:רמאל דעומ להאמ וילא הוהי רבדיו השמ לא ארקיו 1 1 3
:םכנברק תא ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ הוהיל ןברק םכמ בירקי יכ םדא םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 2 1 3
:הוהי ינפל ונצרל ותא בירקי דעומ להא חתפ לא ונבירקי םימת רכז רקבה ןמ ונברק הלע םא 3 1 3
:וילע רפכל ול הצרנו הלעה שאר לע ודי ךמסו 4 1 3
:דעומ להא חתפ רשא ביבס חבזמה לע םדה תא וקרזו םדה תא םינהכה ןרהא ינב ובירקהו הוהי ינפל רקבה ןב תא טחשו 5 1 3
:היחתנל התא חתנו הלעה תא טישפהו 6 1 3
:שאה לע םיצע וכרעו חבזמה לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו 7 1 3
:חבזמה לע רשא שאה לע רשא םיצעה לע רדפה תאו שארה תא םיחתנה תא םינהכה ןרהא ינב וכרעו 8 1 3
S :הוהיל חוחינ חיר השא הלע החבזמה לכה תא ןהכה ריטקהו םימב ץחרי ויערכו וברקו 9 1 3
:ונבירקי םימת רכז הלעל םיזעה ןמ וא םיבשכה ןמ ונברק ןאצה ןמ םאו 10 1 3
:ביבס חבזמה לע ומד תא םינהכה ןרהא ינב וקרזו הוהי ינפל הנפצ חבזמה ךרי לע ותא טחשו 11 1 3
:חבזמה לע רשא שאה לע רשא םיצעה לע םתא ןהכה ךרעו ורדפ תאו ושאר תאו ויחתנל ותא חתנו 12 1 3
P :הוהיל חחינ חיר השא אוה הלע החבזמה ריטקהו לכה תא ןהכה בירקהו םימב ץחרי םיערכהו ברקהו 13 1 3
:ונברק תא הנויה ינב ןמ וא םירתה ןמ בירקהו הוהיל ונברק הלע ףועה ןמ םאו 14 1 3
:חבזמה ריק לע ומד הצמנו החבזמה ריטקהו ושאר תא קלמו חבזמה לא ןהכה ובירקהו 15 1 3
:ןשדה םוקמ לא המדק חבזמה לצא התא ךילשהו התצנב ותארמ תא ריסהו 16 1 3
S :הוהיל חחינ חיר השא אוה הלע שאה לע רשא םיצעה לע החבזמה ןהכה ותא ריטקהו לידבי אל ויפנכב ותא עסשו 17 1 3
:הנבל הילע ןתנו ןמש הילע קציו ונברק היהי תלס הוהיל החנמ ןברק בירקת יכ שפנו 1 2 3
:הוהיל חחינ חיר השא החבזמה התרכזא תא ןהכה ריטקהו התנבל לכ לע הנמשמו התלסמ וצמק אלמ םשמ ץמקו םינהכה ןרהא ינב לא האיבהו 2 2 3
S :הוהי ישאמ םישדק שדק וינבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו 3 2 3
S :ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תצמ תולח תלס רונת הפאמ החנמ ןברק ברקת יכו 4 2 3
:היהת הצמ ןמשב הלולב תלס ךנברק תבחמה לע החנמ םאו 5 2 3
S :אוה החנמ ןמש הילע תקציו םיתפ התא תותפ 6 2 3
:השעת ןמשב תלס ךנברק תשחרמ תחנמ םאו 7 2 3
:חבזמה לא השיגהו ןהכה לא הבירקהו הוהיל הלאמ השעי רשא החנמה תא תאבהו 8 2 3
:הוהיל חחינ חיר השא החבזמה ריטקהו התרכזא תא החנמה ןמ ןהכה םירהו 9 2 3
:הוהי ישאמ םישדק שדק וינבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו 10 2 3
:הוהיל השא ונממ וריטקת אל שבד לכו ראש לכ יכ ץמח השעת אל הוהיל ובירקת רשא החנמה לכ 11 2 3
:חחינ חירל ולעי אל חבזמה לאו הוהיל םתא ובירקת תישאר ןברק 12 2 3
S :חלמ בירקת ךנברק לכ לע ךתחנמ לעמ ךיהלא תירב חלמ תיבשת אלו חלמת חלמב ךתחנמ ןברק לכו 13 2 3
:ךירוכב תחנמ תא בירקת למרכ שרג שאב יולק ביבא הוהיל םירוכב תחנמ בירקת םאו 14 2 3
:אוה החנמ הנבל הילע תמשו ןמש הילע תתנו 15 2 3
P :הוהיל השא התנבל לכ לע הנמשמו השרגמ התרכזא תא ןהכה ריטקהו 16 2 3
:הוהי ינפל ונבירקי םימת הבקנ םא רכז םא בירקמ אוה רקבה ןמ םא ונברק םימלש חבז םאו 1 3 3
:ביבס חבזמה לע םדה תא םינהכה ןרהא ינב וקרזו דעומ להא חתפ וטחשו ונברק שאר לע ודי ךמסו 2 3 3
:ברקה לע רשא בלחה לכ תאו ברקה תא הסכמה בלחה תא הוהיל השא םימלשה חבזמ בירקהו 3 3 3
:הנריסי תוילכה לע דבכה לע תרתיה תאו םילסכה לע רשא ןהלע רשא בלחה תאו תילכה יתש תאו 4 3 3
P :הוהיל חחינ חיר השא שאה לע רשא םיצעה לע רשא הלעה לע החבזמה ןרהא ינב ותא וריטקהו 5 3 3
:ונבירקי םימת הבקנ וא רכז הוהיל םימלש חבזל ונברק ןאצה ןמ םאו 6 3 3
:הוהי ינפל ותא בירקהו ונברק תא בירקמ אוה בשכ םא 7 3 3
:ביבס חבזמה לע ומד תא ןרהא ינב וקרזו דעומ להא ינפל ותא טחשו ונברק שאר לע ודי תא ךמסו 8 3 3
:ברקה לע רשא בלחה לכ תאו ברקה תא הסכמה בלחה תאו הנריסי הצעה תמעל המימת הילאה ובלח הוהיל השא םימלשה חבזמ בירקהו 9 3 3
:הנריסי תילכה לע דבכה לע תרתיה תאו םילסכה לע רשא ןהלע רשא בלחה תאו תילכה יתש תאו 10 3 3
P :הוהיל השא םחל החבזמה ןהכה וריטקהו 11 3 3
:הוהי ינפל ובירקהו ונברק זע םאו 12 3 3
:ביבס חבזמה לע ומד תא ןרהא ינב וקרזו דעומ להא ינפל ותא טחשו ושאר לע ודי תא ךמסו 13 3 3
:ברקה לע רשא בלחה לכ תאו ברקה תא הסכמה בלחה תא הוהיל השא ונברק ונממ בירקהו 14 3 3
:הנריסי תילכה לע דבכה לע תרתיה תאו םילסכה לע רשא ןהלע רשא בלחה תאו תילכה יתש תאו 15 3 3
:הוהיל בלח לכ חחינ חירל השא םחל החבזמה ןהכה םריטקהו 16 3 3
P :ולכאת אל םד לכו בלח לכ םכיתבשומ לכב םכיתרדל םלוע תקח 17 3 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 4 3
:הנהמ תחאמ השעו הנישעת אל רשא הוהי תוצמ לכמ הגגשב אטחת יכ שפנ רמאל לארשי ינב לא רבד 2 4 3
:תאטחל הוהיל םימת רקב ןב רפ אטח רשא ותאטח לע בירקהו םעה תמשאל אטחי חישמה ןהכה םא 3 4 3
:הוהי ינפל רפה תא טחשו רפה שאר לע ודי תא ךמסו הוהי ינפל דעומ להא חתפ לא רפה תא איבהו 4 4 3
:דעומ להא לא ותא איבהו רפה םדמ חישמה ןהכה חקלו 5 4 3
:שדקה תכרפ ינפ תא הוהי ינפל םימעפ עבש םדה ןמ הזהו םדב ועבצא תא ןהכה לבטו 6 4 3
:דעומ להא חתפ רשא הלעה חבזמ דוסי לא ךפשי רפה םד לכ תאו דעומ להאב רשא הוהי ינפל םימסה תרטק חבזמ תונרק לע םדה ןמ ןהכה ןתנו 7 4 3
:ברקה לע רשא בלחה לכ תאו ברקה לע הסכמה בלחה תא ונממ םירי תאטחה רפ בלח לכ תאו 8 4 3
:הנריסי תוילכה לע דבכה לע תרתיה תאו םילסכה לע רשא ןהילע רשא בלחה תאו תילכה יתש תאו 9 4 3
:הלעה חבזמ לע ןהכה םריטקהו םימלשה חבז רושמ םרוי רשאכ 10 4 3
:ושרפו וברקו ויערכ לעו ושאר לע ורשב לכ תאו רפה רוע תאו 11 4 3
P :ףרשי ןשדה ךפש לע שאב םיצע לע ותא ףרשו ןשדה ךפש לא רוהט םוקמ לא הנחמל ץוחמ לא רפה לכ תא איצוהו 12 4 3
:ומשאו הנישעת אל רשא הוהי תוצמ לכמ תחא ושעו להקה יניעמ רבד םלענו וגשי לארשי תדע לכ םאו 13 4 3
:דעומ להא ינפל ותא ואיבהו תאטחל רקב ןב רפ להקה ובירקהו הילע ואטח רשא תאטחה העדונו 14 4 3
:הוהי ינפל רפה תא טחשו הוהי ינפל רפה שאר לע םהידי תא הדעה ינקז וכמסו 15 4 3
:דעומ להא לא רפה םדמ חישמה ןהכה איבהו 16 4 3
:תכרפה ינפ תא הוהי ינפל םימעפ עבש הזהו םדה ןמ ועבצא ןהכה לבטו 17 4 3
:דעומ להא חתפ רשא הלעה חבזמ דוסי לא ךפשי םדה לכ תאו דעומ להאב רשא הוהי ינפל רשא חבזמה תנרק לע ןתי םדה ןמו 18 4 3
:החבזמה ריטקהו ונממ םירי ובלח לכ תאו 19 4 3
:םהל חלסנו ןהכה םהלע רפכו ול השעי ןכ תאטחה רפל השע רשאכ רפל השעו 20 4 3
P :אוה להקה תאטח ןושארה רפה תא ףרש רשאכ ותא ףרשו הנחמל ץוחמ לא רפה תא איצוהו 21 4 3
:םשאו הגגשב הנישעת אל רשא ויהלא הוהי תוצמ לכמ תחא השעו אטחי אישנ רשא 22 4 3
:םימת רכז םיזע ריעש ונברק תא איבהו הב אטח רשא ותאטח וילא עדוה וא 23 4 3
:אוה תאטח הוהי ינפל הלעה תא טחשי רשא םוקמב ותא טחשו ריעשה שאר לע ודי ךמסו 24 4 3
:הלעה חבזמ דוסי לא ךפשי ומד תאו הלעה חבזמ תנרק לע ןתנו ועבצאב תאטחה םדמ ןהכה חקלו 25 4 3
P :ול חלסנו ותאטחמ ןהכה וילע רפכו םימלשה חבז בלחכ החבזמה ריטקי ובלח לכ תאו 26 4 3
:םשאו הנישעת אל רשא הוהי תוצממ תחא התשעב ץראה םעמ הגגשב אטחת תחא שפנ םאו 27 4 3
:אטח רשא ותאטח לע הבקנ המימת םיזע תריעש ונברק איבהו אטח רשא ותאטח וילא עדוה וא 28 4 3
:הלעה םוקמב תאטחה תא טחשו תאטחה שאר לע ודי תא ךמסו 29 4 3
:חבזמה דוסי לא ךפשי המד לכ תאו הלעה חבזמ תנרק לע ןתנו ועבצאב המדמ ןהכה חקלו 30 4 3
P :ול חלסנו ןהכה וילע רפכו הוהיל חחינ חירל החבזמה ןהכה ריטקהו םימלשה חבז לעמ בלח רסוה רשאכ ריסי הבלח לכ תאו 31 4 3
:הנאיבי המימת הבקנ תאטחל ונברק איבי שבכ םאו 32 4 3
:הלעה תא טחשי רשא םוקמב תאטחל התא טחשו תאטחה שאר לע ודי תא ךמסו 33 4 3
:חבזמה דוסי לא ךפשי המד לכ תאו הלעה חבזמ תנרק לע ןתנו ועבצאב תאטחה םדמ ןהכה חקלו 34 4 3
P :ול חלסנו אטח רשא ותאטח לע ןהכה וילע רפכו הוהי ישא לע החבזמה םתא ןהכה ריטקהו םימלשה חבזמ בשכה בלח רסוי רשאכ ריסי הבלח לכ תאו 35 4 3
:ונוע אשנו דיגי אול םא עדי וא האר וא דע אוהו הלא לוק העמשו אטחת יכ שפנו 1 5 3
:םשאו אמט אוהו ונממ םלענו אמט ץרש תלבנב וא האמט המהב תלבנב וא האמט היח תלבנב וא אמט רבד לכב עגת רשא שפנ וא 2 5 3
:םשאו עדי אוהו ונממ םלענו הב אמטי רשא ותאמט לכל םדא תאמטב עגי יכ וא 3 5 3
:הלאמ תחאל םשאו עדי אוהו ונממ םלענו העבשב םדאה אטבי רשא לכל ביטיהל וא ערהל םיתפשב אטבל עבשת יכ שפנ וא 4 5 3
:הילע אטח רשא הדותהו הלאמ תחאל םשאי יכ היהו 5 5 3
:ותאטחמ ןהכה וילע רפכו תאטחל םיזע תריעש וא הבשכ ןאצה ןמ הבקנ אטח רשא ותאטח לע הוהיל ומשא תא איבהו 6 5 3
:הלעל דחאו תאטחל דחא הוהיל הנוי ינב ינש וא םירת יתש אטח רשא ומשא תא איבהו הש יד ודי עיגת אל םאו 7 5 3
:לידבי אלו ופרע לוממ ושאר תא קלמו הנושאר תאטחל רשא תא בירקהו ןהכה לא םתא איבהו 8 5 3
:אוה תאטח חבזמה דוסי לא הצמי םדב ראשנהו חבזמה ריק לע תאטחה םדמ הזהו 9 5 3
S :ול חלסנו אטח רשא ותאטחמ ןהכה וילע רפכו טפשמכ הלע השעי ינשה תאו 10 5 3
:איה תאטח יכ הנבל הילע ןתי אלו ןמש הילע םישי אל תאטחל תלס הפאה תרישע אטח רשא ונברק תא איבהו הנוי ינב ינשל וא םירת יתשל ודי גישת אל םאו 11 5 3
:אוה תאטח הוהי ישא לע החבזמה ריטקהו התרכזא תא וצמק אולמ הנממ ןהכה ץמקו ןהכה לא האיבהו 12 5 3
S :החנמכ ןהכל התיהו ול חלסנו הלאמ תחאמ אטח רשא ותאטח לע ןהכה וילע רפכו 13 5 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 14 5 3
:םשאל שדקה לקשב םילקש ףסכ ךכרעב ןאצה ןמ םימת ליא הוהיל ומשא תא איבהו הוהי ישדקמ הגגשב האטחו לעמ לעמת יכ שפנ 15 5 3
P :ול חלסנו םשאה ליאב וילע רפכי ןהכהו ןהכל ותא ןתנו וילע ףסוי ותשימח תאו םלשי שדקה ןמ אטח רשא תאו 16 5 3
:ונוע אשנו םשאו עדי אלו הנישעת אל רשא הוהי תוצמ לכמ תחא התשעו אטחת יכ שפנ םאו 17 5 3
:ול חלסנו עדי אל אוהו גגש רשא ותגגש לע ןהכה וילע רפכו ןהכה לא םשאל ךכרעב ןאצה ןמ םימת ליא איבהו 18 5 3
P :הוהיל םשא םשא אוה םשא 19 5 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 20 5 3
:ותימע תא קשע וא לזגב וא די תמושתב וא ןודקפב ותימעב שחכו הוהיב לעמ הלעמו אטחת יכ שפנ 21 5 3
:הנהב אטחל םדאה השעי רשא לכמ תחא לע רקש לע עבשנו הב שחכו הדבא אצמ וא 22 5 3
:אצמ רשא הדבאה תא וא ותא דקפה רשא ןודקפה תא וא קשע רשא קשעה תא וא לזג רשא הלזגה תא בישהו םשאו אטחי יכ היהו 23 5 3
:ותמשא םויב וננתי ול אוה רשאל וילע ףסי ויתשמחו ושארב ותא םלשו רקשל וילע עבשי רשא לכמ וא 24 5 3
:ןהכה לא םשאל ךכרעב ןאצה ןמ םימת ליא הוהיל איבי ומשא תאו 25 5 3
P :הב המשאל השעי רשא לכמ תחא לע ול חלסנו הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו 26 5 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 6 3
:וב דקות חבזמה שאו רקבה דע הלילה לכ חבזמה לע הדקומ לע הלעה אוה הלעה תרות תאז רמאל וינב תאו ןרהא תא וצ 2 6 3
:חבזמה לצא ומשו חבזמה לע הלעה תא שאה לכאת רשא ןשדה תא םירהו ורשב לע שבלי דב יסנכמו דב ודמ ןהכה שבלו 3 6 3
:רוהט םוקמ לא הנחמל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהו םירחא םידגב שבלו וידגב תא טשפו 4 6 3
:םימלשה יבלח הילע ריטקהו הלעה הילע ךרעו רקבב רקבב םיצע ןהכה הילע רעבו הבכת אל וב דקות חבזמה לע שאהו 5 6 3
S :הבכת אל חבזמה לע דקות דימת שא 6 6 3
:חבזמה ינפ לא הוהי ינפל ןרהא ינב התא ברקה החנמה תרות תאזו 7 6 3
:הוהיל התרכזא חחינ חיר חבזמה ריטקהו החנמה לע רשא הנבלה לכ תאו הנמשמו החנמה תלסמ וצמקב ונממ םירהו 8 6 3
:הולכאי דעומ להא רצחב שדק םוקמב לכאת תוצמ וינבו ןרהא ולכאי הנממ תרתונהו 9 6 3
:םשאכו תאטחכ אוה םישדק שדק ישאמ התא יתתנ םקלח ץמח הפאת אל 10 6 3
P :שדקי םהב עגי רשא לכ הוהי ישאמ םכיתרדל םלוע קח הנלכאי ןרהא ינבב רכז לכ 11 6 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 12 6 3
:ברעב התיצחמו רקבב התיצחמ דימת החנמ תלס הפאה תרישע ותא חשמה םויב הוהיל ובירקי רשא וינבו ןרהא ןברק הז 13 6 3
:הוהיל חחינ חיר בירקת םיתפ תחנמ יניפת הנאיבת תכברמ השעת ןמשב תבחמ לע 14 6 3
:רטקת לילכ הוהיל םלוע קח התא השעי וינבמ ויתחת חישמה ןהכהו 15 6 3
P :לכאת אל היהת לילכ ןהכ תחנמ לכו 16 6 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 17 6 3
:אוה םישדק שדק הוהי ינפל תאטחה טחשת הלעה טחשת רשא םוקמב תאטחה תרות תאז רמאל וינב לאו ןרהא לא רבד 18 6 3
:דעומ להא רצחב לכאת שדק םוקמב הנלכאי התא אטחמה ןהכה 19 6 3
:שדק םוקמב סבכת הילע הזי רשא דגבה לע המדמ הזי רשאו שדקי הרשבב עגי רשא לכ 20 6 3
:םימב ףטשו קרמו הלשב תשחנ ילכב םאו רבשי וב לשבת רשא שרח ילכו 21 6 3
:אוה םישדק שדק התא לכאי םינהכב רכז לכ 22 6 3
P :ףרשת שאב לכאת אל שדקב רפכל דעומ להא לא המדמ אבוי רשא תאטח לכו 23 6 3
:אוה םישדק שדק םשאה תרות תאזו 1 7 3
:ביבס חבזמה לע קרזי ומד תאו םשאה תא וטחשי הלעה תא וטחשי רשא םוקמב 2 7 3
:ברקה תא הסכמה בלחה תאו הילאה תא ונממ בירקי ובלח לכ תאו 3 7 3
:הנריסי תילכה לע דבכה לע תרתיה תאו םילסכה לע רשא ןהילע רשא בלחה תאו תילכה יתש תאו 4 7 3
:אוה םשא הוהיל השא החבזמה ןהכה םתא ריטקהו 5 7 3
:אוה םישדק שדק לכאי שודק םוקמב ונלכאי םינהכב רכז לכ 6 7 3
:היהי ול וב רפכי רשא ןהכה םהל תחא הרות םשאכ תאטחכ 7 7 3
:היהי ול ןהכל בירקה רשא הלעה רוע שיא תלע תא בירקמה ןהכהו 8 7 3
:היהת ול התא בירקמה ןהכל תבחמ לעו תשחרמב השענ לכו רונתב הפאת רשא החנמ לכו 9 7 3
P :ויחאכ שיא היהת ןרהא ינב לכל הברחו ןמשב הלולב החנמ לכו 10 7 3
:הוהיל בירקי רשא םימלשה חבז תרות תאזו 11 7 3
:ןמשב תלולב תלח תכברמ תלסו ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תוצמ תולח הדותה חבז לע בירקהו ונבירקי הדות לע םא 12 7 3
:וימלש תדות חבז לע ונברק בירקי ץמח םחל תלח לע 13 7 3
:היהי ול םימלשה םד תא קרזה ןהכל הוהיל המורת ןברק לכמ דחא ונממ בירקהו 14 7 3
:רקב דע ונממ חיני אל לכאי ונברק םויב וימלש תדות חבז רשבו 15 7 3
:לכאי ונממ רתונהו תרחממו לכאי וחבז תא ובירקה םויב ונברק חבז הבדנ וא רדנ םאו 16 7 3
:ףרשי שאב ישילשה םויב חבזה רשבמ רתונהו 17 7 3
:אשת הנוע ונממ תלכאה שפנהו היהי לוגפ ול בשחי אל ותא בירקמה הצרי אל ישילשה םויב וימלש חבז רשבמ לכאי לכאה םאו 18 7 3
:רשב לכאי רוהט לכ רשבהו ףרשי שאב לכאי אל אמט לכב עגי רשא רשבהו 19 7 3
:הימעמ אוהה שפנה התרכנו וילע ותאמטו הוהיל רשא םימלשה חבזמ רשב לכאת רשא שפנהו 20 7 3
P :הימעמ אוהה שפנה התרכנו הוהיל רשא םימלשה חבז רשבמ לכאו אמט ץקש לכב וא האמט המהבב וא םדא תאמטב אמט לכב עגת יכ שפנו 21 7 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 22 7 3
:ולכאת אל זעו בשכו רוש בלח לכ רמאל לארשי ינב לא רבד 23 7 3
:והלכאת אל לכאו הכאלמ לכל השעי הפרט בלחו הלבנ בלחו 24 7 3
:הימעמ תלכאה שפנה התרכנו הוהיל השא הנממ בירקי רשא המהבה ןמ בלח לכא לכ יכ 25 7 3
:המהבלו ףועל םכיתבשומ לכב ולכאת אל םד לכו 26 7 3
P :הימעמ אוהה שפנה התרכנו םד לכ לכאת רשא שפנ לכ 27 7 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 28 7 3
:וימלש חבזמ הוהיל ונברק תא איבי הוהיל וימלש חבז תא בירקמה רמאל לארשי ינב לא רבד 29 7 3
:הוהי ינפל הפונת ותא ףינהל הזחה תא ונאיבי הזחה לע בלחה תא הוהי ישא תא הניאיבת וידי 30 7 3
:וינבלו ןרהאל הזחה היהו החבזמה בלחה תא ןהכה ריטקהו 31 7 3
:םכימלש יחבזמ ןהכל המורת ונתת ןימיה קוש תאו 32 7 3
:הנמל ןימיה קוש היהת ול ןרהא ינבמ בלחה תאו םימלשה םד תא בירקמה 33 7 3
:לארשי ינב תאמ םלוע קחל וינבלו ןהכה ןרהאל םתא ןתאו םהימלש יחבזמ לארשי ינב תאמ יתחקל המורתה קוש תאו הפונתה הזח תא יכ 34 7 3
:הוהיל ןהכל םתא בירקה םויב הוהי ישאמ וינב תחשמו ןרהא תחשמ תאז 35 7 3
:םתרדל םלוע תקח לארשי ינב תאמ םתא וחשמ םויב םהל תתל הוהי הוצ רשא 36 7 3
:םימלשה חבזלו םיאולמלו םשאלו תאטחלו החנמל הלעל הרותה תאז 37 7 3
P :יניס רבדמב הוהיל םהינברק תא בירקהל לארשי ינב תא ותוצ םויב יניס רהב השמ תא הוהי הוצ רשא 38 7 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 8 3
:תוצמה לס תאו םיליאה ינש תאו תאטחה רפ תאו החשמה ןמש תאו םידגבה תאו ותא וינב תאו ןרהא תא חק 2 8 3
:דעומ להא חתפ לא להקה הדעה לכ תאו 3 8 3
:דעומ להא חתפ לא הדעה להקתו ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 4 8 3
:תושעל הוהי הוצ רשא רבדה הז הדעה לא השמ רמאיו 5 8 3
:םימב םתא ץחריו וינב תאו ןרהא תא השמ ברקיו 6 8 3
:וב ול דפאיו דפאה בשחב ותא רגחיו דפאה תא וילע ןתיו ליעמה תא ותא שבליו טנבאב ותא רגחיו תנתכה תא וילע ןתיו 7 8 3
:םימתה תאו םירואה תא ןשחה לא ןתיו ןשחה תא וילע םשיו 8 8 3
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ שדקה רזנ בהזה ץיצ תא וינפ לומ לא תפנצמה לע םשיו ושאר לע תפנצמה תא םשיו 9 8 3
:םתא שדקיו וב רשא לכ תאו ןכשמה תא חשמיו החשמה ןמש תא השמ חקיו 10 8 3
:םשדקל ונכ תאו ריכה תאו וילכ לכ תאו חבזמה תא חשמיו םימעפ עבש חבזמה לע ונממ זיו 11 8 3
:ושדקל ותא חשמיו ןרהא שאר לע החשמה ןמשמ קציו 12 8 3
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ תועבגמ םהל שבחיו טנבא םתא רגחיו תנתכ םשבליו ןרהא ינב תא השמ ברקיו 13 8 3
:תאטחה רפ שאר לע םהידי תא וינבו ןרהא ךמסיו תאטחה רפ תא שגיו 14 8 3
:וילע רפכל והשדקיו חבזמה דוסי לא קצי םדה תאו חבזמה תא אטחיו ועבצאב ביבס חבזמה תונרק לע ןתיו םדה תא השמ חקיו טחשיו 15 8 3
:החבזמה השמ רטקיו ןהבלח תאו תילכה יתש תאו דבכה תרתי תאו ברקה לע רשא בלחה לכ תא חקיו 16 8 3
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ הנחמל ץוחמ שאב ףרש ושרפ תאו ורשב תאו ורע תאו רפה תאו 17 8 3
:ליאה שאר לע םהידי תא וינבו ןרהא וכמסיו הלעה ליא תא ברקיו 18 8 3
:ביבס חבזמה לע םדה תא השמ קרזיו טחשיו 19 8 3
:רדפה תאו םיחתנה תאו שארה תא השמ רטקיו ויחתנל חתנ ליאה תאו 20 8 3
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ הוהיל אוה השא חחינ חירל אוה הלע החבזמה ליאה לכ תא השמ רטקיו םימב ץחר םיערכה תאו ברקה תאו 21 8 3
:ליאה שאר לע םהידי תא וינבו ןרהא וכמסיו םיאלמה ליא ינשה ליאה תא ברקיו 22 8 3
:תינמיה ולגר ןהב לעו תינמיה ודי ןהב לעו תינמיה ןרהא ןזא ךונת לע ןתיו ומדמ השמ חקיו טחשיו 23 8 3
:ביבס חבזמה לע םדה תא השמ קרזיו תינמיה םלגר ןהב לעו תינמיה םדי ןהב לעו תינמיה םנזא ךונת לע םדה ןמ השמ ןתיו ןרהא ינב תא ברקיו 24 8 3
:ןימיה קוש תאו ןהבלח תאו תילכה יתש תאו דבכה תרתי תאו ברקה לע רשא בלחה לכ תאו הילאה תאו בלחה תא חקיו 25 8 3
:ןימיה קוש לעו םיבלחה לע םשיו דחא קיקרו תחא ןמש םחל תלחו תחא הצמ תלח חקל הוהי ינפל רשא תוצמה לסמו 26 8 3
:הוהי ינפל הפונת םתא ףניו וינב יפכ לעו ןרהא יפכ לע לכה תא ןתיו 27 8 3
:הוהיל אוה השא חחינ חירל םה םיאלמ הלעה לע החבזמה רטקיו םהיפכ לעמ םתא השמ חקיו 28 8 3
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ הנמל היה השמל םיאלמה ליאמ הוהי ינפל הפונת והפיניו הזחה תא השמ חקיו 29 8 3
:ותא וינב ידגב תאו וינב תאו וידגב תא ןרהא תא שדקיו ותא וינב ידגב לעו וינב לעו וידגב לע ןרהא לע זיו חבזמה לע רשא םדה ןמו החשמה ןמשמ השמ חקיו 30 8 3
:והלכאי וינבו ןרהא רמאל יתיוצ רשאכ םיאלמה לסב רשא םחלה תאו ותא ולכאת םשו דעומ להא חתפ רשבה תא ולשב וינב לאו ןרהא לא השמ רמאיו 31 8 3
:ופרשת שאב םחלבו רשבב רתונהו 32 8 3
:םכדי תא אלמי םימי תעבש יכ םכיאלמ ימי תאלמ םוי דע םימי תעבש ואצת אל דעומ להא חתפמו 33 8 3
:םכילע רפכל תשעל הוהי הוצ הזה םויב השע רשאכ 34 8 3
:יתיוצ ןכ יכ ותומת אלו הוהי תרמשמ תא םתרמשו םימי תעבש הלילו םמוי ובשת דעומ להא חתפו 35 8 3
S :השמ דיב הוהי הוצ רשא םירבדה לכ תא וינבו ןרהא שעיו 36 8 3
:לארשי ינקזלו וינבלו ןרהאל השמ ארק ינימשה םויב יהיו 1 9 3
:הוהי ינפל ברקהו םמימת הלעל ליאו תאטחל רקב ןב לגע ךל חק ןרהא לא רמאיו 2 9 3
:הלעל םמימת הנש ינב שבכו לגעו תאטחל םיזע ריעש וחק רמאל רבדת לארשי ינב לאו 3 9 3
:םכילא הארנ הוהי םויה יכ ןמשב הלולב החנמו הוהי ינפל חבזל םימלשל ליאו רושו 4 9 3
:הוהי ינפל ודמעיו הדעה לכ וברקיו דעומ להא ינפ לא השמ הוצ רשא תא וחקיו 5 9 3
:הוהי דובכ םכילא אריו ושעת הוהי הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו 6 9 3
:הוהי הוצ רשאכ םדעב רפכו םעה ןברק תא השעו םעה דעבו ךדעב רפכו ךתלע תאו ךתאטח תא השעו חבזמה לא ברק ןרהא לא השמ רמאיו 7 9 3
:ול רשא תאטחה לגע תא טחשיו חבזמה לא ןרהא ברקיו 8 9 3
:חבזמה דוסי לא קצי םדה תאו חבזמה תונרק לע ןתיו םדב ועבצא לבטיו וילא םדה תא ןרהא ינב וברקיו 9 9 3
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ החבזמה ריטקה תאטחה ןמ דבכה ןמ תרתיה תאו תילכה תאו בלחה תאו 10 9 3
:הנחמל ץוחמ שאב ףרש רועה תאו רשבה תאו 11 9 3
:ביבס חבזמה לע והקרזיו םדה תא וילא ןרהא ינב ואצמיו הלעה תא טחשיו 12 9 3
:חבזמה לע רטקיו שארה תאו היחתנל וילא ואיצמה הלעה תאו 13 9 3
:החבזמה הלעה לע רטקיו םיערכה תאו ברקה תא ץחריו 14 9 3
:ןושארכ והאטחיו והטחשיו םעל רשא תאטחה ריעש תא חקיו םעה ןברק תא ברקיו 15 9 3
:טפשמכ השעיו הלעה תא ברקיו 16 9 3
:רקבה תלע דבלמ חבזמה לע רטקיו הנממ ופכ אלמיו החנמה תא ברקיו 17 9 3
:ביבס חבזמה לע והקרזיו וילא םדה תא ןרהא ינב ואצמיו םעל רשא םימלשה חבז ליאה תאו רושה תא טחשיו 18 9 3
:דבכה תרתיו תילכהו הסכמהו הילאה ליאה ןמו רושה ןמ םיבלחה תאו 19 9 3
:החבזמה םיבלחה רטקיו תוזחה לע םיבלחה תא ומישיו 20 9 3
:השמ הוצ רשאכ הוהי ינפל הפונת ןרהא ףינה ןימיה קוש תאו תוזחה תאו 21 9 3
(וידי) (תא) :םימלשהו הלעהו תאטחה תשעמ דריו םכרביו םעה לא ודי תא ןרהא אשיו 22 9 3
:םעה לכ לא הוהי דובכ אריו םעה תא וכרביו ואציו דעומ להא לא ןרהאו השמ אביו 23 9 3
:םהינפ לע ולפיו ונריו םעה לכ אריו םיבלחה תאו הלעה תא חבזמה לע לכאתו הוהי ינפלמ שא אצתו 24 9 3
:םתא הוצ אל רשא הרז שא הוהי ינפל וברקיו תרטק הילע ומישיו שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו 1 10 3
:הוהי ינפל ותמיו םתוא לכאתו הוהי ינפלמ שא אצתו 2 10 3
:ןרהא םדיו דבכא םעה לכ ינפ לעו שדקא יברקב רמאל הוהי רבד רשא אוה ןרהא לא השמ רמאיו 3 10 3
:הנחמל ץוחמ לא שדקה ינפ תאמ םכיחא תא ואש וברק םהלא רמאיו ןרהא דד לאיזע ינב ןפצלא לאו לאשימ לא השמ ארקיו 4 10 3
:השמ רבד רשאכ הנחמל ץוחמ לא םתנתכב םאשיו וברקיו 5 10 3
:הוהי ףרש רשא הפרשה תא וכבי לארשי תיב לכ םכיחאו ףצקי הדעה לכ לעו ותמת אלו ומרפת אל םכידגבו וערפת לא םכישאר וינב רמתיאלו רזעלאלו ןרהא לא השמ רמאיו 6 10 3
P :השמ רבדכ ושעיו םכילע הוהי תחשמ ןמש יכ ותמת ןפ ואצת אל דעומ להא חתפמו 7 10 3
:רמאל ןרהא לא הוהי רבדיו 8 10 3
:םכיתרדל םלוע תקח ותמת אלו דעומ להא לא םכאבב ךתא ךינבו התא תשת לא רכשו ןיי 9 10 3
:רוהטה ןיבו אמטה ןיבו לחה ןיבו שדקה ןיב לידבהלו 10 10 3
P :השמ דיב םהילא הוהי רבד רשא םיקחה לכ תא לארשי ינב תא תרוהלו 11 10 3
:אוה םישדק שדק יכ חבזמה לצא תוצמ הולכאו הוהי ישאמ תרתונה החנמה תא וחק םירתונה וינב רמתיא לאו רזעלא לאו ןרהא לא השמ רבדיו 12 10 3
:יתיוצ ןכ יכ הוהי ישאמ אוה ךינב קחו ךקח יכ שדק םוקמב התא םתלכאו 13 10 3
:לארשי ינב ימלש יחבזמ ונתנ ךינב קחו ךקח יכ ךתא ךיתנבו ךינבו התא רוהט םוקמב ולכאת המורתה קוש תאו הפונתה הזח תאו 14 10 3
:הוהי הוצ רשאכ םלוע קחל ךתא ךינבלו ךל היהו הוהי ינפל הפונת ףינהל ואיבי םיבלחה ישא לע הפונתה הזחו המורתה קוש 15 10 3
:רמאל םרתונה ןרהא ינב רמתיא לעו רזעלא לע ףצקיו ףרש הנהו השמ שרד שרד תאטחה ריעש תאו 16 10 3
:הוהי ינפל םהילע רפכל הדעה ןוע תא תאשל םכל ןתנ התאו אוה םישדק שדק יכ שדקה םוקמב תאטחה תא םתלכא אל עודמ 17 10 3
:יתיוצ רשאכ שדקב התא ולכאת לוכא המינפ שדקה לא המד תא אבוה אל ןה 18 10 3
:הוהי יניעב בטייה םויה תאטח יתלכאו הלאכ יתא הנארקתו הוהי ינפל םתלע תאו םתאטח תא ובירקה םויה ןה השמ לא ןרהא רבדיו 19 10 3
P :ויניעב בטייו השמ עמשיו 20 10 3
:םהלא רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 1 11 3
:ץראה לע רשא המהבה לכמ ולכאת רשא היחה תאז רמאל לארשי ינב לא ורבד 2 11 3
:ולכאת התא המהבב הרג תלעמ תסרפ עסש תעסשו הסרפ תסרפמ לכ 3 11 3
:םכל אוה אמט סירפמ ונניא הסרפו אוה הרג הלעמ יכ למגה תא הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז תא ךא 4 11 3
:םכל אוה אמט סירפי אל הסרפו אוה הרג הלעמ יכ ןפשה תאו 5 11 3
:םכל אוה האמט הסירפה אל הסרפו אוה הרג תלעמ יכ תבנראה תאו 6 11 3
:םכל אוה אמט רגי אל הרג אוהו הסרפ עסש עסשו אוה הסרפ סירפמ יכ ריזחה תאו 7 11 3
:םכל םה םיאמט ועגת אל םתלבנבו ולכאת אל םרשבמ 8 11 3
:ולכאת םתא םילחנבו םימיב םימב תשקשקו ריפנס ול רשא לכ םימב רשא לכמ ולכאת הז תא 9 11 3
:םכל םה ץקש םימב רשא היחה שפנ לכמו םימה ץרש לכמ םילחנבו םימיב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכו 10 11 3
:וצקשת םתלבנ תאו ולכאת אל םרשבמ םכל ויהי ץקשו 11 11 3
:םכל אוה ץקש םימב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכ 12 11 3
:הינזעה תאו סרפה תאו רשנה תא םה ץקש ולכאי אל ףועה ןמ וצקשת הלא תאו 13 11 3
:הנימל היאה תאו האדה תאו 14 11 3
:ונימל ברע לכ תא 15 11 3
:והנימל ץנה תאו ףחשה תאו סמחתה תאו הנעיה תב תאו 16 11 3
:ףושניה תאו ךלשה תאו סוכה תאו 17 11 3
:םחרה תאו תאקה תאו תמשנתה תאו 18 11 3
:ףלטעה תאו תפיכודה תאו הנימל הפנאה הדיסחה תאו 19 11 3
S :םכל אוה ץקש עברא לע ךלהה ףועה ץרש לכ 20 11 3
(ול) (רשא) :ץראה לע ןהב רתנל וילגרל לעממ םיערכ אל רשא עברא לע ךלהה ףועה ץרש לכמ ולכאת הז תא ךא 21 11 3
:והנימל בגחה תאו והנימל לגרחה תאו והנימל םעלסה תאו ונימל הבראה תא ולכאת םהמ הלא תא 22 11 3
:םכל אוה ץקש םילגר עברא ול רשא ףועה ץרש לכו 23 11 3
:ברעה דע אמטי םתלבנב עגנה לכ ואמטת הלאלו 24 11 3
:ברעה דע אמטו וידגב סבכי םתלבנמ אשנה לכו 25 11 3
:אמטי םהב עגנה לכ םכל םה םיאמט הלעמ הנניא הרגו תעסש הנניא עסשו הסרפ תסרפמ אוה רשא המהבה לכל 26 11 3
:ברעה דע אמטי םתלבנב עגנה לכ םכל םה םיאמט עברא לע תכלהה היחה לכב ויפכ לע ךלוה לכו 27 11 3
S :םכל המה םיאמט ברעה דע אמטו וידגב סבכי םתלבנ תא אשנהו 28 11 3
:והנימל בצהו רבכעהו דלחה ץראה לע ץרשה ץרשב אמטה םכל הזו 29 11 3
:תמשנתהו טמחהו האטלהו חכהו הקנאהו 30 11 3
:ברעה דע אמטי םתמב םהב עגנה לכ ץרשה לכב םכל םיאמטה הלא 31 11 3
:רהטו ברעה דע אמטו אבוי םימב םהב הכאלמ השעי רשא ילכ לכ קש וא רוע וא דגב וא ץע ילכ לכמ אמטי םתמב םהמ וילע לפי רשא לכו 32 11 3
:ורבשת ותאו אמטי וכותב רשא לכ וכות לא םהמ לפי רשא שרח ילכ לכו 33 11 3
:אמטי ילכ לכב התשי רשא הקשמ לכו אמטי םימ וילע אובי רשא לכאי רשא לכאה לכמ 34 11 3
:םכל ויהי םיאמטו םה םיאמט ץתי םיריכו רונת אמטי וילע םתלבנמ לפי רשא לכו 35 11 3
:אמטי םתלבנב עגנו רוהט היהי םימ הוקמ רובו ןיעמ ךא 36 11 3
:אוה רוהט ערזי רשא עורז ערז לכ לע םתלבנמ לפי יכו 37 11 3
S :םכל אוה אמט וילע םתלבנמ לפנו ערז לע םימ ןתי יכו 38 11 3
:ברעה דע אמטי התלבנב עגנה הלכאל םכל איה רשא המהבה ןמ תומי יכו 39 11 3
:ברעה דע אמטו וידגב סבכי התלבנ תא אשנהו ברעה דע אמטו וידגב סבכי התלבנמ לכאהו 40 11 3
:לכאי אל אוה ץקש ץראה לע ץרשה ץרשה לכו 41 11 3
:םה ץקש יכ םולכאת אל ץראה לע ץרשה ץרשה לכל םילגר הברמ לכ דע עברא לע ךלוה לכו ןוחג לע ךלוה לכ 42 11 3
:םב םתמטנו םהב ואמטת אלו ץרשה ץרשה לכב םכיתשפנ תא וצקשת לא 43 11 3
:ץראה לע שמרה ץרשה לכב םכיתשפנ תא ואמטת אלו ינא שודק יכ םישדק םתייהו םתשדקתהו םכיהלא הוהי ינא יכ 44 11 3
:ינא שודק יכ םישדק םתייהו םיהלאל םכל תיהל םירצמ ץראמ םכתא הלעמה הוהי ינא יכ 45 11 3
:ץראה לע תצרשה שפנ לכלו םימב תשמרה היחה שפנ לכו ףועהו המהבה תרות תאז 46 11 3
P :לכאת אל רשא היחה ןיבו תלכאנה היחה ןיבו רהטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל 47 11 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 12 3
:אמטת התוד תדנ ימיכ םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא רמאל לארשי ינב לא רבד 2 12 3
:ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו 3 12 3
:הרהט ימי תאלמ דע אבת אל שדקמה לאו עגת אל שדק לכב הרהט ימדב בשת םימי תשלשו םוי םישלשו 4 12 3
:הרהט ימד לע בשת םימי תששו םוי םיששו התדנכ םיעבש האמטו דלת הבקנ םאו 5 12 3
:ןהכה לא דעומ להא חתפ לא תאטחל רת וא הנוי ןבו הלעל ותנש ןב שבכ איבת תבל וא ןבל הרהט ימי תאלמבו 6 12 3
:הבקנל וא רכזל תדליה תרות תאז הימד רקממ הרהטו הילע רפכו הוהי ינפל ובירקהו 7 12 3
P :הרהטו ןהכה הילע רפכו תאטחל דחאו הלעל דחא הנוי ינב ינש וא םירת יתש החקלו הש יד הדי אצמת אל םאו 8 12 3
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 1 13 3
:םינהכה וינבמ דחא לא וא ןהכה ןרהא לא אבוהו תערצ עגנל ורשב רועב היהו תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב היהי יכ םדא 2 13 3
:ותא אמטו ןהכה והארו אוה תערצ עגנ ורשב רועמ קמע עגנה הארמו ןבל ךפה עגנב רעשו רשבה רועב עגנה תא ןהכה הארו 3 13 3
:םימי תעבש עגנה תא ןהכה ריגסהו ןבל ךפה אל הרעשו רועה ןמ הארמ ןיא קמעו ורשב רועב אוה הנבל תרהב םאו 4 13 3
:תינש םימי תעבש ןהכה וריגסהו רועב עגנה השפ אל ויניעב דמע עגנה הנהו יעיבשה םויב ןהכה והארו 5 13 3
:רהטו וידגב סבכו איה תחפסמ ןהכה ורהטו רועב עגנה השפ אלו עגנה ההכ הנהו תינש יעיבשה םויב ותא ןהכה הארו 6 13 3
:ןהכה לא תינש הארנו ותרהטל ןהכה לא ותארה ירחא רועב תחפסמה השפת השפ םאו 7 13 3
P :אוה תערצ ןהכה ואמטו רועב תחפסמה התשפ הנהו ןהכה הארו 8 13 3
:ןהכה לא אבוהו םדאב היהת יכ תערצ עגנ 9 13 3
:תאשב יח רשב תיחמו ןבל רעש הכפה איהו רועב הנבל תאש הנהו ןהכה הארו 10 13 3
:אוה אמט יכ ונרגסי אל ןהכה ואמטו ורשב רועב אוה תנשונ תערצ 11 13 3
:ןהכה יניע הארמ לכל וילגר דעו ושארמ עגנה רוע לכ תא תערצה התסכו רועב תערצה חרפת חורפ םאו 12 13 3
:אוה רוהט ןבל ךפה ולכ עגנה תא רהטו ורשב לכ תא תערצה התסכ הנהו ןהכה הארו 13 13 3
:אמטי יח רשב וב תוארה םויבו 14 13 3
:אוה תערצ אוה אמט יחה רשבה ואמטו יחה רשבה תא ןהכה הארו 15 13 3
:ןהכה לא אבו ןבלל ךפהנו יחה רשבה בושי יכ וא 16 13 3
P :אוה רוהט עגנה תא ןהכה רהטו ןבלל עגנה ךפהנ הנהו ןהכה והארו 17 13 3
:אפרנו ןיחש ורעב וב היהי יכ רשבו 18 13 3
:ןהכה לא הארנו תמדמדא הנבל תרהב וא הנבל תאש ןיחשה םוקמב היהו 19 13 3
:החרפ ןיחשב איה תערצ עגנ ןהכה ואמטו ןבל ךפה הרעשו רועה ןמ לפש הארמ הנהו ןהכה הארו 20 13 3
:םימי תעבש ןהכה וריגסהו ההכ איהו רועה ןמ הנניא הלפשו ןבל רעש הב ןיא הנהו ןהכה הנארי םאו 21 13 3
:אוה עגנ ותא ןהכה אמטו רועב השפת השפ םאו 22 13 3
S :ןהכה ורהטו אוה ןיחשה תברצ התשפ אל תרהבה דמעת היתחת םאו 23 13 3
:הנבל וא תמדמדא הנבל תרהב הוכמה תיחמ התיהו שא תוכמ ורעב היהי יכ רשב וא 24 13 3
:אוה תערצ עגנ ןהכה ותא אמטו החרפ הוכמב אוה תערצ רועה ןמ קמע הארמו תרהבב ןבל רעש ךפהנ הנהו ןהכה התא הארו 25 13 3
:םימי תעבש ןהכה וריגסהו ההכ אוהו רועה ןמ הנניא הלפשו ןבל רעש תרהבב ןיא הנהו ןהכה הנארי םאו 26 13 3
:אוה תערצ עגנ ותא ןהכה אמטו רועב השפת השפ םא יעיבשה םויב ןהכה והארו 27 13 3
P :אוה הוכמה תברצ יכ ןהכה ורהטו אוה הוכמה תאש ההכ אוהו רועב התשפ אל תרהבה דמעת היתחת םאו 28 13 3
:ןקזב וא שארב עגנ וב היהי יכ השא וא שיאו 29 13 3
:אוה ןקזה וא שארה תערצ אוה קתנ ןהכה ותא אמטו קד בהצ רעש ובו רועה ןמ קמע והארמ הנהו עגנה תא ןהכה הארו 30 13 3
:םימי תעבש קתנה עגנ תא ןהכה ריגסהו וב ןיא רחש רעשו רועה ןמ קמע והארמ ןיא הנהו קתנה עגנ תא ןהכה הארי יכו 31 13 3
:רועה ןמ קמע ןיא קתנה הארמו בהצ רעש וב היה אלו קתנה השפ אל הנהו יעיבשה םויב עגנה תא ןהכה הארו 32 13 3
:תינש םימי תעבש קתנה תא ןהכה ריגסהו חלגי אל קתנה תאו חלגתהו 33 13 3
:רהטו וידגב סבכו ןהכה ותא רהטו רועה ןמ קמע ונניא והארמו רועב קתנה השפ אל הנהו יעיבשה םויב קתנה תא ןהכה הארו 34 13 3
:ותרהט ירחא רועב קתנה השפי השפ םאו 35 13 3
:אוה אמט בהצה רעשל ןהכה רקבי אל רועב קתנה השפ הנהו ןהכה והארו 36 13 3
S :ןהכה ורהטו אוה רוהט קתנה אפרנ וב חמצ רחש רעשו קתנה דמע ויניעב םאו 37 13 3
:תנבל תרהב תרהב םרשב רועב היהי יכ השא וא שיאו 38 13 3
S :אוה רוהט רועב חרפ אוה קהב תנבל תוהכ תרהב םרשב רועב הנהו ןהכה הארו 39 13 3
:אוה רוהט אוה חרק ושאר טרמי יכ שיאו 40 13 3
:אוה רוהט אוה חבג ושאר טרמי וינפ תאפמ םאו 41 13 3
:ותחבגב וא ותחרקב אוה תחרפ תערצ םדמדא ןבל עגנ תחבגב וא תחרקב היהי יכו 42 13 3
:רשב רוע תערצ הארמכ ותחבגב וא ותחרקב תמדמדא הנבל עגנה תאש הנהו ןהכה ותא הארו 43 13 3
:ועגנ ושארב ןהכה ונאמטי אמט אוה אמט אוה עורצ שיא 44 13 3
:ארקי אמט אמטו הטעי םפש לעו עורפ היהי ושארו םימרפ ויהי וידגב עגנה וב רשא עורצהו 45 13 3
S :ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב אוה אמט אמטי וב עגנה רשא ימי לכ 46 13 3
:םיתשפ דגבב וא רמצ דגבב תערצ עגנ וב היהי יכ דגבהו 47 13 3
:רוע תכאלמ לכב וא רועב וא רמצלו םיתשפל ברעב וא יתשב וא 48 13 3
:ןהכה תא הארהו אוה תערצ עגנ רוע ילכ לכב וא ברעב וא יתשב וא רועב וא דגבב םדמדא וא קרקרי עגנה היהו 49 13 3
:םימי תעבש עגנה תא ריגסהו עגנה תא ןהכה הארו 50 13 3
:אוה אמט עגנה תראממ תערצ הכאלמל רועה השעי רשא לכל רועב וא ברעב וא יתשב וא דגבב עגנה השפ יכ יעיבשה םויב עגנה תא הארו 51 13 3
:ףרשת שאב אוה תראממ תערצ יכ עגנה וב היהי רשא רועה ילכ לכ תא וא םיתשפב וא רמצב ברעה תא וא יתשה תא וא דגבה תא ףרשו 52 13 3
:רוע ילכ לכב וא ברעב וא יתשב וא דגבב עגנה השפ אל הנהו ןהכה הארי םאו 53 13 3
:תינש םימי תעבש וריגסהו עגנה וב רשא תא וסבכו ןהכה הוצו 54 13 3
:ותחבגב וא ותחרקב אוה תתחפ ונפרשת שאב אוה אמט השפ אל עגנהו וניע תא עגנה ךפה אל הנהו עגנה תא סבכה ירחא ןהכה הארו 55 13 3
:ברעה ןמ וא יתשה ןמ וא רועה ןמ וא דגבה ןמ ותא ערקו ותא סבכה ירחא עגנה ההכ הנהו ןהכה האר םאו 56 13 3
:עגנה וב רשא תא ונפרשת שאב אוה תחרפ רוע ילכ לכב וא ברעב וא יתשב וא דגבב דוע הארת םאו 57 13 3
:רהטו תינש סבכו עגנה םהמ רסו סבכת רשא רועה ילכ לכ וא ברעה וא יתשה וא דגבהו 58 13 3
P :ואמטל וא ורהטל רוע ילכ לכ וא ברעה וא יתשה וא םיתשפה וא רמצה דגב תערצ עגנ תרות תאז 59 13 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 14 3
:ןהכה לא אבוהו ותרהט םויב ערצמה תרות היהת תאז 2 14 3
:עורצה ןמ תערצה עגנ אפרנ הנהו ןהכה הארו הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו 3 14 3
:בזאו תעלות ינשו זרא ץעו תורהט תויח םירפצ יתש רהטמל חקלו ןהכה הוצו 4 14 3
:םייח םימ לע שרח ילכ לא תחאה רופצה תא טחשו ןהכה הוצו 5 14 3
:םייחה םימה לע הטחשה רפצה םדב היחה רפצה תאו םתוא לבטו בזאה תאו תעלותה ינש תאו זראה ץע תאו התא חקי היחה רפצה תא 6 14 3
:הדשה ינפ לע היחה רפצה תא חלשו ורהטו םימעפ עבש תערצה ןמ רהטמה לע הזהו 7 14 3
:םימי תעבש ולהאל ץוחמ בשיו הנחמה לא אובי רחאו רהטו םימב ץחרו ורעש לכ תא חלגו וידגב תא רהטמה סבכו 8 14 3
:רהטו םימב ורשב תא ץחרו וידגב תא סבכו חלגי ורעש לכ תאו ויניע תבג תאו ונקז תאו ושאר תא ורעש לכ תא חלגי יעיבשה םויב היהו 9 14 3
:ןמש דחא גלו ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע השלשו המימת התנש תב תחא השבכו םימימת םישבכ ינש חקי ינימשה םויבו 10 14 3
:דעומ להא חתפ הוהי ינפל םתאו רהטמה שיאה תא רהטמה ןהכה דימעהו 11 14 3
:הוהי ינפל הפונת םתא ףינהו ןמשה גל תאו םשאל ותא בירקהו דחאה שבכה תא ןהכה חקלו 12 14 3
:אוה םישדק שדק ןהכל אוה םשאה תאטחכ יכ שדקה םוקמב הלעה תאו תאטחה תא טחשי רשא םוקמב שבכה תא טחשו 13 14 3
:תינמיה ולגר ןהב לעו תינמיה ודי ןהב לעו תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע ןהכה ןתנו םשאה םדמ ןהכה חקלו 14 14 3
:תילאמשה ןהכה ףכ לע קציו ןמשה גלמ ןהכה חקלו 15 14 3
:הוהי ינפל םימעפ עבש ועבצאב ןמשה ןמ הזהו תילאמשה ופכ לע רשא ןמשה ןמ תינמיה ועבצא תא ןהכה לבטו 16 14 3
:םשאה םד לע תינמיה ולגר ןהב לעו תינמיה ודי ןהב לעו תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע ןהכה ןתי ופכ לע רשא ןמשה רתימו 17 14 3
:הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו רהטמה שאר לע ןתי ןהכה ףכ לע רשא ןמשב רתונהו 18 14 3
:הלעה תא טחשי רחאו ותאמטמ רהטמה לע רפכו תאטחה תא ןהכה השעו 19 14 3
S :רהטו ןהכה וילע רפכו החבזמה החנמה תאו הלעה תא ןהכה הלעהו 20 14 3
:ןמש גלו החנמל ןמשב לולב דחא תלס ןורשעו וילע רפכל הפונתל םשא דחא שבכ חקלו תגשמ ודי ןיאו אוה לד םאו 21 14 3
:הלע דחאהו תאטח דחא היהו ודי גישת רשא הנוי ינב ינש וא םירת יתשו 22 14 3
:הוהי ינפל דעומ להא חתפ לא ןהכה לא ותרהטל ינימשה םויב םתא איבהו 23 14 3
:הוהי ינפל הפונת ןהכה םתא ףינהו ןמשה גל תאו םשאה שבכ תא ןהכה חקלו 24 14 3
:תינמיה ולגר ןהב לעו תינמיה ודי ןהב לעו תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע ןתנו םשאה םדמ ןהכה חקלו םשאה שבכ תא טחשו 25 14 3
:תילאמשה ןהכה ףכ לע ןהכה קצי ןמשה ןמו 26 14 3
:הוהי ינפל םימעפ עבש תילאמשה ופכ לע רשא ןמשה ןמ תינמיה ועבצאב ןהכה הזהו 27 14 3
:םשאה םד םוקמ לע תינמיה ולגר ןהב לעו תינמיה ודי ןהב לעו תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע ופכ לע רשא ןמשה ןמ ןהכה ןתנו 28 14 3
:הוהי ינפל וילע רפכל רהטמה שאר לע ןתי ןהכה ףכ לע רשא ןמשה ןמ רתונהו 29 14 3
:ודי גישת רשאמ הנויה ינב ןמ וא םירתה ןמ דחאה תא השעו 30 14 3
:הוהי ינפל רהטמה לע ןהכה רפכו החנמה לע הלע דחאה תאו תאטח דחאה תא ודי גישת רשא תא 31 14 3
P :ותרהטב ודי גישת אל רשא תערצ עגנ וב רשא תרות תאז 32 14 3
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 33 14 3
:םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו הזחאל םכל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא לא ואבת יכ 34 14 3
:תיבב יל הארנ עגנכ רמאל ןהכל דיגהו תיבה ול רשא אבו 35 14 3
:תיבה תא תוארל ןהכה אבי ןכ רחאו תיבב רשא לכ אמטי אלו עגנה תא תוארל ןהכה אבי םרטב תיבה תא ונפו ןהכה הוצו 36 14 3
:ריקה ןמ לפש ןהיארמו תמדמדא וא תקרקרי תרורעקש תיבה תריקב עגנה הנהו עגנה תא הארו 37 14 3
:םימי תעבש תיבה תא ריגסהו תיבה חתפ לא תיבה ןמ ןהכה אציו 38 14 3
:תיבה תריקב עגנה השפ הנהו הארו יעיבשה םויב ןהכה בשו 39 14 3
:אמט םוקמ לא ריעל ץוחמ לא ןהתא וכילשהו עגנה ןהב רשא םינבאה תא וצלחו ןהכה הוצו 40 14 3
:אמט םוקמ לא ריעל ץוחמ לא וצקה רשא רפעה תא וכפשו ביבס תיבמ עצקי תיבה תאו 41 14 3
:תיבה תא חטו חקי רחא רפעו םינבאה תחת לא ואיבהו תורחא םינבא וחקלו 42 14 3
:חוטה ירחאו תיבה תא תוצקה ירחאו םינבאה תא ץלח רחא תיבב חרפו עגנה בושי םאו 43 14 3
:אוה אמט תיבב אוה תראממ תערצ תיבב עגנה השפ הנהו הארו ןהכה אבו 44 14 3
:אמט םוקמ לא ריעל ץוחמ לא איצוהו תיבה רפע לכ תאו ויצע תאו וינבא תא תיבה תא ץתנו 45 14 3
:ברעה דע אמטי ותא ריגסה ימי לכ תיבה לא אבהו 46 14 3
:וידגב תא סבכי תיבב לכאהו וידגב תא סבכי תיבב בכשהו 47 14 3
:עגנה אפרנ יכ תיבה תא ןהכה רהטו תיבה תא חטה ירחא תיבב עגנה השפ אל הנהו הארו ןהכה אבי אב םאו 48 14 3
:בזאו תעלות ינשו זרא ץעו םירפצ יתש תיבה תא אטחל חקלו 49 14 3
:םייח םימ לע שרח ילכ לא תחאה רפצה תא טחשו 50 14 3
:םימעפ עבש תיבה לא הזהו םייחה םימבו הטוחשה רפצה םדב םתא לבטו היחה רפצה תאו תעלותה ינש תאו בזאה תאו זראה ץע תא חקלו 51 14 3
:תעלותה ינשבו בזאבו זראה ץעבו היחה רפצבו םייחה םימבו רופצה םדב תיבה תא אטחו 52 14 3
:רהטו תיבה לע רפכו הדשה ינפ לא ריעל ץוחמ לא היחה רפצה תא חלשו 53 14 3
:קתנלו תערצה עגנ לכל הרותה תאז 54 14 3
:תיבלו דגבה תערצלו 55 14 3
:תרהבלו תחפסלו תאשלו 56 14 3
S :תערצה תרות תאז רהטה םויבו אמטה םויב תרוהל 57 14 3
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 1 15 3
:אוה אמט ובוז ורשבמ בז היהי יכ שיא שיא םהלא םתרמאו לארשי ינב לא ורבד 2 15 3
:אוה ותאמט ובוזמ ורשב םיתחה וא ובוז תא ורשב רר ובוזב ותאמט היהת תאזו 3 15 3
:אמטי וילע בשי רשא ילכה לכו אמטי בזה וילע בכשי רשא בכשמה לכ 4 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי ובכשמב עגי רשא שיאו 5 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי בזה וילע בשי רשא ילכה לע בשיהו 6 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי בזה רשבב עגנהו 7 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו רוהטב בזה קרי יכו 8 15 3
:אמטי בזה וילע בכרי רשא בכרמה לכו 9 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי םתוא אשונהו ברעה דע אמטי ויתחת היהי רשא לכב עגנה לכו 10 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו םימב ףטש אל וידיו בזה וב עגי רשא לכו 11 15 3
:םימב ףטשי ץע ילכ לכו רבשי בזה וב עגי רשא שרח ילכו 12 15 3
:רהטו םייח םימב ורשב ץחרו וידגב סבכו ותרהטל םימי תעבש ול רפסו ובוזמ בזה רהטי יכו 13 15 3
:ןהכה לא םנתנו דעומ להא חתפ לא הוהי ינפל אבו הנוי ינב ינש וא םירת יתש ול חקי ינימשה םויבו 14 15 3
S :ובוזמ הוהי ינפל ןהכה וילע רפכו הלע דחאהו תאטח דחא ןהכה םתא השעו 15 15 3
:ברעה דע אמטו ורשב לכ תא םימב ץחרו ערז תבכש ונממ אצת יכ שיאו 16 15 3
P :ברעה דע אמטו םימב סבכו ערז תבכש וילע היהי רשא רוע לכו דגב לכו 17 15 3
:ברעה דע ואמטו םימב וצחרו ערז תבכש התא שיא בכשי רשא השאו 18 15 3
:ברעה דע אמטי הב עגנה לכו התדנב היהת םימי תעבש הרשבב הבז היהי םד הבז היהת יכ השאו 19 15 3
:אמטי וילע בשת רשא לכו אמטי התדנב וילע בכשת רשא לכו 20 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי הבכשמב עגנה לכו 21 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכי וילע בשת רשא ילכ לכב עגנה לכו 22 15 3
:ברעה דע אמטי וב ועגנב וילע תבשי אוה רשא ילכה לע וא אוה בכשמה לע םאו 23 15 3
P :אמטי וילע בכשי רשא בכשמה לכו םימי תעבש אמטו וילע התדנ יהתו התא שיא בכשי בכש םאו 24 15 3
:אוה האמט היהת התדנ ימיכ התאמט בוז ימי לכ התדנ לע בוזת יכ וא התדנ תע אלב םיבר םימי המד בוז בוזי יכ השאו 25 15 3
:התדנ תאמטכ היהי אמט וילע בשת רשא ילכה לכו הל היהי התדנ בכשמכ הבוז ימי לכ וילע בכשת רשא בכשמה לכ 26 15 3
:ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו אמטי םב עגונה לכו 27 15 3
:רהטת רחאו םימי תעבש הל הרפסו הבוזמ הרהט םאו 28 15 3
:דעומ להא חתפ לא ןהכה לא םתוא האיבהו הנוי ינב ינש וא םירת יתש הל חקת ינימשה םויבו 29 15 3
:התאמט בוזמ הוהי ינפל ןהכה הילע רפכו הלע דחאה תאו תאטח דחאה תא ןהכה השעו 30 15 3
:םכותב רשא ינכשמ תא םאמטב םתאמטב ותמי אלו םתאמטמ לארשי ינב תא םתרזהו 31 15 3
:הב האמטל ערז תבכש ונממ אצת רשאו בזה תרות תאז 32 15 3
P :האמט םע בכשי רשא שיאלו הבקנלו רכזל ובוז תא בזהו התדנב הודהו 33 15 3
:ותמיו הוהי ינפל םתברקב ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ לא הוהי רבדיו 1 16 3
:תרפכה לע הארא ןנעב יכ תומי אלו ןראה לע רשא תרפכה ינפ לא תכרפל תיבמ שדקה לא תע לכב אבי לאו ךיחא ןרהא לא רבד השמ לא הוהי רמאיו 2 16 3
:הלעל ליאו תאטחל רקב ןב רפב שדקה לא ןרהא אבי תאזב 3 16 3
:םשבלו ורשב תא םימב ץחרו םה שדק ידגב ףנצי דב תפנצמבו רגחי דב טנבאבו ורשב לע ויהי דב יסנכמו שבלי שדק דב תנתכ 4 16 3
:הלעל דחא ליאו תאטחל םיזע יריעש ינש חקי לארשי ינב תדע תאמו 5 16 3
:ותיב דעבו ודעב רפכו ול רשא תאטחה רפ תא ןרהא בירקהו 6 16 3
:דעומ להא חתפ הוהי ינפל םתא דימעהו םריעשה ינש תא חקלו 7 16 3
:לזאזעל דחא לרוגו הוהיל דחא לרוג תולרוג םריעשה ינש לע ןרהא ןתנו 8 16 3
:תאטח והשעו הוהיל לרוגה וילע הלע רשא ריעשה תא ןרהא בירקהו 9 16 3
:הרבדמה לזאזעל ותא חלשל וילע רפכל הוהי ינפל יח דמעי לזאזעל לרוגה וילע הלע רשא ריעשהו 10 16 3
:ול רשא תאטחה רפ תא טחשו ותיב דעבו ודעב רפכו ול רשא תאטחה רפ תא ןרהא בירקהו 11 16 3
:תכרפל תיבמ איבהו הקד םימס תרטק וינפח אלמו הוהי ינפלמ חבזמה לעמ שא ילחג התחמה אלמ חקלו 12 16 3
:תומי אלו תודעה לע רשא תרפכה תא תרטקה ןנע הסכו הוהי ינפל שאה לע תרטקה תא ןתנו 13 16 3
:ועבצאב םדה ןמ םימעפ עבש הזי תרפכה ינפלו המדק תרפכה ינפ לע ועבצאב הזהו רפה םדמ חקלו 14 16 3
:תרפכה ינפלו תרפכה לע ותא הזהו רפה םדל השע רשאכ ומד תא השעו תכרפל תיבמ לא ומד תא איבהו םעל רשא תאטחה ריעש תא טחשו 15 16 3
:םתאמט ךותב םתא ןכשה דעומ להאל השעי ןכו םתאטח לכל םהיעשפמו לארשי ינב תאמטמ שדקה לע רפכו 16 16 3
:לארשי להק לכ דעבו ותיב דעבו ודעב רפכו ותאצ דע שדקב רפכל ואבב דעומ להאב היהי אל םדא לכו 17 16 3
:ביבס חבזמה תונרק לע ןתנו ריעשה םדמו רפה םדמ חקלו וילע רפכו הוהי ינפל רשא חבזמה לא אציו 18 16 3
:לארשי ינב תאמטמ ושדקו ורהטו םימעפ עבש ועבצאב םדה ןמ וילע הזהו 19 16 3
:יחה ריעשה תא בירקהו חבזמה תאו דעומ להא תאו שדקה תא רפכמ הלכו 20 16 3
(וידי) :הרבדמה יתע שיא דיב חלשו ריעשה שאר לע םתא ןתנו םתאטח לכל םהיעשפ לכ תאו לארשי ינב תנוע לכ תא וילע הדותהו יחה ריעשה שאר לע ודי יתש תא ןרהא ךמסו 21 16 3
:רבדמב ריעשה תא חלשו הרזג ץרא לא םתנוע לכ תא וילע ריעשה אשנו 22 16 3
:םש םחינהו שדקה לא ואבב שבל רשא דבה ידגב תא טשפו דעומ להא לא ןרהא אבו 23 16 3
:םעה דעבו ודעב רפכו םעה תלע תאו ותלע תא השעו אציו וידגב תא שבלו שודק םוקמב םימב ורשב תא ץחרו 24 16 3
:החבזמה ריטקי תאטחה בלח תאו 25 16 3
:הנחמה לא אובי ןכ ירחאו םימב ורשב תא ץחרו וידגב סבכי לזאזעל ריעשה תא חלשמהו 26 16 3
:םשרפ תאו םרשב תאו םתרע תא שאב ופרשו הנחמל ץוחמ לא איצוי שדקב רפכל םמד תא אבוה רשא תאטחה ריעש תאו תאטחה רפ תאו 27 16 3
:הנחמה לא אובי ןכ ירחאו םימב ורשב תא ץחרו וידגב סבכי םתא ףרשהו 28 16 3
:םככותב רגה רגהו חרזאה ושעת אל הכאלמ לכו םכיתשפנ תא ונעת שדחל רושעב יעיבשה שדחב םלוע תקחל םכל התיהו 29 16 3
:ורהטת הוהי ינפל םכיתאטח לכמ םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב יכ 30 16 3
:םלוע תקח םכיתשפנ תא םתינעו םכל איה ןותבש תבש 31 16 3
:שדקה ידגב דבה ידגב תא שבלו ויבא תחת ןהכל ודי תא אלמי רשאו ותא חשמי רשא ןהכה רפכו 32 16 3
:רפכי להקה םע לכ לעו םינהכה לעו רפכי חבזמה תאו דעומ להא תאו שדקה שדקמ תא רפכו 33 16 3
P :השמ תא הוהי הוצ רשאכ שעיו הנשב תחא םתאטח לכמ לארשי ינב לע רפכל םלוע תקחל םכל תאז התיהו 34 16 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 17 3
:רמאל הוהי הוצ רשא רבדה הז םהילא תרמאו לארשי ינב לכ לאו וינב לאו ןרהא לא רבד 2 17 3
:הנחמל ץוחמ טחשי רשא וא הנחמב זע וא בשכ וא רוש טחשי רשא לארשי תיבמ שיא שיא 3 17 3
:ומע ברקמ אוהה שיאה תרכנו ךפש םד אוהה שיאל בשחי םד הוהי ןכשמ ינפל הוהיל ןברק בירקהל ואיבה אל דעומ להא חתפ לאו 4 17 3
:םתוא הוהיל םימלש יחבז וחבזו ןהכה לא דעומ להא חתפ לא הוהיל םאיבהו הדשה ינפ לע םיחבז םה רשא םהיחבז תא לארשי ינב ואיבי רשא ןעמל 5 17 3
:הוהיל חחינ חירל בלחה ריטקהו דעומ להא חתפ הוהי חבזמ לע םדה תא ןהכה קרזו 6 17 3
:םתרדל םהל תאז היהת םלוע תקח םהירחא םינז םה רשא םריעשל םהיחבז תא דוע וחבזי אלו 7 17 3
:חבז וא הלע הלעי רשא םכותב רוגי רשא רגה ןמו לארשי תיבמ שיא שיא רמאת םהלאו 8 17 3
:וימעמ אוהה שיאה תרכנו הוהיל ותא תושעל ונאיבי אל דעומ להא חתפ לאו 9 17 3
:המע ברקמ התא יתרכהו םדה תא תלכאה שפנב ינפ יתתנו םד לכ לכאי רשא םכותב רגה רגה ןמו לארשי תיבמ שיא שיאו 10 17 3
:רפכי שפנב אוה םדה יכ םכיתשפנ לע רפכל חבזמה לע םכל ויתתנ ינאו אוה םדב רשבה שפנ יכ 11 17 3
S :םד לכאי אל םככותב רגה רגהו םד לכאת אל םכמ שפנ לכ לארשי ינבל יתרמא ןכ לע 12 17 3
:רפעב והסכו ומד תא ךפשו לכאי רשא ףוע וא היח דיצ דוצי רשא םכותב רגה רגה ןמו לארשי ינבמ שיא שיאו 13 17 3
:תרכי וילכא לכ אוה ומד רשב לכ שפנ יכ ולכאת אל רשב לכ םד לארשי ינבל רמאו אוה ושפנב ומד רשב לכ שפנ יכ 14 17 3
:רהטו ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב סבכו רגבו חרזאב הפרטו הלבנ לכאת רשא שפנ לכו 15 17 3
P :ונוע אשנו ץחרי אל ורשבו סבכי אל םאו 16 17 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 18 3
:םכיהלא הוהי ינא םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 2 18 3
:וכלת אל םהיתקחבו ושעת אל המש םכתא איבמ ינא רשא ןענכ ץרא השעמכו ושעת אל הב םתבשי רשא םירצמ ץרא השעמכ 3 18 3
:םכיהלא הוהי ינא םהב תכלל ורמשת יתקח תאו ושעת יטפשמ תא 4 18 3
S :הוהי ינא םהב יחו םדאה םתא השעי רשא יטפשמ תאו יתקח תא םתרמשו 5 18 3
S :הוהי ינא הורע תולגל וברקת אל ורשב ראש לכ לא שיא שיא 6 18 3
S :התורע הלגת אל אוה ךמא הלגת אל ךמא תורעו ךיבא תורע 7 18 3
S :אוה ךיבא תורע הלגת אל ךיבא תשא תורע 8 18 3
S :ןתורע הלגת אל ץוח תדלומ וא תיב תדלומ ךמא תב וא ךיבא תב ךתוחא תורע 9 18 3
S :הנה ךתורע יכ ןתורע הלגת אל ךתב תב וא ךנב תב תורע 10 18 3
S :התורע הלגת אל אוה ךתוחא ךיבא תדלומ ךיבא תשא תב תורע 11 18 3
S :אוה ךיבא ראש הלגת אל ךיבא תוחא תורע 12 18 3
S :אוה ךמא ראש יכ הלגת אל ךמא תוחא תורע 13 18 3
S :אוה ךתדד ברקת אל ותשא לא הלגת אל ךיבא יחא תורע 14 18 3
S :התורע הלגת אל אוה ךנב תשא הלגת אל ךתלכ תורע 15 18 3
S :אוה ךיחא תורע הלגת אל ךיחא תשא תורע 16 18 3
:אוה המז הנה הראש התורע תולגל חקת אל התב תב תאו הנב תב תא הלגת אל התבו השא תורע 17 18 3
:הייחב הילע התורע תולגל ררצל חקת אל התחא לא השאו 18 18 3
:התורע תולגל ברקת אל התאמט תדנב השא לאו 19 18 3
:הב האמטל ערזל ךתבכש ןתת אל ךתימע תשא לאו 20 18 3
:הוהי ינא ךיהלא םש תא ללחת אלו ךלמל ריבעהל ןתת אל ךערזמו 21 18 3
:אוה הבעות השא יבכשמ בכשת אל רכז תאו 22 18 3
:אוה לבת העברל המהב ינפל דמעת אל השאו הב האמטל ךתבכש ןתת אל המהב לכבו 23 18 3
:םכינפמ חלשמ ינא רשא םיוגה ואמטנ הלא לכב יכ הלא לכב ואמטת לא 24 18 3
:היבשי תא ץראה אקתו הילע הנוע דקפאו ץראה אמטתו 25 18 3
:םככותב רגה רגהו חרזאה הלאה תבעותה לכמ ושעת אלו יטפשמ תאו יתקח תא םתא םתרמשו 26 18 3
:ץראה אמטתו םכינפל רשא ץראה ישנא ושע לאה תבעותה לכ תא יכ 27 18 3
:םכינפל רשא יוגה תא האק רשאכ התא םכאמטב םכתא ץראה איקת אלו 28 18 3
:םמע ברקמ תשעה תושפנה ותרכנו הלאה תובעותה לכמ השעי רשא לכ יכ 29 18 3
P :םכיהלא הוהי ינא םהב ואמטת אלו םכינפל ושענ רשא תבעותה תוקחמ תושע יתלבל יתרמשמ תא םתרמשו 30 18 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 19 3
:םכיהלא הוהי ינא שודק יכ ויהת םישדק םהלא תרמאו לארשי ינב תדע לכ לא רבד 2 19 3
:םכיהלא הוהי ינא ורמשת יתתבש תאו וארית ויבאו ומא שיא 3 19 3
:םכיהלא הוהי ינא םכל ושעת אל הכסמ יהלאו םילילאה לא ונפת לא 4 19 3
:והחבזת םכנצרל הוהיל םימלש חבז וחבזת יכו 5 19 3
:ףרשי שאב ישילשה םוי דע רתונהו תרחממו לכאי םכחבז םויב 6 19 3
:הצרי אל אוה לוגפ ישילשה םויב לכאי לכאה םאו 7 19 3
:הימעמ אוהה שפנה התרכנו ללח הוהי שדק תא יכ אשי ונוע וילכאו 8 19 3
:טקלת אל ךריצק טקלו רצקל ךדש תאפ הלכת אל םכצרא ריצק תא םכרצקבו 9 19 3
:םכיהלא הוהי ינא םתא בזעת רגלו ינעל טקלת אל ךמרכ טרפו ללועת אל ךמרכו 10 19 3
:ותימעב שיא ורקשת אלו ושחכת אלו ובנגת אל 11 19 3
:הוהי ינא ךיהלא םש תא תללחו רקשל ימשב ועבשת אלו 12 19 3
:רקב דע ךתא ריכש תלעפ ןילת אל לזגת אלו ךער תא קשעת אל 13 19 3
:הוהי ינא ךיהלאמ תאריו לשכמ ןתת אל רוע ינפלו שרח ללקת אל 14 19 3
:ךתימע טפשת קדצב לודג ינפ רדהת אלו לד ינפ אשת אל טפשמב לוע ושעת אל 15 19 3
:הוהי ינא ךער םד לע דמעת אל ךימעב ליכר ךלת אל 16 19 3
:אטח וילע אשת אלו ךתימע תא חיכות חכוה ךבבלב ךיחא תא אנשת אל 17 19 3
:הוהי ינא ךומכ ךערל תבהאו ךמע ינב תא רטת אלו םקת אל 18 19 3
P :ךילע הלעי אל זנטעש םיאלכ דגבו םיאלכ ערזת אל ךדש םיאלכ עיברת אל ךתמהב ורמשת יתקח תא 19 19 3
:השפח אל יכ ותמוי אל היהת תרקב הל ןתנ אל השפח וא התדפנ אל הדפהו שיאל תפרחנ החפש אוהו ערז תבכש השא תא בכשי יכ שיאו 20 19 3
:םשא ליא דעומ להא חתפ לא הוהיל ומשא תא איבהו 21 19 3
P :אטח רשא ותאטחמ ול חלסנו אטח רשא ותאטח לע הוהי ינפל םשאה ליאב ןהכה וילע רפכו 22 19 3
:לכאי אל םילרע םכל היהי םינש שלש וירפ תא ותלרע םתלרעו לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואבת יכו 23 19 3
:הוהיל םילולה שדק וירפ לכ היהי תעיברה הנשבו 24 19 3
:םכיהלא הוהי ינא ותאובת םכל ףיסוהל וירפ תא ולכאת תשימחה הנשבו 25 19 3
:וננועת אלו ושחנת אל םדה לע ולכאת אל 26 19 3
:ךנקז תאפ תא תיחשת אלו םכשאר תאפ ופקת אל 27 19 3
:הוהי ינא םכב ונתת אל עקעק תבתכו םכרשבב ונתת אל שפנל טרשו 28 19 3
:המז ץראה האלמו ץראה הנזת אלו התונזהל ךתב תא ללחת לא 29 19 3
:הוהי ינא וארית ישדקמו ורמשת יתתבש תא 30 19 3
:םכיהלא הוהי ינא םהב האמטל ושקבת לא םינעדיה לאו תבאה לא ונפת לא 31 19 3
P :הוהי ינא ךיהלאמ תאריו ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ 32 19 3
:ותא ונות אל םכצראב רג ךתא רוגי יכו 33 19 3
:םכיהלא הוהי ינא םירצמ ץראב םתייה םירג יכ ךומכ ול תבהאו םכתא רגה רגה םכל היהי םכמ חרזאכ 34 19 3
:הרושמבו לקשמב הדמב טפשמב לוע ושעת אל 35 19 3
:םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא םכל היהי קדצ ןיהו קדצ תפיא קדצ ינבא קדצ ינזאמ 36 19 3
P :הוהי ינא םתא םתישעו יטפשמ לכ תאו יתקח לכ תא םתרמשו 37 19 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 20 3
:ןבאב והמגרי ץראה םע תמוי תומ ךלמל וערזמ ןתי רשא לארשיב רגה רגה ןמו לארשי ינבמ שיא שיא רמאת לארשי ינב לאו 2 20 3
:ישדק םש תא ללחלו ישדקמ תא אמט ןעמל ךלמל ןתנ וערזמ יכ ומע ברקמ ותא יתרכהו אוהה שיאב ינפ תא ןתא ינאו 3 20 3
:ותא תימה יתלבל ךלמל וערזמ ותתב אוהה שיאה ןמ םהיניע תא ץראה םע ומילעי םלעה םאו 4 20 3
:םמע ברקמ ךלמה ירחא תונזל וירחא םינזה לכ תאו ותא יתרכהו ותחפשמבו אוהה שיאב ינפ תא ינא יתמשו 5 20 3
:ומע ברקמ ותא יתרכהו אוהה שפנב ינפ תא יתתנו םהירחא תונזל םינעדיה לאו תבאה לא הנפת רשא שפנהו 6 20 3
:םכיהלא הוהי ינא יכ םישדק םתייהו םתשדקתהו 7 20 3
:םכשדקמ הוהי ינא םתא םתישעו יתקח תא םתרמשו 8 20 3
:וב וימד ללק ומאו ויבא תמוי תומ ומא תאו ויבא תא ללקי רשא שיא שיא יכ 9 20 3
:תפאנהו ףאנה תמוי תומ והער תשא תא ףאני רשא שיא תשא תא ףאני רשא שיאו 10 20 3
:םב םהימד םהינש ותמוי תומ הלג ויבא תורע ויבא תשא תא בכשי רשא שיאו 11 20 3
:םב םהימד ושע לבת םהינש ותמוי תומ ותלכ תא בכשי רשא שיאו 12 20 3
:םב םהימד ותמוי תומ םהינש ושע הבעות השא יבכשמ רכז תא בכשי רשא שיאו 13 20 3
:םככותב המז היהת אלו ןהתאו ותא ופרשי שאב אוה המז המא תאו השא תא חקי רשא שיאו 14 20 3
:וגרהת המהבה תאו תמוי תומ המהבב ותבכש ןתי רשא שיאו 15 20 3
:םב םהימד ותמוי תומ המהבה תאו השאה תא תגרהו התא העברל המהב לכ לא ברקת רשא השאו 16 20 3
:אשי ונוע הלג ותחא תורע םמע ינב יניעל ותרכנו אוה דסח ותורע תא הארת איהו התורע תא הארו ומא תב וא ויבא תב ותחא תא חקי רשא שיאו 17 20 3
:םמע ברקמ םהינש ותרכנו הימד רוקמ תא התלג איהו הרעה הרקמ תא התורע תא הלגו הוד השא תא בכשי רשא שיאו 18 20 3
:ואשי םנוע הרעה וראש תא יכ הלגת אל ךיבא תוחאו ךמא תוחא תורעו 19 20 3
:ותמי םירירע ואשי םאטח הלג ודד תורע ותדד תא בכשי רשא שיאו 20 20 3
:ויהי םירירע הלג ויחא תורע אוה הדנ ויחא תשא תא חקי רשא שיאו 21 20 3
:הב תבשל המש םכתא איבמ ינא רשא ץראה םכתא איקת אלו םתא םתישעו יטפשמ לכ תאו יתקח לכ תא םתרמשו 22 20 3
:םב ץקאו ושע הלא לכ תא יכ םכינפמ חלשמ ינא רשא יוגה תקחב וכלת אלו 23 20 3
:םימעה ןמ םכתא יתלדבה רשא םכיהלא הוהי ינא שבדו בלח תבז ץרא התא תשרל םכל הננתא ינאו םתמדא תא ושרית םתא םכל רמאו 24 20 3
:אמטל םכל יתלדבה רשא המדאה שמרת רשא לכבו ףועבו המהבב םכיתשפנ תא וצקשת אלו רהטל אמטה ףועה ןיבו האמטל הרהטה המהבה ןיב םתלדבהו 25 20 3
:יל תויהל םימעה ןמ םכתא לדבאו הוהי ינא שודק יכ םישדק יל םתייהו 26 20 3
P :םב םהימד םתא ומגרי ןבאב ותמוי תומ ינעדי וא בוא םהב היהי יכ השא וא שיאו 27 20 3
:וימעב אמטי אל שפנל םהלא תרמאו ןרהא ינב םינהכה לא רמא השמ לא הוהי רמאיו 1 21 3
:ויחאלו ותבלו ונבלו ויבאלו ומאל וילא ברקה וראשל םא יכ 2 21 3
:אמטי הל שיאל התיה אל רשא וילא הבורקה הלותבה ותחאלו 3 21 3
:ולחהל וימעב לעב אמטי אל 4 21 3
(וחרקי) (אל) :תטרש וטרשי אל םרשבבו וחלגי אל םנקז תאפו םשארב החרק החרקי אל 5 21 3
:שדק ויהו םבירקמ םה םהיהלא םחל הוהי ישא תא יכ םהיהלא םש וללחי אלו םהיהלאל ויהי םישדק 6 21 3
:ויהלאל אוה שדק יכ וחקי אל השיאמ השורג השאו וחקי אל הללחו הנז השא 7 21 3
:םכשדקמ הוהי ינא שודק יכ ךל היהי שדק בירקמ אוה ךיהלא םחל תא יכ ותשדקו 8 21 3
S :ףרשת שאב תללחמ איה היבא תא תונזל לחת יכ ןהכ שיא תבו 9 21 3
:םרפי אל וידגבו ערפי אל ושאר תא םידגבה תא שבלל ודי תא אלמו החשמה ןמש ושאר לע קצוי רשא ויחאמ לודגה ןהכהו 10 21 3
:אמטי אל ומאלו ויבאל אבי אל תמ תשפנ לכ לעו 11 21 3
:הוהי ינא וילע ויהלא תחשמ ןמש רזנ יכ ויהלא שדקמ תא ללחי אלו אצי אל שדקמה ןמו 12 21 3
:חקי הילותבב השא אוהו 13 21 3
:השא חקי וימעמ הלותב םא יכ חקי אל הלא תא הנז הללחו השורגו הנמלא 14 21 3
P :ושדקמ הוהי ינא יכ וימעב וערז ללחי אלו 15 21 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 16 21 3
:ויהלא םחל בירקהל ברקי אל םומ וב היהי רשא םתרדל ךערזמ שיא רמאל ןרהא לא רבד 17 21 3
:עורש וא םרח וא חספ וא רוע שיא ברקי אל םומ וב רשא שיא לכ יכ 18 21 3
:די רבש וא לגר רבש וב היהי רשא שיא וא 19 21 3
:ךשא חורמ וא תפלי וא ברג וא וניעב ללבת וא קד וא ןבג וא 20 21 3
:בירקהל שגי אל ויהלא םחל תא וב םומ הוהי ישא תא בירקהל שגי אל ןהכה ןרהא ערזמ םומ וב רשא שיא לכ 21 21 3
:לכאי םישדקה ןמו םישדקה ישדקמ ויהלא םחל 22 21 3
:םשדקמ הוהי ינא יכ ישדקמ תא ללחי אלו וב םומ יכ שגי אל חבזמה לאו אבי אל תכרפה לא ךא 23 21 3
P :לארשי ינב לכ לאו וינב לאו ןרהא לא השמ רבדיו 24 21 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 22 3
:הוהי ינא יל םישדקמ םה רשא ישדק םש תא וללחי אלו לארשי ינב ישדקמ ורזניו וינב לאו ןרהא לא רבד 2 22 3
:הוהי ינא ינפלמ אוהה שפנה התרכנו וילע ותאמטו הוהיל לארשי ינב ושידקי רשא םישדקה לא םכערז לכמ ברקי רשא שיא לכ םכיתרדל םהלא רמא 3 22 3
:ערז תבכש ונממ אצת רשא שיא וא שפנ אמט לכב עגנהו רהטי רשא דע לכאי אל םישדקב בז וא עורצ אוהו ןרהא ערזמ שיא שיא 4 22 3
:ותאמט לכל ול אמטי רשא םדאב וא ול אמטי רשא ץרש לכב עגי רשא שיא וא 5 22 3
:םימב ורשב ץחר םא יכ םישדקה ןמ לכאי אלו ברעה דע האמטו וב עגת רשא שפנ 6 22 3
:אוה ומחל יכ םישדקה ןמ לכאי רחאו רהטו שמשה אבו 7 22 3
:הוהי ינא הב האמטל לכאי אל הפרטו הלבנ 8 22 3
:םשדקמ הוהי ינא והללחי יכ וב ותמו אטח וילע ואשי אלו יתרמשמ תא ורמשו 9 22 3
:שדק לכאי אל ריכשו ןהכ בשות שדק לכאי אל רז לכו 10 22 3
:ומחלב ולכאי םה ותיב דיליו וב לכאי אוה ופסכ ןינק שפנ הנקי יכ ןהכו 11 22 3
:לכאת אל םישדקה תמורתב אוה רז שיאל היהת יכ ןהכ תבו 12 22 3
S :וב לכאי אל רז לכו לכאת היבא םחלמ הירוענכ היבא תיב לא הבשו הל ןיא ערזו השורגו הנמלא היהת יכ ןהכ תבו 13 22 3
:שדקה תא ןהכל ןתנו וילע ותישמח ףסיו הגגשב שדק לכאי יכ שיאו 14 22 3
:הוהיל ומירי רשא תא לארשי ינב ישדק תא וללחי אלו 15 22 3
P :םשדקמ הוהי ינא יכ םהישדק תא םלכאב המשא ןוע םתוא ואישהו 16 22 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 17 22 3
:הלעל הוהיל ובירקי רשא םתובדנ לכלו םהירדנ לכל ונברק בירקי רשא לארשיב רגה ןמו לארשי תיבמ שיא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב לכ לאו וינב לאו ןרהא לא רבד 18 22 3
:םיזעבו םיבשכב רקבב רכז םימת םכנצרל 19 22 3
:םכל היהי ןוצרל אל יכ ובירקת אל םומ וב רשא לכ 20 22 3
:וב היהי אל םומ לכ ןוצרל היהי םימת ןאצב וא רקבב הבדנל וא רדנ אלפל הוהיל םימלש חבז בירקי יכ שיאו 21 22 3
:הוהיל חבזמה לע םהמ ונתת אל השאו הוהיל הלא ובירקת אל תפלי וא ברג וא תלבי וא ץורח וא רובש וא תרוע 22 22 3
:הצרי אל רדנלו ותא השעת הבדנ טולקו עורש השו רושו 23 22 3
:ושעת אל םכצראבו הוהיל ובירקת אל תורכו קותנו תותכו ךועמו 24 22 3
P :םכל וצרי אל םב םומ םהב םתחשמ יכ הלא לכמ םכיהלא םחל תא ובירקת אל רכנ ןב דימו 25 22 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 26 22 3
:הוהיל השא ןברקל הצרי האלהו ינימשה םוימו ומא תחת םימי תעבש היהו דלוי יכ זע וא בשכ וא רוש 27 22 3
:דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותא הש וא רושו 28 22 3
:וחבזת םכנצרל הוהיל הדות חבז וחבזת יכו 29 22 3
:הוהי ינא רקב דע ונממ וריתות אל לכאי אוהה םויב 30 22 3
:הוהי ינא םתא םתישעו יתוצמ םתרמשו 31 22 3
:םכשדקמ הוהי ינא לארשי ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש תא וללחת אלו 32 22 3
P :הוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא איצומה 33 22 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 23 3
:ידעומ םה הלא שדק יארקמ םתא וארקת רשא הוהי ידעומ םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 2 23 3
P :םכיתבשומ לכב הוהיל אוה תבש ושעת אל הכאלמ לכ שדק ארקמ ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש 3 23 3
:םדעומב םתא וארקת רשא שדק יארקמ הוהי ידעומ הלא 4 23 3
:הוהיל חספ םיברעה ןיב שדחל רשע העבראב ןושארה שדחב 5 23 3
:ולכאת תוצמ םימי תעבש הוהיל תוצמה גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו 6 23 3
:ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ ןושארה םויב 7 23 3
P :ושעת אל הדבע תכאלמ לכ שדק ארקמ יעיבשה םויב םימי תעבש הוהיל השא םתברקהו 8 23 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 9 23 3
:ןהכה לא םכריצק תישאר רמע תא םתאבהו הריצק תא םתרצקו םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 10 23 3
:ןהכה ונפיני תבשה תרחממ םכנצרל הוהי ינפל רמעה תא ףינהו 11 23 3
:הוהיל הלעל ותנש ןב םימת שבכ רמעה תא םכפינה םויב םתישעו 12 23 3
(וכסנו) :ןיהה תעיבר ןיי הכסנו חחינ חיר הוהיל השא ןמשב הלולב תלס םינרשע ינש ותחנמו 13 23 3
S :םכיתבשמ לכב םכיתרדל םלוע תקח םכיהלא ןברק תא םכאיבה דע הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו 14 23 3
:הנייהת תמימת תותבש עבש הפונתה רמע תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו 15 23 3
:הוהיל השדח החנמ םתברקהו םוי םישמח ורפסת תעיבשה תבשה תרחממ דע 16 23 3
:הוהיל םירוכב הניפאת ץמח הנייהת תלס םינרשע ינש םיתש הפונת םחל ואיבת םכיתבשוממ 17 23 3
:הוהיל חחינ חיר השא םהיכסנו םתחנמו הוהיל הלע ויהי םינש םליאו דחא רקב ןב רפו הנש ינב םמימת םישבכ תעבש םחלה לע םתברקהו 18 23 3
:םימלש חבזל הנש ינב םישבכ ינשו תאטחל דחא םיזע ריעש םתישעו 19 23 3
:ןהכל הוהיל ויהי שדק םישבכ ינש לע הוהי ינפל הפונת םירוכבה םחל לע םתא ןהכה ףינהו 20 23 3
:םכיתרדל םכיתבשומ לכב םלוע תקח ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ הזה םויה םצעב םתארקו 21 23 3
S :םכיהלא הוהי ינא םתא בזעת רגלו ינעל טקלת אל ךריצק טקלו ךרצקב ךדש תאפ הלכת אל םכצרא ריצק תא םכרצקבו 22 23 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 23 23 3
:שדק ארקמ העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב לא רבד 24 23 3
S :הוהיל השא םתברקהו ושעת אל הדבע תכאלמ לכ 25 23 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 26 23 3
:הוהיל השא םתברקהו םכיתשפנ תא םתינעו םכל היהי שדק ארקמ אוה םירפכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב ךא 27 23 3
:םכיהלא הוהי ינפל םכילע רפכל אוה םירפכ םוי יכ הזה םויה םצעב ושעת אל הכאלמ לכו 28 23 3
:הימעמ התרכנו הזה םויה םצעב הנעת אל רשא שפנה לכ יכ 29 23 3
:המע ברקמ אוהה שפנה תא יתדבאהו הזה םויה םצעב הכאלמ לכ השעת רשא שפנה לכו 30 23 3
:םכיתבשמ לכב םכיתרדל םלוע תקח ושעת אל הכאלמ לכ 31 23 3
P :םכתבש ותבשת ברע דע ברעמ ברעב שדחל העשתב םכיתשפנ תא םתינעו םכל אוה ןותבש תבש 32 23 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 33 23 3
:הוהיל םימי תעבש תוכסה גח הזה יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב רמאל לארשי ינב לא רבד 34 23 3
:ושעת אל הדבע תכאלמ לכ שדק ארקמ ןושארה םויב 35 23 3
:ושעת אל הדבע תכאלמ לכ אוה תרצע הוהיל השא םתברקהו םכל היהי שדק ארקמ ינימשה םויב הוהיל השא ובירקת םימי תעבש 36 23 3
:ומויב םוי רבד םיכסנו חבז החנמו הלע הוהיל השא בירקהל שדק יארקמ םתא וארקת רשא הוהי ידעומ הלא 37 23 3
:הוהיל ונתת רשא םכיתובדנ לכ דבלמו םכירדנ לכ דבלמו םכיתונתמ דבלמו הוהי תתבש דבלמ 38 23 3
:ןותבש ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב םימי תעבש הוהי גח תא וגחת ץראה תאובת תא םכפסאב יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב ךא 39 23 3
:םימי תעבש םכיהלא הוהי ינפל םתחמשו לחנ יברעו תבע ץע ףנעו םירמת תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו 40 23 3
:ותא וגחת יעיבשה שדחב םכיתרדל םלוע תקח הנשב םימי תעבש הוהיל גח ותא םתגחו 41 23 3
:תכסב ובשי לארשיב חרזאה לכ םימי תעבש ובשת תכסב 42 23 3
:םכיהלא הוהי ינא םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכסב יכ םכיתרד ועדי ןעמל 43 23 3
P :לארשי ינב לא הוהי ידעמ תא השמ רבדיו 44 23 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 24 3
:דימת רנ תלעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא וצ 2 24 3
:םכיתרדל םלוע תקח דימת הוהי ינפל רקב דע ברעמ ןרהא ותא ךרעי דעומ להאב תדעה תכרפל ץוחמ 3 24 3
P :דימת הוהי ינפל תורנה תא ךרעי הרהטה הרנמה לע 4 24 3
:תחאה הלחה היהי םינרשע ינש תולח הרשע םיתש התא תיפאו תלס תחקלו 5 24 3
:הוהי ינפל רהטה ןחלשה לע תכרעמה שש תוכרעמ םיתש םתוא תמשו 6 24 3
:הוהיל השא הרכזאל םחלל התיהו הכז הנבל תכרעמה לע תתנו 7 24 3
:םלוע תירב לארשי ינב תאמ דימת הוהי ינפל ונכרעי תבשה םויב תבשה םויב 8 24 3
S :םלוע קח הוהי ישאמ ול אוה םישדק שדק יכ שדק םוקמב והלכאו וינבלו ןרהאל התיהו 9 24 3
:ילארשיה שיאו תילארשיה ןב הנחמב וצניו לארשי ינב ךותב ירצמ שיא ןב אוהו תילארשי השא ןב אציו 10 24 3
:ןד הטמל ירבד תב תימלש ומא םשו השמ לא ותא ואיביו ללקיו םשה תא תילארשיה השאה ןב בקיו 11 24 3
P :הוהי יפ לע םהל שרפל רמשמב והחיניו 12 24 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 13 24 3
:הדעה לכ ותא ומגרו ושאר לע םהידי תא םיעמשה לכ וכמסו הנחמל ץוחמ לא ללקמה תא אצוה 14 24 3
:ואטח אשנו ויהלא ללקי יכ שיא שיא רמאל רבדת לארשי ינב לאו 15 24 3
:תמוי םש ובקנב חרזאכ רגכ הדעה לכ וב ומגרי םוגר תמוי תומ הוהי םש בקנו 16 24 3
:תמוי תומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו 17 24 3
:שפנ תחת שפנ הנמלשי המהב שפנ הכמו 18 24 3
:ול השעי ןכ השע רשאכ ותימעב םומ ןתי יכ שיאו 19 24 3
:וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע רבש תחת רבש 20 24 3
:תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב הכמו 21 24 3
:םכיהלא הוהי ינא יכ היהי חרזאכ רגכ םכל היהי דחא טפשמ 22 24 3
P :השמ תא הוהי הוצ רשאכ ושע לארשי ינבו ןבא ותא ומגריו הנחמל ץוחמ לא ללקמה תא ואיצויו לארשי ינב לא השמ רבדיו 23 24 3
:רמאל יניס רהב השמ לא הוהי רבדיו 1 25 3
:הוהיל תבש ץראה התבשו םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 2 25 3
:התאובת תא תפסאו ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש 3 25 3
:רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש הוהיל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תעיבשה הנשבו 4 25 3
:ץראל היהי ןותבש תנש רצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא 5 25 3
:ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל הלכאל םכל ץראה תבש התיהו 6 25 3
S :לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו 7 25 3
:הנש םיעבראו עשת םינשה תתבש עבש ימי ךל ויהו םימעפ עבש םינש עבש םינש תתבש עבש ךל תרפסו 8 25 3
:םכצרא לכב רפוש וריבעת םירפכה םויב שדחל רושעב יעבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו 9 25 3
:ובשת ותחפשמ לא שיאו ותזחא לא שיא םתבשו םכל היהת אוה לבוי היבשי לכל ץראב רורד םתארקו הנש םישמחה תנש תא םתשדקו 10 25 3
:הירזנ תא ורצבת אלו היחיפס תא ורצקת אלו וערזת אל םכל היהת הנש םישמחה תנש אוה לבוי 11 25 3
:התאובת תא ולכאת הדשה ןמ םכל היהת שדק אוה לבוי יכ 12 25 3
:ותזחא לא שיא ובשת תאזה לבויה תנשב 13 25 3
:ויחא תא שיא ונות לא ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו 14 25 3
:ךל רכמי תאובת ינש רפסמב ךתימע תאמ הנקת לבויה רחא םינש רפסמב 15 25 3
:ךל רכמ אוה תאובת רפסמ יכ ותנקמ טיעמת םינשה טעמ יפלו ותנקמ הברת םינשה בר יפל 16 25 3
:םכיהלא הוהי ינא יכ ךיהלאמ תאריו ותימע תא שיא ונות אלו 17 25 3
:חטבל ץראה לע םתבשיו םתא םתישעו ורמשת יטפשמ תאו יתקח תא םתישעו 18 25 3
:הילע חטבל םתבשיו עבשל םתלכאו הירפ ץראה הנתנו 19 25 3
:ונתאובת תא ףסאנ אלו ערזנ אל ןה תעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו 20 25 3
:םינשה שלשל האובתה תא תשעו תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו 21 25 3
:ןשי ולכאת התאובת אוב דע תעישתה הנשה דע ןשי האובתה ןמ םתלכאו תנימשה הנשה תא םתערזו 22 25 3
:ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ץראה יל יכ תתמצל רכמת אל ץראהו 23 25 3
S :ץראל ונתת הלאג םכתזחא ץרא לכבו 24 25 3
:ויחא רכממ תא לאגו וילא ברקה ולאג אבו ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ 25 25 3
:ותלאג ידכ אצמו ודי הגישהו לאג ול היהי אל יכ שיאו 26 25 3
:ותזחאל בשו ול רכמ רשא שיאל ףדעה תא בישהו ורכממ ינש תא בשחו 27 25 3
:ותזחאל בשו לביב אציו לבויה תנש דע ותא הנקה דיב ורכממ היהו ול בישה יד ודי האצמ אל םאו 28 25 3
:ותלאג היהת םימי ורכממ תנש םת דע ותלאג התיהו המוח ריע בשומ תיב רכמי יכ שיאו 29 25 3
(ול) (רשא) :לביב אצי אל ויתרדל ותא הנקל תתימצל המח אל רשא ריעב רשא תיבה םקו המימת הנש ול תאלמ דע לאגי אל םאו 30 25 3
:אצי לביבו ול היהת הלאג בשחי ץראה הדש לע ביבס המח םהל ןיא רשא םירצחה יתבו 31 25 3
:םיולל היהת םלוע תלאג םתזחא ירע יתב םיולה ירעו 32 25 3
:לארשי ינב ךותב םתזחא אוה םיולה ירע יתב יכ לביב ותזחא ריעו תיב רכממ אציו םיולה ןמ לאגי רשאו 33 25 3
S :םהל אוה םלוע תזחא יכ רכמי אל םהירע שרגמ הדשו 34 25 3
:ךמע יחו בשותו רג וב תקזחהו ךמע ודי הטמו ךיחא ךומי יכו 35 25 3
:ךמע ךיחא יחו ךיהלאמ תאריו תיברתו ךשנ ותאמ חקת לא 36 25 3
:ךלכא ןתת אל תיברמבו ךשנב ול ןתת אל ךפסכ תא 37 25 3
S :םיהלאל םכל תויהל ןענכ ץרא תא םכל תתל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא 38 25 3
:דבע תדבע וב דבעת אל ךל רכמנו ךמע ךיחא ךומי יכו 39 25 3
:ךמע דבעי לביה תנש דע ךמע היהי בשותכ ריכשכ 40 25 3
:בושי ויתבא תזחא לאו ותחפשמ לא בשו ומע וינבו אוה ךמעמ אציו 41 25 3
:דבע תרכממ ורכמי אל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא םה ידבע יכ 42 25 3
:ךיהלאמ תאריו ךרפב וב הדרת אל 43 25 3
:המאו דבע ונקת םהמ םכיתביבס רשא םיוגה תאמ ךל ויהי רשא ךתמאו ךדבעו 44 25 3
:הזחאל םכל ויהו םכצראב ודילוה רשא םכמע רשא םתחפשממו ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה ינבמ םגו 45 25 3
S :ךרפב וב הדרת אל ויחאב שיא לארשי ינב םכיחאבו ודבעת םהב םלעל הזחא תשרל םכירחא םכינבל םתא םתלחנתהו 46 25 3
:רג תחפשמ רקעל וא ךמע בשות רגל רכמנו ומע ךיחא ךמו ךמע בשותו רג די גישת יכו 47 25 3
:ונלאגי ויחאמ דחא ול היהת הלאג רכמנ ירחא 48 25 3
:לאגנו ודי הגישה וא ונלאגי ותחפשממ ורשב ראשמ וא ונלאגי ודד ןב וא ודד וא 49 25 3
:ומע היהי ריכש ימיכ םינש רפסמב ורכממ ףסכ היהו לביה תנש דע ול ורכמה תנשמ והנק םע בשחו 50 25 3
:ותנקמ ףסכמ ותלאג בישי ןהיפל םינשב תובר דוע םא 51 25 3
:ותלאג תא בישי וינש יפכ ול בשחו לביה תנש דע םינשב ראשנ טעמ םאו 52 25 3
:ךיניעל ךרפב ונדרי אל ומע היהי הנשב הנש ריכשכ 53 25 3
:ומע וינבו אוה לביה תנשב אציו הלאב לאגי אל םאו 54 25 3
:םכיהלא הוהי ינא םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא םה ידבע םידבע לארשי ינב יל יכ 55 25 3
:םכיהלא הוהי ינא יכ הילע תוחתשהל םכצראב ונתת אל תיכשמ ןבאו םכל ומיקת אל הבצמו לספו םלילא םכל ושעת אל 1 26 3
S :הוהי ינא וארית ישדקמו ורמשת יתתבש תא 2 26 3
:םתא םתישעו ורמשת יתוצמ תאו וכלת יתקחב םא 3 26 3
:וירפ ןתי הדשה ץעו הלובי ץראה הנתנו םתעב םכימשג יתתנו 4 26 3
:םכצראב חטבל םתבשיו עבשל םכמחל םתלכאו ערז תא גישי ריצבו ריצב תא שיד םכל גישהו 5 26 3
:םכצראב רבעת אל ברחו ץראה ןמ הער היח יתבשהו דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו 6 26 3
:ברחל םכינפל ולפנו םכיביא תא םתפדרו 7 26 3
:ברחל םכינפל םכיביא ולפנו ופדרי הבבר םכמ האמו האמ השמח םכמ ופדרו 8 26 3
:םכתא יתירב תא יתמיקהו םכתא יתיברהו םכתא יתירפהו םכילא יתינפו 9 26 3
:ואיצות שדח ינפמ ןשיו ןשונ ןשי םתלכאו 10 26 3
:םכתא ישפנ לעגת אלו םככותב ינכשמ יתתנו 11 26 3
:םעל יל ויהת םתאו םיהלאל םכל יתייהו םככותב יתכלהתהו 12 26 3
P :תויממוק םכתא ךלואו םכלע תטמ רבשאו םידבע םהל תיהמ םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא 13 26 3
:הלאה תוצמה לכ תא ושעת אלו יל ועמשת אל םאו 14 26 3
:יתירב תא םכרפהל יתוצמ לכ תא תושע יתלבל םכשפנ לעגת יטפשמ תא םאו וסאמת יתקחב םאו 15 26 3
:םכיביא והלכאו םכערז קירל םתערזו שפנ תבידמו םיניע תולכמ תחדקה תאו תפחשה תא הלהב םכילע יתדקפהו םכל תאז השעא ינא ףא 16 26 3
S :םכתא ףדר ןיאו םתסנו םכיאנש םכב ודרו םכיביא ינפל םתפגנו םכב ינפ יתתנו 17 26 3
:םכיתאטח לע עבש םכתא הרסיל יתפסיו יל ועמשת אל הלא דע םאו 18 26 3
:השחנכ םכצרא תאו לזרבכ םכימש תא יתתנו םכזע ןואג תא יתרבשו 19 26 3
:וירפ ןתי אל ץראה ץעו הלובי תא םכצרא ןתת אלו םכחכ קירל םתו 20 26 3
:םכיתאטחכ עבש הכמ םכילע יתפסיו יל עמשל ובאת אלו ירק ימע וכלת םאו 21 26 3
:םכיכרד ומשנו םכתא הטיעמהו םכתמהב תא התירכהו םכתא הלכשו הדשה תיח תא םכב יתחלשהו 22 26 3
:ירק ימע םתכלהו יל ורסות אל הלאב םאו 23 26 3
:םכיתאטח לע עבש ינא םג םכתא יתיכהו ירקב םכמע ינא ףא יתכלהו 24 26 3
:ביוא דיב םתתנו םככותב רבד יתחלשו םכירע לא םתפסאנו תירב םקנ תמקנ ברח םכילע יתאבהו 25 26 3
S :ועבשת אלו םתלכאו לקשמב םכמחל ובישהו דחא רונתב םכמחל םישנ רשע ופאו םחל הטמ םכל ירבשב 26 26 3
:ירקב ימע םתכלהו יל ועמשת אל תאזב םאו 27 26 3
:םכיתאטח לע עבש ינא ףא םכתא יתרסיו ירק תמחב םכמע יתכלהו 28 26 3
:ולכאת םכיתנב רשבו םכינב רשב םתלכאו 29 26 3
:םכתא ישפנ הלעגו םכילולג ירגפ לע םכירגפ תא יתתנו םכינמח תא יתרכהו םכיתמב תא יתדמשהו 30 26 3
:םכחחינ חירב חירא אלו םכישדקמ תא יתומשהו הברח םכירע תא יתתנו 31 26 3
:הב םיבשיה םכיביא הילע וממשו ץראה תא ינא יתמשהו 32 26 3
:הברח ויהי םכירעו הממש םכצרא התיהו ברח םכירחא יתקירהו םיוגב הרזא םכתאו 33 26 3
:היתתבש תא תצרהו ץראה תבשת זא םכיביא ץראב םתאו המשה ימי לכ היתתבש תא ץראה הצרת זא 34 26 3
:הילע םכתבשב םכיתתבשב התבש אל רשא תא תבשת המשה ימי לכ 35 26 3
:ףדר ןיאו ולפנו ברח תסנמ וסנו ףדנ הלע לוק םתא ףדרו םהיביא תצראב םבבלב ךרמ יתאבהו םכב םיראשנהו 36 26 3
:םכיביא ינפל המוקת םכל היהת אלו ןיא ףדרו ברח ינפמכ ויחאב שיא ולשכו 37 26 3
:םכיביא ץרא םכתא הלכאו םיוגב םתדבאו 38 26 3
:וקמי םתא םתבא תנועב ףאו םכיביא תצראב םנועב וקמי םכב םיראשנהו 39 26 3
:ירקב ימע וכלה רשא ףאו יב ולעמ רשא םלעמב םתבא ןוע תאו םנוע תא ודותהו 40 26 3
:םנוע תא וצרי זאו לרעה םבבל ענכי זא וא םהיביא ץראב םתא יתאבהו ירקב םמע ךלא ינא ףא 41 26 3
:רכזא ץראהו רכזא םהרבא יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בוקעי יתירב תא יתרכזו 42 26 3
:םשפנ הלעג יתקח תאו וסאמ יטפשמב ןעיבו ןעי םנוע תא וצרי םהו םהמ המשהב היתתבש תא ץרתו םהמ בזעת ץראהו 43 26 3
:םהיהלא הוהי ינא יכ םתא יתירב רפהל םתלכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביא ץראב םתויהב תאז םג ףאו 44 26 3
:הוהי ינא םיהלאל םהל תיהל םיוגה יניעל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא םינשאר תירב םהל יתרכזו 45 26 3
P :השמ דיב יניס רהב לארשי ינב ןיבו וניב הוהי ןתנ רשא תרותהו םיטפשמהו םיקחה הלא 46 26 3
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 27 3
:הוהיל תשפנ ךכרעב רדנ אלפי יכ שיא םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 2 27 3
:שדקה לקשב ףסכ לקש םישמח ךכרע היהו הנש םישש ןב דעו הנש םירשע ןבמ רכזה ךכרע היהו 3 27 3
:לקש םישלש ךכרע היהו אוה הבקנ םאו 4 27 3
:םילקש תרשע הבקנלו םילקש םירשע רכזה ךכרע היהו הנש םירשע ןב דעו םינש שמח ןבמ םאו 5 27 3
:ףסכ םילקש תשלש ךכרע הבקנלו ףסכ םילקש השמח רכזה ךכרע היהו םינש שמח ןב דעו שדח ןבמ םאו 6 27 3
:םילקש הרשע הבקנלו לקש רשע השמח ךכרע היהו רכז םא הלעמו הנש םישש ןבמ םאו 7 27 3
S :ןהכה ונכירעי רדנה די גישת רשא יפ לע ןהכה ותא ךירעהו ןהכה ינפל ודימעהו ךכרעמ אוה ךמ םאו 8 27 3
:שדק היהי הוהיל ונממ ןתי רשא לכ הוהיל ןברק הנממ ובירקי רשא המהב םאו 9 27 3
:שדק היהי ותרומתו אוה היהו המהבב המהב רימי רמה םאו בוטב ער וא ערב בוט ותא רימי אלו ונפילחי אל 10 27 3
:ןהכה ינפל המהבה תא דימעהו הוהיל ןברק הנממ ובירקי אל רשא האמט המהב לכ םאו 11 27 3
:היהי ןכ ןהכה ךכרעכ ער ןיבו בוט ןיב התא ןהכה ךירעהו 12 27 3
:ךכרע לע ותשימח ףסיו הנלאגי לאג םאו 13 27 3
:םוקי ןכ ןהכה ותא ךירעי רשאכ ער ןיבו בוט ןיב ןהכה וכירעהו הוהיל שדק ותיב תא שדקי יכ שיאו 14 27 3
:ול היהו וילע ךכרע ףסכ תישימח ףסיו ותיב תא לאגי שידקמה םאו 15 27 3
:ףסכ לקש םישמחב םירעש רמח ערז וערז יפל ךכרע היהו הוהיל שיא שידקי ותזחא הדשמ םאו 16 27 3
:םוקי ךכרעכ והדש שידקי לביה תנשמ םא 17 27 3
:ךכרעמ ערגנו לביה תנש דע תרתונה םינשה יפ לע ףסכה תא ןהכה ול בשחו והדש שידקי לביה רחא םאו 18 27 3
:ול םקו וילע ךכרע ףסכ תישמח ףסיו ותא שידקמה הדשה תא לאגי לאג םאו 19 27 3
:דוע לאגי אל רחא שיאל הדשה תא רכמ םאו הדשה תא לאגי אל םאו 20 27 3
:ותזחא היהת ןהכל םרחה הדשכ הוהיל שדק לביב ותאצב הדשה היהו 21 27 3
:הוהיל שידקי ותזחא הדשמ אל רשא ותנקמ הדש תא םאו 22 27 3
:הוהיל שדק אוהה םויב ךכרעה תא ןתנו לביה תנש דע ךכרעה תסכמ תא ןהכה ול בשחו 23 27 3
:ץראה תזחא ול רשאל ותאמ והנק רשאל הדשה בושי לבויה תנשב 24 27 3
S :לקשה היהי הרג םירשע שדקה לקשב היהי ךכרע לכו 25 27 3
:אוה הוהיל הש םא רוש םא ותא שיא שידקי אל המהבב הוהיל רכבי רשא רוכב ךא 26 27 3
:ךכרעב רכמנו לאגי אל םאו וילע ותשמח ףסיו ךכרעב הדפו האמטה המהבב םאו 27 27 3
:הוהיל אוה םישדק שדק םרח לכ לאגי אלו רכמי אל ותזחא הדשמו המהבו םדאמ ול רשא לכמ הוהיל שיא םרחי רשא םרח לכ ךא 28 27 3
:תמוי תומ הדפי אל םדאה ןמ םרחי רשא םרח לכ 29 27 3
:הוהיל שדק אוה הוהיל ץעה ירפמ ץראה ערזמ ץראה רשעמ לכו 30 27 3
:וילע ףסי ותישמח ורשעממ שיא לאגי לאג םאו 31 27 3
:הוהיל שדק היהי ירישעה טבשה תחת רבעי רשא לכ ןאצו רקב רשעמ לכו 32 27 3
:לאגי אל שדק היהי ותרומתו אוה היהו ונרימי רמה םאו ונרימי אלו ערל בוט ןיב רקבי אל 33 27 3
:יניס רהב לארשי ינב לא השמ תא הוהי הוצ רשא תוצמה הלא 34 27 3 מה םאו ונרימי אלו ער[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja