:שערה ינפל םיתנש לארשי ךלמ שאוי ןב םעברי ימיבו הדוהי ךלמ היזע ימיב לארשי לע הזח רשא עוקתמ םידקנב היה רשא סומע ירבד 1 1 17
P :למרכה שאר שביו םיערה תואנ ולבאו ולוק ןתי םלשורימו גאשי ןויצמ הוהי רמאיו 2 1 17
:דעלגה תא לזרבה תוצרחב םשוד לע ונבישא אל העברא לעו קשמד יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 3 1 17
:דדה ןב תונמרא הלכאו לאזח תיבב שא יתחלשו 4 1 17
P :הוהי רמא הריק םרא םע ולגו ןדע תיבמ טבש ךמותו ןוא תעקבמ בשוי יתרכהו קשמד חירב יתרבשו 5 1 17
:םודאל ריגסהל המלש תולג םתולגה לע ונבישא אל העברא לעו הזע יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 6 1 17
:היתנמרא הלכאו הזע תמוחב שא יתחלשו 7 1 17
P :הוהי ינדא רמא םיתשלפ תיראש ודבאו ןורקע לע ידי יתובישהו ןולקשאמ טבש ךמותו דודשאמ בשוי יתרכהו 8 1 17
:םיחא תירב ורכז אלו םודאל המלש תולג םריגסה לע ונבישא אל העברא לעו רצ יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 9 1 17
P :היתנמרא הלכאו רצ תמוחב שא יתחלשו 10 1 17
:חצנ הרמש ותרבעו ופא דעל ףרטיו וימחר תחשו ויחא ברחב ופדר לע ונבישא אל העברא לעו םודא יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 11 1 17
P :הרצב תונמרא הלכאו ןמיתב שא יתחלשו 12 1 17
:םלובג תא ביחרה ןעמל דעלגה תורה םעקב לע ונבישא אל העברא לעו ןומע ינב יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 13 1 17
:הפוס םויב רעסב המחלמ םויב העורתב היתונמרא הלכאו הבר תמוחב שא יתצהו 14 1 17
P :הוהי רמא ודחי וירשו אוה הלוגב םכלמ ךלהו 15 1 17
:דישל םודא ךלמ תומצע ופרש לע ונבישא אל העברא לעו באומ יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 1 2 17
:רפוש לוקב העורתב באומ ןואשב תמו תוירקה תונמרא הלכאו באומב שא יתחלשו 2 2 17
P :הוהי רמא ומע גורהא הירש לכו הברקמ טפוש יתרכהו 3 2 17
:םהירחא םתובא וכלה רשא םהיבזכ םועתיו ורמש אל ויקחו הוהי תרות תא םסאמ לע ונבישא אל העברא לעו הדוהי יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 4 2 17
P :םלשורי תונמרא הלכאו הדוהיב שא יתחלשו 5 2 17
:םילענ רובעב ןויבאו קידצ ףסכב םרכמ לע ונבישא אל העברא לעו לארשי יעשפ השלש לע הוהי רמא הכ 6 2 17
:ישדק םש תא ללח ןעמל הרענה לא וכלי ויבאו שיאו וטי םיונע ךרדו םילד שארב ץרא רפע לע םיפאשה 7 2 17
:םהיהלא תיב ותשי םישונע ןייו חבזמ לכ לצא וטי םילבח םידגב לעו 8 2 17
:תחתמ וישרשו לעממ וירפ דימשאו םינולאכ אוה ןסחו והבג םיזרא הבגכ רשא םהינפמ ירמאה תא יתדמשה יכנאו 9 2 17
:ירמאה ץרא תא תשרל הנש םיעברא רבדמב םכתא ךלואו םירצמ ץראמ םכתא יתילעה יכנאו 10 2 17
:הוהי םאנ לארשי ינב תאז ןיא ףאה םירזנל םכירוחבמו םיאיבנל םכינבמ םיקאו 11 2 17
:ואבנת אל רמאל םתיוצ םיאיבנה לעו ןיי םירזנה תא וקשתו 12 2 17
:רימע הל האלמה הלגעה קיעת רשאכ םכיתחת קיעמ יכנא הנה 13 2 17
:ושפנ טלמי אל רובגו וחכ ץמאי אל קזחו לקמ סונמ דבאו 14 2 17
:ושפנ טלמי אל סוסה בכרו טלמי אל וילגרב לקו דמעי אל תשקה שפתו 15 2 17
P :הוהי םאנ אוהה םויב סוני םורע םירובגב ובל ץימאו 16 2 17
:רמאל םירצמ ץראמ יתילעה רשא החפשמה לכ לע לארשי ינב םכילע הוהי רבד רשא הזה רבדה תא ועמש 1 3 17
:םכיתנוע לכ תא םכילע דקפא ןכ לע המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר 2 3 17
:ודעונ םא יתלב ודחי םינש וכליה 3 3 17
:דכל םא יתלב ותנעממ ולוק ריפכ ןתיה ול ןיא ףרטו רעיב הירא גאשיה 4 3 17
:דוכלי אל דוכלו המדאה ןמ חפ הלעיה הל ןיא שקומו ץראה חפ לע רופצ לפתה 5 3 17
:השע אל הוהיו ריעב הער היהת םא ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא 6 3 17
:םיאיבנה וידבע לא ודוס הלג םא יכ רבד הוהי ינדא השעי אל יכ 7 3 17
:אבני אל ימ רבד הוהי ינדא אריי אל ימ גאש הירא 8 3 17
:הברקב םיקושעו הכותב תובר תמוהמ וארו ןורמש ירה לע ופסאה ורמאו םירצמ ץראב תונמרא לעו דודשאב תונמרא לע ועימשה 9 3 17
P :םהיתונמראב דשו סמח םירצואה הוהי םאנ החכנ תושע ועדי אלו 10 3 17
:ךיתונמרא וזבנו ךזע ךממ דרוהו ץראה ביבסו רצ הוהי ינדא רמא הכ ןכל 11 3 17
:שרע קשמדבו הטמ תאפב ןורמשב םיבשיה לארשי ינב ולצני ןכ ןזא לדב וא םיערכ יתש יראה יפמ הערה ליצי רשאכ הוהי רמא הכ 12 3 17
:תואבצה יהלא הוהי ינדא םאנ בקעי תיבב ודיעהו ועמש 13 3 17
:ץראל ולפנו חבזמה תונרק ועדגנו לא תיב תוחבזמ לע יתדקפו וילע לארשי יעשפ ידקפ םויב יכ 14 3 17
S :הוהי םאנ םיבר םיתב ופסו ןשה יתב ודבאו ץיקה תיב לע ףרחה תיב יתיכהו 15 3 17
:התשנו האיבה םהינדאל תרמאה םינויבא תוצצרה םילד תוקשעה ןורמש רהב רשא ןשבה תורפ הזה רבדה ועמש 1 4 17
:הגוד תוריסב ןכתירחאו תונצב םכתא אשנו םכילע םיאב םימי הנה יכ ושדקב הוהי ינדא עבשנ 2 4 17
:הוהי םאנ הנומרהה הנתכלשהו הדגנ השא הנאצת םיצרפו 3 4 17
:םכיתרשעמ םימי תשלשל םכיחבז רקבל ואיבהו עשפל וברה לגלגה ועשפו לא תיב ואב 4 4 17
:הוהי ינדא םאנ לארשי ינב םתבהא ןכ יכ ועימשה תובדנ וארקו הדות ץמחמ רטקו 5 4 17
:הוהי םאנ ידע םתבש אלו םכיתמוקמ לכב םחל רסחו םכירע לכב םינש ןויקנ םכל יתתנ ינא םגו 6 4 17
:שבית הילע ריטמת אל רשא הקלחו רטמת תחא הקלח ריטמא אל תחא ריע לעו תחא ריע לע יתרטמהו ריצקל םישדח השלש דועב םשגה תא םכמ יתענמ יכנא םגו 7 4 17
:הוהי םאנ ידע םתבש אלו ועבשי אלו םימ תותשל תחא ריע לא םירע שלש םיתש וענו 8 4 17
S :הוהי םאנ ידע םתבש אלו םזגה לכאי םכיתיזו םכינאתו םכימרכו םכיתונג תוברה ןוקריבו ןופדשב םכתא יתיכה 9 4 17
:הוהי םאנ ידע םתבש אלו םכפאבו םכינחמ שאב הלעאו םכיסוס יבש םע םכירוחב ברחב יתגרה םירצמ ךרדב רבד םכב יתחלש 10 4 17
S :הוהי םאנ ידע םתבש אלו הפרשמ לצמ דואכ ויהתו הרמע תאו םדס תא םיהלא תכפהמכ םכב יתכפה 11 4 17
:לארשי ךיהלא תארקל ןוכה ךל השעא תאז יכ בקע לארשי ךל השעא הכ ןכל 12 4 17
S :ומש תואבצ יהלא הוהי ץרא יתמב לע ךרדו הפיע רחש השע וחש המ םדאל דיגמו חור ארבו םירה רצוי הנה יכ 13 4 17
:לארשי תיב הניק םכילע אשנ יכנא רשא הזה רבדה תא ועמש 1 5 17
:המיקמ ןיא התמדא לע השטנ לארשי תלותב םוק ףיסות אל הלפנ 2 5 17
S :לארשי תיבל הרשע ריאשת האמ תאצויהו האמ ריאשת ףלא תאציה ריעה הוהי ינדא רמא הכ יכ 3 5 17
:ויחו ינושרד לארשי תיבל הוהי רמא הכ יכ 4 5 17
:ןואל היהי לא תיבו הלגי הלג לגלגה יכ ורבעת אל עבש ראבו ואבת אל לגלגהו לא תיב ושרדת לאו 5 5 17
:לא תיבל הבכמ ןיאו הלכאו ףסוי תיב שאכ חלצי ןפ ויחו הוהי תא ושרד 6 5 17
:וחינה ץראל הקדצו טפשמ הנעלל םיכפהה 7 5 17
S :ומש הוהי ץראה ינפ לע םכפשיו םיה ימל ארוקה ךישחה הליל םויו תומלצ רקבל ךפהו ליסכו המיכ השע 8 5 17
:אובי רצבמ לע דשו זע לע דש גילבמה 9 5 17
:ובעתי םימת רבדו חיכומ רעשב ואנש 10 5 17
:םניי תא ותשת אלו םתעטנ דמח ימרכ םב ובשת אלו םתינב תיזג יתב ונממ וחקת רב תאשמו לד לע םכסשוב ןעי ןכל 11 5 17
:וטה רעשב םינויבאו רפכ יחקל קידצ יררצ םכיתאטח םימצעו םכיעשפ םיבר יתעדי יכ 12 5 17
:איה הער תע יכ םדי איהה תעב ליכשמה ןכל 13 5 17
:םתרמא רשאכ םכתא תואבצ יהלא הוהי ןכ יהיו ויחת ןעמל ער לאו בוט ושרד 14 5 17
S :ףסוי תיראש תואבצ יהלא הוהי ןנחי ילוא טפשמ רעשב וגיצהו בוט ובהאו ער ואנש 15 5 17
:יהנ יעדוי לא דפסמו לבא לא רכא וארקו וה וה ורמאי תוצוח לכבו דפסמ תובחר לכב ינדא תואבצ יהלא הוהי רמא הכ ןכל 16 5 17
S :הוהי רמא ךברקב רבעא יכ דפסמ םימרכ לכבו 17 5 17
:רוא אלו ךשח אוה הוהי םוי םכל הז המל הוהי םוי תא םיואתמה יוה 18 5 17
:שחנה וכשנו ריקה לע ודי ךמסו תיבה אבו בדה ועגפו יראה ינפמ שיא סוני רשאכ 19 5 17
:ול הגנ אלו לפאו רוא אלו הוהי םוי ךשח אלה 20 5 17
:םכיתרצעב חירא אלו םכיגח יתסאמ יתאנש 21 5 17
:טיבא אל םכיאירמ םלשו הצרא אל םכיתחנמו תולע יל ולעת םא יכ 22 5 17
:עמשא אל ךילבנ תרמזו ךירש ןומה ילעמ רסה 23 5 17
:ןתיא לחנכ הקדצו טפשמ םימכ לגיו 24 5 17
:לארשי תיב הנש םיעברא רבדמב יל םתשגה החנמו םיחבזה 25 5 17
:םכל םתישע רשא םכיהלא בכוכ םכימלצ ןויכ תאו םככלמ תוכס תא םתאשנו 26 5 17
P :ומש תואבצ יהלא הוהי רמא קשמדל האלהמ םכתא יתילגהו 27 5 17
:לארשי תיב םהל ואבו םיוגה תישאר יבקנ ןורמש רהב םיחטבהו ןויצב םיננאשה יוה 1 6 17
:םכלבגמ םלובג בר םא הלאה תוכלממה ןמ םיבוטה םיתשלפ תג ודרו הבר תמח םשמ וכלו וארו הנלכ ורבע 2 6 17
:סמח תבש ןושיגתו ער םויל םידנמה 3 6 17
:קברמ ךותמ םילגעו ןאצמ םירכ םילכאו םתושרע לע םיחרסו ןש תוטמ לע םיבכשה 4 6 17
:ריש ילכ םהל ובשח דיודכ לבנה יפ לע םיטרפה 5 6 17
:ףסוי רבש לע ולחנ אלו וחשמי םינמש תישארו ןיי יקרזמב םיתשה 6 6 17
P :םיחורס חזרמ רסו םילג שארב ולגי התע ןכל 7 6 17
:האלמו ריע יתרגסהו יתאנש ויתנמראו בקעי ןואג תא יכנא באתמ תואבצ יהלא הוהי םאנ ושפנב הוהי ינדא עבשנ 8 6 17
:ותמו דחא תיבב םישנא הרשע ורתוי םא היהו 9 6 17
:הוהי םשב ריכזהל אל יכ סה רמאו ספא רמאו ךמע דועה תיבה יתכריב רשאל רמאו תיבה ןמ םימצע איצוהל ופרסמו ודוד ואשנו 10 6 17
:םיעקב ןטקה תיבהו םיסיסר לודגה תיבה הכהו הוצמ הוהי הנה יכ 11 6 17
:הנעלל הקדצ ירפו טפשמ שארל םתכפה יכ םירקבב שורחי םא םיסוס עלסב ןוצריה 12 6 17
:םינרק ונל ונחקל ונקזחב אולה םירמאה רבד אלל םיחמשה 13 6 17
S :הברעה לחנ דע תמח אובלמ םכתא וצחלו יוג תואבצה יהלא הוהי םאנ לארשי תיב םכילע םיקמ יננה יכ 14 6 17
:ךלמה יזג רחא שקל הנהו שקלה תולע תלחתב יבג רצוי הנהו הוהי ינדא ינארה הכ 1 7 17
:אוה ןטק יכ בקעי םוקי ימ אנ חלס הוהי ינדא רמאו ץראה בשע תא לוכאל הלכ םא היהו 2 7 17
:הוהי רמא היהת אל תאז לע הוהי םחנ 3 7 17
:קלחה תא הלכאו הבר םוהת תא לכאתו הוהי ינדא שאב ברל ארק הנהו הוהי ינדא ינארה הכ 4 7 17
:אוה ןטק יכ בקעי םוקי ימ אנ לדח הוהי ינדא רמאו 5 7 17
S :הוהי ינדא רמא היהת אל איה םג תאז לע הוהי םחנ 6 7 17
:ךנא ודיבו ךנא תמוח לע בצנ ינדא הנהו ינארה הכ 7 7 17
:ול רובע דוע ףיסוא אל לארשי ימע ברקב ךנא םש יננה ינדא רמאיו ךנא רמאו סומע האר התא המ ילא הוהי רמאיו 8 7 17
P :ברחב םעברי תיב לע יתמקו וברחי לארשי ישדקמו קחשי תומב ומשנו 9 7 17
:וירבד לכ תא ליכהל ץראה לכות אל לארשי תיב ברקב סומע ךילע רשק רמאל לארשי ךלמ םעברי לא לא תיב ןהכ היצמא חלשיו 10 7 17
S :ותמדא לעמ הלגי הלג לארשיו םעברי תומי ברחב סומע רמא הכ יכ 11 7 17
:אבנת םשו םחל םש לכאו הדוהי ץרא לא ךל חרב ךל הזח סומע לא היצמא רמאיו 12 7 17
S :אוה הכלממ תיבו אוה ךלמ שדקמ יכ אבנהל דוע ףיסות אל לא תיבו 13 7 17
:םימקש סלובו יכנא רקוב יכ יכנא איבנ ןב אלו יכנא איבנ אל היצמא לא רמאיו סומע ןעיו 14 7 17
:לארשי ימע לא אבנה ךל הוהי ילא רמאיו ןאצה ירחאמ הוהי ינחקיו 15 7 17
:קחשי תיב לע ףיטת אלו לארשי לע אבנת אל רמא התא הוהי רבד עמש התעו 16 7 17
S :ותמדא לעמ הלגי הלג לארשיו תומת האמט המדא לע התאו קלחת לבחב ךתמדאו ולפי ברחב ךיתנבו ךינבו הנזת ריעב ךתשא הוהי רמא הכ ןכל 17 7 17
:ץיק בולכ הנהו הוהי ינדא ינארה הכ 1 8 17
:ול רובע דוע ףיסוא אל לארשי ימע לא ץקה אב ילא הוהי רמאיו ץיק בולכ רמאו סומע האר התא המ רמאיו 2 8 17
P :סה ךילשה םוקמ לכב רגפה בר הוהי ינדא םאנ אוהה םויב לכיה תוריש וליליהו 3 8 17
(ץרא) (יינע) :ץרא יונע תיבשלו ןויבא םיפאשה תאז ועמש 4 8 17
:המרמ ינזאמ תועלו לקש לידגהלו הפיא ןיטקהל רב החתפנו תבשהו רבש הריבשנו שדחה רבעי יתמ רמאל 5 8 17
:ריבשנ רב לפמו םילענ רובעב ןויבאו םילד ףסכב תונקל 6 8 17
:םהישעמ לכ חצנל חכשא םא בקעי ןואגב הוהי עבשנ 7 8 17
(העקשנו) S :םירצמ רואיכ הקשנו השרגנו הלכ ראכ התלעו הב בשוי לכ לבאו ץראה זגרת אל תאז לעה 8 8 17
:רוא םויב ץראל יתכשחהו םירהצב שמשה יתאבהו הוהי ינדא םאנ אוהה םויב היהו 9 8 17
:רמ םויכ התירחאו דיחי לבאכ היתמשו החרק שאר לכ לעו קש םינתמ לכ לע יתילעהו הניקל םכיריש לכו לבאל םכיגח יתכפהו 10 8 17
:הוהי ירבד תא עמשל םא יכ םימל אמצ אלו םחלל בער אל ץראב בער יתחלשהו הוהי ינדא םאנ םיאב םימי הנה 11 8 17
:ואצמי אלו הוהי רבד תא שקבל וטטושי חרזמ דעו ןופצמו םי דע םימ וענו 12 8 17
:אמצב םירוחבהו תופיה תלותבה הנפלעתת אוהה םויב 13 8 17
S :דוע ומוקי אלו ולפנו עבש ראב ךרד יחו ןד ךיהלא יח ורמאו ןורמש תמשאב םיעבשנה 14 8 17
:טילפ םהל טלמי אלו סנ םהל סוני אל גרהא ברחב םתירחאו םלכ שארב םעצבו םיפסה ושעריו רותפכה ךה רמאיו חבזמה לע בצנ ינדא תא יתיאר 1 9 17
:םדירוא םשמ םימשה ולעי םאו םחקת ידי םשמ לואשב ורתחי םא 2 9 17
:םכשנו שחנה תא הוצא םשמ םיה עקרקב יניע דגנמ ורתסי םאו םיתחקלו שפחא םשמ למרכה שארב ואבחי םאו 3 9 17
:הבוטל אלו הערל םהילע יניע יתמשו םתגרהו ברחה תא הוצא םשמ םהיביא ינפל יבשב וכלי םאו 4 9 17
:םירצמ ראיכ העקשו הלכ ראיכ התלעו הב יבשוי לכ ולבאו גומתו ץראב עגונה תואבצה הוהי ינדאו 5 9 17
(ויתולעמ) :ומש הוהי ץראה ינפ לע םכפשיו םיה ימל ארקה הדסי ץרא לע ותדגאו ותולעמ םימשב הנובה 6 9 17
:ריקמ םראו רותפכמ םייתשלפו םירצמ ץראמ יתילעה לארשי תא אולה הוהי םאנ לארשי ינב יל םתא םיישכ ינבכ אולה 7 9 17
:הוהי םאנ בקעי תיב תא דימשא דימשה אל יכ ספא המדאה ינפ לעמ התא יתדמשהו האטחה הכלממב הוהי ינדא יניע הנה 8 9 17
:ץרא רורצ לופי אלו הרבכב עוני רשאכ לארשי תיב תא םיוגה לכב יתוענהו הוצמ יכנא הנה יכ 9 9 17
:הערה ונידעב םידקתו שיגת אל םירמאה ימע יאטח לכ ותומי ברחב 10 9 17
:םלוע ימיכ היתינבו םיקא ויתסרהו ןהיצרפ תא יתרדגו תלפנה דיוד תכס תא םיקא אוהה םויב 11 9 17
P :תאז השע הוהי םאנ םהילע ימש ארקנ רשא םיוגה לכו םודא תיראש תא ושריי ןעמל 12 9 17
:הנגגומתת תועבגה לכו סיסע םירהה ופיטהו ערזה ךשמב םיבנע ךרדו רצקב שרוח שגנו הוהי םאנ םיאב םימי הנה 13 9 17
:םהירפ תא ולכאו תונג ושעו םניי תא ותשו םימרכ ועטנו ובשיו תומשנ םירע ונבו לארשי ימע תובש תא יתבשו 14 9 17
:ךיהלא הוהי רמא םהל יתתנ רשא םתמדא לעמ דוע ושתני אלו םתמדא לע םיתעטנו 15 9 17
:םהירפ תא ולכאו תונג ושעו םניי תא ותשו םימרכ ו
רשא םתמדא לעמ דוע ושתני אלו םתמדא לע םיתעטנו 15 9 17[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja