:רמאל לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי לאו הדוהי תחפ לאיתלאש ןב לבברז לא איבנה יגח דיב הוהי רבד היה שדחל דחא םויב יששה שדחב ךלמה שוירדל םיתש תנשב 1 1 24
P :תונבהל הוהי תיב תע אב תע אל ורמא הזה םעה רמאל תואבצ הוהי רמא הכ 2 1 24
:רמאל איבנה יגח דיב הוהי רבד יהיו 3 1 24
:ברח הזה תיבהו םינופס םכיתבב תבשל םתא םכל תעה 4 1 24
:םכיכרד לע םכבבל ומיש תואבצ הוהי רמא הכ התעו 5 1 24
P :בוקנ רורצ לא רכתשמ רכתשמהו ול םחל ןיאו שובל הרכשל ןיאו ותש העבשל ןיאו לוכא טעמ אבהו הברה םתערז 6 1 24
:םכיכרד לע םכבבל ומיש תואבצ הוהי רמא הכ 7 1 24
(הדבכאו) :הוהי רמא דבכאו וב הצראו תיבה ונבו ץע םתאבהו רהה ולע 8 1 24
:ותיבל שיא םיצר םתאו ברח אוה רשא יתיב ןעי תואבצ הוהי םאנ המ ןעי וב יתחפנו תיבה םתאבהו טעמל הנהו הברה לא הנפ 9 1 24
:הלובי האלכ ץראהו לטמ םימש ואלכ םכילע ןכ לע 10 1 24
S :םיפכ עיגי לכ לעו המהבה לעו םדאה לעו המדאה איצות רשא לעו רהציה לעו שוריתה לעו ןגדה לעו םירהה לעו ץראה לע ברח ארקאו 11 1 24
:הוהי ינפמ םעה וארייו םהיהלא הוהי וחלש רשאכ איבנה יגח ירבד לעו םהיהלא הוהי לוקב םעה תיראש לכו לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהיו לאיתלש ןב לבברז עמשיו 12 1 24
:הוהי םאנ םכתא ינא רמאל םעל הוהי תוכאלמב הוהי ךאלמ יגח רמאיו 13 1 24
P :םהיהלא תואבצ הוהי תיבב הכאלמ ושעיו ואביו םעה תיראש לכ חור תאו לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי חור תאו הדוהי תחפ לאיתלש ןב לבברז חור תא הוהי רעיו 14 1 24
:ךלמה שוירדל םיתש תנשב יששב שדחל העבראו םירשע םויב 15 1 24
:רמאל איבנה יגח דיב הוהי רבד היה שדחל דחאו םירשעב יעיבשב 1 2 24
:רמאל םעה תיראש לאו לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי לאו הדוהי תחפ לאיתלש ןב לבברז לא אנ רמא 2 2 24
:םכיניעב ןיאכ והמכ אולה התע ותא םיאר םתא המו ןושארה ודובכב הזה תיבה תא האר רשא ראשנה םכב ימ 3 2 24
:תואבצ הוהי םאנ םכתא ינא יכ ושעו הוהי םאנ ץראה םע לכ קזחו לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי קזחו הוהי םאנ לבברז קזח התעו 4 2 24
S :וארית לא םככותב תדמע יחורו םירצממ םכתאצב םכתא יתרכ רשא רבדה תא 5 2 24
:הברחה תאו םיה תאו ץראה תאו םימשה תא שיערמ ינאו איה טעמ תחא דוע תואבצ הוהי רמא הכ יכ 6 2 24
:תואבצ הוהי רמא דובכ הזה תיבה תא יתאלמו םיוגה לכ תדמח ואבו םיוגה לכ תא יתשערהו 7 2 24
:תואבצ הוהי םאנ בהזה ילו ףסכה יל 8 2 24
P :תואבצ הוהי םאנ םולש ןתא הזה םוקמבו תואבצ הוהי רמא ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג 9 2 24
:רמאל איבנה יגח לא הוהי רבד היה שוירדל םיתש תנשב יעישתל העבראו םירשעב 10 2 24
:רמאל הרות םינהכה תא אנ לאש תואבצ הוהי רמא הכ 11 2 24
:אל ורמאיו םינהכה ונעיו שדקיה לכאמ לכ לאו ןמש לאו ןייה לאו דיזנה לאו םחלה לא ופנכב עגנו ודגב ףנכב שדק רשב שיא אשי ןה 12 2 24
:אמטי ורמאיו םינהכה ונעיו אמטיה הלא לכב שפנ אמט עגי םא יגח רמאיו 13 2 24
:אוה אמט םש ובירקי רשאו םהידי השעמ לכ ןכו הוהי םאנ ינפל הזה יוגה ןכו הזה םעה ןכ רמאיו יגח ןעיו 14 2 24
:הוהי לכיהב ןבא לא ןבא םוש םרטמ הלעמו הזה םויה ןמ םכבבל אנ ומיש התעו 15 2 24
:םירשע התיהו הרופ םישמח ףשחל בקיה לא אב הרשע התיהו םירשע תמרע לא אב םתויהמ 16 2 24
:הוהי םאנ ילא םכתא ןיאו םכידי השעמ לכ תא דרבבו ןוקריבו ןופדשב םכתא יתיכה 17 2 24
:םכבבל ומיש הוהי לכיה דסי רשא םויה ןמל יעישתל העבראו םירשע םוימ הלעמו הזה םויה ןמ םכבבל אנ ומיש 18 2 24
S :ךרבא הזה םויה ןמ אשנ אל תיזה ץעו ןומרהו הנאתהו ןפגה דעו הרוגמב ערזה דועה 19 2 24
:רמאל שדחל העבראו םירשעב יגח לא תינש הוהי רבד יהיו 20 2 24
:ץראה תאו םימשה תא שיערמ ינא רמאל הדוהי תחפ לבברז לא רמא 21 2 24
:ויחא ברחב שיא םהיבכרו םיסוס ודריו היבכרו הבכרמ יתכפהו םיוגה תוכלממ קזח יתדמשהו תוכלממ אסכ יתכפהו 22 2 24
:תואבצ הוהי םאנ יתרחב ךב יכ םתוחכ ךיתמשו הוהי םאנ ידבע לאיתלאש ןב לבברז ךחקא תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב 23 2 24
חב שיא[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja