:הדוהי ךלמ ןומא ןב והישאי ימיב היקזח ןב הירמא ןב הילדג ןב ישוכ ןב הינפצ לא היה רשא הוהי רבד 1 1 23
:הוהי םאנ המדאה ינפ לעמ לכ ףסא ףסא 2 1 23
:הוהי םאנ המדאה ינפ לעמ םדאה תא יתרכהו םיעשרה תא תולשכמהו םיה יגדו םימשה ףוע ףסא המהבו םדא ףסא 3 1 23
:םינהכה םע םירמכה םש תא לעבה ראש תא הזה םוקמה ןמ יתרכהו םלשורי יבשוי לכ לעו הדוהי לע ידי יתיטנו 4 1 23
:םכלמב םיעבשנהו הוהיל םיעבשנה םיוחתשמה תאו םימשה אבצל תוגגה לע םיוחתשמה תאו 5 1 23
:והשרד אלו הוהי תא ושקב אל רשאו הוהי ירחאמ םיגוסנה תאו 6 1 23
:ויארק שידקה חבז הוהי ןיכה יכ הוהי םוי בורק יכ הוהי ינדא ינפמ סה 7 1 23
:ירכנ שובלמ םישבלה לכ לעו ךלמה ינב לעו םירשה לע יתדקפו הוהי חבז םויב היהו 8 1 23
S :המרמו סמח םהינדא תיב םיאלממה אוהה םויב ןתפמה לע גלודה לכ לע יתדקפו 9 1 23
:תועבגהמ לודג רבשו הנשמה ןמ הלליו םיגדה רעשמ הקעצ לוק הוהי םאנ אוהה םויב היהו 10 1 23
:ףסכ יליטנ לכ ותרכנ ןענכ םע לכ המדנ יכ שתכמה יבשי וליליה 11 1 23
:ערי אלו הוהי ביטיי אל םבבלב םירמאה םהירמש לע םיאפקה םישנאה לע יתדקפו תורנב םלשורי תא שפחא איהה תעב היהו 12 1 23
:םניי תא ותשי אלו םימרכ ועטנו ובשי אלו םיתב ונבו הממשל םהיתבו הסשמל םליח היהו 13 1 23
:רובג םש חרצ רמ הוהי םוי לוק דאמ רהמו בורק לודגה הוהי םוי בורק 14 1 23
:לפרעו ןנע םוי הלפאו ךשח םוי האושמו האש םוי הקוצמו הרצ םוי אוהה םויה הרבע םוי 15 1 23
:תוהבגה תונפה לעו תורצבה םירעה לע העורתו רפוש םוי 16 1 23
:םיללגכ םמחלו רפעכ םמד ךפשו ואטח הוהיל יכ םירועכ וכלהו םדאל יתרצהו 17 1 23
S :ץראה יבשי לכ תא השעי הלהבנ ךא הלכ יכ ץראה לכ לכאת ותאנק שאבו הוהי תרבע םויב םליצהל לכוי אל םבהז םג םפסכ םג 18 1 23
:ףסכנ אל יוגה ושוקו וששוקתה 1 2 23
:הוהי ףא םוי םכילע אובי אל םרטב הוהי ףא ןורח םכילע אובי אל םרטב םוי רבע ץמכ קח תדל םרטב 2 2 23
:הוהי ףא םויב ורתסת ילוא הונע ושקב קדצ ושקב ולעפ וטפשמ רשא ץראה יונע לכ הוהי תא ושקב 3 2 23
S :רקעת ןורקעו הושרגי םירהצב דודשא הממשל ןולקשאו היהת הבוזע הזע יכ 4 2 23
:בשוי ןיאמ ךיתדבאהו םיתשלפ ץרא ןענכ םכילע הוהי רבד םיתרכ יוג םיה לבח יבשי יוה 5 2 23
:ןאצ תורדגו םיער תרכ תונ םיה לבח התיהו 6 2 23
(םתיבש) :םתובש בשו םהיהלא הוהי םדקפי יכ ןוצברי ברעב ןולקשא יתבב ןוערי םהילע הדוהי תיב תיראשל לבח היהו 7 2 23
:םלובג לע ולידגיו ימע תא ופרח רשא ןומע ינב יפודגו באומ תפרח יתעמש 8 2 23
(ייוג) :םולחני יוג רתיו םוזבי ימע תיראש םלוע דע הממשו חלמ הרכמו לורח קשממ הרמעכ ןומע ינבו היהת םדסכ באומ יכ לארשי יהלא תואבצ הוהי םאנ ינא יח ןכל 9 2 23
:תואבצ הוהי םע לע ולדגיו ופרח יכ םנואג תחת םהל תאז 10 2 23
:םיוגה ייא לכ ומוקממ שיא ול ווחתשיו ץראה יהלא לכ תא הזר יכ םהילע הוהי ארונ 11 2 23
:המה יברח יללח םישוכ םתא םג 12 2 23
:רבדמכ היצ הממשל הונינ תא םשיו רושא תא דבאיו ןופצ לע ודי טיו 13 2 23
:הרע הזרא יכ ףסב ברח ןולחב ררושי לוק ונילי הירתפכב דפק םג תאק םג יוג ותיח לכ םירדע הכותב וצברו 14 2 23
S :ודי עיני קרשי הילע רבוע לכ היחל ץברמ המשל התיה ךיא דוע יספאו ינא הבבלב הרמאה חטבל תבשויה הזילעה ריעה תאז 15 2 23
:הנויה ריעה הלאגנו הארמ יוה 1 3 23
:הברק אל היהלא לא החטב אל הוהיב רסומ החקל אל לוקב העמש אל 2 3 23
:רקבל ומרג אל ברע יבאז היטפש םיגאש תוירא הברקב הירש 3 3 23
:הרות וסמח שדק וללח הינהכ תודגב ישנא םיזחפ היאיבנ 4 3 23
:תשב לוע עדוי אלו רדענ אל רואל ןתי וטפשמ רקבב רקבב הלוע השעי אל הברקב קידצ הוהי 5 3 23
:בשוי ןיאמ שיא ילבמ םהירע ודצנ רבוע ילבמ םתוצוח יתברחה םתונפ ומשנ םיוג יתרכה 6 3 23
:םתולילע לכ ותיחשה ומיכשה ןכא הילע יתדקפ רשא לכ הנועמ תרכי אלו רסומ יחקת יתוא יארית ךא יתרמא 7 3 23
:ץראה לכ לכאת יתאנק שאב יכ יפא ןורח לכ ימעז םהילע ךפשל תוכלממ יצבקל םיוג ףסאל יטפשמ יכ דעל ימוק םויל הוהי םאנ יל וכח ןכל 8 3 23
:דחא םכש ודבעל הוהי םשב םלכ ארקל הרורב הפש םימע לא ךפהא זא יכ 9 3 23
:יתחנמ ןולבוי יצופ תב ירתע שוכ ירהנל רבעמ 10 3 23
:ישדק רהב דוע ההבגל יפסות אלו ךתואג יזילע ךברקמ ריסא זא יכ יב תעשפ רשא ךיתלילע לכמ ישובת אל אוהה םויב 11 3 23
:הוהי םשב וסחו לדו ינע םע ךברקב יתראשהו 12 3 23
S :דירחמ ןיאו וצברו וערי המה יכ תימרת ןושל םהיפב אצמי אלו בזכ ורבדי אלו הלוע ושעי אל לארשי תיראש 13 3 23
:םלשורי תב בל לכב יזלעו יחמש לארשי ועירה ןויצ תב ינר 14 3 23
:דוע ער יארית אל ךברקב הוהי לארשי ךלמ ךביא הנפ ךיטפשמ הוהי ריסה 15 3 23
:ךידי ופרי לא ןויצ יארית לא םלשוריל רמאי אוהה םויב 16 3 23
:הנרב ךילע ליגי ותבהאב שירחי החמשב ךילע שישי עישוי רובג ךברקב ךיהלא הוהי 17 3 23
:הפרח הילע תאשמ ויה ךממ יתפסא דעוממ יגונ 18 3 23
:םתשב ץראה לכב םשלו הלהתל םיתמשו ץבקא החדנהו העלצה תא יתעשוהו איהה תעב ךינעמ לכ תא השע יננה 19 3 23
:הוהי רמא םכיניעל םכיתובש תא יבושב ץראה ימע לכב הלהתלו םשל םכתא ןתא יכ םכתא יצבק תעבו םכתא איבא איהה תעב 20 3 23[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja