:וינב ינשו ותשאו אוה באומ ידשב רוגל הדוהי םחל תיבמ שיא ךליו ץראב בער יהיו םיטפשה טפש ימיב יהיו 1 1 30
:םש ויהיו באומ ידש ואביו הדוהי םחל תיבמ םיתרפא ןוילכו ןולחמ וינב ינש םשו ימענ ותשא םשו ךלמילא שיאה םשו 2 1 30
:הינב ינשו איה ראשתו ימענ שיא ךלמילא תמיו 3 1 30
:םינש רשעכ םש ובשיו תור תינשה םשו הפרע תחאה םש תויבאמ םישנ םהל ואשיו 4 1 30
:השיאמו הידלי ינשמ השאה ראשתו ןוילכו ןולחמ םהינש םג ותומיו 5 1 30
:םחל םהל תתל ומע תא הוהי דקפ יכ באומ הדשב העמש יכ באומ ידשמ בשתו היתלכו איה םקתו 6 1 30
:הדוהי ץרא לא בושל ךרדב הנכלתו המע היתלכ יתשו המש התיה רשא םוקמה ןמ אצתו 7 1 30
(שעי) :ידמעו םיתמה םע םתישע רשאכ דסח םכמע הוהי השעי המא תיבל השא הנבש הנכל היתלכ יתשל ימענ רמאתו 8 1 30
:הניכבתו ןלוק הנאשתו ןהל קשתו השיא תיב השא החונמ ןאצמו םכל הוהי ןתי 9 1 30
:ךמעל בושנ ךתא יכ הל הנרמאתו 10 1 30
:םישנאל םכל ויהו יעמב םינב יל דועה ימע הנכלת המל יתנב הנבש ימענ רמאתו 11 1 30
:םינב יתדלי םגו שיאל הלילה יתייה םג הוקת יל שי יתרמא יכ שיאל תויהמ יתנקז יכ ןכל יתנב הנבש 12 1 30
:הוהי די יב האצי יכ םכמ דאמ יל רמ יכ יתנב לא שיאל תויה יתלבל הנגעת ןהלה ולדגי רשא דע הנרבשת ןהלה 13 1 30
:הב הקבד תורו התומחל הפרע קשתו דוע הניכבתו ןלוק הנשתו 14 1 30
:ךתמבי ירחא יבוש היהלא לאו המע לא ךתמבי הבש הנה רמאתו 15 1 30
:יהלא ךיהלאו ימע ךמע ןילא ינילת רשאבו ךלא יכלת רשא לא יכ ךירחאמ בושל ךבזעל יב יעגפת לא תור רמאתו 16 1 30
:ךניבו יניב דירפי תומה יכ ףיסי הכו יל הוהי השעי הכ רבקא םשו תומא יתומת רשאב 17 1 30
:הילא רבדל לדחתו התא תכלל איה תצמאתמ יכ ארתו 18 1 30
:ימענ תאזה הנרמאתו ןהילע ריעה לכ םהתו םחל תיב הנאבכ יהיו םחל תיב הנאב דע םהיתש הנכלתו 19 1 30
:דאמ יל ידש רמה יכ ארמ יל ןארק ימענ יל הנארקת לא ןהילא רמאתו 20 1 30
:יל ערה ידשו יב הנע הוהיו ימענ יל הנארקת המל הוהי ינבישה םקירו יתכלה האלמ ינא 21 1 30
:םירעש ריצק תלחתב םחל תיב ואב המהו באומ ידשמ הבשה המע התלכ היבאומה תורו ימענ בשתו 22 1 30
(עדומ) :זעב ומשו ךלמילא תחפשממ ליח רובג שיא השיאל עדימ ימענלו 1 2 30
:יתב יכל הל רמאתו ויניעב ןח אצמא רשא רחא םילבשב הטקלאו הדשה אנ הכלא ימענ לא היבאומה תור רמאתו 2 2 30
:ךלמילא תחפשממ רשא זעבל הדשה תקלח הרקמ רקיו םירצקה ירחא הדשב טקלתו אובתו ךלתו 3 2 30
:הוהי ךכרבי ול ורמאיו םכמע הוהי םירצוקל רמאיו םחל תיבמ אב זעב הנהו 4 2 30
:תאזה הרענה ימל םירצוקה לע בצנה ורענל זעב רמאיו 5 2 30
:באומ הדשמ ימענ םע הבשה איה היבאומ הרענ רמאיו םירצוקה לע בצנה רענה ןעיו 6 2 30
:טעמ תיבה התבש הז התע דעו רקבה זאמ דומעתו אובתו םירצוקה ירחא םירמעב יתפסאו אנ הטקלא רמאתו 7 2 30
:יתרענ םע ןיקבדת הכו הזמ ירובעת אל םגו רחא הדשב טקלל יכלת לא יתב תעמש אולה תור לא זעב רמאיו 8 2 30
:םירענה ןובאשי רשאמ תיתשו םילכה לא תכלהו תמצו ךעגנ יתלבל םירענה תא יתיוצ אולה ןהירחא תכלהו ןורצקי רשא הדשב ךיניע 9 2 30
:הירכנ יכנאו ינריכהל ךיניעב ןח יתאצמ עודמ וילא רמאתו הצרא וחתשתו הינפ לע לפתו 10 2 30
:םושלש לומת תעדי אל רשא םע לא יכלתו ךתדלומ ץראו ךמאו ךיבא יבזעתו ךשיא תומ ירחא ךתומח תא תישע רשא לכ יל דגה דגה הל רמאיו זעב ןעיו 11 2 30
:ויפנכ תחת תוסחל תאב רשא לארשי יהלא הוהי םעמ המלש ךתרכשמ יהתו ךלעפ הוהי םלשי 12 2 30
:ךיתחפש תחאכ היהא אל יכנאו ךתחפש בל לע תרבד יכו ינתמחנ יכ ינדא ךיניעב ןח אצמא רמאתו 13 2 30
:רתתו עבשתו לכאתו ילק הל טבציו םירצוקה דצמ בשתו ץמחב ךתפ תלבטו םחלה ןמ תלכאו םלה ישג לכאה תעל זעב הל רמאיו 14 2 30
:הומילכת אלו טקלת םירמעה ןיב םג רמאל וירענ תא זעב וציו טקלל םקתו 15 2 30
:הב ורעגת אלו הטקלו םתבזעו םיתבצה ןמ הל ולשת לש םגו 16 2 30
:םירעש הפיאכ יהיו הטקל רשא תא טבחתו ברעה דע הדשב טקלתו 17 2 30
:העבשמ הרתוה רשא תא הל ןתתו אצותו הטקל רשא תא התומח ארתו ריעה אובתו אשתו 18 2 30
:זעב םויה ומע יתישע רשא שיאה םש רמאתו ומע התשע רשא תא התומחל דגתו ךורב ךריכמ יהי תישע הנאו םויה תטקל הפיא התומח הל רמאתו 19 2 30
:אוה ונלאגמ שיאה ונל בורק ימענ הל רמאתו םיתמה תאו םייחה תא ודסח בזע אל רשא הוהיל אוה ךורב התלכל ימענ רמאתו 20 2 30
:יל רשא ריצקה לכ תא ולכ םא דע ןיקבדת יל רשא םירענה םע ילא רמא יכ םג היבאומה תור רמאתו 21 2 30
:רחא הדשב ךב ועגפי אלו ויתורענ םע יאצת יכ יתב בוט התלכ תור לא ימענ רמאתו 22 2 30
:התומח תא בשתו םיטחה ריצקו םירעשה ריצק תולכ דע טקלל זעב תורענב קבדתו 23 2 30
:ךל בטיי רשא חונמ ךל שקבא אלה יתב התומח ימענ הל רמאתו 1 3 30
:הלילה םירעשה ןרג תא הרז אוה הנה ויתורענ תא תייה רשא ונתעדמ זעב אלה התעו 2 3 30
(תדריו) (ךיתלמש) :תותשלו לכאל ותלכ דע שיאל יעדות לא ןרגה יתדריו ךילע ךתלמש תמשו תכסו תצחרו 3 3 30
(תבכשו) :ןישעת רשא תא ךל דיגי אוהו יתבכשו ויתלגרמ תילגו תאבו םש בכשי רשא םוקמה תא תעדיו ובכשב יהיו 4 3 30
(ילא) :השעא [ ] ירמאת רשא לכ הילא רמאתו 5 3 30
:התומח התוצ רשא לככ שעתו ןרגה דרתו 6 3 30
:בכשתו ויתלגרמ לגתו טלב אבתו המרעה הצקב בכשל אביו ובל בטייו תשיו זעב לכאיו 7 3 30
:ויתלגרמ תבכש השא הנהו תפליו שיאה דרחיו הלילה יצחב יהיו 8 3 30
:התא לאג יכ ךתמא לע ךפנכ תשרפו ךתמא תור יכנא רמאתו תא ימ רמאיו 9 3 30
:רישע םאו לד םא םירוחבה ירחא תכל יתלבל ןושארה ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה יתב הוהיל תא הכורב רמאיו 10 3 30
:תא ליח תשא יכ ימע רעש לכ עדוי יכ ךל השעא ירמאת רשא לכ יארית לא יתב התעו 11 3 30
:ינממ בורק לאג שי םגו יכנא לאג םא יכ םנמא יכ התעו 12 3 30
:רקבה דע יבכש הוהי יח יכנא ךיתלאגו ךלאגל ץפחי אל םאו לאגי בוט ךלאגי םא רקבב היהו הלילה יניל 13 3 30
(םרטב) (ויתלגרמ) :ןרגה השאה האב יכ עדוי לא רמאיו והער תא שיא ריכי םורטב םקתו רקבה דע ותלגרמ בכשתו 14 3 30
:ריעה אביו הילע תשיו םירעש שש דמיו הב זחאתו הב יזחאו ךילע רשא תחפטמה יבה רמאיו 15 3 30
:שיאה הל השע רשא לכ תא הל דגתו יתב תא ימ רמאתו התומח לא אובתו 16 3 30
(ילא) :ךתומח לא םקיר יאובת לא [ ] רמא יכ יל ןתנ הלאה םירעשה שש רמאתו 17 3 30
:םויה רבדה הלכ םא יכ שיאה טקשי אל יכ רבד לפי ךיא ןיעדת רשא דע יתב יבש רמאתו 18 3 30
:בשיו רסיו ינמלא ינלפ הפ הבש הרוס רמאיו זעב רבד רשא רבע לאגה הנהו םש בשיו רעשה הלע זעבו 1 4 30
:ובשיו הפ ובש רמאיו ריעה ינקזמ םישנא הרשע חקיו 2 4 30
:באומ הדשמ הבשה ימענ הרכמ ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח לאגל רמאיו 3 4 30
(העדאו) :לאגא יכנא רמאיו ךירחא יכנאו לואגל ךתלוז ןיא יכ עדאו יל הדיגה לאגי אל םאו לאג לאגת םא ימע ינקז דגנו םיבשיה דגנ הנק רמאל ךנזא הלגא יתרמא ינאו 4 4 30
(התינק) :ותלחנ לע תמה םש םיקהל יתינק תמה תשא היבאומה תור תאמו ימענ דימ הדשה ךתונק םויב זעב רמאיו 5 4 30
(יל) (לאגל) :לאגל לכוא אל יכ יתלאג תא התא ךל לאג יתלחנ תא תיחשא ןפ יל לואגל לכוא אל לאגה רמאיו 6 4 30
:לארשיב הדועתה תאזו והערל ןתנו ולענ שיא ףלש רבד לכ םיקל הרומתה לעו הלואגה לע לארשיב םינפל תאזו 7 4 30
:ולענ ףלשיו ךל הנק זעבל לאגה רמאיו 8 4 30
:ימענ דימ ןולחמו ןוילכל רשא לכ תאו ךלמילאל רשא לכ תא יתינק יכ םויה םתא םידע םעה לכו םינקזל זעב רמאיו 9 4 30
:םויה םתא םידע ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה םש תרכי אלו ותלחנ לע תמה םש םיקהל השאל יל יתינק ןולחמ תשא היבאמה תור תא םגו 10 4 30
:םחל תיבב םש ארקו התרפאב ליח השעו לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא הוהי ןתי םידע םינקזהו רעשב רשא םעה לכ ורמאיו 11 4 30
:תאזה הרענה ןמ ךל הוהי ןתי רשא ערזה ןמ הדוהיל רמת הדלי רשא ץרפ תיבכ ךתיב יהיו 12 4 30
:ןב דלתו ןוירה הל הוהי ןתיו הילא אביו השאל ול יהתו תור תא זעב חקיו 13 4 30
:לארשיב ומש ארקיו םויה לאג ךל תיבשה אל רשא הוהי ךורב ימענ לא םישנה הנרמאתו 14 4 30
:םינב העבשמ ךל הבוט איה רשא ותדלי ךתבהא רשא ךתלכ יכ ךתביש תא לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו 15 4 30
:תנמאל ול יהתו הקיחב והתשתו דליה תא ימענ חקתו 16 4 30
P :דוד יבא ישי יבא אוה דבוע ומש הנארקתו ימענל ןב דלי רמאל םש תונכשה ול הנארקתו 17 4 30
:ןורצח תא דילוה ץרפ ץרפ תודלות הלאו 18 4 30
:בדנימע תא דילוה םרו םר תא דילוה ןורצחו 19 4 30
:המלש תא דילוה ןושחנו ןושחנ תא דילוה בדנימעו 20 4 30
:דבוע תא דילוה זעבו זעב תא דילוה ןומלשו 21 4 30
:דוד תא דילוה ישיו ישי תא דילוה דבעו 22 4 30 ושחנ תא[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja