:םלשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד 1 1 32
:לבה לכה םילבה לבה תלהק רמא םילבה לבה 2 1 32
:שמשה תחת למעיש ולמע לכב םדאל ןורתי המ 3 1 32
:תדמע םלועל ץראהו אב רודו ךלה רוד 4 1 32
:םש אוה חרוז ףאוש ומוקמ לאו שמשה אבו שמשה חרזו 5 1 32
:חורה בש ויתביבס לעו חורה ךלוה בבס בבוס ןופצ לא בבוסו םורד לא ךלוה 6 1 32
:תכלל םיבש םה םש םיכלה םילחנהש םוקמ לא אלמ ונניא םיהו םיה לא םיכלה םילחנה לכ 7 1 32
:עמשמ ןזא אלמת אלו תוארל ןיע עבשת אל רבדל שיא לכוי אל םיעגי םירבדה לכ 8 1 32
:שמשה תחת שדח לכ ןיאו השעיש אוה השענש המו היהיש אוה היהש המ 9 1 32
:וננפלמ היה רשא םימלעל היה רבכ אוה שדח הז האר רמאיש רבד שי 10 1 32
P :הנרחאל ויהיש םע ןורכז םהל היהי אל ויהיש םינרחאל םגו םינשארל ןורכז ןיא 11 1 32
:םלשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא 12 1 32
:וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ ער ןינע אוה םימשה תחת השענ רשא לכ לע המכחב רותלו שורדל יבל תא יתתנו 13 1 32
:חור תוערו לבה לכה הנהו שמשה תחת ושענש םישעמה לכ תא יתיאר 14 1 32
:תונמהל לכוי אל ןורסחו ןקתל לכוי אל תועמ 15 1 32
:תעדו המכח הברה האר יבלו םלשורי לע ינפל היה רשא לכ לע המכח יתפסוהו יתלדגה הנה ינא רמאל יבל םע ינא יתרבד 16 1 32
:חור ןויער אוה הז םגש יתעדי תולכשו תוללוה תעדו המכח תעדל יבל הנתאו 17 1 32
:בואכמ ףיסוי תעד ףיסויו סעכ בר המכח ברב יכ 18 1 32
:לבה אוה םג הנהו בוטב הארו החמשב הכסנא אנ הכל יבלב ינא יתרמא 1 2 32
:השע הז המ החמשלו ללוהמ יתרמא קוחשל 2 2 32
:םהייח ימי רפסמ םימשה תחת ושעי רשא םדאה ינבל בוט הז יא הארא רשא דע תולכסב זחאלו המכחב גהנ יבלו ירשב תא ןייב ךושמל יבלב יתרת 3 2 32
:םימרכ יל יתעטנ םיתב יל יתינב ישעמ יתלדגה 4 2 32
:ירפ לכ ץע םהב יתעטנו םיסדרפו תונג יל יתישע 5 2 32
:םיצע חמוצ רעי םהמ תוקשהל םימ תוכרב יל יתישע 6 2 32
:םלשוריב ינפל ויהש לכמ יל היה הברה ןאצו רקב הנקמ םג יל היה תיב ינבו תוחפשו םידבע יתינק 7 2 32
:תודשו הדש םדאה ינב תגונעתו תורשו םירש יל יתישע תונידמהו םיכלמ תלגסו בהזו ףסכ םג יל יתסנכ 8 2 32
:יל הדמע יתמכח ףא םלשוריב ינפל היהש לכמ יתפסוהו יתלדגו 9 2 32
:ילמע לכמ יקלח היה הזו ילמע לכמ חמש יבל יכ החמש לכמ יבל תא יתענמ אל םהמ יתלצא אל יניע ולאש רשא לכו 10 2 32
:שמשה תחת ןורתי ןיאו חור תוערו לבה לכה הנהו תושעל יתלמעש למעבו ידי ושעש ישעמ לכב ינא יתינפו 11 2 32
:והושע רבכ רשא תא ךלמה ירחא אוביש םדאה המ יכ תולכסו תוללוהו המכח תוארל ינא יתינפו 12 2 32
:ךשחה ןמ רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל ןורתי שיש ינא יתיארו 13 2 32
:םלכ תא הרקי דחא הרקמש ינא םג יתעדיו ךלוה ךשחב ליסכהו ושארב ויניע םכחה 14 2 32
:לבה הז םגש יבלב יתרבדו רתוי זא ינא יתמכח המלו ינרקי ינא םג ליסכה הרקמכ יבלב ינא יתרמאו 15 2 32
:ליסכה םע םכחה תומי ךיאו חכשנ לכה םיאבה םימיה רבכשב םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ 16 2 32
:חור תוערו לבה לכה יכ שמשה תחת השענש השעמה ילע ער יכ םייחה תא יתאנשו 17 2 32
:ירחא היהיש םדאל ונחינאש שמשה תחת למע ינאש ילמע לכ תא ינא יתאנשו 18 2 32
:לבה הז םג שמשה תחת יתמכחשו יתלמעש ילמע לכב טלשיו לכס וא היהי םכחה עדוי ימו 19 2 32
:שמשה תחת יתלמעש למעה לכ לע יבל תא שאיל ינא יתובסו 20 2 32
:הבר הערו לבה הז םג וקלח וננתי וב למע אלש םדאלו ןורשכבו תעדבו המכחב ולמעש םדא שי יכ 21 2 32
:שמשה תחת למע אוהש ובל ןויערבו ולמע לכב םדאל הוה המ יכ 22 2 32
:אוה לבה הז םג ובל בכש אל הלילב םג ונינע סעכו םיבאכמ וימי לכ יכ 23 2 32
:איה םיהלאה דימ יכ ינא יתיאר הז םג ולמעב בוט ושפנ תא הארהו התשו לכאיש םדאב בוט ןיא 24 2 32
:ינממ ץוח שוחי ימו לכאי ימ יכ 25 2 32
:חור תוערו לבה הז םג םיהלאה ינפל בוטל תתל סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ וינפל בוטש םדאל יכ 26 2 32
S :םימשה תחת ץפח לכל תעו ןמז לכל 1 3 32
:עוטנ רוקעל תעו תעטל תע תומל תעו תדלל תע 2 3 32
:תונבל תעו ץורפל תע אופרל תעו גורהל תע 3 3 32
:דוקר תעו דופס תע קוחשל תעו תוכבל תע 4 3 32
:קבחמ קחרל תעו קובחל תע םינבא סונכ תעו םינבא ךילשהל תע 5 3 32
:ךילשהל תעו רומשל תע דבאל תעו שקבל תע 6 3 32
:רבדל תעו תושחל תע רופתל תעו עורקל תע 7 3 32
S :םולש תעו המחלמ תע אנשל תעו בהאל תע 8 3 32
:למע אוה רשאב השועה ןורתי המ 9 3 32
:וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ רשא ןינעה תא יתיאר 10 3 32
:ףוס דעו שארמ םיהלאה השע רשא השעמה תא םדאה אצמי אל רשא ילבמ םבלב ןתנ םלעה תא םג ותעב הפי השע לכה תא 11 3 32
:וייחב בוט תושעלו חומשל םא יכ םב בוט ןיא יכ יתעדי 12 3 32
:איה םיהלא תתמ ולמע לכב בוט הארו התשו לכאיש םדאה לכ םגו 13 3 32
:וינפלמ ואריש השע םיהלאהו ערגל ןיא ונממו ףיסוהל ןיא וילע םלועל היהי אוה םיהלאה השעי רשא לכ יכ יתעדי 14 3 32
:ףדרנ תא שקבי םיהלאהו היה רבכ תויהל רשאו אוה רבכ היהש המ 15 3 32
:עשרה המש קדצה םוקמו עשרה המש טפשמה םוקמ שמשה תחת יתיאר דועו 16 3 32
:םש השעמה לכ לעו ץפח לכל תע יכ םיהלאה טפשי עשרה תאו קידצה תא יבלב ינא יתרמא 17 3 32
:םהל המה המהב םהש תוארלו םיהלאה םרבל םדאה ינב תרבד לע יבלב ינא יתרמא 18 3 32
:לבה לכה יכ ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו לכל דחא חורו הז תומ ןכ הז תומכ םהל דחא הרקמו המהבה הרקמו םדאה ינב הרקמ יכ 19 3 32
:רפעה לא בש לכהו רפעה ןמ היה לכה דחא םוקמ לא ךלוה לכה 20 3 32
:ץראל הטמל איה תדריה המהבה חורו הלעמל איה הלעה םדאה ינב חור עדוי ימ 21 3 32
:וירחא היהיש המב תוארל ונאיבי ימ יכ וקלח אוה יכ וישעמב םדאה חמשי רשאמ בוט ןיא יכ יתיארו 22 3 32
:םחנמ םהל ןיאו חכ םהיקשע דימו םחנמ םהל ןיאו םיקשעה תעמד הנהו שמשה תחת םישענ רשא םיקשעה לכ תא האראו ינא יתבשו 1 4 32
:הנדע םייח המה רשא םייחה ןמ ותמ רבכש םיתמה תא ינא חבשו 2 4 32
:שמשה תחת השענ רשא ערה השעמה תא האר אל רשא היה אל ןדע רשא תא םהינשמ בוטו 3 4 32
:חור תוערו לבה הז םג והערמ שיא תאנק איה יכ השעמה ןורשכ לכ תאו למע לכ תא ינא יתיארו 4 4 32
:ורשב תא לכאו וידי תא קבח ליסכה 5 4 32
:חור תוערו למע םינפח אלממ תחנ ףכ אלמ בוט 6 4 32
:שמשה תחת לבה האראו ינא יתבשו 7 4 32
(וניע) (םג) :אוה ער ןינעו לבה הז םג הבוטמ ישפנ תא רסחמו למע ינא ימלו רשע עבשת אל ויניע םג ולמע לכל ץק ןיאו ול ןיא חאו ןב םג ינש ןיאו דחא שי 8 4 32
:םלמעב בוט רכש םהל שי רשא דחאה ןמ םינשה םיבוט 9 4 32
:ומיקהל ינש ןיאו לופיש דחאה וליאו ורבח תא םיקי דחאה ולפי םא יכ 10 4 32
:םחי ךיא דחאלו םהל םחו םינש ובכשי םא םג 11 4 32
:קתני הרהמב אל שלשמה טוחהו ודגנ ודמעי םינשה דחאה ופקתי םאו 12 4 32
:דוע רהזהל עדי אל רשא ליסכו ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט 13 4 32
:שר דלונ ותוכלמב םג יכ ךלמל אצי םירוסה תיבמ יכ 14 4 32
:ויתחת דמעי רשא ינשה דליה םע שמשה תחת םיכלהמה םייחה לכ תא יתיאר 15 4 32
:חור ןויערו לבה הז םג יכ וב וחמשי אל םינורחאה םג םהינפל היה רשא לכל םעה לכל ץק ןיא 16 4 32
(ךלגר) :ער תושעל םיעדוי םניא יכ חבז םיליסכה תתמ עמשל בורקו םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךילגר רמש 17 4 32
:םיטעמ ךירבד ויהי ןכ לע ץראה לע התאו םימשב םיהלאה יכ םיהלאה ינפל רבד איצוהל רהמי לא ךבלו ךיפ לע להבת לא 1 5 32
:םירבד ברב ליסכ לוקו ןינע ברב םולחה אב יכ 2 5 32
:םלש רדת רשא תא םיליסכב ץפח ןיא יכ ומלשל רחאת לא םיהלאל רדנ רדת רשאכ 3 5 32
:םלשת אלו רודתשמ רדת אל רשא בוט 4 5 32
:ךידי השעמ תא לבחו ךלוק לע םיהלאה ףצקי המל איה הגגש יכ ךאלמה ינפל רמאת לאו ךרשב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא 5 5 32
:ארי םיהלאה תא יכ הברה םירבדו םילבהו תומלח ברב יכ 6 5 32
:םהילע םיהבגו רמש הבג לעמ הבג יכ ץפחה לע המתת לא הנידמב הארת קדצו טפשמ לזגו שר קשע םא 7 5 32
(אוה) :דבענ הדשל ךלמ איה לכב ץרא ןורתיו 8 5 32
:לבה הז םג האובת אל ןומהב בהא ימו ףסכ עבשי אל ףסכ בהא 9 5 32
(תואר) (םא) :ויניע תיאר םא יכ הילעבל ןורשכ המו הילכוא ובר הבוטה תוברב 10 5 32
:ןושיל ול חינמ ונניא רישעל עבשהו לכאי הברה םאו טעמ םא דבעה תנש הקותמ 11 5 32
:ותערל וילעבל רומש רשע שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי 12 5 32
:המואמ ודיב ןיאו ןב דילוהו ער ןינעב אוהה רשעה דבאו 13 5 32
:ודיב ךליש ולמעב אשי אל המואמו אבשכ תכלל בושי םורע ומא ןטבמ אצי רשאכ 14 5 32
:חורל למעיש ול ןורתי המו ךלי ןכ אבש תמע לכ הלוח הער הז םגו 15 5 32
:ףצקו וילחו הברה סעכו לכאי ךשחב וימי לכ םג 16 5 32
:וקלח אוה יכ םיהלאה ול ןתנ רשא ויח ימי רפסמ שמשה תחת למעיש ולמע לכב הבוט תוארלו תותשלו לוכאל הפי רשא בוט ינא יתיאר רשא הנה 17 5 32
:איה םיהלא תתמ הז ולמעב חמשלו וקלח תא תאשלו ונממ לכאל וטילשהו םיסכנו רשע םיהלאה ול ןתנ רשא םדאה לכ םג 18 5 32
:ובל תחמשב הנעמ םיהלאה יכ וייח ימי תא רכזי הברה אל יכ 19 5 32
:םדאה לע איה הברו שמשה תחת יתיאר רשא הער שי 1 6 32
:אוה ער ילחו לבה הז ונלכאי ירכנ שיא יכ ונממ לכאל םיהלאה ונטילשי אלו הואתי רשא לכמ ושפנל רסח ונניאו דובכו םיסכנו רשע םיהלאה ול ןתי רשא שיא 2 6 32
:לפנה ונממ בוט יתרמא ול התיה אל הרובק םגו הבוטה ןמ עבשת אל ושפנו וינש ימי ויהיש ברו היחי תובר םינשו האמ שיא דילוי םא 3 6 32
:הסכי ומש ךשחבו ךלי ךשחבו אב לבהב יכ 4 6 32
:הזמ הזל תחנ עדי אלו האר אל שמש םג 5 6 32
:ךלוה לכה דחא םוקמ לא אלה האר אל הבוטו םימעפ םינש ףלא היח ולאו 6 6 32
:אלמת אל שפנה םגו והיפל םדאה למע לכ 7 6 32
:םייחה דגנ ךלהל עדוי ינעל המ ליסכה ןמ םכחל רתוי המ יכ 8 6 32
:חור תוערו לבה הז םג שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט 9 6 32
(ףיקתש) :ונממ ףיקתהש םע ןידל לכוי אלו םדא אוה רשא עדונו ומש ארקנ רבכ היהש המ 10 6 32
:םדאל רתי המ לבה םיברמ הברה םירבד שי יכ 11 6 32
:שמשה תחת וירחא היהי המ םדאל דיגי ימ רשא לצכ םשעיו ולבה ייח ימי רפסמ םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ 12 6 32
:ודלוה םוימ תומה םויו בוט ןמשמ םש בוט 1 7 32
:ובל לא ןתי יחהו םדאה לכ ףוס אוה רשאב התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט 2 7 32
:בל בטיי םינפ ערב יכ קחשמ סעכ בוט 3 7 32
:החמש תיבב םיליסכ בלו לבא תיבב םימכח בל 4 7 32
:םיליסכ ריש עמש שיאמ םכח תרעג עמשל בוט 5 7 32
:לבה הז םגו ליסכה קחש ןכ ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ 6 7 32
:הנתמ בל תא דבאיו םכח ללוהי קשעה יכ 7 7 32
:חור הבגמ חור ךרא בוט ותישארמ רבד תירחא בוט 8 7 32
:חוני םיליסכ קיחב סעכ יכ סועכל ךחורב להבת לא 9 7 32
:הז לע תלאש המכחמ אל יכ הלאמ םיבוט ויה םינשארה םימיהש היה המ רמאת לא 10 7 32
:שמשה יארל רתיו הלחנ םע המכח הבוט 11 7 32
:הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו ףסכה לצב המכחה לצב יכ 12 7 32
:ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ תא האר 13 7 32
:המואמ וירחא םדאה אצמי אלש תרבד לע םיהלאה השע הז תמעל הז תא םג האר הער םויבו בוטב היה הבוט םויב 14 7 32
:ותערב ךיראמ עשר שיו וקדצב דבא קידצ שי ילבה ימיב יתיאר לכה תא 15 7 32
:םמושת המל רתוי םכחתת לאו הברה קידצ יהת לא 16 7 32
:ךתע אלב תומת המל לכס יהת לאו הברה עשרת לא 17 7 32
:םלכ תא אצי םיהלא ארי יכ ךדי תא חנת לא הזמ םגו הזב זחאת רשא בוט 18 7 32
:ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ םכחל זעת המכחה 19 7 32
:אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ 20 7 32
:ךללקמ ךדבע תא עמשת אל רשא ךבל ןתת לא ורבדי רשא םירבדה לכל םג 21 7 32
(התא) (םג) :םירחא תללק תא םג רשא ךבל עדי תובר םימעפ םג יכ 22 7 32
:ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא המכחב יתיסנ הז לכ 23 7 32
:ונאצמי ימ קמע קמעו היהש המ קוחר 24 7 32
:תוללוה תולכסהו לסכ עשר תעדלו ןובשחו המכח שקבו רותלו תעדל יבלו ינא יתובס 25 7 32
:הב דכלי אטוחו הנממ טלמי םיהלאה ינפל בוט הידי םירוסא הבל םימרחו םידוצמ איה רשא השאה תא תוממ רמ ינא אצומו 26 7 32
:ןובשח אצמל תחאל תחא תלהק הרמא יתאצמ הז האר 27 7 32
:יתאצמ אל הלא לכב השאו יתאצמ ףלאמ דחא םדא יתאצמ אלו ישפנ השקב דוע רשא 28 7 32
:םיבר תונבשח ושקב המהו רשי םדאה תא םיהלאה השע רשא יתאצמ הז האר דבל 29 7 32
:אנשי וינפ זעו וינפ ריאת םדא תמכח רבד רשפ עדוי ימו םכחהכ ימ 1 8 32
:םיהלא תעובש תרבד לעו רומש ךלמ יפ ינא 2 8 32
:השעי ץפחי רשא לכ יכ ער רבדב דמעת לא ךלת וינפמ להבת לא 3 8 32
:השעת המ ול רמאי ימו ןוטלש ךלמ רבד רשאב 4 8 32
:םכח בל עדי טפשמו תעו ער רבד עדי אל הוצמ רמוש 5 8 32
:וילע הבר םדאה תער יכ טפשמו תע שי ץפח לכל יכ 6 8 32
:ול דיגי ימ היהי רשאכ יכ היהיש המ עדי ונניא יכ 7 8 32
:וילעב תא עשר טלמי אלו המחלמב תחלשמ ןיאו תומה םויב ןוטלש ןיאו חורה תא אולכל חורב טילש םדא ןיא 8 8 32
:ול ערל םדאב םדאה טלש רשא תע שמשה תחת השענ רשא השעמ לכל יבל תא ןותנו יתיאר הז לכ תא 9 8 32
:לבה הז םג ושע ןכ רשא ריעב וחכתשיו וכלהי שודק םוקממו ואבו םירבק םיעשר יתיאר ןכבו 10 8 32
:ער תושעל םהב םדאה ינב בל אלמ ןכ לע הרהמ הערה השעמ םגתפ השענ ןיא רשא 11 8 32
:וינפלמ ואריי רשא םיהלאה יאריל בוט היהי רשא ינא עדוי םג יכ ול ךיראמו תאמ ער השע אטח רשא 12 8 32
:םיהלא ינפלמ ארי ונניא רשא לצכ םימי ךיראי אלו עשרל היהי אל בוטו 13 8 32
:לבה הז םגש יתרמא םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו םיעשרה השעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא ץראה לע השענ רשא לבה שי 14 8 32
:שמשה תחת םיהלאה ול ןתנ רשא וייח ימי ולמעב ונולי אוהו חומשלו תותשלו לוכאל םא יכ שמשה תחת םדאל בוט ןיא רשא החמשה תא ינא יתחבשו 15 8 32
:האר ונניא ויניעב הנש הלילבו םויב םג יכ ץראה לע השענ רשא ןינעה תא תוארלו המכח תעדל יבל תא יתתנ רשאכ 16 8 32
:אצמל לכוי אל תעדל םכחה רמאי םא םגו אצמי אלו שקבל םדאה למעי רשא לשב שמשה תחת השענ רשא השעמה תא אוצמל םדאה לכוי אל יכ םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו 17 8 32
:םהינפל לכה םדאה עדוי ןיא האנש םג הבהא םג םיהלאה דיב םהידבעו םימכחהו םיקידצה רשא הז לכ תא רובלו יבל לא יתתנ הז לכ תא יכ 1 9 32
:ארי העובש רשאכ עבשנה אטחכ בוטכ חבז ונניא רשאלו חבזלו אמטלו רוהטלו בוטל עשרלו קידצל דחא הרקמ לכל רשאכ לכה 2 9 32
:םיתמה לא וירחאו םהייחב םבבלב תוללוהו ער אלמ םדאה ינב בל םגו לכל דחא הרקמ יכ שמשה תחת השענ רשא לכב ער הז 3 9 32
(רבחי) :תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ ןוחטב שי םייחה לכ לא רחבי רשא ימ יכ 4 9 32
:םרכז חכשנ יכ רכש םהל דוע ןיאו המואמ םיעדוי םניא םיתמהו ותמיש םיעדוי םייחה יכ 5 9 32
:שמשה תחת השענ רשא לכב םלועל דוע םהל ןיא קלחו הדבא רבכ םתאנק םג םתאנש םג םתבהא םג 6 9 32
:ךישעמ תא םיהלאה הצר רבכ יכ ךניי בוט בלב התשו ךמחל החמשב לכא ךל 7 9 32
:רסחי לא ךשאר לע ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע לכב 8 9 32
:שמשה תחת למע התא רשא ךלמעבו םייחב ךקלח אוה יכ ךלבה ימי לכ שמשה תחת ךל ןתנ רשא ךלבה ייח ימי לכ תבהא רשא השא םע םייח האר 9 9 32
S :המש ךלה התא רשא לואשב המכחו תעדו ןובשחו השעמ ןיא יכ השע ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ 10 9 32
:םלכ תא הרקי עגפו תע יכ ןח םיעדיל אל םגו רשע םינבנל אל םגו םחל םימכחל אל םגו המחלמה םירובגל אלו ץורמה םילקל אל יכ שמשה תחת הארו יתבש 11 9 32
:םאתפ םהילע לופתשכ הער תעל םדאה ינב םישקוי םהכ חפב תוזחאה םירפצכו הער הדוצמב םיזחאנש םיגדכ ותע תא םדאה עדי אל םג יכ 12 9 32
:ילא איה הלודגו שמשה תחת המכח יתיאר הז םג 13 9 32
:םילדג םידוצמ הילע הנבו התא בבסו לודג ךלמ הילא אבו טעמ הב םישנאו הנטק ריע 14 9 32
:אוהה ןכסמה שיאה תא רכז אל םדאו ותמכחב ריעה תא אוה טלמו םכח ןכסמ שיא הב אצמו 15 9 32
:םיעמשנ םניא וירבדו היוזב ןכסמה תמכחו הרובגמ המכח הבוט ינא יתרמאו 16 9 32
:םיליסכב לשומ תקעזמ םיעמשנ תחנב םימכח ירבד 17 9 32
:הברה הבוט דבאי דחא אטוחו ברק ילכמ המכח הבוט 18 9 32
:טעמ תולכס דובכמ המכחמ רקי חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז 1 10 32
:ולאמשל ליסכ בלו ונימיל םכח בל 2 10 32
(לכסשכ) :אוה לכס לכל רמאו רסח ובל ךלה לכסהשכ ךרדב םגו 3 10 32
:םילודג םיאטח חיני אפרמ יכ חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא 4 10 32
:טילשה ינפלמ אציש הגגשכ שמשה תחת יתיאר הער שי 5 10 32
:ובשי לפשב םירישעו םיבר םימורמב לכסה ןתנ 6 10 32
:ץראה לע םידבעכ םיכלה םירשו םיסוס לע םידבע יתיאר 7 10 32
:שחנ ונכשי רדג ץרפו לופי וב ץמוג רפח 8 10 32
:םב ןכסי םיצע עקוב םהב בצעי םינבא עיסמ 9 10 32
:המכח רישכה ןורתיו רבגי םיליחו לקלק םינפ אל אוהו לזרבה ההק םא 10 10 32
:ןושלה לעבל ןורתי ןיאו שחל אולב שחנה ךשי םא 11 10 32
:ונעלבת ליסכ תותפשו ןח םכח יפ ירבד 12 10 32
:הער תוללוה והיפ תירחאו תולכס והיפ ירבד תלחת 13 10 32
:ול דיגי ימ וירחאמ היהי רשאו היהיש המ םדאה עדי אל םירבד הברי לכסהו 14 10 32
:ריע לא תכלל עדי אל רשא ונעגית םיליסכה למע 15 10 32
:ולכאי רקבב ךירשו רענ ךכלמש ץרא ךל יא 16 10 32
:יתשב אלו הרובגב ולכאי תעב ךירשו םירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא 17 10 32
:תיבה ףלדי םידי תולפשבו הרקמה ךמי םיתלצעב 18 10 32
:לכה תא הנעי ףסכהו םייח חמשי ןייו םחל םישע קוחשל 19 10 32
(םיפנכ) :רבד דיגי םיפנכה לעבו לוקה תא ךילוי םימשה ףוע יכ רישע ללקת לא ךבכשמ ירדחבו ללקת לא ךלמ ךעדמב םג 20 10 32
:ונאצמת םימיה ברב יכ םימה ינפ לע ךמחל חלש 1 11 32
:ץראה לע הער היהי המ עדת אל יכ הנומשל םגו העבשל קלח ןת 2 11 32
:אוהי םש ץעה לופיש םוקמ ןופצב םאו םורדב ץע לופי םאו וקירי ץראה לע םשג םיבעה ואלמי םא 3 11 32
:רוצקי אל םיבעב הארו ערזי אל חור רמש 4 11 32
:לכה תא השעי רשא םיהלאה השעמ תא עדת אל הככ האלמה ןטבב םימצעכ חורה ךרד המ עדוי ךניא רשאכ 5 11 32
:םיבוט דחאכ םהינש םאו הז וא הזה רשכי הז יא עדוי ךניא יכ ךדי חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב 6 11 32
:שמשה תא תוארל םיניעל בוטו רואה קותמו 7 11 32
:לבה אבש לכ ויהי הברה יכ ךשחה ימי תא רכזיו חמשי םלכב םדאה היחי הברה םינש םא יכ 8 11 32
:טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו ךיניע יארמבו ךבל יכרדב ךלהו ךתורוחב ימיב ךבל ךביטיו ךיתודליב רוחב חמש 9 11 32
:לבה תורחשהו תודליה יכ ךרשבמ הער רבעהו ךבלמ סעכ רסהו 10 11 32
:ץפח םהב יל ןיא רמאת רשא םינש ועיגהו הערה ימי ואבי אל רשא דע ךיתרוחב ימיב ךיארוב תא רכזו 1 12 32
:םשגה רחא םיבעה ובשו םיבכוכהו חריהו רואהו שמשה ךשחת אל רשא דע 2 12 32
:תובראב תוארה וכשחו וטעמ יכ תונחטה ולטבו ליחה ישנא ותועתהו תיבה ירמש ועזיש םויב 3 12 32
:רישה תונב לכ וחשיו רופצה לוקל םוקיו הנחטה לוק לפשב קושב םיתלד ורגסו 4 12 32
:םידפסה קושב ובבסו ומלוע תיב לא םדאה ךלה יכ הנויבאה רפתו בגחה לבתסיו דקשה ץאניו ךרדב םיתחתחו וארי הבגמ םג 5 12 32
(קתרי) (אל) :רובה לא לגלגה ץרנו עובמה לע דכ רבשתו בהזה תלג ץרתו ףסכה לבח קחרי אל רשא דע 6 12 32
:הנתנ רשא םיהלאה לא בושת חורהו היהשכ ץראה לע רפעה בשיו 7 12 32
:לבה לכה תלהוקה רמא םילבה לבה 8 12 32
:הברה םילשמ ןקת רקחו ןזאו םעה תא תעד דמל דוע םכח תלהק היהש רתיו 9 12 32
:תמא ירבד רשי בותכו ץפח ירבד אצמל תלהק שקב 10 12 32
:דחא הערמ ונתנ תופסא ילעב םיעוטנ תורמשמכו תונברדכ םימכח ירבד 11 12 32
:רשב תעגי הברה גהלו ץק ןיא הברה םירפס תושע רהזה ינב המהמ רתיו 12 12 32
:םדאה לכ הז יכ רומש ויתוצמ תאו ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס 13 12 32
:ער םאו בוט םא םלענ לכ לע טפשמב אבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ 14 12 32 רומש ויתוצמ תאו ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja