:ערמ רסו םיהלא אריו רשיו םת אוהה שיאה היהו ומש בויא ץוע ץראב היה שיא 1 1 28
:תונב שולשו םינב העבש ול ודלויו 2 1 28
:םדק ינב לכמ לודג אוהה שיאה יהיו דאמ הבר הדבעו תונותא תואמ שמחו רקב דמצ תואמ שמחו םילמג יפלא תשלשו ןאצ יפלא תעבש והנקמ יהיו 3 1 28
(םהיתויחא) :םהמע תותשלו לכאל םהיתיחא תשלשל וארקו וחלשו ומוי שיא תיב התשמ ושעו וינב וכלהו 4 1 28
P :םימיה לכ בויא השעי הככ םבבלב םיהלא וכרבו ינב ואטח ילוא בויא רמא יכ םלכ רפסמ תולע הלעהו רקבב םיכשהו םשדקיו בויא חלשיו התשמה ימי ופיקה יכ יהיו 5 1 28
:םכותב ןטשה םג אוביו הוהי לע בציתהל םיהלאה ינב ואביו םויה יהיו 6 1 28
:הב ךלהתהמו ץראב טושמ רמאיו הוהי תא ןטשה ןעיו אבת ןיאמ ןטשה לא הוהי רמאיו 7 1 28
:ערמ רסו םיהלא ארי רשיו םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע לע ךבל תמשה ןטשה לא הוהי רמאיו 8 1 28
:םיהלא בויא ארי םנחה רמאיו הוהי תא ןטשה ןעיו 9 1 28
(התא) (אלה) :ץראב ץרפ והנקמו תכרב וידי השעמ ביבסמ ול רשא לכ דעבו ותיב דעבו ודעב תכש תא אלה 10 1 28
:ךכרבי ךינפ לע אל םא ול רשא לכב עגו ךדי אנ חלש םלואו 11 1 28
:הוהי ינפ םעמ ןטשה אציו ךדי חלשת לא וילא קר ךדיב ול רשא לכ הנה ןטשה לא הוהי רמאיו 12 1 28
:רוכבה םהיחא תיבב ןיי םיתשו םילכא ויתנבו וינבו םויה יהיו 13 1 28
:םהידי לע תוער תונתאהו תושרח ויה רקבה רמאיו בויא לא אב ךאלמו 14 1 28
:ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ברח יפל וכה םירענה תאו םחקתו אבש לפתו 15 1 28
:ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו םלכאתו םירענבו ןאצב רעבתו םימשה ןמ הלפנ םיהלא שא רמאיו אב הזו רבדמ הז דוע 16 1 28
:ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ברח יפל וכה םירענה תאו םוחקיו םילמגה לע וטשפיו םישאר השלש ומש םידשכ רמאיו אב הזו רבדמ הז דוע 17 1 28
:רוכבה םהיחא תיבב ןיי םיתשו םילכא ךיתונבו ךינב רמאיו אב הזו רבדמ הז דע 18 1 28
:ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ותומיו םירענה לע לפיו תיבה תונפ עבראב עגיו רבדמה רבעמ האב הלודג חור הנהו 19 1 28
:וחתשיו הצרא לפיו ושאר תא זגיו ולעמ תא ערקיו בויא םקיו 20 1 28
(יתאצי) :ךרבמ הוהי םש יהי חקל הוהיו ןתנ הוהי המש בושא םרעו ימא ןטבמ יתצי םרע רמאיו 21 1 28
P :םיהלאל הלפת ןתנ אלו בויא אטח אל תאז לכב 22 1 28
:הוהי לע בציתהל םכתב ןטשה םג אוביו הוהי לע בציתהל םיהלאה ינב ואביו םויה יהיו 1 2 28
:הב ךלהתהמו ץראב טשמ רמאיו הוהי תא ןטשה ןעיו אבת הזמ יא ןטשה לא הוהי רמאיו 2 2 28
:םנח ועלבל וב ינתיסתו ותמתב קיזחמ ונדעו ערמ רסו םיהלא ארי רשיו םת שיא ץראב והמכ ןיא יכ בויא ידבע לא ךבל תמשה ןטשה לא הוהי רמאיו 3 2 28
:ושפנ דעב ןתי שיאל רשא לכו רוע דעב רוע רמאיו הוהי תא ןטשה ןעיו 4 2 28
:ךכרבי ךינפ לא אל םא ורשב לאו ומצע לא עגו ךדי אנ חלש םלוא 5 2 28
:רמש ושפנ תא ךא ךדיב ונה ןטשה לא הוהי רמאיו 6 2 28
(דעו) :ודקדק דע ולגר ףכמ ער ןיחשב בויא תא ךיו הוהי ינפ תאמ ןטשה אציו 7 2 28
:רפאה ךותב בשי אוהו וב דרגתהל שרח ול חקיו 8 2 28
:תמו םיהלא ךרב ךתמתב קיזחמ ךדע ותשא ול רמאתו 9 2 28
P :ויתפשב בויא אטח אל תאז לכב לבקנ אל ערה תאו םיהלאה תאמ לבקנ בוטה תא םג ירבדת תולבנה תחא רבדכ הילא רמאיו 10 2 28
:ומחנלו ול דונל אובל ודחי ודעויו יתמענה רפוצו יחושה דדלבו ינמיתה זפילא ומקממ שיא ואביו וילע האבה תאזה הערה לכ תא בויא יער תשלש ועמשיו 11 2 28
:המימשה םהישאר לע רפע וקרזיו ולעמ שיא וערקיו וכביו םלוק ואשיו והריכה אלו קוחרמ םהיניע תא ואשיו 12 2 28
:דאמ באכה לדג יכ ואר יכ רבד וילא רבד ןיאו תוליל תעבשו םימי תעבש ץראל ותא ובשיו 13 2 28
P :ומוי תא ללקיו והיפ תא בויא חתפ ןכ ירחא 1 3 28
:רמאיו בויא ןעיו 2 3 28
:רבג הרה רמא הלילהו וב דלוא םוי דבאי 3 3 28
:הרהנ וילע עפות לאו לעממ הולא והשרדי לא ךשח יהי אוהה םויה 4 3 28
:םוי ירירמכ והתעבי הננע וילע ןכשת תומלצו ךשח והלאגי 5 3 28
:אבי לא םיחרי רפסמב הנש ימיב דחי לא לפא והחקי אוהה הלילה 6 3 28
:וב הננר אבת לא דומלג יהי אוהה הלילה הנה 7 3 28
:ןתיול ררע םידיתעה םוי יררא והבקי 8 3 28
:רחש יפעפעב הארי לאו ןיאו רואל וקי ופשנ יבכוכ וכשחי 9 3 28
:יניעמ למע רתסיו ינטב יתלד רגס אל יכ 10 3 28
:עוגאו יתאצי ןטבמ תומא םחרמ אל המל 11 3 28
:קניא יכ םידש המו םיכרב ינומדק עודמ 12 3 28
:יל חוני זא יתנשי טוקשאו יתבכש התע יכ 13 3 28
:ומל תוברח םינבה ץרא יצעיו םיכלמ םע 14 3 28
:ףסכ םהיתב םיאלממה םהל בהז םירש םע וא 15 3 28
:רוא ואר אל םיללעכ היהא אל ןומט לפנכ וא 16 3 28
:חכ יעיגי וחוני םשו זגר ולדח םיעשר םש 17 3 28
:שגנ לוק ועמש אל וננאש םיריסא דחי 18 3 28
:וינדאמ ישפח דבעו אוה םש לודגו ןטק 19 3 28
:שפנ ירמל םייחו רוא למעל ןתי המל 20 3 28
:םינומטממ והרפחיו ונניאו תומל םיכחמה 21 3 28
:רבק ואצמי יכ ושישי ליג ילא םיחמשה 22 3 28
:ודעב הולא ךסיו הרתסנ וכרד רשא רבגל 23 3 28
:יתגאש םימכ וכתיו אבת יתחנא ימחל ינפל יכ 24 3 28
:יל אבי יתרגי רשאו יניתאיו יתדחפ דחפ יכ 25 3 28
P :זגר אביו יתחנ אלו יתטקש אלו יתולש אל 26 3 28
:רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו 1 4 28
:לכוי ימ ןילמב רצעו האלת ךילא רבד הסנה 2 4 28
:קזחת תופר םידיו םיבר תרסי הנה 3 4 28
:ץמאת תוערכ םיכרבו ךילמ ןומיקי לשוכ 4 4 28
:להבתו ךידע עגת אלתו ךילא אובת התע יכ 5 4 28
:ךיכרד םתו ךתוקת ךתלסכ ךתארי אלה 6 4 28
:ודחכנ םירשי הפיאו דבא יקנ אוה ימ אנ רכז 7 4 28
:והרצקי למע יערזו ןוא ישרח יתיאר רשאכ 8 4 28
:ולכי ופא חורמו ודבאי הולא תמשנמ 9 4 28
:ועתנ םיריפכ ינשו לחש לוקו הירא תגאש 10 4 28
:ודרפתי איבל ינבו ףרט ילבמ דבא שיל 11 4 28
:והנמ ץמש ינזא חקתו בנגי רבד ילאו 12 4 28
:םישנא לע המדרת לפנב הליל תוניזחמ םיפעשב 13 4 28
:דיחפה יתומצע ברו הדערו ינארק דחפ 14 4 28
:ירשב תרעש רמסת ףלחי ינפ לע חורו 15 4 28
:עמשא לוקו הממד יניע דגנל הנומת והארמ ריכא אלו דמעי 16 4 28
:רבג רהטי והשעמ םא קדצי הולאמ שונאה 17 4 28
:הלהת םישי ויכאלמבו ןימאי אל וידבעב ןה 18 4 28
:שע ינפל םואכדי םדוסי רפעב רשא רמח יתב ינכש ףא 19 4 28
:ודבאי חצנל םישמ ילבמ ותכי ברעל רקבמ 20 4 28
:המכחב אלו ותומי םב םרתי עסנ אלה 21 4 28
:הנפת םישדקמ ימ לאו ךנוע שיה אנ ארק 1 5 28
:האנק תימת התפו שעכ גרהי ליואל יכ 2 5 28
:םאתפ והונ בוקאו שירשמ ליוא יתיאר ינא 3 5 28
:ליצמ ןיאו רעשב ואכדיו עשימ וינב וקחרי 4 5 28
:םליח םימצ ףאשו והחקי םינצמ לאו לכאי בער וריצק רשא 5 5 28
:למע חמצי אל המדאמו ןוא רפעמ אצי אל יכ 6 5 28
:ףוע והיבגי ףשר ינבו דלוי למעל םדא יכ 7 5 28
:יתרבד םישא םיהלא לאו לא לא שרדא ינא םלוא 8 5 28
:רפסמ ןיא דע תואלפנ רקח ןיאו תולדג השע 9 5 28
:תוצוח ינפ לע םימ חלשו ץרא ינפ לע רטמ ןתנה 10 5 28
:עשי ובגש םירדקו םורמל םילפש םושל 11 5 28
:הישות םהידי הנישעת אלו םימורע תובשחמ רפמ 12 5 28
:הרהמנ םילתפנ תצעו םמרעב םימכח דכל 13 5 28
:םירהצב וששמי הלילכו ךשח ושגפי םמוי 14 5 28
:ןויבא קזח דימו םהיפמ ברחמ עשיו 15 5 28
:היפ הצפק התלעו הוקת לדל יהתו 16 5 28
:סאמת לא ידש רסומו הולא ונחכוי שונא ירשא הנה 17 5 28
(וידיו) :הניפרת ודיו ץחמי שבחיו ביאכי אוה יכ 18 5 28
:ער ךב עגי אל עבשבו ךליצי תורצ ששב 19 5 28
:ברח ידימ המחלמבו תוממ ךדפ בערב 20 5 28
:אובי יכ דשמ ארית אלו אבחת ןושל טושב 21 5 28
:ארית לא ץראה תיחמו קחשת ןפכלו דשל 22 5 28
:ךל המלשה הדשה תיחו ךתירב הדשה ינבא םע יכ 23 5 28
:אטחת אלו ךונ תדקפו ךלהא םולש יכ תעדיו 24 5 28
:ץראה בשעכ ךיאצאצו ךערז בר יכ תעדיו 25 5 28
:ותעב שידג תולעכ רבק ילא חלכב אובת 26 5 28
P :ךל עד התאו הנעמש איה ןכ הונרקח תאז הנה 27 5 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 6 28
(יתוהו) :דחי ואשי םינזאמב יתיהו ישעכ לקשי לוקש ול 2 6 28
:ועל ירבד ןכ לע דבכי םימי לוחמ התע יכ 3 6 28
:ינוכרעי הולא יתועב יחור התש םתמח רשא ידמע ידש יצח יכ 4 6 28
:ולילב לע רוש העגי םא אשד ילע ארפ קהניה 5 6 28
:תומלח רירב םעט שי םא חלמ ילבמ לפת לכאיה 6 6 28
:ימחל יודכ המה ישפנ עוגנל הנאמ 7 6 28
:הולא ןתי יתוקתו יתלאש אובת ןתי ימ 8 6 28
:ינעצביו ודי רתי ינאכדיו הולא לאיו 9 6 28
:שודק ירמא יתדחכ אל יכ לומחי אל הליחב הדלסאו יתמחנ דוע יהתו 10 6 28
:ישפנ ךיראא יכ יצק המו לחיא יכ יחכ המ 11 6 28
:שוחנ ירשב םא יחכ םינבא חכ םא 12 6 28
:ינממ החדנ הישתו יב יתרזע ןיא םאה 13 6 28
:בוזעי ידש תאריו דסח והערמ סמל 14 6 28
:ורבעי םילחנ קיפאכ לחנ ומכ ודגב יחא 15 6 28
:גלש םלעתי ומילע חרק ינמ םירדקה 16 6 28
:םמוקממ וכעדנ ומחב ותמצנ וברזי תעב 17 6 28
:ודבאיו והתב ולעי םכרד תוחרא ותפלי 18 6 28
:ומל ווק אבש תכילה אמת תוחרא וטיבה 19 6 28
:ורפחיו הידע ואב חטב יכ ושב 20 6 28
(ול) :ואריתו תתח וארת אל םתייה התע יכ 21 6 28
:ידעב ודחש םכחכמו יל ובה יתרמא יכה 22 6 28
:ינודפת םיצירע דימו רצ דימ ינוטלמו 23 6 28
:יל וניבה יתיגש המו שירחא ינאו ינורוה 24 6 28
:םכמ חכוה חיכוי המו רשי ירמא וצרמנ המ 25 6 28
:שאנ ירמא חורלו ובשחת םילמ חכוהלה 26 6 28
:םכעיר לע ורכתו וליפת םותי לע ףא 27 6 28
:בזכא םא םכינפ לעו יב ונפ וליאוה התעו 28 6 28
(ובשו) :הב יקדצ דוע יבשו הלוע יהת לא אנ ובש 29 6 28
:תווה ןיבי אל יכח םא הלוע ינושלב שיה 30 6 28
(ץרא) (ילע) :וימי ריכש ימיכו ץרא לע שונאל אבצ אלה 1 7 28
:ולעפ הוקי ריכשכו לצ ףאשי דבעכ 2 7 28
:יל ונמ למע תולילו אוש יחרי יל יתלחנה ןכ 3 7 28
:ףשנ ידע םידדנ יתעבשו ברע דדמו םוקא יתמ יתרמאו יתבכש םא 4 7 28
(שוגו) :סאמיו עגר ירוע רפע שיגו המר ירשב שבל 5 7 28
:הוקת ספאב ולכיו גרא ינמ ולק ימי 6 7 28
:בוט תוארל יניע בושת אל ייח חור יכ רכז 7 7 28
:ינניאו יב ךיניע יאר ןיע ינרושת אל 8 7 28
:הלעי אל לואש דרוי ןכ ךליו ןנע הלכ 9 7 28
:ומקמ דוע ונריכי אלו ותיבל דוע בושי אל 10 7 28
:ישפנ רמב החישא יחור רצב הרבדא יפ ךשחא אל ינא םג 11 7 28
:רמשמ ילע םישת יכ ןינת םא ינא םיה 12 7 28
:יבכשמ יחישב אשי ישרע ינמחנת יתרמא יכ 13 7 28
:ינתעבת תוניזחמו תומלחב ינתתחו 14 7 28
:יתומצעמ תומ ישפנ קנחמ רחבתו 15 7 28
:ימי לבה יכ ינממ לדח היחא םלעל אל יתסאמ 16 7 28
:ךבל וילא תישת יכו ונלדגת יכ שונא המ 17 7 28
:וננחבת םיעגרל םירקבל ונדקפתו 18 7 28
:יקר יעלב דע ינפרת אל ינממ העשת אל המכ 19 7 28
:אשמל ילע היהאו ךל עגפמל ינתמש המל םדאה רצנ ךל לעפא המ יתאטח 20 7 28
P :ינניאו ינתרחשו בכשא רפעל התע יכ ינוע תא ריבעתו יעשפ אשת אל המו 21 7 28
:רמאיו יחושה דדלב ןעיו 1 8 28
:ךיפ ירמא ריבכ חורו הלא ללמת ןא דע 2 8 28
:קדצ תועי ידש םאו טפשמ תועי לאה 3 8 28
:םעשפ דיב םחלשיו ול ואטח ךינב םא 4 8 28
:ןנחתת ידש לאו לא לא רחשת התא םא 5 8 28
:ךקדצ תונ םלשו ךילע ריעי התע יכ התא רשיו ךז םא 6 8 28
:דאמ הגשי ךתירחאו רעצמ ךתישאר היהו 7 8 28
:םתובא רקחל ןנוכו ןושיר רדל אנ לאש יכ 8 8 28
:ץרא ילע ונימי לצ יכ עדנ אלו ונחנא לומת יכ 9 8 28
:םילמ ואצוי םבלמו ךל ורמאי ךורוי םה אלה 10 8 28
:םימ ילב וחא הגשי הצב אלב אמג האגיה 11 8 28
:שביי ריצח לכ ינפלו ףטקי אל ובאב ונדע 12 8 28
:דבאת ףנח תוקתו לא יחכש לכ תוחרא ןכ 13 8 28
:וחטבמ שיבכע תיבו ולסכ טוקי רשא 14 8 28
:םוקי אלו וב קיזחי דמעי אלו ותיב לע ןעשי 15 8 28
:אצת ותקני ותנג לעו שמש ינפל אוה בטר 16 8 28
:הזחי םינבא תיב וכבסי וישרש לג לע 17 8 28
:ךיתיאר אל וב שחכו ומוקממ ונעלבי םא 18 8 28
:וחמצי רחא רפעמו וכרד שושמ אוה ןה 19 8 28
:םיערמ דיב קיזחי אלו םת סאמי אל לא ןה 20 8 28
:העורת ךיתפשו ךיפ קוחש הלמי דע 21 8 28
P :ונניא םיעשר להאו תשב ושבלי ךיאנש 22 8 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 9 28
:לא םע שונא קדצי המו ןכ יכ יתעדי םנמא 2 9 28
:ףלא ינמ תחא וננעי אל ומע בירל ץפחי םא 3 9 28
:םלשיו וילא השקה ימ חכ ץימאו בבל םכח 4 9 28
:ופאב םכפה רשא ועדי אלו םירה קיתעמה 5 9 28
:ןוצלפתי הידומעו המוקממ ץרא זיגרמה 6 9 28
:םתחי םיבכוכ דעבו חרזי אלו סרחל רמאה 7 9 28
:םי יתמב לע ךרודו ודבל םימש הטנ 8 9 28
:ןמת ירדחו המיכו ליסכ שע השע 9 9 28
:רפסמ ןיא דע תואלפנו רקח ןיא דע תולדג השע 10 9 28
:ול ןיבא אלו ףלחיו הארא אלו ילע רבעי ןה 11 9 28
:השעת המ וילא רמאי ימ ונבישי ימ ףתחי ןה 12 9 28
(ויתחת) :בהר ירזע וחחש ותחת ופא בישי אל הולא 13 9 28
:ומע ירבד הרחבא וננעא יכנא יכ ףא 14 9 28
:ןנחתא יטפשמל הנעא אל יתקדצ םא רשא 15 9 28
:ילוק ןיזאי יכ ןימאא אל יננעיו יתארק םא 16 9 28
:םנח יעצפ הברהו ינפושי הרעשב רשא 17 9 28
:םיררממ ינעבשי יכ יחור בשה יננתי אל 18 9 28
:ינדיעוי ימ טפשמל םאו הנה ץימא חכל םא 19 9 28
:ינשקעיו ינא םת ינעישרי יפ קדצא םא 20 9 28
:ייח סאמא ישפנ עדא אל ינא םת 21 9 28
:הלכמ אוה עשרו םת יתרמא ןכ לע איה תחא 22 9 28
:געלי םיקנ תסמל םאתפ תימי טוש םא 23 9 28
:אוה ימ אופא אל םא הסכי היטפש ינפ עשר דיב הנתנ ץרא 24 9 28
:הבוט ואר אל וחרב ץר ינמ ולק ימיו 25 9 28
:לכא ילע שוטי רשנכ הבא תוינא םע ופלח 26 9 28
:הגילבאו ינפ הבזעא יחיש החכשא ירמא םא 27 9 28
:ינקנת אל יכ יתעדי יתבצע לכ יתרגי 28 9 28
:עגיא לבה הז המל עשרא יכנא 29 9 28
(גלש) (ימב) :יפכ רבב יתוכזהו גלש ומב יתצחרתה םא 30 9 28
:יתומלש ינובעתו ינלבטת תחשב זא 31 9 28
:טפשמב ודחי אובנ וננעא ינמכ שיא אל יכ 32 9 28
:ונינש לע ודי תשי חיכומ וניניב שי אל 33 9 28
:ינתעבת לא ותמאו וטבש ילעמ רסי 34 9 28
:ידמע יכנא ןכ אל יכ ונאריא אלו הרבדא 35 9 28
:ישפנ רמב הרבדא יחיש ילע הבזעא ייחב ישפנ הטקנ 1 10 28
:ינבירת המ לע ינעידוה ינעישרת לא הולא לא רמא 2 10 28
:תעפוה םיעשר תצע לעו ךיפכ עיגי סאמת יכ קשעת יכ ךל בוטה 3 10 28
:הארת שונא תוארכ םא ךל רשב יניעה 4 10 28
:רבג ימיכ ךיתונש םא ךימי שונא ימיכה 5 10 28
:שורדת יתאטחלו ינועל שקבת יכ 6 10 28
:ליצמ ךדימ ןיאו עשרא אל יכ ךתעד לע 7 10 28
:ינעלבתו ביבס דחי ינושעיו ינובצע ךידי 8 10 28
:ינבישת רפע לאו ינתישע רמחכ יכ אנ רכז 9 10 28
:ינאיפקת הנבגכו ינכיתת בלחכ אלה 10 10 28
:ינככסת םידיגו תומצעבו ינשיבלת רשבו רוע 11 10 28
:יחור הרמש ךתדקפו ידמע תישע דסחו םייח 12 10 28
:ךמע תאז יכ יתעדי ךבבלב תנפצ הלאו 13 10 28
:ינקנת אל ינועמו ינתרמשו יתאטח םא 14 10 28
:יינע הארו ןולק עבש ישאר אשא אל יתקדצו יל יללא יתעשר םא 15 10 28
:יב אלפתת בשתו ינדוצת לחשכ האגיו 16 10 28
:ימע אבצו תופילח ידמע ךשעכ ברתו ידגנ ךידע שדחת 17 10 28
:ינארת אל ןיעו עוגא ינתאצה םחרמ המלו 18 10 28
:לבוא רבקל ןטבמ היהא יתייה אל רשאכ 19 10 28
(תישו) (לדחו) :טעמ הגילבאו ינממ תישי לדחי ימי טעמ אלה 20 10 28
:תומלצו ךשח ץרא לא בושא אלו ךלא םרטב 21 10 28
P :לפא ומכ עפתו םירדס אלו תומלצ לפא ומכ התפיע ץרא 22 10 28
:רמאיו יתמענה רפצ ןעיו 1 11 28
:קדצי םיתפש שיא םאו הנעי אל םירבד ברה 2 11 28
:םלכמ ןיאו געלתו ושירחי םיתמ ךידב 3 11 28
:ךיניעב יתייה רבו יחקל ךז רמאתו 4 11 28
:ךמע ויתפש חתפיו רבד הולא ןתי ימ םלואו 5 11 28
:ךנועמ הולא ךל השי יכ עדו הישותל םילפכ יכ המכח תומלעת ךל דגיו 6 11 28
:אצמת ידש תילכת דע םא אצמת הולא רקחה 7 11 28
:עדת המ לואשמ הקמע לעפת המ םימש יהבג 8 11 28
:םי ינמ הבחרו הדמ ץראמ הכרא 9 11 28
:ונבישי ימו ליהקיו ריגסיו ףלחי םא 10 11 28
:ןנובתי אלו ןוא אריו אוש יתמ עדי אוה יכ 11 11 28
:דלוי םדא ארפ ריעו בבלי בובנ שיאו 12 11 28
:ךפכ וילא תשרפו ךבל תוניכה התא םא 13 11 28
:הלוע ךילהאב ןכשת לאו והקיחרה ךדיב ןוא םא 14 11 28
:ארית אלו קצמ תייהו םוממ ךינפ אשת זא יכ 15 11 28
:רכזת ורבע םימכ חכשת למע התא יכ 16 11 28
:היהת רקבכ הפעת דלח םוקי םירהצמו 17 11 28
:בכשת חטבל תרפחו הוקת שי יכ תחטבו 18 11 28
:םיבר ךינפ ולחו דירחמ ןיאו תצברו 19 11 28
P :שפנ חפמ םתוקתו םהנמ דבא סונמו הנילכת םיעשר יניעו 20 11 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 12 28
:המכח תומת םכמעו םע םתא יכ םנמא 2 12 28
:הלא ומכ ןיא ימ תאו םכמ יכנא לפנ אל םכומכ בבל יל םג 3 12 28
:םימת קידצ קוחש והנעיו הולאל ארק היהא והערל קחש 4 12 28
:לגר ידעומל ןוכנ ןנאש תותשעל זוב דיפל 5 12 28
:ודיב הולא איבה רשאל לא יזיגרמל תוחטבו םידדשל םילהא וילשי 6 12 28
:ךל דגיו םימשה ףועו ךרתו תומהב אנ לאש םלואו 7 12 28
:םיה יגד ךל ורפסיו ךרתו ץראל חיש וא 8 12 28
:תאז התשע הוהי די יכ הלא לכב עדי אל ימ 9 12 28
:שיא רשב לכ חורו יח לכ שפנ ודיב רשא 10 12 28
:ול םעטי לכא ךחו ןחבת ןילמ ןזא אלה 11 12 28
:הנובת םימי ךראו המכח םישישיב 12 12 28
:הנובתו הצע ול הרובגו המכח ומע 13 12 28
:חתפי אלו שיא לע רגסי הנבי אלו סורהי ןה 14 12 28
:ץרא וכפהיו םחלשיו ושביו םימב רצעי ןה 15 12 28
:הגשמו גגש ול הישותו זע ומע 16 12 28
:ללוהי םיטפשו ללוש םיצעוי ךילומ 17 12 28
:םהינתמב רוזא רסאיו חתפ םיכלמ רסומ 18 12 28
:ףלסי םינתאו ללוש םינהכ ךילומ 19 12 28
:חקי םינקז םעטו םינמאנל הפש ריסמ 20 12 28
:הפר םיקיפא חיזמו םיבידנ לע זוב ךפוש 21 12 28
:תומלצ רואל אציו ךשח ינמ תוקמע הלגמ 22 12 28
:םחניו םיוגל חטש םדבאיו םיוגל איגשמ 23 12 28
:ךרד אל והתב םעתיו ץראה םע ישאר בל ריסמ 24 12 28
:רוכשכ םעתיו רוא אלו ךשח וששמי 25 12 28
:הל ןבתו ינזא העמש יניע התאר לכ ןה 1 13 28
:םכמ יכנא לפנ אל ינא םג יתעדי םכתעדכ 2 13 28
:ץפחא לא לא חכוהו רבדא ידש לא ינא םלוא 3 13 28
:םכלכ ללא יאפר רקש ילפט םתא םלואו 4 13 28
:המכחל םכל יהתו ןושירחת שרחה ןתי ימ 5 13 28
:ובישקה יתפש תוברו יתחכות אנ ועמש 6 13 28
:הימר ורבדת ולו הלוע ורבדת לאלה 7 13 28
:ןובירת לאל םא ןואשת וינפה 8 13 28
:וב ולתהת שונאב לתהכ םא םכתא רקחי יכ בוטה 9 13 28
:ןואשת םינפ רתסב םא םכתא חיכוי חכוה 10 13 28
:םכילע לפי ודחפו םכתא תעבת ותאש אלה 11 13 28
:םכיבג רמח יבגל רפא ילשמ םכינרכז 12 13 28
:המ ילע רבעיו ינא הרבדאו ינממ ושירחה 13 13 28
:יפכב םישא ישפנו ינשב ירשב אשא המ לע 14 13 28
(ול) :חיכוא וינפ לא יכרד ךא לחיא אל ינלטקי ןה 15 13 28
:אובי ףנח וינפל אל יכ העושיל יל אוה םג 16 13 28
:םכינזאב יתוחאו יתלמ עומש ועמש 17 13 28
:קדצא ינא יכ יתעדי טפשמ יתכרע אנ הנה 18 13 28
:עוגאו שירחא התע יכ ידמע בירי אוה ימ 19 13 28
:רתסא אל ךינפמ זא ידמע שעת לא םיתש ךא 20 13 28
:ינתעבת לא ךתמאו קחרה ילעמ ךפכ 21 13 28
:ינבישהו רבדא וא הנעא יכנאו ארקו 22 13 28
:ינעידה יתאטחו יעשפ תואטחו תונוע יל המכ 23 13 28
:ךל ביואל ינבשחתו ריתסת ךינפ המל 24 13 28
:ףדרת שבי שק תאו ץורעת ףדנ הלעה 25 13 28
:ירוענ תונוע ינשירותו תוררמ ילע בתכת יכ 26 13 28
:הקחתת ילגר ישרש לע יתוחרא לכ רומשתו ילגר דסב םשתו 27 13 28
:שע ולכא דגבכ הלבי בקרכ אוהו 28 13 28
:זגר עבשו םימי רצק השא דולי םדא 1 14 28
:דומעי אלו לצכ חרביו למיו אצי ץיצכ 2 14 28
:ךמע טפשמב איבת יתאו ךניע תחקפ הז לע ףא 3 14 28
:דחא אל אמטמ רוהט ןתי ימ 4 14 28
(ויקח) :רובעי אלו תישע וקח ךתא וישדח רפסמ וימי םיצורח םא 5 14 28
:ומוי ריכשכ הצרי דע לדחיו וילעמ העש 6 14 28
:לדחת אל ותקניו ףילחי דועו תרכי םא הוקת ץעל שי יכ 7 14 28
:ועזג תומי רפעבו ושרש ץראב ןיקזי םא 8 14 28
:עטנ ומכ ריצק השעו חרפי םימ חירמ 9 14 28
:ויאו םדא עוגיו שלחיו תומי רבגו 10 14 28
:שביו ברחי רהנו םי ינמ םימ ולזא 11 14 28
:םתנשמ ורעי אלו וציקי אל םימש יתלב דע םוקי אלו בכש שיאו 12 14 28
:ינרכזתו קח יל תישת ךפא בוש דע ינריתסת יננפצת לואשב ןתי ימ 13 14 28
:יתפילח אוב דע לחיא יאבצ ימי לכ היחיה רבג תומי םא 14 14 28
:ףסכת ךידי השעמל ךנעא יכנאו ארקת 15 14 28
:יתאטח לע רומשת אל רופסת ידעצ התע יכ 16 14 28
:ינוע לע לפטתו יעשפ רורצב םתח 17 14 28
:ומקממ קתעי רוצו לובי לפונ רה םלואו 18 14 28
:תדבאה שונא תוקתו ץרא רפע היחיפס ףטשת םימ וקחש םינבא 19 14 28
:והחלשתו וינפ הנשמ ךלהיו חצנל והפקתת 20 14 28
:ומל ןיבי אלו ורעציו עדי אלו וינב ודבכי 21 14 28
P :לבאת וילע ושפנו באכי וילע ורשב ךא 22 14 28
:רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו 1 15 28
:ונטב םידק אלמיו חור תעד הנעי םכחה 2 15 28
:םב ליעוי אל םילמו ןוכסי אל רבדב חכוה 3 15 28
:לא ינפל החיש ערגתו הארי רפת התא ףא 4 15 28
:םימורע ןושל רחבתו ךיפ ךנוע ףלאי יכ 5 15 28
:ךב ונעי ךיתפשו ינא אלו ךיפ ךעישרי 6 15 28
:תללוח תועבג ינפלו דלות םדא ןושיארה 7 15 28
:המכח ךילא ערגתו עמשת הולא דוסבה 8 15 28
:אוה ונמע אלו ןיבת עדנ אלו תעדי המ 9 15 28
:םימי ךיבאמ ריבכ ונב שישי םג בש םג 10 15 28
:ךמע טאל רבדו לא תומחנת ךממ טעמה 11 15 28
:ךיניע ןומזרי המו ךבל ךחקי המ 12 15 28
:ןילמ ךיפמ תאצהו ךחור לא לא בישת יכ 13 15 28
:השא דולי קדצי יכו הכזי יכ שונא המ 14 15 28
(וישדקב) :ויניעב וכז אל םימשו ןימאי אל ושדקב ןה 15 15 28
:הלוע םימכ התש שיא חלאנו בעתנ יכ ףא 16 15 28
:הרפסאו יתיזח הזו יל עמש ךוחא 17 15 28
:םתובאמ ודחכ אלו ודיגי םימכח רשא 18 15 28
:םכותב רז רבע אלו ץראה הנתנ םדבל םהל 19 15 28
:ץירעל ונפצנ םינש רפסמו ללוחתמ אוה עשר ימי לכ 20 15 28
:ונאובי דדוש םולשב וינזאב םידחפ לוק 21 15 28
(יופצו) :ברח ילא אוה ופצו ךשח ינמ בוש ןימאי אל 22 15 28
:ךשח םוי ודיב ןוכנ יכ עדי היא םחלל אוה דדנ 23 15 28
:רודיכל דיתע ךלמכ והפקתת הקוצמו רצ והתעבי 24 15 28
:רבגתי ידש לאו ודי לא לא הטנ יכ 25 15 28
:וינגמ יבג יבעב ראוצב וילא ץורי 26 15 28
:לסכ ילע המיפ שעיו ובלחב וינפ הסכ יכ 27 15 28
:םילגל ודתעתה רשא ומל ובשי אל םיתב תודחכנ םירע ןוכשיו 28 15 28
:םלנמ ץראל הטי אלו וליח םוקי אלו רשעי אל 29 15 28
:ויפ חורב רוסיו תבהלש שבית ותקני ךשח ינמ רוסי אל 30 15 28
(וישב) :ותרומת היהת אוש יכ העתנ ושב ןמאי לא 31 15 28
:הננער אל ותפכו אלמת ומוי אלב 32 15 28
:ותצנ תיזכ ךלשיו ורסב ןפגכ סמחי 33 15 28
:דחש ילהא הלכא שאו דומלג ףנח תדע יכ 34 15 28
S :המרמ ןיכת םנטבו ןוא דליו למע הרה 35 15 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 16 28
:םכלכ למע ימחנמ תובר הלאכ יתעמש 2 16 28
:הנעת יכ ךצירמי המ וא חור ירבדל ץקה 3 16 28
:ישאר ומב םכילע העינאו םילמב םכילע הריבחא ישפנ תחת םכשפנ שי ול הרבדא םככ יכנא םג 4 16 28
:ךשחי יתפש דינו יפ ומב םכצמאא 5 16 28
:ךלהי ינמ המ הלדחאו יבאכ ךשחי אל הרבדא םא 6 16 28
:יתדע לכ תומשה ינאלה התע ךא 7 16 28
:הנעי ינפב ישחכ יב םקיו היה דעל ינטמקתו 8 16 28
:יל ויניע שוטלי ירצ וינשב ילע קרח ינמטשיו ףרט ופא 9 16 28
:ןואלמתי ילע דחי ייחל וכה הפרחב םהיפב ילע ורעפ 10 16 28
:ינטרי םיעשר ידי לעו ליוע לא לא ינריגסי 11 16 28
:הרטמל ול ינמיקיו ינצפצפיו יפרעב זחאו ינרפרפיו יתייה ולש 12 16 28
:יתררמ ץראל ךפשי לומחי אלו יתוילכ חלפי ויבר ילע ובסי 13 16 28
:רובגכ ילע ץרי ץרפ ינפ לע ץרפ ינצרפי 14 16 28
:ינרק רפעב יתללעו ידלג ילע יתרפת קש 15 16 28
(ורמרמח) :תומלצ יפעפע לעו יכב ינמ הרמרמח ינפ 16 16 28
:הכז יתלפתו יפכב סמח אל לע 17 16 28
:יתקעזל םוקמ יהי לאו ימד יסכת לא ץרא 18 16 28
:םימורמב ידהשו ידע םימשב הנה התע םג 19 16 28
:יניע הפלד הולא לא יער יצילמ 20 16 28
:והערל םדא ןבו הולא םע רבגל חכויו 21 16 28
:ךלהא בושא אל חראו ויתאי רפסמ תונש יכ 22 16 28
:יל םירבק וכעזנ ימי הלבח יחור 1 17 28
:יניע ןלת םתורמהבו ידמע םילתה אל םא 2 17 28
:עקתי ידיל אוה ימ ךמע ינברע אנ המיש 3 17 28
:םמרת אל ןכ לע לכשמ תנפצ םבל יכ 4 17 28
:הנלכת וינב יניעו םיער דיגי קלחל 5 17 28
:היהא םינפל תפתו םימע לשמל ינגצהו 6 17 28
:םלכ לצכ ירציו יניע שעכמ הכתו 7 17 28
:ררעתי ףנח לע יקנו תאז לע םירשי ומשי 8 17 28
:ץמא ףיסי םידי רהטו וכרד קידצ זחאיו 9 17 28
:םכח םכב אצמא אלו אנ ואבו ובשת םלכ םלואו 10 17 28
:יבבל ישרומ וקתנ יתמז ורבע ימי 11 17 28
:ךשח ינפמ בורק רוא ומישי םויל הליל 12 17 28
:יעוצי יתדפר ךשחב יתיב לואש הוקא םא 13 17 28
:המרל יתחאו ימא התא יבא יתארק תחשל 14 17 28
:הנרושי ימ יתוקתו יתוקת ופא היאו 15 17 28
S :תחנ רפע לע דחי םא הנדרת לאש ידב 16 17 28
:רמאיו יחשה דדלב ןעיו 1 18 28
:רבדנ רחאו וניבת ןילמל יצנק ןומישת הנא דע 2 18 28
:םכיניעב ונימטנ המהבכ ונבשחנ עודמ 3 18 28
:ומקממ רוצ קתעיו ץרא בזעת ךנעמלה ופאב ושפנ ףרט 4 18 28
:ושא ביבש הגי אלו ךעדי םיעשר רוא םג 5 18 28
:ךעדי וילע ורנו ולהאב ךשח רוא 6 18 28
:ותצע והכילשתו ונוא ידעצ ורצי 7 18 28
:ךלהתי הכבש לעו וילגרב תשרב חלש יכ 8 18 28
:םימצ וילע קזחי חפ בקעב זחאי 9 18 28
:ביתנ ילע ותדכלמו ולבח ץראב ןומט 10 18 28
:וילגרל והציפהו תוהלב והתעב ביבס 11 18 28
:ועלצל ןוכנ דיאו ונא בער יהי 12 18 28
:תומ רוכב וידב לכאי ורוע ידב לכאי 13 18 28
:תוהלב ךלמל והדעצתו וחטבמ ולהאמ קתני 14 18 28
:תירפג והונ לע הרזי ול ילבמ ולהאב ןוכשת 15 18 28
:וריצק למי לעממו ושבי וישרש תחתמ 16 18 28
:ץוח ינפ לע ול םש אלו ץרא ינמ דבא ורכז 17 18 28
:והדני לבתמו ךשח לא רואמ והפדהי 18 18 28
:וירוגמב דירש ןיאו ומעב דכנ אלו ול ןינ אל 19 18 28
:רעש וזחא םינמדקו םינרחא ומשנ ומוי לע 20 18 28
S :לא עדי אל םוקמ הזו לוע תונכשמ הלא ךא 21 18 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 19 28
:םילמב יננואכדתו ישפנ ןויגות הנא דע 2 19 28
:יל ורכהת ושבת אל ינומילכת םימעפ רשע הז 3 19 28
:יתגושמ ןילת יתא יתיגש םנמא ףאו 4 19 28
:יתפרח ילע וחיכותו ולידגת ילע םנמא םא 5 19 28
:ףיקה ילע ודוצמו ינתוע הולא יכ ופא ועד 6 19 28
:טפשמ ןיאו עושא הנעא אלו סמח קעצא ןה 7 19 28
:םישי ךשח יתוביתנ לעו רובעא אלו רדג יחרא 8 19 28
:ישאר תרטע רסיו טישפה ילעמ ידובכ 9 19 28
:יתוקת ץעכ עסיו ךלאו ביבס ינצתי 10 19 28
:וירצכ ול ינבשחיו ופא ילע רחיו 11 19 28
:ילהאל ביבס ונחיו םכרד ילע ולסיו וידודג ואבי דחי 12 19 28
:ינממ ורז ךא יעדיו קיחרה ילעמ יחא 13 19 28
:ינוחכש יעדימו יבורק ולדח 14 19 28
:םהיניעב יתייה ירכנ ינבשחת רזל יתהמאו יתיב ירג 15 19 28
:ול ןנחתא יפ ומב הנעי אלו יתארק ידבעל 16 19 28
:ינטב ינבל יתנחו יתשאל הרז יחור 17 19 28
:יב ורבדיו המוקא יב וסאמ םיליוע םג 18 19 28
:יב וכפהנ יתבהא הזו ידוס יתמ לכ ינובעת 19 19 28
:ינש רועב הטלמתאו ימצע הקבד ירשבבו ירועב 20 19 28
:יב העגנ הולא די יכ יער םתא יננח יננח 21 19 28
:ועבשת אל ירשבמו לא ומכ ינפדרת המל 22 19 28
:וקחיו רפסב ןתי ימ ילמ ןובתכיו ופא ןתי ימ 23 19 28
:ןובצחי רוצב דעל תרפעו לזרב טעב 24 19 28
:םוקי רפע לע ןורחאו יח ילאג יתעדי ינאו 25 19 28
:הולא הזחא ירשבמו תאז ופקנ ירוע רחאו 26 19 28
:יקחב יתילכ ולכ רז אלו ואר יניעו יל הזחא ינא רשא 27 19 28
:יב אצמנ רבד שרשו ול ףדרנ המ ורמאת יכ 28 19 28
(ןודש) S :ןידש ןועדת ןעמל ברח תונוע המח יכ ברח ינפמ םכל ורוג 29 19 28
:רמאיו יתמענה רפצ ןעיו 1 20 28
:יב ישוח רובעבו ינובישי יפעש ןכל 2 20 28
:יננעי יתניבמ חורו עמשא יתמלכ רסומ 3 20 28
:ץרא ילע םדא םיש ינמ דע ינמ תעדי תאזה 4 20 28
:עגר ידע ףנח תחמשו בורקמ םיעשר תננר יכ 5 20 28
:עיגי בעל ושארו ואיש םימשל הלעי םא 6 20 28
:ויא ורמאי ויאר דבאי חצנל וללגכ 7 20 28
:הליל ןויזחכ דדיו והואצמי אלו ףועי םולחכ 8 20 28
:ומוקמ ונרושת דוע אלו ףיסות אלו ותפזש ןיע 9 20 28
:ונוא הנבשת וידיו םילד וצרי וינב 10 20 28
(וימולע) :בכשת רפע לע ומעו ומולע ואלמ ויתומצע 11 20 28
:ונושל תחת הנדיחכי הער ויפב קיתמת םא 12 20 28
:וכח ךותב הנענמיו הנבזעי אלו הילע למחי 13 20 28
:וברקב םינתפ תרורמ ךפהנ ויעמב ומחל 14 20 28
:לא ונשרוי ונטבמ ונאקיו עלב ליח 15 20 28
:העפא ןושל והגרהת קניי םינתפ שאר 16 20 28
:האמחו שבד ילחנ ירהנ תוגלפב ארי לא 17 20 28
:סלעי אלו ותרומת ליחכ עלבי אלו עגי בישמ 18 20 28
:והנבי אלו לזג תיב םילד בזע ץצר יכ 19 20 28
:טלמי אל ודומחב ונטבב ולש עדי אל יכ 20 20 28
:ובוט ליחי אל ןכ לע ולכאל דירש ןיא 21 20 28
:ונאובת למע די לכ ול רצי וקפש תואלמב 22 20 28
:ומוחלב ומילע רטמיו ופא ןורח וב חלשי ונטב אלמל יהי 23 20 28
:השוחנ תשק והפלחת לזרב קשנמ חרבי 24 20 28
:םימא וילע ךלהי ותררממ קרבו הוגמ אציו ףלש 25 20 28
:ולהאב דירש ערי חפנ אל שא והלכאת וינופצל ןומט ךשח לכ 26 20 28
:ול הממוקתמ ץראו ונוע םימש ולגי 27 20 28
:ופא םויב תורגנ ותיב לובי לגי 28 20 28
P :לאמ ורמא תלחנו םיהלאמ עשר םדא קלח הז 29 20 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 21 28
:םכיתמוחנת תאז יהתו יתלמ עומש ועמש 2 21 28
:גיעלת ירבד רחאו רבדא יכנאו ינואש 3 21 28
:יחור רצקת אל עודמ םאו יחיש םדאל יכנאה 4 21 28
:הפ לע די ומישו ומשהו ילא ונפ 5 21 28
:תוצלפ ירשב זחאו יתלהבנו יתרכז םאו 6 21 28
:ליח ורבג םג וקתע ויחי םיעשר עודמ 7 21 28
:םהיניעל םהיאצאצו םמע םהינפל ןוכנ םערז 8 21 28
:םהילע הולא טבש אלו דחפמ םולש םהיתב 9 21 28
:לכשת אלו ותרפ טלפת לעגי אלו רבע ורוש 10 21 28
:ןודקרי םהידליו םהיליוע ןאצכ וחלשי 11 21 28
:בגוע לוקל וחמשיו רונכו ףתכ ואשי 12 21 28
(ולכי) :ותחי לואש עגרבו םהימי בוטב ולבי 13 21 28
:ונצפח אל ךיכרד תעדו ונממ רוס לאל ורמאיו 14 21 28
:וב עגפנ יכ ליעונ המו ונדבענ יכ ידש המ 15 21 28
:ינמ הקחר םיעשר תצע םבוט םדיב אל ןה 16 21 28
:ופאב קלחי םילבח םדיא ומילע אביו ךעדי םיעשר רנ המכ 17 21 28
:הפוס ותבנג ץמכו חור ינפל ןבתכ ויהי 18 21 28
:עדיו וילא םלשי ונוא וינבל ןפצי הולא 19 21 28
(ויניע) :התשי ידש תמחמו ודיכ וניע וארי 20 21 28
:וצצח וישדח רפסמו וירחא ותיבב וצפח המ יכ 21 21 28
:טופשי םימר אוהו תעד דמלי לאלה 22 21 28
:וילשו ןנאלש ולכ ומת םצעב תומי הז 23 21 28
:הקשי ויתומצע חמו בלח ואלמ ויניטע 24 21 28
:הבוטב לכא אלו הרמ שפנב תומי הזו 25 21 28
:םהילע הסכת המרו ובכשי רפע לע דחי 26 21 28
:וסמחת ילע תומזמו םכיתובשחמ יתעדי ןה 27 21 28
:םיעשר תונכשמ להא היאו בידנ תיב היא ורמאת יכ 28 21 28
:ורכנת אל םתתאו ךרד ירבוע םתלאש אלה 29 21 28
:ולבוי תורבע םויל ער ךשחי דיא םויל יכ 30 21 28
:ול םלשי ימ השע אוהו וכרד וינפ לע דיגי ימ 31 21 28
:דוקשי שידג לעו לבוי תורבקל אוהו 32 21 28
:רפסמ ןיא וינפלו ךושמי םדא לכ וירחאו לחנ יבגר ול וקתמ 33 21 28
S :לעמ ראשנ םכיתבושתו לבה ינומחנת ךיאו 34 21 28
:רמאיו ינמתה זפילא ןעיו 1 22 28
:ליכשמ ומילע ןכסי יכ רבג ןכסי לאלה 2 22 28
:ךיכרד םתת יכ עצב םאו קדצת יכ ידשל ץפחה 3 22 28
:טפשמב ךמע אובי ךחיכי ךתארימה 4 22 28
:ךיתנועל ץק ןיאו הבר ךתער אלה 5 22 28
:טישפת םימורע ידגבו םנח ךיחא לבחת יכ 6 22 28
:םחל ענמת בערמו הקשת ףיע םימ אל 7 22 28
:הב בשי םינפ אושנו ץראה ול עורז שיאו 8 22 28
:אכדי םימתי תוערזו םקיר תחלש תונמלא 9 22 28
:םאתפ דחפ ךלהביו םיחפ ךיתוביבס ןכ לע 10 22 28
:ךסכת םימ תעפשו הארת אל ךשח וא 11 22 28
:ומר יכ םיבכוכ שאר הארו םימש הבג הולא אלה 12 22 28
:טופשי לפרע דעבה לא עדי המ תרמאו 13 22 28
:ךלהתי םימש גוחו הארי אלו ול רתס םיבע 14 22 28
:ןוא יתמ וכרד רשא רמשת םלוע חראה 15 22 28
:םדוסי קצוי רהנ תע אלו וטמק רשא 16 22 28
:ומל ידש לעפי המו ונממ רוס לאל םירמאה 17 22 28
:ינמ הקחר םיעשר תצעו בוט םהיתב אלמ אוהו 18 22 28
:ומל געלי יקנו וחמשיו םיקידצ וארי 19 22 28
:שא הלכא םרתיו ונמיק דחכנ אל םא 20 22 28
:הבוט ךתאובת םהב םלשו ומע אנ ןכסה 21 22 28
:ךבבלב וירמא םישו הרות ויפמ אנ חק 22 22 28
:ךלהאמ הלוע קיחרת הנבת ידש דע בושת םא 23 22 28
:ריפוא םילחנ רוצבו רצב רפע לע תישו 24 22 28
:ךל תופעות ףסכו ךירצב ידש היהו 25 22 28
:ךינפ הולא לא אשתו גנעתת ידש לע זא יכ 26 22 28
:םלשת ךירדנו ךעמשיו וילא ריתעת 27 22 28
:רוא הגנ ךיכרד לעו ךל םקיו רמוא רזגתו 28 22 28
:עשוי םיניע חשו הוג רמאתו וליפשה יכ 29 22 28
P :ךיפכ רבב טלמנו יקנ יא טלמי 30 22 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 23 28
:יתחנא לע הדבכ ידי יחש ירמ םויה םג 2 23 28
:ותנוכת דע אובא והאצמאו יתעדי ןתי ימ 3 23 28
:תוחכות אלמא יפו טפשמ וינפל הכרעא 4 23 28
:יל רמאי המ הניבאו יננעי םילמ העדא 5 23 28
:יב םשי אוה ךא אל ידמע בירי חכ ברבה 6 23 28
:יטפשמ חצנל הטלפאו ומע חכונ רשי םש 7 23 28
:ול ןיבא אלו רוחאו ונניאו ךלהא םדק ןה 8 23 28
:הארא אלו ןימי ףטעי זחא אלו ותשעב לואמש 9 23 28
:אצא בהזכ יננחב ידמע ךרד עדי יכ 10 23 28
:טא אלו יתרמש וכרד ילגר הזחא ורשאב 11 23 28
:ויפ ירמא יתנפצ יקחמ שימא אלו ויתפש תוצמ 12 23 28
:שעיו התוא ושפנו ונבישי ימו דחאב אוהו 13 23 28
:ומע תובר הנהכו יקח םילשי יכ 14 23 28
:ונממ דחפאו ןנובתא להבא וינפמ ןכ לע 15 23 28
:ינליהבה ידשו יבל ךרה לאו 16 23 28
:לפא הסכ ינפמו ךשח ינפמ יתמצנ אל יכ 17 23 28
(ויעדיו) :וימי וזח אל ועדיו םיתע ונפצנ אל ידשמ עודמ 1 24 28
:ועריו ולזג רדע וגישי תולבג 2 24 28
:הנמלא רוש ולבחי וגהני םימותי רומח 3 24 28
:ץרא יינע ואבח דחי ךרדמ םינויבא וטי 4 24 28
:םירענל םחל ול הברע ףרטל ירחשמ םלעפב ואצי רבדמב םיארפ ןה 5 24 28
(ורוצקי) :ושקלי עשר םרכו וריצקי ולילב הדשב 6 24 28
:הרקב תוסכ ןיאו שובל ילבמ ונילי םורע 7 24 28
:רוצ וקבח הסחמ ילבמו ובטרי םירה םרזמ 8 24 28
:ולבחי ינע לעו םותי דשמ ולזגי 9 24 28
:רמע ואשנ םיבערו שובל ילב וכלה םורע 10 24 28
:ואמציו וכרד םיבקי וריהצי םתרוש ןיב 11 24 28
:הלפת םישי אל הולאו עושת םיללח שפנו וקאני םיתמ ריעמ 12 24 28
:ויתביתנב ובשי אלו ויכרד וריכה אל רוא ידרמב ויה המה 13 24 28
:בנגכ יהי הלילבו ןויבאו ינע לטקי חצור םוקי רואל 14 24 28
:םישי םינפ רתסו ןיע ינרושת אל רמאל ףשנ הרמש ףאנ ןיעו 15 24 28
:רוא ועדי אל ומל ומתח םמוי םיתב ךשחב רתח 16 24 28
:תומלצ תוהלב ריכי יכ תומלצ ומל רקב ודחי יכ 17 24 28
:םימרכ ךרד הנפי אל ץראב םתקלח ללקת םימ ינפ לע אוה לק 18 24 28
:ואטח לואש גלש ימימ ולזגי םח םג היצ 19 24 28
:הלוע ץעכ רבשתו רכזי אל דוע המר וקתמ םחר והחכשי 20 24 28
:ביטיי אל הנמלאו דלת אל הרקע הער 21 24 28
:ןייחב ןימאי אלו םוקי וחכב םיריבא ךשמו 22 24 28
:םהיכרד לע והיניעו ןעשיו חטבל ול ןתי 23 24 28
:ולמי תלבש שארכו ןוצפקי לככ וכמהו ונניאו טעמ ומור 24 24 28
S :יתלמ לאל םשיו ינביזכי ימ ופא אל םאו 25 24 28
:רמאיו יחשה דדלב ןעיו 1 25 28
:וימורמב םולש השע ומע דחפו לשמה 2 25 28
:והרוא םוקי אל ימ לעו וידודגל רפסמ שיה 3 25 28
:השא דולי הכזי המו לא םע שונא קדצי המו 4 25 28
:ויניעב וכז אל םיבכוכו ליהאי אלו חרי דע ןה 5 25 28
P :העלות םדא ןבו המר שונא יכ ףא 6 25 28
:רמאיו בויא ןעיו 1 26 28
:זע אל עורז תעשוה חכ אלל תרזע המ 2 26 28
:תעדוה ברל הישותו המכח אלל תצעי המ 3 26 28
:ךממ האצי ימ תמשנו ןילמ תדגה ימ תא 4 26 28
:םהינכשו םימ תחתמ וללוחי םיאפרה 5 26 28
:ןודבאל תוסכ ןיאו ודגנ לואש םורע 6 26 28
:המ ילב לע ץרא הלת והת לע ןופצ הטנ 7 26 28
:םתחת ןנע עקבנ אלו ויבעב םימ ררצ 8 26 28
:וננע וילע זשרפ הסכ ינפ זחאמ 9 26 28
:ךשח םע רוא תילכת דע םימ ינפ לע גח קח 10 26 28
:ותרעגמ והמתיו ופפורי םימש ידומע 11 26 28
(ותנובתבו) :בהר ץחמ ותנבותבו םיה עגר וחכב 12 26 28
:חירב שחנ ודי הללח הרפש םימש וחורב 13 26 28
(ויתרובג) (ויכרד) S :ןנובתי ימ ותרובג םערו וב עמשנ רבד ץמש המו וכרד תוצק הלא ןה 14 26 28
:רמאיו ולשמ תאש בויא ףסיו 1 27 28
:ישפנ רמה ידשו יטפשמ ריסה לא יח 2 27 28
:יפאב הולא חורו יב יתמשנ דוע לכ יכ 3 27 28
:הימר הגהי םא ינושלו הלוע יתפש הנרבדת םא 4 27 28
:ינממ יתמת ריסא אל עוגא דע םכתא קידצא םא יל הלילח 5 27 28
:ימימ יבבל ףרחי אל הפרא אלו יתקזחה יתקדצב 6 27 28
:לועכ יממוקתמו יביא עשרכ יהי 7 27 28
:ושפנ הולא לשי יכ עצבי יכ ףנח תוקת המ יכ 8 27 28
:הרצ וילע אובת יכ לא עמשי ותקעצה 9 27 28
:תע לכב הולא ארקי גנעתי ידש לע םא 10 27 28
:דחכא אל ידש םע רשא לא דיב םכתא הרוא 11 27 28
:ולבהת לבה הז המלו םתיזח םכלכ םתא ןה 12 27 28
:וחקי ידשמ םיצירע תלחנו לא םע עשר םדא קלח הז 13 27 28
:םחל ועבשי אל ויאצאצו ברח ומל וינב וברי םא 14 27 28
(וידירש) :הניכבת אל ויתנמלאו ורבקי תומב ודירש 15 27 28
:שובלמ ןיכי רמחכו ףסכ רפעכ רבצי םא 16 27 28
:קלחי יקנ ףסכו שבלי קידצו ןיכי 17 27 28
:רצנ השע הכסכו ותיב שעכ הנב 18 27 28
:ונניאו חקפ ויניע ףסאי אלו בכשי רישע 19 27 28
:הפוס ותבנג הליל תוהלב םימכ והגישת 20 27 28
:ומקממ והרעשיו ךליו םידק והאשי 21 27 28
:חרבי חורב ודימ למחי אלו וילע ךלשיו 22 27 28
:ומקממ וילע קרשיו ומיפכ ומילע קפשי 23 27 28
:וקזי בהזל םוקמו אצומ ףסכל שי יכ 1 28 28
:השוחנ קוצי ןבאו חקי רפעמ לזרב 2 28 28
:תומלצו לפא ןבא רקוח אוה תילכת לכלו ךשחל םש ץק 3 28 28
:וענ שונאמ ולד לגר ינמ םיחכשנה רג םעמ לחנ ץרפ 4 28 28
:שא ומכ ךפהנ היתחתו םחל אצי הנממ ץרא 5 28 28
:ול בהז תרפעו הינבא ריפס םוקמ 6 28 28
:היא ןיע ותפזש אלו טיע ועדי אל ביתנ 7 28 28
:לחש וילע הדע אל ץחש ינב והכירדה אל 8 28 28
:םירה שרשמ ךפה ודי חלש שימלחב 9 28 28
:וניע התאר רקי לכו עקב םיראי תורוצב 10 28 28
P :רוא אצי המלעתו שבח תורהנ יכבמ 11 28 28
:הניב םוקמ הז יאו אצמת ןיאמ המכחהו 12 28 28
:םייחה ץראב אצמת אלו הכרע שונא עדי אל 13 28 28
:ידמע ןיא רמא םיו איה יב אל רמא םוהת 14 28 28
:הריחמ ףסכ לקשי אלו היתחת רוגס ןתי אל 15 28 28
:ריפסו רקי םהשב ריפוא םתכב הלסת אל 16 28 28
:זפ ילכ התרומתו תיכוכזו בהז הנכרעי אל 17 28 28
:םינינפמ המכח ךשמו רכזי אל שיבגו תומאר 18 28 28
P :הלסת אל רוהט םתכב שוכ תדטפ הנכרעי אל 19 28 28
:הניב םוקמ הז יאו אובת ןיאמ המכחהו 20 28 28
:הרתסנ םימשה ףועמו יח לכ יניעמ המלענו 21 28 28
:העמש ונעמש ונינזאב ורמא תומו ןודבא 22 28 28
:המוקמ תא עדי אוהו הכרד ןיבה םיהלא 23 28 28
:הארי םימשה לכ תחת טיבי ץראה תוצקל אוה יכ 24 28 28
:הדמב ןכת םימו לקשמ חורל תושעל 25 28 28
:תולק זיזחל ךרדו קח רטמל ותשעב 26 28 28
:הרקח םגו הניכה הרפסיו האר זא 27 28 28
S :הניב ערמ רוסו המכח איה ינדא תארי ןה םדאל רמאיו 28 28 28
:רמאיו ולשמ תאש בויא ףסיו 1 29 28
:ינרמשי הולא ימיכ םדק יחריכ יננתי ימ 2 29 28
:ךשח ךלא ורואל ישאר ילע ורנ ולהב 3 29 28
:ילהא ילע הולא דוסב יפרח ימיב יתייה רשאכ 4 29 28
:ירענ יתוביבס ידמע ידש דועב 5 29 28
:ןמש יגלפ ידמע קוצי רוצו המחב יכילה ץחרב 6 29 28
:יבשומ ןיכא בוחרב תרק ילע רעש יתאצב 7 29 28
:ודמע ומק םישישיו ואבחנו םירענ ינואר 8 29 28
:םהיפל ומישי ףכו םילמב ורצע םירש 9 29 28
:הקבד םכחל םנושלו ואבחנ םידיגנ לוק 10 29 28
:ינדיעתו התאר ןיעו ינרשאתו העמש ןזא יכ 11 29 28
:ול רזע אלו םותיו עושמ ינע טלמא יכ 12 29 28
:ןנרא הנמלא בלו אבת ילע דבא תכרב 13 29 28
:יטפשמ ףינצו ליעמכ ינשבליו יתשבל קדצ 14 29 28
:ינא חספל םילגרו רועל יתייה םיניע 15 29 28
:והרקחא יתעדי אל ברו םינויבאל יכנא בא 16 29 28
:ףרט ךילשא וינשמו לוע תועלתמ הרבשאו 17 29 28
:םימי הברא לוחכו עוגא ינק םע רמאו 18 29 28
:יריצקב ןילי לטו םימ ילא חותפ ישרש 19 29 28
:ףילחת ידיב יתשקו ידמע שדח ידובכ 20 29 28
:יתצע ומל ומדיו ולחיו ועמש יל 21 29 28
:יתלמ ףטת ומילעו ונשי אל ירבד ירחא 22 29 28
:שוקלמל ורעפ םהיפו יל רטמכ ולחיו 23 29 28
:ןוליפי אל ינפ רואו ונימאי אל םהלא קחשא 24 29 28
:םחני םילבא רשאכ דודגב ךלמכ ןוכשאו שאר בשאו םכרד רחבא 25 29 28
:ינאצ יבלכ םע תישל םתובא יתסאמ רשא םימיל ינממ םיריעצ ילע וקחש התעו 1 30 28
:חלכ דבא ומילע יל המל םהידי חכ םג 2 30 28
:האשמו האוש שמא היצ םיקרעה דומלג ןפכבו רסחב 3 30 28
:םמחל םימתר שרשו חיש ילע חולמ םיפטקה 4 30 28
:בנגכ ומילע ועירי ושרגי וג ןמ 5 30 28
:םיפכו רפע ירח ןכשל םילחנ ץורעב 6 30 28
:וחפסי לורח תחת וקהני םיחיש ןיב 7 30 28
:ץראה ןמ ואכנ םש ילב ינב םג לבנ ינב 8 30 28
:הלמל םהל יהאו יתייה םתניגנ התעו 9 30 28
:קר וכשח אל ינפמו ינמ וקחר ינובעת 10 30 28
(ירתי) (יכ) :וחלש ינפמ ןסרו יננעיו חתפ ורתי יכ 11 30 28
:םדיא תוחרא ילע ולסיו וחלש ילגר ומוקי חחרפ ןימי לע 12 30 28
:ומל רזע אל וליעי יתוהל יתביתנ וסתנ 13 30 28
:ולגלגתה האש תחת ויתאי בחר ץרפכ 14 30 28
:יתעשי הרבע בעכו יתבדנ חורכ ףדרת תוהלב ילע ךפהה 15 30 28
:ינע ימי ינוזחאי ישפנ ךפתשת ילע התעו 16 30 28
:ןובכשי אל יקרעו ילעמ רקנ ימצע הליל 17 30 28
:ינרזאי יתנתכ יפכ ישובל שפחתי חכ ברב 18 30 28
:רפאו רפעכ לשמתאו רמחל ינרה 19 30 28
:יב ןנבתתו יתדמע יננעת אלו ךילא עושא 20 30 28
:ינמטשת ךדי םצעב יל רזכאל ךפהת 21 30 28
(הישות) :הושת ינגגמתו ינביכרת חור לא ינאשת 22 30 28
:יח לכל דעומ תיבו ינבישת תומ יתעדי יכ 23 30 28
:עוש ןהל ודיפב םא די חלשי יעב אל ךא 24 30 28
:ןויבאל ישפנ המגע םוי השקל יתיכב אל םא 25 30 28
:לפא אביו רואל הלחיאו ער אביו יתיוק בוט יכ 26 30 28
:ינע ימי ינמדק ומד אלו וחתר יעמ 27 30 28
:עושא להקב יתמק המח אלב יתכלה רדק 28 30 28
:הנעי תונבל ערו םינתל יתייה חא 29 30 28
:ברח ינמ הרח ימצעו ילעמ רחש ירוע 30 30 28
:םיכב לוקל יבגעו ירנכ לבאל יהיו 31 30 28
:הלותב לע ןנובתא המו יניעל יתרכ תירב 1 31 28
:םימרממ ידש תלחנו לעממ הולא קלח המו 2 31 28
:ןוא ילעפל רכנו לועל דיא אלה 3 31 28
:רופסי ידעצ לכו יכרד הארי אוה אלה 4 31 28
:ילגר המרמ לע שחתו אוש םע יתכלה םא 5 31 28
:יתמת הולא עדיו קדצ ינזאמב ינלקשי 6 31 28
P :םואמ קבד יפכבו יבל ךלה יניע רחאו ךרדה ינמ ירשא הטת םא 7 31 28
:ושרשי יאצאצו לכאי רחאו הערזא 8 31 28
:יתברא יער חתפ לעו השא לע יבל התפנ םא 9 31 28
:ןירחא ןוערכי הילעו יתשא רחאל ןחטת 10 31 28
(אוהו) (איה) (יכ) :םילילפ ןוע איהו המז אוה יכ 11 31 28
:שרשת יתאובת לכבו לכאת ןודבא דע איה שא יכ 12 31 28
:ידמע םברב יתמאו ידבע טפשמ סאמא םא 13 31 28
:ונבישא המ דקפי יכו לא םוקי יכ השעא המו 14 31 28
:דחא םחרב וננכיו והשע ינשע ןטבב אלה 15 31 28
:הלכא הנמלא יניעו םילד ץפחמ ענמא םא 16 31 28
:הנממ םותי לכא אלו ידבל יתפ לכאו 17 31 28
:הנחנא ימא ןטבמו באכ ינלדג ירוענמ יכ 18 31 28
:ןויבאל תוסכ ןיאו שובל ילבמ דבוא הארא םא 19 31 28
(ויצלח) :םמחתי ישבכ זגמו וצלח ינוכרב אל םא 20 31 28
:יתרזע רעשב הארא יכ ידי םותי לע יתופינה םא 21 31 28
:רבשת הנקמ יערזאו לופת המכשמ יפתכ 22 31 28
:לכוא אל ותאשמו לא דיא ילא דחפ יכ 23 31 28
:יחטבמ יתרמא םתכלו ילסכ בהז יתמש םא 24 31 28
:ידי האצמ ריבכ יכו יליח בר יכ חמשא םא 25 31 28
:ךלה רקי חריו להי יכ רוא הארא םא 26 31 28
:יפל ידי קשתו יבל רתסב תפיו 27 31 28
:לעממ לאל יתשחכ יכ ילילפ ןוע אוה םג 28 31 28
:ער ואצמ יכ יתררעתהו יאנשמ דיפב חמשא םא 29 31 28
:ושפנ הלאב לאשל יכח אטחל יתתנ אלו 30 31 28
:עבשנ אל ורשבמ ןתי ימ ילהא יתמ ורמא אל םא 31 31 28
:חתפא חראל יתלד רג ןילי אל ץוחב 32 31 28
:ינוע יבחב ןומטל יעשפ םדאכ יתיסכ םא 33 31 28
:חתפ אצא אל םדאו ינתחי תוחפשמ זובו הבר ןומה ץורעא יכ 34 31 28
:יביר שיא בתכ רפסו יננעי ידש יות ןה יל עמש יל ןתי ימ 35 31 28
:יל תורטע ונדנעא ונאשא ימכש לע אל םא 36 31 28
:ונברקא דיגנ ומכ ונדיגא ידעצ רפסמ 37 31 28
:ןויכבי הימלת דחיו קעזת יתמדא ילע םא 38 31 28
:יתחפה הילעב שפנו ףסכ ילב יתלכא החכ םא 39 31 28
P :בויא ירבד ומת השאב הרעש תחתו חוח אצי הטח תחת 40 31 28
P :ויניעב קידצ אוה יכ בויא תא תונעמ הלאה םישנאה תשלש ותבשיו 1 32 28
:םיהלאמ ושפנ וקדצ לע ופא הרח בויאב םר תחפשממ יזובה לאכרב ןב אוהילא ףא רחיו 2 32 28
:בויא תא ועישריו הנעמ ואצמ אל רשא לע ופא הרח ויער תשלשבו 3 32 28
:םימיל ונממ המה םינקז יכ םירבדב בויא תא הכח והילאו 4 32 28
P :ופא רחיו םישנאה תשלש יפב הנעמ ןיא יכ אוהילא אריו 5 32 28
:םכתא יעד תוחמ אריאו יתלחז ןכ לע םישישי םתאו םימיל ינא ריעצ רמאיו יזובה לאכרב ןב אוהילא ןעיו 6 32 28
:המכח ועידי םינש ברו ורבדי םימי יתרמא 7 32 28
:םניבת ידש תמשנו שונאב איה חור ןכא 8 32 28
:טפשמ וניבי םינקזו ומכחי םיבר אל 9 32 28
:ינא ףא יעד הוחא יל העמש יתרמא ןכל 10 32 28
:ןילמ ןורקחת דע םכיתנובת דע ןיזא םכירבדל יתלחוה ןה 11 32 28
:םכמ וירמא הנוע חיכומ בויאל ןיא הנהו ןנובתא םכידעו 12 32 28
:שיא אל ונפדי לא המכח ונאצמ ורמאת ןפ 13 32 28
:ונבישא אל םכירמאבו ןילמ ילא ךרע אלו 14 32 28
:םילמ םהמ וקיתעה דוע ונע אל ותח 15 32 28
:דוע ונע אל ודמע יכ ורבדי אל יכ יתלחוהו 16 32 28
:ינא ףא יעד הוחא יקלח ינא ףא הנעא 17 32 28
:ינטב חור ינתקיצה םילמ יתלמ יכ 18 32 28
:עקבי םישדח תובאכ חתפי אל ןייכ ינטב הנה 19 32 28
:הנעאו יתפש חתפא יל חוריו הרבדא 20 32 28
:הנכא אל םדא לאו שיא ינפ אשא אנ לא 21 32 28
:ינשע ינאשי טעמכ הנכא יתעדי אל יכ 22 32 28
:הניזאה ירבד לכו ילמ בויא אנ עמש םלואו 1 33 28
:יכחב ינושל הרבד יפ יתחתפ אנ הנה 2 33 28
:וללמ רורב יתפש תעדו ירמא יבל רשי 3 33 28
:יניחת ידש תמשנו ינתשע לא חור 4 33 28
:הבציתה ינפל הכרע ינבישה לכות םא 5 33 28
:ינא םג יתצרק רמחמ לאל ךיפכ ינא ןה 6 33 28
:דבכי אל ךילע יפכאו ךתעבת אל יתמא הנה 7 33 28
:עמשא ןילמ לוקו ינזאב תרמא ךא 8 33 28
:יל ןוע אלו יכנא ףח עשפ ילב ינא ךז 9 33 28
:ול ביואל ינבשחי אצמי ילע תואונת ןה 10 33 28
:יתחרא לכ רמשי ילגר דסב םשי 11 33 28
:שונאמ הולא הברי יכ ךנעא תקדצ אל תאז ןה 12 33 28
:הנעי אל וירבד לכ יכ תוביר וילא עודמ 13 33 28
:הנרושי אל םיתשבו לא רבדי תחאב יכ 14 33 28
:בכשמ ילע תומונתב םישנא לע המדרת לפנב הליל ןויזח םולחב 15 33 28
:םתחי םרסמבו םישנא ןזא הלגי זא 16 33 28
:הסכי רבגמ הוגו השעמ םדא ריסהל 17 33 28
:חלשב רבעמ ותיחו תחש ינמ ושפנ ךשחי 18 33 28
(בורו) :ןתא וימצע בירו ובכשמ לע בואכמב חכוהו 19 33 28
:הואת לכאמ ושפנו םחל ותיח ותמהזו 20 33 28
(ופשו) :ואר אל ויתומצע יפשו יארמ ורשב לכי 21 33 28
:םיתממל ותיחו ושפנ תחשל ברקתו 22 33 28
:ורשי םדאל דיגהל ףלא ינמ דחא ץילמ ךאלמ וילע שי םא 23 33 28
:רפכ יתאצמ תחש תדרמ והעדפ רמאיו וננחיו 24 33 28
:וימולע ימיל בושי רענמ ורשב שפטר 25 33 28
:ותקדצ שונאל בשיו העורתב וינפ אריו והצריו הולא לא רתעי 26 33 28
:יל הוש אלו יתיועה רשיו יתאטח רמאיו םישנא לע רשי 27 33 28
(ותיחו) (ושפנ) :הארת רואב יתיחו תחשב רבעמ ישפנ הדפ 28 33 28
:רבג םע שולש םימעפ לא לעפי הלא לכ ןה 29 33 28
:םייחה רואב רואל תחש ינמ ושפנ בישהל 30 33 28
:רבדא יכנאו שרחה יל עמש בויא בשקה 31 33 28
:ךקדצ יתצפח יכ רבד ינבישה ןילמ שי םא 32 33 28
S :המכח ךפלאאו שרחה יל עמש התא ןיא םא 33 33 28
:רמאיו אוהילא ןעיו 1 34 28
:יל וניזאה םיעדיו ילמ םימכח ועמש 2 34 28
:לכאל םעטי ךחו ןחבת ןילמ ןזא יכ 3 34 28
:בוט המ וניניב העדנ ונל הרחבנ טפשמ 4 34 28
:יטפשמ ריסה לאו יתקדצ בויא רמא יכ 5 34 28
:עשפ ילב יצח שונא בזכא יטפשמ לע 6 34 28
:םימכ געל התשי בויאכ רבג ימ 7 34 28
:עשר ישנא םע תכללו ןוא ילעפ םע הרבחל חראו 8 34 28
:םיהלא םע ותצרב רבג ןכסי אל רמא יכ 9 34 28
:לועמ ידשו עשרמ לאל הללח יל ועמש בבל ישנא ןכל 10 34 28
:ונאצמי שיא חראכו ול םלשי םדא לעפ יכ 11 34 28
:טפשמ תועי אל ידשו עישרי אל לא םנמא ףא 12 34 28
:הלכ לבת םש ימו הצרא וילע דקפ ימ 13 34 28
:ףסאי וילא ותמשנו וחור ובל וילא םישי םא 14 34 28
:בושי רפע לע םדאו דחי רשב לכ עוגי 15 34 28
:ילמ לוקל הניזאה תאז העמש הניב םאו 16 34 28
:עישרת ריבכ קידצ םאו שובחי טפשמ אנוש ףאה 17 34 28
:םיבידנ לא עשר לעילב ךלמל רמאה 18 34 28
:םלכ וידי השעמ יכ לד ינפל עוש רכנ אלו םירש ינפ אשנ אל רשא 19 34 28
:דיב אל ריבא וריסיו ורבעיו םע ושעגי הליל תוצחו ותמי עגר 20 34 28
:הארי וידעצ לכו שיא יכרד לע ויניע יכ 21 34 28
:ןוא ילעפ םש רתסהל תומלצ ןיאו ךשח ןיא 22 34 28
:טפשמב לא לא ךלהל דוע םישי שיא לע אל יכ 23 34 28
:םתחת םירחא דמעיו רקח אל םיריבכ ערי 24 34 28
:ואכדיו הליל ךפהו םהידבעמ ריכי ןכל 25 34 28
:םיאר םוקמב םקפס םיעשר תחת 26 34 28
:וליכשה אל ויכרד לכו וירחאמ ורס ןכ לע רשא 27 34 28
:עמשי םיינע תקעצו לד תקעצ וילע איבהל 28 34 28
:דחי םדא לעו יוג לעו ונרושי ימו םינפ רתסיו עשרי ימו טקשי אוהו 29 34 28
:םע ישקממ ףנח םדא ךלממ 30 34 28
:לבחא אל יתאשנ רמאה לא לא יכ 31 34 28
:ףיסא אל יתלעפ לוע םא ינרה התא הזחא ידעלב 32 34 28
:רבד תעדי המו ינא אלו רחבת התא יכ תסאמ יכ הנמלשי ךמעמה 33 34 28
:יל עמש םכח רבגו יל ורמאי בבל ישנא 34 34 28
:ליכשהב אל וירבדו רבדי תעדב אל בויא 35 34 28
:ןוא ישנאב תבשת לע חצנ דע בויא ןחבי יבא 36 34 28
S :לאל וירמא בריו קופסי וניניב עשפ ותאטח לע ףיסי יכ 37 34 28
:רמאיו והילא ןעיו 1 35 28
:לאמ יקדצ תרמא טפשמל תבשח תאזה 2 35 28
:יתאטחמ ליעא המ ךל ןכסי המ רמאת יכ 3 35 28
:ךמע ךיער תאו ןילמ ךבישא ינא 4 35 28
:ךממ והבג םיקחש רושו הארו םימש טבה 5 35 28
:ול השעת המ ךיעשפ וברו וב לעפת המ תאטח םא 6 35 28
:חקי ךדימ המ וא ול ןתת המ תקדצ םא 7 35 28
:ךתקדצ םדא ןבלו ךעשר ךומכ שיאל 8 35 28
:םיבר עורזמ ועושי וקיעזי םיקושע ברמ 9 35 28
:הלילב תורמז ןתנ ישע הולא היא רמא אלו 10 35 28
:ונמכחי םימשה ףועמו ץרא תומהבמ ונפלמ 11 35 28
:םיער ןואג ינפמ הנעי אלו וקעצי םש 12 35 28
:הנרושי אל ידשו לא עמשי אל אוש ךא 13 35 28
:ול ללוחתו וינפל ןיד ונרושת אל רמאת יכ ףא 14 35 28
:דאמ שפב עדי אלו ופא דקפ ןיא יכ התעו 15 35 28
P :רבכי ןילמ תעד ילבב והיפ הצפי לבה בויאו 16 35 28
:רמאיו אוהילא ףסיו 1 36 28
:םילמ הולאל דוע יכ ךוחאו ריעז יל רתכ 2 36 28
:קדצ ןתא ילעפלו קוחרמל יעד אשא 3 36 28
:ךמע תועד םימת ילמ רקש אל םנמא יכ 4 36 28
:בל חכ ריבכ סאמי אלו ריבכ לא ןה 5 36 28
:ןתי םיינע טפשמו עשר היחי אל 6 36 28
:והבגיו חצנל םבישיו אסכל םיכלמ תאו ויניע קידצמ ערגי אל 7 36 28
:ינע ילבחב ןודכלי םיקזב םירוסא םאו 8 36 28
:ורבגתי יכ םהיעשפו םלעפ םהל דגיו 9 36 28
:ןואמ ןובשי יכ רמאיו רסומל םנזא לגיו 10 36 28
:םימיענב םהינשו בוטב םהימי ולכי ודבעיו ועמשי םא 11 36 28
:תעד ילבב ועוגיו ורבעי חלשב ועמשי אל םאו 12 36 28
:םרסא יכ ועושי אל ףא ומישי בל יפנחו 13 36 28
:םישדקב םתיחו םשפנ רענב תמת 14 36 28
:םנזא ץחלב לגיו וינעב ינע ץלחי 15 36 28
:ןשד אלמ ךנחלש תחנו היתחת קצומ אל בחר רצ יפמ ךתיסה ףאו 16 36 28
:וכמתי טפשמו ןיד תאלמ עשר ןידו 17 36 28
:ךטי לא רפכ ברו קפסב ךתיסי ןפ המח יכ 18 36 28
:חכ יצמאמ לכו רצב אל ךעוש ךרעיה 19 36 28
:םתחת םימע תולעל הלילה ףאשת לא 20 36 28
:ינעמ תרחב הז לע יכ ןוא לא ןפת לא רמשה 21 36 28
:הרומ והמכ ימ וחכב ביגשי לא ןה 22 36 28
:הלוע תלעפ רמא ימו וכרד וילע דקפ ימ 23 36 28
:םישנא וררש רשא ולעפ איגשת יכ רכז 24 36 28
:קוחרמ טיבי שונא וב וזח םדא לכ 25 36 28
:רקח אלו וינש רפסמ עדנ אלו איגש לא ןה 26 36 28
:ודאל רטמ וקזי םימ יפטנ ערגי יכ 27 36 28
:בר םדא ילע ופערי םיקחש ולזי רשא 28 36 28
:ותכס תואשת בע ישרפמ ןיבי םא ףא 29 36 28
:הסכ םיה ישרשו ורוא וילע שרפ ןה 30 36 28
:ריבכמל לכא ןתי םימע ןידי םב יכ 31 36 28
:עיגפמב הילע וציו רוא הסכ םיפכ לע 32 36 28
:הלוע לע ףא הנקמ וער וילע דיגי 33 36 28
:ומוקממ רתיו יבל דרחי תאזל ףא 1 37 28
:אצי ויפמ הגהו ולק זגרב עומש ועמש 2 37 28
:ץראה תופנכ לע ורואו והרשי םימשה לכ תחת 3 37 28
:ולוק עמשי יכ םבקעי אלו ונואג לוקב םערי לוק גאשי וירחא 4 37 28
:עדנ אלו תולדג השע תואלפנ ולוקב לא םערי 5 37 28
:וזע תורטמ םשגו רטמ םשגו ץרא אוה רמאי גלשל יכ 6 37 28
:והשעמ ישנא לכ תעדל םותחי םדא לכ דיב 7 37 28
:ןכשת היתנועמבו ברא ומב היח אבתו 8 37 28
:הרק םירזממו הפוס אובת רדחה ןמ 9 37 28
:קצומב םימ בחרו חרק ןתי לא תמשנמ 10 37 28
:ורוא ןנע ץיפי בע חירטי ירב ףא 11 37 28
(ויתלובחתב) :הצרא לבת ינפ לע םוצי רשא לכ םלעפל ותלובחתב ךפהתמ תובסמ אוהו 12 37 28
:והאצמי דסחל םא וצראל םא טבשל םא 13 37 28
:לא תואלפנ ןנובתהו דמע בויא תאז הניזאה 14 37 28
:וננע רוא עיפוהו םהילע הולא םושב עדתה 15 37 28
:םיעד םימת תואלפמ בע ישלפמ לע עדתה 16 37 28
:םורדמ ץרא טקשהב םימח ךידגב רשא 17 37 28
:קצומ יארכ םיקזח םיקחשל ומע עיקרת 18 37 28
:ךשח ינפמ ךרענ אל ול רמאנ המ ונעידוה 19 37 28
:עלבי יכ שיא רמא םא רבדא יכ ול רפסיה 20 37 28
:םרהטתו הרבע חורו םיקחשב אוה ריהב רוא ואר אל התעו 21 37 28
:דוה ארונ הולא לע התאי בהז ןופצמ 22 37 28
:הנעי אל הקדצ ברו טפשמו חכ איגש והנאצמ אל ידש 23 37 28
P :בל ימכח לכ הארי אל םישנא והוארי ןכל 24 37 28
(הרעסה) (ןמ) :רמאיו הרעסהנמ בויא תא הוהי ןעיו 1 38 28
:תעד ילב ןילמב הצע ךישחמ הז ימ 2 38 28
:ינעידוהו ךלאשאו ךיצלח רבגכ אנ רזא 3 38 28
:הניב תעדי םא דגה ץרא ידסיב תייה הפיא 4 38 28
:וק הילע הטנ ימ וא עדת יכ הידממ םש ימ 5 38 28
:התנפ ןבא הרי ימ וא ועבטה הינדא המ לע 6 38 28
:םיהלא ינב לכ ועיריו רקב יבכוכ דחי ןרב 7 38 28
:אצי םחרמ וחיגב םי םיתלדב ךסיו 8 38 28
:ותלתח לפרעו ושבל ןנע ימושב 9 38 28
:םיתלדו חירב םישאו יקח וילע רבשאו 10 38 28
:ךילג ןואגב תישי אפו ףיסת אלו אובת הפ דע רמאו 11 38 28
(רחשה) (תעדי) :ומקמ רחש התעדי רקב תיוצ ךימימה 12 38 28
:הנממ םיעשר ורעניו ץראה תופנכב זחאל 13 38 28
:שובל ומכ ובציתיו םתוח רמחכ ךפהתת 14 38 28
:רבשת המר עורזו םרוא םיעשרמ ענמיו 15 38 28
:תכלהתה םוהת רקחבו םי יכבנ דע תאבה 16 38 28
:הארת תומלצ ירעשו תומ ירעש ךל ולגנה 17 38 28
:הלכ תעדי םא דגה ץרא יבחר דע תננבתה 18 38 28
:ומקמ הז יא ךשחו רוא ןכשי ךרדה הז יא 19 38 28
:ותיב תוביתנ ןיבת יכו ולובג לא ונחקת יכ 20 38 28
:םיבר ךימי רפסמו דלות זא יכ תעדי 21 38 28
:הארת דרב תורצאו גלש תורצא לא תאבה 22 38 28
:המחלמו ברק םויל רצ תעל יתכשח רשא 23 38 28
:ץרא ילע םידק ץפי רוא קלחי ךרדה הז יא 24 38 28
:תולק זיזחל ךרדו הלעת ףטשל גלפ ימ 25 38 28
:וב םדא אל רבדמ שיא אל ץרא לע ריטמהל 26 38 28
:אשד אצמ חימצהלו האשמו האש עיבשהל 27 38 28
:לט ילגא דילוה ימ וא בא רטמל שיה 28 38 28
:ודלי ימ םימש רפכו חרקה אצי ימ ןטבמ 29 38 28
:ודכלתי םוהת ינפו ואבחתי םימ ןבאכ 30 38 28
:חתפת ליסכ תוכשמ וא המיכ תונדעמ רשקתה 31 38 28
:םחנת הינב לע שיעו ותעב תורזמ איצתה 32 38 28
:ץראב ורטשמ םישת םא םימש תוקח תעדיה 33 38 28
:ךסכת םימ תעפשו ךלוק בעל םירתה 34 38 28
:וננה ךל ורמאיו וכליו םיקרב חלשתה 35 38 28
:הניב יוכשל ןתנ ימ וא המכח תוחטב תש ימ 36 38 28
:ביכשי ימ םימש ילבנו המכחב םיקחש רפסי ימ 37 38 28
:וקבדי םיבגרו קצומל רפע תקצב 38 38 28
:אלמת םיריפכ תיחו ףרט איבלל דוצתה 39 38 28
:ברא ומל הכסב ובשי תונועמב וחשי יכ 40 38 28
(וידלי) (יכ) :לכא ילבל ועתי ועושי לא לא ודלי יכ ודיצ ברעל ןיכי ימ 41 38 28
:רמשת תוליא ללח עלס ילעי תדל תע תעדיה 1 39 28
:הנתדל תע תעדיו הנאלמת םיחרי רפסת 2 39 28
:הנחלשת םהילבח הנחלפת ןהידלי הנערכת 3 39 28
:ומל ובש אלו ואצי רבב וברי םהינב ומלחי 4 39 28
:חתפ ימ דורע תורסמו ישפח ארפ חלש ימ 5 39 28
:החלמ ויתונכשמו ותיב הברע יתמש רשא 6 39 28
:עמשי אל שגונ תואשת הירק ןומהל קחשי 7 39 28
:שורדי קורי לכ רחאו והערמ םירה רותי 8 39 28
:ךסובא לע ןילי םא ךדבע םיר הבאיה 9 39 28
:ךירחא םיקמע דדשי םא ותבע םלתב םיר רשקתה 10 39 28
:ךעיגי וילא בזעתו וחכ בר יכ וב חטבתה 11 39 28
(בישי) (יכ) :ףסאי ךנרגו ךערז בושי יכ וב ןימאתה 12 39 28
:הצנו הדיסח הרבא םא הסלענ םיננר ףנכ 13 39 28
:םמחת רפע לעו היצב ץראל בזעת יכ 14 39 28
:השודת הדשה תיחו הרוזת לגר יכ חכשתו 15 39 28
:דחפ ילב העיגי קירל הל אלל הינב חישקה 16 39 28
:הניבב הל קלח אלו המכח הולא השה יכ 17 39 28
:ובכרלו סוסל קחשת אירמת םורמב תעכ 18 39 28
:המער וראוצ שיבלתה הרובג סוסל ןתתה 19 39 28
:המיא ורחנ דוה הבראכ ונשיערתה 20 39 28
:קשנ תארקל אצי חכב שישיו קמעב ורפחי 21 39 28
:ברח ינפמ בושי אלו תחי אלו דחפל קחשי 22 39 28
:ןודיכו תינח בהל הפשא הנרת וילע 23 39 28
:רפוש לוק יכ ןימאי אלו ץרא אמגי זגרו שערב 24 39 28
:העורתו םירש םער המחלמ חירי קוחרמו חאה רמאי רפש ידב 25 39 28
(ויפנכ) :ןמיתל ופנכ שרפי ץנ רבאי ךתניבמה 26 39 28
:ונק םירי יכו רשנ היבגי ךיפ לע םא 27 39 28
:הדוצמו עלס ןש לע ןנלתיו ןכשי עלס 28 39 28
:וטיבי ויניע קוחרמל לכא רפח םשמ 29 39 28
(ויחרפאו) P :אוה םש םיללח רשאבו םד ועלעי וחרפאו 30 39 28
:רמאיו בויא תא הוהי ןעיו 1 40 28
P :הננעי הולא חיכומ רוסי ידש םע ברה 2 40 28
:רמאיו הוהי תא בויא ןעיו 3 40 28
:יפ ומל יתמש ידי ךבישא המ יתלק ןה 4 40 28
P :ףיסוא אלו םיתשו הנעא אלו יתרבד תחא 5 40 28
(הרעס) (ןמ) :רמאיו הרעסנמ בויא תא הוהי ןעיו 6 40 28
:ינעידוהו ךלאשא ךיצלח רבגכ אנ רזא 7 40 28
:קדצת ןעמל ינעישרת יטפשמ רפת ףאה 8 40 28
:םערת והמכ לוקבו ךל לאכ עורז םאו 9 40 28
:שבלת רדהו דוהו הבגו ןואג אנ הדע 10 40 28
:והליפשהו האג לכ הארו ךפא תורבע ץפה 11 40 28
:םתחת םיעשר ךדהו והעינכה האג לכ האר 12 40 28
:ןומטב שבח םהינפ דחי רפעב םנמט 13 40 28
:ךנימי ךל עשות יכ ךדוא ינא םגו 14 40 28
:לכאי רקבכ ריצח ךמע יתישע רשא תומהב אנ הנה 15 40 28
:ונטב ירירשב ונאו וינתמב וחכ אנ הנה 16 40 28
(וידחפ) :וגרשי ודחפ ידיג זרא ומכ ובנז ץפחי 17 40 28
:לזרב ליטמכ וימרג השוחנ יקיפא וימצע 18 40 28
:וברח שגי ושעה לא יכרד תישאר אוה 19 40 28
:םש וקחשי הדשה תיח לכו ול ואשי םירה לוב יכ 20 40 28
:הצבו הנק רתסב בכשי םילאצ תחת 21 40 28
:לחנ יברע והובסי וללצ םילאצ והכסי 22 40 28
:והיפ לא ןדרי חיגי יכ חטבי זופחי אל רהנ קשעי ןה 23 40 28
:ףא בקני םישקומב ונחקי ויניעב 24 40 28
:ונשל עיקשת לבחבו הכחב ןתיול ךשמת 25 40 28
:ויחל בוקת חוחבו ופאב ןומגא םישתה 26 40 28
:תוכר ךילא רבדי םא םינונחת ךילא הבריה 27 40 28
:םלוע דבעל ונחקת ךמע תירב תרכיה 28 40 28
:ךיתורענל ונרשקתו רופצכ וב קחשתה 29 40 28
:םינענכ ןיב והוצחי םירבח וילע ורכי 30 40 28
:ושאר םיגד לצלצבו ורוע תוכשב אלמתה 31 40 28
:ףסות לא המחלמ רכז ךפכ וילע םיש 32 40 28
:לטי ויארמ לא םגה הבזכנ ותלחת ןה 1 41 28
:בציתי ינפל אוה ימו ונרועי יכ רזכא אל 2 41 28
:אוה יל םימשה לכ תחת םלשאו ינמידקה ימ 3 41 28
(שירחא) (ול) :וכרע ןיחו תורובג רבדו וידב שירחא אל 4 41 28
:אובי ימ ונסר לפכב ושובל ינפ הלג ימ 5 41 28
:המיא וינש תוביבס חתפ ימ וינפ יתלד 6 41 28
:רצ םתוח רוגס םינגמ יקיפא הואג 7 41 28
:םהיניב אובי אל חורו ושגי דחאב דחא 8 41 28
:ודרפתי אלו ודכלתי וקבדי והיחאב שיא 9 41 28
:רחש יפעפעכ ויניעו רוא להת ויתשיטע 10 41 28
:וטלמתי שא ידודיכ וכלהי םידיפל ויפמ 11 41 28
:ןמגאו חופנ דודכ ןשע אצי ויריחנמ 12 41 28
:אצי ויפמ בהלו טהלת םילחג ושפנ 13 41 28
:הבאד ץודת וינפלו זע ןילי וראוצב 14 41 28
:טומי לב וילע קוצי וקבד ורשב ילפמ 15 41 28
:תיתחת חלפכ קוציו ןבא ומכ קוצי ובל 16 41 28
:ואטחתי םירבשמ םילא ורוגי ותשמ 17 41 28
:הירשו עסמ תינח םוקת ילב ברח והגישמ 18 41 28
:השוחנ ןובקר ץעל לזרב ןבתל בשחי 19 41 28
:עלק ינבא ול וכפהנ שקל תשק ןב ונחירבי אל 20 41 28
:ןודיכ שערל קחשיו חתות ובשחנ שקכ 21 41 28
:טיט ילע ץורח דפרי שרח ידודח ויתחת 22 41 28
:החקרמכ םישי םי הלוצמ ריסכ חיתרי 23 41 28
:הבישל םוהת בשחי ביתנ ריאי וירחא 24 41 28
:תח ילבל ושעה ולשמ רפע לע ןיא 25 41 28
S :ץחש ינב לכ לע ךלמ אוה הארי הבג לכ תא 26 41 28
:רמאיו הוהי תא בויא ןעיו 1 42 28
(יתעדי) :המזמ ךממ רצבי אלו לכות לכ יכ תעדי 2 42 28
:עדא אלו ינממ תואלפנ ןיבא אלו יתדגה ןכל תעד ילב הצע םילעמ הז ימ 3 42 28
:ינעידוהו ךלאשא רבדא יכנאו אנ עמש 4 42 28
:ךתאר יניע התעו ךיתעמש ןזא עמשל 5 42 28
P :רפאו רפע לע יתמחנו סאמא ןכ לע 6 42 28
:בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ ךיער ינשבו ךב יפא הרח ינמיתה זפילא לא הוהי רמאיו בויא לא הלאה םירבדה תא הוהי רבד רחא יהיו 7 42 28
:בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ הלבנ םכמע תושע יתלבל אשא וינפ םא יכ םכילע ללפתי ידבע בויאו םכדעב הלוע םתילעהו בויא ידבע לא וכלו םיליא העבשו םירפ העבש םכל וחק התעו 8 42 28
:בויא ינפ תא הוהי אשיו הוהי םהילא רבד רשאכ ושעיו יתמענה רפצ יחושה דדלבו ינמיתה זפילא וכליו 9 42 28
(תובש) (תא) :הנשמל בויאל רשא לכ תא הוהי ףסיו והער דעב וללפתהב בויא תיבש תא בש הוהיו 10 42 28
(ויתויחא) (לכו) :דחא בהז םזנ שיאו תחא הטישק שיא ול ונתיו וילע הוהי איבה רשא הערה לכ לע ותא ומחניו ול ודניו ותיבב םחל ומע ולכאיו םינפל ויעדי לכו ויתיחא לכו ויחא לכ וילא ואביו 11 42 28
:תונותא ףלאו רקב דמצ ףלאו םילמג םיפלא תששו ןאצ ףלא רשע העברא ול יהיו ותשארמ בויא תירחא תא ךרב הוהיו 12 42 28
:תונב שולשו םינב הנעבש ול יהיו 13 42 28
:ךופה ןרק תישילשה םשו העיצק תינשה םשו המימי תחאה םש ארקיו 14 42 28
S :םהיחא ךותב הלחנ םהיבא םהל ןתיו ץראה לכב בויא תונבכ תופי םישנ אצמנ אלו 15 42 28
(האריו) :תורד העברא וינב ינב תאו וינב תא אריו הנש םיעבראו האמ תאז ירחא בויא יחיו 16 42 28
:םימי עבשו ןקז בויא תמיו 17 42 28
ז ירחא בויא יחיו 16 42 28[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja