:בהז ידו תרצחו ןבלו לפת ןיבו ןראפ ןיב ףוס לומ הברעב רבדמב ןדריה רבעב לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא 1 1 5
:ענרב שדק דע ריעש רה ךרד ברחמ םוי רשע דחא 2 1 5
:םהלא ותא הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב לא השמ רבד שדחל דחאב שדח רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו 3 1 5
:יערדאב תרתשעב בשוי רשא ןשבה ךלמ גוע תאו ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיס תא ותכה ירחא 4 1 5
:רמאל תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה באומ ץראב ןדריה רבעב 5 1 5
:הזה רהב תבש םכל בר רמאל ברחב ונילא רבד וניהלא הוהי 6 1 5
:תרפ רהנ לדגה רהנה דע ןונבלהו ינענכה ץרא םיה ףוחבו בגנבו הלפשבו רהב הברעב וינכש לכ לאו ירמאה רה ואבו םכל ועסו ונפ 7 1 5
:םהירחא םערזלו םהל תתל בקעילו קחציל םהרבאל םכיתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה תא ושרו ואב ץראה תא םכינפל יתתנ האר 8 1 5
:םכתא תאש ידבל לכוא אל רמאל אוהה תעב םכלא רמאו 9 1 5
:ברל םימשה יבכוככ םויה םכנהו םכתא הברה םכיהלא הוהי 10 1 5
:םכל רבד רשאכ םכתא ךרביו םימעפ ףלא םככ םכילע ףסי םכתובא יהלא הוהי 11 1 5
:םכבירו םכאשמו םכחרט ידבל אשא הכיא 12 1 5
:םכישארב םמישאו םכיטבשל םיעדיו םינבנו םימכח םישנא םכל ובה 13 1 5
:תושעל תרבד רשא רבדה בוט ורמאתו יתא ונעתו 14 1 5
:םכיטבשל םירטשו תרשע ירשו םישמח ירשו תואמ ירשו םיפלא ירש םכילע םישאר םתא ןתאו םיעדיו םימכח םישנא םכיטבש ישאר תא חקאו 15 1 5
:ורג ןיבו ויחא ןיבו שיא ןיב קדצ םתטפשו םכיחא ןיב עמש רמאל אוהה תעב םכיטפש תא הוצאו 16 1 5
:ויתעמשו ילא ןוברקת םכמ השקי רשא רבדהו אוה םיהלאל טפשמה יכ שיא ינפמ ורוגת אל ןועמשת לדגכ ןטקכ טפשמב םינפ וריכת אל 17 1 5
:ןושעת רשא םירבדה לכ תא אוהה תעב םכתא הוצאו 18 1 5
:ענרב שדק דע אבנו ונתא וניהלא הוהי הוצ רשאכ ירמאה רה ךרד םתיאר רשא אוהה ארונהו לודגה רבדמה לכ תא ךלנו ברחמ עסנו 19 1 5
:ונל ןתנ וניהלא הוהי רשא ירמאה רה דע םתאב םכלא רמאו 20 1 5
:תחת לאו ארית לא ךל ךיתבא יהלא הוהי רבד רשאכ שר הלע ץראה תא ךינפל ךיהלא הוהי ןתנ האר 21 1 5
:ןהילא אבנ רשא םירעה תאו הב הלענ רשא ךרדה תא רבד ונתא ובשיו ץראה תא ונל ורפחיו ונינפל םישנא החלשנ ורמאתו םכלכ ילא ןוברקתו 22 1 5
:טבשל דחא שיא םישנא רשע םינש םכמ חקאו רבדה יניעב בטייו 23 1 5
:התא ולגריו לכשא לחנ דע ואביו הרהה ולעיו ונפיו 24 1 5
:ונל ןתנ וניהלא הוהי רשא ץראה הבוט ורמאיו רבד ונתא ובשיו ונילא ודרויו ץראה ירפמ םדיב וחקיו 25 1 5
:םכיהלא הוהי יפ תא ורמתו תלעל םתיבא אלו 26 1 5
:ונדימשהל ירמאה דיב ונתא תתל םירצמ ץראמ ונאיצוה ונתא הוהי תאנשב ורמאתו םכילהאב ונגרתו 27 1 5
:םש וניאר םיקנע ינב םגו םימשב תרוצבו תלדג םירע ונממ םרו לודג םע רמאל ונבבל תא וסמה וניחא םילע ונחנא הנא 28 1 5
:םהמ ןוארית אלו ןוצרעת אל םכלא רמאו 29 1 5
:םכיניעל םירצמב םכתא השע רשא לככ םכל םחלי אוה םכינפל ךלהה םכיהלא הוהי 30 1 5
:הזה םוקמה דע םכאב דע םתכלה רשא ךרדה לכב ונב תא שיא אשי רשאכ ךיהלא הוהי ךאשנ רשא תיאר רשא רבדמבו 31 1 5
:םכיהלא הוהיב םנימאמ םכניא הזה רבדבו 32 1 5
:םמוי ןנעבו הב וכלת רשא ךרדב םכתארל הליל שאב םכתנחל םוקמ םכל רותל ךרדב םכינפל ךלהה 33 1 5
:רמאל עבשיו ףצקיו םכירבד לוק תא הוהי עמשיו 34 1 5
:םכיתבאל תתל יתעבשנ רשא הבוטה ץראה תא הזה ערה רודה הלאה םישנאב שיא הארי םא 35 1 5
:הוהי ירחא אלמ רשא ןעי וינבלו הב ךרד רשא ץראה תא ןתא ולו הנארי אוה הנפי ןב בלכ יתלוז 36 1 5
:םש אבת אל התא םג רמאל םכללגב הוהי ףנאתה יב םג 37 1 5
:לארשי תא הנלחני אוה יכ קזח ותא המש אבי אוה ךינפל דמעה ןונ ןב עשוהי 38 1 5
:הושריי םהו הננתא םהלו המש ואבי המה ערו בוט םויה ועדי אל רשא םכינבו היהי זבל םתרמא רשא םכפטו 39 1 5
:ףוס םי ךרד הרבדמה ועסו םכל ונפ םתאו 40 1 5
:הרהה תלעל וניהתו ותמחלמ ילכ תא שיא ורגחתו וניהלא הוהי ונוצ רשא לככ ונמחלנו הלענ ונחנא הוהיל ונאטח ילא ורמאתו ונעתו 41 1 5
:םכיביא ינפל ופגנת אלו םכברקב ינניא יכ ומחלת אלו ולעת אל םהל רמא ילא הוהי רמאיו 42 1 5
:הרהה ולעתו ודזתו הוהי יפ תא ורמתו םתעמש אלו םכילא רבדאו 43 1 5
:המרח דע ריעשב םכתא ותכיו םירבדה הנישעת רשאכ םכתא ופדריו םכתארקל אוהה רהב בשיה ירמאה אציו 44 1 5
:םכילא ןיזאה אלו םכלקב הוהי עמש אלו הוהי ינפל וכבתו ובשתו 45 1 5
:םתבשי רשא םימיכ םיבר םימי שדקב ובשתו 46 1 5
S :םיבר םימי ריעש רה תא בסנו ילא הוהי רבד רשאכ ףוס םי ךרד הרבדמה עסנו ןפנו 1 2 5
:רמאל ילא הוהי רמאיו 2 2 5
:הנפצ םכל ונפ הזה רהה תא בס םכל בר 3 2 5
:דאמ םתרמשנו םכמ וארייו ריעשב םיבשיה ושע ינב םכיחא לובגב םירבע םתא רמאל וצ םעה תאו 4 2 5
:ריעש רה תא יתתנ ושעל השרי יכ לגר ףכ ךרדמ דע םצראמ םכל ןתא אל יכ םב ורגתת לא 5 2 5
:םתיתשו ףסכב םתאמ ורכת םימ םגו םתלכאו ףסכב םתאמ ורבשת לכא 6 2 5
:רבד תרסח אל ךמע ךיהלא הוהי הנש םיעברא הז הזה לדגה רבדמה תא ךתכל עדי ךדי השעמ לכב ךכרב ךיהלא הוהי יכ 7 2 5
:באומ רבדמ ךרד רבענו ןפנו S רבג ןיצעמו תליאמ הברעה ךרדמ ריעשב םיבשיה ושע ינב וניחא תאמ רבענו 8 2 5
:השרי רע תא יתתנ טול ינבל יכ השרי וצראמ ךל ןתא אל יכ המחלמ םב רגתת לאו באומ תא רצת לא ילא הוהי רמאיו 9 2 5
:םיקנעכ םרו ברו לודג םע הב ובשי םינפל םימאה 10 2 5
:םימא םהל וארקי םיבאמהו םיקנעכ םה ףא ובשחי םיאפר 11 2 5
:םהל הוהי ןתנ רשא ותשרי ץראל לארשי השע רשאכ םתחת ובשיו םהינפמ םודימשיו םושריי ושע ינבו םינפל םירחה ובשי ריעשבו 12 2 5
:דרז לחנ תא רבענו דרז לחנ תא םכל ורבעו ומק התע 13 2 5
:םהל הוהי עבשנ רשאכ הנחמה ברקמ המחלמה ישנא רודה לכ םת דע הנש הנמשו םישלש דרז לחנ תא ונרבע רשא דע ענרב שדקמ ונכלה רשא םימיהו 14 2 5
:םמת דע הנחמה ברקמ םמהל םב התיה הוהי די םגו 15 2 5
S :םעה ברקמ תומל המחלמה ישנא לכ ומת רשאכ יהיו 16 2 5
:רמאל ילא הוהי רבדיו 17 2 5
:רע תא באומ לובג תא םויה רבע התא 18 2 5
:השרי היתתנ טול ינבל יכ השרי ךל ןומע ינב ץראמ ןתא אל יכ םב רגתת לאו םרצת לא ןומע ינב לומ תברקו 19 2 5
:םימזמז םהל וארקי םינמעהו םינפל הב ובשי םיאפר אוה ףא בשחת םיאפר ץרא 20 2 5
:םתחת ובשיו םשרייו םהינפמ הוהי םדימשיו םיקנעכ םרו ברו לודג םע 21 2 5
:הזה םויה דע םתחת ובשיו םשרייו םהינפמ ירחה תא דימשה רשא ריעשב םיבשיה ושע ינבל השע רשאכ 22 2 5
:םתחת ובשיו םדימשה רותפכמ םיאציה םירתפכ הזע דע םירצחב םיבשיה םיועהו 23 2 5
:המחלמ וב רגתהו שר לחה וצרא תאו ירמאה ןובשח ךלמ ןחיס תא ךדיב יתתנ האר ןנרא לחנ תא ורבעו ועס ומוק 24 2 5
:ךינפמ ולחו וזגרו ךעמש ןועמשי רשא םימשה לכ תחת םימעה ינפ לע ךתאריו ךדחפ תת לחא הזה םויה 25 2 5
:רמאל םולש ירבד ןובשח ךלמ ןוחיס לא תומדק רבדממ םיכאלמ חלשאו 26 2 5
:לואמשו ןימי רוסא אל ךלא ךרדב ךרדב ךצראב הרבעא 27 2 5
:ילגרב הרבעא קר יתיתשו יל ןתת ףסכב םימו יתלכאו ינרבשת ףסכב לכא 28 2 5
:ונל ןתנ וניהלא הוהי רשא ץראה לא ןדריה תא רבעא רשא דע רעב םיבשיה םיבאומהו ריעשב םיבשיה ושע ינב יל ושע רשאכ 29 2 5
S :הזה םויכ ךדיב ותת ןעמל ובבל תא ץמאו וחור תא ךיהלא הוהי השקה יכ וב ונרבעה ןובשח ךלמ ןחיס הבא אלו 30 2 5
:וצרא תא תשרל שר לחה וצרא תאו ןחיס תא ךינפל תת יתלחה האר ילא הוהי רמאיו 31 2 5
:הצהי המחלמל ומע לכו אוה ונתארקל ןחיס אציו 32 2 5
(וינב) (תאו) :ומע לכ תאו ונב תאו ותא ךנו ונינפל וניהלא הוהי והנתיו 33 2 5
:דירש ונראשה אל ףטהו םישנהו םתמ ריע לכ תא םרחנו אוהה תעב וירע לכ תא דכלנו 34 2 5
:ונדכל רשא םירעה ללשו ונל ונזזב המהבה קר 35 2 5
:ונינפל וניהלא הוהי ןתנ לכה תא ונממ הבגש רשא הירק התיה אל דעלגה דעו לחנב רשא ריעהו ןנרא לחנ תפש לע רשא רערעמ 36 2 5
:וניהלא הוהי הוצ רשא לכו רהה ירעו קבי לחנ די לכ תברק אל ןומע ינב ץרא לא קר 37 2 5
:יערדא המחלמל ומע לכו אוה ונתארקל ןשבה ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד לענו ןפנו 1 3 5
:ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע רשאכ ול תישעו וצרא תאו ומע לכ תאו ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית לא ילא הוהי רמאיו 2 3 5
:דירש ול ריאשה יתלב דע והכנו ומע לכ תאו ןשבה ךלמ גוע תא םג ונדיב וניהלא הוהי ןתיו 3 3 5
:ןשבב גוע תכלממ בגרא לבח לכ ריע םישש םתאמ ונחקל אל רשא הירק התיה אל אוהה תעב וירע לכ תא דכלנו 4 3 5
:דאמ הברה יזרפה ירעמ דבל חירבו םיתלד ההבג המוח תורצב םירע הלא לכ 5 3 5
:ףטהו םישנה םתמ ריע לכ םרחה ןובשח ךלמ ןחיסל ונישע רשאכ םתוא םרחנו 6 3 5
:ונל ונוזב םירעה ללשו המהבה לכו 7 3 5
:ןומרח רה דע ןנרא לחנמ ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ ינש דימ ץראה תא אוהה תעב חקנו 8 3 5
:רינש ול וארקי ירמאהו ןירש ןומרחל וארקי םינדיצ 9 3 5
:ןשבב גוע תכלממ ירע יערדאו הכלס דע ןשבה לכו דעלגה לכו רשימה ירע לכ 10 3 5
:שיא תמאב הבחר תומא עבראו הכרא תומא עשת ןומע ינב תברב אוה הלה לזרב שרע ושרע הנה םיאפרה רתימ ראשנ ןשבה ךלמ גוע קר יכ 11 3 5
:ידגלו ינבוארל יתתנ וירעו דעלגה רה יצחו ןנרא לחנ לע רשא רערעמ אוהה תעב ונשרי תאזה ץראה תאו 12 3 5
:םיאפר ץרא ארקי אוהה ןשבה לכל בגראה לבח לכ השנמה טבש יצחל יתתנ גוע תכלממ ןשבה לכו דעלגה רתיו 13 3 5
:הזה םויה דע ריאי תוח ןשבה תא ומש לע םתא ארקיו יתכעמהו ירושגה לובג דע בגרא לבח לכ תא חקל השנמ ןב ריאי 14 3 5
:דעלגה תא יתתנ ריכמלו 15 3 5
:ןומע ינב לובג לחנה קבי דעו לבגו לחנה ךות ןנרא לחנ דעו דעלגה ןמ יתתנ ידגלו ינבוארלו 16 3 5
:החרזמ הגספה תדשא תחת חלמה םי הברעה םי דעו תרנכמ לבגו ןדריהו הברעהו 17 3 5
:ליח ינב לכ לארשי ינב םכיחא ינפל ורבעת םיצולח התשרל תאזה ץראה תא םכל ןתנ םכיהלא הוהי רמאל אוהה תעב םכתא וצאו 18 3 5
:םכל יתתנ רשא םכירעב ובשי םכל בר הנקמ יכ יתעדי םכנקמו םכפטו םכישנ קר 19 3 5
:םכל יתתנ רשא ותשריל שיא םתבשו ןדריה רבעב םהל ןתנ םכיהלא הוהי רשא ץראה תא םה םג ושריו םככ םכיחאל הוהי חיני רשא דע 20 3 5
:המש רבע התא רשא תוכלממה לכל הוהי השעי ןכ הלאה םיכלמה ינשל םכיהלא הוהי השע רשא לכ תא תארה ךיניע רמאל אוהה תעב יתיוצ עושוהי תאו 21 3 5
S :םכל םחלנה אוה םכיהלא הוהי יכ םוארית אל 22 3 5
:רמאל אוהה תעב הוהי לא ןנחתאו 23 3 5
:ךתרובגכו ךישעמכ השעי רשא ץראבו םימשב לא ימ רשא הקזחה ךדי תאו ךלדג תא ךדבע תא תוארהל תולחה התא הוהי ינדא 24 3 5
:ןונבלהו הזה בוטה רהה ןדריה רבעב רשא הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא 25 3 5
:הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ךל בר ילא הוהי רמאיו ילא עמש אלו םכנעמל יב הוהי רבעתיו 26 3 5
:הזה ןדריה תא רבעת אל יכ ךיניעב הארו החרזמו הנמיתו הנפצו המי ךיניע אשו הגספה שאר הלע 27 3 5
:הארת רשא ץראה תא םתוא ליחני אוהו הזה םעה ינפל רבעי אוה יכ והצמאו והקזחו עשוהי תא וצו 28 3 5
P :רועפ תיב לומ איגב בשנו 29 3 5
:םכל ןתנ םכיתבא יהלא הוהי רשא ץראה תא םתשריו םתאבו ויחת ןעמל תושעל םכתא דמלמ יכנא רשא םיטפשמה לאו םיקחה לא עמש לארשי התעו 1 4 5
:םכתא הוצמ יכנא רשא םכיהלא הוהי תוצמ תא רמשל ונממ וערגת אלו םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה לע ופסת אל 2 4 5
:ךברקמ ךיהלא הוהי ודימשה רועפ לעב ירחא ךלה רשא שיאה לכ יכ רועפ לעבב הוהי השע רשא תא תארה םכיניע 3 4 5
:םויה םכלכ םייח םכיהלא הוהיב םיקבדה םתאו 4 4 5
:התשרל המש םיאב םתא רשא ץראה ברקב ןכ תושעל יהלא הוהי ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקח םכתא יתדמל האר 5 4 5
:הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר ורמאו הלאה םיקחה לכ תא ןועמשי רשא םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח אוה יכ םתישעו םתרמשו 6 4 5
:וילא ונארק לכב וניהלא הוהיכ וילא םיברק םיהלא ול רשא לודג יוג ימ יכ 7 4 5
:םויה םכינפל ןתנ יכנא רשא תאזה הרותה לככ םקידצ םיטפשמו םיקח ול רשא לודג יוג ימו 8 4 5
:ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי ןפו ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ דאמ ךשפנ רמשו ךל רמשה קר 9 4 5
:ןודמלי םהינב תאו המדאה לע םייח םה רשא םימיה לכ יתא האריל ןודמלי רשא ירבד תא םעמשאו םעה תא יל להקה ילא הוהי רמאב ברחב ךיהלא הוהי ינפל תדמע רשא םוי 10 4 5
:לפרעו ןנע ךשח םימשה בל דע שאב רעב רההו רהה תחת ןודמעתו ןוברקתו 11 4 5
:לוק יתלוז םיאר םכניא הנומתו םיעמש םתא םירבד לוק שאה ךותמ םכילא הוהי רבדיו 12 4 5
:םינבא תוחל ינש לע םבתכיו םירבדה תרשע תושעל םכתא הוצ רשא ותירב תא םכל דגיו 13 4 5
:התשרל המש םירבע םתא רשא ץראב םתא םכתשעל םיטפשמו םיקח םכתא דמלל אוהה תעב הוהי הוצ יתאו 14 4 5
:שאה ךותמ ברחב םכילא הוהי רבד םויב הנומת לכ םתיאר אל יכ םכיתשפנל דאמ םתרמשנו 15 4 5
:הבקנ וא רכז תינבת למס לכ תנומת לספ םכל םתישעו ןותחשת ןפ 16 4 5
:םימשב ףועת רשא ףנכ רופצ לכ תינבת ץראב רשא המהב לכ תינבת 17 4 5
:ץראל תחתמ םימב רשא הגד לכ תינבת המדאב שמר לכ תינבת 18 4 5
:םימשה לכ תחת םימעה לכל םתא ךיהלא הוהי קלח רשא םתדבעו םהל תיוחתשהו תחדנו םימשה אבצ לכ םיבכוכה תאו חריה תאו שמשה תא תיארו המימשה ךיניע אשת ןפו 19 4 5
:הזה םויכ הלחנ םעל ול תויהל םירצממ לזרבה רוכמ םכתא אצויו הוהי חקל םכתאו 20 4 5
:הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא הבוטה ץראה לא אב יתלבלו ןדריה תא ירבע יתלבל עבשיו םכירבד לע יב ףנאתה הוהיו 21 4 5
:תאזה הבוטה ץראה תא םתשריו םירבע םתאו ןדריה תא רבע ינניא תאזה ץראב תמ יכנא יכ 22 4 5
:ךיהלא הוהי ךוצ רשא לכ תנומת לספ םכל םתישעו םכמע תרכ רשא םכיהלא הוהי תירב תא וחכשת ןפ םכל ורמשה 23 4 5
P :אנק לא אוה הלכא שא ךיהלא הוהי יכ 24 4 5
:וסיעכהל ךיהלא הוהי יניעב ערה םתישעו לכ תנומת לספ םתישעו םתחשהו ץראב םתנשונו םינב ינבו םינב דילות יכ 25 4 5
:ןודמשת דמשה יכ הילע םימי ןכיראת אל התשרל המש ןדריה תא םירבע םתא רשא ץראה לעמ רהמ ןודבאת דבא יכ ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתדיעה 26 4 5
:המש םכתא הוהי גהני רשא םיוגב רפסמ יתמ םתראשנו םימעב םכתא הוהי ץיפהו 27 4 5
:ןחירי אלו ןולכאי אלו ןועמשי אלו ןוארי אל רשא ןבאו ץע םדא ידי השעמ םיהלא םש םתדבעו 28 4 5
:ךשפנ לכבו ךבבל לכב ונשרדת יכ תאצמו ךיהלא הוהי תא םשמ םתשקבו 29 4 5
:ולקב תעמשו ךיהלא הוהי דע תבשו םימיה תירחאב הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב 30 4 5
:םהל עבשנ רשא ךיתבא תירב תא חכשי אלו ךתיחשי אלו ךפרי אל ךיהלא הוהי םוחר לא יכ 31 4 5
:והמכ עמשנה וא הזה לודגה רבדכ היהנה םימשה הצק דעו םימשה הצקמלו ץראה לע םדא םיהלא ארב רשא םויה ןמל ךינפל ויה רשא םינשאר םימיל אנ לאש יכ 32 4 5
:יחיו התא תעמש רשאכ שאה ךותמ רבדמ םיהלא לוק םע עמשה 33 4 5
:ךיניעל םירצמב םכיהלא הוהי םכל השע רשא לככ םילדג םיארומבו היוטנ עורזבו הקזח דיבו המחלמבו םיתפומבו תתאב תסמב יוג ברקמ יוג ול תחקל אובל םיהלא הסנה וא 34 4 5
:ודבלמ דוע ןיא םיהלאה אוה הוהי יכ תעדל תארה התא 35 4 5
:שאה ךותמ תעמש וירבדו הלודגה ושא תא ךארה ץראה לעו ךרסיל ולק תא ךעימשה םימשה ןמ 36 4 5
:םירצממ לדגה וחכב וינפב ךאצויו וירחא וערזב רחביו ךיתבא תא בהא יכ תחתו 37 4 5
:הזה םויכ הלחנ םצרא תא ךל תתל ךאיבהל ךינפמ ךממ םימצעו םילדג םיוג שירוהל 38 4 5
:דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב םיהלאה אוה הוהי יכ ךבבל לא תבשהו םויה תעדיו 39 4 5
P :םימיה לכ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה לע םימי ךיראת ןעמלו ךירחא ךינבלו ךל בטיי רשא םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ תאו ויקח תא תרמשו 40 4 5
:שמש החרזמ ןדריה רבעב םירע שלש השמ לידבי זא 41 4 5
:יחו לאה םירעה ןמ תחא לא סנו םושלש לומתמ ול אנש אל אוהו תעד ילבב והער תא חצרי רשא חצור המש סנל 42 4 5
:ישנמל ןשבב ןלוג תאו ידגל דעלגב תמאר תאו ינבוארל רשימה ץראב רבדמב רצב תא 43 4 5
:לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאזו 44 4 5
:םירצממ םתאצב לארשי ינב לא השמ רבד רשא םיטפשמהו םיקחהו תדעה הלא 45 4 5
:םירצממ םתאצב לארשי ינבו השמ הכה רשא ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיס ץראב רועפ תיב לומ איגב ןדריה רבעב 46 4 5
:שמש חרזמ ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ ינש ןשבה ךלמ גוע ץרא תאו וצרא תא ושרייו 47 4 5
:ןומרח אוה ןאיש רה דעו ןנרא לחנ תפש לע רשא רערעמ 48 4 5
P :הגספה תדשא תחת הברעה םי דעו החרזמ ןדריה רבע הברעה לכו 49 4 5
:םתשעל םתרמשו םתא םתדמלו םויה םכינזאב רבד יכנא רשא םיטפשמה תאו םיקחה תא לארשי עמש םהלא רמאיו לארשי לכ לא השמ ארקיו 1 5 5
:ברחב תירב ונמע תרכ וניהלא הוהי 2 5 5
:םייח ונלכ םויה הפ הלא ונחנא ונתא יכ תאזה תירבה תא הוהי תרכ וניתבא תא אל 3 5 5
:שאה ךותמ רהב םכמע הוהי רבד םינפב םינפ 4 5 5
S :רמאל רהב םתילע אלו שאה ינפמ םתארי יכ הוהי רבד תא םכל דיגהל אוהה תעב םכיניבו הוהי ןיב דמע יכנא 5 5 5
:םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא הוהי יכנא 6 5 5
:ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל 7 5 5
:ץראל תחתמ םימב רשאו תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת לכ לספ ךל השעת אל 8 5 5
:יאנשל םיעבר לעו םישלש לעו םינב לע תובא ןוע דקפ אנק לא ךיהלא הוהי יכנא יכ םדבעת אלו םהל הוחתשת אל 9 5 5
(יתוצמ) S :ותוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השעו 10 5 5
S :אושל ומש תא אשי רשא תא הוהי הקני אל יכ אושל ךיהלא הוהי םש תא אשת אל 11 5 5
:ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ושדקל תבשה םוי תא רומש 12 5 5
:ךתכאלמ לכ תישעו דבעת םימי תשש 13 5 5
:ךומכ ךתמאו ךדבע חוני ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ךתמהב לכו ךרמחו ךרושו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל ךיהלא הוהיל תבש יעיבשה םויו 14 5 5
S :תבשה םוי תא תושעל ךיהלא הוהי ךוצ ןכ לע היוטנ ערזבו הקזח דיב םשמ ךיהלא הוהי ךאציו םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו 15 5 5
S :ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה לע ךל בטיי ןעמלו ךימי ןכיראי ןעמל ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ ךמא תאו ךיבא תא דבכ 16 5 5
S :חצרת אל 17 5 5
S :ףאנת אלו 18 5 5
S :בנגת אלו 19 5 5
S :אוש דע ךערב הנעת אלו 20 5 5
S :ךערל רשא לכו ורמחו ורוש ותמאו ודבעו והדש ךער תיב הואתת אלו S ךער תשא דמחת אלו 21 5 5
:ילא םנתיו םינבא תחל ינש לע םבתכיו ףסי אלו לודג לוק לפרעהו ןנעה שאה ךותמ רהב םכלהק לכ לא הוהי רבד הלאה םירבדה תא 22 5 5
:םכינקזו םכיטבש ישאר לכ ילא ןוברקתו שאב רעב רההו ךשחה ךותמ לוקה תא םכעמשכ יהיו 23 5 5
:יחו םדאה תא םיהלא רבדי יכ וניאר הזה םויה שאה ךותמ ונעמש ולק תאו ולדג תאו ודבכ תא וניהלא הוהי ונארה ןה ורמאתו 24 5 5
:ונתמו דוע וניהלא הוהי לוק תא עמשל ונחנא םיפסי םא תאזה הלדגה שאה ונלכאת יכ תומנ המל התעו 25 5 5
:יחיו ונמכ שאה ךותמ רבדמ םייח םיהלא לוק עמש רשא רשב לכ ימ יכ 26 5 5
:ונישעו ונעמשו ךילא וניהלא הוהי רבדי רשא לכ תא ונילא רבדת תאו וניהלא הוהי רמאי רשא לכ תא עמשו התא ברק 27 5 5
:ורבד רשא לכ וביטיה ךילא ורבד רשא הזה םעה ירבד לוק תא יתעמש ילא הוהי רמאיו ילא םכרבדב םכירבד לוק תא הוהי עמשיו 28 5 5
:םלעל םהינבלו םהל בטיי ןעמל םימיה לכ יתוצמ לכ תא רמשלו יתא האריל םהל הז םבבל היהו ןתי ימ 29 5 5
:םכילהאל םכל ובוש םהל רמא ךל 30 5 5
:התשרל םהל ןתנ יכנא רשא ץראב ושעו םדמלת רשא םיטפשמהו םיקחהו הוצמה לכ תא ךילא הרבדאו ידמע דמע הפ התאו 31 5 5
:לאמשו ןימי ורסת אל םכתא םכיהלא הוהי הוצ רשאכ תושעל םתרמשו 32 5 5
:ןושרית רשא ץראב םימי םתכראהו םכל בוטו ןויחת ןעמל וכלת םכתא םכיהלא הוהי הוצ רשא ךרדה לכב 33 5 5
:התשרל המש םירבע םתא רשא ץראב תושעל םכתא דמלל םכיהלא הוהי הוצ רשא םיטפשמהו םיקחה הוצמה תאזו 1 6 5
:ךימי ןכראי ןעמלו ךייח ימי לכ ךנב ןבו ךנבו התא ךוצמ יכנא רשא ויתוצמו ויתקח לכ תא רמשל ךיהלא הוהי תא ארית ןעמל 2 6 5
P :שבדו בלח תבז ץרא ךל ךיתבא יהלא הוהי רבד רשאכ דאמ ןוברת רשאו ךל בטיי רשא תושעל תרמשו לארשי תעמשו 3 6 5
:דחא הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש 4 6 5
:ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא הוהי תא תבהאו 5 6 5
:ךבבל לע םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו 6 6 5
:ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו 7 6 5
:ךיניע ןיב תפטטל ויהו ךדי לע תואל םתרשקו 8 6 5
S :ךירעשבו ךתיב תזוזמ לע םתבתכו 9 6 5
:תינב אל רשא תבטו תלדג םירע ךל תתל בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל עבשנ רשא ץראה לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ היהו 10 6 5
:תעבשו תלכאו תעטנ אל רשא םיתיזו םימרכ תבצח אל רשא םיבוצח תרבו תאלמ אל רשא בוט לכ םיאלמ םיתבו 11 6 5
:םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךאיצוה רשא הוהי תא חכשת ןפ ךל רמשה 12 6 5
:עבשת ומשבו דבעת ותאו ארית ךיהלא הוהי תא 13 6 5
:םכיתוביבס רשא םימעה יהלאמ םירחא םיהלא ירחא ןוכלת אל 14 6 5
S :המדאה ינפ לעמ ךדימשהו ךב ךיהלא הוהי ףא הרחי ןפ ךברקב ךיהלא הוהי אנק לא יכ 15 6 5
:הסמב םתיסנ רשאכ םכיהלא הוהי תא וסנת אל 16 6 5
:ךוצ רשא ויקחו ויתדעו םכיהלא הוהי תוצמ תא ןורמשת רומש 17 6 5
:ךיתבאל הוהי עבשנ רשא הבטה ץראה תא תשריו תאבו ךל בטיי ןעמל הוהי יניעב בוטהו רשיה תישעו 18 6 5
S :הוהי רבד רשאכ ךינפמ ךיביא לכ תא ףדהל 19 6 5
:םכתא וניהלא הוהי הוצ רשא םיטפשמהו םיקחהו תדעה המ רמאל רחמ ךנב ךלאשי יכ 20 6 5
:הקזח דיב םירצממ הוהי ונאיצויו םירצמב הערפל ונייה םידבע ךנבל תרמאו 21 6 5
:וניניעל ותיב לכבו הערפב םירצמב םיערו םילדג םיתפמו תתוא הוהי ןתיו 22 6 5
:וניתבאל עבשנ רשא ץראה תא ונל תתל ונתא איבה ןעמל םשמ איצוה ונתואו 23 6 5
:הזה םויהכ ונתיחל םימיה לכ ונל בוטל וניהלא הוהי תא האריל הלאה םיקחה לכ תא תושעל הוהי ונוציו 24 6 5
S :ונוצ רשאכ וניהלא הוהי ינפל תאזה הוצמה לכ תא תושעל רמשנ יכ ונל היהת הקדצו 25 6 5
:ךממ םימוצעו םיבר םיוג העבש יסוביהו יוחהו יזרפהו ינענכהו ירמאהו ישגרגהו יתחה ךינפמ םיבר םיוג לשנו התשרל המש אב התא רשא ץראה לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ 1 7 5
:םנחת אלו תירב םהל תרכת אל םתא םירחת םרחה םתיכהו ךינפל ךיהלא הוהי םנתנו 2 7 5
:ךנבל חקת אל ותבו ונבל ןתת אל ךתב םב ןתחתת אלו 3 7 5
:רהמ ךדימשהו םכב הוהי ףא הרחו םירחא םיהלא ודבעו ירחאמ ךנב תא ריסי יכ 4 7 5
:שאב ןופרשת םהיליספו ןועדגת םהרישאו ורבשת םתבצמו וצתת םהיתחבזמ םהל ושעת הכ םא יכ 5 7 5
S :המדאה ינפ לע רשא םימעה לכמ הלגס םעל ול תויהל ךיהלא הוהי רחב ךב ךיהלא הוהיל התא שודק םע יכ 6 7 5
:םימעה לכמ טעמה םתא יכ םכב רחביו םכב הוהי קשח םימעה לכמ םכברמ אל 7 7 5
:םירצמ ךלמ הערפ דימ םידבע תיבמ ךדפיו הקזח דיב םכתא הוהי איצוה םכיתבאל עבשנ רשא העבשה תא ורמשמו םכתא הוהי תבהאמ יכ 8 7 5
(ויתוצמ) :רוד ףלאל ותוצמ ירמשלו ויבהאל דסחהו תירבה רמש ןמאנה לאה םיהלאה אוה ךיהלא הוהי יכ תעדיו 9 7 5
:ול םלשי וינפ לא ואנשל רחאי אל ודיבאהל וינפ לא ויאנשל םלשמו 10 7 5
P :םתושעל םויה ךוצמ יכנא רשא םיטפשמה תאו םיקחה תאו הוצמה תא תרמשו 11 7 5
:ךיתבאל עבשנ רשא דסחה תאו תירבה תא ךל ךיהלא הוהי רמשו םתא םתישעו םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו 12 7 5
:ךל תתל ךיתבאל עבשנ רשא המדאה לע ךנאצ תרתשעו ךיפלא רגש ךרהציו ךשריתו ךנגד ךתמדא ירפו ךנטב ירפ ךרבו ךברהו ךכרבו ךבהאו 13 7 5
:ךתמהבבו הרקעו רקע ךב היהי אל םימעה לכמ היהת ךורב 14 7 5
:ךיאנש לכב םנתנו ךב םמישי אל תעדי רשא םיערה םירצמ יודמ לכו ילח לכ ךממ הוהי ריסהו 15 7 5
S :ךל אוה שקומ יכ םהיהלא תא דבעת אלו םהילע ךניע סחת אל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא םימעה לכ תא תלכאו 16 7 5
:םשירוהל לכוא הכיא ינממ הלאה םיוגה םיבר ךבבלב רמאת יכ 17 7 5
:םירצמ לכלו הערפל ךיהלא הוהי השע רשא תא רכזת רכז םהמ ארית אל 18 7 5
:םהינפמ ארי התא רשא םימעה לכל ךיהלא הוהי השעי ןכ ךיהלא הוהי ךאצוה רשא היוטנה ערזהו הקזחה דיהו םיתפמהו תתאהו ךיניע ואר רשא תלדגה תסמה 19 7 5
:ךינפמ םירתסנהו םיראשנה דבא דע םב ךיהלא הוהי חלשי הערצה תא םגו 20 7 5
:ארונו לודג לא ךברקב ךיהלא הוהי יכ םהינפמ ץרעת אל 21 7 5
:הדשה תיח ךילע הברת ןפ רהמ םתלכ לכות אל טעמ טעמ ךינפמ לאה םיוגה תא ךיהלא הוהי לשנו 22 7 5
:םדמשה דע הלדג המוהמ םמהו ךינפל ךיהלא הוהי םנתנו 23 7 5
:םתא ךדמשה דע ךינפב שיא בציתי אל םימשה תחתמ םמש תא תדבאהו ךדיב םהיכלמ ןתנו 24 7 5
:אוה ךיהלא הוהי תבעות יכ וב שקות ןפ ךל תחקלו םהילע בהזו ףסכ דמחת אל שאב ןופרשת םהיהלא יליספ 25 7 5
P :אוה םרח יכ ונבעתת בעתו ונצקשת ץקש והמכ םרח תייהו ךתיב לא הבעות איבת אלו 26 7 5
:םכיתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה תא םתשריו םתאבו םתיברו ןויחת ןעמל תושעל ןורמשת םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ 1 8 5
(ויתוצמ) :אל םא ותוצמ רמשתה ךבבלב רשא תא תעדל ךתסנל ךתנע ןעמל רבדמב הנש םיעברא הז ךיהלא הוהי ךכילה רשא ךרדה לכ תא תרכזו 2 8 5
:םדאה היחי הוהי יפ אצומ לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ךעדוה ןעמל ךיתבא ןועדי אלו תעדי אל רשא ןמה תא ךלכאיו ךבעריו ךנעיו 3 8 5
:הנש םיעברא הז הקצב אל ךלגרו ךילעמ התלב אל ךתלמש 4 8 5
:ךרסימ ךיהלא הוהי ונב תא שיא רסיי רשאכ יכ ךבבל םע תעדיו 5 8 5
:ותא הארילו ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי תוצמ תא תרמשו 6 8 5
:רהבו העקבב םיאצי תמהתו תניע םימ ילחנ ץרא הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהלא הוהי יכ 7 8 5
:שבדו ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו הטח ץרא 8 8 5
:תשחנ בצחת היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא הב לכ רסחת אל םחל הב לכאת תנכסמב אל רשא ץרא 9 8 5
:ךל ןתנ רשא הבטה ץראה לע ךיהלא הוהי תא תכרבו תעבשו תלכאו 10 8 5
:םויה ךוצמ יכנא רשא ויתקחו ויטפשמו ויתוצמ רמש יתלבל ךיהלא הוהי תא חכשת ןפ ךל רמשה 11 8 5
:תבשיו הנבת םיבוט םיתבו תעבשו לכאת ןפ 12 8 5
:הברי ךל רשא לכו ךל הברי בהזו ףסכו ןיברי ךנאצו ךרקבו 13 8 5
:םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךאיצומה ךיהלא הוהי תא תחכשו ךבבל םרו 14 8 5
:שימלחה רוצמ םימ ךל איצומה םימ ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ארונהו לדגה רבדמב ךכילומה 15 8 5
:ךתירחאב ךבטיהל ךתסנ ןעמלו ךתנע ןעמל ךיתבא ןועדי אל רשא רבדמב ןמ ךלכאמה 16 8 5
:הזה ליחה תא יל השע ידי םצעו יחכ ךבבלב תרמאו 17 8 5
P :הזה םויכ ךיתבאל עבשנ רשא ותירב תא םיקה ןעמל ליח תושעל חכ ךל ןתנה אוה יכ ךיהלא הוהי תא תרכזו 18 8 5
:ןודבאת דבא יכ םויה םכב יתדעה םהל תיוחתשהו םתדבעו םירחא םיהלא ירחא תכלהו ךיהלא הוהי תא חכשת חכש םא היהו 19 8 5
P :םכיהלא הוהי לוקב ןועמשת אל בקע ןודבאת ןכ םכינפמ דיבאמ הוהי רשא םיוגכ 20 8 5
:םימשב תרצבו תלדג םירע ךממ םימצעו םילדג םיוג תשרל אבל ןדריה תא םויה רבע התא לארשי עמש 1 9 5
:קנע ינב ינפל בציתי ימ תעמש התאו תעדי התא רשא םיקנע ינב םרו לודג םע 2 9 5
:ךל הוהי רבד רשאכ רהמ םתדבאהו םתשרוהו ךינפל םעינכי אוהו םדימשי אוה הלכא שא ךינפל רבעה אוה ךיהלא הוהי יכ םויה תעדיו 3 9 5
:ךינפמ םשירומ הוהי הלאה םיוגה תעשרבו תאזה ץראה תא תשרל הוהי ינאיבה יתקדצב רמאל ךינפלמ םתא ךיהלא הוהי ףדהב ךבבלב רמאת לא 4 9 5
:בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל הוהי עבשנ רשא רבדה תא םיקה ןעמלו ךינפמ םשירומ ךיהלא הוהי הלאה םיוגה תעשרב יכ םצרא תא תשרל אב התא ךבבל רשיבו ךתקדצב אל 5 9 5
:התא ףרע השק םע יכ התשרל תאזה הבוטה ץראה תא ךל ןתנ ךיהלא הוהי ךתקדצב אל יכ תעדיו 6 9 5
:הוהי םע םתייה םירממ הזה םוקמה דע םכאב דע םירצמ ץראמ תאצי רשא םויה ןמל רבדמב ךיהלא הוהי תא תפצקה רשא תא חכשת לא רכז 7 9 5
:םכתא דימשהל םכב הוהי ףנאתיו הוהי תא םתפצקה ברחבו 8 9 5
:יתיתש אל םימו יתלכא אל םחל הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב בשאו םכמע הוהי תרכ רשא תירבה תחול םינבאה תחול תחקל הרהה יתלעב 9 9 5
:להקה םויב שאה ךותמ רהב םכמע הוהי רבד רשא םירבדה לככ םהילעו םיהלא עבצאב םיבתכ םינבאה תחול ינש תא ילא הוהי ןתיו 10 9 5
:תירבה תוחל םינבאה תחל ינש תא ילא הוהי ןתנ הליל םיעבראו םוי םיעברא ץקמ יהיו 11 9 5
:הכסמ םהל ושע םתיוצ רשא ךרדה ןמ רהמ ורס םירצממ תאצוה רשא ךמע תחש יכ הזמ רהמ דר םוק ילא הוהי רמאיו 12 9 5
:אוה ףרע השק םע הנהו הזה םעה תא יתיאר רמאל ילא הוהי רמאיו 13 9 5
:ונממ ברו םוצע יוגל ךתוא השעאו םימשה תחתמ םמש תא החמאו םדימשאו ינממ ףרה 14 9 5
:ידי יתש לע תירבה תחל ינשו שאב רעב רההו רהה ןמ דראו ןפאו 15 9 5
:םכתא הוהי הוצ רשא ךרדה ןמ רהמ םתרס הכסמ לגע םכל םתישע םכיהלא הוהיל םתאטח הנהו אראו 16 9 5
:םכיניעל םרבשאו ידי יתש לעמ םכלשאו תחלה ינשב שפתאו 17 9 5
:וסיעכהל הוהי יניעב ערה תושעל םתאטח רשא םכתאטח לכ לע יתיתש אל םימו יתלכא אל םחל הליל םיעבראו םוי םיעברא הנשארכ הוהי ינפל לפנתאו 18 9 5
:אוהה םעפב םג ילא הוהי עמשיו םכתא דימשהל םכילע הוהי ףצק רשא המחהו ףאה ינפמ יתרגי יכ 19 9 5
:אוהה תעב ןרהא דעב םג ללפתאו ודימשהל דאמ הוהי ףנאתה ןרהאבו 20 9 5
:רהה ןמ דריה לחנה לא ורפע תא ךלשאו רפעל קד רשא דע בטיה ןוחט ותא תכאו שאב ותא ףרשאו יתחקל לגעה תא םתישע רשא םכתאטח תאו 21 9 5
:הוהי תא םתייה םיפצקמ הואתה תרבקבו הסמבו הרעבתבו 22 9 5
:ולקב םתעמש אלו ול םתנמאה אלו םכיהלא הוהי יפ תא ורמתו םכל יתתנ רשא ץראה תא ושרו ולע רמאל ענרב שדקמ םכתא הוהי חלשבו 23 9 5
:םכתא יתעד םוימ הוהי םע םתייה םירממ 24 9 5
:םכתא דימשהל הוהי רמא יכ יתלפנתה רשא הלילה םיעברא תאו םויה םיעברא תא הוהי ינפל לפנתאו 25 9 5
:הקזח דיב םירצממ תאצוה רשא ךלדגב תידפ רשא ךתלחנו ךמע תחשת לא הוהי ינדא רמאו הוהי לא ללפתאו 26 9 5
:ותאטח לאו ועשר לאו הזה םעה ישק לא ןפת לא בקעילו קחציל םהרבאל ךידבעל רכז 27 9 5
:רבדמב םתמהל םאיצוה םתוא ותאנשמו םהל רבד רשא ץראה לא םאיבהל הוהי תלכי ילבמ םשמ ונתאצוה רשא ץראה ורמאי ןפ 28 9 5
P :היוטנה ךערזבו לדגה ךחכב תאצוה רשא ךתלחנו ךמע םהו 29 9 5
:ץע ןורא ךל תישעו הרהה ילא הלעו םינשארכ םינבא תחול ינש ךל לספ ילא הוהי רמא אוהה תעב 1 10 5
:ןוראב םתמשו תרבש רשא םינשארה תחלה לע ויה רשא םירבדה תא תחלה לע בתכאו 2 10 5
:ידיב תחלה ינשו הרהה לעאו םינשארכ םינבא תחל ינש לספאו םיטש יצע ןורא שעאו 3 10 5
:ילא הוהי םנתיו להקה םויב שאה ךותמ רהב םכילא הוהי רבד רשא םירבדה תרשע תא ןושארה בתכמכ תחלה לע בתכיו 4 10 5
:הוהי ינוצ רשאכ םש ויהיו יתישע רשא ןוראב תחלה תא םשאו רהה ןמ דראו ןפאו 5 10 5
:ויתחת ונב רזעלא ןהכיו םש רבקיו ןרהא תמ םש הרסומ ןקעי ינב תראבמ ועסנ לארשי ינבו 6 10 5
:םימ ילחנ ץרא התבטי הדגדגה ןמו הדגדגה ועסנ םשמ 7 10 5
:הזה םויה דע ומשב ךרבלו ותרשל הוהי ינפל דמעל הוהי תירב ןורא תא תאשל יולה טבש תא הוהי לידבה אוהה תעב 8 10 5
:ול ךיהלא הוהי רבד רשאכ ותלחנ אוה הוהי ויחא םע הלחנו קלח יולל היה אל ןכ לע 9 10 5
:ךתיחשה הוהי הבא אל אוהה םעפב םג ילא הוהי עמשיו הליל םיעבראו םוי םיעברא םינשארה םימיכ רהב יתדמע יכנאו 10 10 5
P :םהל תתל םתבאל יתעבשנ רשא ץראה תא ושריו ואביו םעה ינפל עסמל ךל םוק ילא הוהי רמאיו 11 10 5
:ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא הוהי תא דבעלו ותא הבהאלו ויכרד לכב תכלל ךיהלא הוהי תא האריל םא יכ ךמעמ לאש ךיהלא הוהי המ לארשי התעו 12 10 5
:ךל בוטל םויה ךוצמ יכנא רשא ויתקח תאו הוהי תוצמ תא רמשל 13 10 5
:הב רשא לכו ץראה םימשה ימשו םימשה ךיהלא הוהיל ןה 14 10 5
:הזה םויכ םימעה לכמ םכב םהירחא םערזב רחביו םתוא הבהאל הוהי קשח ךיתבאב קר 15 10 5
:דוע ושקת אל םכפרעו םכבבל תלרע תא םתלמו 16 10 5
:דחש חקי אלו םינפ אשי אל רשא ארונהו רבגה לדגה לאה םינדאה ינדאו םיהלאה יהלא אוה םכיהלא הוהי יכ 17 10 5
:הלמשו םחל ול תתל רג בהאו הנמלאו םותי טפשמ השע 18 10 5
:םירצמ ץראב םתייה םירג יכ רגה תא םתבהאו 19 10 5
:עבשת ומשבו קבדת ובו דבעת ותא ארית ךיהלא הוהי תא 20 10 5
:ךיניע ואר רשא הלאה תארונה תאו תלדגה תא ךתא השע רשא ךיהלא אוהו ךתלהת אוה 21 10 5
:ברל םימשה יבכוככ ךיהלא הוהי ךמש התעו המירצמ ךיתבא ודרי שפנ םיעבשב 22 10 5
:םימיה לכ ויתוצמו ויטפשמו ויתקחו ותרמשמ תרמשו ךיהלא הוהי תא תבהאו 1 11 5
:היוטנה וערזו הקזחה ודי תא ולדג תא םכיהלא הוהי רסומ תא ואר אל רשאו ועדי אל רשא םכינב תא אל יכ םויה םתעדיו 2 11 5
:וצרא לכלו םירצמ ךלמ הערפל םירצמ ךותב השע רשא וישעמ תאו ויתתא תאו 3 11 5
:הזה םויה דע הוהי םדבאיו םכירחא םפדרב םהינפ לע ףוס םי ימ תא ףיצה רשא ובכרלו ויסוסל םירצמ ליחל השע רשאו 4 11 5
:הזה םוקמה דע םכאב דע רבדמב םכל השע רשאו 5 11 5
:לארשי לכ ברקב םהילגרב רשא םוקיה לכ תאו םהילהא תאו םהיתב תאו םעלבתו היפ תא ץראה התצפ רשא ןבואר ןב באילא ינב םריבאלו ןתדל השע רשאו 6 11 5
:השע רשא לדגה הוהי השעמ לכ תא תארה םכיניע יכ 7 11 5
:התשרל המש םירבע םתא רשא ץראה תא םתשריו םתאבו וקזחת ןעמל םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ תא םתרמשו 8 11 5
S :שבדו בלח תבז ץרא םערזלו םהל תתל םכיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה לע םימי וכיראת ןעמלו 9 11 5
:קריה ןגכ ךלגרב תיקשהו ךערז תא ערזת רשא םשמ םתאצי רשא אוה םירצמ ץראכ אל התשרל המש אב התא רשא ץראה יכ 10 11 5
:םימ התשת םימשה רטמל תעקבו םירה ץרא התשרל המש םירבע םתא רשא ץראהו 11 11 5
S :הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיהלא הוהי יניע דימת התא שרד ךיהלא הוהי רשא ץרא 12 11 5
:םכשפנ לכבו םכבבל לכב ודבעלו םכיהלא הוהי תא הבהאל םויה םכתא הוצמ יכנא רשא יתוצמ לא ועמשת עמש םא היהו 13 11 5
:ךרהציו ךשריתו ךנגד תפסאו שוקלמו הרוי ותעב םכצרא רטמ יתתנו 14 11 5
:תעבשו תלכאו ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו 15 11 5
:םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םתרסו םכבבל התפי ןפ םכל ורמשה 16 11 5
:םכל ןתנ הוהי רשא הבטה ץראה לעמ הרהמ םתדבאו הלובי תא ןתת אל המדאהו רטמ היהי אלו םימשה תא רצעו םכב הוהי ףא הרחו 17 11 5
:םכיניע ןיב תפטוטל ויהו םכדי לע תואל םתא םתרשקו םכשפנ לעו םכבבל לע הלא ירבד תא םתמשו 18 11 5
:ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב רבדל םכינב תא םתא םתדמלו 19 11 5
:ךירעשבו ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו 20 11 5
S :ץראה לע םימשה ימיכ םהל תתל םכיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה לע םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל 21 11 5
:וב הקבדלו ויכרד לכב תכלל םכיהלא הוהי תא הבהאל התשעל םכתא הוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה לכ תא ןורמשת רמש םא יכ 22 11 5
:םכמ םימצעו םילדג םיוג םתשריו םכינפלמ הלאה םיוגה לכ תא הוהי שירוהו 23 11 5
:םכלבג היהי ןורחאה םיה דעו תרפ רהנ רהנה ןמ ןונבלהו רבדמה ןמ היהי םכל וב םכלגר ףכ ךרדת רשא םוקמה לכ 24 11 5
S :םכל רבד רשאכ הב וכרדת רשא ץראה לכ ינפ לע םכיהלא הוהי ןתי םכארומו םכדחפ םכינפב שיא בציתי אל 25 11 5
:הללקו הכרב םויה םכינפל ןתנ יכנא האר 26 11 5
:םויה םכתא הוצמ יכנא רשא םכיהלא הוהי תוצמ לא ועמשת רשא הכרבה תא 27 11 5
S :םתעדי אל רשא םירחא םיהלא ירחא תכלל םויה םכתא הוצמ יכנא רשא ךרדה ןמ םתרסו םכיהלא הוהי תוצמ לא ועמשת אל םא הללקהו 28 11 5
:לביע רה לע הללקה תאו םיזרג רה לע הכרבה תא התתנו התשרל המש אב התא רשא ץראה לא ךיהלא הוהי ךאיבי יכ היהו 29 11 5
:הרמ ינולא לצא לגלגה לומ הברעב בשיה ינענכה ץראב שמשה אובמ ךרד ירחא ןדריה רבעב המה אלה 30 11 5
:הב םתבשיו התא םתשריו םכל ןתנ םכיהלא הוהי רשא ץראה תא תשרל אבל ןדריה תא םירבע םתא יכ 31 11 5
:םויה םכינפל ןתנ יכנא רשא םיטפשמה תאו םיקחה לכ תא תושעל םתרמשו 32 11 5
:המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ התשרל ךל ךיתבא יהלא הוהי ןתנ רשא ץראב תושעל ןורמשת רשא םיטפשמהו םיקחה הלא 1 12 5
:ןנער ץע לכ תחתו תועבגה לעו םימרה םירהה לע םהיהלא תא םתא םישרי םתא רשא םיוגה םש ודבע רשא תומקמה לכ תא ןודבאת דבא 2 12 5
:אוהה םוקמה ןמ םמש תא םתדבאו ןועדגת םהיהלא יליספו שאב ןופרשת םהירשאו םתבצמ תא םתרבשו םתחבזמ תא םתצתנו 3 12 5
:םכיהלא הוהיל ןכ ןושעת אל 4 12 5
:המש תאבו ושרדת ונכשל םש ומש תא םושל םכיטבש לכמ םכיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה לא םא יכ 5 12 5
:םכנאצו םכרקב תרכבו םכיתבדנו םכירדנו םכדי תמורת תאו םכיתרשעמ תאו םכיחבזו םכיתלע המש םתאבהו 6 12 5
:ךיהלא הוהי ךכרב רשא םכיתבו םתא םכדי חלשמ לכב םתחמשו םכיהלא הוהי ינפל םש םתלכאו 7 12 5
:ויניעב רשיה לכ שיא םויה הפ םישע ונחנא רשא לככ ןושעת אל 8 12 5
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא הלחנה לאו החונמה לא התע דע םתאב אל יכ 9 12 5
:חטב םתבשיו ביבסמ םכיביא לכמ םכל חינהו םכתא ליחנמ םכיהלא הוהי רשא ץראב םתבשיו ןדריה תא םתרבעו 10 12 5
:הוהיל ורדת רשא םכירדנ רחבמ לכו םכדי תמרתו םכיתרשעמ םכיחבזו םכיתלוע םכתא הוצמ יכנא רשא לכ תא ואיבת המש םש ומש ןכשל וב םכיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה היהו 11 12 5
:םכתא הלחנו קלח ול ןיא יכ םכירעשב רשא יולהו םכיתהמאו םכידבעו םכיתנבו םכינבו םתא םכיהלא הוהי ינפל םתחמשו 12 12 5
:הארת רשא םוקמ לכב ךיתלע הלעת ןפ ךל רמשה 13 12 5
:ךוצמ יכנא רשא לכ השעת םשו ךיתלע הלעת םש ךיטבש דחאב הוהי רחבי רשא םוקמב םא יכ 14 12 5
:ליאכו יבצכ ונלכאי רוהטהו אמטה ךירעש לכב ךל ןתנ רשא ךיהלא הוהי תכרבכ רשב תלכאו חבזת ךשפנ תוא לכב קר 15 12 5
:םימכ ונכפשת ץראה לע ולכאת אל םדה קר 16 12 5
:ךדי תמורתו ךיתבדנו רדת רשא ךירדנ לכו ךנאצו ךרקב תרכבו ךרהציו ךשריתו ךנגד רשעמ ךירעשב לכאל לכות אל 17 12 5
:ךדי חלשמ לכב ךיהלא הוהי ינפל תחמשו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמב ונלכאת ךיהלא הוהי ינפל םא יכ 18 12 5
S :ךתמדא לע ךימי לכ יולה תא בזעת ןפ ךל רמשה 19 12 5
:רשב לכאת ךשפנ תוא לכב רשב לכאל ךשפנ הואת יכ רשב הלכא תרמאו ךל רבד רשאכ ךלובג תא ךיהלא הוהי ביחרי יכ 20 12 5
:ךשפנ תוא לכב ךירעשב תלכאו ךתיוצ רשאכ ךל הוהי ןתנ רשא ךנאצמו ךרקבמ תחבזו םש ומש םושל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה ךממ קחרי יכ 21 12 5
:ונלכאי ודחי רוהטהו אמטה ונלכאת ןכ ליאה תאו יבצה תא לכאי רשאכ ךא 22 12 5
:רשבה םע שפנה לכאת אלו שפנה אוה םדה יכ םדה לכא יתלבל קזח קר 23 12 5
:םימכ ונכפשת ץראה לע ונלכאת אל 24 12 5
:הוהי יניעב רשיה השעת יכ ךירחא ךינבלו ךל בטיי ןעמל ונלכאת אל 25 12 5
:הוהי רחבי רשא םוקמה לא תאבו אשת ךירדנו ךל ויהי רשא ךישדק קר 26 12 5
:לכאת רשבהו ךיהלא הוהי חבזמ לע ךפשי ךיחבז םדו ךיהלא הוהי חבזמ לע םדהו רשבה ךיתלע תישעו 27 12 5
S :ךיהלא הוהי יניעב רשיהו בוטה השעת יכ םלוע דע ךירחא ךינבלו ךל בטיי ןעמל ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה לכ תא תעמשו רמש 28 12 5
:םצראב תבשיו םתא תשריו ךינפמ םתוא תשרל המש אב התא רשא םיוגה תא ךיהלא הוהי תירכי יכ 29 12 5
:ינא םג ןכ השעאו םהיהלא תא הלאה םיוגה ודבעי הכיא רמאל םהיהלאל שרדת ןפו ךינפמ םדמשה ירחא םהירחא שקנת ןפ ךל רמשה 30 12 5
:םהיהלאל שאב ופרשי םהיתנב תאו םהינב תא םג יכ םהיהלאל ושע אנש רשא הוהי תבעות לכ יכ ךיהלא הוהיל ןכ השעת אל 31 12 5
P :ונממ ערגת אלו וילע ףסת אל תושעל ורמשת ותא םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה לכ תא 1 13 5
:תפומ וא תוא ךילא ןתנו םולח םלח וא איבנ ךברקב םוקי יכ 2 13 5
:םדבענו םתעדי אל רשא םירחא םיהלא ירחא הכלנ רמאל ךילא רבד רשא תפומהו תואה אבו 3 13 5
:םכשפנ לכבו םכבבל לכב םכיהלא הוהי תא םיבהא םכשיה תעדל םכתא םכיהלא הוהי הסנמ יכ אוהה םולחה םלוח לא וא אוהה איבנה ירבד לא עמשת אל 4 13 5
:ןוקבדת ובו ודבעת ותאו ועמשת ולקבו ורמשת ויתוצמ תאו וארית ותאו וכלת םכיהלא הוהי ירחא 5 13 5
:ךברקמ ערה תרעבו הב תכלל ךיהלא הוהי ךוצ רשא ךרדה ןמ ךחידהל םידבע תיבמ ךדפהו םירצמ ץראמ םכתא איצומה םכיהלא הוהי לע הרס רבד יכ תמוי אוהה םולחה םלח וא אוהה איבנהו 6 13 5
:ךיתבאו התא תעדי אל רשא םירחא םיהלא הדבענו הכלנ רמאל רתסב ךשפנכ רשא ךער וא ךקיח תשא וא ךתב וא ךנב וא ךמא ןב ךיחא ךתיסי יכ 7 13 5
:ץראה הצק דעו ץראה הצקמ ךממ םיקחרה וא ךילא םיברקה םכיתביבס רשא םימעה יהלאמ 8 13 5
:וילע הסכת אלו למחת אלו וילע ךניע סוחת אלו וילא עמשת אלו ול הבאת אל 9 13 5
:הנרחאב םעה לכ דיו ותימהל הנושארב וב היהת ךדי ונגרהת גרה יכ 10 13 5
:םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךאיצומה ךיהלא הוהי לעמ ךחידהל שקב יכ תמו םינבאב ותלקסו 11 13 5
S :ךברקב הזה ערה רבדכ תושעל ופסוי אלו ןואריו ועמשי לארשי לכו 12 13 5
:רמאל םש תבשל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךירע תחאב עמשת יכ 13 13 5
:םתעדי אל רשא םירחא םיהלא הדבענו הכלנ רמאל םריע יבשי תא וחידיו ךברקמ לעילב ינב םישנא ואצי 14 13 5
:ךברקב תאזה הבעותה התשענ רבדה ןוכנ תמא הנהו בטיה תלאשו תרקחו תשרדו 15 13 5
(איהה) :ברח יפל התמהב תאו הב רשא לכ תאו התא םרחה ברח יפל אוהה ריעה יבשי תא הכת הכה 16 13 5
:דוע הנבת אל םלוע לת התיהו ךיהלא הוהיל לילכ הללש לכ תאו ריעה תא שאב תפרשו הבחר ךות לא ץבקת הללש לכ תאו 17 13 5
:ךיתבאל עבשנ רשאכ ךברהו ךמחרו םימחר ךל ןתנו ופא ןורחמ הוהי בושי ןעמל םרחה ןמ המואמ ךדיב קבדי אלו 18 13 5
S :ךיהלא הוהי יניעב רשיה תושעל םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ לכ תא רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ 19 13 5
:תמל םכיניע ןיב החרק ומישת אלו ודדגתת אל םכיהלא הוהיל םתא םינב 1 14 5
S :המדאה ינפ לע רשא םימעה לכמ הלגס םעל ול תויהל הוהי רחב ךבו ךיהלא הוהיל התא שודק םע יכ 2 14 5
:הבעות לכ לכאת אל 3 14 5
:םיזע השו םיבשכ הש רוש ולכאת רשא המהבה תאז 4 14 5
:רמזו ואתו ןשידו וקאו רומחיו יבצו ליא 5 14 5
:ולכאת התא המהבב הרג תלעמ תוסרפ יתש עסש תעסשו הסרפ תסרפמ המהב לכו 6 14 5
:םכל םה םיאמט וסירפה אל הסרפו המה הרג הלעמ יכ ןפשה תאו תבנראה תאו למגה תא העוסשה הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז תא ךא 7 14 5
S :ועגת אל םתלבנבו ולכאת אל םרשבמ םכל אוה אמט הרג אלו אוה הסרפ סירפמ יכ ריזחה תאו 8 14 5
:ולכאת תשקשקו ריפנס ול רשא לכ םימב רשא לכמ ולכאת הז תא 9 14 5
S :םכל אוה אמט ולכאת אל תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכו 10 14 5
:ולכאת הרהט רופצ לכ 11 14 5
:הינזעהו סרפהו רשנה םהמ ולכאת אל רשא הזו 12 14 5
:הנימל הידהו היאה תאו הארהו 13 14 5
:ונימל ברע לכ תאו 14 14 5
:והנימל ץנה תאו ףחשה תאו סמחתה תאו הנעיה תב תאו 15 14 5
:תמשנתהו ףושניה תאו סוכה תא 16 14 5
:ךלשה תאו המחרה תאו תאקהו 17 14 5
:ףלטעהו תפיכודהו הנימל הפנאהו הדיסחהו 18 14 5
:ולכאי אל םכל אוה אמט ףועה ץרש לכו 19 14 5
:ולכאת רוהט ףוע לכ 20 14 5
P :ומא בלחב ידג לשבת אל ךיהלא הוהיל התא שודק םע יכ ירכנל רכמ וא הלכאו הננתת ךירעשב רשא רגל הלבנ לכ ולכאת אל 21 14 5
:הנש הנש הדשה אציה ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע 22 14 5
:םימיה לכ ךיהלא הוהי תא האריל דמלת ןעמל ךנאצו ךרקב תרכבו ךרהציו ךשרית ךנגד רשעמ םש ומש ןכשל רחבי רשא םוקמב ךיהלא הוהי ינפל תלכאו 23 14 5
:ךיהלא הוהי ךכרבי יכ םש ומש םושל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה ךממ קחרי יכ ותאש לכות אל יכ ךרדה ךממ הברי יכו 24 14 5
:וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה לא תכלהו ךדיב ףסכה תרצו ףסכב התתנו 25 14 5
:ךתיבו התא תחמשו ךיהלא הוהי ינפל םש תלכאו ךשפנ ךלאשת רשא לכבו רכשבו ןייבו ןאצבו רקבב ךשפנ הואת רשא לכב ףסכה התתנו 26 14 5
S :ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ ונבזעת אל ךירעשב רשא יולהו 27 14 5
:ךירעשב תחנהו אוהה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא איצות םינש שלש הצקמ 28 14 5
S :השעת רשא ךדי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל ועבשו ולכאו ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ יולה אבו 29 14 5
:הטמש השעת םינש עבש ץקמ 1 15 5
:הוהיל הטמש ארק יכ ויחא תאו והער תא שגי אל והערב השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש הטמשה רבד הזו 2 15 5
:ךדי טמשת ךיחא תא ךל היהי רשאו שגת ירכנה תא 3 15 5
:התשרל הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראב הוהי ךכרבי ךרב יכ ןויבא ךב היהי אל יכ ספא 4 15 5
:םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה לכ תא תושעל רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת עומש םא קר 5 15 5
S :ולשמי אל ךבו םיבר םיוגב תלשמו טבעת אל התאו םיבר םיוג תטבעהו ךל רבד רשאכ ךכרב ךיהלא הוהי יכ 6 15 5
:ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץפקת אלו ךבבל תא ץמאת אל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךצראב ךירעש דחאב ךיחא דחאמ ןויבא ךב היהי יכ 7 15 5
:ול רסחי רשא ורסחמ יד ונטיבעת טבעהו ול ךדי תא חתפת חתפ יכ 8 15 5
:אטח ךב היהו הוהי לא ךילע ארקו ול ןתת אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הערו הטמשה תנש עבשה תנש הברק רמאל לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה 9 15 5
:ךדי חלשמ לכבו ךשעמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ ול ךתתב ךבבל ערי אלו ול ןתת ןותנ 10 15 5
S :ךצראב ךניבאלו ךינעל ךיחאל ךדי תא חתפת חתפ רמאל ךוצמ יכנא ןכ לע ץראה ברקמ ןויבא לדחי אל יכ 11 15 5
:ךמעמ ישפח ונחלשת תעיבשה הנשבו םינש שש ךדבעו הירבעה וא ירבעה ךיחא ךל רכמי יכ 12 15 5
:םקיר ונחלשת אל ךמעמ ישפח ונחלשת יכו 13 15 5
:ול ןתת ךיהלא הוהי ךכרב רשא ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קינעה 14 15 5
:םויה הזה רבדה תא ךוצמ יכנא ןכ לע ךיהלא הוהי ךדפיו םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו 15 15 5
:ךמע ול בוט יכ ךתיב תאו ךבהא יכ ךמעמ אצא אל ךילא רמאי יכ היהו 16 15 5
:ןכ השעת ךתמאל ףאו םלוע דבע ךל היהו תלדבו ונזאב התתנו עצרמה תא תחקלו 17 15 5
P :השעת רשא לכב ךיהלא הוהי ךכרבו םינש שש ךדבע ריכש רכש הנשמ יכ ךמעמ ישפח ותא ךחלשב ךניעב השקי אל 18 15 5
:ךנאצ רוכב זגת אלו ךרוש רכבב דבעת אל ךיהלא הוהיל שידקת רכזה ךנאצבו ךרקבב דלוי רשא רוכבה לכ 19 15 5
:ךתיבו התא הוהי רחבי רשא םוקמב הנשב הנש ונלכאת ךיהלא הוהי ינפל 20 15 5
:ךיהלא הוהיל ונחבזת אל ער םומ לכ רוע וא חספ םומ וב היהי יכו 21 15 5
:ליאכו יבצכ ודחי רוהטהו אמטה ונלכאת ךירעשב 22 15 5
P :םימכ ונכפשת ץראה לע לכאת אל ומד תא קר 23 15 5
:הליל םירצממ ךיהלא הוהי ךאיצוה ביבאה שדחב יכ ךיהלא הוהיל חספ תישעו ביבאה שדח תא רומש 1 16 5
:םש ומש ןכשל הוהי רחבי רשא םוקמב רקבו ןאצ ךיהלא הוהיל חספ תחבזו 2 16 5
:ךייח ימי לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רכזת ןעמל םירצמ ץראמ תאצי ןוזפחב יכ ינע םחל תוצמ וילע לכאת םימי תעבש ץמח וילע לכאת אל 3 16 5
:רקבל ןושארה םויב ברעב חבזת רשא רשבה ןמ ןילי אלו םימי תעבש ךלבג לכב ראש ךל הארי אלו 4 16 5
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךירעש דחאב חספה תא חבזל לכות אל 5 16 5
:םירצממ ךתאצ דעומ שמשה אובכ ברעב חספה תא חבזת םש ומש ןכשל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה לא םא יכ 6 16 5
:ךילהאל תכלהו רקבב תינפו וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמב תלכאו תלשבו 7 16 5
S :הכאלמ השעת אל ךיהלא הוהיל תרצע יעיבשה םויבו תוצמ לכאת םימי תשש 8 16 5
:תועבש העבש רפסל לחת המקב שמרח לחהמ ךל רפסת תעבש העבש 9 16 5
:ךיהלא הוהי ךכרבי רשאכ ןתת רשא ךדי תבדנ תסמ ךיהלא הוהיל תועבש גח תישעו 10 16 5
:םש ומש ןכשל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמב ךברקב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךיהלא הוהי ינפל תחמשו 11 16 5
P :הלאה םיקחה תא תישעו תרמשו םירצמב תייה דבע יכ תרכזו 12 16 5
:ךבקימו ךנרגמ ךפסאב םימי תעבש ךל השעת תכסה גח 13 16 5
:ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךגחב תחמשו 14 16 5
:חמש ךא תייהו ךידי השעמ לכבו ךתאובת לכב ךיהלא הוהי ךכרבי יכ הוהי רחבי רשא םוקמב ךיהלא הוהיל גחת םימי תעבש 15 16 5
:םקיר הוהי ינפ תא הארי אלו תוכסה גחבו תועבשה גחבו תוצמה גחב רחבי רשא םוקמב ךיהלא הוהי ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש 16 16 5
S :ךל ןתנ רשא ךיהלא הוהי תכרבכ ודי תנתמכ שיא 17 16 5
:קדצ טפשמ םעה תא וטפשו ךיטבשל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךירעש לכב ךל ןתת םירטשו םיטפש 18 16 5
:םקידצ ירבד ףלסיו םימכח יניע רועי דחשה יכ דחש חקת אלו םינפ ריכת אל טפשמ הטת אל 19 16 5
S :ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה תא תשריו היחת ןעמל ףדרת קדצ קדצ 20 16 5
S :ךל השעת רשא ךיהלא הוהי חבזמ לצא ץע לכ הרשא ךל עטת אל 21 16 5
S :ךיהלא הוהי אנש רשא הבצמ ךל םיקת אלו 22 16 5
S :אוה ךיהלא הוהי תבעות יכ ער רבד לכ םומ וב היהי רשא השו רוש ךיהלא הוהיל חבזת אל 1 17 5
:ותירב רבעל ךיהלא הוהי יניעב ערה תא השעי רשא השא וא שיא ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךירעש דחאב ךברקב אצמי יכ 2 17 5
:יתיוצ אל רשא םימשה אבצ לכל וא חריל וא שמשלו םהל וחתשיו םירחא םיהלא דבעיו ךליו 3 17 5
:לארשיב תאזה הבעותה התשענ רבדה ןוכנ תמא הנהו בטיה תשרדו תעמשו ךל דגהו 4 17 5
:ותמו םינבאב םתלקסו השאה תא וא שיאה תא ךירעש לא הזה ערה רבדה תא ושע רשא אוהה השאה תא וא אוהה שיאה תא תאצוהו 5 17 5
:דחא דע יפ לע תמוי אל תמה תמוי םידע השלש וא םידע םינש יפ לע 6 17 5
P :ךברקמ ערה תרעבו הנרחאב םעה לכ דיו ותימהל הנשארב וב היהת םידעה די 7 17 5
:וב ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה לא תילעו תמקו ךירעשב תביר ירבד עגנל עגנ ןיבו ןידל ןיד ןיב םדל םד ןיב טפשמל רבד ךממ אלפי יכ 8 17 5
:טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו םהה םימיב היהי רשא טפשה לאו םיולה םינהכה לא תאבו 9 17 5
:ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו הוהי רחבי רשא אוהה םוקמה ןמ ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו 10 17 5
:לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע 11 17 5
:לארשימ ערה תרעבו אוהה שיאה תמו טפשה לא וא ךיהלא הוהי תא םש תרשל דמעה ןהכה לא עמש יתלבל ןודזב השעי רשא שיאהו 12 17 5
S :דוע ןודיזי אלו ואריו ועמשי םעה לכו 13 17 5
:יתביבס רשא םיוגה לככ ךלמ ילע המישא תרמאו הב התבשיו התשריו ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה לא אבת יכ 14 17 5
:אוה ךיחא אל רשא ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל ךלמ ךילע םישת ךיחא ברקמ וב ךיהלא הוהי רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש 15 17 5
:דוע הזה ךרדב בושל ןופסת אל םכל רמא הוהיו סוס תוברה ןעמל המירצמ םעה תא בישי אלו םיסוס ול הברי אל קר 16 17 5
:דאמ ול הברי אל בהזו ףסכו ובבל רוסי אלו םישנ ול הברי אלו 17 17 5
:םיולה םינהכה ינפלמ רפס לע תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו ותכלממ אסכ לע ותבשכ היהו 18 17 5
:םתשעל הלאה םיקחה תאו תאזה הרותה ירבד לכ תא רמשל ויהלא הוהי תא האריל דמלי ןעמל וייח ימי לכ וב ארקו ומע התיהו 19 17 5
S :לארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ לע םימי ךיראי ןעמל לואמשו ןימי הוצמה ןמ רוס יתלבלו ויחאמ ובבל םור יתלבל 20 17 5
:ןולכאי ותלחנו הוהי ישא לארשי םע הלחנו קלח יול טבש לכ םיולה םינהכל היהי אל 1 18 5
S :ול רבד רשאכ ותלחנ אוה הוהי ויחא ברקב ול היהי אל הלחנו 2 18 5
:הבקהו םייחלהו ערזה ןהכל ןתנו הש םא רוש םא חבזה יחבז תאמ םעה תאמ םינהכה טפשמ היהי הזו 3 18 5
:ול ןתת ךנאצ זג תישארו ךרהציו ךשרית ךנגד תישאר 4 18 5
S :םימיה לכ וינבו אוה הוהי םשב תרשל דמעל ךיטבש לכמ ךיהלא הוהי רחב וב יכ 5 18 5
:הוהי רחבי רשא םוקמה לא ושפנ תוא לכב אבו םש רג אוה רשא לארשי לכמ ךירעש דחאמ יולה אבי יכו 6 18 5
:הוהי ינפל םש םידמעה םיולה ויחא לככ ויהלא הוהי םשב תרשו 7 18 5
S :תובאה לע וירכממ דבל ולכאי קלחכ קלח 8 18 5
:םהה םיוגה תבעותכ תושעל דמלת אל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה לא אב התא יכ 9 18 5
:ףשכמו שחנמו ןנועמ םימסק םסק שאב ותבו ונב ריבעמ ךב אצמי אל 10 18 5
:םיתמה לא שרדו ינעדיו בוא לאשו רבח רבחו 11 18 5
:ךינפמ םתוא שירומ ךיהלא הוהי הלאה תבעותה ללגבו הלא השע לכ הוהי תבעות יכ 12 18 5
S :ךיהלא הוהי םע היהת םימת 13 18 5
:ךיהלא הוהי ךל ןתנ ןכ אל התאו ועמשי םימסק לאו םיננעמ לא םתוא שרוי התא רשא הלאה םיוגה יכ 14 18 5
:ןועמשת וילא ךיהלא הוהי ךל םיקי ינמכ ךיחאמ ךברקמ איבנ 15 18 5
:תומא אלו דוע הארא אל תאזה הלדגה שאה תאו יהלא הוהי לוק תא עמשל ףסא אל רמאל להקה םויב ברחב ךיהלא הוהי םעמ תלאש רשא לככ 16 18 5
:ורבד רשא וביטיה ילא הוהי רמאיו 17 18 5
:ונוצא רשא לכ תא םהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ 18 18 5
:ומעמ שרדא יכנא ימשב רבדי רשא ירבד לא עמשי אל רשא שיאה היהו 19 18 5
:אוהה איבנה תמו םירחא םיהלא םשב רבדי רשאו רבדל ויתיוצ אל רשא תא ימשב רבד רבדל דיזי רשא איבנה ךא 20 18 5
:הוהי ורבד אל רשא רבדה תא עדנ הכיא ךבבלב רמאת יכו 21 18 5
S :ונממ רוגת אל איבנה ורבד ןודזב הוהי ורבד אל רשא רבדה אוה אובי אלו רבדה היהי אלו הוהי םשב איבנה רבדי רשא 22 18 5
:םהיתבבו םהירעב תבשיו םתשריו םצרא תא ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא םיוגה תא ךיהלא הוהי תירכי יכ 1 19 5
:התשרל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךצרא ךותב ךל לידבת םירע שולש 2 19 5
:חצר לכ המש סונל היהו ךיהלא הוהי ךליחני רשא ךצרא לובג תא תשלשו ךרדה ךל ןיכת 3 19 5
:םשלש למתמ ול אנש אל אוהו תעד ילבב והער תא הכי רשא יחו המש סוני רשא חצרה רבד הזו 4 19 5
:יחו הלאה םירעה תחא לא סוני אוה תמו והער תא אצמו ץעה ןמ לזרבה לשנו ץעה תרכל ןזרגב ודי החדנו םיצע בטחל רעיב והער תא אבי רשאו 5 19 5
:םושלש לומתמ ול אוה אנש אל יכ תומ טפשמ ןיא ולו שפנ והכהו ךרדה הברי יכ וגישהו ובבל םחי יכ חצרה ירחא םדה לאג ףדרי ןפ 6 19 5
S :ךל לידבת םירע שלש רמאל ךוצמ יכנא ןכ לע 7 19 5
:ךיתבאל תתל רבד רשא ץראה לכ תא ךל ןתנו ךיתבאל עבשנ רשאכ ךלבג תא ךיהלא הוהי ביחרי םאו 8 19 5
:הלאה שלשה לע םירע שלש דוע ךל תפסיו םימיה לכ ויכרדב תכללו ךיהלא הוהי תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא התשעל תאזה הוצמה לכ תא רמשת יכ 9 19 5
S :םימד ךילע היהו הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךצרא ברקב יקנ םד ךפשי אלו 10 19 5
:לאה םירעה תחא לא סנו תמו שפנ והכהו וילע םקו ול בראו והערל אנש שיא היהי יכו 11 19 5
:תמו םדה לאג דיב ותא ונתנו םשמ ותא וחקלו וריע ינקז וחלשו 12 19 5
S :ךל בוטו לארשימ יקנה םד תרעבו וילע ךניע סוחת אל 13 19 5
S :התשרל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראב לחנת רשא ךתלחנב םינשאר ולבג רשא ךער לובג גיסת אל 14 19 5
:רבד םוקי םידע השלש יפ לע וא םידע ינש יפ לע אטחי רשא אטח לכב תאטח לכלו ןוע לכל שיאב דחא דע םוקי אל 15 19 5
:הרס וב תונעל שיאב סמח דע םוקי יכ 16 19 5
:םהה םימיב ויהי רשא םיטפשהו םינהכה ינפל הוהי ינפל בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעו 17 19 5
:ויחאב הנע רקש דעה רקש דע הנהו בטיה םיטפשה ושרדו 18 19 5
:ךברקמ ערה תרעבו ויחאל תושעל םמז רשאכ ול םתישעו 19 19 5
:ךברקב הזה ערה רבדכ דוע תושעל ופסי אלו ואריו ועמשי םיראשנהו 20 19 5
S :לגרב לגר דיב די ןשב ןש ןיעב ןיע שפנב שפנ ךניע סוחת אלו 21 19 5
:םירצמ ץראמ ךלעמה ךמע ךיהלא הוהי יכ םהמ ארית אל ךממ בר םע בכרו סוס תיארו ךיביא לע המחלמל אצת יכ 1 20 5
:םעה לא רבדו ןהכה שגנו המחלמה לא םכברקכ היהו 2 20 5
:םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא םכבבל ךרי לא םכיביא לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש םהלא רמאו 3 20 5
:םכתא עישוהל םכיביא םע םכל םחלהל םכמע ךלהה םכיהלא הוהי יכ 4 20 5
:ונכנחי רחא שיאו המחלמב תומי ןפ ותיבל בשיו ךלי וכנח אלו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ רמאל םעה לא םירטשה ורבדו 5 20 5
:ונללחי רחא שיאו המחלמב תומי ןפ ותיבל בשיו ךלי וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה ימו 6 20 5
:הנחקי רחא שיאו המחלמב תומי ןפ ותיבל בשיו ךלי החקל אלו השא שרא רשא שיאה ימו 7 20 5
:ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו ותיבל בשיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ ורמאו םעה לא רבדל םירטשה ופסיו 8 20 5
S :םעה שארב תואבצ ירש ודקפו םעה לא רבדל םירטשה תלככ היהו 9 20 5
:םולשל הילא תארקו הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ 10 20 5
:ךודבעו סמל ךל ויהי הב אצמנה םעה לכ היהו ךל החתפו ךנעת םולש םא היהו 11 20 5
:הילע תרצו המחלמ ךמע התשעו ךמע םילשת אל םאו 12 20 5
:ברח יפל הרוכז לכ תא תיכהו ךדיב ךיהלא הוהי הנתנו 13 20 5
:ךל ךיהלא הוהי ןתנ רשא ךיביא ללש תא תלכאו ךל זבת הללש לכ ריעב היהי רשא לכו המהבהו ףטהו םישנה קר 14 20 5
:הנה הלאה םיוגה ירעמ אל רשא דאמ ךממ תקחרה םירעה לכל השעת ןכ 15 20 5
:המשנ לכ היחת אל הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא הלאה םימעה ירעמ קר 16 20 5
:ךיהלא הוהי ךוצ רשאכ יסוביהו יוחה יזרפהו ינענכה ירמאהו יתחה םמירחת םרחה יכ 17 20 5
S :םכיהלא הוהיל םתאטחו םהיהלאל ושע רשא םתבעות לככ תושעל םכתא ודמלי אל רשא ןעמל 18 20 5
:רוצמב ךינפמ אבל הדשה ץע םדאה יכ תרכת אל ותאו לכאת ונממ יכ ןזרג וילע חדנל הצע תא תיחשת אל השפתל הילע םחלהל םיבר םימי ריע לא רוצת יכ 19 20 5
P :התדר דע המחלמ ךמע השע אוה רשא ריעה לע רוצמ תינבו תרכו תיחשת ותא אוה לכאמ ץע אל יכ עדת רשא ץע קר 20 20 5
:והכה ימ עדונ אל הדשב לפנ התשרל ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאב ללח אצמי יכ 1 21 5
:ללחה תביבס רשא םירעה לא ודדמו ךיטפשו ךינקז ואציו 2 21 5
:לעב הכשמ אל רשא הב דבע אל רשא רקב תלגע אוהה ריעה ינקז וחקלו ללחה לא הברקה ריעה היהו 3 21 5
:לחנב הלגעה תא םש ופרעו ערזי אלו וב דבעי אל רשא ןתיא לחנ לא הלגעה תא אוהה ריעה ינקז ודרוהו 4 21 5
:עגנ לכו ביר לכ היהי םהיפ לעו הוהי םשב ךרבלו ותרשל ךיהלא הוהי רחב םב יכ יול ינב םינהכה ושגנו 5 21 5
:לחנב הפורעה הלגעה לע םהידי תא וצחרי ללחה לא םיברקה אוהה ריעה ינקז לכו 6 21 5
(וכפש) :ואר אל וניניעו הזה םדה תא הכפש אל ונידי ורמאו ונעו 7 21 5
:םדה םהל רפכנו לארשי ךמע ברקב יקנ םד ןתת לאו הוהי תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ 8 21 5
S :הוהי יניעב רשיה השעת יכ ךברקמ יקנה םדה רעבת התאו 9 21 5
:ויבש תיבשו ךדיב ךיהלא הוהי ונתנו ךיביא לע המחלמל אצת יכ 10 21 5
:השאל ךל תחקלו הב תקשחו ראת תפי תשא היבשב תיארו 11 21 5
:הינרפצ תא התשעו השאר תא החלגו ךתיב ךות לא התאבהו 12 21 5
:השאל ךל התיהו התלעבו הילא אובת ןכ רחאו םימי חרי המא תאו היבא תא התכבו ךתיבב הבשיו הילעמ היבש תלמש תא הריסהו 13 21 5
S :התינע רשא תחת הב רמעתת אל ףסכב הנרכמת אל רכמו השפנל התחלשו הב תצפח אל םא היהו 14 21 5
:האינשל רוכבה ןבה היהו האונשהו הבוהאה םינב ול ודליו האונש תחאהו הבוהא תחאה םישנ יתש שיאל ןייהת יכ 15 21 5
:רכבה האונשה ןב ינפ לע הבוהאה ןב תא רכבל לכוי אל ול היהי רשא תא וינב תא וליחנה םויב היהו 16 21 5
S :הרכבה טפשמ ול ונא תישאר אוה יכ ול אצמי רשא לכב םינש יפ ול תתל ריכי האונשה ןב רכבה תא יכ 17 21 5
:םהילא עמשי אלו ותא ורסיו ומא לוקבו ויבא לוקב עמש ונניא הרומו ררוס ןב שיאל היהי יכ 18 21 5
:ומקמ רעש לאו וריע ינקז לא ותא ואיצוהו ומאו ויבא וב ושפתו 19 21 5
:אבסו ללוז ונלקב עמש ונניא הרמו ררוס הז וננב וריע ינקז לא ורמאו 20 21 5
S :ואריו ועמשי לארשי לכו ךברקמ ערה תרעבו תמו םינבאב וריע ישנא לכ והמגרו 21 21 5
:ץע לע ותא תילתו תמוהו תומ טפשמ אטח שיאב היהי יכו 22 21 5
S :הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךתמדא תא אמטת אלו יולת םיהלא תללק יכ אוהה םויב ונרבקת רובק יכ ץעה לע ותלבנ ןילת אל 23 21 5
:ךיחאל םבישת בשה םהמ תמלעתהו םיחדנ ויש תא וא ךיחא רוש תא הארת אל 1 22 5
:ול ותבשהו ותא ךיחא שרד דע ךמע היהו ךתיב ךות לא ותפסאו ותעדי אלו ךילא ךיחא בורק אל םאו 2 22 5
S :םלעתהל לכות אל התאצמו ונממ דבאת רשא ךיחא תדבא לכל השעת ןכו ותלמשל השעת ןכו ורמחל השעת ןכו 3 22 5
S :ומע םיקת םקה םהמ תמלעתהו ךרדב םילפנ ורוש וא ךיחא רומח תא הארת אל 4 22 5
P :הלא השע לכ ךיהלא הוהי תבעות יכ השא תלמש רבג שבלי אלו השא לע רבג ילכ היהי אל 5 22 5
:םינבה לע םאה חקת אל םיציבה לע וא םיחרפאה לע תצבר םאהו םיציב וא םיחרפא ץראה לע וא ץע לכב ךרדב ךינפל רופצ ןק ארקי יכ 6 22 5
S :םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש 7 22 5
S :ונממ לפנה לפי יכ ךתיבב םימד םישת אלו ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ 8 22 5
S :םרכה תאובתו ערזת רשא ערזה האלמה שדקת ןפ םיאלכ ךמרכ ערזת אל 9 22 5
S :ודחי רמחבו רושב שרחת אל 10 22 5
S :ודחי םיתשפו רמצ זנטעש שבלת אל 11 22 5
S :הב הסכת רשא ךתוסכ תופנכ עברא לע ךל השעת םילדג 12 22 5
:האנשו הילא אבו השא שיא חקי יכ 13 22 5
:םילותב הל יתאצמ אלו הילא ברקאו יתחקל תאזה השאה תא רמאו ער םש הילע איצוהו םירבד תלילע הל םשו 14 22 5
(הרענה) (הרענה) :הרעשה ריעה ינקז לא רענה ילותב תא ואיצוהו המאו רענה יבא חקלו 15 22 5
(הרענה) :האנשיו השאל הזה שיאל יתתנ יתב תא םינקזה לא רענה יבא רמאו 16 22 5
:ריעה ינקז ינפל הלמשה ושרפו יתב ילותב הלאו םילותב ךתבל יתאצמ אל רמאל םירבד תלילע םש אוה הנהו 17 22 5
:ותא ורסיו שיאה תא אוהה ריעה ינקז וחקלו 18 22 5
S :וימי לכ החלשל לכוי אל השאל היהת ולו לארשי תלותב לע ער םש איצוה יכ הרענה יבאל ונתנו ףסכ האמ ותא ושנעו 19 22 5
(הרענל) :רענל םילותב ואצמנ אל הזה רבדה היה תמא םאו 20 22 5
(הרענה) S :ךברקמ ערה תרעבו היבא תיב תונזל לארשיב הלבנ התשע יכ התמו םינבאב הריע ישנא הולקסו היבא תיב חתפ לא רענה תא ואיצוהו 21 22 5
S :לארשימ ערה תרעבו השאהו השאה םע בכשה שיאה םהינש םג ותמו לעב תלעב השא םע בכש שיא אצמי יכ 22 22 5
(הרענ) :המע בכשו ריעב שיא האצמו שיאל השראמ הלותב רענ היהי יכ 23 22 5
(הרענה) S :ךברקמ ערה תרעבו והער תשא תא הנע רשא רבד לע שיאה תאו ריעב הקעצ אל רשא רבד לע רענה תא ותמו םינבאב םתא םתלקסו אוהה ריעה רעש לא םהינש תא םתאצוהו 24 22 5
(הרענה) :ודבל המע בכש רשא שיאה תמו המע בכשו שיאה הב קיזחהו השראמה רענה תא שיאה אצמי הדשב םאו 25 22 5
(הרענל) (הרענל) :הזה רבדה ןכ שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ תומ אטח רענל ןיא רבד השעת אל רענלו 26 22 5
(הרענה) S :הל עישומ ןיאו השראמה רענה הקעצ האצמ הדשב יכ 27 22 5
(הרענ) :ואצמנו המע בכשו השפתו השרא אל רשא הלותב רענ שיא אצמי יכ 28 22 5
(הרענה) S :וימי לכ החלש לכוי אל הנע רשא תחת השאל היהת ולו ףסכ םישמח רענה יבאל המע בכשה שיאה ןתנו 29 22 5
S :ויבא ףנכ הלגי אלו ויבא תשא תא שיא חקי אל 1 23 5
S :הוהי להקב הכפש תורכו אכד עוצפ אבי אל 2 23 5
S :הוהי להקב ול אבי אל ירישע רוד םג הוהי להקב רזממ אבי אל 3 23 5
:םלוע דע הוהי להקב םהל אבי אל ירישע רוד םג הוהי להקב יבאומו ינומע אבי אל 4 23 5
:ךללקל םירהנ םרא רותפמ רועב ןב םעלב תא ךילע רכש רשאו םירצממ םכתאצב ךרדב םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע 5 23 5
:ךיהלא הוהי ךבהא יכ הכרבל הללקה תא ךל ךיהלא הוהי ךפהיו םעלב לא עמשל ךיהלא הוהי הבא אלו 6 23 5
S :םלועל ךימי לכ םתבטו םמלש שרדת אל 7 23 5
:וצראב תייה רג יכ ירצמ בעתת אל S אוה ךיחא יכ ימדא בעתת אל 8 23 5
S :הוהי להקב םהל אבי ישילש רוד םהל ודלוי רשא םינב 9 23 5
:ער רבד לכמ תרמשנו ךיביא לע הנחמ אצת יכ 10 23 5
:הנחמה ךות לא אבי אל הנחמל ץוחמ לא אציו הליל הרקמ רוהט היהי אל רשא שיא ךב היהי יכ 11 23 5
:הנחמה ךות לא אבי שמשה אבכו םימב ץחרי ברע תונפל היהו 12 23 5
:ץוח המש תאציו הנחמל ץוחמ ךל היהת דיו 13 23 5
:ךתאצ תא תיסכו תבשו הב התרפחו ץוח ךתבשב היהו ךנזא לע ךל היהת דתיו 14 23 5
S :ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי אלו שודק ךינחמ היהו ךינפל ךיביא תתלו ךליצהל ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיהלא הוהי יכ 15 23 5
:וינדא םעמ ךילא לצני רשא וינדא לא דבע ריגסת אל 16 23 5
S :וננות אל ול בוטב ךירעש דחאב רחבי רשא םוקמב ךברקב בשי ךמע 17 23 5
:לארשי ינבמ שדק היהי אלו לארשי תונבמ השדק היהת אל 18 23 5
:םהינש םג ךיהלא הוהי תבעות יכ רדנ לכל ךיהלא הוהי תיב בלכ ריחמו הנוז ןנתא איבת אל 19 23 5
:ךשי רשא רבד לכ ךשנ לכא ךשנ ףסכ ךשנ ךיחאל ךישת אל 20 23 5
S :התשרל המש אב התא רשא ץראה לע ךדי חלשמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל ךישת אל ךיחאלו ךישת ירכנל 21 23 5
:אטח ךב היהו ךמעמ ךיהלא הוהי ונשרדי שרד יכ ומלשל רחאת אל ךיהלא הוהיל רדנ רדת יכ 22 23 5
:אטח ךב היהי אל רדנל לדחת יכו 23 23 5
S :ךיפב תרבד רשא הבדנ ךיהלא הוהיל תרדנ רשאכ תישעו רמשת ךיתפש אצומ 24 23 5
S :ןתת אל ךילכ לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ 25 23 5
S :ךער תמק לע ףינת אל שמרחו ךדיב תלילמ תפטקו ךער תמקב אבת יכ 26 23 5
:ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תתירכ רפס הל בתכו רבד תורע הב אצמ יכ ויניעב ןח אצמת אל םא היהו הלעבו השא שיא חקי יכ 1 24 5
:רחא שיאל התיהו הכלהו ותיבמ האציו 2 24 5
:השאל ול החקל רשא ןורחאה שיאה תומי יכ וא ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תתירכ רפס הל בתכו ןורחאה שיאה האנשו 3 24 5
S :הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה תא איטחת אלו הוהי ינפל אוה הבעות יכ האמטה רשא ירחא השאל ול תויהל התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל 4 24 5
S :חקל רשא ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל היהי יקנ רבד לכל וילע רבעי אלו אבצב אצי אל השדח השא שיא חקי יכ 5 24 5
S :לבח אוה שפנ יכ בכרו םיחר לבחי אל 6 24 5
:ךברקמ ערה תרעבו אוהה בנגה תמו ורכמו וב רמעתהו לארשי ינבמ ויחאמ שפנ בנג שיא אצמי יכ 7 24 5
S :תושעל ורמשת םתיוצ רשאכ םיולה םינהכה םכתא ורוי רשא לככ תושעלו דאמ רמשל תערצה עגנב רמשה 8 24 5
S :םירצממ םכתאצב ךרדב םירמל ךיהלא הוהי השע רשא תא רוכז 9 24 5
:וטבע טבעל ותיב לא אבת אל המואמ תאשמ ךערב השת יכ 10 24 5
:הצוחה טובעה תא ךילא איצוי וב השנ התא רשא שיאהו דמעת ץוחב 11 24 5
:וטבעב בכשת אל אוה ינע שיא םאו 12 24 5
S :ךיהלא הוהי ינפל הקדצ היהת ךלו ךכרבו ותמלשב בכשו שמשה אבכ טובעה תא ול בישת בשה 13 24 5
:ךירעשב ךצראב רשא ךרגמ וא ךיחאמ ןויבאו ינע ריכש קשעת אל 14 24 5
S :אטח ךב היהו הוהי לא ךילע ארקי אלו ושפנ תא אשנ אוה וילאו אוה ינע יכ שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב 15 24 5
S :ותמוי ואטחב שיא תובא לע ותמוי אל םינבו םינב לע תובא ותמוי אל 16 24 5
:הנמלא דגב לבחת אלו םותי רג טפשמ הטת אל 17 24 5
S :הזה רבדה תא תושעל ךוצמ יכנא ןכ לע םשמ ךיהלא הוהי ךדפיו םירצמב תייה דבע יכ תרכזו 18 24 5
:ךידי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךכרבי ןעמל היהי הנמלאלו םותיל רגל ותחקל בושת אל הדשב רמע תחכשו ךדשב ךריצק רצקת יכ 19 24 5
S :היהי הנמלאלו םותיל רגל ךירחא ראפת אל ךתיז טבחת יכ 20 24 5
:היהי הנמלאלו םותיל רגל ךירחא ללועת אל ךמרכ רצבת יכ 21 24 5
S :הזה רבדה תא תושעל ךוצמ יכנא ןכ לע םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו 22 24 5
:עשרה תא ועישרהו קידצה תא וקידצהו םוטפשו טפשמה לא ושגנו םישנא ןיב ביר היהי יכ 1 25 5
:רפסמב ותעשר ידכ וינפל והכהו טפשה וליפהו עשרה תוכה ןב םא היהו 2 25 5
S :ךיניעל ךיחא הלקנו הבר הכמ הלא לע ותכהל ףיסי ןפ ףיסי אל ונכי םיעברא 3 25 5
S :ושידב רוש םסחת אל 4 25 5
:המביו השאל ול החקלו הילע אבי המבי רז שיאל הצוחה תמה תשא היהת אל ול ןיא ןבו םהמ דחא תמו ודחי םיחא ובשי יכ 5 25 5
:לארשימ ומש החמי אלו תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו 6 25 5
:ימבי הבא אל לארשיב םש ויחאל םיקהל ימבי ןיאמ הרמאו םינקזה לא הרעשה ותמבי התלעו ותמבי תא תחקל שיאה ץפחי אל םאו 7 25 5
:התחקל יתצפח אל רמאו דמעו וילא ורבדו וריע ינקז ול וארקו 8 25 5
:ויחא תיב תא הנבי אל רשא שיאל השעי הככ הרמאו התנעו וינפב הקריו ולגר לעמ ולענ הצלחו םינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו 9 25 5
S :לענה ץולח תיב לארשיב ומש ארקנו 10 25 5
:וישבמב הקיזחהו הדי החלשו והכמ דימ השיא תא ליצהל דחאה תשא הברקו ויחאו שיא ודחי םישנא וצני יכ 11 25 5
S :ךניע סוחת אל הפכ תא התצקו 12 25 5
S :הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל 13 25 5
:הנטקו הלודג הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי אל 14 25 5
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא המדאה לע ךימי וכיראי ןעמל ךל היהי קדצו המלש הפיא ךל היהי קדצו המלש ןבא 15 25 5
P :לוע השע לכ הלא השע לכ ךיהלא הוהי תבעות יכ 16 25 5
:םירצממ םכתאצב ךרדב קלמע ךל השע רשא תא רוכז 17 25 5
:םיהלא ארי אלו עגיו ףיע התאו ךירחא םילשחנה לכ ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא 18 25 5
P :חכשת אל םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת התשרל הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראב ביבסמ ךיביא לכמ ךל ךיהלא הוהי חינהב היהו 19 25 5
:הב תבשיו התשריו הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה לא אובת יכ היהו 1 26 5
:םש ומש ןכשל ךיהלא הוהי רחבי רשא םוקמה לא תכלהו אנטב תמשו ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ךצראמ איבת רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו 2 26 5
:ונל תתל וניתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה לא יתאב יכ ךיהלא הוהיל םויה יתדגה וילא תרמאו םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא תאבו 3 26 5
:ךיהלא הוהי חבזמ ינפל וחינהו ךדימ אנטה ןהכה חקלו 4 26 5
:ברו םוצע לודג יוגל םש יהיו טעמ יתמב םש רגיו המירצמ דריו יבא דבא ימרא ךיהלא הוהי ינפל תרמאו תינעו 5 26 5
:השק הדבע ונילע ונתיו ונונעיו םירצמה ונתא ועריו 6 26 5
:ונצחל תאו ונלמע תאו ונינע תא אריו ונלק תא הוהי עמשיו וניתבא יהלא הוהי לא קעצנו 7 26 5
:םיתפמבו תותאבו לדג ארמבו היוטנ ערזבו הקזח דיב םירצממ הוהי ונאצויו 8 26 5
:שבדו בלח תבז ץרא תאזה ץראה תא ונל ןתיו הזה םוקמה לא ונאביו 9 26 5
:ךיהלא הוהי ינפל תיוחתשהו ךיהלא הוהי ינפל ותחנהו הוהי יל התתנ רשא המדאה ירפ תישאר תא יתאבה הנה התעו 10 26 5
S :ךברקב רשא רגהו יולהו התא ךתיבלו ךיהלא הוהי ךל ןתנ רשא בוטה לכב תחמשו 11 26 5
:ועבשו ךירעשב ולכאו הנמלאלו םותיל רגל יולל התתנו רשעמה תנש תשילשה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא רשעל הלכת יכ 12 26 5
:יתחכש אלו ךיתוצממ יתרבע אל ינתיוצ רשא ךתוצמ לככ הנמלאלו םותיל רגלו יולל ויתתנ םגו תיבה ןמ שדקה יתרעב ךיהלא הוהי ינפל תרמאו 13 26 5
:ינתיוצ רשא לככ יתישע יהלא הוהי לוקב יתעמש תמל ונממ יתתנ אלו אמטב ונממ יתרעב אלו ונממ ינאב יתלכא אל 14 26 5
S :שבדו בלח תבז ץרא וניתבאל תעבשנ רשאכ ונל התתנ רשא המדאה תאו לארשי תא ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה 15 26 5
:ךשפנ לכבו ךבבל לכב םתוא תישעו תרמשו םיטפשמה תאו הלאה םיקחה תא תושעל ךוצמ ךיהלא הוהי הזה םויה 16 26 5
:ולקב עמשלו ויטפשמו ויתוצמו ויקח רמשלו ויכרדב תכללו םיהלאל ךל תויהל םויה תרמאה הוהי תא 17 26 5
:ויתוצמ לכ רמשלו ךל רבד רשאכ הלגס םעל ול תויהל םויה ךרימאה הוהיו 18 26 5
S :רבד רשאכ ךיהלא הוהיל שדק םע ךתיהלו תראפתלו םשלו הלהתל השע רשא םיוגה לכ לע ןוילע ךתתלו 19 26 5
:םויה םכתא הוצמ יכנא רשא הוצמה לכ תא רמש רמאל םעה תא לארשי ינקזו השמ וציו 1 27 5
:דישב םתא תדשו תולדג םינבא ךל תמקהו ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה לא ןדריה תא ורבעת רשא םויב היהו 2 27 5
:ךל ךיתבא יהלא הוהי רבד רשאכ שבדו בלח תבז ץרא ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראה לא אבת רשא ןעמל ךרבעב תאזה הרותה ירבד לכ תא ןהילע תבתכו 3 27 5
:דישב םתוא תדשו לביע רהב םויה םכתא הוצמ יכנא רשא הלאה םינבאה תא ומיקת ןדריה תא םכרבעב היהו 4 27 5
:לזרב םהילע ףינת אל םינבא חבזמ ךיהלא הוהיל חבזמ םש תינבו 5 27 5
:ךיהלא הוהיל תלוע וילע תילעהו ךיהלא הוהי חבזמ תא הנבת תומלש םינבא 6 27 5
:ךיהלא הוהי ינפל תחמשו םש תלכאו םימלש תחבזו 7 27 5
S :בטיה ראב תאזה הרותה ירבד לכ תא םינבאה לע תבתכו 8 27 5
:ךיהלא הוהיל םעל תייהנ הזה םויה לארשי עמשו תכסה רמאל לארשי לכ לא םיולה םינהכהו השמ רבדיו 9 27 5
S :םויה ךוצמ יכנא רשא ויקח תאו ותוצמ תא תישעו ךיהלא הוהי לוקב תעמשו 10 27 5
:רמאל אוהה םויב םעה תא השמ וציו 11 27 5
:ןמינבו ףסויו רכששיו הדוהיו יולו ןועמש ןדריה תא םכרבעב םיזרג רה לע םעה תא ךרבל ודמעי הלא 12 27 5
:ילתפנו ןד ןלובזו רשאו דג ןבואר לביע רהב הללקה לע ודמעי הלאו 13 27 5
S :םר לוק לארשי שיא לכ לא ורמאו םיולה ונעו 14 27 5
S :ןמא ורמאו םעה לכ ונעו רתסב םשו שרח ידי השעמ הוהי תבעות הכסמו לספ השעי רשא שיאה רורא 15 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו ומאו ויבא הלקמ רורא 16 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו והער לובג גיסמ רורא 17 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו ךרדב רוע הגשמ רורא 18 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו הנמלאו םותי רג טפשמ הטמ רורא 19 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו ויבא ףנכ הלג יכ ויבא תשא םע בכש רורא 20 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו המהב לכ םע בכש רורא 21 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו ומא תב וא ויבא תב ותחא םע בכש רורא 22 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו ותנתח םע בכש רורא 23 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו רתסב והער הכמ רורא 24 27 5
S :ןמא םעה לכ רמאו יקנ םד שפנ תוכהל דחש חקל רורא 25 27 5
P :ןמא םעה לכ רמאו םתוא תושעל תאזה הרותה ירבד תא םיקי אל רשא רורא 26 27 5
:ץראה ייוג לכ לע ןוילע ךיהלא הוהי ךנתנו םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ לכ תא תושעל רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת עומש םא היהו 1 28 5
:ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ ךגישהו הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו 2 28 5
:הדשב התא ךורבו ריעב התא ךורב 3 28 5
:ךנאצ תורתשעו ךיפלא רגש ךתמהב ירפו ךתמדא ירפו ךנטב ירפ ךורב 4 28 5
:ךתראשמו ךאנט ךורב 5 28 5
:ךתאצב התא ךורבו ךאבב התא ךורב 6 28 5
:ךינפל וסוני םיכרד העבשבו ךילא ואצי דחא ךרדב ךינפל םיפגנ ךילע םימקה ךיביא תא הוהי ןתי 7 28 5
:ךל ןתנ ךיהלא הוהי רשא ץראב ךכרבו ךדי חלשמ לכבו ךימסאב הכרבה תא ךתא הוהי וצי 8 28 5
:ויכרדב תכלהו ךיהלא הוהי תוצמ תא רמשת יכ ךל עבשנ רשאכ שודק םעל ול הוהי ךמיקי 9 28 5
:ךממ ואריו ךילע ארקנ הוהי םש יכ ץראה ימע לכ וארו 10 28 5
:ךל תתל ךיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה לע ךתמדא ירפבו ךתמהב ירפבו ךנטב ירפב הבוטל הוהי ךרתוהו 11 28 5
:הולת אל התאו םיבר םיוג תיולהו ךדי השעמ לכ תא ךרבלו ותעב ךצרא רטמ תתל םימשה תא בוטה ורצוא תא ךל הוהי חתפי 12 28 5
:תושעלו רמשל םויה ךוצמ יכנא רשא ךיהלא הוהי תוצמ לא עמשת יכ הטמל היהת אלו הלעמל קר תייהו בנזל אלו שארל הוהי ךנתנו 13 28 5
S :םדבעל םירחא םיהלא ירחא תכלל לואמשו ןימי םויה םכתא הוצמ יכנא רשא םירבדה לכמ רוסת אלו 14 28 5
:ךוגישהו הלאה תוללקה לכ ךילע ואבו םויה ךוצמ יכנא רשא ויתקחו ויתוצמ לכ תא תושעל רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת אל םא היהו 15 28 5
:הדשב התא רוראו ריעב התא רורא 16 28 5
:ךתראשמו ךאנט רורא 17 28 5
:ךנאצ תורתשעו ךיפלא רגש ךתמדא ירפו ךנטב ירפ רורא 18 28 5
:ךתאצב התא רוראו ךאבב התא רורא 19 28 5
:ינתבזע רשא ךיללעמ ער ינפמ רהמ ךדבא דעו ךדמשה דע השעת רשא ךדי חלשמ לכב תרעגמה תאו המוהמה תא הראמה תא ךב הוהי חלשי 20 28 5
:התשרל המש אב התא רשא המדאה לעמ ךתא ותלכ דע רבדה תא ךב הוהי קבדי 21 28 5
:ךדבא דע ךופדרו ןוקריבו ןופדשבו ברחבו רחרחבו תקלדבו תחדקבו תפחשב הוהי הככי 22 28 5
:לזרב ךיתחת רשא ץראהו תשחנ ךשאר לע רשא ךימש ויהו 23 28 5
:ךדמשה דע ךילע דרי םימשה ןמ רפעו קבא ךצרא רטמ תא הוהי ןתי 24 28 5
:ץראה תוכלממ לכל הועזל תייהו וינפל סונת םיכרד העבשבו וילא אצת דחא ךרדב ךיביא ינפל ףגנ הוהי ךנתי 25 28 5
:דירחמ ןיאו ץראה תמהבלו םימשה ףוע לכל לכאמל ךתלבנ התיהו 26 28 5
(םירחטבו) :אפרהל לכות אל רשא סרחבו ברגבו םילפעבו םירצמ ןיחשב הוהי הככי 27 28 5
:בבל ןוהמתבו ןורועבו ןועגשב הוהי הככי 28 28 5
:עישומ ןיאו םימיה לכ לוזגו קושע ךא תייהו ךיכרד תא חילצת אלו הלפאב רועה ששמי רשאכ םירהצב ששממ תייהו 29 28 5
(הנבכשי) :ונללחת אלו עטת םרכ וב בשת אלו הנבת תיב הנלגשי רחא שיאו שראת השא 30 28 5
:עישומ ךל ןיאו ךיביאל תונתנ ךנאצ ךל בושי אלו ךינפלמ לוזג ךרמח ונממ לכאת אלו ךיניעל חובט ךרוש 31 28 5
:ךדי לאל ןיאו םויה לכ םהילא תולכו תואר ךיניעו רחא םעל םינתנ ךיתנבו ךינב 32 28 5
:םימיה לכ ץוצרו קושע קר תייהו תעדי אל רשא םע לכאי ךעיגי לכו ךתמדא ירפ 33 28 5
:הארת רשא ךיניע הארממ עגשמ תייהו 34 28 5
:ךדקדק דעו ךלגר ףכמ אפרהל לכות אל רשא םיקשה לעו םיכרבה לע ער ןיחשב הוהי הככי 35 28 5
:ןבאו ץע םירחא םיהלא םש תדבעו ךיתבאו התא תעדי אל רשא יוג לא ךילע םיקת רשא ךכלמ תאו ךתא הוהי ךלוי 36 28 5
:המש הוהי ךגהני רשא םימעה לכב הנינשלו לשמל המשל תייהו 37 28 5
:הבראה ונלסחי יכ ףסאת טעמו הדשה איצות בר ערז 38 28 5
:תעלתה ונלכאת יכ רגאת אלו התשת אל ןייו תדבעו עטת םימרכ 39 28 5
:ךתיז לשי יכ ךוסת אל ןמשו ךלובג לכב ךל ויהי םיתיז 40 28 5
:יבשב וכלי יכ ךל ויהי אלו דילות תונבו םינב 41 28 5
:לצלצה שריי ךתמדא ירפו ךצע לכ 42 28 5
:הטמ הטמ דרת התאו הלעמ הלעמ ךילע הלעי ךברקב רשא רגה 43 28 5
:בנזל היהת התאו שארל היהי אוה ונולת אל התאו ךולי אוה 44 28 5
:ךוצ רשא ויתקחו ויתוצמ רמשל ךיהלא הוהי לוקב תעמש אל יכ ךדמשה דע ךוגישהו ךופדרו הלאה תוללקה לכ ךילע ואבו 45 28 5
:םלוע דע ךערזבו תפומלו תואל ךב ויהו 46 28 5
:לכ ברמ בבל בוטבו החמשב ךיהלא הוהי תא תדבע אל רשא תחת 47 28 5
:ךתא ודימשה דע ךראוצ לע לזרב לע ןתנו לכ רסחבו םריעבו אמצבו בערב ךב הוהי ונחלשי רשא ךיביא תא תדבעו 48 28 5
:ונשל עמשת אל רשא יוג רשנה האדי רשאכ ץראה הצקמ קוחרמ יוג ךילע הוהי אשי 49 28 5
:ןחי אל רענו ןקזל םינפ אשי אל רשא םינפ זע יוג 50 28 5
:ךתא ודיבאה דע ךנאצ תרתשעו ךיפלא רגש רהציו שורית ןגד ךל ריאשי אל רשא ךדמשה דע ךתמדא ירפו ךתמהב ירפ לכאו 51 28 5
:ךל ךיהלא הוהי ןתנ רשא ךצרא לכב ךירעש לכב ךל רצהו ךצרא לכב ןהב חטב התא רשא תורצבהו תוהבגה ךיתמח תדר דע ךירעש לכב ךל רצהו 52 28 5
:ךביא ךל קיצי רשא קוצמבו רוצמב ךיהלא הוהי ךל ןתנ רשא ךיתנבו ךינב רשב ךנטב ירפ תלכאו 53 28 5
:ריתוי רשא וינב רתיבו וקיח תשאבו ויחאב וניע ערת דאמ גנעהו ךב ךרה שיאה 54 28 5
:ךירעש לכב ךביא ךל קיצי רשא קוצמבו רוצמב לכ ול ריאשה ילבמ לכאי רשא וינב רשבמ םהמ דחאל תתמ 55 28 5
:התבבו הנבבו הקיח שיאב הניע ערת ךרמו גנעתהמ ץראה לע גצה הלגר ףכ התסנ אל רשא הגנעהו ךב הכרה 56 28 5
:ךירעשב ךביא ךל קיצי רשא קוצמבו רוצמב רתסב לכ רסחב םלכאת יכ דלת רשא הינבבו הילגר ןיבמ תצויה התילשבו 57 28 5
:ךיהלא הוהי תא הזה ארונהו דבכנה םשה תא האריל הזה רפסב םיבותכה תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל רמשת אל םא 58 28 5
:םינמאנו םיער םילחו תונמאנו תולדג תוכמ ךערז תוכמ תאו ךתכמ תא הוהי אלפהו 59 28 5
:ךב וקבדו םהינפמ תרגי רשא םירצמ הודמ לכ תא ךב בישהו 60 28 5
:ךדמשה דע ךילע הוהי םלעי תאזה הרותה רפסב בותכ אל רשא הכמ לכו ילח לכ םג 61 28 5
:ךיהלא הוהי לוקב תעמש אל יכ ברל םימשה יבכוככ םתייה רשא תחת טעמ יתמב םתראשנו 62 28 5
:התשרל המש אב התא רשא המדאה לעמ םתחסנו םכתא דימשהלו םכתא דיבאהל םכילע הוהי שישי ןכ םכתא תוברהלו םכתא ביטיהל םכילע הוהי שש רשאכ היהו 63 28 5
:ןבאו ץע ךיתבאו התא תעדי אל רשא םירחא םיהלא םש תדבעו ץראה הצק דעו ץראה הצקמ םימעה לכב הוהי ךציפהו 64 28 5
:שפנ ןובאדו םיניע ןוילכו זגר בל םש ךל הוהי ןתנו ךלגר ףכל חונמ היהי אלו עיגרת אל םהה םיוגבו 65 28 5
:ךייחב ןימאת אלו םמויו הליל תדחפו דגנמ ךל םיאלת ךייח ויהו 66 28 5
:הארת רשא ךיניע הארממו דחפת רשא ךבבל דחפמ רקב ןתי ימ רמאת ברעבו ברע ןתי ימ רמאת רקבב 67 28 5
S :הנק ןיאו תוחפשלו םידבעל ךיביאל םש םתרכמתהו התארל דוע ףיסת אל ךל יתרמא רשא ךרדב תוינאב םירצמ הוהי ךבישהו 68 28 5
P :ברחב םתא תרכ רשא תירבה דבלמ באומ ץראב לארשי ינב תא תרכל השמ תא הוהי הוצ רשא תירבה ירבד הלא 69 28 5
:וצרא לכלו וידבע לכלו הערפל םירצמ ץראב םכיניעל הוהי השע רשא לכ תא םתיאר םתא םהלא רמאיו לארשי לכ לא השמ ארקיו 1 29 5
:םהה םילדגה םיתפמהו תתאה ךיניע ואר רשא תלדגה תוסמה 2 29 5
:הזה םויה דע עמשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל הוהי ןתנ אלו 3 29 5
:ךלגר לעמ התלב אל ךלענו םכילעמ םכיתמלש ולב אל רבדמב הנש םיעברא םכתא ךלואו 4 29 5
:םכיהלא הוהי ינא יכ ועדת ןעמל םתיתש אל רכשו ןייו םתלכא אל םחל 5 29 5
:םכנו המחלמל ונתארקל ןשבה ךלמ גועו ןובשח ךלמ ןחיס אציו הזה םוקמה לא ואבתו 6 29 5
:ישנמה טבש יצחלו ידגלו ינבוארל הלחנל הנתנו םצרא תא חקנו 7 29 5
P :ןושעת רשא לכ תא וליכשת ןעמל םתא םתישעו תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו 8 29 5
:לארשי שיא לכ םכירטשו םכינקז םכיטבש םכישאר םכיהלא הוהי ינפל םכלכ םויה םיבצנ םתא 9 29 5
:ךימימ באש דע ךיצע בטחמ ךינחמ ברקב רשא ךרגו םכישנ םכפט 10 29 5
:םויה ךמע תרכ ךיהלא הוהי רשא ותלאבו ךיהלא הוהי תירבב ךרבעל 11 29 5
:בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל עבשנ רשאכו ךל רבד רשאכ םיהלאל ךל היהי אוהו םעל ול םויה ךתא םיקה ןעמל 12 29 5
:תאזה הלאה תאו תאזה תירבה תא תרכ יכנא םכדבל םכתא אלו 13 29 5
:םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו וניהלא הוהי ינפל םויה דמע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ 14 29 5
:םתרבע רשא םיוגה ברקב ונרבע רשא תאו םירצמ ץראב ונבשי רשא תא םתעדי םתא יכ 15 29 5
:םהמע רשא בהזו ףסכ ןבאו ץע םהיללג תאו םהיצוקש תא וארתו 16 29 5
:הנעלו שאר הרפ שרש םכב שי ןפ םהה םיוגה יהלא תא דבעל תכלל וניהלא הוהי םעמ םויה הנפ ובבל רשא טבש וא החפשמ וא השא וא שיא םכב שי ןפ 17 29 5
:האמצה תא הורה תופס ןעמל ךלא יבל תוררשב יכ יל היהי םולש רמאל ובבלב ךרבתהו תאזה הלאה ירבד תא ועמשב היהו 18 29 5
:םימשה תחתמ ומש תא הוהי החמו הזה רפסב הבותכה הלאה לכ וב הצברו אוהה שיאב ותאנקו הוהי ףא ןשעי זא יכ ול חלס הוהי הבאי אל 19 29 5
:הזה הרותה רפסב הבותכה תירבה תולא לככ לארשי יטבש לכמ הערל הוהי ולידבהו 20 29 5
:הב הוהי הלח רשא היאלחת תאו אוהה ץראה תוכמ תא וארו הקוחר ץראמ אבי רשא ירכנהו םכירחאמ ומוקי רשא םכינב ןורחאה רודה רמאו 21 29 5
(םיובצו) :ותמחבו ופאב הוהי ךפה רשא םייבצו המדא הרמעו םדס תכפהמכ בשע לכ הב הלעי אלו חמצת אלו ערזת אל הצרא לכ הפרש חלמו תירפג 22 29 5
:הזה לודגה ףאה ירח המ תאזה ץראל הככ הוהי השע המ לע םיוגה לכ ורמאו 23 29 5
:םירצמ ץראמ םתא ואיצוהב םמע תרכ רשא םתבא יהלא הוהי תירב תא ובזע רשא לע ורמאו 24 29 5
:םהל קלח אלו םועדי אל רשא םיהלא םהל ווחתשיו םירחא םיהלא ודבעיו וכליו 25 29 5
:הזה רפסב הבותכה הללקה לכ תא הילע איבהל אוהה ץראב הוהי ףא רחיו 26 29 5
:הזה םויכ תרחא ץרא לא םכלשיו לודג ףצקבו המחבו ףאב םתמדא לעמ הוהי םשתיו 27 29 5
S :תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל םלוע דע ונינבלו ונל תלגנהו וניהלא הוהיל תרתסנה 28 29 5
:המש ךיהלא הוהי ךחידה רשא םיוגה לכב ךבבל לא תבשהו ךינפל יתתנ רשא הללקהו הכרבה הלאה םירבדה לכ ךילע ואבי יכ היהו 1 30 5
:ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךינבו התא םויה ךוצמ יכנא רשא לככ ולקב תעמשו ךיהלא הוהי דע תבשו 2 30 5
:המש ךיהלא הוהי ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא הוהי בשו 3 30 5
:ךחקי םשמו ךיהלא הוהי ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא 4 30 5
:ךיתבאמ ךברהו ךבטיהו התשריו ךיתבא ושרי רשא ץראה לא ךיהלא הוהי ךאיבהו 5 30 5
:ךייח ןעמל ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא הוהי תא הבהאל ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיהלא הוהי למו 6 30 5
:ךופדר רשא ךיאנש לעו ךיביא לע הלאה תולאה לכ תא ךיהלא הוהי ןתנו 7 30 5
:םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ לכ תא תישעו הוהי לוקב תעמשו בושת התאו 8 30 5
:ךיתבא לע שש רשאכ בוטל ךילע שושל הוהי בושי יכ הבוטל ךתמדא ירפבו ךתמהב ירפבו ךנטב ירפב ךדי השעמ לכב ךיהלא הוהי ךריתוהו 9 30 5
P :ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא הוהי לא בושת יכ הזה הרותה רפסב הבותכה ויתקחו ויתוצמ רמשל ךיהלא הוהי לוקב עמשת יכ 10 30 5
:אוה הקחר אלו ךממ אוה תאלפנ אל םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה יכ 11 30 5
:הנשענו התא ונעמשיו ונל החקיו המימשה ונל הלעי ימ רמאל אוה םימשב אל 12 30 5
:הנשענו התא ונעמשיו ונל החקיו םיה רבע לא ונל רבעי ימ רמאל אוה םיל רבעמ אלו 13 30 5
S :ותשעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק יכ 14 30 5
:ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר 15 30 5
:התשרל המש אב התא רשא ץראב ךיהלא הוהי ךכרבו תיברו תייחו ויטפשמו ויתקחו ויתוצמ רמשלו ויכרדב תכלל ךיהלא הוהי תא הבהאל םויה ךוצמ יכנא רשא 16 30 5
:םתדבעו םירחא םיהלאל תיוחתשהו תחדנו עמשת אלו ךבבל הנפי םאו 17 30 5
:התשרל המש אבל ןדריה תא רבע התא רשא המדאה לע םימי ןכיראת אל ןודבאת דבא יכ םויה םכל יתדגה 18 30 5
:ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ךינפל יתתנ תומהו םייחה ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתדיעה 19 30 5
P :םהל תתל בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל הוהי עבשנ רשא המדאה לע תבשל ךימי ךראו ךייח אוה יכ וב הקבדלו ולקב עמשל ךיהלא הוהי תא הבהאל 20 30 5
:לארשי לכ לא הלאה םירבדה תא רבדיו השמ ךליו 1 31 5
:הזה ןדריה תא רבעת אל ילא רמא הוהיו אובלו תאצל דוע לכוא אל םויה יכנא הנש םירשעו האמ ןב םהלא רמאיו 2 31 5
:הוהי רבד רשאכ ךינפל רבע אוה עשוהי םתשריו ךינפלמ הלאה םיוגה תא דימשי אוה ךינפל רבע אוה ךיהלא הוהי 3 31 5
:םתא דימשה רשא םצראלו ירמאה יכלמ גועלו ןוחיסל השע רשאכ םהל הוהי השעו 4 31 5
:םכתא יתיוצ רשא הוצמה לככ םהל םתישעו םכינפל הוהי םנתנו 5 31 5
P :ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע ךלהה אוה ךיהלא הוהי יכ םהינפמ וצרעת לאו וארית לא וצמאו וקזח 6 31 5
:םתוא הנליחנת התאו םהל תתל םתבאל הוהי עבשנ רשא ץראה לא הזה םעה תא אובת התא יכ ץמאו קזח לארשי לכ יניעל וילא רמאיו עשוהיל השמ ארקיו 7 31 5
:תחת אלו ארית אל ךבזעי אלו ךפרי אל ךמע היהי אוה ךינפל ךלהה אוה הוהיו 8 31 5
:לארשי ינקז לכ לאו הוהי תירב ןורא תא םיאשנה יול ינב םינהכה לא הנתיו תאזה הרותה תא השמ בתכיו 9 31 5
:תוכסה גחב הטמשה תנש דעמב םינש עבש ץקמ רמאל םתוא השמ וציו 10 31 5
:םהינזאב לארשי לכ דגנ תאזה הרותה תא ארקת רחבי רשא םוקמב ךיהלא הוהי ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב 11 31 5
:תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו םכיהלא הוהי תא ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה 12 31 5
P :התשרל המש ןדריה תא םירבע םתא רשא המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ םכיהלא הוהי תא האריל ודמלו ועמשי ועדי אל רשא םהינבו 13 31 5
:דעומ להאב ובציתיו עשוהיו השמ ךליו ונוצאו דעומ להאב ובציתהו עשוהי תא ארק תומל ךימי וברק ןה השמ לא הוהי רמאיו 14 31 5
S :להאה חתפ לע ןנעה דומע דמעיו ןנע דומעב להאב הוהי אריו 15 31 5
:ותא יתרכ רשא יתירב תא רפהו ינבזעו וברקב המש אב אוה רשא ץראה רכנ יהלא ירחא הנזו הזה םעה םקו ךיתבא םע בכש ךנה השמ לא הוהי רמאיו 16 31 5
:הלאה תוערה ינואצמ יברקב יהלא ןיא יכ לע אלה אוהה םויב רמאו תורצו תובר תוער והאצמו לכאל היהו םהמ ינפ יתרתסהו םיתבזעו אוהה םויב וב יפא הרחו 17 31 5
:םירחא םיהלא לא הנפ יכ השע רשא הערה לכ לע אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו 18 31 5
:לארשי ינבב דעל תאזה הרישה יל היהת ןעמל םהיפב המיש לארשי ינב תא הדמלו תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו 19 31 5
:יתירב תא רפהו ינוצאנו םודבעו םירחא םיהלא לא הנפו ןשדו עבשו לכאו שבדו בלח תבז ויתבאל יתעבשנ רשא המדאה לא ונאיבא יכ 20 31 5
:יתעבשנ רשא ץראה לא ונאיבא םרטב םויה השע אוה רשא ורצי תא יתעדי יכ וערז יפמ חכשת אל יכ דעל וינפל תאזה הרישה התנעו תורצו תובר תוער ותא ןאצמת יכ היהו 21 31 5
:לארשי ינב תא הדמליו אוהה םויב תאזה הרישה תא השמ בתכיו 22 31 5
:ךמע היהא יכנאו םהל יתעבשנ רשא ץראה לא לארשי ינב תא איבת התא יכ ץמאו קזח רמאיו ןונ ןב עשוהי תא וציו 23 31 5
:םמת דע רפס לע תאזה הרותה ירבד תא בתכל השמ תולככ יהיו 24 31 5
:רמאל הוהי תירב ןורא יאשנ םיולה תא השמ וציו 25 31 5
:דעל ךב םש היהו םכיהלא הוהי תירב ןורא דצמ ותא םתמשו הזה הרותה רפס תא חקל 26 31 5
:יתומ ירחא יכ ףאו הוהי םע םתיה םירממ םויה םכמע יח ינדועב ןה השקה ךפרע תאו ךירמ תא יתעדי יכנא יכ 27 31 5
:ץראה תאו םימשה תא םב הדיעאו הלאה םירבדה תא םהינזאב הרבדאו םכירטשו םכיטבש ינקז לכ תא ילא וליהקה 28 31 5
:םכידי השעמב וסיעכהל הוהי יניעב ערה תא ושעת יכ םימיה תירחאב הערה םכתא תארקו םכתא יתיוצ רשא ךרדה ןמ םתרסו ןותחשת תחשה יכ יתומ ירחא יתעדי יכ 29 31 5
P :םמת דע תאזה הרישה ירבד תא לארשי להק לכ ינזאב השמ רבדיו 30 31 5
:יפ ירמא ץראה עמשתו הרבדאו םימשה וניזאה 1 32 5
:בשע ילע םיביברכו אשד ילע םריעשכ יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףרעי 2 32 5
:וניהלאל לדג ובה ארקא הוהי םש יכ 3 32 5
:אוה רשיו קידצ לוע ןיאו הנומא לא טפשמ ויכרד לכ יכ ולעפ םימת רוצה 4 32 5
:לתלתפו שקע רוד םמומ וינב אל ול תחש 5 32 5
:ךננכיו ךשע אוה ךנק ךיבא אוה אולה םכח אלו לבנ םע תאז ולמגת הוהיל ה 6 32 5
:ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש רודו רוד תונש וניב םלוע תומי רכז 7 32 5
:לארשי ינב רפסמל םימע תלבג בצי םדא ינב ודירפהב םיוג ןוילע לחנהב 8 32 5
:ותלחנ לבח בקעי ומע הוהי קלח יכ 9 32 5
:וניע ןושיאכ והנרצי והננובי והנבבסי ןמשי ללי והתבו רבדמ ץראב והאצמי 10 32 5
:ותרבא לע והאשי והחקי ויפנכ שרפי ףחרי וילזוג לע ונק ריעי רשנכ 11 32 5
:רכנ לא ומע ןיאו ונחני דדב הוהי 12 32 5
(יתמב) :רוצ שימלחמ ןמשו עלסמ שבד והקניו ידש תבונת לכאיו ץרא יתומב לע והבכרי 13 32 5
:רמח התשת בנע םדו הטח תוילכ בלח םע םידותעו ןשב ינב םיליאו םירכ בלח םע ןאצ בלחו רקב תאמח 14 32 5
:ותעשי רוצ לבניו והשע הולא שטיו תישכ תיבע תנמש טעביו ןורשי ןמשיו 15 32 5
:והסיעכי תבעותב םירזב והאנקי 16 32 5
:םכיתבא םורעש אל ואב ברקמ םישדח םועדי אל םיהלא הלא אל םידשל וחבזי 17 32 5
:ךללחמ לא חכשתו ישת ךדלי רוצ 18 32 5
:ויתנבו וינב סעכמ ץאניו הוהי אריו 19 32 5
:םב ןמא אל םינב המה תכפהת רוד יכ םתירחא המ הארא םהמ ינפ הריתסא רמאיו 20 32 5
:םסיעכא לבנ יוגב םע אלב םאינקא ינאו םהילבהב ינוסעכ לא אלב ינואנק םה 21 32 5
:םירה ידסומ טהלתו הלביו ץרא לכאתו תיתחת לואש דע דקיתו יפאב החדק שא יכ 22 32 5
:םב הלכא יצח תוער ומילע הפסא 23 32 5
:רפע ילחז תמח םע םב חלשא תומהב ןשו ירירמ בטקו ףשר ימחלו בער יזמ 24 32 5
:הביש שיא םע קנוי הלותב םג רוחב םג המיא םירדחמו ברח לכשת ץוחמ 25 32 5
:םרכז שונאמ התיבשא םהיאפא יתרמא 26 32 5
:תאז לכ לעפ הוהי אלו המר ונידי ורמאי ןפ ומירצ ורכני ןפ רוגא ביוא סעכ ילול 27 32 5
:הנובת םהב ןיאו המה תוצע דבא יוג יכ 28 32 5
:םתירחאל וניבי תאז וליכשי ומכח ול 29 32 5
:םריגסה הוהיו םרכמ םרוצ יכ אל םא הבבר וסיני םינשו ףלא דחא ףדרי הכיא 30 32 5
:םילילפ וניביאו םרוצ ונרוצכ אל יכ 31 32 5
:ומל תררמ תלכשא שור יבנע ומבנע הרמע תמדשמו םנפג םדס ןפגמ יכ 32 32 5
:רזכא םינתפ שארו םניי םנינת תמח 33 32 5
:יתרצואב םתח ידמע סמכ אוה אלה 34 32 5
:ומל תדתע שחו םדיא םוי בורק יכ םלגר טומת תעל םלשו םקנ יל 35 32 5
:בוזעו רוצע ספאו די תלזא יכ הארי יכ םחנתי וידבע לעו ומע הוהי ןידי יכ 36 32 5
:וב ויסח רוצ ומיהלא יא רמאו 37 32 5
:הרתס םכילע יהי םכרזעיו ומוקי םכיסנ ןיי ותשי ולכאי ומיחבז בלח רשא 38 32 5
:ליצמ ידימ ןיאו אפרא ינאו יתצחמ היחאו תימא ינא ידמע םיהלא ןיאו אוה ינא ינא יכ התע ואר 39 32 5
:םלעל יכנא יח יתרמאו ידי םימש לא אשא יכ 40 32 5
:םלשא יאנשמלו ירצל םקנ בישא ידי טפשמב זחאתו יברח קרב יתונש םא 41 32 5
:ביוא תוערפ שארמ היבשו ללח םדמ רשב לכאת יברחו םדמ יצח ריכשא 42 32 5
P :ומע ותמדא רפכו וירצל בישי םקנו םוקי וידבע םד יכ ומע םיוג ונינרה 43 32 5
:ןונ ןב עשוהו אוה םעה ינזאב תאזה הרישה ירבד לכ תא רבדיו השמ אביו 44 32 5
:לארשי לכ לא הלאה םירבדה לכ תא רבדל השמ לכיו 45 32 5
:תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל רמשל םכינב תא םוצת רשא םויה םכב דיעמ יכנא רשא םירבדה לכל םכבבל ומיש םהלא רמאיו 46 32 5
P :התשרל המש ןדריה תא םירבע םתא רשא המדאה לע םימי וכיראת הזה רבדבו םכייח אוה יכ םכמ אוה קר רבד אל יכ 47 32 5
:רמאל הזה םויה םצעב השמ לא הוהי רבדיו 48 32 5
:הזחאל לארשי ינבל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא תא הארו וחרי ינפ לע רשא באומ ץראב רשא ובנ רה הזה םירבעה רה לא הלע 49 32 5
:וימע לא ףסאיו רהה רהב ךיחא ןרהא תמ רשאכ ךימע לא ףסאהו המש הלע התא רשא רהב תמו 50 32 5
:לארשי ינב ךותב יתוא םתשדק אל רשא לע ןצ רבדמ שדק תבירמ ימב לארשי ינב ךותב יב םתלעמ רשא לע 51 32 5
P :לארשי ינבל ןתנ ינא רשא ץראה לא אובת אל המשו ץראה תא הארת דגנמ יכ 52 32 5
:ותומ ינפל לארשי ינב תא םיהלאה שיא השמ ךרב רשא הכרבה תאזו 1 33 5
(תד) (שא) :ומל תדשא ונימימ שדק תבברמ התאו ןראפ רהמ עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ הוהי רמאיו 2 33 5
:ךיתרבדמ אשי ךלגרל וכת םהו ךדיב וישדק לכ םימע בבח ףא 3 33 5
:בקעי תלהק השרומ השמ ונל הוצ הרות 4 33 5
:לארשי יטבש דחי םע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורשיב יהיו 5 33 5
S :רפסמ ויתמ יהיו תמי לאו ןבואר יחי 6 33 5
S :היהת וירצמ רזעו ול בר וידי ונאיבת ומע לאו הדוהי לוק הוהי עמש רמאיו הדוהיל תאזו 7 33 5
:הבירמ ימ לע והבירת הסמב ותיסנ רשא ךדיסח שיאל ךירואו ךימת רמא יוללו 8 33 5
(וינב) (תאו) :ורצני ךתירבו ךתרמא ורמש יכ עדי אל ונב תאו ריכה אל ויחא תאו ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמאה 9 33 5
:ךחבזמ לע לילכו ךפאב הרוטק ומישי לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי 10 33 5
S :ןומוקי ןמ ויאנשמו וימק םינתמ ץחמ הצרת וידי לעפו וליח הוהי ךרב 11 33 5
S :ןכש ויפיתכ ןיבו םויה לכ וילע ףפח וילע חטבל ןכשי הוהי דידי רמא ןמינבל 12 33 5
:תחת תצבר םוהתמו לטמ םימש דגממ וצרא הוהי תכרבמ רמא ףסוילו 13 33 5
:םיחרי שרג דגממו שמש תאובת דגממו 14 33 5
:םלוע תועבג דגממו םדק יררה שארמו 15 33 5
:ויחא ריזנ דקדקלו ףסוי שארל התאובת הנס ינכש ןוצרו האלמו ץרא דגממו 16 33 5
S :השנמ יפלא םהו םירפא תובבר םהו ץרא יספא ודחי חגני םימע םהב וינרק םאר ינרקו ול רדה ורוש רוכב 17 33 5
:ךילהאב רכששיו ךתאצב ןלובז חמש רמא ןלובזלו 18 33 5
S :לוח ינומט ינופשו וקניי םימי עפש יכ קדצ יחבז וחבזי םש וארקי רה םימע 19 33 5
:דקדק ףא עורז ףרטו ןכש איבלכ דג ביחרמ ךורב רמא דגלו 20 33 5
S :לארשי םע ויטפשמו השע הוהי תקדצ םע ישאר אתיו ןופס קקחמ תקלח םש יכ ול תישאר אריו 21 33 5
:ןשבה ןמ קנזי הירא רוג ןד רמא ןדלו 22 33 5
S :השרי םורדו םי הוהי תכרב אלמו ןוצר עבש ילתפנ רמא ילתפנלו 23 33 5
:ולגר ןמשב לבטו ויחא יוצר יהי רשא םינבמ ךורב רמא רשאלו 24 33 5
:ךאבד ךימיכו ךילענמ תשחנו לזרב 25 33 5
:םיקחש ותואגבו ךרזעב םימש בכר ןורשי לאכ ןיא 26 33 5
:דמשה רמאיו ביוא ךינפמ שרגיו םלוע תערז תחתמו םדק יהלא הנעמ 27 33 5
:לט ופרעי וימש ףא שוריתו ןגד ץרא לא בקעי ןיע דדב חטב לארשי ןכשיו 28 33 5
S :ךרדת ומיתומב לע התאו ךל ךיביא ושחכיו ךתואג ברח רשאו ךרזע ןגמ הוהיב עשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא 29 33 5
:ןד דע דעלגה תא ץראה לכ תא הוהי והאריו וחרי ינפ לע רשא הגספה שאר ובנ רה לא באומ תברעמ השמ לעיו 1 34 5
:ןורחאה םיה דע הדוהי ץרא לכ תאו השנמו םירפא ץרא תאו ילתפנ לכ תאו 2 34 5
:רעצ דע םירמתה ריע וחרי תעקב רככה תאו בגנה תאו 3 34 5
:רבעת אל המשו ךיניעב ךיתיארה הננתא ךערזל רמאל בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה תאז וילא הוהי רמאיו 4 34 5
:הוהי יפ לע באומ ץראב הוהי דבע השמ םש תמיו 5 34 5
:הזה םויה דע ותרבק תא שיא עדי אלו רועפ תיב לומ באומ ץראב יגב ותא רבקיו 6 34 5
:החל סנ אלו וניע התהכ אל ותמב הנש םירשעו האמ ןב השמו 7 34 5
:השמ לבא יכב ימי ומתיו םוי םישלש באומ תברעב השמ תא לארשי ינב וכביו 8 34 5
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ ושעיו לארשי ינב וילא ועמשיו וילע וידי תא השמ ךמס יכ המכח חור אלמ ןונ ןב עשוהיו 9 34 5
:םינפ לא םינפ הוהי ועדי רשא השמכ לארשיב דוע איבנ םק אלו 10 34 5
:וצרא לכלו וידבע לכלו הערפל םירצמ ץראב תושעל הוהי וחלש רשא םיתפומהו תותאה לכל 11 34 5
:לארשי לכ יניעל השמ השע רשא לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכלו 12 34 5
:וצרא לכלו וידבע לכלו הערפל םירצמ ץראב תושעל הוהי וחלש ר
שע רשא לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכלו 12 34 5[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja