:איבנה קוקבח הזח רשא אשמה 1 1 22
:עישות אלו סמח ךילא קעזא עמשת אלו יתעוש הוהי הנא דע 2 1 22
:אשי ןודמו ביר יהיו ידגנל סמחו דשו טיבת למעו ןוא ינארת המל 3 1 22
:לקעמ טפשמ אצי ןכ לע קידצה תא ריתכמ עשר יכ טפשמ חצנל אצי אלו הרות גופת ןכ לע 4 1 22
:רפסי יכ ונימאת אל םכימיב לעפ לעפ יכ והמת והמתהו וטיבהו םיוגב ואר 5 1 22
:ול אל תונכשמ תשרל ץרא יבחרמל ךלוהה רהמנהו רמה יוגה םידשכה תא םיקמ יננה יכ 6 1 22
:אצי ותאשו וטפשמ ונממ אוה ארונו םיא 7 1 22
:לוכאל שח רשנכ ופעי ואבי קוחרמ וישרפו וישרפ ושפו ברע יבאזמ ודחו ויסוס םירמנמ ולקו 8 1 22
:יבש לוחכ ףסאיו המידק םהינפ תמגמ אובי סמחל הלכ 9 1 22
:הדכליו רפע רבציו קחשי רצבמ לכל אוה ול קחשמ םינזרו סלקתי םיכלמב אוהו 10 1 22
:והלאל וחכ וז םשאו רבעיו חור ףלח זא 11 1 22
:ותדסי חיכוהל רוצו ותמש טפשמל הוהי תומנ אל ישדק יהלא הוהי םדקמ התא אולה 12 1 22
:ונממ קידצ עשר עלבב שירחת םידגוב טיבת המל לכות אל למע לא טיבהו ער תוארמ םיניע רוהט 13 1 22
:וב לשמ אל שמרכ םיה יגדכ םדא השעתו 14 1 22
:ליגיו חמשי ןכ לע ותרמכמב והפסאיו ומרחב והרגי הלעה הכחב הלכ 15 1 22
:הארב ולכאמו וקלח ןמש המהב יכ ותרמכמל רטקיו ומרחל חבזי ןכ לע 16 1 22
S :לומחי אל םיוג גרהל דימתו ומרח קירי ןכ לעה 17 1 22
:יתחכות לע בישא המו יב רבדי המ תוארל הפצאו רוצמ לע הבציתאו הדמעא יתרמשמ לע 1 2 22
:וב ארוק ץורי ןעמל תוחלה לע ראבו ןוזח בותכ רמאיו הוהי יננעיו 2 2 22
:רחאי אל אבי אב יכ ול הכח המהמתי םא בזכי אלו ץקל חפיו דעומל ןוזח דוע יכ 3 2 22
:היחי ותנומאב קידצו וב ושפנ הרשי אל הלפע הנה 4 2 22
:םימעה לכ וילא ץבקיו םיוגה לכ וילא ףסאיו עבשי אלו תומכ אוהו ושפנ לואשכ ביחרה רשא הוני אלו ריהי רבג דגוב ןייה יכ ףאו 5 2 22
:טיטבע וילע דיבכמו יתמ דע ול אל הברמה יוה רמאיו ול תודיח הצילמו ואשי לשמ וילע םלכ הלא אולה 6 2 22
:ומל תוסשמל תייהו ךיעזעזמ וצקיו ךיכשנ ומוקי עתפ אולה 7 2 22
P :הב יבשי לכו הירק ץרא סמחו םדא ימדמ םימע רתי לכ ךולשי םיבר םיוג תולש התא יכ 8 2 22
:ער ףכמ לצנהל ונק םורמב םושל ותיבל ער עצב עצב יוה 9 2 22
:ךשפנ אטוחו םיבר םימע תוצק ךתיבל תשב תצעי 10 2 22
P :הננעי ץעמ סיפכו קעזת ריקמ ןבא יכ 11 2 22
:הלועב הירק ןנוכו םימדב ריע הנב יוה 12 2 22
:ופעי קיר ידב םימאלו שא ידב םימע ועגייו תואבצ הוהי תאמ הנה אולה 13 2 22
S :םי לע וסכי םימכ הוהי דובכ תא תעדל ץראה אלמת יכ 14 2 22
:םהירועמ לע טיבה ןעמל רכש ףאו ךתמח חפסמ והער הקשמ יוה 15 2 22
:ךדובכ לע ןולקיקו הוהי ןימי סוכ ךילע בוסת לרעהו התא םג התש דובכמ ןולק תעבש 16 2 22
S :הב יבשי לכו הירק ץרא סמחו םדא ימדמ ןתיחי תומהב דשו ךסכי ןונבל סמח יכ 17 2 22
S :םימלא םילילא תושעל וילע ורצי רצי חטב יכ רקש הרומו הכסמ ורצי ולספ יכ לספ ליעוה המ 18 2 22
:וברקב ןיא חור לכו ףסכו בהז שופת אוה הנה הרוי אוה םמוד ןבאל ירוע הציקה ץעל רמא יוה 19 2 22
P :ץראה לכ וינפמ סה ושדק לכיהב הוהיו 20 2 22
:תוניגש לע איבנה קוקבחל הלפת 1 3 22
:רוכזת םחר זגרב עידות םינש ברקב והייח םינש ברקב ךלעפ הוהי יתארי ךעמש יתעמש הוהי 2 3 22
:ץראה האלמ ותלהתו ודוה םימש הסכ הלס ןראפ רהמ שודקו אובי ןמיתמ הולא 3 3 22
:הזע ןויבח םשו ול ודימ םינרק היהת רואכ הגנו 4 3 22
:וילגרל ףשר אציו רבד ךלי וינפל 5 3 22
:ול םלוע תוכילה םלוע תועבג וחש דע יררה וצצפתיו םיוג רתיו האר ץרא דדמיו דמע 6 3 22
S :ןידמ ץרא תועירי ןוזגרי ןשוכ ילהא יתיאר ןוא תחת 7 3 22
:העושי ךיתבכרמ ךיסוס לע בכרת יכ ךתרבע םיב םא ךפא םירהנב םא הוהי הרח םירהנבה 8 3 22
:ץרא עקבת תורהנ הלס רמא תוטמ תועבש ךתשק רועת הירע 9 3 22
:אשנ והידי םור ולוק םוהת ןתנ רבע םימ םרז םירה וליחי ךואר 10 3 22
:ךתינח קרב הגנל וכלהי ךיצח רואל הלבז דמע חרי שמש 11 3 22
:םיוג שודת ףאב ץרא דעצת םעזב 12 3 22
P :הלס ראוצ דע דוסי תורע עשר תיבמ שאר תצחמ ךחישמ תא עשיל ךמע עשיל תאצי 13 3 22
(ויזרפ) :רתסמב ינע לכאל ומכ םתצילע ינציפהל ורעסי וזרפ שאר ויטמב תבקנ 14 3 22
:םיבר םימ רמח ךיסוס םיב תכרד 15 3 22
:ונדוגי םעל תולעל הרצ םויל חונא רשא זגרא יתחתו ימצעב בקר אובי יתפש וללצ לוקל ינטב זגרתו יתעמש 16 3 22
:םיתפרב רקב ןיאו ןאצ הלכממ רזג לכא השע אל תומדשו תיז השעמ שחכ םינפגב לובי ןיאו חרפת אל הנאת יכ 17 3 22
:יעשי יהלאב הליגא הזולעא הוהיב ינאו 18 3 22
:יתוניגנב חצנמל ינכרדי יתומב לעו תוליאכ ילגר םשיו יליח ינדא הוהי 19 3 22
:םיתפר[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja