:המלשל רשא םירישה ריש 1 1 31
:ןיימ ךידד םיבוט יכ והיפ תוקישנמ ינקשי 2 1 31
:ךובהא תומלע ןכ לע ךמש קרות ןמש םיבוט ךינמש חירל 3 1 31
S :ךובהא םירשימ ןיימ ךידד הריכזנ ךב החמשנו הליגנ וירדח ךלמה ינאיבה הצורנ ךירחא ינכשמ 4 1 31
:המלש תועיריכ רדק ילהאכ םלשורי תונב הואנו ינא הרוחש 5 1 31
:יתרטנ אל ילש ימרכ םימרכה תא הרטנ ינמש יב ורחנ ימא ינב שמשה ינתפזשש תרחרחש ינאש ינוארת לא 6 1 31
:ךירבח ירדע לע היטעכ היהא המלש םירהצב ץיברת הכיא הערת הכיא ישפנ הבהאש יל הדיגה 7 1 31
S :םיערה תונכשמ לע ךיתידג תא יערו ןאצה יבקעב ךל יאצ םישנב הפיה ךל יעדת אל םא 8 1 31
:יתיער ךיתימד הערפ יבכרב יתססל 9 1 31
:םיזורחב ךראוצ םירתב ךייחל וואנ 10 1 31
:ףסכה תודקנ םע ךל השענ בהז ירות 11 1 31
:וחיר ןתנ ידרנ ובסמב ךלמהש דע 12 1 31
:ןילי ידש ןיב יל ידוד רמה רורצ 13 1 31
S :ידג ןיע ימרכב יל ידוד רפכה לכשא 14 1 31
:םינוי ךיניע הפי ךנה יתיער הפי ךנה 15 1 31
:הננער ונשרע ףא םיענ ףא ידוד הפי ךנה 16 1 31
(ונטיהר) :םיתורב ונטיחר םיזרא וניתב תורק 17 1 31
:םיקמעה תנשוש ןורשה תלצבח ינא 1 2 31
:תונבה ןיב יתיער ןכ םיחוחה ןיב הנשושכ 2 2 31
:יכחל קותמ וירפו יתבשיו יתדמח ולצב םינבה ןיב ידוד ןכ רעיה יצעב חופתכ 3 2 31
:הבהא ילע ולגדו ןייה תיב לא ינאיבה 4 2 31
:ינא הבהא תלוח יכ םיחופתב ינודפר תושישאב ינוכמס 5 2 31
:ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש 6 2 31
S :ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא הדשה תוליאב וא תואבצב םלשורי תונב םכתא יתעבשה 7 2 31
:תועבגה לע ץפקמ םירהה לע גלדמ אב הז הנה ידוד לוק 8 2 31
:םיכרחה ןמ ץיצמ תונלחה ןמ חיגשמ ונלתכ רחא דמוע הז הנה םיליאה רפעל וא יבצל ידוד המוד 9 2 31
:ךל יכלו יתפי יתיער ךל ימוק יל רמאו ידוד הנע 10 2 31
(ויתסה) :ול ךלה ףלח םשגה רבע ותסה הנה יכ 11 2 31
:ונצראב עמשנ רותה לוקו עיגה רימזה תע ץראב וארנ םינצנה 12 2 31
(ךל) S :ךל יכלו יתפי יתיער יכל ימוק חיר ונתנ רדמס םינפגהו היגפ הטנח הנאתה 13 2 31
S :הואנ ךיארמו ברע ךלוק יכ ךלוק תא יניעימשה ךיארמ תא יניארה הגרדמה רתסב עלסה יוגחב יתנוי 14 2 31
:רדמס ונימרכו םימרכ םילבחמ םינטק םילעוש םילעוש ונל וזחא 15 2 31
:םינשושב הערה ול ינאו יל ידוד 16 2 31
S :רתב ירה לע םיליאה רפעל וא יבצל ידוד ךל המד בס םיללצה וסנו םויה חופיש דע 17 2 31
:ויתאצמ אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא יתשקב תולילב יבכשמ לע 1 3 31
:ויתאצמ אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא השקבא תובחרבו םיקושב ריעב הבבוסאו אנ המוקא 2 3 31
:םתיאר ישפנ הבהאש תא ריעב םיבבסה םירמשה ינואצמ 3 3 31
:יתרוה רדח לאו ימא תיב לא ויתאיבהש דע ונפרא אלו ויתזחא ישפנ הבהאש תא יתאצמש דע םהמ יתרבעש טעמכ 4 3 31
S :ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא הדשה תוליאב וא תואבצב םלשורי תונב םכתא יתעבשה 5 3 31
:לכור תקבא לכמ הנובלו רומ תרטקמ ןשע תורמיתכ רבדמה ןמ הלע תאז ימ 6 3 31
:לארשי ירבגמ הל ביבס םירבג םישש המלשלש ותטמ הנה 7 3 31
S :תולילב דחפמ וכרי לע וברח שיא המחלמ ידמלמ ברח יזחא םלכ 8 3 31
:ןונבלה יצעמ המלש ךלמה ול השע ןוירפא 9 3 31
:םלשורי תונבמ הבהא ףוצר וכות ןמגרא ובכרמ בהז ותדיפר ףסכ השע וידומע 10 3 31
S :ובל תחמש םויבו ותנתח םויב ומא ול הרטעש הרטעב המלש ךלמב ןויצ תונב הניארו הניאצ 11 3 31
:דעלג רהמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש ךתמצל דעבמ םינוי ךיניע הפי ךנה יתיער הפי ךנה 1 4 31
:םהב ןיא הלכשו תומיאתמ םלכש הצחרה ןמ ולעש תובוצקה רדעכ ךינש 2 4 31
:ךתמצל דעבמ ךתקר ןומרה חלפכ הואנ ךירבדמו ךיתתפש ינשה טוחכ 3 4 31
:םירובגה יטלש לכ וילע יולת ןגמה ףלא תויפלתל יונב ךראוצ דיוד לדגמכ 4 4 31
:םינשושב םיעורה היבצ ימואת םירפע ינשכ ךידש ינש 5 4 31
:הנובלה תעבג לאו רומה רה לא יל ךלא םיללצה וסנו םויה חופיש דע 6 4 31
S :ךב ןיא םומו יתיער הפי ךלכ 7 4 31
:םירמנ יררהמ תוירא תונעממ ןומרחו רינש שארמ הנמא שארמ ירושת יאובת ןונבלמ יתא הלכ ןונבלמ יתא 8 4 31
(תחאב) :ךינרוצמ קנע דחאב ךיניעמ דחאב יניתבבל הלכ יתחא ינתבבל 9 4 31
:םימשב לכמ ךינמש חירו ןיימ ךידד ובט המ הלכ יתחא ךידד ופי המ 10 4 31
S :ןונבל חירכ ךיתמלש חירו ךנושל תחת בלחו שבד הלכ ךיתותפש הנפטת תפנ 11 4 31
:םותח ןיעמ לוענ לג הלכ יתחא לוענ ןג 12 4 31
:םידרנ םע םירפכ םידגמ ירפ םע םינומר סדרפ ךיחלש 13 4 31
:םימשב ישאר לכ םע תולהאו רמ הנובל יצע לכ םע ןומנקו הנק םכרכו דרנ 14 4 31
:ןונבל ןמ םילזנו םייח םימ ראב םינג ןיעמ 15 4 31
:וידגמ ירפ לכאיו ונגל ידוד אבי וימשב ולזי ינג יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע 16 4 31
S :םידוד ורכשו ותש םיער ולכא יבלח םע יניי יתיתש ישבד םע ירעי יתלכא ימשב םע ירומ יתירא הלכ יתחא ינגל יתאב 1 5 31
:הליל יסיסר יתוצוק לט אלמנ ישארש יתמת יתנוי יתיער יתחא יל יחתפ קפוד ידוד לוק רע יבלו הנשי ינא 2 5 31
:םפנטא הככיא ילגר תא יתצחר הנשבלא הככיא יתנתכ תא יתטשפ 3 5 31
:וילע ומה יעמו רחה ןמ ודי חלש ידוד 4 5 31
:לוענמה תופכ לע רבע רומ יתעבצאו רומ ופטנ ידיו ידודל חתפל ינא יתמק 5 5 31
:יננע אלו ויתארק והיתאצמ אלו והיתשקב ורבדב האצי ישפנ רבע קמח ידודו ידודל ינא יתחתפ 6 5 31
:תומחה ירמש ילעמ ידידר תא ואשנ ינועצפ ינוכה ריעב םיבבסה םירמשה ינאצמ 7 5 31
:ינא הבהא תלוחש ול ודיגת המ ידוד תא ואצמת םא םלשורי תונב םכתא יתעבשה 8 5 31
:ונתעבשה הככש דודמ ךדוד המ םישנב הפיה דודמ ךדוד המ 9 5 31
:הבברמ לוגד םודאו חצ ידוד 10 5 31
:ברועכ תורחש םילתלת ויתוצוק זפ םתכ ושאר 11 5 31
:תאלמ לע תובשי בלחב תוצחר םימ יקיפא לע םינויכ ויניע 12 5 31
:רבע רומ תופטנ םינשוש ויתותפש םיחקרמ תולדגמ םשבה תגורעכ ויחל 13 5 31
:םיריפס תפלעמ ןש תשע ויעמ שישרתב םיאלממ בהז ילילג וידי 14 5 31
:םיזראכ רוחב ןונבלכ והארמ זפ ינדא לע םידסימ שש ידומע ויקוש 15 5 31
:םלשורי תונב יער הזו ידוד הז םידמחמ ולכו םיקתממ וכח 16 5 31
:ךמע ונשקבנו ךדוד הנפ הנא םישנב הפיה ךדוד ךלה הנא 1 6 31
:םינשוש טקללו םינגב תוערל םשבה תוגורעל ונגל דרי ידוד 2 6 31
S :םינשושב הערה יל ידודו ידודל ינא 3 6 31
:תולגדנכ המיא םלשוריכ הואנ הצרתכ יתיער תא הפי 4 6 31
:דעלגה ןמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש ינביהרה םהש ידגנמ ךיניע יבסה 5 6 31
:םהב ןיא הלכשו תומיאתמ םלכש הצחרה ןמ ולעש םילחרה רדעכ ךינש 6 6 31
:ךתמצל דעבמ ךתקר ןומרה חלפכ 7 6 31
:רפסמ ןיא תומלעו םישגליפ םינמשו תוכלמ המה םישש 8 6 31
S :הוללהיו םישגליפו תוכלמ הורשאיו תונב הואר התדלויל איה הרב המאל איה תחא יתמת יתנוי איה תחא 9 6 31
S :תולגדנכ המיא המחכ הרב הנבלכ הפי רחש ומכ הפקשנה תאז ימ 10 6 31
:םינמרה וצנה ןפגה החרפה תוארל לחנה יבאב תוארל יתדרי זוגא תנג לא 11 6 31
:בידנ ימע תובכרמ ינתמש ישפנ יתעדי אל 12 6 31
:םינחמה תלחמכ תימלושב וזחת המ ךב הזחנו יבוש יבוש תימלושה יבוש יבוש 1 7 31
:ןמא ידי השעמ םיאלח ומכ ךיכרי יקומח בידנ תב םילענב ךימעפ ופי המ 2 7 31
:םינשושב הגוס םיטח תמרע ךנטב גזמה רסחי לא רהסה ןגא ךררש 3 7 31
:היבצ ימאת םירפע ינשכ ךידש ינש 4 7 31
:קשמד ינפ הפוצ ןונבלה לדגמכ ךפא םיבר תב רעש לע ןובשחב תוכרב ךיניע ןשה לדגמכ ךראוצ 5 7 31
:םיטהרב רוסא ךלמ ןמגראכ ךשאר תלדו למרככ ךילע ךשאר 6 7 31
:םיגונעתב הבהא תמענ המו תיפי המ 7 7 31
:תולכשאל ךידשו רמתל התמד ךתמוק תאז 8 7 31
:םיחופתכ ךפא חירו ןפגה תולכשאכ ךידש אנ ויהיו וינסנסב הזחא רמתב הלעא יתרמא 9 7 31
:םינשי יתפש בבוד םירשימל ידודל ךלוה בוטה ןייכ ךכחו 10 7 31
S :ותקושת ילעו ידודל ינא 11 7 31
:םירפכב הנילנ הדשה אצנ ידוד הכל 12 7 31
:ךל ידד תא ןתא םש םינומרה וצנה רדמסה חתפ ןפגה החרפ םא הארנ םימרכל המיכשנ 13 7 31
:ךל יתנפצ ידוד םינשי םג םישדח םידגמ לכ וניחתפ לעו חיר ונתנ םיאדודה 14 7 31
:יל וזובי אל םג ךקשא ץוחב ךאצמא ימא ידש קנוי יל חאכ ךנתי ימ 1 8 31
:ינמר סיסעמ חקרה ןיימ ךקשא ינדמלת ימא תיב לא ךאיבא ךגהנא 2 8 31
:ינקבחת ונימיו ישאר תחת ולאמש 3 8 31
S :ץפחתש דע הבהאה תא וררעת המו וריעת המ םלשורי תונב םכתא יתעבשה 4 8 31
:ךתדלי הלבח המש ךמא ךתלבח המש ךיתררוע חופתה תחת הדוד לע תקפרתמ רבדמה ןמ הלע תאז ימ 5 8 31
:היתבהלש שא יפשר היפשר האנק לואשכ השק הבהא תומכ הזע יכ ךעורז לע םתוחכ ךבל לע םתוחכ ינמיש 6 8 31
S :ול וזובי זוב הבהאב ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי םא הופטשי אל תורהנו הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ 7 8 31
:הב רבדיש םויב ונתחאל השענ המ הל ןיא םידשו הנטק ונל תוחא 8 8 31
:זרא חול הילע רוצנ איה תלד םאו ףסכ תריט הילע הנבנ איה המוח םא 9 8 31
P :םולש תאצומכ ויניעב יתייה זא תולדגמכ ידשו המוח ינא 10 8 31
:ףסכ ףלא וירפב אבי שיא םירטנל םרכה תא ןתנ ןומה לעבב המלשל היה םרכ 11 8 31
:וירפ תא םירטנל םיתאמו המלש ךל ףלאה ינפל ילש ימרכ 12 8 31
:יניעימשה ךלוקל םיבישקמ םירבח םינגב תבשויה 13 8 31
:םימשב ירה לע םיליאה רפעל וא יבצל ךל המדו ידוד חרב 14 8 31
:וירפ תא םירט

:יניעימשה ךלוקל םיבישקמ םירבח םינגב תבשויה 13 8 31 םיליאה רפעל וא יבצל ךל המדו ידוד חרב 14 8 31[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja