(וילסכ) (שדחב) :הריבה ןשושב יתייה ינאו םירשע תנש ולסכ שדחב יהיו הילכח ןב הימחנ ירבד 1 1 37
:םלשורי לעו יבשה ןמ וראשנ רשא הטילפה םידוהיה לע םלאשאו הדוהימ םישנאו אוה יחאמ דחא יננח אביו 2 1 37
:שאב ותצנ הירעשו תצרפמ םלשורי תמוחו הפרחבו הלדג הערב הנידמב םש יבשה ןמ וראשנ רשא םיראשנה יל ורמאיו 3 1 37
:םימשה יהלא ינפל ללפתמו םצ יהאו םימי הלבאתאו הכבאו יתבשי הלאה םירבדה תא יעמשכ יהיו 4 1 37
:ויתוצמ ירמשלו ויבהאל דסחו תירבה רמש ארונהו לודגה לאה םימשה יהלא הוהי אנא רמאו 5 1 37
:ונאטח יבא תיבו ינאו ךל ונאטח רשא לארשי ינב תואטח לע הדותמו ךידבע לארשי ינב לע הלילו םמוי םויה ךינפל ללפתמ יכנא רשא ךדבע תלפת לא עמשל תוחותפ ךיניעו תבשק ךנזא אנ יהת 6 1 37
:ךדבע השמ תא תיוצ רשא םיטפשמה תאו םיקחה תאו תוצמה תא ונרמש אלו ךל ונלבח לבח 7 1 37
:םימעב םכתא ץיפא ינא ולעמת םתא רמאל ךדבע השמ תא תיוצ רשא רבדה תא אנ רכז 8 1 37
(םיתואיבהו) :םש ימש תא ןכשל יתרחב רשא םוקמה לא םיתאובהו םצבקא םשמ םימשה הצקב םכחדנ היהי םא םתא םתישעו יתוצמ םתרמשו ילא םתבשו 9 1 37
:הקזחה ךדיבו לודגה ךחכב תידפ רשא ךמעו ךידבע םהו 10 1 37
P :ךלמל הקשמ יתייה ינאו הזה שיאה ינפל םימחרל והנתו םויה ךדבעל אנ החילצהו ךמש תא האריל םיצפחה ךידבע תלפת לאו ךדבע תלפת לא תבשק ךנזא אנ יהת ינדא אנא 11 1 37
:וינפל ער יתייה אלו ךלמל הנתאו ןייה תא אשאו וינפל ןיי ךלמה אתסשחתראל םירשע תנש ןסינ שדחב יהיו 1 2 37
:דאמ הברה אריאו בל ער םא יכ הז ןיא הלוח ךניא התאו םיער ךינפ עודמ ךלמה יל רמאיו 2 2 37
S :שאב ולכא הירעשו הברח יתבא תורבק תיב ריעה רשא ינפ וערי אל עודמ היחי םלועל ךלמה ךלמל רמאו 3 2 37
:םימשה יהלא לא ללפתאו שקבמ התא הז המ לע ךלמה יל רמאיו 4 2 37
:הננבאו יתבא תורבק ריע לא הדוהי לא ינחלשת רשא ךינפל ךדבע בטיי םאו בוט ךלמה לע םא ךלמל רמאו 5 2 37
:ןמז ול הנתאו ינחלשיו ךלמה ינפל בטייו בושת יתמו ךכלהמ היהי יתמ דע ולצא תבשוי לגשהו ךלמה יל רמאיו 6 2 37
:הדוהי לא אובא רשא דע ינוריבעי רשא רהנה רבע תווחפ לע יל ונתי תורגא בוט ךלמה לע םא ךלמל רמואו 7 2 37
:ילע הבוטה יהלא דיכ ךלמה יל ןתיו וילא אובא רשא תיבלו ריעה תמוחלו תיבל רשא הריבה ירעש תא תורקל םיצע יל ןתי רשא ךלמל רשא סדרפה רמש ףסא לא תרגאו 8 2 37
P :םישרפו ליח ירש ךלמה ימע חלשיו ךלמה תורגא תא םהל הנתאו רהנה רבע תווחפ לא אובאו 9 2 37
:לארשי ינבל הבוט שקבל םדא אב רשא הלדג הער םהל עריו ינמעה דבעה היבוטו ינרחה טלבנס עמשיו 10 2 37
:השלש םימי םש יהאו םלשורי לא אובאו 11 2 37
:הב בכר ינא רשא המהבה םא יכ ימע ןיא המהבו םלשוריל תושעל יבל לא ןתנ יהלא המ םדאל יתדגה אלו ימע טעמ םישנאו ינא הליל םוקאו 12 2 37
(םיצורפ) (םה) (רשא) :שאב ולכא הירעשו םיצורפמה רשא םלשורי תמוחב רבש יהאו תפשאה רעש לאו ןינתה ןיע ינפ לאו הליל איגה רעשב האצאו 13 2 37
:יתחת רבעל המהבל םוקמ ןיאו ךלמה תכרב לאו ןיעה רעש לא רבעאו 14 2 37
:בושאו איגה רעשב אובאו בושאו המוחב רבש יהאו הליל לחנב הלע יהאו 15 2 37
:יתדגה אל ןכ דע הכאלמה השע רתילו םינגסלו םירחלו םינהכלו םידוהילו השע ינא המו יתכלה הנא ועדי אל םינגסהו 16 2 37
:הפרח דוע היהנ אלו םלשורי תמוח תא הנבנו וכל שאב ותצנ הירעשו הברח םלשורי רשא הב ונחנא רשא הערה םיאר םתא םהלא רמואו 17 2 37
P :הבוטל םהידי וקזחיו ונינבו םוקנ ורמאיו יל רמא רשא ךלמה ירבד ףאו ילע הבוט איה רשא יהלא די תא םהל דיגאו 18 2 37
:םידרמ םתא ךלמה לעה םישע םתא רשא הזה רבדה המ ורמאיו ונילע וזביו ונל וגעליו יברעה םשגו ינומעה דבעה היבטו ינרחה טלבנס עמשיו 19 2 37
:םלשוריב ןורכזו הקדצו קלח ןיא םכלו ונינבו םוקנ וידבע ונחנאו ונל חילצי אוה םימשה יהלא םהל רמואו רבד םתוא בישאו 20 2 37
S :לאננח לדגמ דע והושדק האמה לדגמ דעו ויתתלד ודימעיו והושדק המה ןאצה רעש תא ונביו םינהכה ויחאו לודגה ןהכה בישילא םקיו 1 3 37
S :ירמא ןב רוכז הנב ודי לעו S וחרי ישנא ונב ודי לעו 2 3 37
S :ויחירבו וילוענמ ויתתלד ודימעיו והורק המה האנסה ינב ונב םיגדה רעש תאו 3 3 37
S :אנעב ןב קודצ קיזחה םדי לעו S לאבזישמ ןב היכרב ןב םלשמ קיזחה םדי לעו S ץוקה ןב הירוא ןב תומרמ קיזחה םדי לעו 4 3 37
S :םהינדא תדבעב םרוצ ואיבה אל םהירידאו םיעוקתה וקיזחה םדי לעו 5 3 37
S :ויחירבו וילענמו ויתתלד ודימעיו והורק המה הידוסב ןב םלשמו חספ ןב עדיוי וקיזחה הנשיה רעש תאו 6 3 37
S :רהנה רבע תחפ אסכל הפצמהו ןועבג ישנא יתנרמה ןודיו ינעבגה היטלמ קיזחה S םדי לעו 7 3 37
S :הבחרה המוחה דע םלשורי ובזעיו םיחקרה ןב היננח קיזחה ודי לעו S םיפרוצ היהרח ןב לאיזע קיזחה ודי לע 8 3 37
S :םלשורי ךלפ יצח רש רוח ןב היפר קיזחה םדי לעו 9 3 37
:הינבשח ןב שוטח קיזחה ודי לעו S ותיב דגנו ףמורח ןב הידי קיזחה םדי לעו 10 3 37
S :םירונתה לדגמ תאו באומ תחפ ןב בושחו םרח ןב היכלמ קיזחה תינש הדמ 11 3 37
S :ויתונבו אוה םלשורי ךלפ יצח רש שחולה ןב םולש קיזחה ודי לעו 12 3 37
:תופשה רעש דע המוחב המא ףלאו ויחירבו וילענמ ויתתלד ודימעיו והונב המה חונז יבשיו ןונח קיזחה איגה רעש תא 13 3 37
S :ויחירבו וילענמ ויתתלד דימעיו וננבי אוה םרכה תיב ךלפ רש בכר ןב היכלמ קיזחה תופשאה רעש תאו 14 3 37
(דימעיו) S :דיוד ריעמ תודרויה תולעמה דעו ךלמה ןגל חלשה תכרב תמוח תאו ויחירבו וילענמ ויתתלד ודימעיו ונללטיו וננבי אוה הפצמה ךלפ רש הזח לכ ןב ןולש קיזחה ןיעה רעש תאו 15 3 37
S :םירבגה תיב דעו היושעה הכרבה דעו דיוד ירבק דגנ דע רוצ תיב ךלפ יצח רש קובזע ןב הימחנ קיזחה וירחא 16 3 37
S :וכלפל הליעק ךלפ יצח רש היבשח קיזחה ודי לע ינב ןב םוחר םיולה וקיזחה וירחא 17 3 37
S :הליעק ךלפ יצח רש דדנח ןב יוב םהיחא וקיזחה וירחא 18 3 37
S :עצקמה קשנה תלע דגנמ תינש הדמ הפצמה רש עושי ןב רזע ודי לע קזחיו 19 3 37
(יכז) (ןב) S :לודגה ןהכה בישילא תיב חתפ דע עוצקמה ןמ תינש הדמ יבז ןב ךורב קיזחה הרחה וירחא 20 3 37
S :בישילא תיב תילכת דעו בישילא תיב חתפמ תינש הדמ ץוקה ןב הירוא ןב תומרמ קיזחה וירחא 21 3 37
:רככה ישנא םינהכה וקיזחה וירחאו 22 3 37
S :ותיב לצא היננע ןב הישעמ ןב הירזע קיזחה וירחא S םתיב דגנ בושחו ןמינב קיזחה וירחא 23 3 37
:הנפה דעו עוצקמה דע הירזע תיבמ תינש הדמ דדנח ןב יונב קיזחה וירחא 24 3 37
S :שערפ ןב הידפ וירחא הרטמה רצחל רשא ןוילעה ךלמה תיבמ אצויה לדגמהו עוצקמה דגנמ יזוא ןב ללפ 25 3 37
S :אצויה לדגמהו חרזמל םימה רעש דגנ דע לפעב םיבשי ויה םיניתנהו 26 3 37
:לפעה תמוח דעו אצויה לודגה לדגמה דגנמ תינש הדמ םיעקתה וקיזחה וירחא 27 3 37
S :ותיב דגנל שיא םינהכה וקיזחה םיסוסה רעש לעמ 28 3 37
S :חרזמה רעש רמש הינכש ןב היעמש קיזחה וירחאו S ותיב דגנ רמא ןב קודצ קיזחה וירחא 29 3 37
(וירחא) S :ותכשנ דגנ היכרב ןב םלשמ קיזחה וירחא S ינש הדמ יששה ףלצ ןב ןונחו הימלש ןב היננח קיזחה ירחא 30 3 37
(וירחא) :הנפה תילע דעו דקפמה רעש דגנ םילכרהו םיניתנה תיב דע יפרצה ןב היכלמ קיזחה ירחא 31 3 37
P :םילכרהו םיפרצה וקיזחה ןאצה רעשל הנפה תילע ןיבו 32 3 37
:םידוהיה לע געליו הברה סעכיו ול רחיו המוחה תא םינוב ונחנא יכ טלבנס עמש רשאכ יהיו 33 3 37
:תופורש המהו רפעה תומרעמ םינבאה תא ויחיה םויב ולכיה וחבזיה םהל ובזעיה םישע םיללמאה םידוהיה המ רמאיו ןורמש ליחו ויחא ינפל רמאיו 34 3 37
P :םהינבא תמוח ץרפו לעוש הלעי םא םינוב םה רשא םג רמאיו ולצא ינמעה היבוטו 35 3 37
:היבש ץראב הזבל םנתו םשאר לא םתפרח בשהו הזוב ונייה יכ וניהלא עמש 36 3 37
:םינובה דגנל וסיעכה יכ החמת לא ךינפלמ םתאטחו םנוע לע סכת לאו 37 3 37
P :תושעל םעל בל יהיו היצח דע המוחה לכ רשקתו המוחה תא הנבנו 38 3 37
:דאמ םהל רחיו םתסהל םיצרפה ולחה יכ םלשורי תומחל הכורא התלע יכ םידודשאהו םינמעהו םיברעהו היבוטו טלבנס עמש רשאכ יהיו 1 4 37
:העות ול תושעלו םלשוריב םחלהל אובל ודחי םלכ ורשקיו 2 4 37
:םהינפמ הלילו םמוי םהילע רמשמ דימענו וניהלא לא ללפתנו 3 4 37
:המוחב תונבל לכונ אל ונחנאו הברה רפעהו לבסה חכ לשכ הדוהי רמאיו 4 4 37
:הכאלמה תא ונתבשהו םונגרהו םכות לא אובנ רשא דע וארי אלו ועדי אל ונירצ ורמאיו 5 4 37
:ונילע ובושת רשא תומקמה לכמ םימעפ רשע ונל ורמאיו םלצא םיבשיה םידוהיה ואב רשאכ יהיו 6 4 37
(םיחיחצב) :םהיתתשקו םהיחמר םהיתברח םע תוחפשמל םעה תא דימעאו םייחחצב המוחל ירחאמ םוקמל תויתחתמ דימעאו 7 4 37
P :םכיתבו םכישנ םכיתנבו םכינב םכיחא לע ומחלהו ורכז ארונהו לודגה ינדא תא םהינפמ וארית לא םעה רתי לאו םינגסה לאו םירחה לא רמאו םוקאו אראו 8 4 37
(בשנו) :ותכאלמ לא שיא המוחה לא ונלכ בושנו םתצע תא םיהלאה רפיו ונל עדונ יכ וניביוא ועמש רשאכ יהיו 9 4 37
:הדוהי תיב לכ ירחא םירשהו םינירשהו תותשקהו םינגמה םיחמרהו םיקיזחמ םיצחו הכאלמב םישע ירענ יצח אוהה םויה ןמ יהיו 10 4 37
:חלשה תקזחמ תחאו הכאלמב השע ודי תחאב םישמע לבסב םיאשנהו המוחב םינובה 11 4 37
:ילצא רפושב עקותהו םינובו וינתמ לע םירוסא וברח שיא םינובהו 12 4 37
:ויחאמ שיא םיקוחר המוחה לע םידרפנ ונחנאו הבחרו הברה הכאלמה םעה רתי לאו םינגסה לאו םירחה לא רמאו 13 4 37
:ונל םחלי וניהלא ונילא וצבקת המש רפושה לוק תא ועמשת רשא םוקמב 14 4 37
:םיבכוכה תאצ דע רחשה תולעמ םיחמרב םיקיזחמ םיצחו הכאלמב םישע ונחנאו 15 4 37
:הכאלמ םויהו רמשמ הלילה ונל ויהו םלשורי ךותב ונילי ורענו שיא םעל יתרמא איהה תעב םג 16 4 37
S :םימה וחלש שיא ונידגב םיטשפ ונחנא ןיא ירחא רשא רמשמה ישנאו ירענו יחאו ינא ןיאו 17 4 37
:םידוהיה םהיחא לא הלודג םהישנו םעה תקעצ יהתו 1 5 37
:היחנו הלכאנו ןגד החקנו םיבר ונחנא וניתנבו ונינב םירמא רשא שיו 2 5 37
:בערב ןגד החקנו םיברע ונחנא וניתבו ונימרכו וניתדש םירמא רשא שיו 3 5 37
:ונימרכו וניתדש ךלמה תדמל ףסכ וניול םירמא רשא שיו 4 5 37
:םירחאל ונימרכו וניתדשו ונדי לאל ןיאו תושבכנ וניתנבמ שיו םידבעל וניתנב תאו ונינב תא םישבכ ונחנא הנהו ונינב םהינבכ ונרשב וניחא רשבכ התעו 5 5 37
:הלאה םירבדה תאו םתקעז תא יתעמש רשאכ דאמ יל רחיו 6 5 37
:הלודג הלהק םהילע ןתאו םיאשנ םתא ויחאב שיא אשמ םהל הרמאו םינגסה תאו םירחה תא הביראו ילע יבל ךלמיו 7 5 37
S :רבד ואצמ אלו ושירחיו ונל ורכמנו םכיחא תא ורכמת םתא םגו ונב ידכ םיוגל םירכמנה םידוהיה וניחא תא ונינק ונחנא םהל הרמאו 8 5 37
(רמאו) :וניביוא םיוגה תפרחמ וכלת וניהלא תאריב אולה םישע םתא רשא רבדה בוט אל רמאיו 9 5 37
:הזה אשמה תא אנ הבזענ ןגדו ףסכ םהב םישנ ירענו יחא ינא םגו 10 5 37
:םהב םישנ םתא רשא רהציהו שוריתה ןגדהו ףסכה תאמו םהיתבו םהיתיז םהימרכ םהיתדש םויהכ םהל אנ ובישה 11 5 37
:הזה רבדכ תושעל םעיבשאו םינהכה תא ארקאו רמוא התא רשאכ השענ ןכ שקבנ אל םהמו בישנ ורמאיו 12 5 37
:הזה רבדכ םעה שעיו הוהי תא וללהיו ןמא להקה לכ ורמאיו קרו רוענ היהי הככו ועיגימו ותיבמ הזה רבדה תא םיקי אל רשא שיאה לכ תא םיהלאה רעני הככ הרמאו יתרענ ינצח םג 13 5 37
:יתלכא אל החפה םחל יחאו ינא הרשע םיתש םינש ךלמה אתסשחתראל םיתשו םישלש תנש דעו םירשע תנשמ הדוהי ץראב םחפ תויהל יתא הוצ רשא םוימ םג 14 5 37
:םיהלא תארי ינפמ ןכ יתישע אל ינאו םעה לע וטלש םהירענ םג םיעברא םילקש ףסכ רחא ןייו םחלב םהמ וחקיו םעה לע ודיבכה ינפל רשא םינשארה תוחפהו 15 5 37
:הכאלמה לע םש םיצובק ירענ לכו ונינק אל הדשו יתקזחה תאזה המוחה תכאלמב םגו 16 5 37
:ינחלש לע וניתביבס רשא םיוגה ןמ ונילא םיאבהו שיא םישמחו האמ םינגסהו םידוהיהו 17 5 37
:הזה םעה לע הדבעה הדבכ יכ יתשקב אל החפה םחל הז םעו הברהל ןיי לכב םימי תרשע ןיבו יל ושענ םירפצו תוררב שש ןאצ דחא רוש דחא םויל השענ היה רשאו 18 5 37
P :הזה םעה לע יתישע רשא לכ הבוטל יהלא יל הרכז 19 5 37
:םירעשב יתדמעה אל תותלד איהה תעה דע םג ץרפ הב רתונ אלו המוחה תא יתינב יכ וניביא רתילו יברעה םשגלו היבוטו טלבנסל עמשנ רשאכ יהיו 1 6 37
:הער יל תושעל םיבשח המהו ונוא תעקבב םיריפכב ודחי הדעונו הכל רמאל ילא םשגו טלבנס חלשיו 2 6 37
:םכילא יתדריו הפרא רשאכ הכאלמה תבשת המל תדרל לכוא אלו השע ינא הלודג הכאלמ רמאל םיכאלמ םהילע החלשאו 3 6 37
S :הזה רבדכ םתוא בישאו םימעפ עברא הזה רבדכ ילא וחלשיו 4 6 37
:ודיב החותפ תרגאו ורענ תא תישימח םעפ הזה רבדכ טלבנס ילא חלשיו 5 6 37
:הלאה םירבדכ ךלמל םהל הוה התאו המוחה הנוב התא ןכ לע דורמל םיבשח םידוהיהו התא רמא ומשגו עמשנ םיוגב הב בותכ 6 6 37
S :ודחי הצעונו הכל התעו הלאה םירבדכ ךלמל עמשי התעו הדוהיב ךלמ רמאל םלשוריב ךילע ארקל תדמעה םיאיבנ םגו 7 6 37
:םאדוב התא ךבלמ יכ רמוא התא רשא הלאה םירבדכ היהנ אל רמאל וילא החלשאו 8 6 37
:ידי תא קזח התעו השעת אלו הכאלמה ןמ םהידי ופרי רמאל ונתוא םיארימ םלכ יכ 9 6 37
:ךגרהל םיאב הלילו ךגרהל םיאב יכ לכיהה תותלד הרגסנו לכיהה ךות לא םיהלאה תיב לא דעונ רמאיו רוצע אוהו לאבטיהמ ןב הילד ןב היעמש תיב יתאב ינאו 10 6 37
:אובא אל יחו לכיהה לא אובי רשא ינומכ ימו חרבי ינומכ שיאה הרמאו 11 6 37
:ורכש טלבנסו היבוטו ילע רבד האובנה יכ וחלש םיהלא אל הנהו הריכאו 12 6 37
P :ינופרחי ןעמל ער םשל םהל היהו יתאטחו ןכ השעאו אריא ןעמל אוה רוכש ןעמל 13 6 37
:יתוא םיארימ ויה רשא םיאיבנה רתילו האיבנה הידעונל םגו הלא וישעמכ טלבנסלו היבוטל יהלא הרכז 14 6 37
P :םוי םינשו םישמחל לולאל השמחו םירשעב המוחה םלשתו 15 6 37
:תאזה הכאלמה התשענ וניהלא תאמ יכ ועדיו םהיניעב דאמ ולפיו וניתביבס רשא םיוגה לכ ואריו וניביוא לכ ועמש רשאכ יהיו 16 6 37
:םהילא תואב היבוטל רשאו היבוט לע תוכלוה םהיתרגא הדוהי ירח םיברמ םהה םימיב םג 17 6 37
:היכרב ןב םלשמ תב תא חקל ונב ןנחוהיו חרא ןב הינכשל אוה ןתח יכ ול העובש ילעב הדוהיב םיבר יכ 18 6 37
:ינאריל היבוט חלש תורגא ול םיאיצומ ויה ירבדו ינפל םירמא ויה ויתבוט םג 19 6 37
:םיולהו םיררשמהו םירעושה ודקפיו תותלדה דימעאו המוחה התנבנ רשאכ יהיו 1 7 37
:םיברמ םיהלאה תא אריו תמא שיאכ אוה יכ םלשורי לע הריבה רש היננח תאו יחא יננח תא הוצאו 2 7 37
(רמאו) :ותיב דגנ שיאו ורמשמב שיא םלשורי יבשי תורמשמ דימעהו וזחאו תותלדה ופיגי םידמע םה דעו שמשה םח דע םלשורי ירעש וחתפי אל םהל רמאיו 3 7 37
:םיונב םיתב ןיאו הכותב טעמ םעהו הלודגו םידי תבחר ריעהו 4 7 37
P :וב בותכ אצמאו הנושארב םילועה שחיה רפס אצמאו שחיתהל םעה תאו םינגסה תאו םירחה תא הצבקאו יבל לא יהלא ןתיו 5 7 37
:וריעל שיא הדוהילו םלשוריל ובושיו לבב ךלמ רצנדכובנ הלגה רשא הלוגה יבשמ םילעה הנידמה ינב הלא 6 7 37
S :לארשי םע ישנא רפסמ הנעב םוחנ יוגב תרפסמ ןשלב יכדרמ ינמחנ הימער הירזע הימחנ עושי לבברז םע םיאבה 7 7 37
S :םינשו םיעבשו האמ םיפלא שערפ ינב 8 7 37
S :םינשו םיעבש תואמ שלש היטפש ינב 9 7 37
S :םינשו םישמח תואמ שש חרא ינב 10 7 37
S :רשע הנמש תואמ הנמשו םיפלא באויו עושי ינבל באומ תחפ ינב 11 7 37
S :העבראו םישמח םיתאמ ףלא םליע ינב 12 7 37
S :השמחו םיעברא תואמ הנמש אותז ינב 13 7 37
S :םיששו תואמ עבש יכז ינב 14 7 37
S :הנמשו םיעברא תואמ שש יונב ינב 15 7 37
S :הנמשו םירשע תואמ שש יבב ינב 16 7 37
S :םינשו םירשע תואמ שלש םיפלא דגזע ינב 17 7 37
S :העבשו םישש תואמ שש םקינדא ינב 18 7 37
S :העבשו םישש םיפלא יוגב ינב 19 7 37
S :השמחו םישמח תואמ שש ןידע ינב 20 7 37
S :הנמשו םיעשת היקזחל רטא ינב 21 7 37
S :הנמשו םירשע תואמ שלש םשח ינב 22 7 37
S :העבראו םירשע תואמ שלש יצב ינב 23 7 37
S :רשע םינש האמ ףירח ינב 24 7 37
S :השמחו םיעשת ןועבג ינב 25 7 37
S :הנמשו םינמש האמ הפטנו םחל תיב ישנא 26 7 37
S :הנמשו םירשע האמ תותנע ישנא 27 7 37
S :םינשו םיעברא תומזע תיב ישנא 28 7 37
S :השלשו םיעברא תואמ עבש תוראבו הריפכ םירעי תירק ישנא 29 7 37
S :דחאו םירשע תואמ שש עבגו המרה ישנא 30 7 37
S :םינשו םירשעו האמ סמכמ ישנא 31 7 37
S :השלשו םירשע האמ יעהו לא תיב ישנא 32 7 37
S :םינשו םישמח רחא ובנ ישנא 33 7 37
S :העבראו םישמח םיתאמ ףלא רחא םליע ינב 34 7 37
S :םירשעו תואמ שלש םרח ינב 35 7 37
S :השמחו םיעברא תואמ שלש וחרי ינב 36 7 37
S :דחאו םירשעו תואמ עבש ונואו דידח דל ינב 37 7 37
P :םישלשו תואמ עשת םיפלא תשלש האנס ינב 38 7 37
S :השלשו םיעבש תואמ עשת עושי תיבל היעדי ינב םינהכה 39 7 37
S :םינשו םישמח ףלא רמא ינב 40 7 37
S :העבשו םיעברא םיתאמ ףלא רוחשפ ינב 41 7 37
P :רשע העבש ףלא םרח ינב 42 7 37
S :העבראו םיעבש הודוהל ינבל לאימדקל עושי ינב םיולה 43 7 37
S :הנמשו םיעברא האמ ףסא ינב םיררשמה 44 7 37
S :הנמשו םישלש האמ יבש ינב אטיטח ינב בוקע ינב ןמלט ינב רטא ינב םולש ינב םירעשה 45 7 37
:תועבט ינב אפשח ינב אחצ ינב םיניתנה 46 7 37
:ןודפ ינב אעיס ינב סריק ינב 47 7 37
:ימלש ינב הבגח ינב הנבל ינב 48 7 37
:רחג ינב לדג ינב ןנח ינב 49 7 37
:אדוקנ ינב ןיצר ינב היאר ינב 50 7 37
:חספ ינב אזע ינב םזג ינב 51 7 37
(םיסשיפנ) :םיסשופנ ינב םינועמ ינב יסב ינב 52 7 37
:רוחרח ינב אפוקח ינב קובקב ינב 53 7 37
:אשרח ינב אדיחמ ינב תילצב ינב 54 7 37
:חמת ינב ארסיס ינב סוקרב ינב 55 7 37
:אפיטח ינב חיצנ ינב 56 7 37
:אדירפ ינב תרפוס ינב יטוס ינב המלש ידבע ינב 57 7 37
:לדג ינב ןוקרד ינב אלעי ינב 58 7 37
:ןומא ינב םייבצה תרכפ ינב ליטח ינב היטפש ינב 59 7 37
P :םינשו םיעשת תואמ שלש המלש ידבע ינבו םיניתנה לכ 60 7 37
:םה לארשימ םא םערזו םתובא תיב דיגהל ולכי אלו רמאו ןודא בורכ אשרח לת חלמ לתמ םילועה הלאו 61 7 37
S :םינשו םיעבראו תואמ שש אדוקנ ינב היבוט ינב הילד ינב 62 7 37
:םמש לע ארקיו השא ידעלגה ילזרב תונבמ חקל רשא ילזרב ינב ץוקה ינב היבח ינב םינהכה ןמו 63 7 37
:הנהכה ןמ ולאגיו אצמנ אלו םישחיתמה םבתכ ושקב הלא 64 7 37
:םימותו םירואל ןהכה דמע דע םישדקה שדקמ ולכאי אל רשא םהל אתשרתה רמאיו 65 7 37
:םיששו תואמ שלש םיפלא אובר עברא דחאכ להקה לכ 66 7 37
S :השמחו םיעבראו םיתאמ תוררשמו םיררשמ םהלו העבשו םישלש תואמ שלש םיפלא תעבש הלא םהיתהמאו םהידבע דבלמ 67 7 37
:םירשעו תואמ עבש םיפלא תשש םירמח S השמחו םישלש תואמ עברא םילמג 68 7 37
:תואמ שמחו םישלש םינהכ תונתכ םישמח תוקרזמ ףלא םינמכרד בהז רצואל ןתנ אתשרתה הכאלמל ונתנ תובאה ישאר תצקמו 69 7 37
:םיתאמו םיפלא םינמ ףסכו תובר יתש םינומכרד בהז הכאלמה רצואל ונתנ תובאה ישארמו 70 7 37
P :העבשו םישש םינהכ תנתכו םיפלא םינמ ףסכו אובר יתש םינומכרד בהז םעה תיראש ונתנ רשאו 71 7 37
:םהירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה עגיו םהירעב לארשי לכו םיניתנהו םעה ןמו םיררשמהו םירעושהו םיולהו םינהכה ובשיו 72 7 37
:לארשי תא הוהי הוצ רשא השמ תרות רפס תא איבהל רפסה ארזעל ורמאיו םימה רעש ינפל רשא בוחרה לא דחא שיאכ םעה לכ ופסאיו 1 8 37
:יעיבשה שדחל דחא םויב עמשל ןיבמ לכו השא דעו שיאמ להקה ינפל הרותה תא ןהכה ארזע איביו 2 8 37
:הרותה רפס לא םעה לכ ינזאו םיניבמהו םישנהו םישנאה דגנ םויה תיצחמ דע רואה ןמ םימה רעש ינפל רשא בוחרה ינפל וב ארקיו 3 8 37
P :םלשמ הירכז הנדבשחו םשחו היכלמו לאשימו הידפ ולאמשמו ונימי לע הישעמו היקלחו הירואו הינעו עמשו היתתמ ולצא דמעיו רבדל ושע רשא ץע לדגמ לע רפסה ארזע דמעיו 4 8 37
:םעה לכ ודמע וחתפכו היה םעה לכ לעמ יכ םעה לכ יניעל רפסה ארזע חתפיו 5 8 37
:הצרא םיפא הוהיל וחתשיו ודקיו םהידי לעמב ןמא ןמא םעה לכ ונעיו לודגה םיהלאה הוהי תא ארזע ךרביו 6 8 37
:םדמע לע םעהו הרותל םעה תא םיניבמ םיולהו היאלפ ןנח דבזוי הירזע אטילק הישעמ הידוה יתבש בוקע ןימי היברשו ינבו עושיו 7 8 37
S :ארקמב וניביו לכש םושו שרפמ םיהלאה תרותב רפסב וארקיו 8 8 37
:הרותה ירבד תא םעמשכ םעה לכ םיכוב יכ וכבת לאו ולבאתת לא םכיהלא הוהיל אוה שדק םויה םעה לכל םעה תא םיניבמה םיולהו רפסה ןהכה ארזעו אתשרתה אוה הימחנ רמאיו 9 8 37
:םכזעמ איה הוהי תודח יכ ובצעת לאו ונינדאל םויה שודק יכ ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלשו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא וכל םהל רמאיו 10 8 37
:ובצעת לאו שדק םויה יכ וסה רמאל םעה לכל םישחמ םיולהו 11 8 37
S :םהל ועידוה רשא םירבדב וניבה יכ הלודג החמש תושעלו תונמ חלשלו תותשלו לכאל םעה לכ וכליו 12 8 37
:הרותה ירבד לא ליכשהלו רפסה ארזע לא םיולהו םינהכה םעה לכל תובאה ישאר ופסאנ ינשה םויבו 13 8 37
:יעיבשה שדחב גחב תוכסב לארשי ינב ובשי רשא השמ דיב הוהי הוצ רשא הרותב בותכ ואצמיו 14 8 37
P :בותככ תכס תשעל תבע ץע ילעו םירמת ילעו סדה ילעו ןמש ץע ילעו תיז ילע ואיבהו רהה ואצ רמאל םלשוריבו םהירע לכב לוק וריבעיו ועימשי רשאו 15 8 37
:םירפא רעש בוחרבו םימה רעש בוחרבו םיהלאה תיב תורצחבו םהיתרצחבו וגג לע שיא תוכס םהל ושעיו ואיביו םעה ואציו 16 8 37
:דאמ הלודג החמש יהתו אוהה םויה דע לארשי ינב ןכ ןונ ןב עושי ימימ ושע אל יכ תוכסב ובשיו תוכס יבשה ןמ םיבשה להקה לכ ושעיו 17 8 37
P :טפשמכ תרצע ינימשה םויבו םימי תעבש גח ושעיו ןורחאה םויה דע ןושארה םויה ןמ םויב םוי םיהלאה תרות רפסב ארקיו 18 8 37
:םהילע המדאו םיקשבו םוצב לארשי ינב ופסאנ הזה שדחל העבראו םירשע םויבו 1 9 37
:םהיתבא תונועו םהיתאטח לע ודותיו ודמעיו רכנ ינב לכמ לארשי ערז ולדביו 2 9 37
P :םהיהלא הוהיל םיוחתשמו םידותמ תיעברו םויה תיעבר םהיהלא הוהי תרות רפסב וארקיו םדמע לע ומוקיו 3 9 37
:םהיהלא הוהי לא לודג לוקב וקעזיו יננכ ינב היברש ינב הינבש לאימדק ינבו עושי םיולה הלעמ לע םקיו 4 9 37
:הלהתו הכרב לכ לע םמורמו ךדובכ םש וכרביו םלועה דע םלועה ןמ םכיהלא הוהי תא וכרב ומוק היחתפ הינבש הידוה היברש הינבשח ינב לאימדקו עושי םיולה ורמאיו 5 9 37
(התא) :םיוחתשמ ךל םימשה אבצו םלכ תא היחמ התאו םהב רשא לכו םימיה הילע רשא לכו ץראה םאבצ לכו םימשה ימש םימשה תא תישע תא ךדבל הוהי אוה התא 6 9 37
:םהרבא ומש תמשו םידשכ רואמ ותאצוהו םרבאב תרחב רשא םיהלאה הוהי אוה התא 7 9 37
:התא קידצ יכ ךירבד תא םקתו וערזל תתל ישגרגהו יסוביהו יזרפהו ירמאה יתחה ינענכה ץרא תא תתל תירבה ומע תורכו ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו 8 9 37
:ףוס םי לע תעמש םתקעז תאו םירצמב וניתבא ינע תא ארתו 9 9 37
:הזה םויהכ םש ךל שעתו םהילע ודיזה יכ תעדי יכ וצרא םע לכבו וידבע לכבו הערפב םיתפמו תתא ןתתו 10 9 37
:םיזע םימב ןבא ומכ תלוצמב תכלשה םהיפדר תאו השביב םיה ךותב ורבעיו םהינפל תעקב םיהו 11 9 37
:הב וכלי רשא ךרדה תא םהל ריאהל הליל שא דומעבו םמוי םתיחנה ןנע דומעבו 12 9 37
:םיבוט תוצמו םיקח תמא תורותו םירשי םיטפשמ םהל ןתתו םימשמ םהמע רבדו תדרי יניס רה לעו 13 9 37
:ךדבע השמ דיב םהל תיוצ הרותו םיקחו תווצמו םהל תעדוה ךשדק תבש תאו 14 9 37
:םהל תתל ךדי תא תאשנ רשא ץראה תא תשרל אובל םהל רמאתו םאמצל םהל תאצוה עלסמ םימו םבערל םהל התתנ םימשמ םחלו 15 9 37
:ךיתוצמ לא ועמש אלו םפרע תא ושקיו ודיזה וניתבאו םהו 16 9 37
(דסח) (ברו) :םתבזע אלו דסחו ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח תוחילס הולא התאו םירמב םתדבעל בושל שאר ונתיו םפרע תא ושקיו םהמע תישע רשא ךיתאלפנ ורכז אלו עמשל ונאמיו 17 9 37
:תולדג תוצאנ ושעיו םירצממ ךלעה רשא ךיהלא הז ורמאיו הכסמ לגע םהל ושע יכ ףא 18 9 37
:הב וכלי רשא ךרדה תאו םהל ריאהל הלילב שאה דומע תאו ךרדהב םתחנהל םמויב םהילעמ רס אל ןנעה דומע תא רבדמב םתבזע אל םיברה ךימחרב התאו 19 9 37
:םאמצל םהל התתנ םימו םהיפמ תענמ אל ךנמו םליכשהל תתנ הבוטה ךחורו 20 9 37
:וקצב אל םהילגרו ולב אל םהיתמלש ורסח אל רבדמב םתלכלכ הנש םיעבראו 21 9 37
:ןשבה ךלמ גוע ץרא תאו ןובשח ךלמ ץרא תאו ןוחיס ץרא תא ושרייו האפל םקלחתו םיממעו תוכלממ םהל ןתתו 22 9 37
:תשרל אובל םהיתבאל תרמא רשא ץראה לא םאיבתו םימשה יבכככ תיברה םהינבו 23 9 37
:םנוצרכ םהב תושעל ץראה יממע תאו םהיכלמ תאו םדיב םנתתו םינענכה ץראה יבשי תא םהינפל ענכתו ץראה תא ושרייו םינבה ואביו 24 9 37
:לודגה ךבוטב ונדעתיו ונימשיו ועבשיו ולכאיו ברל לכאמ ץעו םיתיזו םימרכ םיבוצח תורב בוט לכ םיאלמ םיתב ושרייו הנמש המדאו תורצב םירע ודכליו 25 9 37
:תלודג תוצאנ ושעיו ךילא םבישהל םב ודיעה רשא וגרה ךיאיבנ תאו םוג ירחא ךתרות תא וכלשיו ךב ודרמיו ורמיו 26 9 37
:םהירצ דימ םועישויו םיעישומ םהל ןתת םיברה ךימחרכו עמשת םימשמ התאו ךילא וקעצי םתרצ תעבו םהל ורציו םהירצ דיב םנתתו 27 9 37
:םיתע תובר ךימחרכ םליצתו עמשת םימשמ התאו ךוקעזיו ובושיו םהב ודריו םהיביא דיב םבזעתו ךינפל ער תושעל ובושי םהל חונכו 28 9 37
:ועמש אלו ושקה םפרעו תררוס ףתכ ונתיו םהב היחו םדא השעי רשא םב ואטח ךיטפשמבו ךיתוצמל ועמש אלו ודיזה המהו ךתרות לא םבישהל םהב דעתו 29 9 37
:תצראה ימע דיב םנתתו וניזאה אלו ךיאיבנ דיב ךחורב םב דעתו תובר םינש םהילע ךשמתו 30 9 37
:התא םוחרו ןונח לא יכ םתבזע אלו הלכ םתישע אל םיברה ךימחרבו 31 9 37
:הזה םויה דע רושא יכלמ ימימ ךמע לכלו וניתבאלו ונאיבנלו ונינהכלו ונירשל וניכלמל ונתאצמ רשא האלתה לכ תא ךינפל טעמי לא דסחהו תירבה רמוש ארונהו רובגה לודגה לאה וניהלא התעו 32 9 37
:ונעשרה ונחנאו תישע תמא יכ ונילע אבה לכ לע קידצ התאו 33 9 37
:םהב תדיעה רשא ךיתודעלו ךיתוצמ לא ובישקה אלו ךתרות ושע אל וניתבאו ונינהכ ונירש וניכלמ תאו 34 9 37
:םיערה םהיללעממ ובש אלו ךודבע אל םהינפל תתנ רשא הנמשהו הבחרה ץראבו םהל תתנ רשא ברה ךבוטבו םתוכלמב םהו 35 9 37
:הילע םידבע ונחנא הנה הבוט תאו הירפ תא לכאל וניתבאל התתנ רשא ץראהו םידבע םויה ונחנא הנה 36 9 37
P :ונחנא הלודג הרצבו םנוצרכ ונתמהבבו םילשמ וניתיוג לעו וניתואטחב ונילע התתנ רשא םיכלמל הברמ התאובתו 37 9 37
:ונינהכ וניול ונירש םותחה לעו םיבתכו הנמא םיתרכ ונחנא תאז לכבו 1 10 37
:היקדצו הילכח ןב אתשרתה הימחנ םימותחה לעו 2 10 37
:הימרי הירזע הירש 3 10 37
:היכלמ הירמא רוחשפ 4 10 37
:ךולמ הינבש שוטח 5 10 37
:הידבע תומרמ םרח 6 10 37
:ךורב ןותנג לאינד 7 10 37
:ןמימ היבא םלשמ 8 10 37
S :םינהכה הלא היעמש יגלב היזעמ 9 10 37
:לאימדק דדנח ינבמ יונב הינזא ןב עושיו םיולהו 10 10 37
:ןנח היאלפ אטילק הידוה הינבש םהיחאו 11 10 37
:היבשח בוחר אכימ 12 10 37
:הינבש היברש רוכז 13 10 37
S :ונינב ינב הידוה 14 10 37
:ינב אותז םליע באומ תחפ שערפ םעה ישאר 15 10 37
:יבב דגזע ינב 16 10 37
:ןידע יוגב הינדא 17 10 37
:רוזע היקזח רטא 18 10 37
:יצב םשח הידוה 19 10 37
(יבינ) :יבונ תותנע ףירח 20 10 37
:ריזח םלשמ שעיפגמ 21 10 37
:עודי קודצ לאבזישמ 22 10 37
:הינע ןנח היטלפ 23 10 37
:בושח היננח עשוה 24 10 37
:קבוש אחלפ שחולה 25 10 37
:הישעמ הנבשח םוחר 26 10 37
:ןנע ןנח היחאו 27 10 37
:הנעב םרח ךולמ 28 10 37
:ןיבמ עדוי לכ םהיתנבו םהינב םהישנ םיהלאה תרות לא תוצראה ימעמ לדבנה לכו םיניתנה םיררשמה םירעושה םיולה םינהכה םעה ראשו 29 10 37
:ויקחו ויטפשמו ונינדא הוהי תוצמ לכ תא תושעלו רומשלו םיהלאה דבע השמ דיב הנתנ רשא םיהלאה תרותב תכלל העובשבו הלאב םיאבו םהירידא םהיחא לע םיקיזחמ 30 10 37
:ונינבל חקנ אל םהיתנב תאו ץראה ימעל וניתנב ןתנ אל רשאו 31 10 37
:די לכ אשמו תיעיבשה הנשה תא שטנו שדק םויבו תבשב םהמ חקנ אל רוכמל תבשה םויב רבש לכו תוחקמה תא םיאיבמה ץראה ימעו 32 10 37
:וניהלא תיב תדבעל הנשב לקשה תישלש ונילע תתל תוצמ ונילע ונדמעהו 33 10 37
S :וניהלא תיב תכאלמ לכו לארשי לע רפכל תואטחלו םישדקלו םידעומל םישדחה תותבשה דימתה תלועלו דימתה תחנמו תכרעמה םחלל 34 10 37
:הרותב בותככ וניהלא הוהי חבזמ לע רעבל הנשב הנש םינמזמ םיתעל וניתבא תיבל וניהלא תיבל איבהל םעהו םיולה םינהכה םיצעה ןברק לע ונלפה תולרוגהו 35 10 37
:הוהי תיבל הנשב הנש ץע לכ ירפ לכ ירוכבו ונתמדא ירוכב תא איבהלו 36 10 37
:וניהלא תיבב םיתרשמה םינהכל וניהלא תיבל איבהל ונינאצו ונירקב ירוכב תאו הרותב בותככ וניתמהבו ונינב תורכב תאו 37 10 37
:ונתדבע ירע לכב םירשעמה םיולה םהו םיולל ונתמדא רשעמו וניהלא תיב תוכשל לא םינהכל איבנ רהציו שורית ץע לכ ירפו וניתמורתו וניתסירע תישאר תאו 38 10 37
:רצואה תיבל תוכשלה לא וניהלא תיבל רשעמה רשעמ תא ולעי םיולהו םיולה רשעב םיולה םע ןרהא ןב ןהכה היהו 39 10 37
:וניהלא תיב תא בזענ אלו םיררשמהו םירעושהו םיתרשמה םינהכהו שדקמה ילכ םשו רהציהו שוריתה ןגדה תמורת תא יולה ינבו לארשי ינב ואיבי תוכשלה לא יכ 40 10 37
:םירעב תודיה עשתו שדקה ריע םלשוריב תבשל הרשעה ןמ דחא איבהל תולרוג וליפה םעה ראשו םלשוריב םעה ירש ובשיו 1 11 37
P :םלשוריב תבשל םיבדנתמה םישנאה לכל םעה וכרביו 2 11 37
:המלש ידבע ינבו םיניתנהו םיולהו םינהכה לארשי םהירעב ותזחאב שיא ובשי הדוהי ירעבו םלשוריב ובשי רשא הנידמה ישאר הלאו 3 11 37
:ץרפ ינבמ לאללהמ ןב היטפש ןב הירמא ןב הירכז ןב היזע ןב היתע הדוהי ינבמ ןמינב ינבמו הדוהי ינבמ ובשי םלשוריבו 4 11 37
:ינלשה ןב הירכז ןב ביריוי ןב הידע ןב היזח ןב הזח לכ ןב ךורב ןב הישעמו 5 11 37
S :ליח ישנא הנמשו םישש תואמ עברא םלשוריב םיבשיה ץרפ ינב לכ 6 11 37
:היעשי ןב לאיתיא ןב הישעמ ןב הילוק ןב הידפ ןב דעוי ןב םלשמ ןב אלס ןמינב ינב הלאו 7 11 37
:הנמשו םירשע תואמ עשת ילס יבג וירחאו 8 11 37
P :הנשמ ריעה לע האונסה ןב הדוהיו םהילע דיקפ ירכז ןב לאויו 9 11 37
:ןיכי ביריוי ןב היעדי םינהכה ןמ 10 11 37
:םיהלאה תיב דגנ בוטיחא ןב תוירמ ןב קודצ ןב םלשמ ןב היקלח ןב הירש 11 11 37
:היכלמ ןב רוחשפ ןב הירכז ןב יצמא ןב היללפ ןב םחרי ןב הידעו םינשו םירשע תואמ הנמש תיבל הכאלמה ישע םהיחאו 12 11 37
:רמא ןב תומלשמ ןב יזחא ןב לארזע ןב יסשמעו םינשו םיעברא םיתאמ תובאל םישאר ויחאו 13 11 37
S :םילודגה ןב לאידבז םהילע דיקפו הנמשו םירשע האמ ליח ירובג םהיחאו 14 11 37
:ינוב ןב היבשח ןב םקירזע ןב בושח ןב היעמש םיולה ןמו 15 11 37
:םיולה ישארמ םיהלאה תיבל הנציחה הכאלמה לע דבזויו יתבשו 16 11 37
(ןותודי) (ןב) :ןותידי ןב ללג ןב עומש ןב אדבעו ויחאמ הנשמ היקבקבו הלפתל הדוהי הלחתה שאר ףסא ןב ידבז ןב הכימ ןב הינתמו 17 11 37
P :העבראו םינמש םיתאמ שדקה ריעב םיולה לכ 18 11 37
:םינשו םיעבש האמ םירעשב םירמשה םהיחאו ןומלט בוקע םירעושהו 19 11 37
:ותלחנב שיא הדוהי ירע לכב םיולה םינהכה לארשי ראשו 20 11 37
P :םיניתנה לע אפשגו אחיצו לפעב םיבשי םיניתנהו 21 11 37
:םיהלאה תיב תכאלמ דגנל םיררשמה ףסא ינבמ אכימ ןב הינתמ ןב היבשח ןב ינב ןב יזע םלשוריב םיולה דיקפו 22 11 37
:ומויב םוי רבד םיררשמה לע הנמאו םהילע ךלמה תוצמ יכ 23 11 37
:םעל רבד לכל ךלמה דיל הדוהי ןב חרז ינבמ לאבזישמ ןב היחתפו 24 11 37
:הירצחו לאצבקיבו היתנבו ןבידבו היתנבו עבראה תירקב ובשי הדוהי ינבמ םתדשב םירצחה לאו 25 11 37
:טלפ תיבבו הדלומבו עושיבו 26 11 37
:היתנבו עבש ראבבו לעוש רצחבו 27 11 37
:היתנבבו הנכמבו גלקצבו 28 11 37
:תומריבו הערצבו ןומר ןיעבו 29 11 37
:םנה איג דע עבש ראבמ ונחיו היתנבו הקזע היתדשו שיכל םהירצחו םלדע חנז 30 11 37
:היתנבו לא תיבו היעו שמכמ עבגמ ןמינב ינבו 31 11 37
:היננע בנ תותנע 32 11 37
:םיתג המר רוצח 33 11 37
:טלבנ םיעבצ דידח 34 11 37
:םישרחה יג ונואו דל 35 11 37
P :ןימינבל הדוהי תוקלחמ םיולה ןמו 36 11 37
:ארזע הימרי הירש עושיו לאיתלאש ןב לבברז םע ולע רשא םיולהו םינהכה הלאו 1 12 37
:שוטח ךולמ הירמא 2 12 37
:תמרמ םחר הינכש 3 12 37
:היבא יותנג אודע 4 12 37
:הגלב הידעמ ןימימ 5 12 37
:היעדי ביריויו היעמש 6 12 37
P :עושי ימיב םהיחאו םינהכה ישאר הלא היעדי היקלח קומע ולס 7 12 37
:ויחאו אוה תודיה לע הינתמ הדוהי היברש לאימדק יונב עושי םיולהו 8 12 37
(ינעו) :תורמשמל םדגנל םהיחא ונעו היקבקבו 9 12 37
:עדיוי תא בישילאו בישילא תא דילוה םיקיויו םיקיוי תא דילוה עושיו 10 12 37
:עודי תא דילוה ןתנויו ןתנוי תא דילוה עדיויו 11 12 37
:היננח הימריל הירמ הירשל תובאה ישאר םינהכ ויה םיקיוי ימיבו 12 12 37
:ןנחוהי הירמאל םלשמ ארזעל 13 12 37
(וכילמל) :ףסוי הינבשל ןתנוי יכולמל 14 12 37
:יקלח תוירמל אנדע םרחל 15 12 37
(אודעל) :םלשמ ןותנגל הירכז אידעל 16 12 37
:יטלפ הידעומל ןימינמל ירכז היבאל 17 12 37
:ןתנוהי היעמשל עומש הגלבל 18 12 37
:יזע היעדיל ינתמ ביריוילו 19 12 37
:רבע קומעל ילק ילסל 20 12 37
:לאנתנ היעדיל היבשח היקלחל 21 12 37
P :יסרפה שוירד תוכלמ לע םינהכהו תובא ישאר םיבותכ עודיו ןנחויו עדיוי בישילא ימיב םיולה 22 12 37
:בישילא ןב ןנחוי ימי דעו םימיה ירבד רפס לע םיבותכ תובאה ישאר יול ינב 23 12 37
:רמשמ תמעל רמשמ םיהלאה שיא דיוד תוצמב תודוהל ללהל םדגנל םהיחאו לאימדק ןב עושיו היברש היבשח םיולה ישארו 24 12 37
:םירעשה יפסאב רמשמ םירעוש םירמש בוקע ןומלט םלשמ הידבע היקבקבו הינתמ 25 12 37
P :רפוסה ןהכה ארזעו החפה הימחנ ימיבו קדצוי ןב עושי ןב םיקיוי ימיב הלא 26 12 37
:תורנכבו םילבנ םיתלצמ רישבו תודותבו החמשו הכנח תשעל םלשוריל םאיבהל םתמוקמ לכמ םיולה תא ושקב םלשורי תמוח תכנחבו 27 12 37
:יתפטנ ירצח ןמו םלשורי תוביבס רככה ןמו םיררשמה ינב ופסאיו 28 12 37
:םלשורי תוביבס םיררשמה םהל ונב םירצח יכ תומזעו עבג תודשמו לגלגה תיבמו 29 12 37
:המוחה תאו םירעשה תאו םעה תא ורהטיו םיולהו םינהכה ורהטיו 30 12 37
:תפשאה רעשל המוחל לעמ ןימיל תכלהתו תלודג תדות יתש הדימעאו המוחל לעמ הדוהי ירש תא הלעאו 31 12 37
:הדוהי ירש יצחו היעשוה םהירחא ךליו 32 12 37
:םלשמו ארזע הירזעו 33 12 37
S :הימריו היעמשו ןמינבו הדוהי 34 12 37
:ףסא ןב רוכז ןב היכימ ןב הינתמ ןב היעמש ןב ןתנוי ןב הירכז תורצצחב םינהכה ינבמו 35 12 37
:םהינפל רפוסה ארזעו םיהלאה שיא דיוד ריש ילכב יננח הדוהיו לאנתנ יעמ יללג יללמ לארזעו היעמש ויחאו 36 12 37
:חרזמ םימה רעש דעו דיוד תיבל לעמ המוחל הלעמב דיוד ריע תולעמ לע ולע םדגנו ןיעה רעש לעו 37 12 37
:הבחרה המוחה דעו םירונתה לדגמל לעמ המוחהל לעמ םעה יצחו הירחא ינאו לאומל תכלוהה תינשה הדותהו 38 12 37
:הרטמה רעשב ודמעו ןאצה רעש דעו האמה לדגמו לאננח לדגמו םיגדה רעש לעו הנשיה רעש לעו םירפא רעשל לעמו 39 12 37
:ימע םינגסה יצחו ינאו םיהלאה תיבב תדותה יתש הנדמעתו 40 12 37
:תורצצחב היננח הירכז יניעוילא היכימ ןימינמ הישעמ םיקילא םינהכהו 41 12 37
:דיקפה היחרזיו םיררשמה ועימשיו רזעו םליעו היכלמו ןנחוהיו יזעו רזעלאו היעמשו הישעמו 42 12 37
:קוחרמ םלשורי תחמש עמשתו וחמש םידליהו םישנה םגו הלודג החמש םחמש םיהלאה יכ וחמשיו םילודג םיחבז אוהה םויב וחבזיו 43 12 37
:םידמעה םיולה לעו םינהכה לע הדוהי תחמש יכ םיוללו םינהכל הרותה תואנמ םירעה ידשל םהב סונכל תורשעמלו תישארל תומורתל תורצואל תוכשנה לע םישנא אוהה םויב ודקפיו 44 12 37
:ונב המלש דיוד תוצמכ םירעשהו םיררשמהו הרהטה תרמשמו םהיהלא תרמשמ ורמשיו 45 12 37
(ישאר) :םיהלאל תודהו הלהת רישו םיררשמה שאר םדקמ ףסאו דיוד ימיב יכ 46 12 37
P :ןרהא ינבל םישדקמ םיולהו םיולל םישדקמו ומויב םוי רבד םירעשהו םיררשמה תוינמ םינתנ הימחנ ימיבו לבברז ימיב לארשי לכו 47 12 37
:םלוע דע םיהלאה להקב יבאמו ינמע אובי אל רשא וב בותכ אצמנו םעה ינזאב השמ רפסב ארקנ אוהה םויב 1 13 37
:הכרבל הללקה וניהלא ךפהיו וללקל םעלב תא וילע רכשיו םימבו םחלב לארשי ינב תא ומדק אל יכ 2 13 37
:לארשימ ברע לכ ולידביו הרותה תא םעמשכ יהיו 3 13 37
:היבוטל בורק וניהלא תיב תכשלב ןותנ ןהכה בישילא הזמ ינפלו 4 13 37
:םינהכה תמורתו םירעשהו םיררשמהו םיולה תוצמ רהציהו שוריתה ןגדה רשעמו םילכהו הנובלה החנמה תא םינתנ םינפל ויה םשו הלודג הכשל ול שעיו 5 13 37
:ךלמה ןמ יתלאשנ םימי ץקלו ךלמה לא יתאב לבב ךלמ אתסשחתראל םיתשו םישלש תנשב יכ םלשוריב יתייה אל הז לכבו 6 13 37
:םיהלאה תיב ירצחב הכשנ ול תושעל היבוטל בישילא השע רשא הערב הניבאו םלשוריל אובאו 7 13 37
:הכשלה ןמ ץוחה היבוט תיב ילכ לכ תא הכילשאו דאמ יל עריו 8 13 37
P :הנובלהו החנמה תא םיהלאה תיב ילכ םש הבישאו תוכשלה ורהטיו הרמאו 9 13 37
:הכאלמה ישע םיררשמהו םיולה והדשל שיא וחרביו הנתנ אל םיולה תוינמ יכ העדאו 10 13 37
:םדמע לע םדמעאו םצבקאו םיהלאה תיב בזענ עודמ הרמאו םינגסה תא הביראו 11 13 37
:תורצואל רהציהו שוריתהו ןגדה רשעמ ואיבה הדוהי לכו 12 13 37
P :םהיחאל קלחל םהילעו ובשחנ םינמאנ יכ הינתמ ןב רוכז ןב ןנח םדי לעו םיולה ןמ הידפו רפוסה קודצו ןהכה הימלש תורצוא לע הרצואו 13 13 37
:וירמשמבו יהלא תיבב יתישע רשא ידסח חמת לאו תאז לע יהלא יל הרכז 14 13 37
:דיצ םרכמ םויב דיעאו תבשה םויב םלשורי םיאיבמו אשמ לכו םינאתו םיבנע ןיי ףאו םירמחה לע םיסמעו תומרעה םיאיבמו תבשב תותג םיכרד הדוהיב יתיאר המהה םימיב 15 13 37
:םלשוריבו הדוהי ינבל תבשב םירכמו רכמ לכו גאד םיאיבמ הב ובשי םירצהו 16 13 37
:תבשה םוי תא םיללחמו םישע םתא רשא הזה ערה רבדה המ םהל הרמאו הדוהי ירח תא הביראו 17 13 37
P :תבשה תא ללחל לארשי לע ןורח םיפיסומ םתאו תאזה ריעה לעו תאזה הערה לכ תא ונילע וניהלא אביו םכיתבא ושע הכ אולה 18 13 37
:תבשה םויב אשמ אובי אל םירעשה לע יתדמעה ירענמו תבשה רחא דע םוחתפי אל רשא הרמאו תותלדה ורגסיו הרמאו תבשה ינפל םלשורי ירעש וללצ רשאכ יהיו 19 13 37
:םיתשו םעפ םלשוריל ץוחמ רכממ לכ ירכמו םילכרה וניליו 20 13 37
S :תבשב ואב אל איהה תעה ןמ םכב חלשא די ונשת םא המוחה דגנ םינל םתא עודמ םהילא הרמאו םהב הדיעאו 21 13 37
P :ךדסח ברכ ילע הסוחו יהלא יל הרכז תאז םג תבשה םוי תא שדקל םירעשה םירמש םיאבו םירהטמ ויהי רשא םיולל הרמאו 22 13 37
(תוינמע) (תוידדשא) :תויבאומ תוינומע תוידודשא םישנ ובישה םידוהיה תא יתיאר םהה םימיב םג 23 13 37
:םעו םע ןושלכו תידוהי רבדל םיריכמ םניאו תידודשא רבדמ יצח םהינבו 24 13 37
:םכלו םכינבל םהיתנבמ ואשת םאו םהינבל םכיתנב ונתת םא םיהלאב םעיבשאו םטרמאו םישנא םהמ הכאו םללקאו םמע ביראו 25 13 37
:תוירכנה םישנה ואיטחה ותוא םג לארשי לכ לע ךלמ םיהלא והנתיו היה ויהלאל בוהאו והמכ ךלמ היה אל םיברה םיוגבו לארשי ךלמ המלש אטח הלא לע אולה 26 13 37
:תוירכנ םישנ בישהל וניהלאב לעמל תאזה הלודגה הערה לכ תא תשעל עמשנה םכלו 27 13 37
:ילעמ והחירבאו ינרחה טלבנסל ןתח לודגה ןהכה בישילא ןב עדיוי ינבמו 28 13 37
:םיולהו הנהכה תירבו הנהכה ילאג לע יהלא םהל הרכז 29 13 37
:ותכאלמב שיא םיוללו םינהכל תורמשמ הדימעאו רכנ לכמ םיתרהטו 30 13 37
:הבוטל יהלא יל הרכז םירוכבלו תונמזמ םיתעב םיצעה ןברקלו 31 13 37 נ לכמ םיתרהטו 30[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja