:המחלמל הילע המוקנו ומוק חלש םיוגב ריצו הוהי תאמ ונעמש העומש םודאל הוהי ינדא רמא הכ הידבע ןוזח 1 1 18
:דאמ התא יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה 2 1 18
:ץרא ינדרוי ימ ובלב רמא ותבש םורמ עלס יוגחב ינכש ךאישה ךבל ןודז 3 1 18
:הוהי םאנ ךדירוא םשמ ךנק םיש םיבכוכ ןיב םאו רשנכ היבגת םא 4 1 18
:תוללע וריאשי אולה ךל ואב םירצב םא םיד ובנגי אולה התימדנ ךיא הליל ידדוש םא ךל ואב םיבנג םא 5 1 18
:וינפצמ ועבנ ושע ושפחנ ךיא 6 1 18
:וב הנובת ןיא ךיתחת רוזמ ומישי ךמחל ךמלש ישנא ךל ולכי ךואישה ךתירב ישנא לכ ךוחלש לובגה דע 7 1 18
:ושע רהמ הנובתו םודאמ םימכח יתדבאהו הוהי םאנ אוהה םויב אולה 8 1 18
:לטקמ ושע רהמ שיא תרכי ןעמל ןמית ךירובג ותחו 9 1 18
:םלועל תרכנו השוב ךסכת בקעי ךיחא סמחמ 10 1 18
(וירעש) :םהמ דחאכ התא םג לרוג ודי םלשורי לעו ורעש ואב םירכנו וליח םירז תובש םויב דגנמ ךדמע םויב 11 1 18
:הרצ םויב ךיפ לדגת לאו םדבא םויב הדוהי ינבל חמשת לאו ורכנ םויב ךיחא םויב ארת לאו 12 1 18
:ודיא םויב וליחב הנחלשת לאו ודיא םויב ותערב התא םג ארת לא םדיא םויב ימע רעשב אובת לא 13 1 18
:הרצ םויב וידירש רגסת לאו ויטילפ תא תירכהל קרפה לע דמעת לאו 14 1 18
:ךשארב בושי ךלמג ךל השעי תישע רשאכ םיוגה לכ לע הוהי םוי בורק יכ 15 1 18
:ויה אולכ ויהו ועלו ותשו דימת םיוגה לכ ותשי ישדק רה לע םתיתש רשאכ יכ 16 1 18
:םהישרומ תא בקעי תיב ושריו שדק היהו הטילפ היהת ןויצ רהבו 17 1 18
:רבד הוהי יכ ושע תיבל דירש היהי אלו םולכאו םהב וקלדו שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי תיב היהו 18 1 18
:דעלגה תא ןמינבו ןורמש הדש תאו םירפא הדש תא ושריו םיתשלפ תא הלפשהו ושע רה תא בגנה ושריו 19 1 18
:בגנה ירע תא ושרי דרפסב רשא םלשורי תלגו תפרצ דע םינענכ רשא לארשי ינבל הזה לחה תלגו 20 1 18
:הכולמה הוהיל התיהו ושע רה תא טפשל ןויצ רהב םיעשמ ולעו 21 1 18 י דרפסב רשא םלשורי תלגו תפרצ דע םינענכ רשא לא[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja