:בשי אל םיצל בשומבו דמע אל םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא 1 1 27
:הלילו םמוי הגהי ותרותבו וצפח הוהי תרותב םא יכ 2 1 27
:חילצי השעי רשא לכו לובי אל והלעו ותעב ןתי וירפ רשא םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו 3 1 27
:חור ונפדת רשא ץמכ םא יכ םיעשרה ןכ אל 4 1 27
:םיקידצ תדעב םיאטחו טפשמב םיעשר ומקי אל ןכ לע 5 1 27
:דבאת םיעשר ךרדו םיקידצ ךרד הוהי עדוי יכ 6 1 27
:קיר וגהי םימאלו םיוג ושגר המל 1 2 27
:וחישמ לעו הוהי לע דחי ודסונ םינזורו ץרא יכלמ ובציתי 2 2 27
:ומיתבע ונממ הכילשנו ומיתורסומ תא הקתננ 3 2 27
:ומל געלי ינדא קחשי םימשב בשוי 4 2 27
:ומלהבי ונורחבו ופאב ומילא רבדי זא 5 2 27
:ישדק רה ןויצ לע יכלמ יתכסנ ינאו 6 2 27
:ךיתדלי םויה ינא התא ינב ילא רמא הוהי קח לא הרפסא 7 2 27
:ץרא יספא ךתזחאו ךתלחנ םיוג הנתאו ינממ לאש 8 2 27
:םצפנת רצוי ילככ לזרב טבשב םערת 9 2 27
:ץרא יטפש ורסוה וליכשה םיכלמ התעו 10 2 27
:הדערב וליגו האריב הוהי תא ודבע 11 2 27
:וב יסוח לכ ירשא ופא טעמכ רעבי יכ ךרד ודבאתו ףנאי ןפ רב וקשנ 12 2 27
:ונב םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ 1 3 27
:ילע םימק םיבר ירצ ובר המ הוהי 2 3 27
:הלס םיהלאב ול התעושי ןיא ישפנל םירמא םיבר 3 3 27
:ישאר םירמו ידובכ ידעב ןגמ הוהי התאו 4 3 27
:הלס ושדק רהמ יננעיו ארקא הוהי לא ילוק 5 3 27
:ינכמסי הוהי יכ יתוציקה הנשיאו יתבכש ינא 6 3 27
:ילע ותש ביבס רשא םע תובברמ אריא אל 7 3 27
:תרבש םיעשר ינש יחל יביא לכ תא תיכה יכ יהלא ינעישוה הוהי המוק 8 3 27
:הלס ךתכרב ךמע לע העושיה הוהיל 9 3 27
:דודל רומזמ תוניגנב חצנמל 1 4 27
:יתלפת עמשו יננח יל תבחרה רצב יקדצ יהלא יננע יארקב 2 4 27
:הלס בזכ ושקבת קיר ןובהאת המלכל ידובכ המ דע שיא ינב 3 4 27
:וילא יארקב עמשי הוהי ול דיסח הוהי הלפה יכ ועדו 4 4 27
:הלס ומדו םכבכשמ לע םכבבלב ורמא ואטחת לאו וזגר 5 4 27
:הוהי לא וחטבו קדצ יחבז וחבז 6 4 27
:הוהי ךינפ רוא ונילע הסנ בוט ונארי ימ םירמא םיבר 7 4 27
:ובר םשוריתו םנגד תעמ יבלב החמש התתנ 8 4 27
:ינבישות חטבל דדבל הוהי התא יכ ןשיאו הבכשא ודחי םולשב 9 4 27
:דודל רומזמ תוליחנה לא חצנמל 1 5 27
:יגיגה הניב הוהי הניזאה ירמא 2 5 27
:ללפתא ךילא יכ יהלאו יכלמ יעוש לוקל הבישקה 3 5 27
:הפצאו ךל ךרעא רקב ילוק עמשת רקב הוהי 4 5 27
:ער ךרגי אל התא עשר ץפח לא אל יכ 5 5 27
:ןוא ילעפ לכ תאנש ךיניע דגנל םיללוה ובציתי אל 6 5 27
:הוהי בעתי המרמו םימד שיא בזכ ירבד דבאת 7 5 27
:ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא ךתיב אובא ךדסח ברב ינאו 8 5 27
(רשיה) :ךכרד ינפל רשוה יררוש ןעמל ךתקדצב ינחנ הוהי 9 5 27
:ןוקילחי םנושל םנורג חותפ רבק תווה םברק הנוכנ והיפב ןיא יכ 10 5 27
:ךב ורמ יכ ומחידה םהיעשפ ברב םהיתוצעממ ולפי םיהלא םמישאה 11 5 27
:ךמש יבהא ךב וצלעיו ומילע ךסתו וננרי םלועל ךב יסוח לכ וחמשיו 12 5 27
:ונרטעת ןוצר הנצכ הוהי קידצ ךרבת התא יכ 13 5 27
:דודל רומזמ תינימשה לע תוניגנב חצנמל 1 6 27
:ינרסית ךתמחב לאו ינחיכות ךפאב לא הוהי 2 6 27
:ימצע ולהבנ יכ הוהי ינאפר ינא ללמא יכ הוהי יננח 3 6 27
(התאו) :יתמ דע הוהי תאו דאמ הלהבנ ישפנו 4 6 27
:ךדסח ןעמל ינעישוה ישפנ הצלח הוהי הבוש 5 6 27
:ךל הדוי ימ לואשב ךרכז תומב ןיא יכ 6 6 27
:הסמא ישרע יתעמדב יתטמ הליל לכב החשא יתחנאב יתעגי 7 6 27
:יררוצ לכב הקתע יניע סעכמ הששע 8 6 27
:ייכב לוק הוהי עמש יכ ןוא ילעפ לכ ינממ ורוס 9 6 27
:חקי יתלפת הוהי יתנחת הוהי עמש 10 6 27
:עגר ושבי ובשי יביא לכ דאמ ולהביו ושבי 11 6 27
:ינימי ןב שוכ ירבד לע הוהיל רש רשא דודל ןויגש 1 7 27
:ינליצהו יפדר לכמ ינעישוה יתיסח ךב יהלא הוהי 2 7 27
:ליצמ ןיאו קרפ ישפנ היראכ ףרטי ןפ 3 7 27
:יפכב לוע שי םא תאז יתישע םא יהלא הוהי 4 7 27
:םקיר יררוצ הצלחאו ער ימלוש יתלמג םא 5 7 27
:הלס ןכשי רפעל ידובכו ייח ץראל סמריו גשיו ישפנ ביוא ףדרי 6 7 27
:תיוצ טפשמ ילא הרועו יררוצ תורבעב אשנה ךפאב הוהי המוק 7 7 27
:הבוש םורמל הילעו ךבבוסת םימאל תדעו 8 7 27
:ילע ימתכו יקדצכ הוהי ינטפש םימע ןידי הוהי 9 7 27
:קידצ םיהלא תוילכו תובל ןחבו קידצ ןנוכתו םיעשר ער אנ רמגי 10 7 27
:בל ירשי עישומ םיהלא לע ינגמ 11 7 27
:םוי לכב םעז לאו קידצ טפוש םיהלא 12 7 27
:הננוכיו ךרד ותשק שוטלי וברח בושי אל םא 13 7 27
:לעפי םיקלדל ויצח תומ ילכ ןיכה ולו 14 7 27
:רקש דליו למע הרהו ןוא לבחי הנה 15 7 27
:לעפי תחשב לפיו והרפחיו הרכ רוב 16 7 27
:דרי וסמח ודקדק לעו ושארב ולמע בושי 17 7 27
:ןוילע הוהי םש הרמזאו וקדצכ הוהי הדוא 18 7 27
:דודל רומזמ תיתגה לע חצנמל 1 8 27
:םימשה לע ךדוה הנת רשא ץראה לכב ךמש רידא המ ונינדא הוהי 2 8 27
:םקנתמו ביוא תיבשהל ךיררוצ ןעמל זע תדסי םיקניו םיללוע יפמ 3 8 27
:התננוכ רשא םיבכוכו חרי ךיתעבצא ישעמ ךימש הארא יכ 4 8 27
:ונדקפת יכ םדא ןבו ונרכזת יכ שונא המ 5 8 27
:והרטעת רדהו דובכו םיהלאמ טעמ והרסחתו 6 8 27
:וילגר תחת התש לכ ךידי ישעמב והלישמת 7 8 27
:ידש תומהב םגו םלכ םיפלאו הנצ 8 8 27
:םימי תוחרא רבע םיה יגדו םימש רופצ 9 8 27
:ץראה לכב ךמש רידא המ ונינדא הוהי 10 8 27
:דודל רומזמ ןבל תומלע חצנמל 1 9 27
:ךיתואלפנ לכ הרפסא יבל לכב הוהי הדוא 2 9 27
:ןוילע ךמש הרמזא ךב הצלעאו החמשא 3 9 27
:ךינפמ ודבאיו ולשכי רוחא יביוא בושב 4 9 27
:קדצ טפוש אסכל תבשי ינידו יטפשמ תישע יכ 5 9 27
:דעו םלועל תיחמ םמש עשר תדבא םיוג תרעג 6 9 27
:המה םרכז דבא תשתנ םירעו חצנל תוברח ומת ביואה 7 9 27
:ואסכ טפשמל ןנוכ בשי םלועל הוהיו 8 9 27
:םירשימב םימאל ןידי קדצב לבת טפשי אוהו 9 9 27
:הרצב תותעל בגשמ ךדל בגשמ הוהי יהיו 10 9 27
:הוהי ךישרד תבזע אל יכ ךמש יעדוי ךב וחטביו 11 9 27
:ויתולילע םימעב ודיגה ןויצ בשי הוהיל ורמז 12 9 27
(םיונע) :םיינע תקעצ חכש אל רכז םתוא םימד שרד יכ 13 9 27
:תומ ירעשמ יממורמ יאנשמ יינע האר הוהי ינננח 14 9 27
:ךתעושיב הליגא ןויצ תב ירעשב ךיתלהת לכ הרפסא ןעמל 15 9 27
:םלגר הדכלנ ונמט וז תשרב ושע תחשב םיוג ועבט 16 9 27
:הלס ןויגה עשר שקונ ויפכ לעפב השע טפשמ הוהי עדונ 17 9 27
:םיהלא יחכש םיוג לכ הלואשל םיעשר ובושי 18 9 27
(םיינע) :דעל דבאת םיונע תוקת ןויבא חכשי חצנל אל יכ 19 9 27
:ךינפ לע םיוג וטפשי שונא זעי לא הוהי המוק 20 9 27
:הלס המה שונא םיוג ועדי םהל הרומ הוהי התיש 21 9 27
:הרצב תותעל םילעת קוחרב דמעת הוהי המל 1 10 27
:ובשח וז תומזמב ושפתי ינע קלדי עשר תואגב 2 10 27
:הוהי ץאנ ךרב עצבו ושפנ תואת לע עשר ללה יכ 3 10 27
:ויתומזמ לכ םיהלא ןיא שרדי לב ופא הבגכ עשר 4 10 27
(ויכרד) :םהב חיפי ויררוצ לכ ודגנמ ךיטפשמ םורמ תע לכב וכרד וליחי 5 10 27
:ערב אל רשא רדו רדל טומא לב ובלב רמא 6 10 27
:ןואו למע ונושל תחת ךתו תומרמו אלמ והיפ הלא 7 10 27
:ונפצי הכלחל ויניע יקנ גרהי םירתסמב םירצח בראמב בשי 8 10 27
:ותשרב וכשמב ינע ףטחי ינע ףוטחל בראי הכסב היראכ רתסמב בראי 9 10 27
(םיאכ) (ליח) (הכדי) :םיאכלח וימוצעב לפנו חשי הכדו 10 10 27
:חצנל האר לב וינפ ריתסה לא חכש ובלב רמא 11 10 27
(םיונע) :םיינע חכשת לא ךדי אשנ לא הוהי המוק 12 10 27
:שרדת אל ובלב רמא םיהלא עשר ץאנ המ לע 13 10 27
:רזוע תייה התא םותי הכלח בזעי ךילע ךדיב תתל טיבת סעכו למע התא יכ התאר 14 10 27
:אצמת לב ועשר שורדת ערו עשר עורז רבש 15 10 27
:וצראמ םיוג ודבא דעו םלוע ךלמ הוהי 16 10 27
:ךנזא בישקת םבל ןיכת הוהי תעמש םיונע תואת 17 10 27
:ץראה ןמ שונא ץרעל דוע ףיסוי לב ךדו םותי טפשל 18 10 27
(ידונ) :רופצ םכרה ודונ ישפנל ורמאת ךיא יתיסח הוהיב דודל חצנמל 1 11 27
:בל ירשיל לפא ומב תוריל רתי לע םצח וננוכ תשק ןוכרדי םיעשרה הנה יכ 2 11 27
:לעפ המ קידצ ןוסרהי תותשה יכ 3 11 27
:םדא ינב ונחבי ויפעפע וזחי ויניע ואסכ םימשב הוהי ושדק לכיהב הוהי 4 11 27
:ושפנ האנש סמח בהאו עשרו ןחבי קידצ הוהי 5 11 27
:םסוכ תנמ תופעלז חורו תירפגו שא םיחפ םיעשר לע רטמי 6 11 27
:ומינפ וזחי רשי בהא תוקדצ הוהי קידצ יכ 7 11 27
:דודל רומזמ תינימשה לע חצנמל 1 12 27
:םדא ינבמ םינומא וספ יכ דיסח רמג יכ הוהי העישוה 2 12 27
:ורבדי בלו בלב תוקלח תפש והער תא שיא ורבדי אוש 3 12 27
:תולדג תרבדמ ןושל תוקלח יתפש לכ הוהי תרכי 4 12 27
:ונל ןודא ימ ונתא וניתפש ריבגנ וננשלל ורמא רשא 5 12 27
:ול חיפי עשיב תישא הוהי רמאי םוקא התע םינויבא תקנאמ םיינע דשמ 6 12 27
:םיתעבש קקזמ ץראל לילעב ףורצ ףסכ תורהט תורמא הוהי תורמא 7 12 27
:םלועל וז רודה ןמ ונרצת םרמשת הוהי התא 8 12 27
:םדא ינבל תולז םרכ ןוכלהתי םיעשר ביבס 9 12 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 13 27
:ינממ ךינפ תא ריתסת הנא דע חצנ ינחכשת הוהי הנא דע 2 13 27
:ילע יביא םורי הנא דע םמוי יבבלב ןוגי ישפנב תוצע תישא הנא דע 3 13 27
:תומה ןשיא ןפ יניע הריאה יהלא הוהי יננע הטיבה 4 13 27
:טומא יכ וליגי ירצ ויתלכי יביא רמאי ןפ 5 13 27
:ילע למג יכ הוהיל הרישא ךתעושיב יבל לגי יתחטב ךדסחב ינאו 6 13 27
:בוט השע ןיא הלילע וביעתה ותיחשה םיהלא ןיא ובלב לבנ רמא דודל חצנמל 1 14 27
:םיהלא תא שרד ליכשמ שיה תוארל םדא ינב לע ףיקשה םימשמ הוהי 2 14 27
:דחא םג ןיא בוט השע ןיא וחלאנ ודחי רס לכה 3 14 27
:וארק אל הוהי םחל ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ לכ ועדי אלה 4 14 27
:קידצ רודב םיהלא יכ דחפ ודחפ םש 5 14 27
:והסחמ הוהי יכ ושיבת ינע תצע 6 14 27
:לארשי חמשי בקעי לגי ומע תובש הוהי בושב לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ 7 14 27
:ךשדק רהב ןכשי ימ ךלהאב רוגי ימ הוהי דודל רומזמ 1 15 27
:ובבלב תמא רבדו קדצ לעפו םימת ךלוה 2 15 27
:וברק לע אשנ אל הפרחו הער והערל השע אל ונשל לע לגר אל 3 15 27
:רמי אלו ערהל עבשנ דבכי הוהי יארי תאו סאמנ ויניעב הזבנ 4 15 27
:םלועל טומי אל הלא השע חקל אל יקנ לע דחשו ךשנב ןתנ אל ופסכ 5 15 27
:ךב יתיסח יכ לא ינרמש דודל םתכמ 1 16 27
:ךילע לב יתבוט התא ינדא הוהיל תרמא 2 16 27
:םב יצפח לכ ירידאו המה ץראב רשא םישודקל 3 16 27
:יתפש לע םתומש תא אשא לבו םדמ םהיכסנ ךיסא לב ורהמ רחא םתובצע וברי 4 16 27
:ילרוג ךימות התא יסוכו יקלח תנמ הוהי 5 16 27
:ילע הרפש תלחנ ףא םימענב יל ולפנ םילבח 6 16 27
:יתוילכ ינורסי תוליל ףא ינצעי רשא הוהי תא ךרבא 7 16 27
:טומא לב ינימימ יכ דימת ידגנל הוהי יתיוש 8 16 27
:חטבל ןכשי ירשב ףא ידובכ לגיו יבל חמש ןכל 9 16 27
:תחש תוארל ךדיסח ןתת אל לואשל ישפנ בזעת אל יכ 10 16 27
:חצנ ךנימיב תומענ ךינפ תא תוחמש עבש םייח חרא ינעידות 11 16 27
:המרמ יתפש אלב יתלפת הניזאה יתנר הבישקה קדצ הוהי העמש דודל הלפת 1 17 27
:םירשימ הניזחת ךיניע אצי יטפשמ ךינפלמ 2 17 27
:יפ רבעי לב יתמז אצמת לב ינתפרצ הליל תדקפ יבל תנחב 3 17 27
:ץירפ תוחרא יתרמש ינא ךיתפש רבדב םדא תולעפל 4 17 27
:ימעפ וטומנ לב ךיתולגעמב ירשא ךמת 5 17 27
:יתרמא עמש יל ךנזא טה לא יננעת יכ ךיתארק ינא 6 17 27
:ךנימיב םיממוקתממ םיסוח עישומ ךידסח הלפה 7 17 27
:ינריתסת ךיפנכ לצב ןיע תב ןושיאכ ינרמש 8 17 27
:ילע ופיקי שפנב יביא ינודש וז םיעשר ינפמ 9 17 27
:תואגב ורבד ומיפ ורגס ומבלח 10 17 27
(ונובבס) :ץראב תוטנל ותישי םהיניע ינובבס התע ונירשא 11 17 27
:םירתסמב בשי ריפככו ףורטל ףוסכי היראכ ונימד 12 17 27
:ךברח עשרמ ישפנ הטלפ והעירכה וינפ המדק הוהי המוק 13 17 27
(ךנופצו) :םהיללועל םרתי וחינהו םינב ועבשי םנטב אלמת ךניפצו םייחב םקלח דלחמ םיתממ הוהי ךדי םיתממ 14 17 27
:ךתנומת ץיקהב העבשא ךינפ הזחא קדצב ינא 15 17 27
:לואש דימו ויביא לכ ףכמ ותוא הוהי ליצה םויב תאזה הרישה ירבד תא הוהיל רבד רשא דודל הוהי דבעל חצנמל 1 18 27
:יקזח הוהי ךמחרא רמאיו 2 18 27
:יבגשמ יעשי ןרקו ינגמ וב הסחא ירוצ ילא יטלפמו יתדוצמו יעלס הוהי 3 18 27
:עשוא יביא ןמו הוהי ארקא ללהמ 4 18 27
:ינותעבי לעילב ילחנו תומ ילבח ינופפא 5 18 27
:תומ ישקומ ינומדק ינובבס לואש ילבח 6 18 27
:וינזאב אובת וינפל יתעושו ילוק ולכיהמ עמשי עושא יהלא לאו הוהי ארקא יל רצב 7 18 27
:ול הרח יכ ושעגתיו וזגרי םירה ידסומו ץראה שערתו שעגתו 8 18 27
:ונממ ורעב םילחג לכאת ויפמ שאו ופאב ןשע הלע 9 18 27
:וילגר תחת לפרעו דריו םימש טיו 10 18 27
:חור יפנכ לע אדיו ףעיו בורכ לע בכריו 11 18 27
:םיקחש יבע םימ תכשח ותכס ויתוביבס ורתס ךשח תשי 12 18 27
:שא ילחגו דרב ורבע ויבע ודגנ הגנמ 13 18 27
:שא ילחגו דרב ולק ןתי ןוילעו הוהי םימשב םעריו 14 18 27
:םמהיו בר םיקרבו םציפיו ויצח חלשיו 15 18 27
:ךפא חור תמשנמ הוהי ךתרעגמ לבת תודסומ ולגיו םימ יקיפא ואריו 16 18 27
:םיבר םיממ ינשמי ינחקי םורממ חלשי 17 18 27
:ינממ וצמא יכ יאנשמו זע יביאמ ינליצי 18 18 27
:יל ןעשמל הוהי יהיו ידיא םויב ינומדקי 19 18 27
:יב ץפח יכ ינצלחי בחרמל ינאיצויו 20 18 27
:יל בישי ידי רבכ יקדצכ הוהי ינלמגי 21 18 27
:יהלאמ יתעשר אלו הוהי יכרד יתרמש יכ 22 18 27
:ינמ ריסא אל ויתקחו ידגנל ויטפשמ לכ יכ 23 18 27
:ינועמ רמתשאו ומע םימת יהאו 24 18 27
:ויניע דגנל ידי רבכ יקדצכ יל הוהי בשיו 25 18 27
:םמתת םימת רבג םע דסחתת דיסח םע 26 18 27
:לתפתת שקע םעו ררבתת רבנ םע 27 18 27
:ליפשת תומר םיניעו עישות ינע םע התא יכ 28 18 27
:יכשח היגי יהלא הוהי ירנ ריאת התא יכ 29 18 27
:רוש גלדא יהלאבו דודג ץרא ךב יכ 30 18 27
:וב םיסחה לכל אוה ןגמ הפורצ הוהי תרמא וכרד םימת לאה 31 18 27
:וניהלא יתלוז רוצ ימו הוהי ידעלבמ הולא ימ יכ 32 18 27
:יכרד םימת ןתיו ליח ינרזאמה לאה 33 18 27
:ינדימעי יתמב לעו תוליאכ ילגר הושמ 34 18 27
:יתעורז השוחנ תשק התחנו המחלמל ידי דמלמ 35 18 27
:ינברת ךתונעו ינדעסת ךנימיו ךעשי ןגמ יל ןתתו 36 18 27
:ילסרק ודעמ אלו יתחת ידעצ ביחרת 37 18 27
:םתולכ דע בושא אלו םגישאו יביוא ףודרא 38 18 27
:ילגר תחת ולפי םוק ולכי אלו םצחמא 39 18 27
:יתחת ימק עירכת המחלמל ליח ינרזאתו 40 18 27
:םתימצא יאנשמו ףרע יל התתנ יביאו 41 18 27
:םנע אלו הוהי לע עישומ ןיאו ועושי 42 18 27
:םקירא תוצוח טיטכ חור ינפ לע רפעכ םקחשאו 43 18 27
:ינודבעי יתעדי אל םע םיוג שארל ינמישת םע יבירמ ינטלפת 44 18 27
:יל ושחכי רכנ ינב יל ועמשי ןזא עמשל 45 18 27
:םהיתורגסממ וגרחיו ולבי רכנ ינב 46 18 27
:יעשי יהולא םוריו ירוצ ךורבו הוהי יח 47 18 27
:יתחת םימע רבדיו יל תומקנ ןתונה לאה 48 18 27
:ינליצת סמח שיאמ ינממורת ימק ןמ ףא יביאמ יטלפמ 49 18 27
:הרמזא ךמשלו הוהי םיוגב ךדוא ןכ לע 50 18 27
(לידגמ) :םלוע דע וערזלו דודל וחישמל דסח השעו וכלמ תועושי לדגמ 51 18 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 19 27
:עיקרה דיגמ וידי השעמו לא דובכ םירפסמ םימשה 2 19 27
:תעד הוחי הלילל הלילו רמא עיבי םויל םוי 3 19 27
:םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו רמא ןיא 4 19 27
:םהב להא םש שמשל םהילמ לבת הצקבו םוק אצי ץראה לכב 5 19 27
:חרא ץורל רובגכ שישי ותפחמ אצי ןתחכ אוהו 6 19 27
:ותמחמ רתסנ ןיאו םתוצק לע ותפוקתו ואצומ םימשה הצקמ 7 19 27
:יתפ תמיכחמ הנמאנ הוהי תודע שפנ תבישמ המימת הוהי תרות 8 19 27
:םיניע תריאמ הרב הוהי תוצמ בל יחמשמ םירשי הוהי ידוקפ 9 19 27
:ודחי וקדצ תמא הוהי יטפשמ דעל תדמוע הרוהט הוהי תארי 10 19 27
:םיפוצ תפנו שבדמ םיקותמו בר זפמו בהזמ םידמחנה 11 19 27
:בר בקע םרמשב םהב רהזנ ךדבע םג 12 19 27
:ינקנ תורתסנמ ןיבי ימ תואיגש 13 19 27
:בר עשפמ יתיקנו םתיא זא יב ולשמי לא ךדבע ךשח םידזמ םג 14 19 27
:ילאגו ירוצ הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי 15 19 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 20 27
:בקעי יהלא םש ךבגשי הרצ םויב הוהי ךנעי 2 20 27
:ךדעסי ןויצמו שדקמ ךרזע חלשי 3 20 27
:הלס הנשדי ךתלועו ךתחנמ לכ רכזי 4 20 27
:אלמי ךתצע לכו ךבבלכ ךל ןתי 5 20 27
:ךיתולאשמ לכ הוהי אלמי לגדנ וניהלא םשבו ךתעושיב הננרנ 6 20 27
:ונימי עשי תורבגב ושדק ימשמ והנעי וחישמ הוהי עישוה יכ יתעדי התע 7 20 27
:ריכזנ וניהלא הוהי םשב ונחנאו םיסוסב הלאו בכרב הלא 8 20 27
:דדועתנו ונמק ונחנאו ולפנו וערכ המה 9 20 27
:ונארק םויב וננעי ךלמה העישוה הוהי 10 20 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 21 27
:דאמ ליגי המ ךתעושיבו ךלמ חמשי ךזעב הוהי 2 21 27
:הלס תענמ לב ויתפש תשראו ול התתנ ובל תואת 3 21 27
:זפ תרטע ושארל תישת בוט תוכרב ונמדקת יכ 4 21 27
:דעו םלוע םימי ךרא ול התתנ ךממ לאש םייח 5 21 27
:וילע הושת רדהו דוה ךתעושיב ודובכ לודג 6 21 27
:ךינפ תא החמשב והדחת דעל תוכרב והתישת יכ 7 21 27
:טומי לב ןוילע דסחבו הוהיב חטב ךלמה יכ 8 21 27
:ךיאנש אצמת ךנימי ךיביא לכל ךדי אצמת 9 21 27
:שא םלכאתו םעלבי ופאב הוהי ךינפ תעל שא רונתכ ומתישת 10 21 27
:םדא ינבמ םערזו דבאת ץראמ ומירפ 11 21 27
:ולכוי לב המזמ ובשח הער ךילע וטנ יכ 12 21 27
:םהינפ לע ןנוכת ךירתימב םכש ומתישת יכ 13 21 27
:ךתרובג הרמזנו הרישנ ךזעב הוהי המור 14 21 27
:דודל רומזמ רחשה תליא לע חצנמל 1 22 27
:יתגאש ירבד יתעושימ קוחר ינתבזע המל ילא ילא 2 22 27
:יל הימוד אלו הלילו הנעת אלו םמוי ארקא יהלא 3 22 27
:לארשי תולהת בשוי שודק התאו 4 22 27
:ומטלפתו וחטב וניתבא וחטב ךב 5 22 27
:ושוב אלו וחטב ךב וטלמנו וקעז ךילא 6 22 27
:םע יוזבו םדא תפרח שיא אלו תעלות יכנאו 7 22 27
:שאר ועיני הפשב וריטפי יל וגעלי יאר לכ 8 22 27
:וב ץפח יכ והליצי והטלפי הוהי לא לג 9 22 27
:ימא ידש לע יחיטבמ ןטבמ יחג התא יכ 10 22 27
:התא ילא ימא ןטבמ םחרמ יתכלשה ךילע 11 22 27
:רזוע ןיא יכ הבורק הרצ יכ ינממ קחרת לא 12 22 27
:ינורתכ ןשב יריבא םיבר םירפ ינובבס 13 22 27
:גאשו ףרט הירא םהיפ ילע וצפ 14 22 27
:יעמ ךותב סמנ גנודכ יבל היה יתומצע לכ ודרפתהו יתכפשנ םימכ 15 22 27
:ינתפשת תומ רפעלו יחוקלמ קבדמ ינושלו יחכ שרחכ שבי 16 22 27
:ילגרו ידי יראכ ינופיקה םיערמ תדע םיבלכ ינובבס יכ 17 22 27
:יב וארי וטיבי המה יתומצע לכ רפסא 18 22 27
:לרוג וליפי ישובל לעו םהל ידגב וקלחי 19 22 27
:השוח יתרזעל יתוליא קחרת לא הוהי התאו 20 22 27
:יתדיחי בלכ דימ ישפנ ברחמ הליצה 21 22 27
:ינתינע םימר ינרקמו הירא יפמ ינעישוה 22 22 27
:ךללהא להק ךותב יחאל ךמש הרפסא 23 22 27
:לארשי ערז לכ ונממ ורוגו והודבכ בקעי ערז לכ והוללה הוהי יארי 24 22 27
:עמש וילא ועושבו ונממ וינפ ריתסה אלו ינע תונע ץקש אלו הזב אל יכ 25 22 27
:ויארי דגנ םלשא ירדנ בר להקב יתלהת ךתאמ 26 22 27
:דעל םכבבל יחי וישרד הוהי וללהי ועבשיו םיונע ולכאי 27 22 27
:םיוג תוחפשמ לכ ךינפל ווחתשיו ץרא יספא לכ הוהי לא ובשיו ורכזי 28 22 27
:םיוגב לשמו הכולמה הוהיל יכ 29 22 27
:היח אל ושפנו רפע ידרוי לכ וערכי וינפל ץרא ינשד לכ ווחתשיו ולכא 30 22 27
:רודל ינדאל רפסי ונדבעי ערז 31 22 27
:השע יכ דלונ םעל ותקדצ ודיגיו ואבי 32 22 27
:רסחא אל יער הוהי דודל רומזמ 1 23 27
:ינלהני תוחנמ ימ לע ינציברי אשד תואנב 2 23 27
:ומש ןעמל קדצ ילגעמב ינחני בבושי ישפנ 3 23 27
:ינמחני המה ךתנעשמו ךטבש ידמע התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג 4 23 27
:היור יסוכ ישאר ןמשב תנשד יררצ דגנ ןחלש ינפל ךרעת 5 23 27
:םימי ךראל הוהי תיבב יתבשו ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא 6 23 27
:הב יבשיו לבת האולמו ץראה הוהיל רומזמ דודל 1 24 27
:הננוכי תורהנ לעו הדסי םימי לע אוה יכ 2 24 27
:ושדק םוקמב םוקי ימו הוהי רהב הלעי ימ 3 24 27
:המרמל עבשנ אלו ישפנ אושל אשנ אל רשא בבל רבו םיפכ יקנ 4 24 27
:ועשי יהלאמ הקדצו הוהי תאמ הכרב אשי 5 24 27
(וישרד) :הלס בקעי ךינפ ישקבמ ושרד רוד הז 6 24 27
:דובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר םירעש ואש 7 24 27
:המחלמ רובג הוהי רובגו זוזע הוהי דובכה ךלמ הז ימ 8 24 27
:דובכה ךלמ אביו םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש 9 24 27
:הלס דובכה ךלמ אוה תואבצ הוהי דובכה ךלמ הז אוה ימ 10 24 27
:אשא ישפנ הוהי ךילא דודל 1 25 27
:יל יביא וצלעי לא השובא לא יתחטב ךב יהלא 2 25 27
:םקיר םידגובה ושבי ושבי אל ךיוק לכ םג 3 25 27
:ינדמל ךיתוחרא ינעידוה הוהי ךיכרד 4 25 27
:םויה לכ יתיוק ךתוא יעשי יהלא התא יכ ינדמלו ךתמאב ינכירדה 5 25 27
:המה םלועמ יכ ךידסחו הוהי ךימחר רכז 6 25 27
:הוהי ךבוט ןעמל התא יל רכז ךדסחכ רכזת לא יעשפו ירוענ תואטח 7 25 27
:ךרדב םיאטח הרוי ןכ לע הוהי רשיו בוט 8 25 27
:וכרד םיונע דמליו טפשמב םיונע ךרדי 9 25 27
:ויתדעו ותירב ירצנל תמאו דסח הוהי תוחרא לכ 10 25 27
:אוה בר יכ ינועל תחלסו הוהי ךמש ןעמל 11 25 27
:רחבי ךרדב ונרוי הוהי ארי שיאה הז ימ 12 25 27
:ץרא שריי וערזו ןילת בוטב ושפנ 13 25 27
:םעידוהל ותירבו ויאריל הוהי דוס 14 25 27
:ילגר תשרמ איצוי אוה יכ הוהי לא דימת יניע 15 25 27
:ינא ינעו דיחי יכ יננחו ילא הנפ 16 25 27
:ינאיצוה יתוקוצממ וביחרה יבבל תורצ 17 25 27
:יתואטח לכל אשו ילמעו יינע האר 18 25 27
:ינואנש סמח תאנשו ובר יכ יביוא האר 19 25 27
:ךב יתיסח יכ שובא לא ינליצהו ישפנ הרמש 20 25 27
:ךיתיוק יכ ינורצי רשיו םת 21 25 27
:ויתורצ לכמ לארשי תא םיהלא הדפ 22 25 27
:דעמא אל יתחטב הוהיבו יתכלה ימתב ינא יכ הוהי ינטפש דודל 1 26 27
(הפרצ) :יבלו יתוילכ הפורצ ינסנו הוהי יננחב 2 26 27
:ךתמאב יתכלהתהו יניע דגנל ךדסח יכ 3 26 27
:אובא אל םימלענ םעו אוש יתמ םע יתבשי אל 4 26 27
:בשא אל םיעשר םעו םיערמ להק יתאנש 5 26 27
:הוהי ךחבזמ תא הבבסאו יפכ ןויקנב ץחרא 6 26 27
:ךיתואלפנ לכ רפסלו הדות לוקב עמשל 7 26 27
:ךדובכ ןכשמ םוקמו ךתיב ןועמ יתבהא הוהי 8 26 27
:ייח םימד ישנא םעו ישפנ םיאטח םע ףסאת לא 9 26 27
:דחש האלמ םנימיו המז םהידיב רשא 10 26 27
:יננחו ינדפ ךלא ימתב ינאו 11 26 27
:הוהי ךרבא םילהקמב רושימב הדמע ילגר 12 26 27
:דחפא יממ ייח זועמ הוהי אריא יממ יעשיו ירוא הוהי דודל 1 27 27
:ולפנו ולשכ המה יל יביאו ירצ ירשב תא לכאל םיערמ ילע ברקב 2 27 27
:חטוב ינא תאזב המחלמ ילע םוקת םא יבל אריי אל הנחמ ילע הנחת םא 3 27 27
:ולכיהב רקבלו הוהי םענב תוזחל ייח ימי לכ הוהי תיבב יתבש שקבא התוא הוהי תאמ יתלאש תחא 4 27 27
:ינממורי רוצב ולהא רתסב ינרתסי הער םויב הכסב יננפצי יכ 5 27 27
:הוהיל הרמזאו הרישא העורת יחבז ולהאב החבזאו יתוביבס יביא לע ישאר םורי התעו 6 27 27
:יננעו יננחו ארקא ילוק הוהי עמש 7 27 27
:שקבא הוהי ךינפ תא ינפ ושקב יבל רמא ךל 8 27 27
:יעשי יהלא ינבזעת לאו ינשטת לא תייה יתרזע ךדבע ףאב טת לא ינממ ךינפ רתסת לא 9 27 27
:ינפסאי הוהיו ינובזע ימאו יבא יכ 10 27 27
:יררוש ןעמל רושימ חראב ינחנו ךכרד הוהי ינרוה 11 27 27
:סמח חפיו רקש ידע יב ומק יכ ירצ שפנב יננתת לא 12 27 27
:םייח ץראב הוהי בוטב תוארל יתנמאה אלול 13 27 27
:הוהי לא הוקו ךבל ץמאיו קזח הוהי לא הוק 14 27 27
:רוב ידרוי םע יתלשמנו ינממ השחת ןפ ינממ שרחת לא ירוצ ארקא הוהי ךילא דודל 1 28 27
:ךשדק ריבד לא ידי יאשנב ךילא יעושב ינונחת לוק עמש 2 28 27
:םבבלב הערו םהיער םע םולש ירבד ןוא ילעפ םעו םיעשר םע ינכשמת לא 3 28 27
:םהל םלומג בשה םהל ןת םהידי השעמכ םהיללעמ ערכו םלעפכ םהל ןת 4 28 27
:םנבי אלו םסרהי וידי השעמ לאו הוהי תלעפ לא וניבי אל יכ 5 28 27
:ינונחת לוק עמש יכ הוהי ךורב 6 28 27
:ונדוהא ירישמו יבל זלעיו יתרזענו יבל חטב וב ינגמו יזע הוהי 7 28 27
:אוה וחישמ תועושי זועמו ומל זע הוהי 8 28 27
:םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה 9 28 27
:זעו דובכ הוהיל ובה םילא ינב הוהיל ובה דודל רומזמ 1 29 27
:שדק תרדהב הוהיל ווחתשה ומש דובכ הוהיל ובה 2 29 27
:םיבר םימ לע הוהי םיערה דובכה לא םימה לע הוהי לוק 3 29 27
:רדהב הוהי לוק חכב הוהי לוק 4 29 27
:ןונבלה יזרא תא הוהי רבשיו םיזרא רבש הוהי לוק 5 29 27
:םימאר ןב ומכ ןירשו ןונבל לגע ומכ םדיקריו 6 29 27
:שא תובהל בצח הוהי לוק 7 29 27
:שדק רבדמ הוהי ליחי רבדמ ליחי הוהי לוק 8 29 27
:דובכ רמא ולכ ולכיהבו תורעי ףשחיו תוליא ללוחי הוהי לוק 9 29 27
:םלועל ךלמ הוהי בשיו בשי לובמל הוהי 10 29 27
:םולשב ומע תא ךרבי הוהי ןתי ומעל זע הוהי 11 29 27
:דודל תיבה תכנח ריש רומזמ 1 30 27
:יל יביא תחמש אלו ינתילד יכ הוהי ךממורא 2 30 27
:ינאפרתו ךילא יתעוש יהלא הוהי 3 30 27
(רוב) (ידרימ) :רוב ידרוימ ינתייח ישפנ לואש ןמ תילעה הוהי 4 30 27
:ושדק רכזל ודוהו וידיסח הוהיל ורמז 5 30 27
:הנר רקבלו יכב ןילי ברעב ונוצרב םייח ופאב עגר יכ 6 30 27
:םלועל טומא לב יולשב יתרמא ינאו 7 30 27
:להבנ יתייה ךינפ תרתסה זע יררהל התדמעה ךנוצרב הוהי 8 30 27
:ןנחתא ינדא לאו ארקא הוהי ךילא 9 30 27
:ךתמא דיגיה רפע ךדויה תחש לא יתדרב ימדב עצב המ 10 30 27
:יל רזע היה הוהי יננחו הוהי עמש 11 30 27
:החמש ינרזאתו יקש תחתפ יל לוחמל ידפסמ תכפה 12 30 27
:ךדוא םלועל יהלא הוהי םדי אלו דובכ ךרמזי ןעמל 13 30 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 31 27
:ינטלפ ךתקדצב םלועל השובא לא יתיסח הוהי ךב 2 31 27
:ינעישוהל תודוצמ תיבל זועמ רוצל יל היה ינליצה הרהמ ךנזא ילא הטה 3 31 27
:ינלהנתו ינחנת ךמש ןעמלו התא יתדוצמו יעלס יכ 4 31 27
:יזועמ התא יכ יל ונמט וז תשרמ ינאיצות 5 31 27
:תמא לא הוהי יתוא התידפ יחור דיקפא ךדיב 6 31 27
:יתחטב הוהי לא ינאו אוש ילבה םירמשה יתאנש 7 31 27
:ישפנ תורצב תעדי יינע תא תיאר רשא ךדסחב החמשאו הליגא 8 31 27
:ילגר בחרמב תדמעה ביוא דיב ינתרגסה אלו 9 31 27
:ינטבו ישפנ יניע סעכב הששע יל רצ יכ הוהי יננח 10 31 27
:וששע ימצעו יחכ ינועב לשכ החנאב יתונשו ייח ןוגיב ולכ יכ 11 31 27
:ינממ ודדנ ץוחב יאר יעדימל דחפו דאמ ינכשלו הפרח יתייה יררצ לכמ 12 31 27
:דבא ילככ יתייה בלמ תמכ יתחכשנ 13 31 27
:וממז ישפנ תחקל ילע דחי םדסוהב ביבסמ רוגמ םיבר תבד יתעמש יכ 14 31 27
:התא יהלא יתרמא הוהי יתחטב ךילע ינאו 15 31 27
:יפדרמו יביוא דימ ינליצה יתתע ךדיב 16 31 27
:ךדסחב ינעישוה ךדבע לע ךינפ הריאה 17 31 27
:לואשל ומדי םיעשר ושבי ךיתארק יכ השובא לא הוהי 18 31 27
:זובו הואגב קתע קידצ לע תורבדה רקש יתפש הנמלאת 19 31 27
:םדא ינב דגנ ךב םיסחל תלעפ ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ 20 31 27
:תונשל בירמ הכסב םנפצת שיא יסכרמ ךינפ רתסב םריתסת 21 31 27
:רוצמ ריעב יל ודסח אילפה יכ הוהי ךורב 22 31 27
:ךילא יעושב ינונחת לוק תעמש ןכא ךיניע דגנמ יתזרגנ יזפחב יתרמא ינאו 23 31 27
:הואג השע רתי לע םלשמו הוהי רצנ םינומא וידיסח לכ הוהי תא ובהא 24 31 27
:הוהיל םילחימה לכ םכבבל ץמאיו וקזח 25 31 27
:האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא ליכשמ דודל 1 32 27
:הימר וחורב ןיאו ןוע ול הוהי בשחי אל םדא ירשא 2 32 27
:םויה לכ יתגאשב ימצע ולב יתשרחה יכ 3 32 27
:הלס ץיק ינברחב ידשל ךפהנ ךדי ילע דבכת הלילו םמוי יכ 4 32 27
:הלס יתאטח ןוע תאשנ התאו הוהיל יעשפ ילע הדוא יתרמא יתיסכ אל ינועו ךעידוא יתאטח 5 32 27
:ועיגי אל וילא םיבר םימ ףטשל קר אצמ תעל ךילא דיסח לכ ללפתי תאז לע 6 32 27
:הלס ינבבוסת טלפ ינר ינרצת רצמ יל רתס התא 7 32 27
:יניע ךילע הצעיא ךלת וז ךרדב ךרואו ךליכשא 8 32 27
:ךילא ברק לב םולבל וידע ןסרו גתמב ןיבה ןיא דרפכ סוסכ ויהת לא 9 32 27
:ונבבוסי דסח הוהיב חטובהו עשרל םיבואכמ םיבר 10 32 27
:בל ירשי לכ ונינרהו םיקידצ וליגו הוהיב וחמש 11 32 27
:הלהת הואנ םירשיל הוהיב םיקידצ וננר 1 33 27
:ול ורמז רושע לבנב רונכב הוהיל ודוה 2 33 27
:העורתב ןגנ וביטיה שדח ריש ול וריש 3 33 27
:הנומאב והשעמ לכו הוהי רבד רשי יכ 4 33 27
:ץראה האלמ הוהי דסח טפשמו הקדצ בהא 5 33 27
:םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ םימש הוהי רבדב 6 33 27
:תומוהת תורצאב ןתנ םיה ימ דנכ סנכ 7 33 27
:לבת יבשי לכ ורוגי ונממ ץראה לכ הוהימ ואריי 8 33 27
:דמעיו הוצ אוה יהיו רמא אוה יכ 9 33 27
:םימע תובשחמ אינה םיוג תצע ריפה הוהי 10 33 27
:רדו רדל ובל תובשחמ דמעת םלועל הוהי תצע 11 33 27
:ול הלחנל רחב םעה ויהלא הוהי רשא יוגה ירשא 12 33 27
:םדאה ינב לכ תא האר הוהי טיבה םימשמ 13 33 27
:ץראה יבשי לכ לא חיגשה ותבש ןוכממ 14 33 27
:םהישעמ לכ לא ןיבמה םבל דחי רציה 15 33 27
:חכ ברב לצני אל רובג ליח ברב עשונ ךלמה ןיא 16 33 27
:טלמי אל וליח ברבו העושתל סוסה רקש 17 33 27
:ודסחל םילחימל ויארי לא הוהי ןיע הנה 18 33 27
:בערב םתויחלו םשפנ תוממ ליצהל 19 33 27
:אוה וננגמו ונרזע הוהיל התכח ונשפנ 20 33 27
:ונחטב ושדק םשב יכ ונבל חמשי וב יכ 21 33 27
:ךל ונלחי רשאכ ונילע הוהי ךדסח יהי 22 33 27
:ךליו והשרגיו ךלמיבא ינפל ומעט תא ותונשב דודל 1 34 27
:יפב ותלהת דימת תע לכב הוהי תא הכרבא 2 34 27
:וחמשיו םיונע ועמשי ישפנ ללהתת הוהיב 3 34 27
:ודחי ומש הממורנו יתא הוהיל ולדג 4 34 27
:ינליצה יתורוגמ לכמו יננעו הוהי תא יתשרד 5 34 27
:ורפחי לא םהינפו ורהנו וילא וטיבה 6 34 27
:ועישוה ויתורצ לכמו עמש הוהיו ארק ינע הז 7 34 27
:םצלחיו ויאריל ביבס הוהי ךאלמ הנח 8 34 27
:וב הסחי רבגה ירשא הוהי בוט יכ וארו ומעט 9 34 27
:ויאריל רוסחמ ןיא יכ וישדק הוהי תא וארי 10 34 27
:בוט לכ ורסחי אל הוהי ישרדו ובערו ושר םיריפכ 11 34 27
:םכדמלא הוהי תארי יל ועמש םינב וכל 12 34 27
:בוט תוארל םימי בהא םייח ץפחה שיאה ימ 13 34 27
:המרמ רבדמ ךיתפשו ערמ ךנושל רצנ 14 34 27
:והפדרו םולש שקב בוט השעו ערמ רוס 15 34 27
:םתעוש לא וינזאו םיקידצ לא הוהי יניע 16 34 27
:םרכז ץראמ תירכהל ער ישעב הוהי ינפ 17 34 27
:םליצה םתורצ לכמו עמש הוהיו וקעצ 18 34 27
:עישוי חור יאכד תאו בל ירבשנל הוהי בורק 19 34 27
:הוהי ונליצי םלכמו קידצ תוער תובר 20 34 27
:הרבשנ אל הנהמ תחא ויתומצע לכ רמש 21 34 27
:ומשאי קידצ יאנשו הער עשר תתומת 22 34 27
:וב םיסחה לכ ומשאי אלו וידבע שפנ הוהי הדופ 23 34 27
:ימחל תא םחל יבירי תא הוהי הביר דודל 1 35 27
:יתרזעב המוקו הנצו ןגמ קזחה 2 35 27
:ינא ךתעשי ישפנל רמא יפדר תארקל רגסו תינח קרהו 3 35 27
:יתער יבשח ורפחיו רוחא וגסי ישפנ ישקבמ ומלכיו ושבי 4 35 27
:החוד הוהי ךאלמו חור ינפל ץמכ ויהי 5 35 27
:םפדר הוהי ךאלמו תוקלקלחו ךשח םכרד יהי 6 35 27
:ישפנל ורפח םנח םתשר תחש יל ונמט םנח יכ 7 35 27
:הב לפי האושב ודכלת ןמט רשא ותשרו עדי אל האוש והאובת 8 35 27
:ותעושיב שישת הוהיב ליגת ישפנו 9 35 27
:ולזגמ ןויבאו ינעו ונממ קזחמ ינע ליצמ ךומכ ימ הוהי הנרמאת יתומצע לכ 10 35 27
:ינולאשי יתעדי אל רשא סמח ידע ןומוקי 11 35 27
:ישפנל לוכש הבוט תחת הער ינומלשי 12 35 27
:בושת יקיח לע יתלפתו ישפנ םוצב יתינע קש ישובל םתולחב ינאו 13 35 27
:יתוחש רדק םא לבאכ יתכלהתה יל חאכ ערכ 14 35 27
:ומד אלו וערק יתעדי אלו םיכנ ילע ופסאנ ופסאנו וחמש יעלצבו 15 35 27
:ומינש ילע קרח גועמ יגעל יפנחב 16 35 27
:יתדיחי םיריפכמ םהיאשמ ישפנ הבישה הארת המכ ינדא 17 35 27
:ךללהא םוצע םעב בר להקב ךדוא 18 35 27
:ןיע וצרקי םנח יאנש רקש יביא יל וחמשי לא 19 35 27
:ןובשחי תומרמ ירבד ץרא יעגר לעו ורבדי םולש אל יכ 20 35 27
:וניניע התאר חאה חאה ורמא םהיפ ילע וביחריו 21 35 27
:ינממ קחרת לא ינדא שרחת לא הוהי התיאר 22 35 27
:יבירל ינדאו יהלא יטפשמל הציקהו הריעה 23 35 27
:יל וחמשי לאו יהלא הוהי ךקדצכ ינטפש 24 35 27
:והונעלב ורמאי לא ונשפנ חאה םבלב ורמאי לא 25 35 27
:ילע םילידגמה המלכו תשב ושבלי יתער יחמש ודחי ורפחיו ושבי 26 35 27
:ודבע םולש ץפחה הוהי לדגי דימת ורמאיו יקדצ יצפח וחמשיו ונרי 27 35 27
:ךתלהת םויה לכ ךקדצ הגהת ינושלו 28 35 27
:דודל הוהי דבעל חצנמל 1 36 27
:ויניע דגנל םיהלא דחפ ןיא יבל ברקב עשרל עשפ םאנ 2 36 27
:אנשל ונוע אצמל ויניעב וילא קילחה יכ 3 36 27
:ביטיהל ליכשהל לדח המרמו ןוא ויפ ירבד 4 36 27
:סאמי אל ער בוט אל ךרד לע בציתי ובכשמ לע בשחי ןוא 5 36 27
:םיקחש דע ךתנומא ךדסח םימשהב הוהי 6 36 27
:הוהי עישות המהבו םדא הבר םוהת ךטפשמ לא יררהכ ךתקדצ 7 36 27
:ןויסחי ךיפנכ לצב םדא ינבו םיהלא ךדסח רקי המ 8 36 27
:םקשת ךינדע לחנו ךתיב ןשדמ ןיורי 9 36 27
:רוא הארנ ךרואב םייח רוקמ ךמע יכ 10 36 27
:בל ירשיל ךתקדצו ךיעדיל ךדסח ךשמ 11 36 27
:ינדנת לא םיעשר דיו הואג לגר ינאובת לא 12 36 27
:םוק ולכי אלו וחד ןוא ילעפ ולפנ םש 13 36 27
:הלוע ישעב אנקת לא םיערמב רחתת לא דודל 1 37 27
:ןולובי אשד קריכו ולמי הרהמ ריצחכ יכ 2 37 27
:הנומא הערו ץרא ןכש בוט השעו הוהיב חטב 3 37 27
:ךבל תלאשמ ךל ןתיו הוהי לע גנעתהו 4 37 27
:השעי אוהו וילע חטבו ךכרד הוהי לע לוג 5 37 27
:םירהצכ ךטפשמו ךקדצ רואכ איצוהו 6 37 27
:תומזמ השע שיאב וכרד חילצמב רחתת לא ול ללוחתהו הוהיל םוד 7 37 27
:ערהל ךא רחתת לא המח בזעו ףאמ ףרה 8 37 27
:ץרא ושריי המה הוהי יוקו ןותרכי םיערמ יכ 9 37 27
:ונניאו ומוקמ לע תננובתהו עשר ןיאו טעמ דועו 10 37 27
:םולש בר לע וגנעתהו ץרא ושריי םיונעו 11 37 27
:וינש וילע קרחו קידצל עשר םמז 12 37 27
:ומוי אבי יכ האר יכ ול קחשי ינדא 13 37 27
:ךרד ירשי חובטל ןויבאו ינע ליפהל םתשק וכרדו םיעשר וחתפ ברח 14 37 27
:הנרבשת םתותשקו םבלב אובת םברח 15 37 27
:םיבר םיעשר ןומהמ קידצל טעמ בוט 16 37 27
:הוהי םיקידצ ךמוסו הנרבשת םיעשר תועורז יכ 17 37 27
:היהת םלועל םתלחנו םמימת ימי הוהי עדוי 18 37 27
:ועבשי ןובער ימיבו הער תעב ושבי אל 19 37 27
:ולכ ןשעב ולכ םירכ רקיכ הוהי יביאו ודבאי םיעשר יכ 20 37 27
:ןתונו ןנוח קידצו םלשי אלו עשר הול 21 37 27
:ותרכי ויללקמו ץרא ושריי ויכרבמ יכ 22 37 27
:ץפחי וכרדו וננוכ רבג ידעצמ הוהימ 23 37 27
:ודי ךמוס הוהי יכ לטוי אל לפי יכ 24 37 27
:םחל שקבמ וערזו בזענ קידצ יתיאר אלו יתנקז םג יתייה רענ 25 37 27
:הכרבל וערזו הולמו ןנוח םויה לכ 26 37 27
:םלועל ןכשו בוט השעו ערמ רוס 27 37 27
:תרכנ םיעשר ערזו ורמשנ םלועל וידיסח תא בזעי אלו טפשמ בהא הוהי יכ 28 37 27
:הילע דעל ונכשיו ץרא ושריי םיקידצ 29 37 27
:טפשמ רבדת ונושלו המכח הגהי קידצ יפ 30 37 27
:וירשא דעמת אל ובלב ויהלא תרות 31 37 27
:ותימהל שקבמו קידצל עשר הפוצ 32 37 27
:וטפשהב ונעישרי אלו ודיב ונבזעי אל הוהי 33 37 27
:הארת םיעשר תרכהב ץרא תשרל ךממוריו וכרד רמשו הוהי לא הוק 34 37 27
:ןנער חרזאכ הרעתמו ץירע עשר יתיאר 35 37 27
:אצמנ אלו והשקבאו ונניא הנהו רבעיו 36 37 27
:םולש שיאל תירחא יכ רשי הארו םת רמש 37 37 27
:התרכנ םיעשר תירחא ודחי ודמשנ םיעשפו 38 37 27
:הרצ תעב םזועמ הוהימ םיקידצ תעושתו 39 37 27
:וב וסח יכ םעישויו םיעשרמ םטלפי םטלפיו הוהי םרזעיו 40 37 27
:ריכזהל דודל רומזמ 1 38 27
:ינרסית ךתמחבו ינחיכות ךפצקב לא הוהי 2 38 27
:ךדי ילע תחנתו יב ותחנ ךיצח יכ 3 38 27
:יתאטח ינפמ ימצעב םולש ןיא ךמעז ינפמ ירשבב םתמ ןיא 4 38 27
:ינממ ודבכי דבכ אשמכ ישאר ורבע יתנוע יכ 5 38 27
:יתלוא ינפמ יתרובח וקמנ ושיאבה 6 38 27
:יתכלה רדק םויה לכ דאמ דע יתחש יתיוענ 7 38 27
:ירשבב םתמ ןיאו הלקנ ואלמ ילסכ יכ 8 38 27
:יבל תמהנמ יתגאש דאמ דע יתיכדנו יתוגופנ 9 38 27
:הרתסנ אל ךממ יתחנאו יתואת לכ ךדגנ ינדא 10 38 27
:יתא ןיא םה םג יניע רואו יחכ ינבזע רחרחס יבל 11 38 27
:ודמע קחרמ יבורקו ודמעי יעגנ דגנמ יערו יבהא 12 38 27
:וגהי םויה לכ תומרמו תווה ורבד יתער ישרדו ישפנ ישקבמ ושקניו 13 38 27
:ויפ חתפי אל םלאכו עמשא אל שרחכ ינאו 14 38 27
:תוחכות ויפב ןיאו עמש אל רשא שיאכ יהאו 15 38 27
:יהלא ינדא הנעת התא יתלחוה הוהי ךל יכ 16 38 27
:ולידגה ילע ילגר טומב יל וחמשי ןפ יתרמא יכ 17 38 27
:דימת ידגנ יבואכמו ןוכנ עלצל ינא יכ 18 38 27
:יתאטחמ גאדא דיגא ינוע יכ 19 38 27
:רקש יאנש וברו ומצע םייח יביאו 20 38 27
(בוט) (יפדר) :בוט יפודר תחת ינונטשי הבוט תחת הער ימלשמו 21 38 27
:ינממ קחרת לא יהלא הוהי ינבזעת לא 22 38 27
:יתעושת ינדא יתרזעל השוח 23 38 27
(ןותודיל) :דודל רומזמ ןותידיל חצנמל 1 39 27
:ידגנל עשר דעב םוסחמ יפל הרמשא ינושלב אוטחמ יכרד הרמשא יתרמא 2 39 27
:רכענ יבאכו בוטמ יתישחה הימוד יתמלאנ 3 39 27
:ינושלב יתרבד שא רעבת יגיגהב יברקב יבל םח 4 39 27
:ינא לדח המ העדא איה המ ימי תדמו יצק הוהי ינעידוה 5 39 27
:הלס בצנ םדא לכ לבה לכ ךא ךדגנ ןיאכ ידלחו ימי התתנ תוחפט הנה 6 39 27
:םפסא ימ עדי אלו רבצי ןוימהי לבה ךא שיא ךלהתי םלצב ךא 7 39 27
:איה ךל יתלחות ינדא יתיוק המ התעו 8 39 27
:ינמישת לא לבנ תפרח ינליצה יעשפ לכמ 9 39 27
:תישע התא יכ יפ חתפא אל יתמלאנ 10 39 27
:יתילכ ינא ךדי תרגתמ ךעגנ ילעמ רסה 11 39 27
:הלס םדא לכ לבה ךא ודומח שעכ סמתו שיא תרסי ןוע לע תוחכותב 12 39 27
:יתובא לככ בשות ךמע יכנא רג יכ שרחת לא יתעמד לא הניזאה יתעושו הוהי יתלפת העמש 13 39 27
:ינניאו ךלא םרטב הגילבאו ינממ עשה 14 39 27
:רומזמ דודל חצנמל 1 40 27
:יתעוש עמשיו ילא טיו הוהי יתיוק הוק 2 40 27
:ירשא ןנוכ ילגר עלס לע םקיו ןויה טיטמ ןואש רובמ ינלעיו 3 40 27
:הוהיב וחטביו וארייו םיבר וארי וניהלאל הלהת שדח ריש יפב ןתיו 4 40 27
:בזכ יטשו םיבהר לא הנפ אלו וחטבמ הוהי םש רשא רבגה ירשא 5 40 27
:רפסמ ומצע הרבדאו הדיגא ךילא ךרע ןיא ונילא ךיתבשחמו ךיתאלפנ יהלא הוהי התא תישע תובר 6 40 27
:תלאש אל האטחו הלוע יל תירכ םינזא תצפח אל החנמו חבז 7 40 27
:ילע בותכ רפס תלגמב יתאב הנה יתרמא זא 8 40 27
:יעמ ךותב ךתרותו יתצפח יהלא ךנוצר תושעל 9 40 27
:תעדי התא הוהי אלכא אל יתפש הנה בר להקב קדצ יתרשב 10 40 27
:בר להקל ךתמאו ךדסח יתדחכ אל יתרמא ךתעושתו ךתנומא יבל ךותב יתיסכ אל ךתקדצ 11 40 27
:ינורצי דימת ךתמאו ךדסח ינממ ךימחר אלכת אל הוהי התא 12 40 27
:ינבזע יבלו ישאר תורעשמ ומצע תוארל יתלכי אלו יתנוע ינוגישה רפסמ ןיא דע תוער ילע ופפא יכ 13 40 27
:השוח יתרזעל הוהי ינליצהל הוהי הצר 14 40 27
:יתער יצפח ומלכיו רוחא וגסי התופסל ישפנ ישקבמ דחי ורפחיו ושבי 15 40 27
:חאה חאה יל םירמאה םתשב בקע לע ומשי 16 40 27
:ךתעושת יבהא הוהי לדגי דימת ורמאי ךישקבמ לכ ךב וחמשיו ושישי 17 40 27
:רחאת לא יהלא התא יטלפמו יתרזע יל בשחי ינדא ןויבאו ינע ינאו 18 40 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 41 27
:הוהי והטלמי הער םויב לד לא ליכשמ ירשא 2 41 27
(רשאו) :ויביא שפנב והנתת לאו ץראב רשאי והיחיו והרמשי הוהי 3 41 27
:וילחב תכפה ובכשמ לכ יוד שרע לע ונדעסי הוהי 4 41 27
:ךל יתאטח יכ ישפנ האפר יננח הוהי יתרמא ינא 5 41 27
:ומש דבאו תומי יתמ יל ער ורמאי יביוא 6 41 27
:רבדי ץוחל אצי ול ןוא ץבקי ובל רבדי אוש תוארל אב םאו 7 41 27
:יל הער ובשחי ילע יאנש לכ ושחלתי ילע דחי 8 41 27
:םוקל ףיסוי אל בכש רשאו וב קוצי לעילב רבד 9 41 27
:בקע ילע לידגה ימחל לכוא וב יתחטב רשא ימולש שיא םג 10 41 27
:םהל המלשאו ינמיקהו יננח הוהי התאו 11 41 27
:ילע יביא עירי אל יכ יב תצפח יכ יתעדי תאזב 12 41 27
:םלועל ךינפל ינביצתו יב תכמת ימתב ינאו 13 41 27
:ןמאו ןמא םלועה דעו םלועהמ לארשי יהלא הוהי ךורב 14 41 27
:חרק ינבל ליכשמ חצנמל 1 42 27
:םיהלא ךילא גרעת ישפנ ןכ םימ יקיפא לע גרעת ליאכ 2 42 27
:םיהלא ינפ האראו אובא יתמ יח לאל םיהלאל ישפנ האמצ 3 42 27
:ךיהלא היא םויה לכ ילא רמאב הלילו םמוי םחל יתעמד יל התיה 4 42 27
:גגוח ןומה הדותו הנר לוקב םיהלא תיב דע םדדא ךסב רבעא יכ ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא 5 42 27
:וינפ תועושי ונדוא דוע יכ םיהלאל יליחוה ילע ימהתו ישפנ יחחותשת המ 6 42 27
:רעצמ רהמ םינומרחו ןדרי ץראמ ךרכזא ןכ לע חחותשת ישפנ ילע יהלא 7 42 27
:ורבע ילע ךילגו ךירבשמ לכ ךירונצ לוקל ארוק םוהת לא םוהת 8 42 27
(וריש) :ייח לאל הלפת ימע הריש הלילבו ודסח הוהי הוצי םמוי 9 42 27
:ביוא ץחלב ךלא רדק המל ינתחכש המל יעלס לאל הרמוא 10 42 27
:ךיהלא היא םויה לכ ילא םרמאב יררוצ ינופרח יתומצעב חצרב 11 42 27
:יהלאו ינפ תעושי ונדוא דוע יכ םיהלאל יליחוה ילע ימהת המו ישפנ יחחותשת המ 12 42 27
:ינטלפת הלועו המרמ שיאמ דיסח אל יוגמ יביר הבירו םיהלא ינטפש 1 43 27
:ביוא ץחלב ךלהתא רדק המל ינתחנז המל יזועמ יהלא התא יכ 2 43 27
:ךיתונכשמ לאו ךשדק רה לא ינואיבי ינוחני המה ךתמאו ךרוא חלש 3 43 27
:יהלא םיהלא רונכב ךדואו יליג תחמש לא לא םיהלא חבזמ לא האובאו 4 43 27
:יהלאו ינפ תעושי ונדוא דוע יכ םיהלאל יליחוה ילע ימהת המו ישפנ יחחותשת המ 5 43 27
:ליכשמ חרק ינבל חצנמל 1 44 27
:םדק ימיב םהימיב תלעפ לעפ ונל ורפס וניתובא ונעמש ונינזאב םיהלא 2 44 27
:םחלשתו םימאל ערת םעטתו תשרוה םיוג ךדי התא 3 44 27
:םתיצר יכ ךינפ רואו ךעורזו ךנימי יכ ומל העישוה אל םעורזו ץרא ושרי םברחב אל יכ 4 44 27
:בקעי תועושי הוצ םיהלא יכלמ אוה התא 5 44 27
:ונימק סובנ ךמשב חגננ ונירצ ךב 6 44 27
:ינעישות אל יברחו חטבא יתשקב אל יכ 7 44 27
:תושיבה וניאנשמו ונירצמ ונתעשוה יכ 8 44 27
:הלס הדונ םלועל ךמשו םויה לכ ונללה םיהלאב 9 44 27
:וניתואבצב אצת אלו ונמילכתו תחנז ףא 10 44 27
:ומל וסש וניאנשמו רצ ינמ רוחא ונבישת 11 44 27
:ונתירז םיוגבו לכאמ ןאצכ וננתת 12 44 27
:םהיריחמב תיבר אלו ןוה אלב ךמע רכמת 13 44 27
:וניתוביבסל סלקו געל ונינכשל הפרח ונמישת 14 44 27
:םימא לב שאר דונמ םיוגב לשמ ונמישת 15 44 27
:ינתסכ ינפ תשבו ידגנ יתמלכ םויה לכ 16 44 27
:םקנתמו ביוא ינפמ ףדגמו ףרחמ לוקמ 17 44 27
:ךתירבב ונרקש אלו ךונחכש אלו ונתאב תאז לכ 18 44 27
:ךחרא ינמ ונירשא טתו ונבל רוחא גוסנ אל 19 44 27
:תומלצב ונילע סכתו םינת םוקמב ונתיכד יכ 20 44 27
:רז לאל וניפכ שרפנו וניהלא םש ונחכש םא 21 44 27
:בל תומלעת עדי אוה יכ תאז רקחי םיהלא אלה 22 44 27
:החבט ןאצכ ונבשחנ םויה לכ ונגרה ךילע יכ 23 44 27
:חצנל חנזת לא הציקה ינדא ןשית המל הרוע 24 44 27
:ונצחלו ונינע חכשת ריתסת ךינפ המל 25 44 27
:וננטב ץראל הקבד ונשפנ רפעל החש יכ 26 44 27
:ךדסח ןעמל ונדפו ונל התרזע המוק 27 44 27
:תדידי ריש ליכשמ חרק ינבל םינשש לע חצנמל 1 45 27
:ריהמ רפוס טע ינושל ךלמל ישעמ ינא רמא בוט רבד יבל שחר 2 45 27
:םלועל םיהלא ךכרב ןכ לע ךיתותפשב ןח קצוה םדא ינבמ תיפיפי 3 45 27
:ךרדהו ךדוה רובג ךרי לע ךברח רוגח 4 45 27
:ךנימי תוארונ ךרותו קדצ הונעו תמא רבד לע בכר חלצ ךרדהו 5 45 27
:ךלמה יביוא בלב ולפי ךיתחת םימע םינונש ךיצח 6 45 27
:ךתוכלמ טבש רשימ טבש דעו םלוע םיהלא ךאסכ 7 45 27
:ךירבחמ ןושש ןמש ךיהלא םיהלא ךחשמ ןכ לע עשר אנשתו קדצ תבהא 8 45 27
:ךוחמש ינמ ןש ילכיה ןמ ךיתדגב לכ תועיצק תולהאו רמ 9 45 27
:ריפוא םתכב ךנימיל לגש הבצנ ךיתורקיב םיכלמ תונב 10 45 27
:ךיבא תיבו ךמע יחכשו ךנזא יטהו יארו תב יעמש 11 45 27
:ול יוחתשהו ךינדא אוה יכ ךיפי ךלמה ואתיו 12 45 27
:םע ירישע ולחי ךינפ החנמב רצ תבו 13 45 27
:השובל בהז תוצבשממ המינפ ךלמ תב הדובכ לכ 14 45 27
:ךל תואבומ היתוער הירחא תולותב ךלמל לבות תומקרל 15 45 27
:ךלמ לכיהב הניאבת ליגו תחמשב הנלבות 16 45 27
:ץראה לכב םירשל ומתישת ךינב ויהי ךיתבא תחת 17 45 27
:דעו םלעל ךדוהי םימע ןכ לע רדו רד לכב ךמש הריכזא 18 45 27
:ריש תומלע לע חרק ינבל חצנמל 1 46 27
:דאמ אצמנ תורצב הרזע זעו הסחמ ונל םיהלא 2 46 27
:םימי בלב םירה טומבו ץרא רימהב ארינ אל ןכ לע 3 46 27
:הלס ותואגב םירה ושערי וימימ ורמחי ומהי 4 46 27
:ןוילע ינכשמ שדק םיהלא ריע וחמשי ויגלפ רהנ 5 46 27
:רקב תונפל םיהלא הרזעי טומת לב הברקב םיהלא 6 46 27
:ץרא גומת ולוקב ןתנ תוכלממ וטמ םיוג ומה 7 46 27
:הלס בקעי יהלא ונל בגשמ ונמע תואבצ הוהי 8 46 27
:ץראב תומש םש רשא הוהי תולעפמ וזח וכל 9 46 27
:שאב ףרשי תולגע תינח ץצקו רבשי תשק ץראה הצק דע תומחלמ תיבשמ 10 46 27
:ץראב םורא םיוגב םורא םיהלא יכנא יכ ועדו ופרה 11 46 27
:הלס בקעי יהלא ונל בגשמ ונמע תואבצ הוהי 12 46 27
:רומזמ חרק ינבל חצנמל 1 47 27
:הנר לוקב םיהלאל ועירה ףכ ועקת םימעה לכ 2 47 27
:ץראה לכ לע לודג ךלמ ארונ ןוילע הוהי יכ 3 47 27
:ונילגר תחת םימאלו וניתחת םימע רבדי 4 47 27
:הלס בהא רשא בקעי ןואג תא ונתלחנ תא ונל רחבי 5 47 27
:רפוש לוקב הוהי העורתב םיהלא הלע 6 47 27
:ורמז ונכלמל ורמז ורמז םיהלא ורמז 7 47 27
:ליכשמ ורמז םיהלא ץראה לכ ךלמ יכ 8 47 27
:ושדק אסכ לע בשי םיהלא םיוג לע םיהלא ךלמ 9 47 27
:הלענ דאמ ץרא ינגמ םיהלאל יכ םהרבא יהלא םע ופסאנ םימע יבידנ 10 47 27
:חרק ינבל רומזמ ריש 1 48 27
:ושדק רה וניהלא ריעב דאמ ללהמו הוהי לודג 2 48 27
:בר ךלמ תירק ןופצ יתכרי ןויצ רה ץראה לכ שושמ ףונ הפי 3 48 27
:בגשמל עדונ היתונמראב םיהלא 4 48 27
:ודחי ורבע ודעונ םיכלמה הנה יכ 5 48 27
:וזפחנ ולהבנ והמת ןכ ואר המה 6 48 27
:הדלויכ ליח םש םתזחא הדער 7 48 27
:שישרת תוינא רבשת םידק חורב 8 48 27
:הלס םלוע דע הננוכי םיהלא וניהלא ריעב תואבצ הוהי ריעב וניאר ןכ ונעמש רשאכ 9 48 27
:ךלכיה ברקב ךדסח םיהלא ונימד 10 48 27
:ךנימי האלמ קדצ ץרא יוצק לע ךתלהת ןכ םיהלא ךמשכ 11 48 27
:ךיטפשמ ןעמל הדוהי תונב הנלגת ןויצ רה חמשי 12 48 27
:הילדגמ ורפס הופיקהו ןויצ ובס 13 48 27
:ןורחא רודל ורפסת ןעמל היתונמרא וגספ הליחל םכבל ותיש 14 48 27
:תומ לע ונגהני אוה דעו םלוע וניהלא םיהלא הז יכ 15 48 27
:רומזמ חרק ינבל חצנמל 1 49 27
:דלח יבשי לכ וניזאה םימעה לכ תאז ועמש 2 49 27
:ןויבאו רישע דחי שיא ינב םג םדא ינב םג 3 49 27
:תונובת יבל תוגהו תומכח רבדי יפ 4 49 27
:יתדיח רונכב חתפא ינזא לשמל הטא 5 49 27
:ינבוסי יבקע ןוע ער ימיב אריא המל 6 49 27
:וללהתי םרשע ברבו םליח לע םיחטבה 7 49 27
:ורפכ םיהלאל ןתי אל שיא הדפי הדפ אל חא 8 49 27
:םלועל לדחו םשפנ ןוידפ רקיו 9 49 27
:תחשה הארי אל חצנל דוע יחיו 10 49 27
:םליח םירחאל ובזעו ודבאי רעבו ליסכ דחי ותומי םימכח הארי יכ 11 49 27
:תומדא ילע םתומשב וארק רדו רדל םתנכשמ םלועל ומיתב םברק 12 49 27
:ומדנ תומהבכ לשמנ ןילי לב רקיב םדאו 13 49 27
:הלס וצרי םהיפב םהירחאו ומל לסכ םכרד הז 14 49 27
(םרוצו) :ול לבזמ לואש תולבל םריצו רקבל םירשי םב ודריו םערי תומ ותש לואשל ןאצכ 15 49 27
:הלס ינחקי יכ לואש דימ ישפנ הדפי םיהלא ךא 16 49 27
:ותיב דובכ הברי יכ שיא רשעי יכ ארית לא 17 49 27
:ודובכ וירחא דרי אל לכה חקי ותומב אל יכ 18 49 27
:ךל ביטית יכ ךדויו ךרבי וייחב ושפנ יכ 19 49 27
:רוא וארי אל חצנ דע ויתובא רוד דע אובת 20 49 27
:ומדנ תומהבכ לשמנ ןיבי אלו רקיב םדא 21 49 27
:ואבמ דע שמש חרזממ ץרא ארקיו רבד הוהי םיהלא לא ףסאל רומזמ 1 50 27
:עיפוה םיהלא יפי ללכמ ןויצמ 2 50 27
:דאמ הרעשנ ויביבסו לכאת וינפל שא שרחי לאו וניהלא אבי 3 50 27
:ומע ןידל ץראה לאו לעמ םימשה לא ארקי 4 50 27
:חבז ילע יתירב יתרכ ידיסח יל ופסא 5 50 27
:הלס אוה טפש םיהלא יכ וקדצ םימש ודיגיו 6 50 27
:יכנא ךיהלא םיהלא ךב הדיעאו לארשי הרבדאו ימע העמש 7 50 27
:דימת ידגנל ךיתלועו ךחיכוא ךיחבז לע אל 8 50 27
:םידותע ךיתאלכממ רפ ךתיבמ חקא אל 9 50 27
:ףלא יררהב תומהב רעי ותיח לכ יל יכ 10 50 27
:ידמע ידש זיזו םירה ףוע לכ יתעדי 11 50 27
:האלמו לבת יל יכ ךל רמא אל בערא םא 12 50 27
:התשא םידותע םדו םיריבא רשב לכואה 13 50 27
:ךירדנ ןוילעל םלשו הדות םיהלאל חבז 14 50 27
:ינדבכתו ךצלחא הרצ םויב ינארקו 15 50 27
:ךיפ ילע יתירב אשתו יקח רפסל ךל המ םיהלא רמא עשרלו 16 50 27
:ךירחא ירבד ךלשתו רסומ תאנש התאו 17 50 27
:ךקלח םיפאנמ םעו ומע ץרתו בנג תיאר םא 18 50 27
:המרמ דימצת ךנושלו הערב תחלש ךיפ 19 50 27
:יפד ןתת ךמא ןבב רבדת ךיחאב בשת 20 50 27
:ךיניעל הכרעאו ךחיכוא ךומכ היהא תויה תימד יתשרחהו תישע הלא 21 50 27
:ליצמ ןיאו ףרטא ןפ הולא יחכש תאז אנ וניב 22 50 27
:םיהלא עשיב ונארא ךרד םשו יננדבכי הדות חבז 23 50 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 51 27
:עבש תב לא אב רשאכ איבנה ןתנ וילא אובב 2 51 27
:יעשפ החמ ךימחר ברכ ךדסחכ םיהלא יננח 3 51 27
(ברה) :ינרהט יתאטחמו ינועמ ינסבכ הברה 4 51 27
:דימת ידגנ יתאטחו עדא ינא יעשפ יכ 5 51 27
:ךטפשב הכזת ךרבדב קדצת ןעמל יתישע ךיניעב ערהו יתאטח ךדבל ךל 6 51 27
:ימא ינתמחי אטחבו יתללוח ןוועב ןה 7 51 27
:ינעידות המכח םתסבו תוחטב תצפח תמא ןה 8 51 27
:ןיבלא גלשמו ינסבכת רהטאו בוזאב ינאטחת 9 51 27
:תיכד תומצע הנלגת החמשו ןושש ינעימשת 10 51 27
:החמ יתנוע לכו יאטחמ ךינפ רתסה 11 51 27
:יברקב שדח ןוכנ חורו םיהלא יל ארב רוהט בל 12 51 27
:ינממ חקת לא ךשדק חורו ךינפלמ ינכילשת לא 13 51 27
:ינכמסת הבידנ חורו ךעשי ןושש יל הבישה 14 51 27
:ובושי ךילא םיאטחו ךיכרד םיעשפ הדמלא 15 51 27
:ךתקדצ ינושל ןנרת יתעושת יהלא םיהלא םימדמ ינליצה 16 51 27
:ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש ינדא 17 51 27
:הצרת אל הלוע הנתאו חבז ץפחת אל יכ 18 51 27
:הזבת אל םיהלא הכדנו רבשנ בל הרבשנ חור םיהלא יחבז 19 51 27
:םלשורי תומוח הנבת ןויצ תא ךנוצרב הביטיה 20 51 27
:םירפ ךחבזמ לע ולעי זא לילכו הלוע קדצ יחבז ץפחת זא 21 51 27
:דודל ליכשמ חצנמל 1 52 27
:ךלמיחא תיב לא דוד אב ול רמאיו לואשל דגיו ימדאה גאוד אובב 2 52 27
:םויה לכ לא דסח רובגה הערב ללהתת המ 3 52 27
:הימר השע שטלמ רעתכ ךנושל בשחת תווה 4 52 27
:הלס קדצ רבדמ רקש בוטמ ער תבהא 5 52 27
:המרמ ןושל עלב ירבד לכ תבהא 6 52 27
:הלס םייח ץראמ ךשרשו להאמ ךחסיו ךתחי חצנל ךצתי לא םג 7 52 27
:וקחשי וילעו וארייו םיקידצ ואריו 8 52 27
:ותוהב זעי ורשע ברב חטביו וזועמ םיהלא םישי אל רבגה הנה 9 52 27
:דעו םלוע םיהלא דסחב יתחטב םיהלא תיבב ןנער תיזכ ינאו 10 52 27
:ךידיסח דגנ בוט יכ ךמש הוקאו תישע יכ םלועל ךדוא 11 52 27
:דודל ליכשמ תלחמ לע חצנמל 1 53 27
:בוט השע ןיא לוע וביעתהו ותיחשה םיהלא ןיא ובלב לבנ רמא 2 53 27
:םיהלא תא שרד ליכשמ שיה תוארל םדא ינב לע ףיקשה םימשמ םיהלא 3 53 27
:דחא םג ןיא בוט השע ןיא וחלאנ ודחי גס ולכ 4 53 27
:וארק אל םיהלא םחל ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ ועדי אלה 5 53 27
:םסאמ םיהלא יכ התשבה ךנח תומצע רזפ םיהלא יכ דחפ היה אל דחפ ודחפ םש 6 53 27
:לארשי חמשי בקעי לגי ומע תובש םיהלא בושב לארשי תועשי ןויצמ ןתי ימ 7 53 27
:דודל ליכשמ תניגנב חצנמל 1 54 27
:ונמע רתתסמ דוד אלה לואשל ורמאיו םיפיזה אובב 2 54 27
:יננידת ךתרובגבו ינעישוה ךמשב םיהלא 3 54 27
:יפ ירמאל הניזאה יתלפת עמש םיהלא 4 54 27
:הלס םדגנל םיהלא ומש אל ישפנ ושקב םיצירעו ילע ומק םירז יכ 5 54 27
:ישפנ יכמסב ינדא יל רזע םיהלא הנה 6 54 27
(בישי) :םתימצה ךתמאב יררשל ערה בושי 7 54 27
:בוט יכ הוהי ךמש הדוא ךל החבזא הבדנב 8 54 27
:יניע התאר יביאבו ינליצה הרצ לכמ יכ 9 54 27
:דודל ליכשמ תניגנב חצנמל 1 55 27
:יתנחתמ םלעתת לאו יתלפת םיהלא הניזאה 2 55 27
:המיהאו יחישב דירא יננעו יל הבישקה 3 55 27
:ינומטשי ףאבו ןוא ילע וטימי יכ עשר תקע ינפמ ביוא לוקמ 4 55 27
:ילע ולפנ תומ תומיאו יברקב ליחי יבל 5 55 27
:תוצלפ ינסכתו יב אבי דערו הארי 6 55 27
:הנכשאו הפועא הנויכ רבא יל ןתי ימ רמאו 7 55 27
:הלס רבדמב ןילא דדנ קיחרא הנה 8 55 27
:רעסמ העס חורמ יל טלפמ השיחא 9 55 27
:ריעב בירו סמח יתיאר יכ םנושל גלפ ינדא עלב 10 55 27
:הברקב למעו ןואו היתמוח לע הבבוסי הלילו םמוי 11 55 27
:המרמו ךת הבחרמ שימי אלו הברקב תווה 12 55 27
:ונממ רתסאו לידגה ילע יאנשמ אל אשאו ינפרחי ביוא אל יכ 13 55 27
:יעדימו יפולא יכרעכ שונא התאו 14 55 27
:שגרב ךלהנ םיהלא תיבב דוס קיתמנ ודחי רשא 15 55 27
(תומ) (ישי) :םברקב םרוגמב תוער יכ םייח לואש ודרי ומילע תומישי 16 55 27
:ינעישוי הוהיו ארקא םיהלא לא ינא 17 55 27
:ילוק עמשיו המהאו החישא םירהצו רקבו ברע 18 55 27
:ידמע ויה םיברב יכ יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ 19 55 27
:םיהלא וארי אלו ומל תופילח ןיא רשא הלס םדק בשיו םנעיו לא עמשי 20 55 27
:ותירב ללח וימלשב וידי חלש 21 55 27
:תוחתפ המהו ןמשמ וירבד וכר ובל ברקו ויפ תאמחמ וקלח 22 55 27
:קידצל טומ םלועל ןתי אל ךלכלכי אוהו ךבהי הוהי לע ךלשה 23 55 27
:ךב חטבא ינאו םהימי וצחי אל המרמו םימד ישנא תחש ראבל םדרות םיהלא התאו 24 55 27
:תגב םיתשלפ ותא זחאב םתכמ דודל םיקחר םלא תנוי לע חצנמל 1 56 27
:ינצחלי םחל םויה לכ שונא ינפאש יכ םיהלא יננח 2 56 27
:םורמ יל םימחל םיבר יכ םויה לכ יררוש ופאש 3 56 27
:חטבא ךילא ינא אריא םוי 4 56 27
:יל רשב השעי המ אריא אל יתחטב םיהלאב ורבד ללהא םיהלאב 5 56 27
:ערל םתבשחמ לכ ילע ובצעי ירבד םויה לכ 6 56 27
(ונופצי) :ישפנ ווק רשאכ ורמשי יבקע המה וניפצי ורוגי 7 56 27
:םיהלא דרוה םימע ףאב ומל טלפ ןוא לע 8 56 27
:ךתרפסב אלה ךדאנב יתעמד המיש התא התרפס ידנ 9 56 27
:יל םיהלא יכ יתעדי הז ארקא םויב רוחא יביוא ובושי זא 10 56 27
:רבד ללהא הוהיב רבד ללהא םיהלאב 11 56 27
:יל םדא השעי המ אריא אל יתחטב םיהלאב 12 56 27
:ךל תדות םלשא ךירדנ םיהלא ילע 13 56 27
:םייחה רואב םיהלא ינפל ךלהתהל יחדמ ילגר אלה תוממ ישפנ תלצה יכ 14 56 27
:הרעמב לואש ינפמ וחרבב םתכמ דודל תחשת לא חצנמל 1 57 27
:תווה רבעי דע הסחא ךיפנכ לצבו ישפנ היסח ךב יכ יננח םיהלא יננח 2 57 27
:ילע רמג לאל ןוילע םיהלאל ארקא 3 57 27
:ותמאו ודסח םיהלא חלשי הלס יפאש ףרח ינעישויו םימשמ חלשי 4 57 27
:הדח ברח םנושלו םיצחו תינח םהינש םדא ינב םיטהל הבכשא םאבל ךותב ישפנ 5 57 27
:ךדובכ ץראה לכ לע םיהלא םימשה לע המור 6 57 27
:הלס הכותב ולפנ החיש ינפל ורכ ישפנ ףפכ ימעפל וניכה תשר 7 57 27
:הרמזאו הרישא יבל ןוכנ םיהלא יבל ןוכנ 8 57 27
:רחש הריעא רונכו לבנה הרוע ידובכ הרוע 9 57 27
:םימא לב ךרמזא ינדא םימעב ךדוא 10 57 27
:ךתמא םיקחש דעו ךדסח םימש דע לדג יכ 11 57 27
:ךדובכ ץראה לכ לע םיהלא םימש לע המור 12 57 27
:םתכמ דודל תחשת לא חצנמל 1 58 27
:םדא ינב וטפשת םירשימ ןורבדת קדצ םלא םנמאה 2 58 27
:ןוסלפת םכידי סמח ץראב ןולעפת תלוע בלב ףא 3 58 27
:בזכ ירבד ןטבמ ועת םחרמ םיעשר ורז 4 58 27
:ונזא םטאי שרח ןתפ ומכ שחנ תמח תומדכ ומל תמח 5 58 27
:םכחמ םירבח רבוח םישחלמ לוקל עמשי אל רשא 6 58 27
:הוהי ץתנ םיריפכ תועתלמ ומיפב ומינש סרה םיהלא 7 58 27
(ויצח) :וללמתי ומכ וצח ךרדי ומל וכלהתי םימ ומכ וסאמי 8 58 27
:שמש וזח לב תשא לפנ ךלהי סמת לולבש ומכ 9 58 27
:ונרעשי ןורח ומכ יח ומכ דטא םכיתריס וניבי םרטב 10 58 27
:עשרה םדב ץחרי וימעפ םקנ הזח יכ קידצ חמשי 11 58 27
:ץראב םיטפש םיהלא שי ךא קידצל ירפ ךא םדא רמאיו 12 58 27
:ותימהל תיבה תא ורמשיו לואש חלשב םתכמ דודל תחשת לא חצנמל 1 59 27
:ינבגשת יממוקתממ יהלא יביאמ ינליצה 2 59 27
:ינעישוה םימד ישנאמו ןוא ילעפמ ינליצה 3 59 27
:הוהי יתאטח אלו יעשפ אל םיזע ילע ורוגי ישפנל וברא הנה יכ 4 59 27
:הארו יתארקל הרוע וננוכיו ןוצורי ןוע ילב 5 59 27
:הלס ןוא ידגב לכ ןחת לא םיוגה לכ דקפל הציקה לארשי יהלא תואבצ םיהלא הוהי התאו 6 59 27
:ריע ובבוסיו בלככ ומהי ברעל ובושי 7 59 27
:עמש ימ יכ םהיתותפשב תוברח םהיפב ןועיבי הנה 8 59 27
:םיוג לכל געלת ומל קחשת הוהי התאו 9 59 27
:יבגשמ םיהלא יכ הרמשא ךילא וזע 10 59 27
(ידסח) :יררשב ינארי םיהלא ינמדקי ודסח יהלא 11 59 27
:ינדא וננגמ ומדירוהו ךליחב ומעינה ימע וחכשי ןפ םגרהת לא 12 59 27
:ורפסי שחכמו הלאמו םנואגב ודכליו ומיתפש רבד ומיפ תאטח 13 59 27
:הלס ץראה יספאל בקעיב לשמ םיהלא יכ ועדיו ומניאו הלכ המחב הלכ 14 59 27
:ריע ובבוסיו בלככ ומהי ברעל ובושיו 15 59 27
(ןועיני) :וניליו ועבשי אל םא לכאל ןועוני המה 16 59 27
:יל רצ םויב סונמו יל בגשמ תייה יכ ךדסח רקבל ןנראו ךזע רישא ינאו 17 59 27
:ידסח יהלא יבגשמ םיהלא יכ הרמזא ךילא יזע 18 59 27
:דמלל דודל םתכמ תודע ןשוש לע חצנמל 1 60 27
:ףלא רשע םינש חלמ איגב םודא תא ךיו באוי בשיו הבוצ םרא תאו םירהנ םרא תא ותוצהב 2 60 27
:ונל בבושת תפנא ונתצרפ ונתחנז םיהלא 3 60 27
:הטמ יכ הירבש הפר התמצפ ץרא התשערה 4 60 27
:הלערת ןיי ונתיקשה השק ךמע התיארה 5 60 27
:הלס טשק ינפמ ססונתהל סנ ךיאריל התתנ 6 60 27
(יננעו) :וננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל 7 60 27
:דדמא תוכס קמעו םכש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םיהלא 8 60 27
:יקקחמ הדוהי ישאר זועמ םירפאו השנמ ילו דעלג יל 9 60 27
:יעערתה תשלפ ילע ילענ ךילשא םודא לע יצחר ריס באומ 10 60 27
:םודא דע ינחנ ימ רוצמ ריע ינלבי ימ 11 60 27
:וניתואבצב םיהלא אצת אלו ונתחנז םיהלא התא אלה 12 60 27
:םדא תעושת אושו רצמ תרזע ונל הבה 13 60 27
:ונירצ סובי אוהו ליח השענ םיהלאב 14 60 27
:דודל תניגנ לע חצנמל 1 61 27
:יתלפת הבישקה יתנר םיהלא העמש 2 61 27
:ינחנת ינממ םורי רוצב יבל ףטעב ארקא ךילא ץראה הצקמ 3 61 27
:ביוא ינפמ זע לדגמ יל הסחמ תייה יכ 4 61 27
:הלס ךיפנכ רתסב הסחא םימלוע ךלהאב הרוגא 5 61 27
:ךמש יארי תשרי תתנ ירדנל תעמש םיהלא התא יכ 6 61 27
:רדו רד ומכ ויתונש ףיסות ךלמ ימי לע םימי 7 61 27
:והרצני ןמ תמאו דסח םיהלא ינפל םלוע בשי 8 61 27
:םוי םוי ירדנ ימלשל דעל ךמש הרמזא ןכ 9 61 27
:דודל רומזמ ןותודי לע חצנמל 1 62 27
:יתעושי ונממ ישפנ הימוד םיהלא לא ךא 2 62 27
:הבר טומא אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה ךא 3 62 27
:היוחדה רדג יוטנ ריקכ םכלכ וחצרת שיא לע ותתוהת הנא דע 4 62 27
:הלס וללקי םברקבו וכרבי ויפב בזכ וצרי חידהל וצעי ותאשמ ךא 5 62 27
:יתוקת ונממ יכ ישפנ ימוד םיהלאל ךא 6 62 27
:טומא אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה ךא 7 62 27
:םיהלאב יסחמ יזע רוצ ידובכו יעשי םיהלא לע 8 62 27
:הלס ונל הסחמ םיהלא םכבבל וינפל וכפש םע תע לכב וב וחטב 9 62 27
:דחי לבהמ המה תולעל םינזאמב שיא ינב בזכ םדא ינב לבה ךא 10 62 27
:בל ותישת לא בוני יכ ליח ולבהת לא לזגבו קשעב וחטבת לא 11 62 27
:םיהלאל זע יכ יתעמש וז םיתש םיהלא רבד תחא 12 62 27
:והשעמכ שיאל םלשת התא יכ דסח ינדא ךלו 13 62 27
:הדוהי רבדמב ותויהב דודל רומזמ 1 63 27
:םימ ילב ףיעו היצ ץראב ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ ךרחשא התא ילא םיהלא 2 63 27
:ךדובכו ךזע תוארל ךיתיזח שדקב ןכ 3 63 27
:ךנוחבשי יתפש םייחמ ךדסח בוט יכ 4 63 27
:יפכ אשא ךמשב ייחב ךכרבא ןכ 5 63 27
:יפ ללהי תוננר יתפשו ישפנ עבשת ןשדו בלח ומכ 6 63 27
:ךב הגהא תורמשאב יעוצי לע ךיתרכז םא 7 63 27
:ןנרא ךיפנכ לצבו יל התרזע תייה יכ 8 63 27
:ךנימי הכמת יב ךירחא ישפנ הקבד 9 63 27
:ץראה תויתחתב ואבי ישפנ ושקבי האושל המהו 10 63 27
:ויהי םילעש תנמ ברח ידי לע והריגי 11 63 27
:רקש ירבוד יפ רכסי יכ וב עבשנה לכ ללהתי םיהלאב חמשי ךלמהו 12 63 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 64 27
:ייח רצת ביוא דחפמ יחישב ילוק םיהלא עמש 2 64 27
:ןוא ילעפ תשגרמ םיערמ דוסמ ינריתסת 3 64 27
:רמ רבד םצח וכרד םנושל ברחכ וננש רשא 4 64 27
:ואריי אלו והרי םאתפ םת םירתסמב תוריל 5 64 27
:ומל הארי ימ ורמא םישקומ ןומטל ורפסי ער רבד ומל וקזחי 6 64 27
:קמע בלו שיא ברקו שפחמ שפח ונמת תלוע ושפחי 7 64 27
:םתוכמ ויה םואתפ ץח םיהלא םריו 8 64 27
:םב האר לכ ודדנתי םנושל ומילע והולישכיו 9 64 27
:וליכשה והשעמו םיהלא לעפ ודיגיו םדא לכ וארייו 10 64 27
:בל ירשי לכ וללהתיו וב הסחו הוהיב קידצ חמשי 11 64 27
:ריש דודל רומזמ חצנמל 1 65 27
:רדנ םלשי ךלו ןויצב םיהלא הלהת הימד ךל 2 65 27
:ואבי רשב לכ ךידע הלפת עמש 3 65 27
:םרפכת התא וניעשפ ינמ ורבג תנוע ירבד 4 65 27
:ךלכיה שדק ךתיב בוטב העבשנ ךירצח ןכשי ברקתו רחבת ירשא 5 65 27
:םיקחר םיו ץרא יוצק לכ חטבמ ונעשי יהלא וננעת קדצב תוארונ 6 65 27
:הרובגב רזאנ וחכב םירה ןיכמ 7 65 27
:םימאל ןומהו םהילג ןואש םימי ןואש חיבשמ 8 65 27
:ןינרת ברעו רקב יאצומ ךיתתואמ תוצק יבשי וארייו 9 65 27
:הניכת ןכ יכ םנגד ןיכת םימ אלמ םיהלא גלפ הנרשעת תבר הקקשתו ץראה תדקפ 10 65 27
:ךרבת החמצ הנגגמת םיביברב הידודג תחנ הור הימלת 11 65 27
:ןשד ןופערי ךילגעמו ךתבוט תנש תרטע 12 65 27
:הנרגחת תועבג ליגו רבדמ תואנ ופערי 13 65 27
:ורישי ףא ועעורתי רב ופטעי םיקמעו ןאצה םירכ ושבל 14 65 27
:ץראה לכ םיהלאל ועירה רומזמ ריש חצנמל 1 66 27
:ותלהת דובכ ומיש ומש דובכ ורמז 2 66 27
:ךיביא ךל ושחכי ךזע ברב ךישעמ ארונ המ םיהלאל ורמא 3 66 27
:הלס ךמש ורמזי ךל ורמזיו ךל ווחתשי ץראה לכ 4 66 27
:םדא ינב לע הלילע ארונ םיהלא תולעפמ וארו וכל 5 66 27
:וב החמשנ םש לגרב ורבעי רהנב השביל םי ךפה 6 66 27
(ומורי) (לא) :הלס ומל ומירי לא םיררוסה הניפצת םיוגב ויניע םלוע ותרובגב לשמ 7 66 27
:ותלהת לוק ועימשהו וניהלא םימע וכרב 8 66 27
:ונלגר טומל ןתנ אלו םייחב ונשפנ םשה 9 66 27
:ףסכ ףרצכ ונתפרצ םיהלא ונתנחב יכ 10 66 27
:ונינתמב הקעומ תמש הדוצמב ונתאבה 11 66 27
:היורל ונאיצותו םימבו שאב ונאב ונשארל שונא תבכרה 12 66 27
:ירדנ ךל םלשא תולועב ךתיב אובא 13 66 27
:יל רצב יפ רבדו יתפש וצפ רשא 14 66 27
:הלס םידותע םע רקב השעא םיליא תרטק םע ךל הלעא םיחמ תולע 15 66 27
:ישפנל השע רשא םיהלא יארי לכ הרפסאו ועמש וכל 16 66 27
:ינושל תחת םמורו יתארק יפ וילא 17 66 27
:ינדא עמשי אל יבלב יתיאר םא ןוא 18 66 27
:יתלפת לוקב בישקה םיהלא עמש ןכא 19 66 27
:יתאמ ודסחו יתלפת ריסה אל רשא םיהלא ךורב 20 66 27
:ריש רומזמ תניגנב חצנמל 1 67 27
:הלס ונתא וינפ ראי ונכרביו וננחי םיהלא 2 67 27
:ךתעושי םיוג לכב ךכרד ץראב תעדל 3 67 27
:םלכ םימע ךודוי םיהלא םימע ךודוי 4 67 27
:הלס םחנת ץראב םימאלו רושימ םימע טפשת יכ םימאל וננריו וחמשי 5 67 27
:םלכ םימע ךודוי םיהלא םימע ךודוי 6 67 27
:וניהלא םיהלא ונכרבי הלובי הנתנ ץרא 7 67 27
:ץרא יספא לכ ותא וארייו םיהלא ונכרבי 8 67 27
:ריש רומזמ דודל חצנמל 1 68 27
:וינפמ ויאנשמ וסוניו ויביוא וצופי םיהלא םוקי 2 68 27
:םיהלא ינפמ םיעשר ודבאי שא ינפמ גנוד סמהכ ףדנת ןשע ףדנהכ 3 68 27
:החמשב ושישיו םיהלא ינפל וצלעי וחמשי םיקידצו 4 68 27
:וינפל וזלעו ומש היב תוברעב בכרל ולס ומש ורמז םיהלאל וריש 5 68 27
:ושדק ןועמב םיהלא תונמלא ןידו םימותי יבא 6 68 27
:החיחצ ונכש םיררוס ךא תורשוכב םיריסא איצומ התיב םידיחי בישומ םיהלא 7 68 27
:הלס ןומישיב ךדעצב ךמע ינפל ךתאצב םיהלא 8 68 27
:לארשי יהלא םיהלא ינפמ יניס הז םיהלא ינפמ ופטנ םימש ףא השער ץרא 9 68 27
:התננוכ התא האלנו ךתלחנ םיהלא ףינת תובדנ םשג 10 68 27
:םיהלא ינעל ךתבוטב ןיכת הב ובשי ךתיח 11 68 27
:בר אבצ תורשבמה רמא ןתי ינדא 12 68 27
:ללש קלחת תיב תונו ןודדי ןודדי תואבצ יכלמ 13 68 27
:ץורח קרקריב היתורבאו ףסכב הפחנ הנוי יפנכ םיתפש ןיב ןובכשת םא 14 68 27
:ןומלצב גלשת הב םיכלמ ידש שרפב 15 68 27
:ןשב רה םיננבג רה ןשב רה םיהלא רה 16 68 27
:חצנל ןכשי הוהי ףא ותבשל םיהלא דמח רהה םיננבג םירה ןודצרת המל 17 68 27
:שדקב יניס םב ינדא ןאנש יפלא םיתבר םיהלא בכר 18 68 27
:םיהלא הי ןכשל םיררוס ףאו םדאב תונתמ תחקל יבש תיבש םורמל תילע 19 68 27
:הלס ונתעושי לאה ונל סמעי םוי םוי ינדא ךורב 20 68 27
:תואצות תומל ינדא הוהילו תועשומל לא ונל לאה 21 68 27
:וימשאב ךלהתמ רעש דקדק ויביא שאר ץחמי םיהלא ךא 22 68 27
:םי תולצממ בישא בישא ןשבמ ינדא רמא 23 68 27
:והנמ םיביאמ ךיבלכ ןושל םדב ךלגר ץחמת ןעמל 24 68 27
:שדקב יכלמ ילא תוכילה םיהלא ךיתוכילה ואר 25 68 27
:תופפות תומלע ךותב םינגנ רחא םירש ומדק 26 68 27
:לארשי רוקממ הוהי םיהלא וכרב תולהקמב 27 68 27
:ילתפנ ירש ןולבז ירש םתמגר הדוהי ירש םדר ריעצ ןמינב םש 28 68 27
:ונל תלעפ וז םיהלא הזוע ךזע ךיהלא הוצ 29 68 27
:יש םיכלמ וליבוי ךל םלשורי לע ךלכיהמ 30 68 27
:וצפחי תוברק םימע רזב ףסכ יצרב ספרתמ םימע ילגעב םיריבא תדע הנק תיח רעג 31 68 27
:םיהלאל וידי ץירת שוכ םירצמ ינמ םינמשח ויתאי 32 68 27
:הלס ינדא ורמז םיהלאל וריש ץראה תוכלממ 33 68 27
:זע לוק ולוקב ןתי ןה םדק ימש ימשב בכרל 34 68 27
:םיקחשב וזעו ותואג לארשי לע םיהלאל זע ונת 35 68 27
:םיהלא ךורב םעל תומצעתו זע ןתנ אוה לארשי לא ךישדקממ םיהלא ארונ 36 68 27
:דודל םינשוש לע חצנמל 1 69 27
:שפנ דע םימ ואב יכ םיהלא ינעישוה 2 69 27
:ינתפטש תלבשו םימ יקמעמב יתאב דמעמ ןיאו הלוצמ ןויב יתעבט 3 69 27
:יהלאל לחימ יניע ולכ ינורג רחנ יארקב יתעגי 4 69 27
:בישא זא יתלזג אל רשא רקש יביא יתימצמ ומצע םנח יאנש ישאר תורעשמ ובר 5 69 27
:ודחכנ אל ךממ יתומשאו יתלואל תעדי התא םיהלא 6 69 27
:לארשי יהלא ךישקבמ יב ומלכי לא תואבצ הוהי ינדא ךיוק יב ושבי לא 7 69 27
:ינפ המלכ התסכ הפרח יתאשנ ךילע יכ 8 69 27
:ימא ינבל ירכנו יחאל יתייה רזומ 9 69 27
:ילע ולפנ ךיפרוח תופרחו ינתלכא ךתיב תאנק יכ 10 69 27
:יל תופרחל יהתו ישפנ םוצב הכבאו 11 69 27
:לשמל םהל יהאו קש ישובל הנתאו 12 69 27
:רכש יתוש תוניגנו רעש יבשי יב וחישי 13 69 27
:ךעשי תמאב יננע ךדסח ברב םיהלא ןוצר תע הוהי ךל יתלפת ינאו 14 69 27
:םימ יקמעממו יאנשמ הלצנא העבטא לאו טיטמ ינליצה 15 69 27
:היפ ראב ילע רטאת לאו הלוצמ ינעלבת לאו םימ תלבש ינפטשת לא 16 69 27
:ילא הנפ ךימחר ברכ ךדסח בוט יכ הוהי יננע 17 69 27
:יננע רהמ יל רצ יכ ךדבעמ ךינפ רתסת לאו 18 69 27
:ינדפ יביא ןעמל הלאג ישפנ לא הברק 19 69 27
:יררוצ לכ ךדגנ יתמלכו יתשבו יתפרח תעדי התא 20 69 27
:יתאצמ אלו םימחנמלו ןיאו דונל הוקאו השונאו יבל הרבש הפרח 21 69 27
:ץמח ינוקשי יאמצלו שאר יתורבב ונתיו 22 69 27
:שקומל םימולשלו חפל םהינפל םנחלש יהי 23 69 27
:דעמה דימת םהינתמו תוארמ םהיניע הנכשחת 24 69 27
:םגישי ךפא ןורחו ךמעז םהילע ךפש 25 69 27
:בשי יהי לא םהילהאב המשנ םתריט יהת 26 69 27
:ורפסי ךיללח בואכמ לאו ופדר תיכה רשא התא יכ 27 69 27
:ךתקדצב ואבי לאו םנוע לע ןוע הנת 28 69 27
:ובתכי לא םיקידצ םעו םייח רפסמ וחמי 29 69 27
:ינבגשת םיהלא ךתעושי באוכו ינע ינאו 30 69 27
:הדותב ונלדגאו רישב םיהלא םש הללהא 31 69 27
:סירפמ ןרקמ רפ רושמ הוהיל בטיתו 32 69 27
:םכבבל יחיו םיהלא ישרד וחמשי םיונע ואר 33 69 27
:הזב אל ויריסא תאו הוהי םינויבא לא עמש יכ 34 69 27
:םב שמר לכו םימי ץראו םימש והוללהי 35 69 27
:הושריו םש ובשיו הדוהי ירע הנביו ןויצ עישוי םיהלא יכ 36 69 27
:הב ונכשי ומש יבהאו הולחני וידבע ערזו 37 69 27
:ריכזהל דודל חצנמל 1 70 27
:השוח יתרזעל הוהי ינליצהל םיהלא 2 70 27
:יתער יצפח ומלכיו רוחא וגסי ישפנ ישקבמ ורפחיו ושבי 3 70 27
:חאה חאה םירמאה םתשב בקע לע ובושי 4 70 27
:ךתעושי יבהא םיהלא לדגי דימת ורמאיו ךישקבמ לכ ךב וחמשיו ושישי 5 70 27
:רחאת לא הוהי התא יטלפמו ירזע יל השוח םיהלא ןויבאו ינע ינאו 6 70 27
:םלועל השובא לא יתיסח הוהי ךב 1 71 27
:ינעישוהו ךנזא ילא הטה ינטלפתו ינליצת ךתקדצב 2 71 27
:התא יתדוצמו יעלס יכ ינעישוהל תיוצ דימת אובל ןועמ רוצל יל היה 3 71 27
:ץמוחו לועמ ףכמ עשר דימ ינטלפ יהלא 4 71 27
:ירוענמ יחטבמ הוהי ינדא יתוקת התא יכ 5 71 27
:דימת יתלהת ךב יזוג התא ימא יעממ ןטבמ יתכמסנ ךילע 6 71 27
:זע יסחמ התאו םיברל יתייה תפומכ 7 71 27
:ךתראפת םויה לכ ךתלהת יפ אלמי 8 71 27
:ינבזעת לא יחכ תולככ הנקז תעל ינכילשת לא 9 71 27
:ודחי וצעונ ישפנ ירמשו יל יביוא ורמא יכ 10 71 27
:ליצמ ןיא יכ והושפתו ופדר ובזע םיהלא רמאל 11 71 27
(השוח) :השיח יתרזעל יהלא ינממ קחרת לא םיהלא 12 71 27
:יתער ישקבמ המלכו הפרח וטעי ישפנ ינטש ולכי ושבי 13 71 27
:ךתלהת לכ לע יתפסוהו לחיא דימת ינאו 14 71 27
:תורפס יתעדי אל יכ ךתעושת םויה לכ ךתקדצ רפסי יפ 15 71 27
:ךדבל ךתקדצ ריכזא הוהי ינדא תורבגב אובא 16 71 27
:ךיתואלפנ דיגא הנה דעו ירוענמ ינתדמל םיהלא 17 71 27
:ךתרובג אובי לכל רודל ךעורז דיגא דע ינבזעת לא םיהלא הבישו הנקז דע םגו 18 71 27
:ךומכ ימ םיהלא תולדג תישע רשא םורמ דע םיהלא ךתקדצו 19 71 27
(ינייחת) (ינתיארה) :ינלעת בושת ץראה תומהתמו ונייחת בושת תוערו תובר תורצ ונתיארה רשא 20 71 27
:ינמחנת בסתו יתלדג ברת 21 71 27
:לארשי שודק רונכב ךל הרמזא יהלא ךתמא לבנ ילכב ךדוא ינא םג 22 71 27
:תידפ רשא ישפנו ךל הרמזא יכ יתפש הננרת 23 71 27
:יתער ישקבמ ורפח יכ ושב יכ ךתקדצ הגהת םויה לכ ינושל םג 24 71 27
:ךלמ ןבל ךתקדצו ןת ךלמל ךיטפשמ םיהלא המלשל 1 72 27
:טפשמב ךיינעו קדצב ךמע ןידי 2 72 27
:הקדצב תועבגו םעל םולש םירה ואשי 3 72 27
:קשוע אכדיו ןויבא ינבל עישוי םע יינע טפשי 4 72 27
:םירוד רוד חרי ינפלו שמש םע ךואריי 5 72 27
:ץרא ףיזרז םיביברכ זג לע רטמכ דרי 6 72 27
:חרי ילב דע םולש ברו קידצ וימיב חרפי 7 72 27
:ץרא יספא דע רהנמו םי דע םימ דריו 8 72 27
:וכחלי רפע ויביאו םייצ וערכי וינפל 9 72 27
:ובירקי רכשא אבסו אבש יכלמ ובישי החנמ םייאו שישרת יכלמ 10 72 27
:והודבעי םיוג לכ םיכלמ לכ ול ווחתשיו 11 72 27
:ול רזע ןיאו ינעו עושמ ןויבא ליצי יכ 12 72 27
:עישוי םינויבא תושפנו ןויבאו לד לע סחי 13 72 27
:ויניעב םמד רקייו םשפנ לאגי סמחמו ךותמ 14 72 27
:והנכרבי םויה לכ דימת ודעב ללפתיו אבש בהזמ ול ןתיו יחיו 15 72 27
:ץראה בשעכ ריעמ וציציו וירפ ןונבלכ שערי םירה שארב ץראב רב תספ יהי 16 72 27
(ןוני) :והורשאי םיוג לכ וב וכרבתיו ומש ןיני שמש ינפל םלועל ומש יהי 17 72 27
:ודבל תואלפנ השע לארשי יהלא םיהלא הוהי ךורב 18 72 27
:ןמאו ןמא ץראה לכ תא ודובכ אלמיו םלועל ודובכ םש ךורבו 19 72 27
:ישי ןב דוד תולפת ולכ 20 72 27
:בבל ירבל םיהלא לארשיל בוט ךא ףסאל רומזמ 1 73 27
(וכפש) (ויטנ) :ירשא הכפש ןיאכ ילגר יוטנ טעמכ ינאו 2 73 27
:הארא םיעשר םולש םיללוהב יתאנק יכ 3 73 27
:םלוא אירבו םתומל תובצרח ןיא יכ 4 73 27
:ועגני אל םדא םעו ומניא שונא למעב 5 73 27
:ומל סמח תיש ףטעי הואג ומתקנע ןכל 6 73 27
:בבל תויכשמ ורבע ומניע בלחמ אצי 7 73 27
:ורבדי םורממ קשע ערב ורבדיו וקימי 8 73 27
:ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב ותש 9 73 27
(בושי) :ומל וצמי אלמ ימו םלה ומע בישי ןכל 10 73 27
:ןוילעב העד שיו לא עדי הכיא ורמאו 11 73 27
:ליח וגשה םלוע יולשו םיעשר הלא הנה 12 73 27
:יפכ ןויקנב ץחראו יבבל יתיכז קיר ךא 13 73 27
:םירקבל יתחכותו םויה לכ עוגנ יהאו 14 73 27
:יתדגב ךינב רוד הנה ומכ הרפסא יתרמא םא 15 73 27
(אוה) :יניעב איה למע תאז תעדל הבשחאו 16 73 27
:םתירחאל הניבא לא ישדקמ לא אובא דע 17 73 27
:תואושמל םתלפה ומל תישת תוקלחב ךא 18 73 27
:תוהלב ןמ ומת ופס עגרכ המשל ויה ךיא 19 73 27
:הזבת םמלצ ריעב ינדא ץיקהמ םולחכ 20 73 27
:ןנותשא יתוילכו יבבל ץמחתי יכ 21 73 27
:ךמע יתייה תומהב עדא אלו רעב ינאו 22 73 27
:ינימי דיב תזחא ךמע דימת ינאו 23 73 27
:ינחקת דובכ רחאו ינחנת ךתצעב 24 73 27
:ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ 25 73 27
:םלועל םיהלא יקלחו יבבל רוצ יבבלו יראש הלכ 26 73 27
:ךממ הנוז לכ התמצה ודבאי ךיקחר הנה יכ 27 73 27
:ךיתוכאלמ לכ רפסל יסחמ הוהי ינדאב יתש בוט יל םיהלא תברק ינאו 28 73 27
:ךתיערמ ןאצב ךפא ןשעי חצנל תחנז םיהלא המל ףסאל ליכשמ 1 74 27
:וב תנכש הז ןויצ רה ךתלחנ טבש תלאג םדק תינק ךתדע רכז 2 74 27
:שדקב ביוא ערה לכ חצנ תואשמל ךימעפ המירה 3 74 27
:תותא םתתוא ומש ךדעומ ברקב ךיררצ וגאש 4 74 27
:תומדרק ץע ךבסב הלעמל איבמכ עדוי 5 74 27
(התעו) :ןומלהי תפליכו לישכב דחי היחותפ תעו 6 74 27
:ךמש ןכשמ וללח ץראל ךשדקמ שאב וחלש 7 74 27
:ץראב לא ידעומ לכ ופרש דחי םנינ םבלב ורמא 8 74 27
:המ דע עדי ונתא אלו איבנ דוע ןיא וניאר אל וניתתוא 9 74 27
:חצנל ךמש ביוא ץאני רצ ףרחי םיהלא יתמ דע 10 74 27
(ךקיח) :הלכ ךקוח ברקמ ךנימיו ךדי בישת המל 11 74 27
:ץראה ברקב תועושי לעפ םדקמ יכלמ םיהלאו 12 74 27
:םימה לע םינינת ישאר תרבש םי ךזעב תררופ התא 13 74 27
:םייצל םעל לכאמ וננתת ןתיול ישאר תצצר התא 14 74 27
:ןתיא תורהנ תשבוה התא לחנו ןיעמ תעקב התא 15 74 27
:שמשו רואמ תוניכה התא הליל ךל ףא םוי ךל 16 74 27
:םתרצי התא ףרחו ץיק ץרא תולובג לכ תבצה התא 17 74 27
:ךמש וצאנ לבנ םעו הוהי ףרח ביוא תאז רכז 18 74 27
:חצנל חכשת לא ךיינע תיח ךרות שפנ תיחל ןתת לא 19 74 27
:סמח תואנ ץרא יכשחמ ואלמ יכ תירבל טבה 20 74 27
:ךמש וללהי ןויבאו ינע םלכנ ךד בשי לא 21 74 27
:םויה לכ לבנ ינמ ךתפרח רכז ךביר הביר םיהלא המוק 22 74 27
:דימת הלע ךימק ןואש ךיררצ לוק חכשת לא 23 74 27
:ריש ףסאל רומזמ תחשת לא חצנמל 1 75 27
:ךיתואלפנ ורפס ךמש בורקו ונידוה םיהלא ךל ונידוה 2 75 27
:טפשא םירשימ ינא דעומ חקא יכ 3 75 27
:הלס הידומע יתנכת יכנא היבשי לכו ץרא םיגמנ 4 75 27
:ןרק ומירת לא םיעשרלו ולהת לא םיללוהל יתרמא 5 75 27
:קתע ראוצב ורבדת םכנרק םורמל ומירת לא 6 75 27
:םירה רבדממ אלו ברעממו אצוממ אל יכ 7 75 27
:םירי הזו ליפשי הז טפש םיהלא יכ 8 75 27
:ץרא יעשר לכ ותשי וצמי הירמש ךא הזמ רגיו ךסמ אלמ רמח ןייו הוהי דיב סוכ יכ 9 75 27
:בקעי יהלאל הרמזא םלעל דיגא ינאו 10 75 27
:קידצ תונרק הנממורת עדגא םיעשר ינרק לכו 11 75 27
:ריש ףסאל רומזמ תניגנב חצנמל 1 76 27
:ומש לודג לארשיב םיהלא הדוהיב עדונ 2 76 27
:ןויצב ותנועמו וכס םלשב יהיו 3 76 27
:הלס המחלמו ברחו ןגמ תשק יפשר רבש המש 4 76 27
:ףרט יררהמ רידא התא רואנ 5 76 27
:םהידי ליח ישנא לכ ואצמ אלו םתנש ומנ בל יריבא וללותשא 6 76 27
:סוסו בכרו םדרנ בקעי יהלא ךתרעגמ 7 76 27
:ךפא זאמ ךינפל דמעי ימו התא ארונ התא 8 76 27
:הטקשו הארי ץרא ןיד תעמשה םימשמ 9 76 27
:הלס ץרא יונע לכ עישוהל םיהלא טפשמל םוקב 10 76 27
:רגחת תמח תיראש ךדות םדא תמח יכ 11 76 27
:ארומל יש וליבוי ויביבס לכ םכיהלא הוהיל ומלשו ורדנ 12 76 27
:ץרא יכלמל ארונ םידיגנ חור רצבי 13 76 27
(ןותודי) (לע) :רומזמ ףסאל ןותידי לע חצנמל 1 77 27
:ילא ןיזאהו םיהלא לא ילוק הקעצאו םיהלא לא ילוק 2 77 27
:ישפנ םחנה הנאמ גופת אלו הרגנ הליל ידי יתשרד ינדא יתרצ םויב 3 77 27
:הלס יחור ףטעתתו החישא הימהאו םיהלא הרכזא 4 77 27
:רבדא אלו יתמעפנ יניע תורמש תזחא 5 77 27
:םימלוע תונש םדקמ םימי יתבשח 6 77 27
:יחור שפחיו החישא יבבל םע הלילב יתניגנ הרכזא 7 77 27
:דוע תוצרל ףיסי אלו ינדא חנזי םימלועלה 8 77 27
:רדו רדל רמא רמג ודסח חצנל ספאה 9 77 27
:הלס וימחר ףאב ץפק םא לא תונח חכשה 10 77 27
:ןוילע ןימי תונש איה יתולח רמאו 11 77 27
(רוכזא) :ךאלפ םדקמ הרכזא יכ הי יללעמ ריכזא 12 77 27
:החישא ךיתולילעבו ךלעפ לכב יתיגהו 13 77 27
:םיהלאכ לודג לא ימ ךכרד שדקב םיהלא 14 77 27
:ךזע םימעב תעדוה אלפ השע לאה התא 15 77 27
:הלס ףסויו בקעי ינב ךמע עורזב תלאג 16 77 27
:תומהת וזגרי ףא וליחי םימ ךואר םיהלא םימ ךואר 17 77 27
:וכלהתי ךיצצח ףא םיקחש ונתנ לוק תובע םימ ומרז 18 77 27
:ץראה שערתו הזגר לבת םיקרב וריאה לגלגב ךמער לוק 19 77 27
(ךליבשו) :ועדנ אל ךיתובקעו םיבר םימב ךיליבשו ךכרד םיב 20 77 27
:ןרהאו השמ דיב ךמע ןאצכ תיחנ 21 77 27
:יפ ירמאל םכנזא וטה יתרות ימע הניזאה ףסאל ליכשמ 1 78 27
:םדק ינמ תודיח העיבא יפ לשמב החתפא 2 78 27
:ונל ורפס וניתובאו םעדנו ונעמש רשא 3 78 27
:השע רשא ויתואלפנו וזוזעו הוהי תולהת םירפסמ ןורחא רודל םהינבמ דחכנ אל 4 78 27
:םהינבל םעידוהל וניתובא תא הוצ רשא לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו 5 78 27
:םהינבל ורפסיו ומקי ודלוי םינב ןורחא רוד ועדי ןעמל 6 78 27
:ורצני ויתוצמו לא יללעמ וחכשי אלו םלסכ םיהלאב ומישיו 7 78 27
:וחור לא תא הנמאנ אלו ובל ןיכה אל רוד הרמו ררוס רוד םתובאכ ויהי אלו 8 78 27
:ברק םויב וכפה תשק ימור יקשונ םירפא ינב 9 78 27
:תכלל ונאמ ותרותבו םיהלא תירב ורמש אל 10 78 27
:םארה רשא ויתואלפנו ויתולילע וחכשיו 11 78 27
:ןעצ הדש םירצמ ץראב אלפ השע םתובא דגנ 12 78 27
:דנ ומכ םימ בציו םריבעיו םי עקב 13 78 27
:שא רואב הלילה לכו םמוי ןנעב םחניו 14 78 27
:הבר תומהתכ קשיו רבדמב םירצ עקבי 15 78 27
:םימ תורהנכ דרויו עלסמ םילזונ אצויו 16 78 27
:היצב ןוילע תורמל ול אטחל דוע ופיסויו 17 78 27
:םשפנל לכא לאשל םבבלב לא וסניו 18 78 27
:רבדמב ןחלש ךרעל לא לכויה ורמא םיהלאב ורבדיו 19 78 27
:ומעל ראש ןיכי םא תת לכוי םחל םגה ופטשי םילחנו םימ ובוזיו רוצ הכה ןה 20 78 27
:לארשיב הלע ףא םגו בקעיב הקשנ שאו רבעתיו הוהי עמש ןכל 21 78 27
:ותעושיב וחטב אלו םיהלאב ונימאה אל יכ 22 78 27
:חתפ םימש יתלדו לעממ םיקחש וציו 23 78 27
:ומל ןתנ םימש ןגדו לכאל ןמ םהילע רטמיו 24 78 27
:עבשל םהל חלש הדיצ שיא לכא םיריבא םחל 25 78 27
:ןמית וזעב גהניו םימשב םידק עסי 26 78 27
:ףנכ ףוע םימי לוחכו ראש רפעכ םהילע רטמיו 27 78 27
:ויתנכשמל ביבס והנחמ ברקב לפיו 28 78 27
:םהל אבי םתואתו דאמ ועבשיו ולכאיו 29 78 27
:םהיפב םלכא דוע םתואתמ ורז אל 30 78 27
:עירכה לארשי ירוחבו םהינמשמב גרהיו םהב הלע םיהלא ףאו 31 78 27
:ויתואלפנב ונימאה אלו דוע ואטח תאז לכב 32 78 27
:הלהבב םתונשו םהימי לבהב לכיו 33 78 27
:לא ורחשו ובשו והושרדו םגרה םא 34 78 27
:םלאג ןוילע לאו םרוצ םיהלא יכ ורכזיו 35 78 27
:ול ובזכי םנושלבו םהיפב והותפיו 36 78 27
:ותירבב ונמאנ אלו ומע ןוכנ אל םבלו 37 78 27
:ותמח לכ ריעי אלו ופא בישהל הברהו תיחשי אלו ןוע רפכי םוחר אוהו 38 78 27
:בושי אלו ךלוה חור המה רשב יכ רכזיו 39 78 27
:ןומישיב והוביצעי רבדמב והורמי המכ 40 78 27
:וותה לארשי שודקו לא וסניו ובושיו 41 78 27
:רצ ינמ םדפ רשא םוי ודי תא ורכז אל 42 78 27
:ןעצ הדשב ויתפומו ויתותא םירצמב םש רשא 43 78 27
:ןויתשי לב םהילזנו םהיראי םדל ךפהיו 44 78 27
:םתיחשתו עדרפצו םלכאיו ברע םהב חלשי 45 78 27
:הבראל םעיגיו םלובי ליסחל ןתיו 46 78 27
:למנחב םתומקשו םנפג דרבב גרהי 47 78 27
:םיפשרל םהינקמו םריעב דרבל רגסיו 48 78 27
:םיער יכאלמ תחלשמ הרצו םעזו הרבע ופא ןורח םב חלשי 49 78 27
:ריגסה רבדל םתיחו םשפנ תוממ ךשח אל ופאל ביתנ סלפי 50 78 27
:םח ילהאב םינוא תישאר םירצמב רוכב לכ ךיו 51 78 27
:רבדמב רדעכ םגהניו ומע ןאצכ עסיו 52 78 27
:םיה הסכ םהיביוא תאו ודחפ אלו חטבל םחניו 53 78 27
:ונימי התנק הז רה ושדק לובג לא םאיביו 54 78 27
:לארשי יטבש םהילהאב ןכשיו הלחנ לבחב םליפיו םיוג םהינפמ שרגיו 55 78 27
:ורמש אל ויתודעו ןוילע םיהלא תא ורמיו וסניו 56 78 27
:הימר תשקכ וכפהנ םתובאכ ודגביו וגסיו 57 78 27
:והואינקי םהיליספבו םתומבב והוסיעכיו 58 78 27
:לארשיב דאמ סאמיו רבעתיו םיהלא עמש 59 78 27
:םדאב ןכש להא ולש ןכשמ שטיו 60 78 27
:רצ דיב ותראפתו וזע יבשל ןתיו 61 78 27
:רבעתה ותלחנבו ומע ברחל רגסיו 62 78 27
:וללוה אל ויתלותבו שא הלכא וירוחב 63 78 27
:הניכבת אל ויתנמלאו ולפנ ברחב וינהכ 64 78 27
:ןיימ ןנורתמ רובגכ ינדא ןשיכ ץקיו 65 78 27
:ומל ןתנ םלוע תפרח רוחא וירצ ךיו 66 78 27
:רחב אל םירפא טבשבו ףסוי להאב סאמיו 67 78 27
:בהא רשא ןויצ רה תא הדוהי טבש תא רחביו 68 78 27
:םלועל הדסי ץראכ ושדקמ םימר ומכ ןביו 69 78 27
:ןאצ תאלכממ והחקיו ודבע דודב רחביו 70 78 27
:ותלחנ לארשיבו ומע בקעיב תוערל ואיבה תולע רחאמ 71 78 27
:םחני ויפכ תונובתבו ובבל םתכ םעריו 72 78 27
:םייעל םלשורי תא ומש ךשדק לכיה תא ואמט ךתלחנב םיוג ואב םיהלא ףסאל רומזמ 1 79 27
:ץרא ותיחל ךידיסח רשב םימשה ףועל לכאמ ךידבע תלבנ תא ונתנ 2 79 27
:רבוק ןיאו םלשורי תוביבס םימכ םמד וכפש 3 79 27
:וניתוביבסל סלקו געל ונינכשל הפרח ונייה 4 79 27
:ךתאנק שא ומכ רעבת חצנל ףנאת הוהי המ דע 5 79 27
:וארק אל ךמשב רשא תוכלממ לעו ךועדי אל רשא םיוגה לא ךתמח ךפש 6 79 27
:ומשה והונ תאו בקעי תא לכא יכ 7 79 27
:דאמ ונולד יכ ךימחר ונומדקי רהמ םינשאר תנוע ונל רכזת לא 8 79 27
:ךמש ןעמל וניתאטח לע רפכו ונליצהו ךמש דובכ רבד לע ונעשי יהלא ונרזע 9 79 27
(םיוגב) :ךופשה ךידבע םד תמקנ וניניעל םייגב עדוי םהיהלא היא םיוגה ורמאי המל 10 79 27
:התומת ינב רתוה ךעורז לדגכ ריסא תקנא ךינפל אובת 11 79 27
:ינדא ךופרח רשא םתפרח םקיח לא םיתעבש ונינכשל בשהו 12 79 27
:ךתלהת רפסנ רדו רדל םלועל ךל הדונ ךתיערמ ןאצו ךמע ונחנאו 13 79 27
:רומזמ ףסאל תודע םינשש לא חצנמל 1 80 27
:העיפוה םיבורכה בשי ףסוי ןאצכ גהנ הניזאה לארשי הער 2 80 27
:ונל התעשיל הכלו ךתרובג תא הררוע השנמו ןמינבו םירפא ינפל 3 80 27
:העשונו ךינפ ראהו ונבישה םיהלא 4 80 27
:ךמע תלפתב תנשע יתמ דע תואבצ םיהלא הוהי 5 80 27
:שילש תועמדב ומקשתו העמד םחל םתלכאה 6 80 27
:ומל וגעלי וניביאו ונינכשל ןודמ ונמישת 7 80 27
:העשונו ךינפ ראהו ונבישה תואבצ םיהלא 8 80 27
:העטתו םיוג שרגת עיסת םירצממ ןפג 9 80 27
:ץרא אלמתו הישרש שרשתו הינפל תינפ 10 80 27
:לא יזרא היפנעו הלצ םירה וסכ 11 80 27
:היתוקנוי רהנ לאו םי דע הריצק חלשת 12 80 27
:ךרד ירבע לכ הוראו הירדג תצרפ המל 13 80 27
:הנערי ידש זיזו רעימ ריזח הנמסרכי 14 80 27
:תאז ןפג דקפו הארו םימשמ טבה אנ בוש תואבצ םיהלא 15 80 27
:ךל התצמא ןב לעו ךנימי העטנ רשא הנכו 16 80 27
:ודבאי ךינפ תרעגמ החוסכ שאב הפרש 17 80 27
:ךל תצמא םדא ןב לע ךנימי שיא לע ךדי יהת 18 80 27
:ארקנ ךמשבו וניחת ךממ גוסנ אלו 19 80 27
:העשונו ךינפ ראה ונבישה תואבצ םיהלא הוהי 20 80 27
:ףסאל תיתגה לע חצנמל 1 81 27
:בקעי יהלאל ועירה ונזוע םיהלאל ונינרה 2 81 27
:לבנ םע םיענ רונכ ףת ונתו הרמז ואש 3 81 27
:ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת 4 81 27
:בקעי יהלאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ 5 81 27
:עמשא יתעדי אל תפש םירצמ ץרא לע ותאצב ומש ףסוהיב תודע 6 81 27
:הנרבעת דודמ ויפכ ומכש לבסמ יתוריסה 7 81 27
:הלס הבירמ ימ לע ךנחבא םער רתסב ךנעא ךצלחאו תארק הרצב 8 81 27
:יל עמשת םא לארשי ךב הדיעאו ימע עמש 9 81 27
:רכנ לאל הוחתשת אלו רז לא ךב היהי אל 10 81 27
:והאלמאו ךיפ בחרה םירצמ ץראמ ךלעמה ךיהלא הוהי יכנא 11 81 27
:יל הבא אל לארשיו ילוקל ימע עמש אלו 12 81 27
:םהיתוצעומב וכלי םבל תורירשב והחלשאו 13 81 27
:וכלהי יכרדב לארשי יל עמש ימע ול 14 81 27
:ידי בישא םהירצ לעו עינכא םהיביוא טעמכ 15 81 27
:םלועל םתע יהיו ול ושחכי הוהי יאנשמ 16 81 27
:ךעיבשא שבד רוצמו הטח בלחמ והליכאיו 17 81 27
:טפשי םיהלא ברקב לא תדעב בצנ םיהלא ףסאל רומזמ 1 82 27
:הלס ואשת םיעשר ינפו לוע וטפשת יתמ דע 2 82 27
:וקידצה שרו ינע םותיו לד וטפש 3 82 27
:וליצה םיעשר דימ ןויבאו לד וטלפ 4 82 27
:ץרא ידסומ לכ וטומי וכלהתי הכשחב וניבי אלו ועדי אל 5 82 27
:םכלכ ןוילע ינבו םתא םיהלא יתרמא ינא 6 82 27
:ולפת םירשה דחאכו ןותומת םדאכ ןכא 7 82 27
:םיוגה לכב לחנת התא יכ ץראה הטפש םיהלא המוק 8 82 27
:ףסאל רומזמ ריש 1 83 27
:לא טקשת לאו שרחת לא ךל ימד לא םיהלא 2 83 27
:שאר ואשנ ךיאנשמו ןוימהי ךיביוא הנה יכ 3 83 27
:ךינופצ לע וצעיתיו דוס ומירעי ךמע לע 4 83 27
:דוע לארשי םש רכזי אלו יוגמ םדיחכנו וכל ורמא 5 83 27
:ותרכי תירב ךילע ודחי בל וצעונ יכ 6 83 27
:םירגהו באומ םילאעמשיו םודא ילהא 7 83 27
:רוצ יבשי םע תשלפ קלמעו ןומעו לבג 8 83 27
:הלס טול ינבל עורז ויה םמע הולנ רושא םג 9 83 27
:ןושיק לחנב ןיביכ ארסיסכ ןידמכ םהל השע 10 83 27
:המדאל ןמד ויה ראד ןיעב ודמשנ 11 83 27
:ומכיסנ לכ ענמלצכו חבזכו באזכו ברעכ ומבידנ ומתיש 12 83 27
:םיהלא תואנ תא ונל השרינ ורמא רשא 13 83 27
:חור ינפל שקכ לגלגכ ומתיש יהלא 14 83 27
:םירה טהלת הבהלכו רעי רעבת שאכ 15 83 27
:םלהבת ךתפוסבו ךרעסב םפדרת ןכ 16 83 27
:הוהי ךמש ושקביו ןולק םהינפ אלמ 17 83 27
:ודבאיו ורפחיו דע ידע ולהביו ושבי 18 83 27
:ץראה לכ לע ןוילע ךדבל הוהי ךמש התא יכ ועדיו 19 83 27
:רומזמ חרק ינבל תיתגה לע חצנמל 1 84 27
:תואבצ הוהי ךיתונכשמ תודידי המ 2 84 27
:יח לא לא וננרי ירשבו יבל הוהי תורצחל ישפנ התלכ םגו הפסכנ 3 84 27
:יהלאו יכלמ תואבצ הוהי ךיתוחבזמ תא היחרפא התש רשא הל ןק רורדו תיב האצמ רופצ םג 4 84 27
:הלס ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא 5 84 27
:םבבלב תולסמ ךב ול זוע םדא ירשא 6 84 27
:הרומ הטעי תוכרב םג והותישי ןיעמ אכבה קמעב ירבע 7 84 27
:ןויצב םיהלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי 8 84 27
:הלס בקעי יהלא הניזאה יתלפת העמש תואבצ םיהלא הוהי 9 84 27
:ךחישמ ינפ טבהו םיהלא האר וננגמ 10 84 27
:עשר ילהאב רודמ יהלא תיבב ףפותסה יתרחב ףלאמ ךירצחב םוי בוט יכ 11 84 27
:םימתב םיכלהל בוט ענמי אל הוהי ןתי דובכו ןח םיהלא הוהי ןגמו שמש יכ 12 84 27
:ךב חטב םדא ירשא תואבצ הוהי 13 84 27
:רומזמ חרק ינבל חצנמל 1 85 27
(תיבש) :בקעי תובש תבש ךצרא הוהי תיצר 2 85 27
:הלס םתאטח לכ תיסכ ךמע ןוע תאשנ 3 85 27
:ךפא ןורחמ תובישה ךתרבע לכ תפסא 4 85 27
:ונמע ךסעכ רפהו ונעשי יהלא ונבוש 5 85 27
:רדו רדל ךפא ךשמת ונב ףנאת םלועלה 6 85 27
:ךב וחמשי ךמעו וניחת בושת התא אלה 7 85 27
:ונל ןתת ךעשיו ךדסח הוהי ונארה 8 85 27
:הלסכל ובושי לאו וידיסח לאו ומע לא םולש רבדי יכ הוהי לאה רבדי המ העמשא 9 85 27
:ונצראב דובכ ןכשל ועשי ויאריל בורק ךא 10 85 27
:וקשנ םולשו קדצ ושגפנ תמאו דסח 11 85 27
:ףקשנ םימשמ קדצו חמצת ץראמ תמא 12 85 27
:הלובי ןתת ונצראו בוטה ןתי הוהי םג 13 85 27
:וימעפ ךרדל םשיו ךלהי וינפל קדצ 14 85 27
:ינא ןויבאו ינע יכ יננע ךנזא הוהי הטה דודל הלפת 1 86 27
:ךילא חטובה יהלא התא ךדבע עשוה ינא דיסח יכ ישפנ הרמש 2 86 27
:םויה לכ ארקא ךילא יכ ינדא יננח 3 86 27
:אשא ישפנ ינדא ךילא יכ ךדבע שפנ חמש 4 86 27
:ךיארק לכל דסח ברו חלסו בוט ינדא התא יכ 5 86 27
:יתונונחת לוקב הבישקהו יתלפת הוהי הניזאה 6 86 27
:יננעת יכ ךארקא יתרצ םויב 7 86 27
:ךישעמכ ןיאו ינדא םיהלאב ךומכ ןיא 8 86 27
:ךמשל ודבכיו ינדא ךינפל ווחתשיו ואובי תישע רשא םיוג לכ 9 86 27
:ךדבל םיהלא התא תואלפנ השעו התא לודג יכ 10 86 27
:ךמש האריל יבבל דחי ךתמאב ךלהא ךכרד הוהי ינרוה 11 86 27
:םלועל ךמש הדבכאו יבבל לכב יהלא ינדא ךדוא 12 86 27
:היתחת לואשמ ישפנ תלצהו ילע לודג ךדסח יכ 13 86 27
:םדגנל ךומש אלו ישפנ ושקב םיצירע תדעו ילע ומק םידז םיהלא 14 86 27
:תמאו דסח ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר לא ינדא התאו 15 86 27
:ךתמא ןבל העישוהו ךדבעל ךזע הנת יננחו ילא הנפ 16 86 27
:ינתמחנו ינתרזע הוהי התא יכ ושביו יאנש ואריו הבוטל תוא ימע השע 17 86 27
:שדק יררהב ותדוסי ריש רומזמ חרק ינבל 1 87 27
:בקעי תונכשמ לכמ ןויצ ירעש הוהי בהא 2 87 27
:הלס םיהלאה ריע ךב רבדמ תודבכנ 3 87 27
:םש דלי הז שוכ םע רוצו תשלפ הנה יעדיל לבבו בהר ריכזא 4 87 27
:ןוילע הננוכי אוהו הב דלי שיאו שיא רמאי ןויצלו 5 87 27
:הלס םש דלי הז םימע בותכב רפסי הוהי 6 87 27
:ךב יניעמ לכ םיללחכ םירשו 7 87 27
:יחרזאה ןמיהל ליכשמ תונעל תלחמ לע חצנמל חרק ינבל רומזמ ריש 1 88 27
:ךדגנ הלילב יתקעצ םוי יתעושי יהלא הוהי 2 88 27
:יתנרל ךנזא הטה יתלפת ךינפל אובת 3 88 27
:ועיגה לואשל ייחו ישפנ תוערב העבש יכ 4 88 27
:ליא ןיא רבגכ יתייה רוב ידרוי םע יתבשחנ 5 88 27
:ורזגנ ךדימ המהו דוע םתרכז אל רשא רבק יבכש םיללח ומכ ישפח םיתמב 6 88 27
:תולצמב םיכשחמב תויתחת רובב ינתש 7 88 27
:הלס תינע ךירבשמ לכו ךתמח הכמס ילע 8 88 27
:אצא אלו אלכ ומל תובעות ינתש ינממ יעדימ תקחרה 9 88 27
:יפכ ךילא יתחטש םוי לכב הוהי ךיתארק ינע ינמ הבאד יניע 10 88 27
:הלס ךודוי ומוקי םיאפר םא אלפ השעת םיתמלה 11 88 27
:ןודבאב ךתנומא ךדסח רבקב רפסיה 12 88 27
:הישנ ץראב ךתקדצו ךאלפ ךשחב עדויה 13 88 27
:ךמדקת יתלפת רקבבו יתעוש הוהי ךילא ינאו 14 88 27
:ינממ ךינפ ריתסת ישפנ חנזת הוהי המל 15 88 27
:הנופא ךימא יתאשנ רענמ עוגו ינא ינע 16 88 27
:ינתותמצ ךיתועב ךינורח ורבע ילע 17 88 27
:דחי ילע ופיקה םויה לכ םימכ ינובס 18 88 27
:ךשחמ יעדימ ערו בהא ינממ תקחרה 19 88 27
:יחרזאה ןתיאל ליכשמ 1 89 27
:יפב ךתנומא עידוא רדו רדל הרישא םלוע הוהי ידסח 2 89 27
:םהב ךתנומא ןכת םימש הנבי דסח םלוע יתרמא יכ 3 89 27
:ידבע דודל יתעבשנ יריחבל תירב יתרכ 4 89 27
:הלס ךאסכ רודו רדל יתינבו ךערז ןיכא םלוע דע 5 89 27
:םישדק להקב ךתנומא ףא הוהי ךאלפ םימש ודויו 6 89 27
:םילא ינבב הוהיל המדי הוהיל ךרעי קחשב ימ יכ 7 89 27
:ויביבס לכ לע ארונו הבר םישדק דוסב ץרענ לא 8 89 27
:ךיתוביבס ךתנומאו הי ןיסח ךומכ ימ תואבצ יהלא הוהי 9 89 27
:םחבשת התא וילג אושב םיה תואגב לשומ התא 10 89 27
:ךיביוא תרזפ ךזע עורזב בהר ללחכ תאכד התא 11 89 27
:םתדסי התא האלמו לבת ץרא ךל ףא םימש ךל 12 89 27
:וננרי ךמשב ןומרחו רובת םתארב התא ןימיו ןופצ 13 89 27
:ךנימי םורת ךדי זעת הרובג םע עורז ךל 14 89 27
:ךינפ ומדקי תמאו דסח ךאסכ ןוכמ טפשמו קדצ 15 89 27
:ןוכלהי ךינפ רואב הוהי העורת יעדוי םעה ירשא 16 89 27
:ומורי ךתקדצבו םויה לכ ןוליגי ךמשב 17 89 27
(םורת) :וננרק םירת ךנצרבו התא ומזע תראפת יכ 18 89 27
:ונכלמ לארשי שודקלו וננגמ הוהיל יכ 19 89 27
:םעמ רוחב יתומירה רובג לע רזע יתיוש רמאתו ךידיסחל ןוזחב תרבד זא 20 89 27
:ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ 21 89 27
:ונצמאת יעורז ףא ומע ןוכת ידי רשא 22 89 27
:וננעי אל הלוע ןבו וב ביוא אשי אל 23 89 27
:ףוגא ויאנשמו וירצ וינפמ יתותכו 24 89 27
:ונרק םורת ימשבו ומע ידסחו יתנומאו 25 89 27
:ונימי תורהנבו ודי םיב יתמשו 26 89 27
:יתעושי רוצו ילא התא יבא ינארקי אוה 27 89 27
:ץרא יכלמל ןוילע והנתא רוכב ינא ףא 28 89 27
(ול) (רמשא) :ול תנמאנ יתירבו ידסח ול רומשא םלועל 29 89 27
:םימש ימיכ ואסכו וערז דעל יתמשו 30 89 27
:ןוכלי אל יטפשמבו יתרות וינב ובזעי םא 31 89 27
:ורמשי אל יתוצמו וללחי יתקח םא 32 89 27
:םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו 33 89 27
:יתנומאב רקשא אלו ומעמ ריפא אל ידסחו 34 89 27
:הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא אל 35 89 27
:בזכא דודל םא ישדקב יתעבשנ תחא 36 89 27
:ידגנ שמשכ ואסכו היהי םלועל וערז 37 89 27
:הלס ןמאנ קחשב דעו םלוע ןוכי חריכ 38 89 27
:ךחישמ םע תרבעתה סאמתו תחנז התאו 39 89 27
:ורזנ ץראל תללח ךדבע תירב התראנ 40 89 27
:התחמ וירצבמ תמש ויתרדג לכ תצרפ 41 89 27
:וינכשל הפרח היה ךרד ירבע לכ והסש 42 89 27
:ויביוא לכ תחמשה וירצ ןימי תומירה 43 89 27
:המחלמב ותמיקה אלו וברח רוצ בישת ףא 44 89 27
:התרגמ ץראל ואסכו ורהטמ תבשה 45 89 27
:הלס השוב וילע תיטעה וימולע ימי תרצקה 46 89 27
:ךתמח שא ומכ רעבת חצנל רתסת הוהי המ דע 47 89 27
:םדא ינב לכ תארב אוש המ לע דלח המ ינא רכז 48 89 27
:הלס לואש דימ ושפנ טלמי תומ הארי אלו היחי רבג ימ 49 89 27
:ךתנומאב דודל תעבשנ ינדא םינשארה ךידסח היא 50 89 27
:םימע םיבר לכ יקיחב יתאש ךידבע תפרח ינדא רכז 51 89 27
:ךחישמ תובקע ופרח רשא הוהי ךיביוא ופרח רשא 52 89 27
:ןמאו ןמא םלועל הוהי ךורב 53 89 27
:רדו רדב ונל תייה התא ןועמ ינדא םיהלאה שיא השמל הלפת 1 90 27
:לא התא םלוע דע םלועמו לבתו ץרא ללוחתו ודלי םירה םרטב 2 90 27
:םדא ינב ובוש רמאתו אכד דע שונא בשת 3 90 27
:הלילב הרומשאו רבעי יכ לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ 4 90 27
:ףלחי ריצחכ רקבב ויהי הנש םתמרז 5 90 27
:שביו ללומי ברעל ףלחו ץיצי רקבב 6 90 27
:ונלהבנ ךתמחבו ךפאב ונילכ יכ 7 90 27
(התש) :ךינפ רואמל ונמלע ךדגנל וניתנוע תש 8 90 27
:הגה ומכ ונינש ונילכ ךתרבעב ונפ ונימי לכ יכ 9 90 27
:הפענו שיח זג יכ ןואו למע םבהרו הנש םינומש תרובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש ימי 10 90 27
:ךתרבע ךתאריכו ךפא זע עדוי ימ 11 90 27
:המכח בבל אבנו עדוה ןכ ונימי תונמל 12 90 27
:ךידבע לע םחנהו יתמ דע הוהי הבוש 13 90 27
:ונימי לכב החמשנו הננרנו ךדסח רקבב ונעבש 14 90 27
:הער וניאר תונש ונתינע תומיכ ונחמש 15 90 27
:םהינב לע ךרדהו ךלעפ ךידבע לא הארי 16 90 27
:והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניהלא ינדא םענ יהיו 17 90 27
:ןנולתי ידש לצב ןוילע רתסב בשי 1 91 27
:וב חטבא יהלא יתדוצמו יסחמ הוהיל רמא 2 91 27
:תווה רבדמ שוקי חפמ ךליצי אוה יכ 3 91 27
:ותמא הרחסו הנצ הסחת ויפנכ תחתו ךל ךסי ותרבאב 4 91 27
:םמוי ףועי ץחמ הליל דחפמ ארית אל 5 91 27
:םירהצ דושי בטקמ ךלהי לפאב רבדמ 6 91 27
:שגי אל ךילא ךנימימ הבברו ףלא ךדצמ לפי 7 91 27
:הארת םיעשר תמלשו טיבת ךיניעב קר 8 91 27
:ךנועמ תמש ןוילע יסחמ הוהי התא יכ 9 91 27
:ךלהאב ברקי אל עגנו הער ךילא הנאת אל 10 91 27
:ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ 11 91 27
:ךלגר ןבאב ףגת ןפ ךנואשי םיפכ לע 12 91 27
:ןינתו ריפכ סמרת ךרדת ןתפו לחש לע 13 91 27
:ימש עדי יכ והבגשא והטלפאו קשח יב יכ 14 91 27
:והדבכאו והצלחא הרצב יכנא ומע והנעאו ינארקי 15 91 27
:יתעושיב והאראו והעיבשא םימי ךרא 16 91 27
:תבשה םויל ריש רומזמ 1 92 27
:ןוילע ךמשל רמזלו הוהיל תודהל בוט 2 92 27
:תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל 3 92 27
:רונכב ןויגה ילע לבנ ילעו רושע ילע 4 92 27
:ןנרא ךידי ישעמב ךלעפב הוהי ינתחמש יכ 5 92 27
:ךיתבשחמ וקמע דאמ הוהי ךישעמ ולדג המ 6 92 27
:תאז תא ןיבי אל ליסכו עדי אל רעב שיא 7 92 27
:דע ידע םדמשהל ןוא ילעפ לכ וציציו בשע ומכ םיעשר חרפב 8 92 27
:הוהי םלעל םורמ התאו 9 92 27
:ןוא ילעפ לכ ודרפתי ודבאי ךיביא הנה יכ הוהי ךיביא הנה יכ 10 92 27
:ןנער ןמשב יתלב ינרק םיארכ םרתו 11 92 27
:ינזא הנעמשת םיערמ ילע םימקב ירושב יניע טבתו 12 92 27
:הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ 13 92 27
:וחירפי וניהלא תורצחב הוהי תיבב םילותש 14 92 27
:ויהי םיננערו םינשד הבישב ןובוני דוע 15 92 27
(התלוע) (אלו) :וב התלע אלו ירוצ הוהי רשי יכ דיגהל 16 92 27
:טומת לב לבת ןוכת ףא רזאתה זע הוהי שבל שבל תואג ךלמ הוהי 1 93 27
:התא םלועמ זאמ ךאסכ ןוכנ 2 93 27
:םיכד תורהנ ואשי םלוק תורהנ ואשנ הוהי תורהנ ואשנ 3 93 27
:הוהי םורמב רידא םי ירבשמ םירידא םיבר םימ תולקמ 4 93 27
:םימי ךראל הוהי שדק הואנ ךתיבל דאמ ונמאנ ךיתדע 5 93 27
:עיפוה תומקנ לא הוהי תומקנ לא 1 94 27
:םיאג לע לומג בשה ץראה טפש אשנה 2 94 27
:וזלעי םיעשר יתמ דע הוהי םיעשר יתמ דע 3 94 27
:ןוא ילעפ לכ ורמאתי קתע ורבדי ועיבי 4 94 27
:ונעי ךתלחנו ואכדי הוהי ךמע 5 94 27
:וחצרי םימותיו וגרהי רגו הנמלא 6 94 27
:בקעי יהלא ןיבי אלו הי הארי אל ורמאיו 7 94 27
:וליכשת יתמ םיליסכו םעב םירעב וניב 8 94 27
:טיבי אלה ןיע רצי םא עמשי אלה ןזא עטנה 9 94 27
:תעד םדא דמלמה חיכוי אלה םיוג רסיה 10 94 27
:לבה המה יכ םדא תובשחמ עדי הוהי 11 94 27
:ונדמלת ךתרותמו הי ונרסית רשא רבגה ירשא 12 94 27
:תחש עשרל הרכי דע ער ימימ ול טיקשהל 13 94 27
:בזעי אל ותלחנו ומע הוהי שטי אל יכ 14 94 27
:בל ירשי לכ וירחאו טפשמ בושי קדצ דע יכ 15 94 27
:ןוא ילעפ םע יל בציתי ימ םיערמ םע יל םוקי ימ 16 94 27
:ישפנ המוד הנכש טעמכ יל התרזע הוהי ילול 17 94 27
:ינדעסי הוהי ךדסח ילגר הטמ יתרמא םא 18 94 27
:ישפנ ועשעשי ךימוחנת יברקב יפערש ברב 19 94 27
:קח ילע למע רצי תווה אסכ ךרבחיה 20 94 27
:ועישרי יקנ םדו קידצ שפנ לע ודוגי 21 94 27
:יסחמ רוצל יהלאו בגשמל יל הוהי יהיו 22 94 27
:וניהלא הוהי םתימצי םתימצי םתערבו םנוא תא םהילע בשיו 23 94 27
:ונעשי רוצל העירנ הוהיל הננרנ וכל 1 95 27
:ול עירנ תורמזב הדותב וינפ המדקנ 2 95 27
:םיהלא לכ לע לודג ךלמו הוהי לודג לא יכ 3 95 27
:ול םירה תופעותו ץרא ירקחמ ודיב רשא 4 95 27
:ורצי וידי תשביו והשע אוהו םיה ול רשא 5 95 27
:ונשע הוהי ינפל הכרבנ הערכנו הוחתשנ ואב 6 95 27
:ועמשת ולקב םא םויה ודי ןאצו ותיערמ םע ונחנאו וניהלא אוה יכ 7 95 27
:רבדמב הסמ םויכ הבירמכ םכבבל ושקת לא 8 95 27
:ילעפ ואר םג ינונחב םכיתובא ינוסנ רשא 9 95 27
:יכרד ועדי אל םהו םה בבל יעת םע רמאו רודב טוקא הנש םיעברא 10 95 27
:יתחונמ לא ןואבי םא יפאב יתעבשנ רשא 11 95 27
:ץראה לכ הוהיל וריש שדח ריש הוהיל וריש 1 96 27
:ותעושי םויל םוימ ורשב ומש וכרב הוהיל וריש 2 96 27
:ויתואלפנ םימעה לכב ודובכ םיוגב ורפס 3 96 27
:םיהלא לכ לע אוה ארונ דאמ ללהמו הוהי לודג יכ 4 96 27
:השע םימש הוהיו םילילא םימעה יהלא לכ יכ 5 96 27
:ושדקמב תראפתו זע וינפל רדהו דוה 6 96 27
:זעו דובכ הוהיל ובה םימע תוחפשמ הוהיל ובה 7 96 27
:ויתורצחל ואבו החנמ ואש ומש דובכ הוהיל ובה 8 96 27
:ץראה לכ וינפמ וליח שדק תרדהב הוהיל ווחתשה 9 96 27
:םירשימב םימע ןידי טומת לב לבת ןוכת ףא ךלמ הוהי םיוגב ורמא 10 96 27
:ואלמו םיה םערי ץראה לגתו םימשה וחמשי 11 96 27
:רעי יצע לכ וננרי זא וב רשא לכו ידש זלעי 12 96 27
:ותנומאב םימעו קדצב לבת טפשי ץראה טפשל אב יכ אב יכ הוהי ינפל 13 96 27
:םיבר םייא וחמשי ץראה לגת ךלמ הוהי 1 97 27
:ואסכ ןוכמ טפשמו קדצ ויביבס לפרעו ןנע 2 97 27
:וירצ ביבס טהלתו ךלת וינפל שא 3 97 27
:ץראה לחתו התאר לבת ויקרב וריאה 4 97 27
:ץראה לכ ןודא ינפלמ הוהי ינפלמ וסמנ גנודכ םירה 5 97 27
:ודובכ םימעה לכ וארו וקדצ םימשה ודיגה 6 97 27
:םיהלא לכ ול ווחתשה םילילאב םיללהתמה לספ ידבע לכ ושבי 7 97 27
:הוהי ךיטפשמ ןעמל הדוהי תונב הנלגתו ןויצ חמשתו העמש 8 97 27
:םיהלא לכ לע תילענ דאמ ץראה לכ לע ןוילע הוהי התא יכ 9 97 27
:םליצי םיעשר דימ וידיסח תושפנ רמש ער ואנש הוהי יבהא 10 97 27
:החמש בל ירשילו קידצל ערז רוא 11 97 27
:ושדק רכזל ודוהו הוהיב םיקידצ וחמש 12 97 27
:ושדק עורזו ונימי ול העישוה השע תואלפנ יכ שדח ריש הוהיל וריש רומזמ 1 98 27
:ותקדצ הלג םיוגה יניעל ותעושי הוהי עידוה 2 98 27
:וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ ואר לארשי תיבל ותנומאו ודסח רכז 3 98 27
:ורמזו וננרו וחצפ ץראה לכ הוהיל ועירה 4 98 27
:הרמז לוקו רונכב רונכב הוהיל ורמז 5 98 27
:הוהי ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצצחב 6 98 27
:הב יבשיו לבת ואלמו םיה םערי 7 98 27
:וננרי םירה דחי ףכ ואחמי תורהנ 8 98 27
:םירשימב םימעו קדצב לבת טפשי ץראה טפשל אב יכ הוהי ינפל 9 98 27
:ץראה טונת םיבורכ בשי םימע וזגרי ךלמ הוהי 1 99 27
:םימעה לכ לע אוה םרו לודג ןויצב הוהי 2 99 27
:אוה שודק ארונו לודג ךמש ודוי 3 99 27
:תישע התא בקעיב הקדצו טפשמ םירשימ תננוכ התא בהא טפשמ ךלמ זעו 4 99 27
:אוה שודק וילגר םדהל ווחתשהו וניהלא הוהי וממור 5 99 27
:םנעי אוהו הוהי לא םיארק ומש יארקב לאומשו וינהכב ןרהאו השמ 6 99 27
:ומל ןתנ קחו ויתדע ורמש םהילא רבדי ןנע דומעב 7 99 27
:םתולילע לע םקנו םהל תייה אשנ לא םתינע התא וניהלא הוהי 8 99 27
:וניהלא הוהי שודק יכ ושדק רהל ווחתשהו וניהלא הוהי וממור 9 99 27
:ץראה לכ הוהיל ועירה הדותל רומזמ 1 100 27
:הננרב וינפל ואב החמשב הוהי תא ודבע 2 100 27
(ולו) :ותיערמ ןאצו ומע ונחנא אלו ונשע אוה םיהלא אוה הוהי יכ ועד 3 100 27
:ומש וכרב ול ודוה הלהתב ויתרצח הדותב וירעש ואב 4 100 27
:ותנומא רדו רד דעו ודסח םלועל הוהי בוט יכ 5 100 27
:הרמזא הוהי ךל הרישא טפשמו דסח רומזמ דודל 1 101 27
:יתיב ברקב יבבל םתב ךלהתא ילא אובת יתמ םימת ךרדב הליכשא 2 101 27
:יב קבדי אל יתאנש םיטס השע לעילב רבד יניע דגנל תישא אל 3 101 27
:עדא אל ער ינממ רוסי שקע בבל 4 101 27
(ינשלמ) :לכוא אל ותא בבל בחרו םיניע הבג תימצא ותוא והער רתסב ינשולמ 5 101 27
:ינתרשי אוה םימת ךרדב ךלה ידמע תבשל ץרא ינמאנב יניע 6 101 27
:יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבד הימר השע יתיב ברקב בשי אל 7 101 27
:ןוא ילעפ לכ הוהי ריעמ תירכהל ץרא יעשר לכ תימצא םירקבל 8 101 27
:וחיש ךפשי הוהי ינפלו ףטעי יכ ינעל הלפת 1 102 27
:אובת ךילא יתעושו יתלפת העמש הוהי 2 102 27
:יננע רהמ ארקא םויב ךנזא ילא הטה יל רצ םויב ינממ ךינפ רתסת לא 3 102 27
:ורחנ דק ומכ יתומצעו ימי ןשעב ולכ יכ 4 102 27
:ימחל לכאמ יתחכש יכ יבל שביו בשעכ הכוה 5 102 27
:ירשבל ימצע הקבד יתחנא לוקמ 6 102 27
:תוברח סוככ יתייה רבדמ תאקל יתימד 7 102 27
:גג לע דדוב רופצכ היהאו יתדקש 8 102 27
:ועבשנ יב יללוהמ יביוא ינופרח םויה לכ 9 102 27
:יתכסמ יכבב יוקשו יתלכא םחלכ רפא יכ 10 102 27
:ינכילשתו ינתאשנ יכ ךפצקו ךמעז ינפמ 11 102 27
:שביא בשעכ ינאו יוטנ לצכ ימי 12 102 27
:רדו רדל ךרכזו בשת םלועל הוהי התאו 13 102 27
:דעומ אב יכ הננחל תע יכ ןויצ םחרת םוקת התא 14 102 27
:וננחי הרפע תאו הינבא תא ךידבע וצר יכ 15 102 27
:ךדובכ תא ץראה יכלמ לכו הוהי םש תא םיוג וארייו 16 102 27
:ודובכב הארנ ןויצ הוהי הנב יכ 17 102 27
:םתלפת תא הזב אלו רערעה תלפת לא הנפ 18 102 27
:הי ללהי ארבנ םעו ןורחא רודל תאז בתכת 19 102 27
:טיבה ץרא לא םימשמ הוהי ושדק םורממ ףיקשה יכ 20 102 27
:התומת ינב חתפל ריסא תקנא עמשל 21 102 27
:םלשוריב ותלהתו הוהי םש ןויצב רפסל 22 102 27
:הוהי תא דבעל תוכלממו ודחי םימע ץבקהב 23 102 27
(יחכ) :ימי רצק וחכ ךרדב הנע 24 102 27
:ךיתונש םירוד רודב ימי יצחב ינלעת לא ילא רמא 25 102 27
:םימש ךידי השעמו תדסי ץראה םינפל 26 102 27
:ופלחיו םפילחת שובלכ ולבי דגבכ םלכו דמעת התאו ודבאי המה 27 102 27
:ומתי אל ךיתונשו אוה התאו 28 102 27
:ןוכי ךינפל םערזו ונוכשי ךידבע ינב 29 102 27
:ושדק םש תא יברק לכו הוהי תא ישפנ יכרב דודל 1 103 27
:וילומג לכ יחכשת לאו הוהי תא ישפנ יכרב 2 103 27
:יכיאלחת לכל אפרה יכנוע לכל חלסה 3 103 27
:םימחרו דסח יכרטעמה יכייח תחשמ לאוגה 4 103 27
:יכירוענ רשנכ שדחתת ךידע בוטב עיבשמה 5 103 27
:םיקושע לכל םיטפשמו הוהי תוקדצ השע 6 103 27
:ויתולילע לארשי ינבל השמל ויכרד עידוי 7 103 27
:דסח ברו םיפא ךרא הוהי ןונחו םוחר 8 103 27
:רוטי םלועל אלו בירי חצנל אל 9 103 27
:ונילע למג וניתנועכ אלו ונל השע וניאטחכ אל 10 103 27
:ויארי לע ודסח רבג ץראה לע םימש הבגכ יכ 11 103 27
:וניעשפ תא ונממ קיחרה ברעממ חרזמ קחרכ 12 103 27
:ויארי לע הוהי םחר םינב לע בא םחרכ 13 103 27
:ונחנא רפע יכ רוכז ונרצי עדי אוה יכ 14 103 27
:ץיצי ןכ הדשה ץיצכ וימי ריצחכ שונא 15 103 27
:ומוקמ דוע ונריכי אלו ונניאו וב הרבע חור יכ 16 103 27
:םינב ינבל ותקדצו ויארי לע םלוע דעו םלועמ הוהי דסחו 17 103 27
:םתושעל וידקפ ירכזלו ותירב ירמשל 18 103 27
:הלשמ לכב ותוכלמו ואסכ ןיכה םימשב הוהי 19 103 27
:ורבד לוקב עמשל ורבד ישע חכ ירבג ויכאלמ הוהי וכרב 20 103 27
:ונוצר ישע ויתרשמ ויאבצ לכ הוהי וכרב 21 103 27
:הוהי תא ישפנ יכרב ותלשממ תומקמ לכב וישעמ לכ הוהי וכרב 22 103 27
:תשבל רדהו דוה דאמ תלדג יהלא הוהי הוהי תא ישפנ יכרב 1 104 27
:העיריכ םימש הטונ המלשכ רוא הטע 2 104 27
:חור יפנכ לע ךלהמה ובוכר םיבע םשה ויתוילע םימב הרקמה 3 104 27
:טהל שא ויתרשמ תוחור ויכאלמ השע 4 104 27
:דעו םלוע טומת לב הינוכמ לע ץרא דסי 5 104 27
:םימ ודמעי םירה לע ותיסכ שובלכ םוהת 6 104 27
:ןוזפחי ךמער לוק ןמ ןוסוני ךתרעג ןמ 7 104 27
:םהל תדסי הז םוקמ לא תועקב ודרי םירה ולעי 8 104 27
:ץראה תוסכל ןובושי לב ןורבעי לב תמש לובג 9 104 27
:ןוכלהי םירה ןיב םילחנב םיניעמ חלשמה 10 104 27
:םאמצ םיארפ ורבשי ידש ותיח לכ וקשי 11 104 27
:לוק ונתי םיאפע ןיבמ ןוכשי םימשה ףוע םהילע 12 104 27
:ץראה עבשת ךישעמ ירפמ ויתוילעמ םירה הקשמ 13 104 27
:ץראה ןמ םחל איצוהל םדאה תדבעל בשעו המהבל ריצח חימצמ 14 104 27
:דעסי שונא בבל םחלו ןמשמ םינפ ליהצהל שונא בבל חמשי ןייו 15 104 27
:עטנ רשא ןונבל יזרא הוהי יצע ועבשי 16 104 27
:התיב םישורב הדיסח וננקי םירפצ םש רשא 17 104 27
:םינפשל הסחמ םיעלס םילעיל םיהבגה םירה 18 104 27
:ואובמ עדי שמש םידעומל חרי השע 19 104 27
:רעי ותיח לכ שמרת וב הליל יהיו ךשח תשת 20 104 27
:םלכא לאמ שקבלו ףרטל םיגאש םיריפכה 21 104 27
:ןוצברי םתנועמ לאו ןופסאי שמשה חרזת 22 104 27
:ברע ידע ותדבעלו ולעפל םדא אצי 23 104 27
:ךנינק ץראה האלמ תישע המכחב םלכ הוהי ךישעמ ובר המ 24 104 27
:תולדג םע תונטק תויח רפסמ ןיאו שמר םש םידי בחרו לודג םיה הז 25 104 27
:וב קחשל תרצי הז ןתיול ןוכלהי תוינא םש 26 104 27
:ותעב םלכא תתל ןורבשי ךילא םלכ 27 104 27
:בוט ןועבשי ךדי חתפת ןוטקלי םהל ןתת 28 104 27
:ןובושי םרפע לאו ןועוגי םחור ףסת ןולהבי ךינפ ריתסת 29 104 27
:המדא ינפ שדחתו ןוארבי ךחור חלשת 30 104 27
:וישעמב הוהי חמשי םלועל הוהי דובכ יהי 31 104 27
:ונשעיו םירהב עגי דערתו ץראל טיבמה 32 104 27
:ידועב יהלאל הרמזא ייחב הוהיל הרישא 33 104 27
:הוהיב חמשא יכנא יחיש וילע ברעי 34 104 27
:הי וללה הוהי תא ישפנ יכרב םניא דוע םיעשרו ץראה ןמ םיאטח ומתי 35 104 27
:ויתולילע םימעב ועידוה ומשב וארק הוהיל ודוה 1 105 27
:ויתואלפנ לכב וחיש ול ורמז ול וריש 2 105 27
:הוהי ישקבמ בל חמשי ושדק םשב וללהתה 3 105 27
:דימת וינפ ושקב וזעו הוהי ושרד 4 105 27
:ויפ יטפשמו ויתפמ השע רשא ויתואלפנ ורכז 5 105 27
:ויריחב בקעי ינב ודבע םהרבא ערז 6 105 27
:ויטפשמ ץראה לכב וניהלא הוהי אוה 7 105 27
:רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל רכז 8 105 27
:קחשיל ותעובשו םהרבא תא תרכ רשא 9 105 27
:םלוע תירב לארשיל קחל בקעיל הדימעיו 10 105 27
:םכתלחנ לבח ןענכ ץרא תא ןתא ךל רמאל 11 105 27
:הב םירגו טעמכ רפסמ יתמ םתויהב 12 105 27
:רחא םע לא הכלמממ יוג לא יוגמ וכלהתיו 13 105 27
:םיכלמ םהילע חכויו םקשעל םדא חינה אל 14 105 27
:וערת לא יאיבנלו יחישמב ועגת לא 15 105 27
:רבש םחל הטמ לכ ץראה לע בער ארקיו 16 105 27
:ףסוי רכמנ דבעל שיא םהינפל חלש 17 105 27
(ולגר) :ושפנ האב לזרב וילגר לבכב ונע 18 105 27
:והתפרצ הוהי תרמא ורבד אב תע דע 19 105 27
:והחתפיו םימע לשמ והריתיו ךלמ חלש 20 105 27
:ונינק לכב לשמו ותיבל ןודא ומש 21 105 27
:םכחי וינקזו ושפנב וירש רסאל 22 105 27
:םח ץראב רג בקעיו םירצמ לארשי אביו 23 105 27
:וירצמ והמצעיו דאמ ומע תא רפיו 24 105 27
:וידבעב לכנתהל ומע אנשל םבל ךפה 25 105 27
:וב רחב רשא ןרהא ודבע השמ חלש 26 105 27
:םח ץראב םיתפמו ויתותא ירבד םב ומש 27 105 27
(ורבד) (תא) :וורבד תא ורמ אלו ךשחיו ךשח חלש 28 105 27
:םתגד תא תמיו םדל םהימימ תא ךפה 29 105 27
:םהיכלמ ירדחב םיעדרפצ םצרא ץרש 30 105 27
:םלובג לכב םינכ ברע אביו רמא 31 105 27
:םצראב תובהל שא דרב םהימשג ןתנ 32 105 27
:םלובג ץע רבשיו םתנאתו םנפג ךיו 33 105 27
:רפסמ ןיאו קליו הברא אביו רמא 34 105 27
:םתמדא ירפ לכאיו םצראב בשע לכ לכאיו 35 105 27
:םנוא לכל תישאר םצראב רוכב לכ ךיו 36 105 27
:לשוכ ויטבשב ןיאו בהזו ףסכב םאיצויו 37 105 27
:םהילע םדחפ לפנ יכ םתאצב םירצמ חמש 38 105 27
:הליל ריאהל שאו ךסמל ןנע שרפ 39 105 27
:םעיבשי םימש םחלו ולש אביו לאש 40 105 27
:רהנ תויצב וכלה םימ ובוזיו רוצ חתפ 41 105 27
:ודבע םהרבא תא ושדק רבד תא רכז יכ 42 105 27
:ויריחב תא הנרב ןוששב ומע אצויו 43 105 27
:ושריי םימאל למעו םיוג תוצרא םהל ןתיו 44 105 27
:הי וללה ורצני ויתרותו ויקח ורמשי רובעב 45 105 27
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה היוללה 1 106 27
:ותלהת לכ עימשי הוהי תורובג ללמי ימ 2 106 27
:תע לכב הקדצ השע טפשמ ירמש ירשא 3 106 27
:ךתעושיב ינדקפ ךמע ןוצרב הוהי ינרכז 4 106 27
:ךתלחנ םע ללהתהל ךיוג תחמשב חמשל ךיריחב תבוטב תוארל 5 106 27
:ונעשרה וניועה וניתובא םע ונאטח 6 106 27
:ףוס םיב םי לע ורמיו ךידסח בר תא ורכז אל ךיתואלפנ וליכשה אל םירצמב וניתובא 7 106 27
:ותרובג תא עידוהל ומש ןעמל םעישויו 8 106 27
:רבדמכ תומהתב םכילויו ברחיו ףוס םיב רעגיו 9 106 27
:ביוא דימ םלאגיו אנוש דימ םעישויו 10 106 27
:רתונ אל םהמ דחא םהירצ םימ וסכיו 11 106 27
:ותלהת ורישי וירבדב ונימאיו 12 106 27
:ותצעל וכח אל וישעמ וחכש ורהמ 13 106 27
:ןומישיב לא וסניו רבדמב הואת וואתיו 14 106 27
:םשפנב ןוזר חלשיו םתלאש םהל ןתיו 15 106 27
:הוהי שודק ןרהאל הנחמב השמל ואנקיו 16 106 27
:םריבא תדע לע סכתו ןתד עלבתו ץרא חתפת 17 106 27
:םיעשר טהלת הבהל םתדעב שא רעבתו 18 106 27
:הכסמל ווחתשיו ברחב לגע ושעי 19 106 27
:בשע לכא רוש תינבתב םדובכ תא ורימיו 20 106 27
:םירצמב תולדג השע םעישומ לא וחכש 21 106 27
:ףוס םי לע תוארונ םח ץראב תואלפנ 22 106 27
:תיחשהמ ותמח בישהל וינפל ץרפב דמע וריחב השמ ילול םדימשהל רמאיו 23 106 27
:ורבדל ונימאה אל הדמח ץראב וסאמיו 24 106 27
:הוהי לוקב ועמש אל םהילהאב ונגריו 25 106 27
:רבדמב םתוא ליפהל םהל ודי אשיו 26 106 27
:תוצראב םתורזלו םיוגב םערז ליפהלו 27 106 27
:םיתמ יחבז ולכאיו רועפ לעבל ודמציו 28 106 27
:הפגמ םב ץרפתו םהיללעמב וסיעכיו 29 106 27
:הפגמה רצעתו ללפיו סחניפ דמעיו 30 106 27
:םלוע דע רדו רדל הקדצל ול בשחתו 31 106 27
:םרובעב השמל עריו הבירמ ימ לע ופיצקיו 32 106 27
:ויתפשב אטביו וחור תא ורמה יכ 33 106 27
:םהל הוהי רמא רשא םימעה תא ודימשה אל 34 106 27
:םהישעמ ודמליו םיוגב וברעתיו 35 106 27
:שקומל םהל ויהיו םהיבצע תא ודבעיו 36 106 27
:םידשל םהיתונב תאו םהינב תא וחבזיו 37 106 27
:םימדב ץראה ףנחתו ןענכ יבצעל וחבז רשא םהיתונבו םהינב םד יקנ םד וכפשיו 38 106 27
:םהיללעמב ונזיו םהישעמב ואמטיו 39 106 27
:ותלחנ תא בעתיו ומעב הוהי ףא רחיו 40 106 27
:םהיאנש םהב ולשמיו םיוג דיב םנתיו 41 106 27
:םדי תחת וענכיו םהיביוא םוצחליו 42 106 27
:םנועב וכמיו םתצעב ורמי המהו םליצי תובר םימעפ 43 106 27
:םתנר תא ועמשב םהל רצב אריו 44 106 27
(וידסח) :ודסח ברכ םחניו ותירב םהל רכזיו 45 106 27
:םהיבוש לכ ינפל םימחרל םתוא ןתיו 46 106 27
:ךתלהתב חבתשהל ךשדק םשל תודהל םיוגה ןמ ונצבקו וניהלא הוהי ונעישוה 47 106 27
:הי וללה ןמא םעה לכ רמאו םלועה דעו םלועה ןמ לארשי יהלא הוהי ךורב 48 106 27
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודה 1 107 27
:רצ דימ םלאג רשא הוהי ילואג ורמאי 2 107 27
:םימו ןופצמ ברעממו חרזממ םצבק תוצראמו 3 107 27
:ואצמ אל בשומ ריע ךרד ןומישיב רבדמב ועת 4 107 27
:ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ םג םיבער 5 107 27
:םליצי םהיתוקוצממ םהל רצב הוהי לא וקעציו 6 107 27
:בשומ ריע לא תכלל הרשי ךרדב םכירדיו 7 107 27
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי 8 107 27
:בוט אלמ הבער שפנו הקקש שפנ עיבשה יכ 9 107 27
:לזרבו ינע יריסא תומלצו ךשח יבשי 10 107 27
:וצאנ ןוילע תצעו לא ירמא ורמה יכ 11 107 27
:רזע ןיאו ולשכ םבל למעב ענכיו 12 107 27
:םעישוי םהיתוקצממ םהל רצב הוהי לא וקעזיו 13 107 27
:קתני םהיתורסומו תומלצו ךשחמ םאיצוי 14 107 27
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי 15 107 27
:עדג לזרב יחירבו תשחנ תותלד רבש יכ 16 107 27
:ונעתי םהיתנועמו םעשפ ךרדמ םילוא 17 107 27
:תומ ירעש דע ועיגיו םשפנ בעתת לכא לכ 18 107 27
:םעישוי םהיתוקצממ םהל רצב הוהי לא וקעזיו 19 107 27
:םתותיחשמ טלמיו םאפריו ורבד חלשי 20 107 27
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי 21 107 27
:הנרב וישעמ ורפסיו הדות יחבז וחבזיו 22 107 27
:םיבר םימב הכאלמ ישע תוינאב םיה ידרוי 23 107 27
:הלוצמב ויתואלפנו הוהי ישעמ ואר המה 24 107 27
:וילג םמורתו הרעס חור דמעיו רמאיו 25 107 27
:גגומתת הערב םשפנ תומוהת ודרי םימש ולעי 26 107 27
:עלבתת םתמכח לכו רוכשכ ועוניו וגוחי 27 107 27
:םאיצוי םהיתקוצממו םהל רצב הוהי לא וקעציו 28 107 27
:םהילג ושחיו הממדל הרעס םקי 29 107 27
:םצפח זוחמ לא םחניו וקתשי יכ וחמשיו 30 107 27
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי 31 107 27
:והוללהי םינקז בשומבו םע להקב והוממריו 32 107 27
:ןואמצל םימ יאצמו רבדמל תורהנ םשי 33 107 27
:הב יבשי תערמ החלמל ירפ ץרא 34 107 27
:םימ יאצמל היצ ץראו םימ םגאל רבדמ םשי 35 107 27
:בשומ ריע וננוכיו םיבער םש בשויו 36 107 27
:האובת ירפ ושעיו םימרכ ועטיו תודש וערזיו 37 107 27
:טיעמי אל םתמהבו דאמ ובריו םכרביו 38 107 27
:ןוגיו הער רצעמ וחשיו וטעמיו 39 107 27
:ךרד אל והתב םעתיו םיבידנ לע זוב ךפש 40 107 27
:תוחפשמ ןאצכ םשיו ינועמ ןויבא בגשיו 41 107 27
:היפ הצפק הלוע לכו וחמשיו םירשי וארי 42 107 27
:הוהי ידסח וננובתיו הלא רמשיו םכח ימ 43 107 27
:דודל רומזמ ריש 1 108 27
:ידובכ ףא הרמזאו הרישא םיהלא יבל ןוכנ 2 108 27
:רחש הריעא רונכו לבנה הרוע 3 108 27
:םימא לב ךרמזאו הוהי םימעב ךדוא 4 108 27
:ךתמא םיקחש דעו ךדסח םימש לעמ לודג יכ 5 108 27
:ךדובכ ץראה לכ לעו םיהלא םימש לע המור 6 108 27
:יננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל 7 108 27
:דדמא תוכס קמעו םכש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םיהלא 8 108 27
:יקקחמ הדוהי ישאר זועמ םירפאו השנמ יל דעלג יל 9 108 27
:עעורתא תשלפ ילע ילענ ךילשא םודא לע יצחר ריס באומ 10 108 27
:םודא דע ינחנ ימ רצבמ ריע ינלבי ימ 11 108 27
:וניתאבצב םיהלא אצת אלו ונתחנז םיהלא אלה 12 108 27
:םדא תעושת אושו רצמ תרזע ונל הבה 13 108 27
:ונירצ סובי אוהו ליח השענ םיהלאב 14 108 27
:שרחת לא יתלהת יהלא רומזמ דודל חצנמל 1 109 27
:רקש ןושל יתא ורבד וחתפ ילע המרמ יפו עשר יפ יכ 2 109 27
:םנח ינומחליו ינובבס האנש ירבדו 3 109 27
:הלפת ינאו ינונטשי יתבהא תחת 4 109 27
:יתבהא תחת האנשו הבוט תחת הער ילע ומישיו 5 109 27
:ונימי לע דמעי ןטשו עשר וילע דקפה 6 109 27
:האטחל היהת ותלפתו עשר אצי וטפשהב 7 109 27
:רחא חקי ותדקפ םיטעמ וימי ויהי 8 109 27
:הנמלא ותשאו םימותי וינב ויהי 9 109 27
:םהיתוברחמ ושרדו ולאשו וינב ועוני עונו 10 109 27
:ועיגי םירז וזביו ול רשא לכל השונ שקני 11 109 27
:וימותיל ןנוח יהי לאו דסח ךשמ ול יהי לא 12 109 27
:םמש חמי רחא רודב תירכהל ותירחא יהי 13 109 27
:חמת לא ומא תאטחו הוהי לא ויתבא ןוע רכזי 14 109 27
:םרכז ץראמ תרכיו דימת הוהי דגנ ויהי 15 109 27
:תתומל בבל האכנו ןויבאו ינע שיא ףדריו דסח תושע רכז אל רשא ןעי 16 109 27
:ונממ קחרתו הכרבב ץפח אלו והאובתו הללק בהאיו 17 109 27
:ויתומצעב ןמשכו וברקב םימכ אבתו ודמכ הללק שבליו 18 109 27
:הרגחי דימת חזמלו הטעי דגבכ ול יהת 19 109 27
:ישפנ לע ער םירבדהו הוהי תאמ ינטש תלעפ תאז 20 109 27
:ינליצה ךדסח בוט יכ ךמש ןעמל יתא השע ינדא הוהי התאו 21 109 27
:יברקב ללח יבלו יכנא ןויבאו ינע יכ 22 109 27
:הבראכ יתרעננ יתכלהנ ותוטנכ לצכ 23 109 27
:ןמשמ שחכ ירשבו םוצמ ולשכ יכרב 24 109 27
:םשאר ןועיני ינוארי םהל הפרח יתייה ינאו 25 109 27
:ךדסחכ ינעישוה יהלא הוהי ינרזע 26 109 27
:התישע הוהי התא תאז ךדי יכ ועדיו 27 109 27
:חמשי ךדבעו ושביו ומק ךרבת התאו המה וללקי 28 109 27
:םתשב ליעמכ וטעיו המלכ ינטוש ושבלי 29 109 27
:ונללהא םיבר ךותבו יפב דאמ הוהי הדוא 30 109 27
:ושפנ יטפשמ עישוהל ןויבא ןימיל דמעי יכ 31 109 27
:ךילגרל םדה ךיביא תישא דע ינימיל בש ינדאל הוהי םאנ רומזמ דודל 1 110 27
:ךיביא ברקב הדר ןויצמ הוהי חלשי ךזע הטמ 2 110 27
:ךיתדלי לט ךל רחשמ םחרמ שדק ירדהב ךליח םויב תבדנ ךמע 3 110 27
:קדצ יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא םחני אלו הוהי עבשנ 4 110 27
:םיכלמ ופא םויב ץחמ ךנימי לע ינדא 5 110 27
:הבר ץרא לע שאר ץחמ תויוג אלמ םיוגב ןידי 6 110 27
:שאר םירי ןכ לע התשי ךרדב לחנמ 7 110 27
:הדעו םירשי דוסב בבל לכב הוהי הדוא הי וללה 1 111 27
:םהיצפח לכל םישורד הוהי ישעמ םילדג 2 111 27
:דעל תדמע ותקדצו ולעפ רדהו דוה 3 111 27
:הוהי םוחרו ןונח ויתאלפנל השע רכז 4 111 27
:ותירב םלועל רכזי ויאריל ןתנ ףרט 5 111 27
:םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חכ 6 111 27
:וידוקפ לכ םינמאנ טפשמו תמא וידי ישעמ 7 111 27
:רשיו תמאב םיושע םלועל דעל םיכומס 8 111 27
:ומש ארונו שודק ותירב םלועל הוצ ומעל חלש תודפ 9 111 27
:דעל תדמע ותלהת םהישע לכל בוט לכש הוהי תארי המכח תישאר 10 111 27
:דאמ ץפח ויתוצמב הוהי תא ארי שיא ירשא הי וללה 1 112 27
:ךרבי םירשי רוד וערז היהי ץראב רובג 2 112 27
:דעל תדמע ותקדצו ותיבב רשעו ןוה 3 112 27
:קידצו םוחרו ןונח םירשיל רוא ךשחב חרז 4 112 27
:טפשמב וירבד לכלכי הולמו ןנוח שיא בוט 5 112 27
:קידצ היהי םלוע רכזל טומי אל םלועל יכ 6 112 27
:הוהיב חטב ובל ןוכנ אריי אל הער העומשמ 7 112 27
:וירצב הארי רשא דע אריי אל ובל ךומס 8 112 27
:דובכב םורת ונרק דעל תדמע ותקדצ םינויבאל ןתנ רזפ 9 112 27
:דבאת םיעשר תואת סמנו קרחי וינש סעכו הארי עשר 10 112 27
:הוהי םש תא וללה הוהי ידבע וללה הי וללה 1 113 27
:םלוע דעו התעמ ךרבמ הוהי םש יהי 2 113 27
:הוהי םש ללהמ ואובמ דע שמש חרזממ 3 113 27
:ודובכ םימשה לע הוהי םיוג לכ לע םר 4 113 27
:תבשל יהיבגמה וניהלא הוהיכ ימ 5 113 27
:ץראבו םימשב תוארל יליפשמה 6 113 27
:ןויבא םירי תפשאמ לד רפעמ ימיקמ 7 113 27
:ומע יבידנ םע םיבידנ םע יבישוהל 8 113 27
:הי וללה החמש םינבה םא תיבה תרקע יבישומ 9 113 27
:זעל םעמ בקעי תיב םירצממ לארשי תאצב 1 114 27
:ויתולשממ לארשי ושדקל הדוהי התיה 2 114 27
:רוחאל בסי ןדריה סניו האר םיה 3 114 27
:ןאצ ינבכ תועבג םיליאכ ודקר םירהה 4 114 27
:רוחאל בסת ןדריה סונת יכ םיה ךל המ 5 114 27
:ןאצ ינבכ תועבג םיליאכ ודקרת םירהה 6 114 27
:בקעי הולא ינפלמ ץרא ילוח ןודא ינפלמ 7 114 27
:םימ וניעמל שימלח םימ םגא רוצה יכפהה 8 114 27
:ךתמא לע ךדסח לע דובכ ןת ךמשל יכ ונל אל הוהי ונל אל 1 115 27
:םהיהלא אנ היא םיוגה ורמאי המל 2 115 27
:השע ץפח רשא לכ םימשב וניהלאו 3 115 27
:םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םהיבצע 4 115 27
:וארי אלו םהל םיניע ורבדי אלו םהל הפ 5 115 27
:ןוחירי אלו םהל ףא ועמשי אלו םהל םינזא 6 115 27
:םנורגב וגהי אל וכלהי אלו םהילגר ןושימי אלו םהידי 7 115 27
:םהב חטב רשא לכ םהישע ויהי םהומכ 8 115 27
:אוה םנגמו םרזע הוהיב חטב לארשי 9 115 27
:אוה םנגמו םרזע הוהיב וחטב ןרהא תיב 10 115 27
:אוה םנגמו םרזע הוהיב וחטב הוהי יארי 11 115 27
:ןרהא תיב תא ךרבי לארשי תיב תא ךרבי ךרבי ונרכז הוהי 12 115 27
:םילדגה םע םינטקה הוהי יארי ךרבי 13 115 27
:םכינב לעו םכילע םכילע הוהי ףסי 14 115 27
:ץראו םימש השע הוהיל םתא םיכורב 15 115 27
:םדא ינבל ןתנ ץראהו הוהיל םימש םימשה 16 115 27
:המוד ידרי לכ אלו הי וללהי םיתמה אל 17 115 27
:הי וללה םלוע דעו התעמ הי ךרבנ ונחנאו 18 115 27
:ינונחת ילוק תא הוהי עמשי יכ יתבהא 1 116 27
:ארקא ימיבו יל ונזא הטה יכ 2 116 27
:אצמא ןוגיו הרצ ינואצמ לואש ירצמו תומ ילבח ינופפא 3 116 27
:ישפנ הטלמ הוהי הנא ארקא הוהי םשבו 4 116 27
:םחרמ וניהלאו קידצו הוהי ןונח 5 116 27
:עישוהי ילו יתולד הוהי םיאתפ רמש 6 116 27
:יכילע למג הוהי יכ יכיחונמל ישפנ יבוש 7 116 27
:יחדמ ילגר תא העמד ןמ יניע תא תוממ ישפנ תצלח יכ 8 116 27
:םייחה תוצראב הוהי ינפל ךלהתא 9 116 27
:דאמ יתינע ינא רבדא יכ יתנמאה 10 116 27
:בזכ םדאה לכ יזפחב יתרמא ינא 11 116 27
:ילע יהולומגת לכ הוהיל בישא המ 12 116 27
:ארקא הוהי םשבו אשא תועושי סוכ 13 116 27
:ומע לכל אנ הדגנ םלשא הוהיל ירדנ 14 116 27
:וידיסחל התומה הוהי יניעב רקי 15 116 27
:ירסומל תחתפ ךתמא ןב ךדבע ינא ךדבע ינא יכ הוהי הנא 16 116 27
:ארקא הוהי םשבו הדות חבז חבזא ךל 17 116 27
:ומע לכל אנ הדגנ םלשא הוהיל ירדנ 18 116 27
:הי וללה םלשורי יככותב הוהי תיב תורצחב 19 116 27
:םימאה לכ והוחבש םיוג לכ הוהי תא וללה 1 117 27
:הי וללה םלועל הוהי תמאו ודסח ונילע רבג יכ 2 117 27
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה 1 118 27
:ודסח םלועל יכ לארשי אנ רמאי 2 118 27
:ודסח םלועל יכ ןרהא תיב אנ ורמאי 3 118 27
:ודסח םלועל יכ הוהי יארי אנ ורמאי 4 118 27
:הי בחרמב יננע הי יתארק רצמה ןמ 5 118 27
:םדא יל השעי המ אריא אל יל הוהי 6 118 27
:יאנשב הארא ינאו ירזעב יל הוהי 7 118 27
:םדאב חטבמ הוהיב תוסחל בוט 8 118 27
:םיבידנב חטבמ הוהיב תוסחל בוט 9 118 27
:םלימא יכ הוהי םשב ינובבס םיוג לכ 10 118 27
:םלימא יכ הוהי םשב ינובבס םג ינובס 11 118 27
:םלימא יכ הוהי םשב םיצוק שאכ וכעד םירובדכ ינובס 12 118 27
:ינרזע הוהיו לפנל ינתיחד החד 13 118 27
:העושיל יל יהיו הי תרמזו יזע 14 118 27
:ליח השע הוהי ןימי םיקידצ ילהאב העושיו הנר לוק 15 118 27
:ליח השע הוהי ןימי הממור הוהי ןימי 16 118 27
:הי ישעמ רפסאו היחא יכ תומא אל 17 118 27
:יננתנ אל תומלו הי ינרסי רסי 18 118 27
:הי הדוא םב אבא קדצ ירעש יל וחתפ 19 118 27
:וב ואבי םיקידצ הוהיל רעשה הז 20 118 27
:העושיל יל יהתו ינתינע יכ ךדוא 21 118 27
:הנפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא 22 118 27
:וניניעב תאלפנ איה תאז התיה הוהי תאמ 23 118 27
:וב החמשנו הליגנ הוהי השע םויה הז 24 118 27
:אנ החילצה הוהי אנא אנ העישוה הוהי אנא 25 118 27
:הוהי תיבמ םכונכרב הוהי םשב אבה ךורב 26 118 27
:חבזמה תונרק דע םיתבעב גח ורסא ונל ראיו הוהי לא 27 118 27
:ךממורא יהלא ךדואו התא ילא 28 118 27
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה 29 118 27
:הוהי תרותב םיכלהה ךרד ימימת ירשא 1 119 27
:והושרדי בל לכב ויתדע ירצנ ירשא 2 119 27
:וכלה ויכרדב הלוע ולעפ אל ףא 3 119 27
:דאמ רמשל ךידקפ התיוצ התא 4 119 27
:ךיקח רמשל יכרד ונכי ילחא 5 119 27
:ךיתוצמ לכ לא יטיבהב שובא אל זא 6 119 27
:ךקדצ יטפשמ ידמלב בבל רשיב ךדוא 7 119 27
:דאמ דע ינבזעת לא רמשא ךיקח תא 8 119 27
:ךרבדכ רמשל וחרא תא רענ הכזי המב 9 119 27
:ךיתוצממ ינגשת לא ךיתשרד יבל לכב 10 119 27
:ךל אטחא אל ןעמל ךתרמא יתנפצ יבלב 11 119 27
:ךיקח ינדמל הוהי התא ךורב 12 119 27
:ךיפ יטפשמ לכ יתרפס יתפשב 13 119 27
:ןוה לכ לעכ יתשש ךיתודע ךרדב 14 119 27
:ךיתחרא הטיבאו החישא ךידקפב 15 119 27
:ךרבד חכשא אל עשעתשא ךיתקחב 16 119 27
:ךרבד הרמשאו היחא ךדבע לע למג 17 119 27
:ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג 18 119 27
:ךיתוצמ ינממ רתסת לא ץראב יכנא רג 19 119 27
:תע לכב ךיטפשמ לא הבאתל ישפנ הסרג 20 119 27
:ךיתוצממ םיגשה םירורא םידז תרעג 21 119 27
:יתרצנ ךיתדע יכ זובו הפרח ילעמ לג 22 119 27
:ךיקחב חישי ךדבע ורבדנ יב םירש ובשי םג 23 119 27
:יתצע ישנא יעשעש ךיתדע םג 24 119 27
:ךרבדכ יניח ישפנ רפעל הקבד 25 119 27
:ךיקח ינדמל יננעתו יתרפס יכרד 26 119 27
:ךיתואלפנב החישאו ינניבה ךידוקפ ךרד 27 119 27
:ךרבדכ ינמיק הגותמ ישפנ הפלד 28 119 27
:יננח ךתרותו ינממ רסה רקש ךרד 29 119 27
:יתיוש ךיטפשמ יתרחב הנומא ךרד 30 119 27
:ינשיבת לא הוהי ךיתודעב יתקבד 31 119 27
:יבל ביחרת יכ ץורא ךיתוצמ ךרד 32 119 27
:בקע הנרצאו ךיקח ךרד הוהי ינרוה 33 119 27
:בל לכב הנרמשאו ךתרות הרצאו ינניבה 34 119 27
:יתצפח וב יכ ךיתוצמ ביתנב ינכירדה 35 119 27
:עצב לא לאו ךיתודע לא יבל טה 36 119 27
:יניח ךכרדב אוש תוארמ יניע רבעה 37 119 27
:ךתאריל רשא ךתרמא ךדבעל םקה 38 119 27
:םיבוט ךיטפשמ יכ יתרגי רשא יתפרח רבעה 39 119 27
:יניח ךתקדצב ךידקפל יתבאת הנה 40 119 27
:ךתרמאכ ךתעושת הוהי ךדסח ינאביו 41 119 27
:ךרבדב יתחטב יכ רבד יפרח הנעאו 42 119 27
:יתלחי ךטפשמל יכ דאמ דע תמא רבד יפמ לצת לאו 43 119 27
:דעו םלועל דימת ךתרות הרמשאו 44 119 27
:יתשרד ךידקפ יכ הבחרב הכלהתאו 45 119 27
:שובא אלו םיכלמ דגנ ךיתדעב הרבדאו 46 119 27
:יתבהא רשא ךיתוצמב עשעתשאו 47 119 27
:ךיקחב החישאו יתבהא רשא ךיתוצמ לא יפכ אשאו 48 119 27
:ינתלחי רשא לע ךדבעל רבד רכז 49 119 27
:ינתיח ךתרמא יכ יינעב יתמחנ תאז 50 119 27
:יתיטנ אל ךתרותמ דאמ דע ינצילה םידז 51 119 27
:םחנתאו הוהי םלועמ ךיטפשמ יתרכז 52 119 27
:ךתרות יבזע םיעשרמ ינתזחא הפעלז 53 119 27
:ירוגמ תיבב ךיקח יל ויה תורמז 54 119 27
:ךתרות הרמשאו הוהי ךמש הלילב יתרכז 55 119 27
:יתרצנ ךידקפ יכ יל התיה תאז 56 119 27
:ךירבד רמשל יתרמא הוהי יקלח 57 119 27
:ךתרמאכ יננח בל לכב ךינפ יתילח 58 119 27
:ךיתדע לא ילגר הבישאו יכרד יתבשח 59 119 27
:ךיתוצמ רמשל יתהמהמתה אלו יתשח 60 119 27
:יתחכש אל ךתרות ינדוע םיעשר ילבח 61 119 27
:ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל תוצח 62 119 27
:ךידוקפ ירמשלו ךוארי רשא לכל ינא רבח 63 119 27
:ינדמל ךיקח ץראה האלמ הוהי ךדסח 64 119 27
:ךרבדכ הוהי ךדבע םע תישע בוט 65 119 27
:יתנמאה ךיתוצמב יכ ינדמל תעדו םעט בוט 66 119 27
:יתרמש ךתרמא התעו גגש ינא הנעא םרט 67 119 27
:ךיקח ינדמל ביטמו התא בוט 68 119 27
:ךידוקפ רצא בל לכב ינא םידז רקש ילע ולפט 69 119 27
:יתעשעש ךתרות ינא םבל בלחכ שפט 70 119 27
:ךיקח דמלא ןעמל יתינע יכ יל בוט 71 119 27
:ףסכו בהז יפלאמ ךיפ תרות יל בוט 72 119 27
:ךיתוצמ הדמלאו ינניבה ינוננוכיו ינושע ךידי 73 119 27
:יתלחי ךרבדל יכ וחמשיו ינוארי ךיארי 74 119 27
:ינתינע הנומאו ךיטפשמ קדצ יכ הוהי יתעדי 75 119 27
:ךדבעל ךתרמאכ ינמחנל ךדסח אנ יהי 76 119 27
:יעשעש ךתרות יכ היחאו ךימחר ינואבי 77 119 27
:ךידוקפב חישא ינא ינותוע רקש יכ םידז ושבי 78 119 27
(יעדיו) :ךיתדע ועדיו ךיארי יל ובושי 79 119 27
:שובא אל ןעמל ךיקחב םימת יבל יהי 80 119 27
:יתלחי ךרבדל ישפנ ךתעושתל התלכ 81 119 27
:ינמחנת יתמ רמאל ךתרמאל יניע ולכ 82 119 27
:יתחכש אל ךיקח רוטיקב דאנכ יתייה יכ 83 119 27
:טפשמ יפדרב השעת יתמ ךדבע ימי המכ 84 119 27
:ךתרותכ אל רשא תוחיש םידז יל ורכ 85 119 27
:ינרזע ינופדר רקש הנומא ךיתוצמ לכ 86 119 27
:ךידוקפ יתבזע אל ינאו ץראב ינולכ טעמכ 87 119 27
:ךיפ תודע הרמשאו יניח ךדסחכ 88 119 27
:םימשב בצנ ךרבד הוהי םלועל 89 119 27
:דמעתו ץרא תננוכ ךתנומא רדו רדל 90 119 27
:ךידבע לכה יכ םויה ודמע ךיטפשמל 91 119 27
:יינעב יתדבא זא יעשעש ךתרות ילול 92 119 27
:ינתייח םב יכ ךידוקפ חכשא אל םלועל 93 119 27
:יתשרד ךידוקפ יכ ינעישוה ינא ךל 94 119 27
:ןנובתא ךיתדע ינדבאל םיעשר ווק יל 95 119 27
:דאמ ךתוצמ הבחר ץק יתיאר הלכת לכל 96 119 27
:יתחיש איה םויה לכ ךתרות יתבהא המ 97 119 27
:יל איה םלועל יכ ךתוצמ ינמכחת יביאמ 98 119 27
:יל החיש ךיתודע יכ יתלכשה ידמלמ לכמ 99 119 27
:יתרצנ ךידוקפ יכ ןנובתא םינקזמ 100 119 27
:ךרבד רמשא ןעמל ילגר יתאלכ ער חרא לכמ 101 119 27
:ינתרוה התא יכ יתרס אל ךיטפשממ 102 119 27
:יפל שבדמ ךתרמא יכחל וצלמנ המ 103 119 27
:רקש חרא לכ יתאנש ןכ לע ןנובתא ךידוקפמ 104 119 27
:יתביתנל רואו ךרבד ילגרל רנ 105 119 27
:ךקדצ יטפשמ רמשל המיקאו יתעבשנ 106 119 27
:ךרבדכ יניח הוהי דאמ דע יתינענ 107 119 27
:ינדמל ךיטפשמו הוהי אנ הצר יפ תובדנ 108 119 27
:יתחכש אל ךתרותו דימת יפכב ישפנ 109 119 27
:יתיעת אל ךידוקפמו יל חפ םיעשר ונתנ 110 119 27
:המה יבל ןושש יכ םלועל ךיתודע יתלחנ 111 119 27
:בקע םלועל ךיקח תושעל יבל יתיטנ 112 119 27
:יתבהא ךתרותו יתאנש םיפעס 113 119 27
:יתלחי ךרבדל התא ינגמו ירתס 114 119 27
:יהלא תוצמ הרצאו םיערמ ינממ ורוס 115 119 27
:ירבשמ ינשיבת לאו היחאו ךתרמאכ ינכמס 116 119 27
:דימת ךיקחב העשאו העשואו ינדעס 117 119 27
:םתימרת רקש יכ ךיקחמ םיגוש לכ תילס 118 119 27
:ךיתדע יתבהא ןכל ץרא יעשר לכ תבשה םיגס 119 119 27
:יתארי ךיטפשממו ירשב ךדחפמ רמס 120 119 27
:יקשעל ינחינת לב קדצו טפשמ יתישע 121 119 27
:םידז ינקשעי לא בוטל ךדבע ברע 122 119 27
:ךקדצ תרמאלו ךתעושיל ולכ יניע 123 119 27
:ינדמל ךיקחו ךדסחכ ךדבע םע השע 124 119 27
:ךיתדע העדאו ינניבה ינא ךדבע 125 119 27
:ךתרות ורפה הוהיל תושעל תע 126 119 27
:זפמו בהזמ ךיתוצמ יתבהא ןכ לע 127 119 27
:יתאנש רקש חרא לכ יתרשי לכ ידוקפ לכ ןכ לע 128 119 27
:ישפנ םתרצנ ןכ לע ךיתודע תואלפ 129 119 27
:םייתפ ןיבמ ריאי ךירבד חתפ 130 119 27
:יתבאי ךיתוצמל יכ הפאשאו יתרעפ יפ 131 119 27
:ךמש יבהאל טפשמכ יננחו ילא הנפ 132 119 27
:ןוא לכ יב טלשת לאו ךתרמאב ןכה ימעפ 133 119 27
:ךידוקפ הרמשאו םדא קשעמ ינדפ 134 119 27
:ךיקח תא ינדמלו ךדבעב ראה ךינפ 135 119 27
:ךתרות ורמש אל לע יניע ודרי םימ יגלפ 136 119 27
:ךיטפשמ רשיו הוהי התא קידצ 137 119 27
:דאמ הנומאו ךיתדע קדצ תיוצ 138 119 27
:ירצ ךירבד וחכש יכ יתאנק ינתתמצ 139 119 27
:הבהא ךדבעו דאמ ךתרמא הפורצ 140 119 27
:יתחכש אל ךידקפ הזבנו יכנא ריעצ 141 119 27
:תמא ךתרותו םלועל קדצ ךתקדצ 142 119 27
:יעשעש ךיתוצמ ינואצמ קוצמו רצ 143 119 27
:היחאו ינניבה םלועל ךיתודע קדצ 144 119 27
:הרצא ךיקח הוהי יננע בל לכב יתארק 145 119 27
:ךיתדע הרמשאו ינעישוה ךיתארק 146 119 27
(ךרבדל) :יתלחי ךירבדל העושאו ףשנב יתמדק 147 119 27
:ךתרמאב חישל תורמשא יניע ומדק 148 119 27
:יניח ךטפשמכ הוהי ךדסחכ העמש ילוק 149 119 27
:וקחר ךתרותמ המז יפדר וברק 150 119 27
:תמא ךיתוצמ לכו הוהי התא בורק 151 119 27
:םתדסי םלועל יכ ךיתדעמ יתעדי םדק 152 119 27
:יתחכש אל ךתרות יכ ינצלחו יינע האר 153 119 27
:יניח ךתרמאל ינלאגו יביר הביר 154 119 27
:ושרד אל ךיקח יכ העושי םיעשרמ קוחר 155 119 27
:יניח ךיטפשמכ הוהי םיבר ךימחר 156 119 27
:יתיטנ אל ךיתודעמ ירצו יפדר םיבר 157 119 27
:ורמש אל ךתרמא רשא הטטוקתאו םידגב יתיאר 158 119 27
:יניח ךדסחכ הוהי יתבהא ךידוקפ יכ האר 159 119 27
:ךקדצ טפשמ לכ םלועלו תמא ךרבד שאר 160 119 27
(ךרבדמו) :יבל דחפ ךירבדמו םנח ינופדר םירש 161 119 27
:בר ללש אצומכ ךתרמא לע יכנא שש 162 119 27
:יתבהא ךתרות הבעתאו יתאנש רקש 163 119 27
:ךקדצ יטפשמ לע ךיתללה םויב עבש 164 119 27
:לושכמ ומל ןיאו ךתרות יבהאל בר םולש 165 119 27
:יתישע ךיתוצמו הוהי ךתעושיל יתרבש 166 119 27
:דאמ םבהאו ךיתדע ישפנ הרמש 167 119 27
:ךדגנ יכרד לכ יכ ךיתדעו ךידוקפ יתרמש 168 119 27
:ינניבה ךרבדכ הוהי ךינפל יתנר ברקת 169 119 27
:ינליצה ךתרמאכ ךינפל יתנחת אובת 170 119 27
:ךיקח ינדמלת יכ הלהת יתפש הנעבת 171 119 27
:קדצ ךיתוצמ לכ יכ ךתרמא ינושל ןעת 172 119 27
:יתרחב ךידוקפ יכ ינרזעל ךדי יהת 173 119 27
:יעשעש ךתרותו הוהי ךתעושיל יתבאת 174 119 27
:ינרזעי ךטפשמו ךללהתו ישפנ יחת 175 119 27
:יתחכש אל ךיתוצמ יכ ךדבע שקב דבא השכ יתיעת 176 119 27
:יננעיו יתארק יל התרצב הוהי לא תולעמה ריש 1 120 27
:הימר ןושלמ רקש תפשמ ישפנ הליצה הוהי 2 120 27
:הימר ןושל ךל ףיסי המו ךל ןתי המ 3 120 27
:םימתר ילחג םע םינונש רובג יצח 4 120 27
:רדק ילהא םע יתנכש ךשמ יתרג יכ יל היוא 5 120 27
:םולש אנוש םע ישפנ הל הנכש תבר 6 120 27
:המחלמל המה רבדא יכו םולש ינא 7 120 27
:ירזע אבי ןיאמ םירהה לא יניע אשא תולעמל ריש 1 121 27
:ץראו םימש השע הוהי םעמ ירזע 2 121 27
:ךרמש םוני לא ךלגר טומל ןתי לא 3 121 27
:לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה 4 121 27
:ךנימי די לע ךלצ הוהי ךרמש הוהי 5 121 27
:הלילב חריו הככי אל שמשה םמוי 6 121 27
:ךשפנ תא רמשי ער לכמ ךרמשי הוהי 7 121 27
:םלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ רמשי הוהי 8 121 27
:ךלנ הוהי תיב יל םירמאב יתחמש דודל תולעמה ריש 1 122 27
:םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמע 2 122 27
:ודחי הל הרבחש ריעכ היונבה םלשורי 3 122 27
:הוהי םשל תודהל לארשיל תודע הי יטבש םיטבש ולע םשש 4 122 27
:דיוד תיבל תואסכ טפשמל תואסכ ובשי המש יכ 5 122 27
:ךיבהא וילשי םלשורי םולש ולאש 6 122 27
:ךיתונמראב הולש ךליחב םולש יהי 7 122 27
:ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל 8 122 27
:ךל בוט השקבא וניהלא הוהי תיב ןעמל 9 122 27
:םימשב יבשיה יניע תא יתאשנ ךילא תולעמה ריש 1 123 27
:וננחיש דע וניהלא הוהי לא וניניע ןכ התרבג די לא החפש יניעכ םהינודא די לא םידבע יניעכ הנה 2 123 27
:זוב ונעבש בר יכ וננח הוהי וננח 3 123 27
(םינוי) (יאגל) :םינויאגל זובה םיננאשה געלה ונשפנ הל העבש תבר 4 123 27
:לארשי אנ רמאי ונל היהש הוהי ילול דודל תולעמה ריש 1 124 27
:םדא ונילע םוקב ונל היהש הוהי ילול 2 124 27
:ונב םפא תורחב ונועלב םייח יזא 3 124 27
:ונשפנ לע רבע הלחנ ונופטש םימה יזא 4 124 27
:םינודיזה םימה ונשפנ לע רבע יזא 5 124 27
:םהינשל ףרט וננתנ אלש הוהי ךורב 6 124 27
:ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה םישקוי חפמ הטלמנ רופצכ ונשפנ 7 124 27
:ץראו םימש השע הוהי םשב ונרזע 8 124 27
:בשי םלועל טומי אל ןויצ רהכ הוהיב םיחטבה תולעמה ריש 1 125 27
:םלוע דעו התעמ ומעל ביבס הוהיו הל ביבס םירה םלשורי 2 125 27
:םהידי התלועב םיקידצה וחלשי אל ןעמל םיקידצה לרוג לע עשרה טבש חוני אל יכ 3 125 27
:םתובלב םירשילו םיבוטל הוהי הביטיה 4 125 27
:לארשי לע םולש ןואה ילעפ תא הוהי םכילוי םתולקלקע םיטמהו 5 125 27
:םימלחכ ונייה ןויצ תביש תא הוהי בושב תולעמה ריש 1 126 27
:הלא םע תושעל הוהי לידגה םיוגב ורמאי זא הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא 2 126 27
:םיחמש ונייה ונמע תושעל הוהי לידגה 3 126 27
(ונתיבש) (תא) :בגנב םיקיפאכ ונתובש תא הוהי הבוש 4 126 27
:ורצקי הנרב העמדב םיערזה 5 126 27
:ויתמלא אשנ הנרב אובי אב ערזה ךשמ אשנ הכבו ךלי ךולה 6 126 27
:רמוש דקש אוש ריע רמשי אל הוהי םא וב וינוב ולמע אוש תיב הנבי אל הוהי םא המלשל תולעמה ריש 1 127 27
:אנש ודידיל ןתי ןכ םיבצעה םחל ילכא תבש ירחאמ םוק ימיכשמ םכל אוש 2 127 27
:ןטבה ירפ רכש םינב הוהי תלחנ הנה 3 127 27
:םירוענה ינב ןכ רובג דיב םיצחכ 4 127 27
:רעשב םיביוא תא ורבדי יכ ושבי אל םהמ ותפשא תא אלמ רשא רבגה ירשא 5 127 27
:ויכרדב ךלהה הוהי ארי לכ ירשא תולעמה ריש 1 128 27
:ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי 2 128 27
:ךנחלשל ביבס םיתיז ילתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירפ ןפגכ ךתשא 3 128 27
:הוהי ארי רבג ךרבי ןכ יכ הנה 4 128 27
:ךייח ימי לכ םלשורי בוטב הארו ןויצמ הוהי ךכרבי 5 128 27
:לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו 6 128 27
:לארשי אנ רמאי ירוענמ ינוררצ תבר תולעמה ריש 1 129 27
:יל ולכי אל םג ירוענמ ינוררצ תבר 2 129 27
(םתינעמל) :םתונעמל וכיראה םישרח ושרח יבג לע 3 129 27
:םיעשר תובע ץצק קידצ הוהי 4 129 27
:ןויצ יאנש לכ רוחא וגסיו ושבי 5 129 27
:שבי ףלש תמדקש תוגג ריצחכ ויהי 6 129 27
:רמעמ ונצחו רצוק ופכ אלמ אלש 7 129 27
:הוהי םשב םכתא ונכרב םכילא הוהי תכרב םירבעה ורמא אלו 8 129 27
:הוהי ךיתארק םיקמעממ תולעמה ריש 1 130 27
:ינונחת לוקל תובשק ךינזא הנייהת ילוקב העמש ינדא 2 130 27
:דמעי ימ ינדא הי רמשת תונוע םא 3 130 27
:ארות ןעמל החילסה ךמע יכ 4 130 27
:יתלחוה ורבדלו ישפנ התוק הוהי יתיוק 5 130 27
:רקבל םירמש רקבל םירמשמ ינדאל ישפנ 6 130 27
:תודפ ומע הברהו דסחה הוהי םע יכ הוהי לא לארשי לחי 7 130 27
:ויתנוע לכמ לארשי תא הדפי אוהו 8 130 27
:ינממ תואלפנבו תולדגב יתכלה אלו יניע ומר אלו יבל הבג אל הוהי דודל תולעמה ריש 1 131 27
:ישפנ ילע למגכ ומא ילע למגכ ישפנ יתממודו יתיוש אל םא 2 131 27
:םלוע דעו התעמ הוהי לא לארשי לחי 3 131 27
:ותונע לכ תא דודל הוהי רוכז תולעמה ריש 1 132 27
:בקעי ריבאל רדנ הוהיל עבשנ רשא 2 132 27
:יעוצי שרע לע הלעא םא יתיב להאב אבא םא 3 132 27
:המונת יפעפעל יניעל תנש ןתא םא 4 132 27
:בקעי ריבאל תונכשמ הוהיל םוקמ אצמא דע 5 132 27
:רעי ידשב הונאצמ התרפאב הונעמש הנה 6 132 27
:וילגר םדהל הוחתשנ ויתונכשמל האובנ 7 132 27
:ךזע ןוראו התא ךתחונמל הוהי המוק 8 132 27
:וננרי ךידיסחו קדצ ושבלי ךינהכ 9 132 27
:ךחישמ ינפ בשת לא ךדבע דוד רובעב 10 132 27
:ךל אסכל תישא ךנטב ירפמ הנממ בושי אל תמא דודל הוהי עבשנ 11 132 27
:ךל אסכל ובשי דע ידע םהינב םג םדמלא וז יתדעו יתירב ךינב ורמשי םא 12 132 27
:ול בשומל הוא ןויצב הוהי רחב יכ 13 132 27
:היתוא יכ בשא הפ דע ידע יתחונמ תאז 14 132 27
:םחל עיבשא הינויבא ךרבא ךרב הדיצ 15 132 27
:וננרי ןנר הידיסחו עשי שיבלא הינהכו 16 132 27
:יחישמל רנ יתכרע דודל ןרק חימצא םש 17 132 27
:ורזנ ץיצי וילעו תשב שיבלא ויביוא 18 132 27
:דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה דודל תולעמה ריש 1 133 27
:ויתודמ יפ לע דריש ןרהא ןקז ןקזה לע דרי שארה לע בוטה ןמשכ 2 133 27
:םלועה דע םייח הכרבה תא הוהי הוצ םש יכ ןויצ יררה לע דריש ןומרח לטכ 3 133 27
:תולילב הוהי תיבב םידמעה הוהי ידבע לכ הוהי תא וכרב הנה תולעמה ריש 1 134 27
:הוהי תא וכרבו שדק םכדי ואש 2 134 27
:ץראו םימש השע ןויצמ הוהי ךכרבי 3 134 27
:הוהי ידבע וללה הוהי םש תא וללה הי וללה 1 135 27
:וניהלא תיב תורצחב הוהי תיבב םידמעש 2 135 27
:םיענ יכ ומשל ורמז הוהי בוט יכ הי וללה 3 135 27
:ותלגסל לארשי הי ול רחב בקעי יכ 4 135 27
:םיהלא לכמ ונינדאו הוהי לודג יכ יתעדי ינא יכ 5 135 27
:תומוהת לכו םימיב ץראבו םימשב השע הוהי ץפח רשא לכ 6 135 27
:ויתורצואמ חור אצומ השע רטמל םיקרב ץראה הצקמ םיאשנ הלעמ 7 135 27
:המהב דע םדאמ םירצמ ירוכב הכהש 8 135 27
:וידבע לכבו הערפב םירצמ יככותב םיתפמו תותא חלש 9 135 27
:םימוצע םיכלמ גרהו םיבר םיוג הכהש 10 135 27
:ןענכ תוכלממ לכלו ןשבה ךלמ גועלו ירמאה ךלמ ןוחיסל 11 135 27
:ומע לארשיל הלחנ הלחנ םצרא ןתנו 12 135 27
:רדו רדל ךרכז הוהי םלועל ךמש הוהי 13 135 27
:םחנתי וידבע לעו ומע הוהי ןידי יכ 14 135 27
:םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םיוגה יבצע 15 135 27
:וארי אלו םהל םיניע ורבדי אלו םהל הפ 16 135 27
:םהיפב חור שי ןיא ףא וניזאי אלו םהל םינזא 17 135 27
:םהב חטב רשא לכ םהישע ויהי םהומכ 18 135 27
:הוהי תא וכרב ןרהא תיב הוהי תא וכרב לארשי תיב 19 135 27
:הוהי תא וכרב הוהי יארי הוהי תא וכרב יולה תיב 20 135 27
:הי וללה םלשורי ןכש ןויצמ הוהי ךורב 21 135 27
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה 1 136 27
:ודסח םלועל יכ םיהלאה יהלאל ודוה 2 136 27
:ודסח םלועל יכ םינדאה ינדאל ודוה 3 136 27
:ודסח םלועל יכ ודבל תולדג תואלפנ השעל 4 136 27
:ודסח םלועל יכ הנובתב םימשה השעל 5 136 27
:ודסח םלועל יכ םימה לע ץראה עקרל 6 136 27
:ודסח םלועל יכ םילדג םירוא השעל 7 136 27
:ודסח םלועל יכ םויב תלשממל שמשה תא 8 136 27
:ודסח םלועל יכ הלילב תולשממל םיבכוכו חריה תא 9 136 27
:ודסח םלועל יכ םהירוכבב םירצמ הכמל 10 136 27
:ודסח םלועל יכ םכותמ לארשי אצויו 11 136 27
:ודסח םלועל יכ היוטנ עורזבו הקזח דיב 12 136 27
:ודסח םלועל יכ םירזגל ףוס םי רזגל 13 136 27
:ודסח םלועל יכ וכותב לארשי ריבעהו 14 136 27
:ודסח םלועל יכ ףוס םיב וליחו הערפ רענו 15 136 27
:ודסח םלועל יכ רבדמב ומע ךילומל 16 136 27
:ודסח םלועל יכ םילדג םיכלמ הכמל 17 136 27
:ודסח םלועל יכ םירידא םיכלמ גרהיו 18 136 27
:ודסח םלועל יכ ירמאה ךלמ ןוחיסל 19 136 27
:ודסח םלועל יכ ןשבה ךלמ גועלו 20 136 27
:ודסח םלועל יכ הלחנל םצרא ןתנו 21 136 27
:ודסח םלועל יכ ודבע לארשיל הלחנ 22 136 27
:ודסח םלועל יכ ונל רכז ונלפשבש 23 136 27
:ודסח םלועל יכ ונירצמ ונקרפיו 24 136 27
:ודסח םלועל יכ רשב לכל םחל ןתנ 25 136 27
:ודסח םלועל יכ םימשה לאל ודוה 26 136 27
:ןויצ תא ונרכזב וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע 1 137 27
:וניתורנכ ונילת הכותב םיברע לע 2 137 27
:ןויצ רישמ ונל וריש החמש וניללותו ריש ירבד וניבוש ונולאש םש יכ 3 137 27
:רכנ תמדא לע הוהי ריש תא רישנ ךיא 4 137 27
:ינימי חכשת םלשורי ךחכשא םא 5 137 27
:יתחמש שאר לע םלשורי תא הלעא אל םא יכרכזא אל םא יכחל ינושל קבדת 6 137 27
:הב דוסיה דע ורע ורע םירמאה םלשורי םוי תא םודא ינבל הוהי רכז 7 137 27
:ונל תלמגש ךלומג תא ךל םלשיש ירשא הדודשה לבב תב 8 137 27
:עלסה לא ךיללע תא ץפנו זחאיש ירשא 9 137 27
:ךרמזא םיהלא דגנ יבל לכב ךדוא דודל 1 138 27
:ךתרמא ךמש לכ לע תלדגה יכ ךתמא לעו ךדסח לע ךמש תא הדואו ךשדק לכיה לא הוחתשא 2 138 27
:זע ישפנב ינבהרת יננעתו יתארק םויב 3 138 27
:ךיפ ירמא ועמש יכ ץרא יכלמ לכ הוהי ךודוי 4 138 27
:הוהי דובכ לודג יכ הוהי יכרדב ורישיו 5 138 27
:עדיי קחרממ הבגו הארי לפשו הוהי םר יכ 6 138 27
:ךנימי ינעישותו ךדי חלשת יביא ףא לע יניחת הרצ ברקב ךלא םא 7 138 27
:ףרת לא ךידי ישעמ םלועל ךדסח הוהי ידעב רמגי הוהי 8 138 27
:עדתו ינתרקח הוהי רומזמ דודל חצנמל 1 139 27
:קוחרמ יערל התנב ימוקו יתבש תעדי התא 2 139 27
:התנכסה יכרד לכו תירז יעברו יחרא 3 139 27
:הלכ תעדי הוהי ןה ינושלב הלמ ןיא יכ 4 139 27
:הכפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא 5 139 27
(האילפ) :הל לכוא אל הבגשנ ינממ תעד היאלפ 6 139 27
:חרבא ךינפמ הנאו ךחורמ ךלא הנא 7 139 27
:ךנה לואש העיצאו התא םש םימש קסא םא 8 139 27
:םי תירחאב הנכשא רחש יפנכ אשא 9 139 27
:ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש םג 10 139 27
:ינדעב רוא הלילו ינפושי ךשח ךא רמאו 11 139 27
:הרואכ הכישחכ ריאי םויכ הלילו ךממ ךישחי אל ךשח םג 12 139 27
:ימא ןטבב ינכסת יתילכ תינק התא יכ 13 139 27
:דאמ תעדי ישפנו ךישעמ םיאלפנ יתילפנ תוארונ יכ לע ךדוא 14 139 27
:ץרא תויתחתב יתמקר רתסב יתישע רשא ךממ ימצע דחכנ אל 15 139 27
(ולו) :םהב דחא אלו ורצי םימי ובתכי םלכ ךרפס לעו ךיניע ואר ימלג 16 139 27
:םהישאר ומצע המ לא ךיער ורקי המ ילו 17 139 27
:ךמע ידועו יתציקה ןוברי לוחמ םרפסא 18 139 27
:ינמ ורוס םימד ישנאו עשר הולא לטקת םא 19 139 27
:ךירע אושל אשנ המזמל ךרמאי רשא 20 139 27
:טטוקתא ךיממוקתבו אנשא הוהי ךיאנשמ אולה 21 139 27
:יל ויה םיביואל םיתאנש האנש תילכת 22 139 27
:יפערש עדו יננחב יבבל עדו לא ינרקח 23 139 27
:םלוע ךרדב ינחנו יב בצע ךרד םא הארו 24 139 27
:דודל רומזמ חצנמל 1 140 27
:ינרצנת םיסמח שיאמ ער םדאמ הוהי ינצלח 2 140 27
:תומחלמ ורוגי םוי לכ בלב תוער ובשח רשא 3 140 27
:הלס ומיתפש תחת בושכע תמח שחנ ומכ םנושל וננש 4 140 27
:ימעפ תוחדל ובשח רשא ינרצנת םיסמח שיאמ עשר ידימ הוהי ינרמש 5 140 27
:הלס יל ותש םישקמ לגעמ דיל תשר ושרפ םילבחו יל חפ םיאג ונמט 6 140 27
:ינונחת לוק הוהי הניזאה התא ילא הוהיל יתרמא 7 140 27
:קשנ םויב ישארל התכס יתעושי זע ינדא הוהי 8 140 27
:הלס ומורי קפת לא וממז עשר ייואמ הוהי ןתת לא 9 140 27
(ומיסכי) :ומוסכי ומיתפש למע יבסמ שאר 10 140 27
(וטומי) :ומוקי לב תורמהמב םלפי שאב םילחג םהילע וטימי 11 140 27
:תפחדמל ונדוצי ער סמח שיא ץראב ןוכי לב ןושל שיא 12 140 27
(יתעדי) :םיניבא טפשמ ינע ןיד הוהי השעי יכ תעדי 13 140 27
:ךינפ תא םירשי ובשי ךמשל ודוי םיקידצ ךא 14 140 27
:ךל יארקב ילוק הניזאה יל השוח ךיתארק הוהי דודל רומזמ 1 141 27
:ברע תחנמ יפכ תאשמ ךינפל תרטק יתלפת ןוכת 2 141 27
:יתפש לד לע הרצנ יפל הרמש הוהי התיש 3 141 27
:םהימענמב םחלא לבו ןוא ילעפ םישיא תא עשרב תוללע ללועתהל ער רבדל יבל טת לא 4 141 27
:םהיתוערב יתלפתו דוע יכ ישאר יני לא שאר ןמש ינחיכויו דסח קידצ ינמלהי 5 141 27
:ומענ יכ ירמא ועמשו םהיטפש עלס ידיב וטמשנ 6 141 27
:לואש יפל ונימצע ורזפנ ץראב עקבו חלפ ומכ 7 141 27
:ישפנ רעת לא יתיסח הכב יניע ינדא הוהי ךילא יכ 8 141 27
:ןוא ילעפ תושקמו יל ושקי חפ ידימ ינרמש 9 141 27
:רובעא דע יכנא דחי םיעשר וירמכמב ולפי 10 141 27
:הלפת הרעמב ותויהב דודל ליכשמ 1 142 27
:ןנחתא הוהי לא ילוק קעזא הוהי לא ילוק 2 142 27
:דיגא וינפל יתרצ יחיש וינפל ךפשא 3 142 27
:יל חפ ונמט ךלהא וז חראב יתביתנ תעדי התאו יחור ילע ףטעתהב 4 142 27
:ישפנל שרוד ןיא ינממ סונמ דבא ריכמ יל ןיאו הארו ןימי טיבה 5 142 27
:םייחה ץראב יקלח יסחמ התא יתרמא הוהי ךילא יתקעז 6 142 27
:ינממ וצמא יכ יפדרמ ינליצה דאמ יתולד יכ יתנר לא הבישקה 7 142 27
:ילע למגת יכ םיקידצ ורתכי יב ךמש תא תודוהל ישפנ רגסממ האיצוה 8 142 27
:ךתקדצב יננע ךתנמאב ינונחת לא הניזאה יתלפת עמש הוהי דודל רומזמ 1 143 27
:יח לכ ךינפל קדצי אל יכ ךדבע תא טפשמב אובת לאו 2 143 27
:םלוע יתמכ םיכשחמב ינבישוה יתיח ץראל אכד ישפנ ביוא ףדר יכ 3 143 27
:יבל םמותשי יכותב יחור ילע ףטעתתו 4 143 27
:חחושא ךידי השעמב ךלעפ לכב יתיגה םדקמ םימי יתרכז 5 143 27
:הלס ךל הפיע ץראכ ישפנ ךילא ידי יתשרפ 6 143 27
:רוב ידרי םע יתלשמנו ינממ ךינפ רתסת לא יחור התלכ הוהי יננע רהמ 7 143 27
:ישפנ יתאשנ ךילא יכ ךלא וז ךרד ינעידוה יתחטב ךב יכ ךדסח רקבב ינעימשה 8 143 27
:יתסכ ךילא הוהי יביאמ ינליצה 9 143 27
:רושימ ץראב ינחנת הבוט ךחור יהולא התא יכ ךנוצר תושעל ינדמל 10 143 27
:ישפנ הרצמ איצות ךתקדצב יניחת הוהי ךמש ןעמל 11 143 27
:ךדבע ינא יכ ישפנ יררצ לכ תדבאהו יביא תימצת ךדסחבו 12 143 27
:המחלמל יתועבצא ברקל ידי דמלמה ירוצ הוהי ךורב דודל 1 144 27
:יתחת ימע דדורה יתיסח ובו ינגמ יל יטלפמו יבגשמ יתדוצמו ידסח 2 144 27
:והבשחתו שונא ןב והעדתו םדא המ הוהי 3 144 27
:רבוע לצכ וימי המד לבהל םדא 4 144 27
:ונשעיו םירהב עג דרתו ךימש טה הוהי 5 144 27
:םמהתו ךיצח חלש םציפתו קרב קורב 6 144 27
:רכנ ינב דימ םיבר םיממ ינליצהו ינצפ םורממ ךידי חלש 7 144 27
:רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ רשא 8 144 27
:ךל הרמזא רושע לבנב ךל הרישא שדח ריש םיהלא 9 144 27
:הער ברחמ ודבע דוד תא הצופה םיכלמל העושת ןתונה 10 144 27
:רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ רשא רכנ ינב דימ ינליצהו ינצפ 11 144 27
:לכיה תינבת תובטחמ תיוזכ וניתונב םהירוענב םילדגמ םיעטנכ ונינב רשא 12 144 27
:וניתוצוחב תובברמ תופילאמ וננואצ ןז לא ןזמ םיקיפמ םיאלמ וניוזמ 13 144 27
:וניתבחרב החוצ ןיאו תאצוי ןיאו ץרפ ןיא םילבסמ וניפולא 14 144 27
:ויהלא הוהיש םעה ירשא ול הככש םעה ירשא 15 144 27
:דעו םלועל ךמש הכרבאו ךלמה יהולא ךממורא דודל הלהת 1 145 27
:דעו םלועל ךמש הללהאו ךכרבא םוי לכב 2 145 27
:רקח ןיא ותלדגלו דאמ ללהמו הוהי לודג 3 145 27
:ודיגי ךיתרובגו ךישעמ חבשי רודל רוד 4 145 27
:החישא ךיתואלפנ ירבדו ךדוה דובכ רדה 5 145 27
(ךתלודגו) :הנרפסא ךיתלודגו ורמאי ךיתארונ זוזעו 6 145 27
:וננרי ךתקדצו ועיבי ךבוט בר רכז 7 145 27
:דסח לדגו םיפא ךרא הוהי םוחרו ןונח 8 145 27
:וישעמ לכ לע וימחרו לכל הוהי בוט 9 145 27
:הכוכרבי ךידיסחו ךישעמ לכ הוהי ךודוי 10 145 27
:ורבדי ךתרובגו ורמאי ךתוכלמ דובכ 11 145 27
:ותוכלמ רדה דובכו ויתרובג םדאה ינבל עידוהל 12 145 27
:רודו רוד לכב ךתלשממו םימלע לכ תוכלמ ךתוכלמ 13 145 27
:םיפופכה לכל ףקוזו םילפנה לכל הוהי ךמוס 14 145 27
:ותעב םלכא תא םהל ןתונ התאו ורבשי ךילא לכ יניע 15 145 27
:ןוצר יח לכל עיבשמו ךדי תא חתופ 16 145 27
:וישעמ לכב דיסחו ויכרד לכב הוהי קידצ 17 145 27
:תמאב והארקי רשא לכל ויארק לכל הוהי בורק 18 145 27
:םעישויו עמשי םתעוש תאו השעי ויארי ןוצר 19 145 27
:דימשי םיעשרה לכ תאו ויבהא לכ תא הוהי רמוש 20 145 27
:דעו םלועל ושדק םש רשב לכ ךרביו יפ רבדי הוהי תלהת 21 145 27
:הוהי תא ישפנ יללה הי וללה 1 146 27
:ידועב יהלאל הרמזא ייחב הוהי הללהא 2 146 27
:העושת ול ןיאש םדא ןבב םיבידנב וחטבת לא 3 146 27
:ויתנתשע ודבא אוהה םויב ותמדאל בשי וחור אצת 4 146 27
:ויהלא הוהי לע ורבש ורזעב בקעי לאש ירשא 5 146 27
:םלועל תמא רמשה םב רשא לכ תאו םיה תא ץראו םימש השע 6 146 27
:םירוסא ריתמ הוהי םיבערל םחל ןתנ םיקושעל טפשמ השע 7 146 27
:םיקידצ בהא הוהי םיפופכ ףקז הוהי םירוע חקפ הוהי 8 146 27
:תועי םיעשר ךרדו דדועי הנמלאו םותי םירג תא רמש הוהי 9 146 27
:הי וללה רדו רדל ןויצ ךיהלא םלועל הוהי ךלמי 10 146 27
:הלהת הואנ םיענ יכ וניהלא הרמז בוט יכ הי וללה 1 147 27
:סנכי לארשי יחדנ הוהי םלשורי הנוב 2 147 27
:םתובצעל שבחמו בל ירובשל אפרה 3 147 27
:ארקי תומש םלכל םיבכוכל רפסמ הנומ 4 147 27
:רפסמ ןיא ותנובתל חכ ברו ונינודא לודג 5 147 27
:ץרא ידע םיעשר ליפשמ הוהי םיונע דדועמ 6 147 27
:רונכב וניהלאל ורמז הדותב הוהיל ונע 7 147 27
:ריצח םירה חימצמה רטמ ץראל ןיכמה םיבעב םימש הסכמה 8 147 27
:וארקי רשא ברע ינבל המחל המהבל ןתונ 9 147 27
:הצרי שיאה יקושב אל ץפחי סוסה תרובגב אל 10 147 27
:ודסחל םילחימה תא ויארי תא הוהי הצור 11 147 27
:ןויצ ךיהלא יללה הוהי תא םלשורי יחבש 12 147 27
:ךברקב ךינב ךרב ךירעש יחירב קזח יכ 13 147 27
:ךעיבשי םיטח בלח םולש ךלובג םשה 14 147 27
:ורבד ץורי הרהמ דע ץרא ותרמא חלשה 15 147 27
:רזפי רפאכ רופכ רמצכ גלש ןתנה 16 147 27
:דמעי ימ ותרק ינפל םיתפכ וחרק ךילשמ 17 147 27
:םימ ולזי וחור בשי םסמיו ורבד חלשי 18 147 27
(וירבד) :לארשיל ויטפשמו ויקח בקעיל ורבד דיגמ 19 147 27
:הי וללה םועדי לב םיטפשמו יוג לכל ןכ השע אל 20 147 27
:םימורמב והוללה םימשה ןמ הוהי תא וללה הי וללה 1 148 27
(ויאבצ) :ואבצ לכ והוללה ויכאלמ לכ והוללה 2 148 27
:רוא יבכוכ לכ והוללה חריו שמש והוללה 3 148 27
:םימשה לעמ רשא םימהו םימשה ימש והוללה 4 148 27
:וארבנו הוצ אוה יכ הוהי םש תא וללהי 5 148 27
:רובעי אלו ןתנ קח םלועל דעל םדימעיו 6 148 27
:תומהת לכו םינינת ץראה ןמ הוהי תא וללה 7 148 27
:ורבד השע הרעס חור רוטיקו גלש דרבו שא 8 148 27
:םיזרא לכו ירפ ץע תועבג לכו םירהה 9 148 27
:ףנכ רופצו שמר המהב לכו היחה 10 148 27
:ץרא יטפש לכו םירש םימאל לכו ץרא יכלמ 11 148 27
:םירענ םע םינקז תולותב םגו םירוחב 12 148 27
:םימשו ץרא לע ודוה ודבל ומש בגשנ יכ הוהי םש תא וללהי 13 148 27
:הי וללה וברק םע לארשי ינבל וידיסח לכל הלהת ומעל ןרק םריו 14 148 27
:םידיסח להקב ותלהת שדח ריש הוהיל וריש הי וללה 1 149 27
:םכלמב וליגי ןויצ ינב וישעב לארשי חמשי 2 149 27
:ול ורמזי רונכו ףתב לוחמב ומש וללהי 3 149 27
:העושיב םיונע ראפי ומעב הוהי הצור יכ 4 149 27
:םתובכשמ לע וננרי דובכב םידיסח וזלעי 5 149 27
:םדיב תויפיפ ברחו םנורגב לא תוממור 6 149 27
:םימא לב תחכות םיוגב המקנ תושעל 7 149 27
:לזרב ילבכב םהידבכנו םיקזב םהיכלמ רסאל 8 149 27
:הי וללה וידיסח לכל אוה רדה בותכ טפשמ םהב תושעל 9 149 27
:וזע עיקרב והוללה ושדקב לא וללה הי וללה 1 150 27
:ולדג ברכ והוללה ויתרובגב והוללה 2 150 27
:רונכו לבנב והוללה רפוש עקתב והוללה 3 150 27
:בגועו םינמב והוללה לוחמו ףתב והוללה 4 150 27
:העורת ילצלצב והוללה עמש ילצלצב והוללה 5 150 27
:הי וללה הי ללהת המשנה לכ 6 150 27[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja