S :סמל התיה תונידמב יתרש םיוגב יתבר הנמלאכ התיה םע יתבר ריעה דדב הבשי הכיא 1 1 33
S :םיביאל הל ויה הב ודגב היער לכ היבהא לכמ םחנמ הל ןיא היחל לע התעמדו הלילב הכבת וכב 2 1 33
S :םירצמה ןיב הוגישה היפדר לכ חונמ האצמ אל םיוגב הבשי איה הדבע ברמו ינעמ הדוהי התלג 3 1 33
S :הל רמ איהו תוגונ היתלותב םיחנאנ הינהכ ןיממוש הירעש לכ דעומ יאב ילבמ תולבא ןויצ יכרד 4 1 33
S :רצ ינפל יבש וכלה היללוע היעשפ בר לע הגוה הוהי יכ ולש היביא שארל הירצ ויה 5 1 33
(ןויצ) (תבמ) S :ףדור ינפל חכ אלב וכליו הערמ ואצמ אל םיליאכ הירש ויה הרדה לכ ןויצ תב ןמ אציו 6 1 33
S :התבשמ לע וקחש םירצ הואר הל רזוע ןיאו רצ דיב המע לפנב םדק ימימ ויה רשא הידמחמ לכ הידורמו הינע ימי םלשורי הרכז 7 1 33
S :רוחא בשתו החנאנ איה םג התורע ואר יכ הוליזה הידבכמ לכ התיה הדינל ןכ לע םלשורי האטח אטח 8 1 33
S :ביוא לידגה יכ יינע תא הוהי האר הל םחנמ ןיא םיאלפ דרתו התירחא הרכז אל הילושב התאמט 9 1 33
S :ךל להקב ואבי אל התיוצ רשא השדקמ ואב םיוג התאר יכ הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי 10 1 33
(םהידמחמ) S :הללוז יתייה יכ הטיבהו הוהי האר שפנ בישהל לכאב םהידומחמ ונתנ םחל םישקבמ םיחנאנ המע לכ 11 1 33
S :ופא ןורח םויב הוהי הגוה רשא יל ללוע רשא יבאכמכ בואכמ שי םא וארו וטיבה ךרד ירבע לכ םכילא אול 12 1 33
S :הוד םויה לכ הממש יננתנ רוחא ינבישה ילגרל תשר שרפ הנדריו יתמצעב שא חלש םורממ 13 1 33
S :םוק לכוא אל ידיב ינדא יננתנ יחכ לישכה יראוצ לע ולע וגרתשי ודיב יעשפ לע דקשנ 14 1 33
S :הדוהי תב תלותבל ינדא ךרד תג ירוחב רבשל דעומ ילע ארק יברקב ינדא יריבא לכ הלס 15 1 33
S :ביוא רבג יכ םיממוש ינב ויה ישפנ בישמ םחנמ ינממ קחר יכ םימ הדרי יניע יניע היכוב ינא הלא לע 16 1 33
S :םהיניב הדנל םלשורי התיה וירצ ויביבס בקעיל הוהי הוצ הל םחנמ ןיא הידיב ןויצ השרפ 17 1 33
(םימעה) (לכ) S :יבשב וכלה ירוחבו יתלותב יבאכמ וארו םימע לכ אנ ועמש יתירמ והיפ יכ הוהי אוה קידצ 18 1 33
S :םשפנ תא ובישיו ומל לכא ושקב יכ ועוג ריעב ינקזו ינהכ ינומר המה יבהאמל יתארק 19 1 33
S :תומכ תיבב ברח הלכש ץוחמ יתירמ ורמ יכ יברקב יבל ךפהנ ורמרמח יעמ יל רצ יכ הוהי האר 20 1 33
S :ינומכ ויהיו תארק םוי תאבה תישע התא יכ ושש יתער ועמש יביא לכ יל םחנמ ןיא ינא החנאנ יכ ועמש 21 1 33
P :יוד יבלו יתחנא תובר יכ יעשפ לכ לע יל תללוע רשאכ ומל ללועו ךינפל םתער לכ אבת 22 1 33
S :ופא םויב וילגר םדה רכז אלו לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה ןויצ תב תא ינדא ופאב ביעי הכיא 1 2 33
(אלו) S :הירשו הכלממ ללח ץראל עיגה הדוהי תב ירצבמ ותרבעב סרה בקעי תואנ לכ תא למח אל ינדא עלב 2 2 33
S :ביבס הלכא הבהל שאכ בקעיב רעביו ביוא ינפמ ונימי רוחא בישה לארשי ןרק לכ ףא ירחב עדג 3 2 33
S :ותמח שאכ ךפש ןויצ תב להאב ןיע ידמחמ לכ גרהיו רצכ ונימי בצנ ביואכ ותשק ךרד 4 2 33
S :הינאו הינאת הדוהי תבב בריו וירצבמ תחש היתונמרא לכ עלב לארשי עלב ביואכ ינדא היה 5 2 33
S :ןהכו ךלמ ופא םעזב ץאניו תבשו דעומ ןויצב הוהי חכש ודעומ תחש וכש ןגכ סמחיו 6 2 33
S :דעומ םויכ הוהי תיבב ונתנ לוק היתונמרא תמוח ביוא דיב ריגסה ושדקמ ראנ וחבזמ ינדא חנז 7 2 33
S :וללמא ודחי המוחו לח לבאיו עלבמ ודי בישה אל וק הטנ ןויצ תב תמוח תיחשהל הוהי בשח 8 2 33
S :הוהימ ןוזח ואצמ אל היאיבנ םג הרות ןיא םיוגב הירשו הכלמ היחירב רבשו דבא הירעש ץראב ועבט 9 2 33
S :םלשורי תלותב ןשאר ץראל ודירוה םיקש ורגח םשאר לע רפע ולעה ןויצ תב ינקז ומדי ץראל ובשי 10 2 33
S :הירק תובחרב קנויו ללוע ףטעב ימע תב רבש לע ידבכ ץראל ךפשנ יעמ ורמרמח יניע תועמדב ולכ 11 2 33
S :םתמא קיח לא םשפנ ךפתשהב ריע תובחרב ללחכ םפטעתהב ןייו ןגד היא ורמאי םתמאל 12 2 33
S :ךל אפרי ימ ךרבש םיכ לודג יכ ןויצ תב תלותב ךמחנאו ךל הושא המ םלשורי תבה ךל המדא המ ךדיעא המ 13 2 33
(ךתובש) S :םיחודמו אוש תואשמ ךל וזחיו ךתיבש בישהל ךנוע לע ולג אלו לפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ 14 2 33
S :ץראה לכל שושמ יפי תלילכ ורמאיש ריעה תאזה םלשורי תב לע םשאר ועניו וקרש ךרד ירבע לכ םיפכ ךילע וקפס 15 2 33
S :וניאר ונאצמ והניוקש םויה הז ךא ונעלב ורמא ןש וקרחיו וקרש ךיביוא לכ םהיפ ךילע וצפ 16 2 33
S :ךירצ ןרק םירה ביוא ךילע חמשיו למח אלו סרה םדק ימימ הוצ רשא ותרמא עצב םמז רשא הוהי השע 17 2 33
S :ךניע תב םדת לא ךל תגופ ינתת לא הלילו םמוי העמד לחנכ ידירוה ןויצ תב תמוח ינדא לא םבל קעצ 18 2 33
(הלילב) S :תוצוח לכ שארב בערב םיפוטעה ךיללוע שפנ לע ךיפכ וילא יאש ינדא ינפ חכנ ךבל םימכ יכפש תורמשא שארל לילב ינר ימוק 19 2 33
S :איבנו ןהכ ינדא שדקמב גרהי םא םיחפט יללע םירפ םישנ הנלכאת םא הכ תללוע ימל הטיבהו הוהי האר 20 2 33
S :תלמח אל תחבט ךפא םויב תגרה ברחב ולפנ ירוחבו יתלותב ןקזו רענ תוצוח ץראל ובכש 21 2 33
P :םלכ יביא יתיברו יתחפט רשא דירשו טילפ הוהי ףא םויב היה אלו ביבסמ ירוגמ דעומ םויכ ארקת 22 2 33
:ותרבע טבשב ינע האר רבגה ינא 1 3 33
:רוא אלו ךשח ךליו גהנ יתוא 2 3 33
S :םויה לכ ודי ךפהי בשי יב ךא 3 3 33
:יתומצע רבש ירועו ירשב הלב 4 3 33
:האלתו שאר ףקיו ילע הנב 5 3 33
S :םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב 6 3 33
:יתשחנ דיבכה אצא אלו ידעב רדג 7 3 33
:יתלפת םתש עושאו קעזא יכ םג 8 3 33
S :הוע יתביתנ תיזגב יכרד רדג 9 3 33
(ירא) :םירתסמב הירא יל אוה ברא בד 10 3 33
:םמש ינמש ינחשפיו ררוס יכרד 11 3 33
S :ץחל ארטמכ ינביציו ותשק ךרד 12 3 33
:ותפשא ינב יתוילכב איבה 13 3 33
:םויה לכ םתניגנ ימע לכל קחש יתייה 14 3 33
S :הנעל ינורה םירורמב ינעיבשה 15 3 33
:רפאב ינשיפכה ינש ץצחב סרגיו 16 3 33
:הבוט יתישנ ישפנ םולשמ חנזתו 17 3 33
S :הוהימ יתלחותו יחצנ דבא רמאו 18 3 33
:שארו הנעל ידורמו יינע רכז 19 3 33
(חושתו) :ישפנ ילע חישתו רוכזת רוכז 20 3 33
S :ליחוא ןכ לע יבל לא בישא תאז 21 3 33
:וימחר ולכ אל יכ ונמת אל יכ הוהי ידסח 22 3 33
:ךתנומא הבר םירקבל םישדח 23 3 33
S :ול ליחוא ןכ לע ישפנ הרמא הוהי יקלח 24 3 33
(ויוקל) :ונשרדת שפנל ווקל הוהי בוט 25 3 33
:הוהי תעושתל םמודו ליחיו בוט 26 3 33
S :וירוענב לע אשי יכ רבגל בוט 27 3 33
:וילע לטנ יכ םדיו דדב בשי 28 3 33
:הוקת שי ילוא והיפ רפעב ןתי 29 3 33
S :הפרחב עבשי יחל והכמל ןתי 30 3 33
:ינדא םלועל חנזי אל יכ 31 3 33
(וידסח) :ודסח ברכ םחרו הגוה םא יכ 32 3 33
S :שיא ינב הגיו ובלמ הנע אל יכ 33 3 33
:ץרא יריסא לכ וילגר תחת אכדל 34 3 33
:ןוילע ינפ דגנ רבג טפשמ תוטהל 35 3 33
S :האר אל ינדא ובירב םדא תועל 36 3 33
:הוצ אל ינדא יהתו רמא הז ימ 37 3 33
:בוטהו תוערה אצת אל ןוילע יפמ 38 3 33
(ויאטח) (לע) S :ואטח לע רבג יח םדא ןנואתי המ 39 3 33
:הוהי דע הבושנו הרקחנו וניכרד השפחנ 40 3 33
:םימשב לא לא םיפכ לא ונבבל אשנ 41 3 33
S :תחלס אל התא ונירמו ונעשפ ונחנ 42 3 33
:תלמח אל תגרה ונפדרתו ףאב התכס 43 3 33
:הלפת רובעמ ךל ןנעב התוכס 44 3 33
S :םימעה ברקב ונמישת סואמו יחס 45 3 33
:וניביא לכ םהיפ ונילע וצפ 46 3 33
:רבשהו תאשה ונל היה תחפו דחפ 47 3 33
S :ימע תב רבש לע יניע דרת םימ יגלפ 48 3 33
:תוגפה ןיאמ המדת אלו הרגנ יניע 49 3 33
:םימשמ הוהי אריו ףיקשי דע 50 3 33
S :יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע 51 3 33
:םנח יביא רופצכ ינודצ דוצ 52 3 33
:יב ןבא ודיו ייח רובב ותמצ 53 3 33
S :יתרזגנ יתרמא ישאר לע םימ ופצ 54 3 33
:תויתחת רובמ הוהי ךמש יתארק 55 3 33
:יתעושל יתחורל ךנזא םלעת לא תעמש ילוק 56 3 33
S :ארית לא תרמא ךארקא םויב תברק 57 3 33
:ייח תלאג ישפנ יביר ינדא תבר 58 3 33
:יטפשמ הטפש יתתוע הוהי התיאר 59 3 33
S :יל םתבשחמ לכ םתמקנ לכ התיאר 60 3 33
:ילע םתבשחמ לכ הוהי םתפרח תעמש 61 3 33
:םויה לכ ילע םנויגהו ימק יתפש 62 3 33
S :םתניגנמ ינא הטיבה םתמיקו םתבש 63 3 33
:םהידי השעמכ הוהי לומג םהל בישת 64 3 33
:םהל ךתלאת בל תנגמ םהל ןתת 65 3 33
P :הוהי ימש תחתמ םדימשתו ףאב ףדרת 66 3 33
S :תוצוח לכ שארב שדק ינבא הנכפתשת בוטה םתכה אנשי בהז םעוי הכיא 1 4 33
S :רצוי ידי השעמ שרח ילבנל ובשחנ הכיא זפב םיאלסמה םירקיה ןויצ ינב 2 4 33
(םינעיכ) (םינת) (םג) S :רבדמב םינע יכ רזכאל ימע תב ןהירוג וקיניה דש וצלח ןינת םג 3 4 33
S :םהל ןיא שרפ םחל ולאש םיללוע אמצב וכח לא קנוי ןושל קבד 4 4 33
S :תותפשא וקבח עלות ילע םינמאה תוצוחב ומשנ םינדעמל םילכאה 5 4 33
S :םידי הב ולח אלו עגר ומכ הכופהה םדס תאטחמ ימע תב ןוע לדגיו 6 4 33
S :םתרזג ריפס םינינפמ םצע ומדא בלחמ וחצ גלשמ היריזנ וכז 7 4 33
S :ץעכ היה שבי םמצע לע םרוע דפצ תוצוחב ורכנ אל םראת רוחשמ ךשח 8 4 33
S :ידש תבונתמ םירקדמ ובוזי םהש בער יללחמ ברח יללח ויה םיבוט 9 4 33
S :ימע תב רבשב ומל תורבל ויה ןהידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי 10 4 33
S :היתדוסי לכאתו ןויצב שא תציו ופא ןורח ךפש ותמח תא הוהי הלכ 11 4 33
(לכ) S :םלשורי ירעשב ביואו רצ אבי יכ לבת יבשי לכו ץרא יכלמ ונימאה אל 12 4 33
S :םיקידצ םד הברקב םיכפשה הינהכ תונוע היאיבנ תאטחמ 13 4 33
S :םהישבלב ועגי ולכוי אלב םדב ולאגנ תוצוחב םירוע וענ 14 4 33
S :רוגל ופיסוי אל םיוגב ורמא וענ םג וצנ יכ ועגת לא ורוס ורוס ומל וארק אמט ורוס 15 4 33
(םינקזו) S :וננח אל םינקז ואשנ אל םינהכ ינפ םטיבהל ףיסוי אל םקלח הוהי ינפ 16 4 33
(ונידוע) S :עשוי אל יוג לא וניפצ ונתיפצב לבה ונתרזע לא וניניע הנילכת הנידוע 17 4 33
S :וניצק אב יכ ונימי ואלמ וניצק ברק וניתבחרב תכלמ ונידעצ ודצ 18 4 33
S :ונל וברא רבדמב ונקלד םירהה לע םימש ירשנמ וניפדר ויה םילק 19 4 33
S :םיוגב היחנ ולצב ונרמא רשא םתותיחשב דכלנ הוהי חישמ וניפא חור 20 4 33
(תבשוי) S :ירעתתו ירכשת סוכ רבעת ךילע םג ץוע ץראב יתבשוי םודא תב יחמשו ישיש 21 4 33
P :ךיתאטח לע הלג םודא תב ךנוע דקפ ךתולגהל ףיסוי אל ןויצ תב ךנוע םת 22 4 33
(הטיבה) :ונתפרח תא הארו טיבה ונל היה המ הוהי רכז 1 5 33
:םירכנל וניתב םירזל הכפהנ ונתלחנ 2 5 33
(ןיאו) :תונמלאכ וניתמא בא ןיא ונייה םימותי 3 5 33
:ואבי ריחמב וניצע וניתש ףסכב ונימימ 4 5 33
(אלו) :ונל חנוה אל ונעגי ונפדרנ ונראוצ לע 5 5 33
:םחל עבשל רושא די ונתנ םירצמ 6 5 33
(ונחנאו) (םניאו) :ונלבס םהיתנוע ונחנא םניא ואטח וניתבא 7 5 33
:םדימ ןיא קרפ ונב ולשמ םידבע 8 5 33
:רבדמה ברח ינפמ ונמחל איבנ ונשפנב 9 5 33
:בער תופעלז ינפמ ורמכנ רונתכ ונרוע 10 5 33
:הדוהי ירעב תלתב ונע ןויצב םישנ 11 5 33
:ורדהנ אל םינקז ינפ ולתנ םדיב םירש 12 5 33
:ולשכ ץעב םירענו ואשנ ןוחט םירוחב 13 5 33
:םתניגנמ םירוחב ותבש רעשמ םינקז 14 5 33
:ונלחמ לבאל ךפהנ ונבל שושמ תבש 15 5 33
:ונאטח יכ ונל אנ יוא ונשאר תרטע הלפנ 16 5 33
:וניניע וכשח הלא לע ונבל הוד היה הז לע 17 5 33
P :וב וכלה םילעוש םמשש ןויצ רה לע 18 5 33
:רודו רדל ךאסכ בשת םלועל הוהי התא 19 5 33
:םימי ךראל ונבזעת ונחכשת חצנל המל 20 5 33
(הבושנו) :םדקכ ונימי שדח בושנו ךילא הוהי ונבישה 21 5 33
:דאמ דע ונילע תפצק ונתסאמ סאמ םא יכ 22 5 33
:םימי ךראל ונבזעת ונחכש שנו) :םדקכ ונימי שדח בושנו ךילא הוהי ונבישה 21 5 33[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja