:יכאלמ דיב לארשי לא הוהי רבד אשמ 1 1 26
:בקעי תא בהאו הוהי םאנ בקעיל ושע חא אולה ונתבהא המב םתרמאו הוהי רמא םכתא יתבהא 2 1 26
:רבדמ תונתל ותלחנ תאו הממש וירה תא םישאו יתאנש ושע תאו 3 1 26
:םלוע דע הוהי םעז רשא םעהו העשר לובג םהל וארקו סורהא ינאו ונבי המה תואבצ הוהי רמא הכ תוברח הנבנו בושנו ונששר םודא רמאת יכ 4 1 26
:לארשי לובגל לעמ הוהי לדגי ורמאת םתאו הניארת םכיניעו 5 1 26
:ךמש תא וניזב המב םתרמאו ימש יזוב םינהכה םכל תואבצ הוהי רמא יארומ היא ינא םינודא םאו ידובכ היא ינא בא םאו וינדא דבעו בא דבכי ןב 6 1 26
:אוה הזבנ הוהי ןחלש םכרמאב ךונלאג המב םתרמאו לאגמ םחל יחבזמ לע םישיגמ 7 1 26
:תואבצ הוהי רמא ךינפ אשיה וא ךצריה ךתחפל אנ והבירקה ער ןיא הלחו חספ ושיגת יכו ער ןיא חבזל רוע ןושגת יכו 8 1 26
:תואבצ הוהי רמא םינפ םכמ אשיה תאז התיה םכדימ וננחיו לא ינפ אנ ולח התעו 9 1 26
:םכדימ הצרא אל החנמו תואבצ הוהי רמא םכב ץפח יל ןיא םנח יחבזמ וריאת אלו םיתלד רגסיו םכב םג ימ 10 1 26
:תואבצ הוהי רמא םיוגב ימש לודג יכ הרוהט החנמו ימשל שגמ רטקמ םוקמ לכבו םיוגב ימש לודג ואובמ דעו שמש חרזממ יכ 11 1 26
:ולכא הזבנ ובינו אוה לאגמ ינדא ןחלש םכרמאב ותוא םיללחמ םתאו 12 1 26
S :הוהי רמא םכדימ התוא הצראה החנמה תא םתאבהו הלוחה תאו חספה תאו לוזג םתאבהו תואבצ הוהי רמא ותוא םתחפהו האלתמ הנה םתרמאו 13 1 26
:םיוגב ארונ ימשו תואבצ הוהי רמא ינא לודג ךלמ יכ ינדאל תחשמ חבזו רדנו רכז ורדעב שיו לכונ רוראו 14 1 26
:םינהכה תאזה הוצמה םכילא התעו 1 2 26
:בל לע םימש םכניא יכ היתורא םגו םכיתוכרב תא יתוראו הראמה תא םכב יתחלשו תואבצ הוהי רמא ימשל דובכ תתל בל לע ומישת אל םאו ועמשת אל םא 2 2 26
:וילא םכתא אשנו םכיגח שרפ םכינפ לע שרפ יתירזו ערזה תא םכל רעג יננה 3 2 26
:תואבצ הוהי רמא יול תא יתירב תויהל תאזה הוצמה תא םכילא יתחלש יכ םתעדיו 4 2 26
:אוה תחנ ימש ינפמו ינארייו ארומ ול םנתאו םולשהו םייחה ותא התיה יתירב 5 2 26
:ןועמ בישה םיברו יתא ךלה רושימבו םולשב ויתפשב אצמנ אל הלועו והיפב התיה תמא תרות 6 2 26
:אוה תואבצ הוהי ךאלמ יכ והיפמ ושקבי הרותו תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ 7 2 26
:תואבצ הוהי רמא יולה תירב םתחש הרותב םיבר םתלשכה ךרדה ןמ םתרס םתאו 8 2 26
P :הרותב םינפ םיאשנו יכרד תא םירמש םכניא רשא יפכ םעה לכל םילפשו םיזבנ םכתא יתתנ ינא םגו 9 2 26
:וניתבא תירב ללחל ויחאב שיא דגבנ עודמ ונארב דחא לא אולה ונלכל דחא בא אולה 10 2 26
:רכנ לא תב לעבו בהא רשא הוהי שדק הדוהי ללח יכ םלשוריבו לארשיב התשענ הבעותו הדוהי הדגב 11 2 26
P :תואבצ הוהיל החנמ שיגמו בקעי ילהאמ הנעו רע הנשעי רשא שיאל הוהי תרכי 12 2 26
:םכדימ ןוצר תחקלו החנמה לא תונפ דוע ןיאמ הקנאו יכב הוהי חבזמ תא העמד תוסכ ושעת תינש תאזו 13 2 26
:ךתירב תשאו ךתרבח איהו הב התדגב התא רשא ךירוענ תשא ןיבו ךניב דיעה הוהי יכ לע המ לע םתרמאו 14 2 26
:דגבי לא ךירוענ תשאבו םכחורב םתרמשנו םיהלא ערז שקבמ דחאה המו ול חור ראשו השע דחא אלו 15 2 26
S :ודגבת אלו םכחורב םתרמשנו תואבצ הוהי רמא ושובל לע סמח הסכו לארשי יהלא הוהי רמא חלש אנש יכ 16 2 26
:טפשמה יהלא היא וא ץפח אוה םהבו הוהי יניעב בוט ער השע לכ םכרמאב ונעגוה המב םתרמאו םכירבדב הוהי םתעגוה 17 2 26
:תואבצ הוהי רמא אב הנה םיצפח םתא רשא תירבה ךאלמו םישקבמ םתא רשא ןודאה ולכיה לא אובי םאתפו ינפל ךרד הנפו יכאלמ חלש יננה 1 3 26
:םיסבכמ תירבכו ףרצמ שאכ אוה יכ ותוארהב דמעה ימו ואוב םוי תא לכלכמ ימו 2 3 26
:הקדצב החנמ ישיגמ הוהיל ויהו ףסככו בהזכ םתא קקזו יול ינב תא רהטו ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו 3 3 26
:תוינמדק םינשכו םלוע ימיכ םלשוריו הדוהי תחנמ הוהיל הברעו 4 3 26
:תואבצ הוהי רמא ינוארי אלו רג יטמו םותיו הנמלא ריכש רכש יקשעבו רקשל םיעבשנבו םיפאנמבו םיפשכמב רהממ דע יתייהו טפשמל םכילא יתברקו 5 3 26
:םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש אל הוהי ינא יכ 6 3 26
:בושנ המב םתרמאו תואבצ הוהי רמא םכילא הבושאו ילא ובוש םתרמש אלו יקחמ םתרס םכיתבא ימימל 7 3 26
:המורתהו רשעמה ךונעבק המב םתרמאו יתא םיעבק םתא יכ םיהלא םדא עבקיה 8 3 26
:ולכ יוגה םיעבק םתא יתאו םיראנ םתא הראמב 9 3 26
:יד ילב דע הכרב םכל יתקירהו םימשה תוברא תא םכל חתפא אל םא תואבצ הוהי רמא תאזב אנ ינונחבו יתיבב ףרט יהיו רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה 10 3 26
:תואבצ הוהי רמא הדשב ןפגה םכל לכשת אלו המדאה ירפ תא םכל תחשי אלו לכאב םכל יתרעגו 11 3 26
S :תואבצ הוהי רמא ץפח ץרא םתא ויהת יכ םיוגה לכ םכתא ורשאו 12 3 26
:ךילע ונרבדנ המ םתרמאו הוהי רמא םכירבד ילע וקזח 13 3 26
:תואבצ הוהי ינפמ תינרדק ונכלה יכו ותרמשמ ונרמש יכ עצב המו םיהלא דבע אוש םתרמא 14 3 26
:וטלמיו םיהלא ונחב םג העשר ישע ונבנ םג םידז םירשאמ ונחנא התעו 15 3 26
:ומש יבשחלו הוהי יאריל וינפל ןורכז רפס בתכיו עמשיו הוהי בשקיו והער תא שיא הוהי יארי ורבדנ זא 16 3 26
:ותא דבעה ונב לע שיא למחי רשאכ םהילע יתלמחו הלגס השע ינא רשא םויל תואבצ הוהי רמא יל ויהו 17 3 26
S :ודבע אל רשאל םיהלא דבע ןיב עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו 18 3 26
:ףנעו שרש םהל בזעי אל רשא תואבצ הוהי רמא אבה םויה םתא טהלו שק העשר השע לכו םידז לכ ויהו רונתכ רעב אב םויה הנה יכ 19 3 26
:קברמ ילגעכ םתשפו םתאציו היפנכב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו 20 3 26
P :תואבצ הוהי רמא השע ינא רשא םויב םכילגר תופכ תחת רפא ויהי יכ םיעשר םתוסעו 21 3 26
:םיטפשמו םיקח לארשי לכ לע ברחב ותוא יתיוצ רשא ידבע השמ תרות ורכז 22 3 26
:ארונהו לודגה הוהי םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה 23 3 26
:םרח ץראה תא יתיכהו אובא ןפ םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו 24 3 26[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja