:הלעמל והלדגיו ומע ויהלא הוהיו ותוכלמ לע דיוד ןב המלש קזחתיו 1 1 39
:תובאה ישאר לארשי לכל אישנ לכלו םיטפשלו תואמהו םיפלאה ירשל לארשי לכל המלש רמאיו 2 1 39
:רבדמב הוהי דבע השמ השע רשא םיהלאה דעומ להא היה םש יכ ןועבגב רשא המבל ומע להקה לכו המלש וכליו 3 1 39
:םלשוריב להא ול הטנ יכ דיוד ול ןיכהב םירעי תירקמ דיוד הלעה םיהלאה ןורא לבא 4 1 39
:להקהו המלש והשרדיו הוהי ןכשמ ינפל םש רוח ןב ירוא ןב לאלצב השע רשא תשחנה חבזמו 5 1 39
:ףלא תולע וילע לעיו דעומ להאל רשא הוהי ינפל תשחנה חבזמ לע םש המלש לעיו 6 1 39
:ךל ןתא המ לאש ול רמאיו המלשל םיהלא הארנ אוהה הלילב 7 1 39
:ויתחת ינתכלמהו לודג דסח יבא דיוד םע תישע התא םיהלאל המלש רמאיו 8 1 39
:ץראה רפעכ בר םע לע ינתכלמה התא יכ יבא דיוד םע ךרבד ןמאי םיהלא הוהי התע 9 1 39
S :לודגה הזה ךמע תא טפשי ימ יכ האובאו הזה םעה ינפל האצאו יל ןת עדמו המכח התע 10 1 39
:וילע ךיתכלמה רשא ימע תא טופשת רשא עדמו המכח ךל לאשתו תלאש אל םיבר םימי םגו ךיאנש שפנ תאו דובכו םיסכנ רשע תלאש אלו ךבבל םע תאז התיה רשא ןעי המלשל םיהלא רמאיו 11 1 39
:ןכ היהי אל ךירחאו ךינפל רשא םיכלמל ןכ היה אל רשא ךל ןתא דובכו םיסכנו רשעו ךל ןותנ עדמהו המכחה 12 1 39
P :לארשי לע ךלמיו דעומ להא ינפלמ םלשורי ןועבגב רשא המבל המלש אביו 13 1 39
:םלשוריב ךלמה םעו בכרה ירעב םחיניו םישרפ ףלא רשע םינשו בכר תואמ עבראו ףלא ול יהיו םישרפו בכר המלש ףסאיו 14 1 39
:ברל הלפשב רשא םימקשכ ןתנ םיזראה תאו םינבאכ םלשוריב בהזה תאו ףסכה תא ךלמה ןתיו 15 1 39
:ריחמב וחקי אוקמ ךלמה ירחס אוקמו םירצממ המלשל רשא םיסוסה אצומו 16 1 39
:ואיצוי םדיב םרא יכלמו םיתחה יכלמ לכל ןכו האמו םישמחב סוסו ףסכ תואמ ששב הבכרמ םירצממ ואיצויו ולעיו 17 1 39
:ותוכלמל תיבו הוהי םשל תיב תונבל המלש רמאיו 18 1 39
P :תואמ ששו םיפלא תשלש םהילע םיחצנמו רהב בצח שיא ףלא םינומשו לבס שיא ףלא םיעבש המלש רפסיו 1 2 39
:וב תבשל תיב ול תונבל םיזרא ול חלשתו יבא דיוד םע תישע רשאכ רמאל רצ ךלמ םרוח לא המלש חלשיו 2 2 39
:לארשי לע תאז םלועל וניהלא הוהי ידעומלו םישדחלו תותבשל ברעלו רקבל תולעו דימת תכרעמו םימס תרטק וינפל ריטקהל ול שידקהל יהלא הוהי םשל תיב הנוב ינא הנה 3 2 39
:םיהלאה לכמ וניהלא לודג יכ לודג הנוב ינא רשא תיבהו 4 2 39
:וינפל ריטקהל םא יכ תיב ול הנבא רשא ינא ימו והלכלכי אל םימשה ימשו םימשה יכ תיב ול תונבל חכ רצעי ימו 5 2 39
:יבא דיוד ןיכה רשא םלשוריבו הדוהיב ימע רשא םימכחה םע םיחותפ חתפל עדיו תלכתו לימרכו ןוגראבו לזרבבו תשחנבו ףסכבו בהזב תושעל םכח שיא יל חלש התעו 6 2 39
:ךידבע םע ידבע הנהו ןונבל יצע תורכל םיעדוי ךידבע רשא יתעדי ינא יכ ןונבלהמ םימוגלאו םישורב םיזרא יצע יל חלשו 7 2 39
:אלפהו לודג הנוב ינא רשא תיבה יכ ברל םיצע יל ןיכהלו 8 2 39
P :ףלא םירשע םיתב ןמשו ףלא םירשע םיתב ןייו ףלא םירשע םירכ םירעשו ףלא םירשע םירכ ךידבעל תוכמ םיטח יתתנ םיצעה יתרכל םיבטחל הנהו 9 2 39
:ךלמ םהילע ךנתנ ומע תא הוהי תבהאב המלש לא חלשיו בתכב רצ ךלמ םרוח רמאיו 10 2 39
:ותוכלמל תיבו הוהיל תיב הנבי רשא הניבו לכש עדוי םכח ןב ךלמה דיודל ןתנ רשא ץראה תאו םימשה תא השע רשא לארשי יהלא הוהי ךורב םרוח רמאיו 11 2 39
:יבא םרוחל הניב עדוי םכח שיא יתחלש התעו 12 2 39
:ךיבא דיוד ינדא ימכחו ךימכח םע ול ןתני רשא תבשחמ לכ בשחלו חותפ לכ חתפלו לימרכבו ץובבו תלכתב ןמגראב םיצעבו םינבאב לזרבב תשחנב ףסכבו בהזב תושעל עדוי ירצ שיא ויבאו ןד תונב ןמ השא ןב 13 2 39
:וידבעל חלשי ינדא רמא רשא ןייהו ןמשה םירעשהו םיטחה התעו 14 2 39
P :םלשורי םתא הלעת התאו ופי םי לע תודספר ךל םאיבנו ךכרצ לככ ןונבלה ןמ םיצע תרכנ ונחנאו 15 2 39
:תואמ ששו םיפלא תשלשו ףלא םישמחו האמ ואצמיו ויבא דיוד םרפס רשא רפסה ירחא לארשי ץראב רשא םיריגה םישנאה לכ המלש רפסיו 16 2 39
:םעה תא דיבעהל םיחצנמ תואמ ששו םיפלא תשלשו רהב בצח ףלא םינמשו לבס ףלא םיעבש םהמ שעיו 17 2 39
:יסוביה ןנרא ןרגב דיוד םוקמב ןיכה רשא והיבא דיודל הארנ רשא הירומה רהב םלשוריב הוהי תיב תא תונבל המלש לחיו 1 3 39
:ותוכלמל עברא תנשב ינשב ינשה שדחב תונבל לחיו 2 3 39
:םירשע תומא בחרו םישש תומא הנושארה הדמב תומא ךראה םיהלאה תיב תא תונבל המלש דסוה הלאו 3 3 39
:רוהט בהז המינפמ והפציו םירשעו האמ הבגהו םירשע תומא תיבה בחר ינפ לע ךראה ינפ לע רשא םלואהו 4 3 39
:תורשרשו םירמת וילע לעיו בוט בהז והפחיו םישורב ץע הפח לודגה תיבה תאו 5 3 39
:םיורפ בהז בהזהו תראפתל הרקי ןבא תיבה תא ףציו 6 3 39
S :תוריקה לע םיבורכ חתפו בהז ויתותלדו ויתוריקו םיפסה תורקה תיבה תא ףחיו 7 3 39
:תואמ שש םירככל בוט בהז והפחיו םירשע תומא ובחרו םירשע תומא תיבה בחר ינפ לע וכרא םישדקה שדק תיב תא שעיו 8 3 39
:בהז הפח תוילעהו בהז םישמח םילקשל תורמסמל לקשמו 9 3 39
:בהז םתא ופציו םיעצעצ השעמ םינש םיבורכ םישדקה שדק תיבב שעיו 10 3 39
:רחאה בורכה ףנכל עיגמ שמח תומא תרחאה ףנכהו תיבה ריקל תעגמ שמח תומאל דחאה ףנכ םירשע תומא םכרא םיבורכה יפנכו 11 3 39
:רחאה בורכה ףנכל הקבד שמח תומא תרחאה ףנכהו תיבה ריקל עיגמ שמח תומא דחאה בורכה ףנכו 12 3 39
S :תיבל םהינפו םהילגר לע םידמע םהו םירשע תומא םישרפ הלאה םיבורכה יפנכ 13 3 39
S :םיבורכ וילע לעיו ץובו לימרכו ןמגראו תלכת תכרפה תא שעיו 14 3 39
S :שמח תומא ושאר לע רשא תפצהו ךרא שמחו םישלש תומא םינש םידומע תיבה ינפל שעיו 15 3 39
:תורשרשב ןתיו האמ םינומר שעיו םידמעה שאר לע ןתיו ריבדב תורשרש שעיו 16 3 39
(ינמיה) (םש) S :זעב ילאמשה םשו ןיכי ינימיה םש ארקיו לואמשהמ דחאו ןימימ דחא לכיהה ינפ לע םידומעה תא םקיו 17 3 39
S :ותמוק תומא רשעו ובחר המא םירשעו וכרא המא םירשע תשחנ חבזמ שעיו 1 4 39
:ביבס ותא בסי המאב םישלש וקו ותמוק המאב שמחו ביבס לוגע ותפש לא ותפשמ המאב רשע קצומ םיה תא שעיו 2 4 39
:ותקצמב םיקוצי רקבה םירוט םינש ביבס םיה תא םיפיקמ המאב רשע ותא םיבבוס ביבס ביבס ול תחת םירקב תומדו 3 4 39
:התיב םהירחא לכו הלעמלמ םהילע םיהו החרזמ םינפ השלשו הבגנ םינפ השלשו המי םינפ השולשו הנופצ םינפ השלש רקב רשע םינש לע דמוע 4 4 39
S :ליכי םיפלא תשלש םיתב קיזחמ הנשוש חרפ סוכ תפש השעמכ ותפשו חפט ויבעו 5 4 39
S :וב םינהכל הצחרל םיהו םב וחידי הלועה השעמ תא םהב הצחרל לואמשמ השמחו ןימימ השמח ןתיו הרשע םירויכ שעיו 6 4 39
S :לואמשמ שמחו ןימימ שמח לכיהב ןתיו םטפשמכ רשע בהזה תורנמ תא שעיו 7 4 39
:האמ בהז יקרזמ שעיו לואמשמ השמחו ןימימ השמח לכיהב חניו הרשע תונחלש שעיו 8 4 39
:תשחנ הפצ םהיתותלדו הרזעל תותלדו הלודגה הרזעהו םינהכה רצח שעיו 9 4 39
:הבגנ לוממ המדק תינמיה ףתכמ ןתנ םיה תאו 10 4 39
(םרוח) :םיהלאה תיבב המלש ךלמל השע רשא הכאלמה תא תושעל םריח לכיו S תוקרזמה תאו םיעיה תאו תוריסה תא םרוח שעיו 11 4 39
:םידומעה שאר לע רשא תורתכה תולג יתש תא תוסכל םיתש תוכבשהו םיתש םידומעה שאר לע תורתכהו תולגהו םינש םידומע 12 4 39
:םידומעה ינפ לע רשא תורתכה תולג יתש תא תוסכל תחאה הכבשל םינומר םירוט םינש תוכבשה יתשל תואמ עברא םינומרה תאו 13 4 39
:תונכמה לע השע תוריכה תאו השע תונכמה תאו 14 4 39
:ויתחת רשע םינש רקבה תאו דחא םיה תא 15 4 39
:קורמ תשחנ הוהי תיבל המלש ךלמל ויבא םרוח השע םהילכ לכ תאו תוגלזמה תאו םיעיה תאו תוריסה תאו 16 4 39
:התדרצ ןיבו תוכס ןיב המדאה יבעב ךלמה םקצי ןדריה רככב 17 4 39
P :תשחנה לקשמ רקחנ אל יכ דאמ ברל הלאה םילכה לכ המלש שעיו 18 4 39
:םינפה םחל םהילעו תונחלשה תאו בהזה חבזמ תאו םיהלאה תיב רשא םילכה לכ תא המלש שעיו 19 4 39
:רוגס בהז ריבדה ינפל טפשמכ םרעבל םהיתרנו תורנמה תאו 20 4 39
:בהז תולכמ אוה בהז םיחקלמהו תורנהו חרפהו 21 4 39
:בהז לכיהל תיבה יתלדו םישדקה שדקל תוימינפה ויתותלד תיבה חתפו רוגס בהז תותחמהו תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו 22 4 39
P :םיהלאה תיב תורצאב ןתנ םילכה לכ תאו בהזה תאו ףסכה תאו ויבא דיוד ישדק תא המלש אביו S הוהי תיבל המלש השע רשא הכאלמה לכ םלשתו 1 5 39
:ןויצ איה דיוד ריעמ הוהי תירב ןורא תא תולעהל םלשורי לא לארשי ינבל תובאה יאישנ תוטמה ישאר לכ תאו לארשי ינקז תא המלש ליהקי זא 2 5 39
:יעבשה שדחה אוה גחב לארשי שיא לכ ךלמה לא ולהקיו 3 5 39
:ןוראה תא םיולה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו 4 5 39
:םיולה םינהכה םתא ולעה להאב רשא שדקה ילכ לכ תאו דעומ להא תאו ןוראה תא ולעיו 5 5 39
:ברמ ונמי אלו ורפסי אל רשא רקבו ןאצ םיחבזמ ןוראה ינפל וילע םידעונה לארשי תדע לכו המלש ךלמהו 6 5 39
:םיבורכה יפנכ תחת לא םישדקה שדק לא תיבה ריבד לא ומוקמ לא הוהי תירב ןורא תא םינהכה ואיביו 7 5 39
:הלעמלמ וידב לעו ןוראה לע םיבורכה וסכיו ןוראה םוקמ לע םיפנכ םישרפ םיבורכה ויהיו 8 5 39
:הזה םויה דע םש יהיו הצוחה וארי אלו ריבדה ינפ לע ןוראה ןמ םידבה ישאר ואריו םידבה וכיראיו 9 5 39
P :םירצממ םתאצב לארשי ינב םע הוהי תרכ רשא ברחב השמ ןתנ רשא תוחלה ינש קר ןוראב ןיא 10 5 39
:תוקלחמל רומשל ןיא ושדקתה םיאצמנה םינהכה לכ יכ שדקה ןמ םינהכה תאצב יהיו 11 5 39
(םירצחמ) :תורצצחב םיררצחמ םירשעו האמל םינהכ םהמעו חבזמל חרזמ םידמע תורנכו םילבנבו םיתלצמב ץוב םישבלמ םהיחאלו םהינבלו ןותדיל ןמיהל ףסאל םלכל םיררשמה םיולהו 12 5 39
(םירצחמל) :הוהי תיב ןנע אלמ תיבהו ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ללהבו רישה ילכבו םיתלצמבו תורצצחב לוק םירהכו הוהיל תודהלו ללהל דחא לוק עימשהל םיררשמלו םירצצחמל דחאכ יהיו 13 5 39
P :םיהלאה תיב תא הוהי דובכ אלמ יכ ןנעה ינפמ תרשל דומעל םינהכה ולכי אלו 14 5 39
:לפרעב ןוכשל רמא הוהי המלש רמא זא 1 6 39
:םימלוע ךתבשל ןוכמו ךל לבז תיב יתינב ינאו 2 6 39
:דמוע לארשי להק לכו לארשי להק לכ תא ךרביו וינפ תא ךלמה בסיו 3 6 39
:רמאל אלמ וידיבו יבא דיוד תא ויפב רבד רשא לארשי יהלא הוהי ךורב רמאיו 4 6 39
:לארשי ימע לע דיגנ תויהל שיאב יתרחב אלו םש ימש תויהל תיב תונבל לארשי יטבש לכמ ריעב יתרחב אל םירצמ ץראמ ימע תא יתאצוה רשא םויה ןמ 5 6 39
:לארשי ימע לע תויהל דיודב רחבאו םש ימש תויהל םלשוריב רחבאו 6 6 39
:לארשי יהלא הוהי םשל תיב תונבל יבא דיוד בבל םע יהיו 7 6 39
:ךבבל םע היה יכ תוביטה ימשל תיב תונבל ךבבל םע היה רשא ןעי יבא דיוד לא הוהי רמאיו 8 6 39
:ימשל תיבה הנבי אוה ךיצלחמ אצויה ךנב יכ תיבה הנבת אל התא קר 9 6 39
:לארשי יהלא הוהי םשל תיבה הנבאו הוהי רבד רשאכ לארשי אסכ לע בשאו יבא דיוד תחת םוקאו רבד רשא ורבד תא הוהי םקיו 10 6 39
:לארשי ינב םע תרכ רשא הוהי תירב םש רשא ןוראה תא םש םישאו 11 6 39
:ויפכ שרפיו לארשי להק לכ דגנ הוהי חבזמ ינפל דמעיו 12 6 39
:המימשה ויפכ שרפיו לארשי להק לכ דגנ ויכרב לע ךרביו וילע דמעיו ותמוק שולש תומאו ובחר תומא שמחו וכרא תומא שמח הרזעה ךותב והנתיו תשחנ רויכ המלש השע יכ 13 6 39
:םבל לכב ךינפל םיכלהה ךידבעל דסחהו תירבה רמש ץראבו םימשב םיהלא ךומכ ןיא לארשי יהלא הוהי רמאיו 14 6 39
:הזה םויכ תאלמ ךדיבו ךיפב רבדתו ול תרבד רשא תא יבא דיוד ךדבעל תרמש רשא 15 6 39
:ינפל תכלה רשאכ יתרותב תכלל םכרד תא ךינב ורמשי םא קר לארשי אסכ לע בשוי ינפלמ שיא ךל תרכי אל רמאל ול תרבד רשא תא יבא דיוד ךדבעל רמש לארשי יהלא הוהי התעו 16 6 39
:דיודל ךדבעל תרבד רשא ךרבד ןמאי לארשי יהלא הוהי התעו 17 6 39
:יתינב רשא הזה תיבה יכ ףא ךולכלכי אל םימשה ימשו םימש הנה ץראה לע םדאה תא םיהלא בשי םנמאה יכ 18 6 39
:ךינפל ללפתמ ךדבע רשא הלפתה לאו הנרה לא עמשל יהלא הוהי ותנחת לאו ךדבע תלפת לא תינפו 19 6 39
:הזה םוקמה לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה לא עומשל םש ךמש םושל תרמא רשא םוקמה לא הלילו םמוי הזה תיבה לא תוחתפ ךיניע תויהל 20 6 39
:תחלסו תעמשו םימשה ןמ ךתבש םוקממ עמשת התאו הזה םוקמה לא וללפתי רשא לארשי ךמעו ךדבע ינונחת לא תעמשו 21 6 39
:הזה תיבב ךחבזמ ינפל הלא אבו ותלאהל הלא וב אשנו והערל שיא אטחי םא 22 6 39
S :ותקדצכ ול תתל קידצ קידצהלו ושארב וכרד תתל עשרל בישהל ךידבע תא תטפשו תישעו םימשה ןמ עמשת התאו 23 6 39
:הזה תיבב ךינפל וננחתהו וללפתהו ךמש תא ודוהו ובשו ךל ואטחי יכ ביוא ינפל לארשי ךמע ףגני םאו 24 6 39
P :םהיתבאלו םהל התתנ רשא המדאה לא םתובישהו לארשי ךמע תאטחל תחלסו םימשה ןמ עמשת התאו 25 6 39
:םנעת יכ ןובושי םתאטחמ ךמש תא ודוהו הזה םוקמה לא וללפתהו ךל ואטחי יכ רטמ היהי אלו םימשה רצעהב 26 6 39
S :הלחנל ךמעל התתנ רשא ךצרא לע רטמ התתנו הב וכלי רשא הבוטה ךרדה לא םרות יכ לארשי ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו םימשה עמשת התאו 27 6 39
:הלחמ לכו עגנ לכ וירעש ץראב ויביוא ול רצי יכ היהי יכ ליסחו הברא ןוקריו ןופדש היהי יכ רבד ץראב היהי יכ בער 28 6 39
:הזה תיבה לא ויפכ שרפו ובאכמו ועגנ שיא ועדי רשא לארשי ךמע לכלו םדאה לכל היהי רשא הנחת לכ הלפת לכ 29 6 39
:םדאה ינב בבל תא תעדי ךדבל התא יכ ובבל תא עדת רשא ויכרד לככ שיאל התתנו תחלסו ךתבש ןוכמ םימשה ןמ עמשת התאו 30 6 39
S :וניתבאל התתנ רשא המדאה ינפ לע םייח םה רשא םימיה לכ ךיכרדב תכלל ךואריי ןעמל 31 6 39
:הזה תיבה לא וללפתהו ואבו היוטנה ךעורזו הקזחה ךדיו לודגה ךמש ןעמל הקוחר ץראמ אבו אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה לא םגו 32 6 39
:יתינב רשא הזה תיבה לע ארקנ ךמש יכ תעדלו לארשי ךמעכ ךתא הארילו ךמש תא ץראה ימע לכ ועדי ןעמל ירכנה ךילא ארקי רשא לככ תישעו ךתבש ןוכממ םימשה ןמ עמשת התאו 33 6 39
:ךמשל יתינב רשא תיבהו הב תרחב רשא תאזה ריעה ךרד ךילא וללפתהו םחלשת רשא ךרדב ויביוא לע המחלמל ךמע אצי יכ 34 6 39
:םטפשמ תישעו םתנחת תאו םתלפת תא םימשה ןמ תעמשו 35 6 39
:הבורק וא הקוחר ץרא לא םהיבוש םובשו ביוא ינפל םתתנו םב תפנאו אטחי אל רשא םדא ןיא יכ ךל ואטחי יכ 36 6 39
:ונעשרו וניועה ונאטח רמאל םיבש ץראב ךילא וננחתהו ובשו םש ובשנ רשא ץראב םבבל לא ובישהו 37 6 39
:ךמשל יתינב רשא תיבלו תרחב רשא ריעהו םתובאל התתנ רשא םצרא ךרד וללפתהו םתא ובש רשא םיבש ץראב םשפנ לכבו םבל לכב ךילא ובשו 38 6 39
:ךל ואטח רשא ךמעל תחלסו םטפשמ תישעו םהיתנחת תאו םתלפת תא ךתבש ןוכממ םימשה ןמ תעמשו 39 6 39
S :הזה םוקמה תלפתל תובשק ךינזאו תוחתפ ךיניע אנ ויהי יהלא התע 40 6 39
:בוטב וחמשי ךידיסחו העושת ושבלי םיהלא הוהי ךינהכ ךזע ןוראו התא ךחונל םיהלא הוהי המוק התעו 41 6 39
P :ךדבע דיוד ידסחל הרכז ךיחישמ ינפ בשת לא םיהלא הוהי 42 6 39
:תיבה תא אלמ הוהי דובכו םיחבזהו הלעה לכאתו םימשהמ הדרי שאהו ללפתהל המלש תולככו 1 7 39
:הוהי תיב תא הוהי דובכ אלמ יכ הוהי תיב לא אובל םינהכה ולכי אלו 2 7 39
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל תודוהו ווחתשיו הפצרה לע הצרא םיפא וערכיו תיבה לע הוהי דובכו שאה תדרב םיאר לארשי ינב לכו 3 7 39
S :הוהי ינפל חבז םיחבז םעה לכו ךלמהו 4 7 39
:םעה לכו ךלמה םיהלאה תיב תא וכנחיו ףלא םירשעו האמ ןאצו ףלא םינשו םירשע רקבה חבז תא המלש ךלמה חבזיו 5 7 39
(םירצחמ) S :םידמע לארשי לכו םדגנ םירצצחמ םינהכהו םדיב דיוד ללהב ודסח םלועל יכ הוהיל תודהל ךלמה דיוד השע רשא הוהי ריש ילכב םיולהו םידמע םתורמשמ לע םינהכהו 6 7 39
:םיבלחה תאו החנמה תאו הלעה תא ליכהל לוכי אל המלש השע רשא תשחנה חבזמ יכ םימלשה יבלח תאו תולעה םש השע יכ הוהי תיב ינפל רשא רצחה ךות תא המלש שדקיו 7 7 39
:םירצמ לחנ דע תמח אובלמ דאמ לודג להק ומע לארשי לכו םימי תעבש איהה תעב גחה תא המלש שעיו 8 7 39
:םימי תעבש גחהו םימי תעבש ושע חבזמה תכנח יכ תרצע ינימשה םויב ושעיו 9 7 39
:ומע לארשילו המלשלו דיודל הוהי השע רשא הבוטה לע בל יבוטו םיחמש םהילהאל םעה תא חלש יעיבשה שדחל השלשו םירשע םויבו 10 7 39
P :חילצה ותיבבו הוהי תיבב תושעל המלש בל לע אבה לכ תאו ךלמה תיב תאו הוהי תיב תא המלש לכיו 11 7 39
:חבז תיבל יל הזה םוקמב יתרחבו ךתלפת תא יתעמש ול רמאיו הלילב המלש לא הוהי אריו 12 7 39
:ימעב רבד חלשא םאו ץראה לוכאל בגח לע הוצא ןהו רטמ היהי אלו םימשה רצעא ןה 13 7 39
:םצרא תא אפראו םתאטחל חלסאו םימשה ןמ עמשא ינאו םיערה םהיכרדמ ובשיו ינפ ושקביו וללפתיו םהילע ימש ארקנ רשא ימע וענכיו 14 7 39
:הזה םוקמה תלפתל תובשק ינזאו תוחתפ ויהי יניע התע 15 7 39
:םימיה לכ םש יבלו יניע ויהו םלוע דע םש ימש תויהל הזה תיבה תא יתשדקהו יתרחב התעו 16 7 39
:רומשת יטפשמו יקחו ךיתיוצ רשא לככ תושעלו ךיבא דיוד ךלה רשאכ ינפל ךלת םא התאו 17 7 39
:לארשיב לשומ שיא ךל תרכי אל רמאל ךיבא דיודל יתרכ רשאכ ךתוכלמ אסכ תא יתומיקהו 18 7 39
:םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םתכלהו םכינפל יתתנ רשא יתוצמו יתוקח םתבזעו םתא ןובושת םאו 19 7 39
:םימעה לכב הנינשלו לשמל וננתאו ינפ לעמ ךילשא ימשל יתשדקה רשא הזה תיבה תאו םהל יתתנ רשא יתמדא לעמ םיתשתנו 20 7 39
:הזה תיבלו תאזה ץראל הככ הוהי השע המב רמאו םשי וילע רבע לכל ןוילע היה רשא הזה תיבהו 21 7 39
P :תאזה הערה לכ תא םהילע איבה ןכ לע םודבעיו םהל ווחתשיו םירחא םיהלאב וקיזחיו םירצמ ץראמ םאיצוה רשא םהיתבא יהלא הוהי תא ובזע רשא לע ורמאו 22 7 39
:ותיב תאו הוהי תיב תא המלש הנב רשא הנש םירשע ץקמ יהיו 1 8 39
:לארשי ינב תא םש בשויו םתא המלש הנב המלשל םרוח ןתנ רשא םירעהו 2 8 39
:הילע קזחיו הבוצ תמח המלש ךליו 3 8 39
:תמחב הנב רשא תונכסמה ירע לכ תאו רבדמב רמדת תא ןביו 4 8 39
:חירבו םיתלד תומוח רוצמ ירע ןותחתה ןורוח תיב תאו ןוילעה ןורוח תיב תא ןביו 5 8 39
:ותלשממ ץרא לכבו ןונבלבו םלשוריב תונבל קשח רשא המלש קשח לכ תאו םישרפה ירע תאו בכרה ירע לכ תאו המלשל ויה רשא תונכסמה ירע לכ תאו תלעב תאו 6 8 39
:המה לארשימ אל רשא יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחה ןמ רתונה םעה לכ 7 8 39
:הזה םויה דע סמל המלש םלעיו לארשי ינב םולכ אל רשא ץראב םהירחא ורתונ רשא םהינב ןמ 8 8 39
P :וישרפו ובכר ירשו וישילש ירשו המחלמ ישנא המה יכ ותכאלמל םידבעל המלש ןתנ אל רשא לארשי ינב ןמו 9 8 39
(םיבצנה) :םעב םידרה םיתאמו םישמח המלש ךלמל רשא םיביצנה ירש הלאו 10 8 39
P :הוהי ןורא םהילא האב רשא המה שדק יכ לארשי ךלמ דיוד תיבב יל השא בשת אל רמא יכ הל הנב רשא תיבל דיוד ריעמ המלש הלעה הערפ תב תאו 11 8 39
:םלואה ינפל הנב רשא הוהי חבזמ לע הוהיל תולע המלש הלעה זא 12 8 39
:תוכסה גחבו תועבשה גחבו תוצמה גחב הנשב םימעפ שולש תודעומלו םישדחלו תותבשל השמ תוצמכ תולעהל םויב םוי רבדבו 13 8 39
:םיהלאה שיא דיוד תוצמ ןכ יכ רעשו רעשל םתוקלחמב םירעושהו ומויב םוי רבדל םינהכה דגנ תרשלו ללהל םתורמשמ לע םיולהו םתדבע לע םינהכה תוקלחמ תא ויבא דיוד טפשמכ דמעיו 14 8 39
:תורצאלו רבד לכל םיולהו םינהכה לע ךלמה תוצמ ורס אלו 15 8 39
S :הוהי תיב םלש ותלכ דעו הוהי תיב דסומ םויה דע המלש תכאלמ לכ ןכתו 16 8 39
:םודא ץראב םיה תפש לע תוליא לאו רבג ןויצעל המלש ךלה זא 17 8 39
(תוינא) P :המלש ךלמה לא ואיביו בהז רככ םישמחו תואמ עברא םשמ וחקיו הריפוא המלש ידבע םע ואביו םי יעדוי םידבעו תוינוא וידבע דיב םרוח ול חלשיו 18 8 39
:הבבל םע היה רשא לכ תא ומע רבדתו המלש לא אובתו הרקי ןבאו ברל בהזו םימשב םיאשנ םילמגו דאמ דבכ ליחב םלשוריב תודיחב המלש תא תוסנל אובתו המלש עמש תא העמש אבש תכלמו 1 9 39
:הל דיגה אל רשא המלשמ רבד םלענ אלו הירבד לכ תא המלש הל דגיו 2 9 39
:הנב רשא תיבהו המלש תמכח תא אבש תכלמ ארתו 3 9 39
:חור הב דוע היה אלו הוהי תיב הלעי רשא ותילעו םהישובלמו ויקשמו םהישובלמו ויתרשמ דמעמו וידבע בשומו ונחלש לכאמו 4 9 39
:ךתמכח לעו ךירבד לע יצראב יתעמש רשא רבדה תמא ךלמה לא רמאתו 5 9 39
:יתעמש רשא העומשה לע תפסי ךתמכח תיברמ יצח יל דגה אל הנהו יניע הניארתו יתאב רשא דע םהירבדל יתנמאה אלו 6 9 39
:ךתמכח תא םיעמשו דימת ךינפל םידמעה הלא ךידבע ירשאו ךישנא ירשא 7 9 39
:הקדצו טפשמ תושעל ךלמל םהילע ךנתיו םלועל ודימעהל לארשי תא ךיהלא תבהאב ךיהלא הוהיל ךלמל ואסכ לע ךתתל ךב ץפח רשא ךורב ךיהלא הוהי יהי 8 9 39
:המלש ךלמל אבש תכלמ הנתנ רשא אוהה םשבכ היה אלו הרקי ןבאו דאמ ברל םימשבו בהז רככ םירשעו האמ ךלמל ןתתו 9 9 39
(םרוח) :הרקי ןבאו םימוגלא יצע ואיבה ריפואמ בהז ואיבה רשא המלש ידבעו םריח ידבע םגו 10 9 39
:הדוהי ץראב םינפל םהכ וארנ אלו םירשל םילבנו תורנכו ךלמה תיבלו הוהי תיבל תולסמ םימוגלאה יצע תא ךלמה שעיו 11 9 39
P :הידבעו איה הצראל ךלתו ךפהתו ךלמה לא האיבה רשא דבלמ הלאש רשא הצפח לכ תא אבש תכלמל ןתנ המלש ךלמהו 12 9 39
:בהז ירככ ששו םיששו תואמ שש תחא הנשב המלשל אב רשא בהזה לקשמ יהיו 13 9 39
:המלשל ףסכו בהז םיאיבמ ץראה תוחפו ברע יכלמ לכו םיאיבמ םירחסהו םירתה ישנאמ דבל 14 9 39
:תחאה הנצה לע הלעי טוחש בהז תואמ שש טוחש בהז הנצ םיתאמ המלש ךלמה שעיו 15 9 39
P :ןונבלה רעי תיבב ךלמה םנתיו תחאה ןגמה לע הלעי בהז תואמ שלש טוחש בהז םינגמ תואמ שלשו 16 9 39
:רוהט בהז והפציו לודג ןש אסכ ךלמה שעיו 17 9 39
:תודיה לצא םידמע תוירא םינשו תבשה םוקמ לע הזמו הזמ תודיו םיזחאמ אסכל בהזב שבכו אסכל תולעמ ששו 18 9 39
:הכלממ לכל ןכ השענ אל הזמו הזמ תולעמה שש לע םש םידמע תוירא רשע םינשו 19 9 39
:המואמל המלש ימיב בשחנ ףסכ ןיא רוגס בהז ןונבלה רעי תיב ילכ לכו בהז המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו 20 9 39
P :םייכותו םיפוקו םיבהנש ףסכו בהז תואשנ שישרת תוינא הנאובת םינש שולשל תחא םרוח ידבע םע שישרת תוכלה ךלמל תוינא יכ 21 9 39
:המכחו רשעל ץראה יכלמ לכמ המלש ךלמה לדגיו 22 9 39
:ובלב םיהלאה ןתנ רשא ותמכח תא עמשל המלש ינפ תא םישקבמ ץראה יכלמ לכו 23 9 39
P :הנשב הנש רבד םידרפו םיסוס םימשבו קשנ תומלשו בהז ילכו ףסכ ילכ ותחנמ שיא םיאיבמ םהו 24 9 39
:םלשוריב ךלמה םעו בכרה ירעב םחיניו םישרפ ףלא רשע םינשו תובכרמו םיסוס תוירא םיפלא תעברא המלשל יהיו 25 9 39
:םירצמ לובג דעו םיתשלפ ץרא דעו רהנה ןמ םיכלמה לכב לשומ יהיו 26 9 39
:ברל הלפשב רשא םימקשכ ןתנ םיזראה תאו םינבאכ םלשוריב ףסכה תא ךלמה ןתיו 27 9 39
:תוצראה לכמו המלשל םירצממ םיסוס םיאיצומו 28 9 39
(ודעי) :טבנ ןב םעברי לע הזחה ידעי תוזחבו ינולישה היחא תאובנ לעו איבנה ןתנ ירבד לע םיבותכ םה אלה םינורחאהו םינשארה המלש ירבד ראשו 29 9 39
:הנש םיעברא לארשי לכ לע םלשוריב המלש ךלמיו 30 9 39
P :ויתחת ונב םעבחר ךלמיו ויבא דיוד ריעב והרבקיו ויתבא םע המלש בכשיו 31 9 39
:ותא ךילמהל לארשי לכ ואב םכש יכ המכש םעבחר ךליו 1 10 39
:םירצממ םעברי בשיו ךלמה המלש ינפמ חרב רשא םירצמב אוהו טבנ ןב םעברי עמשכ יהיו 2 10 39
:רמאל םעבחר לא ורבדיו לארשי לכו םעברי אביו ול וארקיו וחלשיו 3 10 39
:ךדבענו ונילע ןתנ רשא דבכה ולעמו השקה ךיבא תדבעמ לקה התעו ונלע תא השקה ךיבא 4 10 39
S :םעה ךליו ילא ובושו םימי תשלש דוע םהלא רמאיו 5 10 39
:רבד הזה םעל בישהל םיצעונ םתא ךיא רמאל יח ותיהב ויבא המלש ינפל םידמע ויה רשא םינקזה תא םעבחר ךלמה ץעויו 6 10 39
:םימיה לכ םידבע ךל ויהו םיבוט םירבד םהלא תרבדו םתיצרו הזה םעהל בוטל היהת םא רמאל וילא ורבדיו 7 10 39
:וינפל םידמעה ותא ולדג רשא םידליה תא ץעויו והצעי רשא םינקזה תצע תא בזעיו 8 10 39
:ונילע ךיבא ןתנ רשא לעה ןמ לקה רמאל ילא ורבד רשא הזה םעה תא רבד בישנו םיצעונ םתא המ םהלא רמאיו 9 10 39
:יבא ינתממ הבע ינטק םהלא רמאת הכ ונילעמ לקה התאו ונלע תא דיבכה ךיבא רמאל ךילא ורבד רשא םעל רמאת הכ רמאל ותא ולדג רשא םידליה ותא ורבדיו 10 10 39
S :םיברקעב ינאו םיטושב םכתא רסי יבא םכלע לע ףיסא ינאו דבכ לע םכילע סימעה יבא התעו 11 10 39
:ישלשה םויב ילא ובוש רמאל ךלמה רבד רשאכ ישלשה םויב םעבחר לא םעה לכו םעברי אביו 12 10 39
:םינקזה תצע תא םעבחר ךלמה בזעיו השק ךלמה םנעיו 13 10 39
:םיברקעב ינאו םיטושב םכתא רסי יבא וילע ףיסא ינאו םכלע תא דיבכא רמאל םידליה תצעכ םהלא רבדיו 14 10 39
:טבנ ןב םעברי לא ינולשה והיחא דיב רבד רשא ורבד תא הוהי םיקה ןעמל םיהלאה םעמ הבסנ התיה יכ םעה לא ךלמה עמש אלו 15 10 39
S :וילהאל לארשי לכ ךליו דיוד ךתיב האר התע לארשי ךילהאל שיא ישי ןבב הלחנ אלו דיודב קלח ונל המ רמאל ךלמה תא םעה ובישיו םהל ךלמה עמש אל יכ לארשי לכו 16 10 39
:םעבחר םהילע ךלמיו הדוהי ירעב םיבשיה לארשי ינבו 17 10 39
S :םלשורי סונל הבכרמב תולעל ץמאתה םעבחר ךלמהו תמיו ןבא לארשי ינב וב ומגריו סמה לע רשא םרדה תא םעבחר ךלמה חלשיו 18 10 39
S :הזה םויה דע דיוד תיבב לארשי ועשפיו 19 10 39
P :םעבחרל הכלממה תא בישהל לארשי םע םחלהל המחלמ השע רוחב ףלא םינומשו האמ ןמינבו הדוהי תיב תא להקיו םלשורי םעבחר אביו 1 11 39
:רמאל םיהלאה שיא והיעמש לא הוהי רבד יהיו 2 11 39
:רמאל ןמינבו הדוהיב לארשי לכ לאו הדוהי ךלמ המלש ןב םעבחר לא רמא 3 11 39
P :םעברי לא תכלמ ובשיו הוהי ירבד תא ועמשיו הזה רבדה היהנ יתאמ יכ ותיבל שיא ובוש םכיחא םע ומחלת אלו ולעת אל הוהי רמא הכ 4 11 39
:הדוהיב רוצמל םירע ןביו םלשוריב םעבחר בשיו 5 11 39
:עוקת תאו םטיע תאו םחל תיב תא ןביו 6 11 39
:םלדע תאו וכוש תאו רוצ תיב תאו 7 11 39
:ףיז תאו השרמ תאו תג תאו 8 11 39
:הקזע תאו שיכל תאו םירודא תאו 9 11 39
:תורצמ ירע ןמינבבו הדוהיב רשא ןורבח תאו ןוליא תאו הערצ תאו 10 11 39
:ןייו ןמשו לכאמ תורצאו םידיגנ םהב ןתיו תורצמה תא קזחיו 11 11 39
S :ןמינבו הדוהי ול יהיו דאמ הברהל םקזחיו םיחמרו תונצ ריעו ריע לכבו 12 11 39
:םלובג לכמ וילע ובציתה לארשי לכב רשא םיולהו םינהכהו 13 11 39
:הוהיל ןהכמ וינבו םעברי םחינזה יכ םלשורילו הדוהיל וכליו םתזחאו םהישרגמ תא םיולה ובזע יכ 14 11 39
:השע רשא םילגעלו םיריעשלו תומבל םינהכ ול דמעיו 15 11 39
:םהיתובא יהלא הוהיל חובזל םלשורי ואב לארשי יהלא הוהי תא שקבל םבבל תא םינתנה לארשי יטבש לכמ םהירחאו 16 11 39
:שולש םינשל המלשו דיוד ךרדב וכלה יכ שולש םינשל המלש ןב םעבחר תא וצמאיו הדוהי תוכלמ תא וקזחיו 17 11 39
(תומירי) (תב) :ישי ןב באילא תב ליהיבא דיוד ןב תומירי ןב תלחמ תא השא םעבחר ול חקיו 18 11 39
:םהז תאו הירמש תאו שועי תא םינב ול דלתו 19 11 39
:תימלש תאו אזיז תאו יתע תאו היבא תא ול דלתו םולשבא תב הכעמ תא חקל הירחאו 20 11 39
:תונב םיששו םינב הנומשו םירשע דלויו םישש םישגליפו אשנ הרשע הנומש םישנ יכ וישגליפו וישנ לכמ םולשבא תב הכעמ תא םעבחר בהאיו 21 11 39
:וכילמהל יכ ויחאב דיגנל הכעמ ןב היבא תא םעבחר שארל דמעיו 22 11 39
:םישנ ןומה לאשיו ברל ןוזמה םהל ןתיו תורצמה ירע לכל ןמינבו הדוהי תוצרא לכל וינב לכמ ץרפיו ןביו 23 11 39
P :ומע לארשי לכו הוהי תרות תא בזע ותקזחכו םעבחר תוכלמ ןיכהכ יהיו 1 12 39
:הוהיב ולעמ יכ םלשורי לע םירצמ ךלמ קשיש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו 2 12 39
:םישוכו םייכס םיבול םירצממ ומע ואב רשא םעל רפסמ ןיאו םישרפ ףלא םיששבו בכר םיתאמו ףלאב 3 12 39
S :םלשורי דע אביו הדוהיל רשא תורצמה ירע תא דכליו 4 12 39
:קשיש דיב םכתא יתבזע ינא ףאו יתא םתבזע םתא הוהי רמא הכ םהל רמאיו קשיש ינפמ םלשורי לא ופסאנ רשא הדוהי ירשו םעבחר לא אב איבנה היעמשו 5 12 39
:הוהי קידצ ורמאיו ךלמהו לארשי ירש וענכיו 6 12 39
:קשיש דיב םלשוריב יתמח ךתת אלו הטילפל טעמכ םהל יתתנו םתיחשא אל וענכנ רמאל היעמש לא הוהי רבד היה וענכנ יכ הוהי תוארבו 7 12 39
S :תוצראה תוכלממ תדובעו יתדובע ועדיו םידבעל ול ויהי יכ 8 12 39
:המלש השע רשא בהזה ינגמ תא חקיו חקל לכה תא ךלמה תיב תורצא תאו הוהי תיב תורצא תא חקיו םלשורי לע םירצמ ךלמ קשיש לעיו 9 12 39
:ךלמה תיב חתפ םירמשה םיצרה ירש די לע דיקפהו תשחנ ינגמ םהיתחת םעבחר ךלמה שעיו 10 12 39
:םיצרה את לא םובשהו םואשנו םיצרה ואב הוהי תיב ךלמה אוב ידמ יהיו 11 12 39
S :םיבוט םירבד היה הדוהיב םגו הלכל תיחשהל אלו הוהי ףא ונממ בש וענכהבו 12 12 39
:תינמעה המענ ומא םשו לארשי יטבש לכמ םש ומש תא םושל הוהי רחב רשא ריעה םלשוריב ךלמ הנש הרשע עבשו וכלמב םעבחר הנש תחאו םיעברא ןב יכ ךלמיו םלשוריב םעבחר ךלמה קזחתיו 13 12 39
S :הוהי תא שורדל ובל ןיכה אל יכ ערה שעיו 14 12 39
:םימיה לכ םעבריו םעבחר תומחלמו שחיתהל הזחה ודעו איבנה היעמש ירבדב םיבותכ םה אלה םינורחאהו םינשארה םעבחר ירבדו 15 12 39
P :ויתחת ונב היבא ךלמיו דיוד ריעב רבקיו ויתבא םע םעבחר בכשיו 16 12 39
:הדוהי לע היבא ךלמיו םעברי ךלמל הרשע הנומש תנשב 1 13 39
:םעברי ןיבו היבא ןיב התיה המחלמו העבג ןמ לאירוא תב והיכימ ומא םשו םלשוריב ךלמ םינש שולש 2 13 39
S :ליח רובג רוחב שיא ףלא תואמ הנומשב המחלמ ומע ךרע םעבריו S רוחב שיא ףלא תואמ עברא המחלמ ירובג ליחב המחלמה תא היבא רסאיו 3 13 39
:לארשי לכו םעברי ינועמש רמאיו םירפא רהב רשא םירמצ רהל לעמ היבא םקיו 4 13 39
S :חלמ תירב וינבלו ול םלועל לארשי לע דיודל הכלממ ןתנ לארשי יהלא הוהי יכ תעדל םכל אלה 5 13 39
:וינדא לע דרמיו דיוד ןב המלש דבע טבנ ןב םעברי םקיו 6 13 39
:םהינפל קזחתה אלו בבל ךרו רענ היה םעבחרו המלש ןב םעבחר לע וצמאתיו לעילב ינב םיקר םישנא וילע וצבקיו 7 13 39
:םיהלאל םעברי םכל השע רשא בהז ילגע םכמעו בר ןומה םתאו דיוד ינב דיב הוהי תכלממ ינפל קזחתהל םירמא םתא התעו 8 13 39
S :םיהלא אלל ןהכ היהו העבש םליאו רקב ןב רפב ודי אלמל אבה לכ תוצראה ימעכ םינהכ םכל ושעתו םיולהו ןרהא ינב תא הוהי ינהכ תא םתחדה אלה 9 13 39
:תכאלמב םיולהו ןרהא ינב הוהיל םיתרשמ םינהכו והנבזע אלו וניהלא הוהי ונחנאו 10 13 39
:ותא םתבזע םתאו וניהלא הוהי תרמשמ תא ונחנא םירמש יכ ברעב ברעב רעבל היתרנו בהזה תרונמו רוהטה ןחלשה לע םחל תכרעמו םימס תרטקו ברעב ברעבו רקבב רקבב תולע הוהיל םירטקמו 11 13 39
:וחילצת אל יכ םכיתבא יהלא הוהי םע ומחלת לא לארשי ינב םכילע עירהל העורתה תורצצחו וינהכו םיהלאה שארב ונמע הנהו 12 13 39
:םהירחאמ בראמהו הדוהי ינפל ויהיו םהירחאמ אובל בראמה תא בסה םעבריו 13 13 39
(םירצחמ) :תורצצחב םירצצחמ םינהכהו הוהיל וקעציו רוחאו םינפ המחלמה םהל הנהו הדוהי ונפיו 14 13 39
:הדוהיו היבא ינפל לארשי לכו םעברי תא ףגנ םיהלאהו הדוהי שיא עירהב יהיו הדוהי שיא ועיריו 15 13 39
:םדיב םיהלא םנתיו הדוהי ינפמ לארשי ינב וסוניו 16 13 39
:רוחב שיא ףלא תואמ שמח לארשימ םיללח ולפיו הבר הכמ ומעו היבא םהב וכיו 17 13 39
:םהיתובא יהלא הוהי לע ונעשנ יכ הדוהי ינב וצמאיו איהה תעב לארשי ינב וענכיו 18 13 39
(ןירפע) (תאו) :היתנבו ןורפע תאו היתונב תאו הנשי תאו היתונב תאו לא תיב תא םירע ונממ דכליו םעברי ירחא היבא ףדריו 19 13 39
P :תמיו הוהי והפגיו והיבא ימיב דוע םעברי חכ רצע אלו 20 13 39
S :תונב הרשע ששו םינב םינשו םירשע דלויו הרשע עברא םישנ ול אשיו והיבא קזחתיו 21 13 39
:ודע איבנה שרדמב םיבותכ וירבדו ויכרדו היבא ירבד רתיו 22 13 39
P :םינש רשע ץראה הטקש וימיב ויתחת ונב אסא ךלמיו דיוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא םע היבא בכשיו 23 13 39
:ויהלא הוהי יניעב רשיהו בוטה אסא שעיו 1 14 39
:םירשאה תא עדגיו תובצמה תא רבשיו תומבהו רכנה תוחבזמ תא רסיו 2 14 39
:הוצמהו הרותה תושעלו םהיתובא יהלא הוהי תא שורדל הדוהיל רמאיו 3 14 39
:וינפל הכלממה טקשתו םינמחה תאו תומבה תא הדוהי ירע לכמ רסיו 4 14 39
:ול הוהי חינה יכ הלאה םינשב המחלמ ומע ןיאו ץראה הטקש יכ הדוהיב הרוצמ ירע ןביו 5 14 39
P :וחילציו ונביו ביבסמ ונל חניו ונשרד וניהלא הוהי תא ונשרד יכ ונינפל ץראה ונדוע םיחירבו םיתלד םילדגמו המוח בסנו הלאה םירעה תא הנבנ הדוהיל רמאיו 6 14 39
:ליח ירובג הלא לכ ףלא םינומשו םיתאמ תשק יכרדו ןגמ יאשנ ןמינבמו S ףלא תואמ שלש הדוהימ חמרו הנצ אשנ ליח אסאל יהיו 7 14 39
:השרמ דע אביו תואמ שלש תובכרמו םיפלא ףלא ליחב ישוכה חרז םהילא אציו 8 14 39
:השרמל התפצ איגב המחלמ וכרעיו וינפל אסא אציו 9 14 39
S :שונא ךמע רצעי לא התא וניהלא הוהי הזה ןומהה לע ונאב ךמשבו ונעשנ ךילע יכ וניהלא הוהי ונרזע חכ ןיאל בר ןיב רוזעל ךמע ןיא הוהי רמאיו ויהלא הוהי לא אסא ארקיו 10 14 39
:םישוכה וסניו הדוהי ינפלו אסא ינפל םישוכה תא הוהי ףגיו 11 14 39
:דאמ הברה ללש ואשיו והנחמ ינפלו הוהי ינפל ורבשנ יכ היחמ םהל ןיאל םישוכמ לפיו ררגל דע ומע רשא םעהו אסא םפדריו 12 14 39
:םהב התיה הבר הזב יכ םירעה לכ תא וזביו םהילע הוהי דחפ היה יכ ררג תוביבס םירעה לכ תא וכיו 13 14 39
S :םלשורי ובשיו םילמגו ברל ןאצ ובשיו וכה הנקמ ילהא םגו 14 14 39
:םיהלא חור וילע התיה דדוע ןב והירזעו 1 15 39
S :םכתא בזעי והבזעת םאו םכל אצמי והשרדת םאו ומע םכתויהב םכמע הוהי ןמינבו הדוהי לכו אסא ינועמש ול רמאיו אסא ינפל אציו 2 15 39
:הרות אללו הרומ ןהכ אללו תמא יהלא אלל לארשיל םיבר םימיו 3 15 39
:םהל אצמיו והשקביו לארשי יהלא הוהי לע ול רצב בשיו 4 15 39
:תוצראה יבשוי לכ לע תובר תמוהמ יכ אבלו אצויל םולש ןיא םהה םיתעבו 5 15 39
:הרצ לכב םממה םיהלא יכ ריעב ריעו יוגב יוג ותתכו 6 15 39
S :םכתלעפל רכש שי יכ םכידי ופרי לאו וקזח םתאו 7 15 39
:הוהי םלוא ינפל רשא הוהי חבזמ תא שדחיו םירפא רהמ דכל רשא םירעה ןמו ןמינבו הדוהי ץרא לכמ םיצוקשה רבעיו קזחתה איבנה דדע האובנהו הלאה םירבדה אסא עמשכו 8 15 39
P :ומע ויהלא הוהי יכ םתארב ברל לארשימ וילע ולפנ יכ ןועמשמו השנמו םירפאמ םהמע םירגהו ןמינבו הדוהי לכ תא ץבקיו 9 15 39
:אסא תוכלמל הרשע שמח תנשל ישילשה שדחב םלשורי וצבקיו 10 15 39
:םיפלא תעבש ןאצו תואמ עבש רקב ואיבה ללשה ןמ אוהה םויב הוהיל וחבזיו 11 15 39
:םשפנ לכבו םבבל לכב םהיתובא יהלא הוהי תא שורדל תירבב ואביו 12 15 39
:השא דעו שיאמל לודג דעו ןטק ןמל תמוי לארשי יהלא הוהיל שרדי אל רשא לכו 13 15 39
:תורפושבו תורצצחבו העורתבו לודג לוקב הוהיל ועבשיו 14 15 39
:ביבסמ םהל הוהי חניו םהל אצמיו והשקב םנוצר לכבו ועבשנ םבבל לכב יכ העובשה לע הדוהי לכ וחמשיו 15 15 39
:ןורדק לחנב ףרשיו קדיו התצלפמ תא אסא תרכיו תצלפמ הרשאל התשע רשא הריבגמ הריסה ךלמה אסא םא הכעמ םגו 16 15 39
:וימי לכ םלש היה אסא בבל קר לארשימ ורס אל תומבהו 17 15 39
:םילכו בהזו ףסכ םיהלאה תיב וישדקו ויבא ישדק תא אביו 18 15 39
S :אסא תוכלמל שמחו םישלש תנש דע התיה אל המחלמו 19 15 39
:הדוהי ךלמ אסאל אבו אצוי תת יתלבל המרה תא ןביו הדוהי לע לארשי ךלמ אשעב הלע אסא תוכלמל ששו םישלש תנשב 1 16 39
:רמאל קשמרדב בשויה םרא ךלמ דדה ןב לא חלשיו ךלמה תיבו הוהי תיב תורצאמ בהזו ףסכ אסא אציו 2 16 39
:ילעמ הלעיו לארשי ךלמ אשעב תא ךתירב רפה ךל בהזו ףסכ ךל יתחלש הנה ךיבא ןיבו יבא ןיבו ךניבו יניב תירב 3 16 39
:ילתפנ ירע תונכסמ לכ תאו םימ לבא תאו ןד תאו ןויע תא וכיו לארשי ירע לא ול רשא םיליחה ירש תא חלשיו אסא ךלמה לא דדה ןב עמשיו 4 16 39
S :ותכאלמ תא תבשיו המרה תא תונבמ לדחיו אשעב עמשכ יהיו 5 16 39
S :הפצמה תאו עבג תא םהב ןביו אשעב הנב רשא היצע תאו המרה ינבא תא ואשיו הדוהי לכ תא חקל ךלמה אסאו 6 16 39
:ךדימ םרא ךלמ ליח טלמנ ןכ לע ךיהלא הוהי לע תנעשנ אלו םרא ךלמ לע ךנעשהב וילא רמאיו הדוהי ךלמ אסא לא הארה יננח אב איהה תעבו 7 16 39
:ךדיב םנתנ הוהי לע ךנעשהבו דאמ הברהל םישרפלו בכרל ברל ליחל ויה םיבולהו םישוכה אלה 8 16 39
:תומחלמ ךמע שי התעמ יכ תאז לע תלכסנ וילא םלש םבבל םע קזחתהל ץראה לכב תוטטשמ ויניע הוהי יכ 9 16 39
:איהה תעב םעה ןמ אסא ץצריו תאז לע ומע ףעזב יכ תכפהמה תיב והנתיו הארה לא אסא סעכיו 10 16 39
:לארשיו הדוהיל םיכלמה רפס לע םיבותכ םנה םינורחאהו םינושארה אסא ירבד הנהו 11 16 39
:םיאפרב יכ הוהי תא שרד אל וילחב םגו וילח הלעמל דע וילגרב ותוכלמל עשתו םישולש תנשב אסא אלחיו 12 16 39
:וכלמל תחאו םיעברא תנשב תמיו ויתבא םע אסא בכשיו 13 16 39
P :דאמל דע הלודג הפרש ול ופרשיו השעמ תחקרמב םיחקרמ םינזו םימשב אלמ רשא בכשמב והביכשיו דיוד ריעב ול הרכ רשא ויתרבקב והרבקיו 14 16 39
:לארשי לע קזחתיו ויתחת ונב טפשוהי ךלמיו 1 17 39
:ויבא אסא דכל רשא םירפא ירעבו הדוהי ץראב םיביצנ ןתיו תורצבה הדוהי ירע לכב ליח ןתיו 2 17 39
:םילעבל שרד אלו םינשארה ויבא דיוד יכרדב ךלה יכ טפשוהי םע הוהי יהיו 3 17 39
:לארשי השעמכ אלו ךלה ויתוצמבו שרד ויבא יהלאל יכ 4 17 39
:ברל דובכו רשע ול יהיו טפשוהיל החנמ הדוהי לכ ונתיו ודיב הכלממה תא הוהי ןכיו 5 17 39
P :הדוהימ םירשאה תאו תומבה תא ריסה דועו הוהי יכרדב ובל הבגיו 6 17 39
:הדוהי ירעב דמלל והיכימלו לאנתנלו הירכזלו הידבעלו ליח ןבל וירשל חלש וכלמל שולש תנשבו 7 17 39
(תומרימשו) :םינהכה םרוהיו עמשילא םהמעו םיולה הינודא בוטו והיבוטו והינדאו ןתנוהיו תומירמשו לאהשעו והידבזו והינתנו והיעמש םיולה םהמעו 8 17 39
:םעב ודמליו הדוהי ירע לכב ובסיו הוהי תרות רפס םהמעו הדוהיב ודמליו 9 17 39
:טפשוהי םע ומחלנ אלו הדוהי תוביבס רשא תוצראה תוכלממ לכ לע הוהי דחפ יהיו 10 17 39
P :תואמ עבשו םיפלא תעבש םישיתו תואמ עבשו םיפלא תעבש םיליא ןאצ ול םיאיבמ םיאיברעה םג אשמ ףסכו החנמ טפשוהיל םיאיבמ םיתשלפ ןמו 11 17 39
:תונכסמ ירעו תוינריב הדוהיב ןביו הלעמל דע לדגו ךלה טפשוהי יהיו 12 17 39
:םלשוריב ליח ירובג המחלמ ישנאו הדוהי ירעב ול היה הבר הכאלמו 13 17 39
S :ףלא תואמ שלש ליח ירובג ומעו רשה הנדע םיפלא ירש הדוהיל םהיתובא תיבל םתדקפ הלאו 14 17 39
S :ףלא םינומשו םיתאמ ומעו רשה ןנחוהי ודי לעו 15 17 39
S :ליח רובג ףלא םיתאמ ומעו הוהיל בדנתמה ירכז ןב היסמע ודי לעו 16 17 39
S :ףלא םיתאמ ןגמו תשק יקשנ ומעו עדילא ליח רובג ןמינב ןמו 17 17 39
S :אבצ יצולח ףלא םינומשו האמ ומעו דבזוהי ודי לעו 18 17 39
P :הדוהי לכב רצבמה ירעב ךלמה ןתנ רשא דבלמ ךלמה תא םיתרשמה הלא 19 17 39
:באחאל ןתחתיו ברל דובכו רשע טפשוהיל יהיו 1 18 39
:דעלג תומר לא תולעל והתיסיו ומע רשא םעלו ברל רקבו ןאצ באחא ול חבזיו ןורמשל באחא לא םינש ץקל דריו 2 18 39
:המחלמב ךמעו ימע ךמעכו ךומכ ינומכ ול רמאיו דעלג תמר ימע ךלתה הדוהי ךלמ טפשוהי לא לארשי ךלמ באחא רמאיו 3 18 39
:הוהי רבד תא םויכ אנ שרד לארשי ךלמ לא טפשוהי רמאיו 4 18 39
:ךלמה דיב םיהלאה ןתיו הלע ורמאיו לדחא םא המחלמל דעלג תמר לא ךלנה םהלא רמאיו שיא תואמ עברא םיאבנה תא לארשי ךלמ ץבקיו 5 18 39
:ותאמ השרדנו דוע הוהיל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו 6 18 39
:ןכ ךלמה רמאי לא טפשוהי רמאיו אלמי ןב והיכימ אוה הערל וימי לכ יכ הבוטל ילע אבנתמ ונניא יכ והיתאנש ינאו ותאמ הוהי תא שורדל דחא שיא דוע טפשוהי לא לארשי ךלמ רמאיו 7 18 39
(והיכימ) :אלמי ןב והכימ רהמ רמאיו דחא סירס לא לארשי ךלמ ארקיו 8 18 39
:םהינפל םיאבנתמ םיאיבנה לכו ןורמש רעש חתפ ןרגב םיבשיו םידגב םישבלמ ואסכ לע שיא םיבשוי הדוהי ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו 9 18 39
:םתולכ דע םרא תא חגנת הלאב הוהי רמא הכ רמאיו לזרב ינרק הנענכ ןב והיקדצ ול שעיו 10 18 39
:ךלמה דיב הוהי ןתנו חלצהו דעלג תמר הלע רמאל ןכ םיאבנ םיאבנה לכו 11 18 39
:בוט תרבדו םהמ דחאכ ךרבד אנ יהיו ךלמה לא בוט דחא הפ םיאבנה ירבד הנה רמאל וילא רבד והיכימל ארקל ךלה רשא ךאלמהו 12 18 39
:רבדא ותא יהלא רמאי רשא תא יכ הוהי יח והיכימ רמאיו 13 18 39
:םכדיב ונתניו וחילצהו ולע רמאיו לדחא םא המחלמל דעלג תמר לא ךלנה הכימ וילא ךלמה רמאיו ךלמה לא אביו 14 18 39
:הוהי םשב תמא קר ילא רבדת אל רשא ךעיבשמ ינא םימעפ המכ דע ךלמה וילא רמאיו 15 18 39
:םולשב ותיבל שיא ובושי הלאל םינדא אל הוהי רמאיו הער ןהל ןיא רשא ןאצכ םירהה לע םיצופנ לארשי לכ תא יתיאר רמאיו 16 18 39
S :ערל םא יכ בוט ילע אבנתי אל ךילא יתרמא אלה טפשוהי לא לארשי ךלמ רמאיו 17 18 39
:ולאמשו ונימי לע םידמע םימשה אבצ לכו ואסכ לע בשוי הוהי תא יתיאר הוהי רבד ועמש ןכל רמאיו 18 18 39
:הככ רמא הזו הככ רמא הז רמאיו דעלג תומרב לפיו לעיו לארשי ךלמ באחא תא התפי ימ הוהי רמאיו 19 18 39
:המב וילא הוהי רמאיו ונתפא ינא רמאיו הוהי ינפל דמעיו חורה אציו 20 18 39
:ןכ השעו אצ לכות םגו התפת רמאיו ויאיבנ לכ יפב רקש חורל יתייהו אצא רמאיו 21 18 39
S :הער ךילע רבד הוהיו הלא ךיאיבנ יפב רקש חור הוהי ןתנ הנה התעו 22 18 39
:ךתא רבדל יתאמ הוהי חור רבע ךרדה הז יא רמאיו יחלה לע והיכימ תא ךיו הנענכ ןב והיקדצ שגיו 23 18 39
:אבחהל רדחב רדח אובת רשא אוהה םויב האר ךנה והיכימ רמאיו 24 18 39
:ךלמה ןב שאוי לאו ריעה רש ןומא לא והבישהו והיכימ תא וחק לארשי ךלמ רמאיו 25 18 39
:םולשב יבוש דע ץחל םימו ץחל םחל והלכאהו אלכה תיב הז ומיש ךלמה רמא הכ םתרמאו 26 18 39
P :םלכ םימע ועמש רמאיו יב הוהי רבד אל םולשב בושת בוש םא והיכימ רמאיו 27 18 39
:דעלג תמר לא הדוהי ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמ לעיו 28 18 39
:המחלמב ואביו לארשי ךלמ שפחתיו ךידגב שבל התאו המחלמב אובו שפחתה טפשוהי לא לארשי ךלמ רמאיו 29 18 39
:ודבל לארשי ךלמ תא םא יכ לודגה תא ןטקה תא ומחלת אל רמאל ול רשא בכרה ירש תא הוצ םרא ךלמו 30 18 39
:ונממ םיהלא םתיסיו ורזע הוהיו טפשוהי קעזיו םחלהל וילע ובסיו אוה לארשי ךלמ ורמא המהו טפשוהי תא בכרה ירש תוארכ יהיו 31 18 39
:וירחאמ ובשיו לארשי ךלמ היה אל יכ בכרה ירש תוארכ יהיו 32 18 39
(ךדי) :יתילחה יכ הנחמה ןמ ינתאצוהו ךידי ךפה בכרל רמאיו ןירשה ןיבו םיקבדה ןיב לארשי ךלמ תא ךיו ומתל תשקב ךשמ שיאו 33 18 39
:שמשה אוב תעל תמיו ברעה דע םרא חכנ הבכרמב דימעמ היה לארשי ךלמו אוהה םויב המחלמה לעתו 34 18 39
:םלשוריל םולשב ותיב לא הדוהי ךלמ טפשוהי בשיו 1 19 39
:הוהי ינפלמ ףצק ךילע תאזבו בהאת הוהי יאנשלו רזעל עשרלה טפשוהי ךלמה לא רמאיו הזחה יננח ןב אוהי וינפ לא אציו 2 19 39
:םיהלאה שרדל ךבבל תוניכהו ץראה ןמ תורשאה תרעב יכ ךמע ואצמנ םיבוט םירבד לבא 3 19 39
:םהיתובא יהלא הוהי לא םבישיו םירפא רה דע עבש ראבמ םעב אציו בשיו S םלשוריב טפשוהי בשיו 4 19 39
:ריעו ריעל תורצבה הדוהי ירע לכב ץראב םיטפש דמעיו 5 19 39
:טפשמ רבדב םכמעו הוהיל יכ וטפשת םדאל אל יכ םישע םתא המ ואר םיטפשה לא רמאיו 6 19 39
:דחש חקמו םינפ אשמו הלוע וניהלא הוהי םע ןיא יכ ושעו ורמש םכילע הוהי דחפ יהי התעו 7 19 39
:םלשורי ובשיו בירלו הוהי טפשמל לארשיל תובאה ישארמו םינהכהו םיולה ןמ טפשוהי דימעה םלשוריב םגו 8 19 39
:םלש בבלבו הנומאב הוהי תאריב ןושעת הכ רמאל םהילע וציו 9 19 39
:ומשאת אלו ןושעת הכ םכיחא לעו םכילע ףצק היהו הוהיל ומשאי אלו םתא םתרהזהו םיטפשמלו םיקחל הוצמל הרות ןיב םדל םד ןיב םהירעב םיבשיה םכיחאמ םכילע אובי רשא ביר לכו 10 19 39
P :בוטה םע הוהי יהיו ושעו וקזח םכינפל םיולה םירטשו ךלמה רבד לכל הדוהי תיבל דיגנה לאעמשי ןב והידבזו הוהי רבד לכל םכילע שארה ןהכ והירמא הנהו 11 19 39
:המחלמל טפשוהי לע םינומעהמ םהמעו ןומע ינבו באומ ינב ואב ןכירחא יהיו 1 20 39
:ידג ןיע איה רמת ןוצצחב םנהו םראמ םיל רבעמ בר ןומה ךילע אב רמאל טפשוהיל ודיגיו ואביו 2 20 39
:הדוהי לכ לע םוצ ארקיו הוהיל שורדל וינפ תא טפשוהי ןתיו אריו 3 20 39
:הוהי תא שקבל ואב הדוהי ירע לכמ םג הוהימ שקבל הדוהי וצבקיו 4 20 39
:השדחה רצחה ינפל הוהי תיבב םלשוריו הדוהי להקב טפשוהי דמעיו 5 20 39
:בציתהל ךמע ןיאו הרובגו חכ ךדיבו םיוגה תוכלממ לכב לשומ התאו םימשב םיהלא אוה התא אלה וניתבא יהלא הוהי רמאיו 6 20 39
:םלועל ךבהא םהרבא ערזל הנתתו לארשי ךמע ינפלמ תאזה ץראה יבשי תא תשרוה וניהלא התא אלה 7 20 39
:רמאל ךמשל שדקמ הב ךל ונביו הב ובשיו 8 20 39
:עישותו עמשתו ונתרצמ ךילא קעזנו הזה תיבב ךמש יכ ךינפלו הזה תיבה ינפל הדמענ בערו רבדו טופש ברח הער ונילע אובת םא 9 20 39
:םודימשה אלו םהילעמ ורס יכ םירצמ ץראמ םאבב םהב אובל לארשיל התתנ אל רשא ריעש רהו באומו ןומע ינב הנה התעו 10 20 39
:ונתשרוה רשא ךתשרימ ונשרגל אובל ונילע םילמג םה הנהו 11 20 39
:וניניע ךילע יכ השענ המ עדנ אל ונחנאו ונילע אבה הזה ברה ןומהה ינפל חכ ונב ןיא יכ םב טפשת אלה וניהלא 12 20 39
P :םהינבו םהישנ םפט םג הוהי ינפל םידמע הדוהי לכו 13 20 39
:להקה ךותב הוהי חור וילע התיה ףסא ינב ןמ יולה הינתמ ןב לאיעי ןב הינב ןב והירכז ןב לאיזחיו 14 20 39
:םיהלאל יכ המחלמה םכל אל יכ הזה ברה ןומהה ינפמ ותחת לאו וארית לא םתא םכל הוהי רמא הכ טפשוהי ךלמהו םלשורי יבשיו הדוהי לכ ובישקה רמאיו 15 20 39
:לאורי רבדמ ינפ לחנה ףוסב םתא םתאצמו ץיצה הלעמב םילע םנה םהילע ודר רחמ 16 20 39
:םכמע הוהיו םהינפל ואצ רחמ ותחת לאו וארית לא םלשוריו הדוהי םכמע הוהי תעושי תא וארו ודמע ובציתה תאזב םחלהל םכל אל 17 20 39
:הוהיל תוחתשהל הוהי ינפל ולפנ םלשורי יבשיו הדוהי לכו הצרא םיפא טפשוהי דקיו 18 20 39
:הלעמל לודג לוקב לארשי יהלא הוהיל ללהל םיחרקה ינב ןמו םיתהקה ינב ןמ םיולה ומקיו 19 20 39
:וחילצהו ויאיבנב ונימאה ונמאתו םכיהלא הוהיב ונימאה םלשורי יבשיו הדוהי ינועמש רמאיו טפשוהי דמע םתאצבו עוקת רבדמל ואציו רקבב ומיכשיו 20 20 39
:ודסח םלועל יכ הוהיל ודוה םירמאו ץולחה ינפל תאצב שדק תרדהל םיללהמו הוהיל םיררשמ דמעיו םעה לא ץעויו 21 20 39
:ופגניו הדוהיל םיאבה ריעש רהו באומ ןומע ינב לע םיבראמ הוהי ןתנ הלהתו הנרב ולחה תעבו 22 20 39
:תיחשמל והערב שיא ורזע ריעש יבשויב םתולככו דימשהלו םירחהל ריעש רה יבשי לע באומו ןומע ינב ודמעיו 23 20 39
:הטילפ ןיאו הצרא םילפנ םירגפ םנהו ןומהה לא ונפיו רבדמל הפצמה לע אב הדוהיו 24 20 39
:אוה בר יכ ללשה תא םיזזב השולש םימי ויהיו אשמ ןיאל םהל ולצניו תודמח ילכו םירגפו שוכרו ברל םהב ואצמיו םללש תא זבל ומעו טפשוהי אביו 25 20 39
:םויה דע הכרב קמע אוהה םוקמה םש תא וארק ןכ לע הוהי תא וכרב םש יכ הכרב קמעל ולהקנ יעברה םויבו 26 20 39
:םהיביואמ הוהי םחמש יכ החמשב םלשורי לא בושל םשארב טפשוהיו םלשוריו הדוהי שיא לכ ובשיו 27 20 39
:הוהי תיב לא תורצצחבו תורנכבו םילבנב םלשורי ואביו 28 20 39
:לארשי יביוא םע הוהי םחלנ יכ םעמשב תוצראה תוכלממ לכ לע םיהלא דחפ יהיו 29 20 39
P :ביבסמ ויהלא ול חניו טפשוהי תוכלמ טקשתו 30 20 39
:יחלש תב הבוזע ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש שמחו םירשעו וכלמב הנש שמחו םישלש ןב הדוהי לע טפשוהי ךלמיו 31 20 39
:הוהי יניעב רשיה תושעל הנממ רס אלו אסא ויבא ךרדב ךליו 32 20 39
:םהיתבא יהלאל םבבל וניכה אל םעה דועו ורס אל תומבה ךא 33 20 39
:לארשי יכלמ רפס לע הלעה רשא יננח ןב אוהי ירבדב םיבותכ םנה םינרחאהו םינשארה טפשוהי ירבד רתיו 34 20 39
:תושעל עישרה אוה לארשי ךלמ היזחא םע הדוהי ךלמ טפשוהי רבחתא ןכירחאו 35 20 39
:רבג ןויצעב תוינא ושעיו שישרת תכלל תוינא תושעל ומע והרבחיו 36 20 39
:שישרת לא תכלל ורצע אלו תוינא ורבשיו ךישעמ תא הוהי ץרפ והיזחא םע ךרבחתהכ רמאל טפשוהי לע השרממ והודד ןב רזעילא אבנתיו 37 20 39
:ויתחת ונב םרוהי ךלמיו דיוד ריעב ויתבא םע רבקיו ויתבא םע טפשוהי בכשיו 1 21 39
:לארשי ךלמ טפשוהי ינב הלא לכ והיטפשו לאכימו והירזעו והירכזו לאיחיו הירזע טפשוהי ינב םיחא ולו 2 21 39
P :רוכבה אוה יכ םרוהיל ןתנ הכלממה תאו הדוהיב תורצמ ירע םע תונדגמלו בהזלו ףסכל תובר תונתמ םהיבא םהל ןתיו 3 21 39
:לארשי ירשמ םגו ברחב ויחא לכ תא גרהיו קזחתיו ויבא תכלממ לע םרוהי םקיו 4 21 39
:םלשוריב ךלמ םינש הנומשו וכלמב םרוהי הנש םיתשו םישלש ןב 5 21 39
:הוהי יניעב ערה שעיו השא ול התיה באחא תב יכ באחא תיב ושע רשאכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו 6 21 39
:םימיה לכ וינבלו רינ ול תתל רמא רשאכו דיודל תרכ רשא תירבה ןעמל דיוד תיב תא תיחשהל הוהי הבא אלו 7 21 39
:ךלמ םהילע וכילמיו הדוהי די תחתמ םודא עשפ וימיב 8 21 39
:בכרה ירש תאו וילא בבוסה םודא תא ךיו הליל םק יהיו ומע בכרה לכו וירש םע םרוהי רבעיו 9 21 39
:ויתבא יהלא הוהי תא בזע יכ ודי תחתמ איהה תעב הנבל עשפת זא הזה םויה דע הדוהי די תחתמ םודא עשפיו 10 21 39
P :הדוהי תא חדיו םלשורי יבשי תא ןזיו הדוהי ירהב תומב השע אוה םג 11 21 39
:הדוהי ךלמ אסא יכרדבו ךיבא טפשוהי יכרדב תכלה אל רשא תחת ךיבא דיוד יהלא הוהי רמא הכ רמאל איבנה והילאמ בתכמ וילא אביו 12 21 39
:תגרה ךממ םיבוטה ךיבא תיב ךיחא תא םגו באחא תיב תונזהכ םלשורי יבשי תאו הדוהי תא הנזתו לארשי יכלמ ךרדב ךלתו 13 21 39
:ךשוכר לכבו ךישנבו ךינבבו ךמעב הלודג הפגמ ףגנ הוהי הנה 14 21 39
:םימי לע םימי ילחה ןמ ךיעמ ואצי דע ךיעמ הלחמב םיבר םיילחב התאו 15 21 39
:םישוכ די לע רשא םיברעהו םיתשלפה חור תא םרוהי לע הוהי רעיו 16 21 39
:וינב ןטק זחאוהי םא יכ ןב ול ראשנ אלו וישנו וינב םגו ךלמה תיבל אצמנה שוכרה לכ תא ובשיו הועקביו הדוהיב ולעיו 17 21 39
:אפרמ ןיאל ילחל ויעמב הוהי ופגנ תאז לכ ירחאו 18 21 39
:ויתבא תפרשכ הפרש ומע ול ושע אלו םיער םיאלחתב תמיו וילח םע ויעמ ואצי םינש םימיל ץקה תאצ תעכו םימימ םימיל יהיו 19 21 39
:םיכלמה תורבקב אלו דיוד ריעב והרבקיו הדמח אלב ךליו םלשוריב ךלמ םינש הנומשו וכלמב היה םיתשו םישלש ןב 20 21 39
P :הדוהי ךלמ םרוהי ןב והיזחא ךלמיו הנחמל םיברעב אבה דודגה גרה םינשארה לכ יכ ויתחת ןטקה ונב והיזחא תא םלשורי יבשוי וכילמיו 1 22 39
:ירמע תב והילתע ומא םשו םלשוריב ךלמ תחא הנשו וכלמב והיזחא הנש םיתשו םיעברא ןב 2 22 39
:עישרהל ותצעוי התיה ומא יכ באחא תיב יכרדב ךלה אוה םג 3 22 39
:ול תיחשמל ויבא תומ ירחא םיצעוי ול ויה המה יכ באחא תיבכ הוהי יניעב ערה שעיו 4 22 39
:םרוי תא םימרה וכיו דעלג תומרב םרא ךלמ לאזח לע המחלמל לארשי ךלמ באחא ןב םרוהי תא ךליו ךלה םתצעב םג 5 22 39
:אוה הלח יכ לאערזיב באחא ןב םרוהי תא תוארל דרי הדוהי ךלמ םרוהי ןב והירזעו םרא ךלמ לאהזח תא ומחלהב המרב והכה רשא םיכמה יכ לאערזיב אפרתהל בשיו 6 22 39
:באחא תיב תא תירכהל הוהי וחשמ רשא ישמנ ןב אוהי לא םרוהי םע אצי ואבבו םרוי לא אובל והיזחא תסובת התיה םיהלאמו 7 22 39
:םגרהיו והיזחאל םיתרשמ והיזחא יחא ינבו הדוהי ירש תא אצמיו באחא תיב םע אוהי טפשהכ יהיו 8 22 39
:הכלממל חכ רצעל והיזחא תיבל ןיאו ובבל לכב הוהי תא שרד רשא אוה טפשוהי ןב ורמא יכ והרבקיו והתמיו אוהי לא והאביו ןורמשב אבחתמ אוהו והדכליו והיזחא תא שקביו 9 22 39
:הדוהי תיבל הכלממה ערז לכ תא רבדתו םקתו הנב תמ יכ התאר והיזחא םא והילתעו 10 22 39
:והתתימה אלו והילתע ינפמ והיזחא תוחא התיה איה יכ ןהכה עדיוהי תשא םרוהי ךלמה תב תעבשוהי והריתסתו תוטמה רדחב ותקנימ תאו ותא ןתתו םיתמומה ךלמה ינב ךותמ ותא בנגתו והיזחא ןב שאוי תא ךלמה תב תעבשוהי חקתו 11 22 39
P :ץראה לע תכלמ הילתעו םינש שש אבחתמ םיהלאה תיבב םתא יהיו 12 22 39
:תירבב ומע ירכז ןב טפשילא תאו והידע ןב והישעמ תאו דבוע ןב והירזעלו ןנחוהי ןב לאעמשילו םחרי ןב והירזעל תואמה ירש תא חקיו עדיוהי קזחתה תיעבשה הנשבו 1 23 39
:םלשורי לא ואביו לארשיל תובאה ישארו הדוהי ירע לכמ םיולה תא וצבקיו הדוהיב ובסיו 2 23 39
:דיוד ינב לע הוהי רבד רשאכ ךלמי ךלמה ןב הנה םהל רמאיו ךלמה םע םיהלאה תיבב תירב להקה לכ תרכיו 3 23 39
:םיפסה ירעשל םיוללו םינהכל תבשה יאב םכמ תישלשה ושעת רשא רבדה הז 4 23 39
:הוהי תיב תורצחב םעה לכו דוסיה רעשב תישלשהו ךלמה תיבב תישלשהו 5 23 39
:הוהי תרמשמ ורמשי םעה לכו המה שדק יכ ואבי המה םיולל םיתרשמהו םינהכה םא יכ הוהי תיב אובי לאו 6 23 39
:ותאצבו ואבב ךלמה תא ויהו תמוי תיבה לא אבהו ודיב וילכו שיא ביבס ךלמה תא םיולה ופיקהו 7 23 39
:תוקלחמה תא ןהכה עדיוהי רטפ אל יכ תבשה יאצוי םע תבשה יאב וישנא תא שיא וחקיו ןהכה עדיוהי הוצ רשא לככ הדוהי לכו םיולה ושעיו 8 23 39
:םיהלאה תיב רשא דיוד ךלמל רשא םיטלשה תאו תונגמה תאו םיתינחה תא תואמה ירשל ןהכה עדיוהי ןתיו 9 23 39
:ביבס ךלמה לע תיבלו חבזמל תילאמשה תיבה ףתכ דע תינמיה תיבה ףתכמ ודיב וחלש שיאו םעה לכ תא דמעיו 10 23 39
S :ךלמה יחי ורמאיו וינבו עדיוהי והחשמיו ותא וכילמיו תודעה תאו רזנה תא וילע ונתיו ךלמה ןב תא ואיצויו 11 23 39
:הוהי תיב םעה לא אובתו ךלמה תא םיללהמהו םיצרה םעה לוק תא והילתע עמשתו 12 23 39
S :רשק רשק רמאתו הידגב תא והילתע ערקתו ללהל םיעידומו רישה ילכב םיררושמהו תורצצחב עקותו חמש ץראה םע לכו ךלמה לע תורצצחהו םירשהו אובמב ודומע לע דמוע ךלמה הנהו ארתו 13 23 39
:הוהי תיב הותימת אל ןהכה רמא יכ ברחב תמוי הירחא אבהו תורדשה תיבמ לא הואיצוה םהלא רמאיו ליחה ידוקפ תואמה ירש תא ןהכה עדיוהי אצויו 14 23 39
P :םש הותימיו ךלמה תיב םיסוסה רעש אובמ לא אובתו םידי הל ומישיו 15 23 39
:הוהיל םעל תויהל ךלמה ןיבו םעה לכ ןיבו וניב תירב עדיוהי תרכיו 16 23 39
:תוחבזמה ינפל וגרה לעבה ןהכ ןתמ תאו ורבש וימלצ תאו ויתחבזמ תאו והצתיו לעבה תיב םעה לכ ואביו 17 23 39
:דיוד ידי לע רישבו החמשב השמ תרותב בותככ הוהי תולע תולעהל הוהי תיב לע דיוד קלח רשא םיולה םינהכה דיב הוהי תיב תדקפ עדיוהי םשיו 18 23 39
:רבד לכל אמט אבי אלו הוהי תיב ירעש לע םירעושה דמעיו 19 23 39
:הכלממה אסכ לע ךלמה תא ובישויו ךלמה תיב ןוילעה רעש ךותב ואביו הוהי תיבמ ךלמה תא דרויו ץראה םע לכ תאו םעב םילשומה תאו םירידאה תאו תואמה ירש תא חקיו 20 23 39
S :ברחב ותימה והילתע תאו הטקש ריעהו ץראה םע לכ וחמשיו 21 23 39
:עבש ראבמ היבצ ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש םיעבראו וכלמב שאי םינש עבש ןב 1 24 39
:ןהכה עדיוהי ימי לכ הוהי יניעב רשיה שאוי שעיו 2 24 39
:תונבו םינב דלויו םיתש םישנ עדיוהי ול אשיו 3 24 39
:הוהי תיב תא שדחל שאוי בל םע היה ןכירחא יהיו 4 24 39
:םיולה ורהמ אלו רבדל ורהמת םתאו הנשב הנש ידמ םכיהלא תיב תא קזחל ףסכ לארשי לכמ וצבקו הדוהי ירעל ואצ םהל רמאיו םיולהו םינהכה תא ץבקיו 5 24 39
:תודעה להאל לארשיל להקהו הוהי דבע השמ תאשמ תא םלשורימו הדוהימ איבהל םיולה לע תשרד אל עודמ ול רמאיו שארה עדיוהיל ךלמה ארקיו 6 24 39
:םילעבל ושע הוהי תיב ישדק לכ םגו םיהלאה תיב תא וצרפ הינב תעשרמה והילתע יכ 7 24 39
:הצוח הוהי תיב רעשב והנתיו דחא ןורא ושעיו ךלמה רמאיו 8 24 39
:רבדמב לארשי לע םיהלאה דבע השמ תאשמ הוהיל איבהל םלשוריבו הדוהיב לוק ונתיו 9 24 39
:הלכל דע ןוראל וכילשיו ואיביו םעה לכו םירשה לכ וחמשיו 10 24 39
:ברל ףסכ ופסאיו םויב םויל ושע הכ ומקמ לא והבישיו והאשיו ןוראה תא ורעיו שארה ןהכ דיקפו ךלמה רפוס אבו ףסכה בר יכ םתוארכו םיולה דיב ךלמה תדקפ לא ןוראה תא איבי תעב יהיו 11 24 39
:הוהי תיב תא קזחל תשחנו לזרב ישרחל םגו הוהי תיב שדחל םישרחו םיבצח םירכש ויהיו הוהי תיב תדובע תכאלמ השוע לא עדיוהיו ךלמה והנתיו 12 24 39
:והצמאיו ותנכתמ לע םיהלאה תיב תא ודימעיו םדיב הכאלמל הכורא לעתו הכאלמה ישע ושעיו 13 24 39
P :עדיוהי ימי לכ דימת הוהי תיבב תולע םילעמ ויהיו ףסכו בהז ילכו תופכו תולעהו תרש ילכ הוהי תיבל םילכ והשעיו ףסכה ראש תא עדיוהיו ךלמה ינפל ואיבה םתולככו 14 24 39
:ותומב הנש םישלשו האמ ןב תמיו םימי עבשיו עדיוהי ןקזיו 15 24 39
S :ותיבו םיהלאה םעו לארשיב הבוט השע יכ םיכלמה םע דיוד ריעב והרבקיו 16 24 39
:םהילא ךלמה עמש זא ךלמל ווחתשיו הדוהי ירש ואב עדיוהי תומ ירחאו 17 24 39
:תאז םתמשאב םלשוריו הדוהי לע ףצק יהיו םיבצעה תאו םירשאה תא ודבעיו םהיתובא יהלא הוהי תיב תא ובזעיו 18 24 39
S :וניזאה אלו םב ודיעיו הוהי לא םבישהל םיאבנ םהב חלשיו 19 24 39
:םכתא בזעיו הוהי תא םתבזע יכ וחילצת אלו הוהי תוצמ תא םירבע םתא המל םיהלאה רמא הכ םהל רמאיו םעל לעמ דמעיו ןהכה עדיוהי ןב הירכז תא השבל םיהלא חורו 20 24 39
:הוהי תיב רצחב ךלמה תוצמב ןבא והמגריו וילע ורשקיו 21 24 39
P :שרדיו הוהי ארי רמא ותומכו ונב תא גרהיו ומע ויבא עדיוהי השע רשא דסחה ךלמה שאוי רכז אלו 22 24 39
:קשמרד ךלמל וחלש םללש לכו םעמ םעה ירש לכ תא ותיחשיו םלשוריו הדוהי לא ואביו םרא ליח וילע הלע הנשה תפוקתל יהיו 23 24 39
:םיטפש ושע שאוי תאו םהיתובא יהלא הוהי תא ובזע יכ דאמ ברל ליח םדיב ןתנ הוהיו םרא ליח ואב םישנא רעצמב יכ 24 24 39
(םיולחמב) S :םיכלמה תורבקב והרבק אלו דיוד ריעב והרבקיו תמיו ותטמ לע והגרהיו ןהכה עדיוהי ינב ימדב וידבע וילע ורשקתה םיבר םיילחמב ותא ובזע יכ ונממ םתכלבו 25 24 39
:תיבאומה תירמש ןב דבזוהיו תינומעה תעמש ןב דבז וילע םירשקתמה הלאו 26 24 39
(ברי) P :ויתחת ונב והיצמא ךלמיו םיכלמה רפס שרדמ לע םיבותכ םנה םיהלאה תיב דוסיו וילע אשמה ברו וינבו 27 24 39
:םילשורימ ןדעוהי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש עשתו םירשעו והיצמא ךלמ הנש שמחו םירשע ןב 1 25 39
:םלש בבלב אל קר הוהי יניעב רשיה שעיו 2 25 39
:ויבא ךלמה תא םיכמה וידבע תא גרהיו וילע הכלממה הקזח רשאכ יהיו 3 25 39
P :ותומי ואטחב שיא יכ תובא לע ותומי אל םינבו םינב לע תובא ותומי אל רמאל הוהי הוצ רשא השמ רפסב הרותב בותככ יכ תימה אל םהינב תאו 4 25 39
:הנצו חמר זחא אבצ אצוי רוחב ףלא תואמ שלש םאצמיו הלעמו הנש םירשע ןבמל םדקפיו ןמינבו הדוהי לכל תואמה ירשלו םיפלאה ירשל תובא תיבל םדימעיו הדוהי תא והיצמא ץבקיו 5 25 39
:ףסכ רככ האמב ליח רובג ףלא האמ לארשימ רכשיו 6 25 39
:םירפא ינב לכ לארשי םע הוהי ןיא יכ לארשי אבצ ךמע אבי לא ךלמה רמאל וילא אב םיהלאה שיאו 7 25 39
:לישכהלו רוזעל םיהלאב חכ שי יכ ביוא ינפל םיהלאה ךלישכי המחלמל קזח השע התא אב םא יכ 8 25 39
:הזמ הברה ךל תתל הוהיל שי םיהלאה שיא רמאיו לארשי דודגל יתתנ רשא רככה תאמל תושעל המו םיהלאה שיאל והיצמא רמאיו 9 25 39
P :ףא ירחב םמוקמל ובושיו הדוהיב דאמ םפא רחיו םמוקמל תכלל םירפאמ וילא אב רשא דודגהל והיצמא םלידביו 10 25 39
:םיפלא תרשע ריעש ינב תא ךיו חלמה איג ךליו ומע תא גהניו קזחתה והיצמאו 11 25 39
S :ועקבנ םלכו עלסה שארמ םוכילשיו עלסה שארל םואיביו הדוהי ינב ובש םייח םיפלא תרשעו 12 25 39
S :הבר הזב וזביו םיפלא תשלש םהמ וכיו ןורוח תיב דעו ןורמשמ הדוהי ירעב וטשפיו המחלמל ומע תכלמ והיצמא בישה רשא דודגה ינבו 13 25 39
:רטקי םהלו הוחתשי םהינפלו םיהלאל ול םדימעיו ריעש ינב יהלא תא אביו םימודא תא תוכהמ והיצמא אוב ירחא יהיו 14 25 39
:ךדימ םמע תא וליצה אל רשא םעה יהלא תא תשרד המל ול רמאיו איבנ וילא חלשיו והיצמאב הוהי ףא רחיו 15 25 39
P :יתצעל תעמש אלו תאז תישע יכ ךתיחשהל םיהלא ץעי יכ יתעדי רמאיו איבנה לדחיו ךוכי המל ךל לדח ךונתנ ךלמל ץעוילה ול רמאיו וילא ורבדב יהיו 16 25 39
(הכל) :םינפ הארתנ ךל רמאל לארשי ךלמ אוהי ןב זחאוהי ןב שאוי לא חלשיו הדוהי ךלמ והיצמא ץעויו 17 25 39
:חוחה תא סמרתו ןונבלב רשא הדשה תיח רבעתו השאל ינבל ךתב תא הנת רמאל ןונבלב רשא זראה לא חלש ןונבלב רשא חוחה רמאל הדוהי ךלמ והיצמא לא לארשי ךלמ שאוי חלשיו 18 25 39
:ךמע הדוהיו התא תלפנו הערב הרגתת המל ךתיבב הבש התע דיבכהל ךבל ךאשנו םודא תא תיכה הנה תרמא 19 25 39
:םודא יהלא תא ושרד יכ דיב םתת ןעמל איה םיהלאהמ יכ והיצמא עמש אלו 20 25 39
:הדוהיל רשא שמש תיבב הדוהי ךלמ והיצמאו אוה םינפ וארתיו לארשי ךלמ שאוי לעיו 21 25 39
:וילהאל שיא וסניו לארשי ינפל הדוהי ףגניו 22 25 39
:המא תואמ עברא הנופה רעש דע םירפא רעשמ םלשורי תמוחב ץרפיו םלשורי והאיביו שמש תיבב לארשי ךלמ שאוי שפת זחאוהי ןב שאוי ןב הדוהי ךלמ והיצמא תאו 23 25 39
P :ןורמש בשיו תוברעתה ינב תאו ךלמה תיב תורצא תאו םודא דבע םע םיהלאה תיבב םיאצמנה םילכה לכ תאו ףסכהו בהזה לכו 24 25 39
:הנש הרשע שמח לארשי ךלמ זחאוהי ןב שאוי תומ ירחא הדוהי ךלמ שאוי ןב והיצמא יחיו 25 25 39
:לארשיו הדוהי יכלמ רפס לע םיבותכ םנה אלה םינורחאהו םינשארה והיצמא ירבד רתיו 26 25 39
:םש והתימיו השיכל וירחא וחלשיו השיכל סניו םלשוריב רשק וילע ורשקיו הוהי ירחאמ והיצמא רס רשא תעמו 27 25 39
:הדוהי ריעב ויתבא םע ותא ורבקיו םיסוסה לע והאשיו 28 25 39
:והיצמא ויבא תחת ותא וכילמיו הנש הרשע שש ןב אוהו והיזע תא הדוהי םע לכ וחקיו 1 26 39
P :ויתבא םע ךלמה בכש ירחא הדוהיל הבישיו תוליא תא הנב אוה 2 26 39
(הילכי) :םלשורי ןמ היליכי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש םיתשו םישמחו וכלמב והיזע הנש הרשע שש ןב 3 26 39
:ויבא והיצמא השע רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 4 26 39
S :םיהלאה וחילצה הוהי תא ושרד ימיבו םיהלאה תארב ןיבמה והירכז ימיב םיהלא שרדל יהיו 5 26 39
:םיתשלפבו דודשאב םירע הנביו דודשא תמוח תאו הנבי תמוח תאו תג תמוח תא ץרפיו םיתשלפב םחליו אציו 6 26 39
(םיברעה) (לעו) :םינועמהו לעב רוגב םיבשיה םייברעה לעו םיתשלפ לע םיהלאה והרזעיו 7 26 39
:הלעמל דע קיזחה יכ םירצמ אובל דע ומש ךליו והיזעל החנמ םינומעה ונתיו 8 26 39
:םקזחיו עוצקמה לעו איגה רעש לעו הנפה רעש לע םלשוריב םילדגמ והיזע ןביו 9 26 39
S :היה המדא בהא יכ למרכבו םירהב םימרכו םירכא רושימבו הלפשבו ול היה בר הנקמ יכ םיבר תורב בצחיו רבדמב םילדגמ ןביו 10 26 39
(לאיעי) :ךלמה ירשמ והיננח די לע רטושה והישעמו רפוסה לאועי דיב םתדקפ רפסמב דודגל אבצ יאצוי המחלמ השע ליח והיזעל יהיו 11 26 39
:תואמ ששו םיפלא ליח ירובגל תובאה ישאר רפסמ לכ 12 26 39
:ביואה לע ךלמל רזעל ליח חכב המחלמ ישוע תואמ שמחו םיפלא תעבשו ףלא תואמ שלש אבצ ליח םדי לעו 13 26 39
:םיעלק ינבאלו תותשקו תונירשו םיעבוכו םיחמרו םינגמ אבצה לכל והיזע םהל ןכיו 14 26 39
:קזח יכ דע רזעהל אילפה יכ קוחרמל דע ומש אציו תולדג םינבאבו םיצחב אוריל תונפה לעו םילדגמה לע תויהל בשוח תבשחמ תונבשח םלשוריב שעיו 15 26 39
:תרטקה חבזמ לע ריטקהל הוהי לכיה לא אביו ויהלא הוהיב לעמיו תיחשהל דע ובל הבג ותקזחכו 16 26 39
:ליח ינב םינומש הוהיל םינהכ ומעו ןהכה והירזע וירחא אביו 17 26 39
:םיהלא הוהימ דובכל ךל אלו תלעמ יכ שדקמה ןמ אצ ריטקהל םישדקמה ןרהא ינב םינהכל יכ הוהיל ריטקהל והיזע ךל אל ול ורמאיו ךלמה והיזע לע ודמעיו 18 26 39
:תרטקה חבזמל לעמ הוהי תיבב םינהכה ינפל וחצמב החרז תערצהו םינהכה םע ופעזבו ריטקהל תרטקמ ודיבו והיזע ףעזיו 19 26 39
:הוהי ועגנ יכ תאצל ףחדנ אוה םגו םשמ והולהביו וחצמב ערצמ אוה הנהו םינהכה לכו שארה ןהכ והירזע וילא ןפיו 20 26 39
(תישפחה) :ץראה םע תא טפוש ךלמה תיב לע ונב םתויו הוהי תיבמ רזגנ יכ ערצמ תושפחה תיב בשיו ותומ םוי דע ערצמ ךלמה והיזע יהיו 21 26 39
:איבנה ץומא ןב והיעשי בתכ םינרחאהו םינשארה והיזע ירבד רתיו 22 26 39
P :ויתחת ונב םתוי ךלמיו אוה ערוצמ ורמא יכ םיכלמל רשא הרובקה הדשב ויתבא םע ותא ורבקיו ויתבא םע והיזע בכשיו 23 26 39
:קודצ תב השורי ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש הרשע ששו וכלמב םתוי הנש שמחו םירשע ןב 1 27 39
:םיתיחשמ םעה דועו הוהי לכיה לא אב אל קר ויבא והיזע השע רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 2 27 39
:ברל הנב לפעה תמוחבו ןוילעה הוהי תיב רעש תא הנב אוה 3 27 39
:םילדגמו תוינריב הנב םישרחבו הדוהי רהב הנב םירעו 4 27 39
:תישלשהו תינשה הנשבו S ןומע ינב ול ובישה תאז םיפלא תרשע םירועשו םיטח םירכ םיפלא תרשעו ףסכ רככ האמ איהה הנשב ןומע ינב ול ונתיו םהילע קזחיו ןומע ינב ךלמ םע םחלנ אוהו 5 27 39
:ויהלא הוהי ינפל ויכרד ןיכה יכ םתוי קזחתיו 6 27 39
:הדוהיו לארשי יכלמ רפס לע םיבותכ םנה ויכרדו ויתמחלמ לכו םתוי ירבד רתיו 7 27 39
:םלשוריב ךלמ הנש הרשע ששו וכלמב היה הנש שמחו םירשע ןב 8 27 39
P :ויתחת ונב זחא ךלמיו דיוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא םע םתוי בכשיו 9 27 39
:ויבא דיודכ הוהי יניעב רשיה השע אלו םלשוריב ךלמ הנש הרשע ששו וכלמב זחא הנש םירשע ןב 1 28 39
:םילעבל השע תוכסמ םגו לארשי יכלמ יכרדב ךליו 2 28 39
:לארשי ינב ינפמ הוהי שירה רשא םיוגה תובעתכ שאב וינב תא רעביו םנה ןב איגב ריטקה אוהו 3 28 39
:ןנער ץע לכ תחתו תועבגה לעו תומבב רטקיו חבזיו 4 28 39
S :הלודג הכמ וב ךיו ןתנ לארשי ךלמ דיב םגו קשמרד ואיביו הלודג היבש ונממ ובשיו וב וכיו םרא ךלמ דיב ויהלא הוהי והנתיו 5 28 39
:םתובא יהלא הוהי תא םבזעב ליח ינב לכה דחא םויב ףלא םירשעו האמ הדוהיב והילמר ןב חקפ גרהיו 6 28 39
S :ךלמה הנשמ הנקלא תאו תיבה דיגנ םקירזע תאו ךלמה ןב והישעמ תא םירפא רובג ירכז גרהיו 7 28 39
S :ןורמשל ללשה תא ואיביו םהמ וזזב בר ללש םגו תונבו םינב םישנ ףלא םיתאמ םהיחאמ לארשי ינב ובשיו 8 28 39
:עיגה םימשל דע ףעזב םב וגרהתו םכדיב םנתנ הדוהי לע םכיתובא יהלא הוהי תמחב הנה םהל רמאיו ןורמשל אבה אבצה ינפל אציו ומש דדע הוהיל איבנ היה םשו 9 28 39
:םכיהלא הוהיל תומשא םכמע םתא קר אלה םכל תוחפשלו םידבעל שבכל םירמא םתא םלשוריו הדוהי ינב התעו 10 28 39
S :םכילע הוהי ףא ןורח יכ םכיחאמ םתיבש רשא היבשה ובישהו ינועמש התעו 11 28 39
:אבצה ןמ םיאבה לע ילדח ןב אשמעו םלש ןב והיקזחיו תומלשמ ןב והיכרב ןנחוהי ןב והירזע םירפא ינב ישארמ םישנא ומקיו 12 28 39
S :לארשי לע ףא ןורחו ונל המשא הבר יכ וניתמשא לעו וניתאטח לע ףיסהל םירמא םתא ונילע הוהי תמשאל יכ הנה היבשה תא ואיבת אל םהל ורמאיו 13 28 39
:להקה לכו םירשה ינפל הזבה תאו היבשה תא ץולחה בזעיו 14 28 39
P :ןורמש ובושיו םהיחא לצא םירמתה ריע וחרי םואיביו לשוכ לכל םירמחב םולהניו םוכסיו םוקשיו םולכאיו םולעניו םושבליו ללשה ןמ ושיבלה םהימרעמ לכו היבשב וקיזחיו תומשב ובקנ רשא םישנאה ומקיו 15 28 39
:ול רזעל רושא יכלמ לע זחא ךלמה חלש איהה תעב 16 28 39
:יבש ובשיו הדוהיב וכיו ואב םימודא דועו 17 28 39
:םש ובשיו היתנב תאו וזמג תאו היתונבו הנמת תאו היתונבו וכוש תאו תורדגה תאו ןוליא תאו שמש תיב תא ודכליו הדוהיל בגנהו הלפשה ירעב וטשפ םיתשלפו 18 28 39
:הוהיב לעמ לועמו הדוהיב עירפה יכ לארשי ךלמ זחא רובעב הדוהי תא הוהי עינכה יכ 19 28 39
:וקזח אלו ול רציו רושא ךלמ רסאנלפ תגלת וילע אביו 20 28 39
:ול הרזעל אלו רושא ךלמל ןתיו םירשהו ךלמה תיב תאו הוהי תיב תא זחא קלח יכ 21 28 39
:זחא ךלמה אוה הוהיב לועמל ףסויו ול רצה תעבו 22 28 39
:לארשי לכלו ולישכהל ול ויה םהו ינורזעיו חבזא םהל םתוא םירזעמ םה םרא יכלמ יהלא יכ רמאיו וב םיכמה קשמרד יהלאל חבזיו 23 28 39
:םלשוריב הנפ לכב תוחבזמ ול שעיו הוהי תיב תותלד תא רגסיו םיהלאה תיב ילכ תא ץצקיו םיהלאה תיב ילכ תא זחא ףסאיו 24 28 39
:ויתבא יהלא הוהי תא סעכיו םירחא םיהלאל רטקל תומב השע הדוהיל ריעו ריע לכבו 25 28 39
:לארשיו הדוהי יכלמ רפס לע םיבותכ םנה םינורחאהו םינשארה ויכרד לכו וירבד רתיו 26 28 39
P :ויתחת ונב והיקזחי ךלמיו לארשי יכלמ ירבקל והאיבה אל יכ םלשוריב ריעב והרבקיו ויתבא םע זחא בכשיו 27 28 39
:והירכז תב היבא ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש עשתו םירשעו הנש שמחו םירשע ןב ךלמ והיקזחי 1 29 39
:ויבא דיוד השע רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 2 29 39
:םקזחיו הוהי תיב תותלד תא חתפ ןושארה שדחב וכלמל הנושארה הנשב אוה 3 29 39
:חרזמה בוחרל םפסאיו םיולה תאו םינהכה תא אביו 4 29 39
:שדקה ןמ הדנה תא ואיצוהו םכיתבא יהלא הוהי תיב תא ושדקו ושדקתה התע םיולה ינועמש םהל רמאיו 5 29 39
:ףרע ונתיו הוהי ןכשממ םהינפ ובסיו והבזעיו וניהלא הוהי יניעב ערה ושעו וניתבא ולעמ יכ 6 29 39
:לארשי יהלאל שדקב ולעה אל הלעו וריטקה אל תרטקו תורנה תא ובכיו םלואה תותלד ורגס םג 7 29 39
(הועזל) :םכיניעב םיאר םתא רשאכ הקרשלו המשל העוזל םנתיו םלשוריו הדוהי לע הוהי ףצק יהיו 8 29 39
:תאז לע יבשב ונישנו וניתונבו ונינבו ברחב וניתובא ולפנ הנהו 9 29 39
:ופא ןורח ונממ בשיו לארשי יהלא הוהיל תירב תורכל יבבל םע התע 10 29 39
S :םירטקמו םיתרשמ ול תויהלו ותרשל וינפל דמעל הוהי רחב םכב יכ ולשת לא התע ינב 11 29 39
:חאוי ןב ןדעו המז ןב חאוי ינשרגה ןמו לאללהי ןב והירזעו ידבע ןב שיק יררמ ינב ןמו יתהקה ינב ןמ והירזע ןב לאויו ישמע ןב תחמ םיולה ומקיו 12 29 39
(לאיעיו) S :והינתמו והירכז ףסא ינב ןמו לאועיו ירמש ןפצילא ינב ןמו 13 29 39
(לאיחי) :לאיזעו היעמש ןותודי ינב ןמו S יעמשו לאוחי ןמיה ינב ןמו 14 29 39
:הוהי תיב רהטל הוהי ירבדב ךלמה תוצמכ ואביו ושדקתיו םהיחא תא ופסאיו 15 29 39
:הצוח ןורדק לחנל איצוהל םיולה ולבקיו הוהי תיב רצחל הוהי לכיהב ואצמ רשא האמטה לכ תא ואיצויו רהטל הוהי תיב המינפל םינהכה ואביו 16 29 39
S :ולכ ןושארה שדחל רשע השש םויבו הנומש םימיל הוהי תיב תא ושדקיו הוהי םלואל ואב שדחל הנומש םויבו שדקל ןושארה שדחל דחאב ולחיו 17 29 39
:וילכ לכ תאו תכרעמה ןחלש תאו וילכ לכ תאו הלועה חבזמ תא הוהי תיב לכ תא ונרהט ורמאיו ךלמה והיקזח לא המינפ ואוביו 18 29 39
S :הוהי חבזמ ינפל םנהו ונשדקהו ונכה ולעמב ותוכלמב זחא ךלמה חינזה רשא םילכה לכ תאו 19 29 39
:הוהי תיב לעיו ריעה ירש תא ףסאיו ךלמה והיקזחי םכשיו 20 29 39
:הוהי חבזמ לע תולעהל םינהכה ןרהא ינבל רמאיו הדוהי לעו שדקמה לעו הכלממה לע תאטחל העבש םיזע יריפצו העבש םישבכו העבש םיליאו העבש םירפ ואיביו 21 29 39
:החבזמה םדה וקרזיו םישבכה וטחשיו החבזמה םדה וקרזיו םילאה וטחשיו החבזמה וקרזיו םדה תא םינהכה ולבקיו רקבה וטחשיו 22 29 39
:םהילע םהידי וכמסיו להקהו ךלמה ינפל תאטחה יריעש תא ושיגיו 23 29 39
:תאטחהו הלועה ךלמה רמא לארשי לכל יכ לארשי לכ לע רפכל החבזמה םמד תא ואטחיו םינהכה םוטחשיו 24 29 39
S :ויאיבנ דיב הוצמה הוהי דיב יכ איבנה ןתנו ךלמה הזח דגו דיוד תוצמב תורנכבו םילבנב םיתלצמב הוהי תיב םיולה תא דמעיו 25 29 39
S :תורצצחב םינהכהו דיוד ילכב םיולה ודמעיו 26 29 39
:לארשי ךלמ דיוד ילכ ידי לעו תורצצחהו הוהי ריש לחה הלועה לחה תעבו חבזמהל הלעה תולעהל והיקזח רמאיו 27 29 39
(םירצחמ) :הלעה תולכל דע לכה םירצצחמ תורצצחהו ררושמ רישהו םיוחתשמ להקה לכו 28 29 39
:ווחתשיו ותא םיאצמנה לכו ךלמה וערכ תולעהל תולככו 29 29 39
P :ווחתשיו ודקיו החמשל דע וללהיו הזחה ףסאו דיוד ירבדב הוהיל ללהל םיולל םירשהו ךלמה והיקזחי רמאיו 30 29 39
:תולע בל בידנ לכו תודותו םיחבז להקה ואיביו הוהי תיבל תודותו םיחבז ואיבהו ושג הוהיל םכדי םתאלמ התע רמאיו והיקזחי ןעיו 31 29 39
:הלא לכ הוהיל הלעל םיתאמ םישבכ האמ םיליא םיעבש רקב להקה ואיבה רשא הלעה רפסמ יהיו 32 29 39
:םיפלא תשלש ןאצו תואמ שש רקב םישדקהו 33 29 39
:םינהכהמ שדקתהל בבל ירשי םיולה יכ םינהכה ושדקתי דעו הכאלמה תולכ דע םיולה םהיחא םוקזחיו תולעה לכ תא טישפהל ולכי אלו טעמל ויה םינהכה קר 34 29 39
:הוהי תיב תדובע ןוכתו הלעל םיכסנבו םימלשה יבלחב ברל הלע םגו 35 29 39
P :רבדה היה םאתפב יכ םעל םיהלאה ןיכהה לע םעה לכו והיקזחי חמשיו 36 29 39
:לארשי יהלא הוהיל חספ תושעל םלשוריב הוהי תיבל אובל השנמו םירפא לע בתכ תורגא םגו הדוהיו לארשי לכ לע והיקזחי חלשיו 1 30 39
:ינשה שדחב חספה תושעל םלשוריב להקה לכו וירשו ךלמה ץעויו 2 30 39
:םלשוריל ופסאנ אל םעהו ידמל ושדקתה אל םינהכה יכ איהה תעב ותשעל ולכי אל יכ 3 30 39
:להקה לכ יניעבו ךלמה יניעב רבדה רשייו 4 30 39
:בותככ ושע ברל אל יכ םלשוריב לארשי יהלא הוהיל חספ תושעל אובל ןד דעו עבש ראבמ לארשי לכב לוק ריבעהל רבד ודימעיו 5 30 39
:רושא יכלמ ףכמ םכל תראשנה הטילפה לא בשיו לארשיו קחצי םהרבא יהלא הוהי לא ובוש לארשי ינב רמאל ךלמה תוצמכו הדוהיו לארשי לכב וירשו ךלמה דימ תורגאב םיצרה וכליו 6 30 39
:םיאר םתא רשאכ המשל םנתיו םהיתובא יהלא הוהיב ולעמ רשא םכיחאכו םכיתובאכ ויהת לאו 7 30 39
:ופא ןורח םכמ בשיו םכיהלא הוהי תא ודבעו םלועל שידקה רשא ושדקמל ואבו הוהיל די ונת םכיתובאכ םכפרע ושקת לא התע 8 30 39
P :וילא ובושת םא םכמ םינפ ריסי אלו םכיהלא הוהי םוחרו ןונח יכ תאזה ץראל בושלו םהיבוש ינפל םימחרל םכינבו םכיחא הוהי לע םכבושב יכ 9 30 39
:םב םיגעלמו םהילע םיקיחשמ ויהיו ןולבז דעו השנמו םירפא ץראב ריעל ריעמ םירבע םיצרה ויהיו 10 30 39
:םלשוריל ואביו וענכנ ןולבזמו השנמו רשאמ םישנא ךא 11 30 39
:הוהי רבדב םירשהו ךלמה תוצמ תושעל דחא בל םהל תתל םיהלאה די התיה הדוהיב םג 12 30 39
:דאמ ברל להק ינשה שדחב תוצמה גח תא תושעל בר םע םלשורי ופסאיו 13 30 39
:ןורדק לחנל וכילשיו וריסה תורטקמה לכ תאו םלשוריב רשא תוחבזמה תא וריסיו ומקיו 14 30 39
:הוהי תיב תולע ואיביו ושדקתיו ומלכנ םיולהו םינהכהו ינשה שדחל רשע העבראב חספה וטחשיו 15 30 39
:םיולה דימ םדה תא םיקרז םינהכה םיהלאה שיא השמ תרותכ םטפשמכ םדמע לע ודמעיו 16 30 39
:הוהיל שידקהל רוהט אל לכל םיחספה תטיחש לע םיולהו ושדקתה אל רשא להקב תבר יכ 17 30 39
:דעב רפכי בוטה הוהי רמאל םהילע והיקזחי ללפתה יכ בותככ אלב חספה תא ולכא יכ ורהטה אל ןולבזו רכששי השנמו םירפאמ תבר םעה תיברמ יכ 18 30 39
S :שדקה תרהטכ אלו ויתובא יהלא הוהי םיהלאה שורדל ןיכה ובבל לכ 19 30 39
S :םעה תא אפריו והיקזחי לא הוהי עמשיו 20 30 39
S :הוהיל זע ילכב םינהכהו םיולה םויב םוי הוהיל םיללהמו הלודג החמשב םימי תעבש תוצמה גח תא םלשוריב םיאצמנה לארשי ינב ושעיו 21 30 39
S :םהיתובא יהלא הוהיל םידותמו םימלש יחבז םיחבזמ םימיה תעבש דעומה תא ולכאיו הוהיל בוט לכש םיליכשמה םיולה לכ בל לע והיקזחי רבדיו 22 30 39
:החמש םימי תעבש ושעיו םירחא םימי תעבש תושעל להקה לכ וצעויו 23 30 39
:ברל םינהכ ושדקתיו םיפלא תרשע ןאצו ףלא םירפ להקל ומירה םירשהו S ןאצ םיפלא תעבשו םירפ ףלא להקל םירה הדוהי ךלמ והיקזח יכ 24 30 39
:הדוהיב םיבשויהו לארשי ץראמ םיאבה םירגהו לארשימ םיאבה להקה לכו םיולהו םינהכהו הדוהי להק לכ וחמשיו 25 30 39
S :םלשוריב תאזכ אל לארשי ךלמ דיוד ןב המלש ימימ יכ םלשוריב הלודג החמש יהתו 26 30 39
P :םימשל ושדק ןועמל םתלפת אובתו םלוקב עמשיו םעה תא וכרביו םיולה םינהכה ומקיו 27 30 39
S :םהירעל ותזחאל שיא לארשי ינב לכ ובושיו הלכל דע השנמו םירפאבו ןמינבו הדוהי לכמ תחבזמה תאו תומבה תא וצתניו םירשאה ועדגיו תובצמה ורבשיו הדוהי ירעל םיאצמנה לארשי לכ ואצי תאז לכ תולככו 1 31 39
S :הוהי תונחמ ירעשב ללהלו תודהלו תרשל םימלשלו הלעל םיוללו םינהכל ותדבע יפכ שיא םתוקלחמ לע םיולהו םינהכה תוקלחמ תא והיקזחי דמעיו 2 31 39
:הוהי תרותב בותככ םידעמלו םישדחלו תותבשל תולעהו ברעהו רקבה תולעל תולעל ושוכר ןמ ךלמה תנמו 3 31 39
:הוהי תרותב וקזחי ןעמל םיולהו םינהכה תנמ תתל םלשורי יבשויל םעל רמאיו 4 31 39
:ואיבה ברל לכה רשעמו הדש תאובת לכו שבדו רהציו שורית ןגד תישאר לארשי ינב וברה רבדה ץרפכו 5 31 39
S :תומרע תומרע ונתיו ואיבה םהיהלא הוהיל םישדקמה םישדק רשעמו ןאצו רקב רשעמ םה םג הדוהי ירעב םיבשויה הדוהיו לארשי ינבו 6 31 39
S :ולכ יעיבשה שדחבו דוסיל תומרעה ולחה ישלשה שדחב 7 31 39
P :לארשי ומע תאו הוהי תא וכרביו תומרעה תא ואריו םירשהו והיקזחי ואביו 8 31 39
:תומרעה לע םיולהו םינהכה לע והיקזחי שרדיו 9 31 39
S :הזה ןומהה תא רתונהו ומע תא ךרב הוהי יכ בורל דע רתוהו עובשו לוכא הוהי תיב איבל המורתה לחהמ רמאיו קודצ תיבל שארה ןהכה והירזע וילא רמאיו 10 31 39
:וניכיו הוהי תיבב תוכשל ןיכהל והיקזחי רמאיו 11 31 39
(והיננכ) :הנשמ והיחא יעמשו יולה והיננוכ דיגנ םהילעו הנומאב םישדקהו רשעמהו המורתה תא ואיביו 12 31 39
(והיננכ) :םיהלאה תיב דיגנ והירזעו ךלמה והיקזחי דקפמב ויחא יעמשו והיננוכ דימ םידיקפ והינבו תחמו והיכמסיו לאילאו דבזויו תומיריו לאהשעו תחנו והיזזעו לאיחיו 13 31 39
:םישדקה ישדקו הוהי תמורת תתל םיהלאה תובדנ לע החרזמל רעושה יולה הנמי ןב ארוקו 14 31 39
:ןטקכ לודגכ תוקלחמב םהיחאל תתל הנומאב םינהכה ירעב והינכשו והירמא והיעמשו עושיו ןמינמו ןדע ודי לעו 15 31 39
:םהיתוקלחמכ םתורמשמב םתדובעל ומויב םוי רבדל הוהי תיבל אבה לכל הלעמלו םינש שולש ןבמ םירכזל םשחיתה דבלמ 16 31 39
:םהיתוקלחמב םהיתורמשמב הלעמלו הנש םירשע ןבמ םיולהו םהיתובא תיבל םינהכה שחיתה תאו 17 31 39
:שדק ושדקתי םתנומאב יכ להק לכל םהיתונבו םהינבו םהישנ םפט לכב שחיתהלו 18 31 39
:םיולב שחיתה לכלו םינהכב רכז לכל תונמ תתל תומשב ובקנ רשא םישנא ריעו ריע לכב םהירע שרגמ ידשב םינהכה ןרהא ינבלו 19 31 39
:ויהלא הוהי ינפל תמאהו רשיהו בוטה שעיו הדוהי לכב והיקזחי תאזכ שעיו 20 31 39
P :חילצהו השע ובבל לכב ויהלאל שרדל הוצמבו הרותבו םיהלאה תיב תדובעב לחה רשא השעמ לכבו 21 31 39
:וילא םעקבל רמאיו תורצבה םירעה לע ןחיו הדוהיב אביו רושא ךלמ בירחנס אב הלאה תמאהו םירבדה ירחא 1 32 39
:םלשורי לע המחלמל וינפו בירחנס אב יכ והיקזחי אריו 2 32 39
:והורזעיו ריעל ץוחמ רשא תוניעה ימימ תא םותסל וירבגו וירש םע ץעויו 3 32 39
:םיבר םימ ואצמו רושא יכלמ ואובי המל רמאל ץראה ךותב ףטושה לחנה תאו תוניעמה לכ תא ומתסיו בר םע וצבקיו 4 32 39
:םינגמו ברל חלש שעיו דיוד ריע אולמה תא קזחיו תרחא המוחה הצוחלו תולדגמה לע לעיו הצורפה המוחה לכ תא ןביו קזחתיו 5 32 39
:רמאל םבבל לע רבדיו ריעה רעש בוחר לא וילא םצבקיו םעה לע תומחלמ ירש ןתיו 6 32 39
:ומעמ בר ונמע יכ ומע רשא ןומהה לכ ינפלמו רושא ךלמ ינפמ ותחת לאו וארית לא וצמאו וקזח 7 32 39
P :הדוהי ךלמ והיקזחי ירבד לע םעה וכמסיו ונתמחלמ םחלהלו ונרזעל וניהלא הוהי ונמעו רשב עורז ומע 8 32 39
:רמאל םלשוריב רשא הדוהי לכ לעו הדוהי ךלמ והיקזחי לע ומע ותלשממ לכו שיכל לע אוהו המילשורי וידבע רושא ךלמ בירחנס חלש הז רחא 9 32 39
:םלשוריב רוצמב םיבשיו םיחטב םתא המ לע רושא ךלמ בירחנס רמא הכ 10 32 39
:רושא ךלמ ףכמ ונליצי וניהלא הוהי רמאל אמצבו בערב תומל םכתא תתל םכתא תיסמ והיקזחי אלה 11 32 39
:וריטקת וילעו ווחתשת דחא חבזמ ינפל רמאל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ תאו ויתמב תא ריסה והיקזחי אוה אלה 12 32 39
:ידימ םצרא תא ליצהל תוצראה יוג יהלא ולכי לוכיה תוצראה ימע לכל יתובאו ינא יתישע המ ועדת אלה 13 32 39
:ידימ םכתא ליצהל םכיהלא לכוי יכ ידימ ומע תא ליצהל לוכי רשא יתובא ומירחה רשא הלאה םיוגה יהלא לכב ימ 14 32 39
:ידימ םכתא וליצי אל םכיהלא יכ ףא יתובא דימו ידימ ומע ליצהל הכלממו יוג לכ הולא לכ לכוי אל יכ ול ונימאת לאו תאזכ םכתא תיסי לאו והיקזח םכתא אישי לא התעו 15 32 39
:ודבע והיקזחי לעו םיהלאה הוהי לע וידבע ורבד דועו 16 32 39
:ידימ ומע והיקזחי יהלא ליצי אל ןכ ידימ םמע וליצה אל רשא תוצראה יוג יהלאכ רמאל וילע רמאלו לארשי יהלא הוהיל ףרחל בתכ םירפסו 17 32 39
:ריעה תא ודכלי ןעמל םלהבלו םאריל המוחה לע רשא םלשורי םע לע תידוהי לודג לוקב וארקיו 18 32 39
S :םדאה ידי השעמ ץראה ימע יהלא לעכ םלשורי יהלא לא ורבדיו 19 32 39
P :םימשה וקעזיו תאז לע איבנה ץומא ןב והיעשיו ךלמה והיקזחי ללפתיו 20 32 39
(יאיצימו) :ברחב והליפה םש ויעמ ואיצימו ויהלא תיב אביו וצראל םינפ תשבב בשיו רושא ךלמ הנחמב רשו דיגנו ליח רובג לכ דחכיו ךאלמ הוהי חלשיו 21 32 39
:ביבסמ םלהניו לכ דימו רושא ךלמ בירחנס דימ םלשורי יבשי תאו והיקזחי תא הוהי עשויו 22 32 39
S :ןכ ירחאמ םיוגה לכ יניעל אשניו הדוהי ךלמ והיקזחיל תונדגמו םלשוריל הוהיל החנמ םיאיבמ םיברו 23 32 39
:ול ןתנ תפומו ול רמאיו הוהי לא ללפתיו תומל דע והיקזחי הלח םהה םימיב 24 32 39
:םלשוריו הדוהי לעו ףצק וילע יהיו ובל הבג יכ והיקזחי בישה וילע למגכ אלו 25 32 39
:והיקזחי ימיב הוהי ףצק םהילע אב אלו םלשורי יבשיו אוה ובל הבגב והיקזחי ענכיו 26 32 39
:הדמח ילכ לכלו םינגמלו םימשבלו הרקי ןבאלו בהזלו ףסכל ול השע תורצאו דאמ הברה דובכו רשע והיקזחיל יהיו 27 32 39
:תורואל םירדעו המהבו המהב לכל תוראו רהציו שוריתו ןגד תאובתל תונכסמו 28 32 39
:דאמ בר שוכר םיהלא ול ןתנ יכ ברל רקבו ןאצ הנקמו ול השע םירעו 29 32 39
:והשעמ לכב והיקזחי חלציו דיוד ריעל הברעמ הטמל םרשייו ןוילעה ןוחיג ימימ אצומ תא םתס והיקזחי אוהו 30 32 39
:ובבלב לכ תעדל ותוסנל םיהלאה ובזע ץראב היה רשא תפומה שרדל וילע םיחלשמה לבב ירש יצילמב ןכו 31 32 39
:לארשיו הדוהי יכלמ רפס לע איבנה ץומא ןב והיעשי ןוזחב םיבותכ םנה וידסחו והיקזחי ירבד רתיו 32 32 39
P :ויתחת ונב השנמ ךלמיו םלשורי יבשיו הדוהי לכ ותומב ול ושע דובכו דיוד ינב ירבק הלעמב והרבקיו ויתבא םע והיקזחי בכשיו 33 32 39
:םלשוריב ךלמ הנש שמחו םישמחו וכלמב השנמ הנש הרשע םיתש ןב 1 33 39
:לארשי ינב ינפמ הוהי שירוה רשא םיוגה תובעותכ הוהי יניעב ערה שעיו 2 33 39
:םתא דבעיו םימשה אבצ לכל וחתשיו תורשא שעיו םילעבל תוחבזמ םקיו ויבא והיקזחי ץתנ רשא תומבה תא ןביו בשיו 3 33 39
:םלועל ימש היהי םלשוריב הוהי רמא רשא הוהי תיבב תוחבזמ הנבו 4 33 39
:הוהי תיב תורצח יתשב םימשה אבצ לכל תוחבזמ ןביו 5 33 39
:וסיעכהל הוהי יניעב ערה תושעל הברה ינועדיו בוא השעו ףשכו שחנו ןנועו םנה ןב יגב שאב וינב תא ריבעה אוהו 6 33 39
:םוליעל ימש תא םישא לארשי יטבש לכמ יתרחב רשא םלשוריבו הזה תיבב ונב המלש לאו דיוד לא םיהלא רמא רשא םיהלאה תיבב השע רשא למסה לספ תא םשיו 7 33 39
:השמ דיב םיטפשמהו םיקחהו הרותה לכל םיתיוצ רשא לכ תא תושעל ורמשי םא קר םכיתבאל יתדמעה רשא המדאה לעמ לארשי לגר תא ריסהל ףיסוא אלו 8 33 39
P :לארשי ינב ינפמ הוהי דימשה רשא םיוגה ןמ ער תושעל םלשורי יבשיו הדוהי תא השנמ עתיו 9 33 39
:ובישקה אלו ומע לאו השנמ לא הוהי רבדיו 10 33 39
:הלבב והכילויו םיתשחנב והרסאיו םיחחב השנמ תא ודכליו רושא ךלמל רשא אבצה ירש תא םהילע הוהי אביו 11 33 39
:ויתבא יהלא ינפלמ דאמ ענכיו ויהלא הוהי ינפ תא הלח ול רצהכו 12 33 39
:םיהלאה אוה הוהי יכ השנמ עדיו ותוכלמל םלשורי והבישיו ותנחת עמשיו ול רתעיו וילא ללפתיו 13 33 39
:הדוהיב תורצבה םירעה לכב ליח ירש םשיו דאמ ההיבגיו לפעל בבסו םיגדה רעשב אובלו לחנב ןוחיגל הברעמ דיוד ריעל הנוציח המוח הנב ןכ ירחאו 14 33 39
:ריעל הצוח ךלשיו םלשוריבו הוהי תיב רהב הנב רשא תוחבזמה לכו הוהי תיבמ למסה תאו רכנה יהלא תא רסיו 15 33 39
(ןביו) :לארשי יהלא הוהי תא דובעל הדוהיל רמאיו הדותו םימלש יחבז וילע חבזיו הוהי חבזמ תא ןכיו 16 33 39
:םהיהלא הוהיל קר תומבב םיחבז םעה דוע לבא 17 33 39
:לארשי יכלמ ירבד לע םנה לארשי יהלא הוהי םשב וילא םירבדמה םיזחה ירבדו ויהלא לא ותלפתו השנמ ירבד רתיו 18 33 39
:יזוח ירבד לע םיבותכ םנה וענכה ינפל םילספהו םירשאה דימעהו תומב םהב הנב רשא תומקמהו ולעמו ותאטח לכו ול רתעהו ותלפתו 19 33 39
P :ויתחת ונב ןומא ךלמיו ותיב והרבקיו ויתבא םע השנמ בכשיו 20 33 39
:םלשוריב ךלמ םינש םיתשו וכלמב ןומא הנש םיתשו םירשע ןב 21 33 39
:םדבעיו ןומא חבז ויבא השנמ השע רשא םיליספה לכלו ויבא השנמ השע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו 22 33 39
:המשא הברה ןומא אוה יכ ויבא השנמ ענכהכ הוהי ינפלמ ענכנ אלו 23 33 39
:ותיבב והתימיו וידבע וילע ורשקיו 24 33 39
P :ויתחת ונב והישאי תא ץראה םע וכילמיו ןומא ךלמה לע םירשקה לכ תא ץראה םע וכיו 25 33 39
:םלשוריב ךלמ הנש תחאו םישלשו וכלמב והישאי םינש הנומש ןב 1 34 39
:לואמשו ןימי רס אלו ויבא דיוד יכרדב ךליו הוהי יניעב רשיה שעיו 2 34 39
:תוכסמהו םילספהו םירשאהו תומבה ןמ םלשוריו הדוהי תא רהטל לחה הנש הרשע םיתשבו ויבא דיוד יהלאל שורדל לחה רענ ונדוע אוהו וכלמל םינש הנומשבו 3 34 39
:םהל םיחבזה םירבקה ינפ לע קרזיו קדהו רבש תוכסמהו םילספהו םירשאהו עדג םהילעמ הלעמל רשא םינמחהו םילעבה תוחבזמ תא וינפל וצתניו 4 34 39
(םתוחבזמ) (לע) :םלשורי תאו הדוהי תא רהטיו םיתוחבזמ לע ףרש םינהכ תומצעו 5 34 39
(םהיתברחב) :ביבס םהיתב רהב ילתפנ דעו ןועמשו םירפאו השנמ ירעבו 6 34 39
S :םלשוריל בשיו לארשי ץרא לכב עדג םינמחה לכו קדהל תתכ םילספהו םירשאה תאו תוחבזמה תא ץתניו 7 34 39
:ויהלא הוהי תיב תא קזחל ריכזמה זחאוי ןב חאוי תאו ריעה רש והישעמ תאו והילצא ןב ןפש תא חלש תיבהו ץראה רהטל וכלמל הרשע הנומש תנשבו 8 34 39
(ובשיו) :םלשורי יבשיו ןמינבו הדוהי לכמו לארשי תיראש לכמו םירפאו השנמ דימ ףסה ירמש םיולה ופסא רשא םיהלא תיב אבומה ףסכה תא ונתיו לודגה ןהכה והיקלח לא ואביו 9 34 39
:תיבה קזחלו קודבל הוהי תיבב םישע רשא הכאלמה ישוע ותא ונתיו הוהי תיבב םידקפמה הכאלמה השע די לע ונתיו 10 34 39
:הדוהי יכלמ ותיחשה רשא םיתבה תא תורקלו תורבחמל םיצעו בצחמ ינבא תונקל םינבלו םישרחל ונתיו 11 34 39
:ריש ילכב ןיבמ לכ םיולהו חצנל םיתהקה ינב ןמ םלשמו הירכזו יררמ ינב ןמ םיולה והידבעו תחי םידקפמ םהילעו הכאלמב הנומאב םישע םישנאהו 12 34 39
:םירעושו םירטשו םירפוס םיולהמו הדובעו הדובעל הכאלמ השע לכל םיחצנמו םילבסה לעו 13 34 39
:השמ דיב הוהי תרות רפס תא ןהכה והיקלח אצמ הוהי תיב אבומה ףסכה תא םאיצוהבו 14 34 39
:ןפש לא רפסה תא והיקלח ןתיו הוהי תיבב יתאצמ הרותה רפס רפוסה ןפש לא רמאיו והיקלח ןעיו 15 34 39
:םישע םה ךידבע דיב ןתנ רשא לכ רמאל רבד ךלמה תא דוע בשיו ךלמה לא רפסה תא ןפש אביו 16 34 39
:הכאלמה ישוע די לעו םידקפמה די לע והונתיו הוהי תיבב אצמנה ףסכה תא וכיתיו 17 34 39
:ךלמה ינפל ןפש וב ארקיו ןהכה והיקלח יל ןתנ רפס רמאל ךלמל רפוסה ןפש דגיו 18 34 39
:וידגב תא ערקיו הרותה ירבד תא ךלמה עמשכ יהיו 19 34 39
:רמאל ךלמה דבע הישע תאו רפוסה ןפש תאו הכימ ןב ןודבע תאו ןפש ןב םקיחא תאו והיקלח תא ךלמה וציו 20 34 39
P :הזה רפסה לע בותכה לככ תושעל הוהי רבד תא וניתובא ורמש אל רשא לע ונב הכתנ רשא הוהי תמח הלודג יכ אצמנ רשא רפסה ירבד לע הדוהיבו לארשיב ראשנה דעבו ידעב הוהי תא ושרד וכל 21 34 39
(תהקת) (ןב) S :תאזכ הילא ורבדיו הנשמב םלשוריב תבשוי איהו םידגבה רמוש הרסח ןב תהקות ןב םלש תשא האיבנה הדלח לא ךלמה רשאו והיקלח ךליו 22 34 39
S :ילא םכתא חלש רשא שיאל ורמא לארשי יהלא הוהי רמא הכ םהל רמאתו 23 34 39
:הדוהי ךלמ ינפל וארק רשא רפסה לע תובותכה תולאה לכ תא ויבשוי לעו הזה םוקמה לע הער איבמ יננה הוהי רמא הכ 24 34 39
(ורטקיו) :הבכת אלו הזה םוקמב יתמח ךתתו םהידי ישעמ לכב ינסיעכה ןעמל םירחא םיהלאל וריטקיו ינובזע רשא תחת 25 34 39
:תעמש רשא םירבדה לארשי יהלא הוהי רמא הכ S וילא ורמאת הכ הוהיב שורדל םכתא חלשה הדוהי ךלמ לאו 26 34 39
:הוהי םאנ יתעמש ינא םגו ינפל ךבתו ךידגב תא ערקתו ינפל ענכתו ויבשי לעו הזה םוקמה לע וירבד תא ךעמשב םיהלא ינפלמ ענכתו ךבבל ךר ןעי 27 34 39
P :רבד ךלמה תא ובישיו ויבשי לעו הזה םוקמה לע איבמ ינא רשא הערה לכב ךיניע הניארת אלו םולשב ךיתרבק לא תפסאנו ךיתבא לא ךפסא יננה 28 34 39
:םלשוריו הדוהי ינקז לכ תא ףסאיו ךלמה חלשיו 29 34 39
:הוהי תיב אצמנה תירבה רפס ירבד לכ תא םהינזאב ארקיו ןטק דעו לודגמ םעה לכו םיולהו םינהכהו םלשורי יבשיו הדוהי שיא לכו הוהי תיב ךלמה לעיו 30 34 39
:הזה רפסה לע םיבותכה תירבה ירבד תא תושעל ושפנ לכבו ובבל לכב ויקחו ויתודעו ויתוצמ תא רומשלו הוהי ירחא תכלל הוהי ינפל תירבה תא תרכיו ודמע לע ךלמה דמעיו 31 34 39
:םהיתובא יהלא םיהלא תירבכ םלשורי יבשי ושעיו ןמינבו םלשוריב אצמנה לכ תא דמעיו 32 34 39
P :םהיתובא יהלא הוהי ירחאמ ורס אל וימי לכ םהיהלא הוהי תא דובעל לארשיב אצמנה לכ תא דבעיו לארשי ינבל רשא תוצראה לכמ תובעותה לכ תא והישאי רסיו 33 34 39
:ןושארה שדחל רשע העבראב חספה וטחשיו הוהיל חספ םלשוריב והישאי שעיו 1 35 39
:הוהי תיב תדובעל םקזחיו םתורמשמ לע םינהכה דמעיו 2 35 39
(םיניבמה) :לארשי ומע תאו םכיהלא הוהי תא ודבע התע ףתכב אשמ םכל ןיא לארשי ךלמ דיוד ןב המלש הנב רשא תיבב שדקה ןורא תא ונת הוהיל םישודקה לארשי לכל םינובמה םיולל רמאיו 3 35 39
(וניכהו) :ונב המלש בתכמבו לארשי ךלמ דיוד בתכב םכיתוקלחמכ םכיתובא תיבל ונוכהו 4 35 39
:םיולל בא תיב תקלחו םעה ינב םכיחאל תובאה תיב תוגלפל שדקב ודמעו 5 35 39
P :השמ דיב הוהי רבדכ תושעל םכיחאל וניכהו ושדקתהו חספה וטחשו 6 35 39
S :ךלמה שוכרמ הלא םיפלא תשלש רקבו ףלא םישלש רפסמל אצמנה לכל םיחספל לכה םיזע ינבו םישבכ ןאצ םעה ינבל והישאי םריו 7 35 39
:תואמ שלש רקבו תואמ ששו םיפלא םיחספל ונתנ םינהכל םיהלאה תיב ידיגנ לאיחיו והירכזו היקלח ומירה םיוללו םינהכל םעל הבדנל וירשו 8 35 39
(והיננכו) :תואמ שמח רקבו םיפלא תשמח םיחספל םיולל ומירה םיולה ירש דבזויו לאיעיו והיבשחו ויחא לאנתנו והיעמשו והיננוכו 9 35 39
:ךלמה תוצמכ םתוקלחמ לע םיולהו םדמע לע םינהכה ודמעיו הדובעה ןוכתו 10 35 39
:םיטישפמ םיולהו םדימ םינהכה וקרזיו חספה וטחשיו 11 35 39
:רקבל ןכו השמ רפסב בותככ הוהיל בירקהל םעה ינבל תובא תיבל תוגלפמל םתתל הלעה וריסיו 12 35 39
:םעה ינב לכל וציריו תוחלצבו םידודבו תוריסב ולשב םישדקהו טפשמכ שאב חספה ולשביו 13 35 39
:ןרהא ינב םינהכלו םהל וניכה םיולהו הליל דע םיבלחהו הלועה תולעהב ןרהא ינב םינהכה יכ םינהכלו םהל וניכה רחאו 14 35 39
:םהל וניכה םיולה םהיחא יכ םתדבע לעמ רוסל םהל ןיא רעשו רעשל םירעשהו ךלמה הזוח ןותדיו ןמיהו ףסאו דיוד תוצמכ םדמעמ לע ףסא ינב םיררשמהו 15 35 39
:והישאי ךלמה תוצמכ הוהי חבזמ לע תולע תולעהו חספה תושעל אוהה םויב הוהי תדובע לכ ןוכתו 16 35 39
:םימי תעבש תוצמה גח תאו איהה תעב חספה תא םיאצמנה לארשי ינב ושעיו 17 35 39
S :םלשורי יבשויו אצמנה לארשיו הדוהי לכו םיולהו םינהכהו והישאי השע רשא חספכ ושע אל לארשי יכלמ לכו איבנה לאומש ימימ לארשיב והמכ חספ השענ אלו 18 35 39
:הזה חספה השענ והישאי תוכלמל הנש הרשע הנומשב 19 35 39
:והישאי ותארקל אציו תרפ לע שימכרכב םחלהל םירצמ ךלמ וכנ הלע תיבה תא והישאי ןיכה רשא תאז לכ ירחא 20 35 39
:ךתיחשי לאו ימע רשא םיהלאמ ךל לדח ינלהבל רמא םיהלאו יתמחלמ תיב לא יכ םויה התא ךילע אל הדוהי ךלמ ךלו יל המ רמאל םיכאלמ וילא חלשיו 21 35 39
:ודגמ תעקבב םחלהל אביו םיהלא יפמ וכנ ירבד לא עמש אלו שפחתה וב םחלהל יכ ונממ וינפ והישאי בסה אלו 22 35 39
:דאמ יתילחה יכ ינוריבעה וידבעל ךלמה רמאיו והישאי ךלמל םיריה וריו 23 35 39
P :והישאי לע םילבאתמ םלשוריו הדוהי לכו ויתבא תורבקב רבקיו תמיו םלשורי והכילויו ול רשא הנשמה בכר לע והביכריו הבכרמה ןמ וידבע והריבעיו 24 35 39
:תוניקה לע םיבותכ םנהו לארשי לע קחל םונתיו םויה דע והישאי לע םהיתוניקב תורשהו םירשה לכ ורמאיו והישאי לע והימרי ןנוקיו 25 35 39
:הוהי תרותב בותככ וידסחו והישאי ירבד רתיו 26 35 39
:הדוהיו לארשי יכלמ רפס לע םיבותכ םנה םינרחאהו םינשארה וירבדו 27 35 39
:םלשוריב ויבא תחת והכילמיו והישאי ןב זחאוהי תא ץראה םע וחקיו 1 36 39
:םלשוריב ךלמ םישדח השלשו וכלמב זחאוי הנש םירשעו שולש ןב 2 36 39
:בהז רככו ףסכ רככ האמ ץראה תא שנעיו םלשוריב םירצמ ךלמ והריסיו 3 36 39
P :המירצמ והאיביו וכנ חקל ויחא זחאוי תאו םיקיוהי ומש תא בסיו םלשוריו הדוהי לע ויחא םיקילא תא םירצמ ךלמ ךלמיו 4 36 39
:ויהלא הוהי יניעב ערה שעיו םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב םיקיוהי הנש שמחו םירשע ןב 5 36 39
:הלבב וכילהל םיתשחנב והרסאיו לבב ךלמ רצאנדכובנ הלע וילע 6 36 39
:לבבב ולכיהב םנתיו לבבל רצאנדכובנ איבה הוהי תיב ילכמו 7 36 39
P :ויתחת ונב ןיכיוהי ךלמיו הדוהיו לארשי יכלמ רפס לע םיבותכ םנה וילע אצמנהו השע רשא ויתבעתו םיקיוהי ירבד רתיו 8 36 39
:הוהי יניעב ערה שעיו םלשוריב ךלמ םימי תרשעו םישדח השלשו וכלמב ןיכיוהי םינש הנומש ןב 9 36 39
P :םלשוריו הדוהי לע ויחא והיקדצ תא ךלמיו הוהי תיב תדמח ילכ םע הלבב והאביו רצאנדכובנ ךלמה חלש הנשה תבושתלו 10 36 39
:םלשוריב ךלמ הנש הרשע תחאו וכלמב והיקדצ הנש תחאו םירשע ןב 11 36 39
:הוהי יפמ איבנה והימרי ינפלמ ענכנ אל ויהלא הוהי יניעב ערה שעיו 12 36 39
:לארשי יהלא הוהי לא בושמ ובבל תא ץמאיו ופרע תא שקיו םיהלאב ועיבשה רשא דרמ רצאנדכובנ ךלמב םגו 13 36 39
(לעמ) (לעמל) :םלשוריב שידקה רשא הוהי תיב תא ואמטיו םיוגה תובעת לככ לעמ לועמל וברה םעהו םינהכה ירש לכ םג 14 36 39
:ונועמ לעו ומע לע למח יכ חולשו םכשה ויכאלמ דיב םהילע םהיתובא יהלא הוהי חלשיו 15 36 39
:אפרמ ןיאל דע ומעב הוהי תמח תולע דע ויאבנב םיעתעתמו וירבד םיזובו םיהלאה יכאלמב םיבעלמ ויהיו 16 36 39
(םידשכ) :ודיב ןתנ לכה ששיו ןקז הלותבו רוחב לע למח אלו םשדקמ תיבב ברחב םהירוחב גרהיו םיידשכ ךלמ תא םהילע לעיו 17 36 39
:לבב איבה לכה וירשו ךלמה תורצאו הוהי תיב תורצאו םינטקהו םילדגה םיהלאה תיב ילכ לכו 18 36 39
S :תיחשהל הידמחמ ילכ לכו שאב ופרש היתונמרא לכו םלשורי תמוח תא וצתניו םיהלאה תיב תא ופרשיו 19 36 39
:סרפ תוכלמ ךלמ דע םידבעל וינבלו ול ויהיו לבב לא ברחה ןמ תיראשה לגיו 20 36 39
P :הנש םיעבש תואלמל התבש המשה ימי לכ היתותבש תא ץראה התצר דע והימרי יפב הוהי רבד תואלמל 21 36 39
S :רמאל בתכמב םגו ותוכלמ לכב לוק רבעיו סרפ ךלמ שרוכ חור תא הוהי ריעה והימרי יפב הוהי רבד תולכל סרפ ךלמ שרוכל תחא תנשבו 22 36 39
:לעיו ומע ויהלא הוהי ומע לכמ םכב ימ הדוהיב רשא םלשוריב תיב ול תונבל ילע דקפ אוהו םימשה יהלא הוהי יל ןתנ ץראה תוכלממ לכ סרפ ךלמ שרוכ רמא הכ 23 36 39
ומע לכמ םכב ימ הדוהיב רשא םלשוריב תיב ול תונבל ילע דקפ אוהו םימשה יהלא הוהי יל ןתנ ץראה תוכלממ לכ סרפ ךל[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja