:רמאל םירצמ ץראמ םתאצל תינשה הנשב ינשה שדחל דחאב דעומ להאב יניס רבדמב השמ לא הוהי רבדיו 1 1 4
:םתלגלגל רכז לכ תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש 2 1 4
:ןרהאו התא םתאבצל םתא ודקפת לארשיב אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ 3 1 4
:אוה ויתבא תיבל שאר שיא הטמל שיא שיא ויהי םכתאו 4 1 4
:רואידש ןב רוצילא ןבוארל םכתא ודמעי רשא םישנאה תומש הלאו 5 1 4
:ידשירוצ ןב לאימלש ןועמשל 6 1 4
:בדנימע ןב ןושחנ הדוהיל 7 1 4
:רעוצ ןב לאנתנ רכששיל 8 1 4
:ןלח ןב באילא ןלובזל 9 1 4
:רוצהדפ ןב לאילמג השנמל דוהימע ןב עמשילא םירפאל ףסוי ינבל 10 1 4
:ינעדג ןב ןדיבא ןמינבל 11 1 4
:ידשימע ןב רזעיחא ןדל 12 1 4
:ןרכע ןב לאיעגפ רשאל 13 1 4
:לאועד ןב ףסילא דגל 14 1 4
:ןניע ןב עריחא ילתפנל 15 1 4
(יאורק) :םה לארשי יפלא ישאר םתובא תוטמ יאישנ הדעה יאירק הלא 16 1 4
:תומשב ובקנ רשא הלאה םישנאה תא ןרהאו השמ חקיו 17 1 4
:םתלגלגל הלעמו הנש םירשע ןבמ תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמ לע ודליתיו ינשה שדחל דחאב וליהקה הדעה לכ תאו 18 1 4
P :יניס רבדמב םדקפיו השמ תא הוהי הוצ רשאכ 19 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ רכז לכ םתלגלגל תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות לארשי רכב ןבואר ינב ויהיו 20 1 4
P :תואמ שמחו ףלא םיעבראו השש ןבואר הטמל םהידקפ 21 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ רכז לכ םתלגלגל תומש רפסמב וידקפ םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןועמש ינבל 22 1 4
P :תואמ שלשו ףלא םישמחו העשת ןועמש הטמל םהידקפ 23 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות דג ינבל 24 1 4
P :םישמחו תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח דג הטמל םהידקפ 25 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות הדוהי ינבל 26 1 4
P :תואמ ששו ףלא םיעבשו העברא הדוהי הטמל םהידקפ 27 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות רכששי ינבל 28 1 4
P :תואמ עבראו ףלא םישמחו העברא רכששי הטמל םהידקפ 29 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןלובז ינבל 30 1 4
P :תואמ עבראו ףלא םישמחו העבש ןלובז הטמל םהידקפ 31 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות םירפא ינבל ףסוי ינבל 32 1 4
P :תואמ שמחו ףלא םיעברא םירפא הטמל םהידקפ 33 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תומש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות השנמ ינבל 34 1 4
P :םיתאמו ףלא םישלשו םינש השנמ הטמל םהידקפ 35 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןמינב ינבל 36 1 4
P :תואמ עבראו ףלא םישלשו השמח ןמינב הטמל םהידקפ 37 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ןד ינבל 38 1 4
P :תואמ עבשו ףלא םיששו םינש ןד הטמל םהידקפ 39 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות רשא ינבל 40 1 4
P :תואמ שמחו ףלא םיעבראו דחא רשא הטמל םהידקפ 41 1 4
:אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ תמש רפסמב םתבא תיבל םתחפשמל םתדלות ילתפנ ינב 42 1 4
P :תואמ עבראו ףלא םישמחו השלש ילתפנ הטמל םהידקפ 43 1 4
:ויה ויתבא תיבל דחא שיא שיא רשע םינש לארשי יאישנו ןרהאו השמ דקפ רשא םידקפה הלא 44 1 4
:לארשיב אבצ אצי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ םתבא תיבל לארשי ינב ידוקפ לכ ויהיו 45 1 4
:םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ שש םידקפה לכ ויהיו 46 1 4
P :םכותב ודקפתה אל םתבא הטמל םיולהו 47 1 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 48 1 4
:לארשי ינב ךותב אשת אל םשאר תאו דקפת אל יול הטמ תא ךא 49 1 4
:ונחי ןכשמל ביבסו והתרשי םהו וילכ לכ תאו ןכשמה תא ואשי המה ול רשא לכ לעו וילכ לכ לעו תדעה ןכשמ לע םיולה תא דקפה התאו 50 1 4
:תמוי ברקה רזהו םיולה ותא ומיקי ןכשמה תנחבו םיולה ותא ודירוי ןכשמה עסנבו 51 1 4
:םתאבצל ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא לארשי ינב ונחו 52 1 4
:תודעה ןכשמ תרמשמ תא םיולה ורמשו לארשי ינב תדע לע ףצק היהי אלו תדעה ןכשמל ביבס ונחי םיולהו 53 1 4
P :ושע ןכ השמ תא הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו 54 1 4
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 1 2 4
:ונחי דעומ להאל ביבס דגנמ לארשי ינב ונחי םתבא תיבל תתאב ולגד לע שיא 2 2 4
:בדנימע ןב ןושחנ הדוהי ינבל אישנו םתאבצל הדוהי הנחמ לגד החרזמ המדק םינחהו 3 2 4
:תואמ ששו ףלא םיעבשו העברא םהידקפו ואבצו 4 2 4
:רעוצ ןב לאנתנ רכששי ינבל אישנו רכששי הטמ וילע םינחהו 5 2 4
S :תואמ עבראו ףלא םישמחו העברא וידקפו ואבצו 6 2 4
:ןלח ןב באילא ןלובז ינבל אישנו ןלובז הטמ 7 2 4
:תואמ עבראו ףלא םישמחו העבש וידקפו ואבצו 8 2 4
S :ועסי הנשאר םתאבצל תואמ עבראו םיפלא תששו ףלא םינמשו ףלא תאמ הדוהי הנחמל םידקפה לכ 9 2 4
:רואידש ןב רוצילא ןבואר ינבל אישנו םתאבצל הנמית ןבואר הנחמ לגד 10 2 4
:תואמ שמחו ףלא םיעבראו השש וידקפו ואבצו 11 2 4
:ידש ירוצ ןב לאימלש ןועמש ינבל אישנו ןועמש הטמ וילע םנוחהו 12 2 4
:תואמ שלשו ףלא םישמחו העשת םהידקפו ואבצו 13 2 4
:לאוער ןב ףסילא דג ינבל אישנו דג הטמו 14 2 4
:םישמחו תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח םהידקפו ואבצו 15 2 4
S :ועסי םינשו םתאבצל םישמחו תואמ עבראו ףלא םישמחו דחאו ףלא תאמ ןבואר הנחמל םידקפה לכ 16 2 4
S :םהילגדל ודי לע שיא ועסי ןכ ונחי רשאכ תנחמה ךותב םיולה הנחמ דעומ להא עסנו 17 2 4
:דוהימע ןב עמשילא םירפא ינבל אישנו המי םתאבצל םירפא הנחמ לגד 18 2 4
:תואמ שמחו ףלא םיעברא םהידקפו ואבצו 19 2 4
:רוצהדפ ןב לאילמג השנמ ינבל אישנו השנמ הטמ וילעו 20 2 4
:םיתאמו ףלא םישלשו םינש םהידקפו ואבצו 21 2 4
:ינעדג ןב ןדיבא ןמינב ינבל אישנו ןמינב הטמו 22 2 4
:תואמ עבראו ףלא םישלשו השמח םהידקפו ואבצו 23 2 4
S :ועסי םישלשו םתאבצל האמו םיפלא תנמשו ףלא תאמ םירפא הנחמל םידקפה לכ 24 2 4
:ידשימע ןב רזעיחא ןד ינבל אישנו םתאבצל הנפצ ןד הנחמ לגד 25 2 4
:תואמ עבשו ףלא םיששו םינש םהידקפו ואבצו 26 2 4
:ןרכע ןב לאיעגפ רשא ינבל אישנו רשא הטמ וילע םינחהו 27 2 4
:תואמ שמחו ףלא םיעבראו דחא םהידקפו ואבצו 28 2 4
:ןניע ןב עריחא ילתפנ ינבל אישנו ילתפנ הטמו 29 2 4
:תואמ עבראו ףלא םישמחו השלש םהידקפו ואבצו 30 2 4
P :םהילגדל ועסי הנרחאל תואמ ששו ףלא םישמחו העבשו ףלא תאמ ןד הנחמל םידקפה לכ 31 2 4
:םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ שש םתאבצל תנחמה ידוקפ לכ םתבא תיבל לארשי ינב ידוקפ הלא 32 2 4
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ לארשי ינב ךותב ודקפתה אל םיולהו 33 2 4
:ויתבא תיב לע ויתחפשמל שיא ועסנ ןכו םהילגדל ונח ןכ השמ תא הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו 34 2 4
:יניס רהב השמ תא הוהי רבד םויב השמו ןרהא תדלות הלאו 1 3 4
:רמתיאו רזעלא אוהיבאו בדנ רוכבה ןרהא ינב תומש הלאו 2 3 4
:ןהכל םדי אלמ רשא םיחשמה םינהכה ןרהא ינב תומש הלא 3 3 4
P :םהיבא ןרהא ינפ לע רמתיאו רזעלא ןהכיו םהל ויה אל םינבו יניס רבדמב הוהי ינפל הרז שא םברקהב הוהי ינפל אוהיבאו בדנ תמיו 4 3 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 5 3 4
:ותא ותרשו ןהכה ןרהא ינפל ותא תדמעהו יול הטמ תא ברקה 6 3 4
:ןכשמה תדבע תא דבעל דעומ להא ינפל הדעה לכ תרמשמ תאו ותרמשמ תא ורמשו 7 3 4
:ןכשמה תדבע תא דבעל לארשי ינב תרמשמ תאו דעומ להא ילכ לכ תא ורמשו 8 3 4
:לארשי ינב תאמ ול המה םנותנ םנותנ וינבלו ןרהאל םיולה תא התתנו 9 3 4
P :תמוי ברקה רזהו םתנהכ תא ורמשו דקפת וינב תאו ןרהא תאו 10 3 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 11 3 4
:םיולה יל ויהו לארשי ינבמ םחר רטפ רוכב לכ תחת לארשי ינב ךותמ םיולה תא יתחקל הנה ינאו 12 3 4
S :הוהי ינא ויהי יל המהב דע םדאמ לארשיב רוכב לכ יל יתשדקה םירצמ ץראב רוכב לכ יתכה םויב רוכב לכ יל יכ 13 3 4
:רמאל יניס רבדמב השמ לא הוהי רבדיו 14 3 4
:םדקפת הלעמו שדח ןבמ רכז לכ םתחפשמל םתבא תיבל יול ינב תא דקפ 15 3 4
:הוצ רשאכ הוהי יפ לע השמ םתא דקפיו 16 3 4
:יררמו תהקו ןושרג םתמשב יול ינב הלא ויהיו 17 3 4
:יעמשו ינבל םתחפשמל ןושרג ינב תומש הלאו 18 3 4
:לאיזעו ןורבח רהציו םרמע םתחפשמל תהק ינבו 19 3 4
:םתבא תיבל יולה תחפשמ םה הלא ישומו ילחמ םתחפשמל יררמ ינבו 20 3 4
:ינשרגה תחפשמ םה הלא יעמשה תחפשמו ינבלה תחפשמ ןושרגל 21 3 4
:תואמ שמחו םיפלא תעבש םהידקפ הלעמו שדח ןבמ רכז לכ רפסמב םהידקפ 22 3 4
:המי ונחי ןכשמה ירחא ינשרגה תחפשמ 23 3 4
:לאל ןב ףסילא ינשרגל בא תיב אישנו 24 3 4
:דעומ להא חתפ ךסמו והסכמ להאהו ןכשמה דעומ להאב ןושרג ינב תרמשמו 25 3 4
:ותדבע לכל וירתימ תאו ביבס חבזמה לעו ןכשמה לע רשא רצחה חתפ ךסמ תאו רצחה יעלקו 26 3 4
:יתהקה תחפשמ םה הלא ילאיזעה תחפשמו ינרבחה תחפשמו ירהציה תחפשמו ימרמעה תחפשמ תהקלו 27 3 4
:שדקה תרמשמ ירמש תואמ ששו םיפלא תנמש הלעמו שדח ןבמ רכז לכ רפסמב 28 3 4
:הנמית ןכשמה ךרי לע ונחי תהק ינב תחפשמ 29 3 4
:לאיזע ןב ןפצילא יתהקה תחפשמל בא תיב אישנו 30 3 4
:ותדבע לכו ךסמהו םהב ותרשי רשא שדקה ילכו תחבזמהו הרנמהו ןחלשהו ןראה םתרמשמו 31 3 4
:שדקה תרמשמ ירמש תדקפ ןהכה ןרהא ןב רזעלא יולה יאישנ אישנו 32 3 4
:יררמ תחפשמ םה הלא ישומה תחפשמו ילחמה תחפשמ יררמל 33 3 4
:םיתאמו םיפלא תשש הלעמו שדח ןבמ רכז לכ רפסמב םהידקפו 34 3 4
:הנפצ ונחי ןכשמה ךרי לע ליחיבא ןב לאירוצ יררמ תחפשמל בא תיב אישנו 35 3 4
:ותדבע לכו וילכ לכו וינדאו וידמעו ויחירבו ןכשמה ישרק יררמ ינב תרמשמ תדקפו 36 3 4
:םהירתימו םתדתיו םהינדאו ביבס רצחה ידמעו 37 3 4
:תמוי ברקה רזהו לארשי ינב תרמשמל שדקמה תרמשמ םירמש וינבו ןרהאו השמ החרזמ דעומ להא ינפל המדק ןכשמה ינפל םינחהו 38 3 4
S :ףלא םירשעו םינש הלעמו שדח ןבמ רכז לכ םתחפשמל הוהי יפ לע ןרהאו השמ דקפ רשא םיולה ידוקפ לכ 39 3 4
:םתמש רפסמ תא אשו הלעמו שדח ןבמ לארשי ינבל רכז רכב לכ דקפ השמ לא הוהי רמאיו 40 3 4
:לארשי ינב תמהבב רוכב לכ תחת םיולה תמהב תאו לארשי ינבב רכב לכ תחת הוהי ינא יל םיולה תא תחקלו 41 3 4
:לארשי ינבב רכב לכ תא ותא הוהי הוצ רשאכ השמ דקפיו 42 3 4
P :םיתאמו םיעבשו השלש ףלא םירשעו םינש םהידקפל הלעמו שדח ןבמ תומש רפסמב רכז רוכב לכ יהיו 43 3 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 44 3 4
:הוהי ינא םיולה יל ויהו םתמהב תחת םיולה תמהב תאו לארשי ינבב רוכב לכ תחת םיולה תא חק 45 3 4
:לארשי ינב רוכבמ םיולה לע םיפדעה םיתאמהו םיעבשהו השלשה ייודפ תאו 46 3 4
:לקשה הרג םירשע חקת שדקה לקשב תלגלגל םילקש תשמח תשמח תחקלו 47 3 4
:םהב םיפדעה ייודפ וינבלו ןרהאל ףסכה התתנו 48 3 4
:םיולה ייודפ לע םיפדעה תאמ םוידפה ףסכ תא השמ חקיו 49 3 4
:שדקה לקשב ףלאו תואמ שלשו םיששו השמח ףסכה תא חקל לארשי ינב רוכב תאמ 50 3 4
P :השמ תא הוהי הוצ רשאכ הוהי יפ לע וינבלו ןרהאל םידפה ףסכ תא השמ ןתיו 51 3 4
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 1 4 4
:םתבא תיבל םתחפשמל יול ינב ךותמ תהק ינב שאר תא אשנ 2 4 4
:דעומ להאב הכאלמ תושעל אבצל אב לכ הנש םישמח ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ 3 4 4
:םישדקה שדק דעומ להאב תהק ינב תדבע תאז 4 4 4
:תדעה ןרא תא הב וסכו ךסמה תכרפ תא ודרוהו הנחמה עסנב וינבו ןרהא אבו 5 4 4
:וידב ומשו הלעמלמ תלכת לילכ דגב ושרפו שחת רוע יוסכ וילע ונתנו 6 4 4
:היהי וילע דימתה םחלו ךסנה תושק תאו תיקנמה תאו תפכה תאו תרעקה תא וילע ונתנו תלכת דגב ושרפי םינפה ןחלש לעו 7 4 4
:וידב תא ומשו שחת רוע הסכמב ותא וסכו ינש תעלות דגב םהילע ושרפו 8 4 4
:םהב הל ותרשי רשא הנמש ילכ לכ תאו היתתחמ תאו היחקלמ תאו היתרנ תאו רואמה תרנמ תא וסכו תלכת דגב וחקלו 9 4 4
:טומה לע ונתנו שחת רוע הסכמ לא הילכ לכ תאו התא ונתנו 10 4 4
:וידב תא ומשו שחת רוע הסכמב ותא וסכו תלכת דגב ושרפי בהזה חבזמ לעו 11 4 4
:טומה לע ונתנו שחת רוע הסכמב םתוא וסכו תלכת דגב לא ונתנו שדקב םב ותרשי רשא תרשה ילכ לכ תא וחקלו 12 4 4
:ןמגרא דגב וילע ושרפו חבזמה תא ונשדו 13 4 4
:וידב ומשו שחת רוע יוסכ וילע ושרפו חבזמה ילכ לכ תקרזמה תאו םיעיה תאו תגלזמה תא תתחמה תא םהב וילע ותרשי רשא וילכ לכ תא וילע ונתנו 14 4 4
:דעומ להאב תהק ינב אשמ הלא ותמו שדקה לא ועגי אלו תאשל תהק ינב ואבי ןכ ירחאו הנחמה עסנב שדקה ילכ לכ תאו שדקה תא תסכל וינבו ןרהא הלכו 15 4 4
S :וילכבו שדקב וב רשא לכו ןכשמה לכ תדקפ החשמה ןמשו דימתה תחנמו םימסה תרטקו רואמה ןמש ןהכה ןרהא ןב רזעלא תדקפו 16 4 4
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 17 4 4
:םיולה ךותמ יתהקה תחפשמ טבש תא ותירכת לא 18 4 4
:ואשמ לאו ותדבע לע שיא שיא םתוא ומשו ואבי וינבו ןרהא םישדקה שדק תא םתשגב ותמי אלו ויחו םהל ושע תאזו 19 4 4
P :ותמו שדקה תא עלבכ תוארל ואבי אלו 20 4 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 21 4 4
:םתחפשמל םתבא תיבל םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ 22 4 4
:דעומ להאב הדבע דבעל אבצ אבצל אבה לכ םתוא דקפת הנש םישמח ןב דע הלעמו הנש םישלש ןבמ 23 4 4
:אשמלו דבעל ינשרגה תחפשמ תדבע תאז 24 4 4
:דעומ להא חתפ ךסמ תאו הלעמלמ וילע רשא שחתה הסכמו והסכמ דעומ להא תאו ןכשמה תעירי תא ואשנו 25 4 4
:ודבעו םהל השעי רשא לכ תאו םתדבע ילכ לכ תאו םהירתימ תאו ביבס חבזמה לעו ןכשמה לע רשא רצחה רעש חתפ ךסמ תאו רצחה יעלק תאו 26 4 4
:םאשמ לכ תא תרמשמב םהלע םתדקפו םתדבע לכלו םאשמ לכל ינשרגה ינב תדבע לכ היהת וינבו ןרהא יפ לע 27 4 4
P :ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב םתרמשמו דעומ להאב ינשרגה ינב תחפשמ תדבע תאז 28 4 4
:םתא דקפת םתבא תיבל םתחפשמל יררמ ינב 29 4 4
:דעומ להא תדבע תא דבעל אבצל אבה לכ םדקפת הנש םישמח ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ 30 4 4
:וינדאו וידומעו ויחירבו ןכשמה ישרק דעומ להאב םתדבע לכל םאשמ תרמשמ תאזו 31 4 4
:םאשמ תרמשמ ילכ תא ודקפת תמשבו םתדבע לכלו םהילכ לכל םהירתימו םתדתיו םהינדאו ביבס רצחה ידומעו 32 4 4
:ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב דעומ להאב םתדבע לכל יררמ ינב תחפשמ תדבע תאז 33 4 4
:םתבא תיבלו םתחפשמל יתהקה ינב תא הדעה יאישנו ןרהאו השמ דקפיו 34 4 4
:דעומ להאב הדבעל אבצל אבה לכ הנש םישמח ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ 35 4 4
:םישמחו תואמ עבש םיפלא םתחפשמל םהידקפ ויהיו 36 4 4
S :השמ דיב הוהי יפ לע ןרהאו השמ דקפ רשא דעומ להאב דבעה לכ יתהקה תחפשמ ידוקפ הלא 37 4 4
:םתבא תיבלו םתוחפשמל ןושרג ינב ידוקפו 38 4 4
:דעומ להאב הדבעל אבצל אבה לכ הנש םישמח ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ 39 4 4
:םישלשו תואמ ששו םיפלא םתבא תיבל םתחפשמל םהידקפ ויהיו 40 4 4
:הוהי יפ לע ןרהאו השמ דקפ רשא דעומ להאב דבעה לכ ןושרג ינב תחפשמ ידוקפ הלא 41 4 4
:םתבא תיבל םתחפשמל יררמ ינב תחפשמ ידוקפו 42 4 4
:דעומ להאב הדבעל אבצל אבה לכ הנש םישמח ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ 43 4 4
:םיתאמו םיפלא תשלש םתחפשמל םהידקפ ויהיו 44 4 4
:השמ דיב הוהי יפ לע ןרהאו השמ דקפ רשא יררמ ינב תחפשמ ידוקפ הלא 45 4 4
:םתבא תיבלו םתחפשמל םיולה תא לארשי יאישנו ןרהאו השמ דקפ רשא םידקפה לכ 46 4 4
:דעומ להאב אשמ תדבעו הדבע תדבע דבעל אבה לכ הנש םישמח ןב דעו הלעמו הנש םישלש ןבמ 47 4 4
:םינמשו תואמ שמחו םיפלא תנמש םהידקפ ויהיו 48 4 4
P :השמ תא הוהי הוצ רשא וידקפו ואשמ לעו ותדבע לע שיא שיא השמ דיב םתוא דקפ הוהי יפ לע 49 4 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 5 4
:שפנל אמט לכו בז לכו עורצ לכ הנחמה ןמ וחלשיו לארשי ינב תא וצ 2 5 4
:םכותב ןכש ינא רשא םהינחמ תא ואמטי אלו םוחלשת הנחמל ץוחמ לא וחלשת הבקנ דע רכזמ 3 5 4
P :לארשי ינב ושע ןכ השמ לא הוהי רבד רשאכ הנחמל ץוחמ לא םתוא וחלשיו לארשי ינב ןכ ושעיו 4 5 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 5 5 4
:אוהה שפנה המשאו הוהיב לעמ לעמל םדאה תאטח לכמ ושעי יכ השא וא שיא לארשי ינב לא רבד 6 5 4
:ול םשא רשאל ןתנו וילע ףסי ותשימחו ושארב ומשא תא בישהו ושע רשא םתאטח תא ודותהו 7 5 4
:וילע וב רפכי רשא םירפכה ליא דבלמ ןהכל הוהיל בשומה םשאה וילא םשאה בישהל לאג שיאל ןיא םאו 8 5 4
:היהי ול ןהכל ובירקי רשא לארשי ינב ישדק לכל המורת לכו 9 5 4
P :היהי ול ןהכל ןתי רשא שיא ויהי ול וישדק תא שיאו 10 5 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 11 5 4
:לעמ וב הלעמו ותשא הטשת יכ שיא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 12 5 4
:השפתנ אל אוהו הב ןיא דעו האמטנ איהו הרתסנו השיא יניעמ םלענו ערז תבכש התא שיא בכשו 13 5 4
:האמטנ אל איהו ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבע וא האמטנ אוהו ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבעו 14 5 4
:ןוע תרכזמ ןורכז תחנמ אוה תאנק תחנמ יכ הנבל וילע ןתי אלו ןמש וילע קצי אל םירעש חמק הפיאה תרישע הילע הנברק תא איבהו ןהכה לא ותשא תא שיאה איבהו 15 5 4
:הוהי ינפל הדמעהו ןהכה התא בירקהו 16 5 4
:םימה לא ןתנו ןהכה חקי ןכשמה עקרקב היהי רשא רפעה ןמו שרח ילכב םישדק םימ ןהכה חקלו 17 5 4
:םירראמה םירמה ימ ויהי ןהכה דיבו אוה תאנק תחנמ ןורכזה תחנמ תא היפכ לע ןתנו השאה שאר תא ערפו הוהי ינפל השאה תא ןהכה דימעהו 18 5 4
:הלאה םירראמה םירמה יממ יקנה ךשיא תחת האמט תיטש אל םאו ךתא שיא בכש אל םא השאה לא רמאו ןהכה התא עיבשהו 19 5 4
:ךשיא ידעלבמ ותבכש תא ךב שיא ןתיו תאמטנ יכו ךשיא תחת תיטש יכ תאו 20 5 4
:הבצ ךנטב תאו תלפנ ךכרי תא הוהי תתב ךמע ךותב העבשלו הלאל ךתוא הוהי ןתי השאל ןהכה רמאו הלאה תעבשב השאה תא ןהכה עיבשהו 21 5 4
:ןמא ןמא השאה הרמאו ךרי לפנלו ןטב תובצל ךיעמב הלאה םירראמה םימה ואבו 22 5 4
:םירמה ימ לא החמו רפסב ןהכה הלאה תלאה תא בתכו 23 5 4
:םירמל םירראמה םימה הב ואבו םירראמה םירמה ימ תא השאה תא הקשהו 24 5 4
:חבזמה לא התא בירקהו הוהי ינפל החנמה תא ףינהו תאנקה תחנמ תא השאה דימ ןהכה חקלו 25 5 4
:םימה תא השאה תא הקשי רחאו החבזמה ריטקהו התרכזא תא החנמה ןמ ןהכה ץמקו 26 5 4
:המע ברקב הלאל השאה התיהו הכרי הלפנו הנטב התבצו םירמל םירראמה םימה הב ואבו השיאב לעמ לעמתו האמטנ םא התיהו םימה תא הקשהו 27 5 4
:ערז הערזנו התקנו אוה הרהטו השאה האמטנ אל םאו 28 5 4
:האמטנו השיא תחת השא הטשת רשא תאנקה תרות תאז 29 5 4
:תאזה הרותה לכ תא ןהכה הל השעו הוהי ינפל השאה תא דימעהו ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבעת רשא שיא וא 30 5 4
P :הנוע תא אשת אוהה השאהו ןועמ שיאה הקנו 31 5 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 6 4
:הוהיל ריזהל ריזנ רדנ רדנל אלפי יכ השא וא שיא םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 2 6 4
:לכאי אל םישביו םיחל םיבנעו התשי אל םיבנע תרשמ לכו התשי אל רכש ץמחו ןיי ץמח ריזי רכשו ןיימ 3 6 4
:לכאי אל גז דעו םינצרחמ ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ ורזנ ימי לכ 4 6 4
:ושאר רעש ערפ לדג היהי שדק הוהיל ריזי רשא םמיה תאלמ דע ושאר לע רבעי אל רעת ורזנ רדנ ימי לכ 5 6 4
:אבי אל תמ שפנ לע הוהיל וריזה ימי לכ 6 6 4
:ושאר לע ויהלא רזנ יכ םתמב םהל אמטי אל ותחאלו ויחאל ומאלו ויבאל 7 6 4
:הוהיל אוה שדק ורזנ ימי לכ 8 6 4
:ונחלגי יעיבשה םויב ותרהט םויב ושאר חלגו ורזנ שאר אמטו םאתפ עתפב וילע תמ תומי יכו 9 6 4
:דעומ להא חתפ לא ןהכה לא הנוי ינב ינש וא םירת יתש אבי ינימשה םויבו 10 6 4
:אוהה םויב ושאר תא שדקו שפנה לע אטח רשאמ וילע רפכו הלעל דחאו תאטחל דחא ןהכה השעו 11 6 4
:ורזנ אמט יכ ולפי םינשארה םימיהו םשאל ותנש ןב שבכ איבהו ורזנ ימי תא הוהיל ריזהו 12 6 4
:דעומ להא חתפ לא ותא איבי ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנה תרות תאזו 13 6 4
:םימלשל םימת דחא ליאו תאטחל המימת התנש תב תחא השבכו הלעל דחא םימת ותנש ןב שבכ הוהיל ונברק תא בירקהו 14 6 4
:םהיכסנו םתחנמו ןמשב םיחשמ תוצמ יקיקרו ןמשב תלולב תלח תלס תוצמ לסו 15 6 4
:ותלע תאו ותאטח תא השעו הוהי ינפל ןהכה בירקהו 16 6 4
:וכסנ תאו ותחנמ תא ןהכה השעו תוצמה לס לע הוהיל םימלש חבז השעי ליאה תאו 17 6 4
:םימלשה חבז תחת רשא שאה לע ןתנו ורזנ שאר רעש תא חקלו ורזנ שאר תא דעומ להא חתפ ריזנה חלגו 18 6 4
:ורזנ תא וחלגתה רחא ריזנה יפכ לע ןתנו דחא הצמ קיקרו לסה ןמ תחא הצמ תלחו ליאה ןמ הלשב ערזה תא ןהכה חקלו 19 6 4
:ןיי ריזנה התשי רחאו המורתה קוש לעו הפונתה הזח לע ןהכל אוה שדק הוהי ינפל הפונת ןהכה םתוא ףינהו 20 6 4
P :ורזנ תרות לע השעי ןכ רדי רשא ורדנ יפכ ודי גישת רשא דבלמ ורזנ לע הוהיל ונברק רדי רשא ריזנה תרות תאז 21 6 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 22 6 4
S :םהל רומא לארשי ינב תא וכרבת הכ רמאל וינב לאו ןרהא לא רבד 23 6 4
S :ךרמשיו הוהי ךכרבי 24 6 4
S :ךנחיו ךילא וינפ הוהי ראי 25 6 4
S :םולש ךל םשיו ךילא וינפ הוהי אשי 26 6 4
P :םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו 27 6 4
:םתא שדקיו םחשמיו וילכ לכ תאו חבזמה תאו וילכ לכ תאו ותא שדקיו ותא חשמיו ןכשמה תא םיקהל השמ תולכ םויב יהיו 1 7 4
:םידקפה לע םידמעה םה תטמה יאישנ םה םתבא תיב ישאר לארשי יאישנ ובירקיו 2 7 4
:ןכשמה ינפל םתוא ובירקיו דחאל רושו םיאשנה ינש לע הלגע רקב רשע ינשו בצ תלגע שש הוהי ינפל םנברק תא ואיביו 3 7 4
:רמאל השמ לא הוהי רמאיו 4 7 4
:ותדבע יפכ שיא םיולה לא םתוא התתנו דעומ להא תדבע תא דבעל ויהו םתאמ חק 5 7 4
:םיולה לא םתוא ןתיו רקבה תאו תלגעה תא השמ חקיו 6 7 4
:םתדבע יפכ ןושרג ינבל ןתנ רקבה תעברא תאו תלגעה יתש תא 7 7 4
:ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב םתדבע יפכ יררמ ינבל ןתנ רקבה תנמש תאו תלגעה עברא תאו 8 7 4
:ואשי ףתכב םהלע שדקה תדבע יכ ןתנ אל תהק ינבלו 9 7 4
:חבזמה ינפל םנברק תא םאישנה ובירקיו ותא חשמה םויב חבזמה תכנח תא םיאשנה ובירקיו 10 7 4
S :חבזמה תכנחל םנברק תא ובירקי םויל דחא אישנ םויל דחא אישנ השמ לא הוהי רמאיו 11 7 4
:הדוהי הטמל בדנימע ןב ןושחנ ונברק תא ןושארה םויב בירקמה יהיו 12 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברקו 13 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 14 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 15 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 16 7 4
P :בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידותע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 17 7 4
:רכששי אישנ רעוצ ןב לאנתנ בירקה ינשה םויב 18 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק תא ברקה 19 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 20 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 21 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 22 7 4
P :רעוצ ןב לאנתנ ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידותע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 23 7 4
:ןלח ןב באילא ןלובז ינבל אישנ ישילשה םויב 24 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 25 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 26 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 27 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 28 7 4
P :ןלח ןב באילא ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 29 7 4
:רואידש ןב רוצילא ןבואר ינבל אישנ יעיברה םויב 30 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 31 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 32 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 33 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 34 7 4
P :רואידש ןב רוצילא ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 35 7 4
:ידשירוצ ןב לאימלש ןועמש ינבל אישנ ישימחה םויב 36 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 37 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 38 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 39 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 40 7 4
P :ידשירוצ ןב לאימלש ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 41 7 4
:לאועד ןב ףסילא דג ינבל אישנ יששה םויב 42 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 43 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 44 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 45 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 46 7 4
P :לאועד ןב ףסילא ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 47 7 4
:דוהימע ןב עמשילא םירפא ינבל אישנ יעיבשה םויב 48 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 49 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 50 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 51 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 52 7 4
P :דוהימע ןב עמשילא ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 53 7 4
:רוצ הדפ ןב לאילמג השנמ ינבל אישנ ינימשה םויב 54 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 55 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 56 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 57 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 58 7 4
P :רוצ הדפ ןב לאילמג ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 59 7 4
:ינעדג ןב ןדיבא ןמינב ינבל אישנ יעישתה םויב 60 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 61 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 62 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 63 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 64 7 4
P :ינעדג ןב ןדיבא ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 65 7 4
:ידשימע ןב רזעיחא ןד ינבל אישנ ירישעה םויב 66 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 67 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 68 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 69 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 70 7 4
P :ידשימע ןב רזעיחא ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 71 7 4
:ןרכע ןב לאיעגפ רשא ינבל אישנ םוי רשע יתשע םויב 72 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 73 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 74 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 75 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 76 7 4
P :ןרכע ןב לאיעגפ ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 77 7 4
:ןניע ןב עריחא ילתפנ ינבל אישנ םוי רשע םינש םויב 78 7 4
:החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ תרעק ונברק 79 7 4
:תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ 80 7 4
:הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ 81 7 4
:תאטחל דחא םיזע ריעש 82 7 4
P :ןניע ןב עריחא ןברק הז השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו 83 7 4
:הרשע םיתש בהז תופכ רשע םינש ףסכ יקרזמ הרשע םיתש ףסכ תרעק לארשי יאישנ תאמ ותא חשמה םויב חבזמה תכנח תאז 84 7 4
:שדקה לקשב תואמ עבראו םיפלא םילכה ףסכ לכ דחאה קרזמה םיעבשו ףסכ תחאה הרעקה האמו םישלש 85 7 4
:האמו םירשע תופכה בהז לכ שדקה לקשב ףכה הרשע הרשע תרטק תאלמ הרשע םיתש בהז תופכ 86 7 4
:תאטחל רשע םינש םיזע יריעשו םתחנמו רשע םינש הנש ינב םישבכ רשע םינש םליא םירפ רשע םינש הלעל רקבה לכ 87 7 4
:ותא חשמה ירחא חבזמה תכנח תאז םישש הנש ינב םישבכ םישש םידתע םישש םליא םירפ העבראו םירשע םימלשה חבז רקב לכו 88 7 4
P :וילא רבדיו םיברכה ינש ןיבמ תדעה ןרא לע רשא תרפכה לעמ וילא רבדמ לוקה תא עמשיו ותא רבדל דעומ להא לא השמ אבבו 89 7 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 8 4
:תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא תרנה תא ךתלעהב וילא תרמאו ןרהא לא רבד 2 8 4
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ היתרנ הלעה הרונמה ינפ לומ לא ןרהא ןכ שעיו 3 8 4
P :הרנמה תא השע ןכ השמ תא הוהי הארה רשא הארמכ אוה השקמ החרפ דע הכרי דע בהז השקמ הרנמה השעמ הזו 4 8 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 5 8 4
:םתא תרהטו לארשי ינב ךותמ םיולה תא חק 6 8 4
:ורהטהו םהידגב וסבכו םרשב לכ לע רעת וריבעהו תאטח ימ םהילע הזה םרהטל םהל השעת הכו 7 8 4
:תאטחל חקת רקב ןב ינש רפו ןמשב הלולב תלס ותחנמו רקב ןב רפ וחקלו 8 8 4
:לארשי ינב תדע לכ תא תלהקהו דעומ להא ינפל םיולה תא תברקהו 9 8 4
:םיולה לע םהידי תא לארשי ינב וכמסו הוהי ינפל םיולה תא תברקהו 10 8 4
:הוהי תדבע תא דבעל ויהו לארשי ינב תאמ הוהי ינפל הפונת םיולה תא ןרהא ףינהו 11 8 4
:םיולה לע רפכל הוהיל הלע דחאה תאו תאטח דחאה תא השעו םירפה שאר לע םהידי תא וכמסי םיולהו 12 8 4
:הוהיל הפונת םתא תפנהו וינב ינפלו ןרהא ינפל םיולה תא תדמעהו 13 8 4
:םיולה יל ויהו לארשי ינב ךותמ םיולה תא תלדבהו 14 8 4
:הפונת םתא תפנהו םתא תרהטו דעומ להא תא דבעל םיולה ואבי ןכ ירחאו 15 8 4
:יל םתא יתחקל לארשי ינבמ לכ רוכב םחר לכ תרטפ תחת לארשי ינב ךותמ יל המה םינתנ םינתנ יכ 16 8 4
:יל םתא יתשדקה םירצמ ץראב רוכב לכ יתכה םויב המהבבו םדאב לארשי ינבב רוכב לכ יל יכ 17 8 4
:לארשי ינבב רוכב לכ תחת םיולה תא חקאו 18 8 4
:שדקה לא לארשי ינב תשגב ףגנ לארשי ינבב היהי אלו לארשי ינב לע רפכלו דעומ להאב לארשי ינב תדבע תא דבעל לארשי ינב ךותמ וינבלו ןרהאל םינתנ םיולה תא הנתאו 19 8 4
:לארשי ינב םהל ושע ןכ םיולל השמ תא הוהי הוצ רשא לככ םיולל לארשי ינב תדע לכו ןרהאו השמ שעיו 20 8 4
:םרהטל ןרהא םהילע רפכיו הוהי ינפל הפונת םתא ןרהא ףניו םהידגב וסבכיו םיולה ואטחתיו 21 8 4
S :םהל ושע ןכ םיולה לע השמ תא הוהי הוצ רשאכ וינב ינפלו ןרהא ינפל דעומ להאב םתדבע תא דבעל םיולה ואב ןכ ירחאו 22 8 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 23 8 4
:דעומ להא תדבעב אבצ אבצל אובי הלעמו הנש םירשעו שמח ןבמ םיולל רשא תאז 24 8 4
:דוע דבעי אלו הדבעה אבצמ בושי הנש םישמח ןבמו 25 8 4
P :םתרמשמב םיולל השעת הככ דבעי אל הדבעו תרמשמ רמשל דעומ להאב ויחא תא תרשו 26 8 4
:רמאל ןושארה שדחב םירצמ ץראמ םתאצל תינשה הנשב יניס רבדמב השמ לא הוהי רבדיו 1 9 4
:ודעומב חספה תא לארשי ינב ושעיו 2 9 4
:ותא ושעת ויטפשמ לככו ויתקח לככ ודעומב ותא ושעת םיברעה ןיב הזה שדחב םוי רשע העבראב 3 9 4
:חספה תשעל לארשי ינב לא השמ רבדיו 4 9 4
:לארשי ינב ושע ןכ השמ תא הוהי הוצ רשא לככ יניס רבדמב םיברעה ןיב שדחל םוי רשע העבראב ןושארב חספה תא ושעיו 5 9 4
:אוהה םויב ןרהא ינפלו השמ ינפל וברקיו אוהה םויב חספה תשעל ולכי אלו םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא יהיו 6 9 4
:לארשי ינב ךותב ודעמב הוהי ןברק תא ברקה יתלבל ערגנ המל םדא שפנל םיאמט ונחנא וילא המהה םישנאה ורמאיו 7 9 4
P :םכל הוהי הוצי המ העמשאו ודמע השמ םהלא רמאיו 8 9 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 9 9 4
:הוהיל חספ השעו םכיתרדל וא םכל הקחר ךרדב וא שפנל אמט היהי יכ שיא שיא רמאל לארשי ינב לא רבד 10 9 4
:והלכאי םיררמו תוצמ לע ותא ושעי םיברעה ןיב םוי רשע העבראב ינשה שדחב 11 9 4
:ותא ושעי חספה תקח לככ וב ורבשי אל םצעו רקב דע ונממ וריאשי אל 12 9 4
:אוהה שיאה אשי ואטח ודעמב בירקה אל הוהי ןברק יכ הימעמ אוהה שפנה התרכנו חספה תושעל לדחו היה אל ךרדבו רוהט אוה רשא שיאהו 13 9 4
P :ץראה חרזאלו רגלו םכל היהי תחא הקח השעי ןכ וטפשמכו חספה תקחכ הוהיל חספ השעו רג םכתא רוגי יכו 14 9 4
:רקב דע שא הארמכ ןכשמה לע היהי ברעבו תדעה להאל ןכשמה תא ןנעה הסכ ןכשמה תא םיקה םויבו 15 9 4
:הליל שא הארמו ונסכי ןנעה דימת היהי ןכ 16 9 4
:לארשי ינב ונחי םש ןנעה םש ןכשי רשא םוקמבו לארשי ינב ועסי ןכ ירחאו להאה לעמ ןנעה תלעה יפלו 17 9 4
:ונחי ןכשמה לע ןנעה ןכשי רשא ימי לכ ונחי הוהי יפ לעו לארשי ינב ועסי הוהי יפ לע 18 9 4
:ועסי אלו הוהי תרמשמ תא לארשי ינב ורמשו םיבר םימי ןכשמה לע ןנעה ךיראהבו 19 9 4
:ועסי הוהי יפ לעו ונחי הוהי יפ לע ןכשמה לע רפסמ םימי ןנעה היהי רשא שיו 20 9 4
:ועסנו ןנעה הלענו הלילו םמוי וא ועסנו רקבב ןנעה הלענו רקב דע ברעמ ןנעה היהי רשא שיו 21 9 4
:ועסי ותלעהבו ועסי אלו לארשי ינב ונחי וילע ןכשל ןכשמה לע ןנעה ךיראהב םימי וא שדח וא םימי וא 22 9 4
P :השמ דיב הוהי יפ לע ורמש הוהי תרמשמ תא ועסי הוהי יפ לעו ונחי הוהי יפ לע 23 9 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 10 4
:תונחמה תא עסמלו הדעה ארקמל ךל ויהו םתא השעת השקמ ףסכ תרצוצח יתש ךל השע 2 10 4
:דעומ להא חתפ לא הדעה לכ ךילא ודעונו ןהב ועקתו 3 10 4
:לארשי יפלא ישאר םיאישנה ךילא ודעונו ועקתי תחאב םאו 4 10 4
:המדק םינחה תונחמה ועסנו העורת םתעקתו 5 10 4
:םהיעסמל ועקתי העורת הנמית םינחה תונחמה ועסנו תינש העורת םתעקתו 6 10 4
:ועירת אלו ועקתת להקה תא ליהקהבו 7 10 4
:םכיתרדל םלוע תקחל םכל ויהו תורצצחב ועקתי םינהכה ןרהא ינבו 8 10 4
:םכיביאמ םתעשונו םכיהלא הוהי ינפל םתרכזנו תורצצחב םתערהו םכתא ררצה רצה לע םכצראב המחלמ ואבת יכו 9 10 4
P :םכיהלא הוהי ינא םכיהלא ינפל ןורכזל םכל ויהו םכימלש יחבז לעו םכיתלע לע תרצצחב םתעקתו םכישדח ישארבו םכידעומבו םכתחמש םויבו 10 10 4
:תדעה ןכשמ לעמ ןנעה הלענ שדחב םירשעב ינשה שדחב תינשה הנשב יהיו 11 10 4
:ןראפ רבדמב ןנעה ןכשיו יניס רבדממ םהיעסמל לארשי ינב ועסיו 12 10 4
:השמ דיב הוהי יפ לע הנשארב ועסיו 13 10 4
:בדנימע ןב ןושחנ ואבצ לעו םתאבצל הנשארב הדוהי ינב הנחמ לגד עסיו 14 10 4
:רעוצ ןב לאנתנ רכששי ינב הטמ אבצ לעו 15 10 4
:ןולח ןב באילא ןלובז ינב הטמ אבצ לעו 16 10 4
S :ןכשמה יאשנ יררמ ינבו ןושרג ינב ועסנו ןכשמה דרוהו 17 10 4
:רואידש ןב רוצילא ואבצ לעו םתאבצל ןבואר הנחמ לגד עסנו 18 10 4
:ידש ירוצ ןב לאימלש ןועמש ינב הטמ אבצ לעו 19 10 4
:לאועד ןב ףסילא דג ינב הטמ אבצ לעו 20 10 4
S :םאב דע ןכשמה תא ומיקהו שדקמה יאשנ םיתהקה ועסנו 21 10 4
:דוהימע ןב עמשילא ואבצ לעו םתאבצל םירפא ינב הנחמ לגד עסנו 22 10 4
:רוצהדפ ןב לאילמג השנמ ינב הטמ אבצ לעו 23 10 4
S :ינועדג ןב ןדיבא ןמינב ינב הטמ אבצ לעו 24 10 4
:ידש ימע ןב רזעיחא ואבצ לעו םתאבצל תנחמה לכל ףסאמ ןד ינב הנחמ לגד עסנו 25 10 4
:ןרכע ןב לאיעגפ רשא ינב הטמ אבצ לעו 26 10 4
:ןניע ןב עריחא ילתפנ ינב הטמ אבצ לעו 27 10 4
S :ועסיו םתאבצל לארשי ינב יעסמ הלא 28 10 4
:לארשי לע בוט רבד הוהי יכ ךל ונבטהו ונתא הכל םכל ןתא ותא הוהי רמא רשא םוקמה לא ונחנא םיעסנ השמ ןתח ינידמה לאוער ןב בבחל השמ רמאיו 29 10 4
:ךלא יתדלומ לאו יצרא לא םא יכ ךלא אל וילא רמאיו 30 10 4
:םיניעל ונל תייהו רבדמב ונתנח תעדי ןכ לע יכ ונתא בזעת אנ לא רמאיו 31 10 4
:ךל ונבטהו ונמע הוהי ביטיי רשא אוהה בוטה היהו ונמע ךלת יכ היהו 32 10 4
:החונמ םהל רותל םימי תשלש ךרד םהינפל עסנ הוהי תירב ןוראו םימי תשלש ךרד הוהי רהמ ועסיו 33 10 4
S :הנחמה ןמ םעסנב םמוי םהילע הוהי ןנעו 34 10 4
:ךינפמ ךיאנשמ וסניו ךיביא וצפיו הוהי המוק השמ רמאיו ןראה עסנב יהיו 35 10 4
P :לארשי יפלא תובבר הוהי הבוש רמאי החנבו 36 10 4
:הנחמה הצקב לכאתו הוהי שא םב רעבתו ופא רחיו הוהי עמשיו הוהי ינזאב ער םיננאתמכ םעה יהיו 1 11 4
:שאה עקשתו הוהי לא השמ ללפתיו השמ לא םעה קעציו 2 11 4
:הוהי שא םב הרעב יכ הרעבת אוהה םוקמה םש ארקיו 3 11 4
:רשב ונלכאי ימ ורמאיו לארשי ינב םג וכביו ובשיו הואת וואתה וברקב רשא ףספסאהו 4 11 4
:םימושה תאו םילצבה תאו ריצחה תאו םיחטבאה תאו םיאשקה תא םנח םירצמב לכאנ רשא הגדה תא ונרכז 5 11 4
:וניניע ןמה לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ התעו 6 11 4
:חלדבה ןיעכ וניעו אוה דג ערזכ ןמהו 7 11 4
:ןמשה דשל םעטכ ומעט היהו תוגע ותא ושעו רורפב ולשבו הכדמב וכד וא םיחרב ונחטו וטקלו םעה וטש 8 11 4
:וילע ןמה דרי הליל הנחמה לע לטה תדרבו 9 11 4
:ער השמ יניעבו דאמ הוהי ףא רחיו ולהא חתפל שיא ויתחפשמל הכב םעה תא השמ עמשיו 10 11 4
:ילע הזה םעה לכ אשמ תא םושל ךיניעב ןח יתצמ אל המלו ךדבעל תערה המל הוהי לא השמ רמאיו 11 11 4
:ויתבאל תעבשנ רשא המדאה לע קניה תא ןמאה אשי רשאכ ךקיחב והאש ילא רמאת יכ והיתדלי יכנא םא הזה םעה לכ תא יתירה יכנאה 12 11 4
:הלכאנו רשב ונל הנת רמאל ילע וכבי יכ הזה םעה לכל תתל רשב יל ןיאמ 13 11 4
:ינממ דבכ יכ הזה םעה לכ תא תאשל ידבל יכנא לכוא אל 14 11 4
P :יתערב הארא לאו ךיניעב ןח יתאצמ םא גרה אנ ינגרה יל השע תא הככ םאו 15 11 4
:ךמע םש ובציתהו דעומ להא לא םתא תחקלו וירטשו םעה ינקז םה יכ תעדי רשא לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא השמ לא הוהי רמאיו 16 11 4
:ךדבל התא אשת אלו םעה אשמב ךתא ואשנו םהילע יתמשו ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו םש ךמע יתרבדו יתדריו 17 11 4
:םתלכאו רשב םכל הוהי ןתנו םירצמב ונל בוט יכ רשב ונלכאי ימ רמאל הוהי ינזאב םתיכב יכ רשב םתלכאו רחמל ושדקתה רמאת םעה לאו 18 11 4
:םוי םירשע אלו םימי הרשע אלו םימי השמח אלו םימוי אלו ןולכאת דחא םוי אל 19 11 4
:םירצממ ונאצי הז המל רמאל וינפל וכבתו םכברקב רשא הוהי תא םתסאמ יכ ןעי ארזל םכל היהו םכפאמ אצי רשא דע םימי שדח דע 20 11 4
:םימי שדח ולכאו םהל ןתא רשב תרמא התאו וברקב יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש השמ רמאיו 21 11 4
P :םהל אצמו םהל ףסאי םיה יגד לכ תא םא םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה 22 11 4
:אל םא ירבד ךרקיה הארת התע רצקת הוהי דיה השמ לא הוהי רמאיו 23 11 4
:להאה תביבס םתא דמעיו םעה ינקזמ שיא םיעבש ףסאיו הוהי ירבד תא םעה לא רבדיו השמ אציו 24 11 4
:ופסי אלו ואבנתיו חורה םהילע חונכ יהיו םינקזה שיא םיעבש לע ןתיו וילע רשא חורה ןמ לצאיו וילא רבדיו ןנעב הוהי דריו 25 11 4
:הנחמב ואבנתיו הלהאה ואצי אלו םיבתכב המהו חורה םהילע חנתו דדימ ינשה םשו דדלא דחאה םש הנחמב םישנא ינש וראשיו 26 11 4
:הנחמב םיאבנתמ דדימו דדלא רמאיו השמל דגיו רענה ץריו 27 11 4
:םאלכ השמ ינדא רמאיו וירחבמ השמ תרשמ ןונ ןב עשוהי ןעיו 28 11 4
:םהילע וחור תא הוהי ןתי יכ םיאיבנ הוהי םע לכ ןתי ימו יל התא אנקמה השמ ול רמאיו 29 11 4
:לארשי ינקזו אוה הנחמה לא השמ ףסאיו 30 11 4
:ץראה ינפ לע םיתמאכו הנחמה תוביבס הכ םוי ךרדכו הכ םוי ךרדכ הנחמה לע שטיו םיה ןמ םיולש זגיו הוהי תאמ עסנ חורו 31 11 4
:הנחמה תוביבס חוטש םהל וחטשיו םירמח הרשע ףסא טיעממה ולשה תא ופסאיו תרחמה םוי לכו הלילה לכו אוהה םויה לכ םעה םקיו 32 11 4
:דאמ הבר הכמ םעב הוהי ךיו םעב הרח הוהי ףאו תרכי םרט םהינש ןיב ונדוע רשבה 33 11 4
:םיואתמה םעה תא ורבק םש יכ הואתה תורבק אוהה םוקמה םש תא ארקיו 34 11 4
P :תורצחב ויהיו תורצח םעה ועסנ הואתה תורבקמ 35 11 4
:חקל תישכ השא יכ חקל רשא תישכה השאה תודא לע השמב ןרהאו םירמ רבדתו 1 12 4
:הוהי עמשיו רבד ונב םג אלה הוהי רבד השמב ךא קרה ורמאיו 2 12 4
(וינע) S :המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דאמ ונע השמ שיאהו 3 12 4
:םתשלש ואציו דעומ להא לא םכתשלש ואצ םירמ לאו ןרהא לאו השמ לא םאתפ הוהי רמאיו 4 12 4
:םהינש ואציו םירמו ןרהא ארקיו להאה חתפ דמעיו ןנע דומעב הוהי דריו 5 12 4
:וב רבדא םולחב עדותא וילא הארמב הוהי םכאיבנ היהי םא ירבד אנ ועמש רמאיו 6 12 4
:אוה ןמאנ יתיב לכב השמ ידבע ןכ אל 7 12 4
:השמב ידבעב רבדל םתארי אל עודמו טיבי הוהי תנמתו תדיחב אלו הארמו וב רבדא הפ לא הפ 8 12 4
:ךליו םב הוהי ףא רחיו 9 12 4
:תערצמ הנהו םירמ לא ןרהא ןפיו גלשכ תערצמ םירמ הנהו להאה לעמ רס ןנעהו 10 12 4
:ונאטח רשאו ונלאונ רשא תאטח ונילע תשת אנ לא ינדא יב השמ לא ןרהא רמאיו 11 12 4
:ורשב יצח לכאיו ומא םחרמ ותאצב רשא תמכ יהת אנ לא 12 12 4
P :הל אנ אפר אנ לא רמאל הוהי לא השמ קעציו 13 12 4
:ףסאת רחאו הנחמל ץוחמ םימי תעבש רגסת םימי תעבש םלכת אלה הינפב קרי קרי היבאו השמ לא הוהי רמאיו 14 12 4
:םירמ ףסאה דע עסנ אל םעהו םימי תעבש הנחמל ץוחמ םירמ רגסתו 15 12 4
P :ןראפ רבדמב ונחיו תורצחמ םעה ועסנ רחאו 16 12 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 13 4
:םהב אישנ לכ וחלשת ויתבא הטמל דחא שיא דחא שיא לארשי ינבל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא תא ורתיו םישנא ךל חלש 2 13 4
:המה לארשי ינב ישאר םישנא םלכ הוהי יפ לע ןראפ רבדממ השמ םתא חלשיו 3 13 4
:רוכז ןב עומש ןבואר הטמל םתומש הלאו 4 13 4
:ירוח ןב טפש ןועמש הטמל 5 13 4
:הנפי ןב בלכ הדוהי הטמל 6 13 4
:ףסוי ןב לאגי רכששי הטמל 7 13 4
:ןונ ןב עשוה םירפא הטמל 8 13 4
:אופר ןב יטלפ ןמינב הטמל 9 13 4
:ידוס ןב לאידג ןלובז הטמל 10 13 4
:יסוס ןב ידג השנמ הטמל ףסוי הטמל 11 13 4
:ילמג ןב לאימע ןד הטמל 12 13 4
:לאכימ ןב רותס רשא הטמל 13 13 4
:יספו ןב יבחנ ילתפנ הטמל 14 13 4
:יכמ ןב לאואג דג הטמל 15 13 4
:עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ ארקיו ץראה תא רותל השמ חלש רשא םישנאה תומש הלא 16 13 4
:רהה תא םתילעו בגנב הז ולע םהלא רמאיו ןענכ ץרא תא רותל השמ םתא חלשיו 17 13 4
:בר םא אוה טעמה הפרה אוה קזחה הילע בשיה םעה תאו אוה המ ץראה תא םתיארו 18 13 4
:םירצבמב םא םינחמבה הנהב בשוי אוה רשא םירעה המו הער םא אוה הבוטה הב בשי אוה רשא ץראה המו 19 13 4
:םיבנע ירוכב ימי םימיהו ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו ןיא םא ץע הב שיה הזר םא אוה הנמשה ץראה המו 20 13 4
:תמח אבל בחר דע ןצ רבדממ ץראה תא ורתיו ולעיו 21 13 4
:םירצמ ןעצ ינפל התנבנ םינש עבש ןורבחו קנעה ידילי ימלתו ישש ןמיחא םשו ןורבח דע אביו בגנב ולעיו 22 13 4
:םינאתה ןמו םינמרה ןמו םינשב טומב והאשיו דחא םיבנע לוכשאו הרומז םשמ ותרכיו לכשא לחנ דע ואביו 23 13 4
:לארשי ינב םשמ ותרכ רשא לוכשאה תודא לע לוכשא לחנ ארק אוהה םוקמל 24 13 4
:םוי םיעברא ץקמ ץראה רותמ ובשיו 25 13 4
:ץראה ירפ תא םואריו הדעה לכ תאו רבד םתוא ובישיו השדק ןראפ רבדמ לא לארשי ינב תדע לכ לאו ןרהא לאו השמ לא ואביו וכליו 26 13 4
:הירפ הזו אוה שבדו בלח תבז םגו ונתחלש רשא ץראה לא ונאב ורמאיו ול ורפסיו 27 13 4
:םש וניאר קנעה ידלי םגו דאמ תלדג תורצב םירעהו ץראב בשיה םעה זע יכ ספא 28 13 4
:ןדריה די לעו םיה לע בשי ינענכהו רהב בשוי ירמאהו יסוביהו יתחהו בגנה ץראב בשוי קלמע 29 13 4
:הל לכונ לוכי יכ התא ונשריו הלענ הלע רמאיו השמ לא םעה תא בלכ סהיו 30 13 4
:ונממ אוה קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל ורמא ומע ולע רשא םישנאהו 31 13 4
:תודמ ישנא הכותב וניאר רשא םעה לכו אוה היבשוי תלכא ץרא התא רותל הב ונרבע רשא ץראה רמאל לארשי ינב לא התא ורת רשא ץראה תבד ואיצויו 32 13 4
:םהיניעב ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב יהנו םילפנה ןמ קנע ינב םיליפנה תא וניאר םשו 33 13 4
:אוהה הלילב םעה וכביו םלוק תא ונתיו הדעה לכ אשתו 1 14 4
:ונתמ ול הזה רבדמב וא םירצמ ץראב ונתמ ול הדעה לכ םהלא ורמאיו לארשי ינב לכ ןרהא לעו השמ לע ונליו 2 14 4
:המירצמ בוש ונל בוט אולה זבל ויהי ונפטו ונישנ ברחב לפנל תאזה ץראה לא ונתא איבמ הוהי המלו 3 14 4
:המירצמ הבושנו שאר הנתנ ויחא לא שיא ורמאיו 4 14 4
:לארשי ינב תדע להק לכ ינפל םהינפ לע ןרהאו השמ לפיו 5 14 4
:םהידגב וערק ץראה תא םירתה ןמ הנפי ןב בלכו ןונ ןב עשוהיו 6 14 4
:דאמ דאמ ץראה הבוט התא רותל הב ונרבע רשא ץראה רמאל לארשי ינב תדע לכ לא ורמאיו 7 14 4
:שבדו בלח תבז אוה רשא ץרא ונל הנתנו תאזה ץראה לא ונתא איבהו הוהי ונב ץפח םא 8 14 4
:םארית לא ונתא הוהיו םהילעמ םלצ רס םה ונמחל יכ ץראה םע תא וארית לא םתאו ודרמת לא הוהיב ךא 9 14 4
P :לארשי ינב לכ לא דעומ להאב הארנ הוהי דובכו םינבאב םתא םוגרל הדעה לכ ורמאיו 10 14 4
:וברקב יתישע רשא תותאה לכב יב ונימאי אל הנא דעו הזה םעה ינצאני הנא דע השמ לא הוהי רמאיו 11 14 4
:ונממ םוצעו לודג יוגל ךתא השעאו ונשרואו רבדב ונכא 12 14 4
:וברקמ הזה םעה תא ךחכב תילעה יכ םירצמ ועמשו הוהי לא השמ רמאיו 13 14 4
:הליל שא דומעבו םמוי םהינפל ךלה התא ןנע דמעבו םהלע דמע ךננעו הוהי התא הארנ ןיעב ןיע רשא הזה םעה ברקב הוהי התא יכ ועמש תאזה ץראה בשוי לא ורמאו 14 14 4
:רמאל ךעמש תא ועמש רשא םיוגה ורמאו דחא שיאכ הזה םעה תא התמהו 15 14 4
:רבדמב םטחשיו םהל עבשנ רשא ץראה לא הזה םעה תא איבהל הוהי תלכי יתלבמ 16 14 4
:רמאל תרבד רשאכ ינדא חכ אנ לדגי התעו 17 14 4
:םיעבר לעו םישלש לע םינב לע תובא ןוע דקפ הקני אל הקנו עשפו ןוע אשנ דסח ברו םיפא ךרא הוהי 18 14 4
:הנה דעו םירצממ הזה םעל התאשנ רשאכו ךדסח לדגכ הזה םעה ןועל אנ חלס 19 14 4
:ךרבדכ יתחלס הוהי רמאיו 20 14 4
:ץראה לכ תא הוהי דובכ אלמיו ינא יח םלואו 21 14 4
:ילוקב ועמש אלו םימעפ רשע הז יתא וסניו רבדמבו םירצמב יתישע רשא יתתא תאו ידבכ תא םיארה םישנאה לכ יכ 22 14 4
:הוארי אל יצאנמ לכו םתבאל יתעבשנ רשא ץראה תא וארי םא 23 14 4
:הנשרוי וערזו המש אב רשא ץראה לא ויתאיבהו ירחא אלמיו ומע תרחא חור התיה בקע בלכ ידבעו 24 14 4
P :ףוס םי ךרד רבדמה םכל ועסו ונפ רחמ קמעב בשוי ינענכהו יקלמעהו 25 14 4
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 26 14 4
:יתעמש ילע םינילמ המה רשא לארשי ינב תונלת תא ילע םינילמ המה רשא תאזה הערה הדעל יתמ דע 27 14 4
:םכל השעא ןכ ינזאב םתרבד רשאכ אל םא הוהי םאנ ינא יח םהלא רמא 28 14 4
:ילע םתנילה רשא הלעמו הנש םירשע ןבמ םכרפסמ לכל םכידקפ לכו םכירגפ ולפי הזה רבדמב 29 14 4
:ןונ ןב עשוהיו הנפי ןב בלכ םא יכ הב םכתא ןכשל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא ואבת םתא םא 30 14 4
:הב םתסאמ רשא ץראה תא ועדיו םתא יתאיבהו היהי זבל םתרמא רשא םכפטו 31 14 4
:הזה רבדמב ולפי םתא םכירגפו 32 14 4
:רבדמב םכירגפ םת דע םכיתונז תא ואשנו הנש םיעברא רבדמב םיער ויהי םכינבו 33 14 4
:יתאונת תא םתעדיו הנש םיעברא םכיתנוע תא ואשת הנשל םוי הנשל םוי םוי םיעברא ץראה תא םתרת רשא םימיה רפסמב 34 14 4
:ותמי םשו ומתי הזה רבדמב ילע םידעונה תאזה הערה הדעה לכל השעא תאז אל םא יתרבד הוהי ינא 35 14 4
(וניליו) :ץראה לע הבד איצוהל הדעה לכ תא וילע ונוליו ובשיו ץראה תא רותל השמ חלש רשא םישנאהו 36 14 4
:הוהי ינפל הפגמב הער ץראה תבד יאצומ םישנאה ותמיו 37 14 4
:ץראה תא רותל םיכלהה םהה םישנאה ןמ ויח הנפי ןב בלכו ןונ ןב עשוהיו 38 14 4
:דאמ םעה ולבאתיו לארשי ינב לכ לא הלאה םירבדה תא השמ רבדיו 39 14 4
:ונאטח יכ הוהי רמא רשא םוקמה לא ונילעו וננה רמאל רהה שאר לא ולעיו רקבב ומכשיו 40 14 4
:חלצת אל אוהו הוהי יפ תא םירבע םתא הז המל השמ רמאיו 41 14 4
:םכיביא ינפל ופגנת אלו םכברקב הוהי ןיא יכ ולעת לא 42 14 4
:םכמע הוהי היהי אלו הוהי ירחאמ םתבש ןכ לע יכ ברחב םתלפנו םכינפל םש ינענכהו יקלמעה יכ 43 14 4
:הנחמה ברקמ ושמ אל השמו הוהי תירב ןוראו רהה שאר לא תולעל ולפעיו 44 14 4
P :המרחה דע םותכיו םוכיו אוהה רהב בשיה ינענכהו יקלמעה דריו 45 14 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 15 4
:םכל ןתנ ינא רשא םכיתבשומ ץרא לא ואבת יכ םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 2 15 4
:ןאצה ןמ וא רקבה ןמ הוהיל חחינ חיר תושעל םכידעמב וא הבדנב וא רדנ אלפל חבז וא הלע הוהיל השא םתישעו 3 15 4
:ןמש ןיהה תיעברב לולב ןורשע תלס החנמ הוהיל ונברק בירקמה בירקהו 4 15 4
:דחאה שבכל חבזל וא הלעה לע השעת ןיהה תיעיבר ךסנל ןייו 5 15 4
:ןיהה תישלש ןמשב הלולב םינרשע ינש תלס החנמ השעת ליאל וא 6 15 4
:הוהיל חחינ חיר בירקת ןיהה תישלש ךסנל ןייו 7 15 4
:הוהיל םימלש וא רדנ אלפל חבז וא הלע רקב ןב השעת יכו 8 15 4
:ןיהה יצח ןמשב לולב םינרשע השלש תלס החנמ רקבה ןב לע בירקהו 9 15 4
:הוהיל חחינ חיר השא ןיהה יצח ךסנל בירקת ןייו 10 15 4
:םיזעב וא םישבכב השל וא דחאה ליאל וא דחאה רושל השעי הככ 11 15 4
:םרפסמכ דחאל ושעת הככ ושעת רשא רפסמכ 12 15 4
:הוהיל חחינ חיר השא בירקהל הלא תא הככ השעי חרזאה לכ 13 15 4
:השעי ןכ ושעת רשאכ הוהיל חחינ חיר השא השעו םכיתרדל םככותב רשא וא רג םכתא רוגי יכו 14 15 4
:הוהי ינפל היהי רגכ םככ םכיתרדל םלוע תקח רגה רגלו םכל תחא הקח להקה 15 15 4
P :םכתא רגה רגלו םכל היהי דחא טפשמו תחא הרות 16 15 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 17 15 4
:המש םכתא איבמ ינא רשא ץראה לא םכאבב םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 18 15 4
:הוהיל המורת ומירת ץראה םחלמ םכלכאב היהו 19 15 4
:התא ומירת ןכ ןרג תמורתכ המורת ומירת הלח םכתסרע תישאר 20 15 4
S :םכיתרדל המורת הוהיל ונתת םכיתסרע תישארמ 21 15 4
:השמ לא הוהי רבד רשא הלאה תוצמה לכ תא ושעת אלו וגשת יכו 22 15 4
:םכיתרדל האלהו הוהי הוצ רשא םויה ןמ השמ דיב םכילא הוהי הוצ רשא לכ תא 23 15 4
:תטחל דחא םיזע ריעשו טפשמכ וכסנו ותחנמו הוהיל חחינ חירל הלעל דחא רקב ןב רפ הדעה לכ ושעו הגגשל התשענ הדעה יניעמ םא היהו 24 15 4
:םתגגש לע הוהי ינפל םתאטחו הוהיל השא םנברק תא ואיבה םהו אוה הגגש יכ םהל חלסנו לארשי ינב תדע לכ לע ןהכה רפכו 25 15 4
S :הגגשב םעה לכל יכ םכותב רגה רגלו לארשי ינב תדע לכל חלסנו 26 15 4
:תאטחל התנש תב זע הבירקהו הגגשב אטחת תחא שפנ םאו 27 15 4
:ול חלסנו וילע רפכל הוהי ינפל הגגשב האטחב תגגשה שפנה לע ןהכה רפכו 28 15 4
:הגגשב השעל םכל היהי תחא הרות םכותב רגה רגלו לארשי ינבב חרזאה 29 15 4
:המע ברקמ אוהה שפנה התרכנו ףדגמ אוה הוהי תא רגה ןמו חרזאה ןמ המר דיב השעת רשא שפנהו 30 15 4
P :הב הנוע אוהה שפנה תרכת תרכה רפה ותוצמ תאו הזב הוהי רבד יכ 31 15 4
:תבשה םויב םיצע ששקמ שיא ואצמיו רבדמב לארשי ינב ויהיו 32 15 4
:הדעה לכ לאו ןרהא לאו השמ לא םיצע ששקמ ותא םיאצמה ותא ובירקיו 33 15 4
S :ול השעי המ שרפ אל יכ רמשמב ותא וחיניו 34 15 4
:הנחמל ץוחמ הדעה לכ םינבאב ותא םוגר שיאה תמוי תומ השמ לא הוהי רמאיו 35 15 4
P :השמ תא הוהי הוצ רשאכ תמיו םינבאב ותא ומגריו הנחמל ץוחמ לא הדעה לכ ותא ואיציו 36 15 4
:רמאל השמ לא הוהי רמאיו 37 15 4
:תלכת ליתפ ףנכה תציצ לע ונתנו םתרדל םהידגב יפנכ לע תציצ םהל ושעו םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 38 15 4
:םהירחא םינז םתא רשא םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורתת אלו םתא םתישעו הוהי תוצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו תציצל םכל היהו 39 15 4
:םכיהלאל םישדק םתייהו יתוצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל 40 15 4
P :םכיהלא הוהי ינא םיהלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא הוהי ינא 41 15 4
:ןבואר ינב תלפ ןב ןואו באילא ינב םריבאו ןתדו יול ןב תהק ןב רהצי ןב חרק חקיו 1 16 4
:םש ישנא דעומ יארק הדע יאישנ םיתאמו םישמח לארשי ינבמ םישנאו השמ ינפל ומקיו 2 16 4
:הוהי להק לע ואשנתת עודמו הוהי םכותבו םישדק םלכ הדעה לכ יכ םכל בר םהלא ורמאיו ןרהא לעו השמ לע ולהקיו 3 16 4
:וינפ לע לפיו השמ עמשיו 4 16 4
:וילא בירקי וב רחבי רשא תאו וילא בירקהו שודקה תאו ול רשא תא הוהי עדיו רקב רמאל ותדע לכ לאו חרק לא רבדיו 5 16 4
:ותדע לכו חרק תותחמ םכל וחק ושע תאז 6 16 4
:יול ינב םכל בר שודקה אוה הוהי רחבי רשא שיאה היהו רחמ הוהי ינפל תרטק ןהילע ומישו שא ןהב ונתו 7 16 4
:יול ינב אנ ועמש חרק לא השמ רמאיו 8 16 4
:םתרשל הדעה ינפל דמעלו הוהי ןכשמ תדבע תא דבעל וילא םכתא בירקהל לארשי תדעמ םכתא לארשי יהלא לידבה יכ םכמ טעמה 9 16 4
:הנהכ םג םתשקבו ךתא יול ינב ךיחא לכ תאו ךתא ברקיו 10 16 4
(ונילת) :וילע ונולת יכ אוה המ ןרהאו הוהי לע םידענה ךתדע לכו התא ןכל 11 16 4
:הלענ אל ורמאיו באילא ינב םריבאלו ןתדל ארקל השמ חלשיו 12 16 4
:ררתשה םג ונילע ררתשת יכ רבדמב ונתימהל שבדו בלח תבז ץראמ ונתילעה יכ טעמה 13 16 4
:הלענ אל רקנת םהה םישנאה יניעה םרכו הדש תלחנ ונל ןתתו ונתאיבה שבדו בלח תבז ץרא לא אל ףא 14 16 4
:םהמ דחא תא יתערה אלו יתאשנ םהמ דחא רומח אל םתחנמ לא ןפת לא הוהי לא רמאיו דאמ השמל רחיו 15 16 4
:רחמ ןרהאו םהו התא הוהי ינפל ויה ךתדע לכו התא חרק לא השמ רמאיו 16 16 4
:ותתחמ שיא ןרהאו התאו תתחמ םיתאמו םישמח ותתחמ שיא הוהי ינפל םתברקהו תרטק םהילע םתתנו ותתחמ שיא וחקו 17 16 4
:ןרהאו השמו דעומ להא חתפ ודמעיו תרטק םהילע ומישיו שא םהילע ונתיו ותתחמ שיא וחקיו 18 16 4
P :הדעה לכ לא הוהי דובכ אריו דעומ להא חתפ לא הדעה לכ תא חרק םהילע להקיו 19 16 4
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 20 16 4
:עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ולדבה 21 16 4
P :ףצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה רשב לכל תחורה יהלא לא ורמאיו םהינפ לע ולפיו 22 16 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 23 16 4
:םריבאו ןתד חרק ןכשמל ביבסמ ולעה רמאל הדעה לא רבד 24 16 4
:לארשי ינקז וירחא וכליו םריבאו ןתד לא ךליו השמ םקיו 25 16 4
:םתאטח לכב ופסת ןפ םהל רשא לכב ועגת לאו הלאה םיעשרה םישנאה ילהא לעמ אנ ורוס רמאל הדעה לא רבדיו 26 16 4
:םפטו םהינבו םהישנו םהילהא חתפ םיבצנ ואצי םריבאו ןתדו ביבסמ םריבאו ןתד חרק ןכשמ לעמ ולעיו 27 16 4
:יבלמ אל יכ הלאה םישעמה לכ תא תושעל ינחלש הוהי יכ ןועדת תאזב השמ רמאיו 28 16 4
:ינחלש הוהי אל םהילע דקפי םדאה לכ תדקפו הלא ןותמי םדאה לכ תומכ םא 29 16 4
:הוהי תא הלאה םישנאה וצאנ יכ םתעדיו הלאש םייח ודריו םהל רשא לכ תאו םתא העלבו היפ תא המדאה התצפו הוהי ארבי האירב םאו 30 16 4
:םהיתחת רשא המדאה עקבתו הלאה םירבדה לכ תא רבדל ותלככ יהיו 31 16 4
:שוכרה לכ תאו חרקל רשא םדאה לכ תאו םהיתב תאו םתא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו 32 16 4
:להקה ךותמ ודבאיו ץראה םהילע סכתו הלאש םייח םהל רשא לכו םה ודריו 33 16 4
:ץראה ונעלבת ןפ ורמא יכ םלקל וסנ םהיתביבס רשא לארשי לכו 34 16 4
P :תרטקה יבירקמ שיא םיתאמו םישמחה תא לכאתו הוהי תאמ האצי שאו 35 16 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 17 4
:ושדק יכ האלה הרז שאה תאו הפרשה ןיבמ תתחמה תא םריו ןהכה ןרהא ןב רזעלא לא רמא 2 17 4
:לארשי ינבל תואל ויהיו ושדקיו הוהי ינפל םבירקה יכ חבזמל יופצ םיחפ יעקר םתא ושעו םתשפנב הלאה םיאטחה תותחמ תא 3 17 4
:חבזמל יופצ םועקריו םיפרשה ובירקה רשא תשחנה תותחמ תא ןהכה רזעלא חקיו 4 17 4
:ול השמ דיב הוהי רבד רשאכ ותדעכו חרקכ היהי אלו הוהי ינפל תרטק ריטקהל אוה ןרהא ערזמ אל רשא רז שיא ברקי אל רשא ןעמל לארשי ינבל ןורכז 5 17 4
:הוהי םע תא םתמה םתא רמאל ןרהא לעו השמ לע תרחממ לארשי ינב תדע לכ ונליו 6 17 4
:הוהי דובכ אריו ןנעה והסכ הנהו דעומ להא לא ונפיו ןרהא לעו השמ לע הדעה להקהב יהיו 7 17 4
P :דעומ להא ינפ לא ןרהאו השמ אביו 8 17 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 9 17 4
:םהינפ לע ולפיו עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ומרה 10 17 4
:ףגנה לחה הוהי ינפלמ ףצקה אצי יכ םהילע רפכו הדעה לא הרהמ ךלוהו תרטק םישו חבזמה לעמ שא הילע ןתו התחמה תא חק ןרהא לא השמ רמאיו 11 17 4
:םעה לע רפכיו תרטקה תא ןתיו םעב ףגנה לחה הנהו להקה ךות לא ץריו השמ רבד רשאכ ןרהא חקיו 12 17 4
:הפגמה רצעתו םייחה ןיבו םיתמה ןיב דמעיו 13 17 4
:חרק רבד לע םיתמה דבלמ תואמ עבשו ףלא רשע העברא הפגמב םיתמה ויהיו 14 17 4
P :הרצענ הפגמהו דעומ להא חתפ לא השמ לא ןרהא בשיו 15 17 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 16 17 4
:והטמ לע בתכת ומש תא שיא תוטמ רשע םינש םתבא תיבל םהאישנ לכ תאמ בא תיבל הטמ הטמ םתאמ חקו לארשי ינב לא רבד 17 17 4
:םתובא תיב שארל דחא הטמ יכ יול הטמ לע בתכת ןרהא םש תאו 18 17 4
:המש םכל דעוא רשא תודעה ינפל דעומ להאב םתחנהו 19 17 4
:םכילע םנילמ םה רשא לארשי ינב תונלת תא ילעמ יתכשהו חרפי והטמ וב רחבא רשא שיאה היהו 20 17 4
:םתוטמ ךותב ןרהא הטמו תוטמ רשע םינש םתבא תיבל דחא אישנל הטמ דחא אישנל הטמ םהיאישנ לכ וילא ונתיו לארשי ינב לא השמ רבדיו 21 17 4
:תדעה להאב הוהי ינפל תטמה תא השמ חניו 22 17 4
:םידקש למגיו ץיצ ץציו חרפ אציו יול תיבל ןרהא הטמ חרפ הנהו תודעה להא לא השמ אביו תרחממ יהיו 23 17 4
S :והטמ שיא וחקיו ואריו לארשי ינב לכ לא הוהי ינפלמ תטמה לכ תא השמ אציו 24 17 4
:ותמי אלו ילעמ םתנולת לכתו ירמ ינבל תואל תרמשמל תודעה ינפל ןרהא הטמ תא בשה השמ לא הוהי רמאיו 25 17 4
S :השע ןכ ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 26 17 4
:ונדבא ונלכ ונדבא ונעוג ןה רמאל השמ לא לארשי ינב ורמאיו 27 17 4
S :עוגל ונמת םאה תומי הוהי ןכשמ לא ברקה ברקה לכ 28 17 4
:םכתנהכ ןוע תא ואשת ךתא ךינבו התאו שדקמה ןוע תא ואשת ךתא ךיבא תיבו ךינבו התא ןרהא לא הוהי רמאיו 1 18 4
:תדעה להא ינפל ךתא ךינבו התאו ךותרשיו ךילע ווליו ךתא ברקה ךיבא טבש יול הטמ ךיחא תא םגו 2 18 4
:םתא םג םה םג ותמי אלו וברקי אל חבזמה לאו שדקה ילכ לא ךא להאה לכ תרמשמו ךתרמשמ ורמשו 3 18 4
:םכילא ברקי אל רזו להאה תדבע לכל דעומ להא תרמשמ תא ורמשו ךילע וולנו 4 18 4
:לארשי ינב לע ףצק דוע היהי אלו חבזמה תרמשמ תאו שדקה תרמשמ תא םתרמשו 5 18 4
:דעומ להא תדבע תא דבעל הוהיל םינתנ הנתמ םכל לארשי ינב ךותמ םיולה םכיחא תא יתחקל הנה ינאו 6 18 4
S :תמוי ברקה רזהו םכתנהכ תא ןתא הנתמ תדבע םתדבעו תכרפל תיבמלו חבזמה רבד לכל םכתנהכ תא ורמשת ךתא ךינבו התאו 7 18 4
:םלוע קחל ךינבלו החשמל םיתתנ ךל לארשי ינב ישדק לכל יתמורת תרמשמ תא ךל יתתנ הנה ינאו ןרהא לא הוהי רבדיו 8 18 4
:ךינבלו אוה ךל םישדק שדק יל ובישי רשא םמשא לכלו םתאטח לכלו םתחנמ לכל םנברק לכ שאה ןמ םישדקה שדקמ ךל היהי הז 9 18 4
:ךל היהי שדק ותא לכאי רכז לכ ונלכאת םישדקה שדקב 10 18 4
:ותא לכאי ךתיבב רוהט לכ םלוע קחל ךתא ךיתנבלו ךינבלו םיתתנ ךל לארשי ינב תפונת לכל םנתמ תמורת ךל הזו 11 18 4
:םיתתנ ךל הוהיל ונתי רשא םתישאר ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלח לכ 12 18 4
:ונלכאי ךתיבב רוהט לכ היהי ךל הוהיל ואיבי רשא םצראב רשא לכ ירוכב 13 18 4
:היהי ךל לארשיב םרח לכ 14 18 4
:הדפת האמטה המהבה רוכב תאו םדאה רוכב תא הדפת הדפ ךא ךל היהי המהבבו םדאב הוהיל ובירקי רשא רשב לכל םחר רטפ לכ 15 18 4
:אוה הרג םירשע שדקה לקשב םילקש תשמח ףסכ ךכרעב הדפת שדח ןבמ ויודפו 16 18 4
:הוהיל חחינ חירל השא ריטקת םבלח תאו חבזמה לע קרזת םמד תא םה שדק הדפת אל זע רוכב וא בשכ רוכב וא רוש רוכב ךא 17 18 4
:היהי ךל ןימיה קושכו הפונתה הזחכ ךל היהי םרשבו 18 18 4
:ךתא ךערזלו ךל הוהי ינפל אוה םלוע חלמ תירב םלוע קחל ךתא ךיתנבלו ךינבלו ךל יתתנ הוהיל לארשי ינב ומירי רשא םישדקה תמורת לכ 19 18 4
S :לארשי ינב ךותב ךתלחנו ךקלח ינא םכותב ךל היהי אל קלחו לחנת אל םצראב ןרהא לא הוהי רמאיו 20 18 4
:דעומ להא תדבע תא םידבע םה רשא םתדבע ףלח הלחנל לארשיב רשעמ לכ יתתנ הנה יול ינבלו 21 18 4
:תומל אטח תאשל דעומ להא לא לארשי ינב דוע וברקי אלו 22 18 4
:הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותבו םכיתרדל םלוע תקח םנוע ואשי םהו דעומ להא תדבע תא אוה יולה דבעו 23 18 4
P :הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותב םהל יתרמא ןכ לע הלחנל םיולל יתתנ המורת הוהיל ומירי רשא לארשי ינב רשעמ תא יכ 24 18 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 25 18 4
:רשעמה ןמ רשעמ הוהי תמורת ונממ םתמרהו םכתלחנב םתאמ םכל יתתנ רשא רשעמה תא לארשי ינב תאמ וחקת יכ םהלא תרמאו רבדת םיולה לאו 26 18 4
:בקיה ןמ האלמכו ןרגה ןמ ןגדכ םכתמורת םכל בשחנו 27 18 4
:ןהכה ןרהאל הוהי תמורת תא ונממ םתתנו לארשי ינב תאמ וחקת רשא םכיתרשעמ לכמ הוהי תמורת םתא םג ומירת ןכ 28 18 4
:ונממ ושדקמ תא ובלח לכמ הוהי תמורת לכ תא ומירת םכיתנתמ לכמ 29 18 4
:בקי תאובתכו ןרג תאובתכ םיולל בשחנו ונממ ובלח תא םכמירהב םהלא תרמאו 30 18 4
:דעומ להאב םכתדבע ףלח םכל אוה רכש יכ םכתיבו םתא םוקמ לכב ותא םתלכאו 31 18 4
P :ותומת אלו וללחת אל לארשי ינב ישדק תאו ונממ ובלח תא םכמירהב אטח וילע ואשת אלו 32 18 4
:רמאל ןרהא לאו השמ לא הוהי רבדיו 1 19 4
:לע הילע הלע אל רשא םומ הב ןיא רשא המימת המדא הרפ ךילא וחקיו לארשי ינב לא רבד רמאל הוהי הוצ רשא הרותה תקח תאז 2 19 4
:וינפל התא טחשו הנחמל ץוחמ לא התא איצוהו ןהכה רזעלא לא התא םתתנו 3 19 4
:םימעפ עבש המדמ דעומ להא ינפ חכנ לא הזהו ועבצאב המדמ ןהכה רזעלא חקלו 4 19 4
:ףרשי השרפ לע המד תאו הרשב תאו הרע תא ויניעל הרפה תא ףרשו 5 19 4
:הרפה תפרש ךות לא ךילשהו תעלות ינשו בוזאו זרא ץע ןהכה חקלו 6 19 4
:ברעה דע ןהכה אמטו הנחמה לא אובי רחאו םימב ורשב ץחרו ןהכה וידגב סבכו 7 19 4
:ברעה דע אמטו םימב ורשב ץחרו םימב וידגב סבכי התא ףרשהו 8 19 4
:אוה תאטח הדנ ימל תרמשמל לארשי ינב תדעל התיהו רוהט םוקמב הנחמל ץוחמ חינהו הרפה רפא תא רוהט שיא ףסאו 9 19 4
:םלוע תקחל םכותב רגה רגלו לארשי ינבל התיהו ברעה דע אמטו וידגב תא הרפה רפא תא ףסאה סבכו 10 19 4
:םימי תעבש אמטו םדא שפנ לכל תמב עגנה 11 19 4
:רהטי אל יעיבשה םויבו ישילשה םויב אטחתי אל םאו רהטי יעיבשה םויבו ישילשה םויב וב אטחתי אוה 12 19 4
:וב ותאמט דוע היהי אמט וילע קרז אל הדנ ימ יכ לארשימ אוהה שפנה התרכנו אמט הוהי ןכשמ תא אטחתי אלו תומי רשא םדאה שפנב תמב עגנה לכ 13 19 4
:םימי תעבש אמטי להאב רשא לכו להאה לא אבה לכ להאב תומי יכ םדא הרותה תאז 14 19 4
:אוה אמט וילע ליתפ דימצ ןיא רשא חותפ ילכ לכו 15 19 4
:םימי תעבש אמטי רבקב וא םדא םצעב וא תמב וא ברח ללחב הדשה ינפ לע עגי רשא לכו 16 19 4
:ילכ לא םייח םימ וילע ןתנו תאטחה תפרש רפעמ אמטל וחקלו 17 19 4
:רבקב וא תמב וא ללחב וא םצעב עגנה לעו םש ויה רשא תושפנה לעו םילכה לכ לעו להאה לע הזהו רוהט שיא םימב לבטו בוזא חקלו 18 19 4
:ברעב רהטו םימב ץחרו וידגב סבכו יעיבשה םויב ואטחו יעיבשה םויבו ישילשה םויב אמטה לע רהטה הזהו 19 19 4
:אוה אמט וילע קרז אל הדנ ימ אמט הוהי שדקמ תא יכ להקה ךותמ אוהה שפנה התרכנו אטחתי אלו אמטי רשא שיאו 20 19 4
:ברעה דע אמטי הדנה ימב עגנהו וידגב סבכי הדנה ימ הזמו םלוע תקחל םהל התיהו 21 19 4
P :ברעה דע אמטת תעגנה שפנהו אמטי אמטה וב עגי רשא לכו 22 19 4
:םש רבקתו םירמ םש תמתו שדקב םעה בשיו ןושארה שדחב ןצ רבדמ הדעה לכ לארשי ינב ואביו 1 20 4
:ןרהא לעו השמ לע ולהקיו הדעל םימ היה אלו 2 20 4
:הוהי ינפל וניחא עוגב ונעוג ולו רמאל ורמאיו השמ םע םעה בריו 3 20 4
:ונריעבו ונחנא םש תומל הזה רבדמה לא הוהי להק תא םתאבה המלו 4 20 4
:תותשל ןיא םימו ןומרו ןפגו הנאתו ערז םוקמ אל הזה ערה םוקמה לא ונתא איבהל םירצממ ונתילעה המלו 5 20 4
P :םהילא הוהי דובכ אריו םהינפ לע ולפיו דעומ להא חתפ לא להקה ינפמ ןרהאו השמ אביו 6 20 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 7 20 4
:םריעב תאו הדעה תא תיקשהו עלסה ןמ םימ םהל תאצוהו וימימ ןתנו םהיניעל עלסה לא םתרבדו ךיחא ןרהאו התא הדעה תא להקהו הטמה תא חק 8 20 4
:והוצ רשאכ הוהי ינפלמ הטמה תא השמ חקיו 9 20 4
:םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה םירמה אנ ועמש םהל רמאיו עלסה ינפ לא להקה תא ןרהאו השמ ולהקיו 10 20 4
S :םריעבו הדעה תשתו םיבר םימ ואציו םימעפ והטמב עלסה תא ךיו ודי תא השמ םריו 11 20 4
:םהל יתתנ רשא ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל ןכל לארשי ינב יניעל ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי ןרהא לאו השמ לא הוהי רמאיו 12 20 4
S :םב שדקיו הוהי תא לארשי ינב ובר רשא הבירמ ימ המה 13 20 4
:ונתאצמ רשא האלתה לכ תא תעדי התא לארשי ךיחא רמא הכ םודא ךלמ לא שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו 14 20 4
:וניתבאלו םירצמ ונל ועריו םיבר םימי םירצמב בשנו המירצמ וניתבא ודריו 15 20 4
:ךלובג הצק ריע שדקב ונחנא הנהו םירצממ ונאציו ךאלמ חלשיו ונלק עמשיו הוהי לא קעצנו 16 20 4
:ךלובג רבענ רשא דע לואמשו ןימי הטנ אל ךלנ ךלמה ךרד ראב ימ התשנ אלו םרכבו הדשב רבענ אל ךצראב אנ הרבענ 17 20 4
:ךתארקל אצא ברחב ןפ יב רבעת אל םודא וילא רמאיו 18 20 4
:הרבעא ילגרב רבד ןיא קר םרכמ יתתנו ינקמו ינא התשנ ךימימ םאו הלענ הלסמב לארשי ינב וילא ורמאיו 19 20 4
:הקזח דיבו דבכ םעב ותארקל םודא אציו רבעת אל רמאיו 20 20 4
P :וילעמ לארשי טיו ולבגב רבע לארשי תא ןתנ םודא ןאמיו 21 20 4
:רהה רה הדעה לכ לארשי ינב ואביו שדקמ ועסיו 22 20 4
:רמאל םודא ץרא לובג לע רהה רהב ןרהא לאו השמ לא הוהי רמאיו 23 20 4
:הבירמ ימל יפ תא םתירמ רשא לע לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה לא אבי אל יכ וימע לא ןרהא ףסאי 24 20 4
:רהה רה םתא לעהו ונב רזעלא תאו ןרהא תא חק 25 20 4
:םש תמו ףסאי ןרהאו ונב רזעלא תא םתשבלהו וידגב תא ןרהא תא טשפהו 26 20 4
:הדעה לכ יניעל רהה רה לא ולעיו הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 27 20 4
:רהה ןמ רזעלאו השמ דריו רהה שארב םש ןרהא תמיו ונב רזעלא תא םתא שבליו וידגב תא ןרהא תא השמ טשפיו 28 20 4
S :לארשי תיב לכ םוי םישלש ןרהא תא וכביו ןרהא עוג יכ הדעה לכ ואריו 29 20 4
:יבש ונממ בשיו לארשיב םחליו םירתאה ךרד לארשי אב יכ בגנה בשי דרע ךלמ ינענכה עמשיו 1 21 4
:םהירע תא יתמרחהו ידיב הזה םעה תא ןתת ןתנ םא רמאיו הוהיל רדנ לארשי רדיו 2 21 4
P :המרח םוקמה םש ארקיו םהירע תאו םהתא םרחיו ינענכה תא ןתיו לארשי לוקב הוהי עמשיו 3 21 4
:ךרדב םעה שפנ רצקתו םודא ץרא תא בבסל ףוס םי ךרד רהה רהמ ועסיו 4 21 4
:לקלקה םחלב הצק ונשפנו םימ ןיאו םחל ןיא יכ רבדמב תומל םירצממ ונתילעה המל השמבו םיהלאב םעה רבדיו 5 21 4
:לארשימ בר םע תמיו םעה תא וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב הוהי חלשיו 6 21 4
:םעה דעב השמ ללפתיו שחנה תא ונילעמ רסיו הוהי לא ללפתה ךבו הוהיב ונרבד יכ ונאטח ורמאיו השמ לא םעה אביו 7 21 4
:יחו ותא הארו ךושנה לכ היהו סנ לע ותא םישו ףרש ךל השע השמ לא הוהי רמאיו 8 21 4
:יחו תשחנה שחנ לא טיבהו שיא תא שחנה ךשנ םא היהו סנה לע והמשיו תשחנ שחנ השמ שעיו 9 21 4
:תבאב ונחיו לארשי ינב ועסיו 10 21 4
:שמשה חרזממ באומ ינפ לע רשא רבדמב םירבעה ייעב ונחיו תבאמ ועסיו 11 21 4
:דרז לחנב ונחיו ועסנ םשמ 12 21 4
:ירמאה ןיבו באומ ןיב באומ לובג ןונרא יכ ירמאה לובגמ אציה רבדמב רשא ןונרא רבעמ ונחיו ועסנ םשמ 13 21 4
:ןונרא םילחנה תאו הפוסב בהו תא הוהי תמחלמ רפסב רמאי ןכ לע 14 21 4
:באומ לובגל ןעשנו רע תבשל הטנ רשא םילחנה דשאו 15 21 4
S :םימ םהל הנתאו םעה תא ףסא השמל הוהי רמא רשא ראבה אוה הראב םשמו 16 21 4
:הל ונע ראב ילע תאזה הרישה תא לארשי רישי זא 17 21 4
:הנתמ רבדממו םתנעשמב קקחמב םעה יבידנ הורכ םירש הורפח ראב 18 21 4
:תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו 19 21 4
P :ןמישיה ינפ לע הפקשנו הגספה שאר באומ הדשב רשא איגה תומבמו 20 21 4
:רמאל ירמאה ךלמ ןחיס לא םיכאלמ לארשי חלשיו 21 21 4
:ךלבג רבענ רשא דע ךלנ ךלמה ךרדב ראב ימ התשנ אל םרכבו הדשב הטנ אל ךצראב הרבעא 22 21 4
:לארשיב םחליו הצהי אביו הרבדמה לארשי תארקל אציו ומע לכ תא ןחיס ףסאיו ולבגב רבע לארשי תא ןחיס ןתנ אלו 23 21 4
:ןומע ינב לובג זע יכ ןומע ינב דע קבי דע ןנראמ וצרא תא שרייו ברח יפל לארשי והכיו 24 21 4
:היתנב לכבו ןובשחב ירמאה ירע לכב לארשי בשיו הלאה םירעה לכ תא לארשי חקיו 25 21 4
:ןנרא דע ודימ וצרא לכ תא חקיו ןושארה באומ ךלמב םחלנ אוהו אוה ירמאה ךלמ ןחיס ריע ןובשח יכ 26 21 4
:ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת ןובשח ואב םילשמה ורמאי ןכ לע 27 21 4
:ןנרא תומב ילעב באומ רע הלכא ןחיס תירקמ הבהל ןובשחמ האצי שא יכ 28 21 4
:ןוחיס ירמא ךלמל תיבשב ויתנבו םטילפ וינב ןתנ שומכ םע תדבא באומ ךל יוא 29 21 4
:אבדימ דע רשא חפנ דע םישנו ןוביד דע ןובשח דבא םרינו 30 21 4
:ירמאה ץראב לארשי בשיו 31 21 4
(שרויו) :םש רשא ירמאה תא שרייו היתנב ודכליו רזעי תא לגרל השמ חלשיו 32 21 4
:יערדא המחלמל ומע לכו אוה םתארקל ןשבה ךלמ גוע אציו ןשבה ךרד ולעיו ונפיו 33 21 4
:ןובשחב בשוי רשא ירמאה ךלמ ןחיסל תישע רשאכ ול תישעו וצרא תאו ומע לכ תאו ותא יתתנ ךדיב יכ ותא ארית לא השמ לא הוהי רמאיו 34 21 4
:וצרא תא ושרייו דירש ול ריאשה יתלב דע ומע לכ תאו וינב תאו ותא וכיו 35 21 4
S :וחרי ןדריל רבעמ באומ תוברעב ונחיו לארשי ינב ועסיו 1 22 4
:ירמאל לארשי השע רשא לכ תא רופצ ןב קלב אריו 2 22 4
:לארשי ינב ינפמ באומ ץקיו אוה בר יכ דאמ םעה ינפמ באומ רגיו 3 22 4
:אוהה תעב באומל ךלמ רופצ ןב קלבו הדשה קרי תא רושה ךחלכ וניתביבס לכ תא להקה וכחלי התע ןידמ ינקז לא באומ רמאיו 4 22 4
:ילממ בשי אוהו ץראה ןיע תא הסכ הנה םירצממ אצי םע הנה רמאל ול ארקל ומע ינב ץרא רהנה לע רשא הרותפ רועב ןב םעלב לא םיכאלמ חלשיו 5 22 4
:ראוי ראת רשאו ךרבמ ךרבת רשא תא יתעדי יכ ץראה ןמ ונשרגאו וב הכנ לכוא ילוא ינממ אוה םוצע יכ הזה םעה תא יל הרא אנ הכל התעו 6 22 4
:קלב ירבד וילא ורבדיו םעלב לא ואביו םדיב םימסקו ןידמ ינקזו באומ ינקז וכליו 7 22 4
:םעלב םע באומ ירש ובשיו ילא הוהי רבדי רשאכ רבד םכתא יתבשהו הלילה הפ וניל םהילא רמאיו 8 22 4
:ךמע הלאה םישנאה ימ רמאיו םעלב לא םיהלא אביו 9 22 4
:ילא חלש באומ ךלמ רפצ ןב קלב םיהלאה לא םעלב רמאיו 10 22 4
:ויתשרגו וב םחלהל לכוא ילוא ותא יל הבק הכל התע ץראה ןיע תא סכיו םירצממ אציה םעה הנה 11 22 4
:אוה ךורב יכ םעה תא ראת אל םהמע ךלת אל םעלב לא םיהלא רמאיו 12 22 4
:םכמע ךלהל יתתל הוהי ןאמ יכ םכצרא לא וכל קלב ירש לא רמאיו רקבב םעלב םקיו 13 22 4
:ונמע ךלה םעלב ןאמ ורמאיו קלב לא ואביו באומ ירש ומוקיו 14 22 4
:הלאמ םידבכנו םיבר םירש חלש קלב דוע ףסיו 15 22 4
:ילא ךלהמ ענמת אנ לא רופצ ןב קלב רמא הכ ול ורמאיו םעלב לא ואביו 16 22 4
:הזה םעה תא יל הבק אנ הכלו השעא ילא רמאת רשא לכו דאמ ךדבכא דבכ יכ 17 22 4
:הלודג וא הנטק תושעל יהלא הוהי יפ תא רבעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא קלב ידבע לא רמאיו םעלב ןעיו 18 22 4
:ימע רבד הוהי ףסי המ העדאו הלילה םתא םג הזב אנ ובש התעו 19 22 4
:השעת ותא ךילא רבדא רשא רבדה תא ךאו םתא ךל םוק םישנאה ואב ךל ארקל םא ול רמאיו הליל םעלב לא םיהלא אביו 20 22 4
:באומ ירש םע ךליו ונתא תא שבחיו רקבב םעלב םקיו 21 22 4
:ומע וירענ ינשו ונתא לע בכר אוהו ול ןטשל ךרדב הוהי ךאלמ בציתיו אוה ךלוה יכ םיהלא ףא רחיו 22 22 4
:ךרדה התטהל ןותאה תא םעלב ךיו הדשב ךלתו ךרדה ןמ ןותאה טתו ודיב הפולש וברחו ךרדב בצנ הוהי ךאלמ תא ןותאה ארתו 23 22 4
:הזמ רדגו הזמ רדג םימרכה לועשמב הוהי ךאלמ דמעיו 24 22 4
:התכהל ףסיו ריקה לא םעלב לגר תא ץחלתו ריקה לא ץחלתו הוהי ךאלמ תא ןותאה ארתו 25 22 4
:לואמשו ןימי תוטנל ךרד ןיא רשא רצ םוקמב דמעיו רובע הוהי ךאלמ ףסויו 26 22 4
:לקמב ןותאה תא ךיו םעלב ףא רחיו םעלב תחת ץברתו הוהי ךאלמ תא ןותאה ארתו 27 22 4
:םילגר שלש הז ינתיכה יכ ךל יתישע המ םעלבל רמאתו ןותאה יפ תא הוהי חתפיו 28 22 4
:ךיתגרה התע יכ ידיב ברח שי ול יב תללעתה יכ ןותאל םעלב רמאיו 29 22 4
:אל רמאיו הכ ךל תושעל יתנכסה ןכסהה הזה םויה דע ךדועמ ילע תבכר רשא ךנתא יכנא אולה םעלב לא ןותאה רמאתו 30 22 4
:ויפאל וחתשיו דקיו ודיב הפלש וברחו ךרדב בצנ הוהי ךאלמ תא אריו םעלב יניע תא הוהי לגיו 31 22 4
:ידגנל ךרדה טרי יכ ןטשל יתאצי יכנא הנה םילגר שולש הז ךנתא תא תיכה המ לע הוהי ךאלמ וילא רמאיו 32 22 4
:יתייחה התואו יתגרה הכתא םג התע יכ ינפמ התטנ ילוא םילגר שלש הז ינפל טתו ןותאה ינארתו 33 22 4
:יל הבושא ךיניעב ער םא התעו ךרדב יתארקל בצנ התא יכ יתעדי אל יכ יתאטח הוהי ךאלמ לא םעלב רמאיו 34 22 4
:קלב ירש םע םעלב ךליו רבדת ותא ךילא רבדא רשא רבדה תא ספאו םישנאה םע ךל םעלב לא הוהי ךאלמ רמאיו 35 22 4
:לובגה הצקב רשא ןנרא לובג לע רשא באומ ריע לא ותארקל אציו םעלב אב יכ קלב עמשיו 36 22 4
:ךדבכ לכוא אל םנמאה ילא תכלה אל המל ךל ארקל ךילא יתחלש חלש אלה םעלב לא קלב רמאיו 37 22 4
:רבדא ותא יפב םיהלא םישי רשא רבדה המואמ רבד לכוא לוכיה התע ךילא יתאב הנה קלב לא םעלב רמאיו 38 22 4
:תוצח תירק ואביו קלב םע םעלב ךליו 39 22 4
:ותא רשא םירשלו םעלבל חלשיו ןאצו רקב קלב חבזיו 40 22 4
:םעה הצק םשמ אריו לעב תומב והלעיו םעלב תא קלב חקיו רקבב יהיו 41 22 4
:םיליא העבשו םירפ העבש הזב יל ןכהו תחבזמ העבש הזב יל הנב קלב לא םעלב רמאיו 1 23 4
:חבזמב ליאו רפ םעלבו קלב לעיו םעלב רבד רשאכ קלב שעיו 2 23 4
:יפש ךליו ךל יתדגהו ינארי המ רבדו יתארקל הוהי הרקי ילוא הכלאו ךתלע לע בציתה קלבל םעלב רמאיו 3 23 4
:חבזמב ליאו רפ לעאו יתכרע תחבזמה תעבש תא וילא רמאיו םעלב לא םיהלא רקיו 4 23 4
:רבדת הכו קלב לא בוש רמאיו םעלב יפב רבד הוהי םשיו 5 23 4
:באומ ירש לכו אוה ותלע לע בצנ הנהו וילא בשיו 6 23 4
:לארשי המעז הכלו בקעי יל הרא הכל םדק יררהמ באומ ךלמ קלב ינחני םרא ןמ רמאיו ולשמ אשיו 7 23 4
:הוהי םעז אל םעזא המו לא הבק אל בקא המ 8 23 4
:בשחתי אל םיוגבו ןכשי דדבל םע ןה ונרושא תועבגמו ונארא םירצ שארמ יכ 9 23 4
:והמכ יתירחא יהתו םירשי תומ ישפנ תמת לארשי עבר תא רפסמו בקעי רפע הנמ ימ 10 23 4
:ךרב תכרב הנהו ךיתחקל יביא בקל יל תישע המ םעלב לא קלב רמאיו 11 23 4
:רבדל רמשא ותא יפב הוהי םישי רשא תא אלה רמאיו ןעיו 12 23 4
(אנ) (הכל) :םשמ יל ונבקו הארת אל ולכו הארת והצק ספא םשמ ונארת רשא רחא םוקמ לא יתא אנ ךל קלב וילא רמאיו 13 23 4
:חבזמב ליאו רפ לעיו תחבזמ העבש ןביו הגספה שאר לא םיפצ הדש והחקיו 14 23 4
:הכ הרקא יכנאו ךתלע לע הכ בציתה קלב לא רמאיו 15 23 4
:רבדת הכו קלב לא בוש רמאיו ויפב רבד םשיו םעלב לא הוהי רקיו 16 23 4
:הוהי רבד המ קלב ול רמאיו ותא באומ ירשו ותלע לע בצנ ונהו וילא אביו 17 23 4
:רפצ ונב ידע הניזאה עמשו קלב םוק רמאיו ולשמ אשיו 18 23 4
:הנמיקי אלו רבדו השעי אלו רמא אוהה םחנתיו םדא ןבו בזכיו לא שיא אל 19 23 4
:הנבישא אלו ךרבו יתחקל ךרב הנה 20 23 4
:וב ךלמ תעורתו ומע ויהלא הוהי לארשיב למע האר אלו בקעיב ןוא טיבה אל 21 23 4
:ול םאר תפעותכ םירצממ םאיצומ לא 22 23 4
:לא לעפ המ לארשילו בקעיל רמאי תעכ לארשיב םסק אלו בקעיב שחנ אל יכ 23 23 4
:התשי םיללח םדו ףרט לכאי דע בכשי אל אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה 24 23 4
:ונכרבת אל ךרב םג ונבקת אל בק םג םעלב לא קלב רמאיו 25 23 4
:השעא ותא הוהי רבדי רשא לכ רמאל ךילא יתרבד אלה קלב לא רמאיו םעלב ןעיו 26 23 4
:םשמ יל ותבקו םיהלאה יניעב רשיי ילוא רחא םוקמ לא ךחקא אנ הכל םעלב לא קלב רמאיו 27 23 4
:ןמישיה ינפ לע ףקשנה רועפה שאר םעלב תא קלב חקיו 28 23 4
:םיליא העבשו םירפ העבש הזב יל ןכהו תחבזמ העבש הזב יל הנב קלב לא םעלב רמאיו 29 23 4
:חבזמב ליאו רפ לעיו םעלב רמא רשאכ קלב שעיו 30 23 4
:וינפ רבדמה לא תשיו םישחנ תארקל םעפב םעפכ ךלה אלו לארשי תא ךרבל הוהי יניעב בוט יכ םעלב אריו 1 24 4
:םיהלא חור וילע יהתו ויטבשל ןכש לארשי תא אריו ויניע תא םעלב אשיו 2 24 4
:ןיעה םתש רבגה םאנו רעב ונב םעלב םאנ רמאיו ולשמ אשיו 3 24 4
:םיניע יולגו לפנ הזחי ידש הזחמ רשא לא ירמא עמש םאנ 4 24 4
:לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט המ 5 24 4
:םימ ילע םיזראכ הוהי עטנ םילהאכ רהנ ילע תנגכ ויטנ םילחנכ 6 24 4
:ותכלמ אשנתו וכלמ גגאמ םריו םיבר םימב וערזו וילדמ םימ לזי 7 24 4
:ץחמי ויצחו םרגי םהיתמצעו וירצ םיוג לכאי ול םאר תפעותכ םירצממ ואיצומ לא 8 24 4
:רורא ךירראו ךורב ךיכרבמ ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ 9 24 4
:םימעפ שלש הז ךרב תכרב הנהו ךיתארק יביא בקל םעלב לא קלב רמאיו ויפכ תא קפסיו םעלב לא קלב ףא רחיו 10 24 4
:דובכמ הוהי ךענמ הנהו ךדבכא דבכ יתרמא ךמוקמ לא ךל חרב התעו 11 24 4
:רמאל יתרבד ילא תחלש רשא ךיכאלמ לא םג אלה קלב לא םעלב רמאיו 12 24 4
:רבדא ותא הוהי רבדי רשא יבלמ הער וא הבוט תושעל הוהי יפ תא רבעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא 13 24 4
:םימיה תירחאב ךמעל הזה םעה השעי רשא ךצעיא הכל ימעל ךלוה יננה התעו 14 24 4
:ןיעה םתש רבגה םאנו רעב ונב םעלב םאנ רמאיו ולשמ אשיו 15 24 4
:םיניע יולגו לפנ הזחי ידש הזחמ ןוילע תעד עדיו לא ירמא עמש םאנ 16 24 4
:תש ינב לכ רקרקו באומ יתאפ ץחמו לארשימ טבש םקו בקעימ בכוכ ךרד בורק אלו ונרושא התע אלו ונארא 17 24 4
:ליח השע לארשיו ויביא ריעש השרי היהו השרי םודא היהו 18 24 4
:ריעמ דירש דיבאהו בקעימ דריו 19 24 4
:דבא ידע ותירחאו קלמע םיוג תישאר רמאיו ולשמ אשיו קלמע תא אריו 20 24 4
:ךנק עלסב םישו ךבשומ ןתיא רמאיו ולשמ אשיו יניקה תא אריו 21 24 4
:ךבשת רושא המ דע ןיק רעבל היהי םא יכ 22 24 4
:לא ומשמ היחי ימ יוא רמאיו ולשמ אשיו 23 24 4
:דבא ידע אוה םגו רבע ונעו רושא ונעו םיתכ דימ םיצו 24 24 4
P :וכרדל ךלה קלב םגו ומקמל בשיו ךליו םעלב םקיו 25 24 4
:באומ תונב לא תונזל םעה לחיו םיטשב לארשי בשיו 1 25 4
:ןהיהלאל ווחתשיו םעה לכאיו ןהיהלא יחבזל םעל ןארקתו 2 25 4
:לארשיב הוהי ףא רחיו רועפ לעבל לארשי דמציו 3 25 4
:לארשימ הוהי ףא ןורח בשיו שמשה דגנ הוהיל םתוא עקוהו םעה ישאר לכ תא חק השמ לא הוהי רמאיו 4 25 4
:רועפ לעבל םידמצנה וישנא שיא וגרה לארשי יטפש לא השמ רמאיו 5 25 4
:דעומ להא חתפ םיכב המהו לארשי ינב תדע לכ יניעלו השמ יניעל תינידמה תא ויחא לא ברקיו אב לארשי ינבמ שיא הנהו 6 25 4
:ודיב חמר חקיו הדעה ךותמ םקיו ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ אריו 7 25 4
:לארשי ינב לעמ הפגמה רצעתו התבק לא השאה תאו לארשי שיא תא םהינש תא רקדיו הבקה לא לארשי שיא רחא אביו 8 25 4
P :ףלא םירשעו העברא הפגמב םיתמה ויהיו 9 25 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 10 25 4
:יתאנקב לארשי ינב תא יתילכ אלו םכותב יתאנק תא ואנקב לארשי ינב לעמ יתמח תא בישה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ 11 25 4
:םולש יתירב תא ול ןתנ יננה רמא ןכל 12 25 4
:לארשי ינב לע רפכיו ויהלאל אנק רשא תחת םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו 13 25 4
:ינעמשל בא תיב אישנ אולס ןב ירמז תינידמה תא הכה רשא הכמה לארשי שיא םשו 14 25 4
P :אוה ןידמב בא תיב תומא שאר רוצ תב יבזכ תינידמה הכמה השאה םשו 15 25 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 16 25 4
:םתוא םתיכהו םינידמה תא רורצ 17 25 4
:רועפ רבד לע הפגמה םויב הכמה םתחא ןידמ אישנ תב יבזכ רבד לעו רועפ רבד לע םכל ולכנ רשא םהילכנב םכל םה םיררצ יכ 18 25 4
P :הפגמה ירחא יהיו 19 25 4
:רמאל ןהכה ןרהא ןב רזעלא לאו השמ לא הוהי רמאיו 1 26 4
:לארשיב אבצ אצי לכ םתבא תיבל הלעמו הנש םירשע ןבמ לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש 2 26 4
:רמאל וחרי ןדרי לע באומ תברעב םתא ןהכה רזעלאו השמ רבדיו 3 26 4
:םירצמ ץראמ םיאציה לארשי ינבו השמ תא הוהי הוצ רשאכ הלעמו הנש םירשע ןבמ 4 26 4
:יאלפה תחפשמ אולפל יכנחה תחפשמ ךונח ןבואר ינב לארשי רוכב ןבואר 5 26 4
:ימרכה תחפשמ ימרכל ינורצחה תחפשמ ןרצחל 6 26 4
:םישלשו תואמ עבשו ףלא םיעבראו השלש םהידקפ ויהיו ינבוארה תחפשמ הלא 7 26 4
:באילא אולפ ינבו 8 26 4
(יאירק) :הוהי לע םתצהב חרק תדעב ןרהא לעו השמ לע וצה רשא הדעה יאורק םריבאו ןתד אוה םריבאו ןתדו לאומנ באילא ינבו 9 26 4
:סנל ויהיו שיא םיתאמו םישמח תא שאה לכאב הדעה תומב חרק תאו םתא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו 10 26 4
S :ותמ אל חרק ינבו 11 26 4
:יניכיה תחפשמ ןיכיל ינימיה תחפשמ ןימיל ילאומנה תחפשמ לאומנל םתחפשמל ןועמש ינב 12 26 4
:ילואשה תחפשמ לואשל יחרזה תחפשמ חרזל 13 26 4
S :םיתאמו ףלא םירשעו םינש ינעמשה תחפשמ הלא 14 26 4
:ינושה תחפשמ ינושל יגחה תחפשמ יגחל ינופצה תחפשמ ןופצל םתחפשמל דג ינב 15 26 4
:ירעה תחפשמ ירעל ינזאה תחפשמ ינזאל 16 26 4
:ילאראה תחפשמ ילאראל ידוראה תחפשמ דוראל 17 26 4
S :תואמ שמחו ףלא םיעברא םהידקפל דג ינב תחפשמ הלא 18 26 4
:ןענכ ץראב ןנואו רע תמיו ןנואו רע הדוהי ינב 19 26 4
:יחרזה תחפשמ חרזל יצרפה תחפשמ ץרפל ינלשה תחפשמ הלשל םתחפשמל הדוהי ינב ויהיו 20 26 4
:ילומחה תחפשמ לומחל ינרצחה תחפשמ ןרצחל ץרפ ינב ויהיו 21 26 4
S :תואמ שמחו ףלא םיעבשו השש םהידקפל הדוהי תחפשמ הלא 22 26 4
:ינופה תחפשמ הופל יעלותה תחפשמ עלות םתחפשמל רכששי ינב 23 26 4
:ינרמשה תחפשמ ןרמשל יבושיה תחפשמ בושיל 24 26 4
S :תואמ שלשו ףלא םיששו העברא םהידקפל רכששי תחפשמ הלא 25 26 4
:ילאלחיה תחפשמ לאלחיל ינלאה תחפשמ ןולאל ידרסה תחפשמ דרסל םתחפשמל ןלובז ינב 26 26 4
S :תואמ שמחו ףלא םישש םהידקפל ינלובזה תחפשמ הלא 27 26 4
:םירפאו השנמ םתחפשמל ףסוי ינב 28 26 4
:ידעלגה תחפשמ דעלגל דעלג תא דילוה ריכמו יריכמה תחפשמ ריכמל השנמ ינב 29 26 4
:יקלחה תחפשמ קלחל ירזעיאה תחפשמ רזעיא דעלג ינב הלא 30 26 4
:ימכשה תחפשמ םכשו ילארשאה תחפשמ לאירשאו 31 26 4
:ירפחה תחפשמ רפחו יעדימשה תחפשמ עדימשו 32 26 4
:הצרתו הכלמ הלגח הענו הלחמ דחפלצ תונב םשו תונב םא יכ םינב ול ויה אל רפח ןב דחפלצו 33 26 4
S :תואמ עבשו ףלא םישמחו םינש םהידקפו השנמ תחפשמ הלא 34 26 4
:ינחתה תחפשמ ןחתל ירכבה תחפשמ רכבל יחלתשה תחפשמ חלתושל םתחפשמל םירפא ינב הלא 35 26 4
:ינרעה תחפשמ ןרעל חלתוש ינב הלאו 36 26 4
S :םתחפשמל ףסוי ינב הלא תואמ שמחו ףלא םישלשו םינש םהידקפל םירפא ינב תחפשמ הלא 37 26 4
:ימריחאה תחפשמ םריחאל ילבשאה תחפשמ לבשאל יעלבה תחפשמ עלבל םתחפשמל ןמינב ינב 38 26 4
:ימפוחה תחפשמ םפוחל ימפושה תחפשמ םפופשל 39 26 4
:ימענה תחפשמ ןמענל ידראה תחפשמ ןמענו דרא עלב ינב ויהיו 40 26 4
S :תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח םהידקפו םתחפשמל ןמינב ינב הלא 41 26 4
:םתחפשמל ןד תחפשמ הלא ימחושה תחפשמ םחושל םתחפשמל ןד ינב הלא 42 26 4
S :תואמ עבראו ףלא םיששו העברא םהידקפל ימחושה תחפשמ לכ 43 26 4
:יעירבה תחפשמ העירבל יושיה תחפשמ יושיל הנמיה תחפשמ הנמיל םתחפשמל רשא ינב 44 26 4
:ילאיכלמה תחפשמ לאיכלמל ירבחה תחפשמ רבחל העירב ינבל 45 26 4
:חרש רשא תב םשו 46 26 4
S :תואמ עבראו ףלא םישמחו השלש םהידקפל רשא ינב תחפשמ הלא 47 26 4
:ינוגה תחפשמ ינוגל ילאצחיה תחפשמ לאצחיל םתחפשמל ילתפנ ינב 48 26 4
:ימלשה תחפשמ םלשל ירציה תחפשמ רציל 49 26 4
:תואמ עבראו ףלא םיעבראו השמח םהידקפו םתחפשמל ילתפנ תחפשמ הלא 50 26 4
P :םישלשו תואמ עבש ףלאו ףלא תואמ שש לארשי ינב ידוקפ הלא 51 26 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 52 26 4
:תומש רפסמב הלחנב ץראה קלחת הלאל 53 26 4
:ותלחנ ןתי וידקפ יפל שיא ותלחנ טיעמת טעמלו ותלחנ הברת ברל 54 26 4
:ולחני םתבא תוטמ תומשל ץראה תא קלחי לרוגב ךא 55 26 4
S :טעמל בר ןיב ותלחנ קלחת לרוגה יפ לע 56 26 4
:יררמה תחפשמ יררמל יתהקה תחפשמ תהקל ינשרגה תחפשמ ןושרגל םתחפשמל יולה ידוקפ הלאו 57 26 4
:םרמע תא דלוה תהקו יחרקה תחפשמ ישומה תחפשמ ילחמה תחפשמ ינרבחה תחפשמ ינבלה תחפשמ יול תחפשמ הלא 58 26 4
:םתחא םירמ תאו השמ תאו ןרהא תא םרמעל דלתו םירצמב יולל התא הדלי רשא יול תב דבכוי םרמע תשא םשו 59 26 4
:רמתיא תאו רזעלא תא אוהיבא תאו בדנ תא ןרהאל דלויו 60 26 4
:הוהי ינפל הרז שא םבירקהב אוהיבאו בדנ תמיו 61 26 4
:לארשי ינב ךותב הלחנ םהל ןתנ אל יכ לארשי ינב ךותב ודקפתה אל יכ הלעמו שדח ןבמ רכז לכ ףלא םירשעו השלש םהידקפ ויהיו 62 26 4
:וחרי ןדרי לע באומ תברעב לארשי ינב תא ודקפ רשא ןהכה רזעלאו השמ ידוקפ הלא 63 26 4
:יניס רבדמב לארשי ינב תא ודקפ רשא ןהכה ןרהאו השמ ידוקפמ שיא היה אל הלאבו 64 26 4
S :ןונ ןב עשוהיו הנפי ןב בלכ םא יכ שיא םהמ רתונ אלו רבדמב ותמי תומ םהל הוהי רמא יכ 65 26 4
:הצרתו הכלמו הלגחו הענ הלחמ ויתנב תומש הלאו ףסוי ןב השנמ תחפשמל השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ןב רפח ןב דחפלצ תונב הנברקתו 1 27 4
:רמאל דעומ להא חתפ הדעה לכו םאישנה ינפלו ןהכה רזעלא ינפלו השמ ינפל הנדמעתו 2 27 4
:ול ויה אל םינבו תמ ואטחב יכ חרק תדעב הוהי לע םידעונה הדעה ךותב היה אל אוהו רבדמב תמ וניבא 3 27 4
:וניבא יחא ךותב הזחא ונל הנת ןב ול ןיא יכ ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל 4 27 4
S :הוהי ינפל ןטפשמ תא השמ ברקיו 5 27 4
:רמאל השמ לא הוהי רמאיו 6 27 4
:ןהל ןהיבא תלחנ תא תרבעהו םהיבא יחא ךותב הלחנ תזחא םהל ןתת ןתנ תרבד דחפלצ תונב ןכ 7 27 4
:ותבל ותלחנ תא םתרבעהו ול ןיא ןבו תומי יכ שיא רמאל רבדת לארשי ינב לאו 8 27 4
:ויחאל ותלחנ תא םתתנו תב ול ןיא םאו 9 27 4
:ויבא יחאל ותלחנ תא םתתנו םיחא ול ןיא םאו 10 27 4
S :השמ תא הוהי הוצ רשאכ טפשמ תקחל לארשי ינבל התיהו התא שריו ותחפשממ וילא ברקה וראשל ותלחנ תא םתתנו ויבאל םיחא ןיא םאו 11 27 4
:לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה תא הארו הזה םירבעה רה לא הלע השמ לא הוהי רמאיו 12 27 4
:ךיחא ןרהא ףסאנ רשאכ התא םג ךימע לא תפסאנו התא התיארו 13 27 4
P :ןצ רבדמ שדק תבירמ ימ םה םהיניעל םימב ינשידקהל הדעה תבירמב ןצ רבדמב יפ םתירמ רשאכ 14 27 4
:רמאל הוהי לא השמ רבדיו 15 27 4
:הדעה לע שיא רשב לכל תחורה יהלא הוהי דקפי 16 27 4
:הער םהל ןיא רשא ןאצכ הוהי תדע היהת אלו םאיבי רשאו םאיצוי רשאו םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא 17 27 4
:וילע ךדי תא תכמסו וב חור רשא שיא ןונ ןב עשוהי תא ךל חק השמ לא הוהי רמאיו 18 27 4
:םהיניעל ותא התיוצו הדעה לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל ותא תדמעהו 19 27 4
:לארשי ינב תדע לכ ועמשי ןעמל וילע ךדוהמ התתנו 20 27 4
:הדעה לכו ותא לארשי ינב לכו אוה ואבי ויפ לעו ואצי ויפ לע הוהי ינפל םירואה טפשמב ול לאשו דמעי ןהכה רזעלא ינפלו 21 27 4
:הדעה לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל והדמעיו עשוהי תא חקיו ותא הוהי הוצ רשאכ השמ שעיו 22 27 4
P :השמ דיב הוהי רבד רשאכ והוציו וילע וידי תא ךמסיו 23 27 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 28 4
:ודעומב יל בירקהל ורמשת יחחינ חיר ישאל ימחל ינברק תא םהלא תרמאו לארשי ינב תא וצ 2 28 4
:דימת הלע םויל םינש םמימת הנש ינב םישבכ הוהיל ובירקת רשא השאה הז םהל תרמאו 3 28 4
:םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחא שבכה תא 4 28 4
:ןיהה תעיבר תיתכ ןמשב הלולב החנמל תלס הפיאה תירישעו 5 28 4
:הוהיל השא חחינ חירל יניס רהב הישעה דימת תלע 6 28 4
:הוהיל רכש ךסנ ךסה שדקב דחאה שבכל ןיהה תעיבר וכסנו 7 28 4
P :הוהיל חחינ חיר השא השעת וכסנכו רקבה תחנמכ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו 8 28 4
:וכסנו ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע ינשו םמימת הנש ינב םישבכ ינש תבשה םויבו 9 28 4
S :הכסנו דימתה תלע לע ותבשב תבש תלע 10 28 4
:םמימת העבש הנש ינב םישבכ דחא ליאו םינש רקב ינב םירפ הוהיל הלע ובירקת םכישדח ישארבו 11 28 4
:דחאה ליאל ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע ינשו דחאה רפל ןמשב הלולב החנמ תלס םינרשע השלשו 12 28 4
:הוהיל השא חחינ חיר הלע דחאה שבכל ןמשב הלולב החנמ תלס ןורשע ןרשעו 13 28 4
:הנשה ישדחל ושדחב שדח תלע תאז ןיי שבכל ןיהה תעיברו ליאל ןיהה תשילשו רפל היהי ןיהה יצח םהיכסנו 14 28 4
S :וכסנו השעי דימתה תלע לע הוהיל תאטחל דחא םיזע ריעשו 15 28 4
:הוהיל חספ שדחל םוי רשע העבראב ןושארה שדחבו 16 28 4
:לכאי תוצמ םימי תעבש גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו 17 28 4
:ושעת אל הדבע תכאלמ לכ שדק ארקמ ןושארה םויב 18 28 4
:םכל ויהי םמימת הנש ינב םישבכ העבשו דחא ליאו םינש רקב ינב םירפ הוהיל הלע השא םתברקהו 19 28 4
:ושעת ליאל םינרשע ינשו רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו 20 28 4
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל השעת ןורשע ןורשע 21 28 4
:םכילע רפכל דחא תאטח ריעשו 22 28 4
:הלא תא ושעת דימתה תלעל רשא רקבה תלע דבלמ 23 28 4
:וכסנו השעי דימתה תלוע לע הוהיל חחינ חיר השא םחל םימי תעבש םויל ושעת הלאכ 24 28 4
S :ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ יעיבשה םויבו 25 28 4
:ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ םכיתעבשב הוהיל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבה םויבו 26 28 4
:הנש ינב םישבכ העבש דחא ליא םינש רקב ינב םירפ הוהיל חחינ חירל הלוע םתברקהו 27 28 4
:דחאה ליאל םינרשע ינש דחאה רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו 28 28 4
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל ןורשע ןורשע 29 28 4
:םכילע רפכל דחא םיזע ריעש 30 28 4
P :םהיכסנו םכל ויהי םמימת ושעת ותחנמו דימתה תלע דבלמ 31 28 4
:םכל היהי העורת םוי ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ שדחל דחאב יעיבשה שדחבו 1 29 4
:םמימת העבש הנש ינב םישבכ דחא ליא דחא רקב ןב רפ הוהיל חחינ חירל הלע םתישעו 2 29 4
:ליאל םינרשע ינש רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו 3 29 4
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל דחא ןורשעו 4 29 4
:םכילע רפכל תאטח דחא םיזע ריעשו 5 29 4
S :הוהיל השא חחינ חירל םטפשמכ םהיכסנו התחנמו דימתה תלעו התחנמו שדחה תלע דבלמ 6 29 4
:ושעת אל הכאלמ לכ םכיתשפנ תא םתינעו םכל היהי שדק ארקמ הזה יעיבשה שדחל רושעבו 7 29 4
:םכל ויהי םמימת העבש הנש ינב םישבכ דחא ליא דחא רקב ןב רפ חחינ חיר הוהיל הלע םתברקהו 8 29 4
:דחאה ליאל םינרשע ינש רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו 9 29 4
:םישבכה תעבשל דחאה שבכל ןורשע ןורשע 10 29 4
P :םהיכסנו התחנמו דימתה תלעו םירפכה תאטח דבלמ תאטח דחא םיזע ריעש 11 29 4
:םימי תעבש הוהיל גח םתגחו ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ יעיבשה שדחל םוי רשע השמחבו 12 29 4
:ויהי םמימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םליא רשע השלש רקב ינב םירפ הוהיל חחינ חיר השא הלע םתברקהו 13 29 4
:םליאה ינשל דחאה ליאל םינרשע ינש םירפ רשע השלשל דחאה רפל םינרשע השלש ןמשב הלולב תלס םתחנמו 14 29 4
:םישבכ רשע העבראל דחאה שבכל ןורשע ןורשעו 15 29 4
S :הכסנו התחנמ דימתה תלע דבלמ תאטח דחא םיזע ריעשו 16 29 4
:םמימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םליא רשע םינש רקב ינב םירפ ינשה םויבו 17 29 4
:טפשמכ םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו 18 29 4
S :םהיכסנו התחנמו דימתה תלע דבלמ תאטח דחא םיזע ריעשו 19 29 4
:םמימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םליא רשע יתשע םירפ ישילשה םויבו 20 29 4
:טפשמכ םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו 21 29 4
S :הכסנו התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו 22 29 4
:םמימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םליא הרשע םירפ יעיברה םויבו 23 29 4
:טפשמכ םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמ 24 29 4
S :הכסנו התחנמ דימתה תלע דבלמ תאטח דחא םיזע ריעשו 25 29 4
:םמימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םליא העשת םירפ ישימחה םויבו 26 29 4
:טפשמכ םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו 27 29 4
S :הכסנו התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו 28 29 4
:םמימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םליא הנמש םירפ יששה םויבו 29 29 4
:טפשמכ םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהיכסנו םתחנמו 30 29 4
P :היכסנו התחנמ דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו 31 29 4
:םמימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םליא העבש םירפ יעיבשה םויבו 32 29 4
:םטפשמכ םרפסמב םישבכלו םליאל םירפל םהכסנו םתחנמו 33 29 4
P :הכסנו התחנמ דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו 34 29 4
:ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהת תרצע ינימשה םויב 35 29 4
:םמימת העבש הנש ינב םישבכ דחא ליא דחא רפ הוהיל חחינ חיר השא הלע םתברקהו 36 29 4
:טפשמכ םרפסמב םישבכלו ליאל רפל םהיכסנו םתחנמ 37 29 4
:הכסנו התחנמו דימתה תלע דבלמ דחא תאטח ריעשו 38 29 4
:םכימלשלו םכיכסנלו םכיתחנמלו םכיתלעל םכיתבדנו םכירדנמ דבל םכידעומב הוהיל ושעת הלא 39 29 4
P :השמ תא הוהי הוצ רשא לככ לארשי ינב לא השמ רמאיו 1 30 4
:הוהי הוצ רשא רבדה הז רמאל לארשי ינבל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו 2 30 4
:השעי ויפמ אציה לככ ורבד לחי אל ושפנ לע רסא רסאל העבש עבשה וא הוהיל רדנ רדי יכ שיא 3 30 4
:הירענב היבא תיבב רסא הרסאו הוהיל רדנ רדת יכ השאו 4 30 4
:םוקי השפנ לע הרסא רשא רסא לכו הירדנ לכ ומקו היבא הל שירחהו השפנ לע הרסא רשא הרסאו הרדנ תא היבא עמשו 5 30 4
:התא היבא אינה יכ הל חלסי הוהיו םוקי אל השפנ לע הרסא רשא הירסאו הירדנ לכ ועמש םויב התא היבא אינה םאו 6 30 4
:השפנ לע הרסא רשא היתפש אטבמ וא הילע הירדנו שיאל היהת ויה םאו 7 30 4
:ומקי השפנ לע הרסא רשא הרסאו הירדנ ומקו הל שירחהו ועמש םויב השיא עמשו 8 30 4
:הל חלסי הוהיו השפנ לע הרסא רשא היתפש אטבמ תאו הילע רשא הרדנ תא רפהו התוא איני השיא עמש םויב םאו 9 30 4
:הילע םוקי השפנ לע הרסא רשא לכ השורגו הנמלא רדנו 10 30 4
:העבשב השפנ לע רסא הרסא וא הרדנ השיא תיב םאו 11 30 4
:םוקי השפנ לע הרסא רשא רסא לכו הירדנ לכ ומקו התא אינה אל הל שרחהו השיא עמשו 12 30 4
:הל חלסי הוהיו םרפה השיא םוקי אל השפנ רסאלו הירדנל היתפש אצומ לכ ועמש םויב השיא םתא רפי רפה םאו 13 30 4
:ונרפי השיאו ונמיקי השיא שפנ תנעל רסא תעבש לכו רדנ לכ 14 30 4
:ועמש םויב הל שרחה יכ םתא םיקה הילע רשא הירסא לכ תא וא הירדנ לכ תא םיקהו םוי לא םוימ השיא הל שירחי שרחה םאו 15 30 4
:הנוע תא אשנו ועמש ירחא םתא רפי רפה םאו 16 30 4
P :היבא תיב הירענב ותבל בא ןיב ותשאל שיא ןיב השמ תא הוהי הוצ רשא םיקחה הלא 17 30 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 31 4
:ךימע לא ףסאת רחא םינידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םקנ 2 31 4
:ןידמב הוהי תמקנ תתל ןידמ לע ויהיו אבצל םישנא םכתאמ וצלחה רמאל םעה לא השמ רבדיו 3 31 4
:אבצל וחלשת לארשי תוטמ לכל הטמל ףלא הטמל ףלא 4 31 4
:אבצ יצולח ףלא רשע םינש הטמל ףלא לארשי יפלאמ ורסמיו 5 31 4
:ודיב העורתה תורצצחו שדקה ילכו אבצל ןהכה רזעלא ןב סחניפ תאו םתא אבצל הטמל ףלא השמ םתא חלשיו 6 31 4
:רכז לכ וגרהיו השמ תא הוהי הוצ רשאכ ןידמ לע ואבציו 7 31 4
:ברחב וגרה רועב ןב םעלב תאו ןידמ יכלמ תשמח עבר תאו רוח תאו רוצ תאו םקר תאו יוא תא םהיללח לע וגרה ןידמ יכלמ תאו 8 31 4
:וזזב םליח לכ תאו םהנקמ לכ תאו םתמהב לכ תאו םפט תאו ןידמ ישנ תא לארשי ינב ובשיו 9 31 4
:שאב ופרש םתריט לכ תאו םתבשומב םהירע לכ תאו 10 31 4
:המהבבו םדאב חוקלמה לכ תאו ללשה לכ תא וחקיו 11 31 4
S :וחרי ןדרי לע רשא באומ תברע לא הנחמה לא ללשה תאו חוקלמה תאו יבשה תא לארשי ינב תדע לאו ןהכה רזעלא לאו השמ לא ואביו 12 31 4
:הנחמל ץוחמ לא םתארקל הדעה יאישנ לכו ןהכה רזעלאו השמ ואציו 13 31 4
:המחלמה אבצמ םיאבה תואמה ירשו םיפלאה ירש ליחה ידוקפ לע השמ ףצקיו 14 31 4
:הבקנ לכ םתייחה השמ םהילא רמאיו 15 31 4
:הוהי תדעב הפגמה יהתו רועפ רבד לע הוהיב לעמ רסמל םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה 16 31 4
:וגרה רכז בכשמל שיא תעדי השא לכו ףטב רכז לכ וגרה התעו 17 31 4
:םכל ויחה רכז בכשמ ועדי אל רשא םישנב ףטה לכו 18 31 4
:םכיבשו םתא יעיבשה םויבו ישילשה םויב ואטחתת ללחב עגנ לכו שפנ גרה לכ םימי תעבש הנחמל ץוחמ ונח םתאו 19 31 4
S :ואטחתת ץע ילכ לכו םיזע השעמ לכו רוע ילכ לכו דגב לכו 20 31 4
:השמ תא הוהי הוצ רשא הרותה תקח תאז המחלמל םיאבה אבצה ישנא לא ןהכה רזעלא רמאיו 21 31 4
:תרפעה תאו לידבה תא לזרבה תא תשחנה תא ףסכה תאו בהזה תא ךא 22 31 4
:םימב וריבעת שאב אבי אל רשא לכו אטחתי הדנ ימב ךא רהטו שאב וריבעת שאב אבי רשא רבד לכ 23 31 4
P :הנחמה לא ואבת רחאו םתרהטו יעיבשה םויב םכידגב םתסבכו 24 31 4
:רמאל השמ לא הוהי רמאיו 25 31 4
:הדעה תובא ישארו ןהכה רזעלאו התא המהבבו םדאב יבשה חוקלמ שאר תא אש 26 31 4
:הדעה לכ ןיבו אבצל םיאציה המחלמה ישפת ןיב חוקלמה תא תיצחו 27 31 4
:ןאצה ןמו םירמחה ןמו רקבה ןמו םדאה ןמ תואמה שמחמ שפנ דחא אבצל םיאציה המחלמה ישנא תאמ הוהיל סכמ תמרהו 28 31 4
:הוהי תמורת ןהכה רזעלאל התתנו וחקת םתיצחממ 29 31 4
:הוהי ןכשמ תרמשמ ירמש םיולל םתא התתנו המהבה לכמ ןאצה ןמו םירמחה ןמ רקבה ןמ םדאה ןמ םישמחה ןמ זחא דחא חקת לארשי ינב תצחממו 30 31 4
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ ןהכה רזעלאו השמ שעיו 31 31 4
:םיפלא תשמחו ףלא םיעבשו ףלא תואמ שש ןאצ אבצה םע וזזב רשא זבה רתי חוקלמה יהיו 32 31 4
:ףלא םיעבשו םינש רקבו 33 31 4
:ףלא םיששו דחא םירמחו 34 31 4
:ףלא םישלשו םינש שפנ לכ רכז בכשמ ועדי אל רשא םישנה ןמ םדא שפנו 35 31 4
:תואמ שמחו םיפלא תעבשו ףלא םישלשו ףלא תואמ שלש ןאצה רפסמ אבצב םיאציה קלח הצחמה יהתו 36 31 4
:םיעבשו שמח תואמ שש ןאצה ןמ הוהיל סכמה יהיו 37 31 4
:םיעבשו םינש הוהיל םסכמו ףלא םישלשו השש רקבהו 38 31 4
:םיששו דחא הוהיל םסכמו תואמ שמחו ףלא םישלש םירמחו 39 31 4
:שפנ םישלשו םינש הוהיל םסכמו ףלא רשע השש םדא שפנו 40 31 4
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ ןהכה רזעלאל הוהי תמורת סכמ תא השמ ןתיו 41 31 4
:םיאבצה םישנאה ןמ השמ הצח רשא לארשי ינב תיצחממו 42 31 4
:תואמ שמחו םיפלא תעבש ףלא םישלשו ףלא תואמ שלש ןאצה ןמ הדעה תצחמ יהתו 43 31 4
:ףלא םישלשו השש רקבו 44 31 4
:תואמ שמחו ףלא םישלש םירמחו 45 31 4
:ףלא רשע השש םדא שפנו 46 31 4
:השמ תא הוהי הוצ רשאכ הוהי ןכשמ תרמשמ ירמש םיולל םתא ןתיו המהבה ןמו םדאה ןמ םישמחה ןמ דחא זחאה תא לארשי ינב תצחממ השמ חקיו 47 31 4
:תואמה ירשו םיפלאה ירש אבצה יפלאל רשא םידקפה השמ לא וברקיו 48 31 4
:שיא ונממ דקפנ אלו ונדיב רשא המחלמה ישנא שאר תא ואשנ ךידבע השמ לא ורמאיו 49 31 4
:הוהי ינפל וניתשפנ לע רפכל זמוכו ליגע תעבט דימצו הדעצא בהז ילכ אצמ רשא שיא הוהי ןברק תא ברקנו 50 31 4
:השעמ ילכ לכ םתאמ בהזה תא ןהכה רזעלאו השמ חקיו 51 31 4
:תואמה ירש תאמו םיפלאה ירש תאמ לקש םישמחו תואמ עבש ףלא רשע השש הוהיל ומירה רשא המורתה בהז לכ יהיו 52 31 4
:ול שיא וזזב אבצה ישנא 53 31 4
P :הוהי ינפל לארשי ינבל ןורכז דעומ להא לא ותא ואביו תואמהו םיפלאה ירש תאמ בהזה תא ןהכה רזעלאו השמ חקיו 54 31 4
:הנקמ םוקמ םוקמה הנהו דעלג ץרא תאו רזעי ץרא תא ואריו דאמ םוצע דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו 1 32 4
:רמאל הדעה יאישנ לאו ןהכה רזעלא לאו השמ לא ורמאיו ןבואר ינבו דג ינב ואביו 2 32 4
:ןעבו ובנו םבשו הלעלאו ןובשחו הרמנו רזעיו ןבידו תורטע 3 32 4
S :הנקמ ךידבעלו אוה הנקמ ץרא לארשי תדע ינפל הוהי הכה רשא ץראה 4 32 4
:ןדריה תא ונרבעת לא הזחאל ךידבעל תאזה ץראה תא ןתי ךיניעב ןח ונאצמ םא ורמאיו 5 32 4
:הפ ובשת םתאו המחלמל ואבי םכיחאה ןבואר ינבלו דג ינבל השמ רמאיו 6 32 4
(ןואינת) :הוהי םהל ןתנ רשא ץראה לא רבעמ לארשי ינב בל תא ןואונת המלו 7 32 4
:ץראה תא תוארל ענרב שדקמ םתא יחלשב םכיתבא ושע הכ 8 32 4
:הוהי םהל ןתנ רשא ץראה לא אב יתלבל לארשי ינב בל תא ואיניו ץראה תא ואריו לוכשא לחנ דע ולעיו 9 32 4
:רמאל עבשיו אוהה םויב הוהי ףא רחיו 10 32 4
:ירחא ואלמ אל יכ בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא המדאה תא הלעמו הנש םירשע ןבמ םירצממ םילעה םישנאה וארי םא 11 32 4
:הוהי ירחא ואלמ יכ ןונ ןב עשוהיו יזנקה הנפי ןב בלכ יתלב 12 32 4
:הוהי יניעב ערה השעה רודה לכ םת דע הנש םיעברא רבדמב םעניו לארשיב הוהי ףא רחיו 13 32 4
:לארשי לא הוהי ףא ןורח לע דוע תופסל םיאטח םישנא תוברת םכיתבא תחת םתמק הנהו 14 32 4
S :הזה םעה לכל םתחשו רבדמב וחינהל דוע ףסיו וירחאמ ןבושת יכ 15 32 4
:ונפטל םירעו הפ וננקמל הנבנ ןאצ תרדג ורמאיו וילא ושגיו 16 32 4
:ץראה יבשי ינפמ רצבמה ירעב ונפט בשיו םמוקמ לא םנאיבה םא רשא דע לארשי ינב ינפל םישח ץלחנ ונחנאו 17 32 4
:ותלחנ שיא לארשי ינב לחנתה דע וניתב לא בושנ אל 18 32 4
P :החרזמ ןדריה רבעמ ונילא ונתלחנ האב יכ האלהו ןדריל רבעמ םתא לחננ אל יכ 19 32 4
:המחלמל הוהי ינפל וצלחת םא הזה רבדה תא ןושעת םא השמ םהילא רמאיו 20 32 4
:וינפמ ויביא תא ושירוה דע הוהי ינפל ןדריה תא ץולח לכ םכל רבעו 21 32 4
:הוהי ינפל הזחאל םכל תאזה ץראה התיהו לארשימו הוהימ םייקנ םתייהו ובשת רחאו הוהי ינפל ץראה השבכנו 22 32 4
:םכתא אצמת רשא םכתאטח ועדו הוהיל םתאטח הנה ןכ ןושעת אל םאו 23 32 4
:ושעת םכיפמ אציהו םכאנצל תרדגו םכפטל םירע םכל ונב 24 32 4
:הוצמ ינדא רשאכ ושעי ךידבע רמאל השמ לא ןבואר ינבו דג ינב רמאיו 25 32 4
:דעלגה ירעב םש ויהי ונתמהב לכו וננקמ ונישנ ונפט 26 32 4
:רבד ינדא רשאכ המחלמל הוהי ינפל אבצ ץולח לכ ורבעי ךידבעו 27 32 4
:לארשי ינבל תוטמה תובא ישאר תאו ןונ ןב עשוהי תאו ןהכה רזעלא תא השמ םהל וציו 28 32 4
:הזחאל דעלגה ץרא תא םהל םתתנו םכינפל ץראה השבכנו הוהי ינפל המחלמל ץולח לכ ןדריה תא םכתא ןבואר ינבו דג ינב ורבעי םא םהלא השמ רמאיו 29 32 4
:ןענכ ץראב םככתב וזחאנו םכתא םיצולח ורבעי אל םאו 30 32 4
:השענ ןכ ךידבע לא הוהי רבד רשא תא רמאל ןבואר ינבו דג ינב ונעיו 31 32 4
:ןדריל רבעמ ונתלחנ תזחא ונתאו ןענכ ץרא הוהי ינפל םיצולח רבענ ונחנ 32 32 4
:ביבס ץראה ירע תלבגב הירעל ץראה ןשבה ךלמ גוע תכלממ תאו ירמאה ךלמ ןחיס תכלממ תא ףסוי ןב השנמ טבש יצחלו ןבואר ינבלו דג ינבל השמ םהל ןתיו 33 32 4
:רערע תאו תרטע תאו ןביד תא דג ינב ונביו 34 32 4
:ההבגיו רזעי תאו ןפוש תרטע תאו 35 32 4
:ןאצ תרדגו רצבמ ירע ןרה תיב תאו הרמנ תיב תאו 36 32 4
:םיתירק תאו אלעלא תאו ןובשח תא ונב ןבואר ינבו 37 32 4
:ונב רשא םירעה תומש תא תמשב וארקיו המבש תאו םש תבסומ ןועמ לעב תאו ובנ תאו 38 32 4
:הב רשא ירמאה תא שרויו הדכליו הדעלג השנמ ןב ריכמ ינב וכליו 39 32 4
:הב בשיו השנמ ןב ריכמל דעלגה תא השמ ןתיו 40 32 4
:ריאי תוח ןהתא ארקיו םהיתוח תא דכליו ךלה השנמ ןב ריאיו 41 32 4
P :ומשב חבנ הל ארקיו היתנב תאו תנק תא דכליו ךלה חבנו 42 32 4
:ןרהאו השמ דיב םתאבצל םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי ינב יעסמ הלא 1 33 4
:םהיאצומל םהיעסמ הלאו הוהי יפ לע םהיעסמל םהיאצומ תא השמ בתכיו 2 33 4
:םירצמ לכ יניעל המר דיב לארשי ינב ואצי חספה תרחממ ןושארה שדחל םוי רשע השמחב ןושארה שדחב ססמערמ ועסיו 3 33 4
:םיטפש הוהי השע םהיהלאבו רוכב לכ םהב הוהי הכה רשא תא םירבקמ םירצמו 4 33 4
:תכסב ונחיו ססמערמ לארשי ינב ועסיו 5 33 4
:רבדמה הצקב רשא םתאב ונחיו תכסמ ועסיו 6 33 4
:לדגמ ינפל ונחיו ןופצ לעב ינפ לע רשא תריחה יפ לע בשיו םתאמ ועסיו 7 33 4
:הרמב ונחיו םתא רבדמב םימי תשלש ךרד וכליו הרבדמה םיה ךותב ורבעיו תריחה ינפמ ועסיו 8 33 4
:םש ונחיו םירמת םיעבשו םימ תניע הרשע םיתש םליאבו המליא ואביו הרממ ועסיו 9 33 4
:ףוס םי לע ונחיו םליאמ ועסיו 10 33 4
:ןיס רבדמב ונחיו ףוס םימ ועסיו 11 33 4
:הקפדב ונחיו ןיס רבדממ ועסיו 12 33 4
:שולאב ונחיו הקפדמ ועסיו 13 33 4
:תותשל םעל םימ םש היה אלו םדיפרב ונחיו שולאמ ועסיו 14 33 4
:יניס רבדמב ונחיו םדיפרמ ועסיו 15 33 4
:הואתה תרבקב ונחיו יניס רבדממ ועסיו 16 33 4
:תרצחב ונחיו הואתה תרבקמ ועסיו 17 33 4
:המתרב ונחיו תרצחמ ועסיו 18 33 4
:ץרפ ןמרב ונחיו המתרמ ועסיו 19 33 4
:הנבלב ונחיו ץרפ ןמרמ ועסיו 20 33 4
:הסרב ונחיו הנבלמ ועסיו 21 33 4
:התלהקב ונחיו הסרמ ועסיו 22 33 4
:רפש רהב ונחיו התלהקמ ועסיו 23 33 4
:הדרחב ונחיו רפש רהמ ועסיו 24 33 4
:תלהקמב ונחיו הדרחמ ועסיו 25 33 4
:תחתב ונחיו תלהקממ ועסיו 26 33 4
:חרתב ונחיו תחתמ ועסיו 27 33 4
:הקתמב ונחיו חרתמ ועסיו 28 33 4
:הנמשחב ונחיו הקתממ ועסיו 29 33 4
:תורסמב ונחיו הנמשחמ ועסיו 30 33 4
:ןקעי ינבב ונחיו תורסממ ועסיו 31 33 4
:דגדגה רחב ונחיו ןקעי ינבמ ועסיו 32 33 4
:התבטיב ונחיו דגדגה רחמ ועסיו 33 33 4
:הנרבעב ונחיו התבטימ ועסיו 34 33 4
:רבג ןויצעב ונחיו הנרבעמ ועסיו 35 33 4
:שדק אוה ןצ רבדמב ונחיו רבג ןויצעמ ועסיו 36 33 4
:םודא ץרא הצקב רהה רהב ונחיו שדקמ ועסיו 37 33 4
:שדחל דחאב ישימחה שדחב םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל םיעבראה תנשב םש תמיו הוהי יפ לע רהה רה לא ןהכה ןרהא לעיו 38 33 4
S :רהה רהב ותמב הנש תאמו םירשעו שלש ןב ןרהאו 39 33 4
:לארשי ינב אבב ןענכ ץראב בגנב בשי אוהו דרע ךלמ ינענכה עמשיו 40 33 4
:הנמלצב ונחיו רהה רהמ ועסיו 41 33 4
:ןנופב ונחיו הנמלצמ ועסיו 42 33 4
:תבאב ונחיו ןנופמ ועסיו 43 33 4
:באומ לובגב םירבעה ייעב ונחיו תבאמ ועסיו 44 33 4
:דג ןבידב ונחיו םייעמ ועסיו 45 33 4
:המיתלבד ןמלעב ונחיו דג ןבידמ ועסיו 46 33 4
:ובנ ינפל םירבעה ירהב ונחיו המיתלבד ןמלעמ ועסיו 47 33 4
:וחרי ןדרי לע באומ תברעב ונחיו םירבעה ירהמ ועסיו 48 33 4
S :באומ תברעב םיטשה לבא דע תמשיה תיבמ ןדריה לע ונחיו 49 33 4
:רמאל וחרי ןדרי לע באומ תברעב השמ לא הוהי רבדיו 50 33 4
:ןענכ ץרא לא ןדריה תא םירבע םתא יכ םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 51 33 4
:ודימשת םתמב לכ תאו ודבאת םתכסמ ימלצ לכ תאו םתיכשמ לכ תא םתדבאו םכינפמ ץראה יבשי לכ תא םתשרוהו 52 33 4
:התא תשרל ץראה תא יתתנ םכל יכ הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו 53 33 4
:ולחנתת םכיתבא תוטמל היהי ול לרוגה המש ול אצי רשא לא ותלחנ תא טיעמת טעמלו ותלחנ תא וברת ברל םכיתחפשמל לרוגב ץראה תא םתלחנתהו 54 33 4
:הב םיבשי םתא רשא ץראה לע םכתא וררצו םכידצב םנינצלו םכיניעב םיכשל םהמ וריתות רשא היהו םכינפמ ץראה יבשי תא ושירות אל םאו 55 33 4
P :םכל השעא םהל תושעל יתימד רשאכ היהו 56 33 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 1 34 4
:היתלבגל ןענכ ץרא הלחנב םכל לפת רשא ץראה תאז ןענכ ץראה לא םיאב םתא יכ םהלא תרמאו לארשי ינב תא וצ 2 34 4
:המדק חלמה םי הצקמ בגנ לובג םכל היהו םודא ידי לע ןצ רבדממ בגנ תאפ םכל היהו 3 34 4
(ויהו) :הנמצע רבעו רדא רצח אציו ענרב שדקל בגנמ ויתאצות היהו הנצ רבעו םיברקע הלעמל בגנמ לובגה םכל בסנו 4 34 4
:המיה ויתאצות ויהו םירצמ הלחנ ןומצעמ לובגה בסנו 5 34 4
:םי לובג םכל היהי הז לובגו לודגה םיה םכל היהו םי לובגו 6 34 4
:רהה רה םכל ואתת לדגה םיה ןמ ןופצ לובג םכל היהי הזו 7 34 4
:הדדצ לבגה תאצות ויהו תמח אבל ואתת רהה רהמ 8 34 4
:ןופצ לובג םכל היהי הז ןניע רצח ויתאצות ויהו הנרפז לבגה אציו 9 34 4
:המפש ןניע רצחמ המדק לובגל םכל םתיואתהו 10 34 4
:המדק תרנכ םי ףתכ לע החמו לובגה דריו ןיעל םדקמ הלברה םפשמ לבגה דריו 11 34 4
:ביבס היתלבגל ץראה םכל היהת תאז חלמה םי ויתאצות ויהו הנדריה לובגה דריו 12 34 4
:הטמה יצחו תוטמה תעשתל תתל הוהי הוצ רשא לרוגב התא ולחנתת רשא ץראה תאז רמאל לארשי ינב תא השמ וציו 13 34 4
:םתלחנ וחקל השנמ הטמ יצחו םתבא תיבל ידגה ינב הטמו םתבא תיבל ינבוארה ינב הטמ וחקל יכ 14 34 4
P :החרזמ המדק וחרי ןדריל רבעמ םתלחנ וחקל הטמה יצחו תוטמה ינש 15 34 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 16 34 4
:ןונ ןב עשוהיו ןהכה רזעלא ץראה תא םכל ולחני רשא םישנאה תומש הלא 17 34 4
:ץראה תא לחנל וחקת הטממ דחא אישנ דחא אישנו 18 34 4
:הנפי ןב בלכ הדוהי הטמל םישנאה תומש הלאו 19 34 4
:דוהימע ןב לאומש ןועמש ינב הטמלו 20 34 4
:ןולסכ ןב דדילא ןמינב הטמל 21 34 4
:ילגי ןב יקב אישנ ןד ינב הטמלו 22 34 4
:דפא ןב לאינח אישנ השנמ ינב הטמל ףסוי ינבל 23 34 4
:ןטפש ןב לאומק אישנ םירפא ינב הטמלו 24 34 4
:ךנרפ ןב ןפצילא אישנ ןלובז ינב הטמלו 25 34 4
:ןזע ןב לאיטלפ אישנ רכששי ינב הטמלו 26 34 4
:ימלש ןב דוהיחא אישנ רשא ינב הטמלו 27 34 4
:דוהימע ןב לאהדפ אישנ ילתפנ ינב הטמלו 28 34 4
P :ןענכ ץראב לארשי ינב תא לחנל הוהי הוצ רשא הלא 29 34 4
:רמאל וחרי ןדרי לע באומ תברעב השמ לא הוהי רבדיו 1 35 4
:םיולל ונתת םהיתביבס םירעל שרגמו תבשל םירע םתזחא תלחנמ םיולל ונתנו לארשי ינב תא וצ 2 35 4
:םתיח לכלו םשכרלו םתמהבל ויהי םהישרגמו תבשל םהל םירעה ויהו 3 35 4
:ביבס המא ףלא הצוחו ריעה ריקמ םיולל ונתת רשא םירעה ישרגמו 4 35 4
:םירעה ישרגמ םהל היהי הז ךותב ריעהו המאב םיפלא ןופצ תאפ תאו המאב םיפלא םי תאפ תאו המאב םיפלא בגנ תאפ תאו המאב םיפלא המדק תאפ תא ריעל ץוחמ םתדמו 5 35 4
:ריע םיתשו םיעברא ונתת םהילעו חצרה המש סנל ונתת רשא טלקמה ירע שש תא םיולל ונתת רשא םירעה תאו 6 35 4
:ןהישרגמ תאו ןהתא ריע הנמשו םיעברא םיולל ונתת רשא םירעה לכ 7 35 4
P :םיולל וירעמ ןתי ולחני רשא ותלחנ יפכ שיא וטיעמת טעמה תאמו וברת ברה תאמ לארשי ינב תזחאמ ונתת רשא םירעהו 8 35 4
:רמאל השמ לא הוהי רבדיו 9 35 4
:ןענכ הצרא ןדריה תא םירבע םתא יכ םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד 10 35 4
:הגגשב שפנ הכמ חצר המש סנו םכל הנייהת טלקמ ירע םירע םכל םתירקהו 11 35 4
:טפשמל הדעה ינפל ודמע דע חצרה תומי אלו לאגמ טלקמל םירעה םכל ויהו 12 35 4
:םכל הנייהת טלקמ ירע שש ונתת רשא םירעהו 13 35 4
:הנייהת טלקמ ירע ןענכ ץראב ונתת םירעה שלש תאו ןדריל רבעמ ונתת םירעה שלש תא 14 35 4
:הגגשב שפנ הכמ לכ המש סונל טלקמל הלאה םירעה שש הנייהת םכותב בשותלו רגלו לארשי ינבל 15 35 4
:חצרה תמוי תומ אוה חצר תמיו והכה לזרב ילכב םאו 16 35 4
:חצרה תמוי תומ אוה חצר תמיו והכה הב תומי רשא די ןבאב םאו 17 35 4
:חצרה תמוי תומ אוה חצר תמיו והכה וב תומי רשא די ץע ילכב וא 18 35 4
:ונתימי אוה וב ועגפב חצרה תא תימי אוה םדה לאג 19 35 4
:תמיו הידצב וילע ךילשה וא ונפדהי האנשב םאו 20 35 4
:וב ועגפב חצרה תא תימי םדה לאג אוה חצר הכמה תמוי תומ תמיו ודיב והכה הביאב וא 21 35 4
:הידצ אלב ילכ לכ וילע ךילשה וא ופדה הביא אלב עתפב םאו 22 35 4
:ותער שקבמ אלו ול ביוא אל אוהו תמיו וילע לפיו תואר אלב הב תומי רשא ןבא לכב וא 23 35 4
:הלאה םיטפשמה לע םדה לאג ןיבו הכמה ןיב הדעה וטפשו 24 35 4
:שדקה ןמשב ותא חשמ רשא לדגה ןהכה תומ דע הב בשיו המש סנ רשא וטלקמ ריע לא הדעה ותא ובישהו םדה לאג דימ חצרה תא הדעה וליצהו 25 35 4
:המש סוני רשא וטלקמ ריע לובג תא חצרה אצי אצי םאו 26 35 4
:םד ול ןיא חצרה תא םדה לאג חצרו וטלקמ ריע לובגל ץוחמ םדה לאג ותא אצמו 27 35 4
:ותזחא ץרא לא חצרה בושי לדגה ןהכה תומ ירחאו לדגה ןהכה תומ דע בשי וטלקמ ריעב יכ 28 35 4
:םכיתבשומ לכב םכיתרדל טפשמ תקחל םכל הלא ויהו 29 35 4
:תומל שפנב הנעי אל דחא דעו חצרה תא חצרי םידע יפל שפנ הכמ לכ 30 35 4
:תמוי תומ יכ תומל עשר אוה רשא חצר שפנל רפכ וחקת אלו 31 35 4
:ןהכה תומ דע ץראב תבשל בושל וטלקמ ריע לא סונל רפכ וחקת אלו 32 35 4
:וכפש םדב םא יכ הב ךפש רשא םדל רפכי אל ץראלו ץראה תא ףינחי אוה םדה יכ הב םתא רשא ץראה תא ופינחת אלו 33 35 4
P :לארשי ינב ךותב ןכש הוהי ינא יכ הכותב ןכש ינא רשא הב םיבשי םתא רשא ץראה תא אמטת אלו 34 35 4
:לארשי ינבל תובא ישאר םיאשנה ינפלו השמ ינפל ורבדיו ףסוי ינב תחפשממ השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ינב תחפשמל תובאה ישאר וברקיו 1 36 4
:ויתנבל וניחא דחפלצ תלחנ תא תתל הוהיב הוצ ינדאו לארשי ינבל לרוגב הלחנב ץראה תא תתל הוהי הוצ ינדא תא ורמאיו 2 36 4
:ערגי ונתלחנ לרגמו םהל הנייהת רשא הטמה תלחנ לע ףסונו וניתבא תלחנמ ןתלחנ הערגנו םישנל לארשי ינב יטבש ינבמ דחאל ויהו 3 36 4
:ןתלחנ ערגי וניתבא הטמ תלחנמו םהל הנייהת רשא הטמה תלחנ לע ןתלחנ הפסונו לארשי ינבל לביה היהי םאו 4 36 4
:םירבד ףסוי ינב הטמ ןכ רמאל הוהי יפ לע לארשי ינב תא השמ וציו 5 36 4
:םישנל הנייהת םהיבא הטמ תחפשמל ךא םישנל הנייהת םהיניעב בוטל רמאל דחפלצ תונבל הוהי הוצ רשא רבדה הז 6 36 4
:לארשי ינב וקבדי ויתבא הטמ תלחנב שיא יכ הטמ לא הטממ לארשי ינבל הלחנ בסת אלו 7 36 4
:ויתבא תלחנ שיא לארשי ינב ושריי ןעמל השאל היהת היבא הטמ תחפשממ דחאל לארשי ינב תוטממ הלחנ תשרי תב לכו 8 36 4
:לארשי ינב תוטמ וקבדי ותלחנב שיא יכ רחא הטמל הטממ הלחנ בסת אלו 9 36 4
:דחפלצ תונב ושע ןכ השמ תא הוהי הוצ רשאכ 10 36 4
:םישנל ןהידד ינבל דחפלצ תונב הענו הכלמו הלגחו הצרת הלחמ הנייהתו 11 36 4
:ןהיבא תחפשמ הטמ לע ןתלחנ יהתו םישנל ויה ףסוי ןב השנמ ינב תחפשממ 12 36 4
:וחרי ןדרי לע באומ תברעב לארשי ינב לא השמ דיב הוהי הוצ רשא םיטפשמהו תוצמה הלא 13 36 4
תו םישנל ו[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja