:םלשוריו ןורמש לע הזח רשא הדוהי יכלמ היקזחי זחא םתוי ימיב יתשרמה הכימ לא היה רשא הוהי רבד 1 1 20
:ושדק לכיהמ ינדא דעל םכב הוהי ינדא יהיו האלמו ץרא יבישקה םלכ םימע ועמש 2 1 20
(יתמב) (לע) :ץרא יתומב לע ךרדו דריו ומוקממ אצי הוהי הנה יכ 3 1 20
:דרומב םירגמ םימכ שאה ינפמ גנודכ ועקבתי םיקמעהו ויתחת םירהה וסמנו 4 1 20
:םלשורי אולה הדוהי תומב ימו ןורמש אולה בקעי עשפ ימ לארשי תיב תואטחבו תאז לכ בקעי עשפב 5 1 20
:הלגא הידסיו הינבא יגל יתרגהו םרכ יעטמל הדשה יעל ןורמש יתמשו 6 1 20
:ובושי הנוז ןנתא דעו הצבק הנוז ןנתאמ יכ הממש םישא היבצע לכו שאב ופרשי היננתא לכו ותכי היליספ לכו 7 1 20
(ללוש) :הנעי תונבכ לבאו םינתכ דפסמ השעא םורעו לליש הכליא הליליאו הדפסא תאז לע 8 1 20
:םלשורי דע ימע רעש דע עגנ הדוהי דע האב יכ היתוכמ השונא יכ 9 1 20
(ישלפתה) :יתשלפתה רפע הרפעל תיבב וכבת לא וכב ודיגת לא תגב 10 1 20
:ותדמע םכמ חקי לצאה תיב דפסמ ןנאצ תבשוי האצי אל תשב הירע ריפש תבשוי םכל ירבע 11 1 20
:םלשורי רעשל הוהי תאמ ער דרי יכ תורמ תבשוי בוטל הלח יכ 12 1 20
:לארשי יעשפ ואצמנ ךב יכ ןויצ תבל איה תאטח תישאר שיכל תבשוי שכרל הבכרמה םתר 13 1 20
:לארשי יכלמל בזכאל ביזכא יתב תג תשרומ לע םיחולש ינתת ןכל 14 1 20
:לארשי דובכ אובי םלדע דע השרמ תבשוי ךל יבא שריה דע 15 1 20
S :ךממ ולג יכ רשנכ ךתחרק יבחרה ךיגונעת ינב לע יזגו יחרק 16 1 20
:םדי לאל שי יכ הושעי רקבה רואב םתובכשמ לע ער ילעפו ןוא יבשח יוה 1 2 20
P :ותלחנו שיאו ותיבו רבג וקשעו ואשנו םיתבו ולזגו תודש ודמחו 2 2 20
:איה הער תע יכ המור וכלת אלו םכיתראוצ םשמ ושימת אל רשא הער תאזה החפשמה לע בשח יננה הוהי רמא הכ ןכל 3 2 20
:קלחי ונידש בבושל יל שימי ךיא רימי ימע קלח ונדשנ דודש רמא היהנ יהנ ההנו לשמ םכילע אשי אוהה םויב 4 2 20
:הוהי להקב לרוגב לבח ךילשמ ךל היהי אל ןכל 5 2 20
:תומלכ גסי אל הלאל ופטי אל ןופיטי ופטת לא 6 2 20
:ךלוה רשיה םע וביטיי ירבד אולה ויללעמ הלא םא הוהי חור רצקה בקעי תיב רומאה 7 2 20
:המחלמ יבוש חטב םירבעמ ןוטשפת רדא המלש לוממ םמוקי ביואל ימע לומתאו 8 2 20
:םלועל ירדה וחקת היללע לעמ היגנעת תיבמ ןושרגת ימע ישנ 9 2 20
:ץרמנ לבחו לבחת האמט רובעב החונמה תאז אל יכ וכלו ומוק 10 2 20
:הזה םעה ףיטמ היהו רכשלו ןייל ךל ףטא בזכ רקשו חור ךלה שיא ול 11 2 20
:םדאמ הנמיהת ורבדה ךותב רדעכ הרצב ןאצכ ונמישא דחי לארשי תיראש ץבקא ץבק ךלכ בקעי ףסאא ףסא 12 2 20
P :םשארב הוהיו םהינפל םכלמ רבעיו וב ואציו רעש ורבעיו וצרפ םהינפל ץרפה הלע 13 2 20
:טפשמה תא תעדל םכל אולה לארשי תיב יניצקו בקעי ישאר אנ ועמש רמאו 1 3 20
(ער) :םתומצע לעמ םראשו םהילעמ םרוע ילזג הער יבהאו בוט יאנש 2 3 20
:תחלק ךותב רשבכו ריסב רשאכ ושרפו וחצפ םהיתמצע תאו וטישפה םהילעמ םרועו ימע ראש ולכא רשאו 3 3 20
P :םהיללעמ וערה רשאכ איהה תעב םהמ וינפ רתסיו םתוא הנעי אלו הוהי לא וקעזי זא 4 3 20
:המחלמ וילע ושדקו םהיפ לע ןתי אל רשאו םולש וארקו םהינשב םיכשנה ימע תא םיעתמה םיאיבנה לע הוהי רמא הכ 5 3 20
:םויה םהילע רדקו םיאיבנה לע שמשה האבו םסקמ םכל הכשחו ןוזחמ םכל הליל ןכל 6 3 20
:םיהלא הנעמ ןיא יכ םלכ םפש לע וטעו םימסקה ורפחו םיזחה ושבו 7 3 20
S :ותאטח לארשילו ועשפ בקעיל דיגהל הרובגו טפשמו הוהי חור תא חכ יתאלמ יכנא םלואו 8 3 20
:ושקעי הרשיה לכ תאו טפשמ םיבעתמה לארשי תיב יניצקו בקעי תיב ישאר תאז אנ ועמש 9 3 20
:הלועב םלשוריו םימדב ןויצ הנב 10 3 20
:הער ונילע אובת אל ונברקב הוהי אולה רמאל ונעשי הוהי לעו ומסקי ףסכב היאיבנו ורוי ריחמב הינהכו וטפשי דחשב הישאר 11 3 20
P :רעי תומבל תיבה רהו היהת ןייע םלשוריו שרחת הדש ןויצ םכללגב ןכל 12 3 20
:םימע וילע ורהנו תועבגמ אוה אשנו םירהה שארב ןוכנ הוהי תיב רה היהי םימיה תירחאב היהו 1 4 20
:םלשורימ הוהי רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתחראב הכלנו ויכרדמ ונרויו בקעי יהלא תיב לאו הוהי רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םיוג וכלהו 2 4 20
:המחלמ דוע ןודמלי אלו ברח יוג לא יוג ואשי אל תורמזמל םהיתתינחו םיתאל םהיתברח ותתכו קוחר דע םימצע םיוגל חיכוהו םיבר םימע ןיב טפשו 3 4 20
:רבד תואבצ הוהי יפ יכ דירחמ ןיאו ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשיו 4 4 20
P :דעו םלועל וניהלא הוהי םשב ךלנ ונחנאו ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ 5 4 20
:יתערה רשאו הצבקא החדנהו העלצה הפסא הוהי םאנ אוהה םויב 6 4 20
P :םלוע דעו התעמ ןויצ רהב םהילע הוהי ךלמו םוצע יוגל האלהנהו תיראשל העלצה תא יתמשו 7 4 20
:םלשורי תבל תכלממ הנשארה הלשממה האבו התאת ךידע ןויצ תב לפע רדע לדגמ התאו 8 4 20
:הדלויכ ליח ךקיזחה יכ דבא ךצעוי םא ךב ןיא ךלמה ער יעירת המל התע 9 4 20
:ךיביא ףכמ הוהי ךלאגי םש ילצנת םש לבב דע תאבו הדשב תנכשו הירקמ יאצת התע יכ הדלויכ ןויצ תב יחגו ילוח 10 4 20
:וניניע ןויצב זחתו ףנחת םירמאה םיבר םיוג ךילע ופסאנ התעו 11 4 20
:הנרג רימעכ םצבק יכ ותצע וניבה אלו הוהי תובשחמ ועדי אל המהו 12 4 20
:ץראה לכ ןודאל םליחו םעצב הוהיל יתמרחהו םיבר םימע תוקדהו השוחנ םישא ךיתסרפו לזרב םישא ךנרק יכ ןויצ תב ישודו ימוק 13 4 20
S :לארשי טפש תא יחלה לע וכי טבשב ונילע םש רוצמ דודג תב ידדגתת התע 14 4 20
:םלוע ימימ םדקמ ויתאצומו לארשיב לשומ תויהל אצי יל ךממ הדוהי יפלאב תויהל ריעצ התרפא םחל תיב התאו 1 5 20
:לארשי ינב לע ןובושי ויחא רתיו הדלי הדלוי תע דע םנתי ןכל 2 5 20
:ץרא יספא דע לדגי התע יכ ובשיו ויהלא הוהי םש ןואגב הוהי זעב הערו דמעו 3 5 20
:םדא יכיסנ הנמשו םיער העבש וילע ונמקהו וניתנמראב ךרדי יכו ונצראב אובי יכ רושא םולש הז היהו 4 5 20
S :ונלובגב ךרדי יכו ונצראב אובי יכ רושאמ ליצהו היחתפב דרמנ ץרא תאו ברחב רושא ץרא תא וערו 5 5 20
:םדא ינבל לחיי אלו שיאל הוקי אל רשא בשע ילע םיביברכ הוהי תאמ לטכ םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו 6 5 20
:ליצמ ןיאו ףרטו סמרו רבע םא רשא ןאצ ירדעב ריפככ רעי תומהבב היראכ םיבר םימע ברקב םיוגב בקעי תיראש היהו 7 5 20
P :ותרכי ךיביא לכו ךירצ לע ךדי םרת 8 5 20
:ךיתבכרמ יתדבאהו ךברקמ ךיסוס יתרכהו הוהי םאנ אוהה םויב היהו 9 5 20
:ךירצבמ לכ יתסרהו ךצרא ירע יתרכהו 10 5 20
:ךל ויהי אל םיננועמו ךדימ םיפשכ יתרכהו 11 5 20
:ךידי השעמל דוע הוחתשת אלו ךברקמ ךיתובצמו ךיליספ יתרכהו 12 5 20
:ךירע יתדמשהו ךברקמ ךירישא יתשתנו 13 5 20
S :ועמש אל רשא םיוגה תא םקנ המחבו ףאב יתישעו 14 5 20
:ךלוק תועבגה הנעמשתו םירהה תא ביר םוק רמא הוהי רשא תא אנ ועמש 1 6 20
:חכותי לארשי םעו ומע םע הוהיל ביר יכ ץרא ידסמ םינתאהו הוהי ביר תא םירה ועמש 2 6 20
:יב הנע ךיתאלה המו ךל יתישע המ ימע 3 6 20
:םירמו ןרהא השמ תא ךינפל חלשאו ךיתידפ םידבע תיבמו םירצמ ץראמ ךיתלעה יכ 4 6 20
:הוהי תוקדצ תעד ןעמל לגלגה דע םיטשה ןמ רועב ןב םעלב ותא הנע המו באומ ךלמ קלב ץעי המ אנ רכז ימע 5 6 20
:הנש ינב םילגעב תולועב ונמדקאה םורמ יהלאל ףכא הוהי םדקא המב 6 6 20
:ישפנ תאטח ינטב ירפ יעשפ ירוכב ןתאה ןמש ילחנ תובברב םיליא יפלאב הוהי הצריה 7 6 20
P :ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ ךממ שרוד הוהי המו בוט המ םדא ךל דיגה 8 6 20
:הדעי ימו הטמ ועמש ךמש הארי הישותו ארקי ריעל הוהי לוק 9 6 20
:המועז ןוזר תפיאו עשר תורצא עשר תיב שאה דוע 10 6 20
:המרמ ינבא סיכבו עשר ינזאמב הכזאה 11 6 20
:םהיפב הימר םנושלו רקש ורבד היבשיו סמח ואלמ הירישע רשא 12 6 20
:ךתאטח לע םמשה ךתוכה יתילחה ינא םגו 13 6 20
:ןתא ברחל טלפת רשאו טילפת אלו גסתו ךברקב ךחשיו עבשת אלו לכאת התא 14 6 20
:ןיי התשת אלו שוריתו ןמש ךוסת אלו תיז ךרדת התא רוצקת אלו ערזת התא 15 6 20
P :ואשת ימע תפרחו הקרשל היבשיו המשל ךתא יתת ןעמל םתוצעמב וכלתו באחא תיב השעמ לכו ירמע תוקח רמתשיו 16 6 20
:ישפנ התוא הרוכב לוכאל לוכשא ןיא ריצב תללעכ ץיק יפסאכ יתייה יכ יל יללא 1 7 20
:םרח ודוצי והיחא תא שיא ובראי םימדל םלכ ןיא םדאב רשיו ץראה ןמ דיסח דבא 2 7 20
:הותבעיו אוה ושפנ תוה רבד לודגהו םולשב טפשהו לאש רשה ביטיהל םיפכ ערה לע 3 7 20
:םתכובמ היהת התע האב ךתדקפ ךיפצמ םוי הכוסממ רשי קדחכ םבוט 4 7 20
:ךיפ יחתפ רמש ךקיח תבכשמ ףולאב וחטבת לא ערב ונימאת לא 5 7 20
:ותיב ישנא שיא יביא התמחב הלכ המאב המק תב בא לבנמ ןב יכ 6 7 20
:יהלא ינעמשי יעשי יהלאל הליחוא הפצא הוהיב ינאו 7 7 20
S :יל רוא הוהי ךשחב בשא יכ יתמק יתלפנ יכ יל יתביא יחמשת לא 8 7 20
:ותקדצב הארא רואל ינאיצוי יטפשמ השעו יביר בירי רשא דע ול יתאטח יכ אשא הוהי ףעז 9 7 20
:תוצוח טיטכ סמרמל היהת התע הב הניארת יניע ךיהלא הוהי ויא ילא הרמאה השוב הסכתו יתביא ארתו 10 7 20
:קח קחרי אוהה םוי ךירדג תונבל םוי 11 7 20
:רהה רהו םימ םיו רהנ דעו רוצמ ינמלו רוצמ ירעו רושא ינמל אובי ךידעו אוה םוי 12 7 20
S :םהיללעמ ירפמ היבשי לע הממשל ץראה התיהו 13 7 20
:םלוע ימיכ דעלגו ןשב וערי למרכ ךותב רעי דדבל ינכש ךתלחנ ןאצ ךטבשב ךמע הער 14 7 20
:תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ 15 7 20
:הנשרחת םהינזא הפ לע די ומישי םתרובג לכמ ושביו םיוג וארי 16 7 20
:ךממ ואריו ודחפי וניהלא הוהי לא םהיתרגסממ וזגרי ץרא ילחזכ שחנכ רפע וכחלי 17 7 20
:אוה דסח ץפח יכ ופא דעל קיזחה אל ותלחנ תיראשל עשפ לע רבעו ןוע אשנ ךומכ לא ימ 18 7 20
:םתואטח לכ םי תולצמב ךילשתו וניתנוע שבכי ונמחרי בושי 19 7 20
:םדק ימימ וניתבאל תעבשנ רשא םהרבאל דסח בקעיל תמא ןתת 20 7 20
:
מב ךילשתו וניתנוע שבכי ונמחרי בושי 19 7 20[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja