:ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב 1 1 1
:םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חורו םוהת ינפ לע ךשחו והבו והת התיה ץראהו 2 1 1
:רוא יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו 3 1 1
:ךשחה ןיבו רואה ןיב םיהלא לדביו בוט יכ רואה תא םיהלא אריו 4 1 1
P :דחא םוי רקב יהיו ברע יהיו הליל ארק ךשחלו םוי רואל םיהלא ארקיו 5 1 1
:םימל םימ ןיב לידבמ יהיו םימה ךותב עיקר יהי םיהלא רמאיו 6 1 1
:ןכ יהיו עיקרל לעמ רשא םימה ןיבו עיקרל תחתמ רשא םימה ןיב לדביו עיקרה תא םיהלא שעיו 7 1 1
P :ינש םוי רקב יהיו ברע יהיו םימש עיקרל םיהלא ארקיו 8 1 1
:ןכ יהיו השביה הארתו דחא םוקמ לא םימשה תחתמ םימה ווקי םיהלא רמאיו 9 1 1
:בוט יכ םיהלא אריו םימי ארק םימה הוקמלו ץרא השביל םיהלא ארקיו 10 1 1
:ןכ יהיו ץראה לע וב וערז רשא ונימל ירפ השע ירפ ץע ערז עירזמ בשע אשד ץראה אשדת םיהלא רמאיו 11 1 1
:בוט יכ םיהלא אריו והנימל וב וערז רשא ירפ השע ץעו והנימל ערז עירזמ בשע אשד ץראה אצותו 12 1 1
P :ישילש םוי רקב יהיו ברע יהיו 13 1 1
:םינשו םימילו םידעומלו תתאל ויהו הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל םימשה עיקרב תראמ יהי םיהלא רמאיו 14 1 1
:ןכ יהיו ץראה לע ריאהל םימשה עיקרב תרואמל ויהו 15 1 1
:םיבכוכה תאו הלילה תלשממל ןטקה רואמה תאו םויה תלשממל לדגה רואמה תא םילדגה תראמה ינש תא םיהלא שעיו 16 1 1
:ץראה לע ריאהל םימשה עיקרב םיהלא םתא ןתיו 17 1 1
:בוט יכ םיהלא אריו ךשחה ןיבו רואה ןיב לידבהלו הלילבו םויב לשמלו 18 1 1
P :יעיבר םוי רקב יהיו ברע יהיו 19 1 1
:םימשה עיקר ינפ לע ץראה לע ףפועי ףועו היח שפנ ץרש םימה וצרשי םיהלא רמאיו 20 1 1
:בוט יכ םיהלא אריו והנימל ףנכ ףוע לכ תאו םהנימל םימה וצרש רשא תשמרה היחה שפנ לכ תאו םילדגה םנינתה תא םיהלא ארביו 21 1 1
:ץראב ברי ףועהו םימיב םימה תא ואלמו וברו ורפ רמאל םיהלא םתא ךרביו 22 1 1
P :ישימח םוי רקב יהיו ברע יהיו 23 1 1
:ןכ יהיו הנימל ץרא ותיחו שמרו המהב הנימל היח שפנ ץראה אצות םיהלא רמאיו 24 1 1
:בוט יכ םיהלא אריו והנימל המדאה שמר לכ תאו הנימל המהבה תאו הנימל ץראה תיח תא םיהלא שעיו 25 1 1
:ץראה לע שמרה שמרה לכבו ץראה לכבו המהבבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודריו ונתומדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו 26 1 1
:םתא ארב הבקנו רכז ותא ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו 27 1 1
:ץראה לע תשמרה היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו השבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ םיהלא םהל רמאיו םיהלא םתא ךרביו 28 1 1
:הלכאל היהי םכל ערז ערז ץע ירפ וב רשא ץעה לכ תאו ץראה לכ ינפ לע רשא ערז ערז בשע לכ תא םכל יתתנ הנה םיהלא רמאיו 29 1 1
:ןכ יהיו הלכאל בשע קרי לכ תא היח שפנ וב רשא ץראה לע שמור לכלו םימשה ףוע לכלו ץראה תיח לכלו 30 1 1
P :יששה םוי רקב יהיו ברע יהיו דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו 31 1 1
:םאבצ לכו ץראהו םימשה ולכיו 1 2 1
:השע רשא ותכאלמ לכמ יעיבשה םויב תבשיו השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיהלא לכיו 2 2 1
P :תושעל םיהלא ארב רשא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ ותא שדקיו יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו 3 2 1
:םימשו ץרא םיהלא הוהי תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא 4 2 1
:המדאה תא דבעל ןיא םדאו ץראה לע םיהלא הוהי ריטמה אל יכ חמצי םרט הדשה בשע לכו ץראב היהי םרט הדשה חיש לכו 5 2 1
:המדאה ינפ לכ תא הקשהו ץראה ןמ הלעי דאו 6 2 1
:היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו המדאה ןמ רפע םדאה תא םיהלא הוהי רצייו 7 2 1
:רצי רשא םדאה תא םש םשיו םדקמ ןדעב ןג םיהלא הוהי עטיו 8 2 1
:ערו בוט תעדה ץעו ןגה ךותב םייחה ץעו לכאמל בוטו הארמל דמחנ ץע לכ המדאה ןמ םיהלא הוהי חמציו 9 2 1
:םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנו 10 2 1
:בהזה םש רשא הליוחה ץרא לכ תא בבסה אוה ןושיפ דחאה םש 11 2 1
:םהשה ןבאו חלדבה םש בוט אוהה ץראה בהזו 12 2 1
:שוכ ץרא לכ תא בבוסה אוה ןוחיג ינשה רהנה םשו 13 2 1
:תרפ אוה יעיברה רהנהו רושא תמדק ךלהה אוה לקדח ישילשה רהנה םשו 14 2 1
:הרמשלו הדבעל ןדע ןגב והחניו םדאה תא םיהלא הוהי חקיו 15 2 1
:לכאת לכא ןגה ץע לכמ רמאל םדאה לע םיהלא הוהי וציו 16 2 1
:תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו 17 2 1
:ודגנכ רזע ול השעא ודבל םדאה תויה בוט אל םיהלא הוהי רמאיו 18 2 1
:ומש אוה היח שפנ םדאה ול ארקי רשא לכו ול ארקי המ תוארל םדאה לא אביו םימשה ףוע לכ תאו הדשה תיח לכ המדאה ןמ םיהלא הוהי רציו 19 2 1
:ודגנכ רזע אצמ אל םדאלו הדשה תיח לכלו םימשה ףועלו המהבה לכל תומש םדאה ארקיו 20 2 1
:הנתחת רשב רגסיו ויתעלצמ תחא חקיו ןשייו םדאה לע המדרת םיהלא הוהי לפיו 21 2 1
:םדאה לא האביו השאל םדאה ןמ חקל רשא עלצה תא םיהלא הוהי ןביו 22 2 1
:תאז החקל שיאמ יכ השא ארקי תאזל ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז םדאה רמאיו 23 2 1
:דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו ומא תאו ויבא תא שיא בזעי ןכ לע 24 2 1
:וששבתי אלו ותשאו םדאה םימורע םהינש ויהיו 25 2 1
:ןגה ץע לכמ ולכאת אל םיהלא רמא יכ ףא השאה לא רמאיו םיהלא הוהי השע רשא הדשה תיח לכמ םורע היה שחנהו 1 3 1
:לכאנ ןגה ץע ירפמ שחנה לא השאה רמאתו 2 3 1
:ןותמת ןפ וב ועגת אלו ונממ ולכאת אל םיהלא רמא ןגה ךותב רשא ץעה ירפמו 3 3 1
:ןותמת תומ אל השאה לא שחנה רמאיו 4 3 1
:ערו בוט יעדי םיהלאכ םתייהו םכיניע וחקפנו ונממ םכלכא םויב יכ םיהלא עדי יכ 5 3 1
:לכאיו המע השיאל םג ןתתו לכאתו וירפמ חקתו ליכשהל ץעה דמחנו םיניעל אוה הואת יכו לכאמל ץעה בוט יכ השאה ארתו 6 3 1
:תרגח םהל ושעיו הנאת הלע ורפתיו םה םמריע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו 7 3 1
:ןגה ץע ךותב םיהלא הוהי ינפמ ותשאו םדאה אבחתיו םויה חורל ןגב ךלהתמ םיהלא הוהי לוק תא ועמשיו 8 3 1
:הכיא ול רמאיו םדאה לא םיהלא הוהי ארקיו 9 3 1
:אבחאו יכנא םריע יכ אריאו ןגב יתעמש ךלק תא רמאיו 10 3 1
:תלכא ונממ לכא יתלבל ךיתיוצ רשא ץעה ןמה התא םריע יכ ךל דיגה ימ רמאיו 11 3 1
:לכאו ץעה ןמ יל הנתנ אוה ידמע התתנ רשא השאה םדאה רמאיו 12 3 1
:לכאו ינאישה שחנה השאה רמאתו תישע תאז המ השאל םיהלא הוהי רמאיו 13 3 1
:ךייח ימי לכ לכאת רפעו ךלת ךנחג לע הדשה תיח לכמו המהבה לכמ התא רורא תאז תישע יכ שחנה לא םיהלא הוהי רמאיו 14 3 1
S :בקע ונפושת התאו שאר ךפושי אוה הערז ןיבו ךערז ןיבו השאה ןיבו ךניב תישא הביאו 15 3 1
S :ךב לשמי אוהו ךתקושת ךשיא לאו םינב ידלת בצעב ךנרהו ךנובצע הברא הברה רמא השאה לא 16 3 1
:ךייח ימי לכ הנלכאת ןובצעב ךרובעב המדאה הרורא ונממ לכאת אל רמאל ךיתיוצ רשא ץעה ןמ לכאתו ךתשא לוקל תעמש יכ רמא םדאלו 17 3 1
:הדשה בשע תא תלכאו ךל חימצת רדרדו ץוקו 18 3 1
:בושת רפע לאו התא רפע יכ תחקל הנממ יכ המדאה לא ךבוש דע םחל לכאת ךיפא תעזב 19 3 1
:יח לכ םא התיה אוה יכ הוח ותשא םש םדאה ארקיו 20 3 1
P :םשבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא הוהי שעיו 21 3 1
:םלעל יחו לכאו םייחה ץעמ םג חקלו ודי חלשי ןפ התעו ערו בוט תעדל ונממ דחאכ היה םדאה ןה םיהלא הוהי רמאיו 22 3 1
:םשמ חקל רשא המדאה תא דבעל ןדע ןגמ םיהלא הוהי והחלשיו 23 3 1
S :םייחה ץע ךרד תא רמשל תכפהתמה ברחה טהל תאו םיברכה תא ןדע ןגל םדקמ ןכשיו םדאה תא שרגיו 24 3 1
:הוהי תא שיא יתינק רמאתו ןיק תא דלתו רהתו ותשא הוח תא עדי םדאהו 1 4 1
:המדא דבע היה ןיקו ןאצ הער לבה יהיו לבה תא ויחא תא תדלל ףסתו 2 4 1
:הוהיל החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו םימי ץקמ יהיו 3 4 1
:ותחנמ לאו לבה לא הוהי עשיו ןהבלחמו ונאצ תורכבמ אוה םג איבה לבהו 4 4 1
:וינפ ולפיו דאמ ןיקל רחיו העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו 5 4 1
:ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל ןיק לא הוהי רמאיו 6 4 1
:וב לשמת התאו ותקושת ךילאו ץבר תאטח חתפל ביטית אל םאו תאש ביטית םא אולה 7 4 1
:והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו הדשב םתויהב יהיו ויחא לבה לא ןיק רמאיו 8 4 1
:יכנא יחא רמשה יתעדי אל רמאיו ךיחא לבה יא ןיק לא הוהי רמאיו 9 4 1
:המדאה ןמ ילא םיקעצ ךיחא ימד לוק תישע המ רמאיו 10 4 1
:ךדימ ךיחא ימד תא תחקל היפ תא התצפ רשא המדאה ןמ התא רורא התעו 11 4 1
:ץראב היהת דנו ענ ךל החכ תת ףסת אל המדאה תא דבעת יכ 12 4 1
:אשנמ ינוע לודג הוהי לא ןיק רמאיו 13 4 1
:ינגרהי יאצמ לכ היהו ץראב דנו ענ יתייהו רתסא ךינפמו המדאה ינפ לעמ םויה יתא תשרג ןה 14 4 1
:ואצמ לכ ותא תוכה יתלבל תוא ןיקל הוהי םשיו םקי םיתעבש ןיק גרה לכ ןכל הוהי ול רמאיו 15 4 1
:ןדע תמדק דונ ץראב בשיו הוהי ינפלמ ןיק אציו 16 4 1
:ךונח ונב םשכ ריעה םש ארקיו ריע הנב יהיו ךונח תא דלתו רהתו ותשא תא ןיק עדיו 17 4 1
:ךמל תא דלי לאשותמו לאשותמ תא דלי לאייחמו לאיוחמ תא דלי דריעו דריע תא ךונחל דלויו 18 4 1
:הלצ תינשה םשו הדע תחאה םש םישנ יתש ךמל ול חקיו 19 4 1
:הנקמו להא בשי יבא היה אוה לבי תא הדע דלתו 20 4 1
:בגועו רונכ שפת לכ יבא היה אוה לבוי ויחא םשו 21 4 1
:המענ ןיק לבות תוחאו לזרבו תשחנ שרח לכ שטל ןיק לבות תא הדלי אוה םג הלצו 22 4 1
:יתרבחל דליו יעצפל יתגרה שיא יכ יתרמא הנזאה ךמל ישנ ילוק ןעמש הלצו הדע וישנל ךמל רמאיו 23 4 1
:העבשו םיעבש ךמלו ןיק םקי םיתעבש יכ 24 4 1
:ןיק וגרה יכ לבה תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ תש ומש תא ארקתו ןב דלתו ותשא תא דוע םדא עדיו 25 4 1
P :הוהי םשב ארקל לחוה זא שונא ומש תא ארקיו ןב דלי אוה םג תשלו 26 4 1
:ותא השע םיהלא תומדב םדא םיהלא ארב םויב םדא תדלות רפס הז 1 5 1
S :םארבה םויב םדא םמש תא ארקיו םתא ךרביו םארב הבקנו רכז 2 5 1
:תש ומש תא ארקיו ומלצכ ותומדב דלויו הנש תאמו םישלש םדא יחיו 3 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תאמ הנמש תש תא ודילוה ירחא םדא ימי ויהיו 4 5 1
S :תמיו הנש םישלשו הנש תואמ עשת יח רשא םדא ימי לכ ויהיו 5 5 1
:שונא תא דלויו הנש תאמו םינש שמח תש יחיו 6 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו םינש עבש שונא תא ודילוה ירחא תש יחיו 7 5 1
S :תמיו הנש תואמ עשתו הנש הרשע םיתש תש ימי לכ ויהיו 8 5 1
:ןניק תא דלויו הנש םיעשת שונא יחיו 9 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו הנש הרשע שמח ןניק תא ודילוה ירחא שונא יחיו 10 5 1
S :תמיו הנש תואמ עשתו םינש שמח שונא ימי לכ ויהיו 11 5 1
:לאללהמ תא דלויו הנש םיעבש ןניק יחיו 12 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו הנש םיעברא לאללהמ תא ודילוה ירחא ןניק יחיו 13 5 1
S :תמיו הנש תואמ עשתו םינש רשע ןניק ימי לכ ויהיו 14 5 1
:דרי תא דלויו הנש םיששו םינש שמח לאללהמ יחיו 15 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמשו הנש םישלש דרי תא ודילוה ירחא לאללהמ יחיו 16 5 1
S :תמיו הנש תואמ הנמשו הנש םיעשתו שמח לאללהמ ימי לכ ויהיו 17 5 1
:ךונח תא דלויו הנש תאמו הנש םיששו םיתש דרי יחיו 18 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמש ךונח תא ודילוה ירחא דרי יחיו 19 5 1
P :תמיו הנש תואמ עשתו הנש םיששו םיתש דרי ימי לכ ויהיו 20 5 1
:חלשותמ תא דלויו הנש םיששו שמח ךונח יחיו 21 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ שלש חלשותמ תא ודילוה ירחא םיהלאה תא ךונח ךלהתיו 22 5 1
:הנש תואמ שלשו הנש םיששו שמח ךונח ימי לכ יהיו 23 5 1
P :םיהלא ותא חקל יכ ונניאו םיהלאה תא ךונח ךלהתיו 24 5 1
:ךמל תא דלויו הנש תאמו הנש םינמשו עבש חלשותמ יחיו 25 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תואמ עבשו הנש םינומשו םיתש ךמל תא ודילוה ירחא חלשותמ יחיו 26 5 1
P :תמיו הנש תואמ עשתו הנש םיששו עשת חלשותמ ימי לכ ויהיו 27 5 1
:ןב דלויו הנש תאמו הנש םינמשו םיתש ךמל יחיו 28 5 1
:הוהי הררא רשא המדאה ןמ ונידי ןובצעמו ונשעממ ונמחני הז רמאל חנ ומש תא ארקיו 29 5 1
:תונבו םינב דלויו הנש תאמ שמחו הנש םיעשתו שמח חנ תא ודילוה ירחא ךמל יחיו 30 5 1
S :תמיו הנש תואמ עבשו הנש םיעבשו עבש ךמל ימי לכ יהיו 31 5 1
:תפי תאו םח תא םש תא חנ דלויו הנש תואמ שמח ןב חנ יהיו 32 5 1
:םהל ודלי תונבו המדאה ינפ לע ברל םדאה לחה יכ יהיו 1 6 1
:ורחב רשא לכמ םישנ םהל וחקיו הנה תבט יכ םדאה תונב תא םיהלאה ינב ואריו 2 6 1
:הנש םירשעו האמ וימי ויהו רשב אוה םגשב םלעל םדאב יחור ןודי אל הוהי רמאיו 3 6 1
P :םשה ישנא םלועמ רשא םירבגה המה םהל ודליו םדאה תונב לא םיהלאה ינב ואבי רשא ןכ ירחא םגו םהה םימיב ץראב ויה םילפנה 4 6 1
:םויה לכ ער קר ובל תבשחמ רצי לכו ץראב םדאה תער הבר יכ הוהי אריו 5 6 1
:ובל לא בצעתיו ץראב םדאה תא השע יכ הוהי םחניו 6 6 1
:םתישע יכ יתמחנ יכ םימשה ףוע דעו שמר דע המהב דע םדאמ המדאה ינפ לעמ יתארב רשא םדאה תא החמא הוהי רמאיו 7 6 1
P :הוהי יניעב ןח אצמ חנו 8 6 1
:חנ ךלהתה םיהלאה תא ויתרדב היה םימת קידצ שיא חנ חנ תדלות הלא 9 6 1
:תפי תאו םח תא םש תא םינב השלש חנ דלויו 10 6 1
:סמח ץראה אלמתו םיהלאה ינפל ץראה תחשתו 11 6 1
S :ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ התחשנ הנהו ץראה תא םיהלא אריו 12 6 1
:ץראה תא םתיחשמ יננהו םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ ינפל אב רשב לכ ץק חנל םיהלא רמאיו 13 6 1
:רפכב ץוחמו תיבמ התא תרפכו הבתה תא השעת םינק רפג יצע תבת ךל השע 14 6 1
:התמוק המא םישלשו הבחר המא םישמח הבתה ךרא המא תואמ שלש התא השעת רשא הזו 15 6 1
:השעת םישלשו םינש םיתחת םישת הדצב הבתה חתפו הלעמלמ הנלכת המא לאו הבתל השעת רהצ 16 6 1
:עוגי ץראב רשא לכ םימשה תחתמ םייח חור וב רשא רשב לכ תחשל ץראה לע םימ לובמה תא איבמ יננה ינאו 17 6 1
:ךתא ךינב ישנו ךתשאו ךינבו התא הבתה לא תאבו ךתא יתירב תא יתמקהו 18 6 1
:ויהי הבקנו רכז ךתא תיחהל הבתה לא איבת לכמ םינש רשב לכמ יחה לכמו 19 6 1
:תויחהל ךילא ואבי לכמ םינש והנימל המדאה שמר לכמ הנימל המהבה ןמו והנימל ףועהמ 20 6 1
:הלכאל םהלו ךל היהו ךילא תפסאו לכאי רשא לכאמ לכמ ךל חק התאו 21 6 1
S :השע ןכ םיהלא ותא הוצ רשא לככ חנ שעיו 22 6 1
:הזה רודב ינפל קידצ יתיאר ךתא יכ הבתה לא ךתיב לכו התא אב חנל הוהי רמאיו 1 7 1
:ותשאו שיא םינש אוה הרהט אל רשא המהבה ןמו ותשאו שיא העבש העבש ךל חקת הרוהטה המהבה לכמ 2 7 1
:ץראה לכ ינפ לע ערז תויחל הבקנו רכז העבש העבש םימשה ףועמ םג 3 7 1
:המדאה ינפ לעמ יתישע רשא םוקיה לכ תא יתיחמו הליל םיעבראו םוי םיעברא ץראה לע ריטממ יכנא העבש דוע םימיל יכ 4 7 1
:הוהי והוצ רשא לככ חנ שעיו 5 7 1
:ץראה לע םימ היה לובמהו הנש תואמ שש ןב חנו 6 7 1
:לובמה ימ ינפמ הבתה לא ותא וינב ישנו ותשאו וינבו חנ אביו 7 7 1
:המדאה לע שמר רשא לכו ףועה ןמו הרהט הנניא רשא המהבה ןמו הרוהטה המהבה ןמ 8 7 1
:חנ תא םיהלא הוצ רשאכ הבקנו רכז הבתה לא חנ לא ואב םינש םינש 9 7 1
:ץראה לע ויה לובמה ימו םימיה תעבשל יהיו 10 7 1
:וחתפנ םימשה תבראו הבר םוהת תניעמ לכ ועקבנ הזה םויב שדחל םוי רשע העבשב ינשה שדחב חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב 11 7 1
:הליל םיעבראו םוי םיעברא ץראה לע םשגה יהיו 12 7 1
:הבתה לא םתא וינב ישנ תשלשו חנ תשאו חנ ינב תפיו םחו םשו חנ אב הזה םויה םצעב 13 7 1
:ףנכ לכ רופצ לכ והנימל ףועה לכו והנימל ץראה לע שמרה שמרה לכו הנימל המהבה לכו הנימל היחה לכו המה 14 7 1
:םייח חור וב רשא רשבה לכמ םינש םינש הבתה לא חנ לא ואביו 15 7 1
:ודעב הוהי רגסיו םיהלא ותא הוצ רשאכ ואב רשב לכמ הבקנו רכז םיאבהו 16 7 1
:ץראה לעמ םרתו הבתה תא ואשיו םימה ובריו ץראה לע םוי םיעברא לובמה יהיו 17 7 1
:םימה ינפ לע הבתה ךלתו ץראה לע דאמ ובריו םימה ורבגיו 18 7 1
:םימשה לכ תחת רשא םיהבגה םירהה לכ וסכיו ץראה לע דאמ דאמ ורבג םימהו 19 7 1
:םירהה וסכיו םימה ורבג הלעמלמ המא הרשע שמח 20 7 1
:םדאה לכו ץראה לע ץרשה ץרשה לכבו היחבו המהבבו ףועב ץראה לע שמרה רשב לכ עוגיו 21 7 1
:ותמ הברחב רשא לכמ ויפאב םייח חור תמשנ רשא לכ 22 7 1
:הבתב ותא רשאו חנ ךא ראשיו ץראה ןמ וחמיו םימשה ףוע דעו שמר דע המהב דע םדאמ המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמיו 23 7 1
:םוי תאמו םישמח ץראה לע םימה ורבגיו 24 7 1
:םימה וכשיו ץראה לע חור םיהלא רבעיו הבתב ותא רשא המהבה לכ תאו היחה לכ תאו חנ תא םיהלא רכזיו 1 8 1
:םימשה ןמ םשגה אלכיו םימשה תבראו םוהת תניעמ ורכסיו 2 8 1
:םוי תאמו םישמח הצקמ םימה ורסחיו בושו ךולה ץראה לעמ םימה ובשיו 3 8 1
:טררא ירה לע שדחל םוי רשע העבשב יעיבשה שדחב הבתה חנתו 4 8 1
:םירהה ישאר וארנ שדחל דחאב ירישעב ירישעה שדחה דע רוסחו ךולה ויה םימהו 5 8 1
:השע רשא הבתה ןולח תא חנ חתפיו םוי םיעברא ץקמ יהיו 6 8 1
:ץראה לעמ םימה תשבי דע בושו אוצי אציו ברעה תא חלשיו 7 8 1
:המדאה ינפ לעמ םימה ולקה תוארל ותאמ הנויה תא חלשיו 8 8 1
:הבתה לא וילא התא אביו החקיו ודי חלשיו ץראה לכ ינפ לע םימ יכ הבתה לא וילא בשתו הלגר ףכל חונמ הנויה האצמ אלו 9 8 1
:הבתה ןמ הנויה תא חלש ףסיו םירחא םימי תעבש דוע לחיו 10 8 1
:ץראה לעמ םימה ולק יכ חנ עדיו היפב ףרט תיז הלע הנהו ברע תעל הנויה וילא אבתו 11 8 1
:דוע וילא בוש הפסי אלו הנויה תא חלשיו םירחא םימי תעבש דוע לחייו 12 8 1
:המדאה ינפ וברח הנהו אריו הבתה הסכמ תא חנ רסיו ץראה לעמ םימה וברח שדחל דחאב ןושארב הנש תואמ ששו תחאב יהיו 13 8 1
S :ץראה השבי שדחל םוי םירשעו העבשב ינשה שדחבו 14 8 1
:רמאל חנ לא םיהלא רבדיו 15 8 1
:ךתא ךינב ישנו ךינבו ךתשאו התא הבתה ןמ אצ 16 8 1
(אציה) :ץראה לע וברו ורפו ץראב וצרשו ךתא אצוה ץראה לע שמרה שמרה לכבו המהבבו ףועב רשב לכמ ךתא רשא היחה לכ 17 8 1
:ותא וינב ישנו ותשאו וינבו חנ אציו 18 8 1
:הבתה ןמ ואצי םהיתחפשמל ץראה לע שמור לכ ףועה לכו שמרה לכ היחה לכ 19 8 1
:חבזמב תלע לעיו רהטה ףועה לכמו הרוהטה המהבה לכמ חקיו הוהיל חבזמ חנ ןביו 20 8 1
:יתישע רשאכ יח לכ תא תוכהל דוע ףסא אלו וירענמ ער םדאה בל רצי יכ םדאה רובעב המדאה תא דוע ללקל ףסא אל ובל לא הוהי רמאיו חחינה חיר תא הוהי חריו 21 8 1
:ותבשי אל הלילו םויו ףרחו ץיקו םחו רקו ריצקו ערז ץראה ימי לכ דע 22 8 1
:ץראה תא ואלמו וברו ורפ םהל רמאיו וינב תאו חנ תא םיהלא ךרביו 1 9 1
:ונתנ םכדיב םיה יגד לכבו המדאה שמרת רשא לכב םימשה ףוע לכ לעו ץראה תיח לכ לע היהי םכתחו םכארומו 2 9 1
:לכ תא םכל יתתנ בשע קריכ הלכאל היהי םכל יח אוה רשא שמר לכ 3 9 1
:ולכאת אל ומד ושפנב רשב ךא 4 9 1
:םדאה שפנ תא שרדא ויחא שיא דימ םדאה דימו ונשרדא היח לכ דימ שרדא םכיתשפנל םכמד תא ךאו 5 9 1
:םדאה תא השע םיהלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש 6 9 1
S :הב וברו ץראב וצרש וברו ורפ םתאו 7 9 1
:רמאל ותא וינב לאו חנ לא םיהלא רמאיו 8 9 1
:םכירחא םכערז תאו םכתא יתירב תא םיקמ יננה ינאו 9 9 1
:ץראה תיח לכל הבתה יאצי לכמ םכתא ץראה תיח לכבו המהבב ףועב םכתא רשא היחה שפנ לכ תאו 10 9 1
:ץראה תחשל לובמ דוע היהי אלו לובמה יממ דוע רשב לכ תרכי אלו םכתא יתירב תא יתמקהו 11 9 1
:םלוע תרדל םכתא רשא היח שפנ לכ ןיבו םכיניבו יניב ןתנ ינא רשא תירבה תוא תאז םיהלא רמאיו 12 9 1
:ץראה ןיבו יניב תירב תואל התיהו ןנעב יתתנ יתשק תא 13 9 1
:ןנעב תשקה התארנו ץראה לע ןנע יננעב היהו 14 9 1
:רשב לכ תחשל לובמל םימה דוע היהי אלו רשב לכב היח שפנ לכ ןיבו םכיניבו יניב רשא יתירב תא יתרכזו 15 9 1
:ץראה לע רשא רשב לכב היח שפנ לכ ןיבו םיהלא ןיב םלוע תירב רכזל היתיארו ןנעב תשקה התיהו 16 9 1
P :ץראה לע רשא רשב לכ ןיבו יניב יתמקה רשא תירבה תוא תאז חנ לא םיהלא רמאיו 17 9 1
:ןענכ יבא אוה םחו תפיו םחו םש הבתה ןמ םיאציה חנ ינב ויהיו 18 9 1
:ץראה לכ הצפנ הלאמו חנ ינב הלא השלש 19 9 1
:םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו 20 9 1
(ולהא) :הלהא ךותב לגתיו רכשיו ןייה ןמ תשיו 21 9 1
:ץוחב ויחא ינשל דגיו ויבא תורע תא ןענכ יבא םח אריו 22 9 1
:ואר אל םהיבא תורעו תינרחא םהינפו םהיבא תורע תא וסכיו תינרחא וכליו םהינש םכש לע ומישיו הלמשה תא תפיו םש חקיו 23 9 1
:ןטקה ונב ול השע רשא תא עדיו וניימ חנ ץקייו 24 9 1
:ויחאל היהי םידבע דבע ןענכ רורא רמאיו 25 9 1
:ומל דבע ןענכ יהיו םש יהלא הוהי ךורב רמאיו 26 9 1
:ומל דבע ןענכ יהיו םש ילהאב ןכשיו תפיל םיהלא תפי 27 9 1
:הנש םישמחו הנש תואמ שלש לובמה רחא חנ יחיו 28 9 1
P :תמיו הנש םישמחו הנש תואמ עשת חנ ימי לכ ויהיו 29 9 1
:לובמה רחא םינב םהל ודלויו תפיו םח םש חנ ינב תדלות הלאו 1 10 1
:סריתו ךשמו לבתו ןויו ידמו גוגמו רמג תפי ינב 2 10 1
:המרגתו תפירו זנכשא רמג ינבו 3 10 1
:םינדדו םיתכ שישרתו השילא ןוי ינבו 4 10 1
:םהיוגב םתחפשמל ונשלל שיא םתצראב םיוגה ייא ודרפנ הלאמ 5 10 1
:ןענכו טופו םירצמו שוכ םח ינבו 6 10 1
:ןדדו אבש המער ינבו אכתבסו המערו התבסו הליוחו אבס שוכ ינבו 7 10 1
:ץראב רבג תויהל לחה אוה דרמנ תא דלי שוכו 8 10 1
:הוהי ינפל דיצ רובג דרמנכ רמאי ןכ לע הוהי ינפל דיצ רבג היה אוה 9 10 1
:רענש ץראב הנלכו דכאו ךראו לבב ותכלממ תישאר יהתו 10 10 1
:חלכ תאו ריע תבחר תאו הונינ תא ןביו רושא אצי אוהה ץראה ןמ 11 10 1
:הלדגה ריעה אוה חלכ ןיבו הונינ ןיב ןסר תאו 12 10 1
:םיחתפנ תאו םיבהל תאו םימנע תאו םידול תא דלי םירצמו 13 10 1
S :םירתפכ תאו םיתשלפ םשמ ואצי רשא םיחלסכ תאו םיסרתפ תאו 14 10 1
:תח תאו ורכב ןדיצ תא דלי ןענכו 15 10 1
:ישגרגה תאו ירמאה תאו יסוביה תאו 16 10 1
:יניסה תאו יקרעה תאו יוחה תאו 17 10 1
:ינענכה תוחפשמ וצפנ רחאו יתמחה תאו ירמצה תאו ידוראה תאו 18 10 1
:עשל דע םיבצו המדאו הרמעו המדס הכאב הזע דע הררג הכאב ןדיצמ ינענכה לובג יהיו 19 10 1
S :םהיוגב םתצראב םתנשלל םתחפשמל םח ינב הלא 20 10 1
:לודגה תפי יחא רבע ינב לכ יבא אוה םג דלי םשלו 21 10 1
:םראו דולו דשכפראו רושאו םליע םש ינב 22 10 1
:שמו רתגו לוחו ץוע םרא ינבו 23 10 1
:רבע תא דלי חלשו חלש תא דלי דשכפראו 24 10 1
:ןטקי ויחא םשו ץראה הגלפנ וימיב יכ גלפ דחאה םש םינב ינש דלי רבעלו 25 10 1
:חרי תאו תומרצח תאו ףלש תאו דדומלא תא דלי ןטקיו 26 10 1
:הלקד תאו לזוא תאו םרודה תאו 27 10 1
:אבש תאו לאמיבא תאו לבוע תאו 28 10 1
:ןטקי ינב הלא לכ בבוי תאו הליוח תאו רפוא תאו 29 10 1
:םדקה רה הרפס הכאב אשממ םבשומ יהיו 30 10 1
:םהיוגל םתצראב םתנשלל םתחפשמל םש ינב הלא 31 10 1
P :לובמה רחא ץראב םיוגה ודרפנ הלאמו םהיוגב םתדלותל חנ ינב תחפשמ הלא 32 10 1
:םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לכ יהיו 1 11 1
:םש ובשיו רענש ץראב העקב ואצמיו םדקמ םעסנב יהיו 2 11 1
:רמחל םהל היה רמחהו ןבאל הנבלה םהל יהתו הפרשל הפרשנו םינבל הנבלנ הבה והער לא שיא ורמאיו 3 11 1
:ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ םש ונל השענו םימשב ושארו לדגמו ריע ונל הנבנ הבה ורמאיו 4 11 1
:םדאה ינב ונב רשא לדגמה תאו ריעה תא תארל הוהי דריו 5 11 1
:תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצבי אל התעו תושעל םלחה הזו םלכל תחא הפשו דחא םע ןה הוהי רמאיו 6 11 1
:והער תפש שיא ועמשי אל רשא םתפש םש הלבנו הדרנ הבה 7 11 1
:ריעה תנבל ולדחיו ץראה לכ ינפ לע םשמ םתא הוהי ץפיו 8 11 1
P :ץראה לכ ינפ לע הוהי םציפה םשמו ץראה לכ תפש הוהי ללב םש יכ לבב המש ארק ןכ לע 9 11 1
:לובמה רחא םיתנש דשכפרא תא דלויו הנש תאמ ןב םש םש תדלות הלא 10 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש תואמ שמח דשכפרא תא ודילוה ירחא םש יחיו 11 11 1
:חלש תא דלויו הנש םישלשו שמח יח דשכפראו 12 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש תואמ עבראו םינש שלש חלש תא ודילוה ירחא דשכפרא יחיו 13 11 1
:רבע תא דלויו הנש םישלש יח חלשו 14 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש תואמ עבראו םינש שלש רבע תא ודילוה ירחא חלש יחיו 15 11 1
:גלפ תא דלויו הנש םישלשו עברא רבע יחיו 16 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש תואמ עבראו הנש םישלש גלפ תא ודילוה ירחא רבע יחיו 17 11 1
:וער תא דלויו הנש םישלש גלפ יחיו 18 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש םיתאמו םינש עשת וער תא ודילוה ירחא גלפ יחיו 19 11 1
:גורש תא דלויו הנש םישלשו םיתש וער יחיו 20 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש םיתאמו םינש עבש גורש תא ודילוה ירחא וער יחיו 21 11 1
:רוחנ תא דלויו הנש םישלש גורש יחיו 22 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש םיתאמ רוחנ תא ודילוה ירחא גורש יחיו 23 11 1
:חרת תא דלויו הנש םירשעו עשת רוחנ יחיו 24 11 1
S :תונבו םינב דלויו הנש תאמו הנש הרשע עשת חרת תא ודילוה ירחא רוחנ יחיו 25 11 1
:ןרה תאו רוחנ תא םרבא תא דלויו הנש םיעבש חרת יחיו 26 11 1
:טול תא דילוה ןרהו ןרה תאו רוחנ תא םרבא תא דילוה חרת חרת תדלות הלאו 27 11 1
:םידשכ רואב ותדלומ ץראב ויבא חרת ינפ לע ןרה תמיו 28 11 1
:הכסי יבאו הכלמ יבא ןרה תב הכלמ רוחנ תשא םשו ירש םרבא תשא םש םישנ םהל רוחנו םרבא חקיו 29 11 1
:דלו הל ןיא הרקע ירש יהתו 30 11 1
:םש ובשיו ןרח דע ואביו ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ םתא ואציו ונב םרבא תשא ותלכ ירש תאו ונב ןב ןרה ןב טול תאו ונב םרבא תא חרת חקיו 31 11 1
S :ןרחב חרת תמיו הנש םיתאמו םינש שמח חרת ימי ויהיו 32 11 1
:ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל םרבא לא הוהי רמאיו 1 12 1
:הכרב היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג יוגל ךשעאו 2 12 1
:המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו ראא ךללקמו ךיכרבמ הכרבאו 3 12 1
:ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו טול ותא ךליו הוהי וילא רבד רשאכ םרבא ךליו 4 12 1
:ןענכ הצרא ואביו ןענכ הצרא תכלל ואציו ןרחב ושע רשא שפנה תאו ושכר רשא םשוכר לכ תאו ויחא ןב טול תאו ותשא ירש תא םרבא חקיו 5 12 1
:ץראב זא ינענכהו הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע ץראב םרבא רבעיו 6 12 1
:וילא הארנה הוהיל חבזמ םש ןביו תאזה ץראה תא ןתא ךערזל רמאיו םרבא לא הוהי אריו 7 12 1
(ולהא) :הוהי םשב ארקיו הוהיל חבזמ םש ןביו םדקמ יעהו םימ לא תיב הלהא טיו לא תיבל םדקמ הרהה םשמ קתעיו 8 12 1
P :הבגנה עוסנו ךולה םרבא עסיו 9 12 1
:ץראב בערה דבכ יכ םש רוגל המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו 10 12 1
:תא הארמ תפי השא יכ יתעדי אנ הנה ותשא ירש לא רמאיו המירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו 11 12 1
:ויחי ךתאו יתא וגרהו תאז ותשא ורמאו םירצמה ךתא וארי יכ היהו 12 12 1
:ךללגב ישפנ התיחו ךרובעב יל בטיי ןעמל תא יתחא אנ ירמא 13 12 1
:דאמ אוה הפי יכ השאה תא םירצמה ואריו המירצמ םרבא אובכ יהיו 14 12 1
:הערפ תיב השאה חקתו הערפ לא התא וללהיו הערפ ירש התא ואריו 15 12 1
:םילמגו תנתאו תחפשו םידבעו םירמחו רקבו ןאצ ול יהיו הרובעב ביטיה םרבאלו 16 12 1
:םרבא תשא ירש רבד לע ותיב תאו םילדג םיעגנ הערפ תא הוהי עגניו 17 12 1
:אוה ךתשא יכ יל תדגה אל המל יל תישע תאז המ רמאיו םרבאל הערפ ארקיו 18 12 1
:ךלו חק ךתשא הנה התעו השאל יל התא חקאו אוה יתחא תרמא המל 19 12 1
:ול רשא לכ תאו ותשא תאו ותא וחלשיו םישנא הערפ וילע וציו 20 12 1
:הבגנה ומע טולו ול רשא לכו ותשאו אוה םירצממ םרבא לעיו 1 13 1
:בהזבו ףסכב הנקמב דאמ דבכ םרבאו 2 13 1
(ולהא) :יעה ןיבו לא תיב ןיב הלחתב הלהא םש היה רשא םוקמה דע לא תיב דעו בגנמ ויעסמל ךליו 3 13 1
:הוהי םשב םרבא םש ארקיו הנשארב םש השע רשא חבזמה םוקמ לא 4 13 1
:םילהאו רקבו ןאצ היה םרבא תא ךלהה טולל םגו 5 13 1
:ודחי תבשל ולכי אלו בר םשוכר היה יכ ודחי תבשל ץראה םתא אשנ אלו 6 13 1
:ץראב בשי זא יזרפהו ינענכהו טול הנקמ יער ןיבו םרבא הנקמ יער ןיב ביר יהיו 7 13 1
:ונחנא םיחא םישנא יכ ךיער ןיבו יער ןיבו ךיניבו יניב הבירמ יהת אנ לא טול לא םרבא רמאיו 8 13 1
:הליאמשאו ןימיה םאו הנמיאו לאמשה םא ילעמ אנ דרפה ךינפל ץראה לכ אלה 9 13 1
:רעצ הכאב םירצמ ץראכ הוהי ןגכ הרמע תאו םדס תא הוהי תחש ינפל הקשמ הלכ יכ ןדריה רככ לכ תא אריו ויניע תא טול אשיו 10 13 1
:ויחא לעמ שיא ודרפיו םדקמ טול עסיו ןדריה רככ לכ תא טול ול רחביו 11 13 1
:םדס דע להאיו רככה ירעב בשי טולו ןענכ ץראב בשי םרבא 12 13 1
:דאמ הוהיל םיאטחו םיער םדס ישנאו 13 13 1
:המיו המדקו הבגנו הנפצ םש התא רשא םוקמה ןמ הארו ךיניע אנ אש ומעמ טול דרפה ירחא םרבא לא רמא הוהיו 14 13 1
:םלוע דע ךערזלו הננתא ךל האר התא רשא ץראה לכ תא יכ 15 13 1
:הנמי ךערז םג ץראה רפע תא תונמל שיא לכוי םא רשא ץראה רפעכ ךערז תא יתמשו 16 13 1
:הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק 17 13 1
P :הוהיל חבזמ םש ןביו ןורבחב רשא ארממ ינלאב בשיו אביו םרבא להאיו 18 13 1
:םיוג ךלמ לעדתו םליע ךלמ רמעלרדכ רסלא ךלמ ךוירא רענש ךלמ לפרמא ימיב יהיו 1 14 1
(םיובצ) :רעצ איה עלב ךלמו םייבצ ךלמ רבאמשו המדא ךלמ באנש הרמע ךלמ עשרב תאו םדס ךלמ ערב תא המחלמ ושע 2 14 1
:חלמה םי אוה םידשה קמע לא ורבח הלא לכ 3 14 1
:ודרמ הנש הרשע שלשו רמעלרדכ תא ודבע הנש הרשע םיתש 4 14 1
:םיתירק הושב םימיאה תאו םהב םיזוזה תאו םינרק תרתשעב םיאפר תא וכיו ותא רשא םיכלמהו רמעלרדכ אב הנש הרשע עבראבו 5 14 1
:רבדמה לע רשא ןראפ ליא דע ריעש םררהב ירחה תאו 6 14 1
:רמת ןצצחב בשיה ירמאה תא םגו יקלמעה הדש לכ תא וכיו שדק אוה טפשמ ןיע לא ואביו ובשיו 7 14 1
(םיובצ) :םידשה קמעב המחלמ םתא וכרעיו רעצ אוה עלב ךלמו םייבצ ךלמו המדא ךלמו הרמע ךלמו םדס ךלמ אציו 8 14 1
:השמחה תא םיכלמ העברא רסלא ךלמ ךויראו רענש ךלמ לפרמאו םיוג ךלמ לעדתו םליע ךלמ רמעלרדכ תא 9 14 1
:וסנ הרה םיראשנהו המש ולפיו הרמעו םדס ךלמ וסניו רמח תראב תראב םידשה קמעו 10 14 1
:וכליו םלכא לכ תאו הרמעו םדס שכר לכ תא וחקיו 11 14 1
:םדסב בשי אוהו וכליו םרבא יחא ןב ושכר תאו טול תא וחקיו 12 14 1
:םרבא תירב ילעב םהו רנע יחאו לכשא יחא ירמאה ארממ ינלאב ןכש אוהו ירבעה םרבאל דגיו טילפה אביו 13 14 1
:ןד דע ףדריו תואמ שלשו רשע הנמש ותיב ידילי ויכינח תא קריו ויחא הבשנ יכ םרבא עמשיו 14 14 1
:קשמדל לאמשמ רשא הבוח דע םפדריו םכיו וידבעו אוה הליל םהילע קלחיו 15 14 1
:םעה תאו םישנה תא םגו בישה ושכרו ויחא טול תא םגו שכרה לכ תא בשיו 16 14 1
:ךלמה קמע אוה הוש קמע לא ותא רשא םיכלמה תאו רמעל רדכ תא תוכהמ ובוש ירחא ותארקל םדס ךלמ אציו 17 14 1
:ןוילע לאל ןהכ אוהו ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קדצ יכלמו 18 14 1
:ץראו םימש הנק ןוילע לאל םרבא ךורב רמאיו והכרביו 19 14 1
:לכמ רשעמ ול ןתיו ךדיב ךירצ ןגמ רשא ןוילע לא ךורבו 20 14 1
:ךל חק שכרהו שפנה יל ןת םרבא לא םדס ךלמ רמאיו 21 14 1
:ץראו םימש הנק ןוילע לא הוהי לא ידי יתמירה םדס ךלמ לא םרבא רמאיו 22 14 1
:םרבא תא יתרשעה ינא רמאת אלו ךל רשא לכמ חקא םאו לענ ךורש דעו טוחמ םא 23 14 1
S :םקלח וחקי םה ארממו לכשא רנע יתא וכלה רשא םישנאה קלחו םירענה ולכא רשא קר ידעלב 24 14 1
:דאמ הברה ךרכש ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא רמאל הזחמב םרבא לא הוהי רבד היה הלאה םירבדה רחא 1 15 1
:רזעילא קשמד אוה יתיב קשמ ןבו ירירע ךלוה יכנאו יל ןתת המ הוהי ינדא םרבא רמאיו 2 15 1
:יתא שרוי יתיב ןב הנהו ערז התתנ אל יל ןה םרבא רמאיו 3 15 1
:ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא םא יכ הז ךשריי אל רמאל וילא הוהי רבד הנהו 4 15 1
:ךערז היהי הכ ול רמאיו םתא רפסל לכות םא םיבכוכה רפסו המימשה אנ טבה רמאיו הצוחה ותא אצויו 5 15 1
:הקדצ ול הבשחיו הוהיב ןמאהו 6 15 1
:התשרל תאזה ץראה תא ךל תתל םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא הוהי ינא וילא רמאיו 7 15 1
:הנשריא יכ עדא המב הוהי ינדא רמאיו 8 15 1
:לזוגו רתו שלשמ ליאו תשלשמ זעו תשלשמ הלגע יל החק וילא רמאיו 9 15 1
:רתב אל רפצה תאו והער תארקל ורתב שיא ןתיו ךותב םתא רתביו הלא לכ תא ול חקיו 10 15 1
:םרבא םתא בשיו םירגפה לע טיעה דריו 11 15 1
:וילע תלפנ הלדג הכשח המיא הנהו םרבא לע הלפנ המדרתו אובל שמשה יהיו 12 15 1
:הנש תואמ עברא םתא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי םרבאל רמאיו 13 15 1
:לודג שכרב ואצי ןכ ירחאו יכנא ןד ודבעי רשא יוגה תא םגו 14 15 1
:הבוט הבישב רבקת םולשב ךיתבא לא אובת התאו 15 15 1
:הנה דע ירמאה ןוע םלש אל יכ הנה ובושי יעיבר רודו 16 15 1
:הלאה םירזגה ןיב רבע רשא שא דיפלו ןשע רונת הנהו היה הטלעו האב שמשה יהיו 17 15 1
:תרפ רהנ לדגה רהנה דע םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא תא הוהי תרכ אוהה םויב 18 15 1
:ינמדקה תאו יזנקה תאו יניקה תא 19 15 1
:םיאפרה תאו יזרפה תאו יתחה תאו 20 15 1
S :יסוביה תאו ישגרגה תאו ינענכה תאו ירמאה תאו 21 15 1
:רגה המשו תירצמ החפש הלו ול הדלי אל םרבא תשא ירשו 1 16 1
:ירש לוקל םרבא עמשיו הנממ הנבא ילוא יתחפש לא אנ אב תדלמ הוהי ינרצע אנ הנה םרבא לא ירש רמאתו 2 16 1
:השאל ול השיא םרבאל התא ןתתו ןענכ ץראב םרבא תבשל םינש רשע ץקמ התחפש תירצמה רגה תא םרבא תשא ירש חקתו 3 16 1
:היניעב התרבג לקתו התרה יכ ארתו רהתו רגה לא אביו 4 16 1
:ךיניבו יניב הוהי טפשי היניעב לקאו התרה יכ ארתו ךקיחב יתחפש יתתנ יכנא ךילע יסמח םרבא לא ירש רמאתו 5 16 1
:הינפמ חרבתו ירש הנעתו ךיניעב בוטה הל ישע ךדיב ךתחפש הנה ירש לא םרבא רמאיו 6 16 1
:רוש ךרדב ןיעה לע רבדמב םימה ןיע לע הוהי ךאלמ האצמיו 7 16 1
:תחרב יכנא יתרבג ירש ינפמ רמאתו יכלת הנאו תאב הזמ יא ירש תחפש רגה רמאיו 8 16 1
:הידי תחת ינעתהו ךתרבג לא יבוש הוהי ךאלמ הל רמאיו 9 16 1
:ברמ רפסי אלו ךערז תא הברא הברה הוהי ךאלמ הל רמאיו 10 16 1
:ךינע לא הוהי עמש יכ לאעמשי ומש תארקו ןב תדליו הרה ךנה הוהי ךאלמ הל רמאיו 11 16 1
:ןכשי ויחא לכ ינפ לעו וב לכ דיו לכב ודי םדא ארפ היהי אוהו 12 16 1
:יאר ירחא יתיאר םלה םגה הרמא יכ יאר לא התא הילא רבדה הוהי םש ארקתו 13 16 1
:דרב ןיבו שדק ןיב הנה יאר יחל ראב ראבל ארק ןכ לע 14 16 1
:לאעמשי רגה הדלי רשא ונב םש םרבא ארקיו ןב םרבאל רגה דלתו 15 16 1
S :םרבאל לאעמשי תא רגה תדלב םינש ששו הנש םינמש ןב םרבאו 16 16 1
:םימת היהו ינפל ךלהתה ידש לא ינא וילא רמאיו םרבא לא הוהי אריו םינש עשתו הנש םיעשת ןב םרבא יהיו 1 17 1
:דאמ דאמב ךתוא הבראו ךניבו יניב יתירב הנתאו 2 17 1
:רמאל םיהלא ותא רבדיו וינפ לע םרבא לפיו 3 17 1
:םיוג ןומה באל תייהו ךתא יתירב הנה ינא 4 17 1
:ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו 5 17 1
:ואצי ךממ םיכלמו םיוגל ךיתתנו דאמ דאמב ךתא יתרפהו 6 17 1
:ךירחא ךערזלו םיהלאל ךל תויהל םלוע תירבל םתרדל ךירחא ךערז ןיבו ךניבו יניב יתירב תא יתמקהו 7 17 1
:םיהלאל םהל יתייהו םלוע תזחאל ןענכ ץרא לכ תא ךירגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו 8 17 1
:םתרדל ךירחא ךערזו התא רמשת יתירב תא התאו םהרבא לא םיהלא רמאיו 9 17 1
:רכז לכ םכל לומה ךירחא ךערז ןיבו םכיניבו יניב ורמשת רשא יתירב תאז 10 17 1
:םכיניבו יניב תירב תואל היהו םכתלרע רשב תא םתלמנו 11 17 1
:אוה ךערזמ אל רשא רכנ ןב לכמ ףסכ תנקמו תיב דילי םכיתרדל רכז לכ םכל לומי םימי תנמש ןבו 12 17 1
:םלוע תירבל םכרשבב יתירב התיהו ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומי לומה 13 17 1
S :רפה יתירב תא הימעמ אוהה שפנה התרכנו ותלרע רשב תא לומי אל רשא רכז לרעו 14 17 1
:המש הרש יכ ירש המש תא ארקת אל ךתשא ירש םהרבא לא םיהלא רמאיו 15 17 1
:ויהי הנממ םימע יכלמ םיוגל התיהו היתכרבו ןב ךל הנממ יתתנ םגו התא יתכרבו 16 17 1
:דלת הנש םיעשת תבה הרש םאו דלוי הנש האמ ןבלה ובלב רמאיו קחציו וינפ לע םהרבא לפיו 17 17 1
:ךינפל היחי לאעמשי ול םיהלאה לא םהרבא רמאיו 18 17 1
:וירחא וערזל םלוע תירבל ותא יתירב תא יתמקהו קחצי ומש תא תארקו ןב ךל תדלי ךתשא הרש לבא םיהלא רמאיו 19 17 1
:לודג יוגל ויתתנו דילוי םאישנ רשע םינש דאמ דאמב ותא יתיברהו ותא יתירפהו ותא יתכרב הנה ךיתעמש לאעמשילו 20 17 1
:תרחאה הנשב הזה דעומל הרש ךל דלת רשא קחצי תא םיקא יתירב תאו 21 17 1
:םהרבא לעמ םיהלא לעיו ותא רבדל לכיו 22 17 1
:םיהלא ותא רבד רשאכ הזה םויה םצעב םתלרע רשב תא למיו םהרבא תיב ישנאב רכז לכ ופסכ תנקמ לכ תאו ותיב ידילי לכ תאו ונב לאעמשי תא םהרבא חקיו 23 17 1
:ותלרע רשב ולמהב הנש עשתו םיעשת ןב םהרבאו 24 17 1
:ותלרע רשב תא ולמהב הנש הרשע שלש ןב ונב לאעמשיו 25 17 1
:ונב לאעמשיו םהרבא לומנ הזה םויה םצעב 26 17 1
P :ותא ולמנ רכנ ןב תאמ ףסכ תנקמו תיב דילי ותיב ישנא לכו 27 17 1
:םויה םחכ להאה חתפ בשי אוהו ארממ ינלאב הוהי וילא אריו 1 18 1
:הצרא וחתשיו להאה חתפמ םתארקל ץריו אריו וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו 2 18 1
:ךדבע לעמ רבעת אנ לא ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא ינדא רמאיו 3 18 1
:ץעה תחת ונעשהו םכילגר וצחרו םימ טעמ אנ חקי 4 18 1
:תרבד רשאכ השעת ןכ ורמאיו םכדבע לע םתרבע ןכ לע יכ ורבעת רחא םכבל ודעסו םחל תפ החקאו 5 18 1
:תוגע ישעו ישול תלס חמק םיאס שלש ירהמ רמאיו הרש לא הלהאה םהרבא רהמיו 6 18 1
:ותא תושעל רהמיו רענה לא ןתיו בוטו ךר רקב ןב חקיו םהרבא ץר רקבה לאו 7 18 1
:ולכאיו ץעה תחת םהילע דמע אוהו םהינפל ןתיו השע רשא רקבה ןבו בלחו האמח חקיו 8 18 1
:להאב הנה רמאיו ךתשא הרש היא וילא ורמאיו 9 18 1
:וירחא אוהו להאה חתפ תעמש הרשו ךתשא הרשל ןב הנהו היח תעכ ךילא בושא בוש רמאיו 10 18 1
:םישנכ חרא הרשל תויהל לדח םימיב םיאב םינקז הרשו םהרבאו 11 18 1
:ןקז ינדאו הנדע יל התיה יתלב ירחא רמאל הברקב הרש קחצתו 12 18 1
:יתנקז ינאו דלא םנמא ףאה רמאל הרש הקחצ הז המל םהרבא לא הוהי רמאיו 13 18 1
:ןב הרשלו היח תעכ ךילא בושא דעומל רבד הוהימ אלפיה 14 18 1
:תקחצ יכ אל רמאיו הארי יכ יתקחצ אל רמאל הרש שחכתו 15 18 1
:םחלשל םמע ךלה םהרבאו םדס ינפ לע ופקשיו םישנאה םשמ ומקיו 16 18 1
:השע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה רמא הוהיו 17 18 1
:ץראה ייוג לכ וב וכרבנו םוצעו לודג יוגל היהי ויה םהרבאו 18 18 1
:וילע רבד רשא תא םהרבא לע הוהי איבה ןעמל טפשמו הקדצ תושעל הוהי ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ 19 18 1
:דאמ הדבכ יכ םתאטחו הבר יכ הרמעו םדס תקעז הוהי רמאיו 20 18 1
:העדא אל םאו הלכ ושע ילא האבה התקעצכה האראו אנ הדרא 21 18 1
:הוהי ינפל דמע ונדוע םהרבאו המדס וכליו םישנאה םשמ ונפיו 22 18 1
:עשר םע קידצ הפסת ףאה רמאיו םהרבא שגיו 23 18 1
:הברקב רשא םקידצה םישמח ןעמל םוקמל אשת אלו הפסת ףאה ריעה ךותב םקידצ םישמח שי ילוא 24 18 1
:טפשמ השעי אל ץראה לכ טפשה ךל הללח עשרכ קידצכ היהו עשר םע קידצ תימהל הזה רבדכ תשעמ ךל הללח 25 18 1
:םרובעב םוקמה לכל יתאשנו ריעה ךותב םקידצ םישמח םדסב אצמא םא הוהי רמאיו 26 18 1
:רפאו רפע יכנאו ינדא לא רבדל יתלאוה אנ הנה רמאיו םהרבא ןעיו 27 18 1
:השמחו םיעברא םש אצמא םא תיחשא אל רמאיו ריעה לכ תא השמחב תיחשתה השמח םקידצה םישמח ןורסחי ילוא 28 18 1
:םיעבראה רובעב השעא אל רמאיו םיעברא םש ןואצמי ילוא רמאיו וילא רבדל דוע ףסיו 29 18 1
:םישלש םש אצמא םא השעא אל רמאיו םישלש םש ןואצמי ילוא הרבדאו ינדאל רחי אנ לא רמאיו 30 18 1
:םירשעה רובעב תיחשא אל רמאיו םירשע םש ןואצמי ילוא ינדא לא רבדל יתלאוה אנ הנה רמאיו 31 18 1
:הרשעה רובעב תיחשא אל רמאיו הרשע םש ןואצמי ילוא םעפה ךא הרבדאו ינדאל רחי אנ לא רמאיו 32 18 1
:ומקמל בש םהרבאו םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ הוהי ךליו 33 18 1
:הצרא םיפא וחתשיו םתארקל םקיו טול אריו םדס רעשב בשי טולו ברעב המדס םיכאלמה ינש ואביו 1 19 1
:ןילנ בוחרב יכ אל ורמאיו םככרדל םתכלהו םתמכשהו םכילגר וצחרו ונילו םכדבע תיב לא אנ ורוס ינדא אנ הנה רמאיו 2 19 1
:ולכאיו הפא תוצמו התשמ םהל שעיו ותיב לא ואביו וילא ורסיו דאמ םב רצפיו 3 19 1
:הצקמ םעה לכ ןקז דעו רענמ תיבה לע ובסנ םדס ישנא ריעה ישנאו ובכשי םרט 4 19 1
:םתא העדנו ונילא םאיצוה הלילה ךילא ואב רשא םישנאה היא ול ורמאיו טול לא וארקיו 5 19 1
:וירחא רגס תלדהו החתפה טול םהלא אציו 6 19 1
:וערת יחא אנ לא רמאיו 7 19 1
:יתרק לצב ואב ןכ לע יכ רבד ושעת לא לאה םישנאל קר םכיניעב בוטכ ןהל ושעו םכילא ןהתא אנ האיצוא שיא ועדי אל רשא תונב יתש יל אנ הנה 8 19 1
:תלדה רבשל ושגיו דאמ טולב שיאב ורצפיו םהמ ךל ערנ התע טופש טפשיו רוגל אב דחאה ורמאיו האלה שג ורמאיו 9 19 1
:ורגס תלדה תאו התיבה םהילא טול תא ואיביו םדי תא םישנאה וחלשיו 10 19 1
:חתפה אצמל ואליו לודג דעו ןטקמ םירונסב וכה תיבה חתפ רשא םישנאה תאו 11 19 1
:םוקמה ןמ אצוה ריעב ךל רשא לכו ךיתנבו ךינבו ןתח הפ ךל ימ דע טול לא םישנאה ורמאיו 12 19 1
:התחשל הוהי ונחלשיו הוהי ינפ תא םתקעצ הלדג יכ הזה םוקמה תא ונחנא םיתחשמ יכ 13 19 1
:וינתח יניעב קחצמכ יהיו ריעה תא הוהי תיחשמ יכ הזה םוקמה ןמ ואצ ומוק רמאיו ויתנב יחקל וינתח לא רבדיו טול אציו 14 19 1
:ריעה ןועב הפסת ןפ תאצמנה ךיתנב יתש תאו ךתשא תא חק םוק רמאל טולב םיכאלמה וציאיו הלע רחשה ומכו 15 19 1
:ריעל ץוחמ והחניו והאציו וילע הוהי תלמחב ויתנב יתש דיבו ותשא דיבו ודיב םישנאה וקזחיו המהמתיו 16 19 1
:הפסת ןפ טלמה הרהה רככה לכב דמעת לאו ךירחא טיבת לא ךשפנ לע טלמה רמאיו הצוחה םתא םאיצוהכ יהיו 17 19 1
:ינדא אנ לא םהלא טול רמאיו 18 19 1
:יתמו הערה ינקבדת ןפ הרהה טלמהל לכוא אל יכנאו ישפנ תא תויחהל ידמע תישע רשא ךדסח לדגתו ךיניעב ןח ךדבע אצמ אנ הנה 19 19 1
:ישפנ יחתו אוה רעצמ אלה המש אנ הטלמא רעצמ איהו המש סונל הברק תאזה ריעה אנ הנה 20 19 1
:תרבד רשא ריעה תא יכפה יתלבל הזה רבדל םג ךינפ יתאשנ הנה וילא רמאיו 21 19 1
:רעוצ ריעה םש ארק ןכ לע המש ךאב דע רבד תושעל לכוא אל יכ המש טלמה רהמ 22 19 1
:הרעצ אב טולו ץראה לע אצי שמשה 23 19 1
:םימשה ןמ הוהי תאמ שאו תירפג הרמע לעו םדס לע ריטמה הוהיו 24 19 1
:המדאה חמצו םירעה יבשי לכ תאו רככה לכ תאו לאה םירעה תא ךפהיו 25 19 1
:חלמ ביצנ יהתו וירחאמ ותשא טבתו 26 19 1
:הוהי ינפ תא םש דמע רשא םוקמה לא רקבב םהרבא םכשיו 27 19 1
:ןשבכה רטיקכ ץראה רטיק הלע הנהו אריו רככה ץרא ינפ לכ לעו הרמעו םדס ינפ לע ףקשיו 28 19 1
:טול ןהב בשי רשא םירעה תא ךפהב הכפהה ךותמ טול תא חלשיו םהרבא תא םיהלא רכזיו רככה ירע תא םיהלא תחשב יהיו 29 19 1
:ויתנב יתשו אוה הרעמב בשיו רעוצב תבשל ארי יכ ומע ויתנב יתשו רהב בשיו רעוצמ טול לעיו 30 19 1
:ץראה לכ ךרדכ ונילע אובל ץראב ןיא שיאו ןקז וניבא הריעצה לא הריכבה רמאתו 31 19 1
:ערז וניבאמ היחנו ומע הבכשנו ןיי וניבא תא הקשנ הכל 32 19 1
:המוקבו הבכשב עדי אלו היבא תא בכשתו הריכבה אבתו אוה הלילב ןיי ןהיבא תא ןיקשתו 33 19 1
:ערז וניבאמ היחנו ומע יבכש יאבו הלילה םג ןיי ונקשנ יבא תא שמא יתבכש ןה הריעצה לא הריכבה רמאתו תרחממ יהיו 34 19 1
:המקבו הבכשב עדי אלו ומע בכשתו הריעצה םקתו ןיי ןהיבא תא אוהה הלילב םג ןיקשתו 35 19 1
:ןהיבאמ טול תונב יתש ןירהתו 36 19 1
:םויה דע באומ יבא אוה באומ ומש ארקתו ןב הריכבה דלתו 37 19 1
S :םויה דע ןומע ינב יבא אוה ימע ןב ומש ארקתו ןב הדלי אוה םג הריעצהו 38 19 1
:ררגב רגיו רוש ןיבו שדק ןיב בשיו בגנה הצרא םהרבא םשמ עסיו 1 20 1
:הרש תא חקיו ררג ךלמ ךלמיבא חלשיו אוה יתחא ותשא הרש לא םהרבא רמאיו 2 20 1
:לעב תלעב אוהו תחקל רשא השאה לע תמ ךנה ול רמאיו הלילה םולחב ךלמיבא לא םיהלא אביו 3 20 1
:גרהת קידצ םג יוגה ינדא רמאיו הילא ברק אל ךלמיבאו 4 20 1
:תאז יתישע יפכ ןיקנבו יבבל םתב אוה יחא הרמא אוה םג איהו אוה יתחא יל רמא אוה אלה 5 20 1
:הילא עגנל ךיתתנ אל ןכ לע יל וטחמ ךתוא יכנא םג ךשחאו תאז תישע ךבבל םתב יכ יתעדי יכנא םג םלחב םיהלאה וילא רמאיו 6 20 1
:ךל רשא לכו התא תומת תומ יכ עד בישמ ךניא םאו היחו ךדעב ללפתיו אוה איבנ יכ שיאה תשא בשה התעו 7 20 1
:דאמ םישנאה וארייו םהינזאב הלאה םירבדה לכ תא רבדיו וידבע לכל ארקיו רקבב ךלמיבא םכשיו 8 20 1
:ידמע תישע ושעי אל רשא םישעמ הלדג האטח יתכלממ לעו ילע תאבה יכ ךל יתאטח המו ונל תישע המ ול רמאיו םהרבאל ךלמיבא ארקיו 9 20 1
:הזה רבדה תא תישע יכ תיאר המ םהרבא לא ךלמיבא רמאיו 10 20 1
:יתשא רבד לע ינוגרהו הזה םוקמב םיהלא תארי ןיא קר יתרמא יכ םהרבא רמאיו 11 20 1
:השאל יל יהתו ימא תב אל ךא אוה יבא תב יתחא הנמא םגו 12 20 1
:אוה יחא יל ירמא המש אובנ רשא םוקמה לכ לא ידמע ישעת רשא ךדסח הז הל רמאו יבא תיבמ םיהלא יתא ועתה רשאכ יהיו 13 20 1
:ותשא הרש תא ול בשיו םהרבאל ןתיו תחפשו םידבעו רקבו ןאצ ךלמיבא חקיו 14 20 1
:בש ךיניעב בוטב ךינפל יצרא הנה ךלמיבא רמאיו 15 20 1
:תחכנו לכ תאו ךתא רשא לכל םיניע תוסכ ךל אוה הנה ךיחאל ףסכ ףלא יתתנ הנה רמא הרשלו 16 20 1
:ודליו ויתהמאו ותשא תאו ךלמיבא תא םיהלא אפריו םיהלאה לא םהרבא ללפתיו 17 20 1
S :םהרבא תשא הרש רבד לע ךלמיבא תיבל םחר לכ דעב הוהי רצע רצע יכ 18 20 1
:רבד רשאכ הרשל הוהי שעיו רמא רשאכ הרש תא דקפ הוהיו 1 21 1
:םיהלא ותא רבד רשא דעומל וינקזל ןב םהרבאל הרש דלתו רהתו 2 21 1
:קחצי הרש ול הדלי רשא ול דלונה ונב םש תא םהרבא ארקיו 3 21 1
:םיהלא ותא הוצ רשאכ םימי תנמש ןב ונב קחצי תא םהרבא למיו 4 21 1
:ונב קחצי תא ול דלוהב הנש תאמ ןב םהרבאו 5 21 1
:יל קחצי עמשה לכ םיהלא יל השע קחצ הרש רמאתו 6 21 1
:וינקזל ןב יתדלי יכ הרש םינב הקיניה םהרבאל ללמ ימ רמאתו 7 21 1
:קחצי תא למגה םויב לודג התשמ םהרבא שעיו למגיו דליה לדגיו 8 21 1
:קחצמ םהרבאל הדלי רשא תירצמה רגה ןב תא הרש ארתו 9 21 1
:קחצי םע ינב םע תאזה המאה ןב שריי אל יכ הנב תאו תאזה המאה שרג םהרבאל רמאתו 10 21 1
:ונב תדוא לע םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו 11 21 1
:ערז ךל ארקי קחציב יכ הלקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ ךתמא לעו רענה לע ךיניעב ערי לא םהרבא לא םיהלא רמאיו 12 21 1
:אוה ךערז יכ ונמישא יוגל המאה ןב תא םגו 13 21 1
:עבש ראב רבדמב עתתו ךלתו החלשיו דליה תאו המכש לע םש רגה לא ןתיו םימ תמחו םחל חקיו רקבב םהרבא םכשיו 14 21 1
:םחישה דחא תחת דליה תא ךלשתו תמחה ןמ םימה ולכיו 15 21 1
:ךבתו הלק תא אשתו דגנמ בשתו דליה תומב הארא לא הרמא יכ תשק יוחטמכ קחרה דגנמ הל בשתו ךלתו 16 21 1
:םש אוה רשאב רענה לוק לא םיהלא עמש יכ יארית לא רגה ךל המ הל רמאיו םימשה ןמ רגה לא םיהלא ךאלמ ארקיו רענה לוק תא םיהלא עמשיו 17 21 1
:ונמישא לודג יוגל יכ וב ךדי תא יקיזחהו רענה תא יאש ימוק 18 21 1
:רענה תא קשתו םימ תמחה תא אלמתו ךלתו םימ ראב ארתו היניע תא םיהלא חקפיו 19 21 1
:תשק הבר יהיו רבדמב בשיו לדגיו רענה תא םיהלא יהיו 20 21 1
P :םירצמ ץראמ השא ומא ול חקתו ןראפ רבדמב בשיו 21 21 1
:השע התא רשא לכב ךמע םיהלא רמאל םהרבא לא ואבצ רש לכיפו ךלמיבא רמאיו אוהה תעב יהיו 22 21 1
:הב התרג רשא ץראה םעו ידמע השעת ךמע יתישע רשא דסחכ ידכנלו ינינלו יל רקשת םא הנה םיהלאב יל העבשה התעו 23 21 1
:עבשא יכנא םהרבא רמאיו 24 21 1
:ךלמיבא ידבע ולזג רשא םימה ראב תודא לע ךלמיבא תא םהרבא חכוהו 25 21 1
:םויה יתלב יתעמש אל יכנא םגו יל תדגה אל התא םגו הזה רבדה תא השע ימ יתעדי אל ךלמיבא רמאיו 26 21 1
:תירב םהינש ותרכיו ךלמיבאל ןתיו רקבו ןאצ םהרבא חקיו 27 21 1
:ןהדבל ןאצה תשבכ עבש תא םהרבא בציו 28 21 1
:הנדבל תבצה רשא הלאה תשבכ עבש הנה המ םהרבא לא ךלמיבא רמאיו 29 21 1
:תאזה ראבה תא יתרפח יכ הדעל יל היהת רובעב ידימ חקת תשבכ עבש תא יכ רמאיו 30 21 1
:םהינש ועבשנ םש יכ עבש ראב אוהה םוקמל ארק ןכ לע 31 21 1
:םיתשלפ ץרא לא ובשיו ואבצ רש לכיפו ךלמיבא םקיו עבש ראבב תירב ותרכיו 32 21 1
:םלוע לא הוהי םשב םש ארקיו עבש ראבב לשא עטיו 33 21 1
P :םיבר םימי םיתשלפ ץראב םהרבא רגיו 34 21 1
:יננה רמאיו םהרבא וילא רמאיו םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו 1 22 1
:ךילא רמא רשא םירהה דחא לע הלעל םש והלעהו הירמה ץרא לא ךל ךלו קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק רמאיו 2 22 1
:םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ךליו םקיו הלע יצע עקביו ונב קחצי תאו ותא וירענ ינש תא חקיו ורמח תא שבחיו רקבב םהרבא םכשיו 3 22 1
:קחרמ םוקמה תא אריו ויניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב 4 22 1
:םכילא הבושנו הוחתשנו הכ דע הכלנ רענהו ינאו רומחה םע הפ םכל ובש וירענ לא םהרבא רמאיו 5 22 1
:ודחי םהינש וכליו תלכאמה תאו שאה תא ודיב חקיו ונב קחצי לע םשיו הלעה יצע תא םהרבא חקיו 6 22 1
:הלעל השה היאו םיצעהו שאה הנה רמאיו ינב יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא םהרבא לא קחצי רמאיו 7 22 1
:ודחי םהינש וכליו ינב הלעל השה ול הארי םיהלא םהרבא רמאיו 8 22 1
:םיצעל לעממ חבזמה לע ותא םשיו ונב קחצי תא דקעיו םיצעה תא ךרעיו חבזמה תא םהרבא םש ןביו םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ואביו 9 22 1
:ונב תא טחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא םהרבא חלשיו 10 22 1
:יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו םימשה ןמ הוהי ךאלמ וילא ארקיו 11 22 1
:ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא םיהלא ארי יכ יתעדי התע יכ המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא רמאיו 12 22 1
:ונב תחת הלעל והלעיו ליאה תא חקיו םהרבא ךליו וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו 13 22 1
:הארי הוהי רהב םויה רמאי רשא הארי הוהי אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו 14 22 1
:םימשה ןמ תינש םהרבא לא הוהי ךאלמ ארקיו 15 22 1
:ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ הוהי םאנ יתעבשנ יב רמאיו 16 22 1
:ויביא רעש תא ךערז שריו םיה תפש לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז תא הברא הברהו ךכרבא ךרב יכ 17 22 1
:ילקב תעמש רשא בקע ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו 18 22 1
P :עבש ראבב םהרבא בשיו עבש ראב לא ודחי וכליו ומקיו וירענ לא םהרבא בשיו 19 22 1
:ךיחא רוחנל םינב אוה םג הכלמ הדלי הנה רמאל םהרבאל דגיו הלאה םירבדה ירחא יהיו 20 22 1
:םרא יבא לאומק תאו ויחא זוב תאו ורכב ץוע תא 21 22 1
:לאותב תאו ףלדי תאו שדלפ תאו וזח תאו דשכ תאו 22 22 1
:םהרבא יחא רוחנל הכלמ הדלי הלא הנמש הקבר תא דלי לאותבו 23 22 1
S :הכעמ תאו שחת תאו םחג תאו חבט תא אוה םג דלתו המואר המשו ושגליפו 24 22 1
:הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו 1 23 1
:התכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו ןענכ ץראב ןורבח אוה עברא תירקב הרש תמתו 2 23 1
:רמאל תח ינב לא רבדיו ותמ ינפ לעמ םהרבא םקיו 3 23 1
:ינפלמ יתמ הרבקאו םכמע רבק תזחא יל ונת םכמע יכנא בשותו רג 4 23 1
:ול רמאל םהרבא תא תח ינב ונעיו 5 23 1
:ךתמ רבקמ ךממ הלכי אל ורבק תא ונממ שיא ךתמ תא רבק ונירבק רחבמב ונכותב התא םיהלא אישנ ינדא ונעמש 6 23 1
:תח ינבל ץראה םעל וחתשיו םהרבא םקיו 7 23 1
:רחצ ןב ןורפעב יל ועגפו ינועמש ינפלמ יתמ תא רבקל םכשפנ תא שי םא רמאל םתא רבדיו 8 23 1
:רבק תזחאל םככותב יל הננתי אלמ ףסכב והדש הצקב רשא ול רשא הלפכמה תרעמ תא יל ןתיו 9 23 1
:רמאל וריע רעש יאב לכל תח ינב ינזאב םהרבא תא יתחה ןורפע ןעיו תח ינב ךותב בשי ןורפעו 10 23 1
:ךתמ רבק ךל היתתנ ימע ינב יניעל היתתנ ךל וב רשא הרעמהו ךל יתתנ הדשה ינעמש ינדא אל 11 23 1
:ץראה םע ינפל םהרבא וחתשיו 12 23 1
:המש יתמ תא הרבקאו ינממ חק הדשה ףסכ יתתנ ינעמש ול התא םא ךא רמאל ץראה םע ינזאב ןורפע לא רבדיו 13 23 1
:ול רמאל םהרבא תא ןורפע ןעיו 14 23 1
:רבק ךתמ תאו אוה המ ךניבו יניב ףסכ לקש תאמ עברא ץרא ינעמש ינדא 15 23 1
:רחסל רבע ףסכ לקש תואמ עברא תח ינב ינזאב רבד רשא ףסכה תא ןרפעל םהרבא לקשיו ןורפע לא םהרבא עמשיו 16 23 1
:ביבס ולבג לכב רשא הדשב רשא ץעה לכו וב רשא הרעמהו הדשה ארממ ינפל רשא הלפכמב רשא ןורפע הדש םקיו 17 23 1
:וריע רעש יאב לכב תח ינב יניעל הנקמל םהרבאל 18 23 1
:ןענכ ץראב ןורבח אוה ארממ ינפ לע הלפכמה הדש תרעמ לא ותשא הרש תא םהרבא רבק ןכ ירחאו 19 23 1
S :תח ינב תאמ רבק תזחאל םהרבאל וב רשא הרעמהו הדשה םקיו 20 23 1
:לכב םהרבא תא ךרב הוהיו םימיב אב ןקז םהרבאו 1 24 1
:יכרי תחת ךדי אנ םיש ול רשא לכב לשמה ותיב ןקז ודבע לא םהרבא רמאיו 2 24 1
:וברקב בשוי יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל רשא ץראה יהלאו םימשה יהלא הוהיב ךעיבשאו 3 24 1
:קחציל ינבל השא תחקלו ךלת יתדלומ לאו יצרא לא יכ 4 24 1
:םשמ תאצי רשא ץראה לא ךנב תא בישא בשהה תאזה ץראה לא ירחא תכלל השאה הבאת אל ילוא דבעה וילא רמאיו 5 24 1
:המש ינב תא בישת ןפ ךל רמשה םהרבא וילא רמאיו 6 24 1
:םשמ ינבל השא תחקלו ךינפל וכאלמ חלשי אוה תאזה ץראה תא ןתא ךערזל רמאל יל עבשנ רשאו יל רבד רשאו יתדלומ ץראמו יבא תיבמ ינחקל רשא םימשה יהלא הוהי 7 24 1
:המש בשת אל ינב תא קר תאז יתעבשמ תיקנו ךירחא תכלל השאה הבאת אל םאו 8 24 1
:הזה רבדה לע ול עבשיו וינדא םהרבא ךרי תחת ודי תא דבעה םשיו 9 24 1
:רוחנ ריע לא םירהנ םרא לא ךליו םקיו ודיב וינדא בוט לכו ךליו וינדא ילמגמ םילמג הרשע דבעה חקיו 10 24 1
:תבאשה תאצ תעל ברע תעל םימה ראב לא ריעל ץוחמ םילמגה ךרביו 11 24 1
:םהרבא ינדא םע דסח השעו םויה ינפל אנ הרקה םהרבא ינדא יהלא הוהי רמאיו 12 24 1
:םימ באשל תאצי ריעה ישנא תונבו םימה ןיע לע בצנ יכנא הנה 13 24 1
:ינדא םע דסח תישע יכ עדא הבו קחציל ךדבעל תחכה התא הקשא ךילמג םגו התש הרמאו התשאו ךדכ אנ יטה הילא רמא רשא רענה היהו 14 24 1
:המכש לע הדכו םהרבא יחא רוחנ תשא הכלמ ןב לאותבל הדלי רשא תאצי הקבר הנהו רבדל הלכ םרט אוה יהיו 15 24 1
:לעתו הדכ אלמתו הניעה דרתו העדי אל שיאו הלותב דאמ הארמ תבט רענהו 16 24 1
:ךדכמ םימ טעמ אנ יניאימגה רמאיו התארקל דבעה ץריו 17 24 1
:והקשתו הדי לע הדכ דרתו רהמתו ינדא התש רמאתו 18 24 1
:תתשל ולכ םא דע באשא ךילמגל םג רמאתו ותקשהל לכתו 19 24 1
:וילמג לכל באשתו באשל ראבה לא דוע ץרתו תקשה לא הדכ רעתו רהמתו 20 24 1
:אל םא וכרד הוהי חילצהה תעדל שירחמ הל האתשמ שיאהו 21 24 1
:םלקשמ בהז הרשע הידי לע םידימצ ינשו ולקשמ עקב בהז םזנ שיאה חקיו תותשל םילמגה ולכ רשאכ יהיו 22 24 1
:ןילל ונל םוקמ ךיבא תיב שיה יל אנ ידיגה תא ימ תב רמאיו 23 24 1
:רוחנל הדלי רשא הכלמ ןב יכנא לאותב תב וילא רמאתו 24 24 1
:ןולל םוקמ םג ונמע בר אופסמ םג ןבת םג וילא רמאתו 25 24 1
:הוהיל וחתשיו שיאה דקיו 26 24 1
:ינדא יחא תיב הוהי ינחנ ךרדב יכנא ינדא םעמ ותמאו ודסח בזע אל רשא םהרבא ינדא יהלא הוהי ךורב רמאיו 27 24 1
:הלאה םירבדכ המא תיבל דגתו רענה ץרתו 28 24 1
:ןיעה לא הצוחה שיאה לא ןבל ץריו ןבל ומשו חא הקברלו 29 24 1
:ןיעה לע םילמגה לע דמע הנהו שיאה לא אביו שיאה ילא רבד הכ רמאל ותחא הקבר ירבד תא ועמשכו ותחא ידי לע םידמצה תאו םזנה תא תארכ יהיו 30 24 1
:םילמגל םוקמו תיבה יתינפ יכנאו ץוחב דמעת המל הוהי ךורב אוב רמאיו 31 24 1
:ותא רשא םישנאה ילגרו וילגר ץחרל םימו םילמגל אופסמו ןבת ןתיו םילמגה חתפיו התיבה שיאה אביו 32 24 1
(םשויו) :רבד רמאיו ירבד יתרבד םא דע לכא אל רמאיו לכאל וינפל םשייו 33 24 1
:יכנא םהרבא דבע רמאיו 34 24 1
:םירמחו םילמגו תחפשו םדבעו בהזו ףסכו רקבו ןאצ ול ןתיו לדגיו דאמ ינדא תא ךרב הוהיו 35 24 1
:ול רשא לכ תא ול ןתיו התנקז ירחא ינדאל ןב ינדא תשא הרש דלתו 36 24 1
:וצראב בשי יכנא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל רמאל ינדא ינעבשיו 37 24 1
:ינבל השא תחקלו יתחפשמ לאו ךלת יבא תיב לא אל םא 38 24 1
:ירחא השאה ךלת אל ילא ינדא לא רמאו 39 24 1
:יבא תיבמו יתחפשממ ינבל השא תחקלו ךכרד חילצהו ךתא וכאלמ חלשי וינפל יתכלהתה רשא הוהי ילא רמאיו 40 24 1
:יתלאמ יקנ תייהו ךל ונתי אל םאו יתחפשמ לא אובת יכ יתלאמ הקנת זא 41 24 1
:הילע ךלה יכנא רשא יכרד חילצמ אנ ךשי םא םהרבא ינדא יהלא הוהי רמאו ןיעה לא םויה אבאו 42 24 1
:ךדכמ םימ טעמ אנ יניקשה הילא יתרמאו באשל תאציה המלעה היהו םימה ןיע לע בצנ יכנא הנה 43 24 1
:ינדא ןבל הוהי חיכה רשא השאה אוה באשא ךילמגל םגו התש התא םג ילא הרמאו 44 24 1
:אנ יניקשה הילא רמאו באשתו הניעה דרתו המכש לע הדכו תאצי הקבר הנהו יבל לא רבדל הלכא םרט ינא 45 24 1
:התקשה םילמגה םגו תשאו הקשא ךילמג םגו התש רמאתו הילעמ הדכ דרותו רהמתו 46 24 1
:הידי לע םידימצהו הפא לע םזנה םשאו הכלמ ול הדלי רשא רוחנ ןב לאותב תב רמאתו תא ימ תב רמאו התא לאשאו 47 24 1
:ונבל ינדא יחא תב תא תחקל תמא ךרדב ינחנה רשא םהרבא ינדא יהלא הוהי תא ךרבאו הוהיל הוחתשאו דקאו 48 24 1
:לאמש לע וא ןימי לע הנפאו יל ודיגה אל םאו יל ודיגה ינדא תא תמאו דסח םישע םכשי םא התעו 49 24 1
:בוט וא ער ךילא רבד לכונ אל רבדה אצי הוהימ ורמאיו לאותבו ןבל ןעיו 50 24 1
:הוהי רבד רשאכ ךינדא ןבל השא יהתו ךלו חק ךינפל הקבר הנה 51 24 1
:הוהיל הצרא וחתשיו םהירבד תא םהרבא דבע עמש רשאכ יהיו 52 24 1
:המאלו היחאל ןתנ תנדגמו הקברל ןתיו םידגבו בהז ילכו ףסכ ילכ דבעה אצויו 53 24 1
:ינדאל ינחלש רמאיו רקבב ומוקיו וניליו ומע רשא םישנאהו אוה ותשיו ולכאיו 54 24 1
:ךלת רחא רושע וא םימי ונתא רענה בשת המאו היחא רמאיו 55 24 1
:ינדאל הכלאו ינוחלש יכרד חילצה הוהיו יתא ורחאת לא םהלא רמאיו 56 24 1
:היפ תא הלאשנו רענל ארקנ ורמאיו 57 24 1
:ךלא רמאתו הזה שיאה םע יכלתה הילא ורמאיו הקברל וארקיו 58 24 1
:וישנא תאו םהרבא דבע תאו התקנמ תאו םתחא הקבר תא וחלשיו 59 24 1
:ויאנש רעש תא ךערז שרייו הבבר יפלאל ייה תא ונתחא הל ורמאיו הקבר תא וכרביו 60 24 1
:ךליו הקבר תא דבעה חקיו שיאה ירחא הנכלתו םילמגה לע הנבכרתו היתרענו הקבר םקתו 61 24 1
:בגנה ץראב בשוי אוהו יאר יחל ראב אובמ אב קחציו 62 24 1
:םיאב םילמג הנהו אריו ויניע אשיו ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו 63 24 1
:למגה לעמ לפתו קחצי תא ארתו היניע תא הקבר אשתו 64 24 1
:סכתתו ףיעצה חקתו ינדא אוה דבעה רמאיו ונתארקל הדשב ךלהה הזלה שיאה ימ דבעה לא רמאתו 65 24 1
:השע רשא םירבדה לכ תא קחציל דבעה רפסיו 66 24 1
P :ומא ירחא קחצי םחניו הבהאיו השאל ול יהתו הקבר תא חקיו ומא הרש הלהאה קחצי האביו 67 24 1
:הרוטק המשו השא חקיו םהרבא ףסיו 1 25 1
:חוש תאו קבשי תאו ןידמ תאו ןדמ תאו ןשקי תאו ןרמז תא ול דלתו 2 25 1
:םימאלו םישוטלו םרושא ויה ןדד ינבו ןדד תאו אבש תא דלי ןשקיו 3 25 1
:הרוטק ינב הלא לכ העדלאו עדיבאו ךנחו רפעו הפיע ןידמ ינבו 4 25 1
:קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןתיו 5 25 1
:םדק ץרא לא המדק יח ונדועב ונב קחצי לעמ םחלשיו תנתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגליפה ינבלו 6 25 1
:םינש שמחו הנש םיעבשו הנש תאמ יח רשא םהרבא ייח ינש ימי הלאו 7 25 1
:וימע לא ףסאיו עבשו ןקז הבוט הבישב םהרבא תמיו עוגיו 8 25 1
:ארממ ינפ לע רשא יתחה רחצ ןב ןרפע הדש לא הלפכמה תרעמ לא וינב לאעמשיו קחצי ותא ורבקיו 9 25 1
:ותשא הרשו םהרבא רבק המש תח ינב תאמ םהרבא הנק רשא הדשה 10 25 1
S :יאר יחל ראב םע קחצי בשיו ונב קחצי תא םיהלא ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו 11 25 1
:םהרבאל הרש תחפש תירצמה רגה הדלי רשא םהרבא ןב לאעמשי תדלת הלאו 12 25 1
:םשבמו לאבדאו רדקו תיבנ לאעמשי רכב םתדלותל םתמשב לאעמשי ינב תומש הלאו 13 25 1
:אשמו המודו עמשמו 14 25 1
:המדקו שיפנ רוטי אמיתו דדח 15 25 1
:םתמאל םאישנ רשע םינש םתריטבו םהירצחב םתמש הלאו לאעמשי ינב םה הלא 16 25 1
:וימע לא ףסאיו תמיו עוגיו םינש עבשו הנש םישלשו הנש תאמ לאעמשי ייח ינש הלאו 17 25 1
P :לפנ ויחא לכ ינפ לע הרושא הכאב םירצמ ינפ לע רשא רוש דע הליוחמ ונכשיו 18 25 1
:קחצי תא דילוה םהרבא םהרבא ןב קחצי תדלות הלאו 19 25 1
:השאל ול ימראה ןבל תוחא םרא ןדפמ ימראה לאותב תב הקבר תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחצי יהיו 20 25 1
:ותשא הקבר רהתו הוהי ול רתעיו אוה הרקע יכ ותשא חכנל הוהיל קחצי רתעיו 21 25 1
:הוהי תא שרדל ךלתו יכנא הז המל ןכ םא רמאתו הברקב םינבה וצצרתיו 22 25 1
(םיוג) :ריעצ דבעי ברו ץמאי םאלמ םאלו ודרפי ךיעממ םימאל ינשו ךנטבב םייג ינש הל הוהי רמאיו 23 25 1
:הנטבב םמות הנהו תדלל הימי ואלמיו 24 25 1
:ושע ומש וארקיו רעש תרדאכ ולכ ינומדא ןושארה אציו 25 25 1
:םתא תדלב הנש םישש ןב קחציו בקעי ומש ארקיו ושע בקעב תזחא ודיו ויחא אצי ןכ ירחאו 26 25 1
:םילהא בשי םת שיא בקעיו הדש שיא דיצ עדי שיא ושע יהיו םירענה ולדגיו 27 25 1
:בקעי תא תבהא הקברו ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו 28 25 1
:ףיע אוהו הדשה ןמ ושע אביו דיזנ בקעי דזיו 29 25 1
:םודא ומש ארק ןכ לע יכנא ףיע יכ הזה םדאה םדאה ןמ אנ ינטיעלה בקעי לא ושע רמאיו 30 25 1
:יל ךתרכב תא םויכ הרכמ בקעי רמאיו 31 25 1
:הרכב יל הז המלו תומל ךלוה יכנא הנה ושע רמאיו 32 25 1
:בקעיל ותרכב תא רכמיו ול עבשיו םויכ יל העבשה בקעי רמאיו 33 25 1
S :הרכבה תא ושע זביו ךליו םקיו תשיו לכאיו םישדע דיזנו םחל ושעל ןתנ בקעיו 34 25 1
:הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא קחצי ךליו םהרבא ימיב היה רשא ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו 1 26 1
:ךילא רמא רשא ץראב ןכש המירצמ דרת לא רמאיו הוהי וילא אריו 2 26 1
:ךיבא םהרבאל יתעבשנ רשא העבשה תא יתמקהו לאה תצראה לכ תא ןתא ךערזלו ךל יכ ךכרבאו ךמע היהאו תאזה ץראב רוג 3 26 1
:ץראה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו לאה תצראה לכ תא ךערזל יתתנו םימשה יבכוככ ךערז תא יתיברהו 4 26 1
:יתרותו יתוקח יתוצמ יתרמשמ רמשיו ילקב םהרבא עמש רשא בקע 5 26 1
:ררגב קחצי בשיו 6 26 1
:איה הארמ תבוט יכ הקבר לע םוקמה ישנא ינגרהי ןפ יתשא רמאל ארי יכ אוה יתחא רמאיו ותשאל םוקמה ישנא ולאשיו 7 26 1
:ותשא הקבר תא קחצמ קחצי הנהו אריו ןולחה דעב םיתשלפ ךלמ ךלמיבא ףקשיו םימיה םש ול וכרא יכ יהיו 8 26 1
:הילע תומא ןפ יתרמא יכ קחצי וילא רמאיו אוה יתחא תרמא ךיאו אוה ךתשא הנה ךא רמאיו קחציל ךלמיבא ארקיו 9 26 1
:םשא ונילע תאבהו ךתשא תא םעה דחא בכש טעמכ ונל תישע תאז המ ךלמיבא רמאיו 10 26 1
:תמוי תומ ותשאבו הזה שיאב עגנה רמאל םעה לכ תא ךלמיבא וציו 11 26 1
:הוהי והכרביו םירעש האמ אוהה הנשב אצמיו אוהה ץראב קחצי ערזיו 12 26 1
:דאמ לדג יכ דע לדגו ךולה ךליו שיאה לדגיו 13 26 1
:םיתשלפ ותא ואנקיו הבר הדבעו רקב הנקמו ןאצ הנקמ ול יהיו 14 26 1
:רפע םואלמיו םיתשלפ םומתס ויבא םהרבא ימיב ויבא ידבע ורפח רשא תראבה לכו 15 26 1
:דאמ ונממ תמצע יכ ונמעמ ךל קחצי לא ךלמיבא רמאיו 16 26 1
:םש בשיו ררג לחנב ןחיו קחצי םשמ ךליו 17 26 1
:ויבא ןהל ארק רשא תמשכ תומש ןהל ארקיו םהרבא תומ ירחא םיתשלפ םומתסיו ויבא םהרבא ימיב ורפח רשא םימה תראב תא רפחיו קחצי בשיו 18 26 1
:םייח םימ ראב םש ואצמיו לחנב קחצי ידבע ורפחיו 19 26 1
:ומע וקשעתה יכ קשע ראבה םש ארקיו םימה ונל רמאל קחצי יער םע ררג יער וביריו 20 26 1
:הנטש המש ארקיו הילע םג וביריו תרחא ראב ורפחיו 21 26 1
:ץראב ונירפו ונל הוהי ביחרה התע יכ רמאיו תובחר המש ארקיו הילע ובר אלו תרחא ראב רפחיו םשמ קתעיו 22 26 1
:עבש ראב םשמ לעיו 23 26 1
:ידבע םהרבא רובעב ךערז תא יתיברהו ךיתכרבו יכנא ךתא יכ ארית לא ךיבא םהרבא יהלא יכנא רמאיו אוהה הלילב הוהי וילא אריו 24 26 1
:ראב קחצי ידבע םש ורכיו ולהא םש טיו הוהי םשב ארקיו חבזמ םש ןביו 25 26 1
:ואבצ רש לכיפו והערמ תזחאו ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו 26 26 1
:םכתאמ ינוחלשתו יתא םתאנש םתאו ילא םתאב עודמ קחצי םהלא רמאיו 27 26 1
:ךמע תירב התרכנו ךניבו וניניב וניתוניב הלא אנ יהת רמאנו ךמע הוהי היה יכ וניאר ואר ורמאיו 28 26 1
:הוהי ךורב התע התא םולשב ךחלשנו בוט קר ךמע ונישע רשאכו ךונעגנ אל רשאכ הער ונמע השעת םא 29 26 1
:ותשיו ולכאיו התשמ םהל שעיו 30 26 1
:םולשב ותאמ וכליו קחצי םחלשיו ויחאל שיא ועבשיו רקבב ומיכשיו 31 26 1
:םימ ונאצמ ול ורמאיו ורפח רשא ראבה תודא לע ול ודגיו קחצי ידבע ואביו אוהה םויב יהיו 32 26 1
S :הזה םויה דע עבש ראב ריעה םש ןכ לע העבש התא ארקיו 33 26 1
:יתחה ןליא תב תמשב תאו יתחה יראב תב תידוהי תא השא חקיו הנש םיעברא ןב ושע יהיו 34 26 1
S :הקברלו קחציל חור תרמ ןייהתו 35 26 1
:יננה וילא רמאיו ינב וילא רמאיו לדגה ונב ושע תא ארקיו תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו 1 27 1
:יתומ םוי יתעדי אל יתנקז אנ הנה רמאיו 2 27 1
(דיצ) :הדיצ יל הדוצו הדשה אצו ךתשקו ךילת ךילכ אנ אש התעו 3 27 1
:תומא םרטב ישפנ ךכרבת רובעב הלכאו יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו 4 27 1
:איבהל דיצ דוצל הדשה ושע ךליו ונב ושע לא קחצי רבדב תעמש הקברו 5 27 1
:רמאל ךיחא ושע לא רבדמ ךיבא תא יתעמש הנה רמאל הנב בקעי לא הרמא הקברו 6 27 1
:יתומ ינפל הוהי ינפל הככרבאו הלכאו םימעטמ יל השעו דיצ יל האיבה 7 27 1
:ךתא הוצמ ינא רשאל ילקב עמש ינב התעו 8 27 1
:בהא רשאכ ךיבאל םימעטמ םתא השעאו םיבט םיזע יידג ינש םשמ יל חקו ןאצה לא אנ ךל 9 27 1
:ותומ ינפל ךכרבי רשא רבעב לכאו ךיבאל תאבהו 10 27 1
:קלח שיא יכנאו רעש שיא יחא ושע ןה ומא הקבר לא בקעי רמאיו 11 27 1
:הכרב אלו הללק ילע יתאבהו עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשמי ילוא 12 27 1
:יל חק ךלו ילקב עמש ךא ינב ךתללק ילע ומא ול רמאתו 13 27 1
:ויבא בהא רשאכ םימעטמ ומא שעתו ומאל אביו חקיו ךליו 14 27 1
:ןטקה הנב בקעי תא שבלתו תיבב התא רשא תדמחה לדגה הנב ושע ידגב תא הקבר חקתו 15 27 1
:ויראוצ תקלח לעו וידי לע השיבלה םיזעה יידג תרע תאו 16 27 1
:הנב בקעי דיב התשע רשא םחלה תאו םימעטמה תא ןתתו 17 27 1
:ינב התא ימ יננה רמאיו יבא רמאיו ויבא לא אביו 18 27 1
:ךשפנ ינכרבת רובעב ידיצמ הלכאו הבש אנ םוק ילא תרבד רשאכ יתישע ךרכב ושע יכנא ויבא לא בקעי רמאיו 19 27 1
:ינפל ךיהלא הוהי הרקה יכ רמאיו ינב אצמל תרהמ הז המ ונב לא קחצי רמאיו 20 27 1
:אל םא ושע ינב הז התאה ינב ךשמאו אנ השג בקעי לא קחצי רמאיו 21 27 1
:ושע ידי םידיהו בקעי לוק לקה רמאיו והשמיו ויבא קחצי לא בקעי שגיו 22 27 1
:והכרביו תרעש ויחא ושע ידיכ וידי ויה יכ וריכה אלו 23 27 1
:ינא רמאיו ושע ינב הז התא רמאיו 24 27 1
:תשיו ןיי ול אביו לכאיו ול שגיו ישפנ ךכרבת ןעמל ינב דיצמ הלכאו יל השגה רמאיו 25 27 1
:ינב יל הקשו אנ השג ויבא קחצי וילא רמאיו 26 27 1
:הוהי וכרב רשא הדש חירכ ינב חיר האר רמאיו והכרביו וידגב חיר תא חריו ול קשיו שגיו 27 27 1
:שריתו ןגד ברו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלאה ךל ןתיו 28 27 1
(ווחתשיו) :ךורב ךיכרבמו רורא ךיררא ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הוה םימאל ךל וחתשיו םימע ךודבעי 29 27 1
:ודיצמ אב ויחא ושעו ויבא קחצי ינפ תאמ בקעי אצי אצי ךא יהיו בקעי תא ךרבל קחצי הלכ רשאכ יהיו 30 27 1
:ךשפנ ינכרבת רובעב ונב דיצמ לכאיו יבא םקי ויבאל רמאיו ויבאל אביו םימעטמ אוה םג שעיו 31 27 1
:ושע ךרכב ךנב ינא רמאיו התא ימ ויבא קחצי ול רמאיו 32 27 1
:היהי ךורב םג והכרבאו אובת םרטב לכמ לכאו יל אביו דיצ דצה אוה אופא ימ רמאיו דאמ דע הלדג הדרח קחצי דרחיו 33 27 1
:יבא ינא םג ינכרב ויבאל רמאיו דאמ דע הרמו הלדג הקעצ קעציו ויבא ירבד תא ושע עמשכ 34 27 1
:ךתכרב חקיו המרמב ךיחא אב רמאיו 35 27 1
:הכרב יל תלצא אלה רמאיו יתכרב חקל התע הנהו חקל יתרכב תא םימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק יכה רמאיו 36 27 1
:ינב השעא המ אופא הכלו ויתכמס שריתו ןגדו םידבעל ול יתתנ ויחא לכ תאו ךל ויתמש ריבג ןה ושעל רמאיו קחצי ןעיו 37 27 1
:ךביו ולק ושע אשיו יבא ינא םג ינכרב יבא ךל אוה תחא הכרבה ויבא לא ושע רמאיו 38 27 1
:לעמ םימשה לטמו ךבשומ היהי ץראה ינמשמ הנה וילא רמאיו ויבא קחצי ןעיו 39 27 1
:ךראוצ לעמ ולע תקרפו דירת רשאכ היהו דבעת ךיחא תאו היחת ךברח לעו 40 27 1
:יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי ובלב ושע רמאיו ויבא וכרב רשא הכרבה לע בקעי תא ושע םטשיו 41 27 1
:ךגרהל ךל םחנתמ ךיחא ושע הנה וילא רמאתו ןטקה הנב בקעיל ארקתו חלשתו לדגה הנב ושע ירבד תא הקברל דגיו 42 27 1
:הנרח יחא ןבל לא ךל חרב םוקו ילקב עמש ינב התעו 43 27 1
:ךיחא תמח בושת רשא דע םידחא םימי ומע תבשיו 44 27 1
:דחא םוי םכינש םג לכשא המל םשמ ךיתחקלו יתחלשו ול תישע רשא תא חכשו ךממ ךיחא ףא בוש דע 45 27 1
:םייח יל המל ץראה תונבמ הלאכ תח תונבמ השא בקעי חקל םא תח תונב ינפמ ייחב יתצק קחצי לא הקבר רמאתו 46 27 1
:ןענכ תונבמ השא חקת אל ול רמאיו והוציו ותא ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו 1 28 1
:ךמא יחא ןבל תונבמ השא םשמ ךל חקו ךמא יבא לאותב התיב םרא הנדפ ךל םוק 2 28 1
:םימע להקל תייהו ךבריו ךרפיו ךתא ךרבי ידש לאו 3 28 1
:םהרבאל םיהלא ןתנ רשא ךירגמ ץרא תא ךתשרל ךתא ךערזלו ךל םהרבא תכרב תא ךל ןתיו 4 28 1
:ושעו בקעי םא הקבר יחא ימראה לאותב ןב ןבל לא םרא הנדפ ךליו בקעי תא קחצי חלשיו 5 28 1
:ןענכ תונבמ השא חקת אל רמאל וילע וציו ותא וכרבב השא םשמ ול תחקל םרא הנדפ ותא חלשו בקעי תא קחצי ךרב יכ ושע אריו 6 28 1
:םרא הנדפ ךליו ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו 7 28 1
:ויבא קחצי יניעב ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו 8 28 1
S :השאל ול וישנ לע תויבנ תוחא םהרבא ןב לאעמשי תב תלחמ תא חקיו לאעמשי לא ושע ךליו 9 28 1
:הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו 10 28 1
:אוהה םוקמב בכשיו ויתשארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו שמשה אב יכ םש ןליו םוקמב עגפיו 11 28 1
:וב םידריו םילע םיהלא יכאלמ הנהו המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו םלחיו 12 28 1
:ךערזלו הננתא ךל הילע בכש התא רשא ץראה קחצי יהלאו ךיבא םהרבא יהלא הוהי ינא רמאיו וילע בצנ הוהי הנהו 13 28 1
:ךערזבו המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו הבגנו הנפצו המדקו המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו 14 28 1
:ךל יתרבד רשא תא יתישע םא רשא דע ךבזעא אל יכ תאזה המדאה לא ךיתבשהו ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו 15 28 1
:יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב הוהי שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקייו 16 28 1
:םימשה רעש הזו םיהלא תיב םא יכ הז ןיא הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו 17 28 1
:השאר לע ןמש קציו הבצמ התא םשיו ויתשארמ םש רשא ןבאה תא חקיו רקבב בקעי םכשיו 18 28 1
:הנשארל ריעה םש זול םלואו לא תיב אוהה םוקמה םש תא ארקיו 19 28 1
:שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב ינרמשו ידמע םיהלא היהי םא רמאל רדנ בקעי רדיו 20 28 1
:םיהלאל יל הוהי היהו יבא תיב לא םולשב יתבשו 21 28 1
:ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו םיהלא תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו 22 28 1
:םדק ינב הצרא ךליו וילגר בקעי אשיו 1 29 1
:ראבה יפ לע הלדג ןבאהו םירדעה וקשי אוהה ראבה ןמ יכ הילע םיצבר ןאצ ירדע השלש םש הנהו הדשב ראב הנהו אריו 2 29 1
:המקמל ראבה יפ לע ןבאה תא ובישהו ןאצה תא וקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה תא וללגו םירדעה לכ המש ופסאנו 3 29 1
:ונחנא ןרחמ ורמאיו םתא ןיאמ יחא בקעי םהל רמאיו 4 29 1
:ונעדי ורמאיו רוחנ ןב ןבל תא םתעדיה םהל רמאיו 5 29 1
:ןאצה םע האב ותב לחר הנהו םולש ורמאיו ול םולשה םהל רמאיו 6 29 1
:וער וכלו ןאצה וקשה הנקמה ףסאה תע אל לודג םויה דוע ןה רמאיו 7 29 1
:ןאצה וניקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה תא וללגו םירדעה לכ ופסאי רשא דע לכונ אל ורמאיו 8 29 1
:אוה הער יכ היבאל רשא ןאצה םע האב לחרו םמע רבדמ ונדוע 9 29 1
:ומא יחא ןבל ןאצ תא קשיו ראבה יפ לעמ ןבאה תא לגיו בקעי שגיו ומא יחא ןבל ןאצ תאו ומא יחא ןבל תב לחר תא בקעי האר רשאכ יהיו 10 29 1
:ךביו ולק תא אשיו לחרל בקעי קשיו 11 29 1
:היבאל דגתו ץרתו אוה הקבר ןב יכו אוה היבא יחא יכ לחרל בקעי דגיו 12 29 1
:הלאה םירבדה לכ תא ןבלל רפסיו ותיב לא והאיביו ול קשניו ול קבחיו ותארקל ץריו ותחא ןב בקעי עמש תא ןבל עמשכ יהיו 13 29 1
:םימי שדח ומע בשיו התא ירשבו ימצע ךא ןבל ול רמאיו 14 29 1
:ךתרכשמ המ יל הדיגה םנח ינתדבעו התא יחא יכה בקעיל ןבל רמאיו 15 29 1
:לחר הנטקה םשו האל הלדגה םש תונב יתש ןבללו 16 29 1
:הארמ תפיו ראת תפי התיה לחרו תוכר האל יניעו 17 29 1
:הנטקה ךתב לחרב םינש עבש ךדבעא רמאיו לחר תא בקעי בהאיו 18 29 1
:ידמע הבש רחא שיאל התא יתתמ ךל התא יתת בוט ןבל רמאיו 19 29 1
:התא ותבהאב םידחא םימיכ ויניעב ויהיו םינש עבש לחרב בקעי דבעיו 20 29 1
:הילא האובאו ימי ואלמ יכ יתשא תא הבה ןבל לא בקעי רמאיו 21 29 1
:התשמ שעיו םוקמה ישנא לכ תא ןבל ףסאיו 22 29 1
:הילא אביו וילא התא אביו ותב האל תא חקיו ברעב יהיו 23 29 1
:החפש ותב האלל ותחפש הפלז תא הל ןבל ןתיו 24 29 1
:ינתימר המלו ךמע יתדבע לחרב אלה יל תישע תאז המ ןבל לא רמאיו האל אוה הנהו רקבב יהיו 25 29 1
:הריכבה ינפל הריעצה תתל ונמוקמב ןכ השעי אל ןבל רמאיו 26 29 1
:תורחא םינש עבש דוע ידמע דבעת רשא הדבעב תאז תא םג ךל הנתנו תאז עבש אלמ 27 29 1
:השאל ול ותב לחר תא ול ןתיו תאז עבש אלמיו ןכ בקעי שעיו 28 29 1
:החפשל הל ותחפש ההלב תא ותב לחרל ןבל ןתיו 29 29 1
:תורחא םינש עבש דוע ומע דבעיו האלמ לחר תא םג בהאיו לחר לא םג אביו 30 29 1
:הרקע לחרו המחר תא חתפיו האל האונש יכ הוהי אריו 31 29 1
:ישיא ינבהאי התע יכ יינעב הוהי האר יכ הרמא יכ ןבואר ומש ארקתו ןב דלתו האל רהתו 32 29 1
:ןועמש ומש ארקתו הז תא םג יל ןתיו יכנא האונש יכ הוהי עמש יכ רמאתו ןב דלתו דוע רהתו 33 29 1
:יול ומש ארק ןכ לע םינב השלש ול יתדלי יכ ילא ישיא הולי םעפה התע רמאתו ןב דלתו דוע רהתו 34 29 1
:תדלמ דמעתו הדוהי ומש הארק ןכ לע הוהי תא הדוא םעפה רמאתו ןב דלתו דוע רהתו 35 29 1
:יכנא התמ ןיא םאו םינב יל הבה בקעי לא רמאתו התחאב לחר אנקתו בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו 1 30 1
:ןטב ירפ ךממ ענמ רשא יכנא םיהלא תחתה רמאיו לחרב בקעי ףא רחיו 2 30 1
:הנממ יכנא םג הנבאו יכרב לע דלתו הילא אב ההלב יתמא הנה רמאתו 3 30 1
:בקעי הילא אביו השאל התחפש ההלב תא ול ןתתו 4 30 1
:ןב בקעיל דלתו ההלב רהתו 5 30 1
:ןד ומש הארק ןכ לע ןב יל ןתיו ילקב עמש םגו םיהלא יננד לחר רמאתו 6 30 1
:בקעיל ינש ןב לחר תחפש ההלב דלתו דוע רהתו 7 30 1
:ילתפנ ומש ארקתו יתלכי םג יתחא םע יתלתפנ םיהלא ילותפנ לחר רמאתו 8 30 1
:השאל בקעיל התא ןתתו התחפש הפלז תא חקתו תדלמ הדמע יכ האל ארתו 9 30 1
:ןב בקעיל האל תחפש הפלז דלתו 10 30 1
(דג) (אב) :דג ומש תא ארקתו דגב האל רמאתו 11 30 1
:בקעיל ינש ןב האל תחפש הפלז דלתו 12 30 1
:רשא ומש תא ארקתו תונב ינורשא יכ ירשאב האל רמאתו 13 30 1
:ךנב יאדודמ יל אנ ינת האל לא לחר רמאתו ומא האל לא םתא אביו הדשב םיאדוד אצמיו םיטח ריצק ימיב ןבואר ךליו 14 30 1
:ךנב יאדוד תחת הלילה ךמע בכשי ןכל לחר רמאתו ינב יאדוד תא םג תחקלו ישיא תא ךתחק טעמה הל רמאתו 15 30 1
:אוה הלילב המע בכשיו ינב יאדודב ךיתרכש רכש יכ אובת ילא רמאתו ותארקל האל אצתו ברעב הדשה ןמ בקעי אביו 16 30 1
:ישימח ןב בקעיל דלתו רהתו האל לא םיהלא עמשיו 17 30 1
:רכששי ומש ארקתו ישיאל יתחפש יתתנ רשא ירכש םיהלא ןתנ האל רמאתו 18 30 1
:בקעיל ישש ןב דלתו האל דוע רהתו 19 30 1
:ןולבז ומש תא ארקתו םינב השש ול יתדלי יכ ישיא ינלבזי םעפה בוט דבז יתא םיהלא ינדבז האל רמאתו 20 30 1
:הניד המש תא ארקתו תב הדלי רחאו 21 30 1
:המחר תא חתפיו םיהלא הילא עמשיו לחר תא םיהלא רכזיו 22 30 1
:יתפרח תא םיהלא ףסא רמאתו ןב דלתו רהתו 23 30 1
:רחא ןב יל הוהי ףסי רמאל ףסוי ומש תא ארקתו 24 30 1
:יצראלו ימוקמ לא הכלאו ינחלש ןבל לא בקעי רמאיו ףסוי תא לחר הדלי רשאכ יהיו 25 30 1
:ךיתדבע רשא יתדבע תא תעדי התא יכ הכלאו ןהב ךתא יתדבע רשא ידלי תאו ישנ תא הנת 26 30 1
:ךללגב הוהי ינכרביו יתשחנ ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא ןבל וילא רמאיו 27 30 1
:הנתאו ילע ךרכש הבקנ רמאיו 28 30 1
:יתא ךנקמ היה רשא תאו ךיתדבע רשא תא תעדי התא וילא רמאיו 29 30 1
:יתיבל יכנא םג השעא יתמ התעו ילגרל ךתא הוהי ךרביו ברל ץרפיו ינפל ךל היה רשא טעמ יכ 30 30 1
:רמשא ךנאצ הערא הבושא הזה רבדה יל השעת םא המואמ יל ןתת אל בקעי רמאיו ךל ןתא המ רמאיו 31 30 1
:ירכש היהו םיזעב דקנו אולטו םיבשכב םוח הש לכו אולטו דקנ הש לכ םשמ רסה םויה ךנאצ לכב רבעא 32 30 1
:יתא אוה בונג םיבשכב םוחו םיזעב אולטו דקנ ונניא רשא לכ ךינפל ירכש לע אובת יכ רחמ םויב יתקדצ יב התנעו 33 30 1
:ךרבדכ יהי ול ןה ןבל רמאיו 34 30 1
:וינב דיב ןתיו םיבשכב םוח לכו וב ןבל רשא לכ תאלטהו תודקנה םיזעה לכ תאו םיאלטהו םידקעה םישיתה תא אוהה םויב רסיו 35 30 1
:תרתונה ןבל ןאצ תא הער בקעיו בקעי ןיבו וניב םימי תשלש ךרד םשיו 36 30 1
:תולקמה לע רשא ןבלה ףשחמ תונבל תולצפ ןהב לצפיו ןומרעו זולו חל הנבל לקמ בקעי ול חקיו 37 30 1
:תותשל ןאבב הנמחיו ןאצה חכנל תותשל ןאצה ןאבת רשא םימה תותקשב םיטהרב לצפ רשא תולקמה תא גציו 38 30 1
:םיאלטו םידקנ םידקע ןאצה ןדלתו תולקמה לא ןאצה ומחיו 39 30 1
:ןבל ןאצ לע םתש אלו ודבל םירדע ול תשיו ןבל ןאצב םוח לכו דקע לא ןאצה ינפ ןתיו בקעי דירפה םיבשכהו 40 30 1
:תולקמב הנמחיל םיטהרב ןאצה יניעל תולקמה תא בקעי םשו תורשקמה ןאצה םחי לכב היהו 41 30 1
:בקעיל םירשקהו ןבלל םיפטעה היהו םישי אל ןאצה ףיטעהבו 42 30 1
:םירמחו םילמגו םידבעו תוחפשו תובר ןאצ ול יהיו דאמ דאמ שיאה ץרפיו 43 30 1
:הזה דבכה לכ תא השע וניבאל רשאמו וניבאל רשא לכ תא בקעי חקל רמאל ןבל ינב ירבד תא עמשיו 1 31 1
:םושלש לומתכ ומע ונניא הנהו ןבל ינפ תא בקעי אריו 2 31 1
:ךמע היהאו ךתדלומלו ךיתובא ץרא לא בוש בקעי לא הוהי רמאיו 3 31 1
:ונאצ לא הדשה האללו לחרל ארקיו בקעי חלשיו 4 31 1
:ידמע היה יבא יהלאו םשלש למתכ ילא ונניא יכ ןכיבא ינפ תא יכנא האר ןהל רמאיו 5 31 1
:ןכיבא תא יתדבע יחכ לכב יכ ןתעדי הנתאו 6 31 1
:ידמע ערהל םיהלא ונתנ אלו םינמ תרשע יתרכשמ תא ףלחהו יב לתה ןכיבאו 7 31 1
:םידקע ןאצה לכ ודליו ךרכש היהי םידקע רמאי הכ םאו םידקנ ןאצה לכ ודליו ךרכש היהי םידקנ רמאי הכ םא 8 31 1
:יל ןתיו םכיבא הנקמ תא םיהלא לציו 9 31 1
:םידרבו םידקנ םידקע ןאצה לע םילעה םידתעה הנהו םולחב אראו יניע אשאו ןאצה םחי תעב יהיו 10 31 1
:יננה רמאו בקעי םולחב םיהלאה ךאלמ ילא רמאיו 11 31 1
:ךל השע ןבל רשא לכ תא יתיאר יכ םידרבו םידקנ םידקע ןאצה לע םילעה םידתעה לכ הארו ךיניע אנ אש רמאיו 12 31 1
:ךתדלומ ץרא לא בושו תאזה ץראה ןמ אצ םוק התע רדנ םש יל תרדנ רשא הבצמ םש תחשמ רשא לא תיב לאה יכנא 13 31 1
:וניבא תיבב הלחנו קלח ונל דועה ול הנרמאתו האלו לחר ןעתו 14 31 1
:ונפסכ תא לוכא םג לכאיו ונרכמ יכ ול ונבשחנ תוירכנ אולה 15 31 1
:השע ךילא םיהלא רמא רשא לכ התעו ונינבלו אוה ונל וניבאמ םיהלא ליצה רשא רשעה לכ יכ 16 31 1
:םילמגה לע וישנ תאו וינב תא אשיו בקעי םקיו 17 31 1
:ןענכ הצרא ויבא קחצי לא אובל םרא ןדפב שכר רשא ונינק הנקמ שכר רשא ושכר לכ תאו והנקמ לכ תא גהניו 18 31 1
:היבאל רשא םיפרתה תא לחר בנגתו ונאצ תא זזגל ךלה ןבלו 19 31 1
:אוה חרב יכ ול דיגה ילב לע ימראה ןבל בל תא בקעי בנגיו 20 31 1
:דעלגה רה וינפ תא םשיו רהנה תא רבעיו םקיו ול רשא לכו אוה חרביו 21 31 1
:בקעי חרב יכ ישילשה םויב ןבלל דגיו 22 31 1
:דעלגה רהב ותא קבדיו םימי תעבש ךרד וירחא ףדריו ומע ויחא תא חקיו 23 31 1
:ער דע בוטמ בקעי םע רבדת ןפ ךל רמשה ול רמאיו הלילה םלחב ימראה ןבל לא םיהלא אביו 24 31 1
:דעלגה רהב ויחא תא עקת ןבלו רהב ולהא תא עקת בקעיו בקעי תא ןבל גשיו 25 31 1
:ברח תויבשכ יתנב תא גהנתו יבבל תא בנגתו תישע המ בקעיל ןבל רמאיו 26 31 1
:רונכבו ףתב םירשבו החמשב ךחלשאו יל תדגה אלו יתא בנגתו חרבל תאבחנ המל 27 31 1
:ושע תלכסה התע יתנבלו ינבל קשנל ינתשטנ אלו 28 31 1
:ער דע בוטמ בקעי םע רבדמ ךל רמשה רמאל ילא רמא שמא םכיבא יהלאו ער םכמע תושעל ידי לאל שי 29 31 1
:יהלא תא תבנג המל ךיבא תיבל התפסכנ ףסכנ יכ תכלה ךלה התעו 30 31 1
:ימעמ ךיתונב תא לזגת ןפ יתרמא יכ יתארי יכ ןבלל רמאיו בקעי ןעיו 31 31 1
:םתבנג לחר יכ בקעי עדי אלו ךל חקו ידמע המ ךל רכה וניחא דגנ היחי אל ךיהלא תא אצמת רשא םע 32 31 1
:לחר להאב אביו האל להאמ אציו אצמ אלו תהמאה יתש להאבו האל להאבו בקעי להאב ןבל אביו 33 31 1
:אצמ אלו להאה לכ תא ןבל ששמיו םהילע בשתו למגה רכב םמשתו םיפרתה תא החקל לחרו 34 31 1
:םיפרתה תא אצמ אלו שפחיו יל םישנ ךרד יכ ךינפמ םוקל לכוא אול יכ ינדא יניעב רחי לא היבא לא רמאתו 35 31 1
:ירחא תקלד יכ יתאטח המ יעשפ המ ןבלל רמאיו בקעי ןעיו ןבלב בריו בקעיל רחיו 36 31 1
:ונינש ןיב וחיכויו ךיחאו יחא דגנ הכ םיש ךתיב ילכ לכמ תאצמ המ ילכ לכ תא תששמ יכ 37 31 1
:יתלכא אל ךנאצ יליאו ולכש אל ךיזעו ךילחר ךמע יכנא הנש םירשע הז 38 31 1
:הליל יתבנגו םוי יתבנג הנשקבת ידימ הנטחא יכנא ךילא יתאבה אל הפרט 39 31 1
:יניעמ יתנש דדתו הלילב חרקו ברח ינלכא םויב יתייה 40 31 1
:םינמ תרשע יתרכשמ תא ףלחתו ךנאצב םינש ששו ךיתנב יתשב הנש הרשע עברא ךיתדבע ךתיבב הנש םירשע יל הז 41 31 1
:שמא חכויו םיהלא האר יפכ עיגי תאו יינע תא ינתחלש םקיר התע יכ יל היה קחצי דחפו םהרבא יהלא יבא יהלא ילול 42 31 1
:ודלי רשא ןהינבל וא םויה הלאל השעא המ יתנבלו אוה יל האר התא רשא לכו ינאצ ןאצהו ינב םינבהו יתנב תונבה בקעי לא רמאיו ןבל ןעיו 43 31 1
:ךניבו יניב דעל היהו התאו ינא תירב התרכנ הכל התעו 44 31 1
:הבצמ המיריו ןבא בקעי חקיו 45 31 1
:לגה לע םש ולכאיו לג ושעיו םינבא וחקיו םינבא וטקל ויחאל בקעי רמאיו 46 31 1
:דעלג ול ארק בקעיו אתודהש רגי ןבל ול ארקיו 47 31 1
:דעלג ומש ארק ןכ לע םויה ךניבו יניב דע הזה לגה ןבל רמאיו 48 31 1
:והערמ שיא רתסנ יכ ךניבו יניב הוהי ףצי רמא רשא הפצמהו 49 31 1
:ךניבו יניב דע םיהלא האר ונמע שיא ןיא יתנב לע םישנ חקת םאו יתנב תא הנעת םא 50 31 1
:ךניבו יניב יתירי רשא הבצמה הנהו הזה לגה הנה בקעיל ןבל רמאיו 51 31 1
:הערל תאזה הבצמה תאו הזה לגה תא ילא רבעת אל התא םאו הזה לגה תא ךילא רבעא אל ינא םא הבצמה הדעו הזה לגה דע 52 31 1
:קחצי ויבא דחפב בקעי עבשיו םהיבא יהלא וניניב וטפשי רוחנ יהלאו םהרבא יהלא 53 31 1
:רהב וניליו םחל ולכאיו םחל לכאל ויחאל ארקיו רהב חבז בקעי חבזיו 54 31 1
:ומקמל ןבל בשיו ךליו םהתא ךרביו ויתונבלו וינבל קשניו רקבב ןבל םכשיו 1 32 1
:םיהלא יכאלמ וב ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו 2 32 1
P :םינחמ אוהה םוקמה םש ארקיו הז םיהלא הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו 3 32 1
:םודא הדש ריעש הצרא ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו 4 32 1
:התע דע רחאו יתרג ןבל םע בקעי ךדבע רמא הכ ושעל ינדאל ןורמאת הכ רמאל םתא וציו 5 32 1
:ךיניעב ןח אצמל ינדאל דיגהל החלשאו החפשו דבעו ןאצ רומחו רוש יל יהיו 6 32 1
:ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלה םגו ושע לא ךיחא לא ונאב רמאל בקעי לא םיכאלמה ובשיו 7 32 1
:תונחמ ינשל םילמגהו רקבה תאו ןאצה תאו ותא רשא םעה תא ץחיו ול רציו דאמ בקעי ארייו 8 32 1
:הטילפל ראשנה הנחמה היהו והכהו תחאה הנחמה לא ושע אובי םא רמאיו 9 32 1
:ךמע הביטיאו ךתדלומלו ךצראל בוש ילא רמאה הוהי קחצי יבא יהלאו םהרבא יבא יהלא בקעי רמאיו 10 32 1
:תונחמ ינשל יתייה התעו הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ ךדבע תא תישע רשא תמאה לכמו םידסחה לכמ יתנטק 11 32 1
:םינב לע םא ינכהו אובי ןפ ותא יכנא ארי יכ ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה 12 32 1
:ברמ רפסי אל רשא םיה לוחכ ךערז תא יתמשו ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו 13 32 1
:ויחא ושעל החנמ ודיב אבה ןמ חקיו אוהה הלילב םש ןליו 14 32 1
:םירשע םיליאו םיתאמ םילחר םירשע םישיתו םיתאמ םיזע 15 32 1
:הרשע םריעו םירשע תנתא הרשע םירפו םיעברא תורפ םישלש םהינבו תוקינימ םילמג 16 32 1
:רדע ןיבו רדע ןיב ומישת חורו ינפל ורבע וידבע לא רמאיו ודבל רדע רדע וידבע דיב ןתיו 17 32 1
:ךינפל הלא ימלו ךלת הנאו התא ימל רמאל ךלאשו יחא ושע ךשגפי יכ רמאל ןושארה תא וציו 18 32 1
:ונירחא אוה םג הנהו ושעל ינדאל החולש אוה החנמ בקעיל ךדבעל תרמאו 19 32 1
:ותא םכאצמב ושע לא ןורבדת הזה רבדכ רמאל םירדעה ירחא םיכלהה לכ תא םג ישילשה תא םג ינשה תא םג וציו 20 32 1
:ינפ אשי ילוא וינפ הארא ןכ ירחאו ינפל תכלהה החנמב וינפ הרפכא רמא יכ ונירחא בקעי ךדבע הנה םג םתרמאו 21 32 1
:הנחמב אוהה הלילב ןל אוהו וינפ לע החנמה רבעתו 22 32 1
:קבי רבעמ תא רבעיו וידלי רשע דחא תאו ויתחפש יתש תאו וישנ יתש תא חקיו אוה הלילב םקיו 23 32 1
:ול רשא תא רבעיו לחנה תא םרבעיו םחקיו 24 32 1
:רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו 25 32 1
:ומע וקבאהב בקעי ךרי ףכ עקתו וכרי ףכב עגיו ול לכי אל יכ אריו 26 32 1
:ינתכרב םא יכ ךחלשא אל רמאיו רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו 27 32 1
:בקעי רמאיו ךמש המ וילא רמאיו 28 32 1
:לכותו םישנא םעו םיהלא םע תירש יכ לארשי םא יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו 29 32 1
:םש ותא ךרביו ימשל לאשת הז המל רמאיו ךמש אנ הדיגה רמאיו בקעי לאשיו 30 32 1
:ישפנ לצנתו םינפ לא םינפ םיהלא יתיאר יכ לאינפ םוקמה םש בקעי ארקיו 31 32 1
:וכרי לע עלצ אוהו לאונפ תא רבע רשאכ שמשה ול חרזיו 32 32 1
:השנה דיגב בקעי ךרי ףכב עגנ יכ הזה םויה דע ךריה ףכ לע רשא השנה דיג תא לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע 33 32 1
:תוחפשה יתש לעו לחר לעו האל לע םידליה תא ץחיו שיא תואמ עברא ומעו אב ושע הנהו אריו ויניע בקעי אשיו 1 33 1
:םינרחא ףסוי תאו לחר תאו םינרחא הידליו האל תאו הנשאר ןהידלי תאו תוחפשה תא םשיו 2 33 1
:ויחא דע ותשג דע םימעפ עבש הצרא וחתשיו םהינפל רבע אוהו 3 33 1
(ויראוצ) (לע) :וכביו והקשיו וראוצ לע לפיו והקבחיו ותארקל ושע ץריו 4 33 1
:ךדבע תא םיהלא ןנח רשא םידליה רמאיו ךל הלא ימ רמאיו םידליה תאו םישנה תא אריו ויניע תא אשיו 5 33 1
:ןיוחתשתו ןהידליו הנה תוחפשה ןשגתו 6 33 1
:ווחתשיו לחרו ףסוי שגנ רחאו ווחתשיו הידליו האל םג שגתו 7 33 1
:ינדא יניעב ןח אצמל רמאיו יתשגפ רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ רמאיו 8 33 1
:ךל רשא ךל יהי יחא בר יל שי ושע רמאיו 9 33 1
:ינצרתו םיהלא ינפ תארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ידימ יתחנמ תחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא אנ לא בקעי רמאיו 10 33 1
:חקיו וב רצפיו לכ יל שי יכו םיהלא יננח יכ ךל תאבה רשא יתכרב תא אנ חק 11 33 1
:ךדגנל הכלאו הכלנו העסנ רמאיו 12 33 1
:ןאצה לכ ותמו דחא םוי םוקפדו ילע תולע רקבהו ןאצהו םיכר םידליה יכ עדי ינדא וילא רמאיו 13 33 1
:הריעש ינדא לא אבא רשא דע םידליה לגרלו ינפל רשא הכאלמה לגרל יטאל הלהנתא ינאו ודבע ינפל ינדא אנ רבעי 14 33 1
:ינדא יניעב ןח אצמא הז המל רמאיו יתא רשא םעה ןמ ךמע אנ הגיצא ושע רמאיו 15 33 1
:הריעש וכרדל ושע אוהה םויב בשיו 16 33 1
S :תוכס םוקמה םש ארק ןכ לע תכס השע והנקמלו תיב ול ןביו התכס עסנ בקעיו 17 33 1
:ריעה ינפ תא ןחיו םרא ןדפמ ואבב ןענכ ץראב רשא םכש ריע םלש בקעי אביו 18 33 1
:הטישק האמב םכש יבא רומח ינב דימ ולהא םש הטנ רשא הדשה תקלח תא ןקיו 19 33 1
S :לארשי יהלא לא ול ארקיו חבזמ םש בציו 20 33 1
:ץראה תונבב תוארל בקעיל הדלי רשא האל תב הניד אצתו 1 34 1
:הנעיו התא בכשיו התא חקיו ץראה אישנ יוחה רומח ןב םכש התא אריו 2 34 1
:רענה בל לע רבדיו רענה תא בהאיו בקעי תב הנידב ושפנ קבדתו 3 34 1
:השאל תאזה הדליה תא יל חק רמאל ויבא רומח לא םכש רמאיו 4 34 1
:םאב דע בקעי שרחהו הדשב והנקמ תא ויה וינבו ותב הניד תא אמט יכ עמש בקעיו 5 34 1
:ותא רבדל בקעי לא םכש יבא רומח אציו 6 34 1
:השעי אל ןכו בקעי תב תא בכשל לארשיב השע הלבנ יכ דאמ םהל רחיו םישנאה ובצעתיו םעמשכ הדשה ןמ ואב בקעי ינבו 7 34 1
:השאל ול התא אנ ונת םכתבב ושפנ הקשח ינב םכש רמאל םתא רומח רבדיו 8 34 1
:םכל וחקת וניתנב תאו ונל ונתת םכיתנב ונתא ונתחתהו 9 34 1
:הב וזחאהו הורחסו ובש םכינפל היהת ץראהו ובשת ונתאו 10 34 1
:ןתא ילא ורמאת רשאו םכיניעב ןח אצמא היחא לאו היבא לא םכש רמאיו 11 34 1
:השאל רענה תא יל ונתו ילא ורמאת רשאכ הנתאו ןתמו רהמ דאמ ילע וברה 12 34 1
:םתחא הניד תא אמט רשא ורבדיו המרמב ויבא רומח תאו םכש תא בקעי ינב ונעיו 13 34 1
:ונל אוה הפרח יכ הלרע ול רשא שיאל ונתחא תא תתל הזה רבדה תושעל לכונ אל םהילא ורמאיו 14 34 1
:רכז לכ םכל למהל ונמכ ויהת םא םכל תואנ תאזב ךא 15 34 1
:דחא םעל ונייהו םכתא ונבשיו ונל חקנ םכיתנב תאו םכל וניתנב תא ונתנו 16 34 1
:ונכלהו ונתב תא ונחקלו לומהל ונילא ועמשת אל םאו 17 34 1
:רומח ןב םכש יניעבו רומח יניעב םהירבד ובטייו 18 34 1
:ויבא תיב לכמ דבכנ אוהו בקעי תבב ץפח יכ רבדה תושעל רענה רחא אלו 19 34 1
:רמאל םריע ישנא לא ורבדיו םריע רעש לא ונב םכשו רומח אביו 20 34 1
:םהל ןתנ וניתנב תאו םישנל ונל חקנ םתנב תא םהינפל םידי תבחר הנה ץראהו התא ורחסיו ץראב ובשיו ונתא םה םימלש הלאה םישנאה 21 34 1
:םילמנ םה רשאכ רכז לכ ונל לומהב דחא םעל תויהל ונתא תבשל םישנאה ונל ותאי תאזב ךא 22 34 1
:ונתא ובשיו םהל התואנ ךא םה ונל אולה םתמהב לכו םנינקו םהנקמ 23 34 1
:וריע רעש יאצי לכ רכז לכ ולמיו וריע רעש יאצי לכ ונב םכש לאו רומח לא ועמשיו 24 34 1
:רכז לכ וגרהיו חטב ריעה לע ואביו וברח שיא הניד יחא יולו ןועמש בקעי ינב ינש וחקיו םיבאכ םתויהב ישילשה םויב יהיו 25 34 1
:ואציו םכש תיבמ הניד תא וחקיו ברח יפל וגרה ונב םכש תאו רומח תאו 26 34 1
:םתוחא ואמט רשא ריעה וזביו םיללחה לע ואב בקעי ינב 27 34 1
:וחקל הדשב רשא תאו ריעב רשא תאו םהירמח תאו םרקב תאו םנאצ תא 28 34 1
:תיבב רשא לכ תאו וזביו ובש םהישנ תאו םפט לכ תאו םליח לכ תאו 29 34 1
:יתיבו ינא יתדמשנו ינוכהו ילע ופסאנו רפסמ יתמ ינאו יזרפבו ינענכב ץראה בשיב ינשיאבהל יתא םתרכע יול לאו ןועמש לא בקעי רמאיו 30 34 1
P :ונתוחא תא השעי הנוזכה ורמאיו 31 34 1
:ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ םש השעו םש בשו לא תיב הלע םוק בקעי לא םיהלא רמאיו 1 35 1
:םכיתלמש ופילחהו ורהטהו םככתב רשא רכנה יהלא תא ורסה ומע רשא לכ לאו ותיב לא בקעי רמאיו 2 35 1
:יתכלה רשא ךרדב ידמע יהיו יתרצ םויב יתא הנעה לאל חבזמ םש השעאו לא תיב הלענו המוקנו 3 35 1
:םכש םע רשא הלאה תחת בקעי םתא ןמטיו םהינזאב רשא םימזנה תאו םדיב רשא רכנה יהלא לכ תא בקעי לא ונתיו 4 35 1
:בקעי ינב ירחא ופדר אלו םהיתביבס רשא םירעה לע םיהלא תתח יהיו ועסיו 5 35 1
:ומע רשא םעה לכו אוה לא תיב אוה ןענכ ץראב רשא הזול בקעי אביו 6 35 1
:ויחא ינפמ וחרבב םיהלאה וילא ולגנ םש יכ לא תיב לא םוקמל ארקיו חבזמ םש ןביו 7 35 1
P :תוכב ןולא ומש ארקיו ןולאה תחת לא תיבל תחתמ רבקתו הקבר תקנימ הרבד תמתו 8 35 1
:ותא ךרביו םרא ןדפמ ואבב דוע בקעי לא םיהלא אריו 9 35 1
:לארשי ומש תא ארקיו ךמש היהי לארשי םא יכ בקעי דוע ךמש ארקי אל בקעי ךמש םיהלא ול רמאיו 10 35 1
:ואצי ךיצלחמ םיכלמו ךממ היהי םיוג להקו יוג הברו הרפ ידש לא ינא םיהלא ול רמאיו 11 35 1
:ץראה תא ןתא ךירחא ךערזלו הננתא ךל קחצילו םהרבאל יתתנ רשא ץראה תאו 12 35 1
:ותא רבד רשא םוקמב םיהלא וילעמ לעיו 13 35 1
:ןמש הילע קציו ךסנ הילע ךסיו ןבא תבצמ ותא רבד רשא םוקמב הבצמ בקעי בציו 14 35 1
:לא תיב םיהלא םש ותא רבד רשא םוקמה םש תא בקעי ארקיו 15 35 1
:התדלב שקתו לחר דלתו התרפא אובל ץראה תרבכ דוע יהיו לא תיבמ ועסיו 16 35 1
:ןב ךל הז םג יכ יארית לא תדלימה הל רמאתו התדלב התשקהב יהיו 17 35 1
:ןימינב ול ארק ויבאו ינוא ןב ומש ארקתו התמ יכ השפנ תאצב יהיו 18 35 1
:םחל תיב אוה התרפא ךרדב רבקתו לחר תמתו 19 35 1
:םויה דע לחר תרבק תבצמ אוה התרבק לע הבצמ בקעי בציו 20 35 1
(ולהא) :רדע לדגמל האלהמ הלהא טיו לארשי עסיו 21 35 1
:רשע םינש בקעי ינב ויהיו P לארשי עמשיו ויבא שגליפ ההלב תא בכשיו ןבואר ךליו אוהה ץראב לארשי ןכשב יהיו 22 35 1
:ןלובזו רכששיו הדוהיו יולו ןועמשו ןבואר בקעי רוכב האל ינב 23 35 1
:ןמינבו ףסוי לחר ינב 24 35 1
:ילתפנו ןד לחר תחפש ההלב ינבו 25 35 1
:םרא ןדפב ול דלי רשא בקעי ינב הלא רשאו דג האל תחפש הפלז ינבו 26 35 1
:קחציו םהרבא םש רג רשא ןורבח אוה עבראה תירק ארממ ויבא קחצי לא בקעי אביו 27 35 1
:הנש םינמשו הנש תאמ קחצי ימי ויהיו 28 35 1
P :וינב בקעיו ושע ותא ורבקיו םימי עבשו ןקז וימע לא ףסאיו תמיו קחצי עוגיו 29 35 1
:םודא אוה ושע תודלת הלאו 1 36 1
:יוחה ןועבצ תב הנע תב המבילהא תאו יתחה ןוליא תב הדע תא ןענכ תונבמ וישנ תא חקל ושע 2 36 1
:תויבנ תוחא לאעמשי תב תמשב תאו 3 36 1
:לאוער תא הדלי תמשבו זפילא תא ושעל הדע דלתו 4 36 1
(שועי) (תא) :ןענכ ץראב ול ודלי רשא ושע ינב הלא חרק תאו םלעי תאו שיעי תא הדלי המבילהאו 5 36 1
:ויחא בקעי ינפמ ץרא לא ךליו ןענכ ץראב שכר רשא ונינק לכ תאו ותמהב לכ תאו והנקמ תאו ותיב תושפנ לכ תאו ויתנב תאו וינב תאו וישנ תא ושע חקיו 6 36 1
:םהינקמ ינפמ םתא תאשל םהירוגמ ץרא הלכי אלו ודחי תבשמ בר םשוכר היה יכ 7 36 1
:םודא אוה ושע ריעש רהב ושע בשיו 8 36 1
:ריעש רהב םודא יבא ושע תודלת הלאו 9 36 1
:ושע תשא תמשב ןב לאוער ושע תשא הדע ןב זפילא ושע ינב תומש הלא 10 36 1
:זנקו םתעגו ופצ רמוא ןמית זפילא ינב ויהיו 11 36 1
:ושע תשא הדע ינב הלא קלמע תא זפילאל דלתו ושע ןב זפילאל שגליפ התיה ענמתו 12 36 1
:ושע תשא תמשב ינב ויה הלא הזמו המש חרזו תחנ לאוער ינב הלאו 13 36 1
(שועי) (תא) :חרק תאו םלעי תאו שיעי תא ושעל דלתו ושע תשא ןועבצ תב הנע תב המבילהא ינב ויה הלאו 14 36 1
:זנק ףולא ופצ ףולא רמוא ףולא ןמית ףולא ושע רוכב זפילא ינב ושע ינב יפולא הלא 15 36 1
:הדע ינב הלא םודא ץראב זפילא יפולא הלא קלמע ףולא םתעג ףולא חרק ףולא 16 36 1
:ושע תשא תמשב ינב הלא םודא ץראב לאוער יפולא הלא הזמ ףולא המש ףולא חרז ףולא תחנ ףולא ושע ןב לאוער ינב הלאו 17 36 1
:ושע תשא הנע תב המבילהא יפולא הלא חרק ףולא םלעי ףולא שועי ףולא ושע תשא המבילהא ינב הלאו 18 36 1
S :םודא אוה םהיפולא הלאו ושע ינב הלא 19 36 1
:הנעו ןועבצו לבושו ןטול ץראה יבשי ירחה ריעש ינב הלא 20 36 1
:םודא ץראב ריעש ינב ירחה יפולא הלא ןשידו רצאו ןושדו 21 36 1
:ענמת ןטול תוחאו םמיהו ירח ןטול ינב ויהיו 22 36 1
:םנואו ופש לביעו תחנמו ןולע לבוש ינב הלאו 23 36 1
:ויבא ןועבצל םירמחה תא ותערב רבדמב םמיה תא אצמ רשא הנע אוה הנעו היאו ןועבצ ינב הלאו 24 36 1
:הנע תב המבילהאו ןשד הנע ינב הלאו 25 36 1
:ןרכו ןרתיו ןבשאו ןדמח ןשיד ינב הלאו 26 36 1
:ןקעו ןועזו ןהלב רצא ינב הלא 27 36 1
:ןראו ץוע ןשיד ינב הלא 28 36 1
:הנע ףולא ןועבצ ףולא לבוש ףולא ןטול ףולא ירחה יפולא הלא 29 36 1
P :ריעש ץראב םהיפלאל ירחה יפולא הלא ןשיד ףולא רצא ףולא ןשד ףולא 30 36 1
:לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו 31 36 1
:הבהנד וריע םשו רועב ןב עלב םודאב ךלמיו 32 36 1
:הרצבמ חרז ןב בבוי ויתחת ךלמיו עלב תמיו 33 36 1
:ינמיתה ץראמ םשח ויתחת ךלמיו בבוי תמיו 34 36 1
:תיוע וריע םשו באומ הדשב ןידמ תא הכמה דדב ןב דדה ויתחת ךלמיו םשח תמיו 35 36 1
:הקרשממ הלמש ויתחת ךלמיו דדה תמיו 36 36 1
:רהנה תובחרמ לואש ויתחת ךלמיו הלמש תמיו 37 36 1
:רובכע ןב ןנח לעב ויתחת ךלמיו לואש תמיו 38 36 1
:בהז ימ תב דרטמ תב לאבטיהמ ותשא םשו ועפ וריע םשו רדה ויתחת ךלמיו רובכע ןב ןנח לעב תמיו 39 36 1
:תתי ףולא הולע ףולא ענמת ףולא םתמשב םתמקמל םתחפשמל ושע יפולא תומש הלאו 40 36 1
:ןניפ ףולא הלא ףולא המבילהא ףולא 41 36 1
:רצבמ ףולא ןמית ףולא זנק ףולא 42 36 1
P :םודא יבא ושע אוה םתזחא ץראב םתבשמל םודא יפולא הלא םריע ףולא לאידגמ ףולא 43 36 1
:ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו 1 37 1
:םהיבא לא הער םתבד תא ףסוי אביו ויבא ישנ הפלז ינב תאו ההלב ינב תא רענ אוהו ןאצב ויחא תא הער היה הנש הרשע עבש ןב ףסוי בקעי תודלת הלא 2 37 1
:םיספ תנתכ ול השעו ול אוה םינקז ןב יכ וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו 3 37 1
:םלשל ורבד ולכי אלו ותא ואנשיו ויחא לכמ םהיבא בהא ותא יכ ויחא ואריו 4 37 1
:ותא אנש דוע ופסויו ויחאל דגיו םולח ףסוי םלחיו 5 37 1
:יתמלח רשא הזה םולחה אנ ועמש םהילא רמאיו 6 37 1
:יתמלאל ןיוחתשתו םכיתמלא הניבסת הנהו הבצנ םגו יתמלא המק הנהו הדשה ךותב םימלא םימלאמ ונחנא הנהו 7 37 1
:וירבד לעו ויתמלח לע ותא אנש דוע ופסויו ונב לשמת לושמ םא ונילע ךלמת ךלמה ויחא ול ורמאיו 8 37 1
:יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו דוע םולח יתמלח הנה רמאיו ויחאל ותא רפסיו רחא םולח דוע םלחיו 9 37 1
:הצרא ךל תוחתשהל ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה תמלח רשא הזה םולחה המ ול רמאיו ויבא וב רעגיו ויחא לאו ויבא לא רפסיו 10 37 1
:רבדה תא רמש ויבאו ויחא וב ואנקיו 11 37 1
:םכשב םהיבא ןאצ תא תוערל ויחא וכליו 12 37 1
:יננה ול רמאיו םהילא ךחלשאו הכל םכשב םיער ךיחא אולה ףסוי לא לארשי רמאיו 13 37 1
:המכש אביו ןורבח קמעמ והחלשיו רבד ינבשהו ןאצה םולש תאו ךיחא םולש תא האר אנ ךל ול רמאיו 14 37 1
:שקבת המ רמאל שיאה והלאשיו הדשב העת הנהו שיא והאצמיו 15 37 1
:םיער םה הפיא יל אנ הדיגה שקבמ יכנא יחא תא רמאיו 16 37 1
:ןתדב םאצמיו ויחא רחא ףסוי ךליו הניתד הכלנ םירמא יתעמש יכ הזמ ועסנ שיאה רמאיו 17 37 1
:ותימהל ותא ולכנתיו םהילא ברקי םרטבו קחרמ ותא ואריו 18 37 1
:אב הזלה תומלחה לעב הנה ויחא לא שיא ורמאיו 19 37 1
:ויתמלח ויהי המ הארנו והתלכא הער היח ונרמאו תורבה דחאב והכלשנו והגרהנו וכל התעו 20 37 1
:שפנ ונכנ אל רמאיו םדימ והלציו ןבואר עמשיו 21 37 1
:ויבא לא ובישהל םדימ ותא ליצה ןעמל וב וחלשת לא דיו רבדמב רשא הזה רובה לא ותא וכילשה םד וכפשת לא ןבואר םהלא רמאיו 22 37 1
:וילע רשא םיספה תנתכ תא ותנתכ תא ףסוי תא וטישפיו ויחא לא ףסוי אב רשאכ יהיו 23 37 1
:םימ וב ןיא קר רובהו הרבה ותא וכלשיו והחקיו 24 37 1
:המירצמ דירוהל םיכלוה טלו ירצו תאכנ םיאשנ םהילמגו דעלגמ האב םילאעמשי תחרא הנהו ואריו םהיניע ואשיו םחל לכאל ובשיו 25 37 1
:ומד תא וניסכו וניחא תא גרהנ יכ עצב המ ויחא לא הדוהי רמאיו 26 37 1
:ויחא ועמשיו אוה ונרשב וניחא יכ וב יהת לא ונדיו םילאעמשיל ונרכמנו וכל 27 37 1
:המירצמ ףסוי תא ואיביו ףסכ םירשעב םילאעמשיל ףסוי תא ורכמיו רובה ןמ ףסוי תא ולעיו וכשמיו םירחס םינידמ םישנא ורבעיו 28 37 1
:וידגב תא ערקיו רובב ףסוי ןיא הנהו רובה לא ןבואר בשיו 29 37 1
:אב ינא הנא ינאו ונניא דליה רמאיו ויחא לא בשיו 30 37 1
:םדב תנתכה תא ולבטיו םיזע ריעש וטחשיו ףסוי תנתכ תא וחקיו 31 37 1
:אל םא אוה ךנב תנתכה אנ רכה ונאצמ תאז ורמאיו םהיבא לא ואיביו םיספה תנתכ תא וחלשיו 32 37 1
:ףסוי ףרט ףרט והתלכא הער היח ינב תנתכ רמאיו הריכיו 33 37 1
:םיבר םימי ונב לע לבאתיו וינתמב קש םשיו ויתלמש בקעי ערקיו 34 37 1
:ויבא ותא ךביו הלאש לבא ינב לא דרא יכ רמאיו םחנתהל ןאמיו ומחנל ויתנב לכו וינב לכ ומקיו 35 37 1
P :םיחבטה רש הערפ סירס רפיטופל םירצמ לא ותא ורכמ םינדמהו 36 37 1
:הריח ומשו ימלדע שיא דע טיו ויחא תאמ הדוהי דריו אוהה תעב יהיו 1 38 1
:הילא אביו החקיו עוש ומשו ינענכ שיא תב הדוהי םש אריו 2 38 1
:רע ומש תא ארקיו ןב דלתו רהתו 3 38 1
:ןנוא ומש תא ארקתו ןב דלתו דוע רהתו 4 38 1
:ותא התדלב ביזכב היהו הלש ומש תא ארקתו ןב דלתו דוע ףסתו 5 38 1
:רמת המשו ורוכב רעל השא הדוהי חקיו 6 38 1
:הוהי והתמיו הוהי יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו 7 38 1
:ךיחאל ערז םקהו התא םביו ךיחא תשא לא אב ןנואל הדוהי רמאיו 8 38 1
:ויחאל ערז ןתנ יתלבל הצרא תחשו ויחא תשא לא אב םא היהו ערזה היהי ול אל יכ ןנוא עדיו 9 38 1
:ותא םג תמיו השע רשא הוהי יניעב עריו 10 38 1
:היבא תיב בשתו רמת ךלתו ויחאכ אוה םג תומי ןפ רמא יכ ינב הלש לדגי דע ךיבא תיב הנמלא יבש ותלכ רמתל הדוהי רמאיו 11 38 1
:התנמת ימלדעה והער הריחו אוה ונאצ יזזג לע לעיו הדוהי םחניו הדוהי תשא עוש תב תמתו םימיה ובריו 12 38 1
:ונאצ זגל התנמת הלע ךימח הנה רמאל רמתל דגיו 13 38 1
:השאל ול הנתנ אל אוהו הלש לדג יכ התאר יכ התנמת ךרד לע רשא םיניע חתפב בשתו ףלעתתו ףיעצב סכתו הילעמ התונמלא ידגב רסתו 14 38 1
:הינפ התסכ יכ הנוזל הבשחיו הדוהי האריו 15 38 1
:ילא אובת יכ יל ןתת המ רמאתו אוה ותלכ יכ עדי אל יכ ךילא אובא אנ הבה רמאיו ךרדה לא הילא טיו 16 38 1
:ךחלש דע ןוברע ןתת םא רמאתו ןאצה ןמ םיזע ידג חלשא יכנא רמאיו 17 38 1
:ול רהתו הילא אביו הל ןתיו ךדיב רשא ךטמו ךליתפו ךמתח רמאתו ךל ןתא רשא ןוברעה המ רמאיו 18 38 1
:התונמלא ידגב שבלתו הילעמ הפיעצ רסתו ךלתו םקתו 19 38 1
:האצמ אלו השאה דימ ןוברעה תחקל ימלדעה והער דיב םיזעה ידג תא הדוהי חלשיו 20 38 1
:השדק הזב התיה אל ורמאיו ךרדה לע םיניעב אוה השדקה היא רמאל המקמ ישנא תא לאשיו 21 38 1
:השדק הזב התיה אל ורמא םוקמה ישנא םגו היתאצמ אל רמאיו הדוהי לא בשיו 22 38 1
:התאצמ אל התאו הזה ידגה יתחלש הנה זובל היהנ ןפ הל חקת הדוהי רמאיו 23 38 1
:ףרשתו הואיצוה הדוהי רמאיו םינונזל הרה הנה םגו ךתלכ רמת התנז רמאל הדוהיל דגיו םישדח שלשמכ יהיו 24 38 1
:הלאה הטמהו םיליתפהו תמתחה ימל אנ רכה רמאתו הרה יכנא ול הלא רשא שיאל רמאל הימח לא החלש איהו תאצומ אוה 25 38 1
:התעדל דוע ףסי אלו ינב הלשל היתתנ אל ןכ לע יכ ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו 26 38 1
:הנטבב םימואת הנהו התדל תעב יהיו 27 38 1
:הנשאר אצי הז רמאל ינש ודי לע רשקתו תדלימה חקתו די ןתיו התדלב יהיו 28 38 1
:ץרפ ומש ארקיו ץרפ ךילע תצרפ המ רמאתו ויחא אצי הנהו ודי בישמכ יהיו 29 38 1
S :חרז ומש ארקיו ינשה ודי לע רשא ויחא אצי רחאו 30 38 1
:המש והדרוה רשא םילאעמשיה דימ ירצמ שיא םיחבטה רש הערפ סירס רפיטופ והנקיו המירצמ דרוה ףסויו 1 39 1
:ירצמה וינדא תיבב יהיו חילצמ שיא יהיו ףסוי תא הוהי יהיו 2 39 1
:ודיב חילצמ הוהי השע אוה רשא לכו ותא הוהי יכ וינדא אריו 3 39 1
:ודיב ןתנ ול שי לכו ותיב לע והדקפיו ותא תרשיו ויניעב ןח ףסוי אצמיו 4 39 1
:הדשבו תיבב ול שי רשא לכב הוהי תכרב יהיו ףסוי ללגב ירצמה תיב תא הוהי ךרביו ול שי רשא לכ לעו ותיבב ותא דיקפה זאמ יהיו 5 39 1
:הארמ הפיו ראת הפי ףסוי יהיו לכוא אוה רשא םחלה םא יכ המואמ ותא עדי אלו ףסוי דיב ול רשא לכ בזעיו 6 39 1
:ימע הבכש רמאתו ףסוי לא היניע תא וינדא תשא אשתו הלאה םירבדה רחא יהיו 7 39 1
:ידיב ןתנ ול שי רשא לכו תיבב המ יתא עדי אל ינדא ןה וינדא תשא לא רמאיו ןאמיו 8 39 1
:םיהלאל יתאטחו תאזה הלדגה הערה השעא ךיאו ותשא תא רשאב ךתוא םא יכ המואמ ינממ ךשח אלו ינממ הזה תיבב לודג ונניא 9 39 1
:המע תויהל הלצא בכשל הילא עמש אלו םוי םוי ףסוי לא הרבדכ יהיו 10 39 1
:תיבב םש תיבה ישנאמ שיא ןיאו ותכאלמ תושעל התיבה אביו הזה םויהכ יהיו 11 39 1
:הצוחה אציו סניו הדיב ודגב בזעיו ימע הבכש רמאל ודגבב והשפתתו 12 39 1
:הצוחה סניו הדיב ודגב בזע יכ התוארכ יהיו 13 39 1
:לודג לוקב ארקאו ימע בכשל ילא אב ונב קחצל ירבע שיא ונל איבה ואר רמאל םהל רמאתו התיב ישנאל ארקתו 14 39 1
:הצוחה אציו סניו ילצא ודגב בזעיו ארקאו ילוק יתמירה יכ ועמשכ יהיו 15 39 1
:ותיב לא וינדא אוב דע הלצא ודגב חנתו 16 39 1
:יב קחצל ונל תאבה רשא ירבעה דבעה ילא אב רמאל הלאה םירבדכ וילא רבדתו 17 39 1
:הצוחה סניו ילצא ודגב בזעיו ארקאו ילוק ימירהכ יהיו 18 39 1
:ופא רחיו ךדבע יל השע הלאה םירבדכ רמאל וילא הרבד רשא ותשא ירבד תא וינדא עמשכ יהיו 19 39 1
(יריסא) (רשא) :רהסה תיבב םש יהיו םירוסא ךלמה ירוסא רשא םוקמ רהסה תיב לא והנתיו ותא ףסוי ינדא חקיו 20 39 1
:רהסה תיב רש יניעב ונח ןתיו דסח וילא טיו ףסוי תא הוהי יהיו 21 39 1
:השע היה אוה םש םישע רשא לכ תאו רהסה תיבב רשא םריסאה לכ תא ףסוי דיב רהסה תיב רש ןתיו 22 39 1
S :חילצמ הוהי השע אוה רשאו ותא הוהי רשאב ודיב המואמ לכ תא האר רהסה תיב רש ןיא 23 39 1
:םירצמ ךלמל םהינדאל הפאהו םירצמ ךלמ הקשמ ואטח הלאה םירבדה רחא יהיו 1 40 1
:םיפואה רש לעו םיקשמה רש לע ויסירס ינש לע הערפ ףצקיו 2 40 1
:םש רוסא ףסוי רשא םוקמ רהסה תיב לא םיחבטה רש תיב רמשמב םתא ןתיו 3 40 1
:רמשמב םימי ויהיו םתא תרשיו םתא ףסוי תא םיחבטה רש דקפיו 4 40 1
:רהסה תיבב םירוסא רשא םירצמ ךלמל רשא הפאהו הקשמה ומלח ןורתפכ שיא דחא הלילב ומלח שיא םהינש םולח ומלחיו 5 40 1
:םיפעז םנהו םתא אריו רקבב ףסוי םהילא אביו 6 40 1
:םויה םיער םכינפ עודמ רמאל וינדא תיב רמשמב ותא רשא הערפ יסירס תא לאשיו 7 40 1
:יל אנ ורפס םינרתפ םיהלאל אולה ףסוי םהלא רמאיו ותא ןיא רתפו ונמלח םולח וילא ורמאיו 8 40 1
:ינפל ןפג הנהו ימולחב ול רמאיו ףסויל ומלח תא םיקשמה רש רפסיו 9 40 1
:םיבנע היתלכשא ולישבה הצנ התלע תחרפכ איהו םגירש השלש ןפגבו 10 40 1
:הערפ ףכ לע סוכה תא ןתאו הערפ סוכ לא םתא טחשאו םיבנעה תא חקאו ידיב הערפ סוכו 11 40 1
:םה םימי תשלש םיגרשה תשלש ונרתפ הז ףסוי ול רמאיו 12 40 1
:והקשמ תייה רשא ןושארה טפשמכ ודיב הערפ סוכ תתנו ךנכ לע ךבישהו ךשאר תא הערפ אשי םימי תשלש דועב 13 40 1
:הזה תיבה ןמ ינתאצוהו הערפ לא ינתרכזהו דסח ידמע אנ תישעו ךל בטיי רשאכ ךתא ינתרכז םא יכ 14 40 1
:רובב יתא ומש יכ המואמ יתישע אל הפ םגו םירבעה ץראמ יתבנג בנג יכ 15 40 1
:ישאר לע ירח ילס השלש הנהו ימולחב ינא ףא ףסוי לא רמאיו רתפ בוט יכ םיפאה רש אריו 16 40 1
:ישאר לעמ לסה ןמ םתא לכא ףועהו הפא השעמ הערפ לכאמ לכמ ןוילעה לסבו 17 40 1
:םה םימי תשלש םילסה תשלש ונרתפ הז רמאיו ףסוי ןעיו 18 40 1
:ךילעמ ךרשב תא ףועה לכאו ץע לע ךתוא הלתו ךילעמ ךשאר תא הערפ אשי םימי תשלש דועב 19 40 1
:וידבע ךותב םיפאה רש שאר תאו םיקשמה רש שאר תא אשיו וידבע לכל התשמ שעיו הערפ תא תדלה םוי ישילשה םויב יהיו 20 40 1
:הערפ ףכ לע סוכה ןתיו והקשמ לע םיקשמה רש תא בשיו 21 40 1
:ףסוי םהל רתפ רשאכ הלת םיפאה רש תאו 22 40 1
P :והחכשיו ףסוי תא םיקשמה רש רכז אלו 23 40 1
:ראיה לע דמע הנהו םלח הערפו םימי םיתנש ץקמ יהיו 1 41 1
:וחאב הניערתו רשב תאירבו הארמ תופי תורפ עבש תלע ראיה ןמ הנהו 2 41 1
:ראיה תפש לע תורפה לצא הנדמעתו רשב תוקדו הארמ תוער ראיה ןמ ןהירחא תולע תורחא תורפ עבש הנהו 3 41 1
:הערפ ץקייו תאירבהו הארמה תפי תורפה עבש תא רשבה תקדו הארמה תוער תורפה הנלכאתו 4 41 1
:תובטו תואירב דחא הנקב תולע םילבש עבש הנהו תינש םלחיו ןשייו 5 41 1
:ןהירחא תוחמצ םידק תפודשו תוקד םילבש עבש הנהו 6 41 1
:םולח הנהו הערפ ץקייו תואלמהו תואירבה םילבשה עבש תא תוקדה םילבשה הנעלבתו 7 41 1
:הערפל םתוא רתופ ןיאו ומלח תא םהל הערפ רפסיו הימכח לכ תאו םירצמ ימטרח לכ תא ארקיו חלשיו וחור םעפתו רקבב יהיו 8 41 1
:םויה ריכזמ ינא יאטח תא רמאל הערפ תא םיקשמה רש רבדיו 9 41 1
:םיפאה רש תאו יתא םיחבטה רש תיב רמשמב יתא ןתיו וידבע לע ףצק הערפ 10 41 1
:ונמלח ומלח ןורתפכ שיא אוהו ינא דחא הלילב םולח המלחנו 11 41 1
:רתפ ומלחכ שיא וניתמלח תא ונל רתפיו ול רפסנו םיחבטה רשל דבע ירבע רענ ונתא םשו 12 41 1
:הלת ותאו ינכ לע בישה יתא היה ןכ ונל רתפ רשאכ יהיו 13 41 1
:הערפ לא אביו ויתלמש ףלחיו חלגיו רובה ןמ והציריו ףסוי תא ארקיו הערפ חלשיו 14 41 1
:ותא רתפל םולח עמשת רמאל ךילע יתעמש ינאו ותא ןיא רתפו יתמלח םולח ףסוי לא הערפ רמאיו 15 41 1
:הערפ םולש תא הנעי םיהלא ידעלב רמאל הערפ תא ףסוי ןעיו 16 41 1
:ראיה תפש לע דמע יננה ימלחב ףסוי לא הערפ רבדיו 17 41 1
:וחאב הניערתו ראת תפיו רשב תואירב תורפ עבש תלע ראיה ןמ הנהו 18 41 1
:ערל םירצמ ץרא לכב הנהכ יתיאר אל רשב תוקרו דאמ ראת תוערו תולד ןהירחא תולע תורחא תורפ עבש הנהו 19 41 1
:תאירבה תונשארה תורפה עבש תא תוערהו תוקרה תורפה הנלכאתו 20 41 1
:ץקיאו הלחתב רשאכ ער ןהיארמו הנברק לא ואב יכ עדונ אלו הנברק לא הנאבתו 21 41 1
:תובטו תאלמ דחא הנקב תלע םילבש עבש הנהו ימלחב אראו 22 41 1
:םהירחא תוחמצ םידק תופדש תוקד תומנצ םילבש עבש הנהו 23 41 1
:יל דיגמ ןיאו םימטרחה לא רמאו תובטה םילבשה עבש תא תקדה םילבשה ןעלבתו 24 41 1
:הערפל דיגה השע םיהלאה רשא תא אוה דחא הערפ םולח הערפ לא ףסוי רמאיו 25 41 1
:אוה דחא םולח הנה םינש עבש תבטה םילבשה עבשו הנה םינש עבש תבטה תרפ עבש 26 41 1
:בער ינש עבש ויהי םידקה תופדש תוקרה םילבשה עבשו הנה םינש עבש ןהירחא תלעה תערהו תוקרה תורפה עבשו 27 41 1
:הערפ תא הארה השע םיהלאה רשא הערפ לא יתרבד רשא רבדה אוה 28 41 1
:םירצמ ץרא לכב לודג עבש תואב םינש עבש הנה 29 41 1
:ץראה תא בערה הלכו םירצמ ץראב עבשה לכ חכשנו ןהירחא בער ינש עבש ומקו 30 41 1
:דאמ אוה דבכ יכ ןכ ירחא אוהה בערה ינפמ ץראב עבשה עדוי אלו 31 41 1
:ותשעל םיהלאה רהממו םיהלאה םעמ רבדה ןוכנ יכ םימעפ הערפ לא םולחה תונשה לעו 32 41 1
:םירצמ ץרא לע והתישיו םכחו ןובנ שיא הערפ ארי התעו 33 41 1
:עבשה ינש עבשב םירצמ ץרא תא שמחו ץראה לע םידקפ דקפיו הערפ השעי 34 41 1
:ורמשו םירעב לכא הערפ די תחת רב ורבציו הלאה תאבה תבטה םינשה לכא לכ תא וצבקיו 35 41 1
:בערב ץראה תרכת אלו םירצמ ץראב ןייהת רשא בערה ינש עבשל ץראל ןודקפל לכאה היהו 36 41 1
:וידבע לכ יניעבו הערפ יניעב רבדה בטייו 37 41 1
:וב םיהלא חור רשא שיא הזכ אצמנה וידבע לא הערפ רמאיו 38 41 1
:ךומכ םכחו ןובנ ןיא תאז לכ תא ךתוא םיהלא עידוה ירחא ףסוי לא הערפ רמאיו 39 41 1
:ךממ לדגא אסכה קר ימע לכ קשי ךיפ לעו יתיב לע היהת התא 40 41 1
:םירצמ ץרא לכ לע ךתא יתתנ האר ףסוי לא הערפ רמאיו 41 41 1
:וראוצ לע בהזה דבר םשיו שש ידגב ותא שבליו ףסוי די לע התא ןתיו ודי לעמ ותעבט תא הערפ רסיו 42 41 1
:םירצמ ץרא לכ לע ותא ןותנו ךרבא וינפל וארקיו ול רשא הנשמה תבכרמב ותא בכריו 43 41 1
:םירצמ ץרא לכב ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל ךידעלבו הערפ ינא ףסוי לא הערפ רמאיו 44 41 1
:םירצמ ץרא לע ףסוי אציו השאל ןא ןהכ ערפ יטופ תב תנסא תא ול ןתיו חנעפ תנפצ ףסוי םש הערפ ארקיו 45 41 1
:םירצמ ץרא לכב רבעיו הערפ ינפלמ ףסוי אציו םירצמ ךלמ הערפ ינפל ודמעב הנש םישלש ןב ףסויו 46 41 1
:םיצמקל עבשה ינש עבשב ץראה שעתו 47 41 1
:הכותב ןתנ היתביבס רשא ריעה הדש לכא םירעב לכא ןתיו םירצמ ץראב ויה רשא םינש עבש לכא לכ תא ץבקיו 48 41 1
:רפסמ ןיא יכ רפסל לדח יכ דע דאמ הברה םיה לוחכ רב ףסוי רבציו 49 41 1
:ןוא ןהכ ערפ יטופ תב תנסא ול הדלי רשא בערה תנש אובת םרטב םינב ינש דלי ףסוילו 50 41 1
:יבא תיב לכ תאו ילמע לכ תא םיהלא ינשנ יכ השנמ רוכבה םש תא ףסוי ארקיו 51 41 1
:יינע ץראב םיהלא ינרפה יכ םירפא ארק ינשה םש תאו 52 41 1
:םירצמ ץראב היה רשא עבשה ינש עבש הנילכתו 53 41 1
:םחל היה םירצמ ץרא לכבו תוצראה לכב בער יהיו ףסוי רמא רשאכ אובל בערה ינש עבש הנילחתו 54 41 1
:ושעת םכל רמאי רשא ףסוי לא וכל םירצמ לכל הערפ רמאיו םחלל הערפ לא םעה קעציו םירצמ ץרא לכ בערתו 55 41 1
:םירצמ ץראב בערה קזחיו םירצמל רבשיו םהב רשא לכ תא ףסוי חתפיו ץראה ינפ לכ לע היה בערהו 56 41 1
:ץראה לכב בערה קזח יכ ףסוי לא רבשל המירצמ ואב ץראה לכו 57 41 1
:וארתת המל וינבל בקעי רמאיו םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו 1 42 1
:תומנ אלו היחנו םשמ ונל ורבשו המש ודר םירצמב רבש שי יכ יתעמש הנה רמאיו 2 42 1
:םירצממ רב רבשל הרשע ףסוי יחא ודריו 3 42 1
:ןוסא ונארקי ןפ רמא יכ ויחא תא בקעי חלש אל ףסוי יחא ןימינב תאו 4 42 1
:ןענכ ץראב בערה היה יכ םיאבה ךותב רבשל לארשי ינב ואביו 5 42 1
:הצרא םיפא ול ווחתשיו ףסוי יחא ואביו ץראה םע לכל ריבשמה אוה ץראה לע טילשה אוה ףסויו 6 42 1
:לכא רבשל ןענכ ץראמ ורמאיו םתאב ןיאמ םהלא רמאיו תושק םתא רבדיו םהילא רכנתיו םרכיו ויחא תא ףסוי אריו 7 42 1
:והרכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו 8 42 1
:םתאב ץראה תורע תא תוארל םתא םילגרמ םהלא רמאיו םהל םלח רשא תומלחה תא ףסוי רכזיו 9 42 1
:לכא רבשל ואב ךידבעו ינדא אל וילא ורמאיו 10 42 1
:םילגרמ ךידבע ויה אל ונחנא םינכ ונחנ דחא שיא ינב ונלכ 11 42 1
:תוארל םתאב ץראה תורע יכ אל םהלא רמאיו 12 42 1
:ונניא דחאהו םויה וניבא תא ןטקה הנהו ןענכ ץראב דחא שיא ינב ונחנא םיחא ךידבע רשע םינש ורמאיו 13 42 1
:םתא םילגרמ רמאל םכלא יתרבד רשא אוה ףסוי םהלא רמאיו 14 42 1
:הנה ןטקה םכיחא אובב םא יכ הזמ ואצת םא הערפ יח ונחבת תאזב 15 42 1
:םתא םילגרמ יכ הערפ יח אל םאו םכתא תמאה םכירבד ונחביו ורסאה םתאו םכיחא תא חקיו דחא םכמ וחלש 16 42 1
:םימי תשלש רמשמ לא םתא ףסאיו 17 42 1
:ארי ינא םיהלאה תא ויחו ושע תאז ישילשה םויב ףסוי םהלא רמאיו 18 42 1
:םכיתב ןובער רבש ואיבה וכל םתאו םכרמשמ תיבב רסאי דחא םכיחא םתא םינכ םא 19 42 1
:ןכ ושעיו ותומת אלו םכירבד ונמאיו ילא ואיבת ןטקה םכיחא תאו 20 42 1
:תאזה הרצה ונילא האב ןכ לע ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא וניחא לע ונחנא םימשא לבא ויחא לא שיא ורמאיו 21 42 1
:שרדנ הנה ומד םגו םתעמש אלו דליב ואטחת לא רמאל םכילא יתרמא אולה רמאל םתא ןבואר ןעיו 22 42 1
:םתניב ץילמה יכ ףסוי עמש יכ ועדי אל םהו 23 42 1
:םהיניעל ותא רסאיו ןועמש תא םתאמ חקיו םהלא רבדיו םהלא בשיו ךביו םהילעמ בסיו 24 42 1
:ןכ םהל שעיו ךרדל הדצ םהל תתלו וקש לא שיא םהיפסכ בישהלו רב םהילכ תא ואלמיו ףסוי וציו 25 42 1
:םשמ וכליו םהירמח לע םרבש תא ואשיו 26 42 1
:ותחתמא יפב אוה הנהו ופסכ תא אריו ןולמב ורמחל אופסמ תתל וקש תא דחאה חתפיו 27 42 1
:ונל םיהלא השע תאז המ רמאל ויחא לא שיא ודרחיו םבל אציו יתחתמאב הנה םגו יפסכ בשוה ויחא לא רמאיו 28 42 1
:רמאל םתא תרקה לכ תא ול ודיגיו ןענכ הצרא םהיבא בקעי לא ואביו 29 42 1
:ץראה תא םילגרמכ ונתא ןתיו תושק ונתא ץראה ינדא שיאה רבד 30 42 1
:םילגרמ ונייה אל ונחנא םינכ וילא רמאנו 31 42 1
:ןענכ ץראב וניבא תא םויה ןטקהו ונניא דחאה וניבא ינב םיחא ונחנא רשע םינש 32 42 1
:וכלו וחק םכיתב ןובער תאו יתא וחינה דחאה םכיחא םתא םינכ יכ עדא תאזב ץראה ינדא שיאה ונילא רמאיו 33 42 1
:ורחסת ץראה תאו םכל ןתא םכיחא תא םתא םינכ יכ םתא םילגרמ אל יכ העדאו ילא ןטקה םכיחא תא ואיבהו 34 42 1
:וארייו םהיבאו המה םהיפסכ תוררצ תא ואריו וקשב ופסכ רורצ שיא הנהו םהיקש םיקירמ םה יהיו 35 42 1
:הנלכ ויה ילע וחקת ןמינב תאו ונניא ןועמשו ונניא ףסוי םתלכש יתא םהיבא בקעי םהלא רמאיו 36 42 1
:ךילא ונבישא ינאו ידי לע ותא הנת ךילא ונאיבא אל םא תימת ינב ינש תא רמאל ויבא לא ןבואר רמאיו 37 42 1
:הלואש ןוגיב יתביש תא םתדרוהו הב וכלת רשא ךרדב ןוסא והארקו ראשנ ודבל אוהו תמ ויחא יכ םכמע ינב דרי אל רמאיו 38 42 1
:ץראב דבכ בערהו 1 43 1
:לכא טעמ ונל ורבש ובש םהיבא םהילא רמאיו םירצממ ואיבה רשא רבשה תא לכאל ולכ רשאכ יהיו 2 43 1
:םכתא םכיחא יתלב ינפ וארת אל רמאל שיאה ונב דעה דעה רמאל הדוהי וילא רמאיו 3 43 1
:לכא ךל הרבשנו הדרנ ונתא וניחא תא חלשמ ךשי םא 4 43 1
:םכתא םכיחא יתלב ינפ וארת אל ונילא רמא שיאה יכ דרנ אל חלשמ ךניא םאו 5 43 1
:חא םכל דועה שיאל דיגהל יל םתערה המל לארשי רמאיו 6 43 1
:םכיחא תא ודירוה רמאי יכ עדנ עודיה הלאה םירבדה יפ לע ול דגנו חא םכל שיה יח םכיבא דועה רמאל ונתדלומלו ונל שיאה לאש לואש ורמאיו 7 43 1
:ונפט םג התא םג ונחנא םג תומנ אלו היחנו הכלנו המוקנו יתא רענה החלש ויבא לארשי לא הדוהי רמאיו 8 43 1
:םימיה לכ ךל יתאטחו ךינפל ויתגצהו ךילא ויתאיבה אל םא ונשקבת ידימ ונברעא יכנא 9 43 1
:םימעפ הז ונבש התע יכ ונהמהמתה אלול יכ 10 43 1
:םידקשו םינטב טלו תאכנ שבד טעמו ירצ טעמ החנמ שיאל ודירוהו םכילכב ץראה תרמזמ וחק ושע תאז אופא ןכ םא םהיבא לארשי םהלא רמאיו 11 43 1
:אוה הגשמ ילוא םכדיב ובישת םכיתחתמא יפב בשומה ףסכה תאו םכדיב וחק הנשמ ףסכו 12 43 1
:שיאה לא ובוש ומוקו וחק םכיחא תאו 13 43 1
:יתלכש יתלכש רשאכ ינאו ןימינב תאו רחא םכיחא תא םכל חלשו שיאה ינפל םימחר םכל ןתי ידש לאו 14 43 1
:ףסוי ינפל ודמעיו םירצמ ודריו ומקיו ןמינב תאו םדיב וחקל ףסכ הנשמו תאזה החנמה תא םישנאה וחקיו 15 43 1
:םירהצב םישנאה ולכאי יתא יכ ןכהו חבט חבטו התיבה םישנאה תא אבה ותיב לע רשאל רמאיו ןימינב תא םתא ףסוי אריו 16 43 1
:ףסוי התיב םישנאה תא שיאה אביו ףסוי רמא רשאכ שיאה שעיו 17 43 1
:ונירמח תאו םידבעל ונתא תחקלו ונילע לפנתהלו ונילע ללגתהל םיאבומ ונחנא הלחתב וניתחתמאב בשה ףסכה רבד לע ורמאיו ףסוי תיב ואבוה יכ םישנאה וארייו 18 43 1
:תיבה חתפ וילא ורבדיו ףסוי תיב לע רשא שיאה לא ושגיו 19 43 1
:לכא רבשל הלחתב ונדרי דרי ינדא יב ורמאיו 20 43 1
:ונדיב ותא בשנו ולקשמב ונפסכ ותחתמא יפב שיא ףסכ הנהו וניתחתמא תא החתפנו ןולמה לא ונאב יכ יהיו 21 43 1
:וניתחתמאב ונפסכ םש ימ ונעדי אל לכא רבשל ונדיב ונדרוה רחא ףסכו 22 43 1
:ןועמש תא םהלא אצויו ילא אב םכפסכ םכיתחתמאב ןומטמ םכל ןתנ םכיבא יהלאו םכיהלא וארית לא םכל םולש רמאיו 23 43 1
:םהירמחל אופסמ ןתיו םהילגר וצחריו םימ ןתיו ףסוי התיב םישנאה תא שיאה אביו 24 43 1
:םחל ולכאי םש יכ ועמש יכ םירהצב ףסוי אוב דע החנמה תא וניכיו 25 43 1
:הצרא ול ווחתשיו התיבה םדיב רשא החנמה תא ול ואיביו התיבה ףסוי אביו 26 43 1
:יח ונדועה םתרמא רשא ןקזה םכיבא םולשה רמאיו םולשל םהל לאשיו 27 43 1
(ווחתשיו) :וחתשיו ודקיו יח ונדוע וניבאל ךדבעל םולש ורמאיו 28 43 1
:ינב ךנחי םיהלא רמאיו ילא םתרמא רשא ןטקה םכיחא הזה רמאיו ומא ןב ויחא ןימינב תא אריו ויניע אשיו 29 43 1
:המש ךביו הרדחה אביו תוכבל שקביו ויחא לא וימחר ורמכנ יכ ףסוי רהמיו 30 43 1
:םחל ומיש רמאיו קפאתיו אציו וינפ ץחריו 31 43 1
:םירצמל אוה הבעות יכ םחל םירבעה תא לכאל םירצמה ןולכוי אל יכ םדבל ותא םילכאה םירצמלו םדבל םהלו ודבל ול ומישיו 32 43 1
:והער לא שיא םישנאה והמתיו ותרעצכ ריעצהו ותרכבכ רכבה וינפל ובשיו 33 43 1
:ומע ורכשיו ותשיו תודי שמח םלכ תאשממ ןמינב תאשמ ברתו םהלא וינפ תאמ תאשמ אשיו 34 43 1
:ותחתמא יפב שיא ףסכ םישו תאש ןולכוי רשאכ לכא םישנאה תחתמא תא אלמ רמאל ותיב לע רשא תא וציו 1 44 1
:רבד רשא ףסוי רבדכ שעיו ורבש ףסכ תאו ןטקה תחתמא יפב םישת ףסכה עיבג יעיבג תאו 2 44 1
:םהירמחו המה וחלש םישנאהו רוא רקבה 3 44 1
:הבוט תחת הער םתמלש המל םהלא תרמאו םתגשהו םישנאה ירחא ףדר םוק ותיב לע רשאל רמא ףסויו וקיחרה אל ריעה תא ואצי םה 4 44 1
:םתישע רשא םתערה וב שחני שחנ אוהו וב ינדא התשי רשא הז אולה 5 44 1
:הלאה םירבדה תא םהלא רבדיו םגשיו 6 44 1
:הזה רבדכ תושעמ ךידבעל הלילח הלאה םירבדכ ינדא רבדי המל וילא ורמאיו 7 44 1
:בהז וא ףסכ ךינדא תיבמ בנגנ ךיאו ןענכ ץראמ ךילא ונבישה וניתחתמא יפב ונאצמ רשא ףסכ ןה 8 44 1
:םידבעל ינדאל היהנ ונחנא םגו תמו ךידבעמ ותא אצמי רשא 9 44 1
:םיקנ ויהת םתאו דבע יל היהי ותא אצמי רשא אוה ןכ םכירבדכ התע םג רמאיו 10 44 1
:ותחתמא שיא וחתפיו הצרא ותחתמא תא שיא ודרויו ורהמיו 11 44 1
:ןמינב תחתמאב עיבגה אצמיו הלכ ןטקבו לחה לודגב שפחיו 12 44 1
:הריעה ובשיו ורמח לע שיא סמעיו םתלמש וערקיו 13 44 1
:הצרא וינפל ולפיו םש ונדוע אוהו ףסוי התיב ויחאו הדוהי אביו 14 44 1
:ינמכ רשא שיא שחני שחנ יכ םתעדי אולה םתישע רשא הזה השעמה המ ףסוי םהל רמאיו 15 44 1
:ודיב עיבגה אצמנ רשא םג ונחנא םג ינדאל םידבע וננה ךידבע ןוע תא אצמ םיהלאה קדטצנ המו רבדנ המ ינדאל רמאנ המ הדוהי רמאיו 16 44 1
P :םכיבא לא םולשל ולע םתאו דבע יל היהי אוה ודיב עיבגה אצמנ רשא שיאה תאז תושעמ יל הלילח רמאיו 17 44 1
:הערפכ ךומכ יכ ךדבעב ךפא רחי לאו ינדא ינזאב רבד ךדבע אנ רבדי ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו 18 44 1
:חא וא בא םכל שיה רמאל וידבע תא לאש ינדא 19 44 1
:ובהא ויבאו ומאל ודבל אוה רתויו תמ ויחאו ןטק םינקז דליו ןקז בא ונל שי ינדא לא רמאנו 20 44 1
:וילע יניע המישאו ילא והדרוה ךידבע לא רמאתו 21 44 1
:תמו ויבא תא בזעו ויבא תא בזעל רענה לכוי אל ינדא לא רמאנו 22 44 1
:ינפ תוארל ןופסת אל םכתא ןטקה םכיחא דרי אל םא ךידבע לא רמאתו 23 44 1
:ינדא ירבד תא ול דגנו יבא ךדבע לא ונילע יכ יהיו 24 44 1
:לכא טעמ ונל ורבש ובש וניבא רמאיו 25 44 1
:ונתא ונניא ןטקה וניחאו שיאה ינפ תוארל לכונ אל יכ ונדריו ונתא ןטקה וניחא שי םא תדרל לכונ אל רמאנו 26 44 1
:יתשא יל הדלי םינש יכ םתעדי םתא ונילא יבא ךדבע רמאיו 27 44 1
:הנה דע ויתיאר אלו ףרט ףרט ךא רמאו יתאמ דחאה אציו 28 44 1
:הלאש הערב יתביש תא םתדרוהו ןוסא והרקו ינפ םעמ הז תא םג םתחקלו 29 44 1
:ושפנב הרושק ושפנו ונתא ונניא רענהו יבא ךדבע לא יאבכ התעו 30 44 1
:הלאש ןוגיב וניבא ךדבע תביש תא ךידבע ודירוהו תמו רענה ןיא יכ ותוארכ היהו 31 44 1
:םימיה לכ יבאל יתאטחו ךילא ונאיבא אל םא רמאל יבא םעמ רענה תא ברע ךדבע יכ 32 44 1
:ויחא םע לעי רענהו ינדאל דבע רענה תחת ךדבע אנ בשי התעו 33 44 1
:יבא תא אצמי רשא ערב הארא ןפ יתא ונניא רענהו יבא לא הלעא ךיא יכ 34 44 1
:ויחא לא ףסוי עדותהב ותא שיא דמע אלו ילעמ שיא לכ ואיצוה ארקיו וילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי אלו 1 45 1
:הערפ תיב עמשיו םירצמ ועמשיו יכבב ולק תא ןתיו 2 45 1
:וינפמ ולהבנ יכ ותא תונעל ויחא ולכי אלו יח יבא דועה ףסוי ינא ויחא לא ףסוי רמאיו 3 45 1
:המירצמ יתא םתרכמ רשא םכיחא ףסוי ינא רמאיו ושגיו ילא אנ ושג ויחא לא ףסוי רמאיו 4 45 1
:םכינפל םיהלא ינחלש היחמל יכ הנה יתא םתרכמ יכ םכיניעב רחי לאו ובצעת לא התעו 5 45 1
:ריצקו שירח ןיא רשא םינש שמח דועו ץראה ברקב בערה םיתנש הז יכ 6 45 1
:הלדג הטילפל םכל תויחהלו ץראב תיראש םכל םושל םכינפל םיהלא ינחלשיו 7 45 1
:םירצמ ץרא לכב לשמו ותיב לכל ןודאלו הערפל באל ינמישיו םיהלאה יכ הנה יתא םתחלש םתא אל התעו 8 45 1
:דמעת לא ילא הדר םירצמ לכל ןודאל םיהלא ינמש ףסוי ךנב רמא הכ וילא םתרמאו יבא לא ולעו ורהמ 9 45 1
:ךל רשא לכו ךרקבו ךנאצו ךינב ינבו ךינבו התא ילא בורק תייהו ןשג ץראב תבשיו 10 45 1
:ךל רשא לכו ךתיבו התא שרות ןפ בער םינש שמח דוע יכ םש ךתא יתלכלכו 11 45 1
:םכילא רבדמה יפ יכ ןימינב יחא יניעו תואר םכיניע הנהו 12 45 1
:הנה יבא תא םתדרוהו םתרהמו םתיאר רשא לכ תאו םירצמב ידובכ לכ תא יבאל םתדגהו 13 45 1
:ויראוצ לע הכב ןמינבו ךביו ויחא ןמינב יראוצ לע לפיו 14 45 1
:ותא ויחא ורבד ןכ ירחאו םהילע ךביו ויחא לכל קשניו 15 45 1
:וידבע יניעבו הערפ יניעב בטייו ףסוי יחא ואב רמאל הערפ תיב עמשנ לקהו 16 45 1
:ןענכ הצרא ואב וכלו םכריעב תא ונעט ושע תאז ךיחא לא רמא ףסוי לא הערפ רמאיו 17 45 1
:ץראה בלח תא ולכאו םירצמ ץרא בוט תא םכל הנתאו ילא ואבו םכיתב תאו םכיבא תא וחקו 18 45 1
:םתאבו םכיבא תא םתאשנו םכישנלו םכפטל תולגע םירצמ ץראמ םכל וחק ושע תאז התיוצ התאו 19 45 1
:אוה םכל םירצמ ץרא לכ בוט יכ םכילכ לע סחת לא םכניעו 20 45 1
:ךרדל הדצ םהל ןתיו הערפ יפ לע תולגע ףסוי םהל ןתיו לארשי ינב ןכ ושעיו 21 45 1
:תלמש תפלח שמחו ףסכ תואמ שלש ןתנ ןמינבלו תלמש תופלח שיאל ןתנ םלכל 22 45 1
:ךרדל ויבאל ןוזמו םחלו רב תאשנ תנתא רשעו םירצמ בוטמ םיאשנ םירמח הרשע תאזכ חלש ויבאלו 23 45 1
:ךרדב וזגרת לא םהלא רמאיו וכליו ויחא תא חלשיו 24 45 1
:םהיבא בקעי לא ןענכ ץרא ואביו םירצממ ולעיו 25 45 1
:םהל ןימאה אל יכ ובל גפיו םירצמ ץרא לכב לשמ אוה יכו יח ףסוי דוע רמאל ול ודגיו 26 45 1
:םהיבא בקעי חור יחתו ותא תאשל ףסוי חלש רשא תולגעה תא אריו םהלא רבד רשא ףסוי ירבד לכ תא וילא ורבדיו 27 45 1
:תומא םרטב ונאראו הכלא יח ינב ףסוי דוע בר לארשי רמאיו 28 45 1
:קחצי ויבא יהלאל םיחבז חבזיו עבש הראב אביו ול רשא לכו לארשי עסיו 1 46 1
:יננה רמאיו בקעי בקעי רמאיו הלילה תארמב לארשיל םיהלא רמאיו 2 46 1
:םש ךמישא לודג יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא ךיבא יהלא לאה יכנא רמאיו 3 46 1
:ךיניע לע ודי תישי ףסויו הלע םג ךלעא יכנאו המירצמ ךמע דרא יכנא 4 46 1
:ותא תאשל הערפ חלש רשא תולגעב םהישנ תאו םפט תאו םהיבא בקעי תא לארשי ינב ואשיו עבש ראבמ בקעי םקיו 5 46 1
:ותא וערז לכו בקעי המירצמ ואביו ןענכ ץראב ושכר רשא םשוכר תאו םהינקמ תא וחקיו 6 46 1
S :המירצמ ותא איבה וערז לכו וינב תונבו ויתנב ותא וינב ינבו וינב 7 46 1
:ןבואר בקעי רכב וינבו בקעי המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו 8 46 1
:ימרכו ןורצחו אולפו ךונח ןבואר ינבו 9 46 1
:תינענכה ןב לואשו רחצו ןיכיו דהאו ןימיו לאומי ןועמש ינבו 10 46 1
:יררמו תהק ןושרג יול ינבו 11 46 1
:לומחו ןורצח ץרפ ינב ויהיו ןענכ ץראב ןנואו רע תמיו חרזו ץרפו הלשו ןנואו רע הדוהי ינבו 12 46 1
:ןורמשו בויו הופו עלות רכששי ינבו 13 46 1
:לאלחיו ןולאו דרס ןלובז ינבו 14 46 1
:שלשו םישלש ויתונבו וינב שפנ לכ ותב הניד תאו םרא ןדפב בקעיל הדלי רשא האל ינב הלא 15 46 1
:ילאראו ידוראו ירע ןבצאו ינוש יגחו ןויפצ דג ינבו 16 46 1
:לאיכלמו רבח העירב ינבו םתחא חרשו העירבו יושיו הושיו הנמי רשא ינבו 17 46 1
:שפנ הרשע שש בקעיל הלא תא דלתו ותב האלל ןבל ןתנ רשא הפלז ינב הלא 18 46 1
:ןמינבו ףסוי בקעי תשא לחר ינב 19 46 1
:םירפא תאו השנמ תא ןא ןהכ ערפ יטופ תב תנסא ול הדלי רשא םירצמ ץראב ףסויל דלויו 20 46 1
:דראו םיפחו םיפמ שארו יחא ןמענו ארג לבשאו רכבו עלב ןמינב ינבו 21 46 1
:רשע העברא שפנ לכ בקעיל דלי רשא לחר ינב הלא 22 46 1
:םישח ןד ינבו 23 46 1
:םלשו רציו ינוגו לאצחי ילתפנ ינבו 24 46 1
:העבש שפנ לכ בקעיל הלא תא דלתו ותב לחרל ןבל ןתנ רשא ההלב ינב הלא 25 46 1
:ששו םישש שפנ לכ בקעי ינב ישנ דבלמ וכרי יאצי המירצמ בקעיל האבה שפנה לכ 26 46 1
P :םיעבש המירצמ האבה בקעי תיבל שפנה לכ םינש שפנ םירצמב ול דלי רשא ףסוי ינבו 27 46 1
:ןשג הצרא ואביו הנשג וינפל תרוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו 28 46 1
:דוע ויראוצ לע ךביו ויראוצ לע לפיו וילא אריו הנשג ויבא לארשי תארקל לעיו ותבכרמ ףסוי רסאיו 29 46 1
:יח ךדוע יכ ךינפ תא יתואר ירחא םעפה התומא ףסוי לא לארשי רמאיו 30 46 1
:ילא ואב ןענכ ץראב רשא יבא תיבו יחא וילא הרמאו הערפל הדיגאו הלעא ויבא תיב לאו ויחא לא ףסוי רמאיו 31 46 1
:ואיבה םהל רשא לכו םרקבו םנאצו ויה הנקמ ישנא יכ ןאצ יער םישנאהו 32 46 1
:םכישעמ המ רמאו הערפ םכל ארקי יכ היהו 33 46 1
:ןאצ הער לכ םירצמ תבעות יכ ןשג ץראב ובשת רובעב וניתבא םג ונחנא םג התע דעו ונירוענמ ךידבע ויה הנקמ ישנא םתרמאו 34 46 1
:ןשג ץראב םנהו ןענכ ץראמ ואב םהל רשא לכו םרקבו םנאצו יחאו יבא רמאיו הערפל דגיו ףסוי אביו 1 47 1
:הערפ ינפל םגציו םישנא השמח חקל ויחא הצקמו 2 47 1
:וניתובא םג ונחנא םג ךידבע ןאצ הער הערפ לא ורמאיו םכישעמ המ ויחא לא הערפ רמאיו 3 47 1
:ןשג ץראב ךידבע אנ ובשי התעו ןענכ ץראב בערה דבכ יכ ךידבעל רשא ןאצל הערמ ןיא יכ ונאב ץראב רוגל הערפ לא ורמאיו 4 47 1
:ךילא ואב ךיחאו ךיבא רמאל ףסוי לא הערפ רמאיו 5 47 1
:יל רשא לע הנקמ ירש םתמשו ליח ישנא םב שיו תעדי םאו ןשג ץראב ובשי ךיחא תאו ךיבא תא בשוה ץראה בטימב אוה ךינפל םירצמ ץרא 6 47 1
:הערפ תא בקעי ךרביו הערפ ינפל והדמעיו ויבא בקעי תא ףסוי אביו 7 47 1
:ךייח ינש ימי המכ בקעי לא הערפ רמאיו 8 47 1
:םהירוגמ ימיב יתבא ייח ינש ימי תא וגישה אלו ייח ינש ימי ויה םיערו טעמ הנש תאמו םישלש ירוגמ ינש ימי הערפ לא בקעי רמאיו 9 47 1
:הערפ ינפלמ אציו הערפ תא בקעי ךרביו 10 47 1
:הערפ הוצ רשאכ ססמער ץראב ץראה בטימב םירצמ ץראב הזחא םהל ןתיו ויחא תאו ויבא תא ףסוי בשויו 11 47 1
:ףטה יפל םחל ויבא תיב לכ תאו ויחא תאו ויבא תא ףסוי לכלכיו 12 47 1
:בערה ינפמ ןענכ ץראו םירצמ ץרא הלתו דאמ בערה דבכ יכ ץראה לכב ןיא םחלו 13 47 1
:הערפ התיב ףסכה תא ףסוי אביו םירבש םה רשא רבשב ןענכ ץראבו םירצמ ץראב אצמנה ףסכה לכ תא ףסוי טקליו 14 47 1
:ףסכ ספא יכ ךדגנ תומנ המלו םחל ונל הבה רמאל ףסוי לא םירצמ לכ ואביו ןענכ ץראמו םירצמ ץראמ ףסכה םתיו 15 47 1
:ףסכ ספא םא םכינקמב םכל הנתאו םכינקמ ובה ףסוי רמאיו 16 47 1
:אוהה הנשב םהנקמ לכב םחלב םלהניו םירמחבו רקבה הנקמבו ןאצה הנקמבו םיסוסב םחל ףסוי םהל ןתיו ףסוי לא םהינקמ תא ואיביו 17 47 1
:ונתמדאו ונתיוג םא יתלב ינדא ינפל ראשנ אל ינדא לא המהבה הנקמו ףסכה םת םא יכ ינדאמ דחכנ אל ול ורמאיו תינשה הנשב וילא ואביו אוהה הנשה םתתו 18 47 1
:םשת אל המדאהו תומנ אלו היחנו ערז ןתו הערפל םידבע ונתמדאו ונחנא היהנו םחלב ונתמדא תאו ונתא הנק ונתמדא םג ונחנא םג ךיניעל תומנ המל 19 47 1
:הערפל ץראה יהתו בערה םהלע קזח יכ והדש שיא םירצמ ורכמ יכ הערפל םירצמ תמדא לכ תא ףסוי ןקיו 20 47 1
:והצק דעו םירצמ לובג הצקמ םירעל ותא ריבעה םעה תאו 21 47 1
:םתמדא תא ורכמ אל ןכ לע הערפ םהל ןתנ רשא םקח תא ולכאו הערפ תאמ םינהכל קח יכ הנק אל םינהכה תמדא קר 22 47 1
:המדאה תא םתערזו ערז םכל אה הערפל םכתמדא תאו םויה םכתא יתינק ןה םעה לא ףסוי רמאיו 23 47 1
:םכפטל לכאלו םכיתבב רשאלו םכלכאלו הדשה ערזל םכל היהי תדיה עבראו הערפל תישימח םתתנו תאובתב היהו 24 47 1
:הערפל םידבע ונייהו ינדא יניעב ןח אצמנ ונתיחה ורמאיו 25 47 1
:הערפל התיה אל םדבל םינהכה תמדא קר שמחל הערפל םירצמ תמדא לע הזה םויה דע קחל ףסוי התא םשיו 26 47 1
:דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו ןשג ץראב םירצמ ץראב לארשי בשיו 27 47 1
:הנש תאמו םיעבראו םינש עבש וייח ינש בקעי ימי יהיו הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו 28 47 1
:םירצמב ינרבקת אנ לא תמאו דסח ידמע תישעו יכרי תחת ךדי אנ םיש ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא ול רמאיו ףסויל ונבל ארקיו תומל לארשי ימי וברקיו 29 47 1
:ךרבדכ השעא יכנא רמאיו םתרבקב ינתרבקו םירצממ ינתאשנו יתבא םע יתבכשו 30 47 1
P :הטמה שאר לע לארשי וחתשיו ול עבשיו יל העבשה רמאיו 31 47 1
:םירפא תאו השנמ תא ומע וינב ינש תא חקיו הלח ךיבא הנה ףסויל רמאיו הלאה םירבדה ירחא יהיו 1 48 1
:הטמה לע בשיו לארשי קזחתיו ךילא אב ףסוי ךנב הנה רמאיו בקעיל דגיו 2 48 1
:יתא ךרביו ןענכ ץראב זולב ילא הארנ ידש לא ףסוי לא בקעי רמאיו 3 48 1
:םלוע תזחא ךירחא ךערזל תאזה ץראה תא יתתנו םימע להקל ךיתתנו ךתיברהו ךרפמ יננה ילא רמאיו 4 48 1
:יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא םה יל המירצמ ךילא יאב דע םירצמ ץראב ךל םידלונה ךינב ינש התעו 5 48 1
:םתלחנב וארקי םהיחא םש לע ויהי ךל םהירחא תדלוה רשא ךתדלומו 6 48 1
:םחל תיב אוה תרפא ךרדב םש הרבקאו התרפא אבל ץרא תרבכ דועב ךרדב ןענכ ץראב לחר ילע התמ ןדפמ יאבב ינאו 7 48 1
:הלא ימ רמאיו ףסוי ינב תא לארשי אריו 8 48 1
:םכרבאו ילא אנ םחק רמאיו הזב םיהלא יל ןתנ רשא םה ינב ויבא לא ףסוי רמאיו 9 48 1
:םהל קבחיו םהל קשיו וילא םתא שגיו תוארל לכוי אל ןקזמ ודבכ לארשי יניעו 10 48 1
:ךערז תא םג םיהלא יתא הארה הנהו יתללפ אל ךינפ האר ףסוי לא לארשי רמאיו 11 48 1
:הצרא ויפאל וחתשיו ויכרב םעמ םתא ףסוי אצויו 12 48 1
:וילא שגיו לארשי ןימימ ולאמשב השנמ תאו לארשי לאמשמ ונימיב םירפא תא םהינש תא ףסוי חקיו 13 48 1
:רוכבה השנמ יכ וידי תא לכש השנמ שאר לע ולאמש תאו ריעצה אוהו םירפא שאר לע תשיו ונימי תא לארשי חלשיו 14 48 1
:הזה םויה דע ידועמ יתא הערה םיהלאה קחציו םהרבא וינפל יתבא וכלהתה רשא םיהלאה רמאיו ףסוי תא ךרביו 15 48 1
:ץראה ברקב ברל וגדיו קחציו םהרבא יתבא םשו ימש םהב ארקיו םירענה תא ךרבי ער לכמ יתא לאגה ךאלמה 16 48 1
:השנמ שאר לע םירפא שאר לעמ התא ריסהל ויבא די ךמתיו ויניעב עריו םירפא שאר לע ונימי די ויבא תישי יכ ףסוי אריו 17 48 1
:ושאר לע ךנימי םיש רכבה הז יכ יבא ןכ אל ויבא לא ףסוי רמאיו 18 48 1
:םיוגה אלמ היהי וערזו ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו לדגי אוה םגו םעל היהי אוה םג יתעדי ינב יתעדי רמאיו ויבא ןאמיו 19 48 1
:השנמ ינפל םירפא תא םשיו השנמכו םירפאכ םיהלא ךמשי רמאל לארשי ךרבי ךב רומאל אוהה םויב םכרביו 20 48 1
:םכיתבא ץרא לא םכתא בישהו םכמע םיהלא היהו תמ יכנא הנה ףסוי לא לארשי רמאיו 21 48 1
P :יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתחקל רשא ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו 22 48 1
:םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאה רמאיו וינב לא בקעי ארקיו 1 49 1
:םכיבא לארשי לא ועמשו בקעי ינב ועמשו וצבקה 2 49 1
:זע רתיו תאש רתי ינוא תישארו יחכ התא ירכב ןבואר 3 49 1
P :הלע יעוצי תללח זא ךיבא יבכשמ תילע יכ רתות לא םימכ זחפ 4 49 1
:םהיתרכמ סמח ילכ םיחא יולו ןועמש 5 49 1
:רוש ורקע םנצרבו שיא וגרה םפאב יכ ידבכ דחת לא םלהקב ישפנ אבת לא םדסב 6 49 1
S :לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא 7 49 1
:ךיבא ינב ךל ווחתשי ךיביא ףרעב ךדי ךיחא ךודוי התא הדוהי 8 49 1
:ונמיקי ימ איבלכו היראכ ץבר ערכ תילע ינב ףרטמ הדוהי הירא רוג 9 49 1
(וליש) :םימע תהקי ולו הליש אבי יכ דע וילגר ןיבמ קקחמו הדוהימ טבש רוסי אל 10 49 1
(ותוס) (וריע) :התוס םיבנע םדבו ושבל ןייב סבכ ונתא ינב הקרשלו הריע ןפגל ירסא 11 49 1
P :בלחמ םינש ןבלו ןיימ םיניע ילילכח 12 49 1
S :ןדיצ לע ותכריו תוינא ףוחל אוהו ןכשי םימי ףוחל ןלובז 13 49 1
:םיתפשמה ןיב ץבר םרג רמח רכששי 14 49 1
S :דבע סמל יהיו לבסל ומכש טיו המענ יכ ץראה תאו בוט יכ החנמ אריו 15 49 1
:לארשי יטבש דחאכ ומע ןידי ןד 16 49 1
:רוחא ובכר לפיו סוס יבקע ךשנה חרא ילע ןפיפש ךרד ילע שחנ ןד יהי 17 49 1
:הוהי יתיוק ךתעושיל 18 49 1
S :בקע דגי אוהו ונדוגי דודג דג 19 49 1
S :ךלמ ינדעמ ןתי אוהו ומחל הנמש רשאמ 20 49 1
S :רפש ירמא ןתנה החלש הליא ילתפנ 21 49 1
:רוש ילע הדעצ תונב ןיע ילע תרפ ןב ףסוי תרפ ןב 22 49 1
:םיצח ילעב והמטשיו וברו והררמיו 23 49 1
:לארשי ןבא הער םשמ בקעי ריבא ידימ וידי יערז וזפיו ותשק ןתיאב בשתו 24 49 1
:םחרו םידש תכרב תחת תצבר םוהת תכרב לעמ םימש תכרב ךכרביו ידש תאו ךרזעיו ךיבא לאמ 25 49 1
P :ויחא ריזנ דקדקלו ףסוי שארל ןייהת םלוע תעבג תואת דע ירוה תכרב לע ורבג ךיבא תכרב 26 49 1
:ללש קלחי ברעלו דע לכאי רקבב ףרטי באז ןימינב 27 49 1
:םתא ךרב ותכרבכ רשא שיא םתוא ךרביו םהיבא םהל רבד רשא תאזו רשע םינש לארשי יטבש הלא לכ 28 49 1
:יתחה ןורפע הדשב רשא הרעמה לא יתבא לא יתא ורבק ימע לא ףסאנ ינא םהלא רמאיו םתוא וציו 29 49 1
:רבק תזחאל יתחה ןרפע תאמ הדשה תא םהרבא הנק רשא ןענכ ץראב ארממ ינפ לע רשא הלפכמה הדשב רשא הרעמב 30 49 1
:האל תא יתרבק המשו ותשא הקבר תאו קחצי תא ורבק המש ותשא הרש תאו םהרבא תא ורבק המש 31 49 1
:תח ינב תאמ וב רשא הרעמהו הדשה הנקמ 32 49 1
:וימע לא ףסאיו עוגיו הטמה לא וילגר ףסאיו וינב תא תוצל בקעי לכיו 33 49 1
:ול קשיו וילע ךביו ויבא ינפ לע ףסוי לפיו 1 50 1
:לארשי תא םיאפרה וטנחיו ויבא תא טנחל םיאפרה תא וידבע תא ףסוי וציו 2 50 1
:םוי םיעבש םירצמ ותא וכביו םיטנחה ימי ואלמי ןכ יכ םוי םיעברא ול ואלמיו 3 50 1
:רמאל הערפ ינזאב אנ ורבד םכיניעב ןח יתאצמ אנ םא רמאל הערפ תיב לא ףסוי רבדיו ותיכב ימי ורבעיו 4 50 1
:הבושאו יבא תא הרבקאו אנ הלעא התעו ינרבקת המש ןענכ ץראב יל יתירכ רשא ירבקב תמ יכנא הנה רמאל ינעיבשה יבא 5 50 1
:ךעיבשה רשאכ ךיבא תא רבקו הלע הערפ רמאיו 6 50 1
:םירצמ ץרא ינקז לכו ותיב ינקז הערפ ידבע לכ ותא ולעיו ויבא תא רבקל ףסוי לעיו 7 50 1
:ןשג ץראב ובזע םרקבו םנאצו םפט קר ויבא תיבו ויחאו ףסוי תיב לכו 8 50 1
:דאמ דבכ הנחמה יהיו םישרפ םג בכר םג ומע לעיו 9 50 1
:םימי תעבש לבא ויבאל שעיו דאמ דבכו לודג דפסמ םש ודפסיו ןדריה רבעב רשא דטאה ןרג דע ואביו 10 50 1
:ןדריה רבעב רשא םירצמ לבא המש ארק ןכ לע םירצמל הז דבכ לבא ורמאיו דטאה ןרגב לבאה תא ינענכה ץראה בשוי אריו 11 50 1
:םוצ רשאכ ןכ ול וינב ושעיו 12 50 1
:ארממ ינפ לע יתחה ןרפע תאמ רבק תזחאל הדשה תא םהרבא הנק רשא הלפכמה הדש תרעמב ותא ורבקיו ןענכ הצרא וינב ותא ואשיו 13 50 1
:ויבא תא ורבק ירחא ויבא תא רבקל ותא םילעה לכו ויחאו אוה המירצמ ףסוי בשיו 14 50 1
:ותא ונלמג רשא הערה לכ תא ונל בישי בשהו ףסוי ונמטשי ול ורמאיו םהיבא תמ יכ ףסוי יחא ואריו 15 50 1
:רמאל ותומ ינפל הוצ ךיבא רמאל ףסוי לא ווציו 16 50 1
:וילא םרבדב ףסוי ךביו ךיבא יהלא ידבע עשפל אנ אש התעו ךולמג הער יכ םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש אנא ףסויל ורמאת הכ 17 50 1
:םידבעל ךל וננה ורמאיו וינפל ולפיו ויחא םג וכליו 18 50 1
:ינא םיהלא תחתה יכ וארית לא ףסוי םהלא רמאיו 19 50 1
:בר םע תיחהל הזה םויכ השע ןעמל הבטל הבשח םיהלא הער ילע םתבשח םתאו 20 50 1
:םבל לע רבדיו םתוא םחניו םכפט תאו םכתא לכלכא יכנא וארית לא התעו 21 50 1
:םינש רשעו האמ ףסוי יחיו ויבא תיבו אוה םירצמב ףסוי בשיו 22 50 1
:ףסוי יכרב לע ודלי השנמ ןב ריכמ ינב םג םישלש ינב םירפאל ףסוי אריו 23 50 1
:בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דקפי דקפ םיהלאו תמ יכנא ויחא לא ףסוי רמאיו 24 50 1
:הזמ יתמצע תא םתלעהו םכתא םיהלא דקפי דקפ רמאל לארשי ינב תא ףסוי עבשיו 25 50 1
:םירצמב ןוראב םשייו ותא וטנחיו םינש רשעו האמ ןב ףסוי תמיו 26 50 1
:הזמ יתמצע תא םתלעהו םכתא םיהלא דקפי דקפ רמאל לארשי ינב תא
ותא וטנחיו םינש רשעו האמ ןב ףסוי תמיו 26 50 1[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja