:הילע רציו םלשורי לבב ךלמ רצאנדכובנ אב הדוהי ךלמ םיקיוהי תוכלמל שולש תנשב 1 1 35
:ויהלא רצוא תיב איבה םילכה תאו ויהלא תיב רענש ץרא םאיביו םיהלאה תיב ילכ תצקמו הדוהי ךלמ םיקיוהי תא ודיב ינדא ןתיו 2 1 35
:םימתרפה ןמו הכולמה ערזמו לארשי ינבמ איבהל ויסירס בר זנפשאל ךלמה רמאיו 3 1 35
(םומ) (לכ) :םידשכ ןושלו רפס םדמללו ךלמה לכיהב דמעל םהב חכ רשאו עדמ יניבמו תעד יעדיו המכח לכב םיליכשמו הארמ יבוטו םואמ לכ םהב ןיא רשא םידלי 4 1 35
:ךלמה ינפל ודמעי םתצקמו שולש םינש םלדגלו ויתשמ ןיימו ךלמה גב תפמ ומויב םוי רבד ךלמה םהל ןמיו 5 1 35
:הירזעו לאשימ היננח לאינד הדוהי ינבמ םהב יהיו 6 1 35
:וגנ דבע הירזעלו ךשימ לאשימלו ךרדש היננחלו רצאשטלב לאינדל םשיו תומש םיסירסה רש םהל םשיו 7 1 35
:לאגתי אל רשא םיסירסה רשמ שקביו ויתשמ ןייבו ךלמה גבתפב לאגתי אל רשא ובל לע לאינד םשיו 8 1 35
:םיסירסה רש ינפל םימחרלו דסחל לאינד תא םיהלאה ןתיו 9 1 35
:ךלמל ישאר תא םתביחו םכליגכ רשא םידליה ןמ םיפעז םכינפ תא הארי המל רשא םכיתשמ תאו םכלכאמ תא הנמ רשא ךלמה ינדא תא ינא ארי לאינדל םיסירסה רש רמאיו 10 1 35
:הירזעו לאשימ היננח לאינד לע םיסירסה רש הנמ רשא רצלמה לא לאינד רמאיו 11 1 35
:התשנו םימו הלכאנו םיערזה ןמ ונל ונתיו הרשע םימי ךידבע תא אנ סנ 12 1 35
:ךידבע םע השע הארת רשאכו ךלמה גבתפ תא םילכאה םידליה הארמו וניארמ ךינפל ואריו 13 1 35
:הרשע םימי םסניו הזה רבדל םהל עמשיו 14 1 35
:ךלמה גבתפ תא םילכאה םידליה לכ ןמ רשב יאירבו בוט םהיארמ הארנ הרשע םימי תצקמו 15 1 35
:םינערז םהל ןתנו םהיתשמ ןייו םגבתפ תא אשנ רצלמה יהיו 16 1 35
:תומלחו ןוזח לכב ןיבה לאינדו המכחו רפס לכב לכשהו עדמ םיהלאה םהל ןתנ םתעברא הלאה םידליהו 17 1 35
:רצנדכבנ ינפל םיסירסה רש םאיביו םאיבהל ךלמה רמא רשא םימיה תצקמלו 18 1 35
:ךלמה ינפל ודמעיו הירזעו לאשימ היננח לאינדכ םלכמ אצמנ אלו ךלמה םתא רבדיו 19 1 35
:ותוכלמ לכב רשא םיפשאה םימטרחה לכ לע תודי רשע םאצמיו ךלמה םהמ שקב רשא הניב תמכח רבד לכו 20 1 35
P :ךלמה שרוכל תחא תנש דע לאינד יהיו 21 1 35
:וילע התיהנ ותנשו וחור םעפתתו תומלח רצנדכבנ םלח רצנדכבנ תוכלמל םיתש תנשבו 1 2 35
:ךלמה ינפל ודמעיו ואביו ויתמלח ךלמל דיגהל םידשכלו םיפשכמלו םיפשאלו םימטרחל ארקל ךלמה רמאיו 2 2 35
:םולחה תא תעדל יחור םעפתו יתמלח םולח ךלמה םהל רמאיו 3 2 35
(ךדבעל) :אוחנ ארשפו ךידבעל אמלח רמא ייח ןימלעל אכלמ תימרא ךלמל םידשכה ורבדיו 4 2 35
(יאדשכל) :ןומשתי ילונ ןוכיתבו ןודבעתת ןימדה הרשפו אמלח יננועדוהת אל ןה אדזא ינמ אתלמ אידשכל רמאו אכלמ הנע 5 2 35
:ינוחה הרשפו אמלח ןהל ימדק ןמ ןולבקת איגש רקיו הבזבנו ןנתמ ןוחהת הרשפו אמלח ןהו 6 2 35
:הוחהנ הרשפו יהודבעל רמאי אמלח אכלמ ןירמאו תונינת ונע 7 2 35
:אתלמ ינמ אדזא יד ןותיזח יד לבק לכ ןינבז ןותנא אנדע יד הנא עדי ביצי ןמ רמאו אכלמ הנע 8 2 35
(ןותנמדזה) :יננוחהת הרשפ יד עדנאו יל ורמא אמלח ןהל אנתשי אנדע יד דע ימדק רמאמל ןותנמזה התיחשו הבדכ הלמו ןוכתד איה הדח יננעדוהת אל אמלח ןה יד 9 2 35
(יאדשכ) :ידשכו ףשאו םטרח לכל לאש אל הנדכ הלמ טילשו בר ךלמ לכ יד לבק לכ היוחהל לכוי אכלמ תלמ יד אתשבי לע שנא יתיא אל ןירמאו אכלמ םדק אידשכ ונע 10 2 35
:יהותיא אל ארשב םע ןוהרדמ יד ןיהלא ןהל אכלמ םדק הנוחי יד יתיא אל ןרחאו הריקי לאש הכלמ יד אתלמו 11 2 35
:לבב ימיכח לכל הדבוהל רמאו איגש ףצקו סנב אכלמ הנד לבק לכ 12 2 35
P :הלטקתהל יהורבחו לאינד ועבו ןילטקתמ אימיכחו תקפנ אתדו 13 2 35
:לבב ימיכחל הלטקל קפנ יד אכלמ יד איחבט בר ךויראל םעטו אטע ביתה לאינד ןידאב 14 2 35
:לאינדל ךוירא עדוה אתלמ ןידא אכלמ םדק ןמ הפצחהמ אתד המ לע אכלמ יד אטילש ךויראל רמאו הנע 15 2 35
P :אכלמל היוחהל ארשפו הל ןתני ןמז יד אכלמ ןמ העבו לע לאינדו 16 2 35
:עדוה אתלמ יהורבח הירזעו לאשימ היננחלו לזא התיבל לאינד ןידא 17 2 35
:לבב ימיכח ראש םע יהורבחו לאינד ןודבהי אל יד הנד הזר לע אימש הלא םדק ןמ אעבמל ןימחרו 18 2 35
:אימש הלאל ךרב לאינד ןידא ילג הזר איליל יד אוזחב לאינדל ןידא 19 2 35
:איה הל יד אתרובגו אתמכח יד אמלע דעו אמלע ןמ ךרבמ אהלא יד המש אוהל רמאו לאינד הנע 20 2 35
:הניב יעדיל אעדנמו ןימיכחל אתמכח בהי ןיכלמ םיקהמו ןיכלמ הדעהמ אינמזו אינדע אנשהמ אוהו 21 2 35
(ארוהנו) :ארש המע אריהנו אכושחב המ עדי אתרתסמו אתקימע אלג אוה 22 2 35
:אנתעדוה אכלמ תלמ יד ךנמ אניעב יד ינתעדוה ןעכו יל תבהי אתרובגו אתמכח יד הנא חבשמו אדוהמ יתהבא הלא ךל 23 2 35
S :אוחא אכלמל ארשפו אכלמ םדק ינלעה דבוהת לא לבב ימיכחל הל רמא ןכו לזא לבב ימיכחל הדבוהל אכלמ ינמ יד ךוירא לע לע לאינד הנד לבק לכ 24 2 35
:עדוהי אכלמל ארשפ יד דוהי יד אתולג ינב ןמ רבג תחכשה יד הל רמא ןכו אכלמ םדק לאינדל לענה הלהבתהב ךוירא ןידא 25 2 35
(ךתיאה) :הרשפו תיזח יד אמלח ינתעדוהל להכ ךיתיאה רצאשטלב המש יד לאינדל רמאו אכלמ הנע 26 2 35
:אכלמל היוחהל ןילכי ןירזג ןימטרח ןיפשא ןימיכח אל לאש אכלמ יד הזר רמאו אכלמ םדק לאינד הנע 27 2 35
P :אוה הנד ךבכשמ לע ךשאר יוזחו ךמלח אימוי תירחאב אוהל יד המ רצנדכובנ אכלמל עדוהו ןיזר אלג אימשב הלא יתיא םרב 28 2 35
(תנא) :אוהל יד המ ךעדוה איזר אלגו הנד ירחא אוהל יד המ וקלס ךבכשמ לע ךנויער אכלמ התנא 29 2 35
:עדנת ךבבל ינויערו ןועדוהי אכלמל ארשפ יד תרבד לע ןהל יל ילג הנד אזר אייח לכ ןמ יב יתיא יד המכחב אל הנאו 30 2 35
(תנא) :ליחד הורו ךלבקל םאק ריתי הויזו בר ןכד אמלצ איגש דח םלצ ולאו תיוה הזח אכלמ התנא 31 2 35
:שחנ יד התכריו יהועמ ףסכ יד יהוערדו יהודח בט בהד יד השאר אמלצ אוה 32 2 35
(ןיהנמו) (ןיהנמ) :ףסח יד ןוהנמו לזרפ יד ןוהנמ יהולגר לזרפ יד יהוקש 33 2 35
:ןומה תקדהו אפסחו אלזרפ יד יהולגר לע אמלצל תחמו ןידיב אל יד ןבא תרזגתה יד דע תיוה הזח 34 2 35
:אערא לכ תלמו בר רוטל תוה אמלצל תחמ יד אנבאו ןוהל חכתשה אל רתא לכו אחור ןומה אשנו טיק ירדא ןמ רועכ ווהו אבהדו אפסכ אשחנ אפסח אלזרפ הדחכ וקד ןידאב 35 2 35
:אכלמ םדק רמאנ הרשפו אמלח הנד 36 2 35
(תנא) :ךל בהי ארקיו אפקתו אנסח אתוכלמ אימש הלא יד איכלמ ךלמ אכלמ התנא 37 2 35
(תנא) (ןיריד) :אבהד יד השאר אוה התנא ןוהלכב ךטלשהו ךדיב בהי אימש ףועו ארב תויח אשנא ינב ןיראד יד לכבו 38 2 35
(האתילת) (ערא) :אערא לכב טלשת יד אשחנ יד ירחא איתילת וכלמו ךנמ אערא ירחא וכלמ םוקת ךרתבו 39 2 35
(האעיבר) :ערתו קדת ןילא לכ עערמ יד אלזרפכו אלכ לשחו קדהמ אלזרפ יד לבק לכ אלזרפכ הפיקת אוהת היעיבר וכלמו 40 2 35
(ןיהנמו) (ןיהנמ) :אניט ףסחב ברעמ אלזרפ התיזח יד לבק לכ הב אוהל אלזרפ יד אתבצנ ןמו הוהת הגילפ וכלמ לזרפ ןוהנמו רחפ יד ףסח ןוהנמ אתעבצאו אילגר התיזח ידו 41 2 35
(ןיהנמו) (ןיהנמ) :הריבת הוהת הנמו הפיקת הוהת אתוכלמ תצק ןמ ףסח ןוהנמו לזרפ ןוהנמ אילגר תעבצאו 42 2 35
(ידו) :אפסח םע ברעתמ אל אלזרפ ידכ אה הנד םע הנד ןיקבד ןוהל אלו אשנא ערזב ןוהל ןיברעתמ אניט ףסחב ברעמ אלזרפ תיזח יד 43 2 35
:אימלעל םוקת איהו אתוכלמ ןילא לכ ףיסתו קדת קבתשת אל ןרחא םעל התוכלמו לבחתת אל ןימלעל יד וכלמ אימש הלא םיקי ןונא איכלמ יד ןוהימויבו 44 2 35
P :הרשפ ןמיהמו אמלח ביציו הנד ירחא אוהל יד המ אכלמל עדוה בר הלא אבהדו אפסכ אפסח אשחנ אלזרפ תקדהו ןידיב אל יד ןבא תרזגתא ארוטמ יד תיזח יד לבק לכ 45 2 35
:הל הכסנל רמא ןיחחינו החנמו דגס לאינדלו יהופנא לע לפנ רצנדכובנ אכלמ ןידאב 46 2 35
:הנד הזר אלגמל תלכי יד ןיזר הלגו ןיכלמ ארמו ןיהלא הלא אוה ןוכהלא יד טשק ןמ רמאו לאינדל אכלמ הנע 47 2 35
:לבב ימיכח לכ לע ןינגס ברו לבב תנידמ לכ לע הטלשהו הל בהי ןאיגש ןברבר ןנתמו יבר לאינדל אכלמ ןידא 48 2 35
P :אכלמ ערתב לאינדו וגנ דבעו ךשימ ךרדשל לבב תנידמ יד אתדיבע לע ינמו אכלמ ןמ אעב לאינדו 49 2 35
:לבב תנידמב ארוד תעקבב המיקא תש ןימא היתפ ןיתש ןימא המור בהד יד םלצ דבע אכלמ רצנדכובנ 1 3 35
:אכלמ רצנדכובנ םיקה יד אמלצ תכנחל אתמל אתנידמ ינטלש לכו איתפת אירבתד אירבדג אירזגרדא אתוחפו אינגס אינפרדשחאל שנכמל חלש אכלמ רצנדכובנו 2 3 35
(ןימיקו) :רצנדכובנ םיקה יד אמלצ לבקל ןימאקו אכלמ רצנדכובנ םיקה יד אמלצ תכנחל אתנידמ ינטלש לכו איתפת אירבתד אירבדג אירזגרדא אתוחפו אינגס אינפרדשחא ןישנכתמ ןידאב 3 3 35
:אינשלו אימא איממע ןירמא ןוכל ליחב ארק אזורכו 4 3 35
(סורתק) :אכלמ רצנדכובנ םיקה יד אבהד םלצל ןודגסתו ןולפת ארמז ינז לכו הינפמוס ןירתנספ אכבס סורתיק אתיקורשמ אנרק לק ןועמשת יד אנדעב 5 3 35
:אתדקי ארונ ןותא אוגל אמרתי אתעש הב דגסיו לפי אל יד ןמו 6 3 35
(סורתק) :אכלמ רצנדכובנ םיקה יד אבהד םלצל ןידגס אינשלו אימא איממע לכ ןילפנ ארמז ינז לכו ןירטנספ אכבש סרתיק אתיקורשמ אנרק לק איממע לכ ןיעמש ידכ אנמז הב הנד לבק לכ 7 3 35
:אידוהי יד ןוהיצרק ולכאו ןיאדשכ ןירבג וברק אנמז הב הנד לבק לכ 8 3 35
:ייח ןימלעל אכלמ אכלמ רצנדכובנל ןירמאו ונע 9 3 35
(הינפוסו) (סורתק) (תנא) :אבהד םלצל דגסיו לפי ארמז ינז לכו הינפיסו ןירתנספ אכבש סרתיק אתיקרשמ אנרק לק עמשי יד שנא לכ יד םעט תמש אכלמ התנא 10 3 35
:אתדקי ארונ ןותא אוגל אמרתי דגסיו לפי אל יד ןמו 11 3 35
(ךהלאל) (ךלע) S :ןידגס אל תמיקה יד אבהד םלצלו ןיחלפ אל ךיהלאל םעט אכלמ ךילע ומש אל ךלא אירבג וגנ דבעו ךשימ ךרדש לבב תנידמ תדיבע לע ןוהתי תינמ יד ןיאדוהי ןירבג יתיא 12 3 35
:אכלמ םדק ויתיה ךלא אירבג ןידאב וגנ דבעו ךשימ ךרדשל היתיהל רמא המחו זגרב רצנדכובנ ןידאב 13 3 35
:ןידגס אל תמיקה יד אבהד םלצלו ןיחלפ ןוכיתיא אל יהלאל וגנ דבעו ךשימ ךרדש אדצה ןוהל רמאו רצנדכבנ הנע 14 3 35
(סורתק) :ידי ןמ ןוכנבזישי יד הלא אוה ןמו אתדקי ארונ ןותא אוגל ןומרתת התעש הב ןודגסת אל ןהו תדבע יד אמלצל ןודגסתו ןולפת ארמז ינז לכו הינפמוסו ןירתנספ אכבש סרתיק אתיקורשמ אנרק לק ןועמשת יד אנדעב יד ןידיתע ןוכיתיא ןה ןעכ 15 3 35
:ךתובתהל םגתפ הנד לע הנחנא ןיחשח אל רצנדכובנ אכלמל ןירמאו וגנ דבעו ךשימ ךרדש ונע 16 3 35
:בזישי אכלמ ךדי ןמו אתדקי ארונ ןותא ןמ אנתובזישל לכי ןיחלפ אנחנא יד אנהלא יתיא ןה 17 3 35
(אנתיא) (אל) S :דגסנ אל תמיקה יד אבהד םלצלו ןיחלפ אניתיא אל ךיהלאל יד אכלמ ךל אוהל עידי אל ןהו 18 3 35
(ינתשא) :היזמל הזח יד לע העבש דח אנותאל אזמל רמאו הנע וגנ דבעו ךשימ ךרדש לע ונתשא יהופנא םלצו אמח ילמתה רצנדכובנ ןידאב 19 3 35
:אתדקי ארונ ןותאל אמרמל וגנ דבעו ךשימ ךרדשל התפכל רמא הליחב יד ליח ירבג ןירבגלו 20 3 35
(ןוהישטפ) :אתדקי ארונ ןותא אוגל וימרו ןוהישבלו ןוהתלברכו ןוהישיטפ ןוהילברסב ותפכ ךלא הירבג ןידאב 21 3 35
:ארונ יד אביבש ןומה לטק וגנ דבעו ךשימ ךרדשל וקסה יד ךלא אירבג אריתי הזא אנותאו הפצחמ אכלמ תלמ יד ןמ הנד לבק לכ 22 3 35
P :ןיתפכמ אתדקי ארונ ןותא אוגל ולפנ וגנ דבעו ךשימ ךרדש ןוהתלת ךלא אירבגו 23 3 35
:אכלמ אביצי אכלמל ןירמאו ןינע ןיתפכמ ארונ אוגל אנימר אתלת ןירבג אלה יהורבדהל רמאו הנע הלהבתהב םקו הות אכלמ רצנדכובנ ןידא 24 3 35
(האעיבר) S :ןיהלא רבל המד איעיבר יד הורו ןוהב יתיא אל לבחו ארונ אוגב ןיכלהמ ןירש העברא ןירבג הזח הנא אה רמאו הנע 25 3 35
(האלע) :ארונ אוג ןמ וגנ דבעו ךשימ ךרדש ןיקפנ ןידאב ותאו וקפ אילע אהלא יד יהודבע וגנ דבעו ךשימ ךרדש רמאו הנע אתדקי ארונ ןותא ערתל רצנדכובנ ברק ןידאב 26 3 35
:ןוהב תדע אל רונ חירו ונש אל ןוהילברסו ךרחתה אל ןוהשאר רעשו ןוהמשגב ארונ טלש אל יד ךלא אירבגל ןיזח אכלמ ירבדהו אתוחפו אינגס אינפרדשחא ןישנכתמו 27 3 35
(ןוהמשג) :ןוההלאל ןהל הלא לכל ןודגסי אלו ןוחלפי אל יד ןוהימשג ובהיו וינש אכלמ תלמו יהולע וצחרתה יד יהודבעל בזישו הכאלמ חלש יד וגנ דבעו ךשימ ךרדש יד ןוההלא ךירב רמאו רצנדכובנ הנע 28 3 35
(ולש) :הנדכ הלצהל לכי יד ןרחא הלא יתיא אל יד לבק לכ הותשי ילונ התיבו דבעתי ןימדה אוגנ דבעו ךשימ ךרדש יד ןוההלא לע הלש רמאי יד ןשלו המא םע לכ יד םעט םיש ינמו 29 3 35
P :לבב תנידמב וגנ דבעו ךשימ ךרדשל חלצה אכלמ ןידאב 30 3 35
(ןיריד) (יד) :אגשי ןוכמלש אערא לכב ןיראד יד אינשלו אימא איממע לכל אכלמ רצנדכובנ 31 3 35
(האלע) :היוחהל ימדק רפש אילע אהלא ימע דבע יד איהמתו איתא 32 3 35
:רדו רד םע הנטלשו םלע תוכלמ התוכלמ ןיפיקת המכ יהוהמתו ןיברבר המכ יהותא 33 3 35
:ילכיהב ןנערו יתיבב תיוה הלש רצנדכובנ הנא 1 4 35
:יננלהבי ישאר יוזחו יבכשמ לע ןירהרהו יננלחדיו תיזח םלח 2 4 35
:יננעדוהי אמלח רשפ יד לבב ימיכח לכל ימדק הלענהל םעט םיש ינמו 3 4 35
(יאדשכ) (ןילע) :יל ןיעדוהמ אל הרשפו ןוהימדק הנא רמא אמלחו אירזגו אידשכ איפשא אימטרח ןיללע ןידאב 4 4 35
:תרמא יהומדק אמלחו הב ןישידק ןיהלא חור ידו יהלא םשכ רצאשטלב המש יד לאינד ימדק לע ןירחא דעו 5 4 35
:רמא הרשפו תיזח יד ימלח יוזח ךל סנא אל זר לכו ךב ןישידק ןיהלא חור יד תעדי הנא יד אימטרח בר רצאשטלב 6 4 35
:איגש המורו אערא אוגב ןליא ולאו תיוה הזח יבכשמ לע ישאר יוזחו 7 4 35
:אערא לכ ףוסל התוזחו אימשל אטמי המורו ףקתו אנליא הבר 8 4 35
(ןרודי) :ארשב לכ ןיזתי הנמו אימש ירפצ ןורדי יהופנעבו ארב תויח ללטת יהותחת הב אלכל ןוזמו איגש הבנאו ריפש היפע 9 4 35
:תחנ אימש ןמ שידקו ריע ולאו יבכשמ לע ישאר יוזחב תיוה הזח 10 4 35
:יהופנע ןמ אירפצו יהותחת ןמ אתויח דנת הבנא ורדבו היפע ורתא יהופנע וצצקו אנליא ודג רמא ןכו ליחב ארק 11 4 35
:אערא בשעב הקלח אתויח םעו עבטצי אימש לטבו ארב יד אאתדב שחנו לזרפ יד רוסאבו וקבש אעראב יהושרש רקע םרב 12 4 35
(אשנא) (ןמ) :יהולע ןופלחי ןינדע העבשו הל בהיתי הויח בבלו ןונשי אשונא ןמ הבבל 13 4 35
(הלע) (אשנא) (האלע) :הילע םיקי םישנא לפשו הננתי אבצי יד ןמלו אשונא תוכלמב אילע טילש יד אייח ןועדני יד תרבד דע אתלאש ןישידק רמאמו אמגתפ ןיריע תרזגב 14 4 35
(תנאו) (תנאו) :ךב ןישידק ןיהלא חור יד להכ התנאו ינתעדוהל ארשפ ןילכי אל יתוכלמ ימיכח לכ יד לבק לכ רמא ארשפ רצאשטלב התנאו רצנדכובנ אכלמ הנא תיזח אמלח הנד 15 4 35
(ךרעל) (ךאנשל) (ירמ) :ךירעל הרשפו ךיאנשל אמלח יארמ רמאו רצאשטלב הנע ךלהבי לא ארשפו אמלח רצאשטלב רמאו אכלמ הנע הנלהבי יהניערו הדח העשכ םמותשא רצאשטלב המש יד לאינד ןידא 16 4 35
:אערא לכל התוזחו אימשל אטמי המורו ףקתו הבר יד תיזח יד אנליא 17 4 35
:אימש ירפצ ןנכשי יהופנעבו ארב תויח רודת יהותחת הב אלכל ןוזמו איגש הבנאו ריפש היפעו 18 4 35
(אוה) (תנא) :אערא ףוסל ךנטלשו אימשל תטמו תבר ךתוברו תפקתו תיבר יד אכלמ אוה התנא 19 4 35
:יהולע ןופלחי ןינדע העבש יד דע הקלח ארב תויח םעו עבטצי אימש לטבו ארב יד אאתדב שחנו לזרפ יד רוסאבו וקבש אעראב יהושרש רקע םרב יהולבחו אנליא ודג רמאו אימש ןמ תחנ שידקו ריע אכלמ הזח ידו 20 4 35
(ירמ) (האלע) :אכלמ יארמ לע תטמ יד איה אילע תרזגו אכלמ ארשפ הנד 21 4 35
(האלע) (ךלע) :הננתי אבצי יד ןמלו אשנא תוכלמב אילע טילש יד עדנת יד דע ךילע ןופלחי ןינדע העבשו ןיעבצמ ךל אימש לטמו ןומעטי ךל ןירותכ אבשעו ךרדמ הוהל ארב תויח םעו אשנא ןמ ןידרט ךלו 22 4 35
:אימש ןטלש יד עדנת יד ןמ המיק ךל ךתוכלמ אנליא יד יהושרש רקע קבשמל ורמא ידו 23 4 35
(ךאטחו) (ךלע) :ךתולשל הכרא אוהת ןה ןינע ןחמב ךתיועו קרפ הקדצב ךיטחו ךילע רפשי יכלמ אכלמ ןהל 24 4 35
P :אכלמ רצנדכובנ לע אטמ אלכ 25 4 35
:הוה ךלהמ לבב יד אתוכלמ לכיה לע רשע ירת ןיחרי תצקל 26 4 35
:ירדה רקילו ינסח ףקתב וכלמ תיבל התינב הנא יד אתבר לבב איה אד אלה רמאו אכלמ הנע 27 4 35
:ךנמ תדע התוכלמ אכלמ רצנדכובנ ןירמא ךל לפנ אימש ןמ לק אכלמ םפב אתלמ דוע 28 4 35
(האלע) (ךלע) :הננתי אבצי יד ןמלו אשנא תוכלמב אילע טילש יד עדנת יד דע ךילע ןופלחי ןינדע העבשו ןומעטי ךל ןירותכ אבשע ךרדמ ארב תויח םעו ןידרט ךל אשנא ןמו 29 4 35
:ןירפצכ יהורפטו הבר ןירשנכ הרעש יד דע עבטצי המשג אימש לטמו לכאי ןירותכ אבשעו דירט אשנא ןמו רצנדכובנ לע תפס אתלמ אתעש הב 30 4 35
(האלעלו) :רדו רד םע התוכלמו םלע ןטלש הנטלש יד תרדהו תחבש אמלע יחלו תכרב אילעלו בותי ילע יעדנמו תלטנ אימשל יניע רצנדכובנ הנא הימוי תצקלו 31 4 35
(ירידו) (יריד) :תדבע המ הל רמאיו הדיב אחמי יד יתיא אלו אערא יראדו אימש ליחב דבע היבצמכו ןיבישח הלכ אערא יראד לכו 32 4 35
:יל תפסוה הריתי וברו תנקתה יתוכלמ לעו ןועבי ינברברו ירבדה ילו ילע בותי יוזו ירדה יתוכלמ רקילו ילע בותי יעדנמ אנמז הב 33 4 35
P :הלפשהל לכי הוגב ןיכלהמ ידו ןיד התחראו טשק יהודבעמ לכ יד אימש ךלמל רדהמו םמורמו חבשמ רצנדכובנ הנא ןעכ 34 4 35
:התש ארמח אפלא לבקלו ףלא יהונברברל בר םחל דבע אכלמ רצאשלב 1 5 35
:התנחלו התלגש יהונברברו אכלמ ןוהב ןותשיו םלשוריב יד אלכיה ןמ יהובא רצנדכובנ קפנה יד אפסכו אבהד ינאמל היתיהל ארמח םעטב רמא רצאשלב 2 5 35
:התנחלו התלגש יהונברברו אכלמ ןוהב ויתשאו םלשוריב יד אהלא תיב יד אלכיה ןמ וקפנה יד אבהד ינאמ ויתיה ןידאב 3 5 35
:אנבאו אעא אלזרפ אשחנ אפסכו אבהד יהלאל וחבשו ארמח ויתשא 4 5 35
(הקפנ) :הבתכ יד הדי ספ הזח אכלמו אכלמ יד אלכיה לתכ יד אריג לע אתשרבנ לבקל ןבתכו שנא די יד ןעבצא וקפנ התעש הב 5 5 35
:ןשקנ אדל אד התבכראו ןירתשמ הצרח ירטקו הנולהבי יהניערו יהונש יהויז אכלמ ןידא 6 5 35
(הכינמהו) (יאדשכ) S :טלשי אתוכלמב יתלתו הראוצ לע אבהד יד אכנומהו שבלי אנוגרא יננוחי הרשפו הנד הבתכ הרקי יד שנא לכ יד לבב ימיכחל רמאו אכלמ הנע אירזגו אידשכ איפשאל הלעהל ליחב אכלמ ארק 7 5 35
(הרשפו) (ןילע) :אכלמל העדוהל ארשפו ארקמל אבתכ ןילהכ אלו אכלמ ימיכח לכ ןיללע ןידא 8 5 35
:ןישבתשמ יהונברברו יהולע ןינש יהויזו להבתמ איגש רצאשלב אכלמ ןידא 9 5 35
(תלע) :ונתשי לא ךיויזו ךנויער ךולהבי לא ייח ןימלעל אכלמ תרמאו אתכלמ תנע תללע איתשמ תיבל יהונברברו אכלמ ילמ לבקל אתכלמ 10 5 35
:אכלמ ךובא המיקה ןירזג ןיאדשכ ןיפשא ןימטרח בר ךובא רצנדכבנ אכלמו הב תחכתשה ןיהלא תמכחכ המכחו ונתלכשו וריהנ ךובא ימויבו הב ןישידק ןיהלא חור יד ךתוכלמב רבג יתיא 11 5 35
P :הוחהי הרשפו ירקתי לאינד ןעכ רצאשטלב המש םש אכלמ יד לאינדב הב תחכתשה ןירטק ארשמו ןדיחא תיוחאו ןימלח רשפמ ונתלכשו עדנמו הריתי חור יד לבק לכ 12 5 35
(אוה) (תנא) :דוהי ןמ יבא אכלמ יתיה יד דוהי יד אתולג ינב ןמ יד לאינד אוה התנא לאינדל רמאו אכלמ הנע אכלמ םדק לעה לאינד ןידאב 13 5 35
(ךלע) :ךב תחכתשה הריתי המכחו ונתלכשו וריהנו ךב ןיהלא חור יד ךילע תעמשו 14 5 35
:היוחהל אתלמ רשפ ןילהכ אלו ינתעדוהל הרשפו ןורקי הנד הבתכ יד איפשא אימיכח ימדק ולעה ןעכו 15 5 35
(הכינמהו) (לוכת) (לוכת) (ךלע) P :טלשת אתוכלמב אתלתו ךראוצ לע אבהד יד אכנומהו שבלת אנוגרא ינתעדוהל הרשפו ארקמל אבתכ לכות ןה ןעכ ארשמל ןירטקו רשפמל ןירשפ לכות יד ךילע תעמש הנאו 16 5 35
:הנעדוהא ארשפו אכלמל ארקא אבתכ םרב בה ןרחאל ךתיבזבנו ןיוהל ךל ךתנתמ אכלמ םדק רמאו לאינד הנע ןידאב 17 5 35
(האלע) (תנא) :ךובא רצנדכבנל בהי הרדהו ארקיו אתוברו אתוכלמ אילע אהלא אכלמ התנא 18 5 35
(ןיעיז) :ליפשמ הוה אבצ הוה ידו םירמ הוה אבצ הוה ידו אחמ הוה אבצ הוה ידו לטק אוה אבצ הוה יד יהומדק ןמ ןילחדו ןיעאז ווה אינשלו אימא איממע לכ הל בהי יד אתובר ןמו 19 5 35
:הנמ וידעה הרקיו התוכלמ אסרכ ןמ תחנה הדזהל תפקת החורו הבבל םר ידכו 20 5 35
(הלע) (האלע) (ויוש) :הילע םיקהי הבצי יד ןמלו אשנא תוכלמב אילע אהלא טילש יד עדי יד דע עבטצי המשג אימש לטמו הנומעטי ןירותכ אבשע הרודמ אידרע םעו יוש אתויח םע הבבלו דירט אשנא ינב ןמו 21 5 35
(תנאו) :תעדי הנד לכ יד לבק לכ ךבבל תלפשה אל רצאשלב הרב התנאו 22 5 35
(ךנברברו) (תנאו) (ךמדק) :תרדה אל הל ךתחרא לכו הדיב ךתמשנ יד אהלאלו תחבש ןיעדי אלו ןיעמש אלו ןיזח אל יד אנבאו אעא אלזרפ אשחנ אבהדו אפסכ יהלאלו ןוהב ןיתש ארמח ךתנחלו ךתלגש ךינברברו התנאו ךימדק ויתיה התיב יד אינאמלו תממורתה אימש ארמ לעו 23 5 35
:םישר הנד אבתכו אדי יד אספ חילש יהומדק ןמ ןידאב 24 5 35
:ןיסרפו לקת אנמ אנמ םישר יד אבתכ הנדו 25 5 35
:המלשהו ךתוכלמ אהלא הנמ אנמ אתלמ רשפ הנד 26 5 35
:ריסח תחכתשהו אינזאמב התליקת לקת 27 5 35
:סרפו ידמל תביהיו ךתוכלמ תסירפ סרפ 28 5 35
(אכינמהו) :אתוכלמב אתלת טילש אוהל יד יהולע וזרכהו הראוצ לע אבהד יד אכנומהו אנוגרא לאינדל ושיבלהו רצאשלב רמא ןידאב 29 5 35
(האדשכ) P :אידשכ אכלמ רצשאלב ליטק אילילב הב 30 5 35
(האדמ) :ןיתרתו ןיתש ןינש רבכ אתוכלמ לבק אידמ שוירדו 1 6 35
:אתוכלמ לכב ןוהל יד ןירשעו האמ אינפרדשחאל אתוכלמ לע םיקהו שוירד םדק רפש 2 6 35
:קזנ אוהל אל אכלמו אמעט ןוהל ןיבהי ןילא אינפרדשחא ןוהל יד ןוהנמ דח לאינד יד אתלת ןיכרס ןוהנמ אלעו 3 6 35
:אתוכלמ לכ לע התומקהל תישע אכלמו הב אריתי חור יד לבק לכ אינפרדשחאו איכרס לע חצנתמ אוה הנד לאינד ןידא 4 6 35
:יהולע תחכתשה אל התיחשו ולש לכו אוה ןמיהמ יד לבק לכ החכשהל ןילכי אל התיחשו הלע לכו אתוכלמ דצמ לאינדל החכשהל הלע ןיעב ווה אינפרדשחאו איכרס ןידא 5 6 35
S :ההלא תדב יהולע הנחכשה ןהל אלע לכ הנד לאינדל חכשהנ אל יד ןירמא ךלא אירבג ןידא 6 6 35
:ייח ןימלעל אכלמ שוירד הל ןירמא ןכו אכלמ לע ושגרה ןלא אינפרדשחאו איכרס ןידא 7 6 35
:אתוירא בגל אמרתי אכלמ ךנמ ןהל ןיתלת ןימוי דע שנאו הלא לכ ןמ ועב העבי יד לכ יד רסא הפקתלו אכלמ םיק המיקל אתוחפו אירבדה אינפרדשחאו אינגס אתוכלמ יכרס לכ וטעיתא 8 6 35
:אדעת אל יד סרפו ידמ תדכ הינשהל אל יד אבתכ םשרתו ארסא םיקת אכלמ ןעכ 9 6 35
:ארסאו אבתכ םשר שוירד אכלמ הנד לבק לכ 10 6 35
S :הנד תמדק ןמ דבע אוה יד לבק לכ ההלא םדק אדומו אלצמו יהוכרב לע ךרב אוה אמויב התלת ןינמזו םלשורי דגנ התילעב הל ןחיתפ ןיוכו התיבל לע אבתכ םישר יד עדי ידכ לאינדו 11 6 35
:ההלא םדק ןנחתמו אעב לאינדל וחכשהו ושגרה ךלא אירבג ןידא 12 6 35
:אדעת אל יד סרפו ידמ תדכ אתלמ אביצי רמאו אכלמ הנע אתוירא בוגל אמרתי אכלמ ךנמ ןהל ןיתלת ןימוי דע שנאו הלא לכ ןמ העבי יד שנא לכ יד תמשר רסא אלה אכלמ רסא לע אכלמ םדק ןירמאו ובירק ןידאב 13 6 35
(ךלע) :התועב אעב אמויב התלת ןינמזו תמשר יד ארסא לעו םעט אכלמ ךילע םש אל דוהי יד אתולג ינב ןמ יד לאינד יד אכלמ םדק ןירמאו ונע ןידאב 14 6 35
:התולצהל רדתשמ אוה אשמש ילעמ דעו התובזישל לב םש לאינד לעו יהולע שאב איגש עמש אתלמ ידכ אכלמ ןידא 15 6 35
:הינשהל אל םיקהי אכלמ יד םיקו רסא לכ יד סרפו ידמל תד יד אכלמ עד אכלמל ןירמאו אכלמ לע ושגרה ךלא אירבג ןידאב 16 6 35
(תנא) :ךנבזישי אוה ארידתב הל חלפ התנא יד ךהלא לאינדל רמאו אכלמ הנע אתוירא יד אבגל ומרו לאינדל ויתיהו רמא אכלמ ןידאב 17 6 35
:לאינדב ובצ אנשת אל יד יהונברבר תקזעבו התקזעב אכלמ המתחו אבג םפ לע תמשו הדח ןבא תיתיהו 18 6 35
:יהולע תדנ התנשו יהומדק לענה אל ןוחדו תוט תבו הלכיהל אכלמ לזא ןידא 19 6 35
:לזא אתוירא יד אבגל הלהבתהבו אהגנב םוקי ארפרפשב אכלמ ןידאב 20 6 35
(תנא) :אתוירא ןמ ךתובזישל לכיה ארידתב הל חלפ התנא יד ךהלא איח אהלא דבע לאינד לאינדל רמאו אכלמ הנע קעז ביצע לקב לאינדל אבגל הברקמכו 21 6 35
:ייח ןימלעל אכלמ ללמ אכלמ םע לאינד ןידא 22 6 35
(ךמדק) :תדבע אל הלובח אכלמ ךימדק ףאו יל תחכתשה וכז יהומדק יד לבק לכ ינולבח אלו אתוירא םפ רגסו הכאלמ חלש יהלא 23 6 35
:ההלאב ןמיה יד הב חכתשה אל לבח לכו אבג ןמ לאינד קסהו אבג ןמ הקסנהל רמא לאינדלו יהולע באט איגש אכלמ ןידאב 24 6 35
:וקדה ןוהימרג לכו אתוירא ןוהב וטלש יד דע אבג תיעראל וטמ אלו ןוהישנו ןוהינב ןונא ומר אתוירא בגלו לאינד יד יהוצרק ולכא יד ךלא אירבג ויתיהו אכלמ רמאו 25 6 35
(ןיריד) :אגשי ןוכמלש אערא לכב ןיראד יד אינשלו אימא איממע לכל בתכ אכלמ שוירד ןידאב 26 6 35
(ןיעיז) :אפוס דע הנטלשו לבחתת אל יד התוכלמו ןימלעל םיקו איח אהלא אוה יד לאינד יד ההלא םדק ןמ ןילחדו ןיעאז ןוהל יתוכלמ ןטלש לכב יד םעט םיש ימדק ןמ 27 6 35
:אתוירא די ןמ לאינדל ביזיש יד אעראבו אימשב ןיהמתו ןיתא דבעו לצמו בזישמ 28 6 35
(האסרפ) P :איסרפ שרוכ תוכלמבו שוירד תוכלמב חלצה הנד לאינדו 29 6 35
:רמא ןילמ שאר בתכ אמלח ןידאב הבכשמ לע השאר יוזחו הזח םלח לאינד לבב ךלמ רצשאלבל הדח תנשב 1 7 35
:אבר אמיל ןחיגמ אימש יחור עברא וראו איליל םע יוזחב תיוה הזח רמאו לאינד הנע 2 7 35
:אד ןמ אד ןינש אמי ןמ ןקלס ןברבר ןויח עבראו 3 7 35
:הל ביהי שנא בבלו תמיקה שנאכ ןילגר לעו אערא ןמ תליטנו היפג וטירמ יד דע תיוה הזח הל רשנ יד ןיפגו היראכ אתימדק 4 7 35
(הנש) :איגש רשב ילכא ימוק הל ןירמא ןכו הינש ןיב המפב ןיעלע תלתו תמקה דח רטשלו בדל הימד הנינת ירחא הויח וראו 5 7 35
(הבג) :הל ביהי ןטלשו אתויחל ןישאר העבראו היבג לע ףוע יד עברא ןיפג הלו רמנכ ירחא וראו תיוה הזח הנד רתאב 6 7 35
(הלגרב) (האעיבר) :הל רשע ןינרקו הימדק יד אתויח לכ ןמ הינשמ איהו הספר הילגרב אראשו הקדמו הלכא ןברבר הל לזרפ יד ןינשו אריתי אפיקתו ינתמיאו הליחד היעיבר הויח וראו איליל יוזחב תיוה הזח הנד רתאב 7 7 35
(המדק) (ןמ) (הרקעתא) (ןהיניב) :ןברבר ללממ םפו אד אנרקב אשנא יניעכ ןיניע ולאו הימדק ןמ ורקעתא אתימדק אינרק ןמ תלתו ןוהיניב תקלס הריעז ירחא ןרק ולאו אינרקב תיוה לכתשמ 8 7 35
:קלד רונ יהולגלג רונ יד ןיביבש היסרכ אקנ רמעכ השאר רעשו רוח גלתכ השובל בתי ןימוי קיתעו וימר ןוסרכ יד דע תיוה הזח 9 7 35
(ןבבר) (ןיפלא) :וחיתפ ןירפסו בתי אניד ןומוקי יהומדק ןובר וברו הנושמשי םיפלא ףלא יהומדק ןמ קפנו דגנ רונ יד רהנ 10 7 35
:אשא תדקיל תביהיו המשג דבוהו אתויח תליטק יד דע תיוה הזח הללממ אנרק יד אתברבר אילמ לק ןמ ןידאב תיוה הזח 11 7 35
:ןדעו ןמז דע ןוהל תביהי ןייחב הכראו ןוהנטלש וידעה אתויח ראשו 12 7 35
:יהוברקה יהומדקו הטמ אימוי קיתע דעו הוה התא שנא רבכ אימש יננע םע וראו איליל יוזחב תיוה הזח 13 7 35
P :לבחתת אל יד התוכלמו הדעי אל יד םלע ןטלש הנטלש ןוחלפי הל אינשלו אימא איממע לכו וכלמו רקיו ןטלש ביהי הלו 14 7 35
:יננלהבי ישאר יוזחו הנדנ אוגב לאינד הנא יחור תירכתא 15 7 35
:יננעדוהי אילמ רשפו יל רמאו הנד לכ לע הנמ אעבא אביציו אימאק ןמ דח לע תברק 16 7 35
:אערא ןמ ןומוקי ןיכלמ העברא עברא ןינא יד אתברבר אתויח ןילא 17 7 35
:אימלע םלע דעו אמלע דע אתוכלמ ןונסחיו ןינוילע ישידק אתוכלמ ןולבקיו 18 7 35
(הנש) (ןיהלכ) (ןמ) :הספר הילגרב אראשו הקדמ הלכא שחנ יד הירפטו לזרפ יד הינש הריתי הליחד ןוהלכ ןמ הינש תוה יד אתיעיבר אתויח לע אבציל תיבצ ןידא 19 7 35
(המדק) (הלפנו) :התרבח ןמ בר הוזחו ןברבר ללממ םפו הל ןיניעו ןכד אנרקו תלת הימדק ןמ ולפנו תקלס יד ירחאו השארב יד רשע אינרק לעו 20 7 35
:ןוהל הלכיו ןישידק םע ברק הדבע ןכד אנרקו תיוה הזח 21 7 35
:ןישידק ונסחה אתוכלמו הטמ אנמזו ןינוילע ישידקל בהי אנידו אימוי קיתע התא יד דע 22 7 35
(האעיבר) :הנקדתו הנשודתו אערא לכ לכאתו אתוכלמ לכ ןמ אנשת יד אעראב אוהת איעיבר וכלמ אתיעיבר אתויח רמא ןכ 23 7 35
:לפשהי ןיכלמ התלתו אימדק ןמ אנשי אוהו ןוהירחא םוקי ןרחאו ןומקי ןיכלמ הרשע התוכלמ הנמ רשע אינרקו 24 7 35
(האלע) :ןדע גלפו ןינדעו ןדע דע הדיב ןובהיתיו תדו ןינמז הינשהל רבסיו אלבי ןינוילע ישידקלו ללמי אילע דצל ןילמו 25 7 35
:אפוס דע הדבוהלו הדמשהל ןודעהי הנטלשו בתי אנידו 26 7 35
:ןועמתשיו ןוחלפי הל אינטלש לכו םלע תוכלמ התוכלמ ןינוילע ישידק םעל תביהי אימש לכ תוחת תוכלמ יד אתוברו אנטלשו התוכלמו 27 7 35
P :תרטנ יבלב אתלמו ילע ןונתשי יויזו יננלהבי ינויער איגש לאינד הנא אתלמ יד אפוס הכ דע 28 7 35
:הלחתב ילא הארנה ירחא לאינד ינא ילא הארנ ןוזח ךלמה רצשאלב תוכלמל שולש תנשב 1 8 35
:ילוא לבוא לע יתייה ינאו ןוזחב האראו הנידמה םליעב רשא הריבה ןשושב ינאו יתארב יהיו ןוזחב האראו 2 8 35
:הנרחאב הלע ההבגהו תינשה ןמ ההבג תחאהו תוהבג םינרקהו םינרק ולו לבאה ינפל דמע דחא ליא הנהו האראו יניע אשאו 3 8 35
:לידגהו ונצרכ השעו ודימ ליצמ ןיאו וינפל ודמעי אל תויח לכו הבגנו הנופצו המי חגנמ ליאה תא יתיאר 4 8 35
:ויניע ןיב תוזח ןרק ריפצהו ץראב עגונ ןיאו ץראה לכ ינפ לע ברעמה ןמ אב םיזעה ריפצ הנהו ןיבמ יתייה ינאו 5 8 35
:וחכ תמחב וילא ץריו לבאה ינפל דמע יתיאר רשא םינרקה לעב ליאה דע אביו 6 8 35
:ודימ ליאל ליצמ היה אלו והסמריו הצרא והכילשיו וינפל דמעל ליאב חכ היה אלו וינרק יתש תא רבשיו ליאה תא ךיו וילא רמרמתיו ליאה לצא עיגמ ויתיארו 7 8 35
:םימשה תוחור עבראל היתחת עברא תוזח הנלעתו הלודגה ןרקה הרבשנ ומצעכו דאמ דע לידגה םיזעה ריפצו 8 8 35
:יבצה לאו חרזמה לאו בגנה לא רתי לדגתו הריעצמ תחא ןרק אצי םהמ תחאה ןמו 9 8 35
:םסמרתו םיבכוכה ןמו אבצה ןמ הצרא לפתו םימשה אבצ דע לדגתו 10 8 35
(םרוה) :ושדקמ ןוכמ ךלשהו דימתה םירה ונממו לידגה אבצה רש דעו 11 8 35
:החילצהו התשעו הצרא תמא ךלשתו עשפב דימתה לע ןתנת אבצו 12 8 35
:סמרמ אבצו שדקו תת םמש עשפהו דימתה ןוזחה יתמ דע רבדמה ינומלפל שודק דחא רמאיו רבדמ שודק דחא העמשאו 13 8 35
:שדק קדצנו תואמ שלשו םיפלא רקב ברע דע ילא רמאיו 14 8 35
:רבג הארמכ ידגנל דמע הנהו הניב השקבאו ןוזחה תא לאינד ינא יתארב יהיו 15 8 35
:הארמה תא זלהל ןבה לאירבג רמאיו ארקיו ילוא ןיב םדא לוק עמשאו 16 8 35
:ןוזחה ץק תעל יכ םדא ןב ןבה ילא רמאיו ינפ לע הלפאו יתעבנ ואבבו ידמע לצא אביו 17 8 35
:ידמע לע ינדימעיו יב עגיו הצרא ינפ לע יתמדרנ ימע ורבדבו 18 8 35
:ץק דעומל יכ םעזה תירחאב היהי רשא תא ךעידומ יננה רמאיו 19 8 35
:סרפו ידמ יכלמ םינרקה לעב תיאר רשא ליאה 20 8 35
:ןושארה ךלמה אוה ויניע ןיב רשא הלודגה ןרקהו ןוי ךלמ ריעשה ריפצהו 21 8 35
:וחכב אלו הנדמעי יוגמ תויכלמ עברא היתחת עברא הנדמעתו תרבשנהו 22 8 35
:תודיח ןיבמו םינפ זע ךלמ דמעי םיעשפה םתהכ םתוכלמ תירחאבו 23 8 35
:םישדק םעו םימוצע תיחשהו השעו חילצהו תיחשי תואלפנו וחכב אלו וחכ םצעו 24 8 35
:רבשי די ספאבו דמעי םירש רש לעו םיבר תיחשי הולשבו לידגי ובבלבו ודיב המרמ חילצהו ולכש לעו 25 8 35
:םיבר םימיל יכ ןוזחה םתס התאו אוה תמא רמאנ רשא רקבהו ברעה הארמו 26 8 35
P :ןיבמ ןיאו הארמה לע םמותשאו ךלמה תכאלמ תא השעאו םוקאו םימי יתילחנו יתייהנ לאינד ינאו 27 8 35
:םידשכ תוכלמ לע ךלמה רשא ידמ ערזמ שורושחא ןב שוירדל תחא תנשב 1 9 35
:הנש םיעבש םלשורי תוברחל תואלמל איבנה הימרי לא הוהי רבד היה רשא םינשה רפסמ םירפסב יתניב לאינד ינא וכלמל תחא תנשב 2 9 35
:רפאו קשו םוצב םינונחתו הלפת שקבל םיהלאה ינדא לא ינפ תא הנתאו 3 9 35
:ויתוצמ ירמשלו ויבהאל דסחהו תירבה רמש ארונהו לודגה לאה ינדא אנא הרמאו הדותאו יהלא הוהיל הללפתאו 4 9 35
(ונעשרה) :ךיטפשממו ךתוצממ רוסו ונדרמו ונעשרהו וניועו ונאטח 5 9 35
:ץראה םע לכ לאו וניתבאו ונירש וניכלמ לא ךמשב ורבד רשא םיאיבנה ךידבע לא ונעמש אלו 6 9 35
:ךב ולעמ רשא םלעמב םש םתחדה רשא תוצראה לכב םיקחרהו םיברקה לארשי לכלו םלשורי יבשוילו הדוהי שיאל הזה םויכ םינפה תשב ונלו הקדצה ינדא ךל 7 9 35
:ךל ונאטח רשא וניתבאלו ונירשל וניכלמל םינפה תשב ונל הוהי 8 9 35
:וב ונדרמ יכ תוחלסהו םימחרה וניהלא ינדאל 9 9 35
:םיאיבנה וידבע דיב ונינפל ןתנ רשא ויתרותב תכלל וניהלא הוהי לוקב ונעמש אלו 10 9 35
:ול ונאטח יכ םיהלאה דבע השמ תרותב הבותכ רשא העבשהו הלאה ונילע ךתתו ךלקב עומש יתלבל רוסו ךתרות תא ורבע לארשי לכו 11 9 35
(ורבד) (תא) :םלשוריב התשענ רשאכ םימשה לכ תחת התשענ אל רשא הלדג הער ונילע איבהל ונוטפש רשא וניטפש לעו ונילע רבד רשא וירבד תא םקיו 12 9 35
:ךתמאב ליכשהלו וננועמ בושל וניהלא הוהי ינפ תא ונילח אלו ונילע האב תאזה הערה לכ תא השמ תרותב בותכ רשאכ 13 9 35
:ולקב ונעמש אלו השע רשא וישעמ לכ לע וניהלא הוהי קידצ יכ ונילע האיביו הערה לע הוהי דקשיו 14 9 35
:ונעשר ונאטח הזה םויכ םש ךל שעתו הקזח דיב םירצמ ץראמ ךמע תא תאצוה רשא וניהלא ינדא התעו 15 9 35
:וניתביבס לכל הפרחל ךמעו םלשורי וניתבא תונועבו וניאטחב יכ ךשדק רה םלשורי ךריעמ ךתמחו ךפא אנ בשי ךתקדצ לככ ינדא 16 9 35
:ינדא ןעמל םמשה ךשדקמ לע ךינפ ראהו וינונחת לאו ךדבע תלפת לא וניהלא עמש התעו 17 9 35
(חקפ) :םיברה ךימחר לע יכ ךינפל ונינונחת םיליפמ ונחנא וניתקדצ לע אל יכ הילע ךמש ארקנ רשא ריעהו וניתממש הארו ךיניע החקפ עמשו ךנזא יהלא הטה 18 9 35
:ךמע לעו ךריע לע ארקנ ךמש יכ יהלא ךנעמל רחאת לא השעו הבישקה ינדא החלס ינדא העמש ינדא 19 9 35
:יהלא שדק רה לע יהלא הוהי ינפל יתנחת ליפמו לארשי ימע תאטחו יתאטח הדותמו ללפתמו רבדמ ינא דועו 20 9 35
:ברע תחנמ תעכ ילא עגנ ףעיב ףעמ הלחתב ןוזחב יתיאר רשא לאירבג שיאהו הלפתב רבדמ ינא דועו 21 9 35
:הניב ךליכשהל יתאצי התע לאינד רמאיו ימע רבדיו ןביו 22 9 35
:הארמב ןבהו רבדב ןיבו התא תודומח יכ דיגהל יתאב ינאו רבד אצי ךינונחת תלחתב 23 9 35
(תאטח) (םתהלו) :םישדק שדק חשמלו איבנו ןוזח םתחלו םימלע קדצ איבהלו ןוע רפכלו תואטח םתחלו עשפה אלכל ךשדק ריע לעו ךמע לע ךתחנ םיעבש םיעבש 24 9 35
:םיתעה קוצבו ץורחו בוחר התנבנו בושת םינשו םישש םיעבשו העבש םיעבש דיגנ חישמ דע םלשורי תונבלו בישהל רבד אצמ ןמ לכשתו עדתו 25 9 35
:תוממש תצרחנ המחלמ ץק דעו ףטשב וצקו אבה דיגנ םע תיחשי שדקהו ריעהו ול ןיאו חישמ תרכי םינשו םישש םיעבשה ירחאו 26 9 35
P :םמש לע ךתת הצרחנו הלכ דעו םמשמ םיצוקש ףנכ לעו החנמו חבז תיבשי עובשה יצחו דחא עובש םיברל תירב ריבגהו 27 9 35
:הארמב ול הניבו רבדה תא ןיבו לודג אבצו רבדה תמאו רצאשטלב ומש ארקנ רשא לאינדל הלגנ רבד סרפ ךלמ שרוכל שולש תנשב 1 10 35
:םימי םיעבש השלש לבאתמ יתייה לאינד ינא םהה םימיב 2 10 35
P :םימי םיעבש תשלש תאלמ דע יתכס אל ךוסו יפ לא אב אל ןייו רשבו יתלכא אל תודמח םחל 3 10 35
:לקדח אוה לודגה רהנה די לע יתייה ינאו ןושארה שדחל העבראו םירשע םויבו 4 10 35
:זפוא םתכב םירגח וינתמו םידב שובל דחא שיא הנהו אראו יניע תא אשאו 5 10 35
:ןומה לוקכ וירבד לוקו ללק תשחנ ןיעכ ויתלגרמו ויתערזו שא ידיפלכ ויניעו קרב הארמכ וינפו שישרתכ ותיוגו 6 10 35
:אבחהב וחרביו םהילע הלפנ הלדג הדרח לבא הארמה תא ואר אל ימע ויה רשא םישנאהו הארמה תא ידבל לאינד ינא יתיארו 7 10 35
:חכ יתרצע אלו תיחשמל ילע ךפהנ ידוהו חכ יב ראשנ אלו תאזה הלדגה הארמה תא האראו ידבל יתראשנ ינאו 8 10 35
:הצרא ינפו ינפ לע םדרנ יתייה ינאו וירבד לוק תא יעמשכו וירבד לוק תא עמשאו 9 10 35
:ידי תופכו יכרב לע ינעינתו יב העגנ די הנהו 10 10 35
:דיערמ יתדמע הזה רבדה תא ימע ורבדבו ךילא יתחלש התע יכ ךדמע לע דמעו ךילא רבד יכנא רשא םירבדב ןבה תודמח שיא לאינד ילא רמאיו 11 10 35
:ךירבדב יתאב ינאו ךירבד ועמשנ ךיהלא ינפל תונעתהלו ןיבהל ךבל תא תתנ רשא ןושארה םויה ןמ יכ לאינד ארית לא ילא רמאיו 12 10 35
:סרפ יכלמ לצא םש יתרתונ ינאו ינרזעל אב םינשארה םירשה דחא לאכימ הנהו םוי דחאו םירשע ידגנל דמע סרפ תוכלמ רשו 13 10 35
:םימיל ןוזח דוע יכ םימיה תירחאב ךמעל הרקי רשא תא ךניבהל יתאבו 14 10 35
:יתמלאנו הצרא ינפ יתתנ הלאה םירבדכ ימע ורבדבו 15 10 35
:חכ יתרצע אלו ילע יריצ וכפהנ הארמב ינדא ידגנל דמעה לא הרמאו הרבדאו יפ חתפאו יתפש לע עגנ םדא ינב תומדכ הנהו 16 10 35
:יב הראשנ אל המשנו חכ יב דמעי אל התעמ ינאו הז ינדא םע רבדל הז ינדא דבע לכוי ךיהו 17 10 35
:ינקזחיו םדא הארמכ יב עגיו ףסיו 18 10 35
:ינתקזח יכ ינדא רבדי הרמאו יתקזחתה ימע ורבדכו קזחו קזח ךל םולש תודמח שיא ארית לא רמאיו 19 10 35
:אב ןוי רש הנהו אצוי ינאו סרפ רש םע םחלהל בושא התעו ךילא יתאב המל תעדיה רמאיו 20 10 35
P :םכרש לאכימ םא יכ הלא לע ימע קזחתמ דחא ןיאו תמא בתכב םושרה תא ךל דיגא לבא 21 10 35
:ול זועמלו קיזחמל ידמע ידמה שוירדל תחא תנשב ינאו 1 11 35
:ןוי תוכלמ תא לכה ריעי ורשעב ותקזחכו לכמ לודג רשע רישעי יעיברהו סרפל םידמע םיכלמ השלש דוע הנה ךל דיגא תמא התעו 2 11 35
:ונוצרכ השעו בר לשממ לשמו רובג ךלמ דמעו 3 11 35
:הלא דבלמ םירחאלו ותוכלמ שתנת יכ לשמ רשא ולשמכ אלו ותירחאל אלו םימשה תוחור עבראל ץחתו ותוכלמ רבשת ודמעכו 4 11 35
:ותלשממ בר לשממ לשמו וילע קזחיו וירש ןמו בגנה ךלמ קזחיו 5 11 35
:םיתעב הקזחמו הדליהו היאיבמו איה ןתנתו וערזו דמעי אלו עורזה חוכ רצעת אלו םירשימ תושעל ןופצה ךלמ לא אובת בגנה ךלמ תבו ורבחתי םינש ץקלו 6 11 35
:קיזחהו םהב השעו ןופצה ךלמ זועמב אביו ליחה לא אביו ונכ הישרש רצנמ דמעו 7 11 35
:ןופצה ךלממ דמעי םינש אוהו םירצמ אבי יבשב בהזו ףסכ םתדמח ילכ םע םהיכסנ םע םהיהלא םגו 8 11 35
:ותמדא לא בשו בגנה ךלמ תוכלמב אבו 9 11 35
(וזעמ) (דע) (הרגתיו) (וינבו) :הזעמ דע ורגתיו בשיו רבעו ףטשו אוב אבו םיבר םיליח ןומה ופסאו ורגתי ונבו 10 11 35
:ודיב ןומהה ןתנו בר ןומה דימעהו ןופצה ךלמ םע ומע םחלנו אציו בגנה ךלמ רמרמתיו 11 11 35
(םרו) :זועי אלו תואבר ליפהו ובבל םורי ןומהה אשנו 12 11 35
:בר שוכרבו לודג ליחב אוב אובי םינש םיתעה ץקלו ןושארה ןמ בר ןומה דימעהו ןופצה ךלמ בשו 13 11 35
:ולשכנו ןוזח דימעהל ואשני ךמע יצירפ ינבו בגנה ךלמ לע ודמעי םיבר םהה םיתעבו 14 11 35
:דמעל חכ ןיאו וירחבמ םעו ודמעי אל בגנה תוערזו תורצבמ ריע דכלו הללוס ךפשיו ןופצה ךלמ אביו 15 11 35
:ודיב הלכו יבצה ץראב דמעיו וינפל דמוע ןיאו ונוצרכ וילא אבה שעיו 16 11 35
:היהת ול אלו דמעת אלו התיחשהל ול ןתי םישנה תבו השעו ומע םירשיו ותוכלמ לכ ףקתב אובל וינפ םשיו 17 11 35
(םשיו) :ול בישי ותפרח יתלב ול ותפרח ןיצק תיבשהו םיבר דכלו םייאל וינפ בשיו 18 11 35
:אצמי אלו לפנו לשכנו וצרא יזועמל וינפ בשיו 19 11 35
:המחלמב אלו םיפאב אלו רבשי םידחא םימיבו תוכלמ רדה שגונ ריבעמ ונכ לע דמעו 20 11 35
:תוקלקלחב תוכלמ קיזחהו הולשב אבו תוכלמ דוה וילע ונתנ אלו הזבנ ונכ לע דמעו 21 11 35
:תירב דיגנ םגו ורבשיו וינפלמ ופטשי ףטשה תוערזו 22 11 35
:יוג טעמב םצעו הלעו המרמ השעי וילא תורבחתה ןמו 23 11 35
:תע דעו ויתבשחמ בשחי םירצבמ לעו רוזבי םהל שוכרו ללשו הזב ויתבא תובאו ויתבא ושע אל רשא השעו אובי הנידמ ינמשמבו הולשב 24 11 35
:תובשחמ וילע ובשחי יכ דמעי אלו דאמ דע םוצעו לודג ליחב המחלמל הרגתי בגנה ךלמו לודג ליחב בגנה ךלמ לע ובבלו וחכ רעיו 25 11 35
:םיבר םיללח ולפנו ףוטשי וליחו והורבשי וגב תפ ילכאו 26 11 35
:דעומל ץק דוע יכ חלצת אלו ורבדי בזכ דחא ןחלש לעו ערמל םבבל םיכלמה םהינשו 27 11 35
:וצראל בשו השעו שדק תירב לע ובבלו לודג שוכרב וצרא בשיו 28 11 35
:הנרחאכו הנשארכ היהת אלו בגנב אבו בושי דעומל 29 11 35
:שדק תירב יבזע לע ןביו בשו השעו שדוק תירב לע םעזו בשו האכנו םיתכ םייצ וב ואבו 30 11 35
:םמושמ ץוקשה ונתנו דימתה וריסהו זועמה שדקמה וללחו ודמעי ונממ םיערזו 31 11 35
:ושעו וקזחי ויהלא יעדי םעו תוקלחב ףינחי תירב יעישרמו 32 11 35
:םימי הזבבו יבשב הבהלבו ברחב ולשכנו םיברל וניבי םע יליכשמו 33 11 35
:תוקלקלחב םיבר םהילע וולנו טעמ רזע ורזעי םלשכהבו 34 11 35
:דעומל דוע יכ ץק תע דע ןבללו ררבלו םהב ףורצל ולשכי םיליכשמה ןמו 35 11 35
:התשענ הצרחנ יכ םעז הלכ דע חילצהו תואלפנ רבדי םילא לא לעו לא לכ לע לדגתיו םמורתיו ךלמה ונוצרכ השעו 36 11 35
:לדגתי לכ לע יכ ןיבי אל הולא לכ לעו םישנ תדמח לעו ןיבי אל ויתבא יהלא לעו 37 11 35
:תודמחבו הרקי ןבאבו ףסכבו בהזב דבכי ויתבא והעדי אל רשא הולאלו דבכי ונכ לע םיזעמ הלאלו 38 11 35
(ריכי) :ריחמב קלחו המדאו םיברב םלישמהו דובכ הברי ריכה רשא רכנ הולא םע םיזעמ ירצבמל השעו 39 11 35
:רבעו ףטשו תוצראב אבו תובר תוינאבו םישרפבו בכרב ןופצה ךלמ וילע רעתשיו בגנה ךלמ ומע חגנתי ץק תעבו 40 11 35
:ןומע ינב תישארו באומו םודא ודימ וטלמי הלאו ולשכי תוברו יבצה ץראב אבו 41 11 35
:הטילפל היהת אל םירצמ ץראו תוצראב ודי חלשיו 42 11 35
:וידעצמב םישכו םיבלו םירצמ תודמח לכבו ףסכהו בהזה ינמכמב לשמו 43 11 35
:םיבר םירחהלו דימשהל הלדג אמחב אציו ןופצמו חרזממ והלהבי תועמשו 44 11 35
:ול רזוע ןיאו וצק דע אבו שדק יבצ רהל םימי ןיב ונדפא ילהא עטיו 45 11 35
:רפסב בותכ אצמנה לכ ךמע טלמי איהה תעבו איהה תעה דע יוג תויהמ התיהנ אל רשא הרצ תע התיהו ךמע ינב לע דמעה לודגה רשה לאכימ דמעי איהה תעבו 1 12 35
S :םלוע ןוארדל תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא וציקי רפע תמדא ינשימ םיברו 2 12 35
P :דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו עיקרה רהזכ ורהזי םילכשמהו 3 12 35
:תעדה הברתו םיבר וטטשי ץק תע דע רפסה םתחו םירבדה םתס לאינד התאו 4 12 35
:ראיה תפשל הנה דחאו ראיה תפשל הנה דחא םידמע םירחא םינש הנהו לאינד ינא יתיארו 5 12 35
:תואלפה ץק יתמ דע ראיה ימימל לעממ רשא םידבה שובל שיאל רמאיו 6 12 35
:הלא לכ הנילכת שדק םע די ץפנ תולככו יצחו םידעומ דעומל יכ םלועה יחב עבשיו םימשה לא ולאמשו ונימי םריו ראיה ימימל לעממ רשא םידבה שובל שיאה תא עמשאו 7 12 35
P :הלא תירחא המ ינדא הרמאו ןיבא אלו יתעמש ינאו 8 12 35
:ץק תע דע םירבדה םימתחו םימתס יכ לאינד ךל רמאיו 9 12 35
:וניבי םילכשמהו םיעשר לכ וניבי אלו םיעשר ועישרהו םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי 10 12 35
:םיעשתו םיתאמ ףלא םימי םמש ץוקש תתלו דימתה רסוה תעמו 11 12 35
:השמחו םישלש תואמ שלש ףלא םימיל עיגיו הכחמה ירשא 12 12 35
:ןימיה ץקל ךלרגל דמעתו חונתו ץקל ךל התאו 13 12 35
:םיעשתו םיתאמ ף
מה ירשא 12 12 35[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja