצמ ץראמ םאיצוהל םהיניעל םהילא יתעדונ רשא םכותב המה רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו 9 20 14
:רבדמה לא םאבאו םירצמ ץראמ םאיצואו 10 20 14
:םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא םתוא יתעדוה יטפשמ תאו יתוקח תא םהל ןתאו 11 20 14
:םשדקמ הוהי ינא יכ תעדל םהיניבו יניב תואל תויהל םהל יתתנ יתותבש תא םגו 12 20 14
:םתולכל רבדמב םהילע יתמח ךפשל רמאו דאמ וללח יתתבש תאו םהב יחו םדאה םתא השעי רשא וסאמ יטפשמ תאו וכלה אל יתוקחב רבדמב לארשי תיב יב ורמיו 13 20 14
:םהיניעל םיתאצוה רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל השעאו 14 20 14
:תוצראה לכל איה יבצ שבדו בלח תבז יתתנ רשא ץראה לא םתוא איבה יתלבל רבדמב םהל ידי יתאשנ ינא םגו 15 20 14
:ךלה םבל םהילולג ירחא יכ וללח יתותבש תאו םהב וכלה אל יתוקח תאו וסאמ יטפשמב ןעי 16 20 14
:רבדמב הלכ םתוא יתישע אלו םתחשמ םהילע יניע סחתו 17 20 14
:ואמטת לא םהילולגבו ורמשת לא םהיטפשמ תאו וכלת לא םכיתובא יקוחב רבדמב םהינב לא רמאו 18 20 14
:םתוא ושעו ורמש יטפשמ תאו וכל יתוקחב םכיהלא הוהי ינא 19 20 14
:םכיהלא הוהי ינא יכ תעדל םכיניבו יניב תואל ויהו ושדק יתותבש תאו 20 20 14
:רבדמב םב יפא תולכל םהילע יתמח ךפשל רמאו וללח יתותבש תא םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא םתוא תושעל ורמש אל יטפשמ תאו וכלה אל יתוקחב םינבה יב ורמיו 21 20 14
:םהיניעל םתוא יתאצוה רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו ידי תא יתבשהו 22 20 14
:תוצראב םתוא תורזלו םיוגב םתא ץיפהל רבדמב םהל ידי תא יתאשנ ינא םג 23 20 14
:םהיניע ויה םתובא ילולג ירחאו וללח יתותבש תאו וסאמ יתוקחו ושע אל יטפשמ ןעי 24 20 14
:םהב ויחי אל םיטפשמו םיבוט אל םיקח םהל יתתנ ינא םגו 25 20 14
S :הוהי ינא רשא ועדי רשא ןעמל םמשא ןעמל םחר רטפ לכ ריבעהב םתונתמב םתוא אמטאו 26 20 14
:לעמ יב םלעמב םכיתובא יתוא ופדג תאז דוע הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו םדא ןב לארשי תיב לא רבד ןכל 27 20 14
:םהיכסנ תא םש וכיסיו םהיחוחינ חיר םש ומישיו םנברק סעכ םש ונתיו םהיחבז תא םש וחבזיו תבע ץע לכו המר העבג לכ ואריו םהל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םאיבאו 28 20 14
:הזה םויה דע המב המש ארקיו םש םיאבה םתא רשא המבה המ םהלא רמאו 29 20 14
:םינז םתא םהיצוקש ירחאו םיאמטנ םתא םכיתובא ךרדבה הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב לא רמא ןכל 30 20 14
:םכל שרדא םא הוהי ינדא םאנ ינא יח לארשי תיב םכל שרדא ינאו םויה דע םכילולג לכל םיאמטנ םתא שאב םכינב ריבעהב םכיתנתמ תאשבו 31 20 14
:ןבאו ץע תרשל תוצראה תוחפשמכ םיוגכ היהנ םירמא םתא רשא היהת אל ויה םכחור לע הלעהו 32 20 14
:םכילע ךולמא הכופש המחבו היוטנ עורזבו הקזח דיב אל םא הוהי ינדא םאנ ינא יח 33 20 14
:הכופש המחבו היוטנ עורזבו הקזח דיב םב םתצופנ רשא תוצראה ןמ םכתא יתצבקו םימעה ןמ םכתא יתאצוהו 34 20 14
:םינפ לא םינפ םש םכתא יתטפשנו םימעה רבדמ לא םכתא יתאבהו 35 20 14
:הוהי ינדא םאנ םכתא טפשא ןכ םירצמ ץרא רבדמב םכיתובא תא יתטפשנ רשאכ 36 20 14
:תירבה תרסמב םכתא יתאבהו טבשה תחת םכתא יתרבעהו 37 20 14
:הוהי ינא יכ םתעדיו אובי אל לארשי תמדא לאו םתוא איצוא םהירוגמ ץראמ יב םיעשופהו םידרמה םכמ יתורבו 38 20 14
:םכילולגבו םכיתונתמב דוע וללחת אל ישדק םש תאו ילא םיעמש םכניא םא רחאו ודבע וכל וילולג שיא הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב םתאו 39 20 14
:םכישדק לכב םכיתואשמ תישאר תאו םכיתמורת תא שורדא םשו םצרא םש ץראב הלכ לארשי תיב לכ ינדבעי םש הוהי ינדא םאנ לארשי םורמ רהב ישדק רהב יכ 40 20 14
:םיוגה יניעל םכב יתשדקנו םב םתצפנ רשא תוצראה ןמ םכתא יתצבקו םימעה ןמ םכתא יאיצוהב םכתא הצרא חחינ חירב 41 20 14
:םכיתובאל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא לארשי תמדא לא םכתא יאיבהב הוהי ינא יכ םתעדיו 42 20 14
:םתישע רשא םכיתוער לכב םכינפב םתטקנו םב םתאמטנ רשא םכיתולילע לכ תאו םכיכרד תא םש םתרכזו 43 20 14
P :הוהי ינדא םאנ לארשי תיב תותחשנה םכיתולילעכו םיערה םכיכרדכ אל ימש ןעמל םכתא יתושעב הוהי ינא יכ םתעדיו 44 20 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 21 14
:בגנ הדשה רעי לא אבנהו םורד לא ףטהו הנמית ךרד ךינפ םיש םדא ןב 2 21 14
:הנופצ בגנמ םינפ לכ הב וברצנו תבהלש תבהל הבכת אל שבי ץע לכו חל ץע לכ ךב הלכאו שא ךב תיצמ יננה הוהי ינדא רמא הכ הוהי רבד עמש בגנה רעיל תרמאו 3 21 14
:הבכת אל היתרעב הוהי ינא יכ רשב לכ וארו 4 21 14
P :אוה םילשמ לשממ אלה יל םירמא המה הוהי ינדא ההא רמאו 5 21 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 6 21 14
:לארשי תמדא לא אבנהו םישדקמ לא ףטהו םלשורי לא ךינפ םיש םדא ןב 7 21 14
:עשרו קידצ ךממ יתרכהו הרעתמ יברח יתאצוהו ךילא יננה הוהי רמא הכ לארשי תמדאל תרמאו 8 21 14
:ןופצ בגנמ רשב לכ לא הרעתמ יברח אצת ןכל עשרו קידצ ךממ יתרכה רשא ןעי 9 21 14
S :דוע בושת אל הרעתמ יברח יתאצוה הוהי ינא יכ רשב לכ ועדיו 10 21 14
:םהיניעל חנאת תורירמבו םינתמ ןורבשב חנאה םדא ןב התאו 11 21 14
P :הוהי ינדא םאנ התיהנו האב הנה םימ הנכלת םיכרב לכו חור לכ התהכו םידי לכ ופרו בל לכ סמנו האב יכ העומש לא תרמאו חנאנ התא המ לע ךילא ורמאי יכ היהו 12 21 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 13 21 14
:הטורמ םגו הדחוה ברח ברח רמא ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא ןב 14 21 14
:ץע לכ תסאמ ינב טבש שישנ וא הטרמ קרב הל היה ןעמל הדחוה חבט חבט ןעמל 15 21 14
:גרוה דיב התוא תתל הטרמ איהו ברח הדחוה איה ףכב שפתל הטרמל התא ןתיו 16 21 14
:ךרי לא קפס ןכל ימע תא ויה ברח לא ירוגמ לארשי יאישנ לכב איה ימעב התיה איה יכ םדא ןב לליהו קעז 17 21 14
P :הוהי ינדא םאנ היהי אל תסאמ טבש םג םא המו ןחב יכ 18 21 14
:םהל תרדחה לודגה ללח ברח איה םיללח ברח התשילש ברח לפכתו ףכ לא ףכ ךהו אבנה םדא ןב התאו 19 21 14
:חבטל הטעמ קרבל היושע חא ברח תחבא יתתנ םהירעש לכ לע םילשכמה הברהו בל גומל ןעמל 20 21 14
:תודעמ ךינפ הנא ילימשה ימישה ינמיה ידחאתה 21 21 14
P :יתרבד הוהי ינא יתמח יתחנהו יפכ לא יפכ הכא ינא םגו 22 21 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 23 21 14
:ארב ריע ךרד שארב ארב דיו םהינש ואצי דחא ץראמ לבב ךלמ ברח אובל םיכרד םינש ךל םיש םדא ןב התאו 24 21 14
:הרוצב םלשוריב הדוהי תאו ןומע ינב תבר תא ברח אובל םישת ךרד 25 21 14
:דבכב האר םיפרתב לאש םיצחב לקלק םסק םסקל םיכרדה ינש שארב ךרדה םא לא לבב ךלמ דמע יכ 26 21 14
:קיד תונבל הללס ךפשל םירעש לע םירכ םושל העורתב לוק םירהל חצרב הפ חתפל םירכ םושל םלשורי םסקה היה ונימיב 27 21 14
(אוש) (םסקכ) P :שפתהל ןוע ריכזמ אוהו םהל תועבש יעבש םהיניעב אוש םוסקכ םהל היהו 28 21 14
P :ושפתת ףכב םכרכזה ןעי םכיתולילע לכב םכיתואטח תוארהל םכיעשפ תולגהב םכנוע םכרכזה ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 29 21 14
S :ץק ןוע תעב ומוי אב רשא לארשי אישנ עשר ללח התאו 30 21 14
:ליפשה הבגהו הבגה הלפשה תאז אל תאז הרטעה םירהו תפנצמה ריסה הוהי ינדא רמא הכ 31 21 14
P :ויתתנו טפשמה ול רשא אב דע היה אל תאז םג הנמישא הוע הוע הוע 32 21 14
:קרב ןעמל ליכהל הטורמ חבטל החותפ ברח ברח תרמאו םתפרח לאו ןומע ינב לא הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא ןב התאו 33 21 14
:ץק ןוע תעב םמוי אב רשא םיעשר יללח יראוצ לא ךתוא תתל בזכ ךל םסקב אוש ךל תוזחב 34 21 14
:ךתא טפשא ךיתורכמ ץראב תארבנ רשא םוקמב הרעת לא בשה 35 21 14
:תיחשמ ישרח םירעב םישנא דיב ךיתתנו ךילע חיפא יתרבע שאב ימעז ךילע יתכפשו 36 21 14
P :יתרבד הוהי ינא יכ ירכזת אל ץראה ךותב היהי ךמד הלכאל היהת שאל 37 21 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 22 14
:היתובעות לכ תא התעדוהו םימדה ריע תא טפשתה טפשתה םדא ןב התאו 2 22 14
:האמטל הילע םילולג התשעו התע אובל הכותב םד תכפש ריע הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 3 22 14
:תוצראה לכל הסלקו םיוגל הפרח ךיתתנ ןכ לע ךיתונש דע אובתו ךימי יבירקתו תאמט תישע רשא ךילולגבו תמשא תכפש רשא ךמדב 4 22 14
:המוהמה תבר םשה תאמט ךב וסלקתי ךממ תוקחרהו תוברקה 5 22 14
:םד ךפש ןעמל ךב ויה וערזל שיא לארשי יאישנ הנה 6 22 14
:ךב ונוה הנמלאו םותי ךכותב קשעב ושע רגל ךב ולקה םאו בא 7 22 14
:תללח יתתבש תאו תיזב ישדק 8 22 14
:ךכותב ושע המז ךב ולכא םירהה לאו םד ךפש ןעמל ךב ויה ליכר ישנא 9 22 14
:ךב ונע הדנה תאמט ךב הלג בא תורע 10 22 14
:ךב הנע ויבא תב ותחא תא שיאו המזב אמט ותלכ תא שיאו הבעות השע והער תשא תא שיאו 11 22 14
:הוהי ינדא םאנ תחכש יתאו קשעב ךיער יעצבתו תחקל תיברתו ךשנ םד ךפש ןעמל ךב וחקל דחש 12 22 14
:ךכותב ויה רשא ךמד לעו תישע רשא ךעצב לא יפכ יתיכה הנהו 13 22 14
:יתישעו יתרבד הוהי ינא ךתוא השע ינא רשא םימיל ךידי הנקזחת םא ךבל דמעיה 14 22 14
:ךממ ךתאמט יתמתהו תוצראב ךיתירזו םיוגב ךתוא יתוציפהו 15 22 14
P :הוהי ינא יכ תעדיו םיוג יניעל ךב תלחנו 16 22 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 17 22 14
(גיסל) S :ויה ףסכ םיגס רוכ ךותב תרפועו לזרבו לידבו תשחנ םלכ גוסל לארשי תיב יל ויה םדא ןב 18 22 14
:םלשורי ךות לא םכתא ץבק יננה ןכל םיגסל םכלכ תויה ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 19 22 14
:םכתא יתכתהו יתחנהו יתמחבו יפאב ץבקא ןכ ךיתנהל שא וילע תחפל רוכ ךות לא לידבו תרפועו לזרבו תשחנו ףסכ תצבק 20 22 14
:הכותב םתכתנו יתרבע שאב םכילע יתחפנו םכתא יתסנכו 21 22 14
P :םכילע יתמח יתכפש הוהי ינא יכ םתעדיו הכותב וכתת ןכ רוכ ךותב ףסכ ךותהכ 22 22 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 23 22 14
:םעז םויב המשג אל איה הרהטמ אל ץרא תא הל רמא םדא ןב 24 22 14
:הכותב וברה היתונמלא וחקי רקיו ןסח ולכא שפנ ףרט ףרט גאוש יראכ הכותב היאיבנ רשק 25 22 14
:םכותב לחאו םהיניע ומילעה יתותבשמו ועידוה אל רוהטל אמטה ןיבו ולידבה אל לחל שדק ןיב ישדק וללחיו יתרות וסמח הינהכ 26 22 14
:עצב עצב ןעמל תושפנ דבאל םד ךפשל ףרט יפרט םיבאזכ הברקב הירש 27 22 14
:רבד אל הוהיו הוהי ינדא רמא הכ םירמא בזכ םהל םימסקו אוש םיזח לפת םהל וחט היאיבנו 28 22 14
:טפשמ אלב וקשע רגה תאו ונוה ןויבאו ינעו לזג ולזגו קשע וקשע ץראה םע 29 22 14
:יתאצמ אלו התחש יתלבל ץראה דעב ינפל ץרפב דמעו רדג רדג שיא םהמ שקבאו 30 22 14
P :הוהי ינדא םאנ יתתנ םשארב םכרד םיתילכ יתרבע שאב ימעז םהילע ךפשאו 31 22 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 23 14
:ויה תחא םא תונב םישנ םיתש םדא ןב 2 23 14
:ןהילותב ידד ושע םשו ןהידש וכעמ המש ונז ןהירוענב םירצמב הנינזתו 3 23 14
:הבילהא םלשוריו הלהא ןורמש ןתומשו תונבו םינב הנדלתו יל הנייהתו התוחא הבילהאו הלודגה הלהא ןתומשו 4 23 14
:םיבורק רושא לא היבהאמ לע בגעתו יתחת הלהא ןזתו 5 23 14
:םיסוס יבכר םישרפ םלכ דמח ירוחב םינגסו תוחפ תלכת ישבל 6 23 14
:האמטנ םהילולג לכב הבגע רשא לכבו םלכ רושא ינב רחבמ םהילע היתונזת ןתתו 7 23 14
:הילע םתונזת וכפשיו הילותב ידד ושע המהו הירוענב ובכש התוא יכ הבזע אל םירצממ היתונזת תאו 8 23 14
:םהילע הבגע רשא רושא ינב דיב היבהאמ דיב היתתנ ןכל 9 23 14
S :הב ושע םיטופשו םישנל םש יהתו וגרה ברחב התואו וחקל היתונבו הינב התורע ולג המה 10 23 14
:התוחא ינונזמ היתונזת תאו הנממ התבגע תחשתו הבילהא התוחא ארתו 11 23 14
:םלכ דמח ירוחב םיסוס יבכר םישרפ לולכמ ישבל םיברק םינגסו תוחפ הבגע רושא ינב לא 12 23 14
:ןהיתשל דחא ךרד האמטנ יכ אראו 13 23 14
(םידשכ) :רששב םיקקח םיידשכ ימלצ ריקה לע הקחמ ישנא ארתו היתונזת לא ףסותו 14 23 14
:םתדלומ ץרא םידשכ לבב ינב תומד םלכ םישלש הארמ םהישארב םילובט יחורס םהינתמב רוזא ירוגח 15 23 14
(הבגעתו) :המידשכ םהילא םיכאלמ חלשתו היניע הארמל םהילע בגעתו 16 23 14
:םהמ השפנ עקתו םב אמטתו םתונזתב התוא ואמטיו םידד בכשמל לבב ינב הילא ואביו 17 23 14
:התוחא לעמ ישפנ העקנ רשאכ הילעמ ישפנ עקתו התורע תא לגתו היתונזת לגתו 18 23 14
:םירצמ ץראב התנז רשא הירוענ ימי תא רכזל היתונזת תא הברתו 19 23 14
:םתמרז םיסוס תמרזו םרשב םירומח רשב רשא םהישגלפ לע הבגעתו 20 23 14
S :ךירוענ ידש ןעמל ךידד םירצממ תושעב ךירוענ תמז תא ידקפתו 21 23 14
:ביבסמ ךילע םיתאבהו םהמ ךשפנ העקנ רשא תא ךילע ךיבהאמ תא ריעמ יננה הוהי ינדא רמא הכ הבילהא ןכל 22 23 14
S :םלכ םיסוס יבכר םיאורקו םישלש םלכ םינגסו תוחפ דמח ירוחב םתוא רושא ינב לכ עוקו עושו דוקפ םידשכ לכו לבב ינב 23 23 14
:םהיטפשמב ךוטפשו טפשמ םהינפל יתתנו ביבס ךילע ומישי עבוקו ןגמו הנצ םימע להקבו לגלגו בכר ןצה ךילע ואבו 24 23 14
:שאב לכאת ךתירחאו וחקי ךיתונבו ךינב המה לופת ברחב ךתירחאו וריסי ךינזאו ךפא המחב ךתוא ושעו ךב יתאנק יתתנו 25 23 14
:ךתראפת ילכ וחקלו ךידגב תא ךוטישפהו 26 23 14
:דוע ירכזת אל םירצמו םהילא ךיניע יאשת אלו םירצמ ץראמ ךתונז תאו ךממ ךתמז יתבשהו 27 23 14
:םהמ ךשפנ העקנ רשא דיב תאנש רשא דיב ךנתנ יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ 28 23 14
:ךיתונזתו ךתמזו ךינונז תורע הלגנו הירעו םריע ךובזעו ךעיגי לכ וחקלו האנשב ךתוא ושעו 29 23 14
:םהילולגב תאמטנ רשא לע םיוג ירחא ךתונזב ךל הלא השע 30 23 14
S :ךדיב הסוכ יתתנו תכלה ךתוחא ךרדב 31 23 14
:ליכהל הברמ געללו קחצל היהת הבחרהו הקמעה יתשת ךתוחא סוכ הוהי ינדא רמא הכ 32 23 14
:ןורמש ךתוחא סוכ הממשו המש סוכ יאלמת ןוגיו ןורכש 33 23 14
S :הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ יקתנת ךידשו ימרגת הישרח תאו תיצמו התוא תיתשו 34 23 14
S :ךיתונזת תאו ךתמז יאש תא םגו ךוג ירחא יתוא יכילשתו יתוא תחכש ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 35 23 14
:ןהיתובעות תא ןהל דגהו הבילהא תאו הלהא תא טופשתה םדא ןב ילא הוהי רמאיו 36 23 14
:הלכאל םהל וריבעה יל ודלי רשא ןהינב תא םגו ופאנ ןהילולג תאו ןהידיב םדו ופאנ יכ 37 23 14
:וללח יתותבש תאו אוהה םויב ישדקמ תא ואמט יל ושע תאז דוע 38 23 14
:יתיב ךותב ושע הכ הנהו וללחל אוהה םויב ישדקמ לא ואביו םהילולגל םהינב תא םטחשבו 39 23 14
:ידע תידעו ךיניע תלחכ תצחר רשאל ואב הנהו םהילא חולש ךאלמ רשא קחרממ םיאב םישנאל הנחלשת יכ ףאו 40 23 14
:הילע תמש ינמשו יתרטקו הינפל ךורע ןחלשו הדובכ הטמ לע תבשיו 41 23 14
(םיאבס) :ןהישאר לע תראפת תרטעו ןהידי לא םידימצ ונתיו רבדממ םיאבוס םיאבומ םדא ברמ םישנא לאו הב ולש ןומה לוקו 42 23 14
(ונזי) (התע) :איהו התונזת הנזי תע םיפואנ הלבל רמאו 43 23 14
:המזה תשא הבילהא לאו הלהא לא ואב ןכ הנוז השא לא אובכ הילא אוביו 44 23 14
S :ןהידיב םדו הנה תפאנ יכ םד תוכפש טפשמו תופאנ טפשמ םהתוא וטפשי המה םקידצ םישנאו 45 23 14
:זבלו הועזל ןהתא ןתנו להק םהילע הלעה הוהי ינדא רמא הכ יכ 46 23 14
:ופרשי שאב ןהיתבו וגרהי םהיתונבו םהינב םתוברחב ןהתוא ארבו להק ןבא ןהילע ומגרו 47 23 14
:הנכתמזכ הנישעת אלו םישנה לכ ורסונו ץראה ןמ המז יתבשהו 48 23 14
P :הוהי ינדא ינא יכ םתעדיו הניאשת ןכילולג יאטחו ןכילע הנכתמז ונתנו 49 23 14
:רמאל שדחל רושעב ירישעה שדחב תיעישתה הנשב ילא הוהי רבד יהיו 1 24 14
(ךל) (בתכ) :הזה םויה םצעב םלשורי לא לבב ךלמ ךמס הזה םויה םצע תא םויה םש תא ךל בותכ םדא ןב 2 24 14
:םימ וב קצי םגו תפש ריסה תפש הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו לשמ ירמה תיב לא לשמו 3 24 14
:אלמ םימצע רחבמ ףתכו ךרי בוט חתנ לכ הילא היחתנ ףסא 4 24 14
S :הכותב הימצע ולשב םג היחתר חתר היתחת םימצעה רוד םגו חוקל ןאצה רחבמ 5 24 14
:לרוג הילע לפנ אל האיצוה היחתנל היחתנל הנממ האצי אל התאלחו הב התאלח רשא ריס םימדה ריע יוא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 6 24 14
:רפע וילע תוסכל ץראה לע והתכפש אל והתמש עלס חיחצ לע היה הכותב המד יכ 7 24 14
P :תוסכה יתלבל עלס חיחצ לע המד תא יתתנ םקנ םקנל המח תולעהל 8 24 14
:הרודמה לידגא ינא םג םימדה ריע יוא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 9 24 14
:ורחי תומצעהו החקרמה חקרהו רשבה םתה שאה קלדה םיצעה הברה 10 24 14
:התאלח םתת התאמט הכותב הכתנו התשחנ הרחו םחת ןעמל הקר הילחג לע הדימעהו 11 24 14
:התאלח שאב התאלח תבר הנממ אצת אלו תאלה םינאת 12 24 14
:ךב יתמח תא יחינה דע דוע ירהטת אל ךתאמטמ תרהט אלו ךיתרהט ןעי המז ךתאמטב 13 24 14
P :הוהי ינדא םאנ ךוטפש ךיתולילעכו ךיכרדכ םחנא אלו סוחא אלו ערפא אל יתישעו האב יתרבד הוהי ינא 14 24 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 15 24 14
:ךתעמד אובת אולו הכבת אלו דפסת אלו הפגמב ךיניע דמחמ תא ךממ חקל יננה םדא ןב 16 24 14
:לכאת אל םישנא םחלו םפש לע הטעת אלו ךילגרב םישת ךילענו ךילע שובח ךראפ השעת אל לבא םיתמ םד קנאה 17 24 14
:יתיוצ רשאכ רקבב שעאו ברעב יתשא תמתו רקבב םעה לא רבדאו 18 24 14
:השע התא יכ ונל הלא המ ונל דיגת אלה םעה ילא ורמאיו 19 24 14
:רמאל ילא היה הוהי רבד םהילא רמאו 20 24 14
:ולפי ברחב םתבזע רשא םכיתונבו םכינבו םכשפנ למחמו םכיניע דמחמ םכזע ןואג ישדקמ תא ללחמ יננה הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיבל רמא 21 24 14
:ולכאת אל םישנא םחלו וטעת אל םפש לע יתישע רשאכ םתישעו 22 24 14
:ויחא לא שיא םתמהנו םכיתנועב םתקמנו וכבת אלו ודפסת אל םכילגרב םכילענו םכישאר לע םכראפו 23 24 14
S :הוהי ינדא ינא יכ םתעדיו האבב ושעת השע רשא לככ תפומל םכל לאקזחי היהו 24 24 14
:םהיתונבו םהינב םשפנ אשמ תאו םהיניע דמחמ תא םתראפת שושמ םזועמ תא םהמ יתחק םויב אולה םדא ןב התאו 25 24 14
:םינזא תועמשהל ךילא טילפה אובי אוהה םויב 26 24 14
S :הוהי ינא יכ ועדיו תפומל םהל תייהו דוע םלאת אלו רבדתו טילפה תא ךיפ חתפי אוהה םויב 27 24 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 25 14
:םהילע אבנהו ןומע ינב לא ךינפ םיש םדא ןב 2 25 14
:הלוגב וכלה יכ הדוהי תיב לאו המשנ יכ לארשי תמדא לאו לחנ יכ ישדקמ לא חאה ךרמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ הוהי ינדא רבד ועמש ןומע ינבל תרמאו 3 25 14
:ךבלח ותשי המהו ךירפ ולכאי המה םהינכשמ ךב ונתנו ךב םהיתוריט ובשיו השרומל םדק ינבל ךנתנ יננה ןכל 4 25 14
S :הוהי ינא יכ םתעדיו ןאצ ץברמל ןומע ינב תאו םילמג הונל הבר תא יתתנו 5 25 14
:לארשי תמדא לא שפנב ךטאש לכב חמשתו לגרב ךעקרו די ךאחמ ןעי הוהי ינדא רמא הכ יכ 6 25 14
(זבל) (ךיתתנו) S :הוהי ינא יכ תעדיו ךדימשא תוצראה ןמ ךיתדבאהו םימעה ןמ ךיתרכהו םיוגל גבל ךיתתנו ךילע ידי תא יתיטנ יננה ןכל 7 25 14
:הדוהי תיב םיוגה לככ הנה ריעשו באומ רמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ 8 25 14
(המיתירקו) :המתירקו ןועמ לעב תמישיה תיב ץרא יבצ והצקמ וירעמ םירעהמ באומ ףתכ תא חתפ יננה ןכל 9 25 14
:םיוגב ןומע ינב רכזת אל ןעמל השרומל היתתנו ןומע ינב לע םדק ינבל 10 25 14
S :הוהי ינא יכ ועדיו םיטפש השעא באומבו 11 25 14
:םהב ומקנו םושא ומשאיו הדוהי תיבל םקנ םקנב םודא תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ 12 25 14
:ולפי ברחב הנדדו ןמיתמ הברח היתתנו המהבו םדא הנממ יתרכהו םודא לע ידי יתטנו הוהי ינדא רמא הכ ןכל 13 25 14
P :הוהי ינדא םאנ יתמקנ תא ועדיו יתמחכו יפאכ םודאב ושעו לארשי ימע דיב םודאב יתמקנ תא יתתנו 14 25 14
:םלוע תביא תיחשמל שפנב טאשב םקנ ומקניו המקנב םיתשלפ תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ 15 25 14
:םיה ףוח תיראש תא יתדבאהו םיתרכ תא יתרכהו םיתשלפ לע ידי הטונ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 16 25 14
S :םב יתמקנ תא יתתב הוהי ינא יכ ועדיו המח תוחכותב תולדג תומקנ םב יתישעו 17 25 14
:רמאל ילא הוהי רבד היה שדחל דחאב הנש הרשע יתשעב יהיו 1 26 14
:הברחה האלמא ילא הבסנ םימעה תותלד הרבשנ חאה םלשורי לע רצ הרמא רשא ןעי םדא ןב 2 26 14
:וילגל םיה תולעהכ םיבר םיוג ךילע יתילעהו רצ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 3 26 14
:עלס חיחצל התוא יתתנו הנממ הרפע יתיחסו הילדגמ וסרהו רצ תומח ותחשו 4 26 14
:םיוגל זבל התיהו הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ םיה ךותב היהת םימרח חטשמ 5 26 14
P :הוהי ינא יכ ועדיו הנגרהת ברחב הדשב רשא היתונבו 6 26 14
:בר םעו להקו םישרפבו בכרבו סוסב םיכלמ ךלמ ןופצמ לבב ךלמ רצארדכובנ רצ לא איבמ יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ 7 26 14
:הנצ ךילע םיקהו הללס ךילע ךפשו קיד ךילע ןתנו גרהי ברחב הדשב ךיתונב 8 26 14
:ויתוברחב ץתי ךיתלדגמו ךיתומחב ןתי ולבק יחמו 9 26 14
:העקבמ ריע יאובמכ ךירעשב ואבב ךיתומוח הנשערת בכרו לגלגו שרפ לוקמ םקבא ךסכי ויסוס תעפשמ 10 26 14
:דרת ץראל ךזע תובצמו גרהי ברחב ךמע ךיתוצוח לכ תא סמרי ויסוס תוסרפב 11 26 14
:ומישי םימ ךותב ךרפעו ךיצעו ךינבאו וצתי ךתדמח יתבו ךיתומוח וסרהו ךתלכר וזזבו ךליח וללשו 12 26 14
:דוע עמשי אל ךירונכ לוקו ךיריש ןומה יתבשהו 13 26 14
S :הוהי ינדא םאנ יתרבד הוהי ינא יכ דוע הנבת אל היהת םימרח חטשמ עלס חיחצל ךיתתנו 14 26 14
:םייאה ושערי ךכותב גרה גרהב ללח קנאב ךתלפמ לוקמ אלה רוצל הוהי ינדא רמא הכ 15 26 14
:ךילע וממשו םיעגרל ודרחו ובשי ץראה לע ושבלי תודרח וטשפי םתמקר ידגב תאו םהיליעמ תא וריסהו םיה יאישנ לכ םתואסכ לעמ ודריו 16 26 14
:היבשוי לכל םתיתח ונתנ רשא היבשיו איה םיב הקזח התיה רשא הללהה ריעה םימימ תבשונ תדבא ךיא ךל ורמאו הניק ךילע ואשנו 17 26 14
S :ךתאצמ םיב רשא םייאה ולהבנו ךתלפמ םוי ןיאה ודרחי התע 18 26 14
:םיברה םימה ךוסכו םוהת תא ךילע תולעהב ובשונ אל רשא םירעכ תברחנ ריע ךתא יתתב הוהי ינדא רמא הכ יכ 19 26 14
:םייח ץראב יבצ יתתנו יבשת אל ןעמל רוב ידרוי תא םלועמ תוברחכ תויתחת ץראב ךיתבשוהו םלוע םע לא רוב ידרוי תא ךיתדרוהו 20 26 14
S :הוהי ינדא םאנ םלועל דוע יאצמת אלו ישקבתו ךניאו ךנתא תוהלב 21 26 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 27 14
:הניק רצ לע אש םדא ןב התאו 2 27 14
(תבשיה) :יפי תלילכ ינא תרמא תא רוצ הוהי ינדא רמא הכ םיבר םייא לא םימעה תלכר םי תאובמ לע יתבשיה רוצל תרמאו 3 27 14
:ךיפי וללכ ךינב ךילובג םימי בלב 4 27 14
:ךילע ןרת תושעל וחקל ןונבלמ זרא םיתחל לכ תא ךל ונב רינשמ םישורב 5 27 14
(םייתכ) :םיתכ ייאמ םירשא תב ןש ושע ךשרק ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא 6 27 14
:ךסכמ היה השילא ייאמ ןמגראו תלכת סנל ךל תויהל ךשרפמ היה םירצממ המקרב שש 7 27 14
:ךילבח המה ךב ויה רוצ ךימכח ךל םיטש ויה דוראו ןודיצ יבשי 8 27 14
:ךברעמ ברעל ךב ויה םהיחלמו םיה תוינא לכ ךקדב יקיזחמ ךב ויה הימכחו לבג ינקז 9 27 14
:ךרדה ונתנ המה ךב ולת עבוכו ןגמ ךתמחלמ ישנא ךליחב ויה טופו דולו סרפ 10 27 14
:ךיפי וללכ המה ביבס ךיתומוח לע ולת םהיטלש ויה ךיתולדגמב םידמגו ביבס ךיתומוח לע ךליחו דורא ינב 11 27 14
:ךינובזע ונתנ תרפועו לידב לזרב ףסכב ןוה לכ ברמ ךתרחס שישרת 12 27 14
:ךברעמ ונתנ תשחנ ילכו םדא שפנב ךילכר המה ךשמו לבת ןוי 13 27 14
:ךינובזע ונתנ םידרפו םישרפו םיסוס המרגות תיבמ 14 27 14
(םינבהו) :ךרכשא ובישה םינבוהו ןש תונרק ךדי תרחס םיבר םייא ךילכר ןדד ינב 15 27 14
:ךינובזעב ונתנ דכדכו תמארו ץובו המקרו ןמגרא ךפנב ךישעמ ברמ ךתרחס םרא 16 27 14
:ךברעמ ונתנ ירצו ןמשו שבדו גנפו תינמ יטחב ךילכר המה לארשי ץראו הדוהי 17 27 14
:רחצ רמצו ןובלח ןייב ןוה לכ ברמ ךישעמ ברב ךתרחס קשמד 18 27 14
:היה ךברעמב הנקו הדק תושע לזרב ונתנ ךינובזעב לזואמ ןויו ןדו 19 27 14
:הבכרל שפח ידגבב ךתלכר ןדד 20 27 14
:ךירחס םב םידותעו םיליאו םירכב ךדי ירחס המה רדק יאישנ לכו ברע 21 27 14
:ךינובזע ונתנ בהזו הרקי ןבא לכבו םשב לכ שארב ךילכר המה המערו אבש ילכר 22 27 14
:ךתלכר דמלכ רושא אבש ילכר ןדעו הנכו ןרח 23 27 14
:ךתלכרמב םיזראו םישבח םילבחב םימרב יזנגבו המקרו תלכת ימולגב םיללכמב ךילכר המה 24 27 14
:םימי בלב דאמ ידבכתו יאלמתו ךברעמ ךיתורש שישרת תוינא 25 27 14
:םימי בלב ךרבש םידקה חור ךתא םיטשה ךואיבה םיבר םימב 26 27 14
:ךתלפמ םויב םימי בלב ולפי ךכותב רשא ךלהק לכבו ךב רשא ךתמחלמ ישנא לכו ךברעמ יברעו ךקדב יקיזחמ ךילבחו ךיחלמ ךברעמ ךינובזעו ךנוה 27 27 14
:תושרגמ ושערי ךילבח תקעז לוקל 28 27 14
:ודמעי ץראה לא םיה ילבח לכ םיחלמ טושמ ישפת לכ םהיתוינאמ ודריו 29 27 14
:ושלפתי רפאב םהישאר לע רפע ולעיו הרמ וקעזיו םלוקב ךילע ועימשהו 30 27 14
:רמ דפסמ שפנ רמב ךילא וכבו םיקש ורגחו החרק ךילא וחירקהו 31 27 14
:םיה ךותב המדכ רוצכ ימ ךילע וננוקו הניק םהינב ךילא ואשנו 32 27 14
:ץרא יכלמ תרשעה ךיברעמו ךינוה ברב םיבר םימע תעבשה םימימ ךינובזע תאצב 33 27 14
:ולפנ ךכותב ךלהק לכו ךברעמ םימ יקמעמב םימימ תרבשנ תע 34 27 14
:םינפ ומער רעש ורעש םהיכלמו ךילע וממש םייאה יבשי לכ 35 27 14
S :םלוע דע ךניאו תייה תוהלב ךילע וקרש םימעב םירחס 36 27 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 28 14
:םיהלא בלכ ךבל ןתתו לא אלו םדא התאו םימי בלב יתבשי םיהלא בשומ ינא לא רמאתו ךבל הבג ןעי הוהי ינדא רמא הכ רצ דיגנל רמא םדא ןב 2 28 14
(לאינדמ) :ךוממע אל םותס לכ לאנדמ התא םכח הנה 3 28 14
:ךיתורצואב ףסכו בהז שעתו ליח ךל תישע ךתנובתבו ךתמכחב 4 28 14
S :ךליחב ךבבל הבגיו ךליח תיברה ךתלכרב ךתמכח ברב 5 28 14
:םיהלא בלכ ךבבל תא ךתת ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 6 28 14
:ךתעפי וללחו ךתמכח יפי לע םתוברח וקירהו םיוג יצירע םירז ךילע איבמ יננה ןכל 7 28 14
:םימי בלב ללח יתוממ התמו ךודרוי תחשל 8 28 14
:ךיללחמ דיב לא אלו םדא התאו ךגרה ינפל ינא םיהלא רמאת רמאה 9 28 14
S :הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ םירז דיב תומת םילרע יתומ 10 28 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 11 28 14
:יפי לילכו המכח אלמ תינכת םתוח התא הוהי ינדא רמא הכ ול תרמאו רוצ ךלמ לע הניק אש םדא ןב 12 28 14
:וננוכ ךארבה םויב ךב ךיבקנו ךיפת תכאלמ בהזו תקרבו ךפנ ריפס הפשיו םהש שישרת םלהיו הדטפ םדא ךתכסמ הרקי ןבא לכ תייה םיהלא ןג ןדעב 13 28 14
:תכלהתה שא ינבא ךותב תייה םיהלא שדק רהב ךיתתנו ךכוסה חשממ בורכ תא 14 28 14
:ךב התלוע אצמנ דע ךארבה םוימ ךיכרדב התא םימת 15 28 14
:שא ינבא ךותמ ךכסה בורכ ךדבאו םיהלא רהמ ךללחאו אטחתו סמח ךכות ולמ ךתלכר ברב 16 28 14
:ךב הוארל ךיתתנ םיכלמ ינפל ךיתכלשה ץרא לע ךתעפי לע ךתמכח תחש ךיפיב ךבל הבג 17 28 14
:ךיאר לכ יניעל ץראה לע רפאל ךנתאו ךתלכא איה ךכותמ שא אצואו ךישדקמ תללח ךתלכר לועב ךינוע ברמ 18 28 14
P :םלוע דע ךניאו תייה תוהלב ךילע וממש םימעב ךיעדוי לכ 19 28 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 20 28 14
:הילע אבנהו ןודיצ לא ךינפ םיש םדא ןב 21 28 14
:הב יתשדקנו םיטפש הב יתושעב הוהי ינא יכ ועדיו ךכותב יתדבכנו ןודיצ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 22 28 14
:הוהי ינא יכ ועדיו ביבסמ הילע ברחב הכותב ללח ללפנו היתוצוחב םדו רבד הב יתחלשו 23 28 14
S :הוהי ינדא ינא יכ ועדיו םתוא םיטאשה םתביבס לכמ באכמ ץוקו ריאממ ןולס לארשי תיבל דוע היהי אלו 24 28 14
:בקעיל ידבעל יתתנ רשא םתמדא לע ובשיו םיוגה יניעל םב יתשדקנו םב וצפנ רשא םימעה ןמ לארשי תיב תא יצבקב הוהי ינדא רמא הכ 25 28 14
S :םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו םתוביבסמ םתא םיטאשה לכב םיטפש יתושעב חטבל ובשיו םימרכ ועטנו םיתב ונבו חטבל הילע ובשיו 26 28 14
:רמאל ילא הוהי רבד היה שדחל רשע םינשב ירשעב תירישעה הנשב 1 29 14
:הלכ םירצמ לעו וילע אבנהו םירצמ ךלמ הערפ לע ךינפ םיש םדא ןב 2 29 14
:ינתישע ינאו יראי יל רמא רשא ויראי ךותב ץברה לודגה םינתה םירצמ ךלמ הערפ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו רבד 3 29 14
(םיחח) :קבדת ךיתשקשקב ךיראי תגד לכ תאו ךיראי ךותמ ךיתילעהו ךיתשקשקב ךיראי תגד יתקבדהו ךייחלב םייחח יתתנו 4 29 14
:הלכאל ךיתתנ םימשה ףועלו ץראה תיחל ץבקת אלו ףסאת אל לופת הדשה ינפ לע ךיראי תגד לכ תאו ךתוא הרבדמה ךיתשטנו 5 29 14
:לארשי תיבל הנק תנעשמ םתויה ןעי הוהי ינא יכ םירצמ יבשי לכ ועדיו 6 29 14
(ףכב) S :םינתמ לכ םהל תדמעהו רבשת ךילע םנעשהבו ףתכ לכ םהל תעקבו ץורת ךפכב ךב םשפתב 7 29 14
:המהבו םדא ךממ יתרכהו ברח ךילע איבמ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 8 29 14
:יתישע ינאו יל ראי רמא ןעי הוהי ינא יכ ועדיו הברחו הממשל םירצמ ץרא התיהו 9 29 14
:שוכ לובג דעו הנוס לדגממ הממש ברח תוברחל םירצמ ץרא תא יתתנו ךיראי לאו ךילא יננה ןכל 10 29 14
:הנש םיעברא בשת אלו הב רבעת אל המהב לגרו םדא לגר הב רבעת אל 11 29 14
P :תוצראב םיתירזו םיוגב םירצמ תא יתצפהו הנש םיעברא הממש ןייהת תוברחמ םירע ךותב הירעו תומשנ תוצרא ךותב הממש םירצמ ץרא תא יתתנו 12 29 14
:המש וצפנ רשא םימעה ןמ םירצמ תא ץבקא הנש םיעברא ץקמ הוהי ינדא רמא הכ יכ 13 29 14
:הלפש הכלממ םש ויהו םתרוכמ ץרא לע סורתפ ץרא םתא יתבשהו םירצמ תובש תא יתבשו 14 29 14
:םיוגב תודר יתלבל םיתטעמהו םיוגה לע דוע אשנתת אלו הלפש היהת תוכלממה ןמ 15 29 14
P :הוהי ינדא ינא יכ ועדיו םהירחא םתונפב ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל דוע היהי אלו 16 29 14
:רמאל ילא הוהי רבד היה שדחל דחאב ןושארב הנש עבשו םירשעב יהיו 17 29 14
S :הילע דבע רשא הדבעה לע רצמ וליחלו ול היה אל רכשו הטורמ ףתכ לכו חרקמ שאר לכ רצ לא הלדג הדבע וליח תא דיבעה לבב ךלמ רצארדכובנ םדא ןב 18 29 14
:וליחל רכש התיהו הזב זזבו הללש ללשו הנמה אשנו םירצמ ץרא תא לבב ךלמ רצארדכובנל ןתנ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 19 29 14
S :הוהי ינדא םאנ יל ושע רשא םירצמ ץרא תא ול יתתנ הב דבע רשא ותלעפ 20 29 14
P :הוהי ינא יכ ועדיו םכותב הפ ןוחתפ ןתא ךלו לארשי תיבל ןרק חימצא אוהה םויב 21 29 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 30 14
:םויל הה וליליה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא ןב 2 30 14
:היהי םיוג תע ןנע םוי הוהיל םוי בורקו םוי בורק יכ 3 30 14
:היתדוסי וסרהנו הנומה וחקלו םירצמב ללח לפנב שוכב הלחלח התיהו םירצמב ברח האבו 4 30 14
P :ולפי ברחב םתא תירבה ץרא ינבו בוכו ברעה לכו דולו טופו שוכ 5 30 14
:הוהי ינדא םאנ הב ולפי ברחב הנוס לדגממ הזע ןואג דריו םירצמ יכמס ולפנו הוהי רמא הכ 6 30 14
:הנייהת תוברחנ םירע ךותב וירעו תומשנ תוצרא ךותב ומשנו 7 30 14
:הירזע לכ ורבשנו םירצמב שא יתתב הוהי ינא יכ ועדיו 8 30 14
S :האב הנה יכ םירצמ םויב םהב הלחלח התיהו חטב שוכ תא דירחהל םיצב ינפלמ םיכאלמ ואצי אוהה םויב 9 30 14
:לבב ךלמ רצארדכובנ דיב םירצמ ןומה תא יתבשהו הוהי ינדא רמא הכ 10 30 14
:ללח ץראה תא ואלמו םירצמ לע םתוברח וקירהו ץראה תחשל םיאבומ םיוג יצירע ותא ומעו אוה 11 30 14
S :יתרבד הוהי ינא םירז דיב האלמו ץרא יתמשהו םיער דיב ץראה תא יתרכמו הברח םיראי יתתנו 12 30 14
:םירצמ ץראב הארי יתתנו דוע היהי אל םירצמ ץראמ אישנו ףנמ םילילא יתבשהו םילולג יתדבאהו הוהי ינדא רמא הכ 13 30 14
:אנב םיטפש יתישעו ןעצב שא יתתנו סורתפ תא יתמשהו 14 30 14
:אנ ןומה תא יתרכהו םירצמ זועמ ןיס לע יתמח יתכפשו 15 30 14
(לוחת) :םמוי ירצ ףנו עקבהל היהת אנו ןיס ליחת לוח םירצמב שא יתתנו 16 30 14
:הנכלת יבשב הנהו ולפי ברחב תסב יפו ןוא ירוחב 17 30 14
:הנכלת יבשב היתונבו הנסכי ןנע איה הזע ןואג הב תבשנו םירצמ תוטמ תא םש ירבשב םויה ךשח סחנפחתבו 18 30 14
P :הוהי ינא יכ ועדיו םירצמב םיטפש יתישעו 19 30 14
:רמאל ילא הוהי רבד היה שדחל העבשב ןושארב הנש הרשע תחאב יהיו 20 30 14
S :ברחב שפתל הקזחל השבחל לותח םושל תואפר תתל השבח אל הנהו יתרבש םירצמ ךלמ הערפ עורז תא םדא ןב 21 30 14
:ודימ ברחה תא יתלפהו תרבשנה תאו הקזחה תא ויתערז תא יתרבשו םירצמ ךלמ הערפ לא יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 22 30 14
:תוצראב םתירזו םיוגב םירצמ תא יתוצפהו 23 30 14
:וינפל ללח תוקאנ קאנו הערפ תוערז תא יתרבשו ודיב יברח תא יתתנו לבב ךלמ תוערז תא יתקזחו 24 30 14
:םירצמ ץרא לא התוא הטנו לבב ךלמ דיב יברח יתתב הוהי ינא יכ ועדיו הנלפת הערפ תוערזו לבב ךלמ תוערז תא יתקזחהו 25 30 14
S :הוהי ינא יכ ועדיו תוצראב םתוא יתירזו םיוגב םירצמ תא יתוצפהו 26 30 14
:רמאל ילא הוהי רבד היה שדחל דחאב ישילשב הנש הרשע תחאב יהיו 1 31 14
:ךלדגב תימד ימ לא ונומה לאו םירצמ ךלמ הערפ לא רמא םדא ןב 2 31 14
:ותרמצ התיה םיתבע ןיבו המוק הבגו לצמ שרחו ףנע הפי ןונבלב זרא רושא הנה 3 31 14
:הדשה יצע לכ לא החלש היתלעת תאו העטמ תוביבס ךלה היתרהנ תא והתממר םוהת והולדג םימ 4 31 14
(ויתראפ) :וחלשב םיבר םיממ ותראפ הנכראתו ויתפערס הניברתו הדשה יצע לכמ ותמק אהבג ןכ לע 5 31 14
:םיבר םיוג לכ ובשי ולצבו הדשה תיח לכ ודלי ויתראפ תחתו םימשה ףוע לכ וננק ויתפעסב 6 31 14
:םיבר םימ לא ושרש היה יכ ויתוילד ךראב ולדגב ףייו 7 31 14
:ויפיב וילא המד אל םיהלא ןגב ץע לכ ויתראפכ ויה אל םינמרעו ויתפעס לא ומד אל םישורב םיהלא ןגב והממע אל םיזרא 8 31 14
S :םיהלאה ןגב רשא ןדע יצע לכ והאנקיו ויתוילד ברב ויתישע הפי 9 31 14
:והבגב ובבל םרו םיתובע ןיב לא ותרמצ ןתיו המוקב תהבג רשא ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 10 31 14
:והתשרג ועשרכ ול השעי ושע םיוג ליא דיב והנתאו 11 31 14
:והשטיו ץראה ימע לכ ולצמ ודריו ץראה יקיפא לכב ויתראפ הנרבשתו ויתוילד ולפנ תויאג לכבו םירהה לא והשטיו םיוג יצירע םירז והתרכיו 12 31 14
:הדשה תיח לכ ויה ויתראפ לאו םימשה ףוע לכ ונכשי ותלפמ לע 13 31 14
S :רוב ידרוי לא םדא ינב ךותב תיתחת ץרא לא תומל ונתנ םלכ יכ םימ יתש לכ םהבגב םהילא ודמעי אלו םיתבע ןיב לא םתרמצ תא ונתי אלו םימ יצע לכ םתמוקב והבגי אל רשא ןעמל 14 31 14
:הפלע וילע הדשה יצע לכו ןונבל וילע רדקאו םיבר םימ ואלכיו היתורהנ ענמאו םוהת תא וילע יתסכ יתלבאה הלואש ותדר םויב הוהי ינדא רמא הכ 15 31 14
:םימ יתש לכ ןונבל בוטו רחבמ ןדע יצע לכ תיתחת ץראב ומחניו רוב ידרוי תא הלואש ותא ידרוהב םיוג יתשערה ותלפמ לוקמ 16 31 14
:םיוג ךותב ולצב ובשי וערזו ברח יללח לא הלואש ודרי ותא םה םג 17 31 14
(ונומה) (לכו) S :הוהי ינדא םאנ הנומה לכו הערפ אוה ברח יללח תא בכשת םילרע ךותב תיתחת ץרא לא ןדע יצע תא תדרוהו ןדע יצעב לדגבו דובכב הככ תימד ימ לא 18 31 14
:רמאל ילא הוהי רבד היה שדחל דחאב שדח רשע ינשב הנש הרשע יתשב יהיו 1 32 14
:םתורהנ ספרתו ךילגרב םימ חלדתו ךיתורהנב חגתו םימיב םינתכ התאו תימדנ םיוג ריפכ וילא תרמאו םירצמ ךלמ הערפ לע הניק אש םדא ןב 2 32 14
:ימרחב ךולעהו םיבר םימע להקב יתשר תא ךילע יתשרפו הוהי ינדא רמא הכ 3 32 14
:ץראה לכ תיח ךממ יתעבשהו םימשה ףוע לכ ךילע יתנכשהו ךליטא הדשה ינפ לע ץראב ךיתשטנו 4 32 14
:ךתומר תויאגה יתאלמו םירהה לע ךרשב תא יתתנו 5 32 14
:ךממ ןואלמי םיקפאו םירהה לא ךמדמ ךתפצ ץרא יתיקשהו 6 32 14
:ורוא ריאי אל חריו ונסכא ןנעב שמש םהיבככ תא יתרדקהו םימש ךתובכב יתיסכו 7 32 14
:הוהי ינדא םאנ ךצרא לע ךשח יתתנו ךילע םרידקא םימשב רוא ירואמ לכ 8 32 14
:םתעדי אל רשא תוצרא לע םיוגב ךרבש יאיבהב םיבר םימע בל יתסעכהו 9 32 14
S :ךתלפמ םויב ושפנל שיא םיעגרל ודרחו םהינפ לע יברח יפפועב רעש ךילע ורעשי םהיכלמו םיבר םימע ךילע יתומשהו 10 32 14
:ךאובת לבב ךלמ ברח הוהי ינדא רמא הכ יכ 11 32 14
:הנומה לכ דמשנו םירצמ ןואג תא ודדשו םלכ םיוג יצירע ךנומה ליפא םירובג תוברחב 12 32 14
:םחלדת אל המהב תוסרפו דוע םדא לגר םחלדת אלו םיבר םימ לעמ התמהב לכ תא יתדבאהו 13 32 14
:הוהי ינדא םאנ ךילוא ןמשכ םתורהנו םהימימ עיקשא זא 14 32 14
:הוהי ינא יכ ועדיו הב יבשוי לכ תא יתוכהב האלממ ץרא המשנו הממש םירצמ ץרא תא יתתב 15 32 14
P :הוהי ינדא םאנ התוא הננוקת הנומה לכ לעו םירצמ לע התוא הננוקת םיוגה תונב הוננוקו איה הניק 16 32 14
:רמאל ילא הוהי רבד היה שדחל רשע השמחב הנש הרשע יתשב יהיו 17 32 14
:רוב ידרוי תא תויתחת ץרא לא םרדא םיוג תונבו התוא והדרוהו םירצמ ןומה לע ההנ םדא ןב 18 32 14
:םילרע תא הבכשהו הדר תמענ יממ 19 32 14
:הינומה לכו התוא וכשמ הנתנ ברח ולפי ברח יללח ךותב 20 32 14
:ברח יללח םילרעה ובכש ודרי וירזע תא לואש ךותמ םירובג ילא ול ורבדי 21 32 14
:ברחב םילפנה םיללח םלכ ויתרבק ויתוביבס הלהק לכו רושא םש 22 32 14
:םייח ץראב תיתח ונתנ רשא ברחב םילפנ םיללח םלכ התרבק תוביבס הלהק יהיו רוב יתכריב היתרבק ונתנ רשא 23 32 14
:רוב ידרוי תא םתמלכ ואשיו םייח ץראב םתיתח ונתנ רשא תויתחת ץרא לא םילרע ודרי רשא ברחב םילפנה םיללח םלכ התרבק תוביבס הנומה לכו םליע םש 24 32 14
:ןתנ םיללח ךותב רוב ידרוי תא םתמלכ ואשיו םייח ץראב םתיתח ןתנ יכ ברח יללח םילרע םלכ התרבק ויתוביבס הנומה לכב הל בכשמ ונתנ םיללח ךותב 25 32 14
:םייח ץראב םתיתח ונתנ יכ ברח יללחמ םילרע םלכ היתורבק ויתוביבס הנומה לכו לבת ךשמ םש 26 32 14
:םייח ץראב םירובג תיתח יכ םתומצע לע םתנוע יהתו םהישאר תחת םתוברח תא ונתיו םתמחלמ ילכב לואש ודרי רשא םילרעמ םילפנ םירובג תא ובכשי אלו 27 32 14
:ברח יללח תא בכשתו רבשת םילרע ךותב התאו 28 32 14
:רוב ידרי תאו ובכשי םילרע תא המה ברח יללח תא םתרובגב ונתנ רשא היאישנ לכו היכלמ םודא המש 29 32 14
:רוב ידרוי תא םתמלכ ואשיו ברח יללח תא םילרע ובכשיו םישוב םתרובגמ םתיתחב םיללח תא ודרי רשא ינדצ לכו םלכ ןופצ יכיסנ המש 30 32 14
(ונומה) (לכ) (לע) :הוהי ינדא םאנ וליח לכו הערפ ברח יללח הנומה לכ לע םחנו הערפ הארי םתוא 31 32 14
(ונומה) (לכו) (יתיתח) (תא) P :הוהי ינדא םאנ הנומה לכו הערפ ברח יללח תא םילרע ךותב בכשהו םייח ץראב ותיתח תא יתתנ יכ 32 32 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 33 14
:הפצל םהל ותא ונתנו םהיצקמ דחא שיא ץראה םע וחקלו ברח הילע איבא יכ ץרא םהילא תרמאו ךמע ינב לא רבד םדא ןב 2 33 14
:םעה תא ריהזהו רפושב עקתו ץראה לע האב ברחה תא הארו 3 33 14
:היהי ושארב ומד והחקתו ברח אובתו רהזנ אלו רפושה לוק תא עמשה עמשו 4 33 14
:טלמ ושפנ רהזנ אוהו היהי וב ומד רהזנ אלו עמש רפושה לוק תא 5 33 14
S :שרדא הפצה דימ ומדו חקלנ ונועב אוה שפנ םהמ חקתו ברח אובתו רהזנ אל םעהו רפושב עקת אלו האב ברחה תא הארי יכ הפצהו 6 33 14
:ינממ םתא תרהזהו רבד יפמ תעמשו לארשי תיבל ךיתתנ הפצ םדא ןב התאו 7 33 14
:שקבא ךדימ ומדו תומי ונועב עשר אוה וכרדמ עשר ריהזהל תרבד אלו תומת תומ עשר עשרל ירמאב 8 33 14
S :תלצה ךשפנ התאו תומי ונועב אוה וכרדמ בש אלו הנממ בושל וכרדמ עשר תרהזה יכ התאו 9 33 14
:היחנ ךיאו םיקמנ ונחנא םבו ונילע וניתאטחו וניעשפ יכ רמאל םתרמא ןכ לארשי תיב לא רמא םדא ןב התאו 10 33 14
P :לארשי תיב ותומת המלו םיערה םכיכרדמ ובוש ובוש היחו וכרדמ עשר בושב םא יכ עשרה תומב ץפחא םא הוהי ינדא םאנ ינא יח םהילא רמא 11 33 14
:ותאטח םויב הב תויחל לכוי אל קידצו ועשרמ ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשרו ועשפ םויב ונליצת אל קידצה תקדצ ךמע ינב לא רמא םדא ןב התאו 12 33 14
(ויתקדצ) (לכ) :תומי וב השע רשא ולועבו הנרכזת אל ותקדצ לכ לוע השעו ותקדצ לע חטב אוהו היחי היח קידצל ירמאב 13 33 14
:הקדצו טפשמ השעו ותאטחמ בשו תומת תומ עשרל ירמאבו 14 33 14
:תומי אל היחי ויח לוע תושע יתלבל ךלה םייחה תוקחב םלשי הלזג עשר בישי לבח 15 33 14
(ויתאטח) (לכ) :היחי ויח השע הקדצו טפשמ ול הנרכזת אל אטח רשא ותאטח לכ 16 33 14
:ןכתי אל םכרד המהו ינדא ךרד ןכתי אל ךמע ינב ורמאו 17 33 14
:םהב תמו לוע השעו ותקדצמ קידצ בושב 18 33 14
:היחי אוה םהילע הקדצו טפשמ השעו ותעשרמ עשר בושבו 19 33 14
P :לארשי תיב םכתא טופשא ויכרדכ שיא ינדא ךרד ןכתי אל םתרמאו 20 33 14
:ריעה התכה רמאל םלשורימ טילפה ילא אב ונתולגל שדחל השמחב ירשעב הנש הרשע יתשב יהיו 21 33 14
P :דוע יתמלאנ אלו יפ חתפיו רקבב ילא אוב דע יפ תא חתפיו טילפה אוב ינפל ברעב ילא התיה הוהי דיו 22 33 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 23 33 14
S :השרומל ץראה הנתנ ונל םיבר ונחנאו ץראה תא שרייו םהרבא היה דחא רמאל םירמא לארשי תמדא לע הלאה תוברחה יבשי םדא ןב 24 33 14
:ושרית ץראהו וכפשת םדו םכילולג לא ואשת םכניעו ולכאת םדה לע הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא ןכל 25 33 14
S :ושרית ץראהו םתאמט והער תשא תא שיאו הבעות ןתישע םכברח לע םתדמע 26 33 14
:ותומי רבדב תורעמבו תודצמב רשאו ולכאל ויתתנ היחל הדשה ינפ לע רשאו ולפי ברחב תוברחב רשא אל םא ינא יח הוהי ינדא רמא הכ םהלא רמאת הכ 27 33 14
:רבוע ןיאמ לארשי ירה וממשו הזע ןואג תבשנו המשמו הממש ץראה תא יתתנו 28 33 14
S :ושע רשא םתבעות לכ לע המשמו הממש ץראה תא יתתב הוהי ינא יכ ועדיו 29 33 14
:הוהי תאמ אצויה רבדה המ ועמשו אנ ואב רמאל ויחא תא שיא דחא תא דח רבדו םיתבה יחתפבו תוריקה לצא ךב םירבדנה ךמע ינב םדא ןב התאו 30 33 14
:ךלה םבל םעצב ירחא םישע המה םהיפב םיבגע יכ ושעי אל םתואו ךירבד תא ועמשו ימע ךינפל ובשיו םע אובמכ ךילא ואוביו 31 33 14
:םתוא םניא םישעו ךירבד תא ועמשו ןגנ בטמו לוק הפי םיבגע רישכ םהל ךנהו 32 33 14
S :םכותב היה איבנ יכ ועדיו האב הנה האבבו 33 33 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 34 14
:םיערה וערי ןאצה אולה םתוא םיער ויה רשא לארשי יער יוה הוהי ינדא רמא הכ םיערל םהילא תרמאו אבנה לארשי יעור לע אבנה םדא ןב 2 34 14
:וערת אל ןאצה וחבזת האירבה ושבלת רמצה תאו ולכאת בלחה תא 3 34 14
:ךרפבו םתא םתידר הקזחבו םתשקב אל תדבאה תאו םתבשה אל תחדנה תאו םתשבח אל תרבשנלו םתאפר אל הלוחה תאו םתקזח אל תולחנה תא 4 34 14
:הניצופתו הדשה תיח לכל הלכאל הנייהתו הער ילבמ הניצופתו 5 34 14
:שקבמ ןיאו שרוד ןיאו ינאצ וצפנ ץראה ינפ לכ לעו המר העבג לכ לעו םירהה לכב ינאצ וגשי 6 34 14
:הוהי רבד תא ועמש םיער ןכל 7 34 14
S :וער אל ינאצ תאו םתוא םיערה ועריו ינאצ תא יער ושרד אלו הער ןיאמ הדשה תיח לכל הלכאל ינאצ הנייהתו זבל ינאצ תויה ןעי אל םא הוהי ינדא םאנ ינא יח 8 34 14
:הוהי רבד ועמש םיערה ןכל 9 34 14
S :הלכאל םהל ןייהת אלו םהיפמ ינאצ יתלצהו םתוא םיערה דוע וערי אלו ןאצ תוערמ םיתבשהו םדימ ינאצ תא יתשרדו םיערה לא יננה הוהי ינדא רמא הכ 10 34 14
:םיתרקבו ינאצ תא יתשרדו ינא יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ 11 34 14
:לפרעו ןנע םויב םש וצפנ רשא תמוקמה לכמ םהתא יתלצהו ינאצ תא רקבא ןכ תושרפנ ונאצ ךותב ותויה םויב ורדע הער תרקבכ 12 34 14
:ץראה יבשומ לכבו םיקיפאב לארשי ירה לא םיתיערו םתמדא לא םיתאיבהו תוצראה ןמ םיתצבקו םימעה ןמ םיתאצוהו 13 34 14
:לארשי ירה לא הניערת ןמש הערמו בוט הונב הנצברת םש םהונ היהי לארשי םורמ ירהבו םתא הערא בוט הערמב 14 34 14
:הוהי ינדא םאנ םציברא ינאו ינאצ הערא ינא 15 34 14
:טפשמב הנערא דימשא הקזחה תאו הנמשה תאו קזחא הלוחה תאו שבחא תרבשנלו בישא תחדנה תאו שקבא תדבאה תא 16 34 14
:םידותעלו םיליאל השל הש ןיב טפש יננה הוהי ינדא רמא הכ ינאצ הנתאו 17 34 14
:ןושפרת םכילגרב םירתונה תאו ותשת םימ עקשמו םכילגרב וסמרת םכיערמ רתיו וערת בוטה הערמה םכמ טעמה 18 34 14
S :הניתשת םכילגר שפרמו הניערת םכילגר סמרמ ינאצו 19 34 14
:הזר הש ןיבו הירב הש ןיב יתטפשו ינא יננה םהילא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 20 34 14
:הצוחה לא הנתוא םתוציפה רשא דע תולחנה לכ וחגנת םכינרקבו ופדהת ףתכבו דצב ןעי 21 34 14
:השל הש ןיב יתטפשו זבל דוע הנייהת אלו ינאצל יתעשוהו 22 34 14
:הערל ןהל היהי אוהו םתא הערי אוה דיוד ידבע תא ןהתא הערו דחא הער םהילע יתמקהו 23 34 14
:יתרבד הוהי ינא םכותב אישנ דוד ידבעו םיהלאל םהל היהא הוהי ינאו 24 34 14
:םירעיב ונשיו חטבל רבדמב ובשיו ץראה ןמ הער היח יתבשהו םולש תירב םהל יתרכו 25 34 14
:ויהי הכרב ימשג ותעב םשגה יתדרוהו הכרב יתעבג תוביבסו םתוא יתתנו 26 34 14
:םהב םידבעה דימ םיתלצהו םלע תוטמ תא ירבשב הוהי ינא יכ ועדיו חטבל םתמדא לע ויהו הלובי ןתת ץראהו וירפ תא הדשה ץע ןתנו 27 34 14
:דירחמ ןיאו חטבל ובשיו םלכאת אל ץראה תיחו םיוגל זב דוע ויהי אלו 28 34 14
:םיוגה תמלכ דוע ואשי אלו ץראב בער יפסא דוע ויהי אלו םשל עטמ םהל יתמקהו 29 34 14
:הוהי ינדא םאנ לארשי תיב ימע המהו םתא םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו 30 34 14
P :הוהי ינדא םאנ םכיהלא ינא םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו 31 34 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 35 14
:וילע אבנהו ריעש רה לע ךינפ םיש םדא ןב 2 35 14
:המשמו הממש ךיתתנו ךילע ידי יתיטנו ריעש רה ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ ול תרמאו 3 35 14
:הוהי ינא יכ תעדיו היהת הממש התאו םישא הברח ךירע 4 35 14
:ץק ןוע תעב םדיא תעב ברח ידי לע לארשי ינב תא רגתו םלוע תביא ךל תויה ןעי 5 35 14
:ךפדרי םדו תאנש םד אל םא ךפדרי םדו ךשעא םדל יכ הוהי ינדא םאנ ינא יח ןכל 6 35 14
:בשו רבע ונממ יתרכהו הממשו הממשל ריעש רה תא יתתנו 7 35 14
:םהב ולפי ברח יללח ךיקיפא לכו ךיתואגו ךיתועבג ויללח וירה תא יתאלמו 8 35 14
(הנבשת) :הוהי ינא יכ םתעדיו הנבשית אל ךירעו ךנתא םלוע תוממש 9 35 14
:היה םש הוהיו הונשריו הנייהת יל תוצראה יתש תאו םיוגה ינש תא ךרמא ןעי 10 35 14
:ךטפשא רשאכ םב יתעדונו םב ךיתאנשמ התישע רשא ךתאנקכו ךפאכ יתישעו הוהי ינדא םאנ ינא יח ןכל 11 35 14
(וממש) :הלכאל ונתנ ונל הממש רמאל לארשי ירה לע תרמא רשא ךיתוצאנ לכ תא יתעמש הוהי ינא יכ תעדיו 12 35 14
S :יתעמש ינא םכירבד ילע םתרתעהו םכיפב ילע ולידגתו 13 35 14
:ךל השעא הממש ץראה לכ חמשכ הוהי ינדא רמא הכ 14 35 14
P :הוהי ינא יכ ועדיו הלכ םודא לכו ריעש רה היהת הממש ךל השעא ןכ הממש רשא לע לארשי תיב תלחנל ךתחמשכ 15 35 14
:הוהי רבד ועמש לארשי ירה תרמאו לארשי ירה לא אבנה םדא ןב התאו 1 36 14
:ונל התיה השרומל םלוע תומבו חאה םכילע ביואה רמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ 2 36 14
:םע תבדו ןושל תפש לע ולעתו םיוגה תיראשל השרומ םכתויהל ביבסמ םכתא ףאשו תומש ןעיב ןעי הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה ןכל 3 36 14
S :ביבסמ רשא םיוגה תיראשל געללו זבל ויה רשא תובזענה םירעלו תוממשה תוברחלו תויאגלו םיקיפאל תועבגלו םירהל הוהי ינדא רמא הכ הוהי ינדא רבד ועמש לארשי ירה ןכל 4 36 14
:זבל השרגמ ןעמל שפנ טאשב בבל לכ תחמשב השרומל םהל יצרא תא ונתנ רשא אלכ םודא לעו םיוגה תיראש לע יתרבד יתאנק שאב אל םא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 5 36 14
:םתאשנ םיוג תמלכ ןעי יתרבד יתמחבו יתאנקב יננה הוהי ינדא רמא הכ תויאגלו םיקיפאל תועבגלו םירהל תרמאו לארשי תמדא לע אבנה ןכל 6 36 14
:ואשי םתמלכ המה ביבסמ םכל רשא םיוגה אל םא ידי תא יתאשנ ינא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 7 36 14
:אובל וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו 8 36 14
:םתערזנו םתדבענו םכילא יתינפו םכילא יננה יכ 9 36 14
:הנינבת תוברחהו םירעה ובשנו הלכ לארשי תיב לכ םדא םכילע יתיברהו 10 36 14
:הוהי ינא יכ םתעדיו םכיתשארמ יתבטהו םכיתומדקכ םכתא יתבשוהו ורפו וברו המהבו םדא םכילע יתיברהו 11 36 14
S :םלכשל דוע ףסות אלו הלחנל םהל תייהו ךושריו לארשי ימע תא םדא םכילע יתכלוהו 12 36 14
(ךייוג) (תא) :תייה ךיוג תלכשמו יתא םדא תלכא םכל םירמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ 13 36 14
(דוע) (ילכשת) (ךייוגו) :הוהי ינדא םאנ דוע ילשכת אל ךיוגו דוע ילכאת אל םדא ןכל 14 36 14
(ךייוגו) S :הוהי ינדא םאנ דוע ילשכת אל ךיוגו דוע יאשת אל םימע תפרחו םיוגה תמלכ דוע ךילא עימשא אלו 15 36 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 16 36 14
:ינפל םכרד התיה הדנה תאמטכ םתולילעבו םכרדב התוא ואמטיו םתמדא לע םיבשי לארשי תיב םדא ןב 17 36 14
:הואמט םהילולגבו ץראה לע וכפש רשא םדה לע םהילע יתמח ךפשאו 18 36 14
:םיתטפש םתולילעכו םכרדכ תוצראב ורזיו םיוגב םתא ץיפאו 19 36 14
:ואצי וצראמו הלא הוהי םע םהל רמאב ישדק םש תא וללחיו םש ואב רשא םיוגה לא אוביו 20 36 14
S :המש ואב רשא םיוגב לארשי תיב והוללח רשא ישדק םש לע למחאו 21 36 14
:םש םתאב רשא םיוגב םתללח רשא ישדק םשל םא יכ לארשי תיב השע ינא םכנעמל אל הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיבל רמא ןכל 22 36 14
:םהיניעל םכב ישדקהב הוהי ינדא םאנ הוהי ינא יכ םיוגה ועדיו םכותב םתללח רשא םיוגב ללחמה לודגה ימש תא יתשדקו 23 36 14
:םכתמדא לא םכתא יתאבהו תוצראה לכמ םכתא יתצבקו םיוגה ןמ םכתא יתחקלו 24 36 14
:םכתא רהטא םכילולג לכמו םכיתואמט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו 25 36 14
:רשב בל םכל יתתנו םכרשבמ ןבאה בל תא יתרסהו םכברקב ןתא השדח חורו שדח בל םכל יתתנו 26 36 14
:םתישעו ורמשת יטפשמו וכלת יקחב רשא תא יתישעו םכברקב ןתא יחור תאו 27 36 14
:םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל יל םתייהו םכיתבאל יתתנ רשא ץראב םתבשיו 28 36 14
:בער םכילע ןתא אלו ותא יתיברהו ןגדה לא יתארקו םכיתואמט לכמ םכתא יתעשוהו 29 36 14
:םיוגב בער תפרח דוע וחקת אל רשא ןעמל הדשה תבונתו ץעה ירפ תא יתיברהו 30 36 14
:םכיתובעות לעו םכיתנוע לע םכינפב םתטקנו םיבוט אל רשא םכיללעמו םיערה םכיכרד תא םתרכזו 31 36 14
S :לארשי תיב םכיכרדמ ומלכהו ושוב םכל עדוי הוהי ינדא םאנ השע ינא םכנעמל אל 32 36 14
:תוברחה ונבנו םירעה תא יתבשוהו םכיתונוע לכמ םכתא ירהט םויב הוהי ינדא רמא הכ 33 36 14
:רבוע לכ יניעל הממש התיה רשא תחת דבעת המשנה ץראהו 34 36 14
:ובשי תורוצב תוסרהנהו תומשנהו תוברחה םירעהו ןדע ןגכ התיה המשנה וזלה ץראה ורמאו 35 36 14
S :יתישעו יתרבד הוהי ינא המשנה יתעטנ תוסרהנה יתינב הוהי ינא יכ םכיתוביבס וראשי רשא םיוגה ועדיו 36 36 14
:םדא ןאצכ םתא הברא םהל תושעל לארשי תיבל שרדא תאז דוע הוהי ינדא רמא הכ 37 36 14
S :הוהי ינא יכ ועדיו םדא ןאצ תואלמ תוברחה םירעה הנייהת ןכ הידעומב םלשורי ןאצכ םישדק ןאצכ 38 36 14
:תומצע האלמ איהו העקבה ךותב ינחיניו הוהי חורב ינאצויו הוהי די ילע התיה 1 37 14
:דאמ תושבי הנהו העקבה ינפ לע דאמ תובר הנהו ביבס ביבס םהילע ינריבעהו 2 37 14
:תעדי התא הוהי ינדא רמאו הלאה תומצעה הנייחתה םדא ןב ילא רמאיו 3 37 14
:הוהי רבד ועמש תושביה תומצעה םהילא תרמאו הלאה תומצעה לע אבנה ילא רמאיו 4 37 14
:םתייחו חור םכב איבמ ינא הנה הלאה תומצעל הוהי ינדא רמא הכ 5 37 14
:הוהי ינא יכ םתעדיו םתייחו חור םכב יתתנו רוע םכילע יתמרקו רשב םכילע יתלעהו םידג םכילע יתתנו 6 37 14
:ומצע לא םצע תומצע וברקתו שער הנהו יאבנהכ לוק יהיו יתיוצ רשאכ יתאבנו 7 37 14
:םהב ןיא חורו הלעמלמ רוע םהילע םרקיו הלע רשבו םידג םהילע הנהו יתיארו 8 37 14
:ויחיו הלאה םיגורהב יחפו חורה יאב תוחור עבראמ הוהי ינדא רמא הכ חורה לא תרמאו םדא ןב אבנה חורה לא אבנה ילא רמאיו 9 37 14
S :דאמ דאמ לודג ליח םהילגר לע ודמעיו ויחיו חורה םהב אובתו ינוצ רשאכ יתאבנהו 10 37 14
:ונל ונרזגנ ונתוקת הדבאו וניתומצע ושבי םירמא הנה המה לארשי תיב לכ הלאה תומצעה םדא ןב ילא רמאיו 11 37 14
S :לארשי תמדא לא םכתא יתאבהו ימע םכיתורבקמ םכתא יתילעהו םכיתורבק תא חתפ ינא הנה הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו אבנה ןכל 12 37 14
:ימע םכיתורבקמ םכתא יתולעהבו םכיתורבק תא יחתפב הוהי ינא יכ םתעדיו 13 37 14
P :הוהי םאנ יתישעו יתרבד הוהי ינא יכ םתעדיו םכתמדא לע םכתא יתחנהו םתייחו םכב יחור יתתנו 14 37 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 15 37 14
(וירבח) (וירבח) :ורבח לארשי תיב לכו םירפא ץע ףסויל וילע בותכו דחא ץע חקלו ורבח לארשי ינבלו הדוהיל וילע בתכו דחא ץע ךל חק םדא ןב התאו 16 37 14
:ךדיב םידחאל ויהו דחא ץעל ךל דחא לא דחא םתא ברקו 17 37 14
:ךל הלא המ ונל דיגת אולה רמאל ךמע ינב ךילא ורמאי רשאכו 18 37 14
(וירבח) :ידיב דחא ויהו דחא ץעל םתישעו הדוהי ץע תא וילע םתוא יתתנו ורבח לארשי יטבשו םירפא דיב רשא ףסוי ץע תא חקל ינא הנה הוהי ינדא רמא הכ םהלא רבד 19 37 14
:םהיניעל ךדיב םהילע בתכת רשא םיצעה ויהו 20 37 14
:םתמדא לא םתוא יתאבהו ביבסמ םתא יתצבקו םש וכלה רשא םיוגה ןיבמ לארשי ינב תא חקל ינא הנה הוהי ינדא רמא הכ םהילא רבדו 21 37 14
(דוע) (ויהי) :דוע תוכלממ יתשל דוע וצחי אלו םיוג ינשל דוע היהי אלו ךלמל םלכל היהי דחא ךלמו לארשי ירהב ץראב דחא יוגל םתא יתישעו 22 37 14
:םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו םתוא יתרהטו םהב ואטח רשא םהיתבשומ לכמ םתא יתעשוהו םהיעשפ לכבו םהיצוקשבו םהילולגב דוע ואמטי אלו 23 37 14
:םתוא ושעו ורמשי יתקחו וכלי יטפשמבו םלכל היהי דחא העורו םהילע ךלמ דוד ידבעו 24 37 14
:םלועל םהל אישנ ידבע דודו םלוע דע םהינב ינבו םהינבו המה הילע ובשיו םכיתובא הב ובשי רשא בקעיל ידבעל יתתנ רשא ץראה לע ובשיו 25 37 14
:םלועל םכותב ישדקמ תא יתתנו םתוא יתיברהו םיתתנו םתוא היהי םלוע תירב םולש תירב םהל יתרכו 26 37 14
:םעל יל ויהי המהו םיהלאל םהל יתייהו םהילע ינכשמ היהו 27 37 14
S :םלועל םכותב ישדקמ תויהב לארשי תא שדקמ הוהי ינא יכ םיוגה ועדיו 28 37 14
:רמאל ילא הוהי רבד יהיו 1 38 14
:וילע אבנהו לבתו ךשמ שאר אישנ גוגמה ץרא גוג לא ךינפ םיש םדא ןב 2 38 14
:לבתו ךשמ שאר אישנ גוג ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 3 38 14
:םלכ תוברח ישפת ןגמו הנצ בר להק םלכ לולכמ ישבל םישרפו םיסוס ךליח לכ תאו ךתוא יתאצוהו ךייחלב םיחח יתתנו ךיתבבושו 4 38 14
:עבוכו ןגמ םלכ םתא טופו שוכ סרפ 5 38 14
:ךתא םיבר םימע ויפגא לכ תאו ןופצ יתכרי המרגות תיב היפגא לכו רמג 6 38 14
:רמשמל םהל תייהו ךילע םילהקנה ךלהק לכו התא ךל ןכהו ןכה 7 38 14
:םלכ חטבל ובשיו האצוה םימעמ איהו דימת הברחל ויה רשא לארשי ירה לע םיבר םימעמ תצבקמ ברחמ תבבושמ ץרא לא אובת םינשה תירחאב דקפת םיבר םימימ 8 38 14
S :ךתוא םיבר םימעו ךיפגא לכו התא היהת ץראה תוסכל ןנעכ אובת האשכ תילעו 9 38 14
:הער תבשחמ תבשחו ךבבל לע םירבד ולעי אוהה םויב היהו הוהי ינדא רמא הכ 10 38 14
:םהל ןיא םיתלדו חירבו המוח ןיאב םיבשי םלכ חטבל יבשי םיטקשה אובא תוזרפ ץרא לע הלעא תרמאו 11 38 14
:ץראה רובט לע יבשי ןינקו הנקמ השע םיוגמ ףסאמ םע לאו תבשונ תוברח לע ךדי בישהל זב זבלו ללש ללשל 12 38 14
S :לודג ללש ללשל ןינקו הנקמ תחקל בהזו ףסכ תאשל ךלהק תלהקה זב זבלה אב התא ללש ללשלה ךל ורמאי הירפכ לכו שישרת ירחסו ןדדו אבש 13 38 14
:עדת חטבל לארשי ימע תבשב אוהה םויב אולה הוהי ינדא רמא הכ גוגל תרמאו םדא ןב אבנה ןכל 14 38 14
:בר ליחו לודג להק םלכ םיסוס יבכר ךתא םיבר םימעו התא ןופצ יתכרימ ךמוקממ תאבו 15 38 14
S :גוג םהיניעל ךב ישדקהב יתא םיוגה תעד ןעמל יצרא לע ךיתואבהו היהת םימיה תירחאב ץראה תוסכל ןנעכ לארשי ימע לע תילעו 16 38 14
S :םהילע ךתא איבהל םינש םהה םימיב םיאבנה לארשי יאיבנ ידבע דיב םינומדק םימיב יתרבד רשא אוה התאה הוהי ינדא רמא הכ 17 38 14
:יפאב יתמח הלעת הוהי ינדא םאנ לארשי תמדא לע גוג אוב םויב אוהה םויב היהו 18 38 14
:לארשי תמדא לע לודג שער היהי אוהה םויב אל םא יתרבד יתרבע שאב יתאנקבו 19 38 14
:לופת ץראל המוח לכו תוגרדמה ולפנו םירהה וסרהנו המדאה ינפ לע רשא םדאה לכו המדאה לע שמרה שמרה לכו הדשה תיחו םימשה ףועו םיה יגד ינפמ ושערו 20 38 14
:היהת ויחאב שיא ברח הוהי ינדא םאנ ברח ירה לכל וילע יתארקו 21 38 14
:ותא רשא םיבר םימע לעו ויפגא לעו וילע ריטמא תירפגו שא שיבגלא ינבאו ףטוש םשגו םדבו רבדב ותא יתטפשנו 22 38 14
S :הוהי ינא יכ ועדיו םיבר םיוג יניעל יתעדונו יתשדקתהו יתלדגתהו 23 38 14
:לבתו ךשמ שאר אישנ גוג ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו גוג לע אבנה םדא ןב התאו 1 39 14
:לארשי ירה לע ךתואבהו ןופצ יתכרימ ךיתילעהו ךיתאששו ךיתבבשו 2 39 14
:ליפא ךנימי דימ ךיצחו ךלואמש דימ ךתשק יתיכהו 3 39 14
:הלכאל ךיתתנ הדשה תיחו ףנכ לכ רופצ טיעל ךתא רשא םימעו ךיפגא לכו התא לופת לארשי ירה לע 4 39 14
:הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ לופת הדשה ינפ לע 5 39 14
:הוהי ינא יכ ועדיו חטבל םייאה יבשיבו גוגמב שא יתחלשו 6 39 14
:לארשיב שודק הוהי ינא יכ םיוגה ועדיו דוע ישדק םש תא לחא אלו לארשי ימע ךותב עידוא ישדק םש תאו 7 39 14
:יתרבד רשא םויה אוה הוהי ינדא םאנ התיהנו האב הנה 8 39 14
:םינש עבש שא םהב ורעבו חמרבו די לקמבו םיצחבו תשקב הנצו ןגמו קשנב וקישהו ורעבו לארשי ירע יבשי ואציו 9 39 14
S :הוהי ינדא םאנ םהיזזב תא וזזבו םהיללש תא וללשו שא ורעבי קשנב יכ םירעיה ןמ ובטחי אלו הדשה ןמ םיצע ואשי אלו 10 39 14
(ונומה) (לכ) (תאו) :גוג ןומה איג וארקו הנומה לכ תאו גוג תא םש ורבקו םירבעה תא איה תמסחו םיה תמדק םירבעה יג לארשיב רבק םש םוקמ גוגל ןתא אוהה םויב היהו 11 39 14
:םישדח העבש ץראה תא רהט ןעמל לארשי תיב םורבקו 12 39 14
:הוהי ינדא םאנ ידבכה םוי םשל םהל היהו ץראה םע לכ ורבקו 13 39 14
:ורקחי םישדח העבש הצקמ הרהטל ץראה ינפ לע םירתונה תא םירבעה תא םירבקמ ץראב םירבע ולידבי דימת ישנאו 14 39 14
:גוג ןומה איג לא םירבקמה ותא ורבק דע ןויצ ולצא הנבו םדא םצע הארו ץראב םירבעה ורבעו 15 39 14
S :ץראה ורהטו הנומה ריע םש םגו 16 39 14
:םד םתיתשו רשב םתלכאו לארשי ירה לע לודג חבז םכל חבז ינא רשא יחבז לע ביבסמ ופסאה ואבו וצבקה הדשה תיח לכלו ףנכ לכ רופצל רמא הוהי ינדא רמא הכ םדא ןב התאו 17 39 14
:םלכ ןשב יאירמ םירפ םידותעו םירכ םיליא ותשת ץראה יאישנ םדו ולכאת םירובג רשב 18 39 14
:םכל יתחבז רשא יחבזמ ןורכשל םד םתיתשו העבשל בלח םתלכאו 19 39 14
:הוהי ינדא םאנ המחלמ שיא לכו רובג בכרו סוס ינחלש לע םתעבשו 20 39 14
:םהב יתמש רשא ידי תאו יתישע רשא יטפשמ תא םיוגה לכ וארו םיוגב ידובכ תא יתתנו 21 39 14
:האלהו אוהה םויה ןמ םהיהלא הוהי ינא יכ לארשי תיב ועדיו 22 39 14
:םלכ ברחב ולפיו םהירצ דיב םנתאו םהמ ינפ רתסאו יב ולעמ רשא לע לארשי תיב ולג םנועב יכ םיוגה ועדיו 23 39 14
S :םהמ ינפ רתסאו םתא יתישע םהיעשפכו םתאמטכ 24 39 14
(תובש) (תא) :ישדק םשל יתאנקו לארשי תיב לכ יתמחרו בקעי תיבש תא בישא התע הוהי ינדא רמא הכ ןכל 25 39 14
:דירחמ ןיאו חטבל םתמדא לע םתבשב יב ולעמ רשא םלעמ לכ תאו םתמלכ תא ושנו 26 39 14
:םיבר םיוגה יניעל םב יתשדקנו םהיביא תוצראמ םתא יתצבקו םימעה ןמ םתוא יבבושב 27 39 14
:םש םהמ דוע ריתוא אלו םתמדא לע םיתסנכו םיוגה לא םתא יתולגהב םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו 28 39 14
P :הוהי ינדא םאנ לארשי תיב לע יחור תא יתכפש רשא םהמ ינפ דוע ריתסא אלו 29 39 14
:המש יתא אביו הוהי די ילע התיה הזה םויה םצעב ריעה התכה רשא רחא הנש הרשע עבראב שדחל רושעב הנשה שארב ונתולגל הנש שמחו םירשעב 1 40 14
:בגנמ ריע הנבמכ וילעו דאמ הבג רה לא ינחיניו לארשי ץרא לא ינאיבה םיהלא תוארמב 2 40 14
:רעשב דמע אוהו הדמה הנקו ודיב םיתשפ ליתפו תשחנ הארמכ והארמ שיא הנהו המש יתוא איביו 3 40 14
:לארשי תיבל האר התא רשא לכ תא דגה הנה התאבה הכתוארה ןעמל יכ ךתוא הארמ ינא רשא לכל ךבל םישו עמש ךינזאבו ךיניעב האר םדא ןב שיאה ילא רבדיו 4 40 14
:דחא הנק המוקו דחא הנק ןינבה בחר תא דמיו חפטו המאב תומא שש הדמה הנק שיאה דיבו ביבס ביבס תיבל ץוחמ המוח הנהו 5 40 14
(ויתולעמב) :בחר דחא הנק דחא ףס תאו בחר דחא הנק רעשה ףס תא דמיו ותולעמב לעיו המידקה ךרד וינפ רשא רעש לא אוביו 6 40 14
:דחא הנק תיבהמ רעשה םלוא לצאמ רעשה ףסו תומא שמח םיאתה ןיבו בחר דחא הנקו ךרא דחא הנק אתהו 7 40 14
:דחא הנק תיבהמ רעשה םלא תא דמיו 8 40 14
(ויליאו) :תיבהמ רעשה םלאו תומא םיתש וליאו תומא הנמש רעשה םלא תא דמיו 9 40 14
:ופמו הפמ םליאל תחא הדמו םתשלשל תחא הדמ הפמ השלשו הפמ השלש םידקה ךרד רעשה יאתו 10 40 14
:תומא הרשע שולש רעשה ךרא תומא רשע רעשה חתפ בחר תא דמיו 11 40 14
:ופמ תומא ששו ופמ תומא שש אתהו הפמ לובג תחא המאו תחא המא תואתה ינפל לובגו 12 40 14
:חתפ דגנ חתפ תומא שמחו םירשע בחר וגגל אתה גגמ רעשה תא דמיו 13 40 14
:ביבס ביבס רעשה רצחה ליא לאו המא םישש םיליא תא שעיו 14 40 14
(ןותיאה) :המא םישמח ימינפה רעשה םלא ינפל לע ןותאיה רעשה ינפ לעו 15 40 14
:םירמת ליא לאו המינפל ביבס ביבס תונולחו תומלאל ןכו ביבס ביבס רעשל המינפל המהילא לאו םיאתה לא תומטא תונלחו 16 40 14
:הפצרה לא תוכשל םישלש ביבס ביבס רצחל יושע הפצרו תוכשל הנהו הנוציחה רצחה לא ינאיביו 17 40 14
:הנותחתה הפצרה םירעשה ךרא תמעל םירעשה ףתכ לא הפצרהו 18 40 14
:ןופצהו םידקה המא האמ ץוחמ ימינפה רצחה ינפל הנותחתה רעשה ינפלמ בחר דמיו 19 40 14
:ובחרו וכרא דדמ הנוציחה רצחל ןופצה ךרד וינפ רשא רעשהו 20 40 14
(וימלאו) (ויליאו) (ויאתו) :המאב םירשעו שמח בחרו וכרא המא םישמח ןושארה רעשה תדמכ היה ומלאו וליאו ופמ השלשו ופמ השולש ואתו 21 40 14
(וימליאו) (וירמתו) (וימלאו) (וינולחו) :םהינפל ומליאו וב ולעי עבש תולעמבו םידקה ךרד וינפ רשא רעשה תדמכ ורמתו ומלאו ונולחו 22 40 14
:המא האמ רעש לא רעשמ דמיו םידקלו ןופצל רעשה דגנ ימינפה רצחל רעשו 23 40 14
(וימליאו) (ויליא) :הלאה תודמכ ומליאו וליא דדמו םורדה ךרד רעש הנהו םורדה ךרד ינכלויו 24 40 14
(וימליאלו) :המא םירשעו שמח בחרו ךרא המא םישמח הלאה תונלחהכ ביבס ביבס ומליאלו ול םינולחו 25 40 14
(ויליא) (לא) (וימלאו) (ויתולע) :וליא לא ופמ דחאו ופמ דחא ול םירמתו םהינפל ומלאו ותולע העבש תולעמו 26 40 14
:תומא האמ םורדה ךרד רעשה לא רעשמ דמיו םורדה ךרד ימינפה רצחל רעשו 27 40 14
:הלאה תודמכ םורדה רעשה תא דמיו םורדה רעשב ימינפה רצח לא ינאיביו 28 40 14
(וימלאלו) (וימלאו) (ויליאו) (ויאתו) :תומא שמחו םירשע בחרו ךרא המא םישמח ביבס ביבס ומלאלו ול תונולחו הלאה תודמכ ומלאו וליאו ואתו 29 40 14
:תומא שמח בחרו המא םירשעו שמח ךרא ביבס ביבס תומלאו 30 40 14
(וילעמ) (ויליא) (לא) (וימלאו) :ולעמ הנומש תולעמו וליא לא םירמתו הנוצחה רצח לא ומלאו 31 40 14
:הלאה תודמכ רעשה תא דמיו םידקה ךרד ימינפה רצחה לא ינאיביו 32 40 14
(וימלאלו) (וימלאו) (וילאו) (ויאתו) :המא םירשעו שמח בחרו המא םישמח ךרא ביבס ביבס ומלאלו ול תונולחו הלאה תודמכ ומלאו ולאו ואתו 33 40 14
(וילעמ) (וילא) (לא) (וימלאו) :ולעמ תולעמ הנמשו ופמו ופמ ולא לא םירמתו הנוציחה רצחל ומלאו 34 40 14
:הלאה תודמכ דדמו ןופצה רעש לא ינאיביו 35 40 14
(וימלאו) (וילא) (ויאת) :המא םירשעו שמח בחרו המא םישמח ךרא ביבס ביבס ול תונולחו ומלאו ולא ואת 36 40 14
(וילעמ) (ויליא) (לא) (ויליאו) :ולעמ תולעמ הנמשו ופמו ופמ וליא לא םירמתו הנוציחה רצחל וליאו 37 40 14
:הלעה תא וחידי םש םירעשה םיליאב החתפו הכשלו 38 40 14
:םשאהו תאטחהו הלועה םהילא טוחשל הפמ תונחלש םינשו ופמ תונחלש םינש רעשה םלאבו 39 40 14
:תונחלש םינש רעשה םלאל רשא תרחאה ףתכה לאו תונחלש םינש הנופצה רעשה חתפל הלועל הצוחמ ףתכה לאו 40 40 14
:וטחשי םהילא תונחלש הנומש רעשה ףתכל הפמ תונחלש העבראו הפמ תונחלש העברא 41 40 14
:חבזהו םב הלועה תא וטחשי רשא םילכה תא וחיניו םהילא תחא המא הבגו יצחו תחא המא בחרו יצחו תחא המא ךרא תיזג ינבא הלועל תונחלש העבראו 42 40 14
:ןברקה רשב תונחלשה לאו ביבס ביבס תיבב םינכומ דחא חפט םיתפשהו 43 40 14
:ןפצה ךרד ינפ םידקה רעש ףתכ לא דחא םורדה ךרד םהינפו ןופצה רעש ףתכ לא רשא ימינפה רצחב םירש תוכשל ימינפה רעשל הצוחמו 44 40 14
:תיבה תרמשמ ירמש םינהכל םורדה ךרד הינפ רשא הכשלה הז ילא רבדיו 45 40 14
:ותרשל הוהי לא יול ינבמ םיברקה קודצ ינב המה חבזמה תרמשמ ירמש םינהכל ןופצה ךרד הינפ רשא הכשלהו 46 40 14
:תיבה ינפל חבזמהו תעברמ המא האמ בחרו המא האמ ךרא רצחה תא דמיו 47 40 14
:ופמ תומא שלשו ופמ תומא שלש רעשה בחרו הפמ תומא שמחו הפמ תומא שמח םלא לא דמיו תיבה םלא לא ינאביו 48 40 14
:הפמ דחאו הפמ דחא םיליאה לא םידמעו וילא ולעי רשא תולעמבו המא הרשע יתשע בחרו המא םירשע םלאה ךרא 49 40 14
:להאה בחר ופמ בחר תומא ששו ופמ בחר תומא שש םיליאה תא דמיו לכיהה לא ינאיביו 1 41 14
:המא םירשע בחרו המא םיעברא וכרא דמיו ופמ תומא שמחו ופמ תומא שמח חתפה תופתכו תומא רשע חתפה בחרו 2 41 14
:תומא עבש חתפה בחרו תומא שש חתפהו תומא םיתש חתפה ליא דמיו המינפל אבו 3 41 14
:םישדקה שדק הז ילא רמאיו לכיהה ינפ לא המא םירשע בחרו המא םירשע וכרא תא דמיו 4 41 14
:ביבס תיבל ביבס ביבס תומא עברא עלצה בחרו תומא שש תיבה ריק דמיו 5 41 14
:תיבה ריקב םיזוחא ויהי אלו םיזוחא תויהל ביבס ביבס תועלצל תיבל רשא ריקב תואבו םימעפ םישלשו שולש עלצ לא עלצ תועלצהו 6 41 14
:הנוכיתל הנוילעה לע הלעי הנותחתה ןכו הלעמל תיבל בחר ןכ לע תיבל ביבס ביבס הלעמל הלעמל תיבה בסומ יכ תועלצל הלעמל הלעמל הבסנו הבחרו 7 41 14
(תודסומ) :הליצא תומא שש הנקה ולמ תועלצה תודסימ ביבס ביבס הבג תיבל יתיארו 8 41 14
:תיבל רשא תועלצ תיב חנמ רשאו תומא שמח ץוחה לא עלצל רשא ריקה בחר 9 41 14
:ביבס ביבס תיבל ביבס המא םירשע בחר תוכשלה ןיבו 10 41 14
:ביבס ביבס תומא שמח חנמה םוקמ בחרו םורדל דחא חתפו ןופצה ךרד דחא חתפ חנמל עלצה חתפו 11 41 14
:המא םיעשת וכראו ביבס ביבס בחר תומא שמח ןינבה ריקו המא םיעבש בחר םיה ךרד תאפ הרזגה ינפ לא רשא ןינבהו 12 41 14
:המא האמ ךרא היתוריקו הינבהו הרזגהו המא האמ ךרא תיבה תא דדמו 13 41 14
:המא האמ םידקל הרזגהו תיבה ינפ בחרו 14 41 14
(אהיקיתאו) :רצחה ימלאו ימינפה לכיההו המא האמ ופמו ופמ אהיקותאו הירחא לע רשא הרזגה ינפ לא ןינבה ךרא דדמו 15 41 14
:תוסכמ תונלחהו תונלחה דע ץראהו ביבס ביבס ץע ףיחש ףסה דגנ םתשלשל ביבס םיקיתאהו תומטאה םינולחהו םיפסה 16 41 14
:תודמ ןוציחבו ימינפב ביבס ביבס ריקה לכ לאו ץוחלו ימינפה תיבה דעו חתפה לעמ לע 17 41 14
:בורכל םינפ םינשו בורכל בורכ ןיב הרמתו םירמתו םיבורכ יושעו 18 41 14
:ביבס ביבס תיבה לכ לא יושע ופמ הרמתה לא ריפכ ינפו ופמ הרמתה לא םדא ינפו 19 41 14
:לכיהה ריקו םיושע םירמתהו םיבורכה חתפה לעמ דע ץראהמ 20 41 14
:הארמכ הארמה שדקה ינפו העבר תזוזמ לכיהה 21 41 14
:הוהי ינפל רשא ןחלשה הז ילא רבדיו ץע ויתריקו וכראו ול ויתועצקמו תומא םיתש וכראו הבג תומא שולש ץע חבזמה 22 41 14
:שדקלו לכיהל תותלד םיתשו 23 41 14
:תרחאל תותלד יתשו תחא תלדל םיתש תותלד תובסומ םיתש תותלדל תותלד םיתשו 24 41 14
:ץוחהמ םלואה ינפ לא ץע בעו תוריקל םיושע רשאכ םירמתו םיבורכ לכיהה תותלד לא ןהילא היושעו 25 41 14
:םיבעהו תיבה תועלצו םלואה תופתכ לא ופמו ופמ םירמתו תומטא םינולחו 26 41 14
:ןופצה לא ןינבה דגנ רשאו הרזגה דגנ רשא הכשלה לא ינאביו ןופצה ךרד ךרדה הנוציחה רצחה לא ינאצויו 1 42 14
:תומא םישמח בחרהו ןופצה חתפ האמה תומא ךרא ינפ לא 2 42 14
:םישלשב קיתא ינפ לא קיתא הנוציחה רצחל רשא הפצר דגנו ימינפה רצחל רשא םירשעה דגנ 3 42 14
:ןופצל םהיחתפו תחא המא ךרד תימינפה לא בחר תומא רשע ךלהמ תוכשלה ינפלו 4 42 14
:ןינב תונכתהמו תונתחתהמ הנהמ םיקיתא ולכוי יכ תורצק תנוילעה תוכשלהו 5 42 14
:ץראהמ תונכיתהמו תונותחתהמ לצאנ ןכ לע תורצחה ידומעכ םידומע ןהל ןיאו הנה תושלשמ יכ 6 42 14
:המא םישמח וכרא תוכשלה ינפ לא הנוצחה רצחה ךרד תוכשלה תמעל ץוחל רשא רדגו 7 42 14
:המא האמ לכיהה ינפ לע הנהו המא םישמח הנוצחה רצחל רשא תוכשלה ךרא יכ 8 42 14
(איבמה) (תוכשלה) (תחתמו) :הנצחה רצחהמ הנהל ואבב םידקהמ אובמה הלאה תוכשל התחתמו 9 42 14
:תוכשל ןינבה ינפ לאו הרזגה ינפ לא םידקה ךרד רצחה רדג בחרב 10 42 14
:ןהיחתפכו ןהיטפשמכו ןהיאצומ לכו ןבחר ןכ ןכראכ ןופצה ךרד רשא תוכשלה הארמכ םהינפל ךרדו 11 42 14
:ןאובב םידקה ךרד הניגה תרדגה ינפב ךרד ךרד שארב חתפ םורדה ךרד רשא תוכשלה יחתפכו 12 42 14
:שדק םוקמה יכ םשאהו תאטחהו החנמהו םישדקה ישדק וחיני םש םישדקה ישדק הוהיל םיבורק רשא םינהכה םש ולכאי רשא שדקה תוכשל הנה הרזגה ינפ לא רשא םורדה תוכשל ןופצה תוכשל ילא רמאיו 13 42 14
(ושבלו) :םעל רשא לא וברקו םירחא םידגב ושבלי הנה שדק יכ ןהב ותרשי רשא םהידגב וחיני םשו הנוציחה רצחה לא שדקהמ ואצי אלו םינהכה םאבב 14 42 14
:ביבס ביבס ודדמו םידקה ךרד וינפ רשא רעשה ךרד ינאיצוהו ימינפה תיבה תודמ תא הלכו 15 42 14
(תואמ) (שמח) :ביבס הדמה הנקב םינק תומא שמח הדמה הנקב םידקה חור דדמ 16 42 14
:ביבס הדמה הנקב םינק תואמ שמח ןופצה חור דדמ 17 42 14
:הדמה הנקב םינק תואמ שמח דדמ םורדה חור תא 18 42 14
:הדמה הנקב םינק תואמ שמח דדמ םיה חור לא בבס 19 42 14
:לחל שדקה ןיב לידבהל תואמ שמח בחרו תואמ שמח ךרא ביבס ביבס ול המוח ודדמ תוחור עבראל 20 42 14
:םידקה ךרד הנפ רשא רעש רעשה לא ינכלויו 1 43 14
:ודבכמ הריאה ץראהו םיבר םימ לוקכ ולוקו םידקה ךרדמ אב לארשי יהלא דובכ הנהו 2 43 14
:ינפ לא לפאו רבכ רהנ לא יתיאר רשא הארמכ תוארמו ריעה תא תחשל יאבב יתיאר רשא הארמכ יתיאר רשא הארמה הארמכו 3 43 14
:םידקה ךרד וינפ רשא רעש ךרד תיבה לא אב הוהי דובכו 4 43 14
:תיבה הוהי דובכ אלמ הנהו ימינפה רצחה לא ינאיבתו חור ינאשתו 5 43 14
:ילצא דמע היה שיאו תיבהמ ילא רבדמ עמשאו 6 43 14
:םתומב םהיכלמ ירגפבו םתונזב םהיכלמו המה ישדק םש לארשי תיב דוע ואמטי אלו םלועל לארשי ינב ךותב םש ןכשא רשא ילגר תופכ םוקמ תאו יאסכ םוקמ תא םדא ןב ילא רמאיו 7 43 14
:יפאב םתא לכאו ושע רשא םתובעותב ישדק םש תא ואמטו םהיניבו יניב ריקהו יתזוזמ לצא םתזוזמו יפס תא םפס םתתב 8 43 14
S :םלועל םכותב יתנכשו ינממ םהיכלמ ירגפו םתונז תא וקחרי התע 9 43 14
:תינכת תא ודדמו םהיתונועמ ומלכיו תיבה תא לארשי תיב תא דגה םדא ןב התא 10 43 14
(ויתרות) (לכו) (ויתרוצ) (לכו) (ויתרוצ) (לכו) :םתוא ושעו ויתקח לכ תאו ותרוצ לכ תא ורמשיו םהיניעל בתכו םתוא עדוה ותרות לכו ותרוצ לכו ויתקח לכ תאו ותרוצ לכו ויאבומו ויאצומו ותנוכתו תיבה תרוצ ושע רשא לכמ ומלכנ םאו 11 43 14
:תיבה תרות תאז הנה םישדק שדק ביבס ביבס ולבג לכ רהה שאר לע תיבה תרות תאז 12 43 14
:חבזמה בג הזו דחאה תרז ביבס התפש לא הלובגו בחר המאו המאה קיחו חפטו המא המא תומאב חבזמה תודמ הלאו 13 43 14
:המאה בחרו תומא עברא הלודגה הרזעה דע הנטקה הרזעהמו תחא המא בחרו תומא םיתש הנותחתה הרזעה דע ץראה קיחמו 14 43 14
(לאיראהמו) :עברא תונרקה הלעמלו ליאראהמו תומא עברא לארההו 15 43 14
(לאיראהו) :ויעבר תעברא לא עובר בחר הרשע םיתשב ךרא הרשע םיתש ליאראהו 16 43 14
:םידק תונפ והתלעמו ביבס המא הל קיחהו המאה יצח התוא ביבס לובגהו היעבר תעברא לא בחר הרשע עבראב ךרא הרשע עברא הרזעהו 17 43 14
:םד וילע קרזלו הלוע וילע תולעהל ותושעה םויב חבזמה תוקח הלא הוהי ינדא רמא הכ םדא ןב ילא רמאיו 18 43 14
:תאטחל רקב ןב רפ ינתרשל הוהי ינדא םאנ ילא םיברקה קודצ ערזמ םה רשא םיולה םינהכה לא התתנו 19 43 14
:והתרפכו ותוא תאטחו ביבס לובגה לאו הרזעה תונפ עברא לאו ויתנרק עברא לע התתנו ומדמ תחקלו 20 43 14
:שדקמל ץוחמ תיבה דקפמב ופרשו תאטחה רפה תא תחקלו 21 43 14
:רפב ואטח רשאכ חבזמה תא ואטחו תאטחל םימת םיזע ריעש בירקת ינשה םויבו 22 43 14
:םימת ןאצה ןמ ליאו םימת רקב ןב רפ בירקת אטחמ ךתולכב 23 43 14
:הוהיל הלע םתוא ולעהו חלמ םהילע םינהכה וכילשהו הוהי ינפל םתברקהו 24 43 14
:ושעי םימימת ןאצה ןמ ליאו רקב ןב רפו םויל תאטח ריעש השעת םימי תעבש 25 43 14
(וידי) :ודי ואלמו ותא ורהטו חבזמה תא ורפכי םימי תעבש 26 43 14
S :הוהי ינדא םאנ םכתא יתאצרו םכימלש תאו םכיתולוע תא חבזמה לע םינהכה ושעי האלהו ינימשה םויב היהו S םימיה תא ולכיו 27 43 14
:רוגס אוהו םידק הנפה ןוציחה שדקמה רעש ךרד יתא בשיו 1 44 14
:רוגס היהו וב אב לארשי יהלא הוהי יכ וב אבי אל שיאו חתפי אל היהי רוגס הזה רעשה הוהי ילא רמאיו 2 44 14
(םחל) (לכאל) :אצי וכרדמו אובי רעשה םלא ךרדמ הוהי ינפל םחל לוכאל וב בשי אוה אישנ אישנה תא 3 44 14
:ינפ לא לפאו הוהי תיב תא הוהי דובכ אלמ הנהו אראו תיבה ינפ לא ןופצה רעש ךרד ינאיביו 4 44 14
(ויתרות) (לכלו) :שדקמה יאצומ לכב תיבה אובמל ךבל תמשו ותרות לכלו הוהי תיב תוקח לכל ךתא רבדמ ינא רשא לכ תא עמש ךינזאבו ךיניעב הארו ךבל םיש םדא ןב הוהי ילא רמאיו 5 44 14
:לארשי תיב םכיתובעות לכמ םכל בר הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב לא ירמ לא תרמאו 6 44 14
:םכיתובעות לכ לא יתירב תא ורפיו םדו בלח ימחל תא םכבירקהב יתיב תא וללחל ישדקמב תויהל רשב ילרעו בל ילרע רכנ ינב םכאיבהב 7 44 14
:םכל ישדקמב יתרמשמ ירמשל ןומישתו ישדק תרמשמ םתרמש אלו 8 44 14
:לארשי ינב ךותב רשא רכנ ןב לכל ישדקמ לא אובי אל רשב לרעו בל לרע רכנ ןב לכ הוהי ינדא רמא הכ 9 44 14
:םנוע ואשנו םהילולג ירחא ילעמ ועת רשא לארשי תועתב ילעמ וקחר רשא םיולה םא יכ 10 44 14
:םתרשל םהינפל ודמעי המהו םעל חבזה תאו הלעה תא וטחשי המה תיבה תא םיתרשמו תיבה ירעש לא תודקפ םיתרשמ ישדקמב ויהו 11 44 14
:םנוע ואשנו הוהי ינדא םאנ םהילע ידי יתאשנ ןכ לע ןוע לושכמל לארשי תיבל ויהו םהילולג ינפל םתוא ותרשי רשא ןעי 12 44 14
:ושע רשא םתובעותו םתמלכ ואשנו םישדקה ישדק לא ישדק לכ לע תשגלו יל ןהכל ילא ושגי אלו 13 44 14
P :וב השעי רשא לכלו ותדבע לכל תיבה תרמשמ ירמש םתוא יתתנו 14 44 14
:הוהי ינדא םאנ םדו בלח יל בירקהל ינפל ודמעו ינתרשל ילא וברקי המה ילעמ לארשי ינב תועתב ישדקמ תרמשמ תא ורמש רשא קודצ ינב םיולה םינהכהו 15 44 14
:יתרמשמ תא ורמשו ינתרשל ינחלש לא וברקי המהו ישדקמ לא ואבי המה 16 44 14
:התיבו תימינפה רצחה ירעשב םתרשב רמצ םהילע הלעי אלו ושבלי םיתשפ ידגב תימינפה רצחה ירעש לא םאובב היהו 17 44 14
:עזיב ורגחי אל םהינתמ לע ויהי םיתשפ יסנכמו םשאר לע ויהי םיתשפ יראפ 18 44 14
:םהידגבב םעה תא ושדקי אלו םירחא םידגב ושבלו שדקה תכשלב םתוא וחינהו םב םתרשמ המה רשא םהידגב תא וטשפי םעה לא הנוציחה רצחה לא הנוציחה רצחה לא םתאצבו 19 44 14
:םהישאר תא ומסכי םוסכ וחלשי אל ערפו וחלגי אל םשארו 20 44 14
:תימינפה רצחה לא םאובב ןהכ לכ ותשי אל ןייו 21 44 14
:וחקי ןהכמ הנמלא היהת רשא הנמלאהו לארשי תיב ערזמ תלותב םא יכ םישנל םהל וחקי אל השורגו הנמלאו 22 44 14
:םעדוי רוהטל אמט ןיבו לחל שדק ןיב ורוי ימע תאו 23 44 14
(והטפשי) (טפשמל) :ושדקי יתותבש תאו ורמשי ידעומ לכב יתקח תאו יתרות תאו והטפשו יטפשמב טפשל ודמעי המה ביר לעו 24 44 14
:ואמטי שיאל התיה אל רשא תוחאלו חאל תבלו ןבלו םאלו באל םא יכ האמטל אובי אל םדא תמ לאו 25 44 14
:ול ורפסי םימי תעבש ותרהט ירחאו 26 44 14
:הוהי ינדא םאנ ותאטח בירקי שדקב תרשל תימינפה רצחה לא שדקה לא ואב םויבו 27 44 14
:םתזחא ינא לארשיב םהל ונתת אל הזחאו םתלחנ ינא הלחנל םהל התיהו 28 44 14
:היהי םהל לארשיב םרח לכו םולכאי המה םשאהו תאטחהו החנמה 29 44 14
:ךתיב לא הכרב חינהל ןהכל ונתת םכיתוסרע תישארו היהי םינהכל םכיתומורת לכמ לכ תמורת לכו לכ ירוכב לכ תישארו 30 44 14
P :םינהכה ולכאי אל המהבה ןמו ףועה ןמ הפרטו הלבנ לכ 31 44 14
:ביבס הלובג לכב אוה שדק ףלא הרשע בחרו ךרא ףלא םירשעו השמח ךרא ץראה ןמ שדק הוהיל המורת ומירת הלחנב ץראה תא םכליפהבו 1 45 14
:ביבס ול שרגמ המא םישמחו ביבס עברמ תואמ שמחב תואמ שמח שדקה לא הזמ היהי 2 45 14
(השמח) :םישדק שדק שדקמה היהי ובו םיפלא תרשע בחרו ףלא םירשעו שמח ךרא דומת תאזה הדמה ןמו 3 45 14
:שדקמל שדקמו םיתבל םוקמ םהל היהו הוהי תא תרשל םיברקה היהי שדקמה יתרשמ םינהכל אוה ץראה ןמ שדק 4 45 14
(היהו) :תכשל םירשע הזחאל םהל תיבה יתרשמ םיולל היהי בחר םיפלא תרשעו ךרא ףלא םירשעו השמחו 5 45 14
:היהי לארשי תיב לכל שדקה תמורת תמעל ףלא םירשעו השמח ךראו בחר םיפלא תשמח ונתת ריעה תזחאו 6 45 14
:המידק לובג לא םי לובגמ םיקלחה דחא תומעל ךראו המידק המדק תאפמו המי םי תאפמ ריעה תזחא ינפ לאו שדקה תמורת ינפ לא ריעה תזחאלו שדקה תמורתל הזמו הזמ אישנלו 7 45 14
S :םהיטבשל לארשי תיבל ונתי ץראהו ימע תא יאישנ דוע ונוי אלו לארשיב הזחאל ול היהי ץראל 8 45 14
:הוהי ינדא םאנ ימע לעמ םכיתשרג ומירה ושע הקדצו טפשמו וריסה דשו סמח לארשי יאישנ םכל בר הוהי ינדא רמא הכ 9 45 14
:םכל יהי קדצ תבו קדצ תפיאו קדצ ינזאמ 10 45 14
:ותנכתמ היהי רמחה לא הפיאה רמחה תרישעו תבה רמחה רשעמ תאשל היהי דחא ןכת תבהו הפיאה 11 45 14
:םכל היהי הנמה לקש השמחו הרשע םילקש םירשעו השמח םילקש םירשע הרג םירשע לקשהו 12 45 14
:םירעשה רמחמ הפיאה םתיששו םיטחה רמחמ הפיאה תישש ומירת רשא המורתה תאז 13 45 14
:רמח םיתבה תרשע יכ רמח םיתבה תרשע רכה ןמ תבה רשעמ ןמשה תבה ןמשה קחו 14 45 14
:הוהי ינדא םאנ םהילע רפכל םימלשלו הלועלו החנמל לארשי הקשממ םיתאמה ןמ ןאצה ןמ תחא השו 15 45 14
:לארשיב אישנל תאזה המורתה לא ויהי ץראה םעה לכ 16 45 14
S :לארשי תיב דעב רפכל םימלשה תאו הלועה תאו החנמה תאו תאטחה תא השעי אוה לארשי תיב ידעומ לכב תותבשבו םישדחבו םיגחב ךסנהו החנמהו תולועה היהי אישנה לעו 17 45 14
:שדקמה תא תאטחו םימת רקב ןב רפ חקת שדחל דחאב ןושארב הוהי ינדא רמא הכ 18 45 14
:תימינפה רצחה רעש תזוזמ לעו חבזמל הרזעה תונפ עברא לאו תיבה תזוזמ לא ןתנו תאטחה םדמ ןהכה חקלו 19 45 14
:תיבה תא םתרפכו יתפמו הגש שיאמ שדחב העבשב השעת ןכו 20 45 14
:לכאי תוצמ םימי תועבש גח חספה םכל היהי שדחל םוי רשע העבראב ןושארב 21 45 14
:תאטח רפ ץראה םע לכ דעבו ודעב אוהה םויב אישנה השעו 22 45 14
:םויל םיזע ריעש תאטחו םימיה תעבש םויל םמימת םיליא תעבשו םירפ תעבש הוהיל הלוע השעי גחה ימי תעבשו 23 45 14
:הפיאל ןיה ןמשו השעי ליאל הפיאו רפל הפיא החנמו 24 45 14
S :ןמשכו החנמכו הלעכ תאטחכ םימיה תעבש הלאכ השעי גחב שדחל םוי רשע השמחב יעיבשב 25 45 14
:חתפי שדחה םויבו חתפי תבשה םויבו השעמה ימי תשש רוגס היהי םידק הנפה תימינפה רצחה רעש הוהי ינדא רמא הכ 1 46 14
:ברעה דע רגסי אל רעשהו אציו רעשה ןתפמ לע הוחתשהו וימלש תאו ותלוע תא םינהכה ושעו רעשה תזוזמ לע דמעו ץוחמ רעשה םלוא ךרד אישנה אבו 2 46 14
:הוהי ינפל םישדחבו תותבשב אוהה רעשה חתפ ץראה םע ווחתשהו 3 46 14
:םימת ליאו םמימת םישבכ השש תבשה םויב הוהיל אישנה ברקי רשא הלעהו 4 46 14
:הפיאל ןיה ןמשו ודי תתמ החנמ םישבכלו ליאל הפיא החנמו 5 46 14
:ויהי םמימת ליאו םשבכ תששו םמימת רקב ןב רפ שדחה םויבו 6 46 14
:הפיאל ןיה ןמשו ודי גישת רשאכ םישבכלו החנמ השעי ליאל הפיאו רפל הפיאו 7 46 14
:אצי וכרדבו אובי רעשה םלוא ךרד אישנה אובבו 8 46 14
(אצי) :ואצי וחכנ יכ וב אב רשא רעשה ךרד בושי אל הנופצ רעש ךרד אצי בגנ רעש ךרד אבהו בגנ רעש ךרד אצי תוחתשהל ןופצ רעש ךרד אבה םידעומב הוהי ינפל ץראה םע אובבו 9 46 14
:ואצי םתאצבו אובי םאובב םכותב אישנהו 10 46 14
S :הפיאל ןיה ןמשו ודי תתמ םישבכלו ליאל הפיאו רפל הפיא החנמה היהת םידעומבו םיגחבו 11 46 14
:ותאצ ירחא רעשה תא רגסו אציו תבשה םויב השעי רשאכ וימלש תאו ותלע תא השעו םידק הנפה רעשה תא ול חתפו הוהיל הבדנ םימלש וא הלוע הבדנ אישנה השעי יכו 12 46 14
:ותא השעת רקבב רקבב הוהיל םויל הלוע השעת םימת ותנש ןב שבכו 13 46 14
:דימת םלוע תוקח הוהיל החנמ תלסה תא סרל ןיהה תישילש ןמשו הפיאה תישש רקבב רקבב וילע השעת החנמו 14 46 14
(ושעי) P :דימת תלוע רקבב רקבב ןמשה תאו החנמה תאו שבכה תא ושעו 15 46 14
:הלחנב איה םתזחא היהת וינבל איה ותלחנ וינבמ שיאל הנתמ אישנה ןתי יכ הוהי ינדא רמא הכ 16 46 14
:היהת םהל וינב ותלחנ ךא אישנל תבשו רורדה תנש דע ול התיהו וידבעמ דחאל ותלחנמ הנתמ ןתי יכו 17 46 14
:ותזחאמ שיא ימע וצפי אל רשא ןעמל וינב תא לחני ותזחאמ םתזחאמ םתנוהל םעה תלחנמ אישנה חקי אלו 18 46 14
(םיתכריב) S :המי םתכריב םוקמ םש הנהו הנופצ תונפה םינהכה לא שדקה תוכשלה לא רעשה ףתכ לע רשא אובמב ינאיביו 19 46 14
:םעה תא שדקל הנוציחה רצחה לא איצוה יתלבל החנמה תא ופאי רשא תאטחה תאו םשאה תא םינהכה םש ולשבי רשא םוקמה הז ילא רמאיו 20 46 14
:רצחה עצקמב רצח רצחה עצקמב רצח הנהו רצחה יעוצקמ תעברא לא ינריבעיו הנציחה רצחה לא ינאיצויו 21 46 14
:תועצקהמ םתעבראל תחא הדמ בחר םישלשו ךרא םיעברא תורטק תורצח רצחה תועצקמ תעבראב 22 46 14
:ביבס תוריטה תחתמ יושע תולשבמו םתעבראל ביבס םהב ביבס רוטו 23 46 14
:םעה חבז תא תיבה יתרשמ םש ולשבי רשא םילשבמה תיב הלא ילא רמאיו 24 46 14
:חבזמל בגנמ תינמיה תיבה ףתכמ תחתמ םידרי םימהו םידק תיבה ינפ יכ המידק תיבה ןתפמ תחתמ םיאצי םימ הנהו תיבה חתפ לא ינבשיו 1 47 14
:תינמיה ףתכה ןמ םיכפמ םימ הנהו םידק הנופה ךרד ץוחה רעש לא ץוח ךרד ינבסיו הנופצ רעש ךרד ינאצויו 2 47 14
:םיספא ימ םימב ינרבעיו המאב ףלא דמיו ודיב וקו םידק שיאה תאצב 3 47 14
:םינתמ ימ ינרבעיו ףלא דמיו םיכרב םימ םימב ינרבעיו ףלא דמיו 4 47 14
:רבעי אל רשא לחנ וחש ימ םימה ואג יכ רבעל לכוא אל רשא לחנ ףלא דמיו 5 47 14
:לחנה תפש ינבשיו ינכלויו םדא ןב תיארה ילא רמאיו 6 47 14
:הזמו הזמ דאמ בר ץע לחנה תפש לא הנהו ינבושב 7 47 14
(ופרנו) :םימה ואפרנו םיאצומה המיה לא המיה ואבו הברעה לע ודריו הנומדקה הלילגה לא םיאצוי הלאה םימה ילא רמאיו 8 47 14
:לחנה המש אובי רשא לכ יחו ואפריו הלאה םימה המש ואב יכ דאמ הבר הגדה היהו היחי םילחנ םש אובי רשא לכ לא ץרשי רשא היח שפנ לכ היהו 9 47 14
(ודמע) :דאמ הבר לודגה םיה תגדכ םתגד היהת הנימל ויהי םימרחל חוטשמ םילגע ןיע דעו ידג ןיעמ םיגוד וילע ודמעי היהו 10 47 14
(ויתאצב) :ונתנ חלמל ואפרי אלו ויאבגו ותאצב 11 47 14
(היהו) S :הפורתל והלעו לכאמל וירפ ויהו םיאצוי המה שדקמה ןמ וימימ יכ רכבי וישדחל וירפ םתי אלו והלע לובי אל לכאמ ץע לכ הזמו הזמ ותפש לע הלעי לחנה לעו 12 47 14
:םילבח ףסוי לארשי יטבש רשע ינשל ץראה תא ולחנתת רשא לובג הג הוהי ינדא רמא הכ 13 47 14
:הלחנב םכל תאזה ץראה הלפנו םכיתבאל התתל ידי תא יתאשנ רשא ויחאכ שיא התוא םתלחנו 14 47 14
:הדדצ אובל ןלתח ךרדה לודגה םיה ןמ הנופצ תאפל ץראה לובג הזו 15 47 14
:ןרוח לובג לא רשא ןוכיתה רצח תמח לובג ןיבו קשמד לובג ןיב רשא םירבס התורב תמח 16 47 14
:ןופצ תאפ תאו תמח לובגו הנופצ ןופצו קשמד לובג ןוניע רצח םיה ןמ לובג היהו 17 47 14
:המידק תאפ תאו ודמת ינומדקה םיה לע לובגמ ןדריה לארשי ץרא ןיבמו דעלגה ןיבמו קשמד ןיבמו ןרוח ןיבמ םידק תאפו 18 47 14
:הבגנ הנמית תאפ תאו לודגה םיה לא הלחנ שדק תובירמ ימ דע רמתמ הנמית בגנ תאפו 19 47 14
:םי תאפ תאז תמח אובל חכנ דע לובגמ לודגה םיה םי תאפו 20 47 14
:לארשי יטבשל םכל תאזה ץראה תא םתקלחו 21 47 14
:לארשי יטבש ךותב הלחנב ולפי םכתא לארשי ינבב חרזאכ םכל ויהו םככותב םינב ודלוה רשא םככותב םירגה םירגהלו םכל הלחנב התוא ולפת היהו 22 47 14
S :הוהי ינדא םאנ ותלחנ ונתת םש ותא רגה רג רשא טבשב היהו 23 47 14
:דחא ןד םיה םידק תאפ ול ויהו תמח די לא הנופצ קשמד לובג ןניע רצח תמח אובל ןלתח ךרד די לא הנופצ הצקמ םיטבשה תומש הלאו 1 48 14
:דחא רשא המי תאפ דע םידק תאפמ ןד לובג לעו 2 48 14
:דחא ילתפנ המי תאפ דעו המידק תאפמ רשא לובג לעו 3 48 14
:דחא השנמ המי תאפ דע המדק תאפמ ילתפנ לובג לעו 4 48 14
:דחא םירפא המי תאפ דע המדק תאפמ השנמ לובג לעו 5 48 14
:דחא ןבואר המי תאפ דעו םידק תאפמ םירפא לובג לעו 6 48 14
:דחא הדוהי המי תאפ דע םידק תאפמ ןבואר לובג לעו 7 48 14
:וכותב שדקמה היהו המי תאפ דע המידק תאפמ םיקלחה דחאכ ךראו בחר ףלא םירשעו השמח ומירת רשא המורתה היהת המי תאפ דע םידק תאפמ הדוהי לובג לעו 8 48 14
:םיפלא תרשע בחרו ףלא םירשעו השמח ךרא הוהיל ומירת רשא המורתה 9 48 14
:וכותב הוהי שדקמ היהו ףלא םירשעו השמח ךרא הבגנו םיפלא תרשע בחר המידקו םיפלא תרשע בחר המיו ףלא םירשעו השמח הנופצ םינהכל שדקה תמורת היהת הלאלו 10 48 14
S :םיולה ועת רשאכ לארשי ינב תועתב ועת אל רשא יתרמשמ ורמש רשא קודצ ינבמ שדקמה םינהכל 11 48 14
:םיולה לובג לא םישדק שדק ץראה תמורתמ הימורת םהל התיהו 12 48 14
:םיפלא תרשע בחרו ףלא םירשעו השמח ךרא לכ םיפלא תרשע בחרו ךרא ףלא םירשעו השמח םינהכה לובג תמעל םיולהו 13 48 14
(ריבעי) :הוהיל שדק יכ ץראה תישאר רובעי אלו רמי אלו ונממ ורכמי אלו 14 48 14
(וכותב) :הכותב ריעה התיהו שרגמלו בשומל ריעל אוה לח ףלא םירשעו השמח ינפ לע בחרב רתונה םיפלא תשמחו 15 48 14
:םיפלא תעבראו תואמ שמח המי תאפו םיפלא תעבראו תואמ שמח םידק תאפמו םיפלא תעבראו תואמ שמח שמח בגנ תאפו םיפלא תעבראו תואמ שמח ןופצ תאפ היתודמ הלאו 16 48 14
:םיתאמו םישמח המיו םיתאמו םישמח המידקו םיתאמו םישמח הבגנו םיתאמו םישמח הנופצ ריעל שרגמ היהו 17 48 14
(ותאובת) :ריעה ידבעל םחלל התאובת התיהו שדקה תמורת תמעל היהו המי םיפלא תרשעו המידק םיפלא תרשע שדקה תמורת תמעל ךראב רתונהו 18 48 14
:לארשי יטבש לכמ והודבעי ריעה דבעהו 19 48 14
:ריעה תזחא לא שדקה תמורת תא ומירת תיעיבר ףלא םירשעו השמחב ףלא םירשעו השמח המורתה לכ 20 48 14
(וכותב) :הכותב תיבה שדקמו שדקה תמורת התיהו אישנל םיקלח תמעל המי לובג לע ףלא םירשעו השמח ינפ לע המיו המידק לובג דע המורת ףלא םירשעו השמח ינפ לא ריעה תזחאלו שדקה תמורתל הזמו הזמ אישנל רתונהו 21 48 14
:היהי אישנל ןמינב לובג ןיבו הדוהי לובג ןיב היהי אישנל רשא ךותב ריעה תזחאמו םיולה תזחאמו 22 48 14
:דחא ןמינב המי תאפ דע המידק תאפמ םיטבשה רתיו 23 48 14
:דחא ןועמש המי תאפ דע המידק תאפמ ןמינב לובג לעו 24 48 14
:דחא רכששי המי תאפ דע המידק תאפמ ןועמש לובג לעו 25 48 14
:דחא ןלובז המי תאפ דע המידק תאפמ רכששי לובג לעו 26 48 14
:דחא דג המי תאפ דע המדק תאפמ ןלובז לובג לעו 27 48 14
:לודגה םיה לע הלחנ שדק תבירמ ימ רמתמ לובג היהו הנמית בגנ תאפ לא דג לובג לעו 28 48 14
P :הוהי ינדא םאנ םתוקלחמ הלאו לארשי יטבשל הלחנמ וליפת רשא ץראה תאז 29 48 14
:הדמ םיפלא תעבראו תואמ שמח ןופצ תאפמ ריעה תאצות הלאו 30 48 14
:דחא יול רעש דחא הדוהי רעש דחא ןבואר רעש הנופצ השולש םירעש לארשי יטבש תומש לע ריעה ירעשו 31 48 14
:דחא ןד רעש דחא ןמינב רעש דחא ףסוי רעשו השלש םירעשו םיפלא תעבראו תואמ שמח המידק תאפ לאו 32 48 14
:דחא ןלובז רעש דחא רכששי רעש דחא ןועמש רעש השלש םירעשו הדמ םיפלא תעבראו תואמ שמח הבגנ תאפו 33 48 14
:דחא ילתפנ רעש דחא רשא רעש דחא דג רעש השלש םהירעש םיפלא תעבראו תואמ שמח המי תאפ 34 48 14
:המש הוהי םוימ ריעה םשו ףלא רשע הנמש ביבס 35 48 14 דחא רשא רעש דחא דג רעש השלש םהירעש םיפלא תעבראו תואמ שמח ה[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja