:שונא תש םדא 1 1 38
:דרי לאללהמ ןניק 2 1 38
:ךמל חלשותמ ךונח 3 1 38
S :תפיו םח םש חנ 4 1 38
S :סריתו ךשמו לבתו ןויו ידמו גוגמו רמג תפי ינב 5 1 38
:המרגותו תפידו זנכשא רמג ינבו 6 1 38
S :םינדורו םיתכ השישרתו השילא ןוי ינבו 7 1 38
:ןענכו טופ םירצמו שוכ םח ינב 8 1 38
S :ןדדו אבש אמער ינבו אכתבסו אמערו אתבסו הליוחו אבס שוכ ינבו 9 1 38
S :ץראב רובג תויהל לחה אוה דורמנ תא דלי שוכו 10 1 38
(םידול) (תא) :םיחתפנ תאו םיבהל תאו םימנע תאו םיידול תא דלי םירצמו 11 1 38
S :םירתפכ תאו םיתשלפ םשמ ואצי רשא םיחלסכ תאו םיסרתפ תאו 12 1 38
:תח תאו ורכב ןודיצ תא דלי ןענכו 13 1 38
:ישגרגה תאו ירמאה תאו יסוביה תאו 14 1 38
:יניסה תאו יקרעה תאו יוחה תאו 15 1 38
S :יתמחה תאו ירמצה תאו ידוראה תאו 16 1 38
S :ךשמו רתגו לוחו ץועו םראו דולו דשכפראו רושאו םליע םש ינב 17 1 38
:רבע תא דלי חלשו חלש תא דלי דשכפראו 18 1 38
:ןטקי ויחא םשו ץראה הגלפנ וימיב יכ גלפ דחאה םש םינב ינש דלי רבעלו 19 1 38
:חרי תאו תומרצח תאו ףלש תאו דדומלא תא דלי ןטקיו 20 1 38
:הלקד תאו לזוא תאו םרודה תאו 21 1 38
:אבש תאו לאמיבא תאו לביע תאו 22 1 38
S :ןטקי ינב הלא לכ בבוי תאו הליוח תאו ריפוא תאו 23 1 38
:חלש דשכפרא םש 24 1 38
:וער גלפ רבע 25 1 38
:חרת רוחנ גורש 26 1 38
S :םהרבא אוה םרבא 27 1 38
S :לאעמשיו קחצי םהרבא ינב 28 1 38
:םשבמו לאבדאו רדקו תויבנ לאעמשי רוכב םתודלת הלא 29 1 38
:אמיתו דדח אשמ המודו עמשמ 30 1 38
S :לאעמשי ינב םה הלא המדקו שיפנ רוטי 31 1 38
S :ןדדו אבש ןשקי ינבו חושו קבשיו ןידמו ןדמו ןשקיו ןרמז תא הדלי םהרבא שגליפ הרוטק ינבו 32 1 38
S :הרוטק ינב הלא לכ העדלאו עדיבאו ךונחו רפעו הפיע ןידמ ינבו 33 1 38
S :לארשיו ושע קחצי ינב S קחצי תא םהרבא דלויו 34 1 38
S :חרקו םלעיו שועיו לאוער זפילא ושע ינב 35 1 38
S :קלמעו ענמתו זנק םתעגו יפצ רמואו ןמית זפילא ינב 36 1 38
S :הזמו המש חרז תחנ לאוער ינב 37 1 38
:ןשידו רצאו ןשידו הנעו ןועבצו לבושו ןטול ריעש ינבו 38 1 38
S :ענמת ןטול תוחאו םמוהו ירח ןטול ינבו 39 1 38
:הנעו היא ןועבצ ינבו S םנואו יפש לביעו תחנמו ןילע לבוש ינב 40 1 38
S :ןרכו ןרתיו ןבשאו ןרמח ןושיד ינבו S ןושיד הנע ינב 41 1 38
P :ןראו ץוע ןושיד ינב ןקעי ןועזו ןהלב רצא ינב 42 1 38
:הבהנד וריע םשו רועב ןב עלב לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו 43 1 38
:הרצבמ חרז ןב בבוי ויתחת ךלמיו עלב תמיו 44 1 38
:ינמיתה ץראמ םשוח ויתחת ךלמיו בבוי תמיו 45 1 38
(תיוע) :תויע וריע םשו באומ הדשב ןידמ תא הכמה דדב ןב דדה ויתחת ךלמיו םשוח תמיו 46 1 38
:הקרשממ הלמש ויתחת ךלמיו דדה תמיו 47 1 38
:רהנה תובחרמ לואש ויתחת ךלמיו הלמש תמיו 48 1 38
:רובכע ןב ןנח לעב ויתחת ךלמיו לואש תמיו 49 1 38
:בהז ימ תב דרטמ תב לאבטיהמ ותשא םשו יעפ וריע םשו דדה ויתחת ךלמיו ןנח לעב תמיו 50 1 38
(הולע) :תתי ףולא הילע ףולא ענמת ףולא םודא יפולא ויהיו S דדה תמיו 51 1 38
:ןניפ ףולא הלא ףולא המבילהא ףולא 52 1 38
:רצבמ ףולא ןמית ףולא זנק ףולא 53 1 38
P :םודא יפולא הלא םריע ףולא לאידגמ ףולא 54 1 38
:ןולבזו רכששי הדוהיו יול ןועמש ןבואר לארשי ינב הלא 1 2 38
S :רשאו דג ילתפנ ןמינבו ףסוי ןד 2 2 38
S :והתימיו הוהי יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו תינענכה עוש תבמ ול דלונ השולש הלשו ןנואו רע הדוהי ינב 3 2 38
S :השמח הדוהי ינב לכ חרז תאו ץרפ תא ול הדלי ותלכ רמתו 4 2 38
S :לומחו ןורצח ץרפ ינב 5 2 38
S :השמח םלכ ערדו לכלכו ןמיהו ןתיאו ירמז חרז ינבו 6 2 38
S :םרחב לעמ רשא לארשי רכוע רכע ימרכ ינבו 7 2 38
:הירזע ןתיא ינבו 8 2 38
:יבולכ תאו םר תאו לאמחרי תא ול דלונ רשא ןורצח ינבו 9 2 38
:הדוהי ינב אישנ ןושחנ תא דילוה בדנימעו בדנימע תא דילוה םרו 10 2 38
:זעב תא דילוה אמלשו אמלש תא דילוה ןושחנו 11 2 38
:ישי תא דילוה דבועו דבוע תא דילוה זעבו 12 2 38
:ישילשה אעמשו ינשה בדניבאו באילא תא ורכב תא דילוה ישיאו 13 2 38
:ישימחה ידר יעיברה לאנתנ 14 2 38
:יעבשה דיוד יששה םצא 15 2 38
(םהיתויחאו) :השלש לא השעו באויו ישבא היורצ ינבו ליגיבאו היורצ םהיתיחאו 16 2 38
:ילאעמשיה רתי אשמע יבאו אשמע תא הדלי ליגיבאו 17 2 38
:ןודראו בבושו רשי הינב הלאו תועירי תאו השא הבוזע תא דילוה ןורצח ןב בלכו 18 2 38
:רוח תא ול דלתו תרפא תא בלכ ול חקיו הבוזע תמתו 19 2 38
S :לאלצב תא דילוה ירואו ירוא תא דילוה רוחו 20 2 38
:בוגש תא ול דלתו הנש םישש ןב אוהו החקל אוהו דעלג יבא ריכמ תב לא ןורצח אב רחאו 21 2 38
:דעלגה ץראב םירע שולשו םירשע ול יהיו ריאי תא דילוה בוגשו 22 2 38
:דעלג יבא ריכמ ינב הלא לכ ריע םישש היתנב תאו תנק תא םתאמ ריאי תוח תא םראו רושג חקיו 23 2 38
:עוקת יבא רוחשא תא ול דלתו היבא ןורצח תשאו התרפא בלכב ןורצח תומ רחאו 24 2 38
:היחא םצאו ןראו הנובו םר רוכבה ןורצח רוכב לאמחרי ינב ויהיו 25 2 38
S :םנוא םא איה הרטע המשו לאמחריל תרחא השא יהתו 26 2 38
:רקעו ןימיו ץעמ לאמחרי רוכב םר ינב ויהיו 27 2 38
:רושיבאו בדנ ימש ינבו עדיו ימש םנוא ינב ויהיו 28 2 38
:דילומ תאו ןבחא תא ול דלתו ליהיבא רושיבא תשא םשו 29 2 38
S :םינב אל דלס תמיו םיפאו דלס בדנ ינבו 30 2 38
:ילחא ןשש ינבו ןשש יעשי ינבו יעשי םיפא ינבו 31 2 38
S :םינב אל רתי תמיו ןתנויו רתי ימש יחא עדי ינבו 32 2 38
:לאמחרי ינב ויה הלא אזזו תלפ ןתנוי ינבו 33 2 38
:עחרי ומשו ירצמ דבע ןששלו תונב םא יכ םינב ןששל היה אלו 34 2 38
:יתע תא ול דלתו השאל ודבע עחריל ותב תא ןשש ןתיו 35 2 38
:דבז תא דילוה ןתנו ןתנ תא דילה יתעו 36 2 38
:דבוע תא דילוה ללפאו ללפא תא דילוה דבזו 37 2 38
:הירזע תא דילוה אוהיו אוהי תא דילוה דבועו 38 2 38
:השעלא תא דילה ץלחו ץלח תא דילה הירזעו 39 2 38
:םולש תא דילה ימססו ימסס תא דילה השעלאו 40 2 38
:עמשילא תא דילה הימקיו הימקי תא דילוה םולשו 41 2 38
:ןורבח יבא השרמ ינבו ףיז יבא אוה ורכב עשימ לאמחרי יחא בלכ ינבו 42 2 38
:עמשו םקרו חפתו חרק ןורבח ינבו 43 2 38
:ימש תא דילוה םקרו םעקרי יבא םחר תא דילוה עמשו 44 2 38
:רוצ תיב יבא ןועמו ןועמ ימש ןבו 45 2 38
S :זזג תא דילה ןרחו זזג תאו אצומ תאו ןרח תא הדלי בלכ שגליפ הפיעו 46 2 38
:ףעשו הפיעו טלפו ןשיגו םתויו םגר ידהי ינבו 47 2 38
:הנחרת תאו רבש דלי הכעמ בלכ שגלפ 48 2 38
S :הסכע בלכ תבו אעבג יבאו הנבכמ יבא אוש תא הנמדמ יבא ףעש דלתו 49 2 38
:םירעי תירק יבא לבוש התרפא רוכב רוח ןב בלכ ינב ויה הלא 50 2 38
:רדג תיב יבא ףרח םחל תיב יבא אמלש 51 2 38
:תוחנמה יצח הארה םירעי תירק יבא לבושל םינב ויהיו 52 2 38
S :ילאתשאהו יתערצה ואצי הלאמ יערשמהו יתמשהו יתופהו ירתיה םירעי תירק תוחפשמו 53 2 38
:יערצה יתחנמה יצחו באוי תיב תורטע יתפוטנו םחל תיב אמלש ינב 54 2 38
(יבשי) S :בכר תיב יבא תמחמ םיאבה םיניקה המה םיתכוש םיתעמש םיתערת ץבעי ובשי םירפס תוחפשמו 55 2 38
:תילמרכה ליגיבאל לאינד ינש תילאערזיה םעניחאל ןנמא רוכבה ןורבחב ול דלונ רשא דיוד ינב ויה הלאו 1 3 38
:תיגח ןב הינדא יעיברה רושג ךלמ ימלת תב הכעמ ןב םולשבאל ישלשה 2 3 38
:ותשא הלגעל םערתי יששה לטיבאל היטפש ישימחה 3 3 38
S :םלשוריב ךלמ הנש שולשו םישלשו םישדח הששו םינש עבש םש ךלמיו ןורבחב ול דלונ השש 4 3 38
:לאימע תב עוש תבל העברא המלשו ןתנו בבושו אעמש םילשוריב ול ודלונ הלאו 5 3 38
:טלפילאו עמשילאו רחביו 6 3 38
:עיפיו גפנו הגנו 7 3 38
:העשת טלפילאו עדילאו עמשילאו 8 3 38
P :םתוחא רמתו םישגליפ ינב דבלמ דיוד ינב לכ 9 3 38
:ונב טפשוהי ונב אסא ונב היבא םעבחר המלש ןבו 10 3 38
:ונב שאוי ונב והיזחא ונב םרוי 11 3 38
:ונב םתוי ונב הירזע ונב והיצמא 12 3 38
:ונב השנמ ונב והיקזח ונב זחא 13 3 38
:ונב והישאי ונב ןומא 14 3 38
:םולש יעיברה והיקדצ ישלשה םיקיוהי ינשה ןנחוי רוכבה והישאי ינבו 15 3 38
:ונב היקדצ ונב הינכי םיקיוהי ינבו 16 3 38
:ונב לאיתלאש רסא הינכי ינבו 17 3 38
:היבדנו עמשוה הימקי רצאנשו הידפו םריכלמו 18 3 38
:םתוחא תימלשו היננחו םלשמ לבברז ןבו יעמשו לבברז הידפ ינבו 19 3 38
:שמח דסח בשוי הידסחו היכרבו להאו הבשחו 20 3 38
S :הינכש ינב הידבע ינב ןנרא ינב היפר ינב היעשיו היטלפ היננח ןבו 21 3 38
:השש טפשו הירענו חירבו לאגיו שוטח היעמש ינבו היעמש הינכש ינבו 22 3 38
:השלש םקירזעו היקזחו יניעוילא הירענ ןבו 23 3 38
(והיודוה) S :העבש יננעו הילדו ןנחויו בוקעו הילפו בישילאו והוידה יניעוילא ינבו 24 3 38
:לבושו רוחו ימרכו ןורצח ץרפ הדוהי ינב 1 4 38
S :יתערצה תוחפשמ הלא דהל תאו ימוחא תא דילה תחיו תחי תא דילוה לבוש ןב היארו 2 4 38
:ינופללצה םתוחא םשו שבדיו אמשיו לאערזי םטיע יבא הלאו 3 4 38
:םחל תיב יבא התרפא רוכב רוח ינב הלא השוח יבא רזעו רדג יבא לאונפו 4 4 38
:הרענו האלח םישנ יתש ויה עוקת יבא רוחשאלו 5 4 38
:הרענ ינב הלא ירתשחאה תאו ינמית תאו רפח תאו םזחא תא הרענ ול דלתו 6 4 38
(רחצו) :ןנתאו רחצי תרצ האלח ינבו 7 4 38
:םורה ןב לחרחא תוחפשמו הבבצה תאו בונע תא דילוה ץוקו 8 4 38
:בצעב יתדלי יכ רמאל ץבעי ומש הארק ומאו ויחאמ דבכנ ץבעי יהיו 9 4 38
:לאש רשא תא םיהלא אביו יבצע יתלבל הערמ תישעו ימע ךדי התיהו ילובג תא תיברהו ינכרבת ךרב םא רמאל לארשי יהלאל ץבעי ארקיו 10 4 38
:ןותשא יבא אוה ריחמ תא דילוה החוש יחא בולכו 11 4 38
S :הכר ישנא הלא שחנ ריע יבא הנחת תאו חספ תאו אפר תיב תא דילוה ןותשאו 12 4 38
:תתח לאינתע ינבו הירשו לאינתע זנק ינבו 13 4 38
P :ויה םישרח יכ םישרח איג יבא באוי תא דילוה הירשו הרפע תא דילוה יתנועמו 14 4 38
:זנקו הלא ינבו םענו הלא וריע הנפי ןב בלכ ינבו 15 4 38
:לארשאו אירית הפיזו ףיז לאללהי ינבו 16 4 38
:עמתשא יבא חבשי תאו ימש תאו םירמ תא רהתו ןוליו רפעו דרמו רתי הרזע ןבו 17 4 38
S :דרמ חקל רשא הערפ תב היתב ינב הלאו חונז יבא לאיתוקי תאו וכוש יבא רבח תאו רודג יבא דרי תא הדלי הידהיה ותשאו 18 4 38
:יתכעמה עמתשאו ימרגה הליעק יבא םחנ תוחא הידוה תשא ינבו 19 4 38
(ןוליתו) :תחוז ןבו תחוז יעשי ינבו ןולותו ןנח ןב הנרו ןונמא ןומיש ינבו 20 4 38
:עבשא תיבל ץבה תדבע תיב תוחפשמו השרמ יבא הדעלו הכל יבא רע הדוהי ןב הלש ינב 21 4 38
:םיקיתע םירבדהו םחל יבשיו באומל ולעב רשא ףרשו שאויו אבזכ ישנאו םיקויו 22 4 38
S :םש ובשי ותכאלמב ךלמה םע הרדגו םיעטנ יבשיו םירצויה המה 23 4 38
:לואש חרז בירי ןימיו לאומנ ןועמש ינב 24 4 38
:ונב עמשמ ונב םשבמ ונב םלש 25 4 38
:ונב יעמש ונב רוכז ונב לאומח עמשמ ינבו 26 4 38
S :הדוהי ינב דע וברה אל םתחפשמ לכו םיבר םינב ןיא ויחאלו שש תונבו רשע השש םינב יעמשלו 27 4 38
:לעוש רצחו הדלומו עבש ראבב ובשיו 28 4 38
:דלותבו םצעבו ההלבבו 29 4 38
:גלקיצבו המרחבו לאותבבו 30 4 38
:דיוד ךלמ דע םהירע הלא םירעשבו יארב תיבבו םיסוס רצחבו תובכרמ תיבבו 31 4 38
:שמח םירע ןשעו ןכתו ןומר ןיעו םטיע םהירצחו 32 4 38
:םהל םשחיתהו םתבשומ תאז לעב דע הלאה םירעה תוביבס רשא םהירצח לכו 33 4 38
:היצמא ןב השויו ךלמיו בבושמו 34 4 38
:לאישע ןב הירש ןב היבשוי ןב אוהיו לאויו 35 4 38
:הינבו לאמישיו לאידעו הישעו היחושיו הבקעיו יניעוילאו 36 4 38
:היעמש ןב ירמש ןב הידי ןב ןולא ןב יעפש ןב אזיזו 37 4 38
:בורל וצרפ םהיתובא תיבו םתוחפשמב םיאישנ תומשב םיאבה הלא 38 4 38
:םנאצל הערמ שקבל איגה חרזמל דע רדג אובמל וכליו 39 4 38
:םינפל םש םיבשיה םח ןמ יכ הולשו תטקשו םידי תבחר ץראהו בוטו ןמש הערמ ואצמיו 40 4 38
(םינועמה) (תאו) :םש םנאצל הערמ יכ םהיתחת ובשיו הזה םויה דע םמירחיו המש ואצמנ רשא םיניעמה תאו םהילהא תא וכיו הדוהי ךלמ והיקזחי ימיב תומשב םיבותכה הלא ואביו 41 4 38
:םשארב יעשי ינב לאיזעו היפרו הירענו היטלפו תואמ שמח םישנא ריעש רהל וכלה ןועמש ינב ןמ םהמו 42 4 38
:הזה םויה דע םש ובשיו קלמעל הטלפה תיראש תא וכיו 43 4 38
:הרכבל שחיתהל אלו לארשי ןב ףסוי ינבל ותרכב הנתנ ויבא יעוצי וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו 1 5 38
S :ףסויל הרכבהו ונממ דיגנלו ויחאב רבג הדוהי יכ 2 5 38
:ימרכו ןורצח אולפו ךונח לארשי רוכב ןבואר ינב 3 5 38
:ונב יעמש ונב גוג ונב היעמש לאוי ינב 4 5 38
:ונב לעב ונב היאר ונב הכימ 5 5 38
:ינבוארל אישנ אוה רשא ךלמ רסאנלפ תגלת הלגה רשא ונב הראב 6 5 38
:והירכזו לאיעי שארה םתודלתל שחיתהב ויתחפשמל ויחאו 7 5 38
:ןועמ לעבו ובנ דעו רערעב בשוי אוה לאוי ןב עמש ןב זזע ןב עלבו 8 5 38
:דעלג ץראב ובר םהינקמ יכ תרפ רהנה ןמל הרבדמ אובל דע בשי חרזמלו 9 5 38
P :דעלגל חרזמ ינפ לכ לע םהילהאב ובשיו םדיב ולפיו םיארגהה םע המחלמ ושע לואש ימיבו 10 5 38
:הכלס דע ןשבה ץראב ובשי םדגנל דג ינבו 11 5 38
:ןשבב טפשו ינעיו הנשמה םפשו שארה לאוי 12 5 38
S :העבש רבעו עיזו ןכעיו ירויו עבשו םלשמו לאכימ םהיתובא תיבל םהיחאו 13 5 38
:זוב ןב ודחי ןב ישישי ןב לאכימ ןב דעלג ןב חורי ןב ירוח ןב ליחיבא ינב הלא 14 5 38
:םתובא תיבל שאר ינוג ןב לאידבע ןב יחא 15 5 38
:םתואצות לע ןורש ישרגמ לכבו היתנבבו ןשבב דעלגב ובשיו 16 5 38
P :לארשי ךלמ םעברי ימיבו הדוהי ךלמ םתוי ימיב ושחיתה םלכ 17 5 38
:אבצ יאצי םיששו תואמ עבשו ףלא העבראו םיעברא המחלמ ידומלו תשק יכרדו ברחו ןגמ יאשנ םישנא ליח ינב ןמ השנמ טבש יצחו ידגו ןבואר ינב 18 5 38
:בדונו שיפנו רוטיו םיאירגהה םע המחלמ ושעיו 19 5 38
:וב וחטב יכ םהל רותענו המחלמב וקעז םיהלאל יכ םהמעש לכו םיאירגהה םדיב ונתניו םהילע ורזעיו 20 5 38
:ףלא האמ םדא שפנו םיפלא םירומחו ףלא םישמחו םיתאמ ןאצו ףלא םישמח םהילמג םהינקמ ובשיו 21 5 38
P :הלגה דע םהיתחת ובשיו המחלמה םיהלאהמ יכ ולפנ םיבר םיללח יכ 22 5 38
:ובר המה ןומרח רהו רינשו ןומרח לעב דע ןשבמ ץראב ובשי השנמ טבש יצח ינבו 23 5 38
:םתובא תיבל םישאר תומש ישנא ליח ירובג םישנא לאידחיו היודוהו הימריו לאירזעו לאילאו יעשיו רפעו םתובא תיב ישאר הלאו 24 5 38
:םהינפמ םיהלא דימשה רשא ץראה ימע יהלא ירחא ונזיו םהיתובא יהלאב ולעמיו 25 5 38
P :הזה םויה דע ןזוג רהנו ארהו רובחו חלחל םאיביו השנמ טבש יצחלו ידגלו ינבוארל םלגיו רושא ךלמ רסנלפ תגלת חור תאו רושא ךלמ לופ חור תא לארשי יהלא רעיו 26 5 38
:יררמו תהק ןושרג יול ינב 27 5 38
S :לאיזעו ןורבחו רהצי םרמע תהק ינבו 28 5 38
S :רמתיאו רזעלא אוהיבאו בדנ ןרהא ינבו S םירמו השמו ןרהא םרמע ינבו 29 5 38
:עושיבא תא דילה סחניפ סחניפ תא דילוה רזעלא 30 5 38
:יזע תא דילוה יקבו יקב תא דילוה עושיבאו 31 5 38
:תוירמ תא דילוה היחרזו היחרז תא דילוה יזעו 32 5 38
:בוטיחא תא דילוה הירמאו הירמא תא דילוה תוירמ 33 5 38
:ץעמיחא תא דילוה קודצו קודצ תא דילוה בוטיחאו 34 5 38
:ןנחוי תא דילוה הירזעו הירזע תא דילוה ץעמיחאו 35 5 38
:םלשוריב המלש הנב רשא תיבב ןהכ רשא אוה הירזע תא דילוה ןנחויו 36 5 38
:בוטיחא תא דילוה הירמאו הירמא תא הירזע דלויו 37 5 38
:םולש תא דילוה קודצו קודצ תא דילוה בוטיחאו 38 5 38
:הירזע תא דילוה היקלחו היקלח תא דילוה םולשו 39 5 38
:קדצוהי תא דילוה הירשו הירש תא דילוה הירזעו 40 5 38
S :רצאנדכבנ דיב םלשוריו הדוהי תא הוהי תולגהב ךלה קדצוהיו 41 5 38
:יררמו תהק םשרג יול ינב 1 6 38
:יעמשו ינבל םושרג ינב תומש הלאו 2 6 38
:לאיזעו ןורבחו רהציו םרמע תהק ינבו 3 6 38
:םהיתובאל יולה תוחפשמ הלאו ישמו ילחמ יררמ ינב 4 6 38
:ונב המז ונב תחי ונב ינבל םושרגל 5 6 38
:ונב ירתאי ונב חרז ונב ודע ונב חאוי 6 6 38
:ונב ריסא ונב חרק ונב בדנימע תהק ינב 7 6 38
:ונב ריסאו ונב ףסיבאו ונב הנקלא 8 6 38
:ונב לואשו ונב היזע ונב לאירוא ונב תחת 9 6 38
:תומיחאו ישמע הנקלא ינבו 10 6 38
(ינב) :ונב תחנו ונב יפוצ הנקלא ונב הנקלא 11 6 38
:ונב הנקלא ונב םחרי ונב באילא 12 6 38
S :היבאו ינשו רכבה לאומש ינבו 13 6 38
:ונב הזע ונב יעמש ונב ינבל ילחמ יררמ ינב 14 6 38
P :ונב הישע ונב היגח ונב אעמש 15 6 38
:ןוראה חונממ הוהי תיב ריש ידי לע דיוד דימעה רשא הלאו 16 6 38
:םתדובע לע םטפשמכ ודמעיו םלשוריב הוהי תיב תא המלש תונב דע רישב דעומ להא ןכשמ ינפל םיתרשמ ויהיו 17 6 38
:לאומש ןב לאוי ןב ררושמה ןמיה יתהקה ינבמ םהינבו םידמעה הלאו 18 6 38
:חות ןב לאילא ןב םחרי ןב הנקלא ןב 19 6 38
(ףוצ) (ןב) :ישמע ןב תחמ ןב הנקלא ןב ףיצ ןב 20 6 38
:הינפצ ןב הירזע ןב לאוי ןב הנקלא ןב 21 6 38
:חרק ןב ףסיבא ןב ריסא ןב תחת ןב 22 6 38
:לארשי ןב יול ןב תהק ןב רהצי ןב 23 6 38
:אעמש ןב והיכרב ןב ףסא ונימי לע דמעה ףסא ויחאו 24 6 38
:היכלמ ןב הישעב ןב לאכימ ןב 25 6 38
:הידע ןב חרז ןב ינתא ןב 26 6 38
:יעמש ןב המז ןב ןתיא ןב 27 6 38
S :יול ןב םשרג ןב תחי ןב 28 6 38
:ךולמ ןב ידבע ןב ישיק ןב ןתיא לואמשה לע םהיחא יררמ ינבו 29 6 38
:היקלח ןב היצמא ןב היבשח ןב 30 6 38
:רמש ןב ינב ןב יצמא ןב 31 6 38
S :יול ןב יררמ ןב ישומ ןב ילחמ ןב 32 6 38
:םיהלאה תיב ןכשמ תדובע לכל םינותנ םיולה םהיחאו 33 6 38
P :םיהלאה דבע השמ הוצ רשא לככ לארשי לע רפכלו םישדקה שדק תכאלמ לכל תרטקה חבזמ לעו הלועה חבזמ לע םיריטקמ וינבו ןרהאו 34 6 38
:ונב עושיבא ונב סחניפ ונב רזעלא ןרהא ינב הלאו 35 6 38
:ונב היחרז ונב יזע ונב יקב 36 6 38
:ונב בוטיחא ונב הירמא ונב תוירמ 37 6 38
S :ונב ץעמיחא ונב קודצ 38 6 38
:לרוגה היה םהל יכ יתהקה תחפשמל ןרהא ינבל םלובגב םתוריטל םתובשומ הלאו 39 6 38
:היתביבס הישרגמ תאו הדוהי ץראב ןורבח תא םהל ונתיו 40 6 38
S :הנפי ןב בלכל ונתנ הירצח תאו ריעה הדש תאו 41 6 38
:הישרגמ תאו עמתשא תאו רתי תאו הישרגמ תאו הנבל תאו ןורבח תא טלקמה ירע תא ונתנ ןרהא ינבלו 42 6 38
:הישרגמ תאו ריבד תא הישרגמ תאו זליח תאו 43 6 38
S :הישרגמ תאו שמש תיב תאו הישרגמ תאו ןשע תאו 44 6 38
S :םהיתוחפשמב ריע הרשע שלש םהירע לכ הישרגמ תאו תותנע תאו הישרגמ תאו תמלע תאו הישרגמ תאו עבג תא ןמינב הטממו 45 6 38
S :רשע םירע לרוגב השנמ יצח הטמ תיצחממ הטמה תחפשממ םירתונה תהק ינבלו 46 6 38
S :הרשע שלש םירע ןשבב השנמ הטממו ילתפנ הטממו רשא הטממו רכששי הטממ םתוחפשמל םושרג ינבלו 47 6 38
:הרשע םיתש םירע לרוגב ןלובז הטממו דג הטממו ןבואר הטממ םתוחפשמל יררמ ינבל 48 6 38
:םהישרגמ תאו םירעה תא םיולל לארשי ינב ונתיו 49 6 38
S :תומשב םהתא וארקי רשא הלאה םירעה תא ןמינב ינב הטממו ןועמש ינב הטממו הדוהי ינב הטממ לרוגב ונתיו 50 6 38
:םירפא הטממ םלובג ירע יהיו תהק ינב תוחפשממו 51 6 38
:הישרגמ תאו רזג תאו םירפא רהב הישרגמ תאו םכש תא טלקמה ירע תא םהל ונתיו 52 6 38
:הישרגמ תאו ןורוח תיב תאו הישרגמ תאו םעמקי תאו 53 6 38
P :הישרגמ תאו ןומר תג תאו הישרגמ תאו ןוליא תאו 54 6 38
P :םירתונה תהק ינבל תחפשמל הישרגמ תאו םעלב תאו הישרגמ תאו רנע תא השנמ הטמ תיצחממו 55 6 38
S :הישרגמ תאו תורתשע תאו הישרגמ תאו ןשבב ןלוג תא השנמ הטמ יצח תחפשממ םושרג ינבל 56 6 38
:הישרגמ תאו תרבד תא הישרגמ תאו שדק תא רכששי הטממו 57 6 38
S :הישרגמ תאו םנע תאו הישרגמ תאו תומאר תאו 58 6 38
:הישרגמ תאו ןודבע תאו הישרגמ תאו לשמ תא רשא הטממו 59 6 38
:הישרגמ תאו בחר תאו הישרגמ תאו קקוח תאו 60 6 38
S :הישרגמ תאו םיתירק תאו הישרגמ תאו ןומח תאו הישרגמ תאו לילגב שדק תא ילתפנ הטממו 61 6 38
:הישרגמ תאו רובת תא הישרגמ תאו ונומר תא ןלובז הטממ םירתונה יררמ ינבל 62 6 38
:הישרגמ תאו הצהי תאו הישרגמ תאו רבדמב רצב תא ןבואר הטממ ןדריה חרזמל וחרי ןדריל רבעמו 63 6 38
:הישרגמ תאו תעפימ תאו הישרגמ תאו תומדק תאו 64 6 38
:הישרגמ תאו םינחמ תאו הישרגמ תאו דעלגב תומאר תא דג הטממו 65 6 38
S :הישרגמ תאו ריזעי תאו הישרגמ תאו ןובשח תאו 66 6 38
(בושי) S :העברא ןורמשו בישי האופו עלות רכששי ינבלו 1 7 38
S :תואמ ששו ףלא םינשו םירשע דיוד ימיב םרפסמ םתודלתל ליח ירובג עלותל םתובא תיבל םישאר לאומשו םשביו ימחיו לאיריו היפרו יזע עלות ינבו 2 7 38
:םלכ םישאר השמח הישי לאויו הידבעו לאכימ היחרזי ינבו היחרזי יזע ינבו 3 7 38
:םינבו םישנ וברה יכ ףלא הששו םישלש המחלמ אבצ ידודג םתובא תיבל םתודלתל םהילעו 4 7 38
P :לכל םשחיתה ףלא העבשו םינומש םיליח ירובג רכששי תוחפשמ לכל םהיחאו 5 7 38
:השלש לאעידיו רכבו עלב ןמינב 6 7 38
S :העבראו םישלשו ףלא םינשו םירשע םשחיתהו םיליח ירובג תובא תיב ישאר השמח יריעו תומיריו לאיזעו יזעו ןובצא עלב ינבו 7 7 38
:רכב ינב הלא לכ תמלעו תותנעו היבאו תומריו ירמעו יניעוילאו רזעילאו שעויו הרימז רכב ינבו 8 7 38
S :םיתאמו ףלא םירשע ליח ירובג םתובא תיב ישאר םתודלתל םשחיתהו 9 7 38
(שועי) :רחשיחאו שישרתו ןתיזו הנענכו דוהאו ןמינבו שיעי ןהלב ינבו ןהלב לאעידי ינבו 10 7 38
:המחלמל אבצ יאצי םיתאמו ףלא רשע העבש םיליח ירובג תובאה ישארל לאעידי ינב הלא לכ 11 7 38
:רחא ינב םשח ריע ינב םפחו םפשו 12 7 38
P :ההלב ינב םולשו רציו ינוגו לאיצחי ילתפנ ינב 13 7 38
:דעלג יבא ריכמ תא הדלי הימראה ושגליפ הדלי רשא לאירשא השנמ ינב 14 7 38
:תונב דחפלצל הניהתו דחפלצ ינשה םשו הכעמ ותחא םשו םיפשלו םיפחל השא חקל ריכמו 15 7 38
:םקרו םלוא וינבו שרש ויחא םשו שרפ ומש ארקתו ןב ריכמ תשא הכעמ דלתו 16 7 38
:השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ינב הלא ןדב םלוא ינבו 17 7 38
:הלחמ תאו רזעיבא תאו דוהשיא תא הדלי תכלמה ותחאו 18 7 38
P :םעינאו יחקלו םכשו ןיחא עדימש ינב ויהיו 19 7 38
:ונב תחתו ונב הדעלאו ונב תחתו ונב דרבו חלתוש םירפא ינבו 20 7 38
:םהינקמ תא תחקל ודרי יכ ץראב םידלונה תג ישנא םוגרהו דעלאו רזעו ונב חלתושו ונב דבזו 21 7 38
:ומחנל ויחא ואביו םיבר םימי םהיבא םירפא לבאתיו 22 7 38
:ותיבב התיה הערב יכ העירב ומש תא ארקיו ןב דלתו רהתו ותשא לא אביו 23 7 38
:הראש ןזא תאו ןוילעה תאו ןותחתה ןורוח תיב תא ןבתו הראש ותבו 24 7 38
:ונב ןחתו ונב חלתו ףשרו ונב חפרו 25 7 38
:ונב עמשילא ונב דוהימע ונב ןדעל 26 7 38
:ונב עשוהי ונב ןונ 27 7 38
:היתנבו היע דע היתנבו םכשו היתנבו רזג ברעמלו ןרענ חרזמלו היתנבו לא תיב םתובשמו םתזחאו 28 7 38
P :לארשי ןב ףסוי ינב ובשי הלאב היתונבו רוד היתונבו ודגמ היתנבו ךנעת היתנבו ןאש תיב השנמ ינב ידי לעו 29 7 38
:םתוחא חרשו העירבו יושיו הושיו הנמי רשא ינב 30 7 38
(תיזרב) :תוזרב יבא אוה לאיכלמו רבח העירב ינבו 31 7 38
:םתוחא אעוש תאו םתוח תאו רמוש תאו טלפי תא דילוה רבחו 32 7 38
:טלפי ינב הלא תושעו להמבו ךספ טלפי ינבו 33 7 38
(הבחו) (הגהרו) :םראו הבחי הגהורו יחא רמש ינבו 34 7 38
:למעו שלשו ענמיו חפוצ ויחא םלה ןבו 35 7 38
:הרמיו ירבו לעושו רפנרחו חוס חפוצ ינב 36 7 38
:אראבו ןרתיו השלשו אמשו דוהו רצב 37 7 38
:אראו הפספו הנפי רתי ינבו 38 7 38
:איצרו לאינחו חרא אלע ינבו 39 7 38
S :ףלא הששו S םירשע םישנא םרפסמ המחלמב אבצב םשחיתהו םיאישנה ישאר םיליח ירובג םירורב תובאה תיב ישאר רשא ינב הלא לכ 40 7 38
:ישילשה חרחאו ינשה לבשא ורכב עלב תא דילוה ןמינבו 1 8 38
S :ישימחה אפרו יעיברה החונ 2 8 38
:דוהיבאו ארגו רדא עלבל םינב ויהיו 3 8 38
:חוחאו ןמענו עושיבאו 4 8 38
:םרוחו ןפופשו ארגו 5 8 38
:תחנמ לא םולגיו עבג יבשויל תובא ישאר םה הלא דוחא ינב הלאו 6 8 38
:דחיחא תאו אזע תא דילוהו םלגה אוה ארגו היחאו ןמענו 7 8 38
:וישנ ארעב תאו םישוח םתא וחלש ןמ באומ הדשב דילוה םירחשו 8 8 38
:םכלמ תאו אשימ תאו איבצ תאו בבוי תא ותשא שדח ןמ דלויו 9 8 38
:תובא ישאר וינב הלא המרמ תאו היכש תאו ץועי תאו 10 8 38
:לעפלא תאו בוטיבא תא דילוה םישחמו 11 8 38
:היתנבו דל תאו ונוא תא הנב אוה דמשו םעשמו רבע לעפלא ינבו 12 8 38
:תג יבשוי תא וחירבה המה ןוליא יבשויל תובאה ישאר המה עמשו הערבו 13 8 38
:תומריו קשש ויחאו 14 8 38
:רדעו דרעו הידבזו 15 8 38
:העירב ינב אחויו הפשיו לאכימו 16 8 38
:רבחו יקזחו םלשמו הידבזו 17 8 38
:לעפלא ינב בבויו האילזיו ירמשיו 18 8 38
:ידבזו ירכזו םיקיו 19 8 38
:לאילאו יתלצו ינעילאו 20 8 38
:יעמש ינב תרמשו היארבו הידעו 21 8 38
:לאילאו רבעו ןפשיו 22 8 38
:ןנחו ירכזו ןודבעו 23 8 38
:היתתנעו םליעו היננחו 24 8 38
(לאונפו) :קשש ינב לאינפו הידפיו 25 8 38
:הילתעו הירחשו ירשמשו 26 8 38
:םחרי ינב ירכזו הילאו הישרעיו 27 8 38
S :םלשוריב ובשי הלא םישאר םתודלתל תובא ישאר הלא 28 8 38
:הכעמ ותשא םשו ןועבג יבא ובשי ןועבגבו 29 8 38
:בדנו לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו 30 8 38
:רכזו ויחאו רודגו 31 8 38
S :םהיחא םע םלשוריב ובשי םהיחא דגנ המה ףאו האמש תא דילוה תולקמו 32 8 38
:לעבשא תאו בדניבא תאו עוש יכלמ תאו ןתנוהי תא דילוה לואשו לואש תא דילוה שיקו שיק תא דילוה רנו 33 8 38
S :הכימ תא דילוה לעב בירמו לעב בירמ ןתנוהי ןבו 34 8 38
:זחאו עראתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו 35 8 38
:אצומ תא דילוה ירמזו ירמז תאו תומזע תאו תמלע תא דילוה הדעוהיו הדעוהי תא דילוה זחאו 36 8 38
:ונב לצא ונב השעלא ונב הפר אענב תא דילוה אצומו 37 8 38
:לצא ינב הלא לכ ןנחו הידבעו הירעשו לאעמשיו ורכב םקירזע םתומש הלאו םינב השש לצאלו 38 8 38
:ישלשה טלפילאו ינשה שועי ורכב םלוא ויחא קשע ינבו 39 8 38
P :ןמינב ינבמ הלא לכ םישמחו האמ םינב ינבו םינב םיברמו תשק יכרד ליח ירבג םישנא םלוא ינב ויהיו 40 8 38
S :םלעמב לבבל ולגה הדוהיו לארשי יכלמ רפס לע םיבותכ םנהו ושחיתה לארשי לכו 1 9 38
:םיניתנהו םיולה םינהכה לארשי םהירעב םתזחאב רשא םינשארה םיבשויהו 2 9 38
:השנמו םירפא ינב ןמו ןמינב ינב ןמו הדוהי ינב ןמ ובשי םלשוריבו 3 9 38
(ץרפ) (ינב) (ןמ) (ינב) (ןב) :הדוהי ןב ץרפ ינב ןמינב ןב ירמא ןב ירמע ןב דוהימע ןב יתוע 4 9 38
:וינבו רוכבה הישע ינולישה ןמו 5 9 38
:םיעשתו תואמ שש םהיחאו לאועי חרז ינב ןמו 6 9 38
:האנסה ןב היודוה ןב םלשמ ןב אולס ןמינב ינב ןמו 7 9 38
:הינבי ןב לאוער ןב היטפש ןב םלשמו ירכמ ןב יזע ןב הלאו םחרי ןב הינביו 8 9 38
S :םהיתבא תיבל תובא ישאר םישנא הלא לכ הששו םישמחו תואמ עשת םתודלתל םהיחאו 9 9 38
:ןיכיו ביריוהיו היעדי םינהכה ןמו 10 9 38
S :םיהלאה תיב דיגנ בוטיחא ןב תוירמ ןב קודצ ןב םלשמ ןב היקלח ןב הירזעו 11 9 38
:רמא ןב תימלשמ ןב םלשמ ןב הרזחי ןב לאידע ןב ישעמו היכלמ ןב רוחשפ ןב םחרי ןב הידעו 12 9 38
:םיהלאה תיב תדובע תכאלמ ליח ירובג םיששו תואמ עבשו ףלא םתובא תיבל םישאר םהיחאו 13 9 38
:יררמ ינב ןמ היבשח ןב םקירזע ןב בושח ןב היעמש םיולה ןמו 14 9 38
:ףסא ןב ירכז ןב אכימ ןב הינתמו ללגו שרח רקבקבו 15 9 38
:יתפוטנ ירצחב בשויה הנקלא ןב אסא ןב היכרבו ןותודי ןב ללג ןב היעמש ןב הידבעו 16 9 38
:שארה םולש םהיחאו ןמיחאו ןמלטו בוקעו םולש םירעשהו 17 9 38
:יול ינב תונחמל םירעשה המה החרזמ ךלמה רעשב הנה דעו 18 9 38
:אובמה ירמש הוהי הנחמ לע םהיתבאו להאל םיפסה ירמש הדובעה תכאלמ לע םיחרקה ויבא תיבל ויחאו חרק ןב ףסיבא ןב ארוק ןב םולשו 19 9 38
:ומע הוהי םינפל םהילע היה דיגנ רזעלא ןב סחניפו 20 9 38
:דעומ להאל חתפ רעש הימלשמ ןב הירכז 21 9 38
:םתנומאב הארה לאומשו דיוד דסי המה םשחיתה םהירצחב המה רשע םינשו םיתאמ םיפסב םירעשל םירורבה םלכ 22 9 38
:תורמשמל להאה תיבל הוהי תיבל םירעשה לע םהינבו םהו 23 9 38
:הבגנו הנופצ המי חרזמ םירעשה ויהי תוחור עבראל 24 9 38
:הלא םע תע לא תעמ םימיה תעבשל אובל םהירצחב םהיחאו 25 9 38
:םיהלאה תיב תורצאה לעו תוכשלה לע ויהו םיולה םה םירעשה ירבג תעברא המה הנומאב יכ 26 9 38
:רקבל רקבלו חתפמה לע םהו תרמשמ םהילע יכ ונילי םיהלאה תיב תוביבסו 27 9 38
:םואיצוי רפסמבו םואיבי רפסמב יכ הדובעה ילכ לע םהמו 28 9 38
:םימשבהו הנובלהו ןמשהו ןייהו תלסה לעו שדקה ילכ לכ לעו םילכה לע םינממ םהמו 29 9 38
:םימשבל תחקרמה יחקר םינהכה ינב ןמו 30 9 38
:םיתבחה השעמ לע הנומאב יחרקה םלשל רוכבה אוה םיולה ןמ היתתמו 31 9 38
S :תבש תבש ןיכהל תכרעמה םחל לע םהיחא ןמ יתהקה ינב ןמו 32 9 38
(םירוטפ) :הכאלמב םהילע הלילו םמוי יכ םיריטפ תכשלב םיולל תובא ישאר םיררשמה הלאו 33 9 38
P :םלשוריב ובשי הלא םישאר םתודלתל םיולל תובאה ישאר הלא 34 9 38
(לאיעי) :הכעמ ותשא םשו לאועי ןועבג יבא ובשי ןועבגבו 35 9 38
:בדנו רנו לעבו שיקו רוצו ןודבע רוכבה ונבו 36 9 38
:תולקמו הירכזו ויחאו רודגו 37 9 38
S :םהיחא םע םלשוריב ובשי םהיחא דגנ םה ףאו םאמש תא דילוה תולקמו 38 9 38
:לעבשא תאו בדניבא תאו עוש יכלמ תאו ןתנוהי תא דילוה לואשו לואש תא דילוה שיקו שיק תא דילוה רנו 39 9 38
:הכימ תא דילוה לעב ירמו לעב בירמ ןתנוהי ןבו 40 9 38
:ערחתו ךלמו ןותיפ הכימ ינבו 41 9 38
:אצומ תא דילוה ירמזו ירמז תאו תומזע תאו תמלע תא דילוה הרעיו הרעי תא דילוה זחאו 42 9 38
:ונב לצא ונב השעלא ונב היפרו אענב תא דילוה אצומו 43 9 38
P :לצא ינב הלא ןנחו הידבעו הירעשו לאעמשיו ורכב םקירזע םתומש הלאו םינב השש לצאלו 44 9 38
:עבלג רהב םיללח ולפיו םיתשלפ ינפמ לארשי שיא סניו לארשיב ומחלנ םיתשלפו 1 10 38
:לואש ינב עוש יכלמ תאו בדניבא תאו ןתנוי תא םיתשלפ וכיו וינב ירחאו לואש ירחא םיתשלפ וקבדיו 2 10 38
:םירויה ןמ לחיו תשקב םירומה והאצמיו לואש לע המחלמה דבכתו 3 10 38
:הילע לפיו ברחה תא לואש חקיו S דאמ ארי יכ וילכ אשנ הבא אלו יב וללעתהו הלאה םילרעה ואבי ןפ הב ינרקדו ךברח ףלש וילכ אשנ לא לואש רמאיו 4 10 38
S :תמיו ברחה לע אוה םג לפיו לואש תמ יכ וילכ אשנ אריו 5 10 38
:ותמ ודחי ותיב לכו וינב תשלשו לואש תמיו 6 10 38
S :םהב ובשיו םיתשלפ ואביו וסניו םהירע ובזעיו וינבו לואש ותמ יכו וסנ יכ קמעב רשא לארשי שיא לכ ואריו 7 10 38
:עבלג רהב םילפנ וינב תאו לואש תא ואצמיו םיללחה תא טשפל םיתשלפ ואביו תרחממ יהיו 8 10 38
:םעה תאו םהיבצע תא רשבל ביבס םיתשלפ ץראב וחלשיו וילכ תאו ושאר תא ואשיו והטישפיו 9 10 38
S :ןוגד תיב ועקת ותלגלג תאו םהיהלא תיב וילכ תא ומישיו 10 10 38
:לואשל םיתשלפ ושע רשא לכ תא דעלג שיבי לכ ועמשיו 11 10 38
:םימי תעבש ומוציו שביב הלאה תחת םהיתומצע תא ורבקיו השיבי םואיביו וינב תפוג תאו לואש תפוג תא ואשיו ליח שיא לכ ומוקיו 12 10 38
:שורדל בואב לואשל םגו רמש אל רשא הוהי רבד לע הוהיב לעמ רשא ולעמב לואש תמיו 13 10 38
P :ישי ןב דיודל הכולמה תא בסיו והתימיו הוהיב שרד אלו 14 10 38
:ונחנא ךרשבו ךמצע הנה רמאל הנורבח דיוד לא לארשי לכ וצבקיו 1 11 38
:לארשי ימע לע דיגנ היהת התאו לארשי תא ימע תא הערת התא ךל ךיהלא הוהי רמאיו לארשי תא איבמהו איצומה התא ךלמ לואש תויהב םג םושלש םג לומת םג 2 11 38
S :לאומש דיב הוהי רבדכ לארשי לע ךלמל דיוד תא וחשמיו הוהי ינפל ןורבחב תירב דיוד םהל תרכיו הנורבח ךלמה לא לארשי ינקז לכ ואביו 3 11 38
:ץראה יבשי יסוביה םשו סובי איה םלשורי לארשי לכו דיוד ךליו 4 11 38
:דיוד ריע איה ןויצ תדצמ תא דיוד דכליו הנה אובת אל דיודל סובי יבשי ורמאיו 5 11 38
:שארל יהיו היורצ ןב באוי הנושארב לעיו רשלו שארל היהי הנושארב יסובי הכמ לכ דיוד רמאיו 6 11 38
:דיוד ריע ול וארק ןכ לע דצמב דיוד בשיו 7 11 38
:ריעה ראש תא היחי באויו ביבסה דעו אולמה ןמ ביבסמ ריעה ןביו 8 11 38
P :ומע תואבצ הוהיו לודגו ךולה דיוד ךליו 9 11 38
S :לארשי לע הוהי רבדכ וכילמהל לארשי לכ םע ותוכלמב ומע םיקזחתמה דיודל רשא םירובגה ישאר הלאו 10 11 38
(םישילשה) :תחא םעפב ללח תואמ שלש לע ותינח תא ררוע אוה םישולשה שאר ינומכח ןב םעבשי דיודל רשא םירבגה רפסמ הלאו 11 11 38
:םירבגה השולשב אוה יחוחאה ודוד ןב רזעלא וירחאו 12 11 38
:םיתשלפ ינפמ וסנ םעהו םירועש האלמ הדשה תקלח יהתו המחלמל םש ופסאנ םיתשלפהו םימד ספב דיוד םע היה אוה 13 11 38
:הלודג העושת הוהי עשויו םיתשלפ תא וכיו הוליציו הקלחה ךותב ובציתיו 14 11 38
:םיאפר קמעב הנח םיתשלפ הנחמו םלדע תרעמ לא דיוד לא רצה לע שאר םישולשה ןמ השולש ודריו 15 11 38
:םחל תיבב זא םיתשלפ ביצנו הדוצמב זא דיודו 16 11 38
(ויאתיו) :רעשב רשא םחל תיב רובמ םימ ינקשי ימ רמאיו דיוד ואתיו 17 11 38
:הוהיל םתא ךסניו םתותשל דיוד הבא אלו דיוד לא ואביו ואשיו רעשב רשא םחל תיב רובמ םימ ובאשיו םיתשלפ הנחמב השלשה ועקביו 18 11 38
:םירובגה תשלש ושע הלא םתותשל הבא אלו םואיבה םתושפנב יכ םתושפנב התשא הלאה םישנאה םדה תאז תושעמ יהלאמ יל הלילח רמאיו 19 11 38
(םש) (ולו) :השולשב םש אלו ללח תואמ שלש לע ותינח תא ררוע אוהו השולשה שאר היה אוה באוי יחא ישבאו 20 11 38
S :אב אל השולשה דעו רשל םהל יהיו דבכנ םינשב השולשה ןמ 21 11 38
:גלשה םויב רובה ךותב יראה תא הכהו דרי אוהו באומ לאירא ינש תא הכה אוה לאצבק ןמ םילעפ בר ליח שיא ןב עדיוהי ןב הינב 22 11 38
:ותינחב והגרהיו ירצמה דימ תינחה תא לזגיו טבשב וילא דריו םיגרא רונמכ תינח ירצמה דיבו המאב שמח הדמ שיא ירצמה שיאה תא הכה אוהו 23 11 38
:םירבגה השולשב םש ולו עדיוהי ןב והינב השע הלא 24 11 38
S :ותעמשמ לע דיוד והמישיו אב אל השולשה לאו אוה דבכנ ונה םישולשה ןמ 25 11 38
S :םחל תיבמ ודוד ןב ןנחלא באוי יחא לא השע םיליחה ירובגו 26 11 38
S :ינולפה ץלח ירורהה תומש 27 11 38
S :יתותנעה רזעיבא יעוקתה שקע ןב אריע 28 11 38
S :יחוחאה יליע יתשחה יכבס 29 11 38
S :יתפוטנה הנעב ןב דלח יתפטנה ירהמ 30 11 38
:ינתערפה הינב S ןמינב ינב תעבגמ יביר ןב יתיא 31 11 38
S :יתברעה לאיבא S שעג ילחנמ ירוח 32 11 38
S :ינבלעשה אבחילא ימורחבה תומזע 33 11 38
S :יררהה הגש ןב ןתנוי ינוזגה םשה ינב 34 11 38
S :רוא ןב לפילא יררהה רכש ןב םאיחא 35 11 38
S :ינלפה היחא יתרכמה רפח 36 11 38
S :יבזא ןב ירענ ילמרכה ורצח 37 11 38
S :ירגה ןב רחבמ ןתנ יחא לאוי 38 11 38
S :היורצ ןב באוי ילכ אשנ יתרבה ירחנ ינומעה קלצ 39 11 38
S :ירתיה ברג ירתיה אריע 40 11 38
S :ילחא ןב דבז יתחה הירוא 41 11 38
S :םישולש וילעו ינבוארל שאר ינבוארה אזיש ןב אנידע 42 11 38
S :ינתמה טפשויו הכעמ ןב ןנח 43 11 38
(לאיעיו) S :ירערעה םתוח ינב S לאועיו עמש יתרתשעה איזע 44 11 38
S :יציתה ויחא אחיו ירמש ןב לאעידי 45 11 38
:יבאומה המתיו םענלא ינב היושויו יביריו םיוחמה לאילא 46 11 38
P :היבצמה לאישעיו דבועו לאילא 47 11 38
:המחלמה ירזע םירובגב המהו שיק ןב לואש ינפמ רוצע דוע גלקיצל דיוד לא םיאבה הלאו 1 12 38
:ןמינבמ לואש יחאמ תשקב םיצחבו םינבאב םילאמשמו םינימימ תשק יקשנ 2 12 38
(לאיזיו) :יתתנעה אוהיו הכרבו תומזע ינב טלפו לאוזיו יתעבגה העמשה ינב שאויו רזעיחא שארה 3 12 38
:םישלשה לעו םישלשב רובג ינועבגה היעמשיו 4 12 38
:יתרדגה דבזויו ןנחויו לאיזחיו הימריו 5 12 38
(יפורחה) :יפירחה והיטפשו והירמשו הילעבו תומיריו יזועלא 6 12 38
:םיחרקה םעבשיו רזעויו לארזעו והישיו הנקלא 7 12 38
:רודגה ןמ םחרי ינב הידבזו הלאעויו 8 12 38
S :רהמל םירהה לע םיאבצכו םהינפ הירא ינפו חמרו הנצ יכרע המחלמל אבצ ישנא ליחה ירבג הרבדמ דצמל דיוד לא ולדבנ ידגה ןמו 9 12 38
:ישלשה באילא ינשה הידבע שארה רזע 10 12 38
:ישמחה הימרי יעיברה הנמשמ 11 12 38
:יעבשה לאילא יששה יתע 12 12 38
:יעישתה דבזלא ינימשה ןנחוי 13 12 38
:רשע יתשע ינבכמ S ירישעה והימרי 14 12 38
:ףלאל לודגהו ןטקה האמל דחא אבצה ישאר דג ינבמ הלא 15 12 38
(ויתודג) (לכ) (לע) S :ברעמלו חרזמל םיקמעה לכ תא וחירביו ויתידג לכ לע אלממ אוהו ןושארה שדחב ןדריה תא ורבע רשא םה הלא 16 12 38
:דיודל דצמל דע הדוהיו ןמינב ינב ןמ ואביו 17 12 38
S :חכויו וניתובא יהלא ארי יפכב סמח אלב ירצל ינתומרל םאו דחיל בבל םכילע יל היהי ינרזעל ילא םתאב םולשל םא םהל רמאיו ןעיו םהינפל דיוד אציו 18 12 38
(םישילשה) P :דודגה ישארב םנתיו דיוד םלבקיו ךיהלא ךרזע יכ ךרזעל םולשו ךל םולש םולש ישי ןב ךמעו דיוד ךל םישולשה שאר ישמע תא השבל חורו 19 12 38
:לואש וינדא לא לופי ונישארב רמאל םיתשלפ ינרס והחלש הצעב יכ םרזע אלו המחלמל לואש לע םיתשלפ םע ואבב דיוד לע ולפנ השנממו 20 12 38
:השנמל רשא םיפלאה ישאר יתלצו אוהילאו דבזויו לאכימו לאעידיו דבזויו חנדע השנממ וילע ולפנ גלקיצ לא ותכלב 21 12 38
:אבצב םירש ויהיו םלכ ליח ירובג יכ דודגה לע דיוד םע ורזע המהו 22 12 38
P :םיהלא הנחמכ לודג הנחמל דע ורזעל דיוד לע ואבי םויב םוי תעל יכ 23 12 38
S :הוהי יפכ וילא לואש תוכלמ בסהל הנורבח דיוד לע ואב אבצל ץולחה ישאר ירפסמ הלאו 24 12 38
S :אבצ יצולח תואמ הנומשו םיפלא תשש חמרו הנצ יאשנ הדוהי ינב 25 12 38
S :האמו םיפלא תעבש אבצל ליח ירובג ןועמש ינב ןמ 26 12 38
S :תואמ ששו םיפלא תעברא יולה ינב ןמ 27 12 38
S :תואמ עבשו םיפלא תשלש ומעו ןרהאל דיגנה עדיוהיו 28 12 38
S :םינשו םירשע םירש ויבא תיבו ליח רובג רענ קודצו 29 12 38
S :לואש תיב תרמשמ םירמש םתיברמ הנה דעו םיפלא תשלש לואש יחא ןמינב ינב ןמו 30 12 38
S :םתובא תיבל תומש ישנא ליח ירובג תואמ הנומשו ףלא םירשע םירפא ינב ןמו 31 12 38
S :דיוד תא ךילמהל אובל תומשב ובקנ רשא ףלא רשע הנומש השנמ הטמ יצחמו 32 12 38
S :םהיפ לע םהיחא לכו םיתאמ םהישאר לארשי השעי המ תעדל םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו 33 12 38
S :בלו בל אלב רדעלו ףלא םישמח המחלמ ילכ לכב המחלמ יכרע אבצ יאצוי ןולבזמ 34 12 38
S :ףלא העבשו םישלש תינחו הנצב םהמעו ףלא םירש ילתפנמו 35 12 38
S :תואמ ששו ףלא הנומשו םירשע המחלמ יכרע ינדה ןמו 36 12 38
S :ףלא םיעברא המחלמ ךרעל אבצ יאצוי רשאמו 37 12 38
:ףלא םירשעו האמ המחלמ אבצ ילכ לכב השנמ טבש יצחו ידגהו ינבוארה ןמ ןדריל רבעמו 38 12 38
:דיוד תא ךילמהל דחא בל לארשי תירש לכ םגו לארשי לכ לע דיוד תא ךילמהל הנורבח ואב םלש בבלב הכרעמ ירדע המחלמ ישנא הלא לכ 39 12 38
:םהיחא םהל וניכה יכ םיתושו םילכא השולש םימי דיוד םע םש ויהיו 40 12 38
P :לארשיב החמש יכ ברל ןאצו רקבו ןמשו ןייו םיקומצו םילבד חמק לכאמ רקבבו םידרפבו םילמגבו םירומחב םחל םיאיבמ ילתפנו ןולבזו רכששי דע םהילא םיבורקה םגו 41 12 38
:דיגנ לכל תואמהו םיפלאה ירש םע דיוד ץעויו 1 13 38
:ונילא וצבקיו םהישרגמ ירעב םיולהו םינהכה םהמעו לארשי תוצרא לכב םיראשנה וניחא לע החלשנ הצרפנ וניהלא הוהי ןמו בוט םכילע םא לארשי להק לכל דיוד רמאיו 2 13 38
:לואש ימיב והנשרד אל יכ ונילא וניהלא ןורא תא הבסנו 3 13 38
:םעה לכ יניעב רבדה רשי יכ ןכ תושעל להקה לכ ורמאיו 4 13 38
:םירעי תירקמ םיהלאה ןורא תא איבהל תמח אובל דעו םירצמ רוחיש ןמ לארשי לכ תא דיוד להקיו 5 13 38
:םש ארקנ רשא םיבורכה בשוי הוהי םיהלאה ןורא תא םשמ תולעהל הדוהיל רשא םירעי תירק לא התלעב לארשי לכו דיוד לעיו 6 13 38
:הלגעב םיגהנ ויחאו אזעו בדניבא תיבמ השדח הלגע לע םיהלאה ןורא תא וביכריו 7 13 38
:תורצצחבו םיתלצמבו םיפתבו םילבנבו תורנכבו םירישבו זע לכב םיהלאה ינפל םיקחשמ לארשי לכו דיודו 8 13 38
:רקבה וטמש יכ ןוראה תא זחאל ודי תא אזע חלשיו ןדיכ ןרג דע ואביו 9 13 38
:םיהלא ינפל םש תמיו ןוראה לע ודי חלש רשא לע והכיו אזעב הוהי ףא רחיו 10 13 38
:הזה םויה דע אזע ץרפ אוהה םוקמל ארקיו אזעב ץרפ הוהי ץרפ יכ דיודל רחיו 11 13 38
:םיהלאה ןורא תא ילא איבא ךיה רמאל אוהה םויב םיהלאה תא דיוד ארייו 12 13 38
:יתגה םדא דבע תיב לא והטיו דיוד ריע לא וילא ןוראה תא דיוד ריסה אלו 13 13 38
P :ול רשא לכ תאו םדא דבע תיב תא הוהי ךרביו םישדח השלש ותיבב םדא דבע תיב םע םיהלאה ןורא בשיו 14 13 38
(םרוח) :תיב ול תונבל םיצע ישרחו ריק ישרחו םיזרא יצעו דיוד לא םיכאלמ רצ ךלמ םריח חלשיו 1 14 38
P :לארשי ומע רובעב ותוכלמ הלעמל תאשנ יכ לארשי לע ךלמל הוהי וניכה יכ דיוד עדיו 2 14 38
:תונבו םינב דוע דיוד דלויו םלשוריב םישנ דוע דיוד חקיו 3 14 38
:המלשו ןתנ בבושו עומש םלשוריב ול ויה רשא םידוליה תומש הלאו 4 14 38
:טלפלאו עושילאו רחביו 5 14 38
:עיפיו גפנו הגנו 6 14 38
:טלפילאו עדילעבו עמשילאו 7 14 38
:םהינפל אציו דיוד עמשיו דיוד תא שקבל םיתשלפ לכ ולעיו לארשי לכ לע ךלמל דיוד חשמנ יכ םיתשלפ ועמשיו 8 14 38
:םיאפר קמעב וטשפיו ואב םיתשלפו 9 14 38
(םיתשלפ) (לע) :ךדיב םיתתנו הלע הוהי ול רמאיו ידיב םתתנו םייתשלפ לע הלעאה רמאל םיהלאב דיוד לאשיו 10 14 38
:םיצרפ לעב אוהה םוקמה םש וארק ןכ לע םימ ץרפכ ידיב יביוא תא םיהלאה ץרפ דיוד רמאיו דיוד םש םכיו םיצרפ לעבב ולעיו 11 14 38
P :שאב ופרשיו דיוד רמאיו םהיהלא תא םש ובזעיו 12 14 38
:קמעב וטשפיו םיתשלפ דוע ופיסיו 13 14 38
:םיאכבה לוממ םהל תאבו םהילעמ בסה םהירחא הלעת אל םיהלאה ול רמאיו םיהלאב דיוד דוע לאשיו 14 14 38
:םיתשלפ הנחמ תא תוכהל ךינפל םיהלאה אצי יכ המחלמב אצת זא םיאכבה ישארב הדעצה לוק תא ךעמשכ יהיו 15 14 38
:הרזג דעו ןועבגמ םיתשלפ הנחמ תא וכיו םיהלאה והוצ רשאכ דיוד שעיו 16 14 38
:םיוגה לכ לע ודחפ תא ןתנ הוהיו תוצראה לכב דיוד םש אציו 17 14 38
:להא ול טיו םיהלאה ןוראל םוקמ ןכיו דיוד ריעב םיתב ול שעיו 1 15 38
S :םלוע דע ותרשלו הוהי ןורא תא תאשל הוהי רחב םב יכ םיולה םא יכ םיהלאה ןורא תא תאשל אל דיוד רמא זא 2 15 38
:ול ןיכה רשא ומוקמ לא הוהי ןורא תא תולעהל םלשורי לא לארשי לכ תא דיוד להקיו 3 15 38
:םיולה תאו ןרהא ינב תא דיוד ףסאיו 4 15 38
S :םירשעו האמ ויחאו רשה לאירוא תהק ינבל 5 15 38
S :םירשעו םיתאמ ויחאו רשה הישע יררמ ינבל 6 15 38
S :םישלשו האמ ויחאו רשה לאוי םושרג ינבל 7 15 38
S :םיתאמ ויחאו רשה היעמש ןפצילא ינבל 8 15 38
S :םינומש ויחאו רשה לאילא ןורבח ינבל 9 15 38
S :רשע םינשו האמ ויחאו רשה בדנימע לאיזע ינבל 10 15 38
:בדנימעו לאילאו היעמש לאויו הישע לאירואל םיוללו םינהכה רתיבאלו קודצל דיוד ארקיו 11 15 38
:ול יתוניכה לא לארשי יהלא הוהי ןורא תא םתילעהו םכיחאו םתא ושדקתה םיולל תובאה ישאר םתא םהל רמאיו 12 15 38
:טפשמכ והנשרד אל יכ ונב וניהלא הוהי ץרפ םתא אל הנושארבמל יכ 13 15 38
:לארשי יהלא הוהי ןורא תא תולעהל םיולהו םינהכה ושדקתיו 14 15 38
P :םהילע תוטמב םפתכב הוהי רבדכ השמ הוצ רשאכ םיהלאה ןורא תא םיולה ינב ואשיו 15 15 38
P :החמשל לוקב םירהל םיעימשמ םיתלצמו תורנכו םילבנ ריש ילכב םיררשמה םהיחא תא דימעהל םיולה ירשל דיוד רמאיו 16 15 38
:והישוק ןב ןתיא םהיחא יררמ ינב ןמו S והיכרב ןב ףסא ויחא ןמו לאוי ןב ןמיה תא םיולה ודימעיו 17 15 38
:םירעשה לאיעיו םדא דבעו והינקמו והלפילאו והיתתמו והישעמו והינבו באילא ינעו לאיחיו תומרימשו לאיזעיו ןב והירכז םינשמה םהיחא םהמעו 18 15 38
:עימשהל תשחנ םיתלצמב ןתיאו ףסא ןמיה םיררשמהו 19 15 38
:תומלע לע םילבנב והינבו והישעמו באילאו ינעו לאיחיו תומרימשו לאיזעו הירכזו 20 15 38
:חצנל תינימשה לע תורנכב והיזזעו לאיעיו םדא דבעו והינקמו והלפילאו והיתתמו 21 15 38
:אוה ןיבמ יכ אשמב רסי אשמב םיולה רש והיננכו 22 15 38
:ןוראל םירעש הנקלאו היכרבו 23 15 38
(םירצחמ) :ןוראל םירעש היחיו םדא דבעו םיהלאה ןורא ינפל תורצצחב םירצצחמ םינהכה רזעילאו והינבו והירכזו ישמעו לאנתנו טפשויו והינבשו 24 15 38
S :החמשב םדא דבע תיב ןמ הוהי תירב ןורא תא תולעהל םיכלהה םיפלאה ירשו לארשי ינקזו דיוד יהיו 25 15 38
:םיליא העבשו םירפ העבש וחבזיו הוהי תירב ןורא יאשנ םיולה תא םיהלאה רזעב יהיו 26 15 38
:דב דופא דיוד לעו םיררשמה אשמה רשה היננכו םיררשמהו ןוראה תא םיאשנה םיולה לכו ץוב ליעמב לברכמ דיודו 27 15 38
:תורנכו םילבנב םיעמשמ םיתלצמבו תורצצחבו רפוש לוקבו העורתב הוהי תירב ןורא תא םילעמ לארשי לכו 28 15 38
P :הבלב ול זבתו קחשמו דקרמ דיוד ךלמה תא ארתו ןולחה דעב הפקשנ לואש תב לכימו דיוד ריע דע אב הוהי תירב ןורא יהיו 29 15 38
:םיהלאה ינפל םימלשו תולע ובירקיו דיוד ול הטנ רשא להאה ךותב ותא וגיציו םיהלאה ןורא תא ואיביו 1 16 38
:הוהי םשב םעה תא ךרביו םימלשהו הלעה תולעהמ דיוד לכיו 2 16 38
:השישאו רפשאו םחל רככ שיאל השא דעו שיאמ לארשי שיא לכל קלחיו 3 16 38
P :לארשי יהלא הוהיל ללהלו תודוהלו ריכזהלו םיתרשמ םיולה ןמ הוהי ןורא ינפל ןתיו 4 16 38
:עימשמ םיתלצמב ףסאו תורנכבו םילבנ ילכב לאיעיו םדא דבעו והינבו באילאו היתתמו לאיחיו תומרימשו לאיעי הירכז והנשמו שארה ףסא 5 16 38
:םיהלאה תירב ןורא ינפל דימת תורצצחב םינהכה לאיזחיו והינבו 6 16 38
P :ויחאו ףסא דיב הוהיל תודהל שארב דיוד ןתנ זא אוהה םויב 7 16 38
:ויתלילע םימעב ועידוה ומשב וארק הוהיל ודוה 8 16 38
:ויתאלפנ לכב וחיש ול ורמז ול וריש 9 16 38
:הוהי ישקבמ בל חמשי ושדק םשב וללהתה 10 16 38
:דימת וינפ ושקב וזעו הוהי ושרד 11 16 38
:והיפ יטפשמו ויתפמ השע רשא ויתאלפנ ורכז 12 16 38
:ויריחב בקעי ינב ודבע לארשי ערז 13 16 38
:ויטפשמ ץראה לכב וניהלא הוהי אוה 14 16 38
:רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל ורכז 15 16 38
:קחציל ותעובשו םהרבא תא תרכ רשא 16 16 38
:םלוע תירב לארשיל קחל בקעיל הדימעיו 17 16 38
:םכתלחנ לבח ןענכ ץרא ןתא ךל רמאל 18 16 38
:הב םירגו טעמכ רפסמ יתמ םכתויהב 19 16 38
:רחא םע לא הכלמממו יוג לא יוגמ וכלהתיו 20 16 38
:םיכלמ םהילע חכויו םקשעל שיאל חינה אל 21 16 38
P :וערת לא יאיבנבו יחישמב ועגת לא 22 16 38
:ותעושי םוי לא םוימ ורשב ץראה לכ הוהיל וריש 23 16 38
:ויתאלפנ םימעה לכב ודובכ תא םיוגב ורפס 24 16 38
:םיהלא לכ לע אוה ארונו דאמ ללהמו הוהי לודג יכ 25 16 38
:השע םימש הוהיו םילילא םימעה יהלא לכ יכ 26 16 38
:ומקמב הודחו זע וינפל רדהו דוה 27 16 38
:זעו דובכ הוהיל ובה םימע תוחפשמ הוהיל ובה 28 16 38
:שדק תרדהב הוהיל ווחתשה וינפל ואבו החנמ ואש ומש דובכ הוהיל ובה 29 16 38
:טומת לב לבת ןוכת ףא ץראה לכ וינפלמ וליח 30 16 38
:ךלמ הוהי םיוגב ורמאיו ץראה לגתו םימשה וחמשי 31 16 38
:וב רשא לכו הדשה ץלעי ואולמו םיה םערי 32 16 38
:ץראה תא טופשל אב יכ הוהי ינפלמ רעיה יצע וננרי זא 33 16 38
:ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל ודוה 34 16 38
:ךתלהתב חבתשהל ךשדק םשל תודהל םיוגה ןמ ונליצהו ונצבקו ונעשי יהלא ונעישוה ורמאו 35 16 38
P :הוהיל ללהו ןמא םעה לכ ורמאיו םלעה דעו םלועה ןמ לארשי יהלא הוהי ךורב 36 16 38
:ומויב םוי רבדל דימת ןוראה ינפל תרשל ויחאלו ףסאל הוהי תירב ןורא ינפל םש בזעיו 37 16 38
:םירעשל הסחו ןותידי ןב םדא דבעו הנומשו םישש םהיחאו םדא דבעו 38 16 38
:ןועבגב רשא המבב הוהי ןכשמ ינפל םינהכה ויחאו ןהכה קודצ תאו 39 16 38
:לארשי לע הוצ רשא הוהי תרותב בותכה לכלו ברעלו רקבל דימת הלעה חבזמ לע הוהיל תולע תולעהל 40 16 38
:ודסח םלועל יכ הוהיל תודהל תומשב ובקנ רשא םירורבה ראשו ןותודיו ןמיה םהמעו 41 16 38
:רעשל ןותודי ינבו םיהלאה ריש ילכו םיעימשמל םיתלצמו תורצצח ןותודיו ןמיה םהמעו 42 16 38
P :ותיב תא ךרבל דיוד בסיו ותיבל שיא םעה לכ וכליו 43 16 38
:תועירי תחת הוהי תירב ןוראו םיזראה תיבב בשוי יכנא הנה איבנה ןתנ לא דיוד רמאיו ותיבב דיוד בשי רשאכ יהיו 1 17 38
S :ךמע םיהלאה יכ השע ךבבלב רשא לכ דיוד לא ןתנ רמאיו 2 17 38
:רמאל ןתנ לא םיהלא רבד יהיו אוהה הלילב יהיו 3 17 38
:תבשל תיבה יל הנבת התא אל הוהי רמא הכ ידבע דיוד לא תרמאו ךל 4 17 38
:ןכשממו להא לא להאמ היהאו הזה םויה דע לארשי תא יתילעה רשא םויה ןמ תיבב יתבשי אל יכ 5 17 38
:םיזרא תיב יל םתינב אל המל רמאל ימע תא תוערל יתיוצ רשא לארשי יטפש דחא תא יתרבד רבדה לארשי לכב יתכלהתה רשא לכב 6 17 38
:לארשי ימע לע דיגנ תויהל ןאצה ירחא ןמ הונה ןמ ךיתחקל ינא תואבצ הוהי רמא הכ S דיודל ידבעל רמאת הכ התעו 7 17 38
:ץראב רשא םילודגה םשכ םש ךל יתישעו ךינפמ ךיביוא לכ תא תירכאו תכלה רשא לכב ךמע היהאו 8 17 38
:הנושארב רשאכ ותלבל הלוע ינב ופיסוי אלו דוע זגרי אלו ויתחת ןכשו והיתעטנו לארשי ימעל םוקמ יתמשו 9 17 38
:הוהי ךל הנבי תיבו ךל דגאו ךיביוא לכ תא יתענכהו לארשי ימע לע םיטפש יתיוצ רשא םימימלו 10 17 38
:ותוכלמ תא יתוניכהו ךינבמ היהי רשא ךירחא ךערז תא יתומיקהו ךיתבא םע תכלל ךימי ואלמ יכ היהו 11 17 38
:םלוע דע ואסכ תא יתננכו תיב יל הנבי אוה 12 17 38
:ךינפל היה רשאמ יתוריסה רשאכ ומעמ ריסא אל ידסחו ןבל יל היהי אוהו באל ול היהא ינא 13 17 38
:םלוע דע ןוכנ היהי ואסכו םלועה דע יתוכלמבו יתיבב והיתדמעהו 14 17 38
P :דיוד לא ןתנ רבד ןכ הזה ןוזחה לככו הלאה םירבדה לככ 15 17 38
:םלה דע ינתאיבה יכ יתיב ימו םיהלא הוהי ינא ימ רמאיו הוהי ינפל בשיו דיוד ךלמה אביו 16 17 38
:םיהלא הוהי הלעמה םדאה רותכ ינתיארו קוחרמל ךדבע תיב לע רבדתו םיהלא ךיניעב תאז ןטקתו 17 17 38
:תעדי ךדבע תא התאו ךדבע תא דובכל ךילא דיוד דוע ףיסוי המ 18 17 38
:תולדגה לכ תא עידהל תאזה הלודגה לכ תא תישע ךבלכו ךדבע רובעב הוהי 19 17 38
:ונינזאב ונעמש רשא לכב ךתלוז םיהלא ןיאו ךומכ ןיא הוהי 20 17 38
:םיוג םירצממ תידפ רשא ךמע ינפמ שרגל תוארנו תולדג םש ךל םושל םע ול תודפל םיהלאה ךלה רשא ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו 21 17 38
:םיהלאל םהל תייה הוהי התאו םלוע דע םעל ךל לארשי ךמע תא ןתתו 22 17 38
:תרבד רשאכ השעו םלוע דע ןמאי ותיב לעו ךדבע לע תרבד רשא רבדה הוהי התעו 23 17 38
:ךינפל ןוכנ ךדבע דיוד תיבו לארשיל םיהלא לארשי יהלא תואבצ הוהי רמאל םלוע דע ךמש לדגיו ןמאיו 24 17 38
:ךינפל ללפתהל ךדבע אצמ ןכ לע תיב ול תונבל ךדבע ןזא תא תילג יהלא התא יכ 25 17 38
:תאזה הבוטה ךדבע לע רבדתו םיהלאה אוה התא הוהי התעו 26 17 38
P :םלועל ךרבמו תכרב הוהי התא יכ ךינפל םלועל תויהל ךדבע תיב תא ךרבל תלאוה התעו 27 17 38
:םיתשלפ דימ היתנבו תג תא חקיו םעינכיו םיתשלפ תא דיוד ךיו ןכ ירחא יהיו 1 18 38
:החנמ יאשנ דיודל םידבע באומ ויהיו באומ תא ךיו 2 18 38
:תרפ רהנב ודי ביצהל ותכלב התמח הבוצ ךלמ רזעדדה תא דיוד ךיו 3 18 38
:בכר האמ ונממ רתויו בכרה לכ תא דיוד רקעיו ילגר שיא ףלא םירשעו םישרפ םיפלא תעבשו בכר ףלא ונממ דיוד דכליו 4 18 38
:שיא ףלא םינשו םירשע םראב דיוד ךיו הבוצ ךלמ רזעדדהל רוזעל קשמרד םרא אביו 5 18 38
:ךלה רשא לכב דיודל הוהי עשויו החנמ יאשנ םידבע דיודל םרא יהיו קשמרד םראב דיוד םשיו 6 18 38
:םלשורי םאיביו רזעדדה ידבע לע ויה רשא בהזה יטלש תא דיוד חקיו 7 18 38
P :תשחנה ילכ תאו םידומעה תאו תשחנה םי תא המלש השע הב דאמ הבר תשחנ דיוד חקל רזעדדה ירע ןוכמו תחבטמו 8 18 38
:הבוצ ךלמ רזעדדה ליח לכ תא דיוד הכה יכ תמח ךלמ ועת עמשיו 9 18 38
(ול) (לאשל) :תשחנו ףסכו בהז ילכ לכו רזעדדה היה ועת תומחלמ שיא יכ והכיו רזעדדהב םחלנ רשא לע וכרבלו םולשל ול לואשל דיוד ךלמה לא ונב םרודה תא חלשיו 10 18 38
:קלמעמו םיתשלפמו ןומע ינבמו באוממו םודאמ םיוגה לכמ אשנ רשא בהזהו ףסכה םע הוהיל דיוד ךלמה שידקה םתא םג 11 18 38
:ףלא רשע הנומש חלמה איגב םודא תא הכה היורצ ןב ישבאו 12 18 38
:ךלה רשא לכב דיוד תא הוהי עשויו דיודל םידבע םודא לכ ויהיו םיביצנ םודאב םשיו 13 18 38
:ומע לכל הקדצו טפשמ השע יהיו לארשי לכ לע דיוד ךלמיו 14 18 38
:ריכזמ דוליחא ןב טפשוהיו אבצה לע היורצ ןב באויו 15 18 38
:רפוס אשושו םינהכ רתיבא ןב ךלמיבאו בוטיחא ןב קודצו 16 18 38
P :ךלמה דיל םינשארה דיוד ינבו יתלפהו יתרכה לע עדיוהי ןב והינבו 17 18 38
:ויתחת ונב ךלמיו ןומע ינב ךלמ שחנ תמיו ןכ ירחא יהיו 1 19 38
:ומחנל ןונח לא ןומע ינב ץרא לא דיוד ידבע ואביו ויבא לע ומחנל םיכאלמ דיוד חלשיו דסח ימע ויבא השע יכ שחנ ןב ןונח םע דסח השעא דיוד רמאיו 2 19 38
P :ךילא וידבע ואב ץראה לגרלו ךפהלו רקחל רובעב אלה םימחנמ ךל חלש יכ ךיניעב ךיבא תא דיוד דבכמה ןונחל ןומע ינב ירש ורמאיו 3 19 38
:םחלשיו העשפמה דע יצחב םהיודמ תא תרכיו םחלגיו דיוד ידבע תא ןונח חקיו 4 19 38
:םתבשו םכנקז חמצי רשא דע וחריב ובש ךלמה רמאיו דאמ םימלכנ םישנאה ויה יכ םתארקל חלשיו םישנאה לע דיודל ודיגיו וכליו 5 19 38
:םישרפו בכר הבוצמו הכעמ םרא ןמו םירהנ םרא ןמ םהל רכשל ףסכ רככ ףלא ןומע ינבו ןונח חלשיו דיוד םע ושאבתה יכ ןומע ינב ואריו 6 19 38
P :המחלמל ואביו םהירעמ ופסאנ ןומע ינבו אבדימ ינפל ונחיו ואביו ומע תאו הכעמ ךלמ תאו בכר ףלא םישלשו םינש םהל ורכשיו 7 19 38
:םירובגה אבצ לכ תאו באוי תא חלשיו דיוד עמשיו 8 19 38
:הדשב םדבל ואב רשא םיכלמהו ריעה חתפ המחלמ וכרעיו ןומע ינב ואציו 9 19 38
:םרא תארקל ךרעיו לארשיב רוחב לכמ רחביו רוחאו םינפ וילא המחלמה ינפ התיה יכ באוי אריו 10 19 38
:ןומע ינב תארקל וכרעיו ויחא ישבא דיב ןתנ םעה רתי תאו 11 19 38
:ךיתעשוהו ךממ וקזחי ןומע ינב םאו S העושתל יל תייהו םרא ינממ קזחת םא רמאיו 12 19 38
:השעי ויניעב בוטה הוהיו וניהלא ירע דעבו ונמע דעב הקזחתנו קזח 13 19 38
:וינפמ וסוניו המחלמל םרא ינפל ומע רשא םעהו באוי שגיו 14 19 38
P :םלשורי באוי אביו הריעה ואביו ויחא ישבא ינפמ םה םג וסוניו םרא סנ יכ ואר ןומע ינבו 15 19 38
:םהינפל רזעדדה אבצ רש ךפושו רהנה רבעמ רשא םרא תא ואיצויו םיכאלמ וחלשיו לארשי ינפל ופגנ יכ םרא אריו 16 19 38
:ומע ומחליו המחלמ םרא תארקל דיוד ךרעיו םהלא ךרעיו םהלא אביו ןדריה רבעיו לארשי לכ תא ףסאיו דיודל דגיו 17 19 38
:תימה אבצה רש ךפוש תאו ילגר שיא ףלא םיעבראו בכר םיפלא תעבש םראמ דיוד גרהיו לארשי ינפלמ םרא סניו 18 19 38
P :דוע ןומע ינב תא עישוהל םרא הבא אלו והדבעיו דיוד םע ומילשיו לארשי ינפל ופגנ יכ רזעדדה ידבע ואריו 19 19 38
:הסרהיו הבר תא באוי ךיו םלשוריב בשי דיודו הבר תא רציו אביו ןומע ינב ץרא תא תחשיו אבצה ליח תא באוי גהניו םיכלמה תאצ תעל הנשה תבושת תעל יהיו 1 20 38
:דאמ הברה איצוה ריעה ללשו דיוד שאר לע יהתו הרקי ןבא הבו בהז רככ לקשמ האצמיו ושאר לעמ םכלמ תרטע תא דיוד חקיו 2 20 38
P :םלשורי םעה לכו דיוד בשיו ןומע ינב ירע לכל דיוד השעי ןכו תורגמבו לזרבה יצירחבו הרגמב רשיו איצוה הב רשא םעה תאו 3 20 38
:וענכיו םיאפרה ידלימ יפס תא יתשחה יכבס הכה זא םיתשלפ םע רזגב המחלמ דמעתו ןכירחא יהיו 4 20 38
(ריעי) (ןב) :םיגרא רונמכ ותינח ץעו יתגה תילג יחא ימחל תא רועי ןב ןנחלא ךיו םיתשלפ תא המחלמ דוע יהתו 5 20 38
:אפרהל דלונ אוה םגו עבראו םירשע ששו שש ויתעבצאו הדמ שיא יהיו תגב המחלמ דוע יהתו 6 20 38
:דיוד יחא אעמש ןב ןתנוהי והכיו לארשי תא ףרחיו 7 20 38
P :וידבע דיבו P דיוד דיב ולפיו תגב אפרהל ודלונ לא 8 20 38
:לארשי תא תונמל דיוד תא תסיו לארשי לע ןטש דמעיו 1 21 38
:םרפסמ תא העדאו ילא ואיבהו ןד דעו עבש ראבמ לארשי תא ורפס וכל םעה ירש לאו באוי לא דיוד רמאיו 2 21 38
:לארשיל המשאל היהי המל ינדא תאז שקבי המל םידבעל ינדאל םלכ ךלמה ינדא אלה םימעפ האמ םהכ ומע לע הוהי ףסוי באוי רמאיו 3 21 38
:םלשורי אביו לארשי לכב ךלהתיו באוי אציו באוי לע קזח ךלמה רבדו 4 21 38
:ברח ףלש שיא ףלא םיעבשו תואמ עברא הדוהיו ברח ףלש שיא ףלא האמו םיפלא ףלא לארשי לכ יהיו דיוד לא םעה דקפמ רפסמ תא באוי ןתיו 5 21 38
:באוי תא ךלמה רבד בעתנ יכ םכותב דקפ אל ןמינבו יולו 6 21 38
P :לארשי תא ךיו הזה רבדה לע םיהלאה יניעב עריו 7 21 38
P :דאמ יתלכסנ יכ ךדבע ןווע תא אנ רבעה התעו הזה רבדה תא יתישע רשא דאמ יתאטח םיהלאה לא דיוד רמאיו 8 21 38
:רמאל דיוד הזח דג לא הוהי רבדיו 9 21 38
:ךל השעאו הנהמ תחא ךל רחב ךילע הטנ ינא שולש הוהי רמא הכ רמאל דיוד לא תרבדו ךל 10 21 38
:ךל לבק הוהי רמא הכ ול רמאיו דיוד לא דג אביו 11 21 38
P :רבד יחלש תא בישא המ האר התעו לארשי לובג לכב תיחשמ הוהי ךאלמו ץראב רבדו הוהי ברח םימי תשלש םאו תגשמל ךביוא ברחו ךירצ ינפמ הפסנ םישדח השלש םאו בער םינש שולש םא 12 21 38
:לפא לא םדא דיבו דאמ וימחר םיבר יכ הוהי דיב אנ הלפא דאמ יל רצ דג לא דיוד רמאיו 13 21 38
:שיא ףלא םיעבש לארשימ לפיו לארשיב רבד הוהי ןתיו 14 21 38
S :יסוביה ןנרא ןרג םע דמע הוהי ךאלמו ךדי ףרה התע בר תיחשמה ךאלמל רמאיו הערה לע םחניו הוהי האר תיחשהכו התיחשהל םלשוריל ךאלמ םיהלאה חלשיו 15 21 38
:םהינפ לע םיקשב םיסכמ םינקזהו דיוד לפיו םלשורי לע היוטנ ודיב הפולש וברחו םימשה ןיבו ץראה ןיב דמע הוהי ךאלמ תא אריו ויניע תא דיוד אשיו 16 21 38
S :הפגמל אל ךמעבו יבא תיבבו יב ךדי אנ יהת יהלא הוהי ושע המ ןאצה הלאו יתוערה ערהו יתאטח רשא אוה ינאו םעב תונמל יתרמא ינא אלה םיהלאה לא דיוד רמאיו 17 21 38
:יסביה ןנרא ןרגב הוהיל חבזמ םיקהל דיוד הלעי יכ דיודל רמאל דג לא רמא הוהי ךאלמו 18 21 38
:הוהי םשב רבד רשא דג רבדב דיוד לעיו 19 21 38
:םיטח שד ןנראו םיאבחתמ ומע וינב תעבראו ךאלמה תא אריו ןנרא בשיו 20 21 38
:הצרא םיפא דיודל וחתשיו ןרגה ןמ אציו דיוד תא אריו ןנרא טביו ןנרא דע דיוד אביו 21 21 38
:םעה לעמ הפגמה רצעתו יל והנת אלמ ףסכב הוהיל חבזמ וב הנבאו ןרגה םוקמ יל הנת ןנרא לא דיוד רמאיו 22 21 38
:יתתנ לכה החנמל םיטחהו םיצעל םיגרומהו תולעל רקבה יתתנ האר ויניעב בוטה ךלמה ינדא שעיו ךל חק דיוד לא ןנרא רמאיו 23 21 38
:םנח הלוע תולעהו הוהיל ךל רשא אשא אל יכ אלמ ףסכב הנקא הנק יכ אל ןנראל דיוד ךלמה רמאיו 24 21 38
:תואמ שש לקשמ בהז ילקש םוקמב ןנראל דיוד ןתיו 25 21 38
P :הלעה חבזמ לע םימשה ןמ שאב והנעיו הוהי לא ארקיו םימלשו תולע לעיו הוהיל חבזמ דיוד םש ןביו 26 21 38
:הנדנ לא וברח בשיו ךאלמל הוהי רמאיו 27 21 38
:םש חבזיו יסוביה ןנרא ןרגב הוהי והנע יכ דיוד תוארב איהה תעב 28 21 38
:ןועבגב המבב איהה תעב הלועה חבזמו רבדמב השמ השע רשא הוהי ןכשמו 29 21 38
S :הוהי ךאלמ ברח ינפמ תעבנ יכ םיהלא שרדל וינפל תכלל דיוד לכי אלו 30 21 38
S :לארשיל הלעל חבזמ הזו םיהלאה הוהי תיב אוה הז דיוד רמאיו 1 22 38
:םיהלאה תיב תונבל תיזג ינבא בוצחל םיבצח דמעיו לארשי ץראב רשא םירגה תא סונכל דיוד רמאיו 2 22 38
:לקשמ ןיא ברל תשחנו דיוד ןיכה תורבחמלו םירעשה תותלדל םירמסמל ברל לזרבו 3 22 38
P :דיודל ברל םיזרא יצע םירצהו םינדיצה ואיבה יכ רפסמ ןיאל םיזרא יצעו 4 22 38
:ותומ ינפל ברל דיוד ןכיו ול אנ הניכא תוצראה לכל תראפתלו םשל הלעמל לידגהל הוהיל תונבל תיבהו ךרו רענ ינב המלש דיוד רמאיו 5 22 38
S :לארשי יהלא הוהיל תיב תונבל והוציו ונב המלשל ארקיו 6 22 38
(ינב) :יהלא הוהי םשל תיב תונבל יבבל םע היה ינא ונב המלשל דיוד רמאיו 7 22 38
:ינפל הצרא תכפש םיבר םימד יכ ימשל תיב הנבת אל תישע תולדג תומחלמו תכפש ברל םד רמאל הוהי רבד ילע יהיו 8 22 38
:וימיב לארשי לע ןתא טקשו םולשו ומש היהי המלש יכ ביבסמ ויביוא לכמ ול יתוחנהו החונמ שיא היהי אוה ךל דלונ ןב הנה 9 22 38
:םלוע דע לארשי לע ותוכלמ אסכ יתוניכהו באל ול ינאו ןבל יל היהי אוהו ימשל תיב הנבי אוה 10 22 38
:ךילע רבד רשאכ ךיהלא הוהי תיב תינבו תחלצהו ךמע הוהי יהי ינב התע 11 22 38
:ךיהלא הוהי תרות תא רומשלו לארשי לע ךוציו הניבו לכש הוהי ךל ןתי ךא 12 22 38
:תחת לאו ארית לא ץמאו קזח לארשי לע השמ תא הוהי הוצ רשא םיטפשמה תאו םיקחה תא תושעל רומשת םא חילצת זא 13 22 38
:ףיסות םהילעו יתוניכה םינבאו םיצעו היה ברל יכ לקשמ ןיא לזרבלו תשחנלו םירככ םיפלא ףלא ףסכו ףלא האמ םירככ בהז הוהי תיבל יתוניכה יינעב הנהו 14 22 38
:הכאלמ לכב םכח לכו ץעו ןבא ישרחו םיבצח הכאלמ ישע ברל ךמעו 15 22 38
:ךמע הוהי יהיו השעו םוק רפסמ ןיא לזרבלו תשחנלו ףסכל בהזל 16 22 38
:ונב המלשל רזעל לארשי ירש לכל דיוד וציו 17 22 38
:ומע ינפלו הוהי ינפל ץראה השבכנו ץראה יבשי תא ידיב ןתנ יכ ביבסמ םכל חינהו םכמע םכיהלא הוהי אלה 18 22 38
P :הוהי םשל הנבנה תיבל םיהלאה שדק ילכו הוהי תירב ןורא תא איבהל םיהלאה הוהי שדקמ תא ונבו ומוקו םכיהלא הוהיל שורדל םכשפנו םכבבל ונת התע 19 22 38
:לארשי לע ונב המלש תא ךלמיו םימי עבשו ןקז דיודו 1 23 38
:םיולהו םינהכהו לארשי ירש לכ תא ףסאיו 2 23 38
:ףלא הנומשו םישלש םירבגל םתלגלגל םרפסמ יהיו הלעמו הנש םישלש ןבמ םיולה ורפסיו 3 23 38
:םיפלא תשש םיטפשו םירטשו ףלא העבראו םירשע הוהי תיב תכאלמ לע חצנל הלאמ 4 23 38
:ללהל יתישע רשא םילכב הוהיל םיללהמ םיפלא תעבראו םירעש םיפלא תעבראו 5 23 38
S :יררמו תהק ןושרגל יול ינבל S תוקלחמ דיוד םקלחיו 6 23 38
S :יעמשו ןדעל ינשרגל 7 23 38
S :השלש לאויו םתזו לאיחי שארה ןדעל ינב 8 23 38
(תימולש) S :ןדעלל תובאה ישאר הלא השלש ןרהו לאיזחו תומלש יעמש ינב 9 23 38
:העברא יעמש ינב הלא העירבו שועיו אניז תחי יעמש ינבו 10 23 38
S :תחא הדקפל בא תיבל ויהיו םינב וברה אל העירבו שועיו ינשה הזיזו שארה תחי יהיו 11 23 38
S :העברא לאיזעו ןורבח רהצי םרמע תהק ינב 12 23 38
:םלוע דע ומשב ךרבלו ותרשל הוהי ינפל ריטקהל םלוע דע וינבו אוה םישדק שדק ושידקהל ןרהא לדביו השמו ןרהא םרמע ינב 13 23 38
:יולה טבש לע וארקי וינב םיהלאה שיא השמו 14 23 38
:רזעילאו םשרג השמ ינב 15 23 38
:שארה לאובש םושרג ינב 16 23 38
:הלעמל ובר היבחר ינבו םירחא םינב רזעילאל היה אלו שארה היבחר רזעילא ינב ויהיו 17 23 38
S :שארה תימלש רהצי ינב 18 23 38
:יעיברה םעמקיו ישילשה לאיזחי ינשה הירמא שארה והירי ןורבח ינב 19 23 38
S :ינשה הישיו שארה הכימ לאיזע ינב 20 23 38
:שיקו רזעלא ילחמ ינב ישומו ילחמ יררמ ינב 21 23 38
:םהיחא שיק ינב םואשיו תונב םא יכ םינב ול ויה אלו רזעלא תמיו 22 23 38
:השלש תומריו רדעו ילחמ ישומ ינב 23 23 38
:הלעמו הנש םירשע ןבמ הוהי תיב תדבעל הכאלמה השע םתלגלגל תומש רפסמב םהידוקפל תובאה ישאר םהיתבא תיבל יול ינב הלא 24 23 38
:םלועל דע םלשוריב ןכשיו ומעל לארשי יהלא הוהי חינה דיוד רמא יכ 25 23 38
:ותדבעל וילכ לכ תאו ןכשמה תא תאשל ןיא םיולל םגו 26 23 38
:הלעמלו הנש םירשע ןבמ יול ינב רפסמ המה םינרחאה דיוד ירבדב יכ 27 23 38
:םיהלאה תיב תדבע השעמו שדק לכל תרהט לעו תוכשלה לעו תורצחה לע הוהי תיב תדבעל ןרהא ינב דיל םדמעמ יכ 28 23 38
:הדמו הרושמ לכלו תכברמלו תבחמלו תוצמה יקיקרלו החנמל תלסלו תכרעמה םחללו 29 23 38
:ברעל ןכו הוהיל ללהלו תודהל רקבב רקבב דמעלו 30 23 38
:הוהי ינפל דימת םהילע טפשמכ רפסמב םידעמלו םישדחל תותבשל הוהיל תולע תולעה לכלו 31 23 38
P :הוהי תיב תדבעל םהיחא ןרהא ינב תרמשמו שדקה תרמשמ תאו דעומ להא תרמשמ תא ורמשו 32 23 38
:רמתיאו רזעלא אוהיבאו בדנ ןרהא ינב םתוקלחמ ןרהא ינבלו 1 24 38
:רמתיאו רזעלא ונהכיו םהל ויה אל םינבו םהיבא ינפל אוהיבאו בדנ תמיו 2 24 38
:םתדבעב םתדקפל רמתיא ינב ןמ ךלמיחאו רזעלא ינב ןמ קודצו דיוד םקלחיו 3 24 38
:הנומש םתובא תיבל רמתיא ינבלו רשע השש תובא תיבל םישאר רזעלא ינבל םוקלחיו רמתיא ינב ןמ םירבגה ישארל םיבר רזעלא ינב ואצמיו 4 24 38
S :רמתיא ינבבו רזעלא ינבמ םיהלאה ירשו שדק ירש ויה יכ הלא םע הלא תולרוגב םוקלחיו 5 24 38
P :רמתיאל זחא זחאו רזעלאל זחא דחא בא תיב םיוללו םינהכל תובאה ישארו רתיבא ןב ךלמיחאו ןהכה קודצו םירשהו ךלמה ינפל יולה ןמ רפוסה לאנתנ ןב היעמש םבתכיו 6 24 38
:ינשה היעדיל ביריוהיל ןושארה לרוגה אציו 7 24 38
:יעברה םירעשל ישילשה םרחל 8 24 38
:יששה ןמימל ישימחה היכלמל 9 24 38
:ינימשה היבאל יעבשה ץוקהל 10 24 38
:ירשעה והינכשל יעשתה עושיל 11 24 38
:רשע םינש םיקיל רשע יתשע בישילאל 12 24 38
:רשע העברא באבשיל רשע השלש הפחל 13 24 38
:רשע השש רמאל רשע השמח הגלבל 14 24 38
:רשע הנומש ץצפהל רשע העבש ריזחל 15 24 38
:םירשעה לאקזחיל רשע העשת היחתפל 16 24 38
:םירשעו םינש לומגל םירשעו דחא ןיכיל 17 24 38
P :םירשעו העברא והיזעמל םירשעו השלש והילדל 18 24 38
P :לארשי יהלא הוהי והוצ רשאכ םהיבא ןרהא דיב םטפשמכ הוהי תיבל אובל םתדבעל םתדקפ הלא 19 24 38
:והידחי לאבוש ינבל לאבוש םרמע ינבל םירתונה יול ינבלו 20 24 38
:הישי שארה והיבחר ינבל והיבחרל 21 24 38
:תחי תומלש ינבל תומלש ירהציל 22 24 38
:יעיברה םעמקי ישילשה לאיזחי ינשה והירמא והירי ינבו 23 24 38
(רימש) :רומש הכימ ינבל הכימ לאיזע ינב 24 24 38
:והירכז הישי ינבל הישי הכימ יחא 25 24 38
:ונב והיזעי ינב ישומו ילחמ יררמ ינב 26 24 38
:ירבעו רוכזו םהשו ונב והיזעיל יררמ ינב 27 24 38
:םינב ול היה אלו רזעלא ילחמל 28 24 38
:לאמחרי שיק ינב שיקל 29 24 38
:םהיתבא תיבל םיולה ינב הלא תומיריו רדעו ילחמ ישומ ינבו 30 24 38
S :ןטקה ויחא תמעל שארה תובא םיוללו םינהכל תובאה ישארו ךלמיחאו קודצו ךלמה דיוד ינפל ןרהא ינב םהיחא תמעל תולרוג םה םג וליפיו 31 24 38
(םיאבנה) :םתדבעל הכאלמ ישנא םרפסמ יהיו םיתלצמבו םילבנב תורנכב םיאיבנה ןותודיו ןמיהו ףסא ינבל הדבעל אבצה ירשו דיוד לדביו 1 25 38
:ךלמה ידי לע אבנה ףסא די לע ףסא ינב הלארשאו הינתנו ףסויו רוכז ףסא ינבל 2 25 38
S :הוהיל ללהו תודה לע אבנה רונכב ןותודי םהיבא ידי לע השש והיתתמו והיבשח והיעשיו ירצו והילדג ןותודי ינב ןותודיל 3 25 38
:תואיזחמ ריתוה יתולמ השקבשי רזע יתממרו יתלדג התאילא יננח היננח תומיריו לאובש לאיזע והינתמ והיקב ןמיה ינב ןמיהל 4 25 38
:שולש תונבו רשע העברא םינב ןמיהל םיהלאה ןתיו ןרק םירהל םיהלאה ירבדב ךלמה הזח ןמיהל םינב הלא לכ 5 25 38
:ןמיהו ןותודיו ףסא S ךלמה ידי לע םיהלאה תיב תדבעל תורנכו םילבנ םיתלצמב הוהי תיב רישב םהיבא ידי לע הלא לכ 6 25 38
:הנומשו םינומש םיתאמ ןיבמה לכ הוהיל ריש ידמלמ םהיחא םע םרפסמ יהיו 7 25 38
P :דימלת םע ןיבמ לודגכ ןטקכ תמעל תרמשמ תולרוג וליפיו 8 25 38
:רשע םינש וינבו ויחאו אוה ינשה והילדג ףסויל ףסאל ןושארה לרוגה אציו 9 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב רוכז ישלשה 10 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב ירציל יעיברה 11 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב והינתנ ישימחה 12 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב והיקב יששה 13 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב הלארשי יעבשה 14 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב והיעשי ינימשה 15 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב והינתמ יעישתה 16 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב יעמש ירישעה 17 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב לארזע רשע יתשע 18 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב היבשחל רשע םינשה 19 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב לאבוש רשע השלשל 20 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב והיתתמ רשע העבראל 21 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב תומריל רשע השמחל 22 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב והיננחל רשע הששל 23 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב השקבשיל רשע העבשל 24 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב יננחל רשע הנומשל 25 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב יתולמל רשע העשתל 26 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב התילאל םירשעל 27 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב ריתוהל םירשעו דחאל 28 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב יתלדגל םירשעו םינשל 29 25 38
:רשע םינש ויחאו וינב תואיזחמל םירשעו השלשל 30 25 38
P :רשע םינש ויחאו וינב רזע יתממורל םירשעו העבראל 31 25 38
:ףסא ינב ןמ ארק ןב והימלשמ םיחרקל םירעשל תוקלחמל 1 26 38
:יעיברה לאינתי ישילשה והידבז ינשה לאעידי רוכבה והירכז םינב והימלשמלו 2 26 38
:יעיבשה יניעוהילא יששה ןנחוהי ישימחה םליע 3 26 38
:ישימחה לאנתנו יעיברה רכשו ישלשה חאוי ינשה דבזוהי רוכבה היעמש םינב םדא דבעלו 4 26 38
P :םיהלא וכרב יכ ינימשה יתלעפ יעיבשה רכששי יששה לאימע 5 26 38
:המה ליח ירובג יכ םהיבא תיבל םילשממה םינב דלונ ונב היעמשלו 6 26 38
:והיכמסו והילא ליח ינב ויחא דבזלא דבועו לאפרו ינתע היעמש ינב 7 26 38
:םדא דבעל םינשו םישש הדבעל חכב ליח שיא םהיחאו םהינבו המה םדא דבע ינבמ הלא לכ 8 26 38
S :רשע הנומש ליח ינב םיחאו םינב והימלשמלו 9 26 38
:שארל והיבא והמישיו רוכב היה אל יכ שארה ירמש םינב יררמ ינב ןמ הסחלו 10 26 38
:רשע השלש הסחל םיחאו םינב לכ יעברה והירכז ישלשה והילבט ינשה והיקלח 11 26 38
:הוהי תיבב תרשל םהיחא תמעל תורמשמ םירבגה ישארל םירעשה תוקלחמ הלאל 12 26 38
P :רעשו רעשל םתובא תיבל לודגכ ןטקכ תולרוג וליפיו 13 26 38
S :הנופצ ולרוג אציו תולרוג וליפה לכשב ץעוי ונב והירכזו והימלשל החרזמ לרוגה לפיו 14 26 38
:םיפסאה תיב וינבלו הבגנ םדא דבעל 15 26 38
:רמשמ תמעל רמשמ הלועה הלסמב תכלש רעש םע ברעמל הסחלו םיפשל 16 26 38
:םינש םינש םיפסאלו העברא םויל הבגנל העברא םויל הנופצל השש םיולה חרזמל 17 26 38
:רברפל םינש הלסמל העברא ברעמל רברפל 18 26 38
:יררמ ינבלו יחרקה ינבל םירעשה תוקלחמ הלא 19 26 38
:םישדקה תורצאלו םיהלאה תיב תורצוא לע היחא םיולהו 20 26 38
:ילאיחי ינשרגה ןדעלל תובאה ישאר ןדעלל ינשרגה ינב ןדעל ינב 21 26 38
:הוהי תיב תורצא לע ויחא לאויו םתז ילאיחי ינב 22 26 38
:ילאיזעל ינורבחל ירהציל ימרמעל 23 26 38
:תורצאה לע דיגנ השמ ןב םושרג ןב לאבשו 24 26 38
(תימלשו) :ונב תומלשו ונב ירכזו ונב םריו ונב והיעשיו ונב והיבחר רזעילאל ויחאו 25 26 38
:אבצה ירשו תואמהו םיפלאה ירשל תובאה ישארו ךלמה דיוד שידקה רשא םישדקה תורצא לכ לע ויחאו תומלש אוה 26 26 38
:הוהי תיבל קזחל ושידקה ללשה ןמו תומחלמה ןמ 27 26 38
P :ויחאו תימלש די לע שידקמה לכ היורצ ןב באויו רנ ןב רנבאו שיק ןב לואשו הארה לאומש שידקהה לכו 28 26 38
:םיטפשלו םירטשל לארשי לע הנוציחה הכאלמל וינבו והיננכ ירהציל 29 26 38
:ךלמה תדבעלו הוהי תכאלמ לכל הברעמ ןדריל רבעמ לארשי תדקפ לע תואמ עבשו ףלא ליח ינב ויחאו והיבשח ינורבחל 30 26 38
:דעלג ריזעיב ליח ירובג םהב אצמיו ושרדנ דיוד תוכלמל םיעבראה תנשב תובאל ויתדלתל ינורבחל שארה הירי ינורבחל 31 26 38
P :ךלמה רבדו םיהלאה רבד לכל ישנמה טבש יצחו ידגהו ינבוארה לע ךלמה דיוד םדיקפיו תובאה ישאר תואמ עבשו םיפלא ליח ינב ויחאו 32 26 38
S :ףלא העבראו םירשע תחאה תקלחמה הנשה ישדח לכל שדחב שדח תאציהו האבה תוקלחמה רבד לכל ךלמה תא םיתרשמה םהירטשו תואמהו םיפלאה ירשו תובאה ישאר םרפסמל לארשי ינבו 1 27 38
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו לאידבז ןב םעבשי ןושארה שדחל הנושארה תקלחמה לע 2 27 38
:ןושארה שדחל תואבצה ירש לכל שארה ץרפ ינב ןמ 3 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו דיגנה תולקמו ותקלחמו יחוחאה ידוד ינשה שדחה תקלחמ לעו 4 27 38
:ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו שאר ןהכה עדיוהי ןב והינב ישילשה שדחל ישילשה אבצה רש 5 27 38
S :ונב דבזימע ותקלחמו םישלשה לעו םישלשה רובג והינב אוה 6 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו וירחא ונב הידבזו באוי יחא לא השע יעיברה שדחל יעיברה 7 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו חרזיה תוהמש רשה ישימחה שדחל ישימחה 8 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו יעוקתה שקע ןב אריע יששה שדחל יששה 9 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו םירפא ינב ןמ ינולפה ץלח יעיבשה שדחל יעיבשה 10 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו יחרזל יתשחה יכבס ינימשה שדחל ינימשה 11 27 38
(ינימי) (ןבל) S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו ינימינבל יתתנעה רזעיבא יעישתה שדחל יעישתה 12 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו יחרזל יתפוטנה ירהמ ירישעה שדחל ירישעה 13 27 38
S :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו םירפא ינב ןמ ינותערפה הינב שדחה רשע יתשעל רשע יתשע 14 27 38
P :ףלא העבראו םירשע ותקלחמ לעו לאינתעל יתפוטנה ידלח שדחה רשע םינשל רשע םינשה 15 27 38
S :הכעמ ןב והיטפש ינועמשל S ירכז ןב רזעילא דיגנ ינבוארל לארשי יטבש לעו 16 27 38
S :קודצ ןרהאל לאומק ןב היבשח יולל 17 27 38
S :לאכימ ןב ירמע רכששיל דיוד יחאמ והילא הדוהיל 18 27 38
S :לאירזע ןב תומירי ילתפנל והידבע ןב והיעמשי ןלובזל 19 27 38
S :והידפ ןב לאוי השנמ טבש יצחל והיזזע ןב עשוה םירפא ינבל 20 27 38
S :רנבא ןב לאישעי ןמינבל S והירכז ןב ודי הדעלג השנמה יצחל 21 27 38
:לארשי יטבש ירש הלא םחרי ןב לארזע ןדל 22 27 38
:םימשה יבכוככ לארשי תא תוברהל הוהי רמא יכ הטמלו הנש םירשע ןבמל םרפסמ דיוד אשנ אלו 23 27 38
S :דיוד ךלמל םימיה ירבד רפסמב רפסמה הלע אלו לארשי לע ףצק תאזב יהיו הלכ אלו תונמל לחה היורצ ןב באוי 24 27 38
S :והיזע ןב ןתנוהי תולדגמבו םירפכבו םירעב הדשב תורצאה לעו S לאידע ןב תומזע ךלמה תורצא לעו 25 27 38
:בולכ ןב ירזע המדאה תדבעל הדשה תכאלמ ישע לעו 26 27 38
S :ימפשה ידבז ןייה תורצאל םימרכבש לעו יתמרה יעמש םימרכה לעו 27 27 38
S :שעוי ןמשה תורצא לעו S ירדגה ןנח לעב הלפשב רשא םימקשהו םיתיזה לעו 28 27 38
(יטרש) S :ילדע ןב טפש םיקמעב רקבה לעו ינורשה ירטש ןורשב םיערה רקבה לעו 29 27 38
S :יתנרמה והידחי תונתאה לעו ילעמשיה ליבוא םילמגה לעו 30 27 38
:דיוד ךלמל רשא שוכרה ירש הלא לכ ירגהה זיזי ןאצה לעו 31 27 38
:ךלמה ינב םע ינומכח ןב לאיחיו אוה רפוסו ןיבמ שיא ץעוי דיוד דוד ןתנוהיו 32 27 38
:ךלמה ער יכראה ישוחו S ךלמל ץעוי לפתיחאו 33 27 38
P :באוי ךלמל אבצ רשו רתיבאו והינב ןב עדיוהי לפתיחא ירחאו 34 27 38
:םלשורי לא ליח רובג לכלו םירובגהו םיסירסה םע וינבלו ךלמל הנקמו שוכר לכ ירשו תואמה ירשו םיפלאה ירשו ךלמה תא םיתרשמה תוקלחמה ירשו םיטבשה ירש לארשי ירש לכ תא דיוד להקיו 1 28 38
:תונבל יתוניכהו וניהלא ילגר םדהלו הוהי תירב ןוראל החונמ תיב תונבל יבבל םע ינא ימעו יחא ינועמש רמאיו וילגר לע ךלמה דיוד םקיו 2 28 38
:תכפש םימדו התא תומחלמ שיא יכ ימשל תיב הנבת אל יל רמא םיהלאהו 3 28 38
:לארשי לכ לע ךילמהל הצר יב יבא ינבבו יבא תיב הדוהי תיבבו דיגנל רחב הדוהיב יכ םלועל לארשי לע ךלמל תויהל יבא תיב לכמ יב לארשי יהלא הוהי רחביו 4 28 38
:לארשי לע הוהי תוכלמ אסכ לע תבשל ינב המלשב רחביו הוהי יל ןתנ םינב םיבר יכ ינב לכמו 5 28 38
:באל ול היהא ינאו ןבל יל וב יתרחב יכ יתורצחו יתיב הנבי אוה ךנב המלש יל רמאיו 6 28 38
:הזה םויכ יטפשמו יתוצמ תושעל קזחי םא םלועל דע ותוכלמ תא יתוניכהו 7 28 38
P :םלוע דע םכירחא םכינבל םתלחנהו הבוטה ץראה תא ושרית ןעמל םכיהלא הוהי תוצמ לכ ושרדו ורמש וניהלא ינזאבו הוהי להק לארשי לכ יניעל התעו 8 28 38
:דעל ךחינזי ונבזעת םאו ךל אצמי ונשרדת םא ןיבמ תובשחמ רצי לכו הוהי שרוד תובבל לכ יכ הצפח שפנבו םלש בלב והדבעו ךיבא יהלא תא עד ינב המלש התאו 9 28 38
P :השעו קזח שדקמל תיב תונבל ךב רחב הוהי יכ התע האר 10 28 38
:תרפכה תיבו םימינפה וירדחו ויתילעו ויכזנגו ויתב תאו םלואה תינבת תא ונב המלשל דיוד ןתיו 11 28 38
:םישדקה תורצאלו םיהלאה תיב תורצאל ביבס תוכשלה לכלו הוהי תיב תורצחל ומע חורב היה רשא לכ תינבתו 12 28 38
:הוהי תיב תדובע ילכ לכלו הוהי תיב תדובע תכאלמ לכלו םיולהו םינהכה תוקלחמלו 13 28 38
:הדובעו הדובע ילכ לכל לקשמב ףסכה ילכ לכל הדובעו הדובע ילכ לכל בהזל לקשמב בהזל 14 28 38
:הרונמו הרונמ תדובעכ היתרנו הרונמל לקשמב ףסכה תורנמלו היתרנו הרונמו הרונמ לקשמב בהז םהיתרנו בהזה תורנמל לקשמו 15 28 38
:ףסכה תונחלשל ףסכו ןחלשו ןחלשל תכרעמה תונחלשל לקשמ בהזה תאו 16 28 38
:רופכו רופכל לקשמב ףסכה ירופכלו רופכו רופכל לקשמב בהזה ירופכלו רוהט בהז תושקהו תוקרזמהו תוגלזמהו 17 28 38
:הוהי תירב ןורא לע םיככסו םישרפל בהז םיברכה הבכרמה תינבתלו לקשמב קקזמ בהז תרטקה חבזמלו 18 28 38
P :תינבתה תוכאלמ לכ ליכשה ילע הוהי דימ בתכב לכה 19 28 38
:הוהי תיב תדובע תכאלמ לכ תולכל דע ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע יהלא םיהלא הוהי יכ תחת לאו ארית לא השעו ץמאו קזח ונב המלשל דיוד רמאיו 20 28 38
P :ךירבד לכל םעה לכו םירשהו הדובע לכל המכחב בידנ לכל הכאלמ לכב ךמעו םיהלאה תיב תדובע לכל םיולהו םינהכה תוקלחמ הנהו 21 28 38
:םיהלא הוהיל יכ הריבה םדאל אל יכ הלודג הכאלמהו ךרו רענ םיהלא וב רחב דחא ינב המלש להקה לכל ךלמה דיוד רמאיו 1 29 38
:ברל שיש ינבאו הרקי ןבא לכו המקרו ךופ ינבא םיאולמו םהש ינבא םיצעל םיצעהו לזרבל לזרבה תשחנל תשחנהו ףסכל ףסכהו בהזל בהזה יהלא תיבל יתוניכה יחכ לככו 2 29 38
:שדקה תיבל יתוניכה לכמ הלעמל יהלא תיבל יתתנ ףסכו בהז הלגס יל שי יהלא תיבב יתוצרב דועו 3 29 38
:םיתבה תוריק חוטל קקזמ ףסכ רככ םיפלא תעבשו ריפוא בהזמ בהז ירככ םיפלא תשלש 4 29 38
:הוהיל םויה ודי תואלמל בדנתמ ימו םישרח דיב הכאלמ לכלו ףסכל ףסכלו בהזל בהזל 5 29 38
:ךלמה תכאלמ ירשלו תואמהו םיפלאה ירשו לארשי יטבש ירשו תובאה ירש ובדנתיו 6 29 38
:םירככ ףלא האמ לזרבו םירככ םיפלא תנומשו ובר תשחנו םיפלא תרשע םירככ ףסכו ובר םינכרדאו םיפלא תשמח םירככ בהז םיהלאה תיב תדובעל ונתיו 7 29 38
:ינשרגה לאיחי די לע הוהי תיב רצואל ונתנ םינבא ותא אצמנהו 8 29 38
P :הלודג החמש חמש ךלמה דיוד םגו הוהיל ובדנתה םלש בלב יכ םבדנתה לע םעה וחמשיו 9 29 38
:םלוע דעו םלועמ וניבא לארשי יהלא הוהי התא ךורב דיוד רמאיו להקה לכ יניעל הוהי תא דיוד ךרביו 10 29 38
:שארל לכל אשנתמהו הכלממה הוהי ךל ץראבו םימשב לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלדגה הוהי ךל 11 29 38
:לכל קזחלו לדגל ךדיבו הרובגו חכ ךדיבו לכב לשומ התאו ךינפלמ דובכהו רשעהו 12 29 38
:ךתראפת םשל םיללהמו ךל ונחנא םידומ וניהלא התעו 13 29 38
:ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ תאזכ בדנתהל חכ רצענ יכ ימע ימו ינא ימ יכו 14 29 38
:הוקמ ןיאו ץראה לע ונימי לצכ וניתבא לככ םיבשותו ךינפל ונחנא םירג יכ 15 29 38
(אוה) :לכה ךלו איה ךדימ ךשדק םשל תיב ךל תונבל ונניכה רשא הזה ןומהה לכ וניהלא הוהי 16 29 38
:ךל בדנתהל החמשב יתיאר הפ ואצמנה ךמע התעו הלא לכ יתבדנתה יבבל רשיב ינא הצרת םירשימו בבל ןחב התא יכ יהלא יתעדיו 17 29 38
:ךילא םבבל ןכהו ךמע בבל תובשחמ רציל םלועל תאז הרמש וניתבא לארשיו קחצי םהרבא יהלא הוהי 18 29 38
P :יתוניכה רשא הריבה תונבלו לכה תושעלו ךיקחו ךיתודע ךיתוצמ רומשל םלש בבל ןת ינב המלשלו 19 29 38
:ךלמלו הוהיל ווחתשיו ודקיו םהיתבא יהלא הוהיל להקה לכ וכרביו םכיהלא הוהי תא אנ וכרב להקה לכל דיוד רמאיו 20 29 38
:לארשי לכל ברל םיחבזו םהיכסנו ףלא םישבכ ףלא םיליא ףלא םירפ אוהה םויה תרחמל הוהיל תולע ולעיו םיחבז הוהיל וחבזיו 21 29 38
:ןהכל קודצלו דיגנל הוהיל וחשמיו דיוד ןב המלשל תינש וכילמיו הלודג החמשב אוהה םויב הוהי ינפל ותשיו ולכאיו 22 29 38
:לארשי לכ וילא ועמשיו חלציו ויבא דיוד תחת ךלמל הוהי אסכ לע המלש בשיו 23 29 38
:ךלמה המלש תחת די ונתנ דיוד ךלמה ינב לכ םגו םירבגהו םירשה לכו 24 29 38
P :לארשי לע וינפל ךלמ לכ לע היה אל רשא תוכלמ דוה וילע ןתיו לארשי לכ יניעל הלעמל המלש תא הוהי לדגיו 25 29 38
:לארשי לכ לע ךלמ ישי ןב דיודו 26 29 38
:שולשו םישלש ךלמ םלשוריבו םינש עבש ךלמ ןורבחב הנש םיעברא לארשי לע ךלמ רשא םימיהו 27 29 38
:ויתחת ונב המלש ךלמיו דובכו רשע םימי עבש הבוט הבישב תמיו 28 29 38
:הזחה דג ירבד לעו איבנה ןתנ ירבד לעו הארה לאומש ירבד לע םיבותכ םנה םינרחאהו םינשארה ךלמה דיוד ירבדו 29 29 38
P :תוצראה תוכלממ לכ לעו לארשי לעו וילע ורבע רשא םיתעהו ותרובגו ותוכלמ לכ םע 30 29 38
:הזחה דג ירבד לעו איבנה ןתנ ירבד לעו הא
ממ לכ לעו לארשי לעו וילע ורבע רשא םיתעהו ותרובגו ותוכלמ לכ םע 30 29 38[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja