:הנידמ האמו םירשעו עבש שוכ דעו ודהמ ךלמה שורושחא אוה שורושחא ימיב יהיו 1 1 34
:הריבה ןשושב רשא ותוכלמ אסכ לע שורושחא ךלמה תבשכ םהה םימיב 2 1 34
:וינפל תונידמה ירשו םימתרפה ידמו סרפ ליח וידבעו וירש לכל התשמ השע וכלמל שולש תנשב 3 1 34
:םוי תאמו םינומש םיבר םימי ותלודג תראפת רקי תאו ותוכלמ דובכ רשע תא ותארהב 4 1 34
:ךלמה ןתיב תנג רצחב םימי תעבש התשמ ןטק דעו לודגמל הריבה ןשושב םיאצמנה םעה לכל ךלמה השע הלאה םימיה תאולמבו 5 1 34
:תרחסו רדו ששו טהב תפצר לע ףסכו בהז תוטמ שש ידומעו ףסכ ילילג לע ןמגראו ץוב ילבחב זוחא תלכתו ספרכ רוח 6 1 34
:ךלמה דיכ בר תוכלמ ןייו םינוש םילכמ םילכו בהז ילכב תוקשהו 7 1 34
:שיאו שיא ןוצרכ תושעל ותיב בר לכ לע ךלמה דסי ןכ יכ סנא ןיא תדכ היתשהו 8 1 34
S :שורושחא ךלמל רשא תוכלמה תיב םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג 9 1 34
:שורושחא ךלמה ינפ תא םיתרשמה םיסירסה תעבש סכרכו רתז אתגבאו אתגב אנוברח אתזב ןמוהמל רמא ןייב ךלמה בל בוטכ יעיבשה םויב 10 1 34
:איה הארמ תבוט יכ היפי תא םירשהו םימעה תוארהל תוכלמ רתכב ךלמה ינפל הכלמה יתשו תא איבהל 11 1 34
:וב הרעב ותמחו דאמ ךלמה ףצקיו םיסירסה דיב רשא ךלמה רבדב אובל יתשו הכלמה ןאמתו 12 1 34
:ןידו תד יעדי לכ ינפל ךלמה רבד ןכ יכ םיתעה יעדי םימכחל ךלמה רמאיו 13 1 34
:תוכלמב הנשאר םיבשיה ךלמה ינפ יאר ידמו סרפ ירש תעבש ןכוממ אנסרמ סרמ שישרת אתמדא רתש אנשרכ וילא ברקהו 14 1 34
S :םיסירסה דיב שורושחא ךלמה רמאמ תא התשע אל רשא לע יתשו הכלמב תושעל המ תדכ 15 1 34
(ןכוממ) :שורושחא ךלמה תונידמ לכב רשא םימעה לכ לעו םירשה לכ לע יכ הכלמה יתשו התוע ודבל ךלמה לע אל םירשהו ךלמה ינפל ןכמומ רמאיו 16 1 34
:האב אלו וינפל הכלמה יתשו תא איבהל רמא שורושחא ךלמה םרמאב ןהיניעב ןהילעב תוזבהל םישנה לכ לע הכלמה רבד אצי יכ 17 1 34
:ףצקו ןויזב ידכו ךלמה ירש לכל הכלמה רבד תא ועמש רשא ידמו סרפ תורש הנרמאת הזה םויהו 18 1 34
:הנממ הבוטה התוערל ךלמה ןתי התוכלמו שורושחא ךלמה ינפל יתשו אובת אל רשא רובעי אלו ידמו סרפ יתדב בתכיו וינפלמ תוכלמ רבד אצי בוט ךלמה לע םא 19 1 34
:ןטק דעו לודגמל ןהילעבל רקי ונתי םישנה לכו איה הבר יכ ותוכלמ לכב השעי רשא ךלמה םגתפ עמשנו 20 1 34
:ןכוממ רבדכ ךלמה שעיו םירשהו ךלמה יניעב רבדה בטייו 21 1 34
P :ומע ןושלכ רבדמו ותיבב ררש שיא לכ תויהל ונושלכ םעו םע לאו הבתככ הנידמו הנידמ לא ךלמה תונידמ לכ לא םירפס חלשיו 22 1 34
:הילע רזגנ רשא תאו התשע רשא תאו יתשו תא רכז שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה םירבדה רחא 1 2 34
:הארמ תובוט תולותב תורענ ךלמל ושקבי ויתרשמ ךלמה ירענ ורמאיו 2 2 34
:ןהיקורמת ןותנו םישנה רמש ךלמה סירס אגה די לא םישנה תיב לא הריבה ןשוש לא הארמ תבוט הלותב הרענ לכ תא וצבקיו ותוכלמ תונידמ לכב םידיקפ ךלמה דקפיו 3 2 34
S :ןכ שעיו ךלמה יניעב רבדה בטייו יתשו תחת ךלמת ךלמה יניעב בטית רשא הרענהו 4 2 34
:ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא 5 2 34
:לבב ךלמ רצאנדכובנ הלגה רשא הדוהי ךלמ הינכי םע התלגה רשא הלגה םע םילשורימ הלגה רשא 6 2 34
:תבל ול יכדרמ החקל המאו היבא תומבו הארמ תבוטו ראת תפי הרענהו םאו בא הל ןיא יכ ודד תב רתסא איה הסדה תא ןמא יהיו 7 2 34
:םישנה רמש יגה די לא ךלמה תיב לא רתסא חקלתו יגה די לא הריבה ןשוש לא תובר תורענ ץבקהבו ותדו ךלמה רבד עמשהב יהיו 8 2 34
:םישנה תיב בוטל היתורענ תאו הנשיו ךלמה תיבמ הל תתל תויארה תורענה עבש תאו הל תתל התונמ תאו היקורמת תא להביו וינפל דסח אשתו ויניעב הרענה בטיתו 9 2 34
:דיגת אל רשא הילע הוצ יכדרמ יכ התדלומ תאו המע תא רתסא הדיגה אל 10 2 34
:הב השעי המו רתסא םולש תא תעדל םישנה תיב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי לכבו 11 2 34
:םישנה יקורמתבו םימשבב םישדח הששו רמה ןמשב םישדח השש ןהיקורמ ימי ואלמי ןכ יכ שדח רשע םינש םישנה תדכ הל תויה ץקמ שורושחא ךלמה לא אובל הרענו הרענ רת עיגהבו 12 2 34
:ךלמה תיב דע םישנה תיבמ המע אובל הל ןתני רמאת רשא לכ תא ךלמה לא האב הרענה הזבו 13 2 34
:םשב הארקנו ךלמה הב ץפח םא יכ ךלמה לא דוע אובת אל םישגליפה רמש ךלמה סירס זגשעש די לא ינש םישנה תיב לא הבש איה רקבבו האב איה ברעב 14 2 34
:היאר לכ יניעב ןח תאשנ רתסא יהתו םישנה רמש ךלמה סירס יגה רמאי רשא תא םא יכ רבד השקב אל ךלמה לא אובל תבל ול חקל רשא יכדרמ דד ליחיבא תב רתסא רת עיגהבו 15 2 34
:ותוכלמל עבש תנשב תבט שדח אוה ירישעה שדחב ותוכלמ תיב לא שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו 16 2 34
:יתשו תחת הכילמיו השארב תוכלמ רתכ םשיו תלותבה לכמ וינפל דסחו ןח אשתו םישנה לכמ רתסא תא ךלמה בהאיו 17 2 34
:ךלמה דיכ תאשמ ןתיו השע תונידמל החנהו רתסא התשמ תא וידבעו וירש לכל לודג התשמ ךלמה שעיו 18 2 34
:ךלמה רעשב בשי יכדרמו תינש תולותב ץבקהבו 19 2 34
S :ותא הנמאב התיה רשאכ השע רתסא יכדרמ רמאמ תאו יכדרמ הילע הוצ רשאכ המע תאו התדלומ תדגמ רתסא ןיא 20 2 34
:שרושחא ךלמב די חלשל ושקביו ףסה ירמשמ ךלמה יסירס ינש שרתו ןתגב ףצק ךלמה רעשב בשי יכדרמו םהה םימיב 21 2 34
:יכדרמ םשב ךלמל רתסא רמאתו הכלמה רתסאל דגיו יכדרמל רבדה עדויו 22 2 34
P :ךלמה ינפל םימיה ירבד רפסב בתכיו ץע לע םהינש ולתיו אצמיו רבדה שקביו 23 2 34
:ותא רשא םירשה לכ לעמ ואסכ תא םשיו והאשניו יגגאה אתדמה ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא 1 3 34
:הוחתשי אלו ערכי אל יכדרמו ךלמה ול הוצ ןכ יכ ןמהל םיוחתשמו םיערכ ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע לכו 2 3 34
:ךלמה תוצמ תא רבוע התא עודמ יכדרמל ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע ורמאיו 3 3 34
(םרמאכ) :ידוהי אוה רשא םהל דיגה יכ יכדרמ ירבד ודמעיה תוארל ןמהל ודיגיו םהילא עמש אלו םויו םוי וילא םרמאב יהיו 4 3 34
:המח ןמה אלמיו ול הוחתשמו ערכ יכדרמ ןיא יכ ןמה אריו 5 3 34
:יכדרמ םע שורושחא תוכלמ לכב רשא םידוהיה לכ תא דימשהל ןמה שקביו יכדרמ םע תא ול ודיגה יכ ודבל יכדרמב די חלשל ויניעב זביו 6 3 34
S :רדא שדח אוה רשע םינש שדחל שדחמו םויל םוימ ןמה ינפל לרוגה אוה רופ ליפה שורושחא ךלמל הרשע םיתש תנשב ןסינ שדח אוה ןושארה שדחב 7 3 34
:םחינהל הוש ןיא ךלמלו םישע םניא ךלמה יתד תאו םע לכמ תונש םהיתדו ךתוכלמ תונידמ לכב םימעה ןיב דרפמו רזפמ דחא םע ונשי שורושחא ךלמל ןמה רמאיו 8 3 34
:ךלמה יזנג לא איבהל הכאלמה ישע ידי לע לוקשא ףסכ רככ םיפלא תרשעו םדבאל בתכי בוט ךלמה לע םא 9 3 34
:םידוהיה ררצ יגגאה אתדמה ןב ןמהל הנתיו ודי לעמ ותעבט תא ךלמה רסיו 10 3 34
:ךיניעב בוטכ וב תושעל םעהו ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו 11 3 34
:ךלמה תעבטב םתחנו בתכנ שרושחא ךלמה םשב ונושלכ םעו םעו הבתככ הנידמו הנידמ םעו םע ירש לאו הנידמו הנידמ לע רשא תוחפה לאו ךלמה ינפרדשחא לא ןמה הוצ רשא לככ בתכיו וב םוי רשע השולשב ןושארה שדחב ךלמה ירפס וארקיו 12 3 34
:זובל םללשו רדא שדח אוה רשע םינש שדחל רשע השולשב דחא םויב םישנו ףט ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ תא דבאלו גרהל דימשהל ךלמה תונידמ לכ לא םיצרה דיב םירפס חולשנו 13 3 34
:הזה םויל םידתע תויהל םימעה לכל יולג הנידמו הנידמ לכב תד ןתנהל בתכה ןגשתפ 14 3 34
P :הכובנ ןשוש ריעהו תותשל ובשי ןמהו ךלמהו הריבה ןשושב הנתנ תדהו ךלמה רבדב םיפוחד ואצי םיצרה 15 3 34
:הרמו הלדג הקעז קעזיו ריעה ךותב אציו רפאו קש שבליו וידגב תא יכדרמ ערקיו השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו 1 4 34
:קש שובלב ךלמה רעש לא אובל ןיא יכ ךלמה רעש ינפל דע אוביו 2 4 34
:םיברל עצי רפאו קש דפסמו יכבו םוצו םידוהיל לודג לבא עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא םוקמ הנידמו הנידמ לכבו 3 4 34
:לבק אלו וילעמ וקש ריסהלו יכדרמ תא שיבלהל םידגב חלשתו דאמ הכלמה לחלחתתו הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ הניאובתו 4 4 34
:הז המ לעו הז המ תעדל יכדרמ לע והוצתו הינפל דימעה רשא ךלמה יסירסמ ךתהל רתסא ארקתו 5 4 34
:ךלמה רעש ינפל רשא ריעה בוחר לא יכדרמ לא ךתה אציו 6 4 34
(םידוהיב) :םדבאל םיידוהיב ךלמה יזנג לע לוקשל ןמה רמא רשא ףסכה תשרפ תאו והרק רשא לכ תא יכדרמ ול דגיו 7 4 34
:המע לע וינפלמ שקבלו ול ןנחתהל ךלמה לא אובל הילע תווצלו הל דיגהלו רתסא תא תוארהל ול ןתנ םדימשהל ןשושב ןתנ רשא תדה בתכ ןגשתפ תאו 8 4 34
:יכדרמ ירבד תא רתסאל דגיו ךתה אוביו 9 4 34
:יכדרמ לא והוצתו ךתהל רתסא רמאתו 10 4 34
:םוי םישולש הז ךלמה לא אובל יתארקנ אל ינאו היחו בהזה טיברש תא ךלמה ול טישוי רשאמ דבל תימהל ותד תחא ארקי אל רשא תימינפה רצחה לא ךלמה לא אובי רשא השאו שיא לכ רשא םיעדוי ךלמה תונידמ םעו ךלמה ידבע לכ 11 4 34
P :רתסא ירבד תא יכדרמל ודיגיו 12 4 34
:םידוהיה לכמ ךלמה תיב טלמהל ךשפנב ימדת לא רתסא לא בישהל יכדרמ רמאיו 13 4 34
:תוכלמל תעגה תאזכ תעל םא עדוי ימו ודבאת ךיבא תיבו תאו רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חור תאזה תעב ישירחת שרחה םא יכ 14 4 34
:יכדרמ לא בישהל רתסא רמאתו 15 4 34
:יתדבא יתדבא רשאכו תדכ אל רשא ךלמה לא אובא ןכבו ןכ םוצא יתרענו ינא םג םויו הליל םימי תשלש ותשת לאו ולכאת לאו ילע ומוצו ןשושב םיאצמנה םידוהיה לכ תא סונכ ךל 16 4 34
S :רתסא וילע התוצ רשא לככ שעיו יכדרמ רבעיו 17 4 34
:תיבה חתפ חכנ תוכלמה תיבב ותוכלמ אסכ לע בשוי ךלמהו ךלמה תיב חכנ תימינפה ךלמה תיב רצחב דמעתו תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו 1 5 34
S :טיברשה שארב עגתו רתסא ברקתו ודיב רשא בהזה טיברש תא רתסאל ךלמה טשויו ויניעב ןח האשנ רצחב תדמע הכלמה רתסא תא ךלמה תוארכ יהיו 2 5 34
:ךל ןתניו תוכלמה יצח דע ךתשקב המו הכלמה רתסא ךל המ ךלמה הל רמאיו 3 5 34
:ול יתישע רשא התשמה לא םויה ןמהו ךלמה אובי בוט ךלמה לע םא רתסא רמאתו 4 5 34
:רתסא התשע רשא התשמה לא ןמהו ךלמה אביו רתסא רבד תא תושעל ןמה תא ורהמ ךלמה רמאיו 5 5 34
:שעתו תוכלמה יצח דע ךתשקב המו ךל ןתניו ךתלאש המ ןייה התשמב רתסאל ךלמה רמאיו 6 5 34
:יתשקבו יתלאש רמאתו רתסא ןעתו 7 5 34
:ךלמה רבדכ השעא רחמו םהל השעא רשא התשמה לא ןמהו ךלמה אובי יתשקב תא תושעלו יתלאש תא תתל בוט ךלמה לע םאו ךלמה יניעב ןח יתאצמ םא 8 5 34
:המח יכדרמ לע ןמה אלמיו ונממ עז אלו םק אלו ךלמה רעשב יכדרמ תא ןמה תוארכו בל בוטו חמש אוהה םויב ןמה אציו 9 5 34
:ותשא שרז תאו ויבהא תא אביו חלשיו ותיב לא אוביו ןמה קפאתיו 10 5 34
:ךלמה ידבעו םירשה לע ואשנ רשא תאו ךלמה ולדג רשא לכ תאו וינב ברו ורשע דובכ תא ןמה םהל רפסיו 11 5 34
:ךלמה םע הל אורק ינא רחמל םגו יתוא םא יכ התשע רשא התשמה לא ךלמה םע הכלמה רתסא האיבה אל ףא ןמה רמאיו 12 5 34
:ךלמה רעשב בשוי ידוהיה יכדרמ תא האר ינא רשא תע לכב יל הוש ונניא הז לכו 13 5 34
P :ץעה שעיו ןמה ינפל רבדה בטייו חמש התשמה לא ךלמה םע אבו וילע יכדרמ תא ולתיו ךלמל רמא רקבבו המא םישמח הבג ץע ושעי ויבהא לכו ותשא שרז ול רמאתו 14 5 34
:ךלמה ינפל םיארקנ ויהיו םימיה ירבד תונרכזה רפס תא איבהל רמאיו ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב 1 6 34
:שורושחא ךלמב די חלשל ושקב רשא ףסה ירמשמ ךלמה יסירס ינש שרתו אנתגב לע יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו 2 6 34
:רבד ומע השענ אל ויתרשמ ךלמה ירענ ורמאיו הז לע יכדרמל הלודגו רקי השענ המ ךלמה רמאיו 3 6 34
:ול ןיכה רשא ץעה לע יכדרמ תא תולתל ךלמל רמאל הנוציחה ךלמה תיב רצחל אב ןמהו רצחב ימ ךלמה רמאיו 4 6 34
:אובי ךלמה רמאיו רצחב דמע ןמה הנה וילא ךלמה ירענ ורמאיו 5 6 34
:ינממ רתוי רקי תושעל ךלמה ץפחי ימל ובלב ןמה רמאיו ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאב תושעל המ ךלמה ול רמאיו ןמה אוביו 6 6 34
:ורקיב ץפח ךלמה רשא שיא ךלמה לא ןמה רמאיו 7 6 34
:ושארב תוכלמ רתכ ןתנ רשאו ךלמה וילע בכר רשא סוסו ךלמה וב שבל רשא תוכלמ שובל ואיבי 8 6 34
:ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ וינפל וארקו ריעה בוחרב סוסה לע והביכרהו ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאה תא ושיבלהו םימתרפה ךלמה ירשמ שיא די לע סוסהו שובלה ןותנו 9 6 34
:תרבד רשא לכמ רבד לפת לא ךלמה רעשב בשויה ידוהיה יכדרמל ןכ השעו תרבד רשאכ סוסה תאו שובלה תא חק רהמ ןמהל ךלמה רמאיו 10 6 34
:ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ וינפל ארקיו ריעה בוחרב והביכריו יכדרמ תא שבליו סוסה תאו שובלה תא ןמה חקיו 11 6 34
:שאר יופחו לבא ותיב לא ףחדנ ןמהו ךלמה רעש לא יכדרמ בשיו 12 6 34
:וינפל לופת לופנ יכ ול לכות אל וינפל לפנל תולחה רשא יכדרמ םידוהיה ערזמ םא ותשא שרזו וימכח ול ורמאיו והרק רשא לכ תא ויבהא לכלו ותשא שרזל ןמה רפסיו 13 6 34
:רתסא התשע רשא התשמה לא ןמה תא איבהל ולהביו ועיגה ךלמה יסירסו ומע םירבדמ םדוע 14 6 34
:הכלמה רתסא םע תותשל ןמהו ךלמה אביו 1 7 34
:שעתו תוכלמה יצח דע ךתשקב המו ךל ןתנתו הכלמה רתסא ךתלאש המ ןייה התשמב ינשה םויב םג רתסאל ךלמה רמאיו 2 7 34
:יתשקבב ימעו יתלאשב ישפנ יל ןתנת בוט ךלמה לע םאו ךלמה ךיניעב ןח יתאצמ םא רמאתו הכלמה רתסא ןעתו 3 7 34
S :ךלמה קזנב הוש רצה ןיא יכ יתשרחה ונרכמנ תוחפשלו םידבעל ולאו דבאלו גורהל דימשהל ימעו ינא ונרכמנ יכ 4 7 34
:ןכ תושעל ובל ואלמ רשא אוה הז יאו הז אוה ימ הכלמה רתסאל רמאיו שורושחא ךלמה רמאיו 5 7 34
:הכלמהו ךלמה ינפלמ תעבנ ןמהו הזה ערה ןמה ביואו רצ שיא רתסא רמאתו 6 7 34
:ךלמה תאמ הערה וילא התלכ יכ האר יכ הכלמה רתסאמ ושפנ לע שקבל דמע ןמהו ןתיבה תנג לא ןייה התשממ ותמחב םק ךלמהו 7 7 34
S :ופח ןמה ינפו ךלמה יפמ אצי רבדה תיבב ימע הכלמה תא שובכל םגה ךלמה רמאיו הילע רתסא רשא הטמה לע לפנ ןמהו ןייה התשמ תיב לא ןתיבה תנגמ בש ךלמהו 8 7 34
:וילע והלת ךלמה רמאיו המא םישמח הבג ןמה תיבב דמע ךלמה לע בוט רבד רשא יכדרמל ןמה השע רשא ץעה הנה םג ךלמה ינפל םיסירסה ןמ דחא הנוברח רמאיו 9 7 34
P :הככש ךלמה תמחו יכדרמל ןיכה רשא ץעה לע ןמה תא ולתיו 10 7 34
(םידוהיה) :הל אוה המ רתסא הדיגה יכ ךלמה ינפל אב יכדרמו םיידוהיה ררצ ןמה תיב תא הכלמה רתסאל שורושחא ךלמה ןתנ אוהה םויב 1 8 34
P :ןמה תיב לע יכדרמ תא רתסא םשתו יכדרמל הנתיו ןמהמ ריבעה רשא ותעבט תא ךלמה רסיו 2 8 34
:םידוהיה לע בשח רשא ותבשחמ תאו יגגאה ןמה תער תא ריבעהל ול ןנחתתו ךבתו וילגר ינפל לפתו ךלמה ינפל רבדתו רתסא ףסותו 3 8 34
:ךלמה ינפל דמעתו רתסא םקתו בהזה טברש תא רתסאל ךלמה טשויו 4 8 34
:ךלמה תונידמ לכב רשא םידוהיה תא דבאל בתכ רשא יגגאה אתדמה ןב ןמה תבשחמ םירפסה תא בישהל בתכי ויניעב ינא הבוטו ךלמה ינפל רבדה רשכו וינפל ןח יתאצמ םאו בוט ךלמה לע םא רמאתו 5 8 34
S :יתדלומ ןדבאב יתיארו לכוא הככיאו ימע תא אצמי רשא הערב יתיארו לכוא הככיא יכ 6 8 34
(םידוהיב) :םיידוהיב ודי חלש רשא לע ץעה לע ולת ותאו רתסאל יתתנ ןמה תיב הנה ידוהיה יכדרמלו הכלמה רתסאל שרושחא ךלמה רמאיו 7 8 34
:בישהל ןיא ךלמה תעבטב םותחנו ךלמה םשב בתכנ רשא בתכ יכ ךלמה תעבטב ומתחו ךלמה םשב םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתכ םתאו 8 8 34
:םנושלכו םבתככ םידוהיה לאו ונשלכ םעו םעו הבתככ הנידמו הנידמ הנידמ האמו םירשעו עבש שוכ דעו ודהמ רשא תונידמה ירשו תוחפהו םינפרדשחאה לאו םידוהיה לא יכדרמ הוצ רשא לככ בתכיו וב םירשעו השולשב ןויס שדח אוה ישילשה שדחב איהה תעב ךלמה ירפס וארקיו 9 8 34
:םיכמרה ינב םינרתשחאה שכרה יבכר םיסוסב םיצרה דיב םירפס חלשיו ךלמה תעבטב םתחיו שרושחא ךלמה םשב בתכיו 10 8 34
:זובל םללשו םישנו ףט םתא םירצה הנידמו םע ליח לכ תא דבאלו גרהלו דימשהל םשפנ לע דמעלו להקהל ריעו ריע לכב רשא םידוהיל ךלמה ןתנ רשא 11 8 34
:רדא שדח אוה רשע םינש שדחל רשע השולשב שורושחא ךלמה תונידמ לכב דחא םויב 12 8 34
(םידיתע) (םידוהיה) :םהיביאמ םקנהל הזה םויל םידותע םיידוהיה תויהלו םימעה לכל יולג הנידמו הנידמ לכב תד ןתנהל בתכה ןגשתפ 13 8 34
P :הריבה ןשושב הנתנ תדהו ךלמה רבדב םיפוחדו םילהבמ ואצי םינרתשחאה שכרה יבכר םיצרה 14 8 34
:החמשו הלהצ ןשוש ריעהו ןמגראו ץוב ךירכתו הלודג בהז תרטעו רוחו תלכת תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו 15 8 34
:רקיו ןששו החמשו הרוא התיה םידוהיל 16 8 34
:םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו בוט םויו התשמ םידוהיל ןוששו החמש עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא םוקמ ריעו ריע לכבו הנידמו הנידמ לכבו 17 8 34
:םהיאנשב המה םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו םהב טולשל םידוהיה יביא ורבש רשא םויב תושעהל ותדו ךלמה רבד עיגה רשא וב םוי רשע השולשב רדא שדח אוה שדח רשע םינשבו 1 9 34
:םימעה לכ לע םדחפ לפנ יכ םהינפל דמע אל שיאו םתער ישקבמב די חלשל שורושחא ךלמה תונידמ לכב םהירעב םידוהיה ולהקנ 2 9 34
:םהילע יכדרמ דחפ לפנ יכ םידוהיה תא םיאשנמ ךלמל רשא הכאלמה ישעו תוחפהו םינפרדשחאהו תונידמה ירש לכו 3 9 34
P :לודגו ךלוה יכדרמ שיאה יכ תונידמה לכב ךלוה ועמשו ךלמה תיבב יכדרמ לודג יכ 4 9 34
:םנוצרכ םהיאנשב ושעיו ןדבאו גרהו ברח תכמ םהיביא לכב םידוהיה וכיו 5 9 34
:שיא תואמ שמח דבאו םידוהיה וגרה הריבה ןשושבו 6 9 34
:אתפסא תאו ןופלד תאו אתדנשרפ תאו 7 9 34
:אתדירא תאו אילדא תאו אתרופ תאו 8 9 34
:אתזיו תאו ידרא תאו יסירא תאו אתשמרפ תאו 9 9 34
:םדי תא וחלש אל הזבבו וגרה םידוהיה ררצ אתדמה ןב ןמה ינב תרשע 10 9 34
S :ךלמה ינפל הריבה ןשושב םיגורהה רפסמ אב אוהה םויב 11 9 34
:שעתו דוע ךתשקב המו ךל ןתניו ךתלאש המו ושע המ ךלמה תונידמ ראשב ןמה ינב תרשע תאו שיא תואמ שמח דבאו םידוהיה וגרה הריבה ןשושב הכלמה רתסאל ךלמה רמאיו 12 9 34
:ץעה לע ולתי ןמה ינב תרשע תאו םויה תדכ תושעל ןשושב רשא םידוהיל רחמ םג ןתני בוט ךלמה לע םא רתסא רמאתו 13 9 34
:ולת ןמה ינב תרשע תאו ןשושב תד ןתנתו ןכ תושעהל ךלמה רמאיו 14 9 34
(םידוהיה) :םדי תא וחלש אל הזבבו שיא תואמ שלש ןשושב וגרהיו רדא שדחל רשע העברא םויב םג ןשושב רשא םיידוהיה ולהקיו 15 9 34
:םדי תא וחלש אל הזבבו ףלא םיעבשו השמח םהיאנשב גרהו םהיביאמ חונו םשפנ לע דמעו ולהקנ ךלמה תונידמב רשא םידוהיה ראשו 16 9 34
:החמשו התשמ םוי ותא השעו וב רשע העבראב חונו רדא שדחל רשע השלש םויב 17 9 34
(םידוהיהו) :החמשו התשמ םוי ותא השעו וב רשע השמחב חונו וב רשע העבראבו וב רשע השלשב ולהקנ ןשושב רשא םיידוהיהו 18 9 34
(םיזרפה) P :והערל שיא תונמ חולשמו בוט םויו התשמו החמש רדא שדחל רשע העברא םוי תא םישע תוזרפה ירעב םיבשיה םיזורפה םידוהיה ןכ לע 19 9 34
:םיקוחרהו םיבורקה שורושחא ךלמה תונידמ לכב רשא םידוהיה לכ לא םירפס חלשיו הלאה םירבדה תא יכדרמ בתכיו 20 9 34
:הנשו הנש לכב וב רשע השמח םוי תאו רדא שדחל רשע העברא םוי תא םישע תויהל םהילע םיקל 21 9 34
:םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו החמשו התשמ ימי םתוא תושעל בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדחהו םהיביואמ םידוהיה םהב וחנ רשא םימיכ 22 9 34
:םהילא יכדרמ בתכ רשא תאו תושעל ולחה רשא תא םידוהיה לבקו 23 9 34
:םדבאלו םמהל לרוגה אוה רופ ליפהו םדבאל םידוהיה לע בשח םידוהיה לכ ררצ יגגאה אתדמה ןב ןמה יכ 24 9 34
:ץעה לע וינב תאו ותא ולתו ושאר לע םידוהיה לע בשח רשא הערה ותבשחמ בושי רפסה םע רמא ךלמה ינפל האבבו 25 9 34
:םהילא עיגה המו הככ לע ואר המו תאזה תרגאה ירבד לכ לע ןכ לע רופה םש לע םירופ הלאה םימיל וארק ןכ לע 26 9 34
(ולבקו) :הנשו הנש לכב םנמזכו םבתככ הלאה םימיה ינש תא םישע תויהל רובעי אלו םהילע םיולנה לכ לעו םערז לעו םהילע םידוהיה לבקו ומיק 27 9 34
S :םערזמ ףוסי אל םרכזו םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו ריעו ריעו הנידמו הנידמ החפשמו החפשמ רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו 28 9 34
:תינשה תאזה םירופה תרגא תא םיקל ףקת לכ תא ידוהיה יכדרמו ליחיבא תב הכלמה רתסא בתכתו 29 9 34
:תמאו םולש ירבד שורושחא תוכלמ הנידמ האמו םירשעו עבש לא םידוהיה לכ לא םירפס חלשיו 30 9 34
:םתקעזו תומצה ירבד םערז לעו םשפנ לע ומיק רשאכו הכלמה רתסאו ידוהיה יכדרמ םהילע םיק רשאכ םהינמזב הלאה םירפה ימי תא םיקל 31 9 34
P :רפסב בתכנו הלאה םירפה ירבד םיק רתסא רמאמו 32 9 34
(שורושחא) :םיה ייאו ץראה לע סמ שרשחא ךלמה םשיו 1 10 34
:סרפו ידמ יכלמל םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אולה ךלמה ולדג רשא יכדרמ תלדג תשרפו ותרובגו ופקת השעמ לכו 2 10 34
:וערז לכל םולש רבדו ומעל בוט שרד ויחא ברל יוצרו םידוהיל לודגו שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ 3 10 34
:סרפו ידמ יכלמל םימי כל םולש רבדו ומעל בוט שרד ויחא ברל יוצרו םידוהיל לודגו שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ 3 10 34[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja