:רמאל בתכמב םגו ותוכלמ לכב לוק רבעיו סרפ ךלמ שרכ חור תא הוהי ריעה הימרי יפמ הוהי רבד תולכל סרפ ךלמ שרוכל תחא תנשבו 1 1 36
:הדוהיב רשא םלשוריב תיב ול תונבל ילע דקפ אוהו םימשה יהלא הוהי יל ןתנ ץראה תוכלממ לכ סרפ ךלמ שרכ רמא הכ 2 1 36
:םלשוריב רשא םיהלאה אוה לארשי יהלא הוהי תיב תא ןביו הדוהיב רשא םלשוריל לעיו ומע ויהלא יהי ומע לכמ םכב ימ 3 1 36
:םלשוריב רשא םיהלאה תיבל הבדנה םע המהבבו שוכרבו בהזבו ףסכב ומקמ ישנא והואשני םש רג אוה רשא תומקמה לכמ ראשנה לכו 4 1 36
:םלשוריב רשא הוהי תיב תא תונבל תולעל וחור תא םיהלאה ריעה לכל םיולהו םינהכהו ןמינבו הדוהיל תובאה ישאר ומוקיו 5 1 36
S :בדנתה לכ לע דבל תונדגמבו המהבבו שוכרב בהזב ףסכ ילכב םהידיב וקזח םהיתביבס לכו 6 1 36
:ויהלא תיבב םנתיו םלשורימ רצנדכובנ איצוה רשא הוהי תיב ילכ תא איצוה שרוכ ךלמהו 7 1 36
:הדוהיל אישנה רצבששל םרפסיו רבזגה תדרתמ די לע סרפ ךלמ שרוכ םאיצויו 8 1 36
S :םירשעו העשת םיפלחמ ףלא ףסכ ילטרגא םישלש בהז ילטרגא םרפסמ הלאו 9 1 36
S :ףלא םירחא םילכ הרשעו תואמ עברא םינשמ ףסכ ירופכ םישלש בהז ירופכ 10 1 36
P :םלשוריל לבבמ הלוגה תולעה םע רצבשש הלעה לכה תואמ עבראו םיפלא תשמח ףסכלו בהזל םילכ לכ 11 1 36
(רצנדכובנ) :וריעל שיא הדוהיו םלשוריל ובושיו לבבל לבב ךלמ רוצנדכובנ הלגה רשא הלוגה יבשמ םילעה הנידמה ינב הלאו 1 2 36
S :לארשי םע ישנא רפסמ הנעב םוחר יוגב רפסמ ןשלב יכדרמ הילער הירש הימחנ עושי לבברז םע ואב רשא 2 2 36
S :םינשו םיעבש האמ םיפלא שערפ ינב 3 2 36
S :םינשו םיעבש תואמ שלש היטפש ינב 4 2 36
S :םיעבשו השמח תואמ עבש חרא ינב 5 2 36
S :רשע םינשו תואמ הנמש םיפלא באוי עושי ינבל באומ תחפ ינב 6 2 36
S :העבראו םישמח םיתאמ ףלא םליע ינב 7 2 36
S :השמחו S םיעבראו תואמ עשת אותז ינב 8 2 36
S :םיששו תואמ עבש יכז ינב 9 2 36
S :םינשו םיעברא תואמ שש ינב ינב 10 2 36
S :השלשו םירשע תואמ שש יבב ינב 11 2 36
S :םינשו םירשע םיתאמ ףלא דגזע ינב 12 2 36
S :הששו םישש תואמ שש םקינדא ינב 13 2 36
S :הששו םישמח םיפלא יוגב ינב 14 2 36
S :העבראו םישמח תואמ עברא ןידע ינב 15 2 36
S :הנמשו םיעשת היקזחיל רטא ינב 16 2 36
S :השלשו םירשע תואמ שלש יצב ינב 17 2 36
S :רשע םינשו האמ הרוי ינב 18 2 36
S :השלשו םירשע םיתאמ םשח ינב 19 2 36
S :השמחו םיעשת רבג ינב 20 2 36
S :השלשו םירשע האמ םחל תיב ינב 21 2 36
:הששו םישמח הפטנ ישנא 22 2 36
S :הנמשו םירשע האמ תותנע ישנא 23 2 36
S :םינשו םיעברא תומזע ינב 24 2 36
S :השלשו םיעבראו תואמ עבש תוראבו הריפכ םירע תירק ינב 25 2 36
S :דחאו םירשע תואמ שש עבגו המרה ינב 26 2 36
S :םינשו םירשע האמ סמכמ ישנא 27 2 36
S :השלשו םירשע םיתאמ יעהו לא תיב ישנא 28 2 36
S :םינשו םישמח ובנ ינב 29 2 36
S :הששו םישמח האמ שיבגמ ינב 30 2 36
S :העבראו םישמח םיתאמ ףלא רחא םליע ינב 31 2 36
S :םירשעו תואמ שלש םרח ינב 32 2 36
S :השמחו םירשע תואמ עבש ונואו דידח דל ינב 33 2 36
S :השמחו םיעברא תואמ שלש וחרי ינב 34 2 36
S :םישלשו תואמ ששו םיפלא תשלש האנס ינב 35 2 36
S :השלשו םיעבש תואמ עשת עושי תיבל היעדי ינב םינהכה 36 2 36
S :םינשו םישמח ףלא רמא ינב 37 2 36
S :העבשו םיעברא םיתאמ ףלא רוחשפ ינב 38 2 36
S :רשע העבשו ףלא םרח ינב 39 2 36
S :העבראו םיעבש היודוה ינבל לאימדקו עושי ינב םיולה 40 2 36
P :הנמשו םירשע האמ ףסא ינב םיררשמה 41 2 36
P :העשתו םישלש האמ לכה יבש ינב אטיטח ינב בוקע ינב ןומלט ינב רטא ינב םולש ינב םירעשה ינב 42 2 36
:תועבט ינב אפושח ינב אחיצ ינב םיניתנה 43 2 36
:ןודפ ינב אהעיס ינב סרק ינב 44 2 36
:בוקע ינב הבגח ינב הנבל ינב 45 2 36
(ימלש) (ינב) :ןנח ינב ילמש ינב בגח ינב 46 2 36
:היאר ינב רחג ינב לדג ינב 47 2 36
:םזג ינב אדוקנ ינב ןיצר ינב 48 2 36
:יסב ינב חספ ינב אזע ינב 49 2 36
(םיסופנ) (םינועמ) (ינב) :םיסיפנ ינב םיניעמ ינב הנסא ינב 50 2 36
:רוחרח ינב אפוקח ינב קובקב ינב 51 2 36
:אשרח ינב אדיחמ ינב תולצב ינב 52 2 36
:חמת ינב ארסיס ינב סוקרב ינב 53 2 36
:אפיטח ינב חיצנ ינב 54 2 36
:אדורפ ינב תרפסה ינב יטס ינב המלש ידבע ינב 55 2 36
:לדג ינב ןוקרד ינב הלעי ינב 56 2 36
:ימא ינב םייבצה תרכפ ינב ליטח ינב היטפש ינב 57 2 36
S :םינשו םיעשת תואמ שלש המלש ידבע ינבו םיניתנה לכ 58 2 36
:םה לארשימ םא םערזו םתובא תיב דיגהל ולכי אלו רמא ןדא בורכ אשרח לת חלמ לתמ םילעה הלאו 59 2 36
S :םינשו םישמח תואמ שש אדוקנ ינב היבוט ינב הילד ינב 60 2 36
:םמש לע ארקיו השא ידעלגה ילזרב תונבמ חקל רשא ילזרב ינב ץוקה ינב היבח ינב םינהכה ינבמו 61 2 36
:הנהכה ןמ ולאגיו ואצמנ אלו םישחיתמה םבתכ ושקב הלא 62 2 36
:םימתלו םירואל ןהכ דמע דע םישדקה שדקמ ולכאי אל רשא םהל אתשרתה רמאיו 63 2 36
:םישש תואמ שלש םיפלא אובר עברא דחאכ להקה לכ 64 2 36
:םיתאמ תוררשמו םיררשמ םהלו העבשו םישלש תואמ שלש םיפלא תעבש הלא םהיתהמאו םהידבע דבלמ 65 2 36
:השמחו םיעברא םיתאמ םהידרפ הששו םישלש תואמ עבש םהיסוס 66 2 36
P :םירשעו תואמ עבש םיפלא תשש םירמח השמחו םישלש תואמ עברא םהילמג 67 2 36
:ונוכמ לע ודימעהל םיהלאה תיבל ובדנתה םלשוריב רשא הוהי תיבל םאובב תובאה ישארמו 68 2 36
S :האמ םינהכ תנתכו םיפלא תשמח םינמ ףסכו S ףלאו תואבר שש םינומכרד בהז הכאלמה רצואל ונתנ םחככ 69 2 36
S :םהירעב לארשי לכו םהירעב םיניתנהו םירעושהו םיררשמהו םעה ןמו םיולהו םינהכה ובשיו 70 2 36
S :םלשורי לא דחא שיאכ םעה ופסאיו S םירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה עגיו 1 3 36
:םיהלאה שיא השמ תרותב בותככ תולע וילע תולעהל לארשי יהלא חבזמ תא ונביו ויחאו לאיתלאש ןב לבברזו םינהכה ויחאו קדצוי ןב עושי םקיו 2 3 36
(ולעיו) :ברעלו רקבל תולע הוהיל תולע וילע לעיו תוצראה ימעמ םהילע המיאב יכ ויתנוכמ לע חבזמה וניכיו 3 3 36
:ומויב םוי רבד טפשמכ רפסמב םויב םוי תלעו בותככ תוכסה גח תא ושעיו 4 3 36
:הוהיל הבדנ בדנתמ לכלו םישדקמה הוהי ידעומ לכלו םישדחלו דימת תלע ןכירחאו 5 3 36
:דסי אל הוהי לכיהו הוהיל תולע תולעהל ולחה יעיבשה שדחל דחא םוימ 6 3 36
P :םהילע סרפ ךלמ שרוכ ןוישרכ אופי םי לא ןונבלה ןמ םיזרא יצע איבהל םירצלו םינדצל ןמשו התשמו לכאמו םישרחלו םיבצחל ףסכ ונתיו 7 3 36
P :הוהי תיב תכאלמ לע חצנל הלעמו הנש םירשע ןבמ םיולה תא ודימעיו םלשורי יבשהמ םיאבה לכו םיולהו םינהכה םהיחא ראשו קדצוי ןב עושיו לאיתלאש ןב לבברז ולחה ינשה שדחב םלשוריל םיהלאה תיב לא םאובל תינשה הנשבו 8 3 36
:םיולה םהיחאו םהינב דדנח ינב S םיהלאה תיבב הכאלמה השע לע חצנל דחאכ הדוהי ינב וינבו לאימדק ויחאו וינב עושי דמעיו 9 3 36
:לארשי ךלמ דיוד ידי לע הוהי תא ללהל םיתלצמב ףסא ינב םיולהו תורצצחב םישבלמ םינהכה ודימעיו הוהי לכיה תא םינבה ודסיו 10 3 36
S :הוהי תיב דסוה לע הוהיל ללהב הלודג העורת ועירה םעה לכו לארשי לע ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל תדוהבו ללהב ונעיו 11 3 36
:לוק םירהל החמשב העורתב םיברו לודג לוקב םיכב םהיניעב תיבה הז ודסיב ןושארה תיבה תא ואר רשא םינקזה תובאה ישארו םיולהו םינהכהמ םיברו 12 3 36
P :קוחרמל דע עמשנ לוקהו הלודג העורת םיעירמ םעה יכ םעה יכב לוקל החמשה תעורת לוק םיריכמ םעה ןיאו 13 3 36
:לארשי יהלא הוהיל לכיה םינוב הלוגה ינב יכ ןמינבו הדוהי ירצ ועמשיו 1 4 36
(ולו) :הפ ונתא הלעמה רושא ךלמ ןדח רסא ימימ םיחבז ונחנא אלו םכיהלאל שורדנ םככ יכ םכמע הנבנ םהל ורמאיו תובאה ישאר לאו לבברז לא ושגיו 2 4 36
:סרפ ךלמ שרוכ ךלמה ונוצ רשאכ לארשי יהלא הוהיל הנבנ דחי ונחנא יכ וניהלאל תיב תונבל ונלו םכל אל לארשיל תובאה ישאר ראשו עושיו לבברז םהל רמאיו 3 4 36
(םילהבמו) :תונבל םתוא םיהלבמו הדוהי םע ידי םיפרמ ץראה םע יהיו 4 4 36
:סרפ ךלמ שוירד תוכלמ דעו סרפ ךלמ שרוכ ימי לכ םתצע רפהל םיצעוי םהילע םירכסו 5 4 36
S :םלשוריו הדוהי יבשי לע הנטש ובתכ ותוכלמ תלחתב שורושחא תוכלמבו 6 4 36
(תששחתרא) (לע) (ויתונכ) P :תימרא םגרתמו תימרא בותכ ןותשנה בתכו סרפ ךלמ אתששחתרא לע ותונכ ראשו לאבט תדרתמ םלשב בתכ אתששחתרא ימיבו 7 4 36
:אמנכ אכלמ אתששחתראל םלשורי לע הדח הרגא ובתכ ארפס ישמשו םעט לעב םוחר 8 4 36
(איהד) (איוכרא) :אימלע אוהד איכנשוש אילבב יוכרא איסרפא אילפרט איכתסרפאו איניד ןוהתונכ ראשו ארפס ישמשו םעט לעב םוחר ןידא 9 4 36
:תנעכו הרהנ רבע ראשו ןירמש יד הירקב ומה בתוהו אריקיו אבר רפנסא ילגה יד אימא ראשו 10 4 36
(ךדבע) P :תנעכו הרהנ רבע שנא ךידבע אכלמ אתששחתרא לע יהולע וחלש יד אתרגא ןגשרפ הנד 11 4 36
(ולילכש) (אירושו) (אתשיבו) :וטיחי אישאו וללכשא ירושו ןינב אתשיאבו אתדרמ אתירק םלשוריל ותא אנילע ךתול ןמ וקלס יד אידוהי יד אכלמל אוהל עידי 12 4 36
:קזנהת םיכלמ םתפאו ןונתני אל ךלהו ולב הדנמ ןוללכתשי הירושו אנבתת ךד אתירק ןה יד אכלמל אוהל עידי ןעכ 13 4 36
:אכלמל אנעדוהו אנחלש הנד לע אזחמל אנל ךירא אל אכלמ תורעו אנחלמ אלכיה חלמ יד לבק לכ ןעכ 14 4 36
:תברחה ךד אתירק הנד לע אמלע תמוי ןמ הוגב ןידבע רודתשאו ןנדמו ןיכלמ תקזנהמו אדרמ אירק ךד אתירק יד עדנתו אינרכד רפסב חכשהתו ךתהבא יד אינרכד רפסב רקבי יד 15 4 36
P :ךל יתיא אל ארהנ רבעב קלח הנד לבקל ןוללכתשי הירושו אנבתת ךד אתירק ןה יד אכלמל הנחנא ןיעדוהמ 16 4 36
S :תעכו םלש הרהנ רבע ראשו ןירמשב ןיבתי יד ןוהתונכ ראשו ארפס ישמשו םעט לעב םוחר לע אכלמ חלש אמגתפ 17 4 36
:ימדק ירק שרפמ אנילע ןותחלש יד אנותשנ 18 4 36
:הב דבעתמ רודתשאו דרמו האשנתמ ןיכלמ לע אמלע תמוי ןמ ךד אתירק יד וחכשהו ורקבו םעט םיש ינמו 19 4 36
:ןוהל בהיתמ ךלהו ולב הדמו הרהנ רבע לכב ןיטילשו םלשורי לע ווה ןיפיקת ןיכלמו 20 4 36
:םשתי אמעט ינמ דע אנבתת אל ךד אתירקו ךלא אירבג אלטבל םעט ומיש ןעכ 21 4 36
S :ןיכלמ תקזנהל אלבח אגשי המל הנד לע דבעמל ולש ווה ןיריהזו 22 4 36
(תששחתרא) S :ליחו ערדאב ומה ולטבו אידוהי לע םלשוריל וליהבב ולזא ןוהתונכו ארפס ישמשו םוחר םדק ירק אכלמ אתששחתרא יד אנותשנ ןגשרפ יד ןמ ןידא 23 4 36
P :סרפ ךלמ שוירד תוכלמל ןיתרת תנש דע אלטב תוהו םלשוריב יד אהלא תיב תדיבע תלטב ןידאב 24 4 36
(אייבנ) (איבנ) S :ןוהילע לארשי הלא םשב םלשוריבו דוהיב יד אידוהי לע איאיבנ אודע רב הירכזו האיבנ יגח יבנתהו 1 5 36
(אייבנ) P :ןוהל ןידעסמ אהלא יד איאיבנ ןוהמעו םלשוריב יד אהלא תיב אנבמל וירשו קדצוי רב עושיו לאיתלאש רב לבברז ומק ןידאב 2 5 36
S :הללכשל הנד אנרשאו אנבל הנד אתיב םעט םכל םש ןמ םהל ןירמא ןכו ןוהתונכו ינזוב רתשו הרהנ רבע תחפ ינתת ןוהילע אתא אנמז הב 3 5 36
:ןינב אנינב הנד יד אירבג תהמש ןונא ןמ םהל אנרמא אמנכ ןידא 4 5 36
P :הנד לע אנותשנ ןוביתי ןידאו ךהי שוירדל אמעט דע ומה ולטב אלו אידוהי יבש לע תוה םההלא ןיעו 5 5 36
:אכלמ שוירד לע הרהנ רבעב יד איכסרפא התונכו ינזוב רתשו הרהנ רבע תחפ ינתת חלש יד אתרגא ןגשרפ 6 5 36
S :אלכ אמלש אכלמ שוירדל הוגב ביתכ הנדכו יהולע וחלש אמגתפ 7 5 36
S :םהדיב חלצמו אדבעתמ אנרפסא ךד אתדיבעו אילתכב םשתמ עאו ללג ןבא אנבתמ אוהו אבר אהלא תיבל אתנידמ דוהיל אנלזא יד אכלמל אוהל עידי 8 5 36
:הללכשל הנד אנרשאו הינבמל הנד אתיב םעט םכל םש ןמ םהל אנרמא אמנכ ךלא איבשל אנלאש ןידא 9 5 36
S :םהישארב יד אירבג םש בתכנ יד ךתועדוהל םהל אנלאש םהתהמש ףאו 10 5 36
:הללכשו יהנב בר לארשיל ךלמו ןאיגש ןינש הנד תמדקמ הנב אוה יד אתיב ןינבו אעראו אימש הלא יד יהודבע ומה אנחנא רממל אנוביתה אמגתפ אמנכו 11 5 36
(האדסכ) S :לבבל ילגה המעו הרתס הנד התיבו אידסכ לבב ךלמ רצנדכובנ דיב ומה בהי אימש הלאל אנתהבא וזגרה יד ןמ ןהל 12 5 36
:אנבל הנד אהלא תיב םעט םש אכלמ שרוכ לבב יד אכלמ שרוכל הדח תנשב םרב 13 5 36
:המש החפ יד המש רצבששל וביהיו לבב יד אלכיה ןמ אכלמ שרוכ ומה קפנה לבב יד אלכיהל ומה לביהו םלשוריב יד אלכיה ןמ קפנה רצנדכובנ יד אפסכו הבהד יד אהלא תיב יד אינאמ ףאו 14 5 36
(לא) S :הרתא לע אנבתי אהלא תיבו םלשוריב יד אלכיהב ומה תחא לזא אש אינאמ הלא הל רמאו 15 5 36
:םלש אלו אנבתמ ןעכ דעו ןידא ןמו םלשוריב יד אהלא תיב יד אישא בהי אתא ךד רצבשש ןידא 16 5 36
S :אנילע חלשי הנד לע אכלמ תוערו םלשוריב ךד אהלא תיב אנבמל םעט םיש אכלמ שרוכ ןמ יד יתיא ןה לבבב יד המת אכלמ יד איזנג תיבב רקבתי בט אכלמ לע ןה ןעכו 17 5 36
:לבבב המת ןיתחהמ איזנג יד אירפס תיבב ורקבו םעט םש אכלמ שוירד ןידאב 1 6 36
P :הנורכד הוגב ביתכ ןכו הדח הלגמ התנידמ ידמב יד אתריבב אתמחאב חכתשהו 2 6 36
:ןיתש ןימא היתפ ןיתש ןימא המור ןילבוסמ יהושאו ןיחבד ןיחבד יד רתא אנבתי אתיב םלשוריב אהלא תיב םעט םש אכלמ שרוכ אכלמ שרוכל הדח תנשב 3 6 36
:בהיתת אכלמ תיב ןמ אתקפנו תדח עא יד ךבדנו אתלת ללג ןבא יד ןיכבדנ 4 6 36
S :אהלא תיבב תחתו הרתאל םלשוריב יד אלכיהל ךהיו ןוביתהי לבבל לביהו םלשוריב יד אלכיה ןמ קפנה רצנדכובנ יד אפסכו הבהד יד אהלא תיב ינאמ ףאו 5 6 36
:המת ןמ ווה ןיקיחר הרהנ רבעב יד איכסרפא ןוהתונכו ינזוב רתש הרהנ רבע תחפ ינתת ןעכ 6 6 36
:הרתא לע ןונבי ךד אהלא תיב אידוהי יבשלו אידוהי תחפ ךד אהלא תיב תדיבעל וקבש 7 6 36
:אלטבל אל יד ךלא אירבגל אבהיתמ אוהת אתקפנ אנרפסא הרהנ רבע תדמ יד אכלמ יסכנמו ךד אהלא תיב אנבמל ךלא אידוהי יבש םע ןודבעת יד אמל םעט םיש ינמו 8 6 36
:ולש אל יד םויב םוי םהל בהיתמ אוהל םלשוריב יד אינהכ רמאמכ חשמו רמח חלמ ןיטנח אימש הלאל ןולעל ןירמאו ןירכדו ןירות ינבו ןחשח המו 9 6 36
:יהונבו אכלמ ייחל ןילצמו אימש הלאל ןיחוחינ ןיברקהמ ןוהל יד 10 6 36
:הנד לע דבעתי ולונ התיבו יהלע אחמתי ףיקזו התיב ןמ עא חסנתי הנד אמגתפ אנשהי יד שנא לכ יד םעט םיש ינמו 11 6 36
P :דבעתי אנרפסא םעט תמש שוירד הנא םלשוריב יד ךד אהלא תיב הלבחל הינשהל הדי חלשי יד םעו ךלמ לכ רגמי המת המש ןכש יד אהלאו 12 6 36
:ודבע אנרפסא אמנכ אכלמ שוירד חלש יד לבקל ןוהתונכו ינזוב רתש הרהנ רבע תחפ ינתת ןידא 13 6 36
(איבנ) :סרפ ךלמ אתששחתראו שוירדו שרוכ םעטמו לארשי הלא םעט ןמ וללכשו ונבו אודע רב הירכזו האיבנ יגח תאובנב ןיחלצמו ןינב אידוהי יבשו 14 6 36
P :אכלמ שוירד תוכלמל תש תנש איה יד רדא חריל התלת םוי דע הנד התיב איצישו 15 6 36
:הודחב הנד אהלא תיב תכנח אתולג ינב ראשו איולו אינהכ לארשי ינב ודבעו 16 6 36
(האטחל) :לארשי יטבש ןינמל רשע ירת לארשי לכ לע איטחל ןיזע יריפצו האמ עברא ןירמא ןיתאמ ןירכד האמ ןירות הנד אהלא תיב תכנחל וברקהו 17 6 36
P :השמ רפס בתככ םלשוריב יד אהלא תדיבע לע ןוהתקלחמב איולו ןוהתגלפב אינהכ ומיקהו 18 6 36
:ןושארה שדחל רשע העבראב חספה תא הלוגה ינב ושעיו 19 6 36
:םהלו םינהכה םהיחאלו הלוגה ינב לכל חספה וטחשיו םירוהט םלכ דחאכ םיולהו םינהכה ורהטה יכ 20 6 36
:לארשי יהלא הוהיל שרדל םהלא ץראה יוג תאמטמ לדבנה לכו הלוגהמ םיבשה לארשי ינב ולכאיו 21 6 36
P :לארשי יהלא םיהלאה תיב תכאלמב םהידי קזחל םהילע רושא ךלמ בל בסהו הוהי םחמש יכ החמשב םימי תעבש תוצמ גח ושעיו 22 6 36
:היקלח ןב הירזע ןב הירש ןב ארזע סרפ ךלמ אתסשחתרא תוכלמב הלאה םירבדה רחאו 1 7 36
:בוטיחא ןב קודצ ןב םולש ןב 2 7 36
:תוירמ ןב הירזע ןב הירמא ןב 3 7 36
:יקב ןב יזע ןב היחרז ןב 4 7 36
:שארה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ ןב עושיבא ןב 5 7 36
P :ותשקב לכ וילע ויהלא הוהי דיכ ךלמה ול ןתיו לארשי יהלא הוהי ןתנ רשא השמ תרותב ריהמ רפס אוהו לבבמ הלע ארזע אוה 6 7 36
:ךלמה אתסשחתראל עבש תנשב םלשורי לא םיניתנהו םירעשהו םיררשמהו םיולהו םינהכה ןמו לארשי ינבמ ולעיו 7 7 36
:ךלמל תיעיבשה תנש איה ישימחה שדחב םלשורי אביו 8 7 36
:וילע הבוטה ויהלא דיכ םלשורי לא אב ישימחה שדחל דחאבו לבבמ הלעמה דסי אוה ןושארה שדחל דחאב יכ 9 7 36
S :טפשמו קח לארשיב דמללו תשעלו הוהי תרות תא שורדל ובבל ןיכה ארזע יכ 10 7 36
P :לארשי לע ויקחו הוהי תוצמ ירבד רפס רפסה ןהכה ארזעל אתסשחתרא ךלמה ןתנ רשא ןותשנה ןגשרפ הזו 11 7 36
:תנעכו רימג אימש הלא יד אתד רפס אנהכ ארזעל איכלמ ךלמ אתסשחתרא 12 7 36
:ךהי ךמע םלשוריל ךהמל איולו יהונהכו לארשי המע ןמ יתוכלמב בדנתמ לכ יד םעט םיש ינמ 13 7 36
:ךדיב יד ךהלא תדב םלשורילו דוהי לע ארקבל חילש יהטעי תעבשו אכלמ םדק ןמ יד לבק לכ 14 7 36
:הנכשמ םלשוריב יד לארשי הלאל ובדנתה יהוטעיו אכלמ יד בהדו ףסכ הלביהלו 15 7 36
:םלשוריב יד םההלא תיבל ןיבדנתמ אינהכו אמע תובדנתה םע לבב תנידמ לכב חכשהת יד בהדו ףסכ לכו 16 7 36
:םלשוריב יד םכהלא תיב יד החבדמ לע ומה ברקתו ןוהיכסנו ןוהתחנמו ןירמא ןירכד ןירות הנד אפסכב אנקת אנרפסא הנד לבק לכ 17 7 36
(ךחא) (לעו) (ךלע) :ןודבעת םכהלא תוערכ דבעמל הבהדו אפסכ ראשב בטיי ךיחא לעו ךילע יד המו 18 7 36
:םלשורי הלא םדק םלשה ךהלא תיב ןחלפל ךל ןיבהיתמ יד אינאמו 19 7 36
:אכלמ יזנג תיב ןמ ןתנת ןתנמל ךל לפי יד ךהלא תיב תוחשח ראשו 20 7 36
:דבעתי אנרפסא אימש הלא יד אתד רפס הנהכ ארזע ןוכנלאשי יד לכ יד הרהנ רבעב יד אירבזג לכל םעט םיש אכלמ אתסשחתרא הנא ינמו 21 7 36
:בתכ אל יד חלמו האמ חשמ ןיתב דעו האמ ןיתב רמח דעו האמ ןירכ ןיטנח דעו האמ ןירככ ףסכ דע 22 7 36
:יהונבו אכלמ תוכלמ לע ףצק אוהל המל יד אימש הלא תיבל אדזרדא דבעתי אימש הלא םעט ןמ יד לכ 23 7 36
:םהילע אמרמל טילש אל ךלהו ולב הדנמ הנד אהלא תיב יחלפו איניתנ איערת אירמז איולו אינהכ לכ יד ןיעדוהמ םכלו 24 7 36
(ןיניאד) :ןועדוהת עדי אל ידו ךהלא יתד יעדי לכל הרהנ רבעב יד המע לכל ןינאד ןוהל יד ןינידו ןיטפש ינמ ךדיב יד ךהלא תמכחכ ארזע תנאו 25 7 36
(ישרשל) P :ןירוסאלו ןיסכנ שנעל ןה ושרשל ןה תומל ןה הנמ דבעתמ אוהל הניד אנרפסא אכלמ יד אתדו ךהלא יד אתד דבע אוהל אל יד לכו 26 7 36
:םלשוריב רשא הוהי תיב תא ראפל ךלמה בלב תאזכ ןתנ רשא וניתובא יהלא הוהי ךורב 27 7 36
P :ימע תולעל םישאר לארשימ הצבקאו ילע יהלא הוהי דיכ יתקזחתה ינאו םירבגה ךלמה ירש לכלו ויצעויו ךלמה ינפל דסח הטה ילעו 28 7 36
S :לבבמ ךלמה אתסשחתרא תוכלמב ימע םילעה םשחיתהו םהיתבא ישאר הלאו 1 8 36
S :שוטח דיוד ינבמ S לאינד רמתיא ינבמ S םשרג סחניפ ינבמ 2 8 36
S :םישמחו האמ םירכזל שחיתה ומעו הירכז שערפ ינבמ S הינכש ינבמ 3 8 36
S :םירכזה םיתאמ ומעו היחרז ןב יניעוהילא באומ תחפ ינבמ 4 8 36
S :םירכזה תואמ שלש ומעו לאיזחי ןב הינכש ינבמ 5 8 36
S :םירכזה םישמח ומעו ןתנוי ןב דבע ןידע ינבמו 6 8 36
S :םירכזה םיעבש ומעו הילתע ןב היעשי םליע ינבמו 7 8 36
S :םירכזה םינמש ומעו לאכימ ןב הידבז היטפש ינבמו 8 8 36
S :םירכזה רשע הנמשו םיתאמ ומעו לאיחי ןב הידבע באוי ינבמ 9 8 36
S :םירכזה םיששו האמ ומעו היפסוי ןב תימולש ינבמו 10 8 36
S :םירכזה הנמשו םירשע ומעו יבב ןב הירכז יבב ינבמו 11 8 36
:םירכזה הרשעו האמ ומעו ןטקה ןב ןנחוי דגזע ינבמו 12 8 36
S :םירכזה םישש םהמעו היעמשו לאיעי טלפילא םתומש הלאו םינרחא םקינדא ינבמו 13 8 36
(רוכזו) P :םירכזה םיעבש ומעו דובזו יתוע יוגב ינבמו 14 8 36
:םש יתאצמ אל יול ינבמו םינהכבו םעב הניבאו השלש םימי םש הנחנו אוהא לא אבה רהנה לא םצבקאו 15 8 36
:םיניבמ ןתנלאלו ביריוילו םישאר םלשמלו הירכזלו ןתנלו ןתנלאלו בירילו ןתנלאלו היעמשל לאיראל רזעילאל החלשאו 16 8 36
(םיניתנה) (הוצאו) :וניהלא תיבל םיתרשמ ונל איבהל םוקמה איפסכב םינותנה ויחא ודא לא רבדל םירבד םהיפב המישאו םוקמה איפסכב שארה ודא לע םתוא האצואו 17 8 36
:רשע הנמש ויחאו וינבו היברשו לארשי ןב יול ןב ילחמ ינבמ לכש שיא ונילע הבוטה וניהלא דיכ ונל ואיביו 18 8 36
S :םירשע םהינבו ויחא יררמ ינבמ היעשי ותאו היבשח תאו 19 8 36
:תומשב ובקנ םלכ םירשעו םיתאמ םיניתנ םיולה תדבעל םירשהו דיוד ןתנש םיניתנה ןמו 20 8 36
:ונשוכר לכלו ונפטלו ונל הרשי ךרד ונממ שקבל וניהלא ינפל תונעתהל אוהא רהנה לע םוצ םש ארקאו 21 8 36
:ויבזע לכ לע ופאו וזעו הבוטל וישקבמ לכ לע וניהלא די רמאל ךלמל ונרמא יכ ךרדב ביואמ ונרזעל םישרפו ליח ךלמה ןמ לואשל יתשב יכ 22 8 36
:ונל רתעיו תאז לע וניהלאמ השקבנו המוצנו 23 8 36
:הרשע םהיחאמ םהמעו היבשח היברשל רשע םינש םינהכה ירשמ הלידבאו 24 8 36
(הלקשאו) :םיאצמנה לארשי לכו וירשו ויצעיו ךלמה ומירהה וניהלא תיב תמורת םילכה תאו בהזה תאו ףסכה תא םהל הלוקשאו 25 8 36
:רככ האמ בהז םירככל האמ ףסכ ילכו םישמחו תואמ שש םירככ ףסכ םדי לע הלקשאו 26 8 36
:בהזכ תדומח םינש הבוט בהצמ תשחנ ילכו ףלא םינכרדאל םירשע בהז ירפכו 27 8 36
:םכיתבא יהלא הוהיל הבדנ בהזהו ףסכהו שדק םילכהו הוהיל שדק םתא םהלא הרמאו 28 8 36
:הוהי תיב תוכשלה םלשוריב לארשיל תובאה ירשו םיולהו םינהכה ירש ינפל ולקשת דע ורמשו ודקש 29 8 36
P :וניהלא תיבל םלשוריל איבהל םילכהו בהזהו ףסכה לקשמ םיולהו םינהכה ולבקו 30 8 36
:ךרדה לע ברואו ביוא ףכמ ונליציו ונילע התיה וניהלא דיו םלשורי תכלל ןושארה שדחל רשע םינשב אוהא רהנמ העסנו 31 8 36
:השלש םימי םש בשנו םלשורי אובנו 32 8 36
:םיולה יונב ןב הידעונו עושי ןב דבזוי םהמעו סחניפ ןב רזעלא ומעו ןהכה הירוא ןב תומרמ די לע וניהלא תיבב םילכהו בהזהו ףסכה לקשנ יעיברה םויבו 33 8 36
P :איהה תעב לקשמה לכ בתכיו לכל לקשמב רפסמב 34 8 36
P :הוהיל הלוע לכה רשע םינש תאטח יריפצ העבשו םיעבש םישבכ הששו םיעשת םיליא לארשי לכ לע רשע םינש םירפ לארשי יהלאל תולע ובירקה הלוגה ינב יבשהמ םיאבה 35 8 36
S :םיהלאה תיב תאו םעה תא ואשנו רהנה רבע תווחפו ךלמה ינפרדשחאל ךלמה יתד תא ונתיו 36 8 36
:ירמאהו ירצמה יבאמה ינמעה יסוביה יזרפה יתחה ינענכל םהיתבעותכ תוצראה ימעמ םיולהו םינהכהו לארשי םעה ולדבנ אל רמאל םירשה ילא ושגנ הלא תולככו 1 9 36
S :הנושאר הזה לעמב התיה םינגסהו םירשה דיו תוצראה ימעב שדקה ערז וברעתהו םהינבלו םהל םהיתנבמ ואשנ יכ 2 9 36
:םמושמ הבשאו ינקזו ישאר רעשמ הטרמאו יליעמו ידגב תא יתערק הזה רבדה תא יעמשכו 3 9 36
:ברעה תחנמל דע םמושמ בשי ינאו הלוגה לעמ לע לארשי יהלא ירבדב דרח לכ ופסאי ילאו 4 9 36
:יהלא הוהי לא יפכ השרפאו יכרב לע הערכאו יליעמו ידגב יערקבו יתינעתמ יתמק ברעה תחנמבו 5 9 36
:םימשל דע הלדג ונתמשאו שאר הלעמל ובר וניתנוע יכ ךילא ינפ יהלא םירהל יתמלכנו יתשב יהלא הרמאו 6 9 36
:הזה םויהכ םינפ תשבבו הזבבו יבשב ברחב תוצראה יכלמ דיב ונינהכ וניכלמ ונחנא ונתנ וניתנועבו הזה םויה דע הלדג המשאב ונחנא וניתבא ימימ 7 9 36
:ונתדבעב טעמ היחמ ונתתלו וניהלא וניניע ריאהל ושדק םוקמב דתי ונל תתלו הטילפ ונל ריאשהל וניהלא הוהי תאמ הנחת התיה עגר טעמכ התעו 8 9 36
S :םלשוריבו הדוהיב רדג ונל תתלו ויתברח תא דימעהלו וניהלא תיב תא םמורל היחמ ונל תתל סרפ יכלמ ינפל דסח ונילע טיו וניהלא ונבזע אל ונתדבעבו ונחנא םידבע יכ 9 9 36
:ךיתוצמ ונבזע יכ תאז ירחא וניהלא רמאנ המ התעו 10 9 36
:םתאמטב הפ לא הפמ הואלמ רשא םהיתבעותב תוצראה ימע תדנב איה הדנ ץרא התשרל םיאב םתא רשא ץראה רמאל םיאיבנה ךידבע דיב תיוצ רשא 11 9 36
:םלוע דע םכינבל םתשרוהו ץראה בוט תא םתלכאו וקזחת ןעמל םלוע דע םתבוטו םמלש ושרדת אלו םכינבל ואשת לא םהיתנבו םהינבל ונתת לא םכיתונב התעו 12 9 36
:תאזכ הטילפ ונל התתנו וננועמ הטמל תכשח וניהלא התא יכ הלדגה ונתמשאבו םיערה ונישעמב ונילע אבה לכ ירחאו 13 9 36
P :הטילפו תיראש ןיאל הלכ דע ונב ףנאת אולה הלאה תובעתה ימעב ןתחתהלו ךיתוצמ רפהל בושנה 14 9 36
P :תאז לע ךינפל דומעל ןיא יכ וניתמשאב ךינפל וננה הזה םויהכ הטילפ ונראשנ יכ התא קידצ לארשי יהלא הוהי 15 9 36
S :הכב הברה םעה וכב יכ םידליו םישנו םישנא דאמ בר להק לארשימ וילא וצבקנ םיהלאה תיב ינפל לפנתמו הכב ותדותהכו ארזע ללפתהכו 1 10 36
(םליע) :תאז לע לארשיל הוקמ שי התעו ץראה ימעמ תוירכנ םישנ בשנו וניהלאב ונלעמ ונחנא ארזעל רמאיו םלוע ינבמ לאיחי ןב הינכש ןעיו 2 10 36
:השעי הרותכו וניהלא תוצמב םידרחהו ינדא תצעב םהמ דלונהו םישנ לכ איצוהל וניהלאל תירב תרכנ התעו 3 10 36
P :השעו קזח ךמע ונחנאו רבדה ךילע יכ םוק 4 10 36
:ועבשיו הזה רבדכ תושעל לארשי לכו םיולה םינהכה ירש תא עבשיו ארזע םקיו 5 10 36
S :הלוגה לעמ לע לבאתמ יכ התש אל םימו לכא אל םחל םש ךליו בישילא ןב ןנחוהי תכשל לא ךליו םיהלאה תיב ינפלמ ארזע םקיו 6 10 36
:םלשורי ץבקהל הלוגה ינב לכל םלשוריו הדוהיב לוק וריבעיו 7 10 36
S :הלוגה להקמ לדבי אוהו ושוכר לכ םרחי םינקזהו םירשה תצעכ םימיה תשלשל אובי אל רשא לכו 8 10 36
P :םימשגהמו רבדה לע םידיערמ םיהלאה תיב בוחרב םעה לכ ובשיו שדחב םירשעב יעישתה שדח אוה םימיה תשלשל םלשורי ןמינבו הדוהי ישנא לכ וצבקיו 9 10 36
:לארשי תמשא לע ףיסוהל תוירכנ םישנ ובישתו םתלעמ םתא םהלא רמאיו ןהכה ארזע םקיו 10 10 36
:תוירכנה םישנה ןמו ץראה ימעמ ולדבהו ונוצר ושעו םכיתבא יהלא הוהיל הדות ונת התעו 11 10 36
(ךרבדכ) :תושעל ונילע ךירבדכ ןכ לודג לוק ורמאיו להקה לכ ונעיו 12 10 36
:הזה רבדב עשפל וניברה יכ םינשל אלו דחא םויל אל הכאלמהו ץוחב דומעל חכ ןיאו םימשג תעהו בר םעה לבא 13 10 36
P :הזה רבדל דע ונממ וניהלא ףא ןורח בישהל דע היטפשו ריעו ריע ינקז םהמעו םינמזמ םיתעל אבי תוירכנ םישנ בישהה ונירעב רשא לכו להקה לכל ונירש אנ ודמעי 14 10 36
:םרזע יולה יתבשו םלשמו תאז לע ודמע הוקת ןב היזחיו לאהשע ןב ןתנוי ךא 15 10 36
:רבדה שוירדל ירישעה שדחל דחא םויב ובשיו תומשב םלכו םתבא תיבל תובאה ישאר םישנא ןהכה ארזע ולדביו הלוגה ינב ןכ ושעיו 16 10 36
P :ןושארה שדחל דחא םוי דע תוירכנ םישנ ובישהה םישנא לכב ולכיו 17 10 36
:הילדגו ביריו רזעילאו הישעמ ויחאו קדצוי ןב עושי ינבמ תוירכנ םישנ ובישה רשא םינהכה ינבמ אצמיו 18 10 36
S :םתמשא לע ןאצ ליא םימשאו םהישנ איצוהל םדי ונתיו 19 10 36
S :הידבזו יננח רמא ינבמו 20 10 36
:היזעו לאיחיו היעמשו הילאו הישעמ םרח ינבמו 21 10 36
S :השעלאו דבזוי לאנתנ לאעמשי הישעמ יניעוילא רוחשפ ינבמו 22 10 36
S :רזעילאו הדוהי היחתפ אטילק אוה הילקו יעמשו דבזוי םיולה ןמו 23 10 36
S :ירואו םלטו םלש םירעשה ןמו בישילא םיררשמה ןמו 24 10 36
S :הינבו היכלמו רזעלאו ןמימו היכלמו היזיו הימר שערפ ינבמ לארשימו 25 10 36
S :הילאו תומריו ידבעו לאיחיו הירכז הינתמ םליע ינבמו 26 10 36
S :אזיזעו דבזו תומריו הינתמ בישילא ינעוילא אותז ינבמו 27 10 36
S :ילתע יבז היננח ןנחוהי יבב ינבמו 28 10 36
(תומרו) S :תומרי לאשו בושי הידעו ךולמ םלשמ ינב ינבמו 29 10 36
S :השנמו יונבו לאלצב הינתמ הישעמ הינב ללכו אנדע באומ תחפ ינבמו 30 10 36
:ןועמש היעמש היכלמ הישי רזעילא םרח ינבו 31 10 36
S :הירמש ךולמ ןמינב 32 10 36
S :יעמש השנמ ימרי טלפילא דבז התתמ ינתמ םשח ינבמ 33 10 36
S :לאואו םרמע ידעמ ינב ינבמ 34 10 36
(והולכ) :יהלכ הידב הינב 35 10 36
:בישילא תומרמ הינו 36 10 36
(ישעיו) :ושעיו ינתמ הינתמ 37 10 36
:יעמש יונבו ינבו 38 10 36
:הידעו ןתנו הימלשו 39 10 36
:ירש ישש יבדנכמ 40 10 36
:הירמש והימלשו לארזע 41 10 36
S :ףסוי הירמא םולש 42 10 36
(ידי) :הינב לאויו ודי אניבז דבז היתתמ לאיעי ובנ ינבמ 43 10 36
P :םינב ומישיו םישנ םהמ שיו תוירכנ םישנ ואשנ הלא לכ 44 10 36
יו ודי אניבז דבז היתתמ לאיעי ובנ ינבמ 43 10 36[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja