:ואב ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו 1 1 2
:הדוהיו יול ןועמש ןבואר 2 1 2
:ןמינבו ןלובז רכששי 3 1 2
:רשאו דג ילתפנו ןד 4 1 2
:םירצמב היה ףסויו שפנ םיעבש בקעי ךרי יאצי שפנ לכ יהיו 5 1 2
:אוהה רודה לכו ויחא לכו ףסוי תמיו 6 1 2
P :םתא ץראה אלמתו דאמ דאמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ לארשי ינבו 7 1 2
:ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקיו 8 1 2
:ונממ םוצעו בר לארשי ינב םע הנה ומע לא רמאיו 9 1 2
:ץראה ןמ הלעו ונב םחלנו וניאנש לע אוה םג ףסונו המחלמ הנארקת יכ היהו הברי ןפ ול המכחתנ הבה 10 1 2
:ססמער תאו םתפ תא הערפל תונכסמ ירע ןביו םתלבסב ותנע ןעמל םיסמ ירש וילע ומישיו 11 1 2
:לארשי ינב ינפמ וצקיו ץרפי ןכו הברי ןכ ותא ונעי רשאכו 12 1 2
:ךרפב לארשי ינב תא םירצמ ודבעיו 13 1 2
:ךרפב םהב ודבע רשא םתדבע לכ תא הדשב הדבע לכבו םינבלבו רמחב השק הדבעב םהייח תא וררמיו 14 1 2
:העופ תינשה םשו הרפש תחאה םש רשא תירבעה תדלימל םירצמ ךלמ רמאיו 15 1 2
:היחו איה תב םאו ותא ןתמהו אוה ןב םא םינבאה לע ןתיארו תוירבעה תא ןכדליב רמאיו 16 1 2
:םידליה תא ןייחתו םירצמ ךלמ ןהילא רבד רשאכ ושע אלו םיהלאה תא תדלימה ןאריתו 17 1 2
:םידליה תא ןייחתו הזה רבדה ןתישע עודמ ןהל רמאיו תדלימל םירצמ ךלמ ארקיו 18 1 2
:ודליו תדלימה ןהלא אובת םרטב הנה תויח יכ תירבעה תירצמה םישנכ אל יכ הערפ לא תדלימה ןרמאתו 19 1 2
:דאמ ומצעיו םעה בריו תדלימל םיהלא בטייו 20 1 2
:םיתב םהל שעיו םיהלאה תא תדלימה וארי יכ יהיו 21 1 2
S :ןויחת תבה לכו והכילשת הראיה דוליה ןבה לכ רמאל ומע לכל הערפ וציו 22 1 2
:יול תב תא חקיו יול תיבמ שיא ךליו 1 2 2
:םיחרי השלש והנפצתו אוה בוט יכ ותא ארתו ןב דלתו השאה רהתו 2 2 2
:ראיה תפש לע ףוסב םשתו דליה תא הב םשתו תפזבו רמחב הרמחתו אמג תבת ול חקתו וניפצה דוע הלכי אלו 3 2 2
:ול השעי המ העדל קחרמ ותחא בצתתו 4 2 2
:החקתו התמא תא חלשתו ףוסה ךותב הבתה תא ארתו ראיה די לע תכלה היתרענו ראיה לע ץחרל הערפ תב דרתו 5 2 2
:הז םירבעה ידלימ רמאתו וילע למחתו הכב רענ הנהו דליה תא והארתו חתפתו 6 2 2
:דליה תא ךל קניתו תירבעה ןמ תקנימ השא ךל יתארקו ךלאה הערפ תב לא ותחא רמאתו 7 2 2
:דליה םא תא ארקתו המלעה ךלתו יכל הערפ תב הל רמאתו 8 2 2
:והקינתו דליה השאה חקתו ךרכש תא ןתא ינאו יל והקניהו הזה דליה תא יכיליה הערפ תב הל רמאתו 9 2 2
:והתישמ םימה ןמ יכ רמאתו השמ ומש ארקתו ןבל הל יהיו הערפ תבל והאבתו דליה לדגיו 10 2 2
:ויחאמ ירבע שיא הכמ ירצמ שיא אריו םתלבסב אריו ויחא לא אציו השמ לדגיו םהה םימיב יהיו 11 2 2
:לוחב והנמטיו ירצמה תא ךיו שיא ןיא יכ אריו הכו הכ ןפיו 12 2 2
:ךער הכת המל עשרל רמאיו םיצנ םירבע םישנא ינש הנהו ינשה םויב אציו 13 2 2
:רבדה עדונ ןכא רמאיו השמ ארייו ירצמה תא תגרה רשאכ רמא התא ינגרהלה ונילע טפשו רש שיאל ךמש ימ רמאיו 14 2 2
:ראבה לע בשיו ןידמ ץראב בשיו הערפ ינפמ השמ חרביו השמ תא גרהל שקביו הזה רבדה תא הערפ עמשיו 15 2 2
:ןהיבא ןאצ תוקשהל םיטהרה תא הנאלמתו הנלדתו הנאבתו תונב עבש ןידמ ןהכלו 16 2 2
:םנאצ תא קשיו ןעשויו השמ םקיו םושרגיו םיערה ואביו 17 2 2
:םויה אב ןתרהמ עודמ רמאיו ןהיבא לאוער לא הנאבתו 18 2 2
:ןאצה תא קשיו ונל הלד הלד םגו םיערה דימ ונליצה ירצמ שיא ןרמאתו 19 2 2
:םחל לכאיו ול ןארק שיאה תא ןתבזע הז המל ויאו ויתנב לא רמאיו 20 2 2
:השמל ותב הרפצ תא ןתיו שיאה תא תבשל השמ לאויו 21 2 2
P :הירכנ ץראב יתייה רג רמא יכ םשרג ומש תא ארקיו ןב דלתו 22 2 2
:הדבעה ןמ םיהלאה לא םתעוש לעתו וקעזיו הדבעה ןמ לארשי ינב וחנאיו םירצמ ךלמ תמיו םהה םיברה םימיב יהיו 23 2 2
:בקעי תאו קחצי תא םהרבא תא ותירב תא םיהלא רכזיו םתקאנ תא םיהלא עמשיו 24 2 2
S :םיהלא עדיו לארשי ינב תא םיהלא אריו 25 2 2
:הברח םיהלאה רה לא אביו רבדמה רחא ןאצה תא גהניו ןידמ ןהכ ונתח ורתי ןאצ תא הער היה השמו 1 3 2
:לכא ונניא הנסהו שאב רעב הנסה הנהו אריו הנסה ךותמ שא תבלב וילא הוהי ךאלמ אריו 2 3 2
:הנסה רעבי אל עודמ הזה לדגה הארמה תא האראו אנ הרסא השמ רמאיו 3 3 2
:יננה רמאיו השמ השמ רמאיו הנסה ךותמ םיהלא וילא ארקיו תוארל רס יכ הוהי אריו 4 3 2
:אוה שדק תמדא וילע דמוע התא רשא םוקמה יכ ךילגר לעמ ךילענ לש םלה ברקת לא רמאיו 5 3 2
:םיהלאה לא טיבהמ ארי יכ וינפ השמ רתסיו בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא ךיבא יהלא יכנא רמאיו 6 3 2
:ויבאכמ תא יתעדי יכ וישגנ ינפמ יתעמש םתקעצ תאו םירצמב רשא ימע ינע תא יתיאר האר הוהי רמאיו 7 3 2
:יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה םוקמ לא שבדו בלח תבז ץרא לא הבחרו הבוט ץרא לא אוהה ץראה ןמ ותלעהלו םירצמ דימ וליצהל דראו 8 3 2
:םתא םיצחל םירצמ רשא ץחלה תא יתיאר םגו ילא האב לארשי ינב תקעצ הנה התעו 9 3 2
:םירצממ לארשי ינב ימע תא אצוהו הערפ לא ךחלשאו הכל התעו 10 3 2
:םירצממ לארשי ינב תא איצוא יכו הערפ לא ךלא יכ יכנא ימ םיהלאה לא השמ רמאיו 11 3 2
:הזה רהה לע םיהלאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב ךיתחלש יכנא יכ תואה ךל הזו ךמע היהא יכ רמאיו 12 3 2
:םהלא רמא המ ומש המ יל ורמאו םכילא ינחלש םכיתובא יהלא םהל יתרמאו לארשי ינב לא אב יכנא הנה םיהלאה לא השמ רמאיו 13 3 2
:םכילא ינחלש היהא לארשי ינבל רמאת הכ רמאיו היהא רשא היהא השמ לא םיהלא רמאיו 14 3 2
:רד רדל ירכז הזו םלעל ימש הז םכילא ינחלש בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא םכיתבא יהלא הוהי לארשי ינב לא רמאת הכ השמ לא םיהלא דוע רמאיו 15 3 2
:םירצמב םכל יושעה תאו םכתא יתדקפ דקפ רמאל בקעיו קחצי םהרבא יהלא ילא הארנ םכיתבא יהלא הוהי םהלא תרמאו לארשי ינקז תא תפסאו ךל 16 3 2
:שבדו בלח תבז ץרא לא יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה ץרא לא םירצמ ינעמ םכתא הלעא רמאו 17 3 2
:וניהלא הוהיל החבזנו רבדמב םימי תשלש ךרד אנ הכלנ התעו ונילע הרקנ םיירבעה יהלא הוהי וילא םתרמאו םירצמ ךלמ לא לארשי ינקזו התא תאבו ךלקל ועמשו 18 3 2
:הקזח דיב אלו ךלהל םירצמ ךלמ םכתא ןתי אל יכ יתעדי ינאו 19 3 2
:םכתא חלשי ןכ ירחאו וברקב השעא רשא יתאלפנ לכב םירצמ תא יתיכהו ידי תא יתחלשו 20 3 2
:םקיר וכלת אל ןוכלת יכ היהו םירצמ יניעב הזה םעה ןח תא יתתנו 21 3 2
:םירצמ תא םתלצנו םכיתנב לעו םכינב לע םתמשו תלמשו בהז ילכו ףסכ ילכ התיב תרגמו התנכשמ השא הלאשו 22 3 2
:הוהי ךילא הארנ אל ורמאי יכ ילקב ועמשי אלו יל ונימאי אל ןהו רמאיו השמ ןעיו 1 4 2
(הז) (המ) :הטמ רמאיו ךדיב הזמ הוהי וילא רמאיו 2 4 2
:וינפמ השמ סניו שחנל יהיו הצרא והכילשיו הצרא והכילשה רמאיו 3 4 2
:ופכב הטמל יהיו וב קזחיו ודי חלשיו ובנזב זחאו ךדי חלש השמ לא הוהי רמאיו 4 4 2
:בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא םתבא יהלא הוהי ךילא הארנ יכ ונימאי ןעמל 5 4 2
:גלשכ תערצמ ודי הנהו האצויו וקיחב ודי אביו ךקיחב ךדי אנ אבה דוע ול הוהי רמאיו 6 4 2
:ורשבכ הבש הנהו וקיחמ האצויו וקיח לא ודי בשיו ךקיח לא ךדי בשה רמאיו 7 4 2
:ןורחאה תאה לקל ונימאהו ןושארה תאה לקל ועמשי אלו ךל ונימאי אל םא היהו 8 4 2
:תשביב םדל ויהו ראיה ןמ חקת רשא םימה ויהו השביה תכפשו ראיה ימיממ תחקלו ךלקל ןועמשי אלו הלאה תותאה ינשל םג ונימאי אל םא היהו 9 4 2
:יכנא ןושל דבכו הפ דבכ יכ ךדבע לא ךרבד זאמ םג םשלשמ םג לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל ינדא יב הוהי לא השמ רמאיו 10 4 2
:הוהי יכנא אלה רוע וא חקפ וא שרח וא םלא םושי ימ וא םדאל הפ םש ימ וילא הוהי רמאיו 11 4 2
:רבדת רשא ךיתירוהו ךיפ םע היהא יכנאו ךל התעו 12 4 2
:חלשת דיב אנ חלש ינדא יב רמאיו 13 4 2
:ובלב חמשו ךארו ךתארקל אצי אוה הנה םגו אוה רבדי רבד יכ יתעדי יולה ךיחא ןרהא אלה רמאיו השמב הוהי ףא רחיו 14 4 2
:ןושעת רשא תא םכתא יתירוהו והיפ םעו ךיפ םע היהא יכנאו ויפב םירבדה תא תמשו וילא תרבדו 15 4 2
:םיהלאל ול היהת התאו הפל ךל היהי אוה היהו םעה לא ךל אוה רבדו 16 4 2
P :תתאה תא וב השעת רשא ךדיב חקת הזה הטמה תאו 17 4 2
:םולשל ךל השמל ורתי רמאיו םייח םדועה האראו םירצמב רשא יחא לא הבושאו אנ הכלא ול רמאיו ונתח רתי לא בשיו השמ ךליו 18 4 2
:ךשפנ תא םישקבמה םישנאה לכ ותמ יכ םירצמ בש ךל ןידמב השמ לא הוהי רמאיו 19 4 2
:ודיב םיהלאה הטמ תא השמ חקיו םירצמ הצרא בשיו רמחה לע םבכריו וינב תאו ותשא תא השמ חקיו 20 4 2
:םעה תא חלשי אלו ובל תא קזחא ינאו הערפ ינפל םתישעו ךדיב יתמש רשא םיתפמה לכ האר המירצמ בושל ךתכלב השמ לא הוהי רמאיו 21 4 2
:לארשי ירכב ינב הוהי רמא הכ הערפ לא תרמאו 22 4 2
:ךרכב ךנב תא גרה יכנא הנה וחלשל ןאמתו ינדבעיו ינב תא חלש ךילא רמאו 23 4 2
:ותימה שקביו הוהי והשגפיו ןולמב ךרדב יהיו 24 4 2
:יל התא םימד ןתח יכ רמאתו וילגרל עגתו הנב תלרע תא תרכתו רצ הרפצ חקתו 25 4 2
P :תלומל םימד ןתח הרמא זא ונממ ףריו 26 4 2
:ול קשיו םיהלאה רהב והשגפיו ךליו הרבדמה השמ תארקל ךל ןרהא לא הוהי רמאיו 27 4 2
:והוצ רשא תתאה לכ תאו וחלש רשא הוהי ירבד לכ תא ןרהאל השמ דגיו 28 4 2
:לארשי ינב ינקז לכ תא ופסאיו ןרהאו השמ ךליו 29 4 2
:םעה יניעל תתאה שעיו השמ לא הוהי רבד רשא םירבדה לכ תא ןרהא רבדיו 30 4 2
:ווחתשיו ודקיו םינע תא האר יכו לארשי ינב תא הוהי דקפ יכ ועמשיו םעה ןמאיו 31 4 2
:רבדמב יל וגחיו ימע תא חלש לארשי יהלא הוהי רמא הכ הערפ לא ורמאיו ןרהאו השמ ואב רחאו 1 5 2
:חלשא אל לארשי תא םגו הוהי תא יתעדי אל לארשי תא חלשל ולקב עמשא רשא הוהי ימ הערפ רמאיו 2 5 2
:ברחב וא רבדב ונעגפי ןפ וניהלא הוהיל החבזנו רבדמב םימי תשלש ךרד אנ הכלנ ונילע ארקנ םירבעה יהלא ורמאיו 3 5 2
:םכיתלבסל וכל וישעממ םעה תא ועירפת ןרהאו השמ המל םירצמ ךלמ םהלא רמאיו 4 5 2
:םתלבסמ םתא םתבשהו ץראה םע התע םיבר ןה הערפ רמאיו 5 5 2
:רמאל וירטש תאו םעב םישגנה תא אוהה םויב הערפ וציו 6 5 2
:ןבת םהל וששקו וכלי םה םשלש לומתכ םינבלה ןבלל םעל ןבת תתל ןופסאת אל 7 5 2
:וניהלאל החבזנ הכלנ רמאל םיקעצ םה ןכ לע םה םיפרנ יכ ונממ וערגת אל םהילע ומישת םשלש לומת םישע םה רשא םינבלה תנכתמ תאו 8 5 2
:רקש ירבדב ועשי לאו הב ושעיו םישנאה לע הדבעה דבכת 9 5 2
:ןבת םכל ןתנ ינניא הערפ רמא הכ רמאל םעה לא ורמאיו וירטשו םעה ישגנ ואציו 10 5 2
:רבד םכתדבעמ ערגנ ןיא יכ ואצמת רשאמ ןבת םכל וחק וכל םתא 11 5 2
:ןבתל שק ששקל םירצמ ץרא לכב םעה ץפיו 12 5 2
:ןבתה תויהב רשאכ ומויב םוי רבד םכישעמ ולכ רמאל םיצא םישגנהו 13 5 2
:םויה םג לומת םג םשלש לומתכ ןבלל םכקח םתילכ אל עודמ רמאל הערפ ישגנ םהלע ומש רשא לארשי ינב ירטש וכיו 14 5 2
:ךידבעל הכ השעת המל רמאל הערפ לא וקעציו לארשי ינב ירטש ואביו 15 5 2
:ךמע תאטחו םיכמ ךידבע הנהו ושע ונל םירמא םינבלו ךידבעל ןתנ ןיא ןבת 16 5 2
:הוהיל החבזנ הכלנ םירמא םתא ןכ לע םיפרנ םתא םיפרנ רמאיו 17 5 2
:ונתת םינבל ןכתו םכל ןתני אל ןבתו ודבע וכל התעו 18 5 2
:ומויב םוי רבד םכינבלמ וערגת אל רמאל ערב םתא לארשי ינב ירטש ואריו 19 5 2
:הערפ תאמ םתאצב םתארקל םיבצנ ןרהא תאו השמ תא ועגפיו 20 5 2
:ונגרהל םדיב ברח תתל וידבע יניעבו הערפ יניעב ונחיר תא םתשאבה רשא טפשיו םכילע הוהי ארי םהלא ורמאיו 21 5 2
:ינתחלש הז המל הזה םעל התערה המל ינדא רמאיו הוהי לא השמ בשיו 22 5 2
:ךמע תא תלצה אל לצהו הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ לא יתאב זאמו 23 5 2
S :וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ הערפל השעא רשא הארת התע השמ לא הוהי רמאיו 1 6 2
:הוהי ינא וילא רמאיו השמ לא םיהלא רבדיו 2 6 2
:םהל יתעדונ אל הוהי ימשו ידש לאב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו 3 6 2
:הב ורג רשא םהירגמ ץרא תא ןענכ ץרא תא םהל תתל םתא יתירב תא יתמקה םגו 4 6 2
:יתירב תא רכזאו םתא םידבעמ םירצמ רשא לארשי ינב תקאנ תא יתעמש ינא םגו 5 6 2
:םילדג םיטפשבו היוטנ עורזב םכתא יתלאגו םתדבעמ םכתא יתלצהו םירצמ תלבס תחתמ םכתא יתאצוהו הוהי ינא לארשי ינבל רמא ןכל 6 6 2
:םירצמ תולבס תחתמ םכתא איצומה םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו םיהלאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו 7 6 2
:הוהי ינא השרומ םכל התא יתתנו בקעילו קחציל םהרבאל התא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םכתא יתאבהו 8 6 2
P :השק הדבעמו חור רצקמ השמ לא ועמש אלו לארשי ינב לא ןכ השמ רבדיו 9 6 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 10 6 2
:וצראמ לארשי ינב תא חלשיו םירצמ ךלמ הערפ לא רבד אב 11 6 2
P :םיתפש לרע ינאו הערפ ינעמשי ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה רמאל הוהי ינפל השמ רבדיו 12 6 2
S :םירצמ ץראמ לארשי ינב תא איצוהל םירצמ ךלמ הערפ לאו לארשי ינב לא םוציו ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 13 6 2
:ןבואר תחפשמ הלא ימרכו ןורצח אולפו ךונח לארשי רכב ןבואר ינב םתבא תיב ישאר הלא 14 6 2
:ןועמש תחפשמ הלא תינענכה ןב לואשו רחצו ןיכיו דהאו ןימיו לאומי ןועמש ינבו 15 6 2
:הנש תאמו םישלשו עבש יול ייח ינשו יררמו תהקו ןושרג םתדלתל יול ינב תומש הלאו 16 6 2
:םתחפשמל יעמשו ינבל ןושרג ינב 17 6 2
:הנש תאמו םישלשו שלש תהק ייח ינשו לאיזעו ןורבחו רהציו םרמע תהק ינבו 18 6 2
:םתדלתל יולה תחפשמ הלא ישומו ילחמ יררמ ינבו 19 6 2
:הנש תאמו םישלשו עבש םרמע ייח ינשו השמ תאו ןרהא תא ול דלתו השאל ול ותדד דבכוי תא םרמע חקיו 20 6 2
:ירכזו גפנו חרק רהצי ינבו 21 6 2
:ירתסו ןפצלאו לאשימ לאיזע ינבו 22 6 2
:רמתיא תאו רזעלא תא אוהיבא תאו בדנ תא ול דלתו השאל ול ןושחנ תוחא בדנימע תב עבשילא תא ןרהא חקיו 23 6 2
:יחרקה תחפשמ הלא ףסאיבאו הנקלאו ריסא חרק ינבו 24 6 2
:םתחפשמל םיולה תובא ישאר הלא סחניפ תא ול דלתו השאל ול לאיטופ תונבמ ול חקל ןרהא ןב רזעלאו 25 6 2
:םתאבצ לע םירצמ ץראמ לארשי ינב תא ואיצוה םהל הוהי רמא רשא השמו ןרהא אוה 26 6 2
:ןרהאו השמ אוה םירצממ לארשי ינב תא איצוהל םירצמ ךלמ הערפ לא םירבדמה םה 27 6 2
P :םירצמ ץראב השמ לא הוהי רבד םויב יהיו 28 6 2
:ךילא רבד ינא רשא לכ תא םירצמ ךלמ הערפ לא רבד הוהי ינא רמאל השמ לא הוהי רבדיו 29 6 2
P :הערפ ילא עמשי ךיאו םיתפש לרע ינא ןה הוהי ינפל השמ רמאיו 30 6 2
:ךאיבנ היהי ךיחא ןרהאו הערפל םיהלא ךיתתנ האר השמ לא הוהי רמאיו 1 7 2
:וצראמ לארשי ינב תא חלשו הערפ לא רבדי ךיחא ןרהאו ךוצא רשא לכ תא רבדת התא 2 7 2
:םירצמ ץראב יתפומ תאו יתתא תא יתיברהו הערפ בל תא השקא ינאו 3 7 2
:םילדג םיטפשב םירצמ ץראמ לארשי ינב ימע תא יתאבצ תא יתאצוהו םירצמב ידי תא יתתנו הערפ םכלא עמשי אלו 4 7 2
:םכותמ לארשי ינב תא יתאצוהו םירצמ לע ידי תא יתטנב הוהי ינא יכ םירצמ ועדיו 5 7 2
:ושע ןכ םתא הוהי הוצ רשאכ ןרהאו השמ שעיו 6 7 2
P :הערפ לא םרבדב הנש םינמשו שלש ןב ןרהאו הנש םינמש ןב השמו 7 7 2
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רמאיו 8 7 2
:ןינתל יהי הערפ ינפל ךלשהו ךטמ תא חק ןרהא לא תרמאו תפומ םכל ונת רמאל הערפ םכלא רבדי יכ 9 7 2
:ןינתל יהיו וידבע ינפלו הערפ ינפל והטמ תא ןרהא ךלשיו הוהי הוצ רשאכ ןכ ושעיו הערפ לא ןרהאו השמ אביו 10 7 2
:ןכ םהיטהלב םירצמ ימטרח םה םג ושעיו םיפשכמלו םימכחל הערפ םג ארקיו 11 7 2
:םתטמ תא ןרהא הטמ עלביו םנינתל ויהיו והטמ שיא וכילשיו 12 7 2
P :הוהי רבד רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל קזחיו 13 7 2
:םעה חלשל ןאמ הערפ בל דבכ השמ לא הוהי רמאיו 14 7 2
:ךדיב חקת שחנל ךפהנ רשא הטמהו ראיה תפש לע ותארקל תבצנו המימה אצי הנה רקבב הערפ לא ךל 15 7 2
:הכ דע תעמש אל הנהו רבדמב ינדבעיו ימע תא חלש רמאל ךילא ינחלש םירבעה יהלא הוהי וילא תרמאו 16 7 2
:םדל וכפהנו ראיב רשא םימה לע ידיב רשא הטמב הכמ יכנא הנה הוהי ינא יכ עדת תאזב הוהי רמא הכ 17 7 2
S :ראיה ןמ םימ תותשל םירצמ ואלנו ראיה שאבו תומת ראיב רשא הגדהו 18 7 2
:םינבאבו םיצעבו םירצמ ץרא לכב םד היהו םד ויהיו םהימימ הוקמ לכ לעו םהימגא לעו םהיראי לע םתרהנ לע םירצמ ימימ לע ךדי הטנו ךטמ חק ןרהא לא רמא השמ לא הוהי רמאיו 19 7 2
:םדל ראיב רשא םימה לכ וכפהיו וידבע יניעלו הערפ יניעל ראיב רשא םימה תא ךיו הטמב םריו הוהי הוצ רשאכ ןרהאו השמ ןכ ושעיו 20 7 2
:םירצמ ץרא לכב םדה יהיו ראיה ןמ םימ תותשל םירצמ ולכי אלו ראיה שאביו התמ ראיב רשא הגדהו 21 7 2
:הוהי רבד רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל קזחיו םהיטלב םירצמ ימטרח ןכ ושעיו 22 7 2
:תאזל םג ובל תש אלו ותיב לא אביו הערפ ןפיו 23 7 2
:ראיה ימיממ תתשל ולכי אל יכ תותשל םימ ראיה תביבס םירצמ לכ ורפחיו 24 7 2
P :ראיה תא הוהי תוכה ירחא םימי תעבש אלמיו 25 7 2
:ינדבעיו ימע תא חלש הוהי רמא הכ וילא תרמאו הערפ לא אב השמ לא הוהי רמאיו 26 7 2
:םיעדרפצב ךלובג לכ תא ףגנ יכנא הנה חלשל התא ןאמ םאו 27 7 2
:ךיתוראשמבו ךירונתבו ךמעבו ךידבע תיבבו ךתטמ לעו ךבכשמ רדחבו ךתיבב ואבו ולעו םיעדרפצ ראיה ץרשו 28 7 2
:םיעדרפצה ולעי ךידבע לכבו ךמעבו הכבו 29 7 2
:םירצמ ץרא לע םיעדרפצה תא לעהו םימגאה לעו םיראיה לע תרהנה לע ךטמב ךדי תא הטנ ןרהא לא רמא השמ לא הוהי רמאיו 1 8 2
:םירצמ ץרא תא סכתו עדרפצה לעתו םירצמ ימימ לע ודי תא ןרהא טיו 2 8 2
:םירצמ ץרא לע םיעדרפצה תא ולעיו םהיטלב םימטרחה ןכ ושעיו 3 8 2
:הוהיל וחבזיו םעה תא החלשאו ימעמו ינממ םיעדרפצה רסיו הוהי לא וריתעה רמאיו ןרהאלו השמל הערפ ארקיו 4 8 2
:הנראשת ראיב קר ךיתבמו ךממ םיעדרפצה תירכהל ךמעלו ךידבעלו ךל ריתעא יתמל ילע ראפתה הערפל השמ רמאיו 5 8 2
:וניהלא הוהיכ ןיא יכ עדת ןעמל ךרבדכ רמאיו רחמל רמאיו 6 8 2
:הנראשת ראיב קר ךמעמו ךידבעמו ךיתבמו ךממ םיעדרפצה ורסו 7 8 2
:הערפל םש רשא םיעדרפצה רבד לע הוהי לא השמ קעציו הערפ םעמ ןרהאו השמ אציו 8 8 2
:תדשה ןמו תרצחה ןמ םיתבה ןמ םיעדרפצה ותמיו השמ רבדכ הוהי שעיו 9 8 2
:ץראה שאבתו םרמח םרמח םתא ורבציו 10 8 2
S :הוהי רבד רשאכ םהלא עמש אלו ובל תא דבכהו החורה התיה יכ הערפ אריו 11 8 2
:םירצמ ץרא לכב םנכל היהו ץראה רפע תא ךהו ךטמ תא הטנ ןרהא לא רמא השמ לא הוהי רמאיו 12 8 2
:םירצמ ץרא לכב םינכ היה ץראה רפע לכ המהבבו םדאב םנכה יהתו ץראה רפע תא ךיו והטמב ודי תא ןרהא טיו ןכ ושעיו 13 8 2
:המהבבו םדאב םנכה יהתו ולכי אלו םינכה תא איצוהל םהיטלב םימטרחה ןכ ושעיו 14 8 2
S :הוהי רבד רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל קזחיו אוה םיהלא עבצא הערפ לא םימטרחה ורמאיו 15 8 2
:ינדבעיו ימע חלש הוהי רמא הכ וילא תרמאו המימה אצוי הנה הערפ ינפל בציתהו רקבב םכשה השמ לא הוהי רמאיו 16 8 2
:הילע םה רשא המדאה םגו ברעה תא םירצמ יתב ואלמו ברעה תא ךיתבבו ךמעבו ךידבעבו ךב חילשמ יננה ימע תא חלשמ ךניא םא יכ 17 8 2
:ץראה ברקב הוהי ינא יכ עדת ןעמל ברע םש תויה יתלבל הילע דמע ימע רשא ןשג ץרא תא אוהה םויב יתילפהו 18 8 2
:הזה תאה היהי רחמל ךמע ןיבו ימע ןיב תדפ יתמשו 19 8 2
:ברעה ינפמ ץראה תחשת םירצמ ץרא לכבו וידבע תיבו הערפ התיב דבכ ברע אביו ןכ הוהי שעיו 20 8 2
:ץראב םכיהלאל וחבז וכל רמאיו ןרהאלו השמ לא הערפ ארקיו 21 8 2
:ונלקסי אלו םהיניעל םירצמ תבעות תא חבזנ ןה וניהלא הוהיל חבזנ םירצמ תבעות יכ ןכ תושעל ןוכנ אל השמ רמאיו 22 8 2
:ונילא רמאי רשאכ וניהלא הוהיל ונחבזו רבדמב ךלנ םימי תשלש ךרד 23 8 2
:ידעב וריתעה תכלל וקיחרת אל קחרה קר רבדמב םכיהלא הוהיל םתחבזו םכתא חלשא יכנא הערפ רמאיו 24 8 2
:הוהיל חבזל םעה תא חלש יתלבל לתה הערפ ףסי לא קר רחמ ומעמו וידבעמ הערפמ ברעה רסו הוהי לא יתרתעהו ךמעמ אצוי יכנא הנה השמ רמאיו 25 8 2
:הוהי לא רתעיו הערפ םעמ השמ אציו 26 8 2
:דחא ראשנ אל ומעמו וידבעמ הערפמ ברעה רסיו השמ רבדכ הוהי שעיו 27 8 2
P :םעה תא חלש אלו תאזה םעפב םג ובל תא הערפ דבכיו 28 8 2
:ינדבעיו ימע תא חלש םירבעה יהלא הוהי רמא הכ וילא תרבדו הערפ לא אב השמ לא הוהי רמאיו 1 9 2
:םב קיזחמ ךדועו חלשל התא ןאמ םא יכ 2 9 2
:דאמ דבכ רבד ןאצבו רקבב םילמגב םירמחב םיסוסב הדשב רשא ךנקמב היוה הוהי די הנה 3 9 2
:רבד לארשי ינבל לכמ תומי אלו םירצמ הנקמ ןיבו לארשי הנקמ ןיב הוהי הלפהו 4 9 2
:ץראב הזה רבדה הוהי השעי רחמ רמאל דעומ הוהי םשיו 5 9 2
:דחא תמ אל לארשי ינב הנקממו םירצמ הנקמ לכ תמיו תרחממ הזה רבדה תא הוהי שעיו 6 9 2
P :םעה תא חלש אלו הערפ בל דבכיו דחא דע לארשי הנקממ תמ אל הנהו הערפ חלשיו 7 9 2
:הערפ יניעל המימשה השמ וקרזו ןשבכ חיפ םכינפח אלמ םכל וחק ןרהא לאו השמ לא הוהי רמאיו 8 9 2
:םירצמ ץרא לכב תעבעבא חרפ ןיחשל המהבה לעו םדאה לע היהו םירצמ ץרא לכ לע קבאל היהו 9 9 2
:המהבבו םדאב חרפ תעבעבא ןיחש יהיו המימשה השמ ותא קרזיו הערפ ינפל ודמעיו ןשבכה חיפ תא וחקיו 10 9 2
:םירצמ לכבו םמטרחב ןיחשה היה יכ ןיחשה ינפמ השמ ינפל דמעל םימטרחה ולכי אלו 11 9 2
S :השמ לא הוהי רבד רשאכ םהלא עמש אלו הערפ בל תא הוהי קזחיו 12 9 2
:ינדבעיו ימע תא חלש םירבעה יהלא הוהי רמא הכ וילא תרמאו הערפ ינפל בציתהו רקבב םכשה השמ לא הוהי רמאיו 13 9 2
:ץראה לכב ינמכ ןיא יכ עדת רובעב ךמעבו ךידבעבו ךבל לא יתפגמ לכ תא חלש ינא תאזה םעפב יכ 14 9 2
:ץראה ןמ דחכתו רבדב ךמע תאו ךתוא ךאו ידי תא יתחלש התע יכ 15 9 2
:ץראה לכב ימש רפס ןעמלו יחכ תא ךתארה רובעב ךיתדמעה תאז רובעב םלואו 16 9 2
:םחלש יתלבל ימעב ללותסמ ךדוע 17 9 2
:התע דעו הדסוה םויה ןמל םירצמב והמכ היה אל רשא דאמ דבכ דרב רחמ תעכ ריטממ יננה 18 9 2
:ותמו דרבה םהלע דריו התיבה ףסאי אלו הדשב אצמי רשא המהבהו םדאה לכ הדשב ךל רשא לכ תאו ךנקמ תא זעה חלש התעו 19 9 2
:םיתבה לא והנקמ תאו וידבע תא סינה הערפ ידבעמ הוהי רבד תא אריה 20 9 2
P :הדשב והנקמ תאו וידבע תא בזעיו הוהי רבד לא ובל םש אל רשאו 21 9 2
:םירצמ ץראב הדשה בשע לכ לעו המהבה לעו םדאה לע םירצמ ץרא לכב דרב יהיו םימשה לע ךדי תא הטנ השמ לא הוהי רמאיו 22 9 2
:םירצמ ץרא לע דרב הוהי רטמיו הצרא שא ךלהתו דרבו תלק ןתנ הוהיו םימשה לע והטמ תא השמ טיו 23 9 2
:יוגל התיה זאמ םירצמ ץרא לכב והמכ היה אל רשא דאמ דבכ דרבה ךותב תחקלתמ שאו דרב יהיו 24 9 2
:רבש הדשה ץע לכ תאו דרבה הכה הדשה בשע לכ תאו המהב דעו םדאמ הדשב רשא לכ תא םירצמ ץרא לכב דרבה ךיו 25 9 2
:דרב היה אל לארשי ינב םש רשא ןשג ץראב קר 26 9 2
:םיעשרה ימעו ינאו קידצה הוהי םעפה יתאטח םהלא רמאיו ןרהאלו השמל ארקיו הערפ חלשיו 27 9 2
:דמעל ןופסת אלו םכתא החלשאו דרבו םיהלא תלק תיהמ ברו הוהי לא וריתעה 28 9 2
:ץראה הוהיל יכ עדת ןעמל דוע היהי אל דרבהו ןולדחי תולקה הוהי לא יפכ תא שרפא ריעה תא יתאצכ השמ וילא רמאיו 29 9 2
:םיהלא הוהי ינפמ ןוארית םרט יכ יתעדי ךידבעו התאו 30 9 2
:לעבג התשפהו ביבא הרעשה יכ התכנ הרעשהו התשפהו 31 9 2
:הנה תליפא יכ וכנ אל תמסכהו הטחהו 32 9 2
:הצרא ךתנ אל רטמו דרבהו תולקה ולדחיו הוהי לא ויפכ שרפיו ריעה תא הערפ םעמ השמ אציו 33 9 2
:וידבעו אוה ובל דבכיו אטחל ףסיו תלקהו דרבהו רטמה לדח יכ הערפ אריו 34 9 2
P :השמ דיב הוהי רבד רשאכ לארשי ינב תא חלש אלו הערפ בל קזחיו 35 9 2
:וברקב הלא יתתא יתש ןעמל וידבע בל תאו ובל תא יתדבכה ינא יכ הערפ לא אב השמ לא הוהי רמאיו 1 10 2
:הוהי ינא יכ םתעדיו םב יתמש רשא יתתא תאו םירצמב יתללעתה רשא תא ךנב ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו 2 10 2
:ינדבעיו ימע חלש ינפמ תנעל תנאמ יתמ דע םירבעה יהלא הוהי רמא הכ וילא ורמאיו הערפ לא ןרהאו השמ אביו 3 10 2
:ךלבגב הברא רחמ איבמ יננה ימע תא חלשל התא ןאמ םא יכ 4 10 2
:הדשה ןמ םכל חמצה ץעה לכ תא לכאו דרבה ןמ םכל תראשנה הטלפה רתי תא לכאו ץראה תא תארל לכוי אלו ץראה ןיע תא הסכו 5 10 2
:הערפ םעמ אציו ןפיו הזה םויה דע המדאה לע םתויה םוימ ךיתבא תובאו ךיתבא ואר אל רשא םירצמ לכ יתבו ךידבע לכ יתבו ךיתב ואלמו 6 10 2
:םירצמ הדבא יכ עדת םרטה םהיהלא הוהי תא ודבעיו םישנאה תא חלש שקומל ונל הז היהי יתמ דע וילא הערפ ידבע ורמאיו 7 10 2
:םיכלהה ימו ימ םכיהלא הוהי תא ודבע וכל םהלא רמאיו הערפ לא ןרהא תאו השמ תא בשויו 8 10 2
:ונל הוהי גח יכ ךלנ ונרקבבו וננאצב ונתונבבו ונינבב ךלנ ונינקזבו ונירענב השמ רמאיו 9 10 2
:םכינפ דגנ הער יכ ואר םכפט תאו םכתא חלשא רשאכ םכמע הוהי ןכ יהי םהלא רמאיו 10 10 2
P :הערפ ינפ תאמ םתא שרגיו םישקבמ םתא התא יכ הוהי תא ודבעו םירבגה אנ וכל ןכ אל 11 10 2
:דרבה ריאשה רשא לכ תא ץראה בשע לכ תא לכאיו םירצמ ץרא לע לעיו הבראב םירצמ ץרא לע ךדי הטנ השמ לא הוהי רמאיו 12 10 2
:הבראה תא אשנ םידקה חורו היה רקבה הלילה לכו אוהה םויה לכ ץראב םידק חור גהנ הוהיו םירצמ ץרא לע והטמ תא השמ טיו 13 10 2
:ןכ היהי אל וירחאו והמכ הברא ןכ היה אל וינפל דאמ דבכ םירצמ לובג לכב חניו םירצמ ץרא לכ לע הבראה לעיו 14 10 2
:םירצמ ץרא לכב הדשה בשעבו ץעב קרי לכ רתונ אלו דרבה ריתוה רשא ץעה ירפ לכ תאו ץראה בשע לכ תא לכאיו ץראה ךשחתו ץראה לכ ןיע תא סכיו 15 10 2
:םכלו םכיהלא הוהיל יתאטח רמאיו ןרהאלו השמל ארקל הערפ רהמיו 16 10 2
:הזה תומה תא קר ילעמ רסיו םכיהלא הוהיל וריתעהו םעפה ךא יתאטח אנ אש התעו 17 10 2
:הוהי לא רתעיו הערפ םעמ אציו 18 10 2
:םירצמ לובג לכב דחא הברא ראשנ אל ףוס המי והעקתיו הבראה תא אשיו דאמ קזח םי חור הוהי ךפהיו 19 10 2
P :לארשי ינב תא חלש אלו הערפ בל תא הוהי קזחיו 20 10 2
:ךשח שמיו םירצמ ץרא לע ךשח יהיו םימשה לע ךדי הטנ השמ לא הוהי רמאיו 21 10 2
:םימי תשלש םירצמ ץרא לכב הלפא ךשח יהיו םימשה לע ודי תא השמ טיו 22 10 2
:םתבשומב רוא היה לארשי ינב לכלו םימי תשלש ויתחתמ שיא ומק אלו ויחא תא שיא ואר אל 23 10 2
:םכמע ךלי םכפט םג גצי םכרקבו םכנאצ קר הוהי תא ודבע וכל רמאיו השמ לא הערפ ארקיו 24 10 2
:וניהלא הוהיל ונישעו תולעו םיחבז ונדיב ןתת התא םג השמ רמאיו 25 10 2
:המש ונאב דע הוהי תא דבענ המ עדנ אל ונחנאו וניהלא הוהי תא דבעל חקנ ונממ יכ הסרפ ראשת אל ונמע ךלי וננקמ םגו 26 10 2
:םחלשל הבא אלו הערפ בל תא הוהי קזחיו 27 10 2
:תומת ינפ ךתאר םויב יכ ינפ תואר ףסת לא ךל רמשה ילעמ ךל הערפ ול רמאיו 28 10 2
P :ךינפ תואר דוע ףסא אל תרבד ןכ השמ רמאיו 29 10 2
:הזמ םכתא שרגי שרג הלכ וחלשכ הזמ םכתא חלשי ןכ ירחא םירצמ לעו הערפ לע איבא דחא עגנ דוע השמ לא הוהי רמאיו 1 11 2
:בהז ילכו ףסכ ילכ התוער תאמ השאו והער תאמ שיא ולאשיו םעה ינזאב אנ רבד 2 11 2
S :םעה יניעבו הערפ ידבע יניעב םירצמ ץראב דאמ לודג השמ שיאה םג םירצמ יניעב םעה ןח תא הוהי ןתיו 3 11 2
:םירצמ ךותב אצוי ינא הלילה תצחכ הוהי רמא הכ השמ רמאיו 4 11 2
:המהב רוכב לכו םיחרה רחא רשא החפשה רוכב דע ואסכ לע בשיה הערפ רוכבמ םירצמ ץראב רוכב לכ תמו 5 11 2
:ףסת אל והמכו התיהנ אל והמכ רשא םירצמ ץרא לכב הלדג הקעצ התיהו 6 11 2
:לארשי ןיבו םירצמ ןיב הוהי הלפי רשא ןועדת ןעמל המהב דעו שיאמל ונשל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו 7 11 2
S :ףא ירחב הערפ םעמ אציו אצא ןכ ירחאו ךילגרב רשא םעה לכו התא אצ רמאל יל ווחתשהו ילא הלא ךידבע לכ ודריו 8 11 2
:םירצמ ץראב יתפומ תובר ןעמל הערפ םכילא עמשי אל השמ לא הוהי רמאיו 9 11 2
P :וצראמ לארשי ינב תא חלש אלו הערפ בל תא הוהי קזחיו הערפ ינפל הלאה םיתפמה לכ תא ושע ןרהאו השמו 10 11 2
:רמאל םירצמ ץראב ןרהא לאו השמ לא הוהי רמאיו 1 12 2
:הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר םישדח שאר םכל הזה שדחה 2 12 2
:תיבל הש תבא תיבל הש שיא םהל וחקיו הזה שדחל רשעב רמאל לארשי תדע לכ לא ורבד 3 12 2
:השה לע וסכת ולכא יפל שיא תשפנ תסכמב ותיב לא ברקה ונכשו אוה חקלו השמ תיהמ תיבה טעמי םאו 4 12 2
:וחקת םיזעה ןמו םישבכה ןמ םכל היהי הנש ןב רכז םימת הש 5 12 2
:םיברעה ןיב לארשי תדע להק לכ ותא וטחשו הזה שדחל םוי רשע העברא דע תרמשמל םכל היהו 6 12 2
:םהב ותא ולכאי רשא םיתבה לע ףוקשמה לעו תזוזמה יתש לע ונתנו םדה ןמ וחקלו 7 12 2
:והלכאי םיררמ לע תוצמו שא ילצ הזה הלילב רשבה תא ולכאו 8 12 2
:וברק לעו ויערכ לע ושאר שא ילצ םא יכ םימב לשבמ לשבו אנ ונממ ולכאת לא 9 12 2
:ופרשת שאב רקב דע ונממ רתנהו רקב דע ונממ וריתות אלו 10 12 2
:הוהיל אוה חספ ןוזפחב ותא םתלכאו םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ םירגח םכינתמ ותא ולכאת הככו 11 12 2
:הוהי ינא םיטפש השעא םירצמ יהלא לכבו המהב דעו םדאמ םירצמ ץראב רוכב לכ יתיכהו הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו 12 12 2
:םירצמ ץראב יתכהב תיחשמל ףגנ םכב היהי אלו םכלע יתחספו םדה תא יתיארו םש םתא רשא םיתבה לע תאל םכל םדה היהו 13 12 2
:והגחת םלוע תקח םכיתרדל הוהיל גח ותא םתגחו ןורכזל םכל הזה םויה היהו 14 12 2
:יעבשה םוי דע ןשארה םוימ לארשימ אוהה שפנה התרכנו ץמח לכא לכ יכ םכיתבמ ראש ותיבשת ןושארה םויב ךא ולכאת תוצמ םימי תעבש 15 12 2
:םכל השעי ודבל אוה שפנ לכל לכאי רשא ךא םהב השעי אל הכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ יעיבשה םויבו שדק ארקמ ןושארה םויבו 16 12 2
:םלוע תקח םכיתרדל הזה םויה תא םתרמשו םירצמ ץראמ םכיתואבצ תא יתאצוה הזה םויה םצעב יכ תוצמה תא םתרמשו 17 12 2
:ברעב שדחל םירשעו דחאה םוי דע תצמ ולכאת ברעב שדחל םוי רשע העבראב ןשארב 18 12 2
:ץראה חרזאבו רגב לארשי תדעמ אוהה שפנה התרכנו תצמחמ לכא לכ יכ םכיתבב אצמי אל ראש םימי תעבש 19 12 2
P :תוצמ ולכאת םכיתבשומ לכב ולכאת אל תצמחמ לכ 20 12 2
:חספה וטחשו םכיתחפשמל ןאצ םכל וחקו וכשמ םהלא רמאיו לארשי ינקז לכל השמ ארקיו 21 12 2
:רקב דע ותיב חתפמ שיא ואצת אל םתאו ףסב רשא םדה ןמ תזוזמה יתש לאו ףוקשמה לא םתעגהו ףסב רשא םדב םתלבטו בוזא תדגא םתחקלו 22 12 2
:ףגנל םכיתב לא אבל תיחשמה ןתי אלו חתפה לע הוהי חספו תזוזמה יתש לעו ףוקשמה לע םדה תא הארו םירצמ תא ףגנל הוהי רבעו 23 12 2
:םלוע דע ךינבלו ךל קחל הזה רבדה תא םתרמשו 24 12 2
:תאזה הדבעה תא םתרמשו רבד רשאכ םכל הוהי ןתי רשא ץראה לא ואבת יכ היהו 25 12 2
:םכל תאזה הדבעה המ םכינב םכילא ורמאי יכ היהו 26 12 2
:ווחתשיו םעה דקיו ליצה וניתב תאו םירצמ תא ופגנב םירצמב לארשי ינב יתב לע חספ רשא הוהיל אוה חספ חבז םתרמאו 27 12 2
S :ושע ןכ ןרהאו השמ תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינב ושעיו וכליו 28 12 2
:המהב רוכב לכו רובה תיבב רשא יבשה רוכב דע ואסכ לע בשיה הערפ רכבמ םירצמ ץראב רוכב לכ הכה הוהיו הלילה יצחב יהיו 29 12 2
:תמ םש ןיא רשא תיב ןיא יכ םירצמב הלדג הקעצ יהתו םירצמ לכו וידבע לכו אוה הליל הערפ םקיו 30 12 2
:םכרבדכ הוהי תא ודבע וכלו לארשי ינב םג םתא םג ימע ךותמ ואצ ומוק רמאיו הליל ןרהאלו השמל ארקיו 31 12 2
:יתא םג םתכרבו וכלו םתרבד רשאכ וחק םכרקב םג םכנאצ םג 32 12 2
:םיתמ ונלכ ורמא יכ ץראה ןמ םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קזחתו 33 12 2
:םמכש לע םתלמשב תררצ םתראשמ ץמחי םרט וקצב תא םעה אשיו 34 12 2
:תלמשו בהז ילכו ףסכ ילכ םירצממ ולאשיו השמ רבדכ ושע לארשי ינבו 35 12 2
P :םירצמ תא ולצניו םולאשיו םירצמ יניעב םעה ןח תא ןתנ הוהיו 36 12 2
:ףטמ דבל םירבגה ילגר ףלא תואמ ששכ התכס ססמערמ לארשי ינב ועסיו 37 12 2
:דאמ דבכ הנקמ רקבו ןאצו םתא הלע בר ברע םגו 38 12 2
:םהל ושע אל הדצ םגו המהמתהל ולכי אלו םירצממ ושרג יכ ץמח אל יכ תוצמ תגע םירצממ ואיצוה רשא קצבה תא ופאיו 39 12 2
:הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו 40 12 2
:םירצמ ץראמ הוהי תואבצ לכ ואצי הזה םויה םצעב יהיו הנש תואמ עבראו הנש םישלש ץקמ יהיו 41 12 2
P :םתרדל לארשי ינב לכל םירמש הוהיל הזה הלילה אוה םירצמ ץראמ םאיצוהל הוהיל אוה םירמש ליל 42 12 2
:וב לכאי אל רכנ ןב לכ חספה תקח תאז ןרהאו השמ לא הוהי רמאיו 43 12 2
:וב לכאי זא ותא התלמו ףסכ תנקמ שיא דבע לכו 44 12 2
:וב לכאי אל ריכשו בשות 45 12 2
:וב ורבשת אל םצעו הצוח רשבה ןמ תיבה ןמ איצות אל לכאי דחא תיבב 46 12 2
:ותא ושעי לארשי תדע לכ 47 12 2
:וב לכאי אל לרע לכו ץראה חרזאכ היהו ותשעל ברקי זאו רכז לכ ול לומה הוהיל חספ השעו רג ךתא רוגי יכו 48 12 2
:םככותב רגה רגלו חרזאל היהי תחא הרות 49 12 2
S :ושע ןכ ןרהא תאו השמ תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינב לכ ושעיו 50 12 2
P :םתאבצ לע םירצמ ץראמ לארשי ינב תא הוהי איצוה הזה םויה םצעב יהיו 51 12 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 13 2
:אוה יל המהבבו םדאב לארשי ינבב םחר לכ רטפ רוכב לכ יל שדק 2 13 2
:ץמח לכאי אלו הזמ םכתא הוהי איצוה די קזחב יכ םידבע תיבמ םירצממ םתאצי רשא הזה םויה תא רוכז םעה לא השמ רמאיו 3 13 2
:ביבאה שדחב םיאצי םתא םויה 4 13 2
:הזה שדחב תאזה הדבעה תא תדבעו שבדו בלח תבז ץרא ךל תתל ךיתבאל עבשנ רשא יסוביהו יוחהו ירמאהו יתחהו ינענכה ץרא לא הוהי ךאיבי יכ היהו 5 13 2
:הוהיל גח יעיבשה םויבו תצמ לכאת םימי תעבש 6 13 2
:ךלבג לכב ראש ךל הארי אלו ץמח ךל הארי אלו םימיה תעבש תא לכאי תוצמ 7 13 2
:םירצממ יתאצב יל הוהי השע הז רובעב רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו 8 13 2
:םירצממ הוהי ךאצוה הקזח דיב יכ ךיפב הוהי תרות היהת ןעמל ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהו 9 13 2
S :המימי םימימ הדעומל תאזה הקחה תא תרמשו 10 13 2
:ךל הנתנו ךיתבאלו ךל עבשנ רשאכ ינענכה ץרא לא הוהי ךאבי יכ היהו 11 13 2
:הוהיל םירכזה ךל היהי רשא המהב רגש רטפ לכו הוהיל םחר רטפ לכ תרבעהו 12 13 2
:הדפת ךינבב םדא רוכב לכו ותפרעו הדפת אל םאו השב הדפת רמח רטפ לכו 13 13 2
:םידבע תיבמ םירצממ הוהי ונאיצוה די קזחב וילא תרמאו תאז המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי יכ היהו 14 13 2
:הדפא ינב רוכב לכו םירכזה םחר רטפ לכ הוהיל חבז ינא ןכ לע המהב רוכב דעו םדא רכבמ םירצמ ץראב רוכב לכ הוהי גרהיו ונחלשל הערפ השקה יכ יהיו 15 13 2
S :םירצממ הוהי ונאיצוה די קזחב יכ ךיניע ןיב תפטוטלו הכדי לע תואל היהו 16 13 2
:המירצמ ובשו המחלמ םתארב םעה םחני ןפ םיהלא רמא יכ אוה בורק יכ םיתשלפ ץרא ךרד םיהלא םחנ אלו םעה תא הערפ חלשב יהיו 17 13 2
:םירצמ ץראמ לארשי ינב ולע םישמחו ףוס םי רבדמה ךרד םעה תא םיהלא בסיו 18 13 2
:םכתא הזמ יתמצע תא םתילעהו םכתא םיהלא דקפי דקפ רמאל לארשי ינב תא עיבשה עבשה יכ ומע ףסוי תומצע תא השמ חקיו 19 13 2
:רבדמה הצקב םתאב ונחיו תכסמ ועסיו 20 13 2
:הלילו םמוי תכלל םהל ריאהל שא דומעב הלילו ךרדה םתחנל ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלה הוהיו 21 13 2
P :םעה ינפל הליל שאה דומעו םמוי ןנעה דומע שימי אל 22 13 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 14 2
:םיה לע ונחת וחכנ ןפצ לעב ינפל םיה ןיבו לדגמ ןיב תריחה יפ ינפל ונחיו ובשיו לארשי ינב לא רבד 2 14 2
:רבדמה םהילע רגס ץראב םה םיכבנ לארשי ינבל הערפ רמאו 3 14 2
:ןכ ושעיו הוהי ינא יכ םירצמ ועדיו וליח לכבו הערפב הדבכאו םהירחא ףדרו הערפ בל תא יתקזחו 4 14 2
:ונדבעמ לארשי תא ונחלש יכ ונישע תאז המ ורמאיו םעה לא וידבעו הערפ בבל ךפהיו םעה חרב יכ םירצמ ךלמל דגיו 5 14 2
:ומע חקל ומע תאו ובכר תא רסאיו 6 14 2
:ולכ לע םשלשו םירצמ בכר לכו רוחב בכר תואמ שש חקיו 7 14 2
:המר דיב םיאצי לארשי ינבו לארשי ינב ירחא ףדריו םירצמ ךלמ הערפ בל תא הוהי קזחיו 8 14 2
:ןפצ לעב ינפל תריחה יפ לע וליחו וישרפו הערפ בכר סוס לכ םיה לע םינח םתוא וגישיו םהירחא םירצמ ופדריו 9 14 2
:הוהי לא לארשי ינב וקעציו דאמ וארייו םהירחא עסנ םירצמ הנהו םהיניע תא לארשי ינב ואשיו בירקה הערפו 10 14 2
:םירצממ ונאיצוהל ונל תישע תאז המ רבדמב תומל ונתחקל םירצמב םירבק ןיא ילבמה השמ לא ורמאיו 11 14 2
:רבדמב ונתממ םירצמ תא דבע ונל בוט יכ םירצמ תא הדבענו ונממ לדח רמאל םירצמב ךילא ונרבד רשא רבדה הז אלה 12 14 2
:םלוע דע דוע םתארל ופיסת אל םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ םויה םכל השעי רשא הוהי תעושי תא וארו ובציתה וארית לא םעה לא השמ רמאיו 13 14 2
P :ןושירחת םתאו םכל םחלי הוהי 14 14 2
:ועסיו לארשי ינב לא רבד ילא קעצת המ השמ לא הוהי רמאיו 15 14 2
:השביב םיה ךותב לארשי ינב ואביו והעקבו םיה לע ךדי תא הטנו ךטמ תא םרה התאו 16 14 2
:וישרפבו ובכרב וליח לכבו הערפב הדבכאו םהירחא ואביו םירצמ בל תא קזחמ יננה ינאו 17 14 2
:וישרפבו ובכרב הערפב ידבכהב הוהי ינא יכ םירצמ ועדיו 18 14 2
:םהירחאמ דמעיו םהינפמ ןנעה דומע עסיו םהירחאמ ךליו לארשי הנחמ ינפל ךלהה םיהלאה ךאלמ עסיו 19 14 2
:הלילה לכ הז לא הז ברק אלו הלילה תא ראיו ךשחהו ןנעה יהיו לארשי הנחמ ןיבו םירצמ הנחמ ןיב אביו 20 14 2
:םימה ועקביו הברחל םיה תא םשיו הלילה לכ הזע םידק חורב םיה תא הוהי ךלויו םיה לע ודי תא השמ טיו 21 14 2
:םלאמשמו םנימימ המח םהל םימהו השביב םיה ךותב לארשי ינב ואביו 22 14 2
:םיה ךות לא וישרפו ובכר הערפ סוס לכ םהירחא ואביו םירצמ ופדריו 23 14 2
:םירצמ הנחמ תא םהיו ןנעו שא דומעב םירצמ הנחמ לא הוהי ףקשיו רקבה תרמשאב יהיו 24 14 2
P :םירצמב םהל םחלנ הוהי יכ לארשי ינפמ הסונא םירצמ רמאיו תדבכב והגהניו ויתבכרמ ןפא תא רסיו 25 14 2
:וישרפ לעו ובכר לע םירצמ לע םימה ובשיו םיה לע ךדי תא הטנ השמ לא הוהי רמאיו 26 14 2
:םיה ךותב םירצמ תא הוהי רעניו ותארקל םיסנ םירצמו ונתיאל רקב תונפל םיה בשיו םיה לע ודי תא השמ טיו 27 14 2
:דחא דע םהב ראשנ אל םיב םהירחא םיאבה הערפ ליח לכל םישרפה תאו בכרה תא וסכיו םימה ובשיו 28 14 2
:םלאמשמו םנימימ המח םהל םימהו םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו 29 14 2
:םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו םירצמ דימ לארשי תא אוהה םויב הוהי עשויו 30 14 2
P :ודבע השמבו הוהיב ונימאיו הוהי תא םעה וארייו םירצמב הוהי השע רשא הלדגה דיה תא לארשי אריו 31 14 2
:םיב המר ובכרו סוס האג האג יכ הוהיל הרישא רמאל ורמאיו הוהיל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא 1 15 2
:והנממראו יבא יהלא והונאו ילא הז העושיל יל יהיו הי תרמזו יזע 2 15 2
:ומש הוהי המחלמ שיא הוהי 3 15 2
:ףוס םיב ועבט וישלש רחבמו םיב הרי וליחו הערפ תבכרמ 4 15 2
:ןבא ומכ תלוצמב ודרי ומיסכי תמהת 5 15 2
:ביוא ץערת הוהי ךנימי חכב ירדאנ הוהי ךנימי 6 15 2
:שקכ ומלכאי ךנרח חלשת ךימק סרהת ךנואג ברבו 7 15 2
:םי בלב תמהת ואפק םילזנ דנ ומכ ובצנ םימ ומרענ ךיפא חורבו 8 15 2
:ידי ומשירות יברח קירא ישפנ ומאלמת ללש קלחא גישא ףדרא ביוא רמא 9 15 2
:םירידא םימב תרפועכ וללצ םי ומסכ ךחורב תפשנ 10 15 2
:אלפ השע תלהת ארונ שדקב רדאנ הכמכ ימ הוהי םלאב הכמכ ימ 11 15 2
:ץרא ומעלבת ךנימי תיטנ 12 15 2
:ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ תלאג וז םע ךדסחב תיחנ 13 15 2
:תשלפ יבשי זחא ליח ןוזגרי םימע ועמש 14 15 2
:ןענכ יבשי לכ וגמנ דער ומזחאי באומ יליא םודא יפולא ולהבנ זא 15 15 2
:תינק וז םע רבעי דע הוהי ךמע רבעי דע ןבאכ ומדי ךעורז לדגב דחפו התמיא םהילע לפת 16 15 2
:ךידי וננוכ ינדא שדקמ הוהי תלעפ ךתבשל ןוכמ ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת 17 15 2
:דעו םלעל ךלמי הוהי 18 15 2
P :םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו םיה ימ תא םהלע הוהי בשיו םיב וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב יכ 19 15 2
:תלחמבו םיפתב הירחא םישנה לכ ןאצתו הדיב ףתה תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ חקתו 20 15 2
S :םיב המר ובכרו סוס האג האג יכ הוהיל וריש םירמ םהל ןעתו 21 15 2
:םימ ואצמ אלו רבדמב םימי תשלש וכליו רוש רבדמ לא ואציו ףוס םימ לארשי תא השמ עסיו 22 15 2
:הרמ המש ארק ןכ לע םה םירמ יכ הרממ םימ תתשל ולכי אלו התרמ ואביו 23 15 2
:התשנ המ רמאל השמ לע םעה ונליו 24 15 2
:והסנ םשו טפשמו קח ול םש םש םימה וקתמיו םימה לא ךלשיו ץע הוהי והרויו הוהי לא קעציו 25 15 2
S :ךאפר הוהי ינא יכ ךילע םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ ויקח לכ תרמשו ויתוצמל תנזאהו השעת ויניעב רשיהו ךיהלא הוהי לוקל עמשת עומש םא רמאיו 26 15 2
:םימה לע םש ונחיו םירמת םיעבשו םימ תניע הרשע םיתש םשו המליא ואביו 27 15 2
:םירצמ ץראמ םתאצל ינשה שדחל םוי רשע השמחב יניס ןיבו םליא ןיב רשא ןיס רבדמ לא לארשי ינב תדע לכ ואביו םליאמ ועסיו 1 16 2
(ונוליו) :רבדמב ןרהא לעו השמ לע לארשי ינב תדע לכ וניליו 2 16 2
S :בערב הזה להקה לכ תא תימהל הזה רבדמה לא ונתא םתאצוה יכ עבשל םחל ונלכאב רשבה ריס לע ונתבשב םירצמ ץראב הוהי דיב ונתומ ןתי ימ לארשי ינב םהלא ורמאיו 3 16 2
:אל םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל ומויב םוי רבד וטקלו םעה אציו םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה השמ לא הוהי רמאיו 4 16 2
S :םוי םוי וטקלי רשא לע הנשמ היהו ואיבי רשא תא וניכהו יששה םויב היהו 5 16 2
:םירצמ ץראמ םכתא איצוה הוהי יכ םתעדיו ברע לארשי ינב לכ לא ןרהאו השמ רמאיו 6 16 2
(ונילת) :ונילע ונולת יכ המ ונחנו הוהי לע םכיתנלת תא ועמשב הוהי דובכ תא םתיארו רקבו 7 16 2
:הוהי לע יכ םכיתנלת ונילע אל המ ונחנו וילע םנילמ םתא רשא םכיתנלת תא הוהי עמשב עבשל רקבב םחלו לכאל רשב ברעב םכל הוהי תתב השמ רמאיו 8 16 2
:םכיתנלת תא עמש יכ הוהי ינפל וברק לארשי ינב תדע לכ לא רמא ןרהא לא השמ רמאיו 9 16 2
P :ןנעב הארנ הוהי דובכ הנהו רבדמה לא ונפיו לארשי ינב תדע לכ לא ןרהא רבדכ יהיו 10 16 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 11 16 2
:םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו םחל ועבשת רקבבו רשב ולכאת םיברעה ןיב רמאל םהלא רבד לארשי ינב תנולת תא יתעמש 12 16 2
:הנחמל ביבס לטה תבכש התיה רקבבו הנחמה תא סכתו ולשה לעתו ברעב יהיו 13 16 2
:ץראה לע רפככ קד ספסחמ קד רבדמה ינפ לע הנהו לטה תבכש לעתו 14 16 2
:הלכאל םכל הוהי ןתנ רשא םחלה אוה םהלא השמ רמאיו אוה המ ועדי אל יכ אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו לארשי ינב ואריו 15 16 2
:וחקת ולהאב רשאל שיא םכיתשפנ רפסמ תלגלגל רמע ולכא יפל שיא ונממ וטקל הוהי הוצ רשא רבדה הז 16 16 2
:טיעממהו הברמה וטקליו לארשי ינב ןכ ושעיו 17 16 2
:וטקל ולכא יפל שיא ריסחה אל טיעממהו הברמה ףידעה אלו רמעב ודמיו 18 16 2
:רקב דע ונממ רתוי לא שיא םהלא השמ רמאיו 19 16 2
:השמ םהלע ףצקיו שאביו םיעלות םריו רקב דע ונממ םישנא ורתויו השמ לא ועמש אלו 20 16 2
:סמנו שמשה םחו ולכא יפכ שיא רקבב רקבב ותא וטקליו 21 16 2
:השמל ודיגיו הדעה יאישנ לכ ואביו דחאל רמעה ינש הנשמ םחל וטקל יששה םויב יהיו 22 16 2
:רקבה דע תרמשמל םכל וחינה ףדעה לכ תאו ולשב ולשבת רשא תאו ופא ופאת רשא תא רחמ הוהיל שדק תבש ןותבש הוהי רבד רשא אוה םהלא רמאיו 23 16 2
:וב התיה אל המרו שיאבה אלו השמ הוצ רשאכ רקבה דע ותא וחיניו 24 16 2
:הדשב והאצמת אל םויה הוהיל םויה תבש יכ םויה והלכא השמ רמאיו 25 16 2
:וב היהי אל תבש יעיבשה םויבו והטקלת םימי תשש 26 16 2
S :ואצמ אלו טקלל םעה ןמ ואצי יעיבשה םויב יהיו 27 16 2
:יתרותו יתוצמ רמשל םתנאמ הנא דע השמ לא הוהי רמאיו 28 16 2
:יעיבשה םויב ומקממ שיא אצי לא ויתחת שיא ובש םימוי םחל יששה םויב םכל ןתנ אוה ןכ לע תבשה םכל ןתנ הוהי יכ ואר 29 16 2
:יעבשה םויב םעה ותבשיו 30 16 2
:שבדב תחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו 31 16 2
:םירצמ ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתרדל תרמשמל ונממ רמעה אלמ הוהי הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו 32 16 2
:םכיתרדל תרמשמל הוהי ינפל ותא חנהו ןמ רמעה אלמ המש ןתו תחא תנצנצ חק ןרהא לא השמ רמאיו 33 16 2
:תרמשמל תדעה ינפל ןרהא והחיניו השמ לא הוהי הוצ רשאכ 34 16 2
:ןענכ ץרא הצק לא םאב דע ולכא ןמה תא תבשונ ץרא לא םאב דע הנש םיעברא ןמה תא ולכא לארשי ינבו 35 16 2
P :אוה הפיאה תירשע רמעהו 36 16 2
:םעה תתשל םימ ןיאו םידיפרב ונחיו הוהי יפ לע םהיעסמל ןיס רבדממ לארשי ינב תדע לכ ועסיו 1 17 2
:הוהי תא ןוסנת המ ידמע ןובירת המ השמ םהל רמאיו התשנו םימ ונל ונת ורמאיו השמ םע םעה בריו 2 17 2
:אמצב ינקמ תאו ינב תאו יתא תימהל םירצממ ונתילעה הז המל רמאיו השמ לע םעה ןליו םימל םעה םש אמציו 3 17 2
:ינלקסו טעמ דוע הזה םעל השעא המ רמאל הוהי לא השמ קעציו 4 17 2
:תכלהו ךדיב חק ראיה תא וב תיכה רשא ךטמו לארשי ינקזמ ךתא חקו םעה ינפל רבע השמ לא הוהי רמאיו 5 17 2
:לארשי ינקז יניעל השמ ןכ שעיו םעה התשו םימ ונממ ואציו רוצב תיכהו ברחב רוצה לע םש ךינפל דמע יננה 6 17 2
P :ןיא םא ונברקב הוהי שיה רמאל הוהי תא םתסנ לעו לארשי ינב ביר לע הבירמו הסמ םוקמה םש ארקיו 7 17 2
:םדיפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו 8 17 2
:ידיב םיהלאה הטמו העבגה שאר לע בצנ יכנא רחמ קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב עשוהי לא השמ רמאיו 9 17 2
:העבגה שאר ולע רוחו ןרהא השמו קלמעב םחלהל השמ ול רמא רשאכ עשוהי שעיו 10 17 2
:קלמע רבגו ודי חיני רשאכו לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו 11 17 2
:שמשה אב דע הנומא וידי יהיו דחא הזמו דחא הזמ וידיב וכמת רוחו ןרהאו הילע בשיו ויתחת ומישיו ןבא וחקיו םידבכ השמ ידיו 12 17 2
P :ברח יפל ומע תאו קלמע תא עשוהי שלחיו 13 17 2
:םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמא החמ יכ עשוהי ינזאב םישו רפסב ןורכז תאז בתכ השמ לא הוהי רמאיו 14 17 2
:יסנ הוהי ומש ארקיו חבזמ השמ ןביו 15 17 2
P :רד רדמ קלמעב הוהיל המחלמ הי סכ לע די יכ רמאיו 16 17 2
:םירצממ לארשי תא הוהי איצוה יכ ומע לארשילו השמל םיהלא השע רשא לכ תא השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו 1 18 2
:היחולש רחא השמ תשא הרפצ תא השמ ןתח ורתי חקיו 2 18 2
:הירכנ ץראב יתייה רג רמא יכ םשרג דחאה םש רשא הינב ינש תאו 3 18 2
:הערפ ברחמ ינלציו ירזעב יבא יהלא יכ רזעילא דחאה םשו 4 18 2
:םיהלאה רה םש הנח אוה רשא רבדמה לא השמ לא ותשאו וינבו השמ ןתח ורתי אביו 5 18 2
:המע הינב ינשו ךתשאו ךילא אב ורתי ךנתח ינא השמ לא רמאיו 6 18 2
:הלהאה ואביו םולשל והערל שיא ולאשיו ול קשיו וחתשיו ונתח תארקל השמ אציו 7 18 2
:הוהי םלציו ךרדב םתאצמ רשא האלתה לכ תא לארשי תדוא לע םירצמלו הערפל הוהי השע רשא לכ תא ונתחל השמ רפסיו 8 18 2
:םירצמ דימ וליצה רשא לארשיל הוהי השע רשא הבוטה לכ לע ורתי דחיו 9 18 2
:םירצמ די תחתמ םעה תא ליצה רשא הערפ דימו םירצמ דימ םכתא ליצה רשא הוהי ךורב ורתי רמאיו 10 18 2
:םהילע ודז רשא רבדב יכ םיהלאה לכמ הוהי לודג יכ יתעדי התע 11 18 2
:םיהלאה ינפל השמ ןתח םע םחל לכאל לארשי ינקז לכו ןרהא אביו םיהלאל םיחבזו הלע השמ ןתח ורתי חקיו 12 18 2
:ברעה דע רקבה ןמ השמ לע םעה דמעיו םעה תא טפשל השמ בשיו תרחממ יהיו 13 18 2
:ברע דע רקב ןמ ךילע בצנ םעה לכו ךדבל בשוי התא עודמ םעל השע התא רשא הזה רבדה המ רמאיו םעל השע אוה רשא לכ תא השמ ןתח אריו 14 18 2
:םיהלא שרדל םעה ילא אבי יכ ונתחל השמ רמאיו 15 18 2
:ויתרות תאו םיהלאה יקח תא יתעדוהו והער ןיבו שיא ןיב יתטפשו ילא אב רבד םהל היהי יכ 16 18 2
:השע התא רשא רבדה בוט אל וילא השמ ןתח רמאיו 17 18 2
:ךדבל והשע לכות אל רבדה ךממ דבכ יכ ךמע רשא הזה םעה םג התא םג לבת לבנ 18 18 2
:םיהלאה לא םירבדה תא התא תאבהו םיהלאה לומ םעל התא היה ךמע םיהלא יהיו ךצעיא ילקב עמש התע 19 18 2
:ןושעי רשא השעמה תאו הב וכלי ךרדה תא םהל תעדוהו תרותה תאו םיקחה תא םהתא התרהזהו 20 18 2
:תרשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש םיפלא ירש םהלע תמשו עצב יאנש תמא ישנא םיהלא יארי ליח ישנא םעה לכמ הזחת התאו 21 18 2
:ךתא ואשנו ךילעמ לקהו םה וטפשי ןטקה רבדה לכו ךילא ואיבי לדגה רבדה לכ היהו תע לכב םעה תא וטפשו 22 18 2
:םולשב אבי ומקמ לע הזה םעה לכ םגו דמע תלכיו םיהלא ךוצו השעת הזה רבדה תא םא 23 18 2
:רמא רשא לכ שעיו ונתח לוקל השמ עמשיו 24 18 2
:תרשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש םיפלא ירש םעה לע םישאר םתא ןתיו לארשי לכמ ליח ישנא השמ רחביו 25 18 2
:םה וטופשי ןטקה רבדה לכו השמ לא ןואיבי השקה רבדה תא תע לכב םעה תא וטפשו 26 18 2
P :וצרא לא ול ךליו ונתח תא השמ חלשיו 27 18 2
:יניס רבדמ ואב הזה םויב םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל ישילשה שדחב 1 19 2
:רהה דגנ לארשי םש ןחיו רבדמב ונחיו יניס רבדמ ואביו םידיפרמ ועסיו 2 19 2
:לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ רמאל רהה ןמ הוהי וילא ארקיו םיהלאה לא הלע השמו 3 19 2
:ילא םכתא אבאו םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו םירצמל יתישע רשא םתיאר םתא 4 19 2
:ץראה לכ יל יכ םימעה לכמ הלגס יל םתייהו יתירב תא םתרמשו ילקב ועמשת עומש םא התעו 5 19 2
:לארשי ינב לא רבדת רשא םירבדה הלא שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו 6 19 2
:הוהי והוצ רשא הלאה םירבדה לכ תא םהינפל םשיו םעה ינקזל ארקיו השמ אביו 7 19 2
:הוהי לא םעה ירבד תא השמ בשיו השענ הוהי רבד רשא לכ ורמאיו ודחי םעה לכ ונעיו 8 19 2
:הוהי לא םעה ירבד תא השמ דגיו םלועל ונימאי ךב םגו ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב ןנעה בעב ךילא אב יכנא הנה השמ לא הוהי רמאיו 9 19 2
:םתלמש וסבכו רחמו םויה םתשדקו םעה לא ךל השמ לא הוהי רמאיו 10 19 2
:יניס רה לע םעה לכ יניעל הוהי דרי ישילשה םויב יכ ישילשה םויל םינכנ ויהו 11 19 2
:תמוי תומ רהב עגנה לכ והצקב עגנו רהב תולע םכל ורמשה רמאל ביבס םעה תא תלבגהו 12 19 2
:רהב ולעי המה לביה ךשמב היחי אל שיא םא המהב םא הריי הרי וא לקסי לוקס יכ די וב עגת אל 13 19 2
:םתלמש וסבכיו םעה תא שדקיו םעה לא רהה ןמ השמ דריו 14 19 2
:השא לא ושגת לא םימי תשלשל םינכנ ויה םעה לא רמאיו 15 19 2
:הנחמב רשא םעה לכ דרחיו דאמ קזח רפש לקו רהה לע דבכ ןנעו םיקרבו תלק יהיו רקבה תיהב ישילשה םויב יהיו 16 19 2
:רהה תיתחתב ובציתיו הנחמה ןמ םיהלאה תארקל םעה תא השמ אצויו 17 19 2
:דאמ רהה לכ דרחיו ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו שאב הוהי וילע דרי רשא ינפמ ולכ ןשע יניס רהו 18 19 2
:לוקב וננעי םיהלאהו רבדי השמ דאמ קזחו ךלוה רפושה לוק יהיו 19 19 2
:השמ לעיו רהה שאר לא השמל הוהי ארקיו רהה שאר לא יניס רה לע הוהי דריו 20 19 2
:בר ונממ לפנו תוארל הוהי לא וסרהי ןפ םעב דעה דר השמ לא הוהי רמאיו 21 19 2
:הוהי םהב ץרפי ןפ ושדקתי הוהי לא םישגנה םינהכה םגו 22 19 2
:ותשדקו רהה תא לבגה רמאל ונב התדעה התא יכ יניס רה לא תלעל םעה לכוי אל הוהי לא השמ רמאיו 23 19 2
:םב ץרפי ןפ הוהי לא תלעל וסרהי לא םעהו םינהכהו ךמע ןרהאו התא תילעו דר ךל הוהי וילא רמאיו 24 19 2
S :םהלא רמאיו םעה לא השמ דריו 25 19 2
S :רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו 1 20 2
:םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יכנא 2 20 2
:ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל 3 20 2
:ץראל תחתמ םימב רשאו תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת לכו לספ ךל השעת אל 4 20 2
:יאנשל םיעבר לעו םישלש לע םינב לע תבא ןוע דקפ אנק לא ךיהלא הוהי יכנא יכ םדבעת אלו םהל הוחתשת אל 5 20 2
S :יתוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השעו 6 20 2
P :אושל ומש תא אשי רשא תא הוהי הקני אל יכ אושל ךיהלא הוהי םש תא אשת אל 7 20 2
:ושדקל תבשה םוי תא רוכז 8 20 2
:ךתכאלמ לכ תישעו דבעת םימי תשש 9 20 2
:ךירעשב רשא ךרגו ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל ךיהלא הוהיל תבש יעיבשה םויו 10 20 2
S :והשדקיו תבשה םוי תא הוהי ךרב ןכ לע יעיבשה םויב חניו םב רשא לכ תאו םיה תא ץראה תאו םימשה תא הוהי השע םימי תשש יכ 11 20 2
S :ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה לע ךימי ןוכראי ןעמל ךמא תאו ךיבא תא דבכ 12 20 2
S :חצרת אל 13 20 2
S :ףאנת אל 14 20 2
S :בנגת אל 15 20 2
S :רקש דע ךערב הנעת אל 16 20 2
P :ךערל רשא לכו ורמחו ורושו ותמאו ודבעו ךער תשא דמחת אל ךער תיב דמחת אל 17 20 2
:קחרמ ודמעיו ועניו םעה אריו ןשע רהה תאו רפשה לוק תאו םדיפלה תאו תלוקה תא םיאר םעה לכו 18 20 2
:תומנ ןפ םיהלא ונמע רבדי לאו העמשנו ונמע התא רבד השמ לא ורמאיו 19 20 2
:ואטחת יתלבל םכינפ לע ותארי היהת רובעבו םיהלאה אב םכתא תוסנ רובעבל יכ וארית לא םעה לא השמ רמאיו 20 20 2
P :םיהלאה םש רשא לפרעה לא שגנ השמו קחרמ םעה דמעיו 21 20 2
:םכמע יתרבד םימשה ןמ יכ םתיאר םתא לארשי ינב לא רמאת הכ השמ לא הוהי רמאיו 22 20 2
:םכל ושעת אל בהז יהלאו ףסכ יהלא יתא ןושעת אל 23 20 2
:ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב ךרקב תאו ךנאצ תא ךימלש תאו ךיתלע תא וילע תחבזו יל השעת המדא חבזמ 24 20 2
:הללחתו הילע תפנה ךברח יכ תיזג ןהתא הנבת אל יל השעת םינבא חבזמ םאו 25 20 2
P :וילע ךתורע הלגת אל רשא יחבזמ לע תלעמב הלעת אלו 26 20 2
:םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו 1 21 2
:םנח ישפחל אצי תעבשבו דבעי םינש שש ירבע דבע הנקת יכ 2 21 2
:ומע ותשא האציו אוה השא לעב םא אצי ופגב אבי ופגב םא 3 21 2
:ופגב אצי אוהו הינדאל היהת הידליו השאה תונב וא םינב ול הדליו השא ול ןתי וינדא םא 4 21 2
:ישפח אצא אל ינב תאו יתשא תא ינדא תא יתבהא דבעה רמאי רמא םאו 5 21 2
S :םלעל ודבעו עצרמב ונזא תא וינדא עצרו הזוזמה לא וא תלדה לא ושיגהו םיהלאה לא וינדא ושיגהו 6 21 2
:םידבעה תאצכ אצת אל המאל ותב תא שיא רכמי יכו 7 21 2
(ול) (רשא) :הב ודגבב הרכמל לשמי אל ירכנ םעל הדפהו הדעי אל רשא הינדא יניעב הער םא 8 21 2
:הל השעי תונבה טפשמכ הנדעיי ונבל םאו 9 21 2
:ערגי אל התנעו התוסכ הראש ול חקי תרחא םא 10 21 2
S :ףסכ ןיא םנח האציו הל השעי אל הלא שלש םאו 11 21 2
:תמוי תומ תמו שיא הכמ 12 21 2
S :המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו ודיל הנא םיהלאהו הדצ אל רשאו 13 21 2
S :תומל ונחקת יחבזמ םעמ המרעב וגרהל והער לע שיא דזי יכו 14 21 2
:תמוי תומ ומאו ויבא הכמו 15 21 2
S :תמוי תומ ודיב אצמנו ורכמו שיא בנגו 16 21 2
S :תמוי תומ ומאו ויבא ללקמו 17 21 2
:בכשמל לפנו תומי אלו ףרגאב וא ןבאב והער תא שיא הכהו םישנא ןבירי יכו 18 21 2
S :אפרי אפרו ןתי ותבש קר הכמה הקנו ותנעשמ לע ץוחב ךלהתהו םוקי םא 19 21 2
:םקני םקנ ודי תחת תמו טבשב ותמא תא וא ודבע תא שיא הכי יכו 20 21 2
S :אוה ופסכ יכ םקי אל דמעי םימוי וא םוי םא ךא 21 21 2
:םיללפב ןתנו השאה לעב וילע תישי רשאכ שנעי שונע ןוסא היהי אלו הידלי ואציו הרה השא ופגנו םישנא וצני יכו 22 21 2
:שפנ תחת שפנ התתנו היהי ןוסא םאו 23 21 2
:לגר תחת לגר די תחת די ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע 24 21 2
S :הרובח תחת הרובח עצפ תחת עצפ היוכ תחת היוכ 25 21 2
S :וניע תחת ונחלשי ישפחל התחשו ותמא ןיע תא וא ודבע ןיע תא שיא הכי יכו 26 21 2
P :ונש תחת ונחלשי ישפחל ליפי ותמא ןש וא ודבע ןש םאו 27 21 2
:יקנ רושה לעבו ורשב תא לכאי אלו רושה לקסי לוקס תמו השא תא וא שיא תא רוש חגי יכו 28 21 2
:תמוי וילעב םגו לקסי רושה השא וא שיא תימהו ונרמשי אלו וילעבב דעוהו םשלש למתמ אוה חגנ רוש םאו 29 21 2
:וילע תשוי רשא לככ ושפנ ןידפ ןתנו וילע תשוי רפכ םא 30 21 2
:ול השעי הזה טפשמכ חגי תב וא חגי ןב וא 31 21 2
S :לקסי רושהו וינדאל ןתי םילקש םישלש ףסכ המא וא רושה חגי דבע םא 32 21 2
:רומח וא רוש המש לפנו ונסכי אלו רב שיא הרכי יכ וא רוב שיא חתפי יכו 33 21 2
S :ול היהי תמהו וילעבל בישי ףסכ םלשי רובה לעב 34 21 2
:ןוצחי תמה תא םגו ופסכ תא וצחו יחה רושה תא ורכמו תמו והער רוש תא שיא רוש ףגי יכו 35 21 2
S :ול היהי תמהו רושה תחת רוש םלשי םלש וילעב ונרמשי אלו םשלש לומתמ אוה חגנ רוש יכ עדונ וא 36 21 2
:השה תחת ןאצ עבראו רושה תחת םלשי רקב השמח ורכמ וא וחבטו הש וא רוש שיא בנגי יכ 37 21 2
:םימד ול ןיא תמו הכהו בנגה אצמי תרתחמב םא 1 22 2
:ותבנגב רכמנו ול ןיא םא םלשי םלש ול םימד וילע שמשה החרז םא 2 22 2
S :םלשי םינש םייח הש דע רומח דע רושמ הבנגה ודיב אצמת אצמה םא 3 22 2
(וריעב) (תא) S :םלשי ומרכ בטימו והדש בטימ רחא הדשב רעבו הריעב תא חלשו םרכ וא הדש שיא רעבי יכ 4 22 2
S :הרעבה תא רעבמה םלשי םלש הדשה וא המקה וא שידג לכאנו םיצק האצמו שא אצת יכ 5 22 2
:םינש םלשי בנגה אצמי םא שיאה תיבמ בנגו רמשל םילכ וא ףסכ והער לא שיא ןתי יכ 6 22 2
:והער תכאלמב ודי חלש אל םא םיהלאה לא תיבה לעב ברקנו בנגה אצמי אל םא 7 22 2
S :והערל םינש םלשי םיהלא ןעישרי רשא םהינש רבד אבי םיהלאה דע הז אוה יכ רמאי רשא הדבא לכ לע המלש לע הש לע רומח לע רוש לע עשפ רבד לכ לע 8 22 2
:האר ןיא הבשנ וא רבשנ וא תמו רמשל המהב לכו הש וא רוש וא רומח והער לא שיא ןתי יכ 9 22 2
:םלשי אלו וילעב חקלו והער תכאלמב ודי חלש אל םא םהינש ןיב היהת הוהי תעבש 10 22 2
:וילעבל םלשי ומעמ בנגי בנג םאו 11 22 2
P :םלשי אל הפרטה דע והאבי ףרטי ףרט םא 12 22 2
:םלשי םלש ומע ןיא וילעב תמ וא רבשנו והער םעמ שיא לאשי יכו 13 22 2
S :ורכשב אב אוה ריכש םא םלשי אל ומע וילעב םא 14 22 2
:השאל ול הנרהמי רהמ המע בכשו השרא אל רשא הלותב שיא התפי יכו 15 22 2
S :תלותבה רהמכ לקשי ףסכ ול התתל היבא ןאמי ןאמ םא 16 22 2
S :היחת אל הפשכמ 17 22 2
S :תמוי תומ המהב םע בכש לכ 18 22 2
:ודבל הוהיל יתלב םרחי םיהלאל חבז 19 22 2
:םירצמ ץראב םתייה םירג יכ ונצחלת אלו הנות אל רגו 20 22 2
:ןונעת אל םותיו הנמלא לכ 21 22 2
:ותקעצ עמשא עמש ילא קעצי קעצ םא יכ ותא הנעת הנע םא 22 22 2
P :םימתי םכינבו תונמלא םכישנ ויהו ברחב םכתא יתגרהו יפא הרחו 23 22 2
:ךשנ וילע ןומישת אל השנכ ול היהת אל ךמע ינעה תא ימע תא הולת ףסכ םא 24 22 2
:ול ונבישת שמשה אב דע ךער תמלש לבחת לבח םא 25 22 2
(ותוסכ) S :ינא ןונח יכ יתעמשו ילא קעצי יכ היהו בכשי המב ורעל ותלמש אוה הדבל התוסכ אוה יכ 26 22 2
:ראת אל ךמעב אישנו ללקת אל םיהלא 27 22 2
:יל ןתת ךינב רוכב רחאת אל ךעמדו ךתאלמ 28 22 2
:יל ונתת ינימשה םויב ומא םע היהי םימי תעבש ךנאצל ךרשל השעת ןכ 29 22 2
S :ותא ןוכלשת בלכל ולכאת אל הפרט הדשב רשבו יל ןויהת שדק ישנאו 30 22 2
S :סמח דע תיהל עשר םע ךדי תשת לא אוש עמש אשת אל 1 23 2
:תטהל םיבר ירחא תטנל בר לע הנעת אלו תערל םיבר ירחא היהת אל 2 23 2
S :ובירב רדהת אל לדו 3 23 2
S :ול ונבישת בשה העת ורמח וא ךביא רוש עגפת יכ 4 23 2
S :ומע בזעת בזע ול בזעמ תלדחו ואשמ תחת ץבר ךאנש רומח הארת יכ 5 23 2
:ובירב ךניבא טפשמ הטת אל 6 23 2
:עשר קידצא אל יכ גרהת לא קידצו יקנו קחרת רקש רבדמ 7 23 2
:םיקידצ ירבד ףלסיו םיחקפ רועי דחשה יכ חקת אל דחשו 8 23 2
:םירצמ ץראב םתייה םירג יכ רגה שפנ תא םתעדי םתאו ץחלת אל רגו 9 23 2
:התאובת תא תפסאו ךצרא תא ערזת םינש ששו 10 23 2
:ךתיזל ךמרכל השעת ןכ הדשה תיח לכאת םרתיו ךמע יניבא ולכאו התשטנו הנטמשת תעיבשהו 11 23 2
:רגהו ךתמא ןב שפניו ךרמחו ךרוש חוני ןעמל תבשת יעיבשה םויבו ךישעמ השעת םימי תשש 12 23 2
:ךיפ לע עמשי אל וריכזת אל םירחא םיהלא םשו ורמשת םכילא יתרמא רשא לכבו 13 23 2
:הנשב יל גחת םילגר שלש 14 23 2
:םקיר ינפ וארי אלו םירצממ תאצי וב יכ ביבאה שדח דעומל ךתיוצ רשאכ תוצמ לכאת םימי תעבש רמשת תוצמה גח תא 15 23 2
:הדשה ןמ ךישעמ תא ךפסאב הנשה תאצב ףסאה גחו הדשב ערזת רשא ךישעמ ירוכב ריצקה גחו 16 23 2
:הוהי ןדאה ינפ לא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש 17 23 2
:רקב דע יגח בלח ןילי אלו יחבז םד ץמח לע חבזת אל 18 23 2
S :ומא בלחב ידג לשבת אל ךיהלא הוהי תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר 19 23 2
:יתנכה רשא םוקמה לא ךאיבהלו ךרדב ךרמשל ךינפל ךאלמ חלש יכנא הנה 20 23 2
:וברקב ימש יכ םכעשפל אשי אל יכ וב רמת לא ולקב עמשו וינפמ רמשה 21 23 2
:ךיררצ תא יתרצו ךיביא תא יתביאו רבדא רשא לכ תישעו ולקב עמשת עמש םא יכ 22 23 2
:ויתדחכהו יסוביהו יוחה ינענכהו יזרפהו יתחהו ירמאה לא ךאיבהו ךינפל יכאלמ ךלי יכ 23 23 2
:םהיתבצמ רבשת רבשו םסרהת סרה יכ םהישעמכ השעת אלו םדבעת אלו םהיהלאל הוחתשת אל 24 23 2
:ךברקמ הלחמ יתרסהו ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו םכיהלא הוהי תא םתדבעו 25 23 2
:אלמא ךימי רפסמ תא ךצראב הרקעו הלכשמ היהת אל 26 23 2
:ףרע ךילא ךיביא לכ תא יתתנו םהב אבת רשא םעה לכ תא יתמהו ךינפל חלשא יתמיא תא 27 23 2
:ךינפלמ יתחה תאו ינענכה תא יוחה תא השרגו ךינפל הערצה תא יתחלשו 28 23 2
:הדשה תיח ךילע הברו הממש ץראה היהת ןפ תחא הנשב ךינפמ ונשרגא אל 29 23 2
:ץראה תא תלחנו הרפת רשא דע ךינפמ ונשרגא טעמ טעמ 30 23 2
:ךינפמ ומתשרגו ץראה יבשי תא םכדיב ןתא יכ רהנה דע רבדממו םיתשלפ םי דעו ףוס םימ ךלבג תא יתשו 31 23 2
:תירב םהיהלאלו םהל תרכת אל 32 23 2
P :שקומל ךל היהי יכ םהיהלא תא דבעת יכ יל ךתא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי אל 33 23 2
:קחרמ םתיוחתשהו לארשי ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו התא הוהי לא הלע רמא השמ לאו 1 24 2
:ומע ולעי אל םעהו ושגי אל םהו הוהי לא ודבל השמ שגנו 2 24 2
:השענ הוהי רבד רשא םירבדה לכ ורמאיו דחא לוק םעה לכ ןעיו םיטפשמה לכ תאו הוהי ירבד לכ תא םעל רפסיו השמ אביו 3 24 2
:לארשי יטבש רשע םינשל הבצמ הרשע םיתשו רהה תחת חבזמ ןביו רקבב םכשיו הוהי ירבד לכ תא השמ בתכיו 4 24 2
:םירפ הוהיל םימלש םיחבז וחבזיו תלע ולעיו לארשי ינב ירענ תא חלשיו 5 24 2
:חבזמה לע קרז םדה יצחו תנגאב םשיו םדה יצח השמ חקיו 6 24 2
:עמשנו השענ הוהי רבד רשא לכ ורמאיו םעה ינזאב ארקיו תירבה רפס חקיו 7 24 2
:הלאה םירבדה לכ לע םכמע הוהי תרכ רשא תירבה םד הנה רמאיו םעה לע קרזיו םדה תא השמ חקיו 8 24 2
:לארשי ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו השמ לעיו 9 24 2
:רהטל םימשה םצעכו ריפסה תנבל השעמכ וילגר תחתו לארשי יהלא תא ואריו 10 24 2
S :ותשיו ולכאיו םיהלאה תא וזחיו ודי חלש אל לארשי ינב יליצא לאו 11 24 2
:םתרוהל יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו ןבאה תחל תא ךל הנתאו םש היהו הרהה ילא הלע השמ לא הוהי רמאיו 12 24 2
:םיהלאה רה לא השמ לעיו ותרשמ עשוהיו השמ םקיו 13 24 2
:םהלא שגי םירבד לעב ימ םכמע רוחו ןרהא הנהו םכילא בושנ רשא דע הזב ונל ובש רמא םינקזה לאו 14 24 2
:רהה תא ןנעה סכיו רהה לא השמ לעיו 15 24 2
:ןנעה ךותמ יעיבשה םויב השמ לא ארקיו םימי תשש ןנעה והסכיו יניס רה לע הוהי דובכ ןכשיו 16 24 2
:לארשי ינב יניעל רהה שארב תלכא שאכ הוהי דובכ הארמו 17 24 2
P :הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב השמ יהיו רהה לא לעיו ןנעה ךותב השמ אביו 18 24 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 25 2
:יתמורת תא וחקת ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ המורת יל וחקיו לארשי ינב לא רבד 2 25 2
:תשחנו ףסכו בהז םתאמ וחקת רשא המורתה תאזו 3 25 2
:םיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכתו 4 25 2
:םיטש יצעו םישחת תרעו םימדאמ םליא תרעו 5 25 2
:םימסה תרטקלו החשמה ןמשל םימשב ראמל ןמש 6 25 2
:ןשחלו דפאל םיאלמ ינבאו םהש ינבא 7 25 2
:םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו 8 25 2
S :ושעת ןכו וילכ לכ תינבת תאו ןכשמה תינבת תא ךתוא הארמ ינא רשא לככ 9 25 2
:ותמק יצחו המאו ובחר יצחו המאו וכרא יצחו םיתמא םיטש יצע ןורא ושעו 10 25 2
:ביבס בהז רז וילע תישעו ונפצת ץוחמו תיבמ רוהט בהז ותא תיפצו 11 25 2
:תינשה ועלצ לע תעבט יתשו תחאה ועלצ לע תעבט יתשו ויתמעפ עברא לע התתנו בהז תעבט עברא ול תקציו 12 25 2
:בהז םתא תיפצו םיטש יצע ידב תישעו 13 25 2
:םהב ןראה תא תאשל ןראה תעלצ לע תעבטב םידבה תא תאבהו 14 25 2
:ונממ ורסי אל םידבה ויהי ןראה תעבטב 15 25 2
:ךילא ןתא רשא תדעה תא ןראה לא תתנו 16 25 2
:הבחר יצחו המאו הכרא יצחו םיתמא רוהט בהז תרפכ תישעו 17 25 2
:תרפכה תוצק ינשמ םתא השעת השקמ בהז םיברכ םינש תישעו 18 25 2
:ויתוצק ינש לע םיברכה תא ושעת תרפכה ןמ הזמ הצקמ דחא בורכו הזמ הצקמ דחא בורכ השעו 19 25 2
:םיברכה ינפ ויהי תרפכה לא ויחא לא שיא םהינפו תרפכה לע םהיפנכב םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ םיברכה ויהו 20 25 2
:ךילא ןתא רשא תדעה תא ןתת ןראה לאו הלעמלמ ןראה לע תרפכה תא תתנו 21 25 2
P :לארשי ינב לא ךתוא הוצא רשא לכ תא תדעה ןרא לע רשא םיברכה ינש ןיבמ תרפכה לעמ ךתא יתרבדו םש ךל יתדעונו 22 25 2
:ותמק יצחו המאו ובחר המאו וכרא םיתמא םיטש יצע ןחלש תישעו 23 25 2
:ביבס בהז רז ול תישעו רוהט בהז ותא תיפצו 24 25 2
:ביבס ותרגסמל בהז רז תישעו ביבס חפט תרגסמ ול תישעו 25 25 2
:וילגר עבראל רשא תאפה עברא לע תעבטה תא תתנו בהז תעבט עברא ול תישעו 26 25 2
:ןחלשה תא תאשל םידבל םיתבל תעבטה ןייהת תרגסמה תמעל 27 25 2
:ןחלשה תא םב אשנו בהז םתא תיפצו םיטש יצע םידבה תא תישעו 28 25 2
:םתא השעת רוהט בהז ןהב ךסי רשא ויתיקנמו ויתושקו ויתפכו ויתרעק תישעו 29 25 2
P :דימת ינפל םינפ םחל ןחלשה לע תתנו 30 25 2
:ויהי הנממ היחרפו הירתפכ היעיבג הנקו הכרי הרונמה השעת השקמ רוהט בהז תרנמ תישעו 31 25 2
:ינשה הדצמ הרנמ ינק השלשו דחאה הדצמ הרנמ ינק השלש הידצמ םיאצי םינק הששו 32 25 2
:הרנמה ןמ םיאציה םינקה תששל ןכ חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש 33 25 2
:היחרפו הירתפכ םידקשמ םיעבג העברא הרנמבו 34 25 2
:הרנמה ןמ םיאציה םינקה תששל הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו 35 25 2
:רוהט בהז תחא השקמ הלכ ויהי הנממ םתנקו םהירתפכ 36 25 2
:הינפ רבע לע ריאהו היתרנ תא הלעהו העבש היתרנ תא תישעו 37 25 2
:רוהט בהז היתתחמו היחקלמו 38 25 2
:הלאה םילכה לכ תא התא השעי רוהט בהז רככ 39 25 2
S :רהב הארמ התא רשא םתינבתב השעו הארו 40 25 2
:םתא השעת בשח השעמ םיברכ ינש תעלתו ןמגראו תלכתו רזשמ שש תעירי רשע השעת ןכשמה תאו 1 26 2
:תעיריה לכל תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא בחרו המאב םירשעו הנמש תחאה העיריה ךרא 2 26 2
:התחא לא השא תרבח תעירי שמחו התחא לא השא תרבח ןייהת תעיריה שמח 3 26 2
:תינשה תרבחמב הנוציקה העיריה תפשב השעת ןכו תרבחב הצקמ תחאה העיריה תפש לע תלכת תאלל תישעו 4 26 2
:התחא לא השא תאללה תליבקמ תינשה תרבחמב רשא העיריה הצקב השעת תאלל םישמחו תחאה העיריב השעת תאלל םישמח 5 26 2
P :דחא ןכשמה היהו םיסרקב התחא לא השא תעיריה תא תרבחו בהז יסרק םישמח תישעו 6 26 2
:םתא השעת תעירי הרשע יתשע ןכשמה לע להאל םיזע תעירי תישעו 7 26 2
:תעירי הרשע יתשעל תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא בחרו המאב םישלש תחאה העיריה ךרא 8 26 2
:להאה ינפ לומ לא תיששה העיריה תא תלפכו דבל תעיריה שש תאו דבל תעיריה שמח תא תרבחו 9 26 2
:תינשה תרבחה העיריה תפש לע תאלל םישמחו תרבחב הנציקה תחאה העיריה תפש לע תאלל םישמח תישעו 10 26 2
:דחא היהו להאה תא תרבחו תאללב םיסרקה תא תאבהו םישמח תשחנ יסרק תישעו 11 26 2
:ןכשמה ירחא לע חרסת תפדעה העיריה יצח להאה תעיריב ףדעה חרסו 12 26 2
:ותסכל הזמו הזמ ןכשמה ידצ לע חורס היהי להאה תעירי ךראב ףדעב הזמ המאהו הזמ המאהו 13 26 2
P :הלעמלמ םישחת תרע הסכמו םימדאמ םליא תרע להאל הסכמ תישעו 14 26 2
:םידמע םיטש יצע ןכשמל םישרקה תא תישעו 15 26 2
:דחאה שרקה בחר המאה יצחו המאו שרקה ךרא תומא רשע 16 26 2
:ןכשמה ישרק לכל השעת ןכ התחא לא השא תבלשמ דחאה שרקל תודי יתש 17 26 2
:הנמית הבגנ תאפל שרק םירשע ןכשמל םישרקה תא תישעו 18 26 2
:ויתדי יתשל דחאה שרקה תחת םינדא ינשו ויתדי יתשל דחאה שרקה תחת םינדא ינש שרקה םירשע תחת השעת ףסכ ינדא םיעבראו 19 26 2
:שרק םירשע ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו 20 26 2
:דחאה שרקה תחת םינדא ינשו דחאה שרקה תחת םינדא ינש ףסכ םהינדא םיעבראו 21 26 2
:םישרק השש השעת המי ןכשמה יתכרילו 22 26 2
:םיתכריב ןכשמה תעצקמל השעת םישרק ינשו 23 26 2
:ויהי תעצקמה ינשל םהינשל היהי ןכ תחאה תעבטה לא ושאר לע םימת ויהי ודחיו הטמלמ םימאת ויהיו 24 26 2
:דחאה שרקה תחת םינדא ינשו דחאה שרקה תחת םינדא ינש םינדא רשע השש ףסכ םהינדאו םישרק הנמש ויהו 25 26 2
:דחאה ןכשמה עלצ ישרקל השמח םיטש יצע םחירב תישעו 26 26 2
:המי םיתכריל ןכשמה עלצ ישרקל םחירב השמחו תינשה ןכשמה עלצ ישרקל םחירב השמחו 27 26 2
:הצקה לא הצקה ןמ חרבמ םישרקה ךותב ןכיתה חירבהו 28 26 2
:בהז םחירבה תא תיפצו םחירבל םיתב בהז השעת םהיתעבט תאו בהז הפצת םישרקה תאו 29 26 2
S :רהב תיארה רשא וטפשמכ ןכשמה תא תמקהו 30 26 2
:םיברכ התא השעי בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפ תישעו 31 26 2
:ףסכ ינדא העברא לע בהז םהיוו בהז םיפצמ םיטש ידומע העברא לע התא התתנו 32 26 2
:םישדקה שדק ןיבו שדקה ןיב םכל תכרפה הלידבהו תודעה ןורא תא תכרפל תיבמ המש תאבהו םיסרקה תחת תכרפה תא התתנו 33 26 2
:םישדקה שדקב תדעה ןורא לע תרפכה תא תתנו 34 26 2
:ןופצ עלצ לע ןתת ןחלשהו הנמית ןכשמה עלצ לע ןחלשה חכנ הרנמה תאו תכרפל ץוחמ ןחלשה תא תמשו 35 26 2
:םקר השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ תישעו 36 26 2
S :תשחנ ינדא השמח םהל תקציו בהז םהיוו בהז םתא תיפצו םיטש ידומע השמח ךסמל תישעו 37 26 2
:ותמק תומא שלשו חבזמה היהי עובר בחר תומא שמחו ךרא תומא שמח םיטש יצע חבזמה תא תישעו 1 27 2
:תשחנ ותא תיפצו ויתנרק ןייהת ונממ ויתנפ עברא לע ויתנרק תישעו 2 27 2
:תשחנ השעת וילכ לכל ויתתחמו ויתגלזמו ויתקרזמו ויעיו ונשדל ויתריס תישעו 3 27 2
:ויתוצק עברא לע תשחנ תעבט עברא תשרה לע תישעו תשחנ תשר השעמ רבכמ ול תישעו 4 27 2
:חבזמה יצח דע תשרה התיהו הטמלמ חבזמה בכרכ תחת התא התתנו 5 27 2
:תשחנ םתא תיפצו םיטש יצע ידב חבזמל םידב תישעו 6 27 2
:ותא תאשב חבזמה תעלצ יתש לע םידבה ויהו תעבטב וידב תא אבוהו 7 27 2
S :ושעי ןכ רהב ךתא הארה רשאכ ותא השעת תחל בובנ 8 27 2
:תחאה האפל ךרא המאב האמ רזשמ שש רצחל םיעלק הנמית בגנ תאפל ןכשמה רצח תא תישעו 9 27 2
:ףסכ םהיקשחו םידמעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע וידמעו 10 27 2
(וידומעו) :ףסכ םהיקשחו םידמעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע ודמעו ךרא האמ םיעלק ךראב ןופצ תאפל ןכו 11 27 2
:הרשע םהינדאו הרשע םהידמע המא םישמח םיעלק םי תאפל רצחה בחרו 12 27 2
:המא םישמח החרזמ המדק תאפל רצחה בחרו 13 27 2
:השלש םהינדאו השלש םהידמע ףתכל םיעלק המא הרשע שמחו 14 27 2
:השלש םהינדאו השלש םהידמע םיעלק הרשע שמח תינשה ףתכלו 15 27 2
:העברא םהינדאו העברא םהידמע םקר השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת המא םירשע ךסמ רצחה רעשלו 16 27 2
:תשחנ םהינדאו ףסכ םהיוו ףסכ םיקשחמ ביבס רצחה ידומע לכ 17 27 2
:תשחנ םהינדאו רזשמ שש תומא שמח המקו םישמחב םישמח בחרו המאב האמ רצחה ךרא 18 27 2
S :תשחנ רצחה תדתי לכו ויתדתי לכו ותדבע לכב ןכשמה ילכ לכל 19 27 2
:דימת רנ תלעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא הוצת התאו 20 27 2
S :לארשי ינב תאמ םתרדל םלוע תקח הוהי ינפל רקב דע ברעמ וינבו ןרהא ותא ךרעי תדעה לע רשא תכרפל ץוחמ דעומ להאב 21 27 2
:ןרהא ינב רמתיאו רזעלא אוהיבאו בדנ ןרהא יל ונהכל לארשי ינב ךותמ ותא וינב תאו ךיחא ןרהא תא ךילא ברקה התאו 1 28 2
:תראפתלו דובכל ךיחא ןרהאל שדק ידגב תישעו 2 28 2
:יל ונהכל ושדקל ןרהא ידגב תא ושעו המכח חור ויתאלמ רשא בל ימכח לכ לא רבדת התאו 3 28 2
:יל ונהכל וינבלו ךיחא ןרהאל שדק ידגב ושעו טנבאו תפנצמ ץבשת תנתכו ליעמו דופאו ןשח ושעי רשא םידגבה הלאו 4 28 2
P :ששה תאו ינשה תעלות תאו ןמגראה תאו תלכתה תאו בהזה תא וחקי םהו 5 28 2
:בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלות ןמגראו תלכת בהז דפאה תא ושעו 6 28 2
:רבחו ויתוצק ינש לא ול היהי תרבח תפתכ יתש 7 28 2
:רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז היהי ונממ והשעמכ וילע רשא ותדפא בשחו 8 28 2
:לארשי ינב תומש םהילע תחתפו םהש ינבא יתש תא תחקלו 9 28 2
:םתדלותכ תינשה ןבאה לע םירתונה הששה תומש תאו תחאה ןבאה לע םתמשמ השש 10 28 2
:םתא השעת בהז תוצבשמ תבסמ לארשי ינב תמש לע םינבאה יתש תא חתפת םתח יחותפ ןבא שרח השעמ 11 28 2
S :ןרכזל ויפתכ יתש לע הוהי ינפל םתומש תא ןרהא אשנו לארשי ינבל ןרכז ינבא דפאה תפתכ לע םינבאה יתש תא תמשו 12 28 2
:בהז תצבשמ תישעו 13 28 2
S :תצבשמה לע תתבעה תרשרש תא התתנו תבע השעמ םתא השעת תלבגמ רוהט בהז תרשרש יתשו 14 28 2
:ותא השעת רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז ונשעת דפא השעמכ בשח השעמ טפשמ ןשח תישעו 15 28 2
:ובחר תרזו וכרא תרז לופכ היהי עובר 16 28 2
:דחאה רוטה תקרבו הדטפ םדא רוט ןבא םירוט העברא ןבא תאלמ וב תאלמו 17 28 2
:םלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו 18 28 2
:המלחאו ובש םשל ישילשה רוטהו 19 28 2
:םתאולמב ויהי בהז םיצבשמ הפשיו םהשו שישרת יעיברה רוטהו 20 28 2
:טבש רשע ינשל ןייהת ומש לע שיא םתוח יחותפ םתמש לע הרשע םיתש לארשי ינב תמש לע ןייהת םינבאהו 21 28 2
:רוהט בהז תבע השעמ תלבג תשרש ןשחה לע תישעו 22 28 2
:ןשחה תוצק ינש לע תועבטה יתש תא תתנו בהז תועבט יתש ןשחה לע תישעו 23 28 2
:ןשחה תוצק לא תעבטה יתש לע בהזה תתבע יתש תא התתנו 24 28 2
:וינפ לומ לא דפאה תופתכ לע התתנו תוצבשמה יתש לע ןתת תתבעה יתש תוצק יתש תאו 25 28 2
:התיב דפאה רבע לא רשא ותפש לע ןשחה תוצק ינש לע םתא תמשו בהז תועבט יתש תישעו 26 28 2
:דופאה בשחל לעממ ותרבחמ תמעל וינפ לוממ הטמלמ דופאה תופתכ יתש לע םתא התתנו בהז תועבט יתש תישעו 27 28 2
(ויתעבטמ) :דופאה לעמ ןשחה חזי אלו דופאה בשח לע תויהל תלכת ליתפב דפאה תעבט לא ותעבטמ ןשחה תא וסכריו 28 28 2
:דימת הוהי ינפל ןרכזל שדקה לא ואבב ובל לע טפשמה ןשחב לארשי ינב תומש תא ןרהא אשנו 29 28 2
S :דימת הוהי ינפל ובל לע לארשי ינב טפשמ תא ןרהא אשנו הוהי ינפל ואבב ןרהא בל לע ויהו םימתה תאו םירואה תא טפשמה ןשח לא תתנו 30 28 2
:תלכת לילכ דופאה ליעמ תא תישעו 31 28 2
:ערקי אל ול היהי ארחת יפכ גרא השעמ ביבס ויפל היהי הפש וכותב ושאר יפ היהו 32 28 2
:ביבס םכותב בהז ינמעפו ביבס וילוש לע ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינמר וילוש לע תישעו 33 28 2
:ביבס ליעמה ילוש לע ןומרו בהז ןמעפ ןומרו בהז ןמעפ 34 28 2
S :תומי אלו ותאצבו הוהי ינפל שדקה לא ואבב ולוק עמשנו תרשל ןרהא לע היהו 35 28 2
:הוהיל שדק םתח יחותפ וילע תחתפו רוהט בהז ץיצ תישעו 36 28 2
:היהי תפנצמה ינפ לומ לא תפנצמה לע היהו תלכת ליתפ לע ותא תמשו 37 28 2
:הוהי ינפל םהל ןוצרל דימת וחצמ לע היהו םהישדק תנתמ לכל לארשי ינב ושידקי רשא םישדקה ןוע תא ןרהא אשנו ןרהא חצמ לע היהו 38 28 2
:םקר השעמ השעת טנבאו שש תפנצמ תישעו שש תנתכה תצבשו 39 28 2
:תראפתלו דובכל םהל השעת תועבגמו םיטנבא םהל תישעו תנתכ השעת ןרהא ינבלו 40 28 2
:יל ונהכו םתא תשדקו םדי תא תאלמו םתא תחשמו ותא וינב תאו ךיחא ןרהא תא םתא תשבלהו 41 28 2
:ויהי םיכרי דעו םינתממ הורע רשב תוסכל דב יסנכמ םהל השעו 42 28 2
S :וירחא וערזלו ול םלוע תקח ותמו ןוע ואשי אלו שדקב תרשל חבזמה לא םתשגב וא דעומ להא לא םאבב וינב לעו ןרהא לע ויהו 43 28 2
:םמימת םינש םליאו רקב ןב דחא רפ חקל יל ןהכל םתא שדקל םהל השעת רשא רבדה הזו 1 29 2
:םתא השעת םיטח תלס ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תצמ תלחו תוצמ םחלו 2 29 2
:םליאה ינש תאו רפה תאו לסב םתא תברקהו דחא לס לע םתוא תתנו 3 29 2
:םימב םתא תצחרו דעומ להא חתפ לא בירקת וינב תאו ןרהא תאו 4 29 2
:דפאה בשחב ול תדפאו ןשחה תאו דפאה תאו דפאה ליעמ תאו תנתכה תא ןרהא תא תשבלהו םידגבה תא תחקלו 5 29 2
:תפנצמה לע שדקה רזנ תא תתנו ושאר לע תפנצמה תמשו 6 29 2
:ותא תחשמו ושאר לע תקציו החשמה ןמש תא תחקלו 7 29 2
:תנתכ םתשבלהו בירקת וינב תאו 8 29 2
:וינב דיו ןרהא די תאלמו םלוע תקחל הנהכ םהל התיהו תעבגמ םהל תשבחו וינבו ןרהא טנבא םתא תרגחו 9 29 2
:רפה שאר לע םהידי תא וינבו ןרהא ךמסו דעומ להא ינפל רפה תא תברקהו 10 29 2
:דעומ להא חתפ הוהי ינפל רפה תא תטחשו 11 29 2
:חבזמה דוסי לא ךפשת םדה לכ תאו ךעבצאב חבזמה תנרק לע התתנו רפה םדמ תחקלו 12 29 2
:החבזמה תרטקהו ןהילע רשא בלחה תאו תילכה יתש תאו דבכה לע תרתיה תאו ברקה תא הסכמה בלחה לכ תא תחקלו 13 29 2
:אוה תאטח הנחמל ץוחמ שאב ףרשת ושרפ תאו ורע תאו רפה רשב תאו 14 29 2
:ליאה שאר לע םהידי תא וינבו ןרהא וכמסו חקת דחאה ליאה תאו 15 29 2
:ביבס חבזמה לע תקרזו ומד תא תחקלו ליאה תא תטחשו 16 29 2
:ושאר לעו ויחתנ לע תתנו ויערכו וברק תצחרו ויחתנל חתנת ליאה תאו 17 29 2
:אוה הוהיל השא חוחינ חיר הוהיל אוה הלע החבזמה ליאה לכ תא תרטקהו 18 29 2
:ליאה שאר לע םהידי תא וינבו ןרהא ךמסו ינשה ליאה תא תחקלו 19 29 2
:ביבס חבזמה לע םדה תא תקרזו תינמיה םלגר ןהב לעו תינמיה םדי ןהב לעו תינמיה וינב ןזא ךונת לעו ןרהא ןזא ךונת לע התתנו ומדמ תחקלו ליאה תא תטחשו 20 29 2
:ותא וינב ידגבו וינבו וידגבו אוה שדקו ותא וינב ידגב לעו וינב לעו וידגב לעו ןרהא לע תיזהו החשמה ןמשמו חבזמה לע רשא םדה ןמ תחקלו 21 29 2
:אוה םיאלמ ליא יכ ןימיה קוש תאו ןהלע רשא בלחה תאו תילכה יתש תאו דבכה תרתי תאו ברקה תא הסכמה בלחה תאו הילאהו בלחה ליאה ןמ תחקלו 22 29 2
:הוהי ינפל רשא תוצמה לסמ דחא קיקרו תחא ןמש םחל תלחו תחא םחל רככו 23 29 2
:הוהי ינפל הפונת םתא תפנהו וינב יפכ לעו ןרהא יפכ לע לכה תמשו 24 29 2
:הוהיל אוה השא הוהי ינפל חוחינ חירל הלעה לע החבזמה תרטקהו םדימ םתא תחקלו 25 29 2
:הנמל ךל היהו הוהי ינפל הפונת ותא תפנהו ןרהאל רשא םיאלמה ליאמ הזחה תא תחקלו 26 29 2
:וינבל רשאמו ןרהאל רשאמ םיאלמה ליאמ םרוה רשאו ףנוה רשא המורתה קוש תאו הפונתה הזח תא תשדקו 27 29 2
:הוהיל םתמורת םהימלש יחבזמ לארשי ינב תאמ היהי המורתו אוה המורת יכ לארשי ינב תאמ םלוע קחל וינבלו ןרהאל היהו 28 29 2
:םדי תא םב אלמלו םהב החשמל וירחא וינבל ויהי ןרהאל רשא שדקה ידגבו 29 29 2
:שדקב תרשל דעומ להא לא אבי רשא וינבמ ויתחת ןהכה םשבלי םימי תעבש 30 29 2
:שדק םקמב ורשב תא תלשבו חקת םיאלמה ליא תאו 31 29 2
:דעומ להא חתפ לסב רשא םחלה תאו ליאה רשב תא וינבו ןרהא לכאו 32 29 2
:םה שדק יכ לכאי אל רזו םתא שדקל םדי תא אלמל םהב רפכ רשא םתא ולכאו 33 29 2
:אוה שדק יכ לכאי אל שאב רתונה תא תפרשו רקבה דע םחלה ןמו םיאלמה רשבמ רתוי םאו 34 29 2
:םדי אלמת םימי תעבש הכתא יתיוצ רשא לככ הככ וינבלו ןרהאל תישעו 35 29 2
:ושדקל ותא תחשמו וילע ךרפכב חבזמה לע תאטחו םירפכה לע םויל השעת תאטח רפו 36 29 2
S :שדקי חבזמב עגנה לכ םישדק שדק חבזמה היהו ותא תשדקו חבזמה לע רפכת םימי תעבש 37 29 2
:דימת םויל םינש הנש ינב םישבכ חבזמה לע השעת רשא הזו 38 29 2
:םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחאה שבכה תא 39 29 2
:דחאה שבכל ןיי ןיהה תיעבר ךסנו ןיהה עבר תיתכ ןמשב לולב תלס ןרשעו 40 29 2
:הוהיל השא חחינ חירל הל השעת הכסנכו רקבה תחנמכ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו 41 29 2
:םש ךילא רבדל המש םכל דעוא רשא הוהי ינפל דעומ להא חתפ םכיתרדל דימת תלע 42 29 2
:ידבכב שדקנו לארשי ינבל המש יתדענו 43 29 2
:יל ןהכל שדקא וינב תאו ןרהא תאו חבזמה תאו דעומ להא תא יתשדקו 44 29 2
:םיהלאל םהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו 45 29 2
P :םהיהלא הוהי ינא םכותב ינכשל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו 46 29 2
:ותא השעת םיטש יצע תרטק רטקמ חבזמ תישעו 1 30 2
:ויתנרק ונממ ותמק םיתמאו היהי עובר ובחר המאו וכרא המא 2 30 2
:ביבס בהז רז ול תישעו ויתנרק תאו ביבס ויתריק תאו וגג תא רוהט בהז ותא תיפצו 3 30 2
:המהב ותא תאשל םידבל םיתבל היהו וידצ ינש לע השעת ויתעלצ יתש לע ורזל תחתמ ול השעת בהז תעבט יתשו 4 30 2
:בהז םתא תיפצו םיטש יצע םידבה תא תישעו 5 30 2
:המש ךל דעוא רשא תדעה לע רשא תרפכה ינפל תדעה ןרא לע רשא תכרפה ינפל ותא התתנו 6 30 2
:הנריטקי תרנה תא וביטיהב רקבב רקבב םימס תרטק ןרהא וילע ריטקהו 7 30 2
:םכיתרדל הוהי ינפל דימת תרטק הנריטקי םיברעה ןיב תרנה תא ןרהא תלעהבו 8 30 2
:וילע וכסת אל ךסנו החנמו הלעו הרז תרטק וילע ולעת אל 9 30 2
P :הוהיל אוה םישדק שדק םכיתרדל וילע רפכי הנשב תחא םירפכה תאטח םדמ הנשב תחא ויתנרק לע ןרהא רפכו 10 30 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 11 30 2
:םתא דקפב ףגנ םהב היהי אלו םתא דקפב הוהיל ושפנ רפכ שיא ונתנו םהידקפל לארשי ינב שאר תא אשת יכ 12 30 2
:הוהיל המורת לקשה תיצחמ לקשה הרג םירשע שדקה לקשב לקשה תיצחמ םידקפה לע רבעה לכ ונתי הז 13 30 2
:הוהי תמורת ןתי הלעמו הנש םירשע ןבמ םידקפה לע רבעה לכ 14 30 2
:םכיתשפנ לע רפכל הוהי תמורת תא תתל לקשה תיצחממ טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה 15 30 2
P :םכיתשפנ לע רפכל הוהי ינפל ןורכזל לארשי ינבל היהו דעומ להא תדבע לע ותא תתנו לארשי ינב תאמ םירפכה ףסכ תא תחקלו 16 30 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 17 30 2
:םימ המש תתנו חבזמה ןיבו דעומ להא ןיב ותא תתנו הצחרל תשחנ ונכו תשחנ רויכ תישעו 18 30 2
:םהילגר תאו םהידי תא ונממ וינבו ןרהא וצחרו 19 30 2
:הוהיל השא ריטקהל תרשל חבזמה לא םתשגב וא ותמי אלו םימ וצחרי דעומ להא לא םאבב 20 30 2
P :םתרדל וערזלו ול םלוע קח םהל התיהו ותמי אלו םהילגרו םהידי וצחרו 21 30 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 22 30 2
:םיתאמו םישמח םשב הנקו םיתאמו םישמח ותיצחמ םשב ןמנקו תואמ שמח רורד רמ שאר םימשב ךל חק התאו 23 30 2
:ןיה תיז ןמשו שדקה לקשב תואמ שמח הדקו 24 30 2
:היהי שדק תחשמ ןמש חקר השעמ תחקרמ חקר שדק תחשמ ןמש ותא תישעו 25 30 2
:תדעה ןורא תאו דעומ להא תא וב תחשמו 26 30 2
:תרטקה חבזמ תאו הילכ תאו הרנמה תאו וילכ לכ תאו ןחלשה תאו 27 30 2
:ונכ תאו ריכה תאו וילכ לכ תאו הלעה חבזמ תאו 28 30 2
:שדקי םהב עגנה לכ םישדק שדק ויהו םתא תשדקו 29 30 2
:יל ןהכל םתא תשדקו חשמת וינב תאו ןרהא תאו 30 30 2
:םכיתרדל יל הז היהי שדק תחשמ ןמש רמאל רבדת לארשי ינב לאו 31 30 2
:םכל היהי שדק אוה שדק והמכ ושעת אל ותנכתמבו ךסיי אל םדא רשב לע 32 30 2
S :וימעמ תרכנו רז לע ונממ ןתי רשאו והמכ חקרי רשא שיא 33 30 2
:היהי דבב דב הכז הנבלו םימס הנבלחו תלחשו ףטנ םימס ךל חק השמ לא הוהי רמאיו 34 30 2
:שדק רוהט חלממ חקור השעמ חקר תרטק התא תישעו 35 30 2
:םכל היהת םישדק שדק המש ךל דעוא רשא דעומ להאב תדעה ינפל הנממ התתנו קדה הנממ תקחשו 36 30 2
:הוהיל ךל היהת שדק םכל ושעת אל התנכתמב השעת רשא תרטקהו 37 30 2
S :וימעמ תרכנו הב חירהל הומכ השעי רשא שיא 38 30 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 31 2
:הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצב םשב יתארק האר 2 31 2
:הכאלמ לכבו תעדבו הנובתבו המכחב םיהלא חור ותא אלמאו 3 31 2
:תשחנבו ףסכבו בהזב תושעל תבשחמ בשחל 4 31 2
:הכאלמ לכב תושעל ץע תשרחבו תאלמל ןבא תשרחבו 5 31 2
:ךתיוצ רשא לכ תא ושעו המכח יתתנ בל םכח לכ בלבו ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהא תא ותא יתתנ הנה ינאו 6 31 2
:להאה ילכ לכ תאו וילע רשא תרפכה תאו תדעל ןראה תאו דעומ להא תא 7 31 2
:תרטקה חבזמ תאו הילכ לכ תאו הרהטה הרנמה תאו וילכ תאו ןחלשה תאו 8 31 2
:ונכ תאו רויכה תאו וילכ לכ תאו הלעה חבזמ תאו 9 31 2
:ןהכל וינב ידגב תאו ןהכה ןרהאל שדקה ידגב תאו דרשה ידגב תאו 10 31 2
P :ושעי ךתיוצ רשא לככ שדקל םימסה תרטק תאו החשמה ןמש תאו 11 31 2
:רמאל השמ לא הוהי רמאיו 12 31 2
:םכשדקמ הוהי ינא יכ תעדל םכיתרדל םכיניבו יניב אוה תוא יכ ורמשת יתתבש תא ךא רמאל לארשי ינב לא רבד התאו 13 31 2
:הימע ברקמ אוהה שפנה התרכנו הכאלמ הב השעה לכ יכ תמוי תומ היללחמ םכל אוה שדק יכ תבשה תא םתרמשו 14 31 2
:תמוי תומ תבשה םויב הכאלמ השעה לכ הוהיל שדק ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעי םימי תשש 15 31 2
:םלוע תירב םתרדל תבשה תא תושעל תבשה תא לארשי ינב ורמשו 16 31 2
S :שפניו תבש יעיבשה םויבו ץראה תאו םימשה תא הוהי השע םימי תשש יכ םלעל אוה תוא לארשי ינב ןיבו יניב 17 31 2
:םיהלא עבצאב םיבתכ ןבא תחל תדעה תחל ינש יניס רהב ותא רבדל ותלככ השמ לא ןתיו 18 31 2
:ול היה המ ונעדי אל םירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז יכ ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל השע םוק וילא ורמאיו ןרהא לע םעה להקיו רהה ןמ תדרל השמ ששב יכ םעה אריו 1 32 2
:ילא ואיבהו םכיתנבו םכינב םכישנ ינזאב רשא בהזה ימזנ וקרפ ןרהא םהלא רמאיו 2 32 2
:ןרהא לא ואיביו םהינזאב רשא בהזה ימזנ תא םעה לכ וקרפתיו 3 32 2
:םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא הלא ורמאיו הכסמ לגע והשעיו טרחב ותא רציו םדימ חקיו 4 32 2
:רחמ הוהיל גח רמאיו ןרהא ארקיו וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו 5 32 2
P :קחצל ומקיו ותשו לכאל םעה בשיו םימלש ושגיו תלע ולעיו תרחממ ומיכשיו 6 32 2
:םירצמ ץראמ תילעה רשא ךמע תחש יכ דר ךל השמ לא הוהי רבדיו 7 32 2
:םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא הלא ורמאיו ול וחבזיו ול ווחתשיו הכסמ לגע םהל ושע םתיוצ רשא ךרדה ןמ רהמ ורס 8 32 2
:אוה ףרע השק םע הנהו הזה םעה תא יתיאר השמ לא הוהי רמאיו 9 32 2
:לודג יוגל ךתוא השעאו םלכאו םהב יפא רחיו יל החינה התעו 10 32 2
:הקזח דיבו לודג חכב םירצמ ץראמ תאצוה רשא ךמעב ךפא הרחי הוהי המל רמאיו ויהלא הוהי ינפ תא השמ לחיו 11 32 2
:ךמעל הערה לע םחנהו ךפא ןורחמ בוש המדאה ינפ לעמ םתלכלו םירהב םתא גרהל םאיצוה הערב רמאל םירצמ ורמאי המל 12 32 2
:םלעל ולחנו םכערזל ןתא יתרמא רשא תאזה ץראה לכו םימשה יבכוככ םכערז תא הברא םהלא רבדתו ךב םהל תעבשנ רשא ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רכז 13 32 2
P :ומעל תושעל רבד רשא הערה לע הוהי םחניו 14 32 2
:םיבתכ םה הזמו הזמ םהירבע ינשמ םיבתכ תחל ודיב תדעה תחל ינשו רהה ןמ השמ דריו ןפיו 15 32 2
:תחלה לע תורח אוה םיהלא בתכמ בתכמהו המה םיהלא השעמ תחלהו 16 32 2
(וערב) :הנחמב המחלמ לוק השמ לא רמאיו הערב םעה לוק תא עשוהי עמשיו 17 32 2
:עמש יכנא תונע לוק השולח תונע לוק ןיאו הרובג תונע לוק ןיא רמאיו 18 32 2
(וידימ) :רהה תחת םתא רבשיו תחלה תא ודימ ךלשיו השמ ףא רחיו תלחמו לגעה תא אריו הנחמה לא ברק רשאכ יהיו 19 32 2
:לארשי ינב תא קשיו םימה ינפ לע רזיו קד רשא דע ןחטיו שאב ףרשיו ושע רשא לגעה תא חקיו 20 32 2
:הלדג האטח וילע תאבה יכ הזה םעה ךל השע המ ןרהא לא השמ רמאיו 21 32 2
:אוה ערב יכ םעה תא תעדי התא ינדא ףא רחי לא ןרהא רמאיו 22 32 2
:ול היה המ ונעדי אל םירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז יכ ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל השע יל ורמאיו 23 32 2
:הזה לגעה אציו שאב והכלשאו יל ונתיו וקרפתה בהז ימל םהל רמאו 24 32 2
:םהימקב הצמשל ןרהא הערפ יכ אוה ערפ יכ םעה תא השמ אריו 25 32 2
:יול ינב לכ וילא ופסאיו ילא הוהיל ימ רמאיו הנחמה רעשב השמ דמעיו 26 32 2
:וברק תא שיאו והער תא שיאו ויחא תא שיא וגרהו הנחמב רעשל רעשמ ובושו ורבע וכרי לע וברח שיא ומיש לארשי יהלא הוהי רמא הכ םהל רמאיו 27 32 2
:שיא יפלא תשלשכ אוהה םויב םעה ןמ לפיו השמ רבדכ יול ינב ושעיו 28 32 2
:הכרב םויה םכילע תתלו ויחאבו ונבב שיא יכ הוהיל םויה םכדי ואלמ השמ רמאיו 29 32 2
:םכתאטח דעב הרפכא ילוא הוהי לא הלעא התעו הלדג האטח םתאטח םתא םעה לא השמ רמאיו תרחממ יהיו 30 32 2
:בהז יהלא םהל ושעיו הלדג האטח הזה םעה אטח אנא רמאיו הוהי לא השמ בשיו 31 32 2
:תבתכ רשא ךרפסמ אנ ינחמ ןיא םאו םתאטח אשת םא התעו 32 32 2
:ירפסמ ונחמא יל אטח רשא ימ השמ לא הוהי רמאיו 33 32 2
:םתאטח םהילע יתדקפו ידקפ םויבו ךינפל ךלי יכאלמ הנה ךל יתרבד רשא לא םעה תא החנ ךל התעו 34 32 2
S :ןרהא השע רשא לגעה תא ושע רשא לע םעה תא הוהי ףגיו 35 32 2
:הננתא ךערזל רמאל בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה לא םירצמ ץראמ תילעה רשא םעהו התא הזמ הלע ךל השמ לא הוהי רבדיו 1 33 2
:יסוביהו יוחה יזרפהו יתחהו ירמאה ינענכה תא יתשרגו ךאלמ ךינפל יתחלשו 2 33 2
:ךרדב ךלכא ןפ התא ףרע השק םע יכ ךברקב הלעא אל יכ שבדו בלח תבז ץרא לא 3 33 2
:וילע וידע שיא ותש אלו ולבאתיו הזה ערה רבדה תא םעה עמשיו 4 33 2
:ךל השעא המ העדאו ךילעמ ךידע דרוה התעו ךיתילכו ךברקב הלעא דחא עגר ףרע השק םע םתא לארשי ינב לא רמא השמ לא הוהי רמאיו 5 33 2
:ברוח רהמ םידע תא לארשי ינב ולצנתיו 6 33 2
:הנחמל ץוחמ רשא דעומ להא לא אצי הוהי שקבמ לכ היהו דעומ להא ול ארקו הנחמה ןמ קחרה הנחמל ץוחמ ול הטנו להאה תא חקי השמו 7 33 2
:הלהאה ואב דע השמ ירחא וטיבהו ולהא חתפ שיא ובצנו םעה לכ ומוקי להאה לא השמ תאצכ היהו 8 33 2
:השמ םע רבדו להאה חתפ דמעו ןנעה דומע דרי הלהאה השמ אבכ היהו 9 33 2
:ולהא חתפ שיא ווחתשהו םעה לכ םקו להאה חתפ דמע ןנעה דומע תא םעה לכ הארו 10 33 2
S :להאה ךותמ שימי אל רענ ןונ ןב עשוהי ותרשמו הנחמה לא בשו והער לא שיא רבדי רשאכ םינפ לא םינפ השמ לא הוהי רבדו 11 33 2
:יניעב ןח תאצמ םגו םשב ךיתעדי תרמא התאו ימע חלשת רשא תא ינתעדוה אל התאו הזה םעה תא לעה ילא רמא התא האר הוהי לא השמ רמאיו 12 33 2
:הזה יוגה ךמע יכ הארו ךיניעב ןח אצמא ןעמל ךעדאו ךכרד תא אנ ינעדוה ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא התעו 13 33 2
:ךל יתחנהו וכלי ינפ רמאיו 14 33 2
:הזמ ונלעת לא םיכלה ךינפ ןיא םא וילא רמאיו 15 33 2
P :המדאה ינפ לע רשא םעה לכמ ךמעו ינא ונילפנו ונמע ךתכלב אולה ךמעו ינא ךיניעב ןח יתאצמ יכ אופא עדוי המבו 16 33 2
:םשב ךעדאו יניעב ןח תאצמ יכ השעא תרבד רשא הזה רבדה תא םג השמ לא הוהי רמאיו 17 33 2
:ךדבכ תא אנ ינארה רמאיו 18 33 2
:םחרא רשא תא יתמחרו ןחא רשא תא יתנחו ךינפל הוהי םשב יתארקו ךינפ לע יבוט לכ ריבעא ינא רמאיו 19 33 2
:יחו םדאה ינארי אל יכ ינפ תא תארל לכות אל רמאיו 20 33 2
:רוצה לע תבצנו יתא םוקמ הנה הוהי רמאיו 21 33 2
:ירבע דע ךילע יפכ יתכשו רוצה תרקנב ךיתמשו ידבכ רבעב היהו 22 33 2
S :וארי אל ינפו ירחא תא תיארו יפכ תא יתרסהו 23 33 2
:תרבש רשא םינשארה תחלה לע ויה רשא םירבדה תא תחלה לע יתבתכו םינשארכ םינבא תחל ינש ךל לספ השמ לא הוהי רמאיו 1 34 2
:רהה שאר לע םש יל תבצנו יניס רה לא רקבב תילעו רקבל ןוכנ היהו 2 34 2
:אוהה רהה לומ לא וערי לא רקבהו ןאצה םג רהה לכב ארי לא שיא םגו ךמע הלעי אל שיאו 3 34 2
:םינבא תחל ינש ודיב חקיו ותא הוהי הוצ רשאכ יניס רה לא לעיו רקבב השמ םכשיו םינשארכ םינבא תחל ינש לספיו 4 34 2
:הוהי םשב ארקיו םש ומע בציתיו ןנעב הוהי דריו 5 34 2
:תמאו דסח ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר לא הוהי הוהי ארקיו וינפ לע הוהי רבעיו 6 34 2
:םיעבר לעו םישלש לע םינב ינב לעו םינב לע תובא ןוע דקפ הקני אל הקנו האטחו עשפו ןוע אשנ םיפלאל דסח רצנ 7 34 2
:וחתשיו הצרא דקיו השמ רהמיו 8 34 2
:ונתלחנו ונתאטחלו וננועל תחלסו אוה ףרע השק םע יכ ונברקב ינדא אנ ךלי ינדא ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא רמאיו 9 34 2
:ךמע השע ינא רשא אוה ארונ יכ הוהי השעמ תא וברקב התא רשא םעה לכ הארו םיוגה לכבו ץראה לכב וארבנ אל רשא תאלפנ השעא ךמע לכ דגנ תירב תרכ יכנא הנה רמאיו 10 34 2
:יסוביהו יוחהו יזרפהו יתחהו ינענכהו ירמאה תא ךינפמ שרג יננה םויה ךוצמ יכנא רשא תא ךל רמש 11 34 2
:ךברקב שקומל היהי ןפ הילע אב התא רשא ץראה בשויל תירב תרכת ןפ ךל רמשה 12 34 2
:ןותרכת וירשא תאו ןורבשת םתבצמ תאו ןוצתת םתחבזמ תא יכ 13 34 2
:אוה אנק לא ומש אנק הוהי יכ רחא לאל הוחתשת אל יכ 14 34 2
:וחבזמ תלכאו ךל ארקו םהיהלאל וחבזו םהיהלא ירחא ונזו ץראה בשויל תירב תרכת ןפ 15 34 2
:ןהיהלא ירחא ךינב תא ונזהו ןהיהלא ירחא ויתנב ונזו ךינבל ויתנבמ תחקלו 16 34 2
:ךל השעת אל הכסמ יהלא 17 34 2
:םירצממ תאצי ביבאה שדחב יכ ביבאה שדח דעומל ךתיוצ רשא תוצמ לכאת םימי תעבש רמשת תוצמה גח תא 18 34 2
:השו רוש רטפ רכזת ךנקמ לכו יל םחר רטפ לכ 19 34 2
:םקיר ינפ וארי אלו הדפת ךינב רוכב לכ ותפרעו הדפת אל םאו השב הדפת רומח רטפו 20 34 2
:תבשת ריצקבו שירחב תבשת יעיבשה םויבו דבעת םימי תשש 21 34 2
:הנשה תפוקת ףיסאה גחו םיטח ריצק ירוכב ךל השעת תעבש גחו 22 34 2
:לארשי יהלא הוהי ןדאה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש 23 34 2
:הנשב םימעפ שלש ךיהלא הוהי ינפ תא תוארל ךתלעב ךצרא תא שיא דמחי אלו ךלובג תא יתבחרהו ךינפמ םיוג שירוא יכ 24 34 2
:חספה גח חבז רקבל ןילי אלו יחבז םד ץמח לע טחשת אל 25 34 2
P :ומא בלחב ידג לשבת אל ךיהלא הוהי תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר 26 34 2
:לארשי תאו תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה יפ לע יכ הלאה םירבדה תא ךל בתכ השמ לא הוהי רמאיו 27 34 2
:םירבדה תרשע תירבה ירבד תא תחלה לע בתכיו התש אל םימו לכא אל םחל הליל םיעבראו םוי םיעברא הוהי םע םש יהיו 28 34 2
:ותא ורבדב וינפ רוע ןרק יכ עדי אל השמו רהה ןמ ותדרב השמ דיב תדעה תחל ינשו יניס רהמ השמ תדרב יהיו 29 34 2
:וילא תשגמ וארייו וינפ רוע ןרק הנהו השמ תא לארשי ינב לכו ןרהא אריו 30 34 2
:םהלא השמ רבדיו הדעב םיאשנה לכו ןרהא וילא ובשיו השמ םהלא ארקיו 31 34 2
:יניס רהב ותא הוהי רבד רשא לכ תא םוציו לארשי ינב לכ ושגנ ןכ ירחאו 32 34 2
:הוסמ וינפ לע ןתיו םתא רבדמ השמ לכיו 33 34 2
:הוצי רשא תא לארשי ינב לא רבדו אציו ותאצ דע הוסמה תא ריסי ותא רבדל הוהי ינפל השמ אבבו 34 34 2
S :ותא רבדל ואב דע וינפ לע הוסמה תא השמ בישהו השמ ינפ רוע ןרק יכ השמ ינפ תא לארשי ינב וארו 35 34 2
:םתא תשעל הוהי הוצ רשא םירבדה הלא םהלא רמאיו לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו 1 35 2
:תמוי הכאלמ וב השעה לכ הוהיל ןותבש תבש שדק םכל היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש 2 35 2
P :תבשה םויב םכיתבשמ לכב שא ורעבת אל 3 35 2
:רמאל הוהי הוצ רשא רבדה הז רמאל לארשי ינב תדע לכ לא השמ רמאיו 4 35 2
:תשחנו ףסכו בהז הוהי תמורת תא האיבי ובל בידנ לכ הוהיל המורת םכתאמ וחק 5 35 2
:םיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכתו 6 35 2
:םיטש יצעו םישחת תרעו םימדאמ םליא תרעו 7 35 2
:םימסה תרטקלו החשמה ןמשל םימשבו רואמל ןמשו 8 35 2
:ןשחלו דופאל םיאלמ ינבאו םהש ינבאו 9 35 2
:הוהי הוצ רשא לכ תא ושעיו ואבי םכב בל םכח לכו 10 35 2
(ויחירב) (תא) :וינדא תאו וידמע תא וחירב תא וישרק תאו ויסרק תא והסכמ תאו ולהא תא ןכשמה תא 11 35 2
:ךסמה תכרפ תאו תרפכה תא וידב תאו ןראה תא 12 35 2
:םינפה םחל תאו וילכ לכ תאו וידב תאו ןחלשה תא 13 35 2
:רואמה ןמש תאו היתרנ תאו הילכ תאו רואמה תרנמ תאו 14 35 2
:ןכשמה חתפל חתפה ךסמ תאו םימסה תרטק תאו החשמה ןמש תאו וידב תאו תרטקה חבזמ תאו 15 35 2
:ונכ תאו ריכה תא וילכ לכ תאו וידב תא ול רשא תשחנה רבכמ תאו הלעה חבזמ תא 16 35 2
:רצחה רעש ךסמ תאו הינדא תאו וידמע תא רצחה יעלק תא 17 35 2
:םהירתימ תאו רצחה תדתי תאו ןכשמה תדתי תא 18 35 2
:ןהכל וינב ידגב תאו ןהכה ןרהאל שדקה ידגב תא שדקב תרשל דרשה ידגב תא 19 35 2
:השמ ינפלמ לארשי ינב תדע לכ ואציו 20 35 2
:שדקה ידגבלו ותדבע לכלו דעומ להא תכאלמל הוהי תמורת תא ואיבה ותא וחור הבדנ רשא לכו ובל ואשנ רשא שיא לכ ואביו 21 35 2
:הוהיל בהז תפונת ףינה רשא שיא לכו בהז ילכ לכ זמוכו תעבטו םזנו חח ואיבה בל בידנ לכ םישנה לע םישנאה ואביו 22 35 2
:ואיבה םישחת תרעו םימדאמ םליא תרעו םיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת ותא אצמנ רשא שיא לכו 23 35 2
:ואיבה הדבעה תכאלמ לכל םיטש יצע ותא אצמנ רשא לכו הוהי תמורת תא ואיבה תשחנו ףסכ תמורת םירמ לכ 24 35 2
:ששה תאו ינשה תעלות תא ןמגראה תאו תלכתה תא הוטמ ואיביו ווט הידיב בל תמכח השא לכו 25 35 2
:םיזעה תא ווט המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה לכו 26 35 2
:ןשחלו דופאל םיאלמה ינבא תאו םהשה ינבא תא ואיבה םאשנהו 27 35 2
:םימסה תרטקלו החשמה ןמשלו רואמל ןמשה תאו םשבה תאו 28 35 2
P :הוהיל הבדנ לארשי ינב ואיבה השמ דיב תושעל הוהי הוצ רשא הכאלמה לכל איבהל םתא םבל בדנ רשא השאו שיא לכ 29 35 2
:הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצב םשב הוהי ארק ואר לארשי ינב לא השמ רמאיו 30 35 2
:הכאלמ לכבו תעדבו הנובתב המכחב םיהלא חור ותא אלמיו 31 35 2
:תשחנבו ףסכבו בהזב תשעל תבשחמ בשחלו 32 35 2
:תבשחמ תכאלמ לכב תושעל ץע תשרחבו תאלמל ןבא תשרחבו 33 35 2
:ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהאו אוה ובלב ןתנ תרוהלו 34 35 2
:תבשחמ יבשחו הכאלמ לכ ישע גראו ששבו ינשה תעלותב ןמגראבו תלכתב םקרו בשחו שרח תכאלמ לכ תושעל בל תמכח םתא אלמ 35 35 2
:הוהי הוצ רשא לכל שדקה תדבע תכאלמ לכ תא תשעל תעדל המהב הנובתו המכח הוהי ןתנ רשא בל םכח שיא לכו באילהאו לאלצב השעו 1 36 2
:התא תשעל הכאלמה לא הברקל ובל ואשנ רשא לכ ובלב המכח הוהי ןתנ רשא בל םכח שיא לכ לאו באילהא לאו לאלצב לא השמ ארקיו 2 36 2
:רקבב רקבב הבדנ דוע וילא ואיבה םהו התא תשעל שדקה תדבע תכאלמל לארשי ינב ואיבה רשא המורתה לכ תא השמ ינפלמ וחקיו 3 36 2
:םישע המה רשא ותכאלממ שיא שיא שדקה תכאלמ לכ תא םישעה םימכחה לכ ואביו 4 36 2
:התא תשעל הוהי הוצ רשא הכאלמל הדבעה ידמ איבהל םעה םיברמ רמאל השמ לא ורמאיו 5 36 2
:איבהמ םעה אלכיו שדקה תמורתל הכאלמ דוע ושעי לא השאו שיא רמאל הנחמב לוק וריבעיו השמ וציו 6 36 2
S :רתוהו התא תושעל הכאלמה לכל םיד התיה הכאלמהו 7 36 2
:םתא השע בשח השעמ םיברכ ינש תעלותו ןמגראו תלכתו רזשמ שש תעירי רשע ןכשמה תא הכאלמה ישעב בל םכח לכ ושעיו 8 36 2
:תעיריה לכל תחא הדמ תחאה העיריה המאב עברא בחרו המאב םירשעו הנמש תחאה העיריה ךרא 9 36 2
:תחא לא תחא רבח תעירי שמחו תחא לא תחא תעיריה שמח תא רבחיו 10 36 2
:תינשה תרבחמב הנוציקה העיריה תפשב השע ןכ תרבחמב הצקמ תחאה העיריה תפש לע תלכת תאלל שעיו 11 36 2
:תחא לא תחא תאללה תליבקמ תינשה תרבחמב רשא העיריה הצקב השע תאלל םישמחו תחאה העיריב השע תאלל םישמח 12 36 2
S :דחא ןכשמה יהיו םיסרקב תחא לא תחא תעריה תא רבחיו בהז יסרק םישמח שעיו 13 36 2
:םתא השע תעירי הרשע יתשע ןכשמה לע להאל םיזע תעירי שעיו 14 36 2
:תעירי הרשע יתשעל תחא הדמ תחאה העיריה בחר תומא עבראו המאב םישלש תחאה העיריה ךרא 15 36 2
:דבל תעיריה שש תאו דבל תעיריה שמח תא רבחיו 16 36 2
:תינשה תרבחה העיריה תפש לע השע תאלל םישמחו תרבחמב הנציקה העיריה תפש לע םישמח תאלל שעיו 17 36 2
:דחא תיהל להאה תא רבחל םישמח תשחנ יסרק שעיו 18 36 2
S :הלעמלמ םישחת תרע הסכמו םימדאמ םילא תרע להאל הסכמ שעיו 19 36 2
:םידמע םיטש יצע ןכשמל םישרקה תא שעיו 20 36 2
:דחאה שרקה בחר המאה יצחו המאו שרקה ךרא תמא רשע 21 36 2
:ןכשמה ישרק לכל השע ןכ תחא לא תחא תבלשמ דחאה שרקל תדי יתש 22 36 2
:הנמית בגנ תאפל םישרק םירשע ןכשמל םישרקה תא שעיו 23 36 2
:ויתדי יתשל דחאה שרקה תחת םינדא ינשו ויתדי יתשל דחאה שרקה תחת םינדא ינש םישרקה םירשע תחת השע ףסכ ינדא םיעבראו 24 36 2
:םישרק םירשע השע ןופצ תאפל תינשה ןכשמה עלצלו 25 36 2
:דחאה שרקה תחת םינדא ינשו דחאה שרקה תחת םינדא ינש ףסכ םהינדא םיעבראו 26 36 2
:םישרק השש השע המי ןכשמה יתכרילו 27 36 2
:םיתכריב ןכשמה תעצקמל השע םישרק ינשו 28 36 2
:תעצקמה ינשל םהינשל השע ןכ תחאה תעבטה לא ושאר לא םימת ויהי ודחיו הטמלמ םמאות ויהו 29 36 2
:דחאה שרקה תחת םינדא ינש םינדא ינש םינדא רשע השש ףסכ םהינדאו םישרק הנמש ויהו 30 36 2
:תחאה ןכשמה עלצ ישרקל השמח םיטש יצע יחירב שעיו 31 36 2
:המי םיתכריל ןכשמה ישרקל םחירב השמחו תינשה ןכשמה עלצ ישרקל םחירב השמחו 32 36 2
:הצקה לא הצקה ןמ םישרקה ךותב חרבל ןכיתה חירבה תא שעיו 33 36 2
:בהז םחירבה תא ףציו םחירבל םיתב בהז השע םתעבט תאו בהז הפצ םישרקה תאו 34 36 2
:םיברכ התא השע בשח השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפה תא שעיו 35 36 2
:ףסכ ינדא העברא םהל קציו בהז םהיוו בהז םפציו םיטש ידומע העברא הל שעיו 36 36 2
:םקר השעמ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת להאה חתפל ךסמ שעיו 37 36 2
P :תשחנ השמח םהינדאו בהז םהיקשחו םהישאר הפצו םהיוו תאו השמח וידומע תאו 38 36 2
:ותמק יצחו המאו ובחר יצחו המאו וכרא יצחו םיתמא םיטש יצע ןראה תא לאלצב שעיו 1 37 2
:ביבס בהז רז ול שעיו ץוחמו תיבמ רוהט בהז והפציו 2 37 2
:תינשה ועלצ לע תועבט יתשו תחאה ועלצ לע תעבט יתשו ויתמעפ עברא לע בהז תעבט עברא ול קציו 3 37 2
:בהז םתא ףציו םיטש יצע ידב שעיו 4 37 2
:ןראה תא תאשל ןראה תעלצ לע תעבטב םידבה תא אביו 5 37 2
:הבחר יצחו המאו הכרא יצחו םיתמא רוהט בהז תרפכ שעיו 6 37 2
:תרפכה תוצק ינשמ םתא השע השקמ בהז םיברכ ינש שעיו 7 37 2
(ויתוצק) :ותווצק ינשמ םיברכה תא השע תרפכה ןמ הזמ הצקמ דחא בורכו הזמ הצקמ דחא בורכ 8 37 2
P :םיברכה ינפ ויה תרפכה לא ויחא לא שיא םהינפו תרפכה לע םהיפנכב םיככס הלעמל םיפנכ ישרפ םיברכה ויהיו 9 37 2
:ותמק יצחו המאו ובחר המאו וכרא םיתמא םיטש יצע ןחלשה תא שעיו 10 37 2
:ביבס בהז רז ול שעיו רוהט בהז ותא ףציו 11 37 2
:ביבס ותרגסמל בהז רז שעיו ביבס חפט תרגסמ ול שעיו 12 37 2
:וילגר עבראל רשא תאפה עברא לע תעבטה תא ןתיו בהז תעבט עברא ול קציו 13 37 2
:ןחלשה תא תאשל םידבל םיתב תעבטה ויה תרגסמה תמעל 14 37 2
:ןחלשה תא תאשל בהז םתא ףציו םיטש יצע םידבה תא שעיו 15 37 2
P :רוהט בהז ןהב ךסי רשא תושקה תאו ויתיקנמ תאו ויתפכ תאו ויתרעק תא ןחלשה לע רשא םילכה תא שעיו 16 37 2
:ויה הנממ היחרפו הירתפכ היעיבג הנקו הכרי הרנמה תא השע השקמ רוהט בהז הרנמה תא שעיו 17 37 2
:ינשה הדצמ הרנמ ינק השלשו דחאה הדצמ הרנמ ינק השלש הידצמ םיאצי םינק הששו 18 37 2
:הרנמה ןמ םיאציה םינקה תששל ןכ חרפו רתפכ דחא הנקב םידקשמ םיעבג השלשו חרפו רתפכ דחאה הנקב םידקשמ םיעבג השלש 19 37 2
:היחרפו הירתפכ םידקשמ םיעבג העברא הרנמבו 20 37 2
:הנממ םיאציה םינקה תששל הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו הנממ םינקה ינש תחת רתפכו 21 37 2
:רוהט בהז תחא השקמ הלכ ויה הנממ םתנקו םהירתפכ 22 37 2
:רוהט בהז היתתחמו היחקלמו העבש היתרנ תא שעיו 23 37 2
P :הילכ לכ תאו התא השע רוהט בהז רככ 24 37 2
:ויתנרק ויה ונממ ותמק םיתמאו עובר ובחר המאו וכרא המא םיטש יצע תרטקה חבזמ תא שעיו 25 37 2
:ביבס בהז רז ול שעיו ויתנרק תאו ביבס ויתריק תאו וגג תא רוהט בהז ותא ףציו 26 37 2
:םהב ותא תאשל םידבל םיתבל וידצ ינש לע ויתעלצ יתש לע ורזל תחתמ ול השע בהז תעבט יתשו 27 37 2
:בהז םתא ףציו םיטש יצע םידבה תא שעיו 28 37 2
P :חקר השעמ רוהט םימסה תרטק תאו שדק החשמה ןמש תא שעיו 29 37 2
:ותמק תומא שלשו עובר ובחר תומא שמחו וכרא תומא שמח םיטש יצע הלעה חבזמ תא שעיו 1 38 2
:תשחנ ותא ףציו ויתנרק ויה ונממ ויתנפ עברא לע ויתנרק שעיו 2 38 2
:תשחנ השע וילכ לכ תתחמה תאו תגלזמה תא תקרזמה תאו םיעיה תאו תריסה תא חבזמה ילכ לכ תא שעיו 3 38 2
:ויצח דע הטמלמ ובכרכ תחת תשחנ תשר השעמ רבכמ חבזמל שעיו 4 38 2
:םידבל םיתב תשחנה רבכמל תוצקה עבראב תעבט עברא קציו 5 38 2
:תשחנ םתא ףציו םיטש יצע םידבה תא שעיו 6 38 2
S :ותא השע תחל בובנ םהב ותא תאשל חבזמה תעלצ לע תעבטב םידבה תא אביו 7 38 2
S :דעומ להא חתפ ואבצ רשא תאבצה תארמב תשחנ ונכ תאו תשחנ רויכה תא שעיו 8 38 2
:המאב האמ רזשמ שש רצחה יעלק הנמית בגנ תאפל רצחה תא שעיו 9 38 2
:ףסכ םהיקשחו םידמעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע םהידומע 10 38 2
:ףסכ םהיקשחו םידומעה יוו תשחנ םירשע םהינדאו םירשע םהידומע המאב האמ ןופצ תאפלו 11 38 2
:ףסכ םהיקושחו םידמעה יוו הרשע םהינדאו הרשע םהידומע המאב םישמח םיעלק םי תאפלו 12 38 2
:המא םישמח החרזמ המדק תאפלו 13 38 2
:השלש םהינדאו השלש םהידומע ףתכה לא המא הרשע שמח םיעלק 14 38 2
:השלש םהינדאו השלש םהידמע המא הרשע שמח םיעלק רצחה רעשל הזמו הזמ תינשה ףתכלו 15 38 2
:רזשמ שש ביבס רצחה יעלק לכ 16 38 2
:רצחה ידמע לכ ףסכ םיקשחמ םהו ףסכ םהישאר יופצו ףסכ םהיקושחו םידומעה יוו תשחנ םידמעל םינדאהו 17 38 2
:רצחה יעלק תמעל תומא שמח בחרב המוקו ךרא המא םירשעו רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת םקר השעמ רצחה רעש ךסמו 18 38 2
:ףסכ םהיקשחו םהישאר יופצו ףסכ םהיוו תשחנ העברא םהינדאו העברא םהידמעו 19 38 2
S :תשחנ ביבס רצחלו ןכשמל תדתיה לכו 20 38 2
:ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב םיולה תדבע השמ יפ לע דקפ רשא תדעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא 21 38 2
:השמ תא הוהי הוצ רשא לכ תא השע הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצבו 22 38 2
S :ששבו ינשה תעלותבו ןמגראבו תלכתב םקרו בשחו שרח ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהא ותאו 23 38 2
:שדקה לקשב לקש םישלשו תואמ עבשו רככ םירשעו עשת הפונתה בהז יהיו שדקה תכאלמ לכב הכאלמל יושעה בהזה לכ 24 38 2
:שדקה לקשב לקש םיעבשו השמחו תואמ עבשו ףלאו רככ תאמ הדעה ידוקפ ףסכו 25 38 2
:םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ ששל הלעמו הנש םירשע ןבמ םידקפה לע רבעה לכל שדקה לקשב לקשה תיצחמ תלגלגל עקב 26 38 2
:ןדאל רככ רככה תאמל םינדא תאמ תכרפה ינדא תאו שדקה ינדא תא תקצל ףסכה רככ תאמ יהיו 27 38 2
:םתא קשחו םהישאר הפצו םידומעל םיוו השע םיעבשו השמחו תואמה עבשו ףלאה תאו 28 38 2
:לקש תואמ עבראו םיפלאו רככ םיעבש הפונתה תשחנו 29 38 2
:חבזמה ילכ לכ תאו ול רשא תשחנה רבכמ תאו תשחנה חבזמ תאו דעומ להא חתפ ינדא תא הב שעיו 30 38 2
:ביבס רצחה תדתי לכ תאו ןכשמה תדתי לכ תאו רצחה רעש ינדא תאו ביבס רצחה ינדא תאו 31 38 2
P :השמ תא הוהי הוצ רשאכ ןרהאל רשא שדקה ידגב תא ושעיו שדקב תרשל דרש ידגב ושע ינשה תעלותו ןמגראהו תלכתה ןמו 1 39 2
:רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז דפאה תא שעיו 2 39 2
:בשח השעמ ששה ךותבו ינשה תעלות ךותבו ןמגראה ךותבו תלכתה ךותב תושעל םליתפ ץצקו בהזה יחפ תא ועקריו 3 39 2
(ויתוצק) :רבח ותווצק ינש לע תרבח ול ושע תפתכ 4 39 2
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז והשעמכ אוה ונממ וילע רשא ותדפא בשחו 5 39 2
:לארשי ינב תומש לע םתוח יחותפ תחתפמ בהז תצבשמ תבסמ םהשה ינבא תא ושעיו 6 39 2
P :השמ תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינבל ןורכז ינבא דפאה תפתכ לע םתא םשיו 7 39 2
:רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז דפא השעמכ בשח השעמ ןשחה תא שעיו 8 39 2
:לופכ ובחר תרזו וכרא תרז ןשחה תא ושע לופכ היה עובר 9 39 2
:דחאה רוטה תקרבו הדטפ םדא רוט ןבא ירוט העברא וב ואלמיו 10 39 2
:םלהיו ריפס ךפנ ינשה רוטהו 11 39 2
:המלחאו ובש םשל ישילשה רוטהו 12 39 2
:םתאלמב בהז תוצבשמ תבסומ הפשיו םהש שישרת יעיברה רוטהו 13 39 2
:טבש רשע םינשל ומש לע שיא םתח יחותפ םתמש לע הרשע םיתש הנה לארשי ינב תמש לע םינבאהו 14 39 2
:רוהט בהז תבע השעמ תלבג תרשרש ןשחה לע ושעיו 15 39 2
:ןשחה תוצק ינש לע תעבטה יתש תא ונתיו בהז תעבט יתשו בהז תצבשמ יתש ושעיו 16 39 2
:ןשחה תוצק לע תעבטה יתש לע בהזה תתבעה יתש ונתיו 17 39 2
:וינפ לומ לא דפאה תפתכ לע םנתיו תצבשמה יתש לע ונתנ תתבעה יתש תוצק יתש תאו 18 39 2
:התיב דפאה רבע לא רשא ותפש לע ןשחה תוצק ינש לע ומישיו בהז תעבט יתש ושעיו 19 39 2
:דפאה בשחל לעממ ותרבחמ תמעל וינפ לוממ הטמלמ דפאה תפתכ יתש לע םנתיו בהז תעבט יתש ושעיו 20 39 2
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ דפאה לעמ ןשחה חזי אלו דפאה בשח לע תיהל תלכת ליתפב דפאה תעבט לא ויתעבטמ ןשחה תא וסכריו 21 39 2
:תלכת לילכ גרא השעמ דפאה ליעמ תא שעיו 22 39 2
:ערקי אל ביבס ויפל הפש ארחת יפכ וכותב ליעמה יפו 23 39 2
:רזשמ ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינומר ליעמה ילוש לע ושעיו 24 39 2
:םינמרה ךותב ביבס ליעמה ילוש לע םינמרה ךותב םינמעפה תא ונתיו רוהט בהז ינמעפ ושעיו 25 39 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ תרשל ביבס ליעמה ילוש לע ןמרו ןמעפ ןמרו ןמעפ 26 39 2
:וינבלו ןרהאל גרא השעמ שש תנתכה תא ושעיו 27 39 2
:רזשמ שש דבה יסנכמ תאו שש תעבגמה יראפ תאו שש תפנצמה תאו 28 39 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ םקר השעמ ינש תעלותו ןמגראו תלכתו רזשמ שש טנבאה תאו 29 39 2
:הוהיל שדק םתוח יחותפ בתכמ וילע ובתכיו רוהט בהז שדקה רזנ ץיצ תא ושעיו 30 39 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ הלעמלמ תפנצמה לע תתל תלכת ליתפ וילע ונתיו 31 39 2
P :ושע ןכ השמ תא הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו דעומ להא ןכשמ תדבע לכ לכתו 32 39 2
(ויחירב) :וינדאו וידמעו וחירב וישרק ויסרק וילכ לכ תאו להאה תא השמ לא ןכשמה תא ואיביו 33 39 2
:ךסמה תכרפ תאו םישחתה תרע הסכמ תאו םימדאמה םליאה תרוע הסכמ תאו 34 39 2
:תרפכה תאו וידב תאו תדעה ןרא תא 35 39 2
:םינפה םחל תאו וילכ לכ תא ןחלשה תא 36 39 2
:רואמה ןמש תאו הילכ לכ תאו הכרעמה תרנ היתרנ תא הרהטה הרנמה תא 37 39 2
:להאה חתפ ךסמ תאו םימסה תרטק תאו החשמה ןמש תאו בהזה חבזמ תאו 38 39 2
:ונכ תאו ריכה תא וילכ לכ תאו וידב תא ול רשא תשחנה רבכמ תאו תשחנה חבזמ תא 39 39 2
:דעומ להאל ןכשמה תדבע ילכ לכ תאו היתדתיו וירתימ תא רצחה רעשל ךסמה תאו הינדא תאו הידמע תא רצחה יעלק תא 40 39 2
:ןהכל וינב ידגב תאו ןהכה ןרהאל שדקה ידגב תא שדקב תרשל דרשה ידגב תא 41 39 2
:הדבעה לכ תא לארשי ינב ושע ןכ השמ תא הוהי הוצ רשא לככ 42 39 2
P :השמ םתא ךרביו ושע ןכ הוהי הוצ רשאכ התא ושע הנהו הכאלמה לכ תא השמ אריו 43 39 2
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 40 2
:דעומ להא ןכשמ תא םיקת שדחל דחאב ןושארה שדחה םויב 2 40 2
:תכרפה תא ןראה לע תכסו תודעה ןורא תא םש תמשו 3 40 2
:היתרנ תא תילעהו הרנמה תא תאבהו וכרע תא תכרעו ןחלשה תא תאבהו 4 40 2
:ןכשמל חתפה ךסמ תא תמשו תדעה ןורא ינפל תרטקל בהזה חבזמ תא התתנו 5 40 2
:דעומ להא ןכשמ חתפ ינפל הלעה חבזמ תא התתנו 6 40 2
:םימ םש תתנו חבזמה ןיבו דעומ להא ןיב ריכה תא תתנו 7 40 2
:רצחה רעש ךסמ תא תתנו ביבס רצחה תא תמשו 8 40 2
:שדק היהו וילכ לכ תאו ותא תשדקו וב רשא לכ תאו ןכשמה תא תחשמו החשמה ןמש תא תחקלו 9 40 2
:םישדק שדק חבזמה היהו חבזמה תא תשדקו וילכ לכ תאו הלעה חבזמ תא תחשמו 10 40 2
:ותא תשדקו ונכ תאו ריכה תא תחשמו 11 40 2
:םימב םתא תצחרו דעומ להא חתפ לא וינב תאו ןרהא תא תברקהו 12 40 2
:יל ןהכו ותא תשדקו ותא תחשמו שדקה ידגב תא ןרהא תא תשבלהו 13 40 2
:תנתכ םתא תשבלהו בירקת וינב תאו 14 40 2
:םתרדל םלוע תנהכל םתחשמ םהל תיהל התיהו יל ונהכו םהיבא תא תחשמ רשאכ םתא תחשמו 15 40 2
S :השע ןכ ותא הוהי הוצ רשא לככ השמ שעיו 16 40 2
:ןכשמה םקוה שדחל דחאב תינשה הנשב ןושארה שדחב יהיו 17 40 2
:וידומע תא םקיו ויחירב תא ןתיו וישרק תא םשיו וינדא תא ןתיו ןכשמה תא השמ םקיו 18 40 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ הלעמלמ וילע להאה הסכמ תא םשיו ןכשמה לע להאה תא שרפיו 19 40 2
:הלעמלמ ןראה לע תרפכה תא ןתיו ןראה לע םידבה תא םשיו ןראה לא תדעה תא ןתיו חקיו 20 40 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ תודעה ןורא לע ךסיו ךסמה תכרפ תא םשיו ןכשמה לא ןראה תא אביו 21 40 2
:תכרפל ץוחמ הנפצ ןכשמה ךרי לע דעומ להאב ןחלשה תא ןתיו 22 40 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ הוהי ינפל םחל ךרע וילע ךרעיו 23 40 2
:הבגנ ןכשמה ךרי לע ןחלשה חכנ דעומ להאב הרנמה תא םשיו 24 40 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ הוהי ינפל תרנה לעיו 25 40 2
:תכרפה ינפל דעומ להאב בהזה חבזמ תא םשיו 26 40 2
P :השמ תא הוהי הוצ רשאכ םימס תרטק וילע רטקיו 27 40 2
:ןכשמל חתפה ךסמ תא םשיו 28 40 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ החנמה תאו הלעה תא וילע לעיו דעומ להא ןכשמ חתפ םש הלעה חבזמ תאו 29 40 2
:הצחרל םימ המש ןתיו חבזמה ןיבו דעומ להא ןיב ריכה תא םשיו 30 40 2
:םהילגר תאו םהידי תא וינבו ןרהאו השמ ונממ וצחרו 31 40 2
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ וצחרי חבזמה לא םתברקבו דעומ להא לא םאבב 32 40 2
P :הכאלמה תא השמ לכיו רצחה רעש ךסמ תא ןתיו חבזמלו ןכשמל ביבס רצחה תא םקיו 33 40 2
:ןכשמה תא אלמ הוהי דובכו דעומ להא תא ןנעה סכיו 34 40 2
:ןכשמה תא אלמ הוהי דובכו ןנעה וילע ןכש יכ דעומ להא לא אובל השמ לכי אלו 35 40 2
:םהיעסמ לכב לארשי ינב ועסי ןכשמה לעמ ןנעה תולעהבו 36 40 2
:ותלעה םוי דע ועסי אלו ןנעה הלעי אל םאו 37 40 2
:םהיעסמ לכב לארשי תיב לכ יניעל וב הליל היהת שאו םמוי ןכשמה לע הוהי ןנע יכ 38 40 2
:ותלעה םוי דע ועסי אלו ןנעה הלעי אל םאו 37
יכ 38 40 2[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja