:ישקלאה םוחנ ןוזח רפס הונינ אשמ 1 1 21
:ויביאל אוה רטונו וירצל הוהי םקנ המח לעבו הוהי םקנ הוהי םקנו אונק לא 2 1 21
(חכ) (לדגו) :וילגר קבא ןנעו וכרד הרעשבו הפוסב הוהי הקני אל הקנו חכ לודגו םיפא ךרא הוהי 3 1 21
:ללמא ןונבל חרפו למרכו ןשב ללמא בירחה תורהנה לכו והשביו םיב רעוג 4 1 21
:הב יבשי לכו לבתו וינפמ ץראה אשתו וגגמתה תועבגהו ונממ ושער םירה 5 1 21
:ונממ וצתנ םירצהו שאכ הכתנ ותמח ופא ןורחב םוקי ימו דומעי ימ ומעז ינפל 6 1 21
:וב יסח עדיו הרצ םויב זועמל הוהי בוט 7 1 21
:ךשח ףדרי ויביאו המוקמ השעי הלכ רבע ףטשבו 8 1 21
:הרצ םימעפ םוקת אל השע אוה הלכ הוהי לא ןובשחת המ 9 1 21
:אלמ שבי שקכ ולכא םיאובס םאבסכו םיכבס םיריס דע יכ 10 1 21
S :לעילב ץעי הער הוהי לע בשח אצי ךממ 11 1 21
:דוע ךנעא אל ךתנעו רבעו וזגנ ןכו םיבר ןכו םימלש םא הוהי רמא הכ 12 1 21
:קתנא ךיתרסומו ךילעמ והטמ רבשא התעו 13 1 21
P :תולק יכ ךרבק םישא הכסמו לספ תירכא ךיהלא תיבמ דוע ךמשמ ערזי אל הוהי ךילע הוצו 14 1 21
(ךב) (רבעל) :תרכנ הלכ לעילב ךב רובעל דוע ףיסוי אל יכ ךירדנ ימלש ךיגח הדוהי יגח םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע הנה 1 2 21
:דאמ חכ ץמא םינתמ קזח ךרד הפצ הרצמ רוצנ ךינפ לע ץיפמ הלע 2 2 21
:ותחש םהירמזו םיקקב םוקקב יכ לארשי ןואגכ בקעי ןואג תא הוהי בש יכ 3 2 21
:ולערה םישרבהו וניכה םויב בכרה תודלפ שאב םיעלתמ ליח ישנא םדאמ והירבג ןגמ 4 2 21
:וצצורי םיקרבכ םדיפלכ ןהיארמ תובחרב ןוקשקתשי בכרה וללוהתי תוצוחב 5 2 21
(םתכילהב) :ךכסה ןכהו התמוח ורהמי םתוכלהב ולשכי וירידא רכזי 6 2 21
:גומנ לכיההו וחתפנ תורהנה ירעש 7 2 21
:ןהבבל לע תפפתמ םינוי לוקכ תוגהנמ היתהמאו התלעה התלג בצהו 8 2 21
:הנפמ ןיאו ודמע ודמע םיסנ המהו איה ימימ םימ תכרבכ הונינו 9 2 21
:הדמח ילכ לכמ דבכ הנוכתל הצק ןיאו בהז וזב ףסכ וזב 10 2 21
:רוראפ וצבק םלכ ינפו םינתמ לכב הלחלחו םיכרב קפו סמנ בלו הקלבמו הקובמו הקוב 11 2 21
:דירחמ ןיאו הירא רוג םש איבל הירא ךלה רשא םירפכל אוה הערמו תוירא ןועמ היא 12 2 21
:הפרט ויתנעמו וירח ףרט אלמיו ויתאבלל קנחמו ויתורג ידב ףרט הירא 13 2 21
S :הככאלמ לוק דוע עמשי אלו ךפרט ץראמ יתרכהו ברח לכאת ךיריפכו הבכר ןשעב יתרעבהו תואבצ הוהי םאנ ךילא יננה 14 2 21
:ףרט שימי אל האלמ קרפ שחכ הלכ םימד ריע יוה 1 3 21
:הדקרמ הבכרמו רהד סוסו ןפוא שער לוקו טוש לוק 2 3 21
(ולשכו) :םתיוגב ולשכי היוגל הצק ןיאו רגפ דבכו ללח ברו תינח קרבו ברח בהלו הלעמ שרפ 3 3 21
:היפשכב תוחפשמו הינונזב םיוג תרכמה םיפשכ תלעב ןח תבוט הנוז ינונז ברמ 4 3 21
:ךנולק תוכלממו ךרעמ םיוג יתיארהו ךינפ לע ךילוש יתילגו תואבצ הוהי םאנ ךילא יננה 5 3 21
:יארכ ךיתמשו ךיתלבנו םיצקש ךילע יתכלשהו 6 3 21
:ךל םימחנמ שקבא ןיאמ הל דוני ימ הונינ הדדש רמאו ךממ דודי ךיאר לכ היהו 7 3 21
:התמוח םימ םי ליח רשא הל ביבס םימ םיראיב הבשיה ןומא אנמ יבטיתה 8 3 21
:ךתרזעב ויה םיבולו טופ הצק ןיאו םירצמו המצע שוכ 9 3 21
:םיקזב וקתר הילודג לכו לרוג ודי הידבכנ לעו תוצוח לכ שארב ושטרי היללע םג יבשב הכלה הלגל איה םג 10 3 21
:ביואמ זועמ ישקבת תא םג המלענ יהת ירכשת תא םג 11 3 21
:לכוא יפ לע ולפנו ועוני םא םירוכב םע םינאת ךירצבמ לכ 12 3 21
:ךיחירב שא הלכא ךצרא ירעש וחתפנ חותפ ךיביאל ךברקב םישנ ךמע הנה 13 3 21
:ןבלמ יקיזחה רמחב יסמרו טיטב יאב ךירצבמ יקזח ךל יבאש רוצמ ימ 14 3 21
:הבראכ ידבכתה קליכ דבכתה קליכ ךלכאת ברח ךתירכת שא ךלכאת םש 15 3 21
:ףעיו טשפ קלי םימשה יבכוכמ ךילכר תיברה 16 3 21
:םיא ומוקמ עדונ אלו דדונו החרז שמש הרק םויב תורדגב םינוחה יבג בוגכ ךירספטו הבראכ ךירזנמ 17 3 21
:ץבקמ ןיאו םירהה לע ךמע ושפנ ךירידא ונכשי רושא ךלמ ךיער ומנ 18 3 21
:דימת ךתער הרבע אל ימ לע יכ ךילע ףכ ועקת ךעמש יעמש לכ ךתכמ הלחנ ךרבשל ההכ ןיא 19 3 21 ירהה לע ךמע ושפנ ךירידא ונ[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja