:לארשי ךלמ דוד ןב המלש ילשמ 1 1 29
:הניב ירמא ןיבהל רסומו המכח תעדל 2 1 29
:םירשימו טפשמו קדצ לכשה רסומ תחקל 3 1 29
:המזמו תעד רענל המרע םיאתפל תתל 4 1 29
:הנקי תולבחת ןובנו חקל ףסויו םכח עמשי 5 1 29
:םתדיחו םימכח ירבד הצילמו לשמ ןיבהל 6 1 29
P :וזב םיליוא רסומו המכח תעד תישאר הוהי תארי 7 1 29
:ךמא תרות שטת לאו ךיבא רסומ ינב עמש 8 1 29
:ךיתרגרגל םיקנעו ךשארל םה ןח תיול יכ 9 1 29
:אבת לא םיאטח ךותפי םא ינב 10 1 29
:םנח יקנל הנפצנ םדל הבראנ ונתא הכל ורמאי םא 11 1 29
:רוב ידרויכ םימימתו םייח לואשכ םעלבנ 12 1 29
:ללש וניתב אלמנ אצמנ רקי ןוה לכ 13 1 29
:ונלכל היהי דחא סיכ ונכותב ליפת ךלרוג 14 1 29
:םתביתנמ ךלגר ענמ םתא ךרדב ךלת לא ינב 15 1 29
:םד ךפשל ורהמיו וצורי ערל םהילגר יכ 16 1 29
:ףנכ לעב לכ יניעב תשרה הרזמ םנח יכ 17 1 29
:םתשפנל ונפצי ובראי םמדל םהו 18 1 29
P :חקי וילעב שפנ תא עצב עצב לכ תוחרא ןכ 19 1 29
:הלוק ןתת תובחרב הנרת ץוחב תומכח 20 1 29
:רמאת הירמא ריעב םירעש יחתפב ארקת תוימה שארב 21 1 29
:תעד ואנשי םיליסכו םהל ודמח ןוצל םיצלו יתפ ובהאת םיתפ יתמ דע 22 1 29
:םכתא ירבד העידוא יחור םכל העיבא הנה יתחכותל ובושת 23 1 29
:בישקמ ןיאו ידי יתיטנ ונאמתו יתארק ןעי 24 1 29
:םתיבא אל יתחכותו יתצע לכ וערפתו 25 1 29
:םכדחפ אבב געלא קחשא םכדיאב ינא םג 26 1 29
(האושכ) :הקוצו הרצ םכילע אבב התאי הפוסכ םכדיאו םכדחפ הואשכ אבב 27 1 29
:יננאצמי אלו יננרחשי הנעא אלו יננארקי זא 28 1 29
:ורחב אל הוהי תאריו תעד ואנש יכ תחת 29 1 29
:יתחכות לכ וצאנ יתצעל ובא אל 30 1 29
:ועבשי םהיתצעממו םכרד ירפמ ולכאיו 31 1 29
:םדבאת םיליסכ תולשו םגרהת םיתפ תבושמ יכ 32 1 29
P :הער דחפמ ןנאשו חטב ןכשי יל עמשו 33 1 29
:ךתא ןפצת יתוצמו ירמא חקת םא ינב 1 2 29
:הנובתל ךבל הטת ךנזא המכחל בישקהל 2 2 29
:ךלוק ןתת הנובתל ארקת הניבל םא יכ 3 2 29
:הנשפחת םינומטמכו ףסככ הנשקבת םא 4 2 29
:אצמת םיהלא תעדו הוהי תארי ןיבת זא 5 2 29
:הנובתו תעד ויפמ המכח ןתי הוהי יכ 6 2 29
(ןפצי) :םת יכלהל ןגמ הישות םירשיל ןפצו 7 2 29
(וידיסח) :רמשי ודיסח ךרדו טפשמ תוחרא רצנל 8 2 29
:בוט לגעמ לכ םירשימו טפשמו קדצ ןיבת זא 9 2 29
:םעני ךשפנל תעדו ךבלב המכח אובת יכ 10 2 29
:הכרצנת הנובת ךילע רמשת המזמ 11 2 29
:תוכפהת רבדמ שיאמ ער ךרדמ ךליצהל 12 2 29
:ךשח יכרדב תכלל רשי תוחרא םיבזעה 13 2 29
:ער תוכפהתב וליגי ער תושעל םיחמשה 14 2 29
:םתולגעמב םיזולנו םישקע םהיתחרא רשא 15 2 29
:הקילחה הירמא הירכנמ הרז השאמ ךליצהל 16 2 29
:החכש היהלא תירב תאו הירוענ ףולא תבזעה 17 2 29
:היתלגעמ םיאפר לאו התיב תומ לא החש יכ 18 2 29
:םייח תוחרא וגישי אלו ןובושי אל היאב לכ 19 2 29
:רמשת םיקידצ תוחראו םיבוט ךרדב ךלת ןעמל 20 2 29
:הב ורתוי םימימתו ץרא ונכשי םירשי יכ 21 2 29
P :הנממ וחסי םידגובו ותרכי ץראמ םיעשרו 22 2 29
:ךבל רצי יתוצמו חכשת לא יתרות ינב 1 3 29
:ךל ופיסוי םולשו םייח תונשו םימי ךרא יכ 2 3 29
:ךבל חול לע םבתכ ךיתורגרג לע םרשק ךבזעי לא תמאו דסח 3 3 29
P :םדאו םיהלא יניעב בוט לכשו ןח אצמו 4 3 29
:ןעשת לא ךתניב לאו ךבל לכב הוהי לא חטב 5 3 29
:ךיתחרא רשיי אוהו והעד ךיכרד לכב 6 3 29
:ערמ רוסו הוהי תא ארי ךיניעב םכח יהת לא 7 3 29
:ךיתומצעל יוקשו ךרשל יהת תואפר 8 3 29
:ךתאובת לכ תישארמו ךנוהמ הוהי תא דבכ 9 3 29
P :וצרפי ךיבקי שוריתו עבש ךימסא ואלמיו 10 3 29
:ותחכותב ץקת לאו סאמת לא ינב הוהי רסומ 11 3 29
:הצרי ןב תא באכו חיכוי הוהי בהאי רשא תא יכ 12 3 29
:הנובת קיפי םדאו המכח אצמ םדא ירשא 13 3 29
:התאובת ץורחמו ףסכ רחסמ הרחס בוט יכ 14 3 29
(םינינפמ) :הב וושי אל ךיצפח לכו םיינפמ איה הרקי 15 3 29
:דובכו רשע הלואמשב הנימיב םימי ךרא 16 3 29
:םולש היתוביתנ לכו םענ יכרד היכרד 17 3 29
P :רשאמ היכמתו הב םיקיזחמל איה םייח ץע 18 3 29
:הנובתב םימש ןנוכ ץרא דסי המכחב הוהי 19 3 29
:לט ופערי םיקחשו ועקבנ תומוהת ותעדב 20 3 29
:המזמו הישת רצנ ךיניעמ וזלי לא ינב 21 3 29
:ךיתרגרגל ןחו ךשפנל םייח ויהיו 22 3 29
:ףוגת אל ךלגרו ךכרד חטבל ךלת זא 23 3 29
:ךתנש הברעו תבכשו דחפת אל בכשת םא 24 3 29
:אבת יכ םיעשר תאשמו םאתפ דחפמ ארית לא 25 3 29
:דכלמ ךלגר רמשו ךלסכב היהי הוהי יכ 26 3 29
(ךדי) :תושעל ךידי לאל תויהב וילעבמ בוט ענמת לא 27 3 29
(ךערל) :ךתא שיו ןתא רחמו בושו ךל ךיערל רמאת לא 28 3 29
:ךתא חטבל בשוי אוהו הער ךער לע שרחת לא 29 3 29
(בירת) (לא) :הער ךלמג אל םא םנח םדא םע בורת לא 30 3 29
:ויכרד לכב רחבת לאו סמח שיאב אנקת לא 31 3 29
:ודוס םירשי תאו זולנ הוהי תבעות יכ 32 3 29
:ךרבי םיקידצ הונו עשר תיבב הוהי תראמ 33 3 29
(םיונעלו) :ןח ןתי םיינעלו ץילי אוה םיצלל םא 34 3 29
P :ןולק םירמ םיליסכו ולחני םימכח דובכ 35 3 29
:הניב תעדל ובישקהו בא רסומ םינב ועמש 1 4 29
:ובזעת לא יתרות םכל יתתנ בוט חקל יכ 2 4 29
:ימא ינפל דיחיו ךר יבאל יתייה ןב יכ 3 4 29
:היחו יתוצמ רמש ךבל ירבד ךמתי יל רמאיו ינריו 4 4 29
:יפ ירמאמ טת לאו חכשת לא הניב הנק המכח הנק 5 4 29
:ךרצתו הבהא ךרמשתו הבזעת לא 6 4 29
:הניב הנק ךנינק לכבו המכח הנק המכח תישאר 7 4 29
:הנקבחת יכ ךדבכת ךממורתו הלסלס 8 4 29
:ךנגמת תראפת תרטע ןח תיול ךשארל ןתת 9 4 29
:םייח תונש ךל ובריו ירמא חקו ינב עמש 10 4 29
:רשי ילגעמב ךיתכרדה ךיתרה המכח ךרדב 11 4 29
:לשכת אל ץורת םאו ךדעצ רצי אל ךתכלב 12 4 29
:ךייח איה יכ הרצנ ףרת לא רסומב קזחה 13 4 29
:םיער ךרדב רשאת לאו אבת לא םיעשר חראב 14 4 29
:רובעו וילעמ הטש וב רבעת לא והערפ 15 4 29
(ולישכי) :ולושכי אל םא םתנש הלזגנו וערי אל םא ונשי אל יכ 16 4 29
:ותשי םיסמח ןייו עשר םחל ומחל יכ 17 4 29
:םויה ןוכנ דע רואו ךלוה הגנ רואכ םיקידצ חראו 18 4 29
P :ולשכי המב ועדי אל הלפאכ םיעשר ךרד 19 4 29
:ךנזא טה ירמאל הבישקה ירבדל ינב 20 4 29
:ךבבל ךותב םרמש ךיניעמ וזילי לא 21 4 29
:אפרמ ורשב לכלו םהיאצמל םה םייח יכ 22 4 29
:םייח תואצות ונממ יכ ךבל רצנ רמשמ לכמ 23 4 29
:ךממ קחרה םיתפש תוזלו הפ תושקע ךממ רסה 24 4 29
:ךדגנ ורשיי ךיפעפעו וטיבי חכנל ךיניע 25 4 29
:ונכי ךיכרד לכו ךלגר לגעמ סלפ 26 4 29
:ערמ ךלגר רסה לואמשו ןימי טת לא 27 4 29
:ךנזא טה יתנובתל הבישקה יתמכחל ינב 1 5 29
:ורצני ךיתפש תעדו תומזמ רמשל 2 5 29
:הכח ןמשמ קלחו הרז יתפש הנפטת תפנ יכ 3 5 29
:תויפ ברחכ הדח הנעלכ הרמ התירחאו 4 5 29
:וכמתי הידעצ לואש תומ תודרי הילגר 5 5 29
P :עדת אל היתלגעמ וענ סלפת ןפ םייח חרא 6 5 29
:יפ ירמאמ ורוסת לאו יל ועמש םינב התעו 7 5 29
:התיב חתפ לא ברקת לאו ךכרד הילעמ קחרה 8 5 29
:ירזכאל ךיתנשו ךדוה םירחאל ןתת ןפ 9 5 29
:ירכנ תיבב ךיבצעו ךחכ םירז ועבשי ןפ 10 5 29
:ךראשו ךרשב תולכב ךתירחאב תמהנו 11 5 29
:יבל ץאנ תחכותו רסומ יתאנש ךיא תרמאו 12 5 29
:ינזא יתיטה אל ידמלמלו ירומ לוקב יתעמש אלו 13 5 29
:הדעו להק ךותב ער לכב יתייה טעמכ 14 5 29
:ךראב ךותמ םילזנו ךרובמ םימ התש 15 5 29
:םימ יגלפ תובחרב הצוח ךיתניעמ וצופי 16 5 29
:ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי 17 5 29
:ךרוענ תשאמ חמשו ךורב ךרוקמ יהי 18 5 29
:דימת הגשת התבהאב תע לכב ךורי הידד ןח תלעיו םיבהא תליא 19 5 29
:הירכנ קח קבחתו הרזב ינב הגשת המלו 20 5 29
:סלפמ ויתלגעמ לכו שיא יכרד הוהי יניע חכנ יכ 21 5 29
:ךמתי ותאטח ילבחבו עשרה תא ונדכלי ויתונווע 22 5 29
P :הגשי ותלוא ברבו רסומ ןיאב תומי אוה 23 5 29
:ךיפכ רזל תעקת ךערל תברע םא ינב 1 6 29
:ךיפ ירמאב תדכלנ ךיפ ירמאב תשקונ 2 6 29
:ךיער בהרו ספרתה ךל ךער ףכב תאב יכ לצנהו ינב אופא תאז השע 3 6 29
:ךיפעפעל המונתו ךיניעל הנש ןתת לא 4 6 29
P :שוקי דימ רופצכו דימ יבצכ לצנה 5 6 29
:םכחו היכרד האר לצע הלמנ לא ךל 6 6 29
:לשמו רטש ןיצק הל ןיא רשא 7 6 29
:הלכאמ ריצקב הרגא המחל ץיקב ןיכת 8 6 29
:ךתנשמ םוקת יתמ בכשת לצע יתמ דע 9 6 29
:בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ 10 6 29
P :ןגמ שיאכ ךרסחמו ךשאר ךלהמכ אבו 11 6 29
:הפ תושקע ךלוה ןוא שיא לעילב םדא 12 6 29
(וילגרב) (ויניעב) :ויתעבצאב הרמ ולגרב ללמ וניעב ץרק 13 6 29
(םינידמ) :חלשי םינדמ תע לכב ער שרח ובלב תוכפהת 14 6 29
P :אפרמ ןיאו רבשי עתפ ודיא אובי םאתפ ןכ לע 15 6 29
(תבעות) :ושפנ תובעות עבשו הוהי אנש הנה שש 16 6 29
:יקנ םד תוכפש םידיו רקש ןושל תומר םיניע 17 6 29
:הערל ץורל תורהממ םילגר ןוא תובשחמ שרח בל 18 6 29
P :םיחא ןיב םינדמ חלשמו רקש דע םיבזכ חיפי 19 6 29
:ךמא תרות שטת לאו ךיבא תוצמ ינב רצנ 20 6 29
:ךתרגרג לע םדנע דימת ךבל לע םרשק 21 6 29
:ךחישת איה תוציקהו ךילע רמשת ךבכשב ךתא החנת ךכלהתהב 22 6 29
:רסומ תוחכות םייח ךרדו רוא הרותו הוצמ רנ יכ 23 6 29
:הירכנ ןושל תקלחמ ער תשאמ ךרמשל 24 6 29
:היפעפעב ךחקת לאו ךבבלב היפי דמחת לא 25 6 29
P :דוצת הרקי שפנ שיא תשאו םחל רככ דע הנוז השא דעב יכ 26 6 29
:הנפרשת אל וידגבו וקיחב שא שיא התחיה 27 6 29
:הניוכת אל וילגרו םילחגה לע שיא ךלהי םא 28 6 29
:הב עגנה לכ הקני אל והער תשא לא אבה ןכ 29 6 29
:בערי יכ ושפנ אלמל בונגי יכ בנגל וזובי אל 30 6 29
:ןתי ותיב ןוה לכ תא םיתעבש םלשי אצמנו 31 6 29
:הנשעי אוה ושפנ תיחשמ בל רסח השא ףאנ 32 6 29
:החמת אל ותפרחו אצמי ןולקו עגנ 33 6 29
:םקנ םויב לומחי אלו רבג תמח האנק יכ 34 6 29
P :דחש הברת יכ הבאי אלו רפכ לכ ינפ אשי אל 35 6 29
:ךתא ןפצת יתוצמו ירמא רמש ינב 1 7 29
:ךיניע ןושיאכ יתרותו היחו יתוצמ רמש 2 7 29
:ךבל חול לע םבתכ ךיתעבצא לע םרשק 3 7 29
:ארקת הניבל עדמו תא יתחא המכחל רמא 4 7 29
:הקילחה הירמא הירכנמ הרז השאמ ךרמשל 5 7 29
:יתפקשנ יבנשא דעב יתיב ןולחב יכ 6 7 29
:בל רסח רענ םינבב הניבא םיאתפב אראו 7 7 29
:דעצי התיב ךרדו הנפ לצא קושב רבע 8 7 29
:הלפאו הליל ןושיאב םוי ברעב ףשנב 9 7 29
:בל תרצנו הנוז תיש ותארקל השא הנהו 10 7 29
:הילגר ונכשי אל התיבב תררסו איה הימה 11 7 29
:בראת הנפ לכ לצאו תובחרב םעפ ץוחב םעפ 12 7 29
:ול רמאתו הינפ הזעה ול הקשנו וב הקיזחהו 13 7 29
:ירדנ יתמלש םויה ילע םימלש יחבז 14 7 29
:ךאצמאו ךינפ רחשל ךתארקל יתאצי ןכ לע 15 7 29
:םירצמ ןוטא תובטח ישרע יתדבר םידברמ 16 7 29
:ןומנקו םילהא רמ יבכשמ יתפנ 17 7 29
:םיבהאב הסלעתנ רקבה דע םידד הורנ הכל 18 7 29
:קוחרמ ךרדב ךלה ותיבב שיאה ןיא יכ 19 7 29
:ותיב אבי אסכה םויל ודיב חקל ףסכה רורצ 20 7 29
:ונחידת היתפש קלחב החקל ברב ותטה 21 7 29
:ליוא רסומ לא סכעכו אובי חבט לא רושכ םאתפ הירחא ךלוה 22 7 29
P :אוה ושפנב יכ עדי אלו חפ לא רופצ רהמכ ודבכ ץח חלפי דע 23 7 29
:יפ ירמאל ובישקהו יל ועמש םינב התעו 24 7 29
:היתוביתנב עתת לא ךבל היכרד לא טשי לא 25 7 29
:היגרה לכ םימצעו הליפה םיללח םיבר יכ 26 7 29
P :תומ ירדח לא תודרי התיב לואש יכרד 27 7 29
:הלוק ןתת הנובתו ארקת המכח אלה 1 8 29
:הבצנ תוביתנ תיב ךרד ילע םימורמ שארב 2 8 29
:הנרת םיחתפ אובמ תרק יפל םירעש דיל 3 8 29
:םדא ינב לא ילוקו ארקא םישיא םכילא 4 8 29
:בל וניבה םיליסכו המרע םיאתפ וניבה 5 8 29
:םירשימ יתפש חתפמו רבדא םידיגנ יכ ועמש 6 8 29
:עשר יתפש תבעותו יכח הגהי תמא יכ 7 8 29
:שקעו לתפנ םהב ןיא יפ ירמא לכ קדצב 8 8 29
:תעד יאצמל םירשיו ןיבמל םיחכנ םלכ 9 8 29
:רחבנ ץורחמ תעדו ףסכ לאו ירסומ וחק 10 8 29
:הב וושי אל םיצפח לכו םינינפמ המכח הבוט יכ 11 8 29
:אצמא תומזמ תעדו המרע יתנכש המכח ינא 12 8 29
:יתאנש תוכפהת יפו ער ךרדו ןואגו האג ער תאנש הוהי תארי 13 8 29
:הרובג יל הניב ינא הישותו הצע יל 14 8 29
:קדצ וקקחי םינזורו וכלמי םיכלמ יב 15 8 29
:קדצ יטפש לכ םיבידנו ורשי םירש יב 16 8 29
(יבהא) :יננאצמי ירחשמו בהא היבהא ינא 17 8 29
:הקדצו קתע ןוה יתא דובכו רשע 18 8 29
:רחבנ ףסכמ יתאובתו זפמו ץורחמ יירפ בוט 19 8 29
:טפשמ תוביתנ ךותב ךלהא הקדצ חראב 20 8 29
P :אלמא םהיתרצאו שי יבהא ליחנהל 21 8 29
:זאמ וילעפמ םדק וכרד תישאר יננק הוהי 22 8 29
:ץרא ימדקמ שארמ יתכסנ םלועמ 23 8 29
:םימ ידבכנ תוניעמ ןיאב יתללוח תומהת ןיאב 24 8 29
:יתללוח תועבג ינפל ועבטה םירה םרטב 25 8 29
:לבת תורפע שארו תוצוחו ץרא השע אל דע 26 8 29
:םוהת ינפ לע גוח וקוחב ינא םש םימש וניכהב 27 8 29
:םוהת תוניע זוזעב לעממ םיקחש וצמאב 28 8 29
:ץרא ידסומ וקוחב ויפ ורבעי אל םימו וקח םיל ומושב 29 8 29
:תע לכב וינפל תקחשמ םוי םוי םיעשעש היהאו ןומא ולצא היהאו 30 8 29
P :םדא ינב תא יעשעשו וצרא לבתב תקחשמ 31 8 29
:ורמשי יכרד ירשאו יל ועמש םינב התעו 32 8 29
:וערפת לאו ומכחו רסומ ועמש 33 8 29
:יחתפ תזוזמ רמשל םוי םוי יתתלד לע דקשל יל עמש םדא ירשא 34 8 29
(אצמ) :הוהימ ןוצר קפיו םייח יאצמ יאצמ יכ 35 8 29
P :תומ ובהא יאנשמ לכ ושפנ סמח יאטחו 36 8 29
:העבש הידומע הבצח התיב התנב תומכח 1 9 29
:הנחלש הכרע ףא הניי הכסמ החבט החבט 2 9 29
:תרק ימרמ יפג לע ארקת היתרענ החלש 3 9 29
:ול הרמא בל רסח הנה רסי יתפ ימ 4 9 29
:יתכסמ ןייב ותשו ימחלב ומחל וכל 5 9 29
:הניב ךרדב ורשאו ויחו םיאתפ ובזע 6 9 29
:ומומ עשרל חיכומו ןולק ול חקל ץל רסי 7 9 29
:ךבהאיו םכחל חכוה ךאנשי ןפ ץל חכות לא 8 9 29
P :חקל ףסויו קידצל עדוה דוע םכחיו םכחל ןת 9 9 29
:הניב םישדק תעדו הוהי תארי המכח תלחת 10 9 29
:םייח תונש ךל ופיסויו ךימי וברי יב יכ 11 9 29
:אשת ךדבל תצלו ךל תמכח תמכח םא 12 9 29
:המ העדי לבו תויתפ הימה תוליסכ תשא 13 9 29
:תרק ימרמ אסכ לע התיב חתפל הבשיו 14 9 29
:םתוחרא םירשימה ךרד ירבעל ארקל 15 9 29
:ול הרמאו בל רסחו הנה רסי יתפ ימ 16 9 29
:םעני םירתס םחלו וקתמי םיבונג םימ 17 9 29
P :היארק לואש יקמעב םש םיאפר יכ עדי אלו 18 9 29
:ומא תגות ליסכ ןבו בא חמשי םכח ןב P המלש ילשמ 1 10 29
:תוממ ליצת הקדצו עשר תורצוא וליעוי אל 2 10 29
:ףדהי םיעשר תוהו קידצ שפנ הוהי ביערי אל 3 10 29
:רישעת םיצורח דיו הימר ףכ השע שאר 4 10 29
:שיבמ ןב ריצקב םדרנ ליכשמ ןב ץיקב רגא 5 10 29
:סמח הסכי םיעשר יפו קידצ שארל תוכרב 6 10 29
:בקרי םיעשר םשו הכרבל קידצ רכז 7 10 29
:טבלי םיתפש ליואו תוצמ חקי בל םכח 8 10 29
:עדוי ויכרד שקעמו חטב ךלי םתב ךלוה 9 10 29
:טבלי םיתפש ליואו תבצע ןתי ןיע ץרק 10 10 29
:סמח הסכי םיעשר יפו קידצ יפ םייח רוקמ 11 10 29
:הבהא הסכת םיעשפ לכ לעו םינדמ ררועת האנש 12 10 29
:בל רסח וגל טבשו המכח אצמת ןובנ יתפשב 13 10 29
:הברק התחמ ליוא יפו תעד ונפצי םימכח 14 10 29
:םשיר םילד תתחמ וזע תירק רישע ןוה 15 10 29
:תאטחל עשר תאובת םייחל קידצ תלעפ 16 10 29
:העתמ תחכות בזועו רסומ רמוש םייחל חרא 17 10 29
:ליסכ אוה הבד אצומו רקש יתפש האנש הסכמ 18 10 29
:ליכשמ ויתפש ךשחו עשפ לדחי אל םירבד ברב 19 10 29
:טעמכ םיעשר בל קידצ ןושל רחבנ ףסכ 20 10 29
:ותומי בל רסחב םיליואו םיבר וערי קידצ יתפש 21 10 29
:המע בצע ףסוי אלו רישעת איה הוהי תכרב 22 10 29
:הנובת שיאל המכחו המז תושע ליסכל קוחשכ 23 10 29
:ןתי םיקידצ תואתו ונאובת איה עשר תרוגמ 24 10 29
:םלוע דוסי קידצו עשר ןיאו הפוס רובעכ 25 10 29
:ויחלשל לצעה ןכ םיניעל ןשעכו םינשל ץמחכ 26 10 29
:הנרצקת םיעשר תונשו םימי ףיסות הוהי תארי 27 10 29
:דבאת םיעשר תוקתו החמש םיקידצ תלחות 28 10 29
:ןוא ילעפל התחמו הוהי ךרד םתל זועמ 29 10 29
:ץרא ונכשי אל םיעשרו טומי לב םלועל קידצ 30 10 29
:תרכת תוכפהת ןושלו המכח בוני קידצ יפ 31 10 29
:תוכפהת םיעשר יפו ןוצר ןועדי קידצ יתפש 32 10 29
:ונוצר המלש ןבאו הוהי תבעות המרמ ינזאמ 1 11 29
:המכח םיעונצ תאו ןולק אביו ןודז אב 2 11 29
(םדשי) :םדשו םידגוב ףלסו םחנת םירשי תמת 3 11 29
:תוממ ליצת הקדצו הרבע םויב ןוה ליעוי אל 4 11 29
:עשר לפי ותעשרבו וכרד רשית םימת תקדצ 5 11 29
:ודכלי םידגב תוהבו םליצת םירשי תקדצ 6 11 29
:הדבא םינוא תלחותו הוקת דבאת עשר םדא תומב 7 11 29
:ויתחת עשר אביו ץלחנ הרצמ קידצ 8 11 29
:וצלחי םיקידצ תעדבו והער תחשי ףנח הפב 9 11 29
:הנר םיעשר דבאבו הירק ץלעת םיקידצ בוטב 10 11 29
:סרהת םיעשר יפבו תרק םורת םירשי תכרבב 11 11 29
:שירחי תונובת שיאו בל רסח והערל זב 12 11 29
:רבד הסכמ חור ןמאנו דוס הלגמ ליכר ךלוה 13 11 29
:ץעוי ברב העושתו םע לפי תולבחת ןיאב 14 11 29
:חטוב םיעקת אנשו רז ברע יכ עורי ער 15 11 29
:רשע וכמתי םיצירעו דובכ ךמתת ןח תשא 16 11 29
:ירזכא וראש רכעו דסח שיא ושפנ למג 17 11 29
:תמא רכש הקדצ ערזו רקש תלעפ השע עשר 18 11 29
:ותומל הער ףדרמו םייחל הקדצ ןכ 19 11 29
:ךרד ימימת ונוצרו בל ישקע הוהי תבעות 20 11 29
:טלמנ םיקידצ ערזו ער הקני אל דיל די 21 11 29
:םעט תרסו הפי השא ריזח ףאב בהז םזנ 22 11 29
:הרבע םיעשר תוקת בוט ךא םיקידצ תואת 23 11 29
:רוסחמל ךא רשימ ךשוחו דוע ףסונו רזפמ שי 24 11 29
:ארוי אוה םג הורמו ןשדת הכרב שפנ 25 11 29
:ריבשמ שארל הכרבו םואל והבקי רב ענמ 26 11 29
:ונאובת הער שרדו ןוצר שקבי בוט רחש 27 11 29
:וחרפי םיקידצ הלעכו לפי אוה ורשעב חטוב 28 11 29
:בל םכחל ליוא דבעו חור לחני ותיב רכוע 29 11 29
:םכח תושפנ חקלו םייח ץע קידצ ירפ 30 11 29
:אטוחו עשר יכ ףא םלשי ץראב קידצ ןה 31 11 29
:רעב תחכות אנשו תעד בהא רסומ בהא 1 12 29
:עישרי תומזמ שיאו הוהימ ןוצר קיפי בוט 2 12 29
:טומי לב םיקידצ שרשו עשרב םדא ןוכי אל 3 12 29
:השיבמ ויתומצעב בקרכו הלעב תרטע ליח תשא 4 12 29
:המרמ םיעשר תולבחת טפשמ םיקידצ תובשחמ 5 12 29
:םליצי םירשי יפו םד ברא םיעשר ירבד 6 12 29
:דמעי םיקידצ תיבו םניאו םיעשר ךופה 7 12 29
:זובל היהי בל הוענו שיא ללהי ולכש יפל 8 12 29
:םחל רסחו דבכתממ ול דבעו הלקנ בוט 9 12 29
:ירזכא םיעשר ימחרו ותמהב שפנ קידצ עדוי 10 12 29
:בל רסח םיקיר ףדרמו םחל עבשי ותמדא דבע 11 12 29
:ןתי םיקידצ שרשו םיער דוצמ עשר דמח 12 12 29
:קידצ הרצמ אציו ער שקומ םיתפש עשפב 13 12 29
(בישי) :ול בושי םדא ידי לומגו בוט עבשי שיא יפ ירפמ 14 12 29
:םכח הצעל עמשו ויניעב רשי ליוא ךרד 15 12 29
:םורע ןולק הסכו וסעכ עדוי םויב ליוא 16 12 29
:המרמ םירקש דעו קדצ דיגי הנומא חיפי 17 12 29
:אפרמ םימכח ןושלו ברח תורקדמכ הטוב שי 18 12 29
:רקש ןושל העיגרא דעו דעל ןוכת תמא תפש 19 12 29
:החמש םולש יצעילו ער ישרח בלב המרמ 20 12 29
:ער ואלמ םיעשרו ןוא לכ קידצל הנאי אל 21 12 29
:ונוצר הנומא ישעו רקש יתפש הוהי תבעות 22 12 29
:תלוא ארקי םיליסכ בלו תעד הסכ םורע םדא 23 12 29
:סמל היהת הימרו לושמת םיצורח די 24 12 29
:הנחמשי בוט רבדו הנחשי שיא בלב הגאד 25 12 29
:םעתת םיעשר ךרדו קידצ והערמ רתי 26 12 29
:ץורח רקי םדא ןוהו ודיצ הימר ךרחי אל 27 12 29
:תומ לא הביתנ ךרדו םייח הקדצ חראב 28 12 29
:הרעג עמש אל ץלו בא רסומ םכח ןב 1 13 29
:סמח םידגב שפנו בוט לכאי שיא יפ ירפמ 2 13 29
:ול התחמ ויתפש קשפ ושפנ רמש ויפ רצנ 3 13 29
:ןשדת םיצרח שפנו לצע ושפנ ןיאו הואתמ 4 13 29
:ריפחיו שיאבי עשרו קידצ אנשי רקש רבד 5 13 29
:תאטח ףלסת העשרו ךרד םת רצת הקדצ 6 13 29
:בר ןוהו ששורתמ לכ ןיאו רשעתמ שי 7 13 29
:הרעג עמש אל שרו ורשע שיא שפנ רפכ 8 13 29
:ךעדי םיעשר רנו חמשי םיקידצ רוא 9 13 29
:המכח םיצעונ תאו הצמ ןתי ןודזב קר 10 13 29
:הברי די לע ץבקו טעמי לבהמ ןוה 11 13 29
:האב הואת םייח ץעו בל הלחמ הכשממ תלחות 12 13 29
:םלשי אוה הוצמ אריו ול לבחי רבדל זב 13 13 29
:תומ ישקממ רוסל םייח רוקמ םכח תרות 14 13 29
:ןתיא םידגב ךרדו ןח ןתי בוט לכש 15 13 29
:תלוא שרפי ליסכו תעדב השעי םורע לכ 16 13 29
:אפרמ םינומא ריצו ערב לפי עשר ךאלמ 17 13 29
:דבכי תחכות רמושו רסומ ערופ ןולקו שיר 18 13 29
:ערמ רוס םיליסכ תבעותו שפנל ברעת היהנ הואת 19 13 29
(םכחי) (ךלה) :עורי םיליסכ הערו םכחו םימכח תא ךולה 20 13 29
:בוט םלשי םיקידצ תאו הער ףדרת םיאטח 21 13 29
:אטוח ליח קידצל ןופצו םינב ינב ליחני בוט 22 13 29
:טפשמ אלב הפסנ שיו םישאר רינ לכא בר 23 13 29
:רסומ ורחש ובהאו ונב אנוש וטבש ךשוח 24 13 29
P :רסחת םיעשר ןטבו ושפנ עבשל לכא קידצ 25 13 29
:ונסרהת הידיב תלואו התיב התנב םישנ תומכח 1 14 29
:והזוב ויכרד זולנו הוהי ארי ורשיב ךלוה 2 14 29
:םרומשת םימכח יתפשו הואג רטח ליוא יפב 3 14 29
:רוש חכב תואובת ברו רב סובא םיפלא ןיאב 4 14 29
:רקש דע םיבזכ חיפיו בזכי אל םינומא דע 5 14 29
:לקנ ןובנל תעדו ןיאו המכח ץל שקב 6 14 29
:תעד יתפש תעדי לבו ליסכ שיאל דגנמ ךל 7 14 29
:המרמ םיליסכ תלואו וכרד ןיבה םורע תמכח 8 14 29
:ןוצר םירשי ןיבו םשא ץילי םילוא 9 14 29
:רז ברעתי אל ותחמשבו ושפנ תרמ עדוי בל 10 14 29
:חירפי םירשי להאו דמשי םיעשר תיב 11 14 29
:תומ יכרד התירחאו שיא ינפל רשי ךרד שי 12 14 29
:הגות החמש התירחאו בל באכי קוחשב םג 13 14 29
:בוט שיא וילעמו בל גוס עבשי ויכרדמ 14 14 29
:ורשאל ןיבי םורעו רבד לכל ןימאי יתפ 15 14 29
:חטובו רבעתמ ליסכו ערמ רסו ארי םכח 16 14 29
:אנשי תומזמ שיאו תלוא השעי םיפא רצק 17 14 29
:תעד ורתכי םימורעו תלוא םיאתפ ולחנ 18 14 29
:קידצ ירעש לע םיעשרו םיבוט ינפל םיער וחש 19 14 29
:םיבר רישע יבהאו שר אנשי והערל םג 20 14 29
(םיונע) :וירשא םיינע ןנוחמו אטוח והערל זב 21 14 29
:בוט ישרח תמאו דסחו ער ישרח ועתי אולה 22 14 29
:רוסחמל ךא םיתפש רבדו רתומ היהי בצע לכב 23 14 29
:תלוא םיליסכ תלוא םרשע םימכח תרטע 24 14 29
:המרמ םיבזכ חפיו תמא דע תושפנ ליצמ 25 14 29
:הסחמ היהי וינבלו זע חטבמ הוהי תאריב 26 14 29
:תומ ישקממ רוסל םייח רוקמ הוהי תארי 27 14 29
:ןוזר תתחמ םאל ספאבו ךלמ תרדה םע ברב 28 14 29
:תלוא םירמ חור רצקו הנובת בר םיפא ךרא 29 14 29
:האנק תומצע בקרו אפרמ בל םירשב ייח 30 14 29
:ןויבא ןנח ודבכמו והשע ףרח לד קשע 31 14 29
:קידצ ותומב הסחו עשר החדי ותערב 32 14 29
:עדות םיליסכ ברקבו המכח חונת ןובנ בלב 33 14 29
:תאטח םימאל דסחו יוג םמורת הקדצ 34 14 29
:שיבמ היהת ותרבעו ליכשמ דבעל ךלמ ןוצר 35 14 29
:ףא הלעי בצע רבדו המח בישי ךר הנעמ 1 15 29
:תלוא עיבי םיליסכ יפו תעד ביטית םימכח ןושל 2 15 29
:םיבוטו םיער תופצ הוהי יניע םוקמ לכב 3 15 29
:חורב רבש הב ףלסו םייח ץע ןושל אפרמ 4 15 29
:םרעי תחכות רמשו ויבא רסומ ץאני ליוא 5 15 29
:תרכענ עשר תאובתבו בר ןסח קידצ תיב 6 15 29
:ןכ אל םיליסכ בלו תעד ורזי םימכח יתפש 7 15 29
:ונוצר םירשי תלפתו הוהי תבעות םיעשר חבז 8 15 29
:בהאי הקדצ ףדרמו עשר ךרד הוהי תבעות 9 15 29
:תומי תחכות אנוש חרא בזעל ער רסומ 10 15 29
:םדא ינב תובל יכ ףא הוהי דגנ ןודבאו לואש 11 15 29
:ךלי אל םימכח לא ול חכוה ץל בהאי אל 12 15 29
:האכנ חור בל תבצעבו םינפ בטיי חמש בל 13 15 29
(יפו) :תלוא הערי םיליסכ ינפו תעד שקבי ןובנ בל 14 15 29
:דימת התשמ בל בוטו םיער ינע ימי לכ 15 15 29
:וב המוהמו בר רצואמ הוהי תאריב טעמ בוט 16 15 29
:וב האנשו סובא רושמ םש הבהאו קרי תחרא בוט 17 15 29
:ביר טיקשי םיפא ךראו ןודמ הרגי המח שיא 18 15 29
:הללס םירשי חראו קדח תכשמכ לצע ךרד 19 15 29
:ומא הזוב םדא ליסכו בא חמשי םכח ןב 20 15 29
:תכל רשיי הנובת שיאו בל רסחל החמש תלוא 21 15 29
:םוקת םיצעוי ברבו דוס ןיאב תובשחמ רפה 22 15 29
:בוט המ ותעב רבדו ויפ הנעמב שיאל החמש 23 15 29
:הטמ לואשמ רוס ןעמל ליכשמל הלעמל םייח חרא 24 15 29
:הנמלא לובג בציו הוהי חסי םיאג תיב 25 15 29
:םענ ירמא םירהטו ער תובשחמ הוהי תבעות 26 15 29
:היחי תנתמ אנושו עצב עצוב ותיב רכע 27 15 29
:תוער עיבי םיעשר יפו תונעל הגהי קידצ בל 28 15 29
:עמשי םיקידצ תלפתו םיעשרמ הוהי קוחר 29 15 29
:םצע ןשדת הבוט העומש בל חמשי םיניע רואמ 30 15 29
:ןילת םימכח ברקב םייח תחכות תעמש ןזא 31 15 29
:בל הנוק תחכות עמושו ושפנ סאומ רסומ ערופ 32 15 29
:הונע דובכ ינפלו המכח רסומ הוהי תארי 33 15 29
:ןושל הנעמ הוהימו בל יכרעמ םדאל 1 16 29
:הוהי תוחור ןכתו ויניעב ךז שיא יכרד לכ 2 16 29
:ךיתבשחמ ונכיו ךישעמ הוהי לא לג 3 16 29
:הער םויל עשר םגו והנעמל הוהי לעפ לכ 4 16 29
:הקני אל דיל די בל הבג לכ הוהי תבעות 5 16 29
:ערמ רוס הוהי תאריבו ןוע רפכי תמאו דסחב 6 16 29
:ותא םלשי ויביוא םג שיא יכרד הוהי תוצרב 7 16 29
:טפשמ אלב תואובת ברמ הקדצב טעמ בוט 8 16 29
:ודעצ ןיכי הוהיו וכרד בשחי םדא בל 9 16 29
:ויפ לעמי אל טפשמב ךלמ יתפש לע םסק 10 16 29
:סיכ ינבא לכ והשעמ הוהיל טפשמ ינזאמו סלפ 11 16 29
:אסכ ןוכי הקדצב יכ עשר תושע םיכלמ תבעות 12 16 29
:בהאי םירשי רבדו קדצ יתפש םיכלמ ןוצר 13 16 29
:הנרפכי םכח שיאו תומ יכאלמ ךלמ תמח 14 16 29
:שוקלמ בעכ ונוצרו םייח ךלמ ינפ רואב 15 16 29
:ףסכמ רחבנ הניב תונקו ץורחמ בוט המ המכח הנק 16 16 29
:וכרד רצנ ושפנ רמש ערמ רוס םירשי תלסמ 17 16 29
:חור הבג ןולשכ ינפלו ןואג רבש ינפל 18 16 29
(םיונע) (תא) :םיאג תא ללש קלחמ םיינע תא חור לפש בוט 19 16 29
:וירשא הוהיב חטובו בוט אצמי רבד לע ליכשמ 20 16 29
:חקל ףיסי םיתפש קתמו ןובנ ארקי בל םכחל 21 16 29
:תלוא םילוא רסומו וילעב לכש םייח רוקמ 22 16 29
:חקל ףיסי ויתפש לעו והיפ ליכשי םכח בל 23 16 29
:םצעל אפרמו שפנל קותמ םענ ירמא שבד ףוצ 24 16 29
:תומ יכרד התירחאו שיא ינפל רשי ךרד שי 25 16 29
:והיפ וילע ףכא יכ ול הלמע למע שפנ 26 16 29
(ותפש) (לעו) :תברצ שאכ ויתפש לעו הער הרכ לעילב שיא 27 16 29
:ףולא דירפמ ןגרנו ןודמ חלשי תוכפהת שיא 28 16 29
:בוט אל ךרדב וכילוהו והער התפי סמח שיא 29 16 29
:הער הלכ ויתפש ץרק תוכפהת בשחל ויניע הצע 30 16 29
:אצמת הקדצ ךרדב הביש תראפת תרטע 31 16 29
:ריע דכלמ וחורב לשמו רובגמ םיפא ךרא בוט 32 16 29
:וטפשמ לכ הוהימו לרוגה תא לטוי קיחב 33 16 29
:ביר יחבז אלמ תיבמ הב הולשו הברח תפ בוט 1 17 29
:הלחנ קלחי םיחא ךותבו שיבמ ןבב לשמי ליכשמ דבע 2 17 29
:הוהי תובל ןחבו בהזל רוכו ףסכל ףרצמ 3 17 29
:תוה ןושל לע ןיזמ רקש ןוא תפש לע בישקמ ערמ 4 17 29
:הקני אל דיאל חמש והשע ףרח שרל געל 5 17 29
:םתובא םינב תראפתו םינב ינב םינקז תרטע 6 17 29
:רקש תפש בידנל יכ ףא רתי תפש לבנל הואנ אל 7 17 29
:ליכשי הנפי רשא לכ לא וילעב יניעב דחשה ןח ןבא 8 17 29
:ףולא דירפמ רבדב הנשו הבהא שקבמ עשפ הסכמ 9 17 29
:האמ ליסכ תוכהמ ןיבמב הרעג תחת 10 17 29
:וב חלשי ירזכא ךאלמו ער שקבי ירמ ךא 11 17 29
:ותלואב ליסכ לאו שיאב לוכש בד שוגפ 12 17 29
(שומת) (אל) :ותיבמ הער שימת אל הבוט תחת הער בישמ 13 17 29
:שוטנ בירה עלגתה ינפלו ןודמ תישאר םימ רטופ 14 17 29
:םהינש םג הוהי תבעות קידצ עישרמו עשר קידצמ 15 17 29
:ןיא בלו המכח תונקל ליסכ דיב ריחמ הז המל 16 17 29
:דלוי הרצל חאו ערה בהא תע לכב 17 17 29
:והער ינפל הברע ברע ףכ עקות בל רסח םדא 18 17 29
:רבש שקבמ וחתפ היבגמ הצמ בהא עשפ בהא 19 17 29
:הערב לופי ונושלב ךפהנו בוט אצמי אל בל שקע 20 17 29
:לבנ יבא חמשי אלו ול הגותל ליסכ דלי 21 17 29
:םרג שבית האכנ חורו ההג בטיי חמש בל 22 17 29
:טפשמ תוחרא תוטהל חקי עשר קיחמ דחש 23 17 29
:ץרא הצקב ליסכ יניעו המכח ןיבמ ינפ תא 24 17 29
:ותדלויל רממו ליסכ ןב ויבאל סעכ 25 17 29
:רשי לע םיבידנ תוכהל בוט אל קידצל שונע םג 26 17 29
(חור) (רקי) :הנובת שיא חור רקו תעד עדוי וירמא ךשוח 27 17 29
:ןובנ ויתפש םטא בשחי םכח שירחמ ליוא םג 28 17 29
:עלגתי הישות לכב דרפנ שקבי הואתל 1 18 29
:ובל תולגתהב םא יכ הנובתב ליסכ ץפחי אל 2 18 29
:הפרח ןולק םעו זוב םג אב עשר אובב 3 18 29
:המכח רוקמ עבנ לחנ שיא יפ ירבד םיקמע םימ 4 18 29
:טפשמב קידצ תוטהל בוט אל עשר ינפ תאש 5 18 29
:ארקי תומלהמל ויפו בירב ואבי ליסכ יתפש 6 18 29
:ושפנ שקומ ויתפשו ול התחמ ליסכ יפ 7 18 29
:ןטב ירדח ודרי םהו םימהלתמכ ןגרנ ירבד 8 18 29
:תיחשמ לעבל אוה חא ותכאלמב הפרתמ םג 9 18 29
:בגשנו קידצ ץורי וב הוהי םש זע לדגמ 10 18 29
:ותיכשמב הבגשנ המוחכו וזע תירק רישע ןוה 11 18 29
:הונע דובכ ינפלו שיא בל הבגי רבש ינפל 12 18 29
:המלכו ול איה תלוא עמשי םרטב רבד בישמ 13 18 29
:הנאשי ימ האכנ חורו והלחמ לכלכי שיא חור 14 18 29
:תעד שקבת םימכח ןזאו תעד הנקי ןובנ בל 15 18 29
:ונחני םילדג ינפלו ול ביחרי םדא ןתמ 16 18 29
(והער) (אבו) :ורקחו והער אבי ובירב ןושארה קידצ 17 18 29
:דירפי םימוצע ןיבו לרוגה תיבשי םינידמ 18 18 29
(םינידמו) :ןומרא חירבכ םינודמו זע תירקמ עשפנ חא 19 18 29
:עבשי ויתפש תאובת ונטב עבשת שיא יפ ירפמ 20 18 29
:הירפ לכאי היבהאו ןושל דיב םייחו תומ 21 18 29
:הוהימ ןוצר קפיו בוט אצמ השא אצמ 22 18 29
:תוזע הנעי רישעו שר רבדי םינונחת 23 18 29
:חאמ קבד בהא שיו עערתהל םיער שיא 24 18 29
:ליסכ אוהו ויתפש שקעמ ומתב ךלוה שר בוט 1 19 29
:אטוח םילגרב ץאו בוט אל שפנ תעד אלב םג 2 19 29
:ובל ףעזי הוהי לעו וכרד ףלסת םדא תלוא 3 19 29
:דרפי והערמ לדו םיבר םיער ףיסי ןוה 4 19 29
:טלמי אל םיבזכ חיפיו הקני אל םירקש דע 5 19 29
:ןתמ שיאל ערה לכו בידנ ינפ ולחי םיבר 6 19 29
(המה) (ול) :המה אל םירמא ףדרמ ונממ וקחר והערמ יכ ףא והאנש שר יחא לכ 7 19 29
:בוט אצמל הנובת רמש ושפנ בהא בל הנק 8 19 29
P :דבאי םיבזכ חיפיו הקני אל םירקש דע 9 19 29
:םירשב לשמ דבעל יכ ףא גונעת ליסכל הואנ אל 10 19 29
:עשפ לע רבע ותראפתו ופא ךיראה םדא לכש 11 19 29
:ונוצר בשע לע לטכו ךלמ ףעז ריפככ םהנ 12 19 29
:השא ינידמ דרט ףלדו ליסכ ןב ויבאל תוה 13 19 29
:תלכשמ השא הוהימו תובא תלחנ ןוהו תיב 14 19 29
:בערת הימר שפנו המדרת ליפת הלצע 15 19 29
(תומי) :תמוי ויכרד הזוב ושפנ רמש הוצמ רמש 16 19 29
:ול םלשי ולמגו לד ןנוח הוהי הולמ 17 19 29
:ךשפנ אשת לא ותימה לאו הוקת שי יכ ךנב רסי 18 19 29
(המח) (לדג) :ףסות דועו ליצת םא יכ שנע אשנ המח לרג 19 19 29
:ךתירחאב םכחת ןעמל רסומ לבקו הצע עמש 20 19 29
:םוקת איה הוהי תצעו שיא בלב תובשחמ תובר 21 19 29
:בזכ שיאמ שר בוטו ודסח םדא תואת 22 19 29
:ער דקפי לב ןילי עבשו םייחל הוהי תארי 23 19 29
:הנבישי אל והיפ לא םג תחלצב ודי לצע ןמט 24 19 29
:תעד ןיבי ןובנל חיכוהו םרעי יתפו הכת ץל 25 19 29
:ריפחמו שיבמ ןב םא חירבי בא דדשמ 26 19 29
:תעד ירמאמ תוגשל רסומ עמשל ינב לדח 27 19 29
:ןוא עלבי םיעשר יפו טפשמ ץילי לעילב דע 28 19 29
:םיליסכ וגל תומלהמו םיטפש םיצלל ונוכנ 29 19 29
:םכחי אל וב הגש לכו רכש המה ןייה ץל 1 20 29
:ושפנ אטוח ורבעתמ ךלמ תמיא ריפככ םהנ 2 20 29
:עלגתי ליוא לכו בירמ תבש שיאל דובכ 3 20 29
(לאשו) :ןיאו ריצקב לאשי שרחי אל לצע ףרחמ 4 20 29
:הנלדי הנובת שיאו שיא בלב הצע םיקמע םימ 5 20 29
:אצמי ימ םינומא שיאו ודסח שיא ארקי םדא בר 6 20 29
:וירחא וינב ירשא קידצ ומתב ךלהתמ 7 20 29
:ער לכ ויניעב הרזמ ןיד אסכ לע בשוי ךלמ 8 20 29
:יתאטחמ יתרהט יבל יתיכז רמאי ימ 9 20 29
:םהינש םג הוהי תבעות הפיאו הפיא ןבאו ןבא 10 20 29
:ולעפ רשי םאו ךז םא רענ רכנתי ויללעמב םג 11 20 29
:םהינש םג השע הוהי האר ןיעו תעמש ןזא 12 20 29
:םחל עבש ךיניע חקפ שרות ןפ הנש בהאת לא 13 20 29
:ללהתי זא ול לזאו הנוקה רמאי ער ער 14 20 29
:תעד יתפש רקי ילכו םינינפ ברו בהז שי 15 20 29
(הירכנ) :והלבח םירכנ דעבו רז ברע יכ ודגב חקל 16 20 29
:ץצח והיפ אלמי רחאו רקש םחל שיאל ברע 17 20 29
:המחלמ השע תולבחתבו ןוכת הצעב תובשחמ 18 20 29
:ברעתת אל ויתפש התפלו ליכר ךלוה דוס הלוג 19 20 29
(ןושאב) :ךשח ןושיאב ורנ ךעדי ומאו ויבא ללקמ 20 20 29
(תלהבמ) :ךרבת אל התירחאו הנשארב תלחבמ הלחנ 21 20 29
:ךל עשיו הוהיל הוק ער המלשא רמאת לא 22 20 29
:בוט אל המרמ ינזאמו ןבאו ןבא הוהי תבעות 23 20 29
:וכרד ןיבי המ םדאו רבג ידעצמ הוהימ 24 20 29
:רקבל םירדנ רחאו שדק עלי םדא שקומ 25 20 29
:ןפוא םהילע בשיו םכח ךלמ םיעשר הרזמ 26 20 29
:ןטב ירדח לכ שפח םדא תמשנ הוהי רנ 27 20 29
:ואסכ דסחב דעסו ךלמ ורצי תמאו דסח 28 20 29
:הביש םינקז רדהו םחכ םירוחב תראפת 29 20 29
(קורמת) :ןטב ירדח תוכמו ערב קירמת עצפ תורבח 30 20 29
:ונטי ץפחי רשא לכ לע הוהי דיב ךלמ בל םימ יגלפ 1 21 29
:הוהי תובל ןכתו ויניעב רשי שיא ךרד לכ 2 21 29
:חבזמ הוהיל רחבנ טפשמו הקדצ השע 3 21 29
:תאטח םיעשר רנ בל בחרו םיניע םור 4 21 29
:רוסחמל ךא ץא לכו רתומל ךא ץורח תובשחמ 5 21 29
:תומ ישקבמ ףדנ לבה רקש ןושלב תורצוא לעפ 6 21 29
:טפשמ תושעל ונאמ יכ םרוגי םיעשר דש 7 21 29
:ולעפ רשי ךזו רזו שיא ךרד ךפכפה 8 21 29
:רבח תיבו םינידמ תשאמ גג תנפ לע תבשל בוט 9 21 29
:והער ויניעב ןחי אל ער התוא עשר שפנ 10 21 29
:תעד חקי םכחל ליכשהבו יתפ םכחי ץל שנעב 11 21 29
:ערל םיעשר ףלסמ עשר תיבל קידצ ליכשמ 12 21 29
:הנעי אלו ארקי אוה םג לד תקעזמ ונזא םטא 13 21 29
:הזע המח קחב דחשו ףא הפכי רתסב ןתמ 14 21 29
:ןוא ילעפל התחמו טפשמ תושע קידצל החמש 15 21 29
:חוני םיאפר להקב לכשה ךרדמ העות םדא 16 21 29
:רישעי אל ןמשו ןיי בהא החמש בהא רוסחמ שיא 17 21 29
:דגוב םירשי תחתו עשר קידצל רפכ 18 21 29
(םינידמ) :סעכו םינודמ תשאמ רבדמ ץראב תבש בוט 19 21 29
:ונעלבי םדא ליסכו םכח הונב ןמשו דמחנ רצוא 20 21 29
:דובכו הקדצ םייח אצמי דסחו הקדצ ףדר 21 21 29
:החטבמ זע דריו םכח הלע םירבג ריע 22 21 29
:ושפנ תורצמ רמש ונושלו ויפ רמש 23 21 29
:ןודז תרבעב השוע ומש ץל ריהי דז 24 21 29
:תושעל וידי ונאמ יכ ונתימת לצע תואת 25 21 29
:ךשחי אלו ןתי קידצו הואת הואתה םויה לכ 26 21 29
:ונאיבי המזב יכ ףא הבעות םיעשר חבז 27 21 29
:רבדי חצנל עמוש שיאו דבאי םיבזכ דע 28 21 29
(וכרד) (ןיבי) :ויכרד ןיכי אוה רשיו וינפב עשר שיא זעה 29 21 29
P :הוהי דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא 30 21 29
:העושתה הוהילו המחלמ םויל ןכומ סוס 31 21 29
:בוט ןח בהזמו ףסכמ בר רשעמ םש רחבנ 1 22 29
:הוהי םלכ השע ושגפנ שרו רישע 2 22 29
(רתסנו) :ושנענו ורבע םייתפו רתסיו הער האר םורע 3 22 29
:םייחו דובכו רשע הוהי תארי הונע בקע 4 22 29
:םהמ קחרי ושפנ רמוש שקע ךרדב םיחפ םינצ 5 22 29
:הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג וכרד יפ לע רענל ךנח 6 22 29
:הולמ שיאל הול דבעו לושמי םישרב רישע 7 22 29
(ןוא) (רצקי) :הלכי ותרבע טבשו ןוא רוצקי הלוע ערוז 8 22 29
:לדל ומחלמ ןתנ יכ ךרבי אוה ןיע בוט 9 22 29
:ןולקו ןיד תבשיו ןודמ אציו ץל שרג 10 22 29
(בל) (רהט) :ךלמ והער ויתפש ןח בל רוהט בהא 11 22 29
:דגב ירבד ףלסיו תעד ורצנ הוהי יניע 12 22 29
:חצרא תובחר ךותב ץוחב ירא לצע רמא 13 22 29
(םש) (לפי) :םש לופי הוהי םועז תורז יפ הקמע החוש 14 22 29
:ונממ הנקיחרי רסומ טבש רענ בלב הרושק תלוא 15 22 29
:רוסחמל ךא רישעל ןתנ ול תוברהל לד קשע 16 22 29
:יתעדל תישת ךבלו םימכח ירבד עמשו ךנזא טה 17 22 29
:ךיתפש לע ודחי ונכי ךנטבב םרמשת יכ םיענ יכ 18 22 29
:התא ףא םויה ךיתעדוה ךחטבמ הוהיב תויהל 19 22 29
(םישילש) :תעדו תוצעומב םושלש ךל יתבתכ אלה 20 22 29
P :ךיחלשל תמא םירמא בישהל תמא ירמא טשק ךעידוהל 21 22 29
:רעשב ינע אכדת לאו אוה לד יכ לד לזגת לא 22 22 29
:שפנ םהיעבק תא עבקו םביר בירי הוהי יכ 23 22 29
:אובת אל תומח שיא תאו ףא לעב תא ערתת לא 24 22 29
(ויתחרא) :ךשפנל שקומ תחקלו ותחרא ףלאת ןפ 25 22 29
:תואשמ םיברעב ףכ יעקתב יהת לא 26 22 29
:ךיתחתמ ךבכשמ חקי המל םלשל ךל ןיא םא 27 22 29
:ךיתובא ושע רשא םלוע לובג גסת לא 28 22 29
P :םיכשח ינפל בציתי לב בציתי םיכלמ ינפל ותכאלמב ריהמ שיא תיזח 29 22 29
:ךינפל רשא תא ןיבת ןיב לשומ תא םוחלל בשת יכ 1 23 29
:התא שפנ לעב םא ךעלב ןיכש תמשו 2 23 29
(ויאתת) (לא) :םיבזכ םחל אוהו ויתומעטמל ואתת לא 3 23 29
:לדח ךתניבמ רישעהל עגית לא 4 23 29
(ףועי) (ףיעתה) P :םימשה ףיעו רשנכ םיפנכ ול השעי השע יכ ונניאו וב ךיניע ףועתה 5 23 29
(ויאתת) (לאו) :ויתמעטמל ואתת לאו ןיע ער םחל תא םחלת לא 6 23 29
:ךמע לב ובלו ךל רמאי התשו לכא אוה ןכ ושפנב רעש ומכ יכ 7 23 29
:םימיענה ךירבד תחשו הנאיקת תלכא ךתפ 8 23 29
:ךילמ לכשל זובי יכ רבדת לא ליסכ ינזאב 9 23 29
:אבת לא םימותי ידשבו םלוע לובג גסת לא 10 23 29
:ךתא םביר תא בירי אוה קזח םלאג יכ 11 23 29
:תעד ירמאל ךנזאו ךבל רסומל האיבה 12 23 29
:תומי אל טבשב ונכת יכ רסומ רענמ ענמת לא 13 23 29
:ליצת לואשמ ושפנו ונכת טבשב התא 14 23 29
:ינא םג יבל חמשי ךבל םכח םא ינב 15 23 29
:םירשימ ךיתפש רבדב יתוילכ הנזלעתו 16 23 29
:םויה לכ הוהי תאריב םא יכ םיאטחב ךבל אנקי לא 17 23 29
:תרכת אל ךתוקתו תירחא שי םא יכ 18 23 29
:ךבל ךרדב רשאו םכחו ינב התא עמש 19 23 29
:ומל רשב יללזב ןיי יאבסב יהת לא 20 23 29
:המונ שיבלת םיערקו שרוי ללוזו אבס יכ 21 23 29
:ךמא הנקז יכ זובת לאו ךדלי הז ךיבאל עמש 22 23 29
:הניבו רסומו המכח רכמת לאו הנק תמא 23 23 29
(וב) (חמשי) (דלויו) (ליגי) (ליג) :וב חמשיו םכח דלוי קידצ יבא לוגי לוג 24 23 29
:ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי 25 23 29
(הנרצת) :הנצרת יכרד ךיניעו יל ךבל ינב הנת 26 23 29
:הירכנ הרצ ראבו הנוז הקמע החוש יכ 27 23 29
:ףסות םדאב םידגובו בראת ףתחכ איה ףא 28 23 29
(םינידמ) :םיניע תוללכח ימל םנח םיעצפ ימל חיש ימל םינודמ ימל יובא ימל יוא ימל 29 23 29
:ךסממ רקחל םיאבל ןייה לע םירחאמל 30 23 29
(סוכב) :םירשימב ךלהתי וניע סיכב ןתי יכ םדאתי יכ ןיי ארת לא 31 23 29
:שרפי ינעפצכו ךשי שחנכ ותירחא 32 23 29
:תוכפהת רבדי ךבלו תורז וארי ךיניע 33 23 29
:לבח שארב בכשכו םי בלב בכשכ תייהו 34 23 29
:דוע ונשקבא ףיסוא ץיקא יתמ יתעדי לב ינומלה יתילח לב ינוכה 35 23 29
(ויאתת) (לאו) :םתא תויהל ואתת לאו הער ישנאב אנקת לא 1 24 29
:הנרבדת םהיתפש למעו םבל הגהי דש יכ 2 24 29
:ןנוכתי הנובתבו תיב הנבי המכחב 3 24 29
:םיענו רקי ןוה לכ ואלמי םירדח תעדבו 4 24 29
:חכ ץמאמ תעד שיאו זועב םכח רבג 5 24 29
:ץעוי ברב העושתו המחלמ ךל השעת תולבחתב יכ 6 24 29
:והיפ חתפי אל רעשב תומכח ליואל תומאר 7 24 29
:וארקי תומזמ לעב ול ערהל בשחמ 8 24 29
:ץל םדאל תבעותו תאטח תלוא תמז 9 24 29
:הכחכ רצ הרצ םויב תיפרתה 10 24 29
:ךושחת םא גרהל םיטמו תומל םיחקל לצה 11 24 29
:ולעפכ םדאל בישהו עדי אוה ךשפנ רצנו ןיבי אוה תובל ןכת אלה הז ונעדי אל ןה רמאת יכ 12 24 29
:ךכח לע קותמ תפנו בוט יכ שבד ינב לכא 13 24 29
P :תרכת אל ךתוקתו תירחא שיו תאצמ םא ךשפנל המכח העד ןכ 14 24 29
:וצבר דדשת לא קידצ הונל עשר בראת לא 15 24 29
:הערב ולשכי םיעשרו םקו קידצ לופי עבש יכ 16 24 29
(ךביוא) :ךבל לגי לא ולשכבו חמשת לא ךיביוא לפנב 17 24 29
:ופא וילעמ בישהו ויניעב ערו הוהי הארי ןפ 18 24 29
:םיעשרב אנקת לא םיערמב רחתת לא 19 24 29
:ךעדי םיעשר רנ ערל תירחא היהת אל יכ 20 24 29
:ברעתת לא םינוש םע ךלמו ינב הוהי תא ארי 21 24 29
S :עדוי ימ םהינש דיפו םדיא םוקי םאתפ יכ 22 24 29
:בוט לב טפשמב םינפ רכה םימכחל הלא םג 23 24 29
:םימאל והומעזי םימע והבקי התא קידצ עשרל רמא 24 24 29
:בוט תכרב אובת םהילעו םעני םיחיכומלו 25 24 29
:םיחכנ םירבד בישמ קשי םיתפש 26 24 29
P :ךתיב תינבו רחא ךל הדשב הדתעו ךתכאלמ ץוחב ןכה 27 24 29
:ךיתפשב תיתפהו ךערב םנח דע יהת לא 28 24 29
:ולעפכ שיאל בישא ול השעא ןכ יל השע רשאכ רמאת לא 29 24 29
:בל רסח םדא םרכ לעו יתרבע לצע שיא הדש לע 30 24 29
:הסרהנ וינבא רדגו םילרח וינפ וסכ םינשמק ולכ הלע הנהו 31 24 29
:רסומ יתחקל יתיאר יבל תישא יכנא הזחאו 32 24 29
:בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ 33 24 29
P :ןגמ שיאכ ךירסחמו ךשיר ךלהתמ אבו 34 24 29
:הדוהי ךלמ היקזח ישנא וקיתעה רשא המלש ילשמ הלא םג 1 25 29
:רבד רקח םיכלמ דבכו רבד רתסה םיהלא דבכ 2 25 29
:רקח ןיא םיכלמ בלו קמעל ץראו םורל םימש 3 25 29
:ילכ ףרצל אציו ףסכמ םיגיס וגה 4 25 29
:ואסכ קדצב ןוכיו ךלמ ינפל עשר וגה 5 25 29
:דמעת לא םילדג םוקמבו ךלמ ינפל רדהתת לא 6 25 29
:ךיניע ואר רשא בידנ ינפל ךליפשהמ הנה הלע ךל רמא בוט יכ 7 25 29
:ךער ךתא םילכהב התירחאב השעת המ ןפ רהמ ברל אצת לא 8 25 29
:לגת לא רחא דוסו ךער תא ביר ךביר 9 25 29
:בושת אל ךתבדו עמש ךדסחי ןפ 10 25 29
:וינפא לע רבד רבד ףסכ תויכשמב בהז יחופת 11 25 29
:תעמש ןזא לע םכח חיכומ םתכ ילחו בהז םזנ 12 25 29
P :בישי וינדא שפנו ויחלשל ןמאנ ריצ ריצק םויב גלש תנצכ 13 25 29
:רקש תתמב ללהתמ שיא ןיא םשגו חורו םיאישנ 14 25 29
:םרג רבשת הכר ןושלו ןיצק התפי םיפא ךראב 15 25 29
:ותאקהו ונעבשת ןפ ךיד לכא תאצמ שבד 16 25 29
:ךאנשו ךעבשי ןפ ךער תיבמ ךלגר רקה 17 25 29
:רקש דע והערב הנע שיא ןונש ץחו ברחו ץיפמ 18 25 29
:הרצ םויב דגוב חטבמ תדעומ לגרו הער ןש 19 25 29
P :ער בל לע םירשב רשו רתנ לע ץמח הרק םויב דגב הדעמ 20 25 29
:םימ והקשה אמצ םאו םחל והלכאה ךאנש בער םא 21 25 29
:ךל םלשי הוהיו ושאר לע התח התא םילחג יכ 22 25 29
:רתס ןושל םימעזנ םינפו םשג ללוחת ןופצ חור 23 25 29
(םינידמ) :רבח תיבו םינודמ תשאמ גג תנפ לע תבש בוט 24 25 29
:קחרמ ץראמ הבוט העומשו הפיע שפנ לע םירק םימ 25 25 29
:עשר ינפל טמ קידצ תחשמ רוקמו שפרנ ןיעמ 26 25 29
:דובכ םדבכ רקחו בוט אל תוברה שבד לכא 27 25 29
:וחורל רצעמ ןיא רשא שיא המוח ןיא הצורפ ריע 28 25 29
:דובכ ליסכל הואנ אל ןכ ריצקב רטמכו ץיקב גלשכ 1 26 29
(ול) :אבת אל םנח תללק ןכ ףועל רורדכ דונל רופצכ 2 26 29
:םיליסכ וגל טבשו רומחל גתמ סוסל טוש 3 26 29
:התא םג ול הושת ןפ ותלואכ ליסכ ןעת לא 4 26 29
:ויניעב םכח היהי ןפ ותלואכ ליסכ הנע 5 26 29
:ליסכ דיב םירבד חלש התש סמח םילגר הצקמ 6 26 29
:םיליסכ יפב לשמו חספמ םיקש וילד 7 26 29
:דובכ ליסכל ןתונ ןכ המגרמב ןבא רורצכ 8 26 29
:םיליסכ יפב לשמו רוכש דיב הלע חוח 9 26 29
:םירבע רכשו ליסכ רכשו לכ ללוחמ בר 10 26 29
:ותלואב הנוש ליסכ ואק לע בש בלככ 11 26 29
:ונממ ליסכל הוקת ויניעב םכח שיא תיאר 12 26 29
:תובחרה ןיב ירא ךרדב לחש לצע רמא 13 26 29
:ותטמ לע לצעו הריצ לע בוסת תלדה 14 26 29
:ויפ לא הבישהל האלנ תחלצב ודי לצע ןמט 15 26 29
:םעט יבישמ העבשמ ויניעב לצע םכח 16 26 29
:ול אל ביר לע רבעתמ רבע בלכ ינזאב קיזחמ 17 26 29
:תומו םיצח םיקז הריה הלהלתמכ 18 26 29
:ינא קחשמ אלה רמאו והער תא המר שיא ןכ 19 26 29
:ןודמ קתשי ןגרנ ןיאבו שא הבכת םיצע ספאב 20 26 29
(םינידמ) P :ביר רחרחל םינודמ שיאו שאל םיצעו םילחגל םחפ 21 26 29
:ןטב ירדח ודרי םהו םימהלתמכ ןגרנ ירבד 22 26 29
:ער בלו םיקלד םיתפש שרח לע הפצמ םיגיס ףסכ 23 26 29
(ויתפשב) :המרמ תישי וברקבו אנוש רכני ותפשב 24 26 29
:ובלב תובעות עבש יכ וב ןמאת לא ולוק ןנחי יכ 25 26 29
:להקב ותער הלגת ןואשמב האנש הסכת 26 26 29
:בושת וילא ןבא ללגו לפי הב תחש הרכ 27 26 29
:החדמ השעי קלח הפו ויכד אנשי רקש ןושל 28 26 29
:םוי דלי המ עדת אל יכ רחמ םויב ללהתת לא 1 27 29
:ךיתפש לאו ירכנ ךיפ אלו רז ךללהי 2 27 29
:םהינשמ דבכ ליוא סעכו לוחה לטנו ןבא דבכ 3 27 29
:האנק ינפל דמעי ימו ףא ףטשו המח תוירזכא 4 27 29
:תרתסמ הבהאמ הלגמ תחכות הבוט 5 27 29
:אנוש תוקישנ תורתענו בהוא יעצפ םינמאנ 6 27 29
:קותמ רמ לכ הבער שפנו תפנ סובת העבש שפנ 7 27 29
:ומוקממ דדונ שיא ןכ הנק ןמ תדדונ רופצכ 8 27 29
:שפנ תצעמ והער קתמו בל חמשי תרטקו ןמש 9 27 29
(ערו) :קוחר חאמ בורק ןכש בוט ךדיא םויב אובת לא ךיחא תיבו בזעת לא ךיבא הערו ךער 10 27 29
:רבד יפרח הבישאו יבל חמשו ינב םכח 11 27 29
:ושנענ ורבע םיאתפ רתסנ הער האר םורע 12 27 29
:והלבח הירכנ דעבו רז ברע יכ ודגב חק 13 27 29
:ול בשחת הללק םיכשה רקבב לודג לוקב והער ךרבמ 14 27 29
(םינידמ) :הותשנ םינודמ תשאו רירגס םויב דרוט ףלד 15 27 29
:ארקי ונימי ןמשו חור ןפצ הינפצ 16 27 29
:והער ינפ דחי שיאו דחי לזרבב לזרב 17 27 29
:דבכי וינדא רמשו הירפ לכאי הנאת רצנ 18 27 29
:םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ 19 27 29
(ודבאו) :הנעבשת אל םדאה יניעו הנעבשת אל הדבאו לואש 20 27 29
:וללהמ יפל שיאו בהזל רוכו ףסכל ףרצמ 21 27 29
P :ותלוא וילעמ רוסת אל ילעב תופירה ךותב שתכמב ליואה תא שותכת םא 22 27 29
:םירדעל ךבל תיש ךנאצ ינפ עדת עדי 23 27 29
(רודו) :רוד רודל רזנ םאו ןסח םלועל אל יכ 24 27 29
:םירה תובשע ופסאנו אשד הארנו ריצח הלג 25 27 29
:םידותע הדש ריחמו ךשובלל םישבכ 26 27 29
:ךיתורענל םייחו ךתיב םחלל ךמחלל םיזע בלח ידו 27 27 29
:חטבי ריפככ םיקידצו עשר ףדר ןיאו וסנ 1 28 29
:ךיראי ןכ עדי ןיבמ םדאבו הירש םיבר ץרא עשפב 2 28 29
:םחל ןיאו ףחס רטמ םילד קשעו שר רבג 3 28 29
P :םב ורגתי הרות ירמשו עשר וללהי הרות יבזע 4 28 29
:לכ וניבי הוהי ישקבמו טפשמ וניבי אל ער ישנא 5 28 29
:רישע אוהו םיכרד שקעמ ומתב ךלוה שר בוט 6 28 29
:ויבא םילכי םיללוז הערו ןיבמ ןב הרות רצונ 7 28 29
(תיברתו) :ונצבקי םילד ןנוחל תיברתבו ךשנב ונוה הברמ 8 28 29
:הבעות ותלפת םג הרות עמשמ ונזא ריסמ 9 28 29
:בוט ולחני םימימתו לופי אוה ותוחשב ער ךרדב םירשי הגשמ 10 28 29
:ונרקחי ןיבמ לדו רישע שיא ויניעב םכח 11 28 29
:םדא שפחי םיעשר םוקבו תראפת הבר םיקידצ ץלעב 12 28 29
:םחרי בזעו הדומו חילצי אל ויעשפ הסכמ 13 28 29
:הערב לופי ובל השקמו דימת דחפמ םדא ירשא 14 28 29
:לד םע לע עשר לשמ קקוש בדו םהנ ירא 15 28 29
(אנש) P :םימי ךיראי עצב יאנש תוקשעמ ברו תונובת רסח דיגנ 16 28 29
:וב וכמתי לא סוני רוב דע שפנ םדב קשע םדא 17 28 29
:תחאב לופי םיכרד שקענו עשוי םימת ךלוה 18 28 29
:שיר עבשי םיקר ףדרמו םחל עבשי ותמדא דבע 19 28 29
:הקני אל רישעהל ץאו תוכרב בר תונומא שיא 20 28 29
:רבג עשפי םחל תפ לעו בוט אל םינפ רכה 21 28 29
:ונאבי רסח יכ עדי אלו ןיע ער שיא ןוהל להבנ 22 28 29
:ןושל קילחממ אצמי ןח ירחא םדא חיכומ 23 28 29
:תיחשמ שיאל אוה רבח עשפ ןיא רמאו ומאו ויבא לזוג 24 28 29
:ןשדי הוהי לע חטובו ןודמ הרגי שפנ בחר 25 28 29
:טלמי אוה המכחב ךלוהו ליסכ אוה ובלב חטוב 26 28 29
:תוראמ בר ויניע םילעמו רוסחמ ןיא שרל ןתונ 27 28 29
:םיקידצ וברי םדבאבו םדא רתסי םיעשר םוקב 28 28 29
:אפרמ ןיאו רבשי עתפ ףרע השקמ תוחכות שיא 1 29 29
:םע חנאי עשר לשמבו םעה חמשי םיקידצ תוברב 2 29 29
:ןוה דבאי תונוז הערו ויבא חמשי המכח בהא שיא 3 29 29
:הנסרהי תומורת שיאו ץרא דימעי טפשמב ךלמ 4 29 29
:וימעפ לע שרופ תשר והער לע קילחמ רבג 5 29 29
:חמשו ןורי קידצו שקומ ער שיא עשפב 6 29 29
:תעד ןיבי אל עשר םילד ןיד קידצ עדי 7 29 29
:ףא ובישי םימכחו הירק וחיפי ןוצל ישנא 8 29 29
:תחנ ןיאו קחשו זגרו ליוא שיא תא טפשנ םכח שיא 9 29 29
:ושפנ ושקבי םירשיו םת ואנשי םימד ישנא 10 29 29
:הנחבשי רוחאב םכחו ליסכ איצוי וחור לכ 11 29 29
:םיעשר ויתרשמ לכ רקש רבד לע בישקמ לשמ 12 29 29
:הוהי םהינש יניע ריאמ ושגפנ םיככת שיאו שר 13 29 29
:ןוכי דעל ואסכ םילד תמאב טפוש ךלמ 14 29 29
:ומא שיבמ חלשמ רענו המכח ןתי תחכותו טבש 15 29 29
:וארי םתלפמב םיקידצו עשפ הברי םיעשר תוברב 16 29 29
P :ךשפנל םינדעמ ןתיו ךחיניו ךנב רסי 17 29 29
:והרשא הרות רמשו םע ערפי ןוזח ןיאב 18 29 29
:הנעמ ןיאו ןיבי יכ דבע רסוי אל םירבדב 19 29 29
:ונממ ליסכל הוקת וירבדב ץא שיא תיזח 20 29 29
:ןונמ היהי ותירחאו ודבע רענמ קנפמ 21 29 29
:עשפ בר המח לעבו ןודמ הרגי ףא שיא 22 29 29
:דובכ ךמתי חור לפשו ונליפשת םדא תואג 23 29 29
:דיגי אלו עמשי הלא ושפנ אנוש בנג םע קלוח 24 29 29
:בגשי הוהיב חטובו שקומ ןתי םדא תדרח 25 29 29
:שיא טפשמ הוהימו לשומ ינפ םישקבמ םיבר 26 29 29
P :ךרד רשי עשר תבעותו לוע שיא םיקידצ תבעות 27 29 29
:לכאו לאיתיאל לאיתיאל רבגה םאנ אשמה הקי ןב רוגא ירבד 1 30 29
:יל םדא תניב אלו שיאמ יכנא רעב יכ 2 30 29
:עדא םישדק תעדו המכח יתדמל אלו 3 30 29
:עדת יכ ונב םש המו ומש המ ץרא יספא לכ םיקה ימ הלמשב םימ ררצ ימ וינפחב חור ףסא ימ דריו םימש הלע ימ 4 30 29
:וב םיסחל אוה ןגמ הפורצ הולא תרמא לכ 5 30 29
P :תבזכנו ךב חיכוי ןפ וירבד לע ףסות לא 6 30 29
:תומא םרטב ינממ ענמת לא ךתאמ יתלאש םיתש 7 30 29
:יקח םחל ינפירטה יל ןתת לא רשעו שאר ינממ קחרה בזכ רבדו אוש 8 30 29
P :יהלא םש יתשפתו יתבנגו שרוא ןפו הוהי ימ יתרמאו יתשחכו עבשא ןפ 9 30 29
(וינדא) (לא) :תמשאו ךללקי ןפ ונדא לא דבע ןשלת לא 10 30 29
:ךרבי אל ומא תאו ללקי ויבא רוד 11 30 29
:ץחר אל ותאצמו ויניעב רוהט רוד 12 30 29
:ואשני ויפעפעו ויניע ומר המ רוד 13 30 29
P :םדאמ םינויבאו ץראמ םיינע לכאל ויתעלתמ תולכאמו וינש תוברח רוד 14 30 29
:ןוה ורמא אל עברא הנעבשת אל הנה שולש בה בה תונב יתש הקולעל 15 30 29
:ןוה הרמא אל שאו םימ העבש אל ץרא םחר רצעו לואש 16 30 29
P :רשנ ינב הולכאיו לחנ יברע הורקי םא תהקיל זובתו באל געלת ןיע 17 30 29
(העבראו) :םיתעדי אל עבראו ינממ ואלפנ המה השלש 18 30 29
:המלעב רבג ךרדו םי בלב הינא ךרד רוצ ילע שחנ ךרד םימשב רשנה ךרד 19 30 29
P :ןוא יתלעפ אל הרמאו היפ התחמו הלכא תפאנמ השא ךרד ןכ 20 30 29
:תאש לכות אל עברא תחתו ץרא הזגר שולש תחת 21 30 29
:םחל עבשי יכ לבנו ךולמי יכ דבע תחת 22 30 29
P :התרבג שרית יכ החפשו לעבת יכ האונש תחת 23 30 29
:םימכחמ םימכח המהו ץרא ינטק םה העברא 24 30 29
:םמחל ץיקב וניכיו זע אל םע םילמנה 25 30 29
:םתיב עלסב ומישיו םוצע אל םע םינפש 26 30 29
:ולכ ץצח אציו הבראל ןיא ךלמ 27 30 29
P :ךלמ ילכיהב איהו שפתת םידיב תיממש 28 30 29
:תכל יבטימ העבראו דעצ יביטימ המה השלש 29 30 29
:לכ ינפמ בושי אלו המהבב רובג שיל 30 30 29
:ומע םוקלא ךלמו שית וא םינתמ ריזרז 31 30 29
:הפל די תומז םאו אשנתהב תלבנ םא 32 30 29
P :ביר איצוי םיפא ץימו םד איצוי ףא ץימו האמח איצוי בלח ץימ יכ 33 30 29
:ומא ותרסי רשא אשמ ךלמ לאומל ירבד 1 31 29
:ירדנ רב המו ינטב רב המו ירב המ 2 31 29
:ןיכלמ תוחמל ךיכרדו ךליח םישנל ןתת לא 3 31 29
(יא) :רכש וא םינזורלו ןיי ותש םיכלמל לא לאומל םיכלמל לא 4 31 29
:ינע ינב לכ ןיד הנשיו קקחמ חכשיו התשי ןפ 5 31 29
:שפנ ירמל ןייו דבואל רכש ונת 6 31 29
:דוע רכזי אל ולמעו ושיר חכשיו התשי 7 31 29
:ףולח ינב לכ ןיד לא םלאל ךיפ חתפ 8 31 29
P :ןויבאו ינע ןידו קדצ טפש ךיפ חתפ 9 31 29
:הרכמ םינינפמ קחרו אצמי ימ ליח תשא 10 31 29
:רסחי אל ללשו הלעב בל הב חטב 11 31 29
:הייח ימי לכ ער אלו בוט והתלמג 12 31 29
:היפכ ץפחב שעתו םיתשפו רמצ השרד 13 31 29
:המחל איבת קחרממ רחוס תוינאכ התיה 14 31 29
:היתרענל קחו התיבל ףרט ןתתו הליל דועב םקתו 15 31 29
(העטנ) :םרכ עטנ היפכ ירפמ והחקתו הדש הממז 16 31 29
:היתוערז ץמאתו הינתמ זועב הרגח 17 31 29
(הלילב) :הרנ לילב הבכי אל הרחס בוט יכ המעט 18 31 29
:ךלפ וכמת היפכו רושיכב החלש הידי 19 31 29
:ןויבאל החלש הידיו ינעל השרפ הפכ 20 31 29
:םינש שבל התיב לכ יכ גלשמ התיבל ארית אל 21 31 29
:השובל ןמגראו שש הל התשע םידברמ 22 31 29
:ץרא ינקז םע ותבשב הלעב םירעשב עדונ 23 31 29
:ינענכל הנתנ רוגחו רכמתו התשע ןידס 24 31 29
:ןורחא םויל קחשתו השובל רדהו זע 25 31 29
:הנושל לע דסח תרותו המכחב החתפ היפ 26 31 29
:לכאת אל תולצע םחלו התיב תוכילה היפוצ 27 31 29
:הללהיו הלעב הורשאיו הינב ומק 28 31 29
:הנלכ לע תילע תאו ליח ושע תונב תובר 29 31 29
:ללהתת איה הוהי תארי השא יפיה לבהו ןחה רקש 30 31 29
:הישעמ םירעשב הוללהיו הידי ירפמ הל ונת 31 31 29
:הנלכ לע תילע תאו ליח ו

:ללהתת איה הוהי תארי השא יפיה לבהו ןחה רקש 30 31 29 1 31 29[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja