:לארשי ךלמ שאוי ןב םעברי ימיבו הדוהי יכלמ היקזחי זחא םתוי היזע ימיב יראב ןב עשוה לא היה רשא הוהי רבד 1 1 15
:הוהי ירחאמ ץראה הנזת הנז יכ םינונז ידליו םינונז תשא ךל חק ךל עשוה לא הוהי רמאיו P עשוהב הוהי רבד תלחת 2 1 15
:ןב ול דלתו רהתו םילבד תב רמג תא חקיו ךליו 3 1 15
:לארשי תיב תוכלממ יתבשהו אוהי תיב לע לאערזי ימד תא יתדקפו טעמ דוע יכ לאערזי ומש ארק וילא הוהי רמאיו 4 1 15
:לאערזי קמעב לארשי תשק תא יתרבשו אוהה םויב היהו 5 1 15
:םהל אשא אשנ יכ לארשי תיב תא םחרא דוע ףיסוא אל יכ המחר אל המש ארק ול רמאיו תב דלתו דוע רהתו 6 1 15
:םישרפבו םיסוסב המחלמבו ברחבו תשקב םעישוא אלו םהיהלא הוהיב םיתעשוהו םחרא הדוהי תיב תאו 7 1 15
:ןב דלתו רהתו המחר אל תא למגתו 8 1 15
S :םכל היהא אל יכנאו ימע אל םתא יכ ימע אל ומש ארק רמאיו 9 1 15
:יח לא ינב םהל רמאי םתא ימע אל םהל רמאי רשא םוקמב היהו רפסי אלו דמי אל רשא םיה לוחכ לארשי ינב רפסמ היהו 1 2 15
:לאערזי םוי לודג יכ ץראה ןמ ולעו דחא שאר םהל ומשו ודחי לארשי ינבו הדוהי ינב וצבקנו 2 2 15
:המחר םכיתוחאלו ימע םכיחאל ורמא 3 2 15
:הידש ןיבמ היפופאנו הינפמ הינונז רסתו השיא אל יכנאו יתשא אל איה יכ וביר םכמאב וביר 4 2 15
:אמצב היתמהו היצ ץראכ התשו רבדמכ היתמשו הדלוה םויכ היתגצהו המרע הנטישפא ןפ 5 2 15
:המה םינונז ינב יכ םחרא אל הינב תאו 6 2 15
:ייוקשו ינמש יתשפו ירמצ ימימו ימחל ינתנ יבהאמ ירחא הכלא הרמא יכ םתרוה השיבה םמא התנז יכ 7 2 15
:אצמת אל היתוביתנו הרדג תא יתרדגו םיריסב ךכרד תא ךש יננה ןכל 8 2 15
:התעמ זא יל בוט יכ ןושארה ישיא לא הבושאו הכלא הרמאו אצמת אלו םתשקבו םתא גישת אלו היבהאמ תא הפדרו 9 2 15
:לעבל ושע בהזו הל יתיברה ףסכו רהציהו שוריתהו ןגדה הל יתתנ יכנא יכ העדי אל איהו 10 2 15
:התורע תא תוסכל יתשפו ירמצ יתלצהו ודעומב ישוריתו ותעב ינגד יתחקלו בושא ןכל 11 2 15
:ידימ הנליצי אל שיאו היבהאמ יניעל התלבנ תא הלגא התעו 12 2 15
:הדעומ לכו התבשו השדח הגח השושמ לכ יתבשהו 13 2 15
:הדשה תיח םתלכאו רעיל םיתמשו יבהאמ יל ונתנ רשא יל המה הנתא הרמא רשא התנאתו הנפג יתמשהו 14 2 15
P :הוהי םאנ החכש יתאו היבהאמ ירחא ךלתו התילחו המזנ דעתו םהל ריטקת רשא םילעבה ימי תא הילע יתדקפו 15 2 15
:הבל לע יתרבדו רבדמה היתכלהו היתפמ יכנא הנה ןכל 16 2 15
S :םירצמ ץראמ התלע םויכו הירוענ ימיכ המש התנעו הוקת חתפל רוכע קמע תאו םשמ הימרכ תא הל יתתנו 17 2 15
:ילעב דוע יל יארקת אלו ישיא יארקת הוהי םאנ אוהה םויב היהו 18 2 15
:םמשב דוע ורכזי אלו היפמ םילעבה תומש תא יתרסהו 19 2 15
:חטבל םיתבכשהו ץראה ןמ רובשא המחלמו ברחו תשקו המדאה שמרו םימשה ףוע םעו הדשה תיח םע אוהה םויב תירב םהל יתרכו 20 2 15
:םימחרבו דסחבו טפשמבו קדצב יל ךיתשראו םלועל יל ךיתשראו 21 2 15
S :הוהי תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו 22 2 15
:ץראה תא ונעי םהו םימשה תא הנעא הוהי םאנ הנעא אוהה םויב היהו 23 2 15
:לאערזי תא ונעי םהו רהציה תאו שוריתה תאו ןגדה תא הנעת ץראהו 24 2 15
P :יהלא רמאי אוהו התא ימע ימע אלל יתרמאו המחר אל תא יתמחרו ץראב יל היתערזו 25 2 15
:םיבנע ישישא יבהאו םירחא םיהלא לא םינפ םהו לארשי ינב תא הוהי תבהאכ תפאנמו ער תבהא השא בהא ךל דוע ילא הוהי רמאיו 1 3 15
:םירעש ךתלו םירעש רמחו ףסכ רשע השמחב יל הרכאו 2 3 15
:ךילא ינא םגו שיאל ייהת אלו ינזת אל יל יבשת םיבר םימי הילא רמאו 3 3 15
:םיפרתו דופא ןיאו הבצמ ןיאו חבז ןיאו רש ןיאו ךלמ ןיא לארשי ינב ובשי םיבר םימי יכ 4 3 15
P :םימיה תירחאב ובוט לאו הוהי לא ודחפו םכלמ דוד תאו םהיהלא הוהי תא ושקבו לארשי ינב ובשי רחא 5 3 15
:ץראב םיהלא תעד ןיאו דסח ןיאו תמא ןיא יכ ץראה יבשוי םע הוהיל ביר יכ לארשי ינב הוהי רבד ועמש 1 4 15
:ועגנ םימדב םימדו וצרפ ףאנו בנגו חצרו שחכו הלא 2 4 15
:ופסאי םיה יגד םגו םימשה ףועבו הדשה תיחב הב בשוי לכ ללמאו ץראה לבאת ןכ לע 3 4 15
:ןהכ יבירמכ ךמעו שיא חכוי לאו ברי לא שיא ךא 4 4 15
:ךמא יתימדו הליל ךמע איבנ םג לשכו םויה תלשכו 5 4 15
:ינא םג ךינב חכשא ךיהלא תרות חכשתו יל ןהכמ ךאסאמאו תסאמ תעדה התא יכ תעדה ילבמ ימע ומדנ 6 4 15
:רימא ןולקב םדובכ יל ואטח ןכ םברכ 7 4 15
:ושפנ ואשי םנוע לאו ולכאי ימע תאטח 8 4 15
:ול בישא ויללעמו ויכרד וילע יתדקפו ןהככ םעכ היהו 9 4 15
:רמשל ובזע הוהי תא יכ וצרפי אלו ונזה ועבשי אלו ולכאו 10 4 15
:בל חקי שוריתו ןייו תונז 11 4 15
:םהיהלא תחתמ ונזיו העתה םינונז חור יכ ול דיגי ולקמו לאשי וצעב ימע 12 4 15
:הנפאנת םכיתולכו םכיתונב הנינזת ןכ לע הלצ בוט יכ הלאו הנבלו ןולא תחת ורטקי תועבגה לעו וחבזי םירהה ישאר לע 13 4 15
:טבלי ןיבי אל םעו וחבזי תושדקה םעו ודרפי תונזה םע םה יכ הנפאנת יכ םכיתולכ לעו הנינזת יכ םכיתונב לע דוקפא אל 14 4 15
:הוהי יח ועבשת לאו ןוא תיב ולעת לאו לגלגה ואבת לאו הדוהי םשאי לא לארשי התא הנז םא 15 4 15
:בחרמב שבככ הוהי םערי התע לארשי ררס הררס הרפכ יכ 16 4 15
:ול חנה םירפא םיבצע רובח 17 4 15
:הינגמ ןולק ובה ובהא ונזה הנזה םאבס רס 18 4 15
S :םתוחבזמ ושביו היפנכב התוא חור ררצ 19 4 15
:רובת לע השורפ תשרו הפצמל םתייה חפ יכ טפשמה םכל יכ וניזאה ךלמה תיבו לארשי תיב ובישקהו םינהכה תאז ועמש 1 5 15
:םלכל רסומ ינאו וקימעה םיטש הטחשו 2 5 15
:לארשי אמטנ םירפא תינזה התע יכ ינממ דחכנ אל לארשיו םירפא יתעדי ינא 3 5 15
:ועדי אל הוהי תאו םברקב םינונז חור יכ םהיהלא לא בושל םהיללעמ ונתי אל 4 5 15
:םמע הדוהי םג לשכ םנועב ולשכי םירפאו לארשיו וינפב לארשי ןואג הנעו 5 5 15
:םהמ ץלח ואצמי אלו הוהי תא שקבל וכלי םרקבבו םנאצב 6 5 15
S :םהיקלח תא שדח םלכאי התע ודלי םירז םינב יכ ודגב הוהיב 7 5 15
:ןימינב ךירחא ןוא תיב ועירה המרב הרצצח העבגב רפוש ועקת 8 5 15
:הנמאנ יתעדוה לארשי יטבשב החכות םויב היהת המשל םירפא 9 5 15
:יתרבע םימכ ךופשא םהילע לובג יגיסמכ הדוהי ירש ויה 10 5 15
:וצ ירחא ךלה ליאוה יכ טפשמ ץוצר םירפא קושע 11 5 15
:הדוהי תיבל בקרכו םירפאל שעכ ינאו 12 5 15
:רוזמ םכמ ההגי אלו םכל אפרל לכוי אל אוהו ברי ךלמ לא חלשיו רושא לא םירפא ךליו ורזמ תא הדוהיו וילח תא םירפא אריו 13 5 15
:ליצמ ןיאו אשא ךלאו ףרטא ינא ינא הדוהי תיבל ריפככו םירפאל לחשכ יכנא יכ 14 5 15
:יננרחשי םהל רצב ינפ ושקבו ומשאי רשא דע ימוקמ לא הבושא ךלא 15 5 15
:ונשבחיו ךי ונאפריו ףרט אוה יכ הוהי לא הבושנו וכל 1 6 15
:וינפל היחנו ונמקי ישילשה םויב םימימ וניחי 2 6 15
:ץרא הרוי שוקלמכ ונל םשגכ אוביו ואצומ ןוכנ רחשכ הוהי תא תעדל הפדרנ העדנו 3 6 15
:ךלה םיכשמ לטכו רקב ןנעכ םכדסחו הדוהי ךל השעא המ םירפא ךל השעא המ 4 6 15
:אצי רוא ךיטפשמו יפ ירמאב םיתגרה םיאיבנב יתבצח ןכ לע 5 6 15
:תולעמ םיהלא תעדו חבז אלו יתצפח דסח יכ 6 6 15
:יב ודגב םש תירב ורבע םדאכ המהו 7 6 15
:םדמ הבקע ןוא ילעפ תירק דעלג 8 6 15
:ושע המז יכ המכש וחצרי ךרד םינהכ רבח םידודג שיא יכחכו 9 6 15
(הירורעש) :לארשי אמטנ םירפאל תונז םש הירירעש יתיאר לארשי תיבב 10 6 15
P :ימע תובש יבושב ךל ריצק תש הדוהי םג 11 6 15
:ץוחב דודג טשפ אובי בנגו רקש ולעפ יכ ןורמש תוערו םירפא ןוע הלגנו לארשיל יאפרכ 1 7 15
:ויה ינפ דגנ םהיללעמ םובבס התע יתרכז םתער לכ םבבלל ורמאי לבו 2 7 15
:םירש םהישחכבו ךלמ וחמשי םתערב 3 7 15
:ותצמח דע קצב שולמ ריעמ תובשי הפאמ הרעב רונת ומכ םיפאנמ םלכ 4 7 15
:םיצצל תא ודי ךשמ ןיימ תמח םירש ולחה ונכלמ םוי 5 7 15
:הבהל שאכ רעב אוה רקב םהפא ןשי הלילה לכ םבראב םבל רונתכ וברק יכ 6 7 15
:ילא םהב ארק ןיא ולפנ םהיכלמ לכ םהיטפש תא ולכאו רונתכ ומחי םלכ 7 7 15
:הכופה ילב הגע היה םירפא ללובתי אוה םימעב םירפא 8 7 15
:עדי אל אוהו וב הקרז הביש םג עדי אל אוהו וחכ םירז ולכא 9 7 15
:תאז לכב והשקב אלו םהיהלא הוהי לא ובש אלו וינפב לארשי ןואג הנעו 10 7 15
:וכלה רושא וארק םירצמ בל ןיא התופ הנויכ םירפא יהיו 11 7 15
S :םתדעל עמשכ םרסיא םדירוא םימשה ףועכ יתשר םהילע שורפא וכלי רשאכ 12 7 15
:םיבזכ ילע ורבד המהו םדפא יכנאו יב ועשפ יכ םהל דש ינממ ודדנ יכ םהל יוא 13 7 15
:יב ורוסי וררוגתי שוריתו ןגד לע םתובכשמ לע וליליי יכ םבלב ילא וקעז אלו 14 7 15
:ער ובשחי ילאו םתעורז יתקזח יתרסי ינאו 15 7 15
:םירצמ ץראב םגעל וז םנושל םעזמ םהירש ברחב ולפי הימר תשקכ ויה לע אל ובושי 16 7 15
:ועשפ יתרות לעו יתירב ורבע ןעי הוהי תיב לע רשנכ רפש ךכח לא 1 8 15
:לארשי ךונעדי יהלא וקעזי יל 2 8 15
:ופדרי ביוא בוט לארשי חנז 3 8 15
:תרכי ןעמל םיבצע םהל ושע םבהזו םפסכ יתעדי אלו ורישה ינממ אלו וכילמה םה 4 8 15
:ןיקנ ולכוי אל יתמ דע םב יפא הרח ןורמש ךלגע חנז 5 8 15
:ןורמש לגע היהי םיבבש יכ אוה םיהלא אלו והשע שרח אוהו לארשימ יכ 6 8 15
:והעלבי םירז השעי ילוא חמק השעי ילב חמצ ול ןיא המק ורצקי התפוסו וערזי חור יכ 7 8 15
:וב ץפח ןיא ילככ םיוגב ויה התע לארשי עלבנ 8 8 15
:םיבהא ונתה םירפא ול דדוב ארפ רושא ולע המה יכ 9 8 15
:םירש ךלמ אשממ טעמ ולחיו םצבקא התע םיוגב ונתי יכ םג 10 8 15
:אטחל תוחבזמ ול ויה אטחל תחבזמ םירפא הברה יכ 11 8 15
(יבר) (ול) (בתכא) :ובשחנ רז ומכ יתרות ובר ול בותכא 12 8 15
:ובושי םירצמ המה םתואטח דקפיו םנוע רכזי התע םצר אל הוהי ולכאיו רשב וחבזי יבהבה יחבז 13 8 15
S :היתנמרא הלכאו וירעב שא יתחלשו תורצב םירע הברה הדוהיו תולכיה ןביו והשע תא לארשי חכשיו 14 8 15
:ןגד תונרג לכ לע ןנתא תבהא ךיהלא לעמ תינז יכ םימעכ ליג לא לארשי חמשת לא 1 9 15
:הב שחכי שוריתו םערי אל בקיו ןרג 2 9 15
:ולכאי אמט רושאבו םירצמ םירפא בשו הוהי ץראב ובשי אל 3 9 15
:הוהי תיב אובי אל םשפנל םמחל יכ ואמטי וילכא לכ םהל םינוא םחלכ םהיחבז ול וברעי אלו ןיי הוהיל וכסי אל 4 9 15
:הוהי גח םוילו דעומ םויל ושעת המ 5 9 15
:םהילהאב חוח םשריי שומק םפסכל דמחמ םרבקת ףמ םצבקת םירצמ דשמ וכלה הנה יכ 6 9 15
:המטשמ הברו ךנוע בר לע חורה שיא עגשמ איבנה ליוא לארשי ועדי םלשה ימי ואב הדקפה ימי ואב 7 9 15
:ויהלא תיבב המטשמ ויכרד לכ לע שוקי חפ איבנ יהלא םע םירפא הפצ 8 9 15
S :םתואטח דוקפי םנוע רוכזי העבגה ימיכ ותחש וקימעה 9 9 15
:םבהאכ םיצוקש ויהיו תשבל ורזניו רועפ לעב ואב המה םכיתובא יתיאר התישארב הנאתב הרוכבכ לארשי יתאצמ רבדמב םיבנעכ 10 9 15
:ןוירהמו ןטבמו הדלמ םדובכ ףפועתי ףועכ םירפא 11 9 15
:םהמ ירושב םהל יוא םג יכ םדאמ םיתלכשו םהינב תא ולדגי םא יכ 12 9 15
:וינב גרה לא איצוהל םירפאו הונב הלותש רוצל יתיאר רשאכ םירפא 13 9 15
:םיקמצ םידשו ליכשמ םחר םהל ןת ןתת המ הוהי םהל ןת 14 9 15
:םיררס םהירש לכ םתבהא ףסוא אל םשרגא יתיבמ םהיללעמ ער לע םיתאנש םש יכ לגלגב םתער לכ 15 9 15
(ןושעי) (לב) S :םנטב ידמחמ יתמהו ןודלי יכ םג ןושעי ילב ירפ שבי םשרש םירפא הכה 16 9 15
S :םיוגב םידדנ ויהיו ול ועמש אל יכ יהלא םסאמי 17 9 15
:תובצמ וביטיה וצראל בוטכ תוחבזמל הברה וירפל ברכ ול הושי ירפ לארשי קקוב ןפג 1 10 15
:םתובצמ דדשי םתוחבזמ ףרעי אוה ומשאי התע םבל קלח 2 10 15
:ונל השעי המ ךלמהו הוהי תא ונארי אל יכ ונל ךלמ ןיא ורמאי התע יכ 3 10 15
:ידש ימלת לע טפשמ שארכ חרפו תירב תרכ אוש תולא םירבד ורבד 4 10 15
:ונממ הלג יכ ודובכ לע וליגי וילע וירמכו ומע וילע לבא יכ ןורמש ןכש ורוגי ןוא תיב תולגעל 5 10 15
:ותצעמ לארשי שוביו חקי םירפא הנשב ברי ךלמל החנמ לבוי רושאל ותוא םג 6 10 15
:םימ ינפ לע ףצקכ הכלמ ןורמש המדנ 7 10 15
S :ונילע ולפנ תועבגלו ונוסכ םירהל ורמאו םתוחבזמ לע הלעי רדרדו ץוק לארשי תאטח ןוא תומב ודמשנו 8 10 15
:הולע ינב לע המחלמ העבגב םגישת אל ודמע םש לארשי תאטח העבגה ימימ 9 10 15
(םתנוע) :םתניע יתשל םרסאב םימע םהילע ופסאו םרסאו יתואב 10 10 15
:בקעי ול דדשי הדוהי שורחי םירפא ביכרא הראוצ בוט לע יתרבע ינאו שודל יתבהא הדמלמ הלגע םירפאו 11 10 15
:םכל קדצ הריו אובי דע הוהי תא שורדל תעו רינ םכל ורינ דסח יפל ורצק הקדצל םכל וערז 12 10 15
:ךירובג ברב ךכרדב תחטב יכ שחכ ירפ םתלכא םתרצק התלוע עשר םתשרח 13 10 15
:השטר םינב לע םא המחלמ םויב לאברא תיב ןמלש דשכ דשוי ךירצבמ לכו ךמעב ןואש םאקו 14 10 15
:לארשי ךלמ המדנ המדנ רחשב םכתער תער ינפמ לא תיב םכל השע הככ 15 10 15
:ינבל יתארק םירצממו והבהאו לארשי רענ יכ 1 11 15
:ןורטקי םילספלו וחבזי םילעבל םהינפמ וכלה ןכ םהל וארק 2 11 15
:םיתאפר יכ ועדי אלו ויתעורז לע םחק םירפאל יתלגרת יכנאו 3 11 15
:ליכוא וילא טאו םהיחל לע לע ימירמכ םהל היהאו הבהא תותבעב םכשמא םדא ילבחב 4 11 15
:בושל ונאמ יכ וכלמ אוה רושאו םירצמ ץרא לא בושי אל 5 11 15
:םהיתוצעממ הלכאו וידב התלכו וירעב ברח הלחו 6 11 15
:םמורי אל דחי והארקי לע לאו יתבושמל םיאולת ימעו 7 11 15
:ימוחנ ורמכנ דחי יבל ילע ךפהנ םיאבצכ ךמישא המדאכ ךנתא ךיא לארשי ךנגמא םירפא ךנתא ךיא 8 11 15
:ריעב אובא אלו שודק ךברקב שיא אלו יכנא לא יכ םירפא תחשל בושא אל יפא ןורח השעא אל 9 11 15
:םימ םינב ודרחיו גאשי אוה יכ גאשי היראכ וכלי הוהי ירחא 10 11 15
S :הוהי םאנ םהיתב לע םיתבשוהו רושא ץראמ הנויכו םירצממ רופצכ ודרחי 11 11 15
:ןמאנ םישודק םעו לא םע דר דע הדוהיו לארשי תיב המרמבו םירפא שחכב ינבבס 1 12 15
:לבוי םירצמל ןמשו ותרכי רושא םע תירבו הברי דשו בזכ םויה לכ םידק ףדרו חור הער םירפא 2 12 15
:ול בישי ויללעמכ ויכרדכ בקעי לע דקפלו הדוהי םע הוהיל בירו 3 12 15
:םיהלא תא הרש ונואבו ויחא תא בקע ןטבב 4 12 15
:ונמע רבדי םשו ונאצמי לא תיב ול ןנחתיו הכב לכיו ךאלמ לא רשיו 5 12 15
:ורכז הוהי תואבצה יהלא הוהיו 6 12 15
:דימת ךיהלא לא הוקו רמש טפשמו דסח בושת ךיהלאב התאו 7 12 15
:בהא קשעל המרמ ינזאמ ודיב ןענכ 8 12 15
:אטח רשא ןוע יל ואצמי אל יעיגי לכ יל ןוא יתאצמ יתרשע ךא םירפא רמאיו 9 12 15
:דעומ ימיכ םילהאב ךבישוא דע םירצמ ץראמ ךיהלא הוהי יכנאו 10 12 15
:המדא םיאיבנה דיבו יתיברה ןוזח יכנאו םיאיבנה לע יתרבדו 11 12 15
:ידש ימלת לע םילגכ םתוחבזמ םג וחבז םירוש לגלגב ויה אוש ךא ןוא דעלג םא 12 12 15
:רמש השאבו השאב לארשי דבעיו םרא הדש בקעי חרביו 13 12 15
:רמשנ איבנבו םירצממ לארשי תא הוהי הלעה איבנבו 14 12 15
:וינדא ול בישי ותפרחו שוטי וילע וימדו םירורמת םירפא סיעכה 15 12 15
:תמיו לעבב םשאיו לארשיב אוה אשנ תתר םירפא רבדכ 1 13 15
:ןוקשי םילגע םדא יחבז םירמא םה םהל הלכ םישרח השעמ םיבצע םנובתכ םפסכמ הכסמ םהל ושעיו אטחל ופסוי התעו 2 13 15
:הבראמ ןשעכו ןרגמ רעסי ץמכ ךלה םיכשמ לטכו רקב ןנעכ ויהי ןכל 3 13 15
:יתלב ןיא עישומו עדת אל יתלוז םיהלאו םירצמ ץראמ ךיהלא הוהי יכנאו 4 13 15
:תובאלת ץראב רבדמב ךיתעדי ינא 5 13 15
:ינוחכש ןכ לע םבל םריו ועבש ועבשיו םתיערמכ 6 13 15
:רושא ךרד לע רמנכ לחש ומכ םהל יהאו 7 13 15
:םעקבת הדשה תיח איבלכ םש םלכאו םבל רוגס ערקאו לוכש בדכ םשגפא 8 13 15
:ךרזעב יב יכ לארשי ךתחש 9 13 15
:םירשו ךלמ יל הנת תרמא רשא ךיטפשו ךירע לכב ךעישויו אופא ךכלמ יהא 10 13 15
S :יתרבעב חקאו יפאב ךלמ ךל ןתא 11 13 15
:ותאטח הנופצ םירפא ןוע רורצ 12 13 15
:םינב רבשמב דמעי אל תע יכ םכח אל ןב אוה ול ואבי הדלוי ילבח 13 13 15
:יניעמ רתסי םחנ לואש ךבטק יהא תומ ךירבד יהא םלאגא תוממ םדפא לואש דימ 14 13 15
:הדמח ילכ לכ רצוא הסשי אוה וניעמ ברחיו ורוקמ שוביו הלע רבדממ הוהי חור םידק אובי אירפי םיחא ןב אוה יכ 15 13 15
P :ועקבי ויתוירהו ושטרי םהיללע ולפי ברחב היהלאב התרמ יכ ןורמש םשאת 1 14 15
:ךנועב תלשכ יכ ךיהלא הוהי דע לארשי הבוש 2 14 15
:וניתפש םירפ המלשנו בוט חקו ןוע אשת לכ וילא ורמא הוהי לא ובושו םירבד םכמע וחק 3 14 15
:םותי םחרי ךב רשא ונידי השעמל וניהלא דוע רמאנ אלו בכרנ אל סוס לע ונעישוי אל רושא 4 14 15
:ונממ יפא בש יכ הבדנ םבהא םתבושמ אפרא 5 14 15
:ןונבלכ וישרש ךיו הנשושכ חרפי לארשיל לטכ היהא 6 14 15
:ןונבלכ ול חירו ודוה תיזכ יהיו ויתוקני וכלי 7 14 15
S :ןונבל ןייכ ורכז ןפגכ וחרפיו ןגד ויחי ולצב יבשי ובשי 8 14 15
:אצמנ ךירפ ינממ ןנער שורבכ ינא ונרושאו יתינע ינא םיבצעל דוע יל המ םירפא 9 14 15
:םב ולשכי םיעשפו םב וכלי םיקדצו הוהי יכרד םירשי יכ םעדיו ןובנ הלא ןביו םכח ימ 10 14 15
:אצמנ ךירפ ינממ ןנער שורבכ ינא ונרושא םכח ימ 10 14 15[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja